latinski rječnik

of 65 /65
A a privatum : negacija a. : skraćenica od arteria. abbas abbatis : otac / opat. abbatia : opatovina, manastir. abdomen, -inis, n. : trbuh. abduco : voditi, uzeti / odvojiti, povući. abductio : odmicanje. abductor : odmicač. abeo : otići, umiroviti se / rastati se od života, umrijeti. abeo : promijeniti / nestati aberro, 1. : udaljiti se, odlutati. abscido : odsjeći, odvojiti, odnijeti. absconditus : skriveno. absens, absentis : (adj.) odsutan, nedostaje, absorbeo : progutati, odnijeti, povećati. absque : (+ abl.) bez abstergo : obrisati, očistiti absum : biti odsutan, nedostajati. abundans : ogroman, preplavljujući. abundantia : velika količina, mnoštvo, hrpa. abutor : iskoristiti u potpunosti abutor : zloupotrebljavati riječnik / koristiti riječ nepravilno. ac : (atque) : i accedo : pristupiti, prići bliže / (stvari) biti dodano. accendo : osvijetliti. acceptus : dobrodošao, ugodan, odgovarajući. accessorius, -a, -um, adj. : sporedan, manje važan, pomoćan. accipio : smatrati se dužnikom, primiti, naučiti, uzeti. accommodo : prilagoditi se. accusator : tužitelj. accuso : okriviti. acer : oštar, žustar. acerbitas : strogost, gorčina acerbus : gorak, mutan, taman. acervus, -i, m. : hrpa, gomila, kup. acetabulum, -i, n. : zglobna čašica. acidus : oštar, kiseo. acies : oštrina, žustrina, rub, bojna linija, bojno polje. acinus, -i, m. : jagoda, bobica. acquiro : dobiti, zaraditi, primiti. acsi : kao da acusticus, -a, -um, adj. : slušni. ad : k, ka. adamo : zaljubiti se, naći zadovoljstvo. adaptatio, -onis, f. : prilagodba. adaugeo : povećati, dodati, učiniti većim. addo : dati, donijeti, smjestiti, / nadahnuti, uzrokovati, / dodati, pridružiti. adduco : voditi, uzrokovati, nagovoriti adductio, -onis, f. : primicanje adductor, oris, m. : primicač. ademptio: odnošenje adeo : u tolikoj mjeri, u tolikom obimu, tako dugo, tako daleko. adeo : pristupiti, posjetiti, doći k, poduzeti. adeptio : uspjeh, postignuće. adepto : uspjeti, postići, dobiti. adfectus affectus : (fr. adficio) : pod utjecajem. adfero affero : uzrokovati, pridonijeti. adfero affero : donijeti novosti, izvijestiti / prijaviti. adficio : pogoditi, utjecati, oslabiti, iscrpiti. 1

Author: antejakristic89

Post on 18-Jan-2016

176 views

Category:

Documents


16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Latinski rječnik

TRANSCRIPT

Latinski rjenik

Aa privatum : negacijaa. : skraenica od arteria.abbas abbatis : otac / opat. abbatia : opatovina, manastir. abdomen, -inis, n. : trbuh.abduco : voditi, uzeti / odvojiti, povui. abductio : odmicanje.abductor : odmica.abeo : otii, umiroviti se / rastati se od ivota, umrijeti. abeo : promijeniti / nestatiaberro, 1. : udaljiti se, odlutati.abscido : odsjei, odvojiti, odnijeti. absconditus : skriveno. absens, absentis : (adj.) odsutan, nedostaje, absorbeo : progutati, odnijeti, poveati. absque : (+ abl.) bezabstergo : obrisati, oistiti absum : biti odsutan, nedostajati. abundans : ogroman, preplavljujui. abundantia : velika koliina, mnotvo, hrpa. abutor : iskoristiti u potpunostiabutor : zloupotrebljavati rijenik / koristiti rije nepravilno. ac : (atque) : iaccedo : pristupiti, prii blie / (stvari) biti dodano. accendo : osvijetliti.acceptus : dobrodoao, ugodan, odgovarajui. accessorius, -a, -um, adj. : sporedan, manje vaan, pomoan.accipio : smatrati se dunikom, primiti, nauiti, uzeti. accommodo : prilagoditi se. accusator : tuitelj. accuso : okriviti. acer : otar, ustar. acerbitas : strogost, gorina acerbus : gorak, mutan, taman. acervus, -i, m. : hrpa, gomila, kup.acetabulum, -i, n. : zglobna aica.acidus : otar, kiseo. acies : otrina, ustrina, rub, bojna linija, bojno polje.acinus, -i, m. : jagoda, bobica. acquiro : dobiti, zaraditi, primiti. acsi : kao da acusticus, -a, -um, adj. : sluni.ad : k, ka.adamo : zaljubiti se, nai zadovoljstvo. adaptatio, -onis, f. : prilagodba.adaugeo : poveati, dodati, uiniti veim. addo : dati, donijeti, smjestiti, / nadahnuti, uzrokovati, / dodati, pridruiti. adduco : voditi, uzrokovati, nagovoritiadductio, -onis, f. : primicanjeadductor, oris, m. : primica.ademptio: odnoenjeadeo : u tolikoj mjeri, u tolikom obimu, tako dugo, tako daleko. adeo : pristupiti, posjetiti, doi k, poduzeti. adeptio : uspjeh, postignue.adepto : uspjeti, postii, dobiti. adfectus affectus : (fr. adficio) : pod utjecajem. adfero affero : uzrokovati, pridonijeti. adfero affero : donijeti novosti, izvijestiti / prijaviti. adficio : pogoditi, utjecati, oslabiti, iscrpiti. adflicto affligo : raniti, oslabiti, obeshrabriti, teta, lom. adhaero : objesiti, zakaiti, prislonitiadhuc : do tad, do sad, jo, ak i sad, osim, takoer adicio : usmjeriti, nasloviti, priloiti / baciti naadimpleo : ispuniti, izvestiadipiscor : preuzeti. adiposus, -a, -um, adj. : mastan.aditus, -us, m. : prilaz, ulaz.adiuvo : pomoi, asistirati. adminiculum, -i, n. : podupira, potporanj, pomagalo.administratio : pomaganje, administracija, vlada.admiratio : uenje, preneraenost, iznenaenje, divljenjeadmiror : oboavatiadmitto : priznati, primiti. admoneo : savjetovati. admonitio : upozorenje, podsjetnik.admoveo : pomaknuti se prema, prijaviti.adnuo : potvrdno klimati. adopto : eljeti za se, usvojiti, izabrati, odabrati. adsidue assidue : stalno, bez prestanka. adstringo : (osobe) vezati se, obvezati, (+ refl.) posvetiti seadstringo : uvrstiti, stegnuti, sloitiadstringo : privui zajedno, vezati, privrstitiadsuesco assuesco : naviknuti seadsum : pomagati, biti prisutan, biti u blizini, prisustvovati, adsumo (assumo) : preuzeti na sebe, tvrdnja, prikladno, poziv. adulatio : laskanje, ulizivanje.adulescens : mladi, mladost, deko.adulescentia : mladostadultus : (adj.) odrastao, zreo. aduro (adustum) : potpaliti, zapaliti vatru, svijeu, svjetlo. advenio : doi, stii, dosegnuti.adventicius, -a, -um, adj. : tu, sporedan, pridoao.adversus : (prep. + acc.) prema, protiv, licem ka adversus : (adj.) suoeno, nasuprot, suprotstavljeno. adverto : okrenuti se ka, usmjeriti pozornost, privui. advoco : pozvati / zvati savjetnika. aedificium edificium : graevina, struktura. aeger eger : bolestan. aegre egre : (adv.) jedva, s tekoom, s naporom. aegresco egresco : razboljeti se, otetiti, pogorati. aegresco : oboljeti, pogorati se, biti bolestan. aegretudo egretudo : bolest, mentalni poremeaj. aegrotatio egrotatio : bolestaegrus : bolestan, nezdrav. aeneus eneus : bronani. aequitas equitas : pravda, jednakost. aequus, equus : nivo, jednak, smiren, poeljan. aer, aeris : zrak, atmosfera, eter, vrijeme. aestas estas : ljeto.aestivus estivus : ljetni.aestus estus : vruina, plima. aetas : doba, stupanj, period ivota, vrijeme, era. aeternus eternus : beskrajan, bez kraja, vjean. affixus, -a, -um, adj. : privren, prirastao.ager (agri) : farma, poljeaggero : nahrupiti, poveati. aggredior : ii prema, pristupiti, nasloviti, napasti. aggrego, 1. : pridruiti, nagomilati.agnitio : priznanje, znanjeagnosco : znati ponovno, priznati, izvijestiti, razumjeti, priznati. agnosco : naznaiti. agnosco : priznati, razumjeti, percipirati. ago (egi actum ) : provesti vrijeme, ivjeti / uspjeti, voditi, voziti. ait : on kae. aiunt: oni kau.ala, -ae, f. : krilo.albus, -a, -um, adj. : bijel.alienus : tui, strani, drugaiji. alii ... alii : neki ... drugi. alioqui : (adv.) u protivnom. alioquin : (adv.) u protivnom, inae / openito. aliqua : neto. aliquando : u bilo koje vrijeme, ponekad, povremeno, napokon. aliquanta : (adj.) umjerena, ili iste veliine. aliquanto : znaajno. aliquantum : (n.) dobar posao, dobra pogodba. aliquantus : (adj.) umjeren, iste veliine. aliqui : neto. aliquid : netko, neto. aliquis : bilo tko, bilo to. aliquo : (adv.) u nekom smjeru. aliquot : neto, nekoliko. aliquotiens : povremeno. alius alia aliud : drugi, druga, drugi (neto drugo, netko drugi). allatus (=adfero) : doneeno.alo (alui altum) : podrati, odrati, zadrati, poduprijeti. alos : alquod : netoalter : (adv.) inae. alter altera alterum : drugi, druga, drugo. alter ... alter : jedan ... drugi. altus : visok, dubok. alveolus, -i, m. : jamica, udubina, mjehuri.alveus, -i, m. : koara, korito (rijeke). amaritudo : gorina.ambiguus, -a, -um, adj. : naginjui se na dvije strane, promjenjiv. ambitus : rub, granica, doseg / ii uokolo, kruiti. ambulo : etati. amicitia : prijateljstvo amiculum : pelerina, ogrta. amicus : prijatelj, drug. amissio / amissus : gubitak. amita : oeva sestra, teta. amitto : otpustiti, poslati, izgubiti, izmaknuti. amo : voljeti, sviati se, biti sklon. amor : ljubav, privlanost, strast, zaljubljenost. amoveo : odnijeti, pomaknuti, iznijeti, premjestiti. amplexus : grljenje, okruivanje., [eufemizam] amplio : poveati, poboljati.amplitudo : veliina. potovanje. amplus : velik, prostran / od velike vanosti, znaajan.ampulla, -ae, n. : posuda s grliem.amygdalum, -i, n. : badem, mandula.an : (adv.) ilianastomosis, -is, f. : spoj.ancilla : sluavka, opatica. angelus : aneo. angiologia, -ae, f. : nauka o krvnim ilama.angulus, -i, m. : kut, ugao.angustus : uzak, ogranien, tijesan, stisnut. animadverto : zamijetiti, vidjeti, uoiti, svratiti pozornost. animi : u srcu.animus : hrabrost, odvanost, sranost, volja, duh, dua. animus : karakter, intelekt, pamenje, svijesnost, um.anno Domini : godine Gospodnje. annus : godina. ansa, -ae, f. : drak, ruka, petlja.anser, -eris, m. : guska. ante : (prep. + acc.) prije, ispred.antea : (adv.) prije, prethodno, bive. antebrachium, -ii, n. : podlaktica.anteflexio, -onis, f. : pregibanje prema naprijed.antepono : (+ dat.) stavljeno prije, favorizirano, promovirano.anterior, -ius, adj. : prednji.antiquus : star, antikan.antrum, -i, n. : peina, spilja.anularis, -e, adj. : prstenast.anulus, -i, m. : prsten.anus, -i, m. : mar, prsten.aperio : otkriti, razgolititi, raistiti, pojasniti. aperte : otvoreno, iskreno. apertura, -ae, f. : otvor.apex, -icis, m. : vrh.apostolus : (pravo) biljeka poslana viem sudu. apparatus, -us, m. : oprema, mainerija / veliina, rasko. appareo : postati vidljivo, pojaviti se, manifestirati. appello : pozvati, imenovati, poslati po. appendix, -icis, f. : dodatak, prilog.appono : postaviti osobu, dodati.appono : posatviti blizu, posluiti, staviti na stol. appositus : smjeteno blizu, pribliavajue, prikladno. approbo : odobriti. appropinquo : (+ dat.) pribliiti se, prii, pristupiti. apto : odgovarati, pripremiti, pristajati.aptus : povezano, privreno, / pripremljeno. aptus : pogodan, prikladan. apud : (prep. + acc.) u prisutnosti, u kui od.aqua : voda. aqueductus, -us, m. : vodovod.aquosus, -a, -um, adj. : vodenast, pun vode.ara : oltar aranea : paukova mrea. arbitro arbitror : svjedoiti, svjedok / suditi, birati. arbor : stablo. arbor consanguinitatis : obiteljsko stablo.arbustum : vinograd nasaen stablima. arbustus : nasaen stablima. arca archa : kutija, kasica, stanica. arceo : zatvoriti, priloiti.arcesso, accerso : pozvati, poslati po. arcuatus, -a, -um, adj. : to ima oblik luka.arcus : luk, traka, zavoj. area, -ae, f. : mjesto, podruje.areola, -ae, f. : malo podruje.argentum : srebro, novac. argumentum : dokaz. arguo : pokazati, pojasniti, pokuati demonstrirati. arma : oruje. armarium : ormar. armo : naoruati. aro : orati.arrigo, 3, rexi, rectum : uspraviti, uspravljati.ars, artis : vjetina, tehnika, metoda, voenje, karakter. arteria, -ae, f. : arterija.articulatio, -onis, f. : zglob.articulus : trenutak, kriza.artificiose : vjeto. artificiosus : vjeto. arto : pritisnuti zajedno, smanjiti, presati. arx , arcis : utvrda, tvrava, zatvor, tamnica. ascendens, -entis, adj. : uzlazan.ascisco : primiti, priznati / usvojiti / prihvatiti, odobriti.asper, -era, -erum, adj. : hrapav, neravan, strm.asperitas : grubost, otrina, hrapavost.aspicio : gledati, buljiti, zagledati se. asporto : odnijeti.assentator : laskavac.astrum : zvijezda, sazvijee.atavus : pra- pra- pra- pradjed, stari predak.ater atra atrum : mrak. atlas, -antis, m. : nosa.atqui : (conj.) i ipak, jo.atrium, -ii, n. : predvorje.atrocitas : strogost, okrutnost, barbarstvo, horor. atrox : straan, okrutan.attero : unititi, oslabiti, otetiti. attero : otetiti, otrgnuti, nagristi. attollo : podignuti / uzbuenje. attonbitus : zgromljen, nadahnut, inspiriran. auctor : autor, zaetnik. auctoritas : vlast.auctus : rast, poveanje, mnoenje. audacia : neustraivost, ustrost. audacter, audaciter : ustro, ponosno, nustraivo. audax : hrabro. audentia : hrabrost.audeo : (part. ausus ) : usuditi se. audio : sluati, uti.auditor : slua.aufero : odnijeti, pomaknuti / ukrasti. aureus : zlatan. auricula, -ae, f. : uka.auris, -is, f. : uho. aurum : zlato. aut ... aut : ili ili. autem : tovie, kako bilo, ali, ipak, meutim. autus : poveanje, uveanje, rast. auxilium : pomo, asistencija, potpora. avaritia : pohlepa. avarus : pohlepan, nezasitan.aveho : odnijeti, pomaknuti.averto : vratiti se.avoco : skrenuti, opozvati.avunculus : majin brat, ujak.avus - djed.axilla, -ae, f. : pazuna jama.axis, -is, m. : osovina.Bbaiulus : nosa. balbus : mucanje.barba, -ae, f. : brada, brkovi. bardus : glup, spor, tup. basalis, -e, adj. : bazalan.basis, -is, f. : baza, podnoje.basium : poljubac. beatus : blagoslovljen, sretan, svet. bellicus : ratni, vojni, borilaki. bellum : rat. bellus : prekrasan, zgodan, lijep. bene : melior : optime : dobro, bolje, najbolje beneficium : dobrobit, usluga, privilegija, pravo. benevolentia : benevolencija, ljubaznost, dobra volja. benigne : ljubazno, velikoduno. bestia : ivotinja, zvijer. bibo : piti. bi : dvostruk.biceps, -cipitis, adj. : dvoglav.bifidus, -a, -um, adj. : dvocjepan, rascijepljen.bifurcatio, -onis, f. : ravite.bilateralis, -e, adj. : dvostran.biliferus, -a, -um, adj. : koji nosi u, uovod.bilis, -is, f. : u.bipartitus, -a, -um, adj. : raspolovljen, dvodijelan.bis : dvaput. biventer, -tris, adj. : dvotrbuast.blandior : laskati, (+ dat.) uvjeriti. blanditia : privlanost, arm. bonus, melior, optimus : dobar, bolji, najbolji. bos (bovis ) : krava, bik.brachium, -ii, n. : nadlaktica. brevis, -e, adj. : kratak, saet. brevitas : kratkoa. breviter : kratko. bucca, -ae, f. : obrazbulbus, -i, m. : lukovica.bulla, -ae, f. : mjehur, kugla.bursa, -ae, f. : vrea.

Ccado : pasti, ispasti.caecus : slijep. caelestis : nebesko, boansko / opatica, Bog, stanovnik neba.caelum : nebo. calamitas : nesrea, katastrofa.calamus : bilo to napravljeno od trstike - olovka, strelica, cijev itd. calatus, -i, m. : koara.calcar, -aris, n. : mamuza, bodlja, trn.calco : tresti se.calculus : kamenac, kamen.calix, -icis, m. : vr, aa.callide : vjeto, pametno.callidus : pametan, iskusan, vjet.callosus, -a, -um, adj. : uljevit.calx, calcis, f. : peta.camera, -ae, f. : soba, strop.campana : zvono. canaliculus, -i, m. : kanali.canalis, -is, m. : kanal, prolaz.candidus : jasan, svijetao, bijel. canis, -is, m. : pas. canonicus : pravni.canonus : kanon, Augustin.canto : pjevati. capillus, -i, m. : kosa, vlas, dlaka.capio : uzati, izabrati, iskoristiti / napad, ozljeda / shvaanje.capitatus, -a, -um, adj. : glaviast.capitulum, -i, n. : glavica.capitulus : poglavlje.capsula, -ae, f. : ahura.capto : zgrabiti, pokuati uzeti, uhvatiti.caput, -itis, n. : glava / vrh, sastanak / ef. carbo carbonis : ugljen.carcer : zatvor, tamnica.careo : biti bez, nedostajati, eljeti.caries : pokvarenost, korupcija, karijes (oteenje zuba).carina, -ae, f. : kobilica (broda).cariosus : pokvareno, trulo.caritas : dragost, ljubav / milosre.carmen : pjesma. carpus, -i, m. : plod, ruje.cartilago, -inis, f. : hrskavica.carpo : zgrabiti, iskoristiti.caruncula, -ae, f. : komadi mesa, mesnati vor.carus : dragi, voljeni / skup, precijenjen. casso : unititi, ponititi.caste : isto, bez mrlje, bez mane.casus : sluaj, srea, prilika. catena : lanac.caterva : guva, trupa, jato.catervatim : u velikim nakupinama, u masama.cattus : maka. cauda, -ae, f. : rep. causa : na raun, zbog, uzrokovano.causa : uzrok / razlog, motiv / interes.causa : pravni sluaj, tuba / situacija, stanje. caute cautim : oprezno, sa sigurnou.cautela : oprez, sigurnost. caveo cavi cautum : uvaj se, pazi, izbjegavaj.caverna, -ae, f. : upljina.cavitas, -atis, f. : udubina, upljina.cavum, -i, n. : upljina.cavus : rupa, jama.cecus, -a, -um, adj. : slijep. cedo : nastaviti, ii / dogoditi se / otii, povui se.cedo cessi cessum : dati, pristati, vratiti se.cedo : (+ dat.) priloiti, biti inferioran.celebrer : poznat, slavan.celebrus : potovan, moan, bogat neim.celer : brz.celeritas : brzina. celeriter : brzo. cella, -ae, f. : stanica, elija.celo : sakriti, zatajiti.cementum, -i, n. : cement.cena : ruak, obrok.cenaculum : tavan, potkrovlje.ceno : jesti.censura : prosudba.centrum, -i, n. : sredite.centum : (indecl.) sto, 100. cerebellum, -i, n. : mali mozak.cerebrum, -i, n. : veliki mozak.cerno : odvojiti, razdvojiti / odluiti, razrijeiticernuus : brzati.certe certo : (adv) sigurno, nesumnjivo.certo : nositi se s neim, smjestiti, neslaganje, dogovor kroz borbu. certus : nesumnjiv, siguran.ceruleus, -a, -um, adj. : modar, plav.cerumen, -inis, n. : vosak.cervix, -icis, f. : vrat.cervus : jelen.cetera : za druge, inae, dalje ceteri : ostatak, drugi, ostali ceterum : (adv.) inae, tovie, ali.ceterus : ostali, drugi. charisma carisma : poklon, dar. chiasma, -atis, f. : krianje.chirographum : vlastiti rukopis.choana, -ae, f. : lijevak.chorda, -ae, f. : konop, ue.cibo : hrana za ivotinje cibus : hrana za ljude i ivotinje. cilium, -i, n. : trepavica, trepetljika.cimentarius : masonciminatio : optuba, odgovornost.ciminosus : krivokletstvo.cinereus, -a, -um, adj. : pepeljast.cinis cineris : pepeo.cingulum, -i, n. : pojas, opasa.circulus, -i, n. : krug, prsten.circumduco, 3, duxi, ductum : voditi oko, obvesti.circumferentia, -ae, f. : krug, opseg.circumflecto, 3, flexi, flectum : okrenuti, zakrenuti.circumvenio : okruiti, varati, doi izokolo.circumvenio : gnjaviti, napadati.cisterna, -ae, f. : cisterna.cito: brzo, spremno.civilis : graanski.civis : graanin.civitas : drava, graanstvo, grad-drava. clam : tajno. clamo : zvati, vikati, izjasniti se, objaviti.clamor : glasno vikanje, pla.claro : pojasniti, objasniti.clarus : jasno, bistro / poznat, slavan.claudeo : epati.claudo (clausus) : uutkati, zatvoriti, blokirati.claudus : bogalj.claustra, -orum, n. : okovi, bedem, zagrada.claustrum : ipka, prut, zatvor, olovka / predvorje.clava, -ae, f. : toljaga, kijaa.clavicula, -ae, f. : mali klju.clementia : dozvoljavanje, zaborav, humanost, milost, njenost, ljubaznost. clibanus : pe, kamin / tacna za pravljenje kruha.clinoideus, -a, -um, adj. : nagnut, strm.clivus, -i, m. : obronak, strmina.cloaca, -ae, f. : podzemni kanal, neisnica.clunis, -is, f. : guz, but.coadunatio : skupljanje, ujedinjenje.coaegresco : postati bolestan u isto vrijeme. cochlea, -ae, f. : punica.coepi : (pres. incipio ) : poeto, zapoeto, inicirano.coerceo : okruiti, zatvoriti, ograniiti.cogito : razmiljati, uzeti u obzir, planirati.cognatus : (adj.) povezan krvlju, srodnik, rodbina.cognomen : prezime, obiteljsko ime, nadimak.cognosco : pregledati, pitati, uiti.cogo, coegi, coactum : siliti, ograniavati.cogo, coegi, coactum : postaviti zajedno.cohaero cohero cohesi cohesum : priljubiti, postaviti blizu jedno drugom.cohibeo : ograniavati, prijeiti napredovanje.cohortor : ohrabriti.collateralis, -e, adj. : postranian.colliculus, -i, m. : mala izboina.colligo : sakupiti, prikupiti, okupiti se.colloco : staviti, postaviti, urediti.collum, -i, n. : vrat. colo colui cultum : uzgajati, brinuti.color : boja. coloratus : obojen / tamne boje koe.coloro : bojati. columna, -ae, f. : stup.columna vertebralis : kraljenica.coma : kosa na glavi, lie, zrake svjetla. combibo : upiti.comburo : zapaliti, unititi.comedo comedi comesum : pojesti, konzumirati / potroiti, protrait.icomes, comitis : prijatelj, drug.cometes : komet cometissa, comitissa : groficacomis : ljubazno, njeno, prijateljski.comitatus : slijedei.comiter : ljubazno, prijateljski. comitor, 1. : pratiti, slijediti.comitto : povjeriti, obvezati.commemoro : podsjetiti, povezati, sjetiti.commeo : ii gore i dolje, naprijed i nazad, unutra i vani. commessatio, onis : jedenje zajedno. comminor : prijetiti. comminuo : razbacati, oslabiti, otetiti.comminus : rame uz rame, u bliskoj borbi.commisceo : pridruiti se, mijeati.commissum : pristajanje, zaduivanjecomissura, -ae, f. : sveza.commodo : (+ acc.) posuditi, dati.commodo : ugoditi, posluiti, prilagoditi.commodum : odgovarajue vrijeme, mogunost, prikladnost. commodum : prilika, prednsot, mogunost, udobnost. commoneo : podsjetiti. commoneo : prisjetiti se, zapamtiti. commoveo : nasilno pomaknuti, stresti / uzbuenje, zabrinutost.communis, -e, adj. : zajedniki, opi, uobiajeni.compactus, -a, -um, adj. : zbijen.comparo : usporediti.compater : kum. compatior : suosjeati.compello : prikupiti, prikloniti se.comperio : otkriti, otvoriti, razotkriti / nauiti, saznati.comperio : u potpunost razotkrirti, otkloniti sumnje.compes, compedis : zavezano.compes : veze, lanci.competo : pogodan, prikladan.complectus : zagrljaj, hvat.compleo : zavriti. compleo : ojaati, upotpuniti.compono : staviti zajedno, sloiti. compositio : zajednitvo, dogovor.compositus, -a, -um, adj. : sloen, sastavljen.comprehendo : uhapsiti.comprehendo : zgrabiti, ujediniti / shvatiticomprehendo : zagrliti, vrsto uhvatiti, ukljuiti, iskoristiti. comprobo : u potpunosti odobriti / potvrditi, ustanoviti. comprovincialis : roen u istoj provinciji. comptus : traka za kosu, ukras.conatus : vjeba, napor / poduzimanje / namjera.concavus, -a, -um, adj. : udubljen.concedo : odustati, povui se.concepta : mjere, zapremnina.conceptus/a/um : zanesen.concero : povezati se, ujediniti u konfliktu.concha, -ae, f. : koljka.concido : pasti, tomuti / (vjetar) smirivati se, slabiti.concido : biti uniten, oteen, promaaj / sasjei, unititi.concilium : skup. concipio : primiti, preuzeti. concisus : srezano, kratko, slomljeno, koncizno. concito : nasilno se pokretati.conculco : gaziti, prezirati, slomiti otpor, potiskivati. concupiscentia : pohlepa, zavist.concupisco : teiti, arko eljeti.concutio : tresti, uznemiravati, razdraiti.concutio : tresti, uznemiriti.condico : dogovoriti se.conduco : zaposliti.condylus, -i, m. : vor, dio kosti sa zglobnom plotinom.confero : staviti zajedno, prikupiti.confero : raspravljati / posvetiti se.confestim : odmah, bez odgode.confido : imati povjerenja, osloniti se, vjerovati.confiteor confessus : priznati.confluens, -entis, m. : stjecite, sastajalite.conforto : ojaati. confugo : pobjei, izbjei.congenitalis, -e, adj. : priroen.congregatio : zajednica, okupljanje, ujedinjenje.congrego : udruiti se, ujediniti.congruens, -entis, adj. : slian, prikladan, sukladan.congruus : odgovarajui, pogodan. conicio : baciti, ujediniti, staviti zajedno. coniecto : staviti zajedno, pogoditi, zakljuiti. conitor : uprijeti, boriti se za neto.coniuratio : zavjera, urota.coniuratus : urotnik.coniuro : prisegnuti zajedno, urotiti se. conjugatio, -onis, f. : spajanje.conjunctus, -a, -um, adj. : svezan, pripojen.connexus, connecto, 3, nexui, nectum : svezati, spojiti.conor : pokuati, poduzeti.conqueror : glasno prigovarati. conscendo : penjati se.conscientia : svijest, svjesnost, znanje.conscindo : rastrgati u komade. conscius : svjesan, prisvjesan. conservo : ouvati, zadrati.considero : ugledati se, uzeti u obzir.consido : sjesti, smjestiti se. consilio : namjerno. consilium : paljivo razmatranje, savjetovanje, skup, grupni sastanak za rasravu. consilium : savjet, prijedlog, mudrost, plan, svrha, sud. consisto : (+ in) ovisiti o, osloniti se na.consisto : (+ abl. etc.) sastojati se od. consitor : zemljoradnik, plantaer. conspergo : poprskati, rasprskati.conspicio : razumijeti, imati uvid, shvatiti.constans : spremno, stalno, vrsto, nepromjenjivo, nekolebajue. constanter : spremno, vrsto. constituo : uspostaviti, mjesto, ureenje, pota.constituo : urediti, odluiti, postaviti, smjestiti, utemeljiti. consto : biti ureeno, postavljeno, trajno, ravno. constrictor, -oris, m. : steza.constringo constrixi constrictum : vezati, ograniiti.construo construxi constructum : graditi, ureivati.constupator : silovatelj. constupro : silovati, podmiivati.consuasor : savjetnik. consuefacio : naviknuti se, aklimatizirati.consuesco : naviknuti se, postati uobiajeno.consueta : uobiajeno, uvrijeeno. consuetudo : obiaj, navika, navada / blisko prijateljstvo. consulatio : pomno razmiljanje.consulo : odraziti, razmisliti.consulo : (+ dat.) gledati neije interese / savjetovati, traiti savjet. consulto : traiti savjet.consulto : paljivo razmotriti, odvagati.consultum : zakon, odluka.consummatio : upotpunjavanje, dodavanje, sabiranje.consummo : dodati, sabrati, uiniti savrenim, upotpuniti. consumo : potroiti, zaposliti, iskoristiti, zavriti, protraiti, unititi. consuo, consui, consutum : zaiti zajedno, spojiti ivanjem.consurgo : ustati, izbiti.contabesco : opadati, kopniti.contactus, -us, m. : dodir, doticaj, kontakt / zaraza.contages : dodir, kontakt. contagio contagium : zaraza, infekcija / dodirivanje, kontakt.contamino : zagaditi, inficirati. contego : pokriti, zatititi, braniti. contemno : prezirati, mrziti.contemplatio : istraiti, usredotoeno raziljati.contemplor : oznaiti, uzeti u obzir, pomno razmisliti, istraiti. contemptim : s prezirom, prezirno.contemptio : prezir.contemptus : omraen, preziran. contendo : usporediti / natjecati se.contendo : boriti se.contendo : pristati, odravati / ispaliti, izbaciti.contente : ustro, ozbiljno, pretjerano.contentus : zadovoljan.contentus : napet, razvuen / ustar, agilan. contigo : (+ dat.), dogoditi se.contineo : dotaknuti, dosegnuti, zgrabiri, utjecati, zaraziti. contineo contigi, contectum : oznaiti. oraniiti / dogoditi se (srea)contineo : ograniiti, okruiti, sadravati, ukljuiti. contineo : povezati, drati zajedno.contineo: suzdravati se, ustruavati se. contingo : dogoditi se.continuo : (adv.) istom, odmah.continuus : povezano, to se nastavlja, neprekinuto.contortus, -a, -um, adj. : zamren, zavojit.contra : (+ acc.) protiv. contradictio : suprotstavljanje. contrado : dostaviti zajedno, u cijelosti. contraho : prikupiti, stisnuti.contristo : rastuiti, uiniti oajnim.contristo : rastuiti, pogoditi, otetiti.conturbo : rastuiti, napraviti zbrku.conus, -i, m. : unj.conventus : ujedinjenje, nakupina, okupljanje.conversatio : put, nain ivota / samostanski ivot.converto : vratiti se / prihvatiti samostanski ivot, zarediti se.convoco : odluiti zajedno, prilagoditi se.copia : velika koliina, opskrba.copiae copie : namirnice, trupe, snage.copiose : potpuno, u velikoj koliini.cor, cordis, m. : srce.corium, -ii, n. : duboki sloj koe.corneus, -a, -um, adj. : ronat.corniculum, -i, n. : roi.cornu, -us, n. : rog. corona, -ae, f. : kruna, vijenac.corpus, -oris, n. : tijelo, trup.corpusculum, -i, n. : tjelece.correptius : krae. corrigo : (correctum) : ispraviti. corripio : iskoristiti, ukrasti, napasti.corroboro : ojaati.corrugator, -oris, m. : nabira, namrta. corrumpo : unititi, slomiti, ponititi / pokvaren, slab. corrumpo : (dokumenti) falsificirati / pokvariticorruo : pasti na pod, potonuti / biti unipten, unititi.cortex, -icis, m. : kora.coruscus : bljeskanje, mijeanje, tresavica.costa, -ae, f. : rebro.cotidie : dnevno, svaki dan.cotilicus, -a, -um, adj. : vrast.coxa, -ae, f. : kuk.cranialis, -e, adj. : prema glavi.cranium, -ii, n. : lubanja.crapula : pijenje vina, otrovanje, pijanstvo. cras : (adv.) sutra, slijedei dan. crassus, -a, -um, adj. : gust, debeo, grub.crastinus : koje pripada slijedeem danu.creator : stvoritelj, utemeljitelj.creatura : stvorenje, osoba, sluga. creber : gust, est, bezbrojan. crebro : ponavljano, esto, jedno za drugim.credo : vjerovati / povjeriti / osloniti se na / razmiljati.creo : napraviti creptio : uzimati na silu.crepusculum : sumrak. cresco : (cretum) : rasti, poveavati se, iriti.creta : kreda.cribro : prosijati. cribrum, -i, n. : sito, reeto.crinis : kosa. crinitus : dugokos. crista, -ae, f. : greben, krijesta.cruciamentum : muenje.cruciatus, -a, -um, adj. : ukrien. crucio : muiti. crudelis : okrutno. cruentus : zakrvaviti.cruentus : krvavo, edno krvi, krvavo crveno.crus, cruris, n. : potkoljenica.crustulum : kola. crux, crucis, f. : kri. crypta, -ae, f. : podzemni hodnik.cubicularis : sobni.cubicularius : sobar.cubiculum : spavaonica.cubitum ire : otii u krevet cubitus, -i, m. : lakat. cubo : lei. cuboideus, -a, -um, adj. : kockast.cucullaris, -e, adj. : nalik na kapuljau.cui : (masc. sing. dat.) komecui : (fem. sing. dat.) u kojojcui : (neut. sing. dat.) kojemcuius : (neut. sing. gen) kojeg, ijeg.cuius : (masc. sing. gen.) iji.cuius : (fem. sing. gen.) ijecuiusmodi : kakvo, koje vrste.culmen, -inis, m. : vrh, vrhunac.culpa : krivnja, greka. culpo : okriviti. cultellus : mali no. cultura : uzgajanje cum : (prep + abl.) s. cum : (s indikativom) kad. cum : kada, kao, dok, iako. cumulus, -i, n. : hrpa, gomila.cunabula : kolijevka. cunae : gnijezdo. cunctatio : odgoda. cunctator : onaj koji odgaa.cunctor : odgoditi, zadrati. cunctus : sve, potpuno, cjelina.cuneatus, -a, -um, adj. : nalik na klin.cuneiformis, -e, adj. : klinast.cuneus, -i, m. : klin.cunnus, -im, m. : vulva, stidnica.cupiditas : ambicija, udnja, arka elja. cupido : strast, elja, udnja.cupio : eljeti, htjeti, uditi.cuppedia : slatkii, delikatese.cupressus : empres.cupula, -ae, f. : vrh, mala bava.cur : zato. cura : upravljanje, voenje, briga, zabrinutost. curatio : pozornost / medicinska vanost, lijeenje, ozdravljenje. curator : uvar, nadglednik.curia : sud curiositas : znatielja.curiosus : paljiv / znatieljan / zabrinut.curis quris : bode. curo : brinuti se , obratiti pozornost.curo : upravljati, uspjeti / dati novac.curo : (+gerundive) zavriti / izlijeiti, odmarati.curriculum : tranje, utrka, krug oko staze, tijek. currus : koija.cursim : brzo.cursito : trati gore i dolje.curso : trati naprijed i natrag.cursor : nosa, glasnik, trka.cursus : utrka, tranje, tijek utrke, tijek.curto : skratiti.curtus : skraeno / oteeno, nedostaje / kastrirano.curvatura, -ae, f. : zavoj.curvo : saviti / utjecati. curvus : savijeno, naklonjeno, luno, zekrivljeno, pokvareno, krivo (moralno neispravno).. custodia : zatita.custodiae custodie : uvari. custos : (custodis) : uvar, straar / uhoda. cutis, -is, f. : koa.cylinder, -i, m. : valjak.cymba (cumba), -ae, f. : un, amac.cytologia, -ae, f. : nauka o stanici.

Dd. : skraenica od dexter (desni).damnatio : kletva. damno : prokleti. dapifer : sluga.de : (prep. + abl.) iz, u vezi, od. debeo : dugovati, imati moralnu obvezu, biti vezan. debilito : oslabiti, iscrpiti, umanjiti.decens, decenter : pogodno, prihvatljivo. decerno : odluiti.decerto : pokoriti, boriti se do kraja.decet : oito, pogodno, prikladno.deciduus, -a, -um, adj. : otpadajui, koji otpada.decimus : deseti. decipio : (deceptus) zamks, prevara, varanje.declivis, -e, adj. : strm, kos.decor : ljepota, draest. decoro : lijepo, oboavano. decorus : lijep, draestan, armantan, ispravan, pravilan. decretum : sud, odluka, red. decumbo : pasti, lei. decussatio, -onis, f. : krianje.dedecor : sramotno, neasno. dedecus : sramota, neast, zloin, neasan in. dedico : posvetiti se. deduco : utemeljiti koloniju, kolonizirati.defaeco : oistiti, proistiti.defendo : braniti se, tititi.defero : predati, spustiti, komunicirati, ponuditi, odnositi se na. defessus : umoran. defetiscor (defessus) : umoriti se. deficio : (defectum) : izgubiti, oslabiti, eljeti.defigo : privren, osiguran / usredotoiti se, skoncentrirati.defleo : plakati za neim.defluo : otei, potroiti, nestati, biti izgubljeno.defungo : razrijeiti, napustiti, umiroviti, umrijeti, zavriti.degeneratio, -onis, f. : zaostajanje, vraanje.degenero : uzrokovati propadanje. degenero : razlikovati se, opadati, propadati. degero : proi vrijeme, ivjeti. degusto : okusiti. deinde : slijedei, tada, nakon toga, od tog mjesta. delectatio : zadovoljstvo, uivanje, oduevljenje.delecto : privui, zadovoljiti / (pass + abl) uivati.delego : prenijeti, posvetiti, naznaiti, doprinijeti, prepisati. deleo : (deletum ) unititi, izbrisati.delibero : razmisliti, razmotriti.delicate : fino, krhko, sporo, bogatstvo.delicate : (adv.) bogato, luksuzno.deliciae : oaranja, zadovoljstva, privlanosti / draga osoba.delinquo : propasti, eljeti / pogrijeiti na dunosti, poiniti zloin.deludo : varati. demens : (dementis ) : lud, bijesan, van pameti, blesav. demergo : potonuti, zaduiti se.demitto : ugovoriti, umanjiti.demo : odnijeti, oduzeti.demonstro : ukazati, pokazati, objasniti.demoror : odgoditi, ekati, gubiti vrijeme.demulceo : sruiti.demum : napokon.denego : odbiti.denique : napokon, ponovno, ukratko.dens, dentis, m. : zub.dentatus, -a, -um, adj. : zubat, nazubljen. denticulus, -im, m. : zubi.dentinum : ovapnjeno tkivo zuba.denuncio : objaviti, oglasiti.denuntio : slubeno objaviti, izjaviti, oglasiti.denuo : iznova, ponovno, drugi put, osvjeeno.deorsum : dolje, nizdol. depereo : unititi.depono : odloiti, staviti sa strane.depopulo depopulor : otetiti, unititi.deporto : odnijeti.depraedor depredor : otuiti, otetiti.deprecator : posrednik.deprecor : traiti, moliti, preklinjati.deprehensio : otkrivanje. depressor, -oris, m. : potiskiva.deprimo (depressus) : pritisnuti prema dolje, spustiti.depromo : stvoriti, iznijeti.depulso : odgurati, skloniti sa strane.deputo : brojati, procijeniti / odsjei.derelinquo : napustiti.derideo : smijati se, ismijavati, zezati, zadirkivati.deripio : rastrgati.descendens, -entis, adj. : silazan.descensus, -us, m. : silazak.desidero : nedostajati, arko eljeti.desidiosus : lijen, nemotiviran.desino (desiit) : napustiti, zavriti, prestati. desino : prestati, zaustaviti, kraj. desipio : ponaati se blesavo, praviti budalu od sebe.desolo : napustiti, ostaviti.desparatus : oajan, od koga se odustalo.despecto : previdjeti, prezirati.despero : oajavati, odustati.despiciens : neslaganje, nepotovanje, neodobravanje.despicio : prezirati.desposco : zahtijevati.destinatus : vrsto, odluno, odreeno.destituo : odrediti, smjestiti / napustiti.detego detectum : razotkriti, ogoliti.determino : ograniiti, odrediti.detineo : suzdrati se, ekati.detrimentum : teta, gubitak.deus : Bog. devenio : stii, doi, dosegnuti.deviatio, -onis, f. : otklon.devito : izbjegavati. devoco : pozvati.devotio : skromnost, posveenost, zavjet.devoveo : posvetiti, rtvovati / proklinjati, psovati.dexter, -a, -um, adj. : desni.dextera : desna aka. di- : dvo-dia- : preko, kroz.diabolus : vrag, sotona. diameter, -tris, f. : promjer.diaphragma, -atis, f. : preaga, pregrada, oit.dico : (dictum ) rei, govoriti, izgovarati.dictata : glasno izgovorene rijei, lekcije.dictator : diktator. dictito : ponavljati. dicto : esto rei, ponavljati, naglas govoriti.didico : biti reeno.dido dididi didtum : razdijeliti, odvojiti.dies diei : dan diffama -tus : rairiti, postati poznato.differo : proiriti vijest / odgoditi.differo : napastovati, uznemiravati. differo : odgoditi, razlikovati.differtus : pretjerano, prepunjeno, stisnuto.difficilis : teko, naporno.difficultas : tekoa, nevolja, potreba, napor.digastricus, -a, -um, adj. : dvotrbuast.digestor : urednik, onaj koji odreuje uzorak.digestorius, -a, -um, adj. : probavni.digitus, -i, m. : prst.dignitas : vrijednost, uzvienost.dignosco dignosco : razlikovati.dignus : (+ abl.) vrijedno.digredior digredi digressus : otii, razdvojiti, saviti.digressio : odvajanje, odlazak.digressus : odvojen, naputen.dilabor : slomiti, razbacati, razrijeiti, ispasti, raspasti. dilatator : proiriva.dilato : rairiti, proiriti, poveati.dilgenter : paljivo, osjeajno. diligens : njean, paljiv.diligentia : ustrajnost, ponavljanje.diligo : izabrati, visoko cijeniti, voljeti, nagraditi. diluculo : zora. diluo : maknuti, ukloniti, rijeiti se.dimidium : pola. dimitto : slomiti, otpustiti, nasustiti.directus : obian, jednostavn, izravan, otvoren.diripio : rastrgati, unititi.dirunitas : dugo trajanje. diruo : unititi. discedo : (discessum ) : slomiti, napustiti, otii, proi.discidium : razdvajanje, neslaganje.discipulus : uenik, student. disco : nauiti, upoznati se.discrepo : razlikovati se, neslagati.discus, -i, m. : ploa.dispono : urediti, dovesti u red.disputatio : rasprava, neslaganje.disputo : raspraviti. dissero : pregledati, raspraviti.dissimilis : drugaije.dissimulo : ignorirati, zanemariti, ne primijetiti.dissimulo : zatajiti, skrivati.dissolutus : slab, oslabljen.distalis, -e, adj. : dalje od trupa.distantia, -ae, f. : udaljenost, razmak.distinguo : oznaiti, podijeliti, razlikovati / odvojiti.distribuo : podijeliti, razdijeliti. districtus (fr. distringo) : strog, ozbiljan / oklijevajui / zauzet, zaposlen. distulo :(past) odgoditi.dito : obogatiti.diu : za dugo vremena, prije mnogo vremena. diu : adv. dugo vremena.diutinus : trajno, dugotrajno.diutius : due, predugo.diuturnus : dugotrajan. diversus : drugaiji, suprotstavljen, neprijateljski.diverticulum : vrea izboena iz uplje strukture.dives : bogat, imuan. divinitus : boanski utjecaj, oboavan, prema inspiraciji, nadahnuu. divinus : boanski, svet. divitiae divitie : bogatstva, imovine. do dare dedi datum : dati, ponuditi, pokloniti.doceo docui doctum : poduavati, uiti.doctor : uitelj. doctrina : doktrina, uenje, poduavanje, instrukcije. doctus : nauen, poduen, osoposobljen. dolens : bolno. doleo : bolovati, alovati.dolor : bol, tuga, oaj, patnja. dolose : skriveno.dolus : zamka, prevara.domesticus : domae, gradsko. domina domina : dama, gospodarica. dominatus : vladavina, gospodarenje, tiranija, dominacija. dominus domino : gospodar.domito : pripitomiti, nagovoriti.domus : kua, dom. donec : tako dugo, dok.donum : poklon, dar.dormio : spavati, omoriti se. dorsalis, -e, adj. : blie lenoj povrini.dorsum, -i, n. : lea.dubito : oklijevati, sumnjati, dvojiti. dubium : dvojba, sumnja, oklijevanje. duco : voditi u napad, oeniti, zapovijedati.duco : voditi, crtati, procijeniti, uzeti u obzir. duco : crtati, oblikovati, izgraditi / potroiti vrijeme, odgoditi.duco : utjecati, armirati, navesti.duco : raunati, procijeniti, uzeti u obzir.ductus, -us, m. : cijev.dudum : prije dugo vremena.dulcedo : slatkoa, ugoda, arm. dulcidine : slatko, ugodno, armantno.dulcis : sladak, drag, ugodan.dum : dok.dummodo : (conj. + subj.) prueno. dumtaxat : najmanje, ne manje od / najvie, ne vie od.duo : dva duodenum, -i, n. : dvanaesnik.duplex, -icis, adj. : dvostruk.duplicatus, -a, -um, adj. : podvostruen.duro: ovrsnuti, izdrati, trajati.durus, -a, -um, adj. : tvrd, jak, strog, naporan, trajan / grub, nepristojan.dux ducis : voa, zapovjednik, vodi, general, vojvoda. Eeatenus : toliko, dotad.ebullio : uskuhati, pojaviti, prozvesti u suviku. ecclesia : crkva. econtra : the same as contra: protiv, nasuprot.ecquando : u bilo koje vrijeme, uvijek.edico : objaviti, proglasiti.editio : izdati, objaviti (npr. knjigu).edo : dati. edo edi essum : jesti, konzumirati, troiti. edoceo : u potpunosti informirati, pozorno uiti.educo : iznijeti / donijeti / tuiti.effectus : rad, izvedba, izvoenje, uinak, rezultat. effero extuli elatum : iznijeti, izjaviti. effervo : uskuhati.effero, extuli, elatum, effere, 3. : odvesti, iznijeti.efficio : napraviti, stvoriti, uiniti / uzrokovati / dokazati.effringo effrego : slomiti, otvoriti.effugio : (effugi effugiturus ) : pobjei, utei.effundo : rijeiti se, izraziti.egenus : eljan.egeo : udjeti, eljeti, biti bez. ego : ja. egredior : (egressus ) : izai, otii. eicio eiectum : baciti, izbaciti. ejaculatorius, -a, -um, adj. : koji izbacuje, izbaciva.elasticus, -a, -um, adj. : elastian.elatus : napuhan, pun sebe, arogantan.electus : izabran, odabrant. elementum : prvo pravilo, element, temeljni sastojak. elemosina : milostinja, milodar.elemosinarius : onaj koji prua milost.eligo : izabrati, odabrati.eloquens : elokventan, nagovarajui, tekui.eloquentia : spremnost na govor, tenost, uvjerljivost. eluo : isprati / protraiti, potroiti uzalud. eluvies : plutanje, preplavljivanje, naplavljivanje.eluvio : poplava.emanio : istei, rairiti / ustati, potjecati. emendo : ispraviti, iskupiti se.emercor : iskupiti.emerio : zaraditi, zasluiti.eminentia, -ae, f. : uzvisina.emineo : isticati se, iskakati, biti uoljiv. eminor : prijetiti. eminus : na daljinu, iz daljine .emiror : pretjerano se uditi.emissarium, -ii,n. : jarak.emo emi emptum : kupiti.emoveo : pomaknuti, odnijeti, iznijeti.emptio : kupovina. endo- : unutarnji.enim : zapravo, zaista, uistinu.enumero : brojati, prebrojati, oznaiti brojem.eo ire itum : ii, napredovati, nastaviti, putovati, kretati se. episcopalis : biskupski. episcopus : biskup. epistula : pismo, poruka.epulo : gozba, slavlje, sveana hrana.epulor : slaviti, proslavljati.equator, aequo 1. : izjednaiti.eques equitis : konjanik.equidem : (adv) uistinu, zaista.equinus, -a, -um, adj. : konjski.equitatus : konjanik.equus : konj.erector, -oris, m. : podiza.erepo : puzati.erga : (+ acc.) prema, o. ergo : (gen. +) zbog, na raun, dakle.ergo : (adv.) prema tome, tada. erigens, erigo, 3, rexi, rectum : uspraviti, podii.eripio : (eripui ereptum ) : odnijeti, spasiti.erogo : isplatiti.erro : pogrijeiti, lutati.error : greka, omaka.erubesco : crveniti se, sramotiti se. erubesco : (+ inf.) crveniti se, (+acc.) potovati.erudio : uiti, poduavati, pokazivati. eruo : iskopati, pogurati / razoriti.esurio : biti gladan, gladovati.et : i, te. etenim : zaista, uistinu. etiam : (adv.) ak, takoer.etsi : (acsi) ak i ako.evenio : dogoditi se, proi.eventus : posljedica, izdanje, rezultat, dogaanje, iskustvo. eversio, -onis, f. : izvaljivanje, izvala.everto : odbiti, izbaciti / otetiti.evito : izbjegavati / ubiti.evoco : iznijeti, podsjetiti se, stvoriti.ex : (= e ) : (prep. + abl.) iz, od / na raun.exaequo exequo : biti slian, jednak, izjednaen.excavatio, -onis, f. : udubina.excedo : (trans.) napustiti, proi.excellentia : vrijednost, kvaliteta.excessum : odlazak, smrt, udaljavanje.excipio : (excepi exceptum ) : iznijeti, izostaviti / uzeti, uhvatiti.excito : probuditi, iznijeti, podii.exclamo : vikati, glasno pozivati, uzviknuti, imenovati. excludo : iskljuiti, izopiti.excolo : nagraditi, zasluiti, ulatiti, oboavati.excret, excerno, 3, crevi, cretum : izluiti, odijeliti.excrucio : muiti.excusatio : ispriati.excuso : ispriati, oprostiti.exemplar : model, uzorak, original, prototip, primjerak.exemplum : uzorak, model, primjer.exerceo : trenirati, uzgajati, raditi, vjebati. exercitus : vojska.exertus : testiran, iskuan, odobren.exesto : extra esto. exheredo : razbatiniti, liiti naslijea.exheres : nenaslijeen, razbatinjen.exhibeo exibeo : stvoriti, pokazati, prikazati, ponuditi, dopustiti, uzrokovati. exhilaro : razveseliti.exhorresco : prestraiti se, tresti se.exigo : izvesti, izbaciti, zahtijevati.exigo : zavriti, utvrditi, odluiti, uspostaviti. exilis : mrav, vitak.eximietate : neuobiajenost, izvrsnost.eximius : neuobiajenost, izvrsnost, finoa, natprosjenost. eximo : osloboditi, pustiti, iznijeti, ukloniti, potroiti. exinde : tada, slijedeet / nakon toga / prema tome.exitiabilis exitialis exitosus : smrtan, unitavajui, razoran.exitium : unitenje, ruevina. exitus, -us, m. : izlaz, kraj, zavretak. exordium : poetak.exorior : ppdii, izai, pojaviti se, doi naprijed.exoro : prevladati, gospodariti, uspjeno ishoditi.exorsus : poeto. expedio : otpustiti, osloboditi, oistiti.expedio : pripremljeno, spremno, izvaeno iz okova.expello (expuli expulsum ) : izbaciti.experior (experiri, expertus ) : pokuati, testirati, dokazati.expers : eljan. expetens : poeljno. expeto : zahtijevati / udjeti, eljeti.expilatio : osvojiti, otuiti.. expiscor : otkriti.expleo : ispuniti.expleo explevi expletum : ispuniti, zavriti.expletio : zadovoljavajue. expletus : (part.) savreno, potpuno.explicatus: objanjenje, izlaganje. explico : razmotati, izravnati / objasniti, izloiti.expono (exposui expositum ) : objasniti, izloiti. expositus : otvoren, dostupan, izloen. expostulo : ustrajno zahtijevati / potraivati. expugno : uhvatiti, pokoriti, nadii.exquisitus : izvrsno, fino, delikatno, natprosjeno.exsequor exequor : sslijediti u grob, slijediti do kraja.exsequor : odrati, ustrajati, iznijeti, upotpuniti, zavriti. exsequor : izvriti, osvetiti, kazniti / povezati, opisati, objasniti.exsertus exertus : ispaljen, gurnut naprijed.exsilium : progon, egzil.exspecto : ekati, iekivati, traiti.exstinguo, exstingui, exstinctum : razluiti, izbaciti, izostaviti.exsto : isticati se, pokazati se.extensio, -onis, f. : ispruanje.extensor, -oris, m. : isprua.externus, -a, -um, adj. : vanjski, strani.extollo : pretjerano hvaliti / urediti, oboavati.extollo : podii.extorqueo : saviti, uganuti, pomaknuti s mjesta / silom izbaciti.extra : (+ acc.) izvan, osim.extremitas, -atis, f. : okrajina, ud.extremus : krajnji, zadnji, ekstreman, strei.exturbo : izvesti. exulto : odueviti, biti veseo. exuro, exussum : zapaliti.exustio : zapaljenje.Ffaba, -ae, f. : grah, bob.fabula : pria, bajka, basna, igra. facialis, -e, adj. : lini, od lica.facies, -ei, f. : lice, plotina, vanjska povrina.facile : lako.facilis : lako, poeljno, ugodno. facillimus : najlake, najugodnije.facina -oris : zloin, loe djelo / potreba, akcija, namjera.facio : rtvovati, odgovarati, pomoi, niti na usluzi. facio : dozvoliti / iskusiti, patiti.facio : (trans.) napraviti, uraditi, djelovati, izvesti, uzrokovati. factum : postignue, izvrenje, rad, djelo, uspjeh.facultas : snaga, sredstvo, prilika, sposobnost. facundia : facultas : prilika, izvor, viak.facunditas : plodnost, brzina ili spremnost za govor.faenum fenum : slama.falsus : laan, varljiv. falx, falcis, f. : srp, kosa.fama : govor, izvjetaj, govorkanje, tradicija. familia : obitelj, kuanstvo.familiaris : kuno / prijateljsko.famulatus : sluganstvo, usluga, servilnost.famulus : sluga. fas : boji zakon ili zapovijed / sudbina / dozvoljeno, zakonski.fas est : ispravno je, odgovara, po zakonu je. fascia, -ae, f. : ovojnica, vrpca.fasciculus, -i, m. : snop.fasciola, -ae, f. : vrpca, povojak, povoj.fastigium, -ii, n. : zabat, proelje, vrhunac.fateor : priznati, otkriti, oglasiti.fatigo : briga, umor, napast.fatum : sudbina.fauces, -ium, f. : drijelo, klanac, ponor.fautor : promotor, oboavatelj, zatitnik, podupiratelj.faveo : (+ inf.) biti sklon.faveo : (+ dat.) biti sklon, poduprijeti, pomoi. feculentia : izmet, neistoa, prljavtina.fefello : razoarati.fel, fellis, n. : u.feliciter : sretno.felix felicis : sretan.femina, ae, f. : ena.femininus, -a, -um, adj. : enski.femur, -oris, n. : bedro.fenestra, -ae, f. : prozor.fere : skoro, blizu, nepotpuno.feritas : divljina, primitivizam.ferme, fere : skoro, o. fero tuli latum : nositi, rei, povezati.ferrum : eljezo, sablja. ferus : divlji, nepripitomljen, nezauzdan.festinatio : urba. festino : uriti. festinus : uurban. feteo : imati lo miris, smrditi.fetus, -us, m. : plod.fibra, ae, f. : nit, vlakno.fibrosus, -a, -um, adj. : vlaknat.fibula, ae, f. : kopa, igla, spona.fidelis : vjerno, iskreno.fidelitas : vjernost, iskrenost.fidens : povjerljiv, neustraiv, hrabar.fides : povjerenje, vjera.fides : obeanje, osiguranje, rije, zaruke. fiducia : povjerenje, osiguranje.filia : kerka.filius : sin.filum, -i, n. : konac, nit.fimbriae, -arum, f. : rese, vlakna.fimus : prljavtina.. fines finium : granice, teritorij.finis : kraj, granica, svrha. finitimus finitumus : susjedni, povezan, slian, prileei.fio, fieri, factus : napraviti, postati.firmo : odrati / uvrstiti / ohrabriti.firmus : vrsto, jako, pouzdano. fissura, -ae, f. : pukotina, rascjep.fixus, -a, -um, adj. : privren, stalan.flacceo, 2. : mlitaviti.flaccus, -a, -um, adj. : mlitav, nenapet.flamma : plamen, vatra.flatus : puhanje, udar, disanje, arogancija, napuhanost. flavus, -a, -um, adj. : ut.flax, falcis : srp, kuka.fleo : plakati, naricati.flexio, -onis, f. : pregibanje.flexor, -oris, m. : pregiba.flexura, -ae, f. : pregib.floccus, -i, m. : pahuljica, pramiak.fluctus : val. flumen, -inis, n. : struja tekuine, rijeka.fluo : tei, proliti.fodio : bosti.foliatus, -a, -um, adj. : listast, lisnat.folium, -ii, n. : list.folliculus, -i, m. : vreica, kesica.fonticulus, -i, m. : tjemenac, fontanela.foramen, -inis, m. : otvor, rupa.forceps, -cipis, m. : klijeta.forensis, e : zakonski, pravno.forma, -ae, f. : oblik, lik, figura. formatio, -onis, f. : oblik.formica : mrav.formo : oblikovati, formirati.fornicatus, -a, -um, adj. : nadsvoen.fornix, -icis, m. : svod, luk.fors fortis : prilika, srea.forsit forsan forsitan : moda, vjerojatno.fortasse : moda.forte : sluajno, sreom, na sreu.fortis : jak, hrabar. fortiter : jako, hrabro.fortitudo : fizika snaga, hrabrost, moralna vrstoa. fortuna : srea, sudbina.fortunate : sreom.fortunatus : sretan.forum : trg, pjaca.fossa, -ae, f. : jama.fossula, -ae, f. : jamica.fovea, -ae, f. : udubina.foveo fovi fotum : brinuti, biti sklon.foveola, -ae, f. : mala udubina.fractura, -ae, f. : prijelom.frango (fracta) : razbiti, slomiti.frater : brat. fren, 2, frenos : dua, razum, duh.frendo : cvokotati zubima, ogrebati, razbiti. frenulum, -i, n. : mala uzda, uzdica.frenum, -i, n. : uzda, vala.frequentatio : uestalost, napunjenost.frequentia : masa, populacija, veliki skup. frequento : naguvati, prikupiti u velikom broju, posjetiti. frigus : hladnoa / nezainteresiranost.frons, frontis, f. : elo.fructuarius : plodno.fructus fructus : plod, profit, uitak, stvaranje. frugalitas : ekonominost, tedljivost.frumentum : itarica. fruor : imati korist, uivati.frustra esse : biti prevaren, pogrijeiti.frustra : uzalud, grekom, bez razloga.frux, frugi : plodovi zemlje.fuga : bijeg.fugio : pobjei, izbjei.fugitivus : fugitive : dezerter, odbjegli rob.fugo : protjerati, istjerati.fulcio : poduprijeti, ojaati / opkoliti.fulgeo (fulsi ): sjajiti, bljeskati.fultus : podupiratelj. functio, -onis, f. : djelovanje.fundo : rastopiti.fundo : pobijediti, potui, razbacati.fundus. -i, m. : dno, pod.fungor, fungi, functus : zaposliti se, napraviti, izvriti, izvesti.fungus, -i, m. : izrataj, gljiva.funicullus, -i, m. : konopac, uzica.funis -is : ue, vrpca, traka.furibundus : bijesan / nadahnut.furor : bijes.furs : kradljivac.furtificus : kradljiv.furtim : uljajui.furtum : kraafurta : ukradena imovina / prevara, trik.fuscus, -a, -um, adj. : taman, mrk.fusiformis, -e, adj. : vretenast.fusus : (from fundo) : raireno, produeno, iroko, umnoeno.

Ggalea, -ae, f. : kaciga, kupolagallus, -i, m. : pijetao.gaster, -tris, f. eludac, trbuh.gaudium : veselje, srea, radost.gelidus, 3. : leden, ukoen.gemo : uzdisati.geniculatus, -a, -um, adj. : koljenast.genitalis, -e, adj. : spolni, plodan.gens : klan, rasa, nacija, narod, puk. genu, -us, n. : koljeno.genus : vrsta, klasa, kategorija.gero : nositi, podnositi.gesto : iznijeti.gestum (gero) : brinuti, ponaati.gestum (gero) : podnoenje, noenje.gigno (genuit) : podnijeti.gingiva, -ae, f. : desni, zubno meso.glaber : gladak, ravan.glacialis : leden, zaleen.gladius : sablja.glandula, -ae, f. : lijezda.glans, glandis, f. : ir.globosus, 3. : okrugao, kuglast.globus, -i, m. : kugla.glomero, 1. : smotati, saviti.glomiformis, -e, adj. : klupkast.glomus, -eris, n. : smotak, klupko.gloria : slava.glorior : hvaliti, veliati.gracilis, -e, adj. : tanak, vitak.grando, onis : krupa (oluja s krupom), tua.granulosus, 3, adj. : zrnast.granulum, -i, n. : zrnce.granum, -i, n. : zrno.grassor : proslijediti, napasti.gratia agere : (+ dat.) zahvaliti.gratia : zahbalnost, usluga.gratia : zbog.gratia : (u abl.) na raun.gratulor : estitati / (+dat.),zahvalitigratus : ugodan / zahvalan.gravatus : bolestan. gravis : sretan, teak, vaan, ozbiljan / ozbiljan, alostan.gravitas : teina, ozbiljnost, uzvienost, vanost. graviter : teko, ozbiljno.gravo : iskupiti, patiti. gregatim : adv., u nakupinama, trupama, nakupljeno.griseus, 3, adj. : siv.gubernaculum, -i, n. : kormilo, upravlja.gustatus, -us, m. : tek, kuanje.gusto : kuati, probati.gyrus, -i, m. : kruno gibanje, put, okret

Hhabena, -ae, f. : remen, bi.habeo habui habitum : imati, drati, posjedovatis / razmotriti.habitus : izloen, u odreenom stanju.hac : ovamo, ovuda, ovdje.hac : (fem. sing. abl.) od ovoga.hactenus : dosad.hae he : (fem. pl. nom) ove.haec hec : (fem. sing. nom.) ova.haec hec : (neut. pl. nom.) ovi.haec hec : (neut. pl. acc.) ove.hallux, -cis, m. : palac, stopala.hamatus, 3, adj. : kukast.hanc : (fem. sing. acc.) ovo.harum : (fem. pl. gen.) ovih.has : (fem. pl. acc.) ove.haud : ne, nikako.haustrum, -i, n. : crpka.hemi : pola.hereditas : naslijee, vlasnitvo.hernia, -ae, f. : kila.hesito (haesito) : nesiguran, oklijevajui.hi : (masc. pl. nom.) ovi.hiatus, -us, m. : otvor.hic : (adv.) ovdje.hic haec (hec ) hoc : ovaj, ova, ovo.hilaris : veselo.hilum, -i, n. : mala stvar.hinc : odavde, s ovog mjesta. hio, 1. : zjati, biti otvorenhircus, -i, m. : jarac.hodie : danas. hodiernus : dananji. homo, -inis, m. : ljudsko bie, ovjek. honor : ast, potovanje, ugled, javni ured. honorabilis : potovan. hora : sat, vrijeme. hordeum, ordeum : jeam.horizontalis, -e, adj. : vodoravno.horrendus : strano.hortor : iznuditi, ohrabriti.hortus ortus : vrt / pl. emljita, parkovi.horum : (masc. pl. gen.) ovih. hos : (masc. pl. acc.) ove.hospes : gost, stranac.hostes hostium : neprjatelj.humanitas : ljubaznost, kultura, finoa. humanus : ljudski, human, kulturan.humerus, -i, n. : nadlaktica, rame.humilis : skroman, ponizan.humo : pokriven zemljom, pokopan.humor, -oris, m. : tekuina.humus : tlo, zemlja, zemljite / zemlja.hunc : (masc. sing. acc.) ovohypocrita : licemjer.Iiaceo : lagati.iacio : baciti, razbaciti, raspriti.iaculator : baca, baca strijele.iaculum : pikado, strelica.iam : dosad, ve / trenutno, odmah, uskoro..iam : tovie, nadalje.ianua : vrata. ibi : tamo. ictus, -us, m. : udah, ugriz, ubod, udarac.idcirco : zato.idem eadem idem : isto.identidem : ponavljano.ideo : zbog toga, zato.idoneus : pravilan, vrijedan, odgovarajui, zasluan, sposoban. igitur : zato, zbog toga.ignarus : ignorantan, koji ne zna.ignavus : lijenina, kukavica.ignis : vatra.ignoro : ne znati, ignorirati / zanemaritiignosco: (+ dat.) zaboraviti, oprostiti.ignotus : nepoznato, skriveno, tamno.ilia, -ium, n. : bok, strana.ilico : odmah.illa : (fem. sing. nom.) ta.illacrimo : (+ dat.) oplakivati.illae ille : (fem. pl. nom.) te.illata : from infero : uzrokovati, prilika.ille illa illud : that, the former, the famous / he, she, it. ille : (masc. nom. sing.) ovaj. illic : u tom sluaju. illud : (neut. sing. nom.) taj.illudo illusi illusum : ismijavati.imago : slika, slinost.imber ymber : pljusak, kina oluja.. imbrium : kino. imitabilis : ono to moe biti oponaano. imitor : oponaati. immanitas : divljatvo, strahovitost.immerito : adv. nezaslueno.immineo : prijetei.immo : svakako, nikako, nasuprot.immodicus : neumjeren, pretjeran, bez mjere. immortalis : besmrtan. immotus : nepomaknut. immundus, a, um : neist, prljav.impar, -aris, adj. : nejdnak, nedorastao.impedimentum : tekoa, zapreka.impedio : sprijeiti, okruiti, zaustaviti.impedito : skrovitost, skrivenost.impedo : sprijeiti, zaustaviti, prevenirati.impello : protiviti se, suprotstavljati.impello impuli impulsum : siliti, navaljivati.impendeo : prijetiti.impendium : trokovi, kamate.impendo : proiriti.impenetrabiilis : neprobojno. impensa : troak.imperator : zapovjednik, general, vladar, car.imperceptus : neprimijeen, nepoznat. imperiosus : vladajui, dominantan, snaan, moan. imperium : autoritet, vladavina, kontrola.impero : zapovijedati / vladati.impetro : dobiti, postii.impetus : napad, poetak, brzi pokret / impul, strast, snaga, sila.impleo : ispuniti, zadovoljiti.importo : unijeti, uvestit / uzrokovati.importunus : nepogodan, neodgovarajui, problematian / nepaljiv.impraesentiarum : zasad, u sadanjim okolnostima.impressio, -onis, f. : utisnue.imprimis : posebno, osobito.improbus : nii, lo, pokvaren, iskvaren, uporan, perverzan. improvidus : nepaljiv, zanemarujui.improviso : neoekivano.ex improviso : odjednom.impudens : uvredljiv, besraman.impudenter : uvredljivo, besramno.impunitus : nekanjeno, sigurno.imputo : uraunati, dodati.in praesentia : u sadanjosti, zasad.in : (+ acc.) prema.in : (+ abl.) u. inactivitas, -atis, f. : neaktivnost.inanis : prazno.incassum : uzalud.inceptor : poetnik.inceptum : poetak, pokuaj.incertus, 3, adj. : nesiguran, sumnjiv, oklijevajui.incido : zaljubiti, dogoditi.incipio : poeti.. incito : poveati, nadahnuti, uzbuditi / pouriti.inclinatio, -onis, f. : pregibanje.inclino : saviti, vratiti, promijeniti / kolebati.includo : zatvoriti, okruiti, opsjedati.inclusio, -onis, f. : zatvor.inclutus / inclitus : slavan, poznat.incola, ae : stanovnik.incompositus : nered, nepravilnost.incongruens, -entis, adj. : neprikladan.inconsulte : indiskretno. incontinencia : bez suzdravanja.incorruptus : neiskvaren, ist, originalan. incredibilis : nevjerovatan.increpare : grditi, koriti.incubo : sruiti se, pasti.incurro : napasti.incus, -udis, f. : nakovanj.indagatio : istraga. inde : zato, tada.indebitus : koji nije duan, ne duguje.indico : razotkriti, objaviti.indigeo : zahtijevati, trebati.indignatio : gnuanje.indignus : nevrijedan.indo (past indidi) : uspodtaviti, uzrokovati.indomitus : divlje, nepripitomljeno.induco : pokriti, obui, izbrisati rukopis, pobuditi, ponititi. induco : uvesti, upoznati, nagovoriti / odluiti.induco indux inductum : uvesti, utjecati.induo, ui, utum, 3. : navui, odjenuti.industria : industrija, marljivost.industrius : marljiv, radian.indutiae : primirje.inedicabilis : neobjanjiv.ineptio : izigravati budalu, omalovaavati.inexpugnabilis : neosvojivo.infamo : osramotiti.infantia : djetinjstvo. infectum reddere : onemoguiti, ponititi.infectus : nedovreno, neuraeno.infecunditas : nagost, sterilnost infecundus : nag, gol, sterilan.infelicitas : nesrea.infeliciter : nesretno.infelix : arbor infelix : vjealainfelix : neplodan, neproduktivan.infenso : napasti, osvetiti se.infensus : neprijateljski, agresivan / spreman / opasan.inferi : oni pod zemljom, mrtvi.inferior, -ius, adj. : donji.inferne : na donjoj strani, ispod.infero : smjestiti.infero : zakljuiti.inferus, 3, adj. : donji, juni.infervesco : uskuhati, zavruiti.infeste : neprijateljski.infesto : napasti.infestus : agresivan, nepijateljski, opasan.inficio infeci infectum : otrovati, pokvariti.inficio infeci infectum : obojati.infidelis : nevjeran, nesitinit.infidelitas : nevjera, nevjernost.infideliter : nevjerno.infidus : neistinit, nelojalan, nepouzdan. infigo : privrstiti, zavezati / utisnuti. infindo infidi infissum : izrezati.infinitas infinitio : vjenost, beskraj.infinitus : neogranien, bez granica.infirmatio : slabljenje / odbijanje / onesposobljavanje.infirme : slabo.infirmitas : slabost, nestabilnost.infirmo : slabiti / tresti / onesposobiti.infirmus : slabo, bolesno, nejako.infit : poinje govoriti.infitialis : negacija, odbijanje.infitias ire : poricati. infitior : poricati / poricati dug, odbiti vratiti.inflammatio : zapaljujue / nadahnjujueinflammo : zapaliti, muiti.inflatio : napuhanost. inflatus : pompozan, napuhan, umiljen.inflatus : puhanje, udar, nadahnue.inflecto : izobliiti, iskvariti / promijeniti, utjecati.inflecto inflexi inflectum : saviti, zakriviti.infletus : neodalovan, neoplakan.inflexio : savijanje.inflexus : savijen.infligo inflixi inflictum : pogoditi, sruiti, natetiti.inflo : puhati, nadahnuti.influo influi influxum : uletjeti / brzati. infodio infodi infossum : kopati, zakopati.informatio : koncept, ideja, predloak.informis : bez oblika / deformirano.infortunatus : nesretan.infortunium : nesrea, kazna.infra inferius infimus : nisko.infra : (adv.) ispod / juno, podzemno.infra : (+ acc.) pod, ispod / kasnije.infula : peat ili znak ureda.infundibulum, -i, n. : lijevak.ingemuo = dat. : uzdisatiingenium : uroena osobina, talent, karakter. ingens : neprimjerene veliine, ogromno, monstruozno, uoljivo. ingratus : nezahvalan, neugodan.ingravesco : postati teak, opteretiti.inguen, -inis, f. : prepona.inguinalis, -e, adj. : preponski.inicio inieci iniectum : nabaciti, staviti / nadahnuti.inimicus : neprijatelj, oponent. iniquus : nejednak, nepravilan, neregularan. initium : poetak, start, porijeklo.iniuria : ozljeda, teta / nepravda, krivica.iniustus : nepoteno, nepravilno, nejednako.innervatio, -ionis, f. : oivenje, opskrbljenost ivcima.innotesco, innotui : postati poznato.innuo : zaklimati, dati znak.inolesco : urasti, prerasti.inops : sirot, bespomoan. inquam : ja kaem.inquis : ti kae.inquit : on, ona, ono kae.inrideo : ismijavati, izrugivati.inritus irritus : uzaludan, neuinkovit. inruo irruo : uletjeti, uriti, srljati.insania : ludost, neracionalnost, nerazumnost, glupost. insciens : nesvjesan, koji ne zna. inscribo : opunomoiti, ovlastiti.inscriptio, -onis, f. : upis.insensatus : nerazumno.insequor : slijediti, napasti, pristupiti. insertio, -onis, f. : hvatite. inservio : biti sluga, sluiti, posvetiti se. insideo : sjesti, uvrstiti se. insidiae : (pl.) zasheda, urota.insinuo : aludirati, insinuirati, indirektno optuiti.insisto : +dat = slijediti.insolitus : neuobiajen, rijedak.insons insontis : nevin, bez krivnje.insperatus : neoekivan.instanter : hitno. instar : forma, figura, lik. instigo : poticati, stimulirati.instituo : utemeljiti, uspostaviti, urediti.insto : usredototi se, marljivo primiti neega, posvetiti neemu.instructus (from instruo) : istreniran, opskrbljen, upotpunjen. instructus : nauen, istreniran. instruo : izgraditi, postaviti, napraviti, zavriti / trenirati.instruo : pripremiti, pruiti / planirati tijek bitke.insula, -ae, f. : otok. insurgo insurgi insurrectum : ustati, pobuniti se.integer : itav, netaknut, neozlijeen, neoteen / itav, cijel.integumentum, -i, n. : pokriva.intellego intellexi intellectum : razumijeti, obuhvatiti, vidjeti. intempestivus: nesezonski, bezvremenski, neumjereno. intendo : rastegnuti, dokazati.intendo : rastegnuti, ciljati, usmjeriti. intentio : napor, pozornost, namjera / napad, optuba.intentus : temeljit, napet, ustraen, odreen.inter : (+ acc.) izmeu, izmeu.intercalo, 1. : umetnuti.intercipio intercepi interceptum : presresti.interdico : zabraniti.interdum : ponekad, povremeno.intereo : umrijeti. interficio interfeci interfectum : ubiti.internus, 3, adj. : unutarnji.interrogatio : ispitivanje, pitanje.intestinum, -i, n. : crijevo.intro : ui, uetati.introduco : uvesti.introitus, -us, m. : ulaz, poetak.intueor : uoljivo gledati, buljiti, netremice promatrati, razmisliti.intumesco, 3. : otei, narasti, poveati.intumesco : prodati, rasprodati.intus : unutar. inultus : neosveen, nekanjen.invado : poduzeti, ui.invado : napasti, uzurpirati, iskoristiti, osvojiti. invalesco : ojaati. invenio : nai, otkriti, nabasati.inventor : izumitelj.inversio, -onis, m. : obrat.inversus, 3, adj. : obrnut.investigo : otkriti, istraiti.inveteratus : ovrsnuo s dobi. invetero : trajati, ostariti.invicem : jedan nakon drugog, naizmjenino, obostrano, jedan drugom. invictus : neosvojen, nepobijeen.invideo : zavidjeti, biti ljubomoran. invidia : zavist, ljubomora, mrnja.inviso : posjetiti, pogledati.invisus : omraen. invito : pozvati, poslati po. invitus : nespreman, nevoljen, protiv neije volje.ioco iocor : aliti se.iocus : ala, vic. ipse ipsa ipsum : isti, ista, isto.ipsemet : samog sebe.ira : ljutnja, srdba.irascor iratus : biti ljut, bijesan.iratus : ljut, bijesan.irrito : iritirati, razbjesniti, uzbuditi.irritum : nitavilo, bezvrijednost, uzaludnost.irritus : uzalud, neuinkovito, beskorisno.irritus : neodluno, bez uinka, neodreeno.is ea id : this, that / he, she, it. iste ista istud : toita ut : (+ subj.) tako da.ita : pa, tako. itaque : (adv.) i, tako, tada.iter itineris : cesta, ruta, putovanje.itero : ponavljati, govoriti isponova.iterum : ponovno.iubeo iussi iussum : narediti, odrediti.iucunditas : uitak, zadovoljstvo, arm.iucundus : ugodan, prijazan, zadovoljavajui.iudex : sudac, porotnik.iudicium : presuda, udluka, miljenje, suenje. iudico : suditi, razmisliti.iugis, e : stalno, kontinuirano, trajno. iumentum : beast of burden. iungo iunxi iunctum : pridruiti.iuro : zakleti se, prisegnuti.ius iurandum iuris iurandi etc. : prisega.ius iuris : pravo, pravda, zakon.iussu : (abl.) po naredbi.

Jjaculum : pikado, strelica.jejunus, 3, adj. : natate, mrav, prazan.judicium : suenje, pravna istraga, presuda, odluka. jugis : adj. Trajan, neprestan, konstantan, stalan. jugiter : stalno, neprestano / odmah. jugulum, -i, n. : vrat, grkljan.jumentum : draft animal. junctura, -ae, f. : sveza.juvenis : mladi, mladost. juventus : doba mladosti (20-40 godina).Llabefacio labefeci labefactum : tresti, labaviti / otetiti.labefacto : oslabiti, uznemiriti / nasilno tresti.labellum : usnica / posudica.labes labis : sramota, sram / nesrea.labiosus : koji ima velike usna. labium, -ii, n. : usnalabo : tonuti, padati.labor : tekoa, umor, napor.labor laboris : rad, napor, trud.labor lapsus : kliziti.labores solis : pomrina sunca.laboriose : silovito.laboriosus : naporno, marljivo.laboro : (intrans.) raditi, umarati se, patiti, biti pogoen, biti unesreen. laboro : (trans.) vjebati, pripremati, urediti, formirati, obrazloiti. labrum, -i, n. : usna, rub, obrub / kada.labrusca : vino od divljeg groa. labruscum : divlje groe. lac lactis : mlijeko.lacer, -era, -aerum, adj. : razderan.laceratio : trganje, razdiranje.lacerius, -i, m. : mali traak, niti.lacero : trgati, razdirati / potroiti novac / rei krivokletstvo, lagati.lacerta : guter. lacertosus : miiav, snaan.lacertus, -i, m. : mali traak niti.lacesso : napasti, napastovati. lacinia, -ae, f. : traka, resa.lacrima, -ae, f. : suza / sekret nekih biljaka.lacrimabilis : tuno, alosno, plaljivo.lacrimo : plakati, jecati / kapati, istjecati.lacrimosus : suzan.lactans : koje daje mlijeko.lactatio : odvlaenje.lacteus, 3, adj. : mlijeno, mlijeno-bijelo, puno mlijeka.lactiferus, 3, adj. : onaj koji nosi mlijeko.lacto : privlaiti, zvati.lactuca : salata. lacuna : nedostajua slova, rijei ili izarzi u rukopisu. lacuna, -ae, f. : rupa, prazan prostor / zdjela, bazen / manjak, gubitak.lacunar : panelled ceiling. lacus, -us, m. : upljina / jezero, bazen, zdjela, tank, kada. laedo ledo : napasti, udariti, ozlijediti, uvrijediti, smetati. laesio lesio : retoriki napad / ozljeda.laetabilis letabilis : radostan, veseo.laetans : radostan.laetatio letatio : rejoicing, joy. laetifico letifico : oploditi / veselje, radost.laetitia letitia : plodnost / bogatstvo, draest / veselje, ushienje.laeto leto : veseliti, radovati.laetor letor : veseliti se.laeve leve : na krivu ruku, nezgodno, nezgrapno.laevus levus : blesav, luckast / nesretan.laevus levus : lijeva ruka, lijeva strana, ljevorukost.laganum : torta. lama : movara.lambo : lizati / ispirati.lamella, -ae, f. : ploica.lamenta (neut. pl) : aljenje, jaukanje.lamentabilis : alosno, plaljivo.lamentatio : aljenje, plkanje, jaukanje.lamentor : jaukati, aliti.lamia : vjetica, vampir.lamina, -ae, f. : ploa.lamnia lammina lamna : list metala, kovi, otrica noa, ljuska oraha. lanugo, -inis, f. : paperje, malje.lapsus : pad, krivnja, greka, klizanje, postepeni pokret. laqueum : vor, oma, zamka.laqueus : vor, oma, zamka.largior : rasprodati, raspaati, dati u velikoj koliini. lascivio : amoriti, igrati, biti buntovnik.lasesco : umoriti se, istroiti. lateralis, -e, adj. : postranian.laudator : hvalisavac. laudo : hvaliti, puhati se / imenovati, spomenuti, citirati, navesti. laus : slava, hvala.lebes : lavor, vjedro.lectica : odar, nosiljka.lector : ita.lectus : krevet.legatarius : nasljednik. legatus : poslanik, ambasador.legens legentis : ita.legio : legija, vojska.lego : sakupiti, izabrati, prikupiti, proi, itati. lemiscus : traka.lemma : tema, naslov, epigram.lemur, -is, m. : polumajmun.lemures : duhovi, fantomi.lenimentus : ublaavanje, poboljanje.lenio : olakati, poboljati, ublaiti.lenis : glatko / njeno, blago, umjereno.lenitas lenitudo : glatkoa, njenost, blagost.leno : svodnik.lenocinium : poticanje, uzbuenje.lenocinor : laskati, iskupiti / promovirati, unaprijediti.lens, lentis, f. : lea.lente : polako, smireno, hladno. lentesco : postati mekano, savitljivo, ljepljivo / oslabiti.lentitudo : usporenost, apatija, bezvoljnost.lento : saviti.lentulus : prilino sporo.lentus : usporeno, neaktivno / sporo. lentus : teak, otporan.leo : lav.lepide : armantno, elegantno, duhovito, ugodno. lepidus : armantan, elegantan, duhovit, ugodan.lepor lepos : arm. Duhovitost, elegancija.lepus : kuni, zec.letalis : smrtonosan, fatalan.letaliter : smrtan, fatalan.letanie : litanija. lethargus : bezvoljnost, apatija, uspavanost, koma.letifer : smrtno, smrtonosno.leto : ubiti.letum : smrt, unitenje, ponitenje.levamen : ublaavanje, osvjeavanje.levamentum : udobnost, olakanje, utjeha. levatio : umanjenje, ublaenje, olakanje.levator, -oris, m. : podiza-leviculus : praznoglav, tat, luckast.levidensis : tanko, malo, slabo.levis : brz / nevaan / nestalan / nestabilan.levis : lagan, blag, trivijalan / slabo naoruan. levitas : lakoa / nestalnost / neprizemljenost.leviter : lagano, mekano, blago.levo : gladiti, polirati.levo : podii, dignuti / olakati / ponititi, oslabiti, otetiti.lex legis : zakon, ustav / covenant, agreement libatio : izlijevanje vina u ast boanstava.libellus : knjiica.libenter : voljno, rado, sa zadovoljstvom. liber, -era, -erum, adj. : slobodan.liber : dijete, potomak.liber libri : knjiga. liber libera, liberum : slobodan, samostalan, neogranien.liberalis : velikoduan, ljubazan, kulturan, dentlmenski.liberalitas : ljubaznost, velikodunost / zajam.liberaliter : velikoduno, ljubazno, asno.liberatio : oslobaanje, putanje.libere : slobodno, iskreno, otvoreno.libero : osloboditi.libero : osloboditi, pomai, podignuti.libertas : sloboda, neovisnost / iskrenost.libido : hir, kapric, silna udnja, strastvena elja. licet : iako / doputeno je, moe.lien, -enis, m. : slezena.ligamentum, -i, n. : sveza.ligo : vezati, povezati.lima : dokument, ureivanje, revizija.limbus, -u, n. : rub.limen, -inis, n. : prag, granica, poetak.limitans, -antis, adj. : granini.linea, -ae. f. : crta.lingua, -ae, f. : jezik, govor.lino : zamastiti, zaprljati.linteum : ubrus.liquidus : tekuina / oito, jasno, sokazano.liquor, -oris, m. : tekuina.litigo : svaati, raspravljati.littera : slovo.litterae : (pl.) pismo, zabiljeka / literatura.lobus, -i, m. : reanj, resa.lobulus, -i, m. : renji, resica.loci : (pl.) prolazi.loco : smjestiti, staviti, postaviti.locupleto : obogatiti.locus, -i, m. : mjesto, smjetaj, situacija. loginquitas : udaljenost, daljina, izolacija. longe lateque : daleko i iroko.longe : dalek. longissimus, 3, adj. : najdui.longitudinalis, -e, adj. : uzduan.longus, 3, adj. : dugaak, dug.loquax loquacis : govorljiv, priljiv, brbljav.loquor locutus : rei, saopiti, govoriti. loricatus : naoruan. lubricus : sklisko, uljno. lucerna : svjetiljka. lucidus, 3, adj. : bistar, svijetao.lucror : zaraditi, profitirati, pobijediti. lucrosus : profitabilno, koje nosi zaradu.lucrum : dobitak, profit.luctisonus : tuno.luctus : tuga, aljenje.ludio ludius : glumac.ludo lusi lusum : igrati, glumiti / oponaati / varati.ludus : igra, sport, kola. lues : sifilis.lugeo : aliti, plakati, jaukati.lumbalis, -e, adj. : boni, slabinski.lumbus, -i, m. : slabina.lumen, -inis, m. : upljina.luna, -ae, f. : mjesec.lunaris, -e, adj. : mjeseast.lunula, -ae, f. : mali mjesec.lupus : vuk.luteus, 3, adj. : ut.lux, lucis : svjetlo.luxatio, -onis, f. : iaenje.luxuria : bogatstvo, rasko, luksuz.lympha, -ae, f. : bistra voda.

Mm. : skraenica za musculus (mii).macellarius : mesar. macer : tanko. macero : omekati, oslabiti, smanjiti, unititi. macies : tankost, mravost / siromastvo, golost.macresco : smraviti, stanjiti.mactabilis : smrtonosno. macto : veliati, slaviti, astiti / boriti, kazniti.macula, -ae, f. : fleka, mrlja, pjega, oznaka, toka / krivnja, mana.maculo : isprljati, zagaditi, isflekati.maculosus : tokasto, zagaeno.madesco : smoiti se. madide : pijano.madidus : mokar, vlaan, mekan, pijan.mador : vlaga, mokrina.maero : aliti, tugovati.maeror meror : tuga, aljenje.magis : vie, radije.magister : gospodar, sveenik / profesor.magnopere magnus opere : very, very much. magnus, 3, adj. : velik.magnus maior maximus : veliko, vee, najvee.magus : arobno. maiestas : velianstvo, uzvienost, dignitet. maiores : (pl.) predaci.major, -oris, adj. : vei.male peius pessime : badly, ill, wrongly. malens : radije.maleolus, -i, m. : gleanj.malleus, -i, m. : eki.malo mallui malus : izabrati.malus, 3, adj. : zao.malum : zlo, nesrea, loa namjera, zloin, ozljeda, teta. malus peior pessimus : bad, wicked, evil. mamma, -ae, f. : dojka.mammila, -ae, f. : bradavica na dojci.mancipo mancepo : prodati, predati.mancipo : odustati, prodati.mandatum : narediti.mandibula, -ae, f. : donja eljust.mando : obvezati, posvetiti, odrediti, narediti.mane : jutro, rano ujutro, rano.manentia : stalnost. maneo : ostati, zadrati, prenoiti, trajati. mansuetus : blago, mekano, njeno.manubrium, -i, n. : drak.manus, -us, f. : aka, rukopis. mare maris : more.margo, -inis, m. i f. : rub.maritus : mu.masculinus, 3, adj. : muki.massa, -ae, f. : gruda, tijesto.mastico, 1. : vakati.mastoideus, 3, adj. : sisast.mater, matris, f. : majka.materia : materija, tvar, gradivo. matertera : majina sestra, teta.matrimonium : brak.matrix, -icis, f. : matica.maxilla, -ae, f. : gornja eljust.maxime : veliko, pretjerano, vrlo.maxime : posebno, naroito.maximus, 3, adj. : najvei.me : (acc.) meneme : (abl.) mnommeatus, -us, m. : hodnik.medialis, -e, adj. : blie sredini.mediastinum, -i, n. : sredogrue, to je u sredini.medicus : lijenik, doktor.mediocris : obino, prosjeno, umjereno, osrednje. meditor meditatus : reagirati, razmisliti / vjebati.medius, 3, adj. : u sredini, srednji.medulla, -ae, f. : modina, nutrina, sr.mei : mene.mel mellis : med.melior : bolje.mellitus : medeno, slatko kao med.membrana, -ae, f : opna, tanka koa, membrana, premaz, gornji sloj.membrum, -i, n. : ud, dio.memini meminisse : zapamtiti. memor : paljiv, zahvalan.memoratus : spomenut. memoria : sjeanje, prisjeanje, spomen, prizivanje.mendosus : grijean, pun mana.meniscus, -i, m. : polumjesec.mens mentis : um, misao, namjera, intelekt. mensa : stol. mensis mensis : mjesec. mentum, -i, n. : brada.merces mercedis : platiti, nagraditi, nadoknaditi.mereo, mereor : zasluiti, zaraditi.mereo : zasluiti, zaraditi, dobiti, sluiti vojsku. meretrix meretricis : prostitutka.meridianus, 3, adj. : podnevni.mestitia : nesrea.metacarpus, -i, m. : doruje.metatarsus, -i, m. : donoje.metuo : bojati se, strahovati.metus : strah.meus : moj. mica : krika, komadi, zrno. mihi : (dat.) meni.miles militis : vojnik, ratnik, vitez.milia : (pl.) tisue.militaris -e : vojno, ratno, borbeno.mille : a tisuu.. millies milies : tisuu puta.minime : najmanjeg stupnja, vrlo malo / ne uope, nikako.minimus, 3, adj. : najmanji.ministro : sluiti, ekati, pruiti, opskrbiti. ministro : pohoditi, ekati, pomagati.minor, minus, adj. : manji.minuo minui minutum : umanjiti, smanjiti.mirabilis, -e, adj. : udan, divan.mire : divno, zadivljujue, neuobiajeno.miro : uditi se.miror : oboavati, uditi se, diviti se.mirus : divno, zadivljujue, neuobiajeno.misceo miscui mixtum : mijeati.miser : uklet, nesretan, jadan.misere : jadno, bijedno.misereo, misereor : aliti, saaljevati.misericordia : saaljenje, milost.missa : sveta misa.mitesco : ublaiti.mitigo : ublaiti, smiriti.mitis : umjeren, njean / zreo, pogodan.mitto misi missum : poslati, razaslati.mobilitas, -atis, f. : gibljivost, pokretljivost.modestus : uredan, unutar granica, umjeren, suzdran.modica : umjeren, neupadljiv, ogranien. modicus : obian, neupadljiv, unutar normalnih granica. modio : mjera za ito.modiolus, -i, m. : sredite kotaa.modo : sad, upravo sad, samo. modus : mjera, sveza, ogranienje / nain, metoda, put. molaris, -is, m. : rvanj, mlinksi kamen.moleste : gnjaviti, napastovati. molestia : gnjavaa, tekoa / ukoenost, izvjetaenost.molestus : nezgodan, neugodan, napastan. molior : izgraditi, podii, konstruirati, izgraditi, boriti.mollio : omekati. mollis : adj, mekan, podatan, savitljiv, lako pomian, njean. monachus : opat, sveenik.monasterium : manastir, samostan, opatija.moneo : upozoriti, podsjetiti, savjetovati, poduiti. monitio : upozorenje.mons montis : planina.monstro : pokazati, ukazati.monstrum : znaenje, predvianje, udovite.monticulus, -i, m. : brdace.mora : odgoda.moratlis : smrtan.morbus : bolest.mores, morium : ponaanje, karakter, pouke. morior : umrijeti, izblijediti.mors, mortis : smrt.morsus : ugriz, grizenje, bol. mortifera : smrtonosne stvari.mortuus : mrtav, preminuo, pokojan. mos moris : volja, namjera / obiaj, pravilo, uporaba.moveo moti motum : pomaknuti, pobuditi, utjecati. mox : uskoro, tada. mucosus, 3, adj. : od sluznice, sluznini.mucro : otar vrh, rub. mugio : uzdisati, zavijati.mulier : ena.multangulus, 3, adj. : mnogokut.multi : mnogo, bezbrojno.multifidus, 3, adj. : podijeljen u mnogo dijelova.multiformis, -e, adj. : mnogolik.multo : uglavnom, veinom, u velikoj mjeri.multum : mnogo, veinom.. multus : ne multus : kratko, ukratko. multus, 3, adj. : mnogo, veliko.multus plus plurimum : much, a lot. mundo : istiti.mundus : svijet, svemir.mundus : ist, uredan, elegantan.munero / munerior : dati, pokloniti, prikazati.munimentum : zatita, obrana.munio : utvrditi, zatititit / izgraditi cestu.munitio : utvrivanje, obrambeni radovi.munus muneris : sluba, ured, funkcija, dunost / poklon.murus, -i, m. : zid.mus muris : mi.musculus, -i, m. : mii.mussito : grintati, prigovarati.mutatio : promjena, transformacija, izmjena. muto : promijeniti, razmijeniti.muto : kazniti..mutuo : posueno. mutuus : obostrano, reciprono / reciprocitet.mutuus : dug . dare mutuum : dati dug, zaduiti.myologia, -ae, f. : nauka o miiima.Nnaevus, -i, m. : made.nam : namque : (conj.) za. naris, -is, f. : nosnica.narro : uiniti poznatim, rei, govoriti, priati.nascor nasci natus : roditi se.nasus, -us, m. : nos.natalis natalis : roendan.natio : ljudi, nacija.natis, -is, f. : guz, but.natus/a : roen (adj.) / sin/ki (imenica)natura : priroda.nauta : mornar.navicula, -ae, f. : laica, un.navicularis, -e, adj. : unast.navigatio : putovanje, navigacija.navigo : ploviti.navis navis : brod, amac.ne ... quidem : ne ... ak. necdum (neque dum) : i ne jo.necessarius : potrebno.necesse : (adj.) potrebno, neizbjeno.necne : ili ne.neco : ubiti, usmrtiti.nefas : pogreno, grijeh.nego : poricati.negotium : zaposlenje, posao, zadatak, zanimanje. nemo : nitko.neo : to spin, interweave. (to spin thread and yarn). nepos, nepotis : unuk, neak.nepos ex fil : unuknepos ex fratre : bratov sin.nepos ex sorore : sestrin sin.neptis : unuka.nequam : bezvrijedna, lo.nequaquam : nikako, ne dolazi u obzir.neque ... neque : niti ... niti.neque nec : niti. nequeo : nemogue.nequitia nequities : bezvrijednost, nevrijednost.nervus, -i, m. : ivac, tetiva.nescio : ne znati, ne biti svjestan.nichilominus : ipak, usprkos.nidor : miris, smrad.niger, -eris, adj. : crn, mrk.nihil : nita.nihilum : nita. nimirum : naravno, svakako.nimis : (adv.) previe, pretjerano.nimium : (adv.) previe, pretjerano.nisi : ako ne , osim.niteo : sjajiti.nitesco : poeti sjajiti.nitor : upirati, naporno raditi, ponavljati.nitor : odmoriti, podupirati, osloniti / vjerovati, ovisiti.nitor : sjaj.. niveus : bijel, snjeni.no: (nare, navi) : plivati, plutati, ploviti.nocens : lo, pokvaren, zloban. noceo : (+ dat.) ozlijediti, natetiti.nodulus, -i, m. : vori.nodus, -i, m. : vor.nolo, nolle, nolui : odbiti.nomen, -inis, n. : ime, naslov.nomen Romanorum: rimska mo.nomenclatio, -onis, f. : nazivanje imanom.nominatim : imenom.nomine tenus : nominalno, u ime.nomine tenus nominetenus : koliko je znaenje rijei.non : ne.nondum : ne jo.nonnullus : neto, neki / pl. nekoliko.nonnumquam : ponekad.nonus : deveti (9.).nos : minosco : upoznati, znati.noster nostra nostrum : na, naa, nae.nota : znak, oznaka, biljeka.notarius : stenograf, pisar, biljenik.novem : devet. noverca : maeha.novitas : novina, novost, stranost.novo : obnoviti, osvjeiti, oivjeti, promijeniti, izumiti.novus : novost, neuobiajenost / vijest, nova stvar.novus : nov, svje, mlad, neiskusan, oivljen, osvjeen.nox noctis : no. nubecula, -ae, f. : oblai.nucha, -ae, f. : ija, zatiljak.nucleus, -i, m. : jezgra,nudus, 3, adj. : Bigol.nullus : nijedan, ne, nitko. numerus : ukupno, kategorija, klasa, broj. numquam : adv. nikad. nunc quidem : u jedno vrijeme ... tada.nunc : sad.nunquam : nikad. nuntio : objaviti, izvijestiti, povezati. nuntius : glasnik, poruka. nuper : novo, nedavno.nusquam esse : nepostojati. nusquam : nigdje, nita, nikad.nutrimens : hrana, okrijepa. nutrimentus : okrijepljenje.nutrio : okrijepiti, nahraniti.nutritius, 3, adj. : koji hrani.nutus : klimanje, naredba, volja., naklon. nutus : naklon, zapovijed, volja / gravitacija, pokret prema dolje.

Oobdormio : zaspati.obductio, -onis, f. : seciranje razudba.obduro : biti vrst, ustrajati, izdrati, trajati. obex, -obicis, m. i f. : nasip, barikada.obicio obieci obiectum : ponuditi.obligatus : obvezan, pod obvezom.obliquo : okrenuti se na bok, okrenuti na stranu.obliquus,3, adj. : kos.oblittero : otkazati.oblivio : zaboravljivost. oblongus, 3, adj. : dugoljast.obruo : nadii, prevladati, unititi.obsequium : zadovoljstvo, poniznost.obstinatus : vrst, odluan.obtestor : preklinjati, moliti, zvati za svjedoka.obtineo : drati, nastaviti, posjedovati, nastaviti. obturatorius, 3, adj. : zastrt.obtusus, 3, adj. : tup, otupio.obviam ire : (+ dat.) sresti, protiviti / pomo, lijek.obviam : na putu / (+ dat.) prema.obvius : na putu / (in dat.) otvoren, dostupan.occasio : pogodan trenutak, prilika.occido occidi occasum : pasti, zai (sunce). occiput, -itis, n. : zatiljak.occulto : tajno.occupo : zgrabiti, iskoristiti, uivati.occurro : napasti, raditi protiv, protiviti.occursus : susret.ocius : bri, raniji.oculus, -i, m. : oko. odio : mrziti.odium : mrnja. offensio : napadanje, kucanje, uzvraanje napada. offero : predstaviti, iznijeti, izloiti.officina : radionica, ured.officium : posao, dunost.olfacto, 1. : mirisati.olfactorius, 3, adj. : mirisni.olim : tada, ranije, jednom, prije mnogo vremena.oliva, -ae, f. : maslina.omentum, -i, n. : trbuna marama.omitto : zaboraviti, ispustiti.omnigenus : raznovrstan.omnino : potpuno, itavo, sigurno. omnipotens : svemoan, svemogu.omnis : sve, svaki.onero : napuniti, opteretiti. onus : teret, teina, nevolja / naplata, cestarina.opera : rad, bol, trud. operculum, -i, n. : poklopac, zaklopac.operculus, 3, adj. : poklopljen, zaklopljen.operor : raditi, truditi se, muiti.opes : (pl.) sredstva, imunost, viak, bogatstvo, izvori. opinio : miljenje, izvjee, glasina. opisthotonos : bolestan poloaj tijela kada je ono ukoeno i izvijeno u leima.oporotheca : mjesto za pohranjivanje voa. oportet : prikladno je, pravilno je, trebalo bi.oportunitas : prikladnost, pogodnost, prednost, prilika. opponere, 1. : protiviti.oppono opposui oppositum : protiviti se.opportune : (adv) pogodno, prilino.opportunitas : prikladnost, pogodnost, prednost, prilika . opportunus : pogodan, pouzdan, odgovarajui.oppositio, -onis, f. : protustavljenje.opprimo oppressi oppressum : potisnuti, prevladati, nadvladati, provjeriti. opprobrium : ukor, sramota.oppugno : boriti se, braniti.ops : singular: snaga, snaga za pomoi.opticus, 3, adj. : vidni.optimates : aristokratski stale ili stranka. optimus: jedan od najboljih, najbolji, aristokrata, plemi.opto : elja, udnja.opus operis : rad, trud, uinjen posao, zavren, rad, zgrada, djelo. ora, -ae, f. : kraj, mea.oratio : govor.orator : govornik.orbis terrarum : svijet, Zemlja.orbis, -is, m. : krug, svijet.orbita, -ae, f. : ona upljina, oite.ordinatio : pravilo, vlada, red, dogovor, uredba, odredba. ordine, ordinem : prikladno, pravilno.ordo : red, klasa, poredak. organon, -i, n. : organ.origo, -inis, f. : poetak, izvor.orior oriri ortus : izai, postati vidljiv, pojaviti se.ornatus : haljina, oprava, oprema, ornament.orno : upotpuniti, namjestiti, opskrbiti / urediti, oboavati.oro : govoriti, svaati, moliti. os, oris, n. : usta.os, ossis, n. : kost.ossiculum, -i, n. : koica.ostendo : pokazati, otkriti, prikazati, pojasniti, objaviti. osteologia, -ae, f. : nauka o kotanom sustavu.ostium, -ii, n. : ulaz, vrata, ue, utok.otium : slobodno vrijeme, odmor, neaktivnost. ovalis, -e, adj. : ovalan, jajolik.ovarium, -ii, n. : jajnik.ovis ovis : ovca.ovulum, ovum, -ii, n. : jaje.Ppaciscor : dogovoriti, ugovoriti.pactum : dogovor, ugovor, pakt.pactus : dogovoreno, uvjetovano.paene, pene : blizu, skoro.paganus : seljak, zemljoradnik, pogan.palam : otvoreno, javno, (+abl.) u prisutnosti.palatum, -i, n. : nepce.palea : mekinje.pallidus, 3, adj. : blijed.pallium, -ii, n. : pokrov, plat, pokriva.palma, -ae, f. : dlan, palma. palmatus, 3, adj. : palmama iskien.palpebra, -ae, f. : vjea.pampiniformis, -e, adj. : vitiast.pampinus, -i, n. : vitica.pando : rairiti, poveati.panis panis : kruh.panniculus, -i, n. : sloj, opna.par : jednak, isti.para : kod, uz, prema, pokraj, blizu.paratus : spreman, opremljen.paratus : priprema, opremanje.parco : (+ dat) potediti, ostati neozlijeen.parco : (+inf.:), izbjei, potediti, sauvati se.parens parentis : roditelj. pareo : (+ dat.) biti pokoran, pokoriti se. paries -etus, m : zid.parilis : jedak, isti.pario : podnijeti, stvoriti / nainiti, napraviti, dobiti.pariter : jednako, isto. paro : pripremiti, spremiti / staviti, ukljuitit / namjestiti, opskrbiti / kupiti.pars -tis, f. : dio, udio / smjer.partim : djelomino / neto. parum, minus, minime : (adv.) malo, manje, nedovoljnoparvus, 3, adj. : malen.parvus, minor, minimus : malen, manji, najmanji. pasco : traiti, pretraivati.passer : vrabac.passim : adv. nadaleko i nairoko, posvuda, razbacano uokolo. patefacio : razotkriti, izloiti, otvoriti.patella, -ae, f. : zdjelica, aica, iver.pateo : biti razotkriveno, jasno, oito. pater patris : otac.paternus : oinski, domorodaki.patiens : strpljiv. / (+ gen.) izdrljiv.patientia : strpljenje, patnja, izdrljivost.patior : patiti, izdrati.patria : domovina.patrocinor : tititi, braniti, podupirati.patronus : zatitnik, uvar.patruus : stric.pauci : nekoliko.paulatim : postupno, malo po malo.pauper : prosjak.pauper : siromaan.paupertas : bijeda, siromatvo.pax, pacis : mir. peccatus : grijeh.pecco : pogrijeiti.pecten, -inis, m. : greben, ealj.pectinatus, 3, adj. : eljast.pecto : etkati, eljati. pectum, -oris, n. : prsa, grudi.pectus pectoris : srce, grudi, prsa.pecunia : novac.pecus : glava stoke, osobito ovce. pediculatus, 3, adj. : snabdjeven drkom, peteljkompedunculus, -i, m. : malo stopalo, noga.peior : gori (pogledaj: malus). pello pepulli pulsum : udariti, tui / izai, napustiti.pellucidus, 3, adj. : biti proziran, providan.pelvis, -is, f. : zdjelica.pendeo : objesiti, ovisiti, biti ovjeen / biti nesiguran, neodluen.pendo : vagati, vrednovati, razmotriti, suditi, procijeniti. pendulus, 3, adj. : visei.penicillium, -i, n. : kist.penis, -is, m. : muki spolni ud.penitus : unutarnji. penitus : (adv.) iznutra, iroko, kroz, potpuno. penus, us : sijeno za stoku, namirnice.per : (+ acc.) zbog, s, sa, kroz, tijekom, preko, u prisutnosti.peracto : izvriti, ispuniti.peragro : lutati, putovati.percipio percepi perceptum : primiti, nauiti, upiti, razumijeti.percontor percunctor : pitati, istraiti.perculsus : ok. percutio (percussum) : snano pogoditi, probiti / okirati.perdignus : vrlo imuno.perdo : unititi, razoriti, potroiti, razbacati, protraiti. perduco : voditi, nositi.peregrinus : lutalica, stranac / doseljenik, kruar. pereo : preminuti, biti uniten.perfectus : zavren, uinjen, gotov / savren, bez mane.perfero : podnijeti, izdrati, ustrajati.perficio perfeci perfectum: uiniti temeljito, ispuniti.perforans, -antis, adj. : probijajui.perfruor : napraviti potpuno.perfusus : namoeno, smoeno. pergo : nastaviti.periclitatus : ugroen.periclitor : ugroziti.periculosus : riskantan, opasan.periculum : opasnost, rizik. perimo peremi peremptum : unititi.peritenon, -i, n. : tetivna ovojnica.peritoneum, -i, n. : potrbunica.peritus : strunjak.periurium : krivokletstvo, krenje zakletve.perlustro : proi kroz, pretraiti, istraiti, pogledati.permitto permissi permissum : dozvoliti, dopustiti.permoveo : uzbuditi, uznemiriti, pomaknuti.perniciosus : smrtonosan, zao, unitavaki. perpendicularis, -e, adj. : okomit, uspravan.perperam : krivo, lano, pogreno. perpetro : zavriti, ispuniti, napraviti.perpetuus : stalan, trajan, neprekinut. perscitus : vrlo pametan, pretjerano otar.perscribo : zapisati, zabiljeiti.perseco : razrezati, secirati, odrezati.persequor persequi persecutus : slijediti, nagovarati, osvetiti.perseverantia : ponavljanje, ustrajnost.persevero : trajati, ponavljati, nastaviti.persisto : trajati, ponavljati. persolvo : objasniti, razrijeiti / vratiti dug, platiti.personam gero : sudjelovati.perspicuus : proziran, bistar, jasan, oit.persuadeo persuasi persuasum : (+ dat.) nagovoriti, uvjeriti, privoliti.perterreo : prestraiti.pertimesco : prestraiti se.pertinacia : ustrajnost, tvrdoglavost.pertinaciter : tvrdoglavo. pertinax : uporan, vrst, tvrdoglav.pertineo : povezan, koji se odnodi na neto.pertingo : razvui, rairiti.pertorqueo : saviti, iskriviti.pertraho : vui, nasilno se ponaati, privui. perturbo : uznemiriti, gnjaviti, prekinuti. perturpis : vrlo sramotno.peruro perussi perustum : zapaliti, konzumirati / drskost, razljutiti.pervalidus : vrlo jak.pervenio : (+ acc.) dosegnuti, dostii.perverto perverti perversum : preokrenuti.pervideo pervidi pervisum : traiti, pretraivati.pes, pedis, m. : stopalo. pessimus : najgori. pessum do: unititi, otetiti, razoriti. pessum ire: potonuti, biti uniten, biti razoren, dokrajiti.pessum : prema zemlji, prema dolje.pestifer : zarazan, kuan, tetan.pestifere : destruktivno, tetno.pestis pestis : kuga / unitenje, kletva, prokletstvo.petiolus, -i, m. : mala noga, peteljka, stabljika.. petitus : naginjanje prema.peto : traiti, moliti, zahtijevati / tuiti. petra, -ae, f. : stijena.petrosus, 3, adj. : stjenovit.phalanx, -gis, f. : lanak prsta.pharetra : tresavica.phasma, phasmatis : duh.phrenes, -um, f. : oit.pica : jay, magpie. picea : jela, jelka.pictor : slikar. pictoratus : naslikan / ukraen.piger pigra pigrum : spor, lijen, glup, tup.pignus : polog, jamstvo. pilus, -i, m. : dlaka, vlas.piper, piperis : pepper. pipio : cvrkutati.piriformis, -e, adj. : krukolik.pirum : plemi.pirus : kruka.piscator : ribar.piscis, piscis : riba. pisiformis, -e, adj. : grakast.pius, 3, adj. : svet, boanski, ljubazan, njean, iskren, osjeajan. placenta, -ae, f. : kola, posteljica.placeo : (+ dat.) ugoditi.placet : dogovoreno je, odlueno je, izgleda dobro.placide : tiho, njeno. placidus : tih, miran, njean.placitum : presuda, sluaj / priziv / obrana.placitum : dogovor, ugovor, pakt / porota.placo : smiriti, primiriti.plaga : okrug, zona, regija. plagiarius : kradljivac, kopirant, plagijator.plane : oito, isto, jednostavno.. plango planxi plactum : napasti, tui / aliti, tugovati.planta, -ae, f. : taban.planum, -i, n. : ploha.planus, 3, adj. : ravan.platea : ulica, sudnica. plaustrum : vagon, prikolica.plebs plebis : obini ljudi, masa, rulja.plecto : kazniti. plector : biti kanjen. plene : (adv.) potpuno, cijelo.plenus : pun, itav, bogat, zreo, zadovoljan.plerumque : uglavnom, veinom, najee. plerusque : vrlo mnogo, veliki broj, veliki dio, vei dio. plexus, -us, m. : splet.plica, -ae, f. : nabor.plico : nabrati. plorabilis : nezadovoljno.plorator : alitelj.ploratus : aljenje.ploro : aliti, naricati.pluit pluvit : kii, pada kia, pada pljusak.pluma : perje / pero.plumbeus : olovno / tupo, glupo, teko, loe. plumbum album : tin. plumbum : olovo, metak, olovna cijev.pluo : kiiti, tuirati, razbacivati. plura : brojniji, vii, mnogo. plures : brojniji, nekoliko, mnogo.plurimi : najskuplje.plurimus : najvie, uglavnom.pluris : (gen.) vee cijene, vee vrijednosti.plus : vie. plusculus : neto vie, prilino vie.pluvia : kia, pljusak. pluvialis : kini.pneumaticus, 3, adj. : ispunjen zrakom.pocius potius : radije, drae.poema poematis : pjesma, stih, rima.poena : bol, kazna.poena dare : platiti kaznu.poeta : (masc.) pjesnik.polenta : pura, kukuruzno brano.pollen : (also pollis ): fino brano, fino jelo.polleo : biti jak, snaan, sposoban.pollex, -icis, m. : palac na ruci.polliceor : obeati, ponuditi.pollicitus : obeano, obeanje.polus, -i, m. : pol.pomum, -i, n. : voka, jabuka.pono posui positum : polei, smjestiti, postaviti, staviti / postaja, stanica.pons, -tis, m. : most.ponticulus, -i, m. : mosti.poples, -itis, m. : potkoljenica.popliteus, 3, adj. : potkoljenini.populus : ljudi, narod, nacija, rulja, mnotvo, domain. porro : naprijed, dalje, slijedei, zauzvrat, davno. porta, -ae, f. : vrata, ulaz.portio, -onis, f. : dio.posco : traiti, zahtijevati.positio, -onis, f. : poloaj.positus : smjetaj, mjesto, dogovor.possessio : vlasnitvo, imovina. possum posse potum : biti u mogunosti, imati utjecaj. post : (+ acc.) iza, nakon. postea : nakon. posteri : potomstvo.posterior, -ius, adj. : stranji.posterus, postremo : slijedei, budu