odostraŽni rjeČnik

of 10 /10
Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik, monografija, radna inačica Josip Mihaljević ODOSTRAŽNI RJEČNIK 1. Uvod Ovisno o razredbenome kriteriju rječnici se dijele na različite načine. 1 Primjer osnovne podjele rječnika nalazi se u 1. tablici. 1. tablica: Kriteriji podjele rječnika kriterij podjela obuhvaćeni leksik opći posebni broj jezika jednojezični dvojezični višejezični odnos prema korpusu napametni (ne temelje se na korpusu) korpusno utemeljeni korpusom vođeni razdoblje koje obuhvaćaju suvremeni povijesni raspored rječničkih članaka sustavni abecedni čestotni Za ovu je temu posebno važna podjela prema obuhvaćenome leksiku i podjela prema rasporedu rječničkih članaka. Građa je u rječniku raspoređena u rječničke ili leksikografske članke. S obzirom na raspored rječničkih članaka rječnici se dijele na abecedne, sustavne i čestotne. U abecednim se rječnicima natuknice nižu abecednim redom. Postoje rječnici u kojima su riječi raspoređene tako da su abecedirane od kraja, a ne od početka riječi. Takvi se rječnici nazivaju odostražnim ili inverznim rječnicima (engleski reverse dictionary, njemački rückläufiges Wörterbuch, francuski dictionnaire inverse, ruski oбратный словарь). S obzirom na riječi koje obuhvaćaju odostražni rječnici mogu biti opći i posebni. Opći odostražni rječnici obuhvaćaju opći leksički fond pojedinoga jezika, poput općih jednojezičnih rječnika, ali građu donose abecedirano od kraja riječi. Opći odostražni rječnik Josipa Matešića Rückläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen (1965. 1967.), dostupan je na stranicama Sveučilišta u Innsbrucku na adresi uibk.ac.at/slawistik/institut/matesic.html. Posebni odostražni rječnici donose građu jednoga područja ili nekoliko njih. Božidar Finka i Antun Šojat u radu Govor otoka Žirja iz 1968. izradili su specijalni odostražni rječnik koji je 1 Uvodni dio ovoga rada djelomično se oslanja na rad Lewis i Mihaljević 2018.

Author: others

Post on 27-Nov-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Josip Mihaljevi
ODOSTRANI RJENIK
1. Uvod
Ovisno o razredbenome kriteriju rjenici se dijele na razliite naine.1 Primjer osnovne podjele
rjenika nalazi se u 1. tablici.
1. tablica: Kriteriji podjele rjenika
kriterij podjela
odnos prema korpusu napametni (ne temelje
se na korpusu) korpusno utemeljeni korpusom voeni
razdoblje koje
lanaka sustavni abecedni estotni
Za ovu je temu posebno vana podjela prema obuhvaenome leksiku i podjela prema rasporedu
rjenikih lanaka. Graa je u rjeniku rasporeena u rjenike ili leksikografske lanke. S
obzirom na raspored rjenikih lanaka rjenici se dijele na abecedne, sustavne i estotne. U
abecednim se rjenicima natuknice niu abecednim redom. Postoje rjenici u kojima su rijei
rasporeene tako da su abecedirane od kraja, a ne od poetka rijei. Takvi se rjenici nazivaju
odostranim ili inverznim rjenicima (engleski reverse dictionary, njemaki rückläufiges
Wörterbuch, francuski dictionnaire inverse, ruski o ).
S obzirom na rijei koje obuhvaaju odostrani rjenici mogu biti opi i posebni. Opi odostrani
rjenici obuhvaaju opi leksiki fond pojedinoga jezika, poput opih jednojezinih rjenika, ali
grau donose abecedirano od kraja rijei. Opi odostrani rjenik Josipa Matešia Rückläufiges
Wörterbuch des Serbokroatischen (1965. – 1967.), dostupan je na stranicama Sveuilišta u
Innsbrucku na adresi uibk.ac.at/slawistik/institut/matesic.html.
Posebni odostrani rjenici donose grau jednoga podruja ili nekoliko njih. Boidar Finka i
Antun Šojat u radu Govor otoka irja iz 1968. izradili su specijalni odostrani rjenik koji je
1 Uvodni dio ovoga rada djelomino se oslanja na rad Lewis i Mihaljevi 2018.
i duhovni ivot itd.) i onomastiki fond (toponimiju i antroponimiju) otoka irja. Taj je rjenik
dostupan na adresi https://hrcak.srce.hr/68849. Martina Grevi objavila je 2008. Imena
hrvatskih naselja: abecedni i odostrani rjenik, koji je dostupan na adresi
bib.irb.hr/datoteka/388851.Imena_hrv_naselja_2008_crosbi.pdf. Taj odostrani rjenik donosi
sva imena suvremenih naselja RH iz popisa Dravnoga zavoda za statistiku.
2. Odostrani rjenici izraeni u Institutu za hrvatski jezik i
jezikoslovlje
hrvatskome-jeziku/72/) nalazi se demoinaica opega odostranog rjenika izraena na temelju
Školskoga rjenika hrvatskoga jezika (2012.) i demoinaica posebnoga odostranog rjenika
mocijskih parnjaka izraena na temelju popisa mocijskih parnjaka koji su sastavili suradnici na
projektu Muško i ensko u hrvatskome jeziku.
1. slika: Opi odostrani rjenik
Hrvatski mreni rjenik – Mrenik, monografija, radna inaica
2. slika: Specijalni odostrani rjenik mocijskih parnjaka
Rjenici su izraeni s pomou HTML5 i jQuery tehnologije. Poetni kod za izradu rjenika
preuzet je sa stranice CodePen (codepen.io). Na toj su stranici dostupni razliiti besplatni
razvojni kodovi za mrene stranice, pa nije potrebno napredno znanje programiranja kako bi se
iz bilo kojega popisa rijei izradili rjenici jer je logika pretraivanja i prikaza rijei ugraena
u razvojnim kodovima. U razvojnome kodu zamijenjen je popis rijei te dizajn i funkcionalnosti
suelja. Razvojni kod na toj stranici u poetku nije bio razvijen za odostrano pretraivanje, ali
je poslije to izmijenjeno. Pretraivanje odostranoga rjenika provodi se s pomou regularnih
izraza ili skraeno regexa2 koji uitavaju rijei iz JSON datoteke3. Rjenici su responzivni, tj.
mogu se pregledavati na svim raunalnim ureajima te na razliitim mrenim preglednicima.
2 Regularni izrazi zadani su nizovi znakova ija se kombinacija moe koristiti za pronalazak odreenih dijelova
teksta. 3 Datoteka JSON ili JavaScript Object Notation omoguuje organiziranu pohranu informacija u zagradama, a
informacije se poslije mogu lako i brzo uitati na mrenim stranicama. Datoteke JSON mogu se u nekim
sluajevima upotrijebiti kao zamjena za XML datoteke.
Hrvatski mreni rjenik – Mrenik, monografija, radna inaica
3. slika: Razvojni kodovi za rjenike na stranici CodePen
Rjenici imaju minimalistiki dizajn u kojemu se nalazi trailica s pomou koje se trae rijei.
Kad se u trailicu napiše nekoliko slova, dobiva se popis svih rijei iz poetnoga popisa koje
završavaju na ta slova. Kako je rije o demoinaicama, zasad se poruke s pitanjima i
prijedlozima korisnika mogu slati na adresu [email protected] Tako korisnici rjenika mogu
sudjelovati u njihovoj izgradnji i širenju. Primjer je to masovne podrške (crowdsourcing), koja
je sve popularnija u leksikografskome radu. Odostrani rjenik izraen je i za projekt Hrvatsko
jezikoslovno nazivlje – JENA4. Sva tri odostrana rjenika izradio je Josip Mihaljevi.
4 http://jena.jezik.hr/wp-content/odostrazni-jena/ (17. 11. 2020.). Više o odostranome rjeniku Jene vidi u radu
Mihaljevi 2020.
4. slika: Odostrani rjenik Jene
3. Odostrani rjenik Mrenika
Mrenik bio je i izrada odostranoga rjenika Mrenika. Odostrani rjenik Mrenika napravljen
je na temelju razvojnoga koda koji je upotrijebljen za izradu odostranoga rjenika5 za projekt
Muško i ensko u hrvatskome jeziku. Budui da je Mrenik korpusno utemeljen rjenik, i
odostrani je rjenik korpusno utemeljen.
Odostrani rjenik Mrenika, ija je demoinaica dostupna na adresi
https://borna12.gitlab.io/odostraznji/odostrazni-mreznik/, omoguuje s pomou trailice
pretraivanje natuknica u Mreniku na temelju njihova završetka. Poveznica za demoniaicu
odostranoga rjenika moe se pronai unutar izbornika na podstranici projekta
ihjj.hr/mreznik/page/mrezni-izvori/35/. Popis rijei izvezen je iz programa TshwaneLex
(TLex), unutar kojega je sastavljen Mrenik, kao .txt datoteka. Tu .txt datoteku uitava mrena
stranica rjenika i prebacuje je u HTML elemente, koji se mogu prikazati na mrei. Izvezene
su rijei naglašene. Za prikaz naglasaka i duljina nije bilo potrebno koristiti se fontom ZRCola6,
koji se esto upotrebljava za dodavanje razliitih naglasaka. Za prikaz znakova toga fonta
potrebno je instalirati font na raunalu na kojemu se ti znakovi prikazuju. Umjesto toga izvorni
kodovi za sve naglaske i duljine izgovora slova pronaeni su i kopirani s Wikipedijinih stranica7.
5 https://borna12.gitlab.io/odostraznji/ (17. 11. 2020.)
6 https://zrcola.zrc-sazu.si/en/install/ (17. 11. 2020.)
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Diacritic (17. 11. 2020.)
Hrvatski mreni rjenik – Mrenik, monografija, radna inaica
Raunalo slovo s naglaskom ili duljinom tumai drukije nego slovo bez njih, npr. znak a nije
isto što i á ili jer se ti znakovi drukije raunalno zapisuju. Unato tomu omogueno je
normalno pretraivanje rjenika, a korisnik moe unijeti slova bez naglasaka kako bi dobio
rezultate koji sadravaju ista slova, ali s naglaskom, što je posebno vano za utvrivanje rime i
naglasnoga tipa.
5. slika: Primjer pretraivanja rjenika po završetku -iki
U planu je da konana inaica rjenika sadrava i poveznice na natuknice u rjeniku.
3. Uporaba Odostranoga rjenika u obradi Mrenika
Odostrani rjenik Mrenika posebno je bio koristan pri usustavljivanju Mrenika i navoenju
normativnih napomena. Prikazat u to na nekoliko primjera:
1. Pridjevi izvedeni od imenica koje završavaju na -ar.
Pretraivanjem Odostranoga rjenika s pomou sufiksa -arev ili -arov dobiva se ovaj popis.
6. slika: Pridjevi koji u Mreniku završavaju na -arev
Hrvatski mreni rjenik – Mrenik, monografija, radna inaica
7. slika: Pridjevi koji u Mreniku završavaju na -arov
Kod svakoga se od navedenih pridjeva u Mreniku navodi normativna napomena, npr. uz
natuknicu poštarov navodi se napomena prikazana na 7. slici.
8. slika: Natuknica poštarov u Mreniku, u kojoj se nalazi normativna napomena koja
objašnjava odnos izmeu pridjeva na -ov i na -ev izvedenih od imenica na -ar
2. Imenice koje završavaju na -ist.
Pretraivanjem imenica koje završavaju na -ist dobiva se ovaj popis.
Hrvatski mreni rjenik – Mrenik, monografija, radna inaica
9. slika: Imenice koje završavaju na -ist
Uz svaku od tih imenica koja oznauje ovjeka8 navodi se i normativna napomena, npr.
napomena uz imenicu gitarist prikazana je na 10. slici.
10. slika: Natuknica gitarist u Mreniku, u kojoj se nalazi normativna napomena koja
objašnjava odnos izmeu imenica na -ist i na -ista
8 Na popisu se nalaze i imenice koje ne oznauju ljude, a koje isto završavaju na -ist, npr. zavist, list. (sto je s
idealist uz njega je napomena nije profesijska imenica ali oznauje ljude) te nemaju parnjak na –ista i uz njih se
ne navodi napomena.
Hrvatski mreni rjenik – Mrenik, monografija, radna inaica
Slina se napomena nalazi i kod svih ostalih imenica koje završavaju na -ist.
Slian je postupak i pri usustavljivanju normativnih napomene uz imenice koje završavaju na -
ica/-inja, -ka/-ica, -ona/-onica itd., pridjeva koji završavaju na -iin, glagola koji završavaju
na -iti/-jeti itd.
Odostrani rjenici veoma su korisni za znanstvena istraivanja, npr. za prouavanje tvorbenih
odnosa meu rijeima, ali se mogu upotrijebiti i za druge svrhe, npr. za pronalaenje rime, pri
ispunjavanju krialjka i slino. Oni su takoer neizostavni alat pri leksikografskome radu jer
pomau pri usustavljivanju obrada pojedinih natuknica koje su tvorene istim tvorbenim
obrascem. Korisnost se odostranoga rjenika pri radu na Mreniku posebno pokazala pri
ureivanju i usustavljivanju normativnih i uporabnih napomena.
Literatura
za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
CodePen: Online Code Editor and Front End Web Developer Community. 2021. CodePen.
https://codepen.io (pristupljeno 31. svibnja 2021.).
Diacritic. 2019. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Diacritic (pristupljeno 17. studenog
Finka, Boidar; Šojat, Antun. 1968. Govor otoka irja. Rasprave: asopis Instituta za hrvatski
jezik i jezikoslovlje 1/1, 121–220.
Grevi, Martina. 2008. Imena hrvatskih naselja. Maveda i HFDR. Rijeka.
Hudeek, Lana; Mihaljevi, Milica. 2017. Muško i ensko u hrvatskome jeziku. Institut za
hrvatski jezik i jezikoslovlje, http://ihjj.hr/projekt/musko-i-zensko-u-hrvatskome-jeziku/72/
(pristupljeno 17. studenog 2020.).
Lewis, Kristian; Mihaljevi, Josip. 2018. Odostrani rjenik – što je, kako ga izraditi i emu
slui. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni asopis za kulturu hrvatskoga jezika 5/2. 21-24.
Mateši, Josip. 1965-1967. Rückläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen. Harrassowitz.
Wiesbaden. https://bib.irb.hr/datoteka/388851.Imena_hrv_naselja_2008_crosbi.pdf
Mateši, Josip. 2014. Das Rückläufige Wörterbuch des Serbokroatischen von Josip Mateši in
digitalisierter Version. Universität Innsbruck.
Mihaljevi, Josip. 2018. Odostrani rjenik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
https://borna12.gitlab.io/odostraznji/ (pristupljeno 31. svibnja 2021.).
Mihaljevi, Josip. 2019. Odostrani rjenik / parova. Institut za hrvatski jezik i
jezikoslovlje. https://muskozensko.jezik.hr/odostrazni/ (pristupljeno 31. svibnja 2021.).
Mihaljevi, Josip. 2019. Odostrani rjenik JENE. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
http://jena.jezik.hr/wp-content/odostrazni-jena/ (pristupljeno 31. svibnja 2021.).
Mihaljevi, Josip. 2019. Odostrani rjenik Mrenika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
https://borna12.gitlab.io/odostraznji/odostrazni-mreznik/ (pristupljeno 31. svibnja 2021.).
Mihaljevi, Josip. 2020. Programska rješenja u projektu Jena. U: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje
– JENA. Ur. Mihaljevi, Milica; Hudeek, Lana; Jozi, eljko. Institut za hrvatski jezik i
jezikoslovlje. Zagreb. 124–135.
(pristupljeno 17. studenog 2020.).