dokumentacija o nabavi (espd) europska jedinstvena

of 36/36
NARUČITELJ OPĆINA ANTUNOVAC HR EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD) ID dokumenta: 8602e278-a2bc-40ff-bc93-aa74cc96ef21 Datum i vrijeme izdavanja dokumenta: 18.01.2020

Post on 13-Nov-2021

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ID dokumenta:
18.01.2020
Sadraj
EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD) 1
Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naruitelju ili naruitelju 1 Informacije o objavi 1 Podaci o postupku nabave 1
Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu 2 A: Podaci o gospodarskom subjektu 2 B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta 5 C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata 6 D: Podaci o podugovarateljima na ije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja 6
Dio III: Osnove za iskljuenje 7 A: Osnove povezane s kaznenim presudama 7 B: Osnove povezane s plaanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje 12 C: Osnove povezane s insolventnošu, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem 14 D: Ostale osnove za iskljuenje koje mogu biti predviene u nacionalnom zakonodavstvu drave lanice javnog naruitelja ili naruitelja 20
Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta 20 a: Opi navod za sve kriterije za odabir 20 A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 21 B: Ekonomska i financijska sposobnost 22 C: Tehnika i struna sposobnost 25 D: Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem 30
Dio V.: Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja 31
Dio VI. Završne izjave 32
1
EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD)

Informacije o objavi
Za postupke nabave u kojima je poziv na nadmetanje objavljen u Slubenom listu Europske unije, podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski e se preuzeti pod uvjetom da se elektroniki servis ESPD-a1 upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a. Upuivanje na odgovarajuu obavijest2 objavljenu u Slubenom listu Europske unije:
Broj objave u slubenom listu EU
Ako poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU, javni naruitelj ili naruitelj mora unijeti podatke kojima se omoguuje jasno utvrivanje postupka nabave:
U sluaju da objavljivanje obavijesti u Slubenom listu Europske unije nije potrebno, navedite druge podatke kojima se omoguuje jasno utvrivanje postupka nabave (npr. upuivanje na objavu na nacionalnoj razini):
Broj obavijesti u EOJN:
Podaci o postupku nabave
Podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski e se preuzeti pod uvjetom da se prethodno navedeni elektroniki servis ESPD-a upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a. U protivnom, te podatke mora unijeti gospodarski subjekt.
Identitet naruitelja:3
2 Za javne naruitelje: ili prethodna informacijska obavijest koja se upotrebljava kao sredstvo pozivanja na nadmetanje ili obavijest o nadmetanju. Za naruitelje: periodina indikativna obavijest koja se upotrebljava kao sredstvo pozivanja na nadmetanje, obavijest o nadmetanju ili obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava.
3 Podatke treba kopirati iz odjeljka I. toke I.1. odgovarajue obavijesti. U sluaju zajednike nabave navedite
2
Naziv nabave:4
Kratak opis nabave
Predmet nabave je izvoenje radova na izgradnji dionice biciklistike staze kroz naselje Antunovac ukupne duljine 2,3 km i dionice biciklistike staze kroz naselje Ivanovac ukupne duljine 1,9 km (pripremni i zemljani radovi, odvodnja, kolnika konstrukcija, oprema ceste, kontrola izvedbe, s ostalim elementima na trasi, vertikalnom i horizontalnom signalizacijom) sve sukladno tehnikim specifikacijama, glavnim projektima i troškovnicima objavljenim u prilozima Dokumentacije.
Projekt se sastoji od dvije mape glavnih projekata:
1. Izgradnja biciklistike staze kroz Antunovac, oznake Glavnog projekta REN 68-1- I/2011.
2. Izgradnja biciklistike staze kroz Ivanovac do Antunovca, oznake Glavnog projekta 42/2010.
Glavni projekti radi koliine podataka (u MB) objavljeni su kao prilozi na https://www.opcina-antunovac.hr/javna-nabava/
Referentni broj predmeta koji dodjeljuje javni naruitelj ili naruitelj (ako je primjenjivo)5:
49/20
Sve ostale podatke u svim dijelovima ESPD-a mora unijeti gospodarski subjekt.
Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu
A: Podaci o gospodarskom subjektu

[ ]
5 Vidjeti toku II.1.1. odgovarajue obavijesti
3
[ ]
[ ]
[ ]
Da Ne
Samo ako je nabava rezervirana8: je li gospodarski subjekt zaštiena radionica, „socijalno poduzee”9 ili e osigurati izvršenje ugovora u kontekstu zaštienih programa zapošljavanja?
informacija se trai
Da Ne
Ako je odgovor da, koliki je odgovarajui postotak radnika s invaliditetom ili radnika u nepovoljnom poloaju?
6 Ponovite podatke o osobama za kontakt onoliko puta koliko je potrebno.
7 Usp. Preporuku Komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzea, malih i srednjih poduzea, (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.). Taj je podatak potreban iskljuivo za statistike potrebe. Mikropoduzea: poduzee koje ima manje od 10 zaposlenih i iji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 2 milijuna EUR. Mala poduzea: poduzee koje ima manje od 50 zaposlenih i iji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 10 milijuna EUR. Srednja poduzea, poduzea koja nisu ni mikropoduzea ni mala poduzea i koja imaju manje od 250 zaposlenih te iji godišnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 43 milijuna EUR,
8 Vidjeti obavijest o nadmetanju, toku III.1.5.
9 Tj. njegov je glavni cilj socijalna i profesionalna integracija osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom poloaju.
4
[ ]
[ ]
Ako je primjenjivo, je li gospodarski subjekt upisan u slubeni popis odobrenih gospodarskih subjekata:
informacija se trai
[ ]
Ako je odgovor DA: Odgovorite na preostala pitanja ovog odjeljka, odjeljka B i, prema potrebi, odjeljka C ovog dijela, ispunite dio V., ako je primjenjivo, i u svakom sluaju ispunite i potpišite dio VI.
[ ]
[ ]
[ ]
d) Obuhvaa li registracija ili potvrda sve potrebne kriterije za odabir?
Da Ne
Ako je odgovor NE: Dopunite podacima koji nedostaju u dijelu IV., odjeljcima A, B, C ili D ovisno o sluaju
SAMO ako se to trai u odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi:
e) Hoe li gospodarski subjekt moi predoiti potvrdu o plaanju doprinosa za socijalno osiguranje i poreza ili navesti podatke kojima se javnim naruiteljima ili naruiteljima omoguuje da ih preuzmu izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u svim dravama lanicama?
Da Ne
10 Ako postoje, upuivanja i klasifikacija navedeni su u potvrdi.
5
OBLIK SUDJELOVANJA
Sudjeluje li gospodarski subjekt u postupku nabave zajedno s drugim gospodarskim subjektima11?
informacija se trai
Da Ne
Ako je odgovor da, osigurajte da ostali subjekti dostave zaseban obrazac ESPD-a.
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta
Ako je primjenjivo, navedite imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta za potrebe ovog postupka nabave
ZASTUPNIK, AKO POSTOJI
[ ] [ ] [ ] [ ]
11 Posebno kao dio skupine, konzorcija, zajednikog pothvata ili slinog.
6
[ ]
OSLANJANJE
Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir utvrene u dijelu IV. te kriterije i pravila (ako postoje) utvrene u dijelu V. u nastavku?
informacija se trai
Da Ne
Ako je odgovor da, dostavite zaseban obrazac ESPD-a u kojem su navedeni podaci zatraeni u odjeljcima A i B ovog dijela i u dijelu III. za svaki od predmetnih subjekata, koji su ispravno popunili i potpisali predmetni subjekti. Napominje se da se trebaju navesti i svi ukljueni tehniki strunjaci ili tehnika tijela koja ne pripadaju izravno gospodarskom subjektu, posebno ona odgovorna za kontrolu kvalitete i, u sluaju ugovora o javnim radovima, tehniki strunjaci ili tehnika tijela koje gospodarski subjekt moe zatraiti da izvedu radove. Ako je to relevantno za posebnu sposobnost ili sposobnosti na koje se oslanja gospodarski subjekt, navedite podatke u dijelovima IV. i V. za svaki predmetni subjekt12.
D: Podaci o podugovarateljima na ije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja
(Odjeljak se popunjava samo ako je tu informaciju izriito zatraio javni naruitelj ili naruitelj.)
PODUGOVARANJE
Namjerava li gospodarski subjekt dati bilo koji dio ugovora u podugovor treim osobama?
informacija se trai
[ ]
12 Npr. za tehnika tijela ukljuena u kontrolu kvalitete: dio IV., odjeljak C, toka 3.
7
Ako javni naruitelj ili naruitelj izriito zatrai taj podatak uz podatke iz ovog odjeljka, navedite podatke koji se trae u odjeljcima A i B ovog dijela i u dijelu III. za svakog predmetnog podugovaratelja ili svaku kategoriju predmetnih podugovaratelja.
Dio III: Osnove za iskljuenje
A: Osnove povezane s kaznenim presudama
lankom 57. Stavkom 1. Direktive 2014/24/EU utvrene su sljedee osnove za iskljuenje:
1. sudjelovanje u zloinakoj organizaciji13;
2. korupcija14;
3. prijevare15;
4. teroristika kaznena djela ili kaznena djela povezana s teroristikim aktivnostima16;
5. pranje novca ili financiranje terorizma17;
6. djeji rad i drugi oblici trgovanja ljudima18.
OSNOVE POVEZANE S KAZNENIM PRESUDAMA NA TEMELJU NACIONALNIH ODREDBI O PROVOENJU OSNOVA UTVRENIH U LANKU 57. STAVKU 1. DIREKTIVE
Je li sam gospodarski subjekt ili neka osoba koja je lan njegova upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili koja u njemu ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora
13 U skladu s definicijom iz lanka 2. Okvirne odluke Vijea 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).
14 U skladu s definicijom iz lanka 3. Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju slubenici Europskih zajednica ili slubenici drava lanica Europske unije (SL C 195, 25.6.1997., str. 1.) i lanka 2. stavka 1. Okvirne odluke Vijea 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.). Ta osnova za iskljuenje takoer ukljuuje korupciju u skladu s definicijom u nacionalnom pravu javnog naruitelja (naruitelja) ili gospodarskog subjekta.
15 U smislu lanka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27.11.1995., str. 48.).
16 U skladu s definicijom iz lanaka 1. i 3. Okvirne odluke Vijea od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.). Ta osnova za iskljuenje ukljuuje i poticanje, pomaganje, sudioništvo ili pokušaj poinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u lanku 4. te Okvirne odluke.
17 U skladu s definicijom iz lanka 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 26. listopada 2005. o spreavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).
18 U skladu s definicijom iz lanka 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijea od 5. travnja 2011. o spreavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih rtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijea 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.).
8
osuena pravomonom presudom iz jednog od prethodno navedenih razloga (1. – 6), presudom donesenom prije najviše pet godina ili u kojoj se i dalje primjenjuje razdoblje iskljuenja utvreno izravno u presudi?
1. SUDJELOVANJE U ZLOINAKOJ ORGANIZACIJI
informacija se trai
Datum presude:
[ ]
ako je izravno utvreno u presudi, u sluaju presuda, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje20 („samokorigiranje”)?
Da Ne
Poduzete mjere21:
[ ] [ ] [ ]
19 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.
20 U skladu s nacionalnim odredbama o provedbi lanka 57. stavka 6. Direktive 2014/24/EU.
21 Uzimajui u obzir prirodu poinjenih zloina (jednokratan, ponovljen, sustavan...), u objašnjenju se treba prikazati primjerenost poduzetih mjera.
22 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.
9
Datum presude:
[ ]
ako je izravno utvreno u presudi, u sluaju presuda, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje („samokorigiranje”)?
Da Ne
Poduzete mjere:
[ ] [ ] [ ]
[ ]
ako je izravno utvreno u presudi, u sluaju presuda, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje („samokorigiranje”)
10
[ ] [ ] [ ]
4. TERORISTIKA KAZNENA DJELA ILI KAZNENA DJELA POVEZANA S TERORISTIKIM AKTIVNOSTIMA
informacija se trai
[ ]
ako je izravno utvreno u presudi, u sluaju presuda, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje („samokorigiranje”)
Da Ne
Poduzete mjere:
[ ] [ ] [ ]
informacija se trai
[ ]
ako je izravno utvreno u presudi, u sluaju presuda, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje („samokorigiranje”)
Da Ne
Poduzete mjere:
[ ] [ ] [ ]
informacija se trai
[ ]
ako je izravno utvreno u presudi, u sluaju presuda, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje („samokorigiranje”)
Da Ne
Poduzete mjere:
[ ] [ ] [ ]
B: Osnove povezane s plaanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje
PLAANJE POREZA ILI DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:
PLAANJE POREZA
Je li gospodarski subjekt ispunio sve svoje obveze plaanja poreza u zemlji u kojoj ima poslovni nastan i u dravi lanici javnog naruitelja ili naruitelja ako se razlikuje od zemlje poslovnog nastana?
informacija se trai
a) o kojoj je zemlji ili dravi lanici rije:
[ ]
[ ] [ ]
c1) Da li je povreda obveza utvrena sudskom ili upravnom odlukom:
Da Ne
Da Ne
[ ]
[ ]
d) Je li gospodarski subjekt ispunio svoje obveze plaanjem ili sklapanjem sporazumne obveze radi plaanja dospjelih poreza, ukljuujui, ako je primjenjivo, sve nastale kamate ili kazne?
Da Ne
13
[ ] [ ] [ ]
PLAANJE DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE
Je li gospodarski subjekt ispunio sve svoje obveze plaanja doprinosa za socijalno osiguranje u zemlji u kojoj ima poslovni nastan i u dravi lanici javnog naruitelja ili naruitelja ako se razlikuje od zemlje poslovnog nastana?
informacija se trai
a) o kojoj je zemlji ili dravi lanici rije:
[ ]
[ ] [ ]
c1) da li je povreda obveza utvrena sudskom ili upravnom odlukom:
Da Ne
Da Ne
[ ]
[ ]
d) Je li gospodarski subjekt ispunio svoje obveze plaanjem ili sklapanjem sporazumne obveze radi plaanja doprinosa za socijalno osiguranje, ukljuujui, ako je primjenjivo, sve nastale kamate ili kazne?
Da Ne
[ ]
[ ] [ ] [ ]
C: Osnove povezane s insolventnošu, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem24
Napominje se da su za potrebe ove nabave neke od sljedeih osnova za iskljuenje moda preciznije definirane u nacionalnom pravu, odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi. Dakle, nacionalnim se pravom moe primjerice predvidjeti da pojam „teški poslovni prekršaj” moe obuhvaati više razliitih oblika ponašanja.
PODACI O MOGUOJ INSOLVENTNOSTI, SUKOBU INTERESA ILI POSLOVNOM PREKRŠAJU
KRŠENJE OBVEZA U PODRUJU PRAVA O ZAŠTITI OKOLIŠA25
Je li gospodarski subjekt, prema svojem saznanju, prekršio obveze u podruju prava o zaštiti okoliša?
informacija se NE trai
[ ]
Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost unato postojanju ove osnove za iskljuenje („samokorigiranje”)?
Da Ne
[ ]
informacija se trai
24 Vidjeti lanak 57. stavak 4. Direktive 2014/24/EU.
25 Kako je za potrebe ove nabave navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi ili u lanku 18. stavku 2. Direktive 2014/24/EU.
15
Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost unato postojanju ove osnove za iskljuenje („samokorigiranje”)?
Da Ne
[ ]
informacija se trai
[ ]
Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost unato postojanju ove osnove za iskljuenje („samokorigiranje”)?
Da Ne
[ ]
a) U steaju
c) U nagodbi s vjerovnicima
d) u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz slinog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima26
e) njegovom imovinom upravlja steajni upravitelj ili sud
f) obustavio je poslovne aktivnosti
Ako je odgovor DA:
navedite pojedinosti
navedite razloge zbog kojih je gospodarski subject svejedno u mogunosti izvrširi ugovor, uzimajui u obzir primjenjiva nacionalna pravila I mjere za nastavak poslovanja u tim okolnostima27
26 Vidjeti nacionalno pravo, odgovarajuu obavijest ili dokumentaciju o nabavi.
27 Ovaj podatak ne treba navesti ako je iskljuenje gospodarskih subjekata u jednom od sluajeva navedenih u tokama od a do f obvezno prema primjenjivom nacionalnom pravu bez mogunosti odstupanja kad je gospodarski subjekt svejedno u mogunosti izvršiti ugovor.
16
[ ] [ ] [ ]
informacija se trai
Da Ne
[ ] [ ] [ ]
Je li gospodarski subject u postupku nagodbe s vjerovnicima?
informacija se trai
[ ] [ ] [ ]
d) BILO KOJA ISTOVRSNA SITUACIJA KOJA PROIZILAZI IZ SLINIH POSTUPAKA
Je li gospodarski subjekt u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz slinih postupaka?
informacija se trai
[ ] [ ] [ ]
informacija se trai
[ ] [ ] [ ]
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronikom obliku, navedite: (web-adresu, nadleno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upuivanje na dokumentaciju):
18
informacija se trai
[ ]
Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja?
Da Ne
Poduzete mjere:
Je li gospodarski subjekt sklopio sporazume s drugim gospodarskim subjektima kojima je cilj narušavanje trišnog natjecanja?
informacija se trai
[ ]
Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja?
Da Ne
[ ]
SUKOB INTERESA KOJI PROIZILAZI IZ SUDJELOVANJA U POSTUPKU JAVNE NABAVE
Je li gospodarski subjekt svjestan nekog sukoba interesa29zbog svojeg sudjelovanja u postupku nabave?
informacija se trai
28 Ako je primjenjivo, vidjeti definicije u nacionalnom pravu, odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.
29 Kako je navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.
19
IZRAVNO ILI NEIZRAVNO SUDJELOVANJE U PRIPREMI OVOG POSTUPKA JAVNE NABAVE
Jesu li gospodarski subjekt ili poduzee povezano s gospodarskim subjektom savjetovali javnog naruitelja ili naruitelja ili na neki drugi nain bili ukljueni u pripremu postupka nabave?
informacija se trai
PRIJEVREMENI RASKID, NAKNADA ŠTETE ILI DRUGE USPOREDIVE SANKCIJE
Je li gospodarski subjekt imao iskustva s prijevremenim raskidom prethodnog javnog ugovora, prethodnog ugovora s naruiteljem ili prethodnog ugovora o koncesiji odnosno naplatom naknade štete ili slinim sankcijama u vezi s tim prethodnim ugovorom?
informacija se trai
[ ]
Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja?
Da Ne
Poduzete mjere:
LANO PRIKAZIVANJE, PRIKRIVANJE INFORMACIJA, NEMOGUNOST PODNOŠENJA TRAENIH DOKUMENATA I PRIKUPLJANJE POVJERLJIVIH INFORMACIJA O OVOM POSTUPKU
Moe li gospodarski subjekt potvrditi sljedee injenice: a) da nije kriv za ozbiljno lano prikazivanje pri dostavi podataka zatraenih radi provjere nepostojanja osnova za iskljuenje ili ispunjenje kriterija za odabir; b) da nije prikrio takve podatke; c) da je bio u stanju bez odgode priloiti dodatne dokumente koje je zatraio javni naruitelj ili naruitelj te
20
d) da nije pokušao na nedolian nain utjecati na postupak odluivanja javnog naruitelja ili naruitelja, doi do povjerljivih informacija kojima bi mu se omoguila nepoštena prednost u postupku nabave ili nepanjom pruiti krive informacije koje mogu imati vaan utjecaj na odluke o iskljuenju, odabiru ili dodjeli?
informacija se trai
Da Ne
D: Ostale osnove za iskljuenje koje mogu biti predviene u nacionalnom zakonodavstvu drave lanice javnog naruitelja ili naruitelja
ISKLJUIVO NACIONALNE OSNOVE ZA ISKLJUENJE
Jesu li primjenjive iskljuivo nacionalne osnove za iskljuenje navedene u odgovarajuoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi?
Da Ne
[ ] [ ] [ ]
Ako su primjenjive neke od iskljuivo nacionalnih osnova za iskljuenje, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja?
Da Ne
Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
U pogledu kriterija za odabir (odjeljak a ili odjeljci od A do D ovog dijela) gospodarski subjekt izjavljuje:
a: Opi navod za sve kriterije za odabir
Gospodarski subjekt treba ispuniti ovo polje samo ako je javni naruitelj ili naruitelj u odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti naveo da gospodarski
30 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.
21
subjekt moe ispuniti samo odjeljaka iz dijela IV., a da pritom ne mora ispunjavati ni jedan drugi odjeljak dijela IV.:
ISPUNJAVANJE SVIH TRAENIH KRITERIJE ZA ODABIR:
GS moe ispuniti Opi navod za sve kriterije za odabir
Gospodarski subjekt ispunjava traene kriterije za odabir
Da Ne
Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naruitelj ili naruitelj zahtijeva dotine kriterije za odabir u odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.
SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
UPIS U STRUKOVNI REGISTAR
Upisan je u odgovarajue strukovne registre koji se vode u dravi lanici njegova poslovnog nastana31:
Da Ne
[ ] [ ] [ ]
UPIS U OBRTNI REGISTAR
Upisan je u odgovarajue obrtne registre koji se vode u dravi lanici njegova poslovnog nastana
Da Ne
[ ] [ ] [ ]
31 Kako je opisano u Prilogu XI. Direktivi 2014/24/EU; mogue je da e gospodarski subjekti iz odreenih drava lanica morati ispuniti druge zahtjeve utvrene u tom Prilogu.
22
OVLAŠTENJE ZA UGOVORE O USLUGAMA: POTREBNO JE POSEBNO OVLAŠTENJE
Je li potrebno odreeno ovlaštenje kako bi se mogla izvršiti predmetna usluga u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta?
Da Ne
[ ]
[ ] [ ] [ ]
ZA UGOVORE O USLUGAMA: POTREBNO JE LANSTVO U ODREENOJ ORGANIZACIJI
Je li potrebno lanstvo u odreenoj organizaciji kako bi se mogla izvršiti predmetna usluga u dravi poslovnog nastana?
Da Ne
[ ]
[ ] [ ] [ ]
Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naruitelj ili naruitelj zahtijeva dotine kriterije za odabir u odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.
EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST
1a) ‘OPI’ GODIŠNJI PROMET
“Opi” godišnji promet za traeni broj financijskih godina iz odgovarajue obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi:
Godina Iznos Valuta
Da Ne
Prosjeni godišnji promet za traeni broj godina iz odgovarajue obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi32:
⋅Broj godina Prosjeni promet Valuta
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
‘Odreeni’ godišnji promet u poslovnom podruju pokrivenom ugovorom i definiranom u odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi za traeni broj financijskih godina iznosi:
Godina Promet Valuta
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
32 Samo ako je dopušteno u odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.
24
2b) ‘ODREENI’ PROSJENI GODIŠNJI PROMET
Prosjeni godišnji promet u traenom podruju i za traeni broj godina iz odgovarajue obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi33:
Da Ne
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
3) NEDOSTUPNI PODACI O PROMETU
[ ]
U pogledu financijskih omjera34 odreenih u odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi, gospodarski subjekt izjavljuje da su stvarne vrijednosti za traene omjere kako slijedi:
Utvrivanje traenog omjera izmeu
[ ] [ ] 36
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronikom obliku, navedite: (web-adresu, nadleno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upuivanje na dokumentaciju):
33 Samo ako je dopušteno u odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.
34 Npr. omjer izmeu imovine i obveza.
35 Npr. omjer izmeu imovine i obveza.
36 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.
25
osiguran iznos njegovog osiguranja za pokrie odgovornosti iz djelatnosti iznosi:
[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ]
[ ] [ ] [ ]
Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naruitelj ili naruitelj zahtijeva dotine kriterije za odabir u odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.
TEHNIKA I STRUNA SPOSOBNOST
Traeni broj godina: [ ]
Opis Iznos Valuta Od Do Primatelj
37 Javni naruitelji mogu zahtijevati najviše pet godina i dopustiti iskustvo od više od pet godina.
26
[ ] [ ] [ ]
Traeni broj godina: [ ]
U referentnom razdoblju38 gospodarski subjekt isporuio je sljedee glavne isporuke definiranog tipa: pri sastavljanju popisa navedite iznose, datume i primatelje, bilo javne ili privatne39:
Opis Iznos Valuta Od Do Primatelj
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
Traeni broj godina: [ ]
U referentnom razdoblju gospodarski subjekt pruio je sljedee glavne usluge definiranog tipa: pri sastavljanju popisa navedite iznose, datume i primatelje, bilo javne ili privatne:
Opis Iznos Valuta Od Do Primatelj
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
Moe angairati sljedee tehnike strunjake ili tehnika tijela40, posebno one odgovorne za kontrolu kvalitete:
38 Javni naruitelji mogu zahtijevati najviše tri godine i dopustiti iskustvo od više od tri godine.
39 Drugim rijeima, u popis treba uvrstiti sve primatelje i na njemu bi se trebali nai javni i privatni klijenti za predmetnu robu ili usluge.
27
[ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ]
[ ] [ ] [ ]
Za sloene proizvode i usluge koji se trebaju isporuiti ili, iznimno, za proizvode i usluge potrebne za posebnu svrhu: Gospodarski subjekt dopustit e provoenje provjera41 proizvodnih kapaciteta ili tehnikih kapaciteta gospodarskog subjekta te, prema potrebi,
40 Za tehnike strunjake ili tehnika tijela koji ne pripadaju izravno poduzeu gospodarskog subjekta, ali na ije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja kako je utvreno u dijelu II. odjeljku C potrebno je ispuniti zasebne obrasce ESPD-a.
41 Kontrolu provodi javni naruitelj ili je u njegovo ime provodi slubeno nadleno tijelo drave u kojoj dobavlja ili pruatelj usluge ima poslovni nastan, ako na to pristane.
28
provjera naina analize i istraivanja koji su mu na raspolaganju i mjera za kontrolu kvalitete.
Da Ne
Sljedei dionici imaju navedene obrazovne i strune kvalifikacije:
a) pruatelj usluga ili sam izvoditelj:
[ ]
b) njegovo rukovodee osoblje:
[ ]
[ ] [ ] [ ]
Prosjeni godišnji broj radnika gospodarskog subjekta i broj rukovodeeg osoblja za posljednje tri godine iznosio je:
Godina Prosjeni broj radnika
29
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
9) ALATI, POSTROJENJE ILI TEHNIKA OPREMA
[ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ]
11) ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVI ROBE
Za ugovore o javnoj nabavi robe: Gospodarski subjekt dostavit e traene uzorke, opise ili fotografije proizvoda za isporuku uz koje ne moraju biti priloene potvrde autentinosti.
Da Ne
Ako je primjenjivo, gospodarski subjekt nadalje izjavljuje da e osigurati traene potvrde autentinosti.
Da Ne
42 Napominje se da, ako je gospodarski subjekt odluio dio ugovora ponuditi podugovarateljima i oslanja se na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, treba ispuniti zaseban ESPD za te podugovaratelje. Vidjeti dio II., odjeljak C iznad.
30
[ ] [ ] [ ]
12) ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVI ROBE: POTVRDE INSTITUCIJA KONTROLE KVALITETE
Moe li gospodarski subjekt predoiti traene potvrde koje izdaju slubeni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate strunosti kojima se potvruje sukladnost proizvoda koja je tono odreena upuivanjima na tehnike specifikacije ili norme odreene u odgovarajuoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi?
Da Ne
[ ]
[ ] [ ] [ ]
Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naruitelj ili naruitelj zahtijeva sustave za osiguravanje kvalitete i/ili norme upravljanja okolišem u odgovarajuoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi iz obavijesti.
SUSTAVI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM
POTVRDE O SUKLADNOSTI S NORMAMA ZA OSIGURANJE KVALITETE
Hoe li gospodarski subjekt moi dostaviti potvrde koje su izdala neovisna tijela i kojima se potvruje sukladnost gospodarskog subjekta s odreenim normama za osiguravanje kvalitete, ukljuujui pristup za osobe s invaliditetom?
Da Ne
[ ]
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronikom obliku, navedite: (web-adresu, nadleno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upuivanje na dokumentaciju):
31
POTVRDE O SUKLADNOSTI S NORMAMA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM
Hoe li gospodarski subjekt moi dostaviti potvrde koje su izdala neovisna tijela i kojima se potvruje sukladnost gospodarskog subjekta s potrebnim sustavima ili normama upravljanja okolišem?
Da Ne
[ ]
[ ] [ ] [ ]
Dio V.: Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja
Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako je javni naruitelj ili naruitelj odredio objektivne i nediskriminirajue kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako bi se ograniio broj natjecatelja koji e biti pozvani na dostavu ponuda ili na sudjelovanje u dijalogu. Ti podaci, koji mogu biti popraeni zahtjevima u vezi s potvrdama (odnosno vrstama potvrda) ili dokaznom dokumentacijom koje se moraju dostaviti, ako postoje, utvreni su u odgovarajuoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi iz obavijesti. Iskljuivo za ograniene postupke, natjecateljske postupke uz pregovore, natjecateljske dijaloge i partnerstva za inovacije:
KRITERIJI ZA OGRANIAVANJE BROJA KANDIDATA
Gospodarski subject izjavljuje da ispunjava objektivne i nediskriminirajue kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako bi se ograniio broj kandidata na sljedei nain:
Da Ne43
[ ]
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronikom obliku44, navedite za svaku od njih: (web-adresu, nadleno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upuivanje na dokumentaciju): 45
43 Jasno navedite stavku na koju se odgovor odnosi.
32
Dio VI. Završne izjave
Nie potpisani slubeno izjavljuju da su prethodno navedeni podaci u dijelovima II. – V. toni i istiniti i da su u potpunosti svjesni posljedica ozbiljnog lanog prikazivanja injenica.
Nie potpisani slubeno izjavljuju da su u mogunosti, na zahtjev i bez odgode, dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne dokumentacije, osim ako:
a) javni naruitelj ili naruitelj ima mogunost dobivanja popratne predmetne dokumentacije izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u bilo kojoj dravi lanici46, ili
b) najkasnije od 18. listopada 2018.47, javni naruitelj ili naruitelj ve posjeduje predmetnu dokumentaciju.
Nie potpisani slubeno pristaju da se [navedite javnog naruitelja ili naruitelja kako su utvreni u dijelu I., odjeljku A] omogui pristup dokumentaciji kojom se dokazuju podaci koje su naveli u [navedite predmetne dijelove/odjeljke/toke] ove europske jedinstvene dokumentacije o nabavi za potrebe [navedite postupak o nabavi: (saeti opis, upuivanje na objavu u Slubenom listu Europske unije, referentni broj)].
Datum, mjesto i, ako je potrebno, potpis/potpisi:
44 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno
45 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno
46 Uz uvjet da je gospodarski subjekt dostavio potrebne podatke (web-adresu, nadleno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upuivanje na dokumentaciju) kojima se javnom naruitelju ili naruitelju to dopušta. Prema potrebi, za takav pristup potrebna je odgovarajua suglasnost.
47 Ovisno o nacionalnoj provedbi lanka 59. stavka 5. drugog podstavka Direktive 2014/24/EU.
2.1 urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns070:ver3.0 8602e278-a2bc-40ff-bc93-aa74cc96ef21 false 2017.03.03 2020-01-18 49/20 Opina Antunovac HR 0 2043338f-a38a-490b-b3ec-2607cb25a017 CRITERION.OTHER.EO_DATA.SHELTERED_WORKSHOP Procurement reserved Only in case the procurement is reserved: is the economic operator a sheltered workshop, a 'social business' or will it provide for the performance of the contract in the context of sheltered employment programmes? 6febbe4a-e715-427c-a2b1-19cfabadaef0 7f18c64e-ae09-4646-9400-f3666d50af51 Your answer a5e33369-e2b5-45f7-9969-ddb1c3ae17c8 4e552658-d532-4770-943b-b90efcc9788d What is the corresponding percentage of disabled or disadvantaged workers? e01d0929-c7a9-455a-aaf9-e1f7cd966336 If required, please provide details on whether the employees concerned belong to a specific category of disabled or disadvantaged workers? 9b19e869-6c89-4cc4-bd6c-ac9ca8602165 CRITERION.OTHER.EO_DATA.REGISTERED_IN_OFFICIAL_LIST EO registered If applicable, is the economic operator registered on an official list of approved economic operators or does it have an equivalent certificate (e.g. under a national (pre)qualification system)? 64162276-7014-408f-a9af-080426bfe1fd ecb5127b-9018-4fb8-8327-a6a7a2c73195 7f18c64e-ae09-4646-9400-f3666d50af51 Your answer dc4acf0c-c761-40d0-b031-4ee1f224be5c 30064ad3-fc11-4579-8528-fdd0b9a5ba75 a) Please provide the relevant registration or certification number, if applicable: b3403349-cbc0-4d84-879e-fc0f2d90ecbd b) If the certificate of registration or certification is available electronically, please state: 792ff522-6f3f-4a62-ab6e-a8b272bc290e c) Please state the references on which the registration or certification is based, and, where applicable, the classification obtained in the official list: 92e44d3b-af8e-4a29-91a8-24d27aa27fee d9996ef5-49f9-4cf8-a2f5-31c9f4efd894 d) Does the registration or certification cover all of the required selection criteria? 59e6f3ef-15cd-4e21-82ac-ea497ccd44e2 0e71abd3-198e-49c5-8128-5708617bb191 e) Will the economic operator be able to provide a certificate with regard to the payment of social security contributions and taxes or provide information enabling the contracting authority or contracting entity to obtaining it directly by accessing a national database in any Member State that is available free of charge? caa72cea-5443-49fb-84ba-ab6c64427f77 If the relevant documentation is available electronically, please indicate: ee51100f-8e3e-40c9-8f8b-57d5a15be1f2 CRITERION.OTHER.EO_DATA.TOGETHER_WITH_OTHERS EO participating in procurement procedure Is the economic operator participating in the procurement procedure together with others? d939f2c6-ba25-4dc4-889c-11d1853add19 7f18c64e-ae09-4646-9400-f3666d50af51 Your answer f5663c5a-d311-4ae4-be14-1575754be5f2 907fd62b-02f1-452c-81a8-785bedb0c536 a) Please indicate the role of the economic operator in the group (leader, responsible for specific tasks...): 7c267f95-a3a7-49ef-abd9-e121dcd641a9 b) Please identify the other economic operators participating in the procurement procedure together: 96f38793-4469-4153-aba6-c613282cdbdc c) Where applicable, name of the participating group: 0d62c6ed-f074-4fcf-8e9f-f691351d52ad CRITERION.OTHER.EO_DATA.RELIES_ON_OTHER_CAPACITIES EO relies capacities Does the economic operator rely on the capacities of other entities in order to meet the selection criteria set out under Part IV and the criteria and rules (if any) set out under Part V below? e688f7d6-dcef-4726-bc61-052e63ead60f 7f18c64e-ae09-4646-9400-f3666d50af51 Your answer 72c0c4b1-ca50-4667-9487-461f3eed4ed7 CRITERION.OTHER.EO_DATA.SUBCONTRACTS_WITH_THIRD_PARTIES Subcontracting third parties Does the economic operator intend to subcontract any share of the contract to third parties? d5fe5a71-7fd3-4910-b6f4-5cd2a4d23524 7f18c64e-ae09-4646-9400-f3666d50af51 Your answer b638edf6-4f00-4e24-92c4-cf96846f2c17 999c7fe2-61cd-4e86-b76f-e280304dc8c9 If yes and in so far as known, please list the proposed subcontractors: 005eb9ed-1347-4ca3-bb29-9bc0db64e1ab CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.PARTICIPATION_IN_CRIMINAL_ORGANISATION Participation in a criminal organisation Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for participation in a criminal organisation, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 2 of Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime (OJ L 300, 11.11.2008, p. 42). DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer c27b7c4e-c837-4529-b867-ed55ce639db5 CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.CORRUPTION Corruption Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for corruption, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 3 of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union, OJ C 195, 25.6.1997, p. 1, and in Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector (OJ L 192, 31.7.2003, p. 54). This exclusion ground also includes corruption as defined in the national law of the contracting authority (contracting entity) or the economic operator. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 297d2323-3ede-424e-94bc-a91561e6f320 CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.FRAUD Fraud Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for fraud, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? Within the meaning of Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests (OJ C 316, 27.11.1995, p. 48). DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer d486fb70-86b3-4e75-97f2-0d71b5697c7d CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.TERRORIST_OFFENCES Terrorist offences or offences linked to terrorist activities Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for terrorist offences or offences linked to terrorist activities, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Articles 1 and 3 of Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (OJ L 164, 22.6.2002, p. 3). This exclusion ground also includes inciting or aiding or abetting or attempting to commit an offence, as referred to in Article 4 of that Framework Decision. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 47112079-6fec-47a3-988f-e561668c3aef CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.MONEY_LAUNDERING Money laundering or terrorist financing Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for money laundering or terrorist financing, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 1 of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (OJ L 309, 25.11.2005, p. 15). DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer d789d01a-fe03-4ccd-9898-73f9cfa080d1 CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.CHILD_LABOUR-HUMAN_TRAFFICKING Child labour and other forms of trafficking in human beings Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for child labour and other forms of trafficking in human beings, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 2 of Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA (OJ L 101, 15.4.2011, p. 1). DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer b61bbeb7-690e-4a40-bc68-d6d4ecfaa3d4 CRITERION.EXCLUSION.CONTRIBUTIONS.PAYMENT_OF_TAXES Payment of taxes Has the economic operator breached its obligations relating to the payment of taxes, both in the country in which it is established and in Member State of the contracting authority or contracting entity if other than the country of establishment? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(2) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 098fd3cc-466e-4233-af1a-affe09471bce 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f8499787-f9f8-4355-95e2-9784426f4d7b 6c87d3d4-e8eb-4253-b385-6373020ab886 Country or member state concerned 9052cc59-cfe5-41c6-a314-02a7f378ffe8 Amount concerned 7c2aec9f-4876-4c33-89e6-2ab6d6cf5d02 9b4497e6-a166-46f9-8581-7fc39ff975c4 Has this breach of obligations been established by means other than a judicial or administrative decision? 3cb7abf1-662a-4756-b61c-7bc716c1fafc 201f11c3-1fa2-4464-acc0-f021266fd881 Please describe which means were used c882afa4-6971-4b00-8970-0c283eb122cc 08b0c984-c5e6-4143-8493-868c39745637 If this breach of obligations was established through a judicial or administrative decision, was this decision final and binding? 815422d6-f8a1-418a-8bf0-3524f7c8f721 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion fc57e473-d63e-4a04-b589-dcf81cab8052 70f8697b-8953-411a-a489-4ff62e5250d2 Has the economic operator fulfilled its obligations by paying or entering into a binding arrangement with a view to paying the taxes or social security contributions due, including, where applicable, any interest accrued or fines? 6c3609e1-9add-4fa9-9409-62ce72ae4548 55905dd0-38f0-4f93-8c74-5ae05a21afc5 Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 7d85e333-bbab-49c0-be8d-c36d71a72f5e CRITERION.EXCLUSION.CONTRIBUTIONS.PAYMENT_OF_SOCIAL_SECURITY Payment of social security contributions Has the economic operator breached its obligations relating to the payment social security contributions, both in the country in which it is established and in Member State of the contracting authority or contracting entity if other than the country of establishment? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(2) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 098fd3cc-466e-4233-af1a-affe09471bce 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f8499787-f9f8-4355-95e2-9784426f4d7b 6c87d3d4-e8eb-4253-b385-6373020ab886 Country or member state concerned 9052cc59-cfe5-41c6-a314-02a7f378ffe8 Amount concerned 7c2aec9f-4876-4c33-89e6-2ab6d6cf5d02 9b4497e6-a166-46f9-8581-7fc39ff975c4 Has this breach of obligations been established by means other than a judicial or administrative decision? 3cb7abf1-662a-4756-b61c-7bc716c1fafc 201f11c3-1fa2-4464-acc0-f021266fd881 Please describe which means were used c882afa4-6971-4b00-8970-0c283eb122cc 08b0c984-c5e6-4143-8493-868c39745637 If this breach of obligations was established through a judicial or administrative decision, was this decision final and binding? 815422d6-f8a1-418a-8bf0-3524f7c8f721 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion fc57e473-d63e-4a04-b589-dcf81cab8052 70f8697b-8953-411a-a489-4ff62e5250d2 Has the economic operator fulfilled its obligations by paying or entering into a binding arrangement with a view to paying the taxes or social security contributions due, including, where applicable, any interest accrued or fines? 6c3609e1-9add-4fa9-9409-62ce72ae4548 55905dd0-38f0-4f93-8c74-5ae05a21afc5 Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer a261a395-ed17-4939-9c75-b9ff1109ca6e CRITERION.EXCLUSION.SOCIAL.SOCIAL_LAW Breaching of obligations in the fields of social law Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the fields of social law? As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the relevant notice or the procurement documents or in Article 18(2) of Directive 2014/24/EU. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 976b5acb-c00f-46ca-8f83-5ce6abfdfe43 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 64a2102c-4af1-4ecb-97b3-0c41907ec0f6 e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them a34b70d6-c43d-4726-9a88-8e2b438424bf CRITERION.EXCLUSION.SOCIAL.LABOUR_LAW Breaching of obligations in the fields of labour law Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the fields of labour law? As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the relevant notice or the procurement documents or in Article 18(2) of Directive 2014/24/EU. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 976b5acb-c00f-46ca-8f83-5ce6abfdfe43 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 64a2102c-4af1-4ecb-97b3-0c41907ec0f6 e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them d3732c09-7d62-4edc-a172-241da6636e7c CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.BANKRUPTCY Bankruptcy Is the economic operator bankrupt? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 396f288a-e267-4c20-851a-ed4f7498f137 CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.INSOLVENCY Insolvency Is the economic operator the subject of insolvency or winding-up? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 68918c7a-f5bc-4a1a-a62f-ad8983600d48 CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.CREDITORS_ARRANGEMENT Arrangement with creditors Is the economic operator in arrangement with creditors? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer daffa2a9-9f8f-4568-8be8-7b8bf306d096 CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.BANKRUPTCY_ANALOGOUS Analogous situation like bankruptcy under national law Is the economic operator in any analogous situation like bankruptcy arising from a similar procedure under national laws and regulations? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 8fda202a-0c37-41bb-9d7d-de3f49edbfcb CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.LIQUIDATOR_ADMINISTERED Assets being administered by liquidator Are the assets of the economic operator being administered by a liquidator or by the court? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 166536e2-77f7-455c-b018-70582474e4f6 CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.ACTIVITIES_SUSPENDED Business activities are suspended Are the business activities of the economic operator suspended? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 514d3fde-1e3e-4dcd-b02a-9f984d5bbda3 CRITERION.EXCLUSION.MISCONDUCT.MC_PROFESSIONAL Guilty of grave professional misconduct Is the economic operator  guilty of grave professional misconduct? Where applicable, see definitions in national law, the relevant notice or the procurement documents. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 67362ec7-cec3-4cb8-a38e-5d7a2a31e6d8 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 2cbcf978-765c-40aa-996b-b1d082485cef e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 56d13e3d-76e8-4f23-8af6-13e60a2ee356 CRITERION.EXCLUSION.MISCONDUCT.MARKET_DISTORTION Agreements with other economic operators aimed at distorting competition Has the economic operator entered into agreements with other economic operators aimed at distorting competition? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 67362ec7-cec3-4cb8-a38e-5d7a2a31e6d8 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 2cbcf978-765c-40aa-996b-b1d082485cef e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them b1b5ac18-f393-4280-9659-1367943c1a2e CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.PROCEDURE_PARTICIPATION Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure Is the economic operator aware of any conflict of interest, as indicated in national law, the relevant notice or the procurement documents due to its participation in the procurement procedure? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 30450436-f559-4dfa-98ba-f0842ed9d2a0 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 73f0fe4c-4ed9-4343-8096-d898cf200146 e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 61874050-5130-4f1c-a174-720939c7b483 CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.PROCEDURE_PREPARATION Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure Has the economic operator or an undertaking related to it advised the contracting authority or contracting entity or otherwise been involved in the preparation of the procurement procedure? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 77ae3f29-7c5f-4afa-af97-24afec48c5bf 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 73f0fe4c-4ed9-4343-8096-d898cf200146 e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 3293e92b-7f3e-42f1-bee6-a7641bb04251 CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.EARLY_TERMINATION Early termination, damages or other comparable sanctions Has the economic operator experienced that a prior public contract, a prior contract with a contracting entity or a prior concession contract was terminated early, or that damages or other comparable sanctions were imposed in connection with that prior contract? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 67362ec7-cec3-4cb8-a38e-5d7a2a31e6d8 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 2cbcf978-765c-40aa-996b-b1d082485cef e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 696a75b2-6107-428f-8b74-82affb67e184 CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.MISINTERPRETATION Guilty of misinterpretation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure Can the economic operator confirm the four exclusion grounds, that it has not been guilty of serious misrepresentation in supplying the information required for the verification of the absence of grounds for exclusion or the fulfilment of the selection criteria, that it has not withheld such information, it has been able, without delay, to submit the supporting documents required by a contracting authority or contracting entity, and it has not undertaken to unduly influence the decision making process of the contracting authority or contracting entity, to obtain confidential information that may confer upon it undue advantages in the procurement procedure or to negligently provide misleading information that may have a material influence on decisions concerning exclusion, selection or award? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 30450436-f559-4dfa-98ba-f0842ed9d2a0 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 7e7db838-eeac-46d9-ab39-42927486f22d CRITERION.SELECTION.ALL_SATISFIED All selection criteria will be satisfied It satisfies all the required selection criteria indicated in the relevant notice or in the procurement documents referred to in the notice. f3a6836d-2de2-4cd1-81ca-fb06178d05c5 15335c12-ad77-4728-b5ad-3c06a60d65a4 Your answer? dcf88121-c30b-4f50-bcce-0bea7976cd1a 0000/S 000-000000 TED_CN IZGRADNJA BICIKLISTIKIH STAZA OPINE ANTUNOVAC Predmet nabave je izvoenje radova na izgradnji dionice biciklistike staze kroz naselje Antunovac ukupne duljine 2,3 km i dionice biciklistike staze kroz naselje Ivanovac ukupne duljine 1,9 km (pripremni i zemljani radovi, odvodnja, kolnika konstrukcija, oprema ceste, kontrola izvedbe, s ostalim elementima na trasi, vertikalnom i horizontalnom signalizacijom) sve sukladno tehnikim specifikacijama, glavnim projektima i troškovnicima objavljenim u prilozima Dokumentacije. Projekt se sastoji od dvije mape glavnih projekata: 1. Izgradnja biciklistike staze kroz Antunovac, oznake Glavnog projekta REN 68-1-I/2011. 2. Izgradnja biciklistike staze kroz Ivanovac do Antunovca, oznake Glavnog projekta 42/2010. Glavni projekti radi koliine podataka (u MB) objavljeni su kao prilozi na https://www.opcina-antunovac.hr/javna-nabava/