dokumentacija o nabavi - virkom

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE
Virovitica, lipanj, 2019. god.
Ev. broj nabave 9-J/19 ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ Dokumentacija o nabavi:: Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba list 2/27
SADRAJ
stranica
3. IZJAVA O PRIHVAANJU UVJETA IZ DOK. O NABAVI 11
4. IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 12
5. IZJAVA O PRIHVAANJU UVJETA PLAANJA 13
6. PONUDBENI LIST 16
Ev. broj nabave 9-J/19 ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ Dokumentacija o nabavi:: Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba list 3/27
1. UPUTE NATJECATELJIMA ZA IZRADU PONUDE
1.1. Naruitelj: VIRKOM d.o.o., Virovitica, Kralja Petra Krešimira IV 30, OIB: 55802054231, telefon (centrala):
+385 33 722 714, telefax: +385 33 725 400, internet adresa: www.virkom.hr: e-mail: [email protected]
1.2. Imena osoba Naruitelja zaduenih za komunikaciju s ponuditeljima: Zdravko Per, dipl.ing.stroj., tel:
033 725 803, telefaks: 033 725 400; e-mail: [email protected] Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmeu Naruitelja i gospodarskih subjekata obavljati e se u pismenom obliku putem poštanske pošiljke, telefaksa, elektroniki ili kombinacijom navedenih naina.
1.3. Evidencijski broj nabave: 9-J/19.
1.4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUITELJ U SUKOBU INTERESA ( SUKLADNO L.80 ZJN ): Nema
1.5. Vrsta postupka nabave: Za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi, Naruitelj je slobodno odabrao
otvoreni postupak jednostavne nabave. Otvoreni postupak jednostavne nabave je postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt moe podnijeti ponudu. Otvoreni postupak zapoinje danom objave nadmetanja na web stranici naruitelja.
1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 130.000,00 kn ( bez PDV-a ).
1.7. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ( roba, radovi ili usluge ): Ugovor o jednostavnoj nabavi usluga.
Ugovor e se sklopiti sa odabranim ponuditeljem po izvršnosti Odluke o odabiru, s primjenom po isteku tekueg ugovora koji je potpisan temeljem prošlogodišnjeg provedenog postupka jednostavne nabave.
1.8. NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM:
Sklapa se Ugovor o jednostavnoj nabavi.
1.9. NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIKA DRABA: Ne.
1.10. DOKUMENTACIJA O NABAVI:
Dokumentacija o nabavi je u cijelosti elektroniki stavljena na raspolaganje, bez naknade, a zainteresirani gospodarski subjekt je moe preuzeti na internet stranici naruitelja www.virkom.hr .
2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. Opis predmeta nabave: . Predmet nabave je nabava usluga osiguranja imovine, opreme, vozila i osoba. Oznaka iz jedinstvenog rjenika javne nabave ( CPV ): 66510000-8 - Usluge osiguranja.
Jednogodišnja usluga osiguranja imovine, opreme, vozila i osoba obuhvaa:
1. OSIGURANJE IMOVINE - OSIGURANJE OD POARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI 2. OSIGURANJE STROJEVA OD LOMA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI 3. OSIGURANJE OD IZVANUGOVORNE (JAVNE) ODGOVORNOSTI 4. OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUAJA (NEZGODE) ZA OSIGURANJE
VOZAA, PUTNIKA I RADNIKA
5. OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI 6. OSIGURANJE AUTOMOBILSKOG KASKA
2.2. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE, AKO JE PREDMET NABAVE PODIJELJEN U
GRUPE: Dozvoljeno je nuenje samo cjelokupnog predmeta nabave.
2.3. KOLIINA PREDMETA NABAVE: Prema priloenoj specifikaciji .
2.4. Tehnika specifikacija predmeta nabave: Definirano je Troškovnicima koji su sastavni dio dokumentacije o nabavi. Troškovnike je potrebno ispuniti u svim stavkama.
_______________________________________________________________________________________________________________ Dokumentacija o nabavi:: Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba list 4/27
Predmet nabave su usluge osiguranja imovine, opreme, osoba i vozila. Sastoji se od : Osiguranje imovine i opreme odnosi se na
- osiguranje od poara i nekih drugih opasnosti - osiguranje od loma stroja i nekih drugih opasnosti - javna izvanugovorna odgovornost prema treim osobama
Osiguranje osoba
Odnosi se na osiguranje 43 (etrdesettri ) osobe od posljedica nesretnog sluaja – osobe u vozilima i to: - za sluaj smrti uslijed nezgode - za sluaj nastanka trajnog invaliditeta Pokrie vrijedi od 0 - 24 sata dnevno.
Osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko odgovornosti
Pruanje usluge za osiguranje od automobilske odgovornosti poinje po isteku 24-tog sata dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao poetak osiguranja, a prestaje po isteku 24-tog sata koji je u ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka trajanja osiguranja. Na premije osiguranja od automobilske i kasko odgovornosti potrebno je posebno prikazati iznos poreza na premije. Ponuditelji su uz ponudu duni dostaviti za svaku vrstu osiguranja vaee ope, posebne i dopunske uvjete. Odabrani ponuditelj prihvatit e potpisom Izjave nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora. Franšiza se ugovara samo za ona osiguranja navedena u ovim Uputama ponuditeljima za izradu ponuda. Razmatrat e se samo ponude koje sadre sve stavke unutar predmeta nabave odnosno ponude koje sadre cjelokupan predmet nabave. Nije dopušteno nuenje po dijelovima predmeta nabave, kao ni podnošenje alternativnih ponuda.
2.5. Mjesto isporuke: Virkom d.o.o. Virovitica, Kralja Petra Krešimira IV 30, odnosno sva mjesta na kojima se
nalaze ili se mogu nai osigurane osobe, vozila ili stvari predmeta nabave.
2.6. Rok pruanja usluga: Poetak izvršenja usluga je dan sklapanja ugovora o jednostavnoj nabavi u trajanju od dvanaest (12) mjeseci sa gospodarskim subjektom koji bude ponudio prihvatljivu, pravilnu i prikladnu ponudu sa najniom cijenom.
3. RAZLOZI ISKLJUENJA PONUDITELJA
3.1. Obvezni razlozi iskljuenja te dokumenti na temelju kojih se utvruje postoje li razlozi za iskljuenje shodno l. 9 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave:
3.1.1. Naruitelj je obvezan iskljuiti gospodarski subjekt iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da:
1.) je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je dravljanin Republike Hrvatske pravomonom presudom osuena za:
a) sudjelovanje u zloinakoj organizaciji, na temelju – lanka 328. (zloinako udruenje) i lanka 329. (poinjenje kaznenog djela u sastavu zloinakog udruenja) Kaznenog zakona – lanka 333. (udruivanje za poinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju – lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), lanka 291. (zlouporaba poloaja i
Ev. broj nabave 9-J/19 ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ Dokumentacija o nabavi:: Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba list 5/27
ovlasti), lanka 292. (nezakonito pogodovanje), lanka 293. (primanje mita), lanka 294. (davanje mita), lanka 295. (trgovanje utjecajem) i lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona – lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 337. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 338. (zlouporaba obavljanja dunosti dravne vlasti), lanka 343. (protuzakonito posredovanje), lanka 347. (primanje mita) i lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
c) prijevaru, na temelju – lanka 236. (prijevara), lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), lanka 256. (utaja poreza ili carine) i lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona – lanka 224. (prijevara), lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i lanka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristikim aktivnostima, na temelju – lanka 97. (terorizam), lanka 99. (javno poticanje na terorizam), lanka 100. (novaenje za terorizam), lanka 101. (obuka za terorizam) i lanka 102. (teroristiko udruenje) Kaznenog zakona – lanka 169. (terorizam), lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i lanka 169.b (novaenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju – lanka 98. (financiranje terorizma) i lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – lanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
f) djeji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju – lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona – lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili
2.) je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je lan
upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije dravljanin Republike Hrvatske pravomonom presudom osuena za kaznena djela iz toke 1. podtoaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajua kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima drave poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drave iji je osoba dravljanin, obuhvaaju razloge za iskljuenje iz lanka 57. stavka 1. toaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 3.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca raunajui od dana objave poziva na dostavu ponude na internetskim stranicama naruitelja.
3.1.2. Naruitelj e iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili 2. u Republici Hrvatskoj ili u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 3.1.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana raunajui od dana objave poziva na dostavu ponude, ili vaei jednakovrijedni dokument nadlenog tijela drave sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz toke 3.1.2.
3.1.3. Ako ima dugovanja prema Virkomu d.o.o. Virovitica.
3.1.4. Ako ima zaostale neriješene obveze prema naruitelju iz prethodnih ugovora o osiguranju
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 3.1.4. gospodarski subjekt treba od naruitelja zatraiti i pribaviti Potvrdu da nema zaostalih neriješenih obveza iz prethodnih ugovora o osiguranju te istu priloiti uz Ponudu. Naruitelj e prihvatiti traenu Potvrdu ishoenu elektronikom poštom dokumentirano u papirnatoj formi.
Ev. broj nabave 9-J/19 ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ Dokumentacija o nabavi:: Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba list 6/27
Nedostavljanje navedene Potvrde naruitelja predstavlja neotklonjiv nedostatak Ponude, tj. Ponuda e biti odbijena kao nekompletna.
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Ponuditelj koji sudjeluje u postupku jednostavne nabave mora dokazati svoju:
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, Ekonomsku i financijsku sposobnost, Tehniku i strunu sposobnost
4.1. Dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti
4.1.1. Svaki ponuditelj mora u postupku jednostavne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar drave sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajuim izvodom, a ako se oni ne izdaju u dravi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moe dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadlenog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca raunajui od dana poetka postupka jednostavne nabave.
Izvodom odnosno izjavom s ovjerom potpisa kod nadlenog tijela ponuditelj dokazuje:
- da ima registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave
- da protiv njega nije pokrenut steajni postupak
- da se ne nalazi u postupku likvidacije
- da nije u postupku obustavljanje djelatnosti ili da je ve nije obustavio
Izdavatelj dokaza: nadleni Trgovaki sud, upravno ili drugo dravno tijelo nadleno za voenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra ili odgovarajua izjava sa ovjerom potpisa kod nadlenog tijela. Dokaz se moe dostaviti u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana poetka postupka jednostavne nabave.
4.1.2. Vaea dozvola (rješenje) nadlenog nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja – Hrvatske
agencije za nadzor financijskih usluga iz koje je vidljivo da ponuditelj smije obavljati poslove osiguranja za vrstu osiguranja koja je predmet nadmetanja. Dokaz se moe dostaviti u neovjerenoj preslici.
4.1.3. Vaea isprava (potvrda) o lanstvu u Hrvatskom uredu za osiguranje za obavljanje poslova osiguranja iz koje je vidljivo da ponuditelj smije obavljati poslove osiguranja za vrstu osiguranja koja je predmet ovog nadmetanja.
Dokaz se moe dostaviti u neovjerenoj preslici.
4.2. Dokaz ekonomske i financijske sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju
sposobnost: Podaci o solventnosti: obrazac BON-2/SOL-2 ili drugi dokaz, ukoliko zatraeni ne moe biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traeni, kako bi se utvrdilo da raun ponuditelja nije bio u blokadi. Dokaz se moe dostaviti u neovjerenoj preslici. U sluaju zajednice ponuditelja za ovaj dokaz, ista se moe osloniti na sposobnost lanova zajednice ponuditelja
4.3. Dokaz tehnike i strune sposobnosti: Popis izvršenih ugovora o uslugama osiguranja u posljednje 3
(tri) godine ( 2016., 2017. i 2018. god. ), s potvrdama druge ugovorne strane o uredno ispunjenim ugovorima. Ponuditelj je u obvezi dostaviti minimalno 2 (dvije) ovjerene izjave bivših naruitelja, kojima se potvruje da su uredno ispunjene ugovorne obveze koje su predmet nabave. Svaka izjava mora sadravati naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora te konstataciju da su isporuke izvršene sukladno ugovoru.
Ev. broj nabave 9-J/19 ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ Dokumentacija o nabavi:: Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba list 7/27
Smatra se da je Ponuditelj dokazao sposobnost ukoliko je zbroji iznos dostavljenih potvrda o uredno izvršenim ugovorima jednak ili vei od procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Ponuda ponuditelja koji ne dokae svoju sposobnost propisanu tokama 4.1-4.3 ove Dokumentacije o nabavi biti e iskljuena iz daljnjeg postupka odabira. Zajednika ponuda koja ne ispunjava sve uvjete propisane tokama 4.1-4.3, bit e iskljuena iz daljnjeg postupka odabira. Prije donošenja odluke o odabiru naruitelj moe od ponuditelja koji je ponudio prihvatljivu, pravilnu i prikladnu ponudu sa najniom cijenom, te sa kojim namjerava sklopiti ugovor o jednostavne nabavi zatraiti, u primjerenom roku od pet dana od dana dostave zahtjeva, dostavu izvornika ili ovjerenih preslika naprijed navedenih dokumenata – dokaza pod tokom 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.2. i 4.3. ( popis izvršenih ugovora i potvrde ugovornih strana). Ako je ponuditelj u ponudi dostavio traene dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih duan ponovo dostavljati.
4.4. Ostali zahtjevi: Nema.
4.5. Uvjeti sposobnosti u sluaju zajednice ponuditelja: U sluaju zajednice ponuditelja okolnosti u vezi
obveznih razloga iskljuenja utvruju se za sve lanove zajednice pojedinano. Pravnu i poslovnu sposobnost pojedinano dokazuju svi lanovi zajednice ponuditelja.
5. PODACI O PONUDI:
5.1. Sadraj i nain izrade ponude
Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporui robu, prui usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji o nabavi. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridravati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. Ponuda se zajedno s pripadajuom dokumentacijom izrauje na hrvatskom jeziku i latininom pismu, a cijena ponude izraava se u kunama. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi. U roku za dostavu ponude ponuditelj moe izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Na zahtjev javnog naruitelja ponuditelj moe produiti rok valjanosti svoje ponude.
5.1.1. Sadraj ponude
Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku koja sadri dokumentaciju posloenu, uvezanu, te potpisanu i ovjerenu peatom na za to predvienim mjestima od strane ovlaštene osobe ponuditelja, slijedeim redoslijedom:
1. Sadraj Ponude sa navedenom priloenom dokumentacijom 2. Popunjeni Ponudbeni list iz ove dokumentacije o nabavi 3. Jamstvo za ozbiljnost ponude 4. Dokumente iz toke 3 ove dokumentacije o nabavi kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje
obvezni razlozi iskljuenja 5. Traene dokaze sposobnosti iz toke 4. ove dokumentacije o nabavi 6. Popunjen, ovjeren i potpisan Troškovnik 7. Potpisane i ovjerene Izjave iz Dokumentacije o nabavi
5.1.2. Nain izrade ponude
Troškovnik se popunjava na nain da na propisanom obrascu u obliku danom u prilogu Ponuditelj ispuni traene podatke. Ponuda se izrauje na nain da ini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne moe biti izraena na nain da ini cjelinu, onda se izrauje u dva ili više dijelova. Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi. Ponuda se uvezuje na nain da se onemogui naknadno vaenje ili umetanje listova (npr. uvezivanjem u cjelinu s jamstvenikom na poleini). Ako je ponuda izraena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na nain da se onemogui naknadno vaenje ili umetanje listova.
Ev. broj nabave 9-J/19 ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ Dokumentacija o nabavi:: Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba list 8/27
Stranice ponude se oznaavaju brojem na nain da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izraena od više dijelova, stranice se oznaavaju na nain da svaki slijedei dio zapoinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ukupan broj stranica ponude mora ukljuivati sve stranice bez obzira od koliko se dijelova ponuda sastojala. Ponude se predaju u izvorniku. Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izraeni na nain da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvreni potpisom ponuditelja. Ponuditelj moe do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti nain kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj moe do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti nain kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom sluaju, neotvorena ponuda se vraa ponuditelju dokumentacije o nabavi. U sluaju zajednike ponude, dokaze o sposobnosti treba posloiti da zajedniki dokazi budu jedna cjelina, a dokazi za svakog pojedinanog lana zajednice budu grupirani za tog lana zajednice, s jasnom naznakom podataka o lanu zajednice ponuditelja.
5.2. Nain dostave ponude:
Ponuditelji dostavljaju ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naruitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, s naznakom „NE OTVARAJ“ te ostalim podacima sukladno dokumentaciji za nadmetanje. U roku za dostavu ponude ponuditelj moe dodatno pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti nain kao i ponuda. Krajnji rok za dostavu ponude je 28.06.2019. godine do 12,00 sati, bez obzira na nain dostave. Ponuda koja nije pristigla u propisanom roku nee se otvarati i vraa se Ponuditelju neotvorena. Nepotpune ponude nee se razmatrati.
5.3. Nain odreivanja cijene ponude:
Cijena ponude izraava se u kunama i nepromjenjiva je za itavo vrijeme trajanja ugovora. Cijena ponude se piše brojkama. Ponuditelj mora popuniti sve stavke Troškovnika. Cijena ponude izraava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uraunati svi troškovi i popusti. Ukoliko ponuditelj odobrava popust naruitelju, ukljuit e ga u ukupnu cijenu ponude. Za kasko osiguranje i osiguranje od automobilske odgovornosti porez na premiju mora biti posebno iskazan. Temeljem lanka 11a. Zakona o PDV-u usluge osiguranja osloboene su plaanja PDV-a.
5.4. Valuta ponude, ako se cijena ne izraava u kunama: Nije primjenjivo.
5.5. Kriterij odabira najpovoljnije ponude:
Kriterij na kojem Naruitelj temelji odabir ponude je najnia cijena sukladno lanku 16 Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s istom vrstom i kvalitetom traenih usluga sukladno Pozivu za dostavu ponuda, a koja je odreena prema najnioj cijeni.
5.6. Jezik i pismo ako se ponuda ne izrauje na hrvatskom jeziku i latininom pismu:
Ponuda se zajedno s pripadajuom dokumentacijom izrauje na hrvatskom jeziku i latininom pismu, a cijena ponude izraava se u kunama.
5.7. Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
6. OSTALE ODREDBE
Ev. broj nabave 9-J/19 ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ Dokumentacija o nabavi:: Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba list 9/27
Zajednica ponuditelja ili natjecatelja je udruenje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedniku ponudu ili zahtjev za sudjelovanje. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna. Zajednica ponuditelja mora dokazati pojedinanu sposobnost i proporcionalno svom udjelu u izvršenu ugovora zajedniku sposobnost. Ponuda zajednice ponuditelja sadri naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajednike ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, imena i potrebnu strunu spremu osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajednike ponude. U sluaju zajednice ponuditelja, svi lanovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinano dokazivati svoju pravnu i poslovnu sposobnost, a svi zajedno duni su dokazivati (kumulativno) zajedniku financijsku, te tehniku i strunu sposobnost.
6.2. Jamstva
6.2.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude:
Ponuditelji su duni uz ponudu dostaviti bjanko zadunicu u…