dokumentacija o nabavi - privreda d.o.o

of 222/222
PRIVREDA d.o.o. Gundulićeva 14, 44250 Petrinja, Hrvatska (dalje u tekstu “Naručitelj”) DOKUMENTACIJA O NABAVI za projekt sufinanciran od EU Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste (UPOV Petrinja 24.000 ES i pristupna cesta) Knjiga 3 Zahtjevi naručitelja Evidencijski broj javne nabave: 3.3/1 Petrinja, siječanj 2018.

Post on 22-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

(dalje u tekstu “Naruitelj”)
Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja
Izgradnja ureaja za proišavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste
(UPOV Petrinja 24.000 ES i pristupna cesta)
Knjiga 3 Zahtjevi naruitelja
Petrinja, sijeanj 2018.
Ova Dokumentacija o nabavi se sastoji od:
Knjiga 1 UPUTE PONUDITELJIMA I OBRASCI
Knjiga 2 UGOVORNA DOKUMENTACIJA
Knjiga 3 ZAHTJEVI NARUITELJA
Sadraj Knjige 3:
SADRAJ:
1 PROJEKT „REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I IZGRADNJA UREAJA ZA PROIŠAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PETRINJA“ ___________________________ 7
1.1 OKVIR PROJEKTA ____________________________________________________________________________ 7 1.2 CILJEVI PROJEKTA U CJELINI _____________________________________________________________________ 7 1.3 KRATAK OPIS PROJEKTA _______________________________________________________________________ 9 1.4 SPECIFINE INFORMACIJE O PODRUJU ____________________________________________________________ 11 1.4.1 OPE KLIMATSKE ZNAAJKE ___________________________________________________________________ 11 1.4.2 HIDROLOŠKI PODACI _______________________________________________________________________ 11 1.4.3 HIDROGEOLOŠKI PODACI _____________________________________________________________________ 12 1.5 RECIPIJENT (VODNA LICA RIJEKE KUPE) ____________________________________________________________ 13 1.5.1 PODACI IZ IDEJNOG PROJEKTA _________________________________________________________________ 13 1.5.2 ZADNJE PRIKUPLJENI PODACI ZA POTREBE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE __________________________________ 15
2 PREDMET UGOVORA _______________________________________________________________________ 17
2.1 GRADNJA UREAJA ZA PROIŠAVANJE OTPADNIH VODA I PRISTUPNE CESTE ___________________________________ 17 2.2 POSTOJEA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I DOZVOLE ___________________________________________________ 18 2.3 LOKACIJA I PODRUJE ________________________________________________________________________ 19 2.3.1 UPOV PETRINJA __________________________________________________________________________ 19 2.3.2 PRISTUPNA CESTA _________________________________________________________________________ 20 2.3.3 VLASNIŠTVO NAD ZEMLJIŠTEM _________________________________________________________________ 20 2.4 POSEBNI UVJETI ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA NA PODRUJU GRADILIŠTA ___________________________ 21 2.5 PODACI IZ GEOTEHNIKOG ELABORATA ____________________________________________________________ 21
3 OPSEG USLUGA I RADOVA UKLJUENIH U UGOVOR ______________________________________________ 22
3.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ISTRANI RADOVI ________________________________________________ 22 3.1.1 IDEJNI PROJEKTI __________________________________________________________________________ 22 3.1.2 ISTRANI I TERENSKI RADOVI __________________________________________________________________ 22 3.1.3 GLAVNI PROJEKTI I ISHOENJE GRAEVINSKIH DOZVOLA ________________________________________________ 22 3.1.4 IZVEDBENI PROJEKTI ________________________________________________________________________ 23 3.1.5 PROJEKTI IZVEDENOG STANJA__________________________________________________________________ 23 3.2 GRAENJE I TESTOVI PO ZAVRŠETKU ______________________________________________________________ 24 3.2.1 GRAENJE ______________________________________________________________________________ 24 3.2.2 TESTOVI PO DOVRŠETKU (VRIJEME KOJE UKLJUUJE POKUSNI RAD) _________________________________________ 24 3.3 POPIS PROJEKATA / DOKUMENTACIJE KOJU JE DUAN IZRADITI IZVOA ______________________________________ 26
4 POSEBNI ZAHTJEVI NARUITELJA ZA PRISTUPNU CESTU __________________________________________ 29
4.1.1 TLOCRTNI ELEMENTI CESTE ___________________________________________________________________ 29 4.1.2 UZDUNI PROFIL __________________________________________________________________________ 29 4.1.3 KOLNIKA KONSTRUKCIJA ____________________________________________________________________ 29 4.1.4 ODVODNJA _____________________________________________________________________________ 29 4.1.5 PROMETNO RJEŠENJE _______________________________________________________________________ 30 4.1.6 PRIKLJUNI VODOVOD ______________________________________________________________________ 30
5 POSEBNI ZAHTJEVI NARUITELJA ZA UREAJ ZA PROIŠAVANJE OTPADNIH VODA ____________________ 32
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 3
5.1 ZAHTJEVI ZA UPOV- OPENITO _________________________________________________________________ 32 5.1.1 PODACI O INFLUENTU _______________________________________________________________________ 33 5.1.2 ZAHTJEVI ZA KAKVOU EFLUENTA _______________________________________________________________ 33 5.1.3 ZAHTJEVI ZA MULJ _________________________________________________________________________ 34 5.1.4 ZAHTJEVI ZA KAKVOU ZRAKA _________________________________________________________________ 34 5.1.5 ZAHTJEVI ZA GRANINIM VRIJEDNOSTIMA IZLOENOSTI OPASNIM TVARIMA U RADNOM OKOLIŠU _____________________ 34 5.1.6 BUKA NA GRANICI POSTROJENJA _______________________________________________________________ 35 5.1.7 BUKA GRADILIŠTA _________________________________________________________________________ 35 5.1.8 ZAŠTITA RADNIKA _________________________________________________________________________ 35 5.1.9 RJEŠENJE O PRIHVATLJIVOSTI UTJECAJA NA OKOLIŠ I LOKACIJSKA DOZVOLA ____________________________________ 35 5.1.10 ZAŠTITA OD EKSPLOZIVNE ATMOSFERE ___________________________________________________________ 37 5.1.11 OPI ZAHTJEVI ZA OPREMU KOJA E SE UGRADITI U UPOV _____________________________________________ 37 5.1.12 OPI ZAHTJEVI ZA REZERVNU OPREMU ___________________________________________________________ 38 5.1.13 ZAHTJEVI ZA REZERVNE DIJELOVE I MAZIVA ________________________________________________________ 38 5.2 ZAHTJEVI PREMA TEHNOLOŠKIM CJELINAMA I/ILI OBJEKTIMA _____________________________________________ 39 5.2.1 MEHANIKI TRETMAN (OZNAKA MT) ____________________________________________________________ 39 5.2.2 BIOLOŠKI TRETMAN – LINIJA VODE (OZNAKA LV) _____________________________________________________ 45 5.2.3 BIOLOŠKI TRETMAN – LINIJA MULJA (OZNAKA LM) ___________________________________________________ 50 5.3 ZAHTJEVI ZA MJERENJA I NUS __________________________________________________________________ 54 5.4 ZAHTJEVI ZA UPRAVNU ZGRADU, OPREMANJE ZGRADE I OPREMANJE LABORATORIJA______________________________ 64 5.5 ZAHTJEVI ZA UREENJE LOKACIJE UPOV-A I PRIPADNU INFRASTRUKTURU _____________________________________ 75 5.6 ZAHTJEVI ZA TESTOVE PO DOVRŠETKU _____________________________________________________________ 79 5.6.1 ISPITIVANJA I DOKAZI KVALITETE UGRAENE OPREME PRIJE PUŠTANJA U RAD ___________________________________ 79 5.6.2 POKUSNI RAD ____________________________________________________________________________ 81 5.6.3 ISPITIVANJE NAKON ZAVRŠETKA POKUSNOG RADA ____________________________________________________ 84 5.7 ZAHTJEVI ZA OBUKU OSOBLJA NARUITELJA ZA RAD SA UPOV-OM, UKLJUIVO SVA POTREBNA TEHNIKA DOKUMENTACIJA ZA RAD
SA UPOV-OM _________________________________________________________________________________ 85 5.7.1 OBUKA OSOBLJA NARUITELJA _________________________________________________________________ 85 5.7.2 PRIRUNICI O RUKOVANJU I ODRAVANJU _________________________________________________________ 87 5.8 ZAHTJEVI ZA UVJETE, PROCEDURE I ODGOVORNOSTI PROVEDBE UGOVORA ____________________________________ 88 5.8.1 PROJEKTIRANJE ___________________________________________________________________________ 88 5.8.2 IZJAVE O METODAMA IZGRADNJE I MONTAE _______________________________________________________ 88 5.8.3 PLAN IZVOENJA RADOVA ____________________________________________________________________ 89 5.8.4 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA _________________________________________________________________ 89 5.8.5 VREMENSKI PLAN _________________________________________________________________________ 89 5.8.6 FOTOGRAFSKI I VIDEO ZAPISI __________________________________________________________________ 89 5.8.7 ADMINISTRACIJA I SASTANCI __________________________________________________________________ 89 5.8.8 OSIGURANJE / KONTROLA KVALITETE _____________________________________________________________ 89 5.9 ZAHTJEVI ZA IZVOENJE RADOVA ________________________________________________________________ 91 5.9.1 POSTOJEE STANJE I POTREBNI ZAHVATI ZA PRIPREMU TERENA ____________________________________________ 91 5.9.2 ZAŠTITA OD OŠTEENJA _____________________________________________________________________ 91 5.9.3 RADOVI KOJI MOGU IMATI UTJECAJ NA VODOTOKE ____________________________________________________ 91 5.9.4 INSTALACIJE KOMUNALNIH TVRTKI, UPRAVE ZA CESTE I DRUGIH TIJELA _______________________________________ 92 5.9.5 PROMETNI ZAHTJEVI _______________________________________________________________________ 92 5.9.6 POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA __________________________________________________________ 93 5.9.7 OPASNE TVARI NA GRADILIŠTU_________________________________________________________________ 93 5.9.8 ODRAVANJE PRISTUPNIH PUTOVA ______________________________________________________________ 93 5.9.9 PRISTUP PRUATELJA USLUGA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA _____________________________________________ 93 5.9.10 MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM IZGRADNJE UPOV-A _______________________________________________ 93 5.10 ZAHTJEVI ZA UREENJE GRADILIŠTA _____________________________________________________________ 94 5.10.1 PLOE/NATPISI I INFORMATIVNE PLOE __________________________________________________________ 94 5.10.2 RADNO VRIJEME ZA RADOVE _________________________________________________________________ 94 5.10.3 SMJEŠTAJ ZA IZVOAA ____________________________________________________________________ 94 5.10.4 SMJEŠTAJ ZA INENJERA ____________________________________________________________________ 94 5.10.5 UREDNOST GRADILIŠTA ____________________________________________________________________ 95 5.10.6 SANITARIJE I ZBRINJAVANJE OTPADA ____________________________________________________________ 95 5.10.7 LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE MATERIJALA ________________________________________________________ 95 5.10.8 PRIVREMENA OPSKRBA VODOM I ELEKTRINOM ENERGIJOM ____________________________________________ 96
6 OPI ZAHTJEVI NARUITELJA ________________________________________________________________ 98
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 4
6.1 PROJEKTIRANJE ____________________________________________________________________________ 98 6.1.1 OVLAŠTENI PROJEKTANTI I POTVRIVANJE PROJEKATA _________________________________________________ 98 6.2 GRAEVINSKI RADOVI _______________________________________________________________________ 98 6.2.1 OPENITO ______________________________________________________________________________ 98 6.2.2 OPI UVJETI ____________________________________________________________________________ 100 6.2.3 PRIPREMNI RADOVI _______________________________________________________________________ 101 6.2.4 ZEMLJANI RADOVI ________________________________________________________________________ 101 6.2.5 TESARSKI RADOVI I RADOVI NA SKELI ____________________________________________________________ 101 6.2.6 ARMATURNI RADOVI ______________________________________________________________________ 102 6.2.7 BETONSKI RADOVI ________________________________________________________________________ 102 6.2.8 ZIDARSKI RADOVI_________________________________________________________________________ 104 6.2.9 IZOLACIJSKI RADOVI _______________________________________________________________________ 104 6.2.10 BRAVARSKI RADOVI ______________________________________________________________________ 104 6.2.11 PRIJEVOZ SIROVIH MATERIJALA NA GRADILIŠTU ____________________________________________________ 104 6.2.12 GEOTEHNIKI RADOVI ____________________________________________________________________ 104 6.2.13 MONTAERSKI RADOVI ____________________________________________________________________ 104 6.2.14 METALNI RADOVI _______________________________________________________________________ 107 6.2.15 RADOVI RUŠENJA I IŠENJA ________________________________________________________________ 111 6.2.16 RADOVI OSIGURANJA VODONEPROPUSNOSTI _____________________________________________________ 113 6.2.17 ZGRADE ______________________________________________________________________________ 114 6.2.18 REKONSTRUKCIJA ILI OBNOVA CJEVOVODA _______________________________________________________ 115 6.2.19 TUNELIRANJE I RADOVI NA POSTAVLJANJU OKANA __________________________________________________ 119 6.2.20 RADOVI NA CESTAMA _____________________________________________________________________ 124 6.2.21 OSTALI ELEMENTI _______________________________________________________________________ 124 6.2.22 REKONSTRUKCIJA CESTA ___________________________________________________________________ 128 6.2.23 REKONSTRUKCIJA NEASFALTIRANIH POVRŠINA _____________________________________________________ 129 6.2.24 KRAJOBRAZNO UREENJE __________________________________________________________________ 131 6.2.25 UREENJE OKOLIŠA ______________________________________________________________________ 134 6.3 STROJARSKI RADOVI ________________________________________________________________________ 136 6.3.1 PODMAZIVANJE, LEAJEVI I METODE POGONA ______________________________________________________ 136 6.3.2 PODEŠAVANJE STROJEVA____________________________________________________________________ 137 6.3.3 PORAVNAVANJE, PODIZANJE, DEMONTIRANJE, BUKA I VIBRACIJA _________________________________________ 140 6.3.4 VIJCI, MATICE, PODLONE PLOICE I SPOJNI MATERIJALI _______________________________________________ 141 6.3.5 VENTILI I ZASUNI _________________________________________________________________________ 142 6.3.6 SPREMNICI _____________________________________________________________________________ 148 6.3.7 ELEKTROMOTORI _________________________________________________________________________ 152 6.3.8 ZAVRŠNA OBRADA METALA __________________________________________________________________ 153 6.3.9 CRPKE ________________________________________________________________________________ 157 6.3.10 HLAENJE I VENTILACIJA ___________________________________________________________________ 166 6.3.11 STAZE, STEPENICE LJESTVE I OGRADE ___________________________________________________________ 167 6.3.12 ZAVARIVANJE __________________________________________________________________________ 170 6.3.13 POCINAVANJE _________________________________________________________________________ 171 6.3.14 PRIJENOSNI VATROGASNI APARATI ____________________________________________________________ 172 6.3.15 SAMOSTOJEI GENERATORI _________________________________________________________________ 172 6.3.16 ISPITIVANJA ___________________________________________________________________________ 175 6.4 ELEKTRO RADOVI __________________________________________________________________________ 179 6.4.1 NORME I PRAVILNICI ______________________________________________________________________ 179 6.4.2 RADNI UVJETI ___________________________________________________________________________ 180 6.4.3 ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST __________________________________________________________ 180 6.4.4 DOKUMENTACIJA ________________________________________________________________________ 180 6.4.5 OKRUENJE ____________________________________________________________________________ 180 6.4.6 TRANSFORMATORI________________________________________________________________________ 181 6.4.7 VN RAZVODNE PLOE _____________________________________________________________________ 181 6.4.8 OIENJE ______________________________________________________________________________ 183 6.4.9 UZEMLJENJE ____________________________________________________________________________ 187 6.4.10 VANJSKA OPREMA _______________________________________________________________________ 189 6.4.11 UTINICE _____________________________________________________________________________ 189 6.4.12 RAZVODNE PLOE _______________________________________________________________________ 189 6.4.13 ZAŠTITA I ZAVRŠNA OBRADA ________________________________________________________________ 189 6.4.14 RASVJETA ____________________________________________________________________________ 189
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 5
6.4.15 TVORNIKI IZRAENI SKLOPOVI (FBA) ZA NISKO NAPONSKE RAZVODNE KUTIJE, KONTROLNE CENTRE MOTORA I UPRAVLJAKE
PLOE 192 6.4.16 UNUTARNJE OIENJE PLOA ________________________________________________________________ 193 6.4.17 POKRETAI MOTORA I SKLOPNICI _____________________________________________________________ 196 6.4.18 OSIGURAI____________________________________________________________________________ 197 6.4.19 UPRAVLJAKI KRUGOVI I OPREMA _____________________________________________________________ 198 6.5 OPE TEHNIKE SPECIFIKACIJE ZA RADOVE NA IMPLEMENTACIJI MJERNE OPREME, AUTOMATIZACIJE I NUS-A ____________ 199 6.5.1 AUTOMATIZACIJA I NUS ____________________________________________________________________ 199 6.5.2 SVRHA OPREME _________________________________________________________________________ 199 6.5.3 MJERNI INSTRUMENTI, KONTROLA I AUTOMATIZACIJA ________________________________________________ 199 6.5.4 HARDVER DISPEERSKOG SUSTAVA _____________________________________________________________ 200 6.5.5 DIJELOVI SUSTAVA DALJINSKOG UPRAVLJANJA ______________________________________________________ 201 6.5.6 UPRAVLJANJE ALARMIMA ___________________________________________________________________ 203 6.5.7 POVIJESNE INFORMACIJE ____________________________________________________________________ 204 6.5.8 PLC OPREMA ___________________________________________________________________________ 206 6.5.9 KOMUNIKACIJE __________________________________________________________________________ 207 6.5.10 DOKUMENTACIJA ZA ODRAVANJE ____________________________________________________________ 208 6.5.11 ISPORUKA I UGRADNJA ____________________________________________________________________ 209 6.5.12 POVRAT PODATAKA SUSTAVA _______________________________________________________________ 209 6.5.13 POTROŠNI MATERIJAL_____________________________________________________________________ 209 6.5.14 REZERVE I OPREMA ZA TESTIRANJE ____________________________________________________________ 209 6.6 INSTRUMENTACIJA (AMC) ___________________________________________________________________ 209 6.6.1 OPENITO _____________________________________________________________________________ 209 6.6.2 MJERENJE PROTOKA ______________________________________________________________________ 210 6.6.3 MJERENJE RAZINE ________________________________________________________________________ 210 6.6.4 OTOPLJENI KISIK _________________________________________________________________________ 211 6.6.5 SUSPENDIRANE TVARI U MIJEŠANOJ TEKUINI (MLSS) ________________________________________________ 211 6.6.6 TEMPERATURA __________________________________________________________________________ 211 6.6.7 MJERENJE MUTNOE ______________________________________________________________________ 212 6.6.8 UREAJ ZA PRAENJE POKROVNOG MULJA ________________________________________________________ 212 6.6.9 MJERAI TLAKA I PH VRIJEDNOSTI ______________________________________________________________ 212 6.6.10 ZAŠTITA OD GROMA ______________________________________________________________________ 212 6.6.11 JEDINICE _____________________________________________________________________________ 212 6.6.12 PROVJERE – OPI ZAHTJEVI _________________________________________________________________ 213 6.6.13 OPENITO O NADZORU I TESTIRANJIMA _________________________________________________________ 214 6.6.14 NADZOR I TESTIRANJE IZVAN PODRUJA UREAJA __________________________________________________ 214 6.7 PROVJERE RADOVA IZVOAA _________________________________________________________________ 214 6.7.1 OPENITO _____________________________________________________________________________ 214 6.7.2 CERTIFIKATI TESTIRANJA I DOKUMENTACIJA _______________________________________________________ 215 6.7.3 ELEKTRINA OPREMA ______________________________________________________________________ 215 6.8 ZAVRŠNA ISPITIVANJA_______________________________________________________________________ 217 6.8.1 OPENITO _____________________________________________________________________________ 217 6.8.2 ELEKTRO ISPITIVANJE ______________________________________________________________________ 218 6.9 ISPITIVANJA I DOKAZI KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI __________________________________________________ 219 6.9.1 ISPITIVANJA I DOKAZI KVALITETE TIJEKOM GRADNJE DO ROKA DOVRŠETKA ____________________________________ 220 6.9.2 ISPITIVANJA I DOKAZI KVALITETE NA LOKACIJI GRADILIŠTA ______________________________________________ 220 6.9.3 ISPITIVANJA I DOKAZI KVALITETE IZVAN LOKACIJE GRADILIŠTA, NA LOKACIJI PROIZVOAA OPREME ___________________ 220
7 ZAKONI I NORME _________________________________________________________________________ 221
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 6
KNJIGA 3 ZAHTJEVI NARUITELJA
DIO 1 OPI DIO
1 PROJEKT „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje i izgradnja ureaja za proišavanja otpadnih voda grada Petrinja“
1.1 Okvir Projekta
Projekt Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja (dalje u tekstu: Projekt) se sufinancira sredstvima EU. Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (NN 092/2014) i Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN 107/2014) odreena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata nakon stjecanja punopravnog lanstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odreeno je Koordinacijskim tijelom, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) odreena je kao Revizijsko tijelo, Ministarstvo financija odreeno je kao Tijelo za ovjeravanje, upravljako tijelo Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, posredniko tijelo razine 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Ministarstvo poljoprivrede, posredniko tijelo razine 2 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Hrvatske vode, korisnik projekta i Naruitelj je Privreda d.o.o.
Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole Projekta i s tog osnova pristup svim informacijama. Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoer imaju obvezu kontrole Projekta i s tog osnova pristup svim informacijama.
Hrvatske vode kao posredniko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak kontrole predmetnog Projekta, te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (NN 092/2014) imaju obvezu obavljanja kontrola da li su robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporueni, da li su izdaci koje je korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta:
Provedba, odnosno kontrola provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe ovih mjera od strane korisnika,
Provjere isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera na terenu,
Dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima,
Nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome,
Provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,
Osiguravanje korištenja posebnog raunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta, i ostalo.
1.2 Ciljevi Projekta u cjelini
Ciljevi ovako znaajnog Projekta obuhvaaju usklaivanje sa nacionalnim i EU strateškim dokumentima.
Ovaj projekt je u skladu s glavnim ciljevima Strategije upravljanja vodama te e implementacija projekta doprinijeti sljedeim strateškim ciljevima razvoja javne vodoopskrbe i zaštiti voda, definiranih strategijom upravljanja vodama (NN 91/08).
Ciljevi projekta u konanici usklauju obveze RH prema EU a što je definirano Planom provedbe vodno – komunalnih direktiva koji se odnosi na razdoblje 2010. do 2023. godine
Projekt se odnosi na direktive EU u sektoru voda odnosno na Operativni program:
Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC) Direktiva o proišavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC i 98/15/EC) Direktiva o podzemnim vodama 2006/118/EC Direktiva o kakvoi vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (80/778/EEZ, 81/858/EEZ, 91/692/EEC i
1882/2003/EZ)
Cilj ovog Projekta je unaprjeenje vodnogospodarske infrastrukture na podruju grada Petrinje, odnosno na podruju aglomeracije Petrinja. Predmet projekta je usklaivanje podruja aglomeracije Petrinja sa Planom provedbe vodno komunalnih direktiva.
Projektom predviene su u okviru Studije izvedivosti u poglavlju Plan provedbe i nabave javne nabave vezane za radove i usluga nadzora nad predmetnim radovima:
Ug. Br.
Tip i naziv ugovora Uvjeti ugovora Financiranje Napomena
1 Ugovor o pruanju usluga: Usluga FIDIC i strunog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i ureaja za proišavanje otpadnih voda
FIDIC crvena knjiga
Kohezijski fond (KF)
Paralelan zaseban ugovor
FIDIC crvena knjiga
Kohezijski fond (KF)
Paralelan zaseban ugovor
3 Ugovor o izvoenju radova: Izgradnja ureaja za proišavanje otpadnih voda Petrinja i pristupne ceste
FIDIC uta knjiga
KF Ovaj ugovor
1.3 Kratak opis Projekta
Predmet projekta je usklaivanje podruja grada Petrinja sa Planom provedbe vodno komunalnih direktiva.
Rješava se pitanje definiranja konanih veliina aglomeracija Petrinja i Mošenica objedinjavanjem u klaster. Daje se rješenje sustava odvodnje i proišavanja na cjelokupnom administrativnom podruju grada Petrinja, te se unaprjeuje sustav vodoopskrbe u okviru aglomeracije.
A Investicijske mjere razvoja i poboljšanja sustava odvodnje:
Rekonstrukcije mješovitog sustava odvodnje prvenstveno iz vida osiguravanja zaštite okoliša, odnosno sprjeavanja istjecanja i/ili prelijevanja nedozvoljenih koliina otpadnih voda. Planira se rekonstrukcija 5,3 km kolektora
Dogradnja mješovitog sustava odvodnje takoer iz razloga zaštite okoliša iz razloga što je današnji „kostur“ sustava pod dimenzioniran i kao takav u periodima veih oborina stvara probleme u odvodnji otpadnih voda u vidu teenja, prelijevanja i istjecanja. Planira se izgradnja 11,5 km kolektora gravitacijskih kolektora, 5 retencijskog bazena i 3 crpne stanice.
Proširenje sustava odvodnje na podruje rubnih dijelova aglomeracije izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje. Planira se izgradnja 62,6 km gravitacijskih i tlanih cjevovoda i 4 crpne stanice.
Planira se uvoenje nadzorno upravljakog sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta i uspostavom centralnog regulacijskog mjesta
B Investicijska mjera osiguranja pogona za proišavanje otpadnih voda podruja grada Petrinja
Planirana je izgradnja ureaja za proišavanje otpadnih voda UPOV Petrinja 24.000 ES kojim e se tretirati otpadne vode aglomeracije Petrinja treim stupnjem proišavanja.
C Investicijske mjera poboljšanja distribucijskog sustava vodoopskrbe
Planirana je rekonstrukcija 56 km vodoopskrbne mree Planirana je rekonstrukcija 2 glavne vodospreme (VS Zebinac 6.000 m3 i VS Popova šuma 1.000 m3) Planira se uvoenje nadzorno upravljakog sustav (NUS) izgradnjom mjernih mjesta i uspostavom
centralnog regulacijskog mjesta ssss
ODVODNJA I PROIŠAVANJE
Ovim projektom rješava se odvodnja i proišavanje na podruju grada Petrinja za konanu aglomeraciju (Klaster aglomeracija Petrinja i Mošenica).
Mjerama se rješava:
Pokrivanje infrastrukturom odvodnje 94% podruja konane aglomeracije
Ostvarivanje planirane prikljuenosti od 90%, odnosno prikljuenje 17.931 stanovnika 2018. godine
UPOV je dimenzioniran na 2044. godinu, a 2018. godine oekivano je optereenje od 22.339 ES, odnosno u 2018. godini se oekuje ukupno optereenje UPOV-a od 22.339 ES-a od ega ini:
o 17.931 ES kuanstva
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 10
SITUACIJSKI PRIKAZ PLANIRANIH INVESTICIJSKIH MJERA – ODVODNJA I PROIŠAVANJE
VODOOPSKRBA
Sustavu vodoopskrbe u kojem je 12,19% distributivne mree staro od 50 do 100 godina i izvedeno od lijevano eljeznih cijevi i ak 25,17% od azbest cementnih cijevi starosti od 30 do 50 godina ovim mjerama osigurati e se stabilnost sustava u vidu:
Smanjenja gubitaka vode koji danas iznose ak 63%, ime e sustav vodoopskrbe odnosno tvrtka PRIVREDA d.o.o. moi osiguravati pitku vodu iz svojih izvorišta
Smanjenje troškova interventnih popravaka koji iznose ak 1000 popravaka godišnje
SITUACIJSKI PRIKAZ PLANIRANIH INVESTICIJSKIH MJERA - VODOOPSKRBA
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 11
1.4 Specifine informacije o podruju
1.4.1 Ope klimatske znaajke
Prema karakteristikama podneblja, podruje Grada Petrinje nalazi se u klimatskoj zoni tople, umjereno kišne klime s kontinentalnim obiljejima (este i intenzivne promjene vremena). Kako je podruje otvoreno utjecajima sa sjevera, a prema jugu zaštieno brdskim podrujem Banovine, kontinentalni utjecaji prilino su izraeni.
U promatranju podneblja bitno je istaknuti lokalne geografsko - morfološke elemente koji imaju veliki utjecaj na klimu. Tako je npr. u dolini Petrinjice esta temperaturna inverzija, osobito zimi kada je zemlja pod snijegom, a iznad prostora razvijeno podruje visokog tlaka.
Prema raspoloivim podacima, srednja godišnja temperatura zraka u Petrinji je 11°C. Godišnje kolebanje (amplituda) srednje godišnje temperature razmjerno je veliko i iznosi 21°C. Najhladniji mjesec je sijeanj s prosjekom od 0°C, a najtopliji je srpanj s prosjekom od 21°C. Najmanje naoblake ima u kolovozu i openito u ljetnim mjesecima, a najviše u studenom. Raspored naoblake odgovara rasporedu padalina kojih ima najviše u proljee (lipanj) i u jesen (studeni). Magla se javlja oko 229 dana u godini, najrjea je u ljetnim mjesecima, a pojavljuje se u nizinskim dijelovima oko rijeka i potoka. Srednja godišnja vlanost zraka iznosi 77%.
Tijekom godine nema izrazito suhih mjeseci. Padaline su podjednako rasporeene tokom cijele godine, s tim da su manje koliine padalina izraene u hladnom dijelu godine (sijeanj, veljaa i oujak), a maksimalne u rano i kasno ljeto, što je posljedica maritimnog utjecaja sa Sredozemlja i s Atlantika. Najvee dnevne koliine oborine javljaju se naješe ljeti i u kasnu jesen kao kratkotrajni jaki pljuskovi. Prosjena godišnja koliina padalina (prema statistiki obraenim podacima za proteklo razdoblje od 20 godina) iznosi 904 mm. Ljeti se 2 - 3 puta javlja tua, a magla i mraz esti su u dolini Kupe i Petrinjice. Snijeg pada u razdoblju od listopada do svibnja (uglavnom u sijenju i veljai), a na zemlji se zadrava prosjeno 33 dana.
1.4.2 Hidrološki podaci
Zahvaljujui posebnostima reljefa, podruje Grada Petrinje osobito je bogato vodotocima i podzemnom vodom. Na podruju grada protjee nekoliko rijeka i puno više vodotoka nieg ranga (Kupa, Petrinjica, Budiina, Utinja i dr).
Planirani UPOV Petrinja je lociran na desnoj obali rijeke Kupe, a rijeka Kupa je recipijent proišene otpadne vode.
itavo podruje Grada Petrinje i njegove šire okolice pripada slivnom podruju rijeke Save – „Srednja Sava" ukupne veliine 77,0 km². Taj sliv pripada dijelu rijenog toka Save od grada Zagreba do uša Kupe kod grada Siska. Unutar granica slivnog podruja Save, podruje grada Petrinje pripada podslivu rijeke Kupe. Na svom toku od grada Karlovca do grada Siska, rijeka Kupa se protee u duini od 146,0 km i ta dionica odreuje veliinu predmetnog podsliva “Donje Kupe” u iznosu od 4.253,0 km².
Na podruju grada Petrinje, desna obala vodotoka Kupe je omeena nasipom koji se protee od N.Selišta do N.Drenine i u potpunosti štiti grad Petrinju od velikih voda Kupe.
Prirodni vodotoci Kupa i Petrinjica prolaze podrujem grada Petrinje i kao takvi predstavljaju prirodne prijemnike zasad neproišenih otpadnih voda grada Petrinje. U postojeem stanju se u vodotok Petrinjicu ispušta manji dio neproišenih otpadnih voda i kišnih preljevnih koliina iz istonog dijela izgraenog sustava javne odvodnje grada Petrinje, sa ukupno dva ispusta i dva preljevna rastereenja. Na samom ušu Petrinjice u Kupu, u postojeem stanju se ispuštaju neproišene otpadne vode iz sjevernog dijela grada Petrinje smještenog s lijeve obale Petrinjice. Vodotok Kupa predstavlja direktni prijemnik neproišenih otpadnih voda iz preostalog izgraenog sustava javne odvodnje grada Petrinje sa ukupno dva ispusta.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 12
1.4.3 Hidrogeološki podaci
Hidrogeološka istraivanja promatranog podruja provodila su se u izdvojenim podrujima (lokalno) veinom u okviru rješavanja vodoopskrbe. Podruje itavog sliva rijeke Kupe oblikuje se sloenom geološkom graom terena i sloenim strukturno tektonskim odnosima.
Grad Petrinja uglavnom se nalazi na mlaim aluvijalnim sedimentima koji su karakteristini za dolinu rijeke Kupe te korita njihovih potoka (Petrinjica). Sastoje se od šljunaka, pijesaka, glina i mulja ija se sedimentacija odvija i u najnovije vrijeme. Veim su dijelom prekriveni obradivim tlom. Šljunci i pijesak izgraeni su od stijena razliitog petrografskog sastava (vapnenci, dolomiti, pješenjaci, ronaci, eruptivi, metamorfiti, kvarc), a nastali su razlaganjem okolnih, starijih stijena. Karakteristika ovog terena je da je preteno stabilan u svim okolnostima, dakle kako u prirodnim uvjetima tako i prigodom eventualnih zahvata. Rubna podruja obronaka na jugoistoku i jugozapadu podruja obuhvata PPUG-a Petrinje (iznad kote 120,0 m.n.m.) sastoji se od tercijarnih naslaga vapnenastih lapora, vapnenca i pješenjaka koje pri eventualnim zahvatima mogu postati nestabilne u inenjersko- geološkom smislu.
Vei dio predmetnog podruja prekriven je naslagama kvartara u kojima dominira meuzrnata poroznost i raznolika propusnost. Unutar kvartara mogu se izdvojiti pleistocenske naslage svojstvene itavom podruju izmeu gradova Petrinje i Siska. Naslage tvori sediment eolskog podrijetla, taloen na razliitim starijim stratigrafskim lanovima i predstavljen je glinovito-pjeskovitim prašinama (siltom). Na podruju Mošenice mogu se izdvojiti i holocenske gruboklastine naslage aluvijalnog karaktera recentnih tokova (pijesci, šljunci, prašine, mulj) gdje su uz ope karakteristike raznolikosti granulometrijskog i mineralnog sastava najzastupljeniji šljunci.
Na sjeveroistonom podruju Grada Petrinje uoene su znaajnije naslage lesoidnog materijala. Istaloeni glinoviti siltovi, kasnije pod utjecajem atmosferilija i podzemnih voda s jedne strane i kolebanja temperature s druge strane prelaze u raspucano fosilno tlo poligonalne strukture, glacijalnog podruja. Ti su sedimenti poznati kao lesoidni materijali ili praporne ilovine, a makroskopski predstavljaju "šarene" gline odnosno "mramoraste" ilovae ukasto- smee boje. Primjese estice veliine pijeska iznose 7-10%, a estica gline 4-14%. Sortiranost je srednja do slaba, a koeficijent asimetrinosti uglavnom ispod 1. Sadraj karbonatne komponente je 13%. Naslage su zbijene teško gnjeive do poluvrste konzistencije. Debljina ovih naslaga iznosi 30 m, a mjestimice postoji mogunost da je i vea.
Prema posebnostima zahvaenih vodonosnika podruje Grada Petrinje karakterizira kvartarni vodonosnik savskog bazena. Na podruju Grada Petrinje izdvajaju se dva znaajnija vodonosnika (dolina vodotoka Utinje i podruje Hrastovice) izdašnosti od 220 l/s, kojima je vododjelnica greben Cepeliš.
Iznad vodonosnika se nalaze prašinasto-glinovite slabo propusne naslage ije debljine variraju u širem rasponu vrijednosti. Dubine razine podzemne vode na podruju grada Petrinje smanjuju se od zapada prema istoku. Na zapadnim dijelovima dubine podzemnih voda variraju, a naješe se kreu izmeu 4 i 8 m. Na podruju samog naselja Petrinja i istono (Nova Drenina i Mošenica) razine podzemnih voda se penju na 1-2 m od površine terena.
Ugroenost kakvoe podzemnih voda nije posebno izraena. Gledajui podruje kao cjelinu, ugroenost podzemne vode nije kritina, ali je prisutna.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 13
1.5 Recipijent (vodna lica rijeke Kupe)
1.5.1 Podaci iz Idejnog projekta
Kupa kod Petrinje ima znaajke nizinske rijeke s malim padom. Tee sjeverno od gradskog podruja, a vodostaj joj znatno varira tijekom godine. Desna obala je omeena nasipom koji se protee od N. Selišta do N. Drenine i u potpunosti štiti grad Petrinju od od velikih voda Kupe.
Na podruju grada i uz granicu obuhvata Grada Petrinje nalazi se samo jedna hidrološka postaja na vodotoku Kupi za koju su na raspolaganju podaci o protocima za period od 25 godina, od 1965-e do 1990-e godine. Spomenuta hidrološka postaja „Farkaši“ locirana je na rijeci Kupi uzvodno od grada Petrinje, oko 25.5 km i nizvodno od uša vodotoka Gline oko 12.5 km.
Slika 1 Poloaj mjerne postaje Farkaši
Obzirom na relativno mali broj raspoloivih hidroloških podataka, relevantnih za predmetno slivno podruje i nedostatak podataka motrenja tijekom okupacije za vrijeme Domovinskog rata, oteana je izrada kvalitetnijeg modela otjecanja sa sliva i matematikog modela za hidrauliki proraun. Za realnu procjenu stanja voda odreenog prostora neophodna su kvalitetna hidrološka mjerenja. Samo dugotrajna mjerenja omoguuju tijekom vremena praenje stanja voda u nekom prostoru i daju podlogu kojom je mogue razluiti, jesu li eventualne promjene koje se javljaju prirodne ili posljedica odreenih hidrotehnikih zahvata.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 14
Slika 2 Statistika obrada mjerenih podataka o protocima na rijeci Kupi - mjerna postaja "Farkaši" (m3/s)
Poetne kote za proraun vodnih nivoa rijeke Kupe na lokaciji ureaja uzete su iz projekta Kompleksno ureenje sliva rijeke Kupe (1988 g.) i vezane su uz pojave velikih voda rijeke Kupe i Petrinjice. U proraun je iskustveno uzet odnos na strani sigurnosti tj. da se u vrijeme pojave vv Q 100 g p.p. rijeke Kupe pojavljuje maksimalna vv Q 25 g p.p. rijeke Petrinjice, te u vrijeme pojave vv Q 100 g p.p. rijeke Petrinjice pojavljuje maksimalna vv Q 25 g p.p. rijeke Kupe.
Rijeka Kupa Q 100 vv - kota nivoa na ušu rijeke Petrinjice ( vv Q 25 g p.p. ) – 102,65 m.n.m
Rijeka Kupa Q 25 vv - kota nivoa na ušu rijeke Petrinjice ( vv Q 100 g p.p. ) – 102,20 m.n.m
Normalni profil projektiranog korita i razmak nasipa odreeni su tako da kapacitiraju prirodnu veliku vodu 100 p.p. a kruna nasipa se postavlja na kotu vv 100 g p.p.
Budui da su zadnji hidrauliki prorauni provedeni u studijima starim preko 30 godina, i da ne postoje aktualni podaci o vodnim licima Kupe na lokaciji Ureaja na osnovu dostupnih podataka iz projekta Kompleksno ureenje sliva rijeke Kupe (1988 g.) te pretpostavljenog pad korita dobiveni su podaci o maksimalnim razinama vodnog lica na lokaciji Ureaja. Uz pretpostavljeni pad korita od I= 0.0008 te podatak o razini velike vode stogodišnjeg povratnog perioda na ušu Petrinjice u Kupu koja je zabiljeena na 102.65 m.n.m. dobiva se razina velike vode stogodišnjeg povratnog perioda u zoni lokacije budueg UPOV-a na 101.73 m.n.m. Budui da je izraun temeljen na pretpostavkama, za potrebe Idejnog projekta uzet e se maksimalna visina dizanja vodnih lica Kupe do kote 102.00 m.n.m. Budui da Kupa nikad nije prelila nasipe na podruju grada Petrinje, ova se pretpostavka smatra zadovoljavajuom i na strani sigurnosti.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 15
1.5.2 Zadnje prikupljeni podaci za potrebe dokumentacije za nadmetanje
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 16
Karakteristine mjesene i godišnje vrijednosti vodostaja (cm) za razdoblje 01.01.2004. - 22.11.2014.
Kupa - Farkaši Maksimumi vodostaja
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God
2008 551 524 755 574 420 386 212 171 216 378 591 888 888
2009 829 819 680 863 371 188 257 131 147 311 424 856 863
2010 824 880 811 821 671 834 197 216 851 549 663 914 914
2011 450 271 593 306 271 414 263 227 200 369 209 648 648
2012 385 463 357 316 464 354 168 149 615 701 744 873 873
2013 931 898 894 929 470 361 188 171 387 442 878 408 931
2014 502 988 592 688 806 244 465 564 985 981 809
988
Maks 931 988 894 929 806 834 465 564 985 981 878 914 988
Sred 638 691 668 642 496 397 250 232 485 533 616 748 844
Min 385 271 357 306 271 188 168 131 147 311 209 408 648
N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Srednjaci vodostaja
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God
2008 313 248 381 361 216 244 173 147 148 193 306 579 275
2009 350 457 296 408 208 160 170 119 121 142 237 431 258
2010 451 460 485 380 302 372 165 164 377 323 390 606 372
2011 306 216 255 217 185 249 163 166 145 182 153 276 209
2012 210 207 200 229 272 195 146 136 243 295 439 559 260
2013 357 484 713 648 315 219 152 139 193 233 519 229 350
2014 328 723 375 345 459 187 237 346 702 535 527
433
Maks 451 723 713 648 459 372 237 346 702 535 527 606 433
Sred 330 399 386 369 279 232 172 173 275 271 367 435 315
Min 210 207 200 217 185 160 146 119 121 142 153 229 209
N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Minimumi vodostaja
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God
2008 188 168 166 243 163 164 150 138 133 147 189 252 133
2009 165 214 202 208 158 145 117 111 111 109 154 207 109
2010 234 240 325 209 188 192 152 146 155 185 203 328 146
2011 204 185 174 174 159 153 139 137 133 137 139 138 133
2012 162 155 165 161 167 150 138 132 39 165 214 275 39
2013 204 313 476 311 243 159 137 131 138 166 159 174 131
2014 192 273 220 205 39 39 39 188 254 219 292
39
Maks 234 313 476 311 243 192 152 188 254 219 292 328 199
Sred 192 221 246 215 159 143 124 140 137 161 192 224 116
Min 162 155 165 161 39 39 39 111 39 109 139 138 39
N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Nepotpuni podaci
2 PREDMET UGOVORA
2.1 Gradnja ureaja za proišavanje otpadnih voda i pristupne ceste
Predmet ovog Ugovora je gradnja Ureaja za proišavanje otpadnih voda Aglomeracija Petrinja ukljuivo pripadna pristupna cesta.
Predmet ugovora je gradnja koja ukljuuje, ali nije ogranien na:
1. Faza - Projektiranje i svi potrebni istrani i terenski radovi, ukljuivo ishoenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti: 1.1. Izrada izmjena i dopuna postojeeg Idejnog projekta UPOV-a ili izrada novog Idejnog projekta 1.2. Izrada izmjena i dopuna postojeeg Idejnog projekta pristupne ceste ili izrada novog Idejnog projekta 1.3. Provedba svih potrebnih istranih i terenskih radova
1.3.1. Geodetski radovi i usluge 1.3.2. Geotehniki istrani radovi i usluge
1.4. Elaborat o zaštiti okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš 1.5. Ishoenje rješenja o provedenom postupku ocjene o potrebe procjene utjecaja na okoliš 1.6. Konzervatorska podloga za predmetni zahvat u prostoru 1.7. Ishoenje lokacijske dozvole za UPOV 1.8. Ishoenje lokacijske dozvole za pristupnu cestu 1.9. Izrada Glavnog projekta UPOV-a 1.10. Izrada Glavnog projekta pristupne ceste 1.11. Ishoenje graevinske dozvole za UPOV 1.12. Ishoenje graevinske dozvole za pristupnu cestu 1.13. Izrada svih potrebnih Izvedbenih projekta za gradnju UPOV-a 1.14. Izrada svih potrebnih Izvedbenih projekta za gradnju Pristupne ceste 1.15. Izrada Projekata izvedenog stanja UPOV-a 1.16. Izrada Projekata izvednog stanja pristupne ceste
2. Faza – Graenje 2.1. Graenje ureaja za proišavanje otpadnih voda grada Petrinja, UPOV Petrinja 24.000 ES, trei stupanj
proišavanja 2.1.1. Geomehaniki radovi na poboljšanju tla ili specijalno temeljenje 2.1.2. Izrada nasipnog platoa (obrana UPOV-a od velikih voda) 2.1.3. Graenje UPOV-a
2.2. Graenje pristupne ceste sa svom potrebnom infrastrukturom 3. Faza – Puštanje u rad i Pokusni rad
3.1. Puštanje u rad 3.2. Pokusni rad 3.3. Obuka osoblja Naruitelja za rad sa UPOV-om i izrada svih potrebnih uputa
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 18
2.2 Postojea Projektna dokumentacija i dozvole
Odvodnja i proišavanje aglomeracija Petrinja tijekom proteklih par godina doivjela je razliita koncepcijska rješenja što je rezultiralo i odreenim projektnim rješenjima. Koncepcijsko rješenje koje je bilo podloga za izradu Idejnog projekta UPOV Petrinja predvialo je da aglomeracije Petrinja i Mošenica vrše proišavanje komunalnih otpadnih voda na zasebnim ureajima.
UPOV Petrinja bio je planiran za izgradnju u dvije faze: I faza do 2015. godine kapaciteta 18.000 ES te II faza do 2030. godine kapaciteta 24.000 ES. Bio je predvien III stupanj proišavanja.
UPOV Mošenica bio je planiran za izgradnju u jednoj fazi kapaciteta 4.100 ES. Bio je predvien II stupanj proišavanja.
Temeljem tadašnje koncepcije i izraene projektne dokumentacije izraen je Elaborat zaštite okoliša za Sustav prikupljanja, odvodnje i proišavanja otpadnih voda podruja aglomeracija Petrinja i Mošenica. Temeljem Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene 21. sijenja 2013. godine izdano je Pozitivno Rješenje za namjeravani zahvat.
U kolovozu 2012. godine izraen je Idejni projekt ureaja za proišavanje otpadnih voda grada Petrinje i (HIDROKONZALT d.o.o., Hvarska 9a, Zagreb). Idejni projekt izraene je na nain da se planira izgradnja u dvije faze.
Za navedeni Idejni projekt ishoena je Lokacijska dozvola sa datumom pravomonost od dana 05.10.2013. godine. Lokacijska dozvola navodi da su I i II faza izgradnje ureaja obuhvaene dozvolom. Ureaj je projektiran III stupnjem proišavanja.
Takoer je u kolovozu 2012. godine izraen Idejni projekt Pristupne ceste i prikljunog vodovoda ureaja za proišavanje otpadnih voda grada Petrinje (HIDROKONZALT d.o.o., Hvarska 9a, Zagreb).
Za navedeni Idejni projekt ishoena je Lokacijska dozvola sa datumom pravomonost od dana 05.10.2013. godine.
Nastavne tablice prikazuju popis dozvola koje je Naruitelj ishodio, a koje se tiu predmetnog Ugovora. Kopije dozvola date su u Knjizi 5 Podaci za projektiranje i nacrti, ove DZN.
OBJEKT LOKACIJSKA DOZVOLA
Klasa: UP/I-350-05/12-01/27, Urbroj.: 2176/06-08/1-13- 24, izdana 26.09.2013. Pravomona od 05.10.2013.
Rješenje o produljenju vaenja lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/15-01/000007, URBROJ.: 2176/06- 04/5-15-0002, od 20.10.2015.
Idejni projekt Pristupne ceste i prikljunog vodovoda ureaja za proišavanje otpadnih voda grada Petrinje
Klasa: UP/I-350-05/12-01/30, Urbroj.: 2176/06-08/1-13- 19, izdana 24.09.2013. Pravomona od 14.10.2013.
Rješenje o produljenju vaenja lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/15-01/000006, URBROJ.: 2176/06- 04/5-15-0002, od 20.10.2015.
Ponuditelj moe u prostorijama Naruitelja navedenu tehniko-projektnu dokumentaciju dobiti na uvid.
Idejni projekt ureaja za proišavanje otpadnih voda grada Petrinje (kolovoz 2012., HIDROKONZALT d.o.o., Hvarska 9a, Zagreb, projektant Vlatko Kadi dipl.ing.gra.);
Geotehniki elaborat o istranim radovima na lokaciji ureaja za proišavanje otpadnih voda u Petrinji (prosinac 2011., Pragma d.o.o., Viktora Kovaia 20, Zagreb)
Idejni projekt Pristupne ceste i prikljunog vodovoda ureaja za proišavanje otpadnih voda grada Petrinje (kolovoz 2012., HIDROKONZALT d.o.o., Hvarska 9a, Zagreb, projektant Vlatko Kadi dipl.ing.gra.);
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 19
2.3 Lokacija i podruje
2.3.1 UPOV Petrinja
Lokacija za UPOV Petrinja odreena je prema vaeoj prostorno-planskoj dokumentaciji i nalazi se izvan naselja, na desnoj obali rijeke Kupe cca 1140 m nizvodno od uša rijeke Petrinjice u Kupu. Poloaj lokacije odabran je uz ostvarivanje mogunosti konane dispozicije proišenih voda u oblinji prijemnik - rijeku Kupu.
Iako je lokacija Ureaja zaštiena nasipom uslijed pojave velikih voda rijeke Kupe dolazi do uestalog plavljenja lokacije. U skladu s tim potrebno je minimalno nasipanje terena lokacije Ureaja u razini za 50 cm od projektirne kote 100.70 m.n.m., prema postojeem Idejni projekt ureaja za proišavanje otpadnih voda grada Petrinje (kolovoz 2012., HIDROKONZALT d.o.o., Hvarska 9a, Zagreb);.
Graevinsku esticu potrebno je prikljuiti na ostalu komunalnu infrastrukturu. Prikljuak elektrine energije od javnog sustava do lokalne transformatorske stanice izgradit e kroz drugi ugovor u skladu sa tehnikim rješenjem, uvjetima i dozvolama.
Prometni pristup na lokaciju Ureaja biti e osiguran izgradnjom pristupne prometnice, opskrba vodom predviena je prikljukom na javni vodoopskrbni sustav putem vodomjernog okna.
Za potrebe projekta izraena je geodetska podloga.
Slika 3 Geodetska podloga
Popis katastarskih estica UPOV-a o Ukupna površina obuhvata lokacije ureaja za proišavanje otpadnih voda (unutar ograenog
prostora) iznosi: 27.901 m2. o Broj katastarskih estica (k.o. Petrinja): 4731, 4732, 4733, 4734, 4737/2, 4768, 4923/1, 4923/2,
4923/3, 4924, 4925, 4928 – 4936 Ispusni cjevovod proišenih voda u rijeku Kupu (slunost)
• Broj katastarskih estica (k.o. Petrinja): 4737/1,4737/2, 4750, 4739, 4743, 5591
Za potrebe projekta izraen je Parcelacijski elaborat s formiranom novom esticom i prijedlogom parcelacije prema Idejnom projektu. Postupak je u provedbi.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 20
2.3.2 Pristupna cesta
Predmet ovog Idejnog projekta je izgradnja pristupne ceste i vodoopskrbnog cjevovoda za ureaj za proišavanje otpadnih voda grada Petrinje. Pristupna cesta mora osigurati kvalitetan promet potreban za funkcioniranje ureaja za proišavanje otpadnih voda u toku njegove izgradnje i kasnije u eksploataciji.
Za pristupnu prometnicu te vodoopskrbni sustav do lokacije Ureaja potrebno je ishodit lokacijska dozvola na temelju trase postojeeg Idejnog projekta uz uvijet minimalne projektirane kote pristupne ceste od 100.76 m.n.m. Iako je lokacija pristupne ceste i Ureaja zaštiena nasipom uslijed pojave velikih voda rijeke Kupe dolazi do uestalog plavljenja lokacije pristupne ceste. U skladu s tim potrebno je nasipanje terena lokacije pristupne ceste za ispunje uvjeta minimalne kote pristupne ceste od 100.76 m.n.m. uz zadravanje trase prema postojeem Idejnom projektu.
Za potrebe projekta izraena je geodetska podloga.
Slika 4 Prikaz pristupne ceste na PGP-u
Popis katastarskih estica pristupne ceste: 4937, 4933/3, 4933/1, 4933/2, 4934, 4935, 5221, 5222, 5219, 4925, 4923/1, 4936, K.o. Petrinja
Za potrebe projekta izraen je Parcelacijski elaborat s formiranom novom esticom i prijedlogom parcelacije prema Idejnom projektu. Postupak je u provedbi.
2.3.3 Vlasništvo nad zemljištem
Po dovršetku postupaka rješavanja imovinsko pravnih odnosa i predaje Parcelacijskog elaborata u nadleni Katastarski ured na provjeru i pregled, te evidentiranja novonastalog stanja u katastarskom operatu zemljište unutar granica podruja izgradnje biti e u vlasništvu Naruitelja ili Naruitelj ima pravo gradnje na istom.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 21
2.4 Posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra na podruju Gradilišta
Ukoliko se temeljen izraene konzervatorske podloge utvrde arheološka nalazišta, biti e potrebno provesti zaštitna arheološka iskopavanja i ispitivanja prema uputama arheologa koje se obavljaju uz odobrenje Konzervatorskog odjela. Izvoa je duan pridravati se svih navedenih uvjeta pri projektiranju i izgradnji UPOV-a.
Svi zemljani radovi tijekom izgradnje Ureaja, izgradnje pristupne prometnice i ostale kabelske i cijevne infrastrukture moraju se izvoditi pod nadzorom i prema uputama arheologa. Svi troškovi arheološkog nadzora i zaštitnih arheoloških iskapanja i ispitivanja idu na trošak Izvoaa te se smatraju ukljuenim u ponudbenu cijenu. Takoer, eventualne izmjene projektne dokumentacije i svi radovi proizašli iz eventualno uoenih arheoloških nalaza idu na trošak Izvoaa.
2.5 Podaci iz geotehnikog elaborata
U prosincu 2011. godine provedeni su istrani radovi na lokaciji ureaja za proišavanje otpadnih voda u Petrinji. Izvedeno je 8 bušotina dubine 5 do 15 m. Prema raspoloivim podacima na lokaciji ureaja do dubine 3-4 metra ustanovljeni su slojevi preteno mekih i nisko plastinih glina i prahova (CL/ML). Na dubini od 3-10 m nalaze se slojevi šljunka s pijeskom, sitnozrni do srednje zrni, srednje zbijeni (GW, GP).
Rezultati istranih radova primjenjuju se i na prsitupnu cestu.
Generalno govorei radi se o nepovoljnim karakteristikama zemljišta sa aspekta temeljenja. Budui da su objekti u sklopu ureaja (mehanika i biološka obrada, talonici) voluminozni i osjetljivi na slijeganja te zbog problema uzgona, potrebno je dodatno temeljenje objekata koje moemo podijeliti u dvije glavne skupine:
1 Zamjena tla do dubine 150 cm – objekti s malim optereenjem na nosivo tlo i plitkim temeljenjem (upravna graevina, stovarište mulja, silosi..)
2 Poboljšanje tla mlaznim injektiranjem a. Objekti ukopani više od 8 m dubine- ojaanje tla stupnjacima; L= 8 m (graevina ulazne crpne
stanice i grubih rešetki i izlazna crpna stanica) b. Objekti ukopani do dubine cca 6 m- ojaanje tla stupnjacima; L= 5 m (objekt mehanikog
predtretmana, pjeskolov/mastolov, distribucijska komora, aeracijski bazeni, stanica puhala, naknadni talonici, mjera protoka efluenta, spremnici mulja, graevina dehidracije mulja)
Stupnjaci su predvieni na rasteru 3.0 x 3.0 m. Predloenim rasterom, duljinom i oekivanim dijametrom stupnjaka, dre se pod kontrolom ukupna i diferencijalna slijeganja, poveava nosivost tla i osigurava stabilnost od uzgona.
U idejnom projektu predloeno je poboljšanje tla mlaznim injektiranjem kao optimalno rješenje za neutralizaciju sila uzgona i slijeganja objekata.
Za fazu Idejnog projekta date su okvirne veliine - detaljne smjernice i prorauni moi e se dati tek nakon dopunskih istraivanja, detaljnih podataka o gabaritima i optereenjima u iduim fazama projektiranja.
Ponuditelj je duan svojim tehnikim rješenjem uzeti u obzir problematiku temeljenja opisanu Geotehnikim elaboratom i predvidjeti svojom ponudom financijski i tehniki rješenje temeljenja.
Ponuditelji nisu obvezni primijeniti Geotehnikim elaboratom predvienu tehnologiju mlaznog injektiranja, ve mogu primijeniti bilo koju tehnologiju specijalnog temeljenja prema svom izboru uz uvjet da su zadovoljena pravila struke.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 22
3 OPSEG USLUGA I RADOVA UKLJUENIH U UGOVOR
Opseg usluga, nabave i radova Izvoaa ukljuuje, ali i nije limitiran na:
3.1 Izrada Projektne dokumentacije i Istrani radovi
3.1.1 Idejni projekti
Kako je detaljno razjašnjeno u toci 3.1.2. Postojea Projektna dokumentacija i dozvole Idejni projekt ureaja za proišavanje otpadnih voda grada Petrinje i (HIDROKONZALT d.o.o., Hvarska 9a, Zagreb). Idejni projekt izraene je na nain da se planira izgradnja u dvije faze, odnosno Idejni projekt obuhvaa za I fazu 18.000 ES tehnološki proraun i sve ostale sastavne dijelove Idejnog projekta. Za drugu fazu je samo predvien slobodan prostor, te je isti ucrtan u situacijski prikaz.
Upravo iz prethodno navedenog obveza Izvoa je temeljem svojeg ponudbenog tehniko – tehnološkog rješenja izraditi:
Izmjenu i dopunu postojeeg Idejnog projekta ureaja za proišavanje otpadnih voda grada Petrinje, ili izrada novog Idejnog projekta
Ishoenje izmjene i dopune lokacijske dozvole ili nove Lokacijske
Ponuditelji su duni svojim tehniko – tehnološkim rješenjem vezano na postojeu Lokacijsku dozvolu u potpunosti poštivati:
Sve navedene posebne uvjete graenja o Lokacijska dozvola i posebni uvjeti graenja dani su u Knjizi V ove DZN
U fazi provedbe ugovora Idejni i Glavni projekt Izvoaa mora biti odobren od strane Inenjera i Naruitelja.
3.1.2 Istrani i terenski radovi
3.1.2.1 Geodetski radovi i usluge
Lokacijskom dozvolom navedeno je da je UPOV je smješten na katastarskim esticama br. 4731, 4732, 4733, 4737/2, 4768, 4923/1, 4923/2, 4923/3, 4924, 4925,4936 i 4928. k.o. iji su oblik i veliina prikazani na posebnoj geodetskoj podlozi od 2012. godine, izraenoj po Branku uriu, ovlaštenom inenjeru geodezije.
Izvoa je duan o svom trošku provesti sve nune geodetske radove kako bi izradu svu projektnu dokumentaciju i ishodio sve potrebne dozvole
3.1.2.2 Geomehaniki istrani radovi i usluge
Temeljem svojeg ponudbenog tehniko – tehnološkog rješenja i Zahtjeva Naruitelja Izvoa je:
duan o svom trošku, u opsegu radova na projektiranju UPOV-a izraditi relevantne geotehnike podloge (na temelju postojeih i eventualno dodatnih geotehnikih istraivanja) za sve objekte UPOV-a. Geotehniki dio projektiranja ukljuuje, ali nije ogranien, na:
definiranje potrebnih karakteristika materijala za nasipavanje terena, proraun temeljenje i slijeganja za sve objekte UPOV-a, proraun uzgona za sve ukopane objekte UPOV-a, zaštitu graevne jame za sve ukopane objekte UPOV-a.
3.1.3 Glavni projekti i ishoenje graevinskih dozvola
Temeljem svojeg ponudbenog tehniko – tehnološkog rješenja i Zahtjeva Naruitelja Izvoa je duan:
Izraditi Glavni projekt UPOV-a koji se minimalno sastoji od slijedeih knjiga: Elaborat tehniko-tehnološkog rješenja Arhitektonsko – graevinski projekt Elektrotehniki projekt
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 23
Strojarski projekt Ostala potrebna tehnika dokumentacija
Izraditi Glavni projekte pristupne ceste i prikljunog vodovoda UPOV-a Petrinja Ishoditi Graevinske dozvole za sve navedene Glavne projekte
Svi troškovi vezani uz izradu projekata i ishoenje dozvola ukljuujui sve pristojbe, te komunalni doprinos i vodni doprinos, idu na teret Izvoaa.
Svi troškovi vezani uz kontrolu projekata, sukladno Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14), idu na teret Naruitelja.
Sva projektna dokumentacija za ishoenje graevinskih dozvola mora biti usklaena sa zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13) i podzakonskih akata.
U glavnom projektu UPOV-a Izvoa je duan definirati Pokusni rad sukladno zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13) i DZN u cijelosti.
Prije zahtjeva za ishoenje Graevinskih dozvola Glavni projekti Izvoaa moraju biti odobreni od strane Inenjera i Naruitelja.
3.1.4 Izvedbeni projekti
Izvoa e izraditi sve potrebne Izvedbene projekte za UPOV i pristupnu cestu
Izvedbeni projekti Izvoaa moraju biti odobreni od strane Inenjera i Naruitelja.
Ukoliko Inenjer ili Naruitelj smatraju da Izvoa nije izradio odreene Izvedbene projekte ili dijelove Izvedbenih projekata, Izvoa je duan na zahtjev Inenjera ili Naruitelja izraditi sve dodatne zahtjeve za Izvedbene projekte
3.1.5 Projekti izvedenog stanja
Izvoa je duan izraditi projekte izvedenog stanja za UPOV i pristupnu cestu ukljuivo geodetske snimke izvedenog stanja.
Projekti izvedenog stanja se izrauju na nain da se izraeni izvedbeni projekti dopunjuju sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima.
Projekti izvedenog stanja Izvoaa moraju biti odobreni od strane Inenjera i Naruitelja.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 24
3.2 Graenje i Testovi po završetku
3.2.1 Graenje
Izvoa je duan izvesti sve radove temeljem Glavnih i Izvedbenih projekata odnosno temeljem Graevinskih dozvola.
Izvoa e provesti i snositi troškove svih tekuih ispitivanja tijekom graenja sukladno vaeoj zakonskoj regulative.
Izvoa e za graenje angairati ovlaštene voditelje graenja i radova sukladno vaeoj zakonskoj regulativi RH.
3.2.2 Testovi po dovršetku (vrijeme koje ukljuuje Pokusni rad)
Izvoa e minimalno provesti sva ispitivanja sukladno Zahtjevima Naruitelja.
Izvoa je duan provesti sva dodatna ispitivanja sukladno zahtjevu Inenjera i Naruitelja.
Izvoa je duan dostaviti dokaze o sukladnosti za svu opremu izdane od strane nadlenih hrvatskih institucija.
Izvoa je duan obavijestiti Inenjera i Naruitelja najmanje 21 dan unaprijed o datumu poetka svakog od Testova po dovršetku.
3.2.2.1 Ispitivanja i dokazi kvalitete ugraene opreme prije puštanja u rad
Nakon roka dovršetka, Izvoa e ako je ispravno ugradio i ispitao funkcionalnost sve ugraene opreme, obavijestiti pisanim putem Inenjera da je spreman za provedbu ispitivanja ugraene opreme prije puštanja u rad.
Izvoa je duan provesti ispitivanje prije puštanja u rad, sukladno Programu ispitivanja i puštanja u rad definiranog Glavnim projektom.
Za potrebe provedbe ispitivanja opreme prije puštanja u rad Izvoa je duan osigurati i dostaviti slijedee:
Struno i kvalificirano osoblje za provedbu ispitivanja.
Osigurati da prilikom provedbe ispitivanja Inenjer ima na uvid Upute proizvoaa opreme koja se ispituje, kao i potrebne dokaze kvalitete i ocjene sukladnosti iste.
Osigurati svu potrebnu mjernu opremu kojom se dokazuje funkcionalnost opreme do ispunjavanja uvjeta ispitivanja.
Osigurati za ispitivanu opremu potrebna maziva, goriva i elektrinu energiju.
3.2.2.2 Pokusni rad
Za potrebe prijave pokusnog rada nadlenim institucijama, Izvoa e izraditi i priloiti:
1. plan i program ispitivanja temeljnih zahtjeva za graevinu u tijeku pokusnog rada 2. plan i program ispitivanja zadovoljavanja uvjeta prikljuenja graevine na energetsku infrastrukturu, ako je
sukladno posebnom propisu odreen posebnim uvjetima 3. usporedne vrijednosti parametara koji se ispituju u pokusnom radu i vrijednosti tolerancije i 4. predvieni završetak pokusnog rada
Pokusni rad, temeljni zahtjevi koji se ispituju, vrijeme trajanja pokusnog rada i mjere osiguranja za vrijeme trajanja pokusnog rada Izvoa mora predvidjeti i obrazloiti Glavnim projektom.
Vrijeme trajanja pokusnog rada definirano je Dodatkom ponudi ove DZN.
Sva testiranja predviena u razdoblju pokusnog rada se izvode kako je navedeno u glavnom projektu i graevinskoj dozvoli, sukladno vaeem Zakonu o gradnji (posebice lanak 143., NN 153/13) i u Programu testiranja tijekom Testova po dovršetku.
Tijekom pokusnog rada Inenjer ima pravo prisustvovati svim operativnim aktivnostima i aktivnostima odravanja, cilj kojih je optimizirati funkciju i rad cijelog Postrojenja.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 25
3.2.2.2.1 Ispitivanja funkcionalnosti opreme pri puštanju u rad
Izvoa je duan provesti ispitivanja funkcionalnosti opreme pri puštanju u rad sukladno Zahtjevima Naruitelja.
3.2.2.2.2 Pokusni rad UPOV-om u svrhu dokazivanja Ugovorom zahtijevanih parametara
Izvoa je duan provesti pokusni rad sukladno Zahtjevima Naruitelja.
3.2.2.2.3 Obuka osoblja Naruitelja za rad sa UPOV-om, ukljuivo sva potrebna tehnika dokumentacija za rad sa UPOV-om
Za vrijeme trajanja Pokusnog rada Izvoa je duan izvršiti obuku osoblja Naruitelja i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za rad sa UPOV-om prema Zahtjevima Naruitelja.
3.2.2.3 Tehniki pregled i Uporabna dozvola
Izvoa je duan nakon uspješno provedenog Pokusnog rada izraditi i dostaviti pisani izvještaj o provedenom pokusnom radu koji ukljuuje sva ovom DZN traena ispitivanja. Ispitivanja moraju biti provedena od strane Hrvatske akreditacijske agencije akreditiranih tvrtki ili zavoda ili laboratorija i sl. Ukoliko ispitivanja provodi tvrtka, zavod, laboratorij i sl. moraju biti akreditirani od za to ovlaštenog tijela prema sjedištu drave u kojoj je registriran.
Izvještaj o provedenom Pokusnom radu Izvoaa mora biti odobren od strane Inenjera i Naruitelja. Izvoa je odgovoran za pripremu sve dokumentacije potrebne za Tehniki pregled sukladno Zakonu o
gradnji (NN 153/13) i ostalim vaeim zakonima i propisima. Izvoa je duan temeljem Knjige 2 Ugovor ove DZN prema procedurama definiranim lankom 9. Testovi po
dovršetku (Opi i Posebni uvjeti ugovora) pristupiti postupku ishoenja Uporabne dozvole. Izvoa je duan prisustvovati Tehnikom pregledu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i ostalim
vaeim zakonima i propisima.
Izvoa je duan otkloniti sve nedostatke tijekom Razdoblja jamevnog roka sukladno Zahtjevima Naruitelja.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 26
3.3 Popis projekata / dokumentacije koju je duan izraditi Izvoa
Izvoa e izraditi, ali se ne i ograniiti na, sve navedene projekte / dokumentaciju u narednoj tablici, u broju primjeraka sukladno vaeoj regulativi, te sukladno zahtjevu Nadlenog Ureda.
Projekti i dokumentacija moraju biti izraeni na nain kako je definirano Knjigom 2 Ugovor: Poglavlje 5.1 Ope obveze projektiranja - Posebni uvjeti i Poglavlje 5 Projekti – Opi uvjeti. Projektna dokumentacija mora biti izraena u skladu sa RH regulativom.
STAVKA DOKUMENT MINIMALNE DUNOSTI IZVOAA ROKOVI
A PROJEKTI / DOKUMENTACIJA
A1 IDEJNI PROJEKT
Potrebne geodetske izmjere i geodetski projekti. Datum Poetka + 15 dana
A1.2 Dodatni geotehnika dokumentacija
Potrebna dodatna geotehnika istraivanja i projekti. Datum Poetka + 30 dana
A1.3 Elaborat o zaštiti okoliša Datum Poetka + 30 dana
A1.4 Ishoenje rješenja o provedenom postupku ocjene o potrebe procjene utjecaja na okoliš
Datum Poetka + 60 dana
A1.5 Idejni projekt Sva dokumentacija potrebna za ishoenje lokacijske dozvole.
Datum Poetka + 30 dana
A1.6 Ishoenje lokacijske dozvole Sudjelovanje u postupku. Datum Poetka + 60 dana
A2 GLAVNI PROJEKT
Tehnološki opis, tehnološki prorauni, tehnološke sheme / nacrti (linija vode i linija mulja), opis pokusnog rada.
Datum ishoenja lokacijske dozvole + 60 dana (Datum Poetka + 120 dana)
A2.1 Arhitektonski projekt Glavni arhitektonski projekt ukljuivo fiziku zgrada, opise, nacrte, proelja, ukljuivo projekt hortikulture.
Datum ishoenja lokacijske dozvole + 60 dana (Datum Poetka + 120 dana)
A2.2 Geomehaniki projekt Geomehaniki prorauni odabranog tehnološkog rješenja specijalnog temeljenja.
A2.3 Graevinski projekt - mehanika otpornost i stabilnost
Statiki prorauni, opisi i nacrti svih objekata, prorauni uzgona za mogue scenarije odnosa nivoa vode u bazenima.
Datum ishoenja lokacijske dozvole + 60 dana (Datum Poetka + 120 dana)
A2.4 Graevinski projekt - infrastruktura
Datum ishoenja lokacijske dozvole + 60 dana (Datum Poetka + 120 dana)
A2.5 Strojarski projekt Opis i specifikacije sve strojarske opreme, sa prateim nacrtima.
Datum ishoenja lokacijske dozvole + 60 dana (Datum Poetka + 120 dana)
A2.6 Elektro - tehniki projekt Izrada opisa, prorauna i jednopolnih shema svih elektrinih instalacija, rasvjete, utinica, gromobranske instalacije, instalacije pogona i instalacije automatike za NUS, TK instalacija, video nadzora.
Datum ishoenja lokacijske dozvole + 60 dana (Datum Poetka + 120 dana)
A2.7 Elaborat zaštite na radu Svi elementi sukladno RH regulativi i tehnologiji Izvoaa, odnosi se na zaštitu tijekom izvoenja radova i tijekom eksploatacije UPOV-a.
Datum ishoenja lokacijske dozvole + 60 dana (Datum Poetka + 120
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 27
dana)
A2.8 Studija zaštite od poara s analizom eksplozivne atmosfere i projekt vatrodojave
"EX elaborat" i zaštita od poara, sukladno zahtjevima nadlenog MUP-a, ukljuivo popis i pozicioniranje potrebnih znakova i poarnih sektora.
Datum ishoenja lokacijske dozvole + 60 dana (Datum Poetka + 120 dana)
A2.9 Plan izvoenja radova Sukladno tehnologiji Izvoaa. Datum ishoenja lokacijske dozvole + 60 dana (Datum Poetka + 120 dana)
A2.10 Ishoenje graevinske dozvole
A3 IZVEDBENI PROJEKTI
Proraun konstruktivnih elemenata odabrane tehnologije zaštite graevinske jame. Tehnološki opis, nacrti i detalji.
Datum Poetka + 180 dana
A3.2 Arhitektonski projekt Izvedbeni detalji objekata. Datum Poetka + 180 dana
A3.3 Graevinski projekt - mehanika otpornost i stabilnost
Armatura i oplata, konstruktivni elementi bazena i nadzemnih objekata.
Datum Poetka + 180 dana
A3.4 Graevinski projekt - infrastruktura
Datum Poetka + 180 dana
A3.5 Strojarski projekt Detaljni nacrti opreme i spojnih elemenata opreme. Datum Poetka + 180 dana
A3.6 Elektro - tehniki projekt Izvedbeni detalji elektrinih instalacija, rasvjete, utinica, gromobranske instalacije, instalacije pogona i instalacije automatike za NUS, TK instalacija, video nadzora.
Datum Poetka + 180 dana
A4 PROJEKTI IZVEDENOG STANJA
Snimka izvedenog stanja svih objekata od strane ovlaštenog geodetskog inenjera.
Prije izdavanja Potvrde o preuzimanju
A4.2 Arhitektonski projekt Detaljni nacrti i opisi stvarno izvedenih radova, sa prikazom izmjena u odnosu na izvedbeni projekt.
Prije izdavanja Potvrde o preuzimanju
A4.3 Graevinski projekt - mehanika otpornost i stabilnost
Detaljni nacrti i opisi stvarno izvedenih radova, sa prikazom izmjena u odnosu na izvedbeni projekt.
Prije izdavanja Potvrde o preuzimanju
A4.4 Graevinski projekt - infrastruktura
Detaljni nacrti i opisi stvarno izvedenih radova, sa prikazom izmjena u odnosu na izvedbeni projekt.
Prije izdavanja Potvrde o preuzimanju
A4.5 Strojarski projekt Detaljni nacrti i opisi stvarno izvedenih radova, sa prikazom izmjena u odnosu na izvedbeni projekt.
Prije izdavanja Potvrde o preuzimanju
A4.6 Elektro - tehniki projekt Detaljni nacrti i opisi stvarno izvedenih radova, sa prikazom izmjena u odnosu na izvedbeni projekt.
Prije izdavanja Potvrde o preuzimanju
B PROGRAMSKI DOKUMENTI
B1 Raspored dostave projekata Detaljan raspored projektiranja s bitnim datumima za predaju i odobrenje dokumenata.
Datum Poetka + 14 dana
B2 Detaljni program Implementacija svih aktivnosti s izvještajima o napretku i bitnim datumima za predaju i odobrenje dokumenata.
Datum Poetka + 28 dana
B3 Program kontrole i ispitivanja tijekom gradnje i Testova prije puštanja u rad
Ukljuivo metode testiranja materijala, faza izgradnje te postrojenja i opreme, kakvoe efluenta, zraka, mulja i buke.
Prema programu Izvoaa
B4 Program testiranja tijekom Testova po dovršetku.
Opis metoda i uestalosti ispitivanja kakvoe efluenta, zraka, mulja i buke te nain dokazivanja sukladnosti UPOV-a traenim zahtjevima.
60 dana prije poetka Testova po dovršetku
B5 Elaborat za prijavu pokusnog rada
28 dana prije poetka pokusnog rada Postrojenja
B6 Energetski pregled i Energetsko certificiranje
C IZVJEŠA
C2 Podaci o osoblju i opremi Izvoaa
mjeseno
D1 Prirunici o rukovanju i odravanju
Prema Opim uvjetima Ugovora
D3 Plan obuke osoblja Naruitelja Prema Opim uvjetima Ugovora
Tablica 1 Popis projekata / dokumentacije koju je Izvoa duan minimalno izraditi
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 29
4 POSEBNI ZAHTJEVI NARUITELJA ZA PRISTUPNU CESTU
4.1.1 Tlocrtni elementi ceste
Zahvat se sastoji od izgradnje prometnice koja spaja lokalnu prometnicu Petrinja-Stanci s lokacijom budueg Ureaja za proišavanje otpadnih voda. Ukupna duljina zahvata je 503.70 metara. Zahvat poinje na postojeoj asfaltiranoj prometnici Petrinja-Stanci gdje se formira raskrije s horizontalnim krivinama R=6.0 m. Trasa budue prometnice prati postojei put do stacionae 0+100.0 m gdje se trase odvajaju. U poprenom profilu prometnica se sastoji od kolnika za dvosmjerni promet ukupne širine 5.50 m, ili dvije kolne trake svaka širine po 2.75 m.
4.1.2 Uzduni profil
Uslijed pojave velikih voda rijeke Kupe a kao posljedica nerješene unutarnje odvodnje zaobalnog podruja dolazi do plavljenja lokacije zbog izlijevanja rijeke iz korita. Prema saznanjima lokalna prometnica - ulica Mile Wood (put Petrinja- Stanci) je plavljena te se u skladu s tim teren nasipa. Od kote 100.76 m.n.m u stacionai 0+000.0 m do kote 100.70 + 50 cm u stacionai 0+503.70 da bi se postigao minimalan uzduni pad prometnice. Radi prethodno navedenog potrebno je U stacionaama 0+336.4 m i 0+445.4 m izgradit e se cijevni propusti promjera 1000 mm, na mjestima gdje prometnica prelazi preko odvodnih kanala.
4.1.3 Kolnika konstrukcija
Kolnika konstrukcija prometnice sastoji se od:
• habajueg sloja asfaltbetona AB-11s, debljine 4 cm • bitumeniziranog nosivog sloja BNS-22, debljine 7 cm • nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala zbijenog na Ms≥80 MN/m2, debljine 40 cm • geotekstil 400 g/m2 • posteljica uvaljana na Ms≥20 MN/m2
Slika 5 Normalni popreni profil pristupne ceste
4.1.4 Odvodnja
Sva oborinska voda s prometnice biti e riješena otvorenim - površinskim gravitacijskim sistemom odvodnje, uzdunim i poprenim padovima kolnika te slijevanjem oborinskih voda prema bankinama prometnice.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 30
Predmetna prometnica izvesti e se u jednostrešnom poprenom nagibu kolnika (min 2,5 %) prema desnoj bankini tako da e se sva oborinska voda ispuštati u okolni teren.
U stacionai 0+336.4 m, postavlja se cijevni propust na mjestu formiranog vodotoka, ukupne duljine 8.8 m, dok se u stacionai 0+445.4 postavlja cijevni propust duljine 8.6 m. Cijevni propusti se sastoje od betonske cijevi unutarnjeg promjera 1000 mm koja je obloena betonom C 25/30 u sloju 10-15 cm.
4.1.5 Prometno rješenje
Prometno rješenje sastavljeno je iz horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. Vertikalna prometna signalizacija sastoji se iz prometnog znaka obavezno zaustavljanje ( B 02 ), prometnog znaka ogranienje brzine na 40 km/sat ( B 31 ) i prometnog znaka zabranjeno zaustavljanje i parkiranje ( B 39 ). Horizontalna signalizacija sastavljena je iz horizontalnog obiljeavanja sredine kolnika isprekidanom linijom. Na lokaciji raskrija iscrtava se stop linija i puna linija u duini 30.0 metara. Za vrijeme izvoenja radova na raskriju s lokalnom cestom potrebno je primjenjivati privremenu regulaciju prometa.
4.1.6 Prikljuni vodovod
Za potrebe Ureaja, potrebno je izvesti prikljuni vodovod od toke završetka lokalno opskrbnog cjevovoda koja se nalazi na lokalnoj prometnici Petrinja-Stanci do novoizgraenog revizijskog okna na lokaciji Ureaja.
Predvieni cjevovod e se izvesti od PE 100 A cijevi za 12.5 bara. Cijevi moraju odgovarati tehnikim karakteristikama sukladno standardu ISO 9080, EN 1555 i EN 12201. Promjer cijevi je DN 110 mm, te se isporuuju u palicama pojedinane duljine 12.0 m. Svi su fazonski komadi izraeni od lijevanog eljeza. Spojevi plastinih cijevi i lijevano-eljeznih fazonskih komada se izvode pomou spojnih komada s prirubnicom odnosno kolakom i prirubnicom.
Prema vaeem Pravilniku o hidrantskoj mrei za gašenje poara (NN 6/08) predvieno je postavljanje nadzemnih hidranata DN 100 za NP 10 bara na razmaku od 150 m. Za prikljuak vatrogasnih cijevi, hidranti su opremljeni s dvije gornje B-spojke (ø65) i jednom donjom A-spojkom (ø100).
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 31
KNJIGA 3 ZAHTJEVI NARUITELJA
5 POSEBNI ZAHTJEVI NARUITELJA ZA UREAJ ZA PROIŠAVANJE OTPADNIH VODA
5.1 Zahtjevi za UPOV- openito
Od Izvoaa se zahtijeva da izradi projektnu dokumentaciju, izgradi i isporui Naruitelju u potpunosti funkcionalan Ureaj za proišavanje otpadnih voda Petrinja s ispusnom graevinom na podruju naselja Petrinja, Grada Petrinja.
UPOV Petrinja je kapaciteta 24.000 ES, treeg stupnja proišavanja, sa stanicom za prihvat sadraja septikih jama i obradom otpadnog mulja.
UPOV Petrinja je smješten na katastarskim esticama br. 4731, 4732, 4733, 4737/2, 4768, 4923/1, 4923/2, 4923/3, 4924, 4925,4936 i 4928. k.o. Petrinja, ukupne površine 2,79 ha
Dimenzije, raspored, tlocrt/pozicioniranje te oznake graevina danih u nacrtima u Knjizi 5 ove DZN su indikativni, te daju koncept temeljem idejnog projekta koji je pripremio Naruitelj.
Izvoa e projektirati i izvesti UPOV na nain da se crpljenje otpadne vode smanji na najmanju moguu mjeru na nain, uspostavljanjem optimalnog gravitacijskog reima teenja otpadne vode kroz UPOV.
U granicama podruja budueg UPOV-a, Izvoa je slobodan projektirati, pozicionirati i dimenzionirati razliite elemente UPOV-a na nain koji Izvoa dri najboljim, uvaavajui:
Prethodno navedene uvjete Posebne uvjete graenja (Lokacijska dozvola) Mjere zaštite okoliša Posebne zahtjeve naruitelja Ope zahtjeve naruitelja Zakone koji se odnose na predmetnu graevinu Norme koje se odnose na predmetnu graevinu Ope prihvaena pravila struke i smjernice
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 33
5.1.1 Podaci o influentu
U nastavku se daju relevantne vrijednosti optereenja otpadnih voda i protoke koje treba uzeti u obzir pri projektiranju UPOV-a.
UPOV PETRINJA Projektirani kapacitet 24.000 ES
Naziv parametra Oznaka parametra Vrijednost, jedinica
HIDRAULIKO OPTEREENJE
BIOLOŠKO OPTEREENJE
Ukupni Dušik (organski N+NH4-N+NO2-N+NO3-N) 252 (kg/d)
Ukupni Fosfor P 42 (kg/d)
5.1.2 Zahtjevi za kakvou efluenta
Obzirom na osjetljivost recipijenta (osjetljivo vodno tijelo), Odluka o odreivanju osjetljivih podruja (NN 81/10 i 141/15), granine vrijednosti efluenta bit e usklaene sa Zahtjevima za ispuštanje sa ureaja za proišavanje komunalnih otpadnih voda u osjetljiva podruja, kako je utvreno u Aneksu II.A Direktive Europskog Vijea 91/271/EEC o proišavanju urbanih otpadnih voda te Amandmanu 98/15/EEC za UPOV-e kapaciteta manjeg od 100.000 ES.
U Hrvatskoj su zahtjevi za efluent definirani Pravilnikom o graninim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).
Izvoa e jamiti da e se proišavanjem otpadnih voda na UPOV-u postii kvaliteta efluenta koja zadovoljava traene granine vrijednosti. U nastavku se daju granine vrijednosti emisija otpadnih voda za ispuštanje voda u recipijent rijeku Kupu koje treba uzeti u obzir pri projektiranju UPOV-a. Petrinja. Pravilnik o graninim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 3/2016) Tablica 2 i Tablica 2a.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 34
Pokazatelj Granina vrijednost
BPK5 (20 °C), 25 mg O2/l 70 %
KPKCr 125 mg O2/l 75 %
Ukupni fosfor 2 mg P/l 80 %
Ukupni dušik1 (organski N+NH4-N + NO2-N+NO3-N) 15 mg N/l 70 %
5.1.3 Zahtjevi za mulj
Sav mulj proizveden na UPOV-u mora biti ugušen, stabiliziran i dehidriran.
Minimalni sadraj suhe tvari u mulju nakon ugušivanja mora biti ≥ 3 % st, a nakon strojne dehidracije mulja mora biti ≥ 23%.
5.1.4 Zahtjevi za kakvou zraka
Parametri kakvoe zraka mjereni na granicama podruja UPOV-a moraju zadovoljavati relevantne odredbe slijedeih zakonskih i podzakonskih akata:
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17),
Uredba o graninim vrijednostima emisija oneišujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 67/17) i
Uredba o razinama oneišujuih tvari u zraku (NN 117/12).
Izvoa je duan uzeti u obzir Mjere zaštite okoliša koje se odnose na kakvou zraka definirane Rješenjem MZOIP-a o prihvatljivosti zahvata za okoliš, te uvjetima koji se odnose na kakvou zraka definiranim Lokacijskom dozvolom.
Izvoa e jamiti da e emisija u zrak sa UPOV-a biti takva da kakvoa zraka na granicama parcele UPOV-a ne prelazi vrijednosti prikazane u nastavku:
Granine vrijednosti kakvoe zraka mjerene na granici podruja UPOV-a
Amonijak 100 μg/m3 (vrijeme usrednjavanja - 24 sata)
Sumporovodik (H2S) 7 μg/m3 (vrijeme usrednjavanja - 1 sat)
5 μg/m3 (vrijeme usrednjavanja - 24 sata)
Merkaptani 3 μg/m 3 (vrijeme usrednjavanja - 24 sata)
5.1.5 Zahtjevi za graninim vrijednostima izloenosti opasnim tvarima u radnom okolišu
Izvoa e projektirati i izvesti Postrojenje poštujui odredbe Pravilnika o graninim vrijednostima izloenosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graninim vrijednostima (NN 13/09, 75/13 i 51/16). Prilogom su I. navedenog pravilnika utvrene granine vrijednosti izloenosti (GVI) opasnim tvarima pri radu koje mogu biti prisutne u radnom okolišu ili su rezultat bilo kakve radne aktivnosti ili procesa koji ukljuuje korištenje kemikalije te kratkotrajne granine vrijednosti izloenosti (KGVI) koje su više od graninih vrijednosti izloenosti.
1 Granina vrijednost za ukupni dušik primjenjuje se kada je temperatura otpadne vode na izlazu iz aeracijskog bazena jednaka i li
vea od 12 °C.
Knjiga 3: Zahtjevi naruitelj 35
Sve e zatvorene prostorije Postrojenja u kojima se mogu nai radnici Postrojenja biti izvedene na nain da se sprijei izlaganje radnika opasnim tvarima iznad definiranih graninih vrijednosti izloenosti (GVI i KGVI).
Za sve e prostorije u kojima se oekuju znaajnije koncentracije opasnih tvari (prijem septika, mehanika obrada otpadne vode, dehidracija mulja i sl.) Izvoa ugraditi sustav kontinuiranog mjerenja kritinih parametara (npr. amonijak, sumporovodik i sl.) i alarmiranja (zvunog i svjetlosnog) u sluaju prekoraenja GVI. Sustav kontinuiranog mjerenja e biti povezan u centralni NUS Postrojenja.
5.1.6 Buka na granici Postrojenja
Ponuditelj jami da e, ukoliko bude odabran, izvesti Postrojenja na nain da e emisije buke Postrojenja biti takve da razine buke na granicama Postrojenja ne prelaze vrijednosti prikazane u tablici u nastavku.
Granine vrijednosti razine buke na granicama UPOV-a
Razine buke tijekom dana 55 dB(A)
Razine buke tijekom noi 45 dB(A)
5.1.7 Buka gradilišta
Izvoa e garantirati da razine buke tijekom izgradnje Postrojenja nee premašiti sljedee granine vrijednosti:
Granine vrijednosti buke tijekom izgradnje Postrojenja na granicama podruja Postrojenja
Razine buke 65 dB(A)
O sluaju iznimnog prekoraenja dopuštenih razina buke tijekom izgradnje, Izvoa je obvezan pisanim putem obavijestiti sanitarnu inspekciju, Inenjera i Naruitelja, a taj se sluaj mora i upisati u graevinski dnevnik.
5.1.8 Zaštita radnika
Izvoa e projektirati Postrojenje na nain da ni u kojim uvjetima razina buke ne pree granine vrijednosti definirane Direktive 2003/10/EC i Direktive 2002/49/EC te Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) i Pravilnikom o zaštiti radnika od izloenosti buci na radu (NN 46/08), tako da se dodatna zaštita radnika od buke tehnikim sredstvima ne trai.
5.1.9 Rješenje o prihvatljivosti utjecaja na okoliš i lokacijska dozvola
Prilikom projektiranja Izvoa MORA UVAITI sve zahtjeve navedene u Rješenju nadlenog Ministarstva o procjeni utjecaja na okoliš i Rješenja o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Navedena Rješenja se nalaze u Knjizi 5 ove DZN.
Priliko