njemaČko-hrvatski rjeČnik

of 110 /110
V E L E U Č I L IŠ T E U K A R L O V C U V E L E U Č I L IŠ T E U K A R L O V C U SONJA ETEROVIĆ KATICA SOBO NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK OSNOVNOG NAZIVLJA PREHRANE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Author: others

Post on 15-Oct-2021

14 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SE-KS-Rjecnik-tisak.vpPREHRANE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
ISBN 978-953-7343-81-1
Izdavaè: Veleuèilište u Karlovcu Za izdavaèa: dr. sc. Branko Wasserbauer, prof. v. š. Recenzenti: izv. prof. dr. sc. Blaenka Filipan-igniæ, Mirela Landsman Vinkoviæ, prof., dr. sc. Bojan Matijeviæ, prof. v. š. Grafièka priprema: Miroslav Kodriæ
Objavljivanje ovog veleuèilišnog udbenika odobrilo je Povjerenstvo za izdavaèku djelatnost Veleuèilišta u Karlovcu Odlukom o izdavanju publikacije br. 7.5-13-2014-3
Sonja Eteroviæ Katica Sobo
NJEMAÈKO-HRVATSKI RJEÈNIK OSNOVNOG NAZIVLJA
PREHRANE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
A. . . . 13
B . . . . 19
C . . . . 25
D. . . . 26
E . . . . 28
F . . . . 33
G. . . . 36
H. . . . 40
I . . . . 43
J . . . . 44
K . . . . 45
L . . . . 50
M . . . 53
N. . . . 56
O. . . . 58
P . . . . 59
Q. . . . 61
R . . . . 62
S . . . . 65
T . . . . 71
U. . . . 73
V. . . . 75
W . . . 79
X . . . . 82
Y . . . . 83
Z . . . . 84
DODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Pregled najèešæe korištenih mjernih jedinica – sortirano . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Osnovne mjerne jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Popis literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Predgovor
Ovaj dvojezièni rjeènik namijenjen je svima koji se slue njemaèkim jezikom struke iz podruèja prehrane i prehrambene tehnologije, a prvenstveno studentima veleuèilišta i svima koji su zainteresirani za tu tematiku.
Rjeènik sadri više od 3500 temeljnih pojmova iz podruèja gastronomije, opæe, anorganske i organske kemije, biokemije, mikrobiologije, tehnologije proizvodnje piva, mlijeka i mlijeènih proizvoda, kave i kavovina, èokolade kao i ekologije i ekonomije.
Uz pojedine natuknice navedeni su i osnovni gramatièki podaci, kao što su èlanovi za imenice te nastavci za genitiv i za mnoinu. Uz pojedine glagole navedeni su odgovarajuæi prijedlozi. Pored jakih glagola u zagradi se nalaze oblici u prezentu, preteritu i perfektu. Sloeni djeljivi glagoli naznaèeni su okomitom crtom. Ukoliko za neki pojam postoji sinonim, naveden je u zagradi a takoðer ga se moe naæi i zasebno na abecednom popisu. U obzir je uzeta i višeznaènost nekih rijeèi a primjeri uz pojedine natuknice omoguæuju lakše razumijevanje i bolju primjenu u praksi.
Dodaci rjeèniku su: popis osnovnih mjernih jedinica, pregled najèešæe korištenih mjernih jedinica po abecedi i po skupinama, popis kemijskih elemenata po abecedi prema nazivu i prema simbolu, te popis najèešæih nepravilnih glagola.
Ovaj rjeènik nastao je iz potrebe i kao rezultat višegodišnje nastavne djelatnosti na struènom studiju Prehrambene tehnologije na Veleuèilištu u Karlovcu. Korisnicima æe olakšati snalaenje u tekstovima iz tog podruèja te im omoguæiti lakše razumijevanje struène literature. Korišteni su materijali koji su u korelaciji s ostalim predmetima struke imajuæi pri tom na umu i osposobljavanje studenata za samostalan rad.
Ovom prilikom zahvaljujemo se našim recenzentima i svim kolegicama i kolegama koji su nam pomogli svojim struènim savjetima i mišljenjima prilikom nastajanja ovog rjeènika.
Takoðer pozivamo sve zainteresirane da nam daju svoje prijedloge kako bi ovaj rjeènik jednoga dana osvanuo u izmijenjenom i dopunjenom izdanju.
Autorice
Abart, die, -, -en podvrsta
abbaubar razgradiv
Abdampfschale, die, -, -n zdjelica za uparavanje
ab|decken pokriti, pokrivati
ab|fertigen otpremati, otpremiti
Abfertigung, die, -, -en otprema
ab|füllen napuniti, puniti
Abfüllen, das, -s, - punjenje
Abfüllerei, die, -, -en punionica
Abfüllung, die, -, -en punjenje
Abgabe, die, -, -n predaja, oslobaðanje, otpuštanje / Abgabe der Elektronen, die, - otpuštanje elektrona
Abgas, das, -es, -e ispušni plin
abgasfrei bez ispušnih plinova
ab|geben (gibt ab, gab ab, hat abgegeben) predati, predavati; otpustiti, otpuštati
abgegrenzt odvojen, razgranièen
ab|hängen (von + Dat.) ovisiti o; (hängt ab, hing ab, hat abgehangen)
Abhängigkeit, die, -, -en ovisnost, zavisnost
abhängig ovisan / abhängig sein von + Dat. biti ovisan o
ab|kochen kuhati, skuhati
Abkühlung, die, -, -en rashlaðivanje, hlaðenje
Abkürzung, die, -, -en kratica
ab|lagern taloiti, nataloiti, odlagati, odloiti, deponirati
Ablagerung, die, -, -en naplavljivanje, taloenje, sedimentacija
ab|lassen (lässt ab, ließ ab, hat abgelassen) ispustiti, ispuštati
Ablauf, der, -s, ¨-e tijek, tok, odvijanje, proces
ab|laufen (läuft ab, lief ab, ist abgelaufen) proteæi, protjecati, teæi; odvijati se
ab|leiten (sich) odvoditi, izvesti, izvoditi (se)
ab|lösen odvojiti, odvajati
ab|nehmen (nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen) smanjiti se, smanjivati se; smršaviti
ab|rühren izmiješati, umutiti (jaja, maslac)
ab|sättigen zasititi
ab|schälen guliti, oguliti
ab|scheiden, sich (scheidet sich ab, schied sich ab, hat sich abgeschieden) izdvajati se, odvajati se, odvojiti se, odijeliti se, taloiti se
ab|schließen (schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen) zakljuèiti, zakljuèivati; zakljuèati
ab|schöpfen obrati
ab|sitzen (sitzt ab, saß ab, hat abgesessen) odsjediti, odstajati
ab|spielen, sich odvijati se, odigrati se, odigravati se
Veleuèilište u Karlovcu
Aal 13 abspielen
Abstand, der, -(e)s, ¨-e razmak, udaljenost
ab|stehen (steht ab, stand ab, hat abgestanden) odustati, odustajati; biti udaljen, biti odmaknut
ab|sterben (stirbt ab, starb ab, ist abgestorben) izumirati, izumrijeti
ab|stoßen (stößt ab, stieß ab, hat abgestoßen) odbaciti, odbacivati, odbiti, odbijati
Abteilung, die, -, -en odjel
Abtragung, die, -, -en odnošenje
Abwechslung, die, -, -en promjena
abwechslungsreich raznolik, pun promjena
abwesend odsutan
Abwesenheit, die, -, -en odsutnost
ab|ziehen (zieht ab, zog ab, hat abgezogen) izvuæi, izvlaèiti, povuæi, povlaèiti; oduzeti, oduzimati
achten (auf + Akk.) paziti na
Ackerbau, der, -s poljodjelstvo, ratarstvo
Actinium, das, -s aktinij (Ac)
Actinoide, die (Pl.) aktinoidi (pseudoskupina periodnog sustava elemenata)
adäquat adekvatan, odgovarajuæi, prikladan
Addition, die, -, -en zbrajanje
Aktiengesellschaft, die, -, -en (AG) dionièko društvo (d.d.)
Albumin, der, -s, -e albumin (vrsta bjelanèevine)
Alchemie, die, - alkemija
Alge, die, -, -n alga
aliphatisch (fetthaltig) alifatski, aciklièki, lanèasti (onaj koji sadri masnoæu)
Alkali, das, -s, -en luina, alkalija
Alkalimetalle, die (Pl.) (die Lithiumgruppe) alkalijski metali ili litijeva skupina skupina periodnog sustava elemenata)
alkalisch alkalni
Alkanol, der, -s (der Alkohol) alkanol, alkohol
Alkohol, der, -s, -e alkohol; estoko piæe
Alkoholanteil, der, -s, -e udio alkohola
Alkoholdampf, der, -s, ¨-e alkoholna para
alkoholfrei bezalkoholni
Alkoholika, die (Pl.) alkoholna piæa
alkoholisch alkoholan
allmählich postupan
alt star
altern stariti
Altglas, das, -es staro staklo
Altpapier, das, -s stari papir
Aluminium, das, -s aluminij (Al)
Ameisensäure, die, - mravlja kiselina, metan-kiselina
Americium, das, -s americij (Am)
Aminocarboxylsäure, die, - aminokarboksilna kiselina
Aminosäure, die, -, -n aminokiselina
Ammoniak, das, -s amonijak
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Abstand 14 Ammoniak
Ampulle, die, -, -n ampula (staklena cjevèica sa sterilnim otopinama za injekcije)
amtlich sluben
anaerob anaeroban (koji moe ivjeti bez kisika)
Analgetikum, das, -s, Analgetika analgetik (sredstvo koje ublaava, tj. suzbija osjeæaj bola)
analog analogan, odgovarajuæi
an|bieten (bietet an, bot an, hat angeboten) nuditi, ponuditi
an|bohren nabušiti, poèeti bušiti
an|bräunen (bräunen) peæi dok ne posmeði
an|brennen (brennt an, brannte an, ist angebrannt) zagorjeti
ändern (sich) mijenjati (se)
Aneurin, das, -s aneurin, vitamin B1 (tiamin)
an|fallen (fällt an, fiel an, hat/ist angefallen) napadati, napasti / nastati, nastajati
anfallend rastuæi, poveæavajuæi / anfallende Abwassermenge sve veæa kolièina otpadnih voda
anfällig (für + Akk.) osjetljiv (za bolest) / anfällig sein für Infektionen podloan infekcijama
Anfang, der, -s, ¨-e poèetak
an|fangen (fängt an, fing an, hat angefangen) poèeti, zapoèeti
Anforderung, die, -, -en zahtjev, potraivanje
Anfrage, die, -, -n upit
Angärung, die, -, -en vrenje, fermentacija (poèetna faza)
an|geben (gibt an, gab an, hat angegeben) oznaèavati, oznaèiti; navoditi, navesti
Angebot, das, -s, -e ponuda
an|gehören pripadati
angeln pecati
angewiesen ovisan / angewiesen sein auf + Akk. biti ovisan o èemu
an|greifen (greift an, griff an, hat angegriffen) korodirati, nagrizati (razlagati u probavi); napadati, napasti
Angriff, der, -(e)s, -e nagrizanje; napad
Anhäufung, die, -, -en nakupina
an|lagern, sich vezati se, vezivati se
an|legen osnovati, sagraditi; staviti uz, prisloniti
an|nehmen (nimmt an, nahm an, hat angenommen) prihvatiti, prihvaæati, pretpostaviti, pretpostavljati
an|ordnen poredati, slagati, sloiti
Anordnung, die, -, -en raspored, razmještaj
anorganisch anorganski
Anregung, die, -, -en poticaj
an|reichern obogatiti, obogaæivati
Anreicherung, die, -, -en obogaæivanje
an|sammeln, sich nagomilati se, nakupiti se, nakupljati se
Anschauung, die, -, -en nazor, mišljenje, pogled, shvaæanje
an|sehen als (sieht an, sah an, hat angesehen) drati za
Veleuèilište u Karlovcu
Ampulle 15 ansehen
ansehnlich znatan, prilièan
anspruchsvoll zahtjevan, velikih zahtjeva
an|steigen (steigt an, stieg an, ist angestiegen) povisiti se, porasti
Anteil, der, -s, -e udio, dio, kolièina
Antibiotikum, das, -s, Antibiotika antibiotik
Antike, die, - antika, stari vijek
Antimon, das, -s antimon (Sb)
anwendbar primjenjiv
Anwendung, die, -, -en primjena, upotreba
Anwendungsmöglichkeit, die, -, -en moguænost primjene
anwesend prisutan
Anwesenheit, die, -, -en prisutnost
Anzahl, die, - broj, kolièina
an|ziehen (sich) (zieht (sich) an, zog (sich) an, hat (sich) angezogen) privlaèiti (se)
anziehend privlaèan, zanimljiv
Apfel, der, -s, ¨- jabuka
Apfelbeere, die, -, -n aronija
Apfelsine, die, -, -n (die Orange) naranèa
Apfelstrudel, der, -s, - savijaèa od jabuka
Apotheke, die, -, -n ljekarna, apoteka
Apparat, der, -s, -e ureðaj, naprava
Appetit, der, -(e)s, -e apetit, tek
appetitanregend koji otvara apetit
appetitlich ukusan, zamaman, primamljiv
Äquator, der, -s ekvator
Arbeitsanweisung, die, -, -en uputa za rad
Arbeitsfähigkeit, die, -, -en radna sposobnost
Arbeitsgang, der, -s, ¨-e radni proces
Arbeitgeber, der, -s, - poslodavac
Arbeitsmarkt, der, -(e)s, ¨-e trište rada
Arbeitsmuster, das, -s, - uzorak
Arbeitsschutz, der, -es zaštita na radu
Arbeitsteam, das, -s, -s radna grupa
Arbeitsumsatz, der, -es, ¨-e radni metabolizam, metabolizam pri radu
Argon, das, -s argon (Ar)
arm siromašan / arm sein an + Dat. biti siromašan èime
Aroma, das, -s, Aromen aroma, ugodan miris
Aromat, der, -en, -en aromat, aren (aromatski ugljikovodik, spoj koji ima karakteristiènu benzensku ili heterociklièku jezgru)
aromatenreich bogat aromatima
Art, die, -, -en vrsta
artgerecht primjeren, odgovarajuæi / artgerechte Tierhaltung primjereno dranje ivotinja
Artikel, der, -s, - artikl, vrsta robe
Artischocke, die, -, -n artièoka
Arzneimittel, das, -s, - lijek
Ärztin, die, -, -nen lijeènica
Ascorbinsäure, die, - askorbinska kiselina, vitamin C
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
ansehnlich 16 Ascorbinsäure
Atemwegserkrankung, die, -, -en bolest dišnih putova
atmen disati
atmosphärisch atmosferski, zraèni
Atmung, die, - disanje
Atmungsgift, das, -(e)s, -e otrov koji se unosi disanjem (otrovni plin)
Atom, das, -s, -e atom
atomar atomski
Atomkern, der, -(e)s, -e atomska jezgra
Atommasseneinheit, die, -, -en jedinica atomske mase
Atomraumgitter, das, -s, - atomska prostorna kristalna rešetka
Atomzahl, die, -, -en atomski broj
Aubergine, die, -, -n patliðan
Aufarbeitung, die, -, -en obrada
auf|bauen izgraditi, strukturirati
auf|bereiten pripremati, pripremiti, prirediti, prireðivati
auf|bewahren spremati, spremiti, saèuvati, pohraniti
Aufbewahrung, die, -, -en spremanje, pohranjivanje
Aufforstung, die, -, -en pošumljavanje
auf|führen izvesti, izvodiiti
Aufklärung, die, -, -en rješenje, razrješenje, objašnjenje
auf|kochen prokuhati, uzavreti
Auflauf, der, -s, ¨-e nabujak
Auflockerung, die, -, -en rahlost (tijesta)
auf|lösen otopiti
aufmerksam paljiv
Aufnahme, die, -, -n uzimanje, usvajanje, primanje
auf|nehmen (nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen) uzimati, primati, usvajati
auf|quellen bubriti, nabubriti, nabujati
auf|rahmen zgrušnjavati se
aufrecht|erhalten pravilno odravati; (erhält aufrecht, erhielt aufrecht, hat aufrechterhalten)
Aufrechterhaltung, die, -, -en odravanje
Aufschnitt, der, -s, -e namaz
auf|speichern gomilati, spremati zalihe
Aufspeicherung, die, -, -en gomilanje
auf|treten (tritt auf, trat auf, ist aufgetreten) pojaviti se, pojavljivati se, nastupiti
Aufwand, der, -(e)s, ¨-e utrošak
auf|wärmen podgrijati
aus|bilden stvarati, razvijati, oblikovati; obrazovati
Ausbildung, die, -, -en obrazovanje, školovanje / Ausbildung eines Gleichgewichts, die, - uspostavljanje ravnotee
Veleuèilište u Karlovcu
Aspirin 17 Ausbildung
aus|führen izvoziti, eksportirati
Ausgangsstoff, der, -s, -e sirovina
aus|geben (gibt aus, gab aus, hat ausgegeben) izdati, izdavati / Geld ausgeben izdavati (trošiti) novac
ausgewogen uravnoteen; ausgewogene Ernährung uravnoteena prehrana
ausgiebig obilan, izdašan
aus|gleichen (sich) (gleicht (sich) aus, glich (sich) aus, hat (sich) ausgeglichen) uskladiti, nadomjestiti, kompenzirati; izjednaèiti (se)
aus|kippen istresti, isprazniti
Auskristallisation, die, -, -en kristalizacija
Auskunft, die, -, ¨-e informacija
Ausland, das, -(e)s inozemstvo
Ausländer, der, -s, - stranac
aus|lösen izazvati, prouzroèiti / die Knochen auslösen odvojiti od kosti
aus|machen èiniti (biti sastavni dio neèega)
Ausnahme, die, -, -n iznimka
aus|rühren promiješati
aus|schalten iskljuèiti
aus|scheiden (scheidet aus, schied aus, hat ausgeschieden) izluèiti, izluèivati
aus|sehen (sieht aus, sah aus, hat ausgesehen) izgledati
außen izvana, vani
äußerlich izvanjski, vanjski
aus|spalten izluèiti, izluèivati, otcijepiti, odstraniti
Ausstoß, der, -es, ¨-e izbacivanje, ispuštanje
aus|stoßen (stößt aus, stieß aus, hat ausgestoßen) izbaciti, izbacivati, ispustiti, ispuštati
Auster, die, -, -n ostriga
aus|treiben (treibt aus, trieb aus, hat ausgetrieben) izdvojiti, istiskivati, ekstrahirati
aus|üben provoditi
Auswahl, die, - izbor
aus|wirken, sich (auf + Akk.) imati uèinak
Auswirkung, die, -, -en posljedica, djelovanje, utjecaj, uèinak
aus|zeichnen, sich odlikovati se
aus|ziehen (zieht aus, zog aus, hat / ist ausgezogen) izvaditi, vaditi; cijediti, iscijediti; skinuti, svuæi / iseliti (se)
Autoabgas, das, -es, -e ispušni plin automobila
Autoklav, der, -s, -en autoklav (posuda za sterilizaciju vodenom parom pri povišenom tlaku)
Avocado, die, -, -s avokado
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Ausdehnung 18 Avocado
B
backen (bäckt, buk, hat gebacken) peæi, ispeæi (kruh, kolaèe i sl.)
Bäcker, der, -s, - pekar
Bäckerei, die, -, -en pekarnica
Backware, die, -, -n pekarski proizvod
Badan, der, -s badan (biljka)
Bakterie, die, -, -n bakterija
Ballaststoff, der, -s, -e (uglavnom u mn.) nepotrebna, otpadna tvar
Banane, die, -, -n banana
Barium, das, -s barij (Ba)
Barsch, der, -es, -e grgeè
Base, die, -, -n baza (u kemiji)
Basilikum, das, -s, -s/Basiliken bosiljak
basisch bazièan, lunat
Batate, die, -, -n (die Süßkartoffel) batata, vrsta krumpira slatkastog okusa
Bau, der, -s, -ten graða
Bauch, der, -s, ¨-e trbuh
Bauchspeicheldrüse, die, -, -n gušteraèa
Bauernhof, der, -s, ¨-e seosko imanje
Baum, der, -s, ¨-e stablo, drvo
Baumwolle, die, - pamuk
Baustein, der, -s, -e graðevni element, sastavni dio
Bauwesen, das, -s, - graðevinarstvo
beachten (+ Akk.) paziti na, drati se, pridravati se èega, poštovati
Beanstandung, die, -, -en prigovor, zamjerka, reklamacija
bearbeiten obraditi, obraðivati
Becher, der, -s, - pehar, vrè; laboratorijska èaša
Bedarf, der, -s potreba / bei Bedarf po potrebi, prema potrebi
bedecken pokriti, pokrivati
Bedeutung, die, -, -en znaèenje
bedingen uvjetovati
Bedürfnis, das, -ses, -se potreba
beeinflussen (+ Akk.) djelovati na, utjecati
Beeinflussen, das, -s, - utjecaj, utjecanje
beeinträchtigen (+ Akk.) oštetiti, ošteæivati, negativno se odraavati na što
Beeinträchtigung, die, -en ošteæivanje, povreda, nanošenje štete, negativno odraavanje / geschmackliche Beeinträchtigung negativan utjecaj na okus
Beere, die, -, -n bobica
befähigen osposobiti
befördern transportirati, otpremati, otpremiti; promaknuti, promicati
Beförderung, die, -, -en transport, otpremanje
Befragte, der/die, -n, -n ispitanik / ispitanica
befürchten bojati se, pribojavati, strahovati
begegnen (+ Dat.) (Perf.: ist begegnet) sretati, sresti
begehren eljeti, htjeti
beginnen (beginnt, begann, hat begonnen) poèeti, zapoèeti
begreifen (begreift, begriff, hat begriffen) shvaæati, shvatiti
begrenzt ogranièen, omeðen
begünstigen pogodovati, iæi na ruku, potpomagati, pospješiti
behaftet optereæen, pod teretom / behaftet sein mit +Dat. biti optereæen neèime, nositi teret, biti pod teretom
Behälter, der, -s, - spremnik, posuda, rezervoar
Behältnis, das, -ses, -se spremnik
behandeln postupati, postupiti; obraditi, obraðivati
behandelt obraðen
bei|fügen dodati, dodavati
Beilage, die, -, -n prilog
bei|mischen pomiješati, umiješati
Beitrag, der, -s, ¨-e doprinos
bei|tragen (zu + Dat.) (trägt bei, trug bei, hat beigetragen) pridonijeti, pridonositi
bekannt sein (für + Akk.) biti poznat po èemu
beklagen, sich (über + Akk.) poaliti se, aliti se
bekömmlich koristan, zdrav, teèan (o hrani); probavljiv
Bekömmlichkeit, die, - korisnost; probavljivost; podnošljivost
belasten opteretiti, optereæivati / die Umwelt belasten zagaðivati okoliš
Belastung, die, -, -en optereæenje
belebt iv
benötigen trebati
Benzen, das, -s benzen (aromatski ugljikovodik)
beobachten promatrati, opservirati
Berater, der, -s, - savjetnik, savjetodavac
Beratung, die, -, -en savjetovanje
bereiten pripravljati, pripremati
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Beerenobst 20 bereiten
Bergbau, der, -s rudarstvo
Berkelium, das, -s berkelij (Bk)
Bernsteinfarbe, die, -, -n jantarno uta boja
bernsteinfarben jantarno ut
Beruf, der, -s, -e zanimanje
beruflich poslovan
Beryllium, das, -s berilij (Be)
beschäftigen, sich (mit + Dat.) baviti se èime
beschleunigen ubrzati, ubrzavati
beschränkt ogranièen
beschweren, sich (über + Akk.) aliti se na
beseitigen odstraniti, odstranjivati
besichtigen razgledati, razgledavati
Besonderheit, die, -, -en osobitost, posebnost
beständig postojan, stalan
Beständigkeit, die, - postojanost
bestehen (besteht, bestand, hat bestanden) postojati
bestehen (aus + Dat.) (besteht, bestand, hat bestanden) sastojati se od
bestellen naruèiti, naruèivati
bestimmen odrediti, odreðivati
Bestrahlung, die, -, -en zraèenje, ozraèivanje
bestreichen (bestreicht, bestrich, hat bestrichen) premazati, premazivati
bestreuen posuti, posipati
betonen naglasiti, naglašavati
Betonung, die, -, -n naglasak
Betracht, der, -(e)s obzir, pogled / in Betracht ziehen razmatrati, uzeti u obzir
betrachten promatrati
betragen (beträgt, betrug, hat betragen) iznositi
Betrieb, der, -s, -e pogon; poduzeæe
Betriebsstoffwechsel, der, -s izmjena tvari za pogon tjelesnog mehanizma
beurteilen ocijeniti, ocjenjivati, procijeniti
bevorzugen (+ Akk.) davati prednost
bewegen (sich) kretati (se)
Beweis, der, -es, -e dokaz
beweisen (beweist, bewies, hat bewiesen) dokazati
bewerten ocijeniti, ocjenjivati, vrednovati
bewirken izazvati, prouzroèiti, dovesti do èega
Veleuèilište u Karlovcu
Berg 21 bewirken
Bewusstsein, das, -s svijest
Bezeichnung, die, -, -en obiljeavanje, oznaèavanje
Bezeichnungsweise, die, -, -n, naèin oznaèavanja
Beziehung, die, -, -en odnos; obzir
bezüglich (+ Gen.) s obzirom na
Biene, die, -, -n pèela
Bienenhonig, der, -s pèelinji med
Bienenkönigin, die, -, -nen matica (pèela)
Bier, das, -s, -e pivo / Bier vom Fass toèeno pivo; dunkles Bier tamno pivo; helles Bier svijetlo pivo
Bierart, die, -, -en vrsta piva
Bierbrauen, das, -s, - varenje, proizvodnja (piva)
Bierbrauer, der, -s, - pivar
Biergattung, die, -, -en kategorija, vrsta piva
Bierhefe, die, -, -n pivski kvasac
Bierherstellung, die, -, -en proizvodnja piva
Biersorte, die, -, -n vrsta, sorta piva
Biersteuergesetz, das, -es, -e zakon o èistoæi piva
bieten (bietet, bot, hat geboten) nuditi, pruati
bilden stvarati, tvoriti, praviti
Bildung, die, -, -en tvorba
binden (bindet, band, hat gebunden) vezati, povezati
Bindung, die, -, -en veza, vezivanje, povezivanje / chemische Bindung kemijska veza
Bindungskraft, die, -, ¨-e sila koja povezuje (privlaèna sila)
Bindungsverhältnis, das, -es, -se odnos, omjer u vezi
Binnenmeer, das, -s, -e unutrašnje (zatvoreno) more
Biochemie, die, - biokemija
Biologie, die, - biologija
Biotonne, die, -, -n kanta, spremnik za organski otpad
Birne, die, -, -n kruška
Bissen, der, -s, - zalogaj
Bittersalz, das, -es, -e magnezijev sulfat, gorka sol
Bitterschokolade, die, -, -n (Herrenschokolade) gorka èokolada
blanchieren blanširati, popariti
Blasenstein, der, -(e)s, -e kamenac u mokraænom mjehuru
Blatt, das, -es, ¨-er list
blättern (Perf.: hat geblettert) listati (npr. knjigu); otpadati (lišæe s drveæa) / (Perf.: ist geblettert) ljuštiti se, otpadati
Blattfarbstoff, der, -s, -e boja lista
Blattgemüse, das, -s lisnato povræe
blau plav
Blei, das, -s olovo (Pb)
bleiben (bleibt, blieb, ist geblieben) ostati, ostajati
bleibend trajan, stalan
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Bewirtschaftung 22 bleibend
Blume, die, -, -n cvijet
Blut, das, -(e)s, -e krv
Blutdruck, der, -s krvni tlak
blutdrucksenkend koji sniava krvni tlak
Blutdrucksenkung, die, -, -en sniavanje krvnog tlaka
Blütengemüse, das, -s cvjetno povræe
Blutfettwert, der, -(e)s, -e kolièina, udio masnoæe u krvi
Blutgefäß, das, -es, -e krvni sud, ila
Blutgerinnung, die, - grušanje, zgrušavanje krvi
Bluthochdruck, der, -s povišen krvni tlak, hipertonija
Blutkörperchen, das, -s, - krvno tjelešce
Blutkreislauf, der, -s, ¨-e krvotok
Blutwurst, die, -, ¨-e krvavica
Bob, der, -s, -s (dicke Bohnen) bob (vrsta povræa)
Boden, der, -s, - tlo, zemljište; dno; talog
Bodenhaltung, die, - uzgoj nesilica koje se slobodno kreæu farmom i trae hranu / aus Bodenhaltung iz prirodnog uzgoja
Bodenkörper, der, -s, - krutina, kruta podloga, èvrsta tvar
Bohne, die, -, -n grah; zrno (npr. kave) / grüne Bohnen mahune; dicke Bohnen bob (vrta povræa)
Bohnenkaffee, der, -s kava u zrnu
Bohnensuppe, die, -, -n juha od graha
Bohrer, der, -s, - svrdlo
Bohrium, das, -s bohrij (Bh)
Bonbon, das, -s, -s bonbon
Borgruppe, die, - (die Erdmetalle) borova skupina ili zemni metali (13. skupina periodnog sustava elemenata)
Bottich, der, -s, -e kaca, velika baèva
Botulismus, der (die Wurstvergiftung) botulizam (alimentarna intoksikacija toksinima bakterije C. botulinum)
Brachse, -, -n (die Brasse) arbun
Branche, die, -, -n oblast, branša, struka
Branntwein, der, -s, -e vinjak, brendi
Branntweinbrennerei, -, -en pecara, destilerija za proizvodnju vinjaka
Brasse, die, -, -n (die Brachse) arbun
braten (brät, briet, hat gebraten) peæi (meso, krumpir)
Braten, der, -s, - peèenje (peèeno meso)
Bratfett, das, -(e)s, -e mast za peèenje
Bratkartoffel, die, -, -n peèeni krumpir
Bratwurst, die, -, ¨-e peèena kobasica
brauchen trebati
Brauer, der, -s, - pivar
Brauerei, die, -, -en pivovara
Brauerin, die, -, -nen pivarka
braun smeð
Brauprozess, der, -es, -e proces proizvodnje piva
brechen (bricht, brach, hat gebrochen) lomiti, kidati, razbijati; povraæati
brechend krhak
brennbar zapaljiv, goriv
Veleuèilište u Karlovcu
bleifrei 23 brennbar
Brennerei, die, -, -en destilerija, pecara
Brennstoff, der, -s, -e gorivo
Brenztraubensäure, die, -, -n pirogroðana kiselina
Brett, das, -es, -er daska
Brezel, die, -, -n perec
Brokkoli, der, -s, -s (der Spargelkohl) brokula
Brom, das, -s brom (Br)
Brombeere, die, -, -n kupina
Brötchen, das, -s, - pecivo
Bruch, der, -s, - ¨e topli talog; lom, prijelom, raspuklina
Brunnen, der, -s, - bunar
Brutkammer, die, -, -n komora za leenje jajašca
Buchstabe, der, -n(s), -n slovo
Buchweizen, der, -s heljda
Butan, das, -s butan
Butterbrot, das, -(e)s, -e komad kruha namazan maslacem
Buttermilch, die, - mlaæenica (ostatak od pravljenja maslaca)
Buttermilcherzeugnis, das, -ses, -se proizvod od maslaca
Buttersäure, die, - maslaèna kiselina
Butterverordnung, die, -, -en pravilnik o proizvodnji maslaca
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
brennen 24 Butterverordnung
Cadmium, das, -s kadmij (Cd)
Caesium, das, -s cezij (Cs)
Café, das, -s, -s kafiæ
Calcium, das, -s (das Kalzium) kalcij (Ca)
Californium, das, -s kalifornij (Cf)
Carboxylsäure (Carbonsäure) karboksilna kiselina
Carotin, das, -s (Karotin) karoten, provitamin A (biljna boja, npr. u mrkvi)
Casein, das, -s, -e (Kasein) kasein (bjelanèevina u mlijeku)
Cellulose, die, -, -n (Zellulose) ugljikohidrat s mnogo molekula glukoze
Cer, das, -s cerij (Ce)
Cerealien, die (Pl.) (Zerealien) pahuljice od raznih itarica
Chalkogene, die (Pl.) (die Sauerstoffgruppe) halkogeni elementi ili kisikova skupina (16. skupina periodnog sustava elemenata)
Champagner, der, -s, - šampanjac, pjenušavo vino
Champignon, der, -s, -s šampinjon
Charakterisierung, die, - karakteriziranje
Chemie, die, - kemija
Chemikalie, die, -, -n kemikalija
Chemiker, der, -s, - kemièar
Chemikerin, die, -, -nen kemièarka
Chemismus, der, - kemizam
Chili, der, -s èili
Chlorid, das, -s, -e klorid (sol kloridne kiseline)
Chlorit, das, -s, -e klorit (sol kloritne kiseline)
Cholesterin, das, -s kolesterol
Chromgruppe, die, - kromova skupina (6. skupina periodnog sustava elemenata)
Cobalt, das, -s (Kobalt) kobalt (Co)
Cobaltgruppe, die, - (Kobaltgruppe) kobaltova skupina (9. skupina periodnog sustava elemenata)
Coca-Cola, das, -s, -s / die, -, -s kokakola
Coffein, das, -s (Koffein) kofein
Computer, der, -s, - raèunalo
Container, der, -s, - spremnik, kontejner
Copernicium, das, -s kopernicij (Cn)
Corned Beef, das, -s (Cornedbeef) vrsta jela (usoljena govedina u konzervi)
Creme, die, -, -s / -n (Krem) krema
cremig kremast
cyclisch (zyklisch) ciklièki
Veleuèilište u Karlovcu
ca. 25 Cycloalkan
dämpfen prigušiti, ublaiti; kuhati na pari
dampfförmig koji je u obliku pare
Darm, der, -s, ¨-e crijevo
Darmstadtium, das, -s darmstadij (Ds)
Darmtätigkeit, die, -, -en rad crijeva
darren sušiti
dar|stellen predstaviti, predstavljati
Daten, die (Pl.) podaci
Dattel, die, -, -n datulja
Deckel, der, -s, - poklopac
definieren definirati, pojmovno odrediti
dehnbar rastezljiv
Design, das, -s, -e dizajn
Desinfektionsmittel, das, -s, - dezinfekcijsko sredstvo, dezinficijens
Destillation, die, -, -n destilacija
Dextrose, die, - (der Traubenzucker) dekstroza, groðani šeæer
Diagnostika, die (Pl.) sredstva za dijagnosticiranje bolesti
Diät, die, - dijeta / eine Diät halten drati dijetu
dicht gust, debeo
Dichte, die, -, -n gustoæa
Dichtigkeit, die, - gustoæa, nepropusnost
dick debeo, pretio / dick machen debljati; dick werden udebljati se; dicke Bohnen (der Bob) bob (vrsta povræa)
dienen (zu + Dat.) sluiti èemu
Dienstleistung, die, -, -en usluga
Dinkel, der, -s krupnik, pir (rijetka vrsta pšenice)
dissoziert razluèen, disociran (npr. na ione)
domestiziert udomaæen
Döner Kebab, der, -s, -s kebab (vrsta jela od mljevenog ovnovog mesa)
donnern grmjeti
Dose, die, -, -n limenka
dosieren dozirati
Dosis, die, -, Dosen doza, obrok
Dotter, der, -s, - umanjak, umance
Dragëe, das, -s, -s draeja presvuèena šeæernom ili èokoladnom masom
Dreifachbindung, die, -, -en trostruka veza
Dreifuß, der, -sses, ¨-sse tronoac
dringen (dringt, drang, ist gedrungen) prodrijeti, prodirati
Droge, die, -, -n droga, narkotik
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Dampf 26 Droge
drückend teak, nesnosan; zabrinjavajuæi
Druckluft, die, - stlaèeni (komprimirani) zrak
Druckregler, der, -s, - regulator tlaka
Drüse, die, -, -n lijezda
Düngemittel, das, -s, - gnojivo
Dünger, der, -s, - gnojivo
dunkelbraun tamnosmeð
durch|führen provoditi, provesti
Durchmesser, das, -s, - promjer
Durchschnitt, der, -(e)s, -e prosjek / im Durchschnitt prosjeèno, u prosjeku
durchschnittlich prosjeèan
durch|sickern (durch + Akk.) kapati, prokapati, curiti, procuriti, prodirati, probijati kroz što
Durst, der, -es eð / Durst haben biti edan
durstig edan
Düse, die, -, -n mlaznica, sapnica, dizna
Dysprosium, das, -s disprozij (Dy)
Veleuèilište u Karlovcu
drogensüchtig 27 Dysprosium
Edelgase, die (Pl.) (die Heliumgruppe) plemeniti plinovi ili helijeva skupina (18. skupina periodnog sustava elemenata)
Ei, das, -s, -er jaje
Eigenschaft, die, -, -en osobina, svojstvo, odlika
ein|atmen udisati, udahnuti
ein|beziehen (bezieht ein, bezog ein, hat einbezogen) ukljuèiti, ukljuèivati, uvrstiti, uvrštavati, ubrojiti, ubrajati
ein|dampfen upariti, uparivati, isparavanjem isušiti
ein|dringen (dringt ein, drang ein, ist eingedrungen) prodrijeti, prodirati
Eindringen,das, -s,- prodiranje
Einfluss, der, -es, ¨-e utjecaj
ein|frieren (friert ein, fror ein, hat/ist eingefroren) zamrznuti, zamrzavati / smrznuti se
Einfuhr, die, -, -en uvoz, import
ein|führen uvoziti, importirati; uvesti, uvoditi
Einführung, die, -, -en uvod; uvoðenje
ein|geben (gibt ein, gab ein, hat eingegeben) unijeti, unositi
eingelagert uskladišten, smješten
ein|greifen (greift ein, griff ein, hat eingegriffen) umiješati se, intervenirati
Einheit, die, -, -en jedinstvo; cjelina; jedinica
einigen, sich sloiti se
einig sein (sich) (über + Akk.) sloiti se, usuglasiti se
Einkauf, der, -s, ¨-e kupovina
ein|kaufen kupovati
Einkochen, das, -s ukuhavanje
Einlaben, das, -s, - sirenje
ein|lagern skladištiti, uskladištiti
Einlagerung, die, -, -en skladištenje; taloenje
Einnahme, die, -, -n uzimanje (lijeka); prihod
ein|nehmen (nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen) uzimati (npr. hranu, lijekove)
Einordnung, die, - uvrštavanje, razvrstavanje, prestrojavanje
ein|pökeln (ein|salzen) usoliti, usoljavati
Einpressen,das, -s utiskivanje
ein|salzen (ein|pökeln) usoliti
Einsatz, der, -es, ¨-e uporaba, primjena; stavljanje
ein|schalten ukljuèiti
Einschmelzung, die, - taljenje, topljenje
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
eckig 28 Einschmelzung
ein|schwemmen donijeti, nanijeti, naplaviti
ein|sehen (sieht ein, sah ein, hat eingesehen) shvatiti, shvaæati, uvidjeti
einseitig jednostran
ein|tauchen (hat/ist eingetaucht) uroniti, uranjati / roniti, zaroniti
Einteilung, die, -, -en podjela
Eintopfgericht, das, -(e)s, -e jušnato jelo, jelo skuhano u jednom loncu
ein|wirken djelovati, utjecati
Einwirkung, die, -, -en djelovanje
Eis, das, -es led; sladoled
Eisbergsalat, der, -es, -e (Eissalat) vrsta zelene salate
Eisen, der, -s eljezo (Fe)
Eisengruppe, die, - eljezova skupina (8. skupina periodnog sustava elemenata)
eisenreich bogat eljezom
Eiswürfel, der, -s, - kocka leda
Eiweiß, das, -es bjelanèevina, protein
Eiweißanteil, der, -s, -e udio bjelanèevina
Eiweißfaser, die, -, -n bjelanèevinasto vlakno
eiweßihaltig koji sadrava bjelanèevine
Eiweißstoff, der, -s, -e bjelanèevinasta tvar, bjelanèevina
Eiweißsubstanz, die, -, -en bjelanèevina
Elastizität, die, - elastiènost, rastezljivost
Elektronenpaar, das, -(e)s, -e elektronski par
Element, das, -es, -e element
elementar elementarni
empfehlen (empfiehlt, empfahl, hat empfohlen) preporuèiti, preporuèati
empfehlenswert preporuèljiv
enden završavati
endgültig konaèan
Endivie, die, -, -n endivija, vrsta zelene salate
Endorphin, das, -s, -e endorfin (tjelesna bjelanèevina koja ublauje bol)
Endprodukt, das, -s, -e finalni, gotovi proizvod
Energie, die, - energija / Energie liefern davati energiju
Energiebedarf, der, -(e)s, -e potreba za energijom
Energiegewinnung, die, -, -en dobivanje energije
Energiehaushalt, der, -s, -e energetska zaliha
Energienutzung, die, -, -en korištenje energije
energiereich pun energije
Veleuèilište u Karlovcu
einschwemmen 29 energiereich
Energieträger, der, -s, - energent
Energieverbrauch, der, -s, ¨-e potrošnja energije
Energiewirtschaft, die, - energetika
entdecken otkriti, otkrivati
Entgasung, die, - isplinjavanje, otplinjavanje
Enthärten, das, -s, - omekšavanje
Entlüftung, die, -, -en zraèenje, odzraèivanje, ventilacija
entnehmen (entnimmt, entnahm, hat entnommen) uzeti, uzimati
Entrahmen, das, -s, - obiranje vrhnja
entschärfen ublaiti
Entspannung, die, -, -en opuštanje
entsprechen (entspricht, entsprach, hat entsprochen) odgovarati (biti u skladu s èim)
entsprechend odgovarajuæi
Entstehung, die, -, -en nastanak
entwässern odvoditi, odvodnjavati; isušiti, isušivati
Entwässerung, die, -, -en odvodnjavanje, isušivanje
entweichen (entweicht, entwich, ist entwichen) isteæi, istjecati; pobjeæi, odlaziti
entwickeln (sich) razvijati (se)
Entwicklung, die, -, -en razvoj
entziehen (entzieht, entzog, hat entzogen) oduzeti, oduzimati; uskratiti, uskraæivati
Entzugserscheinung, die, -, -en apstinencijska kriza
entzünden zapaliti
erbrechen (erbricht, erbrach, hat erbrochen) povraæati, bljuvati
Erbrechen, das, -s povraæanje
Erbse, die, -, -n grašak
Erdbeere, die, -, -n jagoda
Erde, die, - Zemlja; zemlja
Erdkern, der, -s Zemljina jezgra
Erdkruste, die, - Zemljina kora
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Energiestoff 30 Erdmantel
Erdmetalle, die (Pl.) (die Borgruppe) zemni metali ili borova skupina (13. skupina periodnog sustava elemenata)
Erdnuss, die, -, ¨-e kikiriki, orašac
Erdoberfläche, die, -, -n Zemljina površina
Erdöl, das, -s nafta / Erdöl schöpfen crpsti, eksploatirati naftu
Erdölprodukt, das, -(e)s, -e naftni proizvod
Erdrinde, die, - Zemljina kora
Erfindung, die, -, -en izum, pronalazak
erforschen istraivati, prouèavati
erfrischen osvjeiti
Erfrischungsgetränk, das, -s, -e osvjeavajuæe piæe
erfüllen ispuniti, ispunjavati
ergänzen nadopuniti, nadopunjavati
Ergebnis, das, -ses, -se rezultat
Ergosterin, das, -s ergosterol, provitamin D2
Erhalt, der, -(e)s oèuvanje
erhalten (erhält, erhielt, hat erhalten) odravati, oèuvati; dobiti, dobivati
Erhaltung, die, - odravanje, odranje, oèuvanje
erheblich znatan, prilièan, oveæi
erhöht povišen
Erkältung, die, -, -en prehlada
Erkältungsprozess, der, -es, -e proces hlaðenja
erkennen (erkennt, erkannte, hat erkannt) spoznati; prepoznati
Erkenntnis, die, -, -se spoznaja, saznanje
Erklärung, die, -, -en pojašnjenje, objašnjenje
erkranken (an + Dat.) oboliti, obolijevati od
Erkrankung, die, -, -en oboljenje, bolest
erlassen (erlässt, erließ, h. erlassen) donijeti (npr. zakon, uredbu)
Erlenmeyerkolben, der, -s, - Erlenmeyerova tikvica
erlöschen (erlischt, erlosch, ist erloschen) ugasiti se
Erlöschen, das, -s, - gašenje
ermitteln utvrditi, ustanoviti, pronaæi
Ermunterung, die, - stimulacija, poticanje
ernähren (sich) hraniti (se)
Ernährungsberater, der, -s, - savjetnik o prehrani
Ernährungsberatung, die, - savjetovanje o prehrani
Ernährungsforschung, die, -, -en istraivanje prehrane
Ernährungskonzept, das, -(e)s, -e koncept prehrane
Ernährungskreis, der, -es, -e prehrambeni krug
Ernährungspyramide, die, - piramida prehrane
Ernte, die, -, -n etva
Ersatz, der, -es nadopuna, nadomjestak
Ersatzstoff, der, -s, -e zamjenska tvar, surogat
erscheinen (erscheint, erschien, ist erschienen) pojaviti se
Erscheinung, die, -, -en pojava
erschließungsfähig pristupaèan, uporabiv
ersetzen zamijeniti, nadomjestiti
Erstarren, das, -s skruæivanje, oèvršæivanje
Erstarrungspunkt, der, -(e)s, -e krutište, ledište
ersticken ugušiti, ugušiti se
erwachsen odrastao
erwärmen zagrijati, zagrijavati
erwünscht eljen
Erz, das, -es, -e ruda koja sadri mineral iz kojeg se dobiva metal
erzeugen proizvoditi, stvarati
Erzeugung, die, - proizvodnja
Essen, das, -s, - jelo / einseitiges Essen jednolièna hrana
essentiell esencijalan
Essigsäure, die, - octena kiselina
Euter, das, -s, - vime
Experiment, das, -es, -e pokus, eksperiment
experimentieren izvoditi pokuse, eksperimentirati
Experte, der, -n, -n struènjak, ekspert
Export, der, -(e)s, -e izvoz, eksport
exportieren izvoziti, eksportirati
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Erniedrigung 32 Extraktionsmittel
fachlich struèan
Faktor, der, -s, -en èimbenik, faktor
Falte, die, -, -n bora
Farbe, die, -, -n boja
Farbstoff, der, -s, -e boja, bojilo, pigment
Fasan, der, -s, -e fazan
faschieren (hacken) samljeti (iskosati)
Fasergeflecht, das, -es, -e vlaknasto tkivo
Fasergefüge, das, -s, - vlaknasto tkivo
Fass, das, -es, ¨-er baèva / Bier vom Fass
toèeno pivo
Fäulnis, die, - trule, gnjile
Fäulnisbeständigkeit, die, -, -en otpornost na truljenje
Fäulniserreger, der, -s, - uzroènik truljenja
Fehlbildung, die, -, -en ošteæenje, deformacija
Fehler, der, -s, - pogreška, mana, nedostatak
Feige, die, -, -n smokva
fein tanak, tanan, fin
feinkörnig sitnozrnat
matovilac
fertig gotov; zgotovljen, dovršen
Fertigmenü, das, -s, -s gotov obrok, meni
Fertigprodukt, das, -es, -e finalni proizvod
Fertigung, die, -, -en proizvodnja, izrada
fest èvrst
krutina
Feststellung, die, -, -en tvrdnja
krutina
Fettablagerung, die, -, -en masna nakupina, nakupljanje masti
fettabstoßend (lipophob, hydrophil)
netopljiv u masti
Veleuèilište u Karlovcu
Fabrik 33 fettabstoßend
Fettdrüse, die, -, -n lojna lijezda
Fette, die, - masnoæa
Fettgehalt, der, -(e)s sadraj masti
fetthaltig onaj koji sadri masnoæu
Fetthärtung, die, - otvrdnjivanje, skruæivanje masti
Fettkügelchen, das, -s, - masna globula (u mlijeku)
fettliebend (lipophil, hydrophob) topljiv u masti
fettlösend koji otapa masti
fettlöslich topljiv u masti / fettlösliche Vitamine vitamini topljivi u masti
Fettsäure, die, - masna kiselina
Fettsubstanz, die, -, -en mast, masna tvar
Fettsucht, die, - pretilost, bolesna debljina
feucht vlaan
Feuchtigkeit, die, -, -en vlaga
Filtration, die, -, -en filtracija
Firma, die, -, Firmen tvrtka, poduzeæe, firma
Firnis, der, -ses, -se firnis, laneno ulje (kuhano sušivo ulje koje sadi sikative-tvari koje se dodaju radi breg sušenja)
Fisch, der, -es, -e riba
Fischerei, die, - ribarstvo
Fischsuppe, die, -, -n riblja juha
flach ravan, plosnat, plitak
Flamme, die, -, -n plamen
Flasche, die, -, -n boca
Fleisch, das, -es meso
Fleischer, der, -s, - mesar
Fleischerei, die, -, -en mesnica
fleischfarben boje koe, roskast poput koe
Fleischindustrie, die, -, -n mesna industrija
fleischlos bezmesan, postan
Fließband, das, -(e)s, ¨-er tekuæa, pokretna vrpca
Fließbandschlachtung, die, -, -en klanje na tekuæoj vrpci
fließen (fließt, floss, ist geflossen) teæi
flüchtig hlapljiv; prolazan; brz, hitar
Fluor, das, -s fluor (F)
Fluorgruppe, die, - (die Halogene) florova skupina ili halogeni elementi (17. skupina periodnog sustava elemenata)
Fluorwasserstoffsäure, die, -, -n (die
flüssig tekuæi, u tekuæem stanju
Flüssigkeit, die, -, -en tekuæina
Flusssäure, die, -, -n (die
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
fettarm 34 Flusssäure
Förderung, die, -, -en eksploatacija, iskorištavanje, unapreðivanje, pospješivanje
Forelle, die, -, -n pastrva
Formbeständigkeit, die, - postojanost oblika
Formel, die, -, -n formula
Freilandkuh, die, -, ¨-e krava iz slobodnog uzgoja
frei|setzen oslobaðati, osloboditi
frieren (friert, fror, hat/ist gefroren) smrznuti, smrzavati, zalediti, zaleðivati / smrznuti se, smrzavati se, zalediti se, zaleðivati se
Frikadelle, die, -, -n frikadela, peèeni mesni valjušak
frisch svje
fruchtbar plodan
Fruchtgemüse, das, -s plodovito povræe
Fruchtsaft, der, -(e)s, ¨-e voæni sok
Fruchtzapfen, der, -s, - èep; klin; rukavac; èešer
Frühjahr, das, -s, -e proljeæe
Frühjahrsmüdigkeit, die, - proljetni umor
Frühlingszwiebel, die, -, -n (Lauchzwiebel)
frühstücken doruèkovati
Füllung, die, -, -en punjenje (smjesa kojom je nešto napunjeno)
Füllungsdüse, die, -, -n mlaznica za punjenje (npr. èokolade)
Fundort, der, -(e)s, -e nalazište
Fungizid, das, -(e)s, -e fungicid (sredstvo za suzbijanje gljiviènih štetnika bilja)
Funktion, die, -, -en funkcija
füttern hraniti (stoku, dijete, bolesnika)
Veleuèilište u Karlovcu
Folge 35 füttern
Gallium, das, -s galij (Ga)
Gang, der, -s, ¨-e slijed (jelo po redoslijedu)
Gans, die, -, ¨-e guska
garantieren jamèiti, garantirati
Gärmittel, das, -s, - kvasac
garnieren garnirati, ukrasiti, ukrašavati
Garten, der, -s, ¨- vrt
Gartenbau, der, -s vrtlarstvo
Gartenkresse, die, -, -n kreš, kres salata, vrtna salata
Gärung, die, -, -en vrenje, fermentacija
Gas, das, -es, -e plin
Gasbrenner, der, -s, - plinski plamenik
gasförmig plinovit
Gasthaus, das, -es, ¨-er gostionica (uz jela i piæa nudi i smještaj)
Gaststätte, die, -, -n gostionica
Gaumen, der, -s, - nepce
gebacken peèen (kruh, kolaè i sl.)
Gebiet, das, -(e)s, -e podruèje, oblast
gebraten peèen (meso, krumpir i sl.)
gediegen prirodan, èist, solidan, bez primjesa
Gefahr, die, -, -en opasnost
gefährden ugroziti, ugroavati
gefährlich opasan
gefleckt pjegav, s mrljama
Geflügel, das, -s perad
gefroren smrznut
gefüllt punjen
Gegebenheit, die, -, -en stanje, èinjenica
Gegensatz, der, -es, ¨-e suprotnost / im Gegensatz zu + Dat. za razliku od
Gegenstand, der, -s, ¨-e predmet
gegründet osnovan
Gehirn, das, -s, -e mozak
gehören (zu+Dat.) pripadati
Gelatine, die, - elatina
gelöst otopljen; riješen
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Gabel 36 gelöst
Gemenge, das, -s, - smjesa, mješavina
Gemisch, das, -es, -e smjesa, mješavina
Gemüse, das, -s povræe
Gemüsebau, der, -s povrtlarstvo
genießen (+ Akk.) (genießt, genoss, hat genossen) uivati u
Genossenschaft, die, -, -en zadruga
Genussmittel, das, -s, - sredstvo uivanja
geochemisch geokemijski
geräuchert dimljen
gerinnen (gerinnt, gerann, ist geronnen) zgrušati se, zgrušavati se
Germanium, das, -s germanij (Ge)
geronnen zgrušan; usiren
Gerste, die, - jeèam
geruchlos bez mirisa
geruchfrei bez mirisa
gesalzen posoljen
Gesamtoberfläche, die, -, -n ukupna površina
Gesamtstruktur, die, -, -en ukupna struktura
Gesamtumsatz, der, -es, ¨-e cjelokupni metabolizam
Gesamtvolumen, das, -s ukupan volumen
Gesamtwasserhärte, die, - ukupna tvrdoæa vode
Gesamtzahl, die, -, -en ukupni broj, zbroj
gesättigt zasiæen
Geschirr, das, -s posuðe
geschlossen zatvoren
geschmacklos bez okusa
Geschmeidigkeit, die, - gipkost
geschmolzen rastaljen; rastopljen
Gesetz, das, -es, -e zakon
gesetzlich zakonski
Gesetzmäßigkeit, die,-, -en zakonitost
Gestaltung, die, -, -en oblikovanje, stvaranje, izgled
Gestank, der, -s smrad
Veleuèilište u Karlovcu
gelten 37 gesundheitsfördernd
Getreideertrag, der, -s, ¨-e usjev, urod ita
Getreideflocke, die, -, -n itna pahuljica
Getreidekeim, der, -(e)s, -e itna klica
Getreideprodukt, das, -(e)s, -e itni proizvod, proizvod od itarica
Getreideproduktion, die, -, -en proizvodnja itarica
getrocknet osušen
Gewichtsabnahme, die, -, -n gubitak tjelesne teine
Gewichtsverhältnis, das, -ses, -se teinski odnos
Gewinn, der, -s, -e dobit
gewinnen (gewinnt, gewann, hat gewonnen) dobivati, dobiti; osvojiti
gewöhnen, sich (an + Akk.) naviknuti se na
Gewohnheit, die, -, -en navika
Gewöhnung, die, -, -en navikavanje
gewürzig ukusan; snaan, krepak; ukusno zaèinjen
Gewürznelke, die, -, -n klinèac, klinèek (zaèin)
gießen (gießt, goss, hat gegossen) sipati, lijevati, zalijevati
Gießen, das, -s lijevanje, zalijevanje
Gift, das, -(e)s, -e otrov
giftig otrovan
Glanz, der, -es sjaj
Glas, das, -es; -es, ¨-er staklo; èaša
Glasflasche, die, -, -n staklena boca
Glasglocke, die, -, -n stakleno zvono
glasieren pocakliti
gleichartig istovrstan
gleichnamig istoimen; jednak
Glied, das, -s, -er èlan, dio cjeline
glühen ariti, sjati, biti usijan
Glühwein, der, -s, -e kuhano vino
glutheiß uaren
golden zlatan
Grapefruit, die, -, -s grejpfrut
gratinieren zapeæi u peænici
greifen (zu + Dat.) (greift, griff, hat gegriffen) posegnuti, posezati za
griechisch grèki
Grill, der, -s, -s roštilj
grillen peæi na aru
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Gesundheitspädagoge 38 grob
grün zelen
gründen osnovati
Grundnahrungsmittel, das, -s, - osnovna namirnica, osnovni prehrambeni proizvod
Grundstoff, der, -s, -e osnovna, elementarna tvar
Grundumsatz, der, -es, ¨-e osnovni bazalni metabolizam
Gründung, die, -, -en osnivanje
Grünkohl, der, -s, -e zeleni kupus
Grünmalz, das, -es zeleni slad
Gruppe, die, -, -n skupina, grupa
Gruppenerzeugnis, das, -ses, -se proizvod iz skupine
Guarkernmehl, das, -s (das Guarmehl) vrsta brašna koja se koristi za zgušnjavanje
Guarmehl, das, -s (das Guarkernmehl) vrsta brašna koja se koristi za zgušnjavanje
Gulaschsuppe, die, -, -n gulaš-juha
Gurke, die, -, -n krastavac / saure Gurke kiseli krastavac
gut dobar
Veleuèilište u Karlovcu
groß 39 Gütesiegel
hacken (faschieren) iskosati (samljeti)
Hafer, der, -s zob
Haferflocken, die (Pl.) zobene pahuljice
Haferkleie, die, -, -n zobene mekinje
Hafermehl, das, -s zobeno brašno
Hafnium, das, -s hafnij (Hf)
haften jamèiti; odgovarati (snositi odgovornost); prianjati, priljubiti se uz što
Haftung, die, -, -en jamstvo, odgovornost
Hagebutte, die, -, -n šipak
Hähnchen, das, -s, - pile
halbfest poluèvrst
halbfett polumastan
halbhart polutvrd
halbtrocken polusuh
Halogene, die (Pl.) (die Fluorgruppe) halogeni elementi ili fluorova skupina (17. skupina periodnog sustava elemenata)
Halogenkohlenwasserstoff, der, -s halogeni ugljikovodik
haltbar trajan; postojan
halten (hält, hielt, hat gehalten) drati
halten (für+Akk.) (hält, hielt, hat gehalten) smatrati
Hamburger, der, -s, - hamburger
H-Milch, die, - sterilizirano mlijeko
handeln trgovati
Handelsbetrieb, der, -s, -e trgovaèko poduzeæe
Händler, der, -s, - trgovac
Handwerker, der, -s, - obrtnik, zanatlija
handwerklich obrtnièki, zanatski
Hanf, der, -s konoplja
Harfe, die, -, -n harfa (ièana naprava za rezanje elea, npr. u proizvodnji sira); harfa (instrument)
Harn, der, -(e)s, -e mokraæa, urin
Harnsäure, die, - mokraæna kiselina
hart tvrd, okrutan, bolan, teak
Härte, die, -, -n tvrdoæa / bleibende Härte stalna tvrdoæa; vorübergehende Härte prolazna tvrdoæa
Hartkäse, der, -s, - tvrdi sir
Harz, das, -es, -e smola
Hase, der, -n, -n zec
Haselnuss, die, -, ¨-e lješnjak
häufig èesto
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Haar 40 häufig
Hauptbestandteil, der, -s, -e glavni sastavni dio
Hauptgericht, das, -(e)s, -e glavno jelo
Hauptgruppe, die, -, -n glavna skupina
Hauptnährstoff, der, -s, -e glavna hranjiva tvar
Hauptquelle, die, -, -n glavni najvaniji izvor
Hauptschicht, die, -, -en glavni sloj
Hausfrau, die, -, -en kuæanica, domaæica
Haushalt, der, -s, -e kuæanstvo, domaæinstvo
Haushaltsapparat, der, -s, -e kuæanski ureðaj
Haushaltsgegenstand, der,-s, ¨-e predmet u domaæinstvu
Haushaltsgerät, das, -s, -e kuæanski ureðaj
Haushaltszucker, der, -s konzumni šeæer, šeæer za domaæinstvo
Haustier, das, -s, -e domaæa ivotinja
Haut, die, -, ¨-e koa (organ)
Hautaufschluss, der, -es, ¨-e otvaranje, razrahljivanje koe
Hauterkrankung, die, -, -en kona bolest
Hautpflegemittel, das, -s, - zaštitna krema za kou
Hautzelle, die, -, -n stanica koe, kona stanica
Hecht, der, -(e)s, -e štuka
Hechtdorsch, der, -es, -e (der Seehecht) osliæ
Hefe, die, -, -n kvasac / obergärige Hefe kvasac gornjeg vrenja; untergärige Hefe kvasac donjeg vrenja
Heidelbeere, die, -, -n (Wacholderbeere) borovnica
heilen lijeèiti
heizen grijati
Heliumgruppe, die, - (die Edelgase) helijeva skupina ili plemeniti plinovi (18. skupina periodnog sustava elemenata)
hell svijetao, jasan, bistar
Herkunft, die, -, ¨-e porijeklo
herrschen vladati, prevladati, dominirati
herum|lagern rasporediti, smjestiti
hervor|rufen (ruft hervor, rief hervor, hat hervorgerufen) izazvati, uzrokovati
Herz, das, -ens, -en srce
Herzinfarkt, der, -(e)s, -e srèani infarkt
Herzkrankheit, die, -, -en bolest srca, srèana bolest
Herztätigkeit, die, -, -en rad srca, srèana aktivnost
heterogen heterogen, raznorodan
Veleuèilište u Karlovcu
Häufigkeit 41 hindeuten
Hirsch, der, -es, -e jelen
Hirse, die, -, -n proso
Hitze, die, -, -n vruæina
hoch visok
hochwertig vrlo hranjiv; skupocjen, vrlo vrijedan, visokokvalitetan
hohl šupalj, prazan
Holunder, der, -s, - bazga
Hopfen, der, -s, - hmelj
Hopfengabe, die, - hmeljenje, dodavanje hmelja
Hörnchen, das, -s, - rošèiæ, kifl
Hornstoff, der, -s, -e (das Keratin) keratin, rogovina (bjelanèevina u koi, kosi i noktima)
Hörsaal, der, -s,-säle predavaonica
Hühnerei, das, -s, -er kokošje jaje
Hühnersuppe, die, -, -n kokošja juha
Hülse, die, -, -n mahuna, èahura
Hülsenfrüchte, die (Pl.) mahunarke
Hummer, der, -s, - jastog
Hunger, der, -s glad / Hunger haben biti gladan
hungrig gladan
husten kašljati
hydrophil (lipophob, fettabstoßend) hidrofilan, netopljiv u masti
hydrophob (lipophil, fettliebend) hidrofoban, topljiv u masti
Hydrosphäre, die, - (die Wasserhülle) vodeni omotaè
Hygiene, die, - higijena
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
hinterlassen 42 Hypovitaminose
Imbissbude, die, -, -n zalogajnica
Imbissstube, die, -, -n zalogajnica
Imker, der, -s, - pèelar
Immunität, die, -, -en imunitet
impfen cijepiti
importieren uvoziti, importirati
Inaktivität, die, - neaktivnost
Industrie, die, -, -n industrija
industriell industrijski
Information, die, -, -en informacija
Inhalt, der, -s, -e sadraj
Inhaltsstoff, der, -s, -e sastojak
Innereien, die (Pl.) iznutrice
Insekt, das, -(e)s, -en kukac, insekt
Insektizid, das, -s, -e insekticid
Iod, das, -(e)s (Jod) jod (I)
Ion, das, -s, -en ion (elektrièki nabijena èestica)
Iridium, das, -s iridij (Ir)
Veleuèilište u Karlovcu
identifizieren 43 Iridium
Jagdverbot, das, -s, -e lovostaj, zabrana lova
jagen loviti (divljaè)
jährlich godišnji
Jod, das, -(e)s (Iod) jod (I)
Joghurt, das/der/die, -s jogurt
Johannisbeere, die, -, -n ribiz
Johannisbrotkern, der, -s, -e sjeme, koštica rogaèa
Johannisbrotkernmehl, das, -s, -e brašno od sjemenki rogaèa
Joule, das, -s, - dul (jedinica rada i energije)
jung mlad
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Jagd 44 Jungbier
Käfer, der, -s, - buba
Kaffee, der, -s, -s kava / schwarzer Kaffee crna kava; koffeinfreier Kaffee kava bez kofeina
Kaffeebohne, die, -, -n zrno kave
Kaffee-Ersatz, der, -es, -e kavovina, nadomjestak za kavu
Kakao, der, -s, -s kakao
Kakaobaum, der, -s, ¨-e kakaovac, kakaovo drvo
Kakaobohne, die, -, -n zrno kakaa
Kakaobutter, die, - kakao maslac
Kakaofrucht, die, -, ¨-e plod kakaa
kakaohaltig koji sadri kakao
Kakao- und Schokoladenverordnung, die, -, -en propis, uredba o proizvodnji kakaa i èokolade
Kalb, das, -(e)s, ¨-er tele
Kalbfleisch, das, -es teletina
Kalisalz, das, -es, -e (Kali) kalijeva sol
Kalium, das, -s kalij (K)
Kalk, der, -s, -e kamenac
Kalmar, der, -s, -e lignja
Kalorie, die, -, -n kalorija
kalorienreich bogat kalorijama
kandieren ušeæeriti, kandirati
Karbonathärte, die, -, -n karbonatna tvrdoæa, prolazna tvrdoæa
Karfiol, der, -s (der Blumenkohl) cvjetaèa, karfiol
Karies, die, - (die Zahnfäule) karijes
kariesfördernd koji pospješuje nastanak karijesa
karieshemmend koji spreèava nastanak karijesa
Karotte, die, -, -n (die Möhre) mrkva
Karotin, das, -s (Carotin) karoten, provitamin A (biljna boja, npr. u mrkvi)
Karpfen, der, -s, - šaran
Kartoffel, die, -, -n krumpir
Käse, der, -s, - sir
Käseherstellung, die, -, -en proizvodnja sira
Kasein, das, -s, -e (Casein) kazein (bjelanèevina u mlijeku)
Käseprodukt, das, -es, -e proizvod, preraðevina sira
Käsereifung, die, -, -en sazrijevanje sira
Kastanie, die, -, -n (die Marone) kesten
Kasten, der, -s, ¨- sanduk
Kaugummi, der, -s, -s vakaèa guma
Kefirerzeugnis, das, -ses, -se proizvod od kefira
Kefir, der, -s kefir
keimen klijati
Keimung, die, -, -en klijanje
Keller, der, -s, - podrum
kennen (kennt, kannte, hat gekannt) poznavati, znati
Kenntnis, die, -, -se znanje, poznavanje
kennzeichnen obiljeiti, oznaèiti, oznaèavati
Keratin, das, -s, -e (der Hornstoff) keratin, rogovina (bjelanèevina u koi, kosi i noktima)
Kern, der, -(e)s, -e jezgra
Kernobst, das, -(e)s jezgrièavo voæe
Kernreaktion, die, -, -en nuklearna reakcija
Kerze, die, -, -n svijeæa
Kessel, der, -s, - kotao
Kette, die, -, -n lanac
Kippscher Gasentwickler Kipšerova aparatura za razvijanje plinova
Kirsche, die, -, -n trešnja
Kiste, die, -, -n sanduk
Kiwi, die, -, -s kivi
klären, sich bistriti se
Klee, der, -s djetelina
Klementine, die, -, -n klementina (vrsta mandarine)
klettern (hat/ist geklettert) penjati se / rasti, poveæati se
Klima, das, -s, -s/Klimate klima, podneblje
Klimaanlage, die, -, -n klimatizacijski ureðaj
Klinik, die, -, -en klinika
knabbern grickati
kneten mijesiti, umijesiti
Knochen, der, -s, - kost
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
kauen 46 Knochenbildung
Knolle, die, -, -n gomolj
Kobaltgruppe, die, - (Cobaltgruppe) kobaltova skupina (9. skupina periodnog sustava elemenata)
Koch, der, -(e)s, ¨-e kuhar
Kochbuch, das, -s, ¨-er kuharica, knjiga s kuharskim receptima
kochen kuhati
Köchin, die, -, -nen kuharica
Kochmehl, das, -s brašno za kuhanje
Kochsalz, das, -es, -e kuhinjska sol
Kochschinken, der, -s, - kuhana šunka
Koffein, das, -s kofein
Kohl, der, -s, -e kupus, zelje
Kohle, die, -, -n ugljen
Kohlensäure, die, - ugljièna ili karbonatna kiselina
Kohlenstoff, der, -s ugljik (C)
Kohlenstoffgruppe, die, - ugljikova skupina (14. skupina periodnog sustava elemenata)
Kohlenwasserstoff, der, -s ugljikovodik
Kohlrübe, die, -, -n repa, korabica, gomolj
Kohlsorte, die, -, -n vrsta, sorta kelja
Kokosfett, das, -(e)s, -e kokosovo ulje, mast
Kokosmilch, die, - kokosovo mlijeko
Kokosöl, das, -s, -e kokosovo ulje
Kolanuss, die, -, ¨-e sjeme kola-grma (sadri kofein)
Kollagen, das, -s, -e kolagen (bjelanèevina vezivnog tkiva, hrskavica i kosti)
Kompost, der, -es, -e kompost
kompostieren kompostirati
kondensieren kondenzirati, zgusnuti, ukapljiti
Konditorei, die, -, -en slastièarnica
Konfitüre, die, -, -n marmelada s komadiæima voæa
Konkurrenz, die, -, -en konkurencija
Konserve, die, -, -n konzerva
Konsumgesellschaft, die, -, -en potrošaèko društvo
Veleuèilište u Karlovcu
Knödel 47 Konsumgesellschaft
Kopfschmerz, der, -es, -en glavobolja / Kopfschmerzen haben imati glavobolju
Koriander, das, -s, - korijander (zaèin i ljekovita biljka)
Korken, der, -s, - pluteni èep
Korn, das, -s, ¨-er zrno
Kornform, die, -, -en oblik zrna (èestica)
Korngröße, die, -, -n velièina zrna
körnig zrnat
Körperzelle, die, -, -n tjelesna stanica
korrodieren korodirati, nagrizati
Kost, die, - hrana
kovalent kovalentan
Kraftstoff, der, -s, -e pogonsko gorivo
Kraftwerk, das, -s, -e elektrana
Krake, der, -n, -n (der Tintenfisch) hobotnica
krank bolestan
kränklich boleljiv
Kraut, das, -(e)s, ¨-er trava, biljka; ljekovita biljka; zaèinska biljka
Kräuterkäse, der, -s, - sir sa zaèinskim travama
Kräuterschnaps, der, -es, ¨-e travarica
Kräutersuppe, die, -, -n juha od povræa
Kräutertee, der, -s, -s biljni èaj
Krebs, der, -es, -e rak (ivotinja; bolest)
krebserregend koji uzrokuje rak
Kreislauf, der, -s, ¨-e krvotok; kolanje, cirkuliranje
Krem, die, -, -s / -n (Creme) krema
Kren, der, -s (der Meerrettich) hren
Kristall, der, -s, -e kristal (tijelo geometrijski pravilnog unutarnjeg rasporeda èestica (atoma, iona i molekula))
Kristall, das, -s fino brušeno staklo
Kristallgitter, das, -s, - kristalna rešetka
Krypton, das, -s kripton (Kr)
Küche, die, -, -n kuhinja
Kuchen, der, -s, - kolaè
Kuchenteig, der, -s, -e tijesto za kolaèe
Kugel, die, -, -n kugla, lopta
Kügelchen, das, -s, - kuglica
Kuh, die, -, ¨-e krava
kühl svje, prohladan, hladan
kühlen (ab|kühlen) ohladiti (rashladiti)
Kühlflüssigkeit, die, -, -en tekuæina za hlaðenje
Kühlhaus, das, -es, ¨-er hladnjaèa
Kühlmittel, das, -s, - sredstvo za hlaðenje
Kühlschrank, der, -s, ¨-e hladnjak
Kuhmilch, die, - kravlje mlijeko
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Kontrolle 48 Kuhmilch
Kultur, die, -, -en kultura
Kümmel, der, -s, - kim, kumin (mirodija)
Kunde, der, -n, -n kupac, stranka, mušterija
Kunst, die, -, ¨-e umjetnost
Kunstdünger, der, -s, - umjetno gnojivo
künstlich umjetan, umjetno napravljen
Kupfer, das, -s bakar (Cu)
Kupfergruppe, die, - bakrova skupina (11. skupina periodnog sustava elemenata)
kupfern bakren, od bakra
Kurve, die, -, -n krivulja, zavoj, vijuga
kurz kratak
Kuttelfisch, der, -es, -e sipa
Kuvertüre, die, - èokoladna masa za preljev (èokolada s veæim udjelom masnoæe, uglavnom za ocakline)
Veleuèilište u Karlovcu
Kuhpockenvirus 49 Kuvertüre
Labenzym, das, -s, -e sirilo, enzim u elucu preivaèa
Labor, das, -s, -s laboratorij
Laboratorium, das, -s, Laboratorien laboratorij
Laboratoriumsgeräte, die (Pl.) laboratorijski pribor
Laborgerät, das, -(e)s, -e laboratorijska sprava
Laborglas, das, -es laboratorijsko staklo
Lachs, der, -es, -e losos
Lactoflavin, das, -s laktoflavin, riboflavin (vitamin B2-kompleksa)
Lactovegetarier, der, -s, - lakto- vegetarijanac (ne jede meso, ribu i jaja, ali pije mlijeko)
laden (lädt, lud, hat geladen) tovariti; puniti (bateriju)
Ladung, die, -, -en naboj; punjenje
Lage, die, -, -en sloj, poloaj
Lager, das, -s, - skladište, spremište / auf Lager haben imati na skladištu
Lagerbestand, der, -(e)s, ¨-e stanje, inventar robe na skladištu
lagern skladištiti
Lagerstätte, die, -, -en leište, nalazište, rudište, rudno leište
Lagerung, die, -, -en skladištenje
Laib, der, -s, -e kruh, hljeb; hljepèiæ sira
Laktose, die, - (der Milchzucker) mlijeèni šeæer, laktoza
Lamm, das, -s, ¨-er janje
Lammfleisch, das, -es janjetina
Landwirt, der, -es, -e poljoprivrednik, zemljoradnik
Landwirtschaft, die, - poljoprivreda
langlebig dugovjeèan; dugotrajan
Lanthanoide, die (Pl.) lantanoidi
Lärm, der, -s buka
lärmarm bešuman
lassen, (sich) (lässt (sich), ließ (sich), hat (sich) gelassen) dati (se), dopuštati, dopustiti; dozvoliti; ostaviti
Latex, der, -, Latizes lateks (bijeli mlijeèni sok)
lateinisch latinski
Lauchzwiebel, die, -, -n (Frühlingszwiebel) mladi luk
Lauge, die, -, -n luina, lunata otopina
laugenartig lunat
Laus, die, -, ¨-e uš
Lavendelöl, das, - ulje lavande
leben ivjeti
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Lab 50 Leben
lebendig iv, ivuæi
lebensfähig sposoban za ivot
Lebensmittel, das, -s, - ivena namirnica
Lebensmittelabteilung, die, -, -en odjeljenje za ivene namirnice
Lebensmittelforschung, die, -, -en istraivanje, analiza ivenih namirnica
Lebensmittelgeschäft, das, -(e)s, -e trgovina, duæan ivenim namirnicama
Lebensmittelgruppe, die, -, -n skupina ivenih namirnica
Lebensmitterhersteller, der, -s, - proizvoðaè prehrambenih proizvoda
Lebensmittelhygiene, die, - higijena ivenih namirnica
Lebensmittelkontrolle, die, -, -n kontrola ivenih namirnica
Lebensmitteltechnologie, die, - prehrambena tehnologija
lebensnotwendig nuan, potreban za ivot
lebenswichtig po ivot vaan
Leber, die, -, -n jetra
lecker ukusan
leeren prazniti, isprazniti
legen, sich leæi se
leicht lagan
leiden (leidet, litt, hat gelitten) (an/unter + Dat.) patiti od/zbog (neke bolesti/ zbog neèega ili nekoga)
Leimstoff, der, -s ljepilo; vezivno tkivo
Leinöl, das, -s, -e laneno ulje
Leinsaat, die, -, -en sjeme lana
Leinsamen, der, -s, - sjeme lana
leistungsfähig uèinkovit
leiten voditi, upravljati
Leitfähigkeit, die, -, -en provodljivost
leuchten svijetliti, sijati
lichtgeschützt zaštiæen od svjetlosti
Lichtundurchlässigkeit, die, - nepropuštanje svjetlosti
liegen (liegt, lag, hat gelegen) leati, nalaziti se
Likör, der, -s, -e liker (slatko alkoholno piæe)
lila lila, ljubièast
Limonade, die, -, -n limunada
Linse, die, -, -n leæa
lipophob (hydrophil, fettabstoßend) lipofoban, netopljiv u masti
lipophil (hydrophob, fettliebend) lipofilan, topljiv u masti
liquid tekuæi
Liter, das/der, -s, - litra
Lithiumgruppe, die, - (die Alkalimetalle (Pl.)) litijeva skupina ili alkalijski metali skupina periodnog sustava elemenata)
Livermorium, das, -s livermorij (Lv)
Löffel, der, -s, - lica
lösen (sich) otapati (se), otopiti (se); riješiti, rješavati
Lösen, das, -s otapanje
löslich topljiv
Lösungsmittel, das, -s, - otapalo
Luft, die, -, ¨-e zrak
Luftdruck, der, -(e)s, -e/ ¨-e tlak zraka
luftfrei koji je bez zraka
Luftschokolade, die, -, -n vrsta èokolade s mjehuriæima zraka
Luftundurchlässigkeit, die, - nepropuštanje zraka
Lunge, die, -, -n pluæa
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
lindern 52 Lutetium
Magen, der, -s, -/ ¨- eludac
Magenschmerz, der, -es, -en bol u elucu / Magenschmerzen haben imati bolove u elucu
Magermilch, die, - obrano mlijeko
Mahlzeit, die, -, -en obrok / Mahlzeit! Dobar tek!
Mais, der, -es, -e kukuruz
Majoran, der, -s mauran (zaèinska biljka)
Makrele, die, -, -n skuša
Malz, das, -es slad
Mälzerei, die, -, -en sladara
Malzzucker, der, -s sladni šeæer, maltoza
Mandarine, die, -, -n mandarina
Mandel, die, -, -n badem
Mangangruppe, die, - manganova skupina (7. skupina periodnog sustava elemenata)
Mangel, der, -s, ¨- nedostatak
mangelnd nedostatan
Mann, der, -(e)s, ¨-er muškarac; suprug
Mannigfaltigkeit, die, -, -en raznolikost, raznovrsnost
männlich muški
Marille, die, -, -n (die Aprikose) kajsija, marelica
marinieren marinirati
Marktforschung, die, -, -en istraivanje trišta
Marktwirtschaft, die, -, -en trišno gospodaarstvo
Marmelade, die, -, -n pekmez
Marone, die, -, -n (die Kastanie) kesten
Maschine, die, -, -n stroj
Maß, die, -, -e litra piva
Masse, die, -, -n masa
Massenanteil, der, -s, -e maseni udio
Massentierhaltung, die, -, -en masovni uzgoj ivotinja
Massenverhältnis, das, -ses, -se odnos masa, omjer masa
Massenware, die, -, -n roba široke potrošnje
maßvoll umjeren
Meerrettich, der, -s, -e (der Kren) hren
Meersalz, das, -es morska sol
Mehl, das, -s, -e/Mehlarten brašno
Mehrfachbindung, die, -, -en višestruka veza
mehrwertig polivalentan, viševalentan
Veleuèilište u Karlovcu
Magen 53 mehrwertig
Meitnerium, das, -s meitnerij (Mt)
Melisse, die, -, -n (die Zitronenmelisse) matiènjak
melken (melkt, molk, hat gemolken) musti
Melone, die, -, -n dinja; lubenica
Mendelevium, das, -s mendelevij (Md)
Menge, die, -, -n kolièina
Mensch, der, -en, -en èovjek
Menschheit, die, - èovjeèanstvo
Messe, die, -, -n sajam
Messer, das, -s, - no
Messzylinder, der, -s, - mjerna menzura
Met, der, -(e)s medica, medovina
Metall, das, -s, -e kovina, metal
Metalloid, das, -(e)s, -e metaloid, polumetal
Metzger, der, -s, - mesar
Metzgerei, die, -, -en mesnica
Miesmuschel, die, -, -n dagnja
Mikrobe, die, -, -n mikrob
Mikroorganismus, der, -, -organismen mikroorganizam
Milchhaut, die, - koica na skuhanom mlijeku
Milchkaffee, der, -s, -s bijela kava
Milchprodukt, das, -(e)s, -e mlijeèni proizvod
Milchsäure, die, - mlijeèna kiselina
Milliarde, die, -, -n milijarda
Mineralöl, das, -s, -e mineralno ulje
Mineralstoff, der, -s, -e mineral, mineralna tvar
Mineralstoffgehalt, der, -(e)s, -e sadraj mineralnih tvari
mineralstoffreich bogat mineralima
Mirabelle, die, -, -n šljiva (okrugla i ute boje)
Mischbarkeit, die, - sposobnost miješanja
Mitarbeiter, der, -s, - suradnik
Mittel, das, -s, - sredstvo
mit|wirken sudjelovati, suraðivati
Möhre, die, -, -n (die Karotte) mrkva
Molekül, das, -s, -e molekula
molekular molekularni
Monat, der, -s, -e mjesec (u godini)
monatlich mjeseèni
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
meiden 54 monatlich
Morphium, das, -s morfij (najvaniji alkaloid opiuma)
Most, der, -es, -e mošt
müde umoran
Mülltonne, die, -, -n velika kanta za smeæe
Müllverbrennungsanlage, die, -, -n spalionica smeæa
Muschel, die, -, -n školjka
Muskellähmung, die, -, -en nepokretnost, paraliza mišiæa
Muskulatur, die, -, -en muskulatura, mišièje
Veleuèilište u Karlovcu
Mond 55 Muskulatur
Nachhaltigkeit, die, - odrivost
nach|fragen potraivati
nach|lassen (lässt nach, ließ nach, hat nachgelassen) popustiti, popuštati; spustiti, spuštati cijenu
Nachmittag, der, -s, -e popodne, poslijepodne
Nachschlagewerk, das, -s, -e priruènik (npr. enciklopedija)
Nacht, die, -, ¨-e noæ
nachteilig nepovoljan, nepogodan
nach|weisen (weist nach, wies nach, hat nachgewiesen) dokazati
Nährsalz, das, -es, -e hranjiva sol
Nährstoff, der, -s, -e hranjiva tvar
nährstoffreich bogat hranjivim tvarima
Nahrungsmittelindustrie, die, -, -n prehrambena industrija
Nährwert, der, -es hranjiva vrijednost
Name, der, -(n)s, -n ime, naziv
Narkotikum, das, -s, Narkotika opojno sredstvo, narkotik
naschen sladiti se, uivati u slatkišima, grickati
nass mokar, vlaan
Nase, die, -, -n nos
Natriumchlorid, das, -s natrij-klorid, kuhinjska sol
Natriumoxid, das, -s, -e natrij-oksid
Natur, die, - priroda
naturbelassen prirodan, nepreraðen
natürlich prirodan; naravno
Nebengruppe, die, -, -n sporedna skupina
Nebenniere, die, -, -n nadbubrena lijezda
Nebenprodukt, das, -(e)s, -e nusproizvod
Nebenwirkung, die, -, -en popratno djelovanje, nuspojava
negativ negativan
nehmen (nimmt, nahm, hat genommen) uzeti, uzimati / zu sich nehmen konzumirati
Nektarine, die, -, -n nektarina (vrsta breskve)
Nelke, die, -, -n klinèac, klinèiæ; karanfil
nennen (nennt, nannte, hat genannt) imenovati, nazvati
Neodym, das, -s neodimij (Nd)
Neon, das, -s neon (Ne)
Neptunium, das, -s neptunij (Np)
Nerv, der, -s, -en ivac
Nervenentzündung, die, -, -en upala ivca
Nervenleiden, die (Pl.) bolest ivaca
Netz, das, -es, -e mrea
Netzwerk, das, -(e)s, -e mrea, mreni sustav
neutral neutralan
nichtflüchtig nehlapljiv / nichtflüchtige Stoffe nehlapljive tvari
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Nachfrage 56 nichtflüchtig
Nichtmetall, das, -s, -e nemetal
Nickel, das, -s nikal (Ni)
Nickelgruppe, die, - niklova skupina (10. skupina periodnog sustava elemenata)
Nicotin, das, -s (Nikotin) nikotin
Niederschlag, der, -s, ¨-e oborina, padalina
Niederschlagswasser, das, -s, - oborina; oborinska voda
niedrigsiedend koji ima nisko vrelište
Niere, die, -, -n bubreg
Niveau, das, -s, -s razina, nivo
Nobelium, das, -s nobelij (No)
Norden, der, -s sjever / im Norden na sjeveru
nördlich sjeverni
Nougatcreme, die, -, -n èokoladni namaz od oraha ili badema
Nougatpraline, die, -, -n pralina, èokoladni bonbon s punjenjem od oraha ili badema
Nudel, die, -, -n rezanac
Nudeln, die (Pl.) tjestenina
Nuss, die, -, ¨-e orah
Veleuèilište u Karlovcu
Nichtkarbonathärte 57 Nutzung
Obers, das, - (austr.) (der Rahm, die Sahne) vrhnje
Obst, das, -(e)s voæe
Obstbau, der, -s voæarstvo
öffentlich javan
Ökonomie, die, - ekonomija
ökonomisch ekonomièan; ekonomski
Öl, das, -s, -e ulje; nafta / trocknende Öle suha, isparljiva ulja
ölig uljani, uljast
Olivenöl, das, -s, -e maslinovo ulje
Ölpflanze, die, -, -n uljarica
Omelette, die, -, -n (austr. Omelett, das, -(e)s, -e/-s) omlet, kajgana
Orange, die, -, -n (die Apfelsinne) naranèa
orange naranèast
organisch organski
Osten, der, -s istok / im Osten na istoku
Osterhase, der, -n, -n uskrsni zec
Ostern, die (Pl.) Uskrs
Ozon, der/das, -s ozon
Ozonschicht, die, - ozonski omotaè
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Oberfläche 58 Ozonschicht
Palladium, das, -s paladij (Pd)
panieren pohati, panirati
pasteurisieren pasterizirati
Pasteurisierung, die, -, -en pasterizacija
Pellagra, das, -s pelagra (kona bolest izazvana pomanjkanjem vitamina B2)
Penicillin, das, -s, -e/(Penizillin) pencilin
Pepperoni, die, -, - (die Pepperoniwurst) vrsta kobasice (uglavnom za picu)
Pepsin, das, -s, -e pepsin (enzim eluca)
Pergamenthäutchen, das, -s, - pergament, opna (o kavi)
Periode, die, -, -en perioda; period, razdoblje
Permutit – Filter, das, -s, - permutit - filter (filter za vodu)
Periodensystem, das, -s, -e periodni sustav
Personengesellschaft, die, -, -en društvo osoba
Pestizid, das, -s, -e pesticid (kemijski spoj koji uništava bolesti na biljkama)
Petersilie, die, -, -n peršin
Pfannkuchen, der, -s, - (die Palatschinke) palaèinka
Pfeffer, der, -s, - papar, biber
Pfefferkorn, das, -s, ¨-er zrno papra
pfeffern papriti, popapriti
Pfifferling, der, -s, -e lisièarka (gljiva)
Pfirsich, der, -s, -e breskva
Pflanze, die, -, -n biljka
Pflanzengift, das, -(e)s, -e pesticid
Pflanzenöl, das, -s, -e biljno ulje
Pflanzenschutzmittel, das, -s, - sredstvo za zaštitu bilja
Pflanzenstoff, der, -s, -e biljna tvar
Pflanzensubstanz, die, -, -en biljna tvar
pflanzlich biljni
Pflege, die, -, -n njega
physikalisch fizièki, fizikalni
Pistazie, die, -, -n pistacija
Pizza, die, -, -s/Pizzen pica
planen planirati
Planung, die, -, -en planiranje
Veleuèilište u Karlovcu
Packung 59 Plastikgeschirr
Plastiktüte, die, -, -n plastièna vreæica
Plastikverpackung, die, -, -en plastièno pakiranje
Platin, das, -s platina (Pt)
Plätzchen, das, -s, - suhi blagdanski kolaèiæ
Plutonium, das, -s plutonij (Pu)
Pockenschutzimpfung, die, -, -en (die Pockenimpfung) preventivno cijepljenje protiv velikih boginja
Polonium, das, -s polonij (Po)
Polysaccharid, das, -s, -e polisaharid
Pommes frites, die (Pl.) pomfrit
porös porozan, propustan
Porzellanschiffchen, das, -s, - laðica (laboratorijski pribor)
positiv pozitivan
Praline, die, -, -n pralina, vrsta èokoladnih bombona
präparativ preparativan
Preis, der, -es, -e cijena; nagrada
Preiselbeere, die, -, -n brusnica
preisgünstig povoljan (po cijeni)
Pressen, das, -s prešanje
Presswurst, die, -, ¨-e tlaèenica
Produktion, die, -, -en proizvodnja
Produktionsmenge, die, -, -n proizvodna kolièina
Produktionsphase, die, -, -n faza proizvodnje
produzieren proizvoditi
Programmträger, der, -s, - nosilac programa
Promethium, das, -s prometij (Pm)
Promille, das, -s, - promil
Protein, das, -s, -e protein, bjelanèevina
proteinreich bogat proteinima
Provitamin, das, -s, -e provitamin (predstupanj vitamina)
Prozent, das, -es, -e postotak
Prozentsatz, der, -es, ¨-e postotak
prüfen ispitivati, ispitati
Pulpe, die, -, -n pulpa, kašasta masa
Pulver, das, -s, - prah
Pumpe, die, -, -n crpka, pumpa
Punkt, der, -(e)s, -e toèka
Punsch, der, -es, -e/ ¨-e punè (piæe od èaja, ruma, limunova ili naranèina soka i šeæera)
Purin, das, -s, -e purin (kemijski spoj)
Pute, die, -, -n pura
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Plastiksack 60 Pute
Qualität, die, -, -en kvaliteta, kakvoæa, vrsnoæa / von hoher Qualität visoke kvalitete
qualitativ kvalitativan, vrijedan po kakvoæi
Qualitätsstufe, die, -, -n stupanj kvalitete
Qualle, die, -, -n meduza
Quant, das, -s, -en kvant, najmanja èestica energije
Quantität, die, -, -en kvantiteta, kolièina
quantitativ kvantitativan, kolièinski
Quark, der, -s (der Topfen) svjei sir
Quecksilber, das, -s iva (Hg)
quecksilbern ivin, što je od ive
Quelle, die, -, -n izvor, vrelo
quellen (quillt, quoll, ist gequollen) izvirati; bubriti
quellen pustiti da nabubri / sie hat die Bohnen gequellt namoèila je grah da nabubri
quellenreich bogat tekuæom (izvorskom) vodom, bogat izvorima, vrelima
Quellsalz, das, -es sol iz solnog izvora
Quellwasser, das, -s izvorska voda
Querschnitt, der, -es, -e presjek
Quetsche, die, -, -n tijesak, preša, gnjeèilica za krumpir
quetschen stiskati, gnjeèiti
Quitte, die, -, -n dunja
Quittenkäse, der, -s, - suh pekmez (sir) od dunja
Veleuèilište u Karlovcu
Qualität 61 Quittenkäse
Rachitis, die, -, Rachitiden rahitis
Radieschen, das, -s, - rotkvica
Rahm, der, -s (die Sahne, austr. das Obers) vrhnje
ranzig uegao (pokvarena mast i ulje)
Raps, der, -es, -e (uljana) repica, sjeme (uljane) repice
Rapsöl, das, -s, -e ulje repice
Rapunze(l), die, -, -n (der Feldsalat) matovilac
Rat, der, -(e)s, Ratschläge savjet
raten (rät, riet, hat geraten) savjetovati; pogoditi
Rauch, der, -s dim
Raumgitter, das, -s, - prostorna rešetka
Raumtemperatur, die, -, -en sobna temperatura
Raumverhältnis, das, -ses, -se omjer
Reagenzglas, das, -es, ¨-er epruveta, kušalica
Reagenzglasbürste, die, -, -n èetkica za èišèenje epruvete
Reagenzglashalter, der, -s, - draè epruvete
reagieren reagirati
Reaktant, der, -en, -en reaktant
Reaktion, die, -, -en reakcija / in Reaktion gehen reagirati, stupiti u reakciju
reaktionsfähig sposoban za reakciju
Rebhuhn, das, -s, ¨-er jarebica, trèka
rechnen raèunati
rechnerisch raèunski
Regel, die, -, -n pravilo
Regen, der, -s, - kiša
regnen kišiti
regulär pravilan
regulieren ureðivati, regulirati
reiben (reibt, rieb, hat gerieben) trljati; ribati, naribati
Reibschale, die, -, -n tarionik / Reibschale mit Pistill tarionik s tuèkom, s batiæem za drobljenje
reich bogat / reich sein an + Dat. biti bogat èime
reichen dostajati, biti dostatan
reif zreo, dozreo, sazreo
S. Eteroviæ, K. Sobo: Njemaèko-hrvatski rjeènik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije
Rabatt 62 reif
Reife, die, - zrelost
reifen zreti, dozrijevati
rein èist
Reinheitsgebot, das, -(e)s, -e zakon o èistoæi / Reinheitsgebot des Bieres zakon o èistoæi piva
reinigen èistiti, oèistiti
Reinigungsmittel, das, -s, - sredstvo za èišæenje
Reis, der, -es, -e ria
Reisanbau, der, -s uzgoj rie
Reisgericht, das, -(e)s, -e jelo od rie
Reiskleie, die, - riine mekinje
Reißfestigkeit, die, - nepoderivost
restlich preostao
Rezeptur, die, -,