dokumentacija o nabavi - gov.hr

Click here to load reader

Post on 27-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dokumentacija o nabaviREPUBLIKA HRVATSKA SREDIŠNJI DRAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE Zagreb, Radnika cesta 22
DOKUMENTACIJA O NABAVI
ZA PREDMET NABAVE:
IZRADA PROJEKTNE DOKUEMENTACIJE ZA OBNOVU I IZGRADNJU 610 OBITELJSKIH KUA NA PODRUJU REPUBLIKE HRVATSKE
Evidencijski broj nabave: O-P-K-3/17
Zagreb, svibanj 2017. godine
Stranica 2 od 20
Sadraj Dokumentacije o nabavi: I. DIO 1. OPI PODACI 2. PODACI O PREDMETU NABAVE 3. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 4. NAIN DOKAZIVANJA KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 5. PODACI O PONUDI 6. OSTALE ODREDBE
II. DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 1 III. DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 2 IV. DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 3 V. DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 4 VI. DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 5 VII. DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 6 VIII. DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 7 IX.DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 8 X. DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 9 XI. DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 10 XII. DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 11 XIII. DIO DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRUPU 12 XIV. DIO ESPD OBRAZAC
Stranica 3 od 20
Sukladno lanku 3. toki. 3., lanku 200. i lanku 446. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016), izraena je Dokumentacija o nabavi koja ini podlogu za izradu ponude u ovom postupku javne nabave.
I. OPI PODACI:
1.1. Podaci o javnom naruitelju Naziv Naruitelja: SREDIŠNJI DRAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE Adresa: Radnika cesta 22, Zagreb OIB:43664740219 MB:4041186 Broj telefona:01/6172-577; Broj telefaxa: 01/6459-910 Internetska adresa:http://www.sduosz.hr Adresa elektronike pošte: [email protected] Naruitelj nije u sustavu PDV-a. 1.2. Osobe zaduene za kontakt Sluba za javnu nabavu: [email protected]; Iva Mileši, tel. 01/6172-530, e-mail: [email protected]; Jasmina Kursar, tel. 01/6172-575, e-mail: [email protected] Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka izmeu Naruitelja i gospodarskih subjekata obavlja se iskljuivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektronikog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH). Iznimno u skladu s lankom 63.ZJN 2016,Naruitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na kljune elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadraj u zadovoljavajuoj mjeri dokumentiran. Kljuni elementi postupka javne nabave ukljuuju dokumentaciju o nabavi i ponude. Usmena komunikacija s ponuditeljima koja bi mogla znatno utjecati na sadraj i ocjenu ponuda mora biti u zadovoljavajuoj mjeri i na prikladan nain dokumentirana, primjerice sastavljanjem pisanih bilješki ili zapisnika, audiosnimki ili saetaka glavnih elemenata komunikacije i slino. Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, Naruitelju dostavljaju putem EOJN RH ili elektronikom poštom. Detaljne upute o nainu komunikacije izmeu gospodarskih subjekata i Naruitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ Gospodarski subjekt moe zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda.Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naruitelj je obvezan odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka odreenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti nain i na istim internetskim stranicama kaoi osnovnu dokumentaciju (https://eojn.nn.hr/Oglasnik), bez navoenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka odreenog za dostavu ponuda. 1.3. Evidencijski broj nabave O-P-K-3/17 1.4. Sukob interesa Sukladno lanku 80. ZJN 2016, a vezano uz odredbe lanaka 76. i 77.ZJN 2016 i sprjeavanju sukoba interesa (u svojstvu ponuditelja, lana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju), nemagospodarskih subjekata s kojima je Naruitelj u sukobu interesa.
Stranica 4 od 20
1.5. Vrsta postupka javne nabave Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti. U otvorenom postupku javne nabave svaki zainteresirani gospodarski subjekt moe dostaviti ponudu u roku za dostavu ponuda. Otvoreni postupak zapoinje od dana slanja poziva na nadmetanje. 1.6. Procijenjena vrijednost nabave 8.052.000,00 kn bez PDV-a Procijenjena vrijednost bez PDV-a po grupama: 1) GRUPA 1: 660.000,00 kn; 2) GRUPA 2: 594.000,00 kn; 3) GRUPA 3: 792.000,00 kn; 4) GRUPA 4: 726.000,00 kn; 5) GRUPA 5: 528.000,00 kn; 6) GRUPA 6: 660.000,00 kn; 7) GRUPA 7: 792.000,00 kn; 8) GRUPA 8: 528.000,00 kn; 9) GRUPA 9: 660.000,00 kn; 10) GRUPA 10: 660.000,00 kn; 11) GRUPA 11: 792.000,00 kn; 12) GRUPA 12: 660.000,00 kn. 1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi Provedbom ovog postupka javne nabave sklopiti e se ugovori o javnoj nabavi usluga za svaku od grupa nabave. Prijedlog Ugovora o javnim uslugama je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. U ponudi Ponuditelj dostavlja potpisani prijedlog ugovora. 1.8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum Sklapanje okvirnog sporazuma nije predvieno. Ugovorne strane sklopiti e ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru, tj. po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija, sukladno lanku 44. Zakona o proraunu a kojim je propisano da se obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaanje iz prorauna u slijedeim godinama preuzimaju iskljuivo uz suglasnost ministarstva financija VRH. Odluka o odabiru postaje izvršna: 1. istekom roka mirovanja, ako alba nije izjavljena 2. dostavom odluke Dravne komisije za kontrolu postupaka javne nabave strankama kojom se alba odbacuje, odbija ili se obustavlja albeni postupak, ako je na odluku izjavljena alba 3. dostavom odluke ponuditelju, ako se rok mirovanja ne primjenjuje Postupak javne nabave miruje do izvršnosti odluke o odabiru te Naruitelj ne smije sklopiti, potpisati ni izvršavati ugovor o javnoj nabavi. 1.9. Navod provodi li se elektronika draba Provoenje elektronike drabe nije predvieno. 1.10. Elektronika dostava ponuda je obvezna Elektronika dostava ponuda obvezna je sukladno lanku 280. ZJN 2016. Smatra se da ponuda dostavljena elektronikim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te Naruitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.
Stranica 5 od 20
II. PODACI O PREDMETU NABAVE 2.1. Opis predmeta nabave Izrada projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju 610 obiteljskih kua na podruju Republike Hrvatske Predmet nabave je podijeljen u 12 grupa: 1) GRUPA 1: Osjeko-baranjska; 2) GRUPA 2: Vukovarsko-srijemska; 3) GRUPA 3: Vukovarsko-srijemska 4) GRUPA 4: Vukovarsko-srijemska; 5) GRUPA 5: Brodsko-posavska; 6) GRUPA 6: Poeško-slavonska i Virovitiko-podravska; 7) GRUPA 7: Sisako-moslavaka; 8) GRUPA 8: Bjelovarsko-bilogorska; 9) GRUPA 9: Karlovaka; 10) GRUPA 10: Liko-senjska; 11) GRUPA 11: Šibensko-kninska; 12) GRUPA 12: Splitsko-dalmatinska i Dubrovako-neretvanska. CPV oznaka predmeta nabave: 71320000-7. CPV naziv predmeta nabave: usluge tehnikog projektiranja. 2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe Predmet nabave je podijeljen na grupe: 1) GRUPA 1: Osjeko-baranjska – 50 kua; 2) GRUPA 2: Vukovarsko-srijemska – 45 kua; 3) GRUPA 3: Vukovarsko-srijemska – 60 kua; 4) GRUPA 4: Vukovarsko-srijemska – 55 kua; 5) GRUPA 5: Brodsko-posavska – 40 kua; 6) GRUPA 6: Poeško-slavonska i Virovitiko-podravska – 50 kua; 7) GRUPA 7: Sisako-moslavaka – 60 kua; 8) GRUPA 8: Bjelovarsko-bilogorska - 40 kua; 9) GRUPA 9: Karlovaka – 50 kua; 10) GRUPA 10: Liko-senjska – 50 kua; 11) GRUPA 11: Šibensko-kninska – 60 kua; 12) GRUPA 12: Splitsko-dalmatinska i Dubrovako-neretvanska – 50 kua. 2.3. Koliina predmeta nabave Vrsta i koliina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u troškovniku - Dokumentacije o nabavi i njezin je sastavni je dio. 2.4. Tehnike specifikacije Tehnike specifikacije i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave specificirane su u troškovniku usluga koji se nalazi u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i ine njezin sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji nain mijenjati sadraj Troškovnika. Ponuene usluge moraju u cijelosti zadovoljiti sve traene uvjete iz opisa predmeta nabave te iz detaljne specifikacije navedene u Troškovnicima. 2.5. Troškovnik Troškovnik je priloen u nestandardiziranom formatu kao zasebni dokument u .xlsx formatu, a objavljuje se i dostupan je za preuzimanje u EOJN RH te ini sastavni dio Dokumentacije o nabavi. 2.6. Mjesto izvoenja usluga
Stranica 6 od 20
Republika Hrvatska 2.7. Rok poetka i rok završetka pruanja usluga Rok za izradu Glavnog projekta obiteljske kue je 60 kalendarskih dana od zaprimanja naloga do predaje projekta korisniku ili nadlenom uredu za graditeljstvo. U sluaju da graevinska dozvola nije potrebna rok se rauna do predaje projekta Naruitelju ili osobi koju odredi Naruitelj. Rok za izradu Upute o nainu sanacije ili gradnje obiteljske kue : 15 kalendarskih dana od izrade Glavnog projekta, odnosno izdavanja graevinske dozvole, do predaje Upute Naruitelju ili osobi koju odredi Naruitelj. U sluaju da Glavni projekt nije potreban, rok se rauna od zaprimanja naloga do predaje Upute Naruitelji ili osobi koju odredi Naruitelj. Rok za korekciju projektne dokumentacije: 5 kalendarskih dana od obavijesti Naruitelja ili osobe koju odredi Naruitelj. Rok za izvoenje cjelokupnog predmeta nabave: 31.12.2018. godine. III. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOGSUBJEKTA Sukladno dokumentaciji za nadmetanje za svaku pojedinu grupu. IV. Nain dokazivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u elektronikoj ponudi Sukladno dokumentaciji za nadmetanje za svaku pojedinu grupu. V. PODACI O PONUDI 5.1. Nain izrade i dostave ponude Ponuda se dostavlja elektronikim sredstvima komunikacije putem EOJN RH, vezujui se na elektroniku objavu poziva na nadmetanje te na elektroniki pristup Dokumentaciji o nabavi. Ponuditelji kreiraju ponudu u sustavu EOJN RH koja sadri sljedee:
1. uvez ponude u obliku generiranog obrasca EOJN 2. popunjeni Popunjen i potpisan ESPD obrazac za Ponuditelja, a u sluaju Zajednice gospodarskih subjekata za
svakog pojedinog lana Zajednice, (dostavlja se u skeniranom obliku) 3. Popunjeni ESPD za svakog Podugovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na iju se sposobnost oslanja
Ponuditelj ili Zajednicu gospodarskih subjekata sukladno dokumentaciji o nabavi (dostavlja se u skeniranom obliku)
4. ostalo zatraeno u Dokumentaciji o nabavi, a nije navedeno u ESPD obrascu (npr. izjave, potvrde, punomo ili ovlast u sluaju zajednike ponude, potpisan prijedlog ugovora)
5. jamstvo za ozbiljnost ponude 6. preslika jamstva za ozbiljnost ponude 7. reference gospodarskog subjekta na ovakvim i slinim poslovima
Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da e isporuiti robu, pruiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridravati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi. Podnošenjem svoje ponude ponuditelj prihvaa sve uvjete navedene u ovoj Dokumentaciji o nabavi. Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (upload/uitavanje) dokumenata ponude, popunjenih izjava i troškovnika. Sve priloene dokumente EOJN RH uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“. Uvez ponude stoga sadri podatke o Naruitelju, Ponuditelju ili Zajednici gospodarskih subjekata, po potrebi Podugovarateljima, ponudi te u EOJN RH generirani Ponudbeni list (npr. obrasci, troškovnici i sl.) Uvez ponude se digitalno potpisuje naprednim elektronikim potpisom.
Stranica 7 od 20
Smatra se da ponuda dostavljena elektronikim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naruitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. Ako tijekom razdoblja od etiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda zbog tehnikih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne tee dok traje nedostupnost, odnosno dok Naruitelj produlji rok za dostavu sukladno lanku 240. ZJN 2016. U sluaju nedostupnosti EOJN RH Narodne novine d.d. su obvezne o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo dravne uprave nadleno za politiku javne nabave i objaviti obavijest o nedostupnosti na internetskim stranicama. Nakon što EOJN RH postane ponovno dostupan, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo dravne uprave nadleno za politiku javne nabave, obavijestiti sve Naruitelje putem sustava EOJN RH te objaviti obavijest o dostupnosti na internetskim stranicama. Naruitelj je obvezan produiti rok za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave ako EOJN RH nije bio dostupan u sluaju iz lanka 239. ZJN 2016 i to najmanje etiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje. U sluaju da Naruitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene albe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u meuvremenu dostavljene elektroniki, EOJN trajno e onemoguiti pristup tim ponudama ime e se osigurati da nitko nema uvid u sadraj dostavljenih ponuda. U sluaju da se postupak nastavi, Ponuditelj e morati ponovno dostaviti svoje ponude. Trenutak zaprimanja elektroniki dostavljene ponudu dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektronike ponude te se bez odgode Ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektronike ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednim brojem ponude prema redoslijedu zaprimanja elektroniki dostavljenih ponuda. Kljuni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehniki uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroniku ponudu su slijedei: - Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u EOJN RH kao
zainteresirani gospodarski subjekt pri emu je upisao vaeu adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naruiteljem putem EOJN RH,
- gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektronikim potpisom uporabom vaeeg digitalnog certifikata
- Gospodarski subjekt je putem EOJN RH dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda. Ponuda se izrauje na nain da ini cjelinu. Dijelove ponude kao što je jamstvo za ozbiljnost ponude, koje ne moe biti uvezano ponuditelj obiljeava nazivom i navodi u sadraju ponude kao dio ponude. Naruitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogui neispravan rad EOJN RH-a, zastoj u radu EOJN RH-a ili nemogunost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektronikom obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH-a. Detaljne upute naina elektronike dostave ponuda, upotrebe naprednog elektronikog potpisa te informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektroniku dostavu ponuda, ukljuujui kriptografsku zaštitu, dostupne su na stranicama EOJN RH-a, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ Prilikom elektronike dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija izmeu ponuditelja i Naruitelja obavlja se na nain da se ouva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe Naruitelja imat e uvid u sadraj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu. U sluaju da Naruitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene albe na Dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u meuvremenu dostavljene elektroniki, EOJN RH e trajno onemoguiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadraj dostavljenih ponuda. U sluaju da se postupak nastavi, ponuditelji e morati ponovno dostaviti svoje ponude. U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH e elektroniki dostavljene ponude pohraniti na nain koji omoguava uvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogunost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima Naruitelja po isteku roka za dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda. 5.2. Dostava dijela / dijelova ponude u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici Ukoliko pri elektronikoj dostavi ponuda iz tehnikih razloga nije mogue sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektronikog potpisa na dijelove ponude, Naruitelj prihvaa dostavu u papirnatom
obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektroniki ili dijelova za iju su izradu, zbog specifinosti predmeta nabave nuni posebni formati dokumenata koji nisu podrani kroz ope dostupne aplikacije ili dijelova za iju su obradu, zbog specifinosti predmeta nabave, nuni posebni formati dokumenata obuhvaeni shemama licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu. Takoer, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili subjekata koji su vaei samo u izvorniku, ako ih elektronikim sredstvom nije mogue dostaviti u izvorniku, poput traenog jamstva za ozbiljnost ponude. U sluaju kada ponuditelj uz elektroniku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja odreene dokumente koji ne postoje u elektronikom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici, na kojoj mora biti naznaeno:
Na prednjoj strani:
SREDIŠNJI DRAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE Savska cesta 28, 10000 Zagreb Ev. br. nabave: O-P-K-3/17-__
Predmet nabave: „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU I IZGRADNJU __ OBITELJSKIH KUA NA PODRUJU _________ UPANIJE“
„DIO/DIJELOVI PONUDE KOJI SE DOSTAVLJAJU ODVOJENO“ „NE OTVARAJ“
Na prednjoj strani ili poleini:
< Naziv i adresa Ponuditelja / lanova zajednice gospodarskih subjekata > < OIB/nacionalni identifikacijski broj Ponuditelja / lanova zajednice gospodarskih subjekata >
Dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku moraju biti uvezani u cjelinu na nain da se onemogui naknadno vaenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom ija su oba kraja na posljednjoj strani privršena naljepnicom i otisnutim štambiljem). Stranice papirnatog dijela elektronike ponude se oznaavaju brojem na nain da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica papirnatog dijela elektronike ponude. Ako je papirnati dio elektronike ponude izraen od više dijelova, stranice se oznaavaju na nain da svaki sljedei dio zapoinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio papirnatog dijela elektronike ponude izvorno numeriran, Ponuditelj ne mora taj dio papirnatog dijela elektronike ponude ponovno numerirati. Ponuditelj je duan dostaviti papirnati dio elektronike ponude u jednom primjerku. Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj ili šalje poštom preporueno ili predaje neposredno naruitelju u prostorije Naruitelja na istoj adresi. Ponuditelj samostalno odreuje nain dostave dijela/dijelova ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Naruitelj e za neposredno dostavljene dijele/dijelove ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku izdati potvrdu o primitku. Ponuda se smatra pravodobnom ako elektronika ponuda i svi pripadajui dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku i/ili fizikom obliku (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude, uzorci, mediji za pohranjivanje podataka i sl.) pristignu na adresu naruitelja do roka za otvaranje ponuda. U sluaju pravodobne dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN RH-a (elektronike ponude). 5.3. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude U roku za dostavu ponude ponuditelj moe izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znai da se uitavanjem („uploadanjem“) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadri izmijenjene ili dopunjene podatke. Uitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH, Naruitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda. Ovaj korak zahtjeva ponovno uitavanje/upisivanje financijskih znaajki ponude (troškovnika i/ili ponudbenog lista u sluaju nestandardiziranog troškovnika) u sustavu EOJN RH. U sluaju da je predan stari uvez ponude, ponuda
Stranica 9 od 20
nee biti sigurno uvezana i smatrat e se nepravilnom (ponuda koja nije izraena u skladu s dokumentacijom o nabavi). Odustajanje od ponude ponuditelj vrši na isti nain kao i predaju ponude, u EOJN RH-u, odabirom na mogunost „Odustajanje“. Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. 5.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda Ponuditelj svoju elektroniku ponudu mora dostaviti, predajom u Elektroniki oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, najkasnije do
27. lipnja 2017. do 10:00 sati kada e ujedno zapoeti i javno otvaranje ponuda u prostorijama Naruitelja na adresi:
Savska cesta 28, Zagreb
U sluaju kada naruitelj dobije informaciju da je pristigla elektroniki dostavljena ponuda, a funkcija javnog otvaranja elektroniki dostavljenih ponuda je nedostupna iz bilo kojeg razloga, proces javnog otvaranja ponuda zapoinje kada se za to stvore uvjeti. Naruitelj je obvezan produiti rok za dostavu ponuda u sljedeim sluajevima: 1. ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatraene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom etvrtog dana prije roka odreenog za dostavu 2. ako je dokumentacija o nabavi znaajno izmijenjena 3. ako EOJN RH nije bio dostupan u sluaju iz lanka 239. ZJN 2016. U sluajevima iz 1. i 2. gore navedenih toaka, Naruitelj produljuje rok za dostavu razmjerno vanosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje. U sluaju iz gore navedene toke 3., Naruitelj produljuje rok za dostavu za najmanje etiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje. Naruitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatraene ili ako je njihova vanost…