dokumentacija o nabavi-dizala

of 70/70
Vukovarsko-srijemska županija NABAVA I UGRADNJA DIZALA Stranica 1 DOKUMENTACIJA O NABAVI OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI NABAVA RADOVA NABAVA I UGRADNJA DIZALA U ZGRADAMA DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI I DOMA ZDRAVLJA VUKOVAR Evidencijski broj nabave: 67/18 Nabava je sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji“, KK.08.1.1.02.0005 Vukovar, srpanj 2018.

Post on 15-Oct-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - .DOKUMENTACIJA O NABAVI-DIZALAStranica 1
NABAVA RADOVA
NABAVA I UGRADNJA DIZALA U ZGRADAMA DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI I DOMA ZDRAVLJA VUKOVAR
Evidencijski broj nabave: 67/18
Nabava je sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru projekta „Poboljšanje uvjeta za pruanje primarne zdravstvene zaštite u
Vukovarsko-srijemskoj upaniji“, KK.08.1.1.02.0005
Vukovar, srpanj 2018.
Stranica 2
SADRAJ: I. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE II. OBRASCI III. PRIJEDLOG UGOVORA IV. TROŠKOVNICI
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 3
Stranica 4
1. OPI PODACI 1.1. PODACI O NARUITELJU: Naziv naruitelja: Vukovarsko-srijemska upanija Sjedište Naruitelja: Vukovar, upanijska 9 OIB Naruitelja: 74724110709 Broj telefona Naruitelja: 032/454-201 Broj telefaxa Naruitelja: 032/454-200 Internetska adresa Naruitelja: www.vusz.hr 1.2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 67/18 1.3. OSOBA ZADUENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA: Kontakt osoba: Suzana Kati-Horvat i Sonja Periša Adresa: Vukovar, upanijska 9 Telefon: 032/454-803; 032/454-804 Fax: 032/454-803 Adresa elektronske pošte: [email protected] [email protected] Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmeu naruitelja i gospodarskih subjekata moe se obavljati iskljuivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektronikog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi ili elektronikom poštom na gore navedenu adresu e-pošte. Detaljne upute o nainu komunikacije izmeu gospodarskih subjekata i naruitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr.
1.4. SUKOB INTERESA: Sukladno lanku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, dalje: ZJN 2016) izjavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima naruitelj kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi.
1.5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti. U otvorenom postupku javne nabave svaki zainteresirani gospodarski subjekt moe dostaviti ponudu u roku za dostavu ponuda. Otvoreni postupak zapoinje od dana slanja poziva na nadmetanje.
1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 1.267.305,37 kuna bez PDV-a. Grupa 1: 472.240,00 kuna bez PDV-a
Grupa 2: 795.065,37 kuna bez PDV-a
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 5
1.7. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI Naruitelj e s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi radova.
1.8. NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM S odabranim ponuditeljem naruitelj e sklopiti ugovor o javnoj nabavi.
1.9. NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIKA DRABA Ne provodi se elektronika draba.
1.10. NAVOD USPOSTAVLJA LI SE SUSTAV KVALIFIKACIJE: Ne uspostavlja se sustav kvalifikacije.
1.11. NAVOD USPOSTAVLJA LI SE DINAMIKI SUSTAV NABAVE: Ne uspostavlja se dinamiki sustav nabave.
1.12. INTERNETSKA STRANICA NA KOJOJ JE OBJAVLJENO IZVJEŠE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Sukladno lanku 198. ZJN 2016. Naruitelj je proveo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, kao i ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Izvješa o provedenim prethodnim savjetovanjima objavljeni su na EOJN i na internetskoj stranici Naruitelja-u tijeku
2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. OPIS PREDMETA NABAVE Predmet nabave obuhvaa projektiranje, nabavu i ugradnju dizala do potpune funkcionalnosti u zgradi Doma zdravlja Vinkovci i zgradi Doma zdravlja Vukovar, a sukladno tehnikim specifikacijama navedenim u Troškovniku gdje su opisani uvjeti i zahtjevi Naruitelja u pogledu uvjeta nabave i ugradnje dizala te usluga jamstva za izvedene radove i ugraenu opremu. U predmet nabave ukljueno je i redovno mjeseno odravanje i izvanredni servis dizala u jamstvenom roku. CPV oznaka predmeta nabave: 42416100-6 Dizala, 45313100-5 Radovi ugradnje dizala, 45313000-4 Radovi ugradnje dizala i pokretnih stepenica Nabava se provodi u okviru provedbe projekta „Poboljšanje uvjeta za pruanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj upaniji“, KK.08.1.1.02.0005, Nositelj projekta je Vukovarsko- srijemska upanija. 2.2. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe: Grupa 1:Nabava i ugradnja dizala u Domu zdravlja Vinkovci Grupa 2: Nabava i ugradnja dizala u Domu zdravlja Vukovar Ponuditelji su u mogunosti dostaviti ponudu samo za jednu ili za obje grupe predmeta nabave.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 6
2.3. KOLIINA PREDMETA NABAVE Sukladno lanku 4. stavak 1. toka 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17), Naruitelj je u predmetnom postupku javne nabave odredio predvienu (okvirnu) koliinu predmeta nabave koja je specificirana u Troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije. Obraun izvedenih radova je prema stvarno izvedenim koliinama. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg radova koji se trae u ovom nadmetanju u odnosu na onu grupu za koju dostavlja ponudu. Ponude koje ne obuhvaaju sve stavke Troškovnika ili traenog opsega radova nee se razmatrati. 2.4. TEHNIKE SPECIFIKACIJE Minimalni uvjeti i karakteristike predmeta nabave specificirani su u Troškovniku i Tehnikim specifikacijama. Za sve radove treba primjenjivati vaee tehnike propise, graevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrauje, mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama, a prema troškovniku radova koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u tehnikim specifikacijama kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji nain mijenjati sadraj tehnikih specifikacija i troškovnika te ponuditelji moraju izvršiti radove i ugraditi robu koja zadovoljava svim traenim uvjetima. 2.5. KRITERIJI ZA OCJENU JEDNAKOVRIJEDNOSTI PREDMETA NABAVE Za sve stavke troškovnika u kojima se moebitno trai ili navodi marka, patent, tip ili odreeno podrijetlo ponuditelj moe ponuditi “ili jednakovrijedno“ traenom ili navedenom. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predvienim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajuim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajueg proizvoda koji nudi, te ako se to trai, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehniku dokumentaciju o proizvodu iz koje je mogua i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnike karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).
2.6. TROŠKOVNIK Ponuditelji su obvezni u cijelosti ispuniti troškovnik s jedininim i ukupnim cijenama, dakle, sve stavke moraju biti popunjene u odnosu na onu grupu za koju dostavlja ponudu. Ukoliko se stavka iskazujte kao komplet, ali se sastoji od više podstavki, ponuditelj mora ponuditi i upisati jedinine cijene i za te podstavke ukoliko su za podstavke upisane jedinice mjere i koliine, a ujedno mora i iskazati ukupnu cijenu za cijelu stavku, donosno komplet. Ukoliko su u stavki troškovnika podstavke navedene u smislu opisa cijele stavke kao kompleta te nisu navedene koliine i jedinice mjere za podstavke u predvienim stupcima u tom se sluaju nudi i upisuje jedinina cijena samo za cjelokupnu stavku, odnosno komplet. Jedinine cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokruene na dvije decimale. Prilikom popunjavanja troškovnika cijenu stavke izraunava kao umnoak koliine stavke i jedinine cijene stavke.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 7
Troškovnik koji je priloen uz Dokumentaciju o nabavi ponuditelj ne mora dodatno ovjeravati elektronikim potpisom.
2.6. MJESTO IZVOENJA RADOVA Grupa 1: Dom zdravlja Vinkovci, Kralja Zvonimira 53, 32100 Vinkovci Grupa 2: Dom zdravlja Vukovar, Sajmište 1, 32000 Vukovar
2.7. ROK IZVOENJA RADOVA Poetak izvoenja radova je nakon uvoenja u posao. Rok za izvoenje svih radova, nabavu i ugradnju robe je 135 radnih dana od dana uvoenja u posao, a rok za sveukupne ateste i puštanje u pogon je 15 dana od montae dizala. Sveukupni rok do pune gotovosti i puštanja u pogon je stopedeset (150) radnih dana od dana uvoenja u posao. Radovi e se izvoditi sukladno dinamikom planu izvoenja koji e se izraditi i uskladiti sa strunim nadzorom u roku od 10 dana od potpisivanja ugovora, a prije uvoenja u posao. U sluaju da doe do produenja roka izvoenja ili neispunjavanja dinamike u ugovorenom roku zbog propusta ili krivnje izvoaa, Naruitelj ima pravo na ugovornu kaznu sukladno prijedlogu ugovora. Ukoliko Naruitelj ima pravo na ugovornu kaznu i ista dostigne maksimalni iznos Naruitelj ima pravo po vlastitom izboru raskinuti Ugovor bez štetnih posljedica i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora ili odrediti novi rok izvršenja. U sluaju ponovnog kašnjenja s izvršenjem predmeta nabave, kod novo odreenog roka primjenjuju se odredbe o ugovornoj kazni, raskidu ugovora i naplati jamstava za uredno ispunjenje Ugovora. Naruitelj moe odbiti penale od isplata koje duguje izvoau. Ugovorna kazna nee osloboditi odabranog ponuditelja obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi radova i Dokumentaciji o nabavi. O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, ve je Ugovor o javnoj nabavi radova ujedno i obavijest o zadravanju prava na ugovornu kaznu.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 8
3. OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA I DOKUMENTI KOJIMA GOSPODARSKI SUBJEKT DOKAZUJE ODSUTNOST OSNOVA ZA ISKLJUENJE
3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUENJE
Temeljem lanka 251. i 252. ZJN 2016 javni naruitelj e iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
3.1.1. sukladno odredbi lanka 251. stavka 1. ZJN 2016 ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave utvrdi da: 1) je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je dravljanin Republike Hrvatske pravomonom presudom osuena za: a) sudjelovanje u zloinakoj organizaciji, na temelju – lanka 328. (zloinako udruenje) i lanka 329. (poinjenje kaznenog djela u sastavu zloinakog udruenja) Kaznenog zakona – lanka 333. (udruivanje za poinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) b) korupciju, na temelju – lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), lanka 291. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 292. (nezakonito pogodovanje), lanka 293. (primanje mita), lanka 294. (davanje mita), lanka 295. (trgovanje utjecajem) i lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona – lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 337. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 338. (zlouporaba obavljanja dunosti dravne vlasti), lanka 343. (protuzakonito posredovanje), lanka 347. (primanje mita) i lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) c) prijevaru, na temelju – lanka 236. (prijevara), lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), lanka 256. (utaja poreza ili carine) i lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona – lanka 224. (prijevara), lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i lanka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristikim aktivnostima, na temelju
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 9
– lanka 97. (terorizam), lanka 99. (javno poticanje na terorizam), lanka 100. (novaenje za terorizam), lanka 101. (obuka za terorizam) i lanka 102. (teroristiko udruenje) Kaznenog zakona – lanka 169. (terorizam), lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i lanka 169.b (novaenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju – lanka 98. (financiranje terorizma) i lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – lanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) f) djeji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju – lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona – lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili 2) je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije dravljanin Republike Hrvatske pravomonom presudom osuena za kaznena djela iz lanka 251. toke 1. podtoaka od a) do f) ZJN 2016 i za odgovarajua kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima drave poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drave iji je osoba dravljanin, obuhvaaju razloge za iskljuenje iz lanka 57. stavka 1. toaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
3) postoje osnove za iskljuenje iz toke 3.1.1. u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave. Razdoblje iskljuenja gospodarskog subjekta nabave kod kojeg su ostvarene osnove za iskljuenje iz ove toke iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomonosti presude, osim ako pravomonom presudom nije odreeno drukije.
Za potrebe utvrivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje ESPD) (Dio III. Osnove za iskljuenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi.
U sluaju zajednice gospodarskih subjekata, navedene okolnosti utvruju se za sve lanove zajednice pojedinano te svaki lan zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac. Naruitelj moe prije donošenja odluke od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od 5 dana, dostavi dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje iz podtoke 3.1.1., i to : - a. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajueg registra ili, ako to nije mogue, - b. jednakovrijedni dokument nadlene sudske ili upravne vlasti u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin ili - c. ako se u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaaju sve okolnosti iz ove podtoke 3.1.1., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotine drave ne
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 10
postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlene sudske ili upravne vlasti, javnog biljenika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin. Napomena: Sukladno lanku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Izjavu iz lanka 265. stavka 2. u vezi s lankom 251. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi moe dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su lanovi upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. 3.1.2. ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: - u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili - u Republici Hrvatskoj ili u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno, javni naruitelj nee iskljuiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave temeljem podtoke 3.1.2. ako mu sukladno posebnom propisu plaanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaanja.
Za potrebe utvrivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za iskljuenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi. Naruitelj moe prije donošenja odluke od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od 5 dana, dostavi aurirani popratni dokument kao dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje iz podtoke 3.1.2., i to: - a. potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ili - b. drugog nadlenog tijela drave poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave c. ako se u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaaju sve okolnosti iz ove podtoke 13.2., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotine drave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlene sudske ili upravne vlasti, javnog biljenika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin. Kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje iz toke 13.2. Dokumentacije o nabavi Naruitelj e prihvatiti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadlenog tijela u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojim kao auriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadrani u dokumentu odgovaraju injeninom stanju u trenutku dostave Naruitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 11
3.2. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUENJE Temeljem lanka 254. ZJN 2016 javni naruitelj e iskljuiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako: 3.2.1. je nad gospodarskim subjektom otvoren steajni postupak, ako je nesposoban za plaanje ili prezaduen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja steajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz slinog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima Za potrebe utvrivanja nepostojanja ove osnove za iskljuenje, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio III: Osnove za iskljuenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošu, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem, za sve gospodarske subjekte u ponudi. Naruitelj moe prije donošenja odluke od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od 5 dana, dostavi dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje iz toke 3.2.1, i to : - a. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovakog suda ili drugog nadlenog tijela u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za iskljuenje iz toke 3.2.1. ove Dokumentacije o nabavi ILI - b. ako se u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaaju sve okolnosti iz ove podtoke 3.1.1., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotine drave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlene sudske ili upravne vlasti, javnog biljenika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin.
3.3. ODREDBE O „SAMOKORIGIRANJU“: Temeljem lanka 255. ZJN 2016 gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za iskljuenje iz toaka 3.1.1. i 3.2. ove Dokumentacije o nabavi moe javnom naruitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje. Takav gospodarski subjekt obvezan je u ESPD obrascu Dio III. Osnove za iskljuenje, Odjeljak A:Osnove povezane s kaznenim presudama opisati poduzete mjere vezano uz „samokorigiranje“. Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje: 1. plaanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajuih mjera u cilju plaanja naknade štete prouzroene kaznenim djelom ili propustom 2. aktivnom suradnjom s nadlenim istranim tijelima radi potpunog razjašnjenja injenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom 3. odgovarajuim tehnikim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprjeavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 12
U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, Ponuditelj u ponudi dostavlja dokaze o mjerama koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo Ponuditelj, ocjenjuju se uzimajui u obzir teinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze ponuditelja. Naruitelj nee iskljuiti Ponuditelja iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene. Gospodarski subjekt kojem je pravomonom presudom odreena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na odreeno vrijeme nema pravo korištenja mogunosti dostavljanja dokaza o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje, sve do isteka roka zabrane u dravi u kojoj je presuda na snazi.
3.4. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE DA NE POSTOJE OSNOVE ZA ISKLJUENJE Gospodarski subjekt duan je ispuniti Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD obrazac) kao sastavni dio ponude, koji je prilog ove Dokumentacije o nabavi, i to kao auriranu formalnu izjavu koja slui kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili tree strane, a kojima se potvruje da taj gospodarski subjekt nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt iskljuuje ili moe iskljuiti iz postupka javne nabave. Gospodarski subjekt za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 3.1., 3.2. i 3.3. ispunjava ESPD obrazac: dio III. Osnove za iskljuenje, odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama, odjeljak B: Osnove povezane s plaanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošu, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem. Naruitelj moe prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraiti da u roku od 5 (pet) dana, raunajui od dana slanja zahtjeva Naruitelja putem EOJN RH, dostavi aurirane popratne dokumente kojima dokazuje da ne postoje osnove za iskljuenje iz toke 3.1. i 3.2. ove Dokumentacije o nabavi. Aurirane popratne dokumente ponuditelj moe dostaviti u neovjerenoj preslici putem EOJN RH. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektronike isprave. U svrhu dodatne provjere informacija naruitelj moe zatraiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traenih dokumenata. Sukladno lanku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u javnoj nabavi (‘’Narodne novine’’ br. 65/17.) oborivo se smatra da su dokazi iz lanka 265. stavka 1. ZJN 2016 aurirani ako nisu stariji od dana u kojem istjee rok za dostavu ponuda. Odbit e se ponuda ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako ne dostavi aurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokae da ispunjava traene uvjete. U tom sluaju e naruitelj pozvati ponuditelja koji je podnio sljedeu najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 13
4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI 4.1.1. Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar u dravi njegovog poslovnog nastana. Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - ispunjeni ESPD obrazac (dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak A:Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte). U sluaju zajednice gospodarskih subjekata, navedene okolnosti utvruju se za sve lanove zajednice pojedinano te svaki lan zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac. Naruitelj moe prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti iz toke 4.1. dostavi auriran popratni dokument: - izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajueg registra koji se vodi u dravi lanici njegova poslovnog nastana.
4.2. EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST 4.2.1.Gospodarski subjekt mora dokazati da je ukupni godišnji promet gospodarskog subjekta u posljednje tri dostupne financijske godine zajedno jednak ili vei od procijenjene vrijednosti grupe predmeta nabave za koju gospodarski subjekt podnosi ponudu. Za potrebe utvrivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - ispunjeni ESPD obrazac Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost, toka 1 Naruitelj moe prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz toke 4.2.1. dostavi auriran popratni dokument: - izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili poetka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogunosti dostaviti traene dokumente o financijskoj sposobnosti, moe je dokazati i drugim prikladnim dokumentima iz kojih moraju biti vidljivi traeni podaci.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 14
4.2.2. Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da mu raun u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio u blokadi, ime dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje. Podaci o solventnosti gospodarskog subjekta, obavezno trebaju obuhvatiti dan objave poziva na nadmetanje u EOJN RH. Za potrebe utvrivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - ispunjeni ESPD obrazac Dio IV. Kriteriji za odabir odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: toka 6. Toka 6. Dijela IV Kriteriji za odabir popunjava se tekstom: "raun u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio u blokadi za navedeno razdoblje". Naruitelj moe prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz toke 4.2.2. dostavi auriran popratni dokument: - bankovni obrazac BON-2/SOL-2, ili drugi odgovarajui dokument financijskih institucija, a koji ima istu dokaznu snagu kao i traeni dokaz. Gospodarski subjekt, ukoliko se u zemlji poslovnog nastana navedeni dokument ne izdaje, o tome dostavlja izjavu te zbog te injenice ponuda nee biti odbijena. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogunosti dostaviti traene dokumente o financijskoj sposobnosti, moe je dokazati i drugim prikladnim dokumentima iz kojih moraju biti vidljivi traeni podaci.
4.3. TEHNIKA I STRUNA SPOSOBNOST PONUDITELJA
Naruitelj je odredio uvjete tehnike i strune sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima iskustvo i resurse potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Minimalne razine tehnike i strune sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne su predmetu nabave. 4.3.1. Popis radova- prethodno iskustvo Gospodarski subjekt mora dokazati da je izvršio barem jedan (1), a maksimalno pet (5) istih ili slinih radova kao što je predmet nabave, izvršenih u godini u kojoj je zapoeo postupak javne nabave i tijekom pet (5) godina koje prethode toj godini. ija zbrojena vrijednost mora biti najmanje u visini : Za grupu 1.: 400.000,00 kn i Za grupu 2. 700.000,00 kn bez PDV-a. Pod istim ili slinim radovima podrazumijevaju se radovi na ugradnji dizala (Navedeni radovi mogu biti dio ukupne investicije no gospodarski subjekt mora dokazati da je u sklopu ukupne investicije uredno izvršio radove na ugradnji dizala u traenom iznosu.) Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 4.3.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 15
- ispunjeni ESPD: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekt, Odjeljak C: Tehnika i struna sposobnost, toka 1a) za radove Naruitelj moe prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz toke 4.3.1. dostavi auriran popratni dokument: - Popis istih ili slinih radova kao što je predmet nabave izvršenih u godini u kojoj je zapoeo postupak javne nabave i tijekom pet (5) godina koje prethode toj godini odnosno 2017.- 2012. Popis sadrava ili mu se prilau potvrde druge ugovorne strane o urednom izvoenju i ishodu najvanijih radova. Potvrda mora najmanje sadravati vrijednost radova (bez PDV), godinu kad su izvedeni radovi, mjesto izvoenja radova, predmet ugovora – vrsta radova, naziv druge ugovorne strane (investitora), navod da su radovi uredno izvršeni, puno ime i prezime, te ovjera (peat i potpis odgovorne osobe) investitora. Ukoliko gospodarski subjekt raspolae dokumentima kojima dokazuje minimalnu razinu tehnike i strune sposobnosti u kojima je valuta razliita od valute kuna, Naruitelj e pri raunanju protuvrijednosti koristiti srednji teaj HNB na dan objave ovog Poziva na nadmetanje. Obrazloenje traenih uvjeta sposobnosti: Ispunjavanje propisanih minimalnih razina tehnike i strune sposobnosti trai se kako bi gospodarski subjekt dokazao da ima dovoljnu razinu iskustva na izvoenju i ishodu radova istih ili slinih predmetu nabave. 4.3.2. Obrazovne i strune kvalifikacije
4.3.2.1. Obrazovne i strune kvalifikacije izvoaa radova
S obzirom na predmet nabave ponuditelj mora dokazati da ima na raspolaganju sljedee strunjake:
- minimum 1 ovlaštenog voditelja graenja arhitektonske ili graevinske struke (s obzirom na veinu graevinsko-obrtnikih radova) koji mora posjedovati iskustvo kao glavni inenjer (u sluaju više izvoaa), odnosno kao inenjer gradilišta u najmanje 1 završenom projektu u sklopu kojega je bila ugradnja dizala
- minimum 1 ovlaštenog voditelja graenja/radova/manje sloenih radova strojarske struke koji mora posjedovati iskustvo kao najmanje voditelj radova/manje sloenih radova u najmanje 1 završenom projektu u sklopu kojega je bila ugradnja dizala
- minimum 1 ovlaštenog voditelja graenja /radova/manje sloenih radova elektrotehnike struke
Temeljem lanka 27. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog ureenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15) ovlašteni voditelj graenja moe, u okviru zadaa svoje struke, voditi graenje, odnosno izvoenje graevinskih i drugih radova kojima se gradi nova graevina, rekonstruira, odrava ili uklanja postojea graevina. Takoer, ovlašteni voditelj graenja moe, u okviru zadaa svoje struke, obavljati poslove ovlaštenog voditelja radova.
Temeljem l. 28. ovlašteni voditelj radova moe, u okviru zadaa svoje struke, voditi izvoenje graevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju graevnih proizvoda, opreme ili postrojenja. Za voditelja manje sloenih radova moe se imenovati osoba koja je završila srednju školu po programu za tehniara odgovarajue struke i ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci i poloen struni ispit.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 16
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 4.3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - ispunjeni ESPD: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnika i struna sposobnost, toka 6.
Naruitelj moe prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz toke 4.3.2.1. dostavi auriran popratni dokument: - presliku Rješenja o upisu u imenik nadlene Komore ili potvrdu Komore, kojom se potvruje da je izvršen upis u odgovarajui imenik Komore ovlaštenih voditelja graenja/radova/tehniara,
- u sluaju imenovanju voditelja manje sloenih radova sukladno l. 28. st. 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog ureenja i gradnje, koji nije upisan u imenik voditelja radova-tehniara, dokaz da je nominirana osoba završila srednju školu po programu za tehniara odgovarajue struke (razina 4.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), ima najmanje deset godina radnog staa i poloen struni ispit (svjedodba, izjava poslodavca o radnom stau i preslika rješenja o poloenom strunom ispitu),
- Izjavu s podacima o strunjacima koje e ponuditelj imenovati kao glavnog inenjera/inenjera gradilišta/voditelja radova/manje sloenih radova te podaci o projektima izvoenja radova na ugradnji dizala u kojima je strunjak sudjelovao- kao dokaz traenog iskustva
Izjava treba biti ovjerena peatom (za gospodarske subjekte iz zemalja u kojima se peat koristi) i potpisana od ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta i potpisana od strane ponuenog strunjaka.
U Izjavi je potrebno najmanje navesti sljedee:
Podaci o strunjaku (ime, prezime, adresa, OIB, obrazovanje, naziv i sjedište poslodavca),
naziv projekta s kratkim opisom na kojem je steeno iskustvo,
razdoblje provoenja projekta (od – do, mjesec i godina),
naruitelja projekta/drugu ugovornu stranu (naziv i sjedište)
ulogu koju je strunjak imao na projektu i poslove na kojima je radio u sklopu projekta,
naziv gospodarskog subjekta iji je bio zaposlenik u trenutku stjecanja specifinog iskustva (u sluaju da je iskustvo stekao kod drugog gospodarskog subjekta, a ne kod ponuditelja/lana zajednice/podugovaratelja iji je sada zaposlenik)
navod da je strunjak na raspolaganju za izvršenje propisanih zadataka za ovaj predmet nabave.
U sluaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, javni naruitelj moe dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadlenog tijela ili tree strane koja ima saznanja o relevantnim injenicama.
4.3.2.1.1. Strani ovlašteni voditelji graenja i ovlašteni voditelji radova
Fizika osoba koja u stranoj dravi ima pravo obavljati poslove voditelja graenja/radova ima pravo u RH pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni voditelj graenja, odnosno ovlašteni voditelj radova, ako ima strune kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se ureuje priznavanje inozemnih strunih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 17
ne primjenjuje se na dravljana drave ugovornice EGP-a i drave lanice Svjetske trgovinske organizacije.
Sukladno lancima 60. -65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog ureenja i gradnje (N.N. 78/15) ovlaštena fizika osoba iz druge drave ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove voditelja graenja/radova u svojstvu ovlaštene osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih voditelja graenja,odnosno ovlaštenih voditelja radova odgovarajue komore, u skladu s posebnim zakonom kojim se ureuje udruivanje u Komoru.
Ovlaštena fizika osoba iz drave ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove voditelja graenja/radova u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije poetka prvog posla izjavom u pisanom ili elektronikom obliku izvijesti o tome odgovarajuu komoru, uz uvjet da:
- ima strune kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova voditelja graenja/radova u skladu s posebnim zakonom kojim se ureuje priznavanje inozemnih strunih kvalifikacija i drugim posebnim propisima
- je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova voditelja graenja/radova mogla uiniti investitoru ili drugim osobama.
Uz prethodnu izjavu iz lanka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priloiti:
- dokaz o dravljanstvu
- potvrdu kojom se potvruje da u dravi ugovornici EGP-a obavlja poslove voditelja graenja/radova u svojstvu ovlaštene osobe
- uvjerenje/dokaz o nekanjavanju, odnosno da nije izreena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora
- ovlaštenje za obavljanje poslova voditelja graenja/radova u svojstvu odgovorne osobe u dravi iz koje dolazi
- dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova voditelja graenja/radova u svojstvu odgovorne osobe mogao uiniti investitoru ili drugim osobama.
Ako se u dravi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi voditelja graenja/radova obavljaju bez posebnog ovlaštenja uz prijavu se prilae dokaz da je podnositelj prijave poslove voditelja graenja/radova u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u dravi lanici u kojoj ta profesija nije regulirana.
Stranoj ovlaštenoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u drugoj dravi ugovornici EGP-a, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokrie koje se osigurava, pri emu iznos osiguranja ne moe biti manji od 1.000.000,00 kuna. U sluaju djelomine jednakovrijednosti strana ovlaštena osoba duna je dodatno se osigurati za pokrie nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogueg iskljuenja iz pokria.
Izjava iz lanka 61. navedenog Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno pruati usluge u Republici Hrvatskoj. Komora ocjenjuje je li rije o povremenom obavljanju poslova u smislu lanka 61. navedenog Zakona prema okolnostima pojedinog sluaja. Povodom izjave iz lanka 61. navedenog Zakona Komora u skladu s odredbama
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 18
posebnog zakona kojim se ureuje priznavanje inozemnih strunih kvalifikacija i drugim posebnim propisima provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova voditelja graenja/radova i o tome izdaje potvrdu. Prilikom podnošenja prve izjave iz lanka 61. Zakona Komora obvezno provodi postupak provjere inozemne strune kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojima se ureuje priznavanje inozemnih strunih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, s obzirom da se radi o profesijama koje imaju utjecaja na sigurnost.
I stoga ponuditelj mora za svakog stranog ovlaštenog voditelja graenja/radova koji e sudjelovati u izvoenju radova kao auriran popratni dokument dostaviti:
- potvrdu o upisu u imenik stranih ovlaštenih voditelja graenja/radova hrvatske komore odreene struke ili
- potvrdu hrvatske komore arhitekata/inenjera odreene struke za povremeno ili privremeno obavljanje poslova ovlaštenih voenja graenja/ voditelja radova ili
- vaee ovlaštenje za obavljanje poslova voenja graenja/ voenja radova u dravi iz koje dolazi + izjava kojom pravna osoba potvruje da e, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, u roku do potpisa ugovora dostaviti vaei dokument za navedenog strunjaka potreban za obavljanje poslova voditelja graenja/radova u svojstvu ovlaštene osobe u RH. Izjava mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ili ovlaštenih osoba (ukoliko je zastupanje skupno) za zastupanje gospodarskog subjekta ili - izjavu potpisanu od ovlaštene osobe kojom potvruje da navedeni strunjak u dravi svog sjedišta ne mora posjedovati traeno ovlaštenje za obavljanje poslova voditelja graenja/radova i da e, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti vaei dokument za navedenog strunjaka potreban za obavljanje poslova voditelja graenja/radova u svojstvu ovlaštene osobe u RH.
- Izjavu s podacima o strunjacima koje e ponuditelj imenovati kao glavnog inenjera/inenjera gradilišta/voditelja radova/manje sloenih radova te podaci o projektima izvoenja radova na ugradnji dizala u kojima je strunjak sudjelovao- kao dokaz traenog iskustva – sastavljene sukladno toki 4.3.2.1. ove Dokumentacije. Ukoliko ponuditelj, u sluaju odabira, do trenutka potpisivanja ugovora ne dostavi dokaz da ispunjava traeni uvjet smatrati e se da je odustao od ponude, odnosno odbio potpisati ugovor i naplatiti e se jamstvo za ozbiljnost ponude te e se izvršiti ponovno rangiranje ponuda
4.3.2.2. Obrazovne i strune kvalifikacije pruatelja usluge projektiranja
S obzirom na predmet nabave ponuditelj mora dokazati da ima na raspolaganju sljedee strunjake:
- najmanje 1 ovlaštenog inenjera strojarstva koji mora posjedovati iskustvo u pripremi najmanje 1 projekta ugradnje dizala te biti upisan u odgovarajui imenik komore.
- najmanje 1 ovlaštenog inenjera elektrotehnike koja mora posjedovati iskustvo u pripremi najmanje 1 projekta ugradnje dizala te biti upisan u odgovarajui imenik komore.
Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog ureenja i gradnje (NN 78/15)propisano je da poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaa svoje struke moe obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inenjer sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inenjera u graditeljstvu i prostornom ureenju. (NN 78/15). Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 4.3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - ispunjeni ESPD: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnika i struna sposobnost, toka 6.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 19
Naruitelj moe prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz toke 4.3.2.1. dostavi auriran popratni dokument:
- potvrdu (ne stariju od 6 mjeseci) kojom potvruje da je aktivni lan hrvatske komore arhitekata/inenjera odreene struke
- Izjavu s podacima o raspoloivim projektantima s podacima o projektima izvoenja radova na ugradnji dizala u kojima je strunjak sudjelovao- kao dokaz traenog iskustva.
Izjava treba biti ovjerena peatom (za gospodarske subjekte iz zemalja u kojima se peat koristi) i potpisana od ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta i potpisana od strane ponuenog strunjaka.
U Izjavi je potrebno najmanje navesti sljedee:
Podaci o strunjaku (ime, prezime, adresa, OIB, obrazovanje, naziv i sjedište poslodavca),
naziv projekta s kratkim opisom na kojem je steeno iskustvo,
naruitelja projekta/drugu ugovornu stranu (naziv i sjedište)
ulogu koju je strunjak imao na projektu i poslove na kojima je radio u sklopu projekta,
navod da je strunjak na raspolaganju za izvršenje propisanih zadataka za ovaj predmet nabave.
U sluaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, javni naruitelj moe dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadlenog tijela ili tree strane koja ima saznanja o relevantnim injenicama.
4.3.2.2.1. Strani ovlašteni inenjeri
Fizika osoba koja u treoj zemlji ima pravo obavljati poslove projektiranja ima pravo u RH pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inenjer, ako ima strune kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se ureuje priznavanje inozemnih strunih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na dravljana drave ugovornice EGP-a i drave lanice Svjetske trgovinske organizacije.
Sukladno lancima 60. -65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog ureenja i gradnje (N.N. 78/15) ovlaštena fizika osoba iz druge drave ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove projektiranja u svojstvu ovlaštene osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata,odnosno ovlaštenih inenjera odgovarajue komore, u skladu s posebnim zakonom kojim se ureuje udruivanje u Komoru.
Ovlaštena fizika osoba iz drave ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije poetka prvog posla izjavom u pisanom ili elektronikom obliku izvijesti o tome odgovarajuu komoru, uz uvjet da:
- ima strune kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova projektiranja u skladu s posebnim zakonom kojim se ureuje priznavanje inozemnih strunih kvalifikacija i drugim posebnim propisima
- je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja mogla uiniti investitoru ili drugim osobama.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 20
Uz prethodnu izjavu iz lanka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priloiti: dokaz o dravljanstvu
- potvrdu kojom se potvruje da u dravi ugovornici EGP-a obavlja poslove projektiranja u svojstvu ovlaštene osobe
- uvjerenje/dokaz o nekanjavanju, odnosno da nije izreena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora
- ovlaštenje za obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe u dravi iz koje dolazi
- dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe mogao uiniti investitoru ili drugim osobama.
Ako se u dravi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi projektiranja obavljaju bez posebnog ovlaštenja uz prijavu se prilae dokaz da je podnositelj prijave poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u dravi lanici u kojoj ta profesija nije regulirana.
Stranoj ovlaštenoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u drugoj dravi ugovornici EGP-a, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokrie koje se osigurava, pri emu iznos osiguranja ne moe biti manji od 1.000.000,00 kuna. U sluaju djelomine jednakovrijednosti strana ovlaštena osoba duna je dodatno se osigurati za pokrie nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogueg iskljuenja iz pokria.
Izjava iz lanka 61. navedenog Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno pruati usluge u Republici Hrvatskoj. Komora ocjenjuje je li rije o povremenom obavljanju poslova u smislu lanka 61. Navedenog Zakona prema okolnostima pojedinog sluaja. Povodom izjave iz lanka 61. navedenog Zakona Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se ureuje priznavanje inozemnih strunih kvalifikacija i drugim posebnim propisima provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja i o tome izdaje potvrdu. Prilikom podnošenja prve izjave iz lanka 61. Zakona Komora obvezno provodi postupak provjere inozemne strune
kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojima se ureuje priznavanje inozemnih strunih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, s obzirom da se radi o profesijama koje imaju utjecaja na sigurnost.
I stoga ponuditelj mora za svakog stranog projektanta koji e sudjelovati u izradi projektne dokumentacije dostaviti kao aurirani popratni dokument: - potvrdu o upisu u imenik stranih ovlaštenih inenjera hrvatske komore inenjera odreene struke ili - potvrdu hrvatske komore inenjera odreene struke za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja ili - vaee ovlaštenje za obavljanje poslova projektiranja u dravi iz koje dolazi + izjava kojom pravna osoba potvruje da e, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, u roku do potpisa ugovora dostaviti vaei dokument za navedenog strunjaka potreban za obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe u RH. Izjava mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ili ovlaštenih osoba (ukoliko je zastupanje skupno) za zastupanje gospodarskog subjekta ili - izjavu potpisanu od ovlaštene osobe kojom potvruje da navedeni strunjak u dravi svog sjedišta ne mora posjedovati traeno ovlaštenje za obavljanje poslova projektiranja i da e, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti vaei dokument za
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 21
navedenog strunjaka potreban za obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe u RH.
- Izjavu s podacima o raspoloivim projektantima s podacima o projektima izvoenja radova na ugradnji dizala u kojima je strunjak sudjelovao- kao dokaz traenog iskustva – sastavljene sukladno toki 4.3.2.1. ove Dokumentacije. Ukoliko ponuditelj, u sluaju odabira, do trenutka potpisivanja ugovora ne dostavi dokaz da ispunjava traeni uvjet smatrati e se da je odustao od ponude, odnosno odbio potpisati ugovor i naplatiti e se jamstvo za ozbiljnost ponude te e se izvršiti ponovno rangiranje ponuda
4.4. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA
Radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti te tehnike i strune sposobnosti gospodarski subjekt se moe, sukladno lanku 273. ZJN 2016, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova meusobnog odnosa. Gospodarski subjekt se moe osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i strune kvalifikacije i struno iskustvo, samo ako e ti subjekti izvoditi radove/pruati usluge za koje se ta sposobnost trai. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati Naruitelju da e imati na raspolaganju potrebne resurse nune za izvršenje ugovora u obliku: - Izjave gospodarskog subjekta da e svoje resurse staviti na raspolaganje ponuditelju za izvršenje predmeta nabave ili - Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji za izvršenje predmeta nabave. Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor o poslovnoj suradnji mora minimalno sadravati:
naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse, naziv i sjedište ponuditelja kojemu ustupa resurse, jasno i tono navedene resurse koje stavlja na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora, potpis i peat ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje,
odnosno u sluaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i peat ugovornih strana. Gospodarski subjekt u ponudi mora dokazati za druge subjekte na iju se sposobnost oslanja da:
ne postoje osnove za njihovo iskljuenje, su upisani u odgovarajue registre, ispunjavaju uvjete ekonomske i financijske sposobnosti i/ili tehnike i strune sposobnosti (za
one uvjete radi ijeg se ispunjenja na gospodarski subjekt oslonio ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata).
Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje ugovora je solidarna. Naruitelj e od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na iju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za iskljuenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta. Zajednica gospodarskih subjekata moe se osloniti na sposobnost lanova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima odreenim ZJN 2016
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 22
5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD) 5.1. UVODNE NAPOMENE Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) je aurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja slui kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili tree strane, a kojima se potvruje da taj gospodarski subjekt: 1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt iskljuuje ili moe iskljuiti iz postupka javne nabave (osnove za iskljuenje) 2. ispunjava traene kriterije za odabir gospodarskog subjekta. Za potrebe utvrivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi obvezno dostavlja ESPD. U ESPD-u se navode izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadrava izjavu da e gospodarski subjekt moi, na zahtjev i bez odgode, javnom naruitelju dostaviti te dokumente. ESPD obrazac nije potrebno potpisivati, a dostavlja se kako sastavni dio ponude. Naruitelj je kao sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi priloio obrazac ESPD-a u docx. formatu. Obrazac ESPD-a u elektronikom obliku (.doc format) i na hrvatskom jeziku dostupan je takoer za preuzimanje na Portalu javne nabave: (http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/EU%20akti/Prilog2-ESPD-obrazac.doc) Servis za elektroniko popunjavanje ESPD-a (.xml format) dostupan je na internetskoj adresihttps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr. - U sluaju da ponudu podnosi samostalno gospodarski subjekt, ESPD u ponudi prilae Ponuditelj, a ESPD izrauje sam Ponuditelj, sukladno uputama Naruitelja iz dokumentacije o nabavi; - U sluaju da ponudu podnosi Zajednica gospodarskih subjekata, ESPD za svakog lana Zajednice u ponudi prilae Zajednica gospodarskih subjekata, a ESPD izrauje samostalno svaki lan Zajednice, sukladno uputama Naruitelja iz dokumentacije o nabavi; - U sluaju da se Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekata oslanjaju na sposobnost drugog subjekta ili podugovaratelja, ESPD za svaki gospodarski subjekt (na iju se sposobnost oslanjaju) u ponudi prilae Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekata onuditelja, a ESPD izrauje samostalno svaki drugi subjekt ili podugovaratelj na kojeg se Ponuditelj, odnosno Zajednica gospodarskih subjekata oslanja, sukladno uputama Naruitelja iz dokumentacije o nabavi; - U sluaju da Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekata za izvršenja dijela ugovora angairaju jednog ili više podugovaratelja na iju se sposobnost ne oslanjaju, ESPD za svakog podugovaratelja u ponudi prilae Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekata, a ESPD izrauje samostalno svaki podugovaratelj zasebno, sukladno uputama Naruitelja iz dokumentacije o nabavi. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta (vrijedi i za podugovaratelja ako se oslanja na sposobnost podugovaratelja) obvezan je u ESPD obrascu dio II. Podaci o gospodarskom subjektu, odjeljak C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata isto i oznaiti te u ponudi dostaviti zasebni ESPD kojim se potvruje da taj gospodarski subjekt:
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 23
a) nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt iskljuuje ili iz postupka javne nabave (osnove za iskljuenje) sukladno toki 3.ove Dokumentacije i da b) ispunjava referentne kriterije za odabir gospodarskog subjekta iz toke 4.1.1. i one kriterije za odabir gospodarskog subjekta za ije se dokazivanje Ponuditelj oslonio na drugog subjekta. Ako gospodarski subjekt za izvršenje dijela ugovora angaira jednog ili više podugovaratelja na iju se sposobnost ne oslanja, obvezan je za svakog podugovaratelja u ponudi dostaviti zasebni ESPD kojim potvruje da svaki podugovaratelj: a) nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt iskljuuje ili moe iskljuiti iz postupka javne nabave (osnove za iskljuenje) sukladno toki 3. ove Dokumentacije o nabavi i da b) ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta iz toke 4.1.1. 5.2. PROVJERA PODATAKA U ESPD-U PRILOENOM U PONUDI Sukladno lanku 262. ZJN 2016 naruitelj moe u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provoenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (dalje u tekstu ESPD) kod nadlenog tijela za voenje slubene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatraiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje ve posjeduje, ili izravnim pristupom elektronikim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz lanka 280. stavka 2. ZJN 2016 ( hrvatski jezik) ili putem EOJN RH. Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s auriranim popratnim dokumentima. Ako se ne moe obaviti provjera ili ishoditi potvrda, naruitelj moe zahtijevati od gospodarskog subjekta da u roku od 5 (pet) dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza. 5.3. DOSTAVA AURIRANIH POPRATNIH DOKUMENATA Naruitelj e prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraiti da, u primjerenom roku od pet dana, dostavi aurirane popratne dokumente, osim ako ve posjeduje te dokumente. Aurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadrani podaci vaei, odgovaraju stvarnom injeninom stanju u trenutku dostave naruitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Smatra se da naruitelj posjeduje aurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektronikim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz lanka 280. stavka 2. ZJN 2016 (hrvatski jezik). Aurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici putem EOJN RH. U svrhu dodatne provjere informacija naruitelj moe zatraiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traenih dokumenata. U sluaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, javni naruitelj moe dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadlenog tijela ili tree strane koja ima saznanja o relevantnim injenicama, osim u sluaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz pododjeljka 6. Odjeljka C. ZJN 2016. Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi aurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokae da ispunjava uvjete iz ove Dokumentacije o nabavi, Naruitelj e odbiti ponudu tog ponuditelja te e, prije donošenja odluke, od ponuditelja koji
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 24
je podnio sljedeu ekonomski najpovoljniju ponudu zatraiti da u primjerenom roku ne kraem od pet dana, dostavi aurirane popratne dokumente traene iz ove Dokumentacije o nabavi, osim ako ve posjeduje te dokumente. Naruitelj moe pozvati ponuditelja da nadopuni ili objasni dokumente zaprimljene sukladno ovoj Dokumentacije o nabavi, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz lanka 293. ZJN 2016. 6. PODACI O PONUDI
6.1. SADRAJ I NAIN IZRADE PONUDE Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridravati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi. Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da e izvršiti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi. Podnošenjem svoje ponude Ponuditelj prihvaa sve uvjete navedene u ovoj Dokumentaciji o nabavi. 6.1.1. Sadraj ponude:
1. „Uvez ponude“ kreiran od strane EOJN RH, 2. ponudbeni list kreiran od strane EOJN RH, 3. popunjen troškovnik u xls. formatu 4. popunjeni ESPD obrazac za ponuditelja, a u sluaju zajednice gospodarskih subjekata za
svakog pojedinog lana zajednice, 5. popunjeni ESPD za svakog podugovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na iju se
sposobnost oslanja ponuditelj ili zajednicu gospodarskih subjekata sukladno Dokumentaciji o nabavi,
6. popunjena Izjava o produljenom jamstvenom roku, 7. izjava o odazivu na servisnu intervenciju 8. potpisani prijedlog ugovora, 9. ostalo zatraeno u Dokumentaciji o nabavi, a nije navedeno u ESPD obrascu (npr. izjave,
potvrde, punomo ili ovlast u sluaju zajednike ponude), 10. jamstvo za ozbiljnost ponude – dostavlja se odvojeno u papirnatom obliku, a u elektronikoj
ponudi se prilae preslika jamstva te u sluaju uplate novanog pologa, dokaz o istom prilae se u elektronikoj ponudi
Ponuda se u ovom postupku javne nabave dostavlja iskljuivo elektronikim sredstvima komunikacije osim dijelova ponude koji se ne mogu dostaviti elektronikim putem (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude). 6.1.2. Nain izrade ponude koja se dostavlja elektronikim sredstvima komunikacije Ponuditelji kreiraju ponudu u sustavu EOJN RH. Ponuda se izrauje na nain da ini cjelinu. Ponuditelj je obvezan izraditi ponudu u formatu dokumenta koji je odredio naruitelj u ovoj Dokumentaciji o nabavi.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 25
Za dokumente za koje Naruitelj nije odredio format dokumenta, ponuditelj je obvezan ponudu izraditi u formatu koji je opedostupan i nije diskriminirajui. EOJN RH osigurava da su ponuda i svi njezini dijelovi koji su dostavljeni elektronikim sredstvima komunikacije izraeni na nain da ine cjelinu te da su sigurno uvezani. Ponuditelj nije obvezan oznaiti stranice ponude koja se dostavlja elektronikim sredstvima komunikacije. Ponuditelj nije obvezan dostaviti presliku ponude koja se dostavlja elektronikim sredstvima komunikacije. Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronika, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju. Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadri podatke o ponuditelju, i to za svakog lana zajednice uz obveznu naznaku lana koji je voditelj zajednice ovlašten za komunikaciju s naruiteljem 6.1.3. Nain izrade dijelova ponude koji se ne dostavljaju elektronikim sredstvima komunikacije Dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku moraju biti uvezani u cjelinu na nain da se onemogui naknadno vaenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Dijelove ponude kao što je jamstvo za ozbiljnost ponude, koje ne moe biti uvezano ponuditelj obiljeava nazivom i navodi u sadraju ponude kao dio ponude. Ponuditelji nemaju pravo mijenjati, ispravljati, dopunjavati ili brisati ili na bilo koji drugi nain intervenirati u tekst koji je odredio naruitelj u Dokumentaciji o nabavi. . Ispravci u dijelu ponude koja se dostavlja u papirnatom obliku moraju biti izraeni na nain da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvreni potpisom ponuditelja. 6.2. NAIN DOSTAVE PONUDE 6.2.1.Dostava ponude elektronikim sredstvima komunikacije Ponuda se dostavlja elektronikim sredstvima komunikacije putem EOJN RH. Elektronika dostava ponuda provodi se putem EOJN RH-a, vezujui se na elektroniku objavu poziva na nadmetanje te na elektroniki pristup Dokumentaciji o nabavi. Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (upload/uitavanje) svih dokumenata ponude, popunjenih obrazaca i troškovnika. Sve priloene dokumente Elektroniki oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“. Uvez ponude stoga sadri podatke o javnom naruitelju, ponuditelju ili zajednici gospodarskih subjekata, po potrebi podugovarateljima, ponudi te u EOJN RH generirane Ponudbene listove za nuene grupe i ostale priloge ponudi (npr. obrasci, troškovnici i sl.). Priloena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira te do podataka iz predane elektronike ponude nije mogue doi prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 26
Trenutak zaprimanja elektroniki dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektronike ponude te se bez odgode Ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektronike ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednim brojem ponude prema redoslijedu zaprimanja elektroniki dostavljenih ponuda Smatra se da ponuda dostavljena elektronikim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje Ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te Naruitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. Ponuditelj e jamstvo za ozbiljnost ponude i druge dokumente koji su vaei samo u izvorniku dostaviti u papirnatom obliku ako ih u elektronikom obliku nije mogue dostaviti u izvorniku. Naruitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogui neispravan rad EOJN RH , zastoj u radu EOJN RH-a ili nemogunost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektronikom obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH-a. Detaljne upute naina elektronike dostave ponuda te informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektroniku dostavu ponuda, ukljuujui kriptografsku zaštitu, dostupne su na stranicama EOJN RH-a, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ Prilikom elektronike dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija izmeu ponuditelja i Naruitelja obavlja se na nain da se ouva integritet podataka i tajnost ponuda. U sluaju da Naruitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene albe na Dokumentaciju o nabavi ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u meuvremenu dostavljene elektroniki, EOJN RH e trajno onemoguiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadraj dostavljenih ponuda. U sluaju da se postupak nastavi, ponuditelji e morati ponovno dostaviti svoje ponude. 6.2.2. Dostava dijela/dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronika Ukoliko pri elektronikoj dostavi ponuda iz tehnikih razloga nije mogue sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektronikog potpisa na dijelove ponude, Naruitelj prihvaa dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektroniki ili dijelova za iju su izradu nuni posebni formati dokumenata koji nisu podrani kroz ope dostupne aplikacije ili dijelova za iju su obradu nuni posebni formati dokumenata obuhvaeni shemama licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu. Takoer, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili subjekata koji su vaei samo u izvorniku, poput traenog jamstva za ozbiljnost ponude. U sluaju kada ponuditelj uz elektroniku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja odreene dokumente koji ne postoje u elektronikom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznaeno: naziv predmeta nabave i evidencijski broj postupka, s istaknutom napomenom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“. Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporuenom poštanskom pošiljkom na adresu Naruitelja, a na prednjoj strani omotnice mora biti naznaeno:
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA
Stranica 27
<Grupa 1: Nabava i ugradnja dizala u Domu zdravlja Vinkovci
Grupa 2: Nabava i ugradnja dizala u Domu zdravlja Vukovar>
„DIO/DIJELOVI PONUDE KOJI SE DOSTAVLJA/JU ODVOJENO“
„NE OTVARAJ“
< Naziv i adresa Ponuditelja / lanova Zajednice gospodarskih subjekata>
< OIB/nacionalni identifikacijski broj Ponuditelja / lanova Zajednice gospodarskih subjekata>
U sluaju dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem Elektronikog oglasnika javne nabave (elektronike ponude), pod uvjetom da je dio ponude u papirnatom obliku dostavljen Naruitelju do krajnjeg roka za zaprimanje ponuda. Kada ponuditelj osobnom predajom Naruitelju dostavlja dio ponude, Naruitelj e mu izdati potvrdu o zaprimanju dijela ponude. Do trenutka javnog otvaranja ponuda nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama. Ponuda se smatra pravodobnom ako elektronika ponuda i svi pripadajui dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku i/ili fizikom obliku (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude, uzorci, mediji za pohranjivanje podataka i sl.) pristignu na adresu Naruitelja do roka za otvaranje ponuda. Dio/dijelovi ponude pristigli nakon isteka roka za dostavu ponuda nee se otvarati, nego e se neotvoreni vratiti gospodarskom subjektu koji ih je dostavio. 6.2.3. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude U roku za dostavu ponude ponuditelj moe izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znai da se uitavanjem („uploadanjem“) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadri izmijenjene ili dopunjene podatke. Uitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH, Naruitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda. 6.2.4. Nedostupnost EOJN RH tijekom roka za dostavu ponuda Ako tijekom razdoblja od etiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda zbog tehnikih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne tee dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naruitelj produlji rok za dostavu sukladno lanku 240. ZJN 2016. Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda postoji ako zbog tehnikih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom etiri sata prije isteka roka za dostavu nije mogue:
1. priloiti bilo koji dokument u podranom formatu, ukljuujui troškovnik 2. kreirati ili priloiti uvez ponude 3. dostaviti ponudu.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 28
Nedostupnost, naruitelj ili gospodarski subjekt duan je prijaviti Slubi za pomo EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati. Po zaprimanju prijave, Narodne novine d.d. e istu provjeriti te u sluaju utvrene nedostupnosti obvezne su o tome bez odgode:
1. obavijestiti putem elektronike pošte zainteresirane gospodarske subjekte i naruitelja u postupku javne nabave, ako je mogue
2. obavijestiti putem elektronike pošte središnje tijelo dravne uprave nadleno za politiku javne nabave, i
3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama. Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraem od 30 minuta od zaprimanja prijave te ako je od otklanjanja preostalo najmanje etiri sata do isteka roka za dostavu, smatra se da nedostupnost nije nastupila. Nakon zaprimanja obavijesti naruitelj je obvezan produiti rok za dostavu za najmanje etiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje ili ispravka poziva na dostavu ponuda. 6.3. VARIJANTE PONUDE U ovom postupku javne nabave varijante ponude nisu dopuštene.
6.4. NAIN ODREIVANJA CIJENE PONUDE Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uraunati svi troškovi i popusti potrebni za izvršenje predmeta nabvave sukladno Dokumentaciji o nabavi.
Jedinina cijena je nepromjenjiva.
Ponuditelj je obvezan prije davanja ponude prouiti kompletnu dokumentaciju temeljem koje e izvršiti predmet nabave. Obveza je Ponuditelja upoznati se s lokacijom na kojoj e se radovi izvoditi kao i sa uvjetima za njihovo izvoenje, jer iz razloga nepoznavanja istog nee imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude ili bilo koje druge odredbe iz ove Dokumentacije o nabavi i Ugovora o izvoenju radova.
Ponuene jedinine cijene nee se mijenjati zbog naknadno promijenjenih okolnosti po bilo kojoj osnovi, niti u sluaju da se nakon zakljuenja Ugovora poveaju cijene elemenata na temelju kojih je ona odreena. Ponuditelj se odrie prava na poveanje cijene zbog naknadno promijenjenih okolnosti, te izriito jami da ugovorne jedinine cijene vrijede za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza.
U cijenu su ukljueni svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, reijski troškovi, troškovi elektrine energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala te eventualne troškove vezane za korištenje javne površine, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoa izvedenih radova i ugraenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugraeni materijali i proizvodi moraju odgovarati vaeim tehnikim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim vaeim propisima), trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada, troškove odravanja i išenja koje je potrebno tijekom izvoenja radova, ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci izvoditelja potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti graevine i primopredaje graevine na uporabu.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 29
Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ovog poglavlja ili promijeni tekst ili koliine navedene u troškovniku, smatrat e se da je takav troškovnik nepotpun i nevaei te e ponuda biti odbijena.
Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraenoj u Uvezu ponude, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraena u Troškovniku.
6.5. VALUTA PONUDE
Cijena ponude mora biti izraena u kunama (HRK).
6.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE TE RELATIVNI PONDER KRITERIJA 6.6.1. Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Kriterij za odabir ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda je pravilna i prihvatljiva ponuda na temelju cijene i dodatnih kriterija sukladno Dokumentaciji o nabavi. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja dobije najvei broj bodova zaokruenih na dvije decimale temeljem nie navedenih kriterija koji se takoer zaokruuju na dvije decimale Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativan znaaj: RBr. Kriterij Broj bodova Ponder
1. Cijena ponude 60 bodova 60%
2. Produljeni jamstveni rok 30 bodova 30%
3. Brzina odaziva na servisnu intervenciju 10 bodova 10%
Maksimalni broj bodova 100 bodova 100%
Formula za izraun je: UB =CP +PJR+ SI UB = ukupan broj bodova CP= broj bodova koji je ponuda dobila za ponuenu cijenu PJR= broj bodova koji je ponuda dobila za produljeni jamstveni rok SI= broj bodova koji je ponuda dobila za vrijeme odaziva na servisnu intervenciju
U sluaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naruitelj e, sukladno lanku 302. stavku 3. ZJN 2016., odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
6.6.1.1.Kriterij cijene
Cijena ponude (maksimum 60 bodova)
Ponuda s najniom ponuenom cijenom dobiva 60 bodova, a ostale ponude se boduju prema formuli
= (CPmin/CPp) x 60
Stranica 30
CPmin – najnia ponuena cijena ponuda
CPp – cijena iz promatrane ponude
Sukladno lanku 294. stavku 2. ZJN 2016, Naruitelj ne moe koristiti pravo na pretporez te usporeuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost.
6.6.1.2. Produljeni jamstveni rok:
KRITERIJ: PRODULJENI JAMSTVENI ROK
MAKSIMALAN BROJ BODOVA
Produljeni jamstveni rok za radove 15 Produljeni jamstveni rok za ugraeno dizalo 15
UKUPNO 30 Produljeni jamstveni rok za radove – 15 bodova Minimalni jamstveni rok za izvedene graevinske, obrtnike i instalaterske radove u ovom predmetu nabave je 24 mjeseca. Ponuda u kojoj je iskazan najdui produljeni jamstveni rok u Izjavi o produljenom jamstvenom roku dobiva 15 bodova, a ostale ponude u kojima je iskazan dui jamstveni rok od minimalnog se boduju prema formuli: = (PJRp/PJRmax) x 15
Pri emu su: PJRp – jamstveni rok iz promatrane ponude PJRmax – najdui ponueni jamstveni rok Ponuda u kojoj je iskazan rok od 24 mjeseca dobiva 0 bodova. Produljeni jamstveni rok za ugraeno dizalo – 15 bodova Minimalni jamstveni rok za ugraeno dizalo u ovom predmetu nabave je 24 mjeseca. Ponuda u kojoj je iskazan najdui produljeni jamstveni rok u Izjavi o produljenom jamstvenom roku dobiva 15 bodova, a ostale ponude u kojima je iskazan dui jamstveni rok od minimalnog se boduju prema formuli: = (PJRp/PJRmax) x 15
Pri emu su:
PJRmax – najdui ponueni jamstveni rok
Ponuda u kojoj je iskazan rok od 24 mjeseca dobiva 0 bodova. Jamstveni rok mogue je iskazivati iskljuivo cijelim brojem (ne decimalnim) u mjesecima (npr. 36, 40, 48, 60 i sl.), u suprotnom ponuda nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje. Ukoliko ponuditelj ne dostavi Izjavu o produljenom jamstvenom roku, smatrati e se da ponuditelj nudi minimalni zakonski rok od 24 mjeseca i ponuda nee biti odbijena 6.6.1.3. Kriterij odaziva na servisnu intervenciju
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 31
Naruitelj je odredio maksimalni rok odaziva na servisnu intervenciju od 24 sati. Ponuda u kojoj je iskazano najkrae vrijeme odaziva na servisnu intervenciju dobiva 10 bodova, a ostale ponude se boduju prema formuli:
= (SImin/SIp) x 10
Pri emu su:
SIp – vrijeme odaziva na servisnu intervenciju iz promatrane ponude
Minimalno vrijeme odaziva na servisnu intervenciju koje se uzima u obzir je 4 sata od poziva. U rok odaziva na servisnu intervenciju smatraju se sati u razdoblju od 07,00-19,00 sati svaki radni dan (ponedjeljak-petak). Ponuda u kojoj je iskazan rok odaziva na servisnu intervenciju od 24 sata dobiva 0 bodova. Rok odaziva na servisnu intervenciju mogue je iskazivati iskljuivo cijelim brojem (ne decimalnim) u satima u suprotnom ponuda nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje. Ukoliko ponuditelj ne dostavi Izjavu o odazivu na servisnu intervenciju, smatrati e se da ponuditelj nudi maksimalni rok od 24 sata i ponuda nee biti odbijena
6.7. JEZIK I PISMO PONUDE Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latininom pismu. Sva ostala dokumentacija koja se prilae uz ponudu mora biti takoer na hrvatskom jeziku. Iznimno, dio popratne dokumentacije(npr. katalozi, brošure, prospekti, itd.) moe biti i na drugom jeziku, ali se u tom sluaju obvezno prilae i prijevod ovlaštenog sudskog tumaa za jezik s kojeg je prijevod izvršen.
6.8. ROK VALJANOSTI PONUDE Rok valjanosti ponude je najmanje 4 mjeseca od dana isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev naruitelja ponuditelj moe produiti rok valjanosti svoje ponude. Rok valjanosti ponude mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list.
7. OSTALE ODREDBE 7.1. PODACI O TERMINU OBILASKA LOKACIJE Svi ponuditelji imaju obvezu obii i upoznati se s mjestom izvoenja radova, detaljno pregledati mjesto izvoenja radova i okolicu, upoznati se sa postojeim prilaznim prometnicama i svim bitnim elementima koji imaju utjecaj na izvoenje radova i podnošenje ponude. Ponuditelji na svoj trošak vrše pregled graevine i upoznaju se s lokacijom na kojoj se planiraju graevinski radovi zbog ocjene njezinog graevinskog stanja, radova obuhvaenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, naina i mogunosti pristupa, mogunosti zauzimanja javne površine, postave skela i sl. kako bi za
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 32
sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude. Predajom ponude smatra se da je ponuditelj upoznat sa stanjem lokacije. Ovlašteni predstavnici ponuditelja na obilazak lokacije moraju donijeti ovlast za obilazak lokacije (Obrazac) Naruitelj e ponuditeljima izdati pisanu potvrdu o obilasku lokacije koju su ponuditelji obvezni priloiti svojoj ponudi. Mjesto i termin obilaska lokacija: Grupa 1 -Nabava i ugradnja dizala u Domu zdravlja Vinkovci, mjesto obilaska: Kralja Zvonimira 53, 32100 Vinkovci, termin obilaska: do isteka roka za dostavu ponuda uz obveznu prethodnu najavu dan ranije na broj telefona: 098/270-146 ( Mijo Beljo, voditelj tehnike slube) ili 032/308 545. Grupa 2 - Nabava i ugradnja dizala u Domu zdravlja Vukovar, mjesto obilaska: Sajmište 1, 32000 Vukovar, termin obilaska: do isteka roka za dostavu ponuda uz obveznu prethodnu najavu dan ranije na broj telefona: 032/413-391 ili putem elektronike pošte na [email protected] 7.2. ODREDBE KOJE SE ODNOSE ZA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA (PONUDITELJA) Zajednica gospodarskih subjekata je privremeno udruenje više fizikih ili pravnih osoba, ukljuujui podrunice ili javna tijela, koja na trištu nudi izvoenje radova ili posla, isporuku robe ili pruanje usluga. Ukoliko se dva ili više gospodarskih subjekata udrue radi podnošenja zajednike ponude, u ponudi se obavezno navodi da se radi o ponudi zajednice gospodarskih subjekata. Svaka komunikacija izmeu Naruitelja i Zajednice gospodarskih subjekata odvijat e se putem lana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naruiteljem, pa je istog to potrebno naznaiti u ponudbenom listu. Naruitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima odreeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje, ali moe zahtijevati da ima odreeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nuno za uredno izvršenje tog ugovora. lanovi Zajednice gospodarskih subjekata obvezni su naruitelju nakon sklapanja ugovora dostaviti pravni akt kojim e regulirati svoje meusobne odnose (npr. meusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slino). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi peat) od svih lanova Zajednice. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti meusobni odnosi lanova Zajednice gospodarskih subjekata vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje e izvršavati svaki lan Zajednice, obveze svakog lana Zajednice u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavještavanje Naruitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, nain odvijanja komunikacije (koji lan Zajednice na koji e-mail, fax i slino), izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje rauna, plaanje rauna, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja. Odgovornost gospodarskih subjekata iz Zajednice u vezi izvršenja predmeta nabave je solidarna.
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 33
Zajednica gospodarskih subjekata moe se osloniti na sposobnost lanova zajednice ili drugih subjekata. U sluaju zajednice gospodarskih subjekata svi lanovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinano dokazati da: - nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt iskljuuje iz postupka javne nabave (osnove za iskljuenje) – sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi te svoj upis u odgovarajui registar, skupno (zajedniki) dokazati da: - ispunjavaju traene ostale kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaze sposobnosti) iz ove Dokumentacije o nabavi. Ukoliko se Zajednica gospodarskih subjekata oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, drugi subjekti su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena odredba e biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi koji e sklopiti naruitelj s odabranim ponuditeljem. Naruitelj neposredno plaa svakom lanu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugaije. U ponudi zajednice gospodarskih subjekata mora biti navedeno koji e dio ugovora (predmet, koliina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini lan zajednice gospodarskih subjekata 7.3. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporuuje robu, prua usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave. Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio Ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi: - navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili koliina, vrijednost ili postotni
udio), - navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB, broj rauna, zakonski
zastupnici podugovaratelja), - dostaviti ESPD obrazac za podugovaratelja. Ako je gospodarski subjekt dio Ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz ove toke moraju biti navedeni u Ugovoru o javnoj nabavi. Sudjelovanje podugovaratelja ne utjee na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Naruitelj obvezan je neposredno plaati podugovaratelju za dio Ugovora koji je isti izvršio. Izvoa mora svom raunu ili situaciji priloiti raune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Zbroj postotnih dijelova ugovora koji e izvršiti ponuditelj/zajednica gospodarskih subjekata te postotni dio koji e izvršiti podugovaratelji mora initi 100% vrijednosti ugovora/ponude. Izvoa moe tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naruitelja zahtijevati:
- promjenu podugovaratelja za onaj dio Ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
Vukovarsko-srijemska upanija NABAVA I UGRADNJA DIZALA
Stranica 34
- uvoenje jednog ili više novih podugovaratelja iji ukupni udio ne smije prijei 30 % vrijednosti Ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije
- preuzimanje izvršenja dijela Ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor. Uz zahtjev, ugovaratelj Naruitelju dostavlja sve navedene podatke i dokumenteza novog podugovaratelja. Naruitelj nee odobriti zahtjev ugovaratelja: - u sluaju zahtje