elektrostrojarski rječnik

Author: haris-ibrahimbegovic

Post on 11-Oct-2015

176 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rječnik mašinskih i električnih naziva koji se koristi za prijevode. Sa eng-bos i bos-eng

TRANSCRIPT

 • Marija Vrban

  ELEKTROSTROJARSKIRJENIK

  ENGLESKO-HRVATSKII

  HRVATSKO-ENGLESKI

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page III

 • Ovaj je rjenik nastao kao rezultat dugogodinje prevoditeljske prakse i uvjetovan je potrebomznanstvenog i tehnikog prevoditelja za engleskim strunim izrazima koji nisu zabiljeeni u hrvatsko-engleskim i englesko-hrvatskim opim i tehnikim rjenicima. U takvom se sluaju do strunih nazi-va dolazi itajui stranu strunu literaturu uz uporabu stranih viejezinih i jednojezinih rjenika teuz pomo i objanjenja inenjera specijalista za pojedina podruja.

  Prvotno je sastavljen hrvatsko-engleski rjenik, koji je raunalno okrenut pa je uz potrebne pri-lagodbe i izmjene stvoren englesko-hrvatski rjenik.

  Rjenik je nazvan elektrostrojarski, jer sadri najveim dijelom nazive iz tog podruja. Meutim,u prevoditeljskom radu mnoga se podruja preklapaju pa su u ovaj rjenik ukljueni i neki struninazivi iz graevinastva, metalurgije, rudarstva, naftne industrije, raunalstva, protupoarne zatite,alatnih strojeva, alata, zavarivanja, kemije, osiguranja kvalitete i drugih podruja.

  Veinu natuknica ine vielani leksiki sklopovi, najee leksikalizirani do te mjere da ine po-sebne znaenjske jedinice. U iljatim zagradama dana su dodatna objanjenja, koja pomau korisnikusmjestiti naziv u odreeni kontekst. Istoznanice su odijeljene zarezom.

  Kao i svaki terminoloki rjenik, i ovaj je rjenik namijenjen onima koji ve dobro vladaju engle-skim jezikom, a potreban im je struni vokabular koji opi rjenici ne sadre. Vjerujem da e ovajrjenik biti koristan tehnikim i znanstvenim prevoditeljima te strunjacima u elektroprivredi, proiz-vodnim organizacijama i na fakultetima. Od korisnika rjenika oekuje se poznavanje jezika i strukete paljiva uporaba naziva primjereno kontekstu.

  Ovaj je rjenik plod itavoga radnog vijeka provedenog u Konaru, i ja zahvaljujem Konar-Elektro-industriji d.d. i Konar-Inenjeringu za energetiku i transport d.d. to su omoguili njegovo tiskanje.Zahvaljujem svima koji su mi tijekom moga prevoditeljskog rada pomagali strunim savjetima upronalaenju i sakupljanju tehnikih naziva. Zahvaljujem recenzentima rjenika gospodinu Mili Gal-iu i gospodinu Antunu Reicheru te lektorici gospoi Korneliji Balokovi-Krklec. Zahvaljujemnakladnikom poduzeu "Graphis" za njihov uloeni trud da se rjenik pojavi u ovom obliku.

  Rad na rjeniku njegovim izdavanjem nije zavren i zato u korisnicima rjenika biti zahvalna zasve konstruktivne primjedbe i prijedloge za bolja rjeenja, koja u rado primijeniti u pripremi buduihizdanja.

  Marija Vrban

  PREDGOVOR

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page V

 • ENGLESKO-HRVATSKI

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 1

 • abrasion abrazija abrasive belt grinding bruenje brusnom trakom abrasive cutting rezanje brusom abrasive grain brusno zrnoabrasive paper brusni papir abscissa apscisaabsolute accuracy apsolutna tonost absolute peak load apsolutno vrno optereenje absolute temperature apsolutna temperatura absolute zero apsolutna nula absorb apsorbirati, upiti, upijati absorption apsorpcija, upijanje absorption refrigerator apsorpcijski hladnjak abstract saetakacceleration ubrzanje acceleration amplitude amplituda ubrzanja acceleration torque moment ubrzanja accelerator ubrziva, akcelerator acceptance test prijamno ispitivanje acceptor circuit prijamni titrajni krug accessibility dostupnost accessible pristupaan accessories pribor accidental contact sluajni dodir accumulator, storage battery akumulator, akumu-

  latorska baterijaaccuracy tonost accuracy class klasa tonosti acetone aceton acetylene acetilen acetylene cylinder acetilenska boca acid kiselina acid density gustoa kiseline acid resistant otporan na kiselinu acme thread, trapezoidal thread trapezni narez acoustic akustian, zvuanacoustic signal zvuni signal acoustics akustika ACSR conductor (aluminium cable, steel reinforced)

  Al-e vodi active mimic panel ploa s aktivnom slijepom she-

  mom

  active power djelatna snaga adapter adapter, prilagodnik adapter ring prilagodni prsten adapter screw prisjedni vijak addition zbrajanje adherence prianjanje adhesion adhezija adhesion force adhezijska sila adhesive tape ljepljiva vrpca adiabatic process adijabatski proces adjustable namjestiv adjustable spanner klju s promjenljivim otvorom adjustable variable speed motor, variable speed

  motor motor s upravljanjem brzinom vrtnjeadjusting rheostat otpornik za ugaanje adjusting screw vijak za ugaanje adjustment range podruje ugaanja admittance admitancija advance payment plaanje unaprijed aerial, antenna antenaagate ahat agenda dnevni redaging starenje aging test ispitivanje na starenje agricultural machine poljoprivredni stroj air conditioning klimatizacija air cylinder pneumatski cilindar air deflector zaslon air filter, air purifier proista zraka air foil rib kapljasto rebro air gap zrani raspor air hammer pneumatski eki air heater grija zraka air intake dovod zraka air preheater predgrija zraka air purifier, air filter ista zraka air receiver spremnik zraka air system pneumatski sustavair-blast circuit breaker pneumatski prekida air-cooled hlaen zrakom air-insulated terminal box prikljuna kutija s go-

  lim izvodima

  A

  abr air

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 3

 • back effect povratni uinakbackfill zasipavati background noise, ambient noise um pozadine,

  buka okruenja back-pressure valve odbojni ventilback-to-back connection protuserijski spoj back-to-back start pokretanje motor-generatora kao

  sinkronog motora drugim generatorom

  backup energy source priuvni izvor energije backup fuse priuvni osigura backup protection priuvna zatita balance ravnotea balance of energy supply and consumption, en-

  ergy supply and demand, energy balance ener-getska bilanca

  ball bearing kuglini leaj ball joint spanner klju za kuglasti zglob ballasts predspojne naprave za fluorescentne svje-

  tiljkeband pojas, podruje band saw trana pila bandwidth pojasna irina, propusni opseg, irina

  frekvencijskog pojasabank of capacitors slog kondenzatora bank of cylinders slog cilindara bar bar bar tap bar winding tapni namot bar insulation izolacija tapa bare conductor goli vodi bare hand method metoda rada golim rukama bare wire gola ica bar-type insulator tapni izolator bar-type micrometer tapni mikrometar baseband temeljni frekvencijski pojas basic design, preliminary design idejni projektbatch processing serijska obrada batch type furnace, chamber furnace komorna pebattery baterija battery charger punja akumulatora, punja aku-

  mulatorske baterije

  bay polje vanjskog rasklopnog postrojenjabearing leaj bearing bracket leajno postolje bearing bush, bearing lining, bearing shell blazi-

  nica leajabearing cap leajni poklopac, poklopac leaja bearing clearance leajni zazor bearing lining, bearing bush, bearing shell blazi-

  nica leajabearing pedestal postolje leaja bearing seal brtva leaja bearing shell, bearing lining, bearing bush blazi-

  nica leajabearing shield leajni tit bedding of brushes nalijeganje etkicabeet cutter rezalica za repu belt remen belt conveyor trakasta prijenosnica, transportna trakabelt drive remenski pogon belt pulley remenica belt slip klizanje trake belt tightener natezalo remena belt transmission remenski prijenos bench vice stolni kripacbench-type drilling machine stolna builica bench-type grinder stolna brusilica bending elasticity elastinost pri savijanju bending radius radijus savijanja bending strength vrstoa na savijanje bending stress naprezanje na savijanje bending test ispitivanje savijanjem beneficiation obogaivanje bevel-cut cylinder koso odrezani valjak bevelling skoenje bias current struja predpobude bias voltage napon predpobude bidirectional dvosmjeran bidirectional diode thyristor, diac dvosmjerni diod-

  ni tiristor, diakbidirectional transducer dvosmjerni pretvornik bilateral gauging system dvostrani mjerni sustav

  bac 7 bil

  B

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 7

 • cab 10 car

  cable feeder kabelsko vodno polje cable kabel cable conduit kabelska zatitna cijev cable drum bubanj za kabel, kabelski bubanj cable end box kabelska glava cable excavator kabelski bager cable fault kabelski kvar cable gland kabelska uvodnicacable laying polaganje kabelacable laying diagram shema polaganja kabela,

  nacrt polaganja kabela cable link kabelska veza cable lug kabelska stopica cable monitoring device kabelski kontrolnik cable run kabelska trasa cable sheath kabelski omota cable stripping knife no za skidanje izolacije s ka-

  bela cable transmission kabelski prijenoscable tray polica za polaganje kabelacable trench kabelski kanal cabling kabliranje calibrate umjeravati calibration curve krivulja za umjeravanjecalling sequence redoslijed pozivanja calorimeter kalorimetar cam type controller grebenasti regulator camshaft bregasta osovina, grebenasta osovina cancel opozvati, ponititi candela kandela cantilever crane konzolni kran caoutchouc kauuk cap nut slijepa matica, zavrna matica capability chart, power chart, capability diagram,

  capability curve pogonska karta, dijagram kori-tenja optereenja, eksploatacijska krivulja

  capability diagram, capability chart, power chart,capability curve dijagram koritenja optereenja,pogonska karta, eksploatacijska krivulja

  capability curve, capability chart, power chart,capability diagram eksploatacijska krivulja, po-gonska karta, dijagram koritenja optereenja

  capacitance kapacitivnost capacitance relay kapacitivni relej capacitive coupling kapacitivna veza capacitive load, leading load kapacitivno optere-

  enje capacitive reactance kapacitivna reaktancija capacitive sensor kapacitivno osjetilo, kapacitivni

  senzor capacitive temperature transducer kapacitivni

  pretvornik temperature capacitor kondenzator capacitor bank kondenzatorska baterija capacitor motor kondenzatorski motor capacitor voltage transformer kapacitivni napon-

  ski transformator capital equipment, capital goods investicijska

  opremacapital goods, capital equipment investicijska

  oprema captive power plant industrijska elektrana car jack automobilska dizalica carbid milling cutter glodalo s karbidnim noem carbon ugljik carbon electrode ugljena elektroda carbon microphone ugljeni mikrofon carbon steel ugljini elik carbon stuffing box ugljena brtvenicacarburizing bath kupelj za ugljienje card kartica card punch bua kartica cardan joint kardanski zglob cardan shaft kardanska osovina cardboard ljepenka cardinal number glavni broj carpenter's tools tesarski alat carriage, truck, trolley kolica

  C

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 10

 • dairy machine mljekarski stroj dam brana dam lake, water storage, storage reservoir, stor-

  age lake akumulacijsko jezerodamage oteenje damping coefficient koeficijent priguenja damping winding priguni namot data acquisition prikupljanje podataka data logger ureaj za biljeenje podataka data logging biljeenje podataka data processing obrada podataka data transmission unit jedinica za prijenos podata-

  ka database baza podataka davit soha daylight danje svjetlo dead band mrtvi pojas, podruje neosjetljivosti dead bar sabirnica bez napona dead beat instrument instrument s priguenim kre-

  tanjem kazaljke dead time mrtvo vrijeme dead-man alarm budnik deaerate odzraiti deaeration pipe odzrani vod deburring ienje srha, skidanje srha deburring tool alat za skidanje srha decanting pretakanjedecibel decibel decimal decimalan decimal system decimalni sustav deck motor palubni motor decompression dekompresija deep fat fryer friteza deep heading, incline, slope niskop deep well pump dubinska crpka defect pogreka deflection otklon , progib deflection test ispitivanje progiba degassing otplinjavanje degreaser odmaiva

  degreasing odmaivanje degree of excellence stupanj vrsnoe deionization deionizacija delayed tripping usporeno isklapanje delta connnection spoj u trokut demineralized water demineralizirana voda demineralizer demineralizator demodulation demodulacija denomination system sustav oznaavanja densitometer denzitometar density gustoa deoxidizing dezoksidacija depth gauge dubinomjerderailment iskliznue iz tranica derivative action time constant derivacijska vre-

  menska konstanta derrick buai toranj derrick floor podite tornja za buenje nafte descriptive geometry nacrtna geometrija desiccant desikant, isuitelj design projekt design, type, version izvedbadesign certificate potvrda o izvedbi, potvrda o kon-

  strukciji design head konstruktivni pad design office projektni ured design upon request konstrukcija prema zahtjevu designation oznaka designer projektant detailed drawing, working drawing izvedbeni

  nacrt detailed schematic diagram razvijena strujna she-

  ma detection otkrivanje detector detektordeuterium deuterij deuteron deuteron deviation odstupanje dew point rosite dewatering odvodnjavanje diac, bidirectional diode thyristor diak, dvosmjer-

  ni diodni tiristor

  dai 17 dia

  D

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 17

 • earphone slualica earth dam zemljana brana earth electrode uzemna elektroda earth resistance otpor uzemljenja earth wire zatitno ue earthed voltage transformer jednopolno izoliran

  naponski transformator earthfault dozemni spoj, zemljospoj earthfault current struja zemnog spoja earthfault factor faktor zemljospoja earthfilled dam zemljana nasuta brana earthing uzemljenje earthing blade, earthing knife no za uzemljenjeearthing bolt vijak za uzemljenje earthing conductor zemljovod earthing device uzemljiva earthing diagram plan uzemljenja earthing electrode sonda za uzemljenjeearthing knife, earthing blade no za uzemljenje earthing net mreasti uzemljiva earthing switch sklopka za uzemljenje, zemljospoj-

  nik earthing terminal stezaljka za uzemljenje earthleakage relay zemljospojni relej earthquake zemljotres earthwork zemljani radovi ebonite ebonit eccentric circle ekscentrina krunica eccentric press ekscentrina prea eccentric shaft ekscentrina osovina echo, reverberation jeka, odjek eddy current vrtlona strujaeddy-current loss gubitak zbog vrtlonih struja Edison thread Edisonov navoj effect uinak effect of skewing efekt skoenjaefficiency korisnost, korisni uin, djelotvornost elastic buckling elastino izvijanje elastic scattering elastino rasprivanje elasticity elastinost electric arc elektrini luk

  electric arc furnace elektroluna pe electric bulb elektrina arulja electric charge elektrini naboj electric coffee mill elektrini mlinac za kavu electric conductivity elektrina vodljivost electric cooker elektrino kuhalo electric current elektrina struja electric deep fat fryer elektrina friteza electric drill elektrina builica electric drying plant elektrina suara electric energy elektrina energija electric energy generation proizvodnja elektrine

  energije electric field elektrino polje electric field constant konstanta elektrinog polja electric field strength jakost elektrinog polja electric flux elektrini tok electric gravity feed slicer elektrina gravitacijska

  mesoreznica electric grid, power supply network, mains elek-

  trina pojna mreaelectric grinder elektrina brusilica electric heater elektrina grijalica electric locomotive elektrina lokomotiva electric motor elektromotor electric motor drive elektromotorni pogon electric network elektrina mrea electric oven elektrina penica electric poppy mill elektrini mlinac za mak electric power distribution raspodjela elektrine

  energije electric power installation elektroenergetsko po-

  strojenje electric power system, power supply and distri-

  bution system elektroenergetski sustav electric range elektrini tednjak electric resistance elektrini otpor electric shock elektrini udar electric soldering iron elektrino lemilo electric spit elektrini raanjelectric starter elektropokreta

  ear 21 ele

  E

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 21

 • fac

  face eona strana, radilite, otkop face lathe eona tokarilica face shield titnik za lice factor imbenik, faktor factor of rarefaction faktor razrijeenostifactor of saturation faktor zasienja factory certificate tvorniki atest faience fajansa failing load prekidna sila fail-safe circuit sigurnosni sklop failure, fault, breakdown kvarfalse ceiling sputeni strop false command pogrena komanda false signal lani signal, neispravni signal fan ventilator fan blade lopatica ventilatora fan heater kalorifer fan housing kuite ventilatora fan wheel ventilatorsko kolo fast train brzi vlak fatigue zamor fatigue failure lom zbog zamora fatigue limit granica zamora fatigue strength vrstoa na zamor fatigue strength dinamika vrstoa fatigue test ispitivanje zamora fault current struja kvara fault finding otkrivanje kvarafault location pronalaenje mjesta kvara fault voltage napon kvara fault, failure, breakdown kvar faultless ispravanfax telefaks feasibility ostvarivost feasibility study studija izvedivosti feed napajati feed change lever poluga za mijenjanje posmaka feed pump napojna crpka feed water napojna voda feedback povratna veza

  feedback circuit krug s povratnom vezom feedback control system sustav upravljanja s povrat-

  nom vezom feeder napojni vod feeder cable dovodni kabel feeder circuit breaker prekida u vodnom poljufeeler gauge lisnato mjerilo feet-mounted motor motor s nogama feldspar glinenac, feldpat felt pust felt packing pusteno brtvilo female thread unutarnji narezfence ogradaferrous metallurgy crna metalurgija ferrule metalni prsten, metalna kapica fiber optics cable svjetlovodni kabel fiber optics network mrea s optikim vlaknima field circuit breaker prekida za razbuivanje field coil uzbudni namotfield direction indicator pokaziva smjera polja field failure nestanak uzbude field indicator pokaziva uzbudnog polja field suppression demagnetizacija field telephone poljski telefonfield winding incoming leads dovodi polnog namo-

  ta field work terenski rad figure brojka figure stamp brojani ig figured dimension upisana izmjera filament arna nit filament current struja arne niti file datoteka filler pipe cijev za punjenje filler plug ep za punjenje fillet weld kutni zavar filling ispuna filling station, petrol station benzinska stanicafilter filtar

  24 fil

  F

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 24

 • HRVATSKO-ENGLESKI

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 77

 • abrazija abrasionacetilen acetyleneacetilenska boca acetylene cylinderaceton acetoneadapter, prilagodnik adapteradhezija adhesionadhezijska sila adhesion forceadijabatski proces adiabatic processadmitancija admittanceagregat gen-

  erating set agregat kao brza priuva short-break generating

  set agregat u nudi emergency generating set agregat za neprekidno napajanje no-break gener-

  ating set ahat agateakcelerator, ubrziva accelerator aksijalan axialaksijalna crpka axial flow pumpaksijalna mjera axial dimensionaksijalna sila axial forceaksijalni leaj axial bearingaksijalni moment tromosti axial moment of inertiaaksijalni udar axial runoutaksijalni ventilator axial fanaksijalno polje axial fieldaksiom axiomakumulacijsko jezero dam lake, storage lake, stor-

  age reservoir, water storageakumulator, akumulatorska baterija accumulator,

  storage batteryakumulatorska baterija, akumulator storage bat-

  tery, accumulator akumulatorski lanak storage cell akustian, zvuan acousticakustika acousticsalarmni svjetionik alarm beaconalarmni signal, signal uzbune alarm signalalat tool alat za grubu obradu roughing tool alat za montau erection tool alat za oblikovanje forming tool alat za skidanje srha deburring tool

  alat za zakivanje rivetting tool alatna obrada tooling alatni elik tool steel alatni stroj machine tool alatnica toolroomalatniar, proizvoa alata toolmaker Al-e vodi ACSR conductor (aluminium cable,

  steel reinforced)aldrej aldreyalfa-estica alpha particlealfa-zraka alpha rayalgebarska funkcija algebraic functionalgoritam algorithmalkalian, lunat alkalinealkalij, luina, baza alkalialkalna akumulatorska baterija alkaline storage

  batteryaluminij aluminiumaluminijska bronca

  aluminium bronzealuminijska slitina aluminium alloyaluminijska ipka aluminium rodaluminijski vodi s elinom jezgrom steel-cored

  aluminium conductor aluminijski zaslon aluminium shieldaluminijsko ue s elinom jezgrom stranded

  steel-cored aluminium ameriki standardizirani kod pri razmjeni infor-

  macija American Standard Code for InformationInter-change (ASCII)

  amonijak ammoniaamortizer shock absorber amper ampereamper-klijeta, strujna klijeta clip-on ammeter ampermetar ammeteramperzavoj am-

  pere-turn amplidin amplidyneamplituda amplitudeamplituda brzine velocity amplitude amplituda ubrzanja acceleration amplitudeamplituda vala wave amplitude amplituda vibracije vibration amplitude

  abr 79 amp

  A

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 79

 • bager vjedriar bucket dredgerbager, jarualo, gliboder dredger bakar copper bakrena slitina copper alloy bakreni tap copper bar bar barbaterija batterybaza podataka database baza, alkalij, luina alkalibazen uzvodno od strojarnice forebay

  bazen za mulj mud basin bazen za umirenje stilling basin bazen za uporabljeno gorivo

  spent fuel pool benzin petrol benzinska stanica filling station, petrol station benzinski motor petrol engine beskonaan lanac endless chain beskonaan remen endless belt beskonano ue endless rope beskontaktni generator brushless generatorbeskontaktni rotacijski uzbudnik brushless rotat-

  ing exciterbestrzajni top recoilless gun beavna cijev seamless pipe beton concrete betonska brana concrete dam betonska ploa concrete slab betonsko podnoje concrete plinth beznaponska preklopka off-circuit tap changer beznaponski okida, nulnaponski okida no-volt-

  age release bijela kovina white metal bilanca naftovoda oil pipeline balance biljeenje podataka data logging bimetalni relej bimetallic relaybimetalni vodi bimetallic conductorbinarna znamenka, bit binary digitbinarni binarybinarno-decimalna pretvorba binary-to-decimal

  conversionbinomna jednadba binomial equation

  binomni koeficijent binomial coefficientbioelektronika bioelectronicsbipolaran, dvopolan bipolarbiraki dio telefona dialling unit bistabil, bistabilni sklop bistablebistabilni sklop, bistabil bistablebistrilo clarifier bit, binarna znamenka binary digitbitumen bitumenblanjalica planer, planing machine blanjalica za utore keyway planing machine blazinica leaja bearing bush, bearing lining, bear-

  ing shellbliski kratki spoj short-line fault blokirati interlock blok-kontakt, kontakt za zadravanje retaining

  contact blokovska shema, naelni prikaz block diagrambljeskajui svjetlosni signal flash-light signal bljetanje glare boca za kisik oxygen cylinder boni udar lateral runout bojenje polijevanjem flow coating bonderiziranje, fosfatiranje bonderizingbradaviasto zavarivanje projection welding brana dam branik, odbojnik bumperbravarija metalwork shop bravarski eki machinists hammer brazda, lijeb furrow bregasta osovina, grebenasta osovina camshaftbriketiranje briquettingbrisa magnetske vrpce tape eraser brizgalica injector brod za rasuti teret bulk carrier brodska svjetiljka ship lamp brodski samouzbudni generator marine self-

  excited generator brodsko teretno vitlo ship cargo winch broj okretaja u minuti number of revolutions per

  minute, rpm

  bag 81 bro

  B

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 81

 • caklina, emajl enamel celuloza cellulose cementara cement factory cementna kaa slurry cement cementni kamen solid cement centar luminiscencije center of luminiscence centralno grijanje central heating centrifuga centrifuge centrifugalna crpka centrifugal pump centrifugalna konica centrifugal brake centrifugalna sila centrifugal force centrifugiranje spinning centriranje , dovoenje u os, ravnanje,

  poravnanje alignmentcerada tarpaulin certifikat o podrijetlu robe certificate of origin cestovni prijelaz preko pruge, eljezniko-ces-

  tovni prijelaz level crossing cetanski broj cetane number ciglana brickyardcijanid cyanide cijeli broj integral number cijev pipe, tube cijev s hladnom katodom cold-cathode tube cijev s kolakom socket pipe cijev s navojem threaded pipe cijev s prirubnicom flanged pipe cijev za elektrinu instalaciju conduit cijev za punjenje filler pipe cijevna komora tubelike chamber cijevna motka hollow rod cijevna obujmica hose clip

  cijevni generator bulb-type generatorcijevni grija tubular heater cijevni narez, narez cijevi pipe thread cijevni spoj s navojem threaded pipe connection cikcak spoj zigzag connection ciklina permutacija cyclic permutation ciklotron cyclotron ciklus optereenja load cycle cilindar, valjak cylinder cilindrino spiralno svrdlo cylindrical twist drill ciljni jezik target language ciljnika naprava sighting devicecink zinc cinkovo bjelilo zinc white cjedilo strainer cjevasta zakovica tubular rivet cjevasti klju box spannercjevica na termometru stem cjevovod pipeline, pipework, piping Comptonov efekt Compton effect crna metalurgija ferrous metallurgy crni lim black iron plate, black sheetcrni start, pokretanje bez pomonog izmjeninog

  napajanja black startcrpka pump crpka rashladne vode cooling water pump crpka za prokapnu vodu leakage water pump crpka za ubrizgavanje injection pump crpka za uronjavanje submersible pump crpka za vodu water pump crpna stanica pumping station curenje, proputanje leakage

  cak 83 cur

  C

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 83

 • am

  amac za spaavanje life-boat avao nail eki hammer eliana steelworks elina etka steel brush elina oma steel rope sling elina osovina steel shaft elina poluga, pajser crowbar, pinch bar elina zakovica steel rivet elina ica steel wire elini broj za obiljeavanje steel number for mark-

  ing elini klin steel wedge elini lijev steel casting elini lim steel sheet elini lim steel plate elini lom steel scrap elini reetkasti stup steel lattice tower elini stup steel pole elini U-profil steel U-profile elini vijak steel screw elini ig steel brand elino slovo za oznaivanje steel letter for markingelino trano mjerilo steel tape meterelik steel elik za zakovice rivet steel elo vala wave front eljusna drobilica hammer crusher, impact crusher eona ploa front plate eona strana, radilite, otkop face eona tokarilica face lathe eoni zavar butt weldep s narezom screw plug ep za punjenje filler plug estica particle estica plina gas particle eljasti rotor comb-

  type rotor etkica brushetkica nagnuta suprotno smjeru vrtnje kolekto-

  ra reaction brush etkica nagnuta u smjeru vrtnje kolektora trail-

  ing brush etkica s jezgrom cored brush

  etverobridna turpija square file etverobridni brusni kamen square grindstone etverokut quadrangle etverokut, kvadrat square etverokutan, kvadratan quadratic etverostrana matica square nut etverostrana podloka square washer etverotaktni motor four-stroke engine etverouglast quadrangular etveroina veza quadruplex circuit etveroini sklop four-wire circuit etveroilni kabel four-core cable etvorka multiple

  twin, quad etvorke pouene u kabel quads stranded in cable etvrtasti narez square thread etvrtasto ue square rope imbenik, faktor factor ista zraka air purifier, air filteristilica reetaka na ulazu vode

  trash rack rake ienje mlazom blast cleaningienje srha, skidanje srha deburring ienje utora iglom, provlaenje iglom broaching ita papirne trake paper tape reader lanak cell lankasta osovina articulated shaftopersko pojaalo chopper amplifier ujan audibleujna frekvencija audio frequencyujna frekvencija, audiofrekvencija audio frequencyunjasti narez conical thread, taper thread unjasto pero conical spring vor node vorite junction point vorni lim gusset plate vrsta stijena firm rock vrsti kotur fixed pulley vrsto brtvilo fixed packing vrsto stanje solid state vrstoa strength vrstoa izolacije insulation strength vrstoa na odrez, vrstoa na smik, smina vrs-

  toa shear strength

  84 vr

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 84

 • dal

  dalekovod power transmission line daljinska komunikacija remote communication daljinska obrada podataka teleprocessing daljinsko isklapanje remote tripping daljinsko mjerenje telemetering daljinsko pokazivanje remote indication daljinsko uklapanje remote closing daljinsko upravljanje remote control danje svjetlo daylight darovatelj, davalac donor datoteka file davalac, darovatelj donor debela, masna slova boldfacedeblokiranje release of interlocking decibel decibel decimalan decimal decimalni sustav decimal system defekt mase mass defect deionizacija deionization dekapirana povrina pickled surface dekapirani elini lim pickled steel sheet dekompresija decompression demagnetizacija field suppression demineralizator demineralizer demineralizirana voda demineralized water demodulacija demodulation demontiranje, rastavljanje dismantling, disasem-

  bling demontirati, rastaviti dismantle, disassemble denzitometar densitometer deplasman, istisnina displacement deponij, odlagalite dumping ground derivacijska hidroelektrana river diversion power

  plant derivacijska vremenska konstanta derivative

  action time constant derivacijski kanal diversion channel desikant, isuitelj desiccant desni bok broda starboard desni narez right-handed thread desni smjer vrtnje, vrtnja u smjeru kazaljke na

  satu clockwise direction of rotation, clockwiserotation

  destilacija distillation

  detektor detector detektor faznog pomaka phase-shift discriminator detektor kovine metal detector detektor lai lie detector, polygraph detektor plina gas detector detektor pogreke flaw detector detektor poara fire detector detektor vrne vrijednosti peak detector deuterij deuterium deuteron deuteron dezoksidacija deoxidizing diak, dvosmjerni diodni tiristor diac, bidirectional

  diode thyristor dielektrina vrstoa dielectric strength dielektrina histereza dielectric hysteresis dielektrina konstanta dielectric constant dielektrino zagrijavanje dielectric heating diferencijalna jednadba differential equation diferencijalna uzbuda differential excitation diferencijalni dojavljiva poara differential fire

  detector diferencijalni namot differential winding diferencijalni relej differential relay diferencijalno operacijsko pojaalo differential ope-

  rational amplifier difuzijska kapacitivnost diffusion capacitance difuzijska konstanta diffusion constant difuzor draft tube digitalni elektroniki sklop digital electronic cir-

  cuit digitalni palani ugaa napona digital thumb-

  wheel voltage setting device digitalni podaci digital data digitalni pretvornik digital transducer digitalni risa digital plotter digitalni sklop digital circuit digitalno raunalo digital computer digitalno-analogni pretvara digital-to-analog

  converter dijagnosticiranje kvara troubleshooting dijagnostika u stvarnom vremenu real-time diag-

  nostics dijagonala diagonal dijagonalna potpora diagonal strut

  86 dij

  D

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 86

 • dep za termometar ther-mometer pocket

  depna lampa electric torch

  dep 89 dep

  D

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 89

 • ebo

  ebonit ebonite Edisonov navoj Edison thread efekt korone corona effect efekt skoenja effect of skewing efektivna brzina root mean square velocity efektivna masa elektrona electron effective mass efektivna vrijednost, kvadratna srednja vrijed-

  nost root-mean-square value ekipni rad, timski rad group work, team work ekonomija kretanja motion economy ekran, zaslon screen ekscentrina krunica eccentric circle ekscentrina osovina eccentric shaft ekscentrina prea eccentric press ekscentrino bruenje centerless grinding ekspanzijska posuda expansion vessel eksploatacija, iskoritavanje exploitation eksploatacijska krivulja, pogonska karta, dija-

  gram koritenja optereenja capa-bility curve, capability chart, power chart, capa-bility diagram

  eksploatacijski niskop incline forexploitation

  eksponencijalna funkcija exponential function eksponencijalna krivulja exponential curve eksponent exponent ekstrudiranje, istiskivanje extrusion ekstrudirati extrude ekvipotencijalni spoj equipotential connection elastina podloka, perna podlona ploica

  spring washer elastina spojka flexible coupling elastina spojnica flexible clamp elastini gumeni dra

  flexible rubber holder elastini kuglini leaj spring-loaded ball bearing elastini stapni prsten spring piston ring elastino izvijanje elastic buckling elastino rasprivanje elastic scattering elastinost elasticity elastinost pri savijanju bending elasticityelektriar electrician elektrina brusilica electric grinder elektrina builica electric drill

  elektrina centrala power plant, power station elektrina energija electric energy elektrina etana peenjara electric tier oven elektrina friteza electric deep fat fryer elektrina gravitacijska mesoreznica electric

  gravity feed slicer elektrina grijalica electric heater elektrina grijalica vode electric water heater elektrina izolacija electrical insulation elektrina jedinica electrical unit elektrina kolica, elektrokolica electric truck elektrina lokomotiva electric locomotive elektrina mrea electric network elektrina oprema electrical equipment elektrina penica electric oven elektrina pojna mrea electric grid, mains, power

  supply networkelektrina struja electric current elektrina suara electric drying plant elektrina veliina electrical quantity elektrina vodljivost electric conductivity elektrina vua, elektrovua electric traction elektrina arulja electric bulb elektrini agregat power generating set elektrini luk electric arc, arcelektrini mlinac za kavu electric coffee mill elektrini mlinac za mak electric poppy mill elektrini naboj electric charge elektrini otpor electric resistance elektrini raanj electric spit elektrini rotacijski stroj electrical rotating

  machine elektrini sklopni aparat, sklopni aparat switch-

  ing device elektrini stroj electrical machine elektrini tednjak electric range elektrini tok electric flux elektrini udar electric shock elektrino kuhalo electric cooker elektrino lemilo electric soldering iron elektrino polje electric field elektrino prenoenje tereta telpherage elektrino zavarivanje electric welding elektrino-plinski tednjak electric-gas range

  90 ele

  E

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 90

 • faj

  fajansa faience faktor isklapanja prvog pola first pole-to-clear factor faktor istodobnosti concurrency factor faktor izoblienja distortion factor faktor izvijanja buckling factorfaktor namota winding factor faktor obradivosti machinability factor faktor optereenja load factor faktor pojaanja amplification factorfaktor razrijeenosti factor of rarefaction faktor redundancije redundancy factor faktor refleksije reflection factor faktor sigurnosti, sigurnosni faktor safety factor faktor skoenja skew factor faktor snage power factor faktor snage jedan unity power factor faktor snage nula zero power factor faktor zasienja factor of saturation faktor zavarnog spoja weld joint factor faktor zemljospoja earthfault factor faktor zvune refleksije sound reflection factor faktor, imbenik factor faza phase fazna pogreka phase error fazna razlika phase difference fazna stezaljka line terminal fazni kut phase angle fazni namot phase winding fazni napon line-to-neutral voltage, phase-to-neu-

  tral voltage, phase-to-ground voltagefazni pomak phase shift fazni slijed phase sequence fazonsko bruenje form grinding fazonsko glodalo form cutter feldpat, glinenac feldspar

  feroda, kona obloga brake liningfiltar filter filtar u perilici za rublje lint filter filtar za gorivo fuel filter fina zavrna obrada superfinishing fini brusni kamen fine grindstone fini brusni papir fine emery paper fini narez fine thread fino glodanje zupanika gear hobbing fizika vrstog stanja solid-state physics fizikalna veliina physical quantity fleksibilna cijev , gibljiva cijev hose fluorescentna cijev fluorescent tube fluorescentna svjetiljka fluorescent lamp folija foil fon < jedinica razine glasnoe> phon fosfatiranje, bonderiziranje bonderizingfosfor phosphorus fot phot fotoelija photocell fotokopija, preslika photocopy fotonaponski photovoltaic francuski klju monkey wrench frekvencija frequency frekvencija harmonika harmonic frequency frekvencija vibracije vibration frequency frekvencijski pojas radioprijenosa broadcast bandfrekvencijski relej frequency relay frekvencijsko upravljanje frequency control friteza deep fat fryer friider, hladnjak refrigerator funkcionalni meusklop functional interface funta po kvadratnom inu pound per square inch,

  p.s.i. furnir veneer

  92 fur

  F

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 92

 • gajba, obit, sanduk od letava crate galvanizacija galvanizing galvanometar s nepokretnim svitkom fixed coil

  galvanometer galvanometar s pokretnim svitkom moving coil

  galvanometer galvanska struja galvanic current galvansko odvajanje galvanic isolation gama-zraka gamma ray garnitura za plinsko zavarivanje gas welding set gasiti, naglo ohladiti quench gastroposue gastro containers gaeno vapno slaked lime gaenje luka arc extinctiongazite stube thread generalni remont overhaul generator generator generator impulsa impulse generator generator pare, parni generator steam generator generator s izraenim polovima salient-pole gen-

  erator generator sa permanentnim magnetima perma-

  nent magnet generator generator za vagonsku rasvjetu wagon lighting

  dynamo generator-motor generator-motor generatorska jezgra generator core generatorski transformator generator transformer generatorsko bure generator pit geometrijska sredina geometric mean geometrijski lik geometric figure geometrijsko tijelo geometric body germanijski tranzistor germanium transistor gibljiva cijev za komprimirani zrak compressed

  air-hose gibljiva cijev, fleksibilna cijev hose glaalo, eljezo iron glaanje, bruenje povlaenjem honing glasnogovornik spokesman glava cilindra cylinder head glava mikrometra micrometer head glava namota endwinding

  glava osiguraa fuse screw cap glava provlakaa broach headglava stapa piston head glava vijka screw head glava za dubljenje slotting head glava zakovice rivet head glavina kotaa hub glavina zamanjaka flywheel hub glavna datoteka master file glavna sklopka master switch glavna stanica master station glavna uklopnica control room glavni broj cardinal numberglavni inenjer chief engineer glavni izvoa main contractor glavni monter chief fitter glavni nosa main truss glavni no main blade glavni projekt general design glavni uzbudnik main exciter glavno raunalo, sredinje raunalo master com-

  puter glazura glaze gliboder, bager, jarualo dredger glina clay glinenac, feldpat feldspar glodalica milling machine glodalica za drvo wood milling machine glodalica za glodanje zupanika gear cutting

  machine glodalica za izradu pueva worm miller glodalica za kovinu metal milling machine glodalo milling cutter glodalo s karbidnim noem carbid milling cutter glodalo za grubu obradu roughing cutter glodalo za zupanike gear cutter glodani narez milled thread glodanje milling glodanje ljebova flute milling gluha komora unechoic

  chamber gljivasta izvedba mushroom-like form godinji remont annual overhaulgola ica bare wire

  gaj 93 gol

  G

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 93

 • Marija Vrban roena je 1939. godine u Peterancu. Osnovnukolu pohaala je u rodnom mjestu, a gimnaziju je zavrila 1958.godine u Koprivnici. Nakon studija engleskog i talijanskog jezikana Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomirala je na odsjekuAnglistike 1964. godine. Na istom je Fakultetu zavrila poslije-diplomski studij lingvistike, izradila magistarski rad "Engleski ele-ment u talijanskom jeziku" i 1972. godine stekla akademski stu-panj magistra iz podruja lingvistike s osobitim obzirom na engle-ski jezik.

  1964. godine poela je raditi kao prevoditelj u tvornici "RadeKonar". itav radni vijek provela je u istoj tvrtki prevodei stru-ne tekstove, i to najvie s hrvatskog na engleski jezik. U mirovinu

  je otila 1998. godine iz "Konara Inenjeringa za energetiku i transport".

  Osim redovitog prevoenja na radnom mjestu, radila je i na prijevodima prospekata Konarevihproizvoda, godinjih izvjea kompanije, Tehnikog prirunika (drugog izdanja na engleskom jeziku,dovrenog u prosincu 1984. godine). Za strunjake Elektrotehnikog instituta prevodila je referate iznanstvene lanke za simpozije i za objavljivanje u stranim asopisima. Suraivala je s mnogim tvor-nicama Konara (Tvornicom transformatora, Tvornicom generatora i motora, INEM-om, Tvornicomlokomotiva i dr.). Prevodila je konsekutivno na pregovorima i sastancima sa strankama te na sjedni-cama nadzornog odbora poduzea.

  Kao dugogodinji lan Hrvatskog drutva znanstvenih i tehnikih prevoditelja radila je na pri-jevodima za razne tvrtke, projektne urede i ustanove.

  BILJEKA O AUTORICI

  vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 155

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000 /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice