europska jedinstvena dokumentacija o nabavi …

of 18/18
1 EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD) – PRIMJENA U PRAKSI U radu se daju informacije vezane za Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (dalje u tekstu: ESPD) s primjerima iz prakse. Dane su upute za popunjavanje obrasca te objašnjenja kako se obrazac popunjava u slučaju jednog gospodarskog subjekta, zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelja te u slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata. U članku se objašnjavaju obveze ponuditelja i naručitelja vezano za postupanja s ESPD obrascem. 1 1. Uvod Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi u članku 59. donosi odredbe o Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD), te u stavku 1. istoga članka propisuje da su „u vrijeme podnošenja zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda, javni naručitelji dužni prihvatiti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) koja se sastoji od ažurirane osobne izjave kao preliminarnog dokaza umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da relevantni gospodarski subjekt ispunjava bilo koji od sljedećih uvjeta: (a) ne nalazi se u jednoj od situacija u kojoj gospodarski se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti; (b) ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir; (c) ako je to primjenjivo, ispunjava objektivna pravila i kriterije [za smanjenje broja inače kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje].“ Navedena odredba Direktive prenesena je u članke 260. do 263. novog Zakona o javnoj nabavi. 2 Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi, njegov oblik i sadržaj, propisan je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi 3 (dalje u tekstu: Provedbena uredba). Provedbena uredba je stupila na snagu 26. siječnja 2016. te je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Uredbom se utvrđuje standardni obrazac 4 koji se koristi za potrebe izrade ESPD-a, odnosno obrazac na kojem gospodarski subjekt zapravo daje svoju ažuriranu formalnu izjavu, a koja služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne nabave, umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane. Uvođenje ESPD-a obrazloženo je u uvodnoj izjavi 84. Direktive 2014/24/EU na sljedeći način: „Mnogi gospodarski subjekti, i to ne samo mala i srednja poduzeća (MSP), smatraju da veliku prepreku 1 Autori: Ante Loboja, dipl. iur i Ivan Palčić, dipl. iur, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Stavovi iznijeti u članku osobni su stavovi autora i ne odražavaju stavove institucije u kojoj su zaposleni. 2 Narodne novine br. 120/16; ZJN 2016. 3 Izvor informacija: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&qid=1497173064348&from=HR 4 Vidjeti Prilog 2. Provedbene uredbe

Post on 30-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

– PRIMJENA U PRAKSI
U radu se daju informacije vezane za Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (dalje u tekstu:
ESPD) s primjerima iz prakse. Dane su upute za popunjavanje obrasca te objašnjenja kako se obrazac
popunjava u sluaju jednog gospodarskog subjekta, zajednice gospodarskih subjekata,
podugovaratelja te u sluaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata. U lanku se objašnjavaju
obveze ponuditelja i naruitelja vezano za postupanja s ESPD obrascem.1
1. Uvod
Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijea o javnoj nabavi u lanku 59. donosi odredbe o
Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD), te u stavku 1. istoga lanka propisuje da su „u
vrijeme podnošenja zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda, javni naruitelji duni prihvatiti europsku
jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) koja se sastoji od aurirane osobne izjave kao
preliminarnog dokaza umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili tree strane, a kojima se
potvruje da relevantni gospodarski subjekt ispunjava bilo koji od sljedeih uvjeta:
(a) ne nalazi se u jednoj od situacija u kojoj gospodarski se gospodarski subjekti iskljuuju ili se mogu
iskljuiti;
(b) ispunjava odgovarajue kriterije za odabir;
(c) ako je to primjenjivo, ispunjava objektivna pravila i kriterije [za smanjenje broja inae kvalificiranih
natjecatelja koji e se pozvati na sudjelovanje].“
Navedena odredba Direktive prenesena je u lanke 260. do 263. novog Zakona o javnoj nabavi.2
Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi, njegov oblik i sadraj, propisan je
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/7 o utvrivanju standardnog obrasca za europsku
jedinstvenu dokumentaciju o nabavi3 (dalje u tekstu: Provedbena uredba).
Provedbena uredba je stupila na snagu 26. sijenja 2016. te je obvezujua i izravno se primjenjuje u
svim dravama lanicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Uredbom se utvruje standardni obrazac4
koji se koristi za potrebe izrade ESPD-a, odnosno obrazac na kojem gospodarski subjekt zapravo daje
svoju auriranu formalnu izjavu, a koja slui kao preliminarni dokaz u postupcima javne nabave,
umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili tree strane.
Uvoenje ESPD-a obrazloeno je u uvodnoj izjavi 84. Direktive 2014/24/EU na sljedei nain: „Mnogi
gospodarski subjekti, i to ne samo mala i srednja poduzea (MSP), smatraju da veliku prepreku
1 Autori: Ante Loboja, dipl. iur i Ivan Pali, dipl. iur, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Stavovi iznijeti u lanku osobni su stavovi autora i ne odraavaju stavove institucije u kojoj su zaposleni. 2 Narodne novine br. 120/16; ZJN 2016. 3 Izvor informacija: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&qid=1497173064348&from=HR 4 Vidjeti Prilog 2. Provedbene uredbe
generiranja (ishoenja) znatnog broja potvrda ili drugih dokumenata vezanih uz osnove za iskljuenje
i kriterije za odabir gospodarskog subjekta. Ograniavanjem takvih zahtjeva, primjerice korištenjem
Europskog jedinstvenog dokumenta o nabavi – ESPD-a, koji se sastoji od aurirane izjave gospodarskog
subjekta, moglo bi se postii znatno pojednostavljenje u korist naruitelja i gospodarskih subjekata.”
Dakle, jedan od najvanijih ciljeva EU direktiva, a posljedino tome i ZJN-a 2016, je smanjenje
administrativnog optereenja naruitelja i gospodarskih subjekata, a osobito MSP-a. ESPD je kljuni
element tog nastojanja. Standardni obrazac za ESPD iz navedenog razloga izraen je na nain da se
otkloni potreba za dostavom znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s kvalitativnim
kriterijima za odabir gospodarskog subjekta5 u postupcima javne nabave.
2. Što je ESPD?
ESPD je osobna izjava gospodarskog subjekta koja predstavlja preliminarni (prethodni) dokaz kojim se
zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti (npr. ministarstva, sudovi, i sl) ili tree osobe (npr.
tijela nadlena za potvrivanje, tijela za ocjenu sukladnosti, i sl). To je slubena izjava gospodarskog
subjekta o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti, odnosno da se ne nalazi u jednoj od
situacija u kojoj se gospodarski subjekti iskljuuju ili se mogu iskljuiti, da ispunjava odgovarajue
kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i da, prema potrebi, ispunjava objektivna
pravila i kriterije koji su odreeni u svrhu ograniavanja broja inae kvalificiranih natjecatelja koji e se
pozvati na sudjelovanje.
U lanku 260. stavku 2. ZJN-a 2016. propisana je obveza gospodarskih subjekata da u postupcima
javne nabave i male i velike vrijednosti, dostave ESPD obrazac u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje.6
Dodatno, u Prilogu 1. (Upute) Provedbene uredbe izrijekom se navodi da se „uz ponude u otvorenim
postupcima i zahtjeve za sudjelovanje u ogranienim postupcima, natjecateljske postupke uz
pregovore, natjecateljske dijaloge i partnerstva za inovacije mora se priloiti ESPD koji su gospodarski
subjekti ispunili kako bi dostavili traene podatke“.7
Odredbe ZJN-a 2016. obvezuju gospodarskog subjekta da u zahtjevu za sudjelovanje ili u ponudi
dostavi, a naruitelja koji provodi postupak javne nabave da prihvati, ESPD kao preliminarni dokaz
umjesto potvrda (certifikata) koje izdaju tijela javne vlasti ili tree osobe a kojim se potvruje da taj
gospodarski subjekt u postupku javne nabave ispunjava sljedee uvjete, i to:
1. da nije u nekoj od situacija zbog kojih se gospodarski subjekti moraju iskljuiti ili mogu biti iskljueni
(npr. kanjavanost; neplaeni porezi; steaj);
2. da zadovoljava kriterije za odabir gospodarskog subjekta tj. propisane uvjete sposobnosti
(sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, financijsku sposobnost te tehniku i strunu
sposobnost);
5 Pojam kvalitativni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta obuhvaa osnove za iskljuenje i kriterije za odabir gospodarskoga subjekta (uvjete sposobnosti). 6 Za iznimke od tog pravila vidi nie poglavlje 2.6. 7 U otvorenom postupku ESPD obrazac se dostavlja u ponudi dok se u ogranienom postupku, natjecateljskom postupku uz pregovore, pregovarakom postupku javne nabave s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, partnerstvu za inovacije i natjecateljskom dijalogu ESPD dostavlja uz zahtjev za sudjelovanje.
3
3. da ispunjava objektivna pravila i kriterije za smanjenje broja sposobnih natjecatelja koji e
sudjelovati u drugom stupnju ogranienog postupka, natjecateljskog postupka uz pregovore
(odnosno pregovarakog postupka s prethodnom objavom u sluaju sektorskih naruitelja),
natjecateljskog dijaloga i partnerstva za inovacije, ako naruitelj koristi ovu mogunost u
navedenim postupcima javne nabave te je odredio objektivne i nediskriminirajue kriterije ili
pravila u pozivu na nadmetanje.
2.1. Sadraj ESPD obrasca
Standardni obrazac ESPD-a8 sadrava sljedee dijelove i odjeljke:
Dio I. Podaci o postupku nabave i naruitelju
- dio ESPD obrasca koji popunjava naruitelj, upisuju se opi podaci o postupku javne nabave,
odnosno objavi te identitetu naruitelju.
Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu
- upisuju se opi podaci o gospodarskom subjektu (ime ili tvrtka, OIB, zastupnici, i sl).
Dio III. Kriteriji za iskljuenje
A: Osnove povezane s kaznenim presudama
- upisuju se podaci u vezi obvezne osnove za iskljuenje koje se tiu nekanjavanosti gospodarskog
subjekta i s njim povezanih osoba.
B: Osnove povezane s plaanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje
- upisuju se podaci u vezi obvezne osnove za iskljuenje koje se tiu poreznog duga i duga za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
C: Osnove povezane s insolventnošu, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem
- upisuju se podaci u vezi ostalih (fakultativnih) osnova za iskljuenje, ako ih je naruitelj odredio.
D: Ostale osnove za iskljuenje koje mogu biti predviene u nacionalnom zakonodavstvu drave lanice
naruitelja
- s obzirom da ZJN 2016. ne propisuje dodatne osnove za iskljuenje ovaj dio ESPD-a se nikad ne
popunjava jer nije primjenjiv u postupcima javne nabave u Republici Hrvatskoj.
Dio IV. Kriteriji za odabir [gospodarskog subjekta, tj. uvjeti sposobnosti]
α: Opi navod za sve kriterije za odabir
- gospodarski subjekt treba ispuniti ovo polje samo ako je naruitelj u pozivu na nadmetanje ili
dokumentaciji o nabavi naveo da gospodarski subjekt moe ispuniti samo ovaj odjeljak, a da pritom
ne mora ispunjavati niti jedan drugi odjeljak dijela IV.9
A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- upisuju se podaci u vezi traene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti.
8 Vidi Prilog 2. Provedbene uredbe. 9 U tom sluaju relevantni kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta su propisani dokumentacijom o nabavi dok odgovorom „Da“ (ako je to omoguio naruitelj) gospodarski subjekt izjavljuje da udovoljava svim traenim uvjetima sposobnosti i ne mora pojedinano odgovarati na pitanja iz Dijela IV. toaka A-D.
4
- upisuju se podaci u vezi traene ekonomske i financijske sposobnosti.
C: Tehnika i struna sposobnost
- upisuju se podaci u vezi traene tehnike i strune sposobnosti.
D: Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem
- upisuju se podaci u vezi traenih sustava za osiguravanje kvalitete i normi upravljanja okolišem.
Dio V. Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja
- ovaj dio ispunjava se samo u sluaju ogranienog postupka, natjecateljskog postupka uz pregovore
(odnosno pregovarakog postupka s prethodnom objavom u sluaju sektorskih naruitelja),
natjecateljskog dijaloga i partnerstva za inovacije ako naruitelj koristi ovu mogunost u
navedenim postupcima javne nabave te je odredio objektivne i nediskriminirajue kriterije ili
pravila u pozivu na nadmetanje.
Dio VI. Završne izjave
Ovaj dio sadrava završne izjave gospodarskog subjekta kojima slubeno isti izjavljuje:
1. da su prethodno navedeni podaci u ESPD-u toni i istiniti,
2. da je u potpunosti svjestan posljedica ozbiljnog lanog prikazivanja injenica,
3. da e biti u mogunosti, na zahtjev i bez odgode, dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne
dokumentacije (osim ako naruitelj ima mogunost dobivanja popratne dokumentacije izravnim
pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka, ili ve posjeduje predmetnu dokumentaciju),
odnosno
4. da pristaje da se naruitelju omogui pristup dokumentaciji.
Ako su dokazi ili dijelovi dokaza besplatno dostupni u odgovarajuoj nacionalnoj bazi podataka,
gospodarski subjekt moe navesti gdje se traeni dokazi mogu pronai (tj. URL adresa, oznaka,
izdavatelj).10 U tom sluaju naruitelj ih preuzima izravno iz navedenog izvora te ne trai od
gospodarskog subjekta da mu fiziki dostavi takav dokaz. S druge strane, navoenjem tih informacija,
gospodarski subjekti pristaju na to da naruitelj samostalno preuzme dokumentaciju iz baze podataka
(u skladu s pravilima o obradi osobnih podataka).
2.2. Upute za popunjavanje ESPD-a
U uvodnoj izjavi 3. Provedbene uredbe navodi se sljedee: „Kako bi se izbjeglo administrativno
optereenje javnih naruitelja i [sektorskih] naruitelja11 te mogui proturjeni navodi u pojedinim
dokumentima o nabavi, javni naruitelji i [sektorski] naruitelji prethodno bi trebali jasno naznaiti
koje podatke gospodarski subjekti moraju navesti u ESPD-u, i to u pozivu za nadmetanje ili
upuivanjem u pozivu na druge dijelove dokumentacije o nabavi koju gospodarski subjekti u svakom
sluaju moraju detaljno provjeriti u svrhu svojeg sudjelovanja i mogueg podnošenja ponude.“
10 Npr. URL adresa: https://sudreg.pravosudje.hr/; oznaka: OIB trgovakog društva; izdavatelj: Trgovaki sud u Zagrebu. 11 Pojam „naruitelj“ u hrvatskom prijevodu EU direktiva u podruju javne nabave podrazumijeva iskljuivo
„sektorskog naruitelja“ kako ga naziva ZJN 2016.
5
Naruitelji moraju u dokumentaciji o nabavi dati jasne upute kako e gospodarski subjekt popuniti
ESPD obrazac. Ponuditelji s druge strane uvijek imaju mogunosti zatraiti objašnjenje stavki iz
dokumentacije o nabavi, ukoliko im što nije jasno.
Primjer iz prakse – naruitelj je u postupku javne nabave u toki 16.1.3. Dokumentacije o nabavi
„Ostali razlozi iskljuenja“, naveo sljedee:
“Naruitelj e iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:
- se sukob interesa u smislu Poglavlja 8. Glave III. Dijela Prvog ZJN-a 2016, odnosno toke 12. ove
dokumentacije ne moe uinkovito ukloniti drugim, manje drastinim mjerama,
- gospodarski subjekt pokae znaajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva
iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji ija je posljedica bila
prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slina sankcija,
- je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje injenica pri dostavljanju podataka
potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za iskljuenje ili za ispunjenje kriterija za odabir
gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priloiti popratne
dokumente u skladu s Pododjeljkom 1. Odjeljka C poglavlja 4 ZJN-a 2016, ili
- je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan nain utjecati na postupak odluivanja javnog
naruitelja, doi do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omoguiti nepoštenu prednost u
postupku nabave ili je iz nemara dostavio krivu informaciju koja moe imati materijalni utjecaj na
odluke koje se tiu iskljuenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.
Podaci vezani uz ovu toku u ESPD obrascu upisuju se u Dio III. Osnove za iskljuenje, Odjeljak C:
Osnove povezane s insolventnošu, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem, relevantna polja
koja se odnose na odabrane osnove za iskljuenje.“
2.3. Popunjavanje i dostava ESPD-a u sluaju jednog gospodarskog subjekta,
zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelja te u sluaju oslanjanja na
sposobnost drugih subjekata
Gospodarski subjekt koji sam podnosi ponudu i ne oslanja se na sposobnost drugih subjekata kako bi
ispunio kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti) duan je ispuniti jedan ESPD.
Ako zajednica ponuditelja ili natjecatelja sudjeluje u postupku javne nabave nuno je dostaviti
zaseban ESPD za svakog lana zajednice u kojem su utvreni podaci zatraeni na temelju dijelova II. –
V. (podaci o gospodarskom subjektu; osnove za iskljuenje; kriteriji za odabir, itd).
Vezano uz podugovaratelje treba napomenuti da sukladno odredbi lanka 221. stavka 1. ZJN-a 2016.
javni naruitelj je obvezan osnovu za iskljuenje iz lanka 252. stavka 1. ZJN-a 2016. primijeniti i na
podugovaratelje (tj. obvezan je iskljuiti podugovaratelja ako utvrdi da on nije ispunio obveze plaanja
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje). U tom smislu, obveza je
ponuditelja da dostavi zaseban ESPD obrazac i za podugovaratelja.
Vezano za oslanjanje na druge subjekte, sukladno lanku 273. stavku 1. ZJN-a 2016, gospodarski
subjekt se moe u postupku javne nabave, radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir
gospodarskog subjekta, koji se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost te tehniku i strunu
sposobnost, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova
6
sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te
postoje li osnove za njihovo iskljuenje.
U tom sluaju, ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi
ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti zaseban ESPD za tog subjekta, iz kojeg treba biti razvidno postoje
li osnove za iskljuenje tog subjekta te udovoljava li relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog
subjekta, dakle, u onom dijelu u kojem se je gospodarski subjekt oslonio na njegovu sposobnost.
Uvodna izjava 84. Direktive 2014/24/EU, u tom smislu navodi: „ESPD bi takoer trebao pruiti
relevantne podatke u odnosu na subjekte na ije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja, kako bi
provjera podataka o tim subjektima mogla biti provedena zajedno s provjerom i pod istim uvjetima kao
i provjera u odnosu na glavnog gospodarskog subjekta.“
Dakle, ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, on takoer mora dostaviti
za njih ispunjen obrazac ESPD, koji e sadravati podatke koji se odnose na te subjekte, i to:
1. ope podatke o tom gospodarskom subjektu,
2. podatke da taj gospodarski subjekt nije u nekoj od situacija zbog kojih se gospodarski subjekti
moraju iskljuiti ili mogu biti iskljueni (npr. kanjavanost; neplaeni porezi; steaj),
3. podatke da zadovoljava relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta (u onom dijelu u
kojem se je gospodarski subjekt oslonio na sposobnost drugog subjekta).
2.4. Popunjavanje i dostava ESPD-a u sluaju podijele predmeta nabave
Ako je predmet nabave podijeljen u grupe te se npr. kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (tj.
sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomska i financijska te tehnika i struna
sposobnost) razlikuju od grupe do grupe, za svaku grupu (ili skupinu grupa s istim kriterijima za odabir)
natjecatelj, odnosno ponuditelj treba ispuniti i dostaviti zaseban ESPD.
2.5. Potpisivanje ESPD-a
Što se tie potpisivanja ESPD-a treba napomenuti da Provedbena uredba ureenje tog pitanja prepušta
dravama lanicama. Tako svaka drava lanica moe imati vlastito zakonsko rješenje u vezi s
potpisivanjem ESPD-a koje se razlikuje od rješenja neke druge drave lanice.
lanak 280. stavka 10. ZJN-a 2016. propisuje da se smatra da ponuda dostavljena elektronikim
sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o
tome je li potpisana ili nije te naruitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. Slijedom
toga, gospodarski subjekt ne mora potpisivati ESPD obrazac.
2.6. Treba li uvijek i u svakom postupku gospodarski subjekt dostaviti ESPD?
Naelno, ESPD se koristi u postupcima javne nabave i male i velike vrijednosti koje provode javni i
sektorski naruitelji, na isti nain i pod istim uvjetima. Ponuda ili zahtjev za sudjelovanje uvijek e
sadravati popunjeni ESPD obrazac budui da se gospodarski subjekt mora izjasniti barem o postojanju
obveznih osnova za iskljuenje. No, postoje odreene iznimke.
7
Prva iznimka odnosi se na sluajeve kada gospodarski subjekt uope ne dostavlja ESPD. Tako primjerice
u sluaju posebnog reima nabave društvenih i drugih posebnih usluga, naruitelj nije obvezan odrediti
ni osnove za iskljuenje (ni obvezne ni ostale) niti uvjete sposobnosti. Slijedom toga, gospodarski
subjekt u postupku nee morati dostaviti ESPD obrazac.
Nadalje, neke vrste sektorskih naruitelja, sukladno lanku 378. stavku 3. ZJN-a 2016. mogu, ali nisu
obvezne odrediti obvezne osnove za iskljuenje. Radi se o naruiteljima iz lanka 7. stavka 1. toaka 2.
i 3. ZJN-a 2016.12 U takvim sluajevima, ako nisu traeni niti uvjeti sposobnosti, gospodarski subjekt
takoer nee dostavljati ESPD obrazac u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje.
Potrebno je napomenuti da u ovim sluajevima gospodarski subjekti nee dostavljati niti aurirane
popratne dokumente (dokaze) budui da naruitelj nije postavio nikakve uvjete za kvalitativni odabir
gospodarskog subjekta.
Druga iznimka odnosi se na odreene sluajeve provedbe pregovarakog postupka javne nabave bez
prethodne objave poziva na nadmetanje.13 To su sluajevi kada naruitelj koristi pregovaraki postupak
bez prethodne objave poziva na nadmetanje iz sljedeih razloga:
1. ako samo odreeni gospodarski subjekt moe izvoditi radove, isporuiti robu ili pruiti usluge iz
bilo kojeg od sljedeih razloga:
a) cilj nabave je stvaranje ili stjecanje jedinstvenog umjetnikog djela ili umjetnike izvedbe
b) nepostojanje trišnog natjecanja iz tehnikih razloga, ili
c) zbog zaštite iskljuivih prava, ukljuujui prava intelektualnog vlasništva;
2. u onoj mjeri u kojoj je to prijeko potrebno ako, iz razloga iznimne urnosti, izazvane dogaajima
koje javni naruitelj nije mogao predvidjeti, nije mogue pridravati se rokova propisanih za
otvorene ili ograniene postupke ili natjecateljske postupke uz pregovore, s time da okolnosti na
koje se poziva javni naruitelj za opravdanje iznimne urnosti ne smiju ni u kojem sluaju biti
uzrokovane njegovim postupanjem;
3. za dodatne isporuke od strane isporuitelja iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao
djelomina zamjena robe ili instalacija, ili kao proširenje postojee robe ili instalacija, ako bi
promjena isporuitelja obvezala javnog naruitelja da nabavi robu koja ima drukije tehnike
znaajke, što bi rezultiralo neusklaenošu ili nerazmjernim tehnikim poteškoama u radu i
odravanju, s time da trajanje takvih ugovora, kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti due
od tri godine;
4. za robu koja kotira i koja se nabavlja na burzi robe;
5. za kupnju robe ili usluga po posebno povoljnim uvjetima, bilo od isporuitelja koji trajno obustavlja
ili je obustavio poslovne djelatnosti bilo od steajnog upravitelja ili likvidatora u okviru
odgovarajueg postupka, nagodbe s vjerovnicima ili drugog slinog postupka prema propisima
drave poslovnog nastana gospodarskog subjekta;
12 Trgovaka društva u kojima javni naruitelj ima ili moe imati, izravno ili neizravno, prevladavajui utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo ureeno i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti te drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili iskljuivih prava koja im je dodijelilo nadleno tijelo. 13 lanak 131. stavak 1. toka 2. i 3, lanak 132. toke 2, 3. i 4, lanak 133. toka 2, lanak 134. te lanak 360. toka 3. ZJN-a 2016.
8
6. za nove usluge (ili nove radove) koje se sastoje od ponavljanja slinih usluga (ili radova) koje se
dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je javni naruitelj ve sklopio izvorni ugovor, ako su
ispunjeni svi sljedei uvjeti:
a) takve su usluge (radovi) u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen izvorni ugovor
b) izvorni ugovor je sklopljen na temelju postupka javne nabave sukladno ZJN-u 2016.
c) u dokumentaciji o nabavi za izvorni ugovor bio je naveden opseg moguih usluga (radova) koje
e se ponavljati te uvjeti pod kojima se one dodjeljuju
d) u pozivu na nadmetanje za izvorni ugovor bila je predviena mogunost primjene ovoga
postupka
e) pri odreivanju procijenjene vrijednosti nabave za izvorni ugovor uraunana je ukupna
procijenjena vrijednosti novih usluga koje e se ponavljati, te
f) ovaj se postupak odvija u roku od tri godine od sklapanja izvornog ugovora;
7. (samo sektorski naruitelji) za dodjelu ugovora o javnoj nabavi robe za prigodne kupnje kada je
robu mogue nabaviti koristei posebno povoljnu priliku koja je dostupna samo u vrlo kratkom
vremenu po cijeni znatno nioj od uobiajenih trišnih cijena.
U tim sluajevima gospodarski subjekt u ponudi ne dostavlja ESPD ve odmah dostavlja traene
dokumente kojima dokazuje ispunjavanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.
3. Elektroniki ESPD (eESPD)
lankom 261. ZJN-a 2016. propisano je da se ESPD dostavlja iskljuivo u elektronikom obliku. U lanku
452. ZJN-a 2016, u okviru prijelaznih i završnih odredaba, propisano je da navedena zakonska odredba
stupa na snagu 18. travnja 2018. godine. Što to znai?
U skladu s odredbama EU direktiva ESPD se dostavlja iskljuivo u elektronikom obliku. No, kako bi se
omoguio prijelaz na obveznu upotrebu elektronikih sredstava za komunikaciju na razini itave EU,
direktive predviaju prijelazno razdoblje do 18. travnja 2018, do kada mogu biti dostupne i
elektronika i tiskana verzija ESPD-a. Naime, ESPD e svoj puni potencijal dosei tek digitalizacijom,
odnosno integracijom u nacionalne sustave za elektroniku javnu nabave14 te povezivanjem registara
ili baza podataka s certifikatima/dokazima u svakoj dravi lanici. Na taj e se nain moi postii tri
razliita cilja: lakša preinaka i prilagodba nacionalnim uvjetima, poticanje digitalizacije javne uprave i
stvaranje osnove za pojednostavnjenje postupaka primjenom naela „samo jednom”15.
Naelo „samo jednom“ (eng. „only one principle“), znai da se od gospodarskog subjekta ne bi trebalo
traiti (ili bi se trebalo zatraiti najviše jedanput) da dostavi podatke kako bi dokazao da ispunjava
zahtjeve utvrene u postupku javne nabave jer su ti podaci ve dostupni u bazama podataka koje su u
vlasništvu tijela javne vlasti. Drugim rijeima, naruitelji ne bi trebali zahtijevati od gospodarskog
subjekta dostavu potvrda da ispunjavaju odreene uvjete ako te potvrde izdaje neki drugi naruitelj i
dostupna je u nekom registru.
Nacionalni program reformi 2017. koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici 27. travnja
2017. predvia daljnji razvoj sustava elektronike javne nabave, što obuhvaa integraciju ESPD-a te
povezivanje registara koje vode tijela javne vlasti s EOJN RH. Tada e se ESPD u strukturiranom obliku
14 Hrvatski nacionalni sustav za elektroniku javnu nabavu je Elektroniki oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) koji uspostavljaju i vode Narodne novine d.d. iz Zagreba. 15 Tzv. only once principle.
9
moi kreirati, popunjavati i provjeravati kroz suelje EOJN RH. Navedeno bi trebalo biti integrirano u
EOJN RH do kraja 2017. godine.
Do integracije u EOJN RH, iako postoji mogunost korištenja „papirnate“ verzije ESPD-a, s obzirom da
je u Republici Hrvatskoj u postupcima javne nabave elektronika dostava ponuda ili zahtjeva za
sudjelovanje obvezna, ESPD se de facto ve sada dostavlja elektronikim sredstvima komunikacije u
MS Word formatu (.doc, .docx) ili Adobe PDF formatu.
Radi se o formatima datoteka koji nisu strukturirani. Uz to, a kako bi olakšale dravama lanicama
implementaciju ESPD-a, slube Komisije priredile su elektroniku verziju ESPD-a (eESPD). Takav eESPD
mogue je kreirati, popuniti i pregledati putem web servisa koji je dostupan na internetskoj stranici
Komisije.16 Prednosti eESPD-a su u tome što se radi o strukturiranom dokumentu (.xml format), pa
gospodarski subjekt prilikom popunjavanja obrasca vidi samo one dijelove koje je naruitelj traio (npr.
obvezne osnove za iskljuenje i uvjete profesionalne sposobnosti), a ne cijeli obrazac (budui da ostali
dijelovi nisu relevantni za taj konkretni postupak).
Osim toga, neki dijelovi obrasca su automatizirani, pa tako naruitelj pri kreiranju ESPD-a ima ve
oznaene sve obvezne osnove za iskljuenje (te ih ne moe odznaiti). S druge strane, prilikom
popunjavanja ESPD-a od strane gospodarskog subjekta predefinirani (defaultni) odgovori na pitanja su
ve postavljeni tako da ispravno odgovaraju na ono što je naruitelj traio, pa se na taj nain štedi
vrijeme potrebno za popunjavanje obrasca.17
Gospodarski subjekt takoer moe jednom ispunjeni ESPD ponovno upotrebljavati sve dok su u njemu
sadrani podaci toni i relevantni te e ga, ovisno o konkretnom postupku javne nabave, eventualno
morati dopuniti u manjoj mjeri. Ako korisniku pri ispunjavanju eESPD-a nešto nije jasno, on moe dobiti
više informacija o pojedinom polju prelaskom miša na ikonicu (i).
4. Provjera ESPD-a i dostava dokaza
4.1. Provjera podataka navedenih u ESPD-u tijekom postupka javne nabave
Naruitelj moe, sukladno lanku 263. ZJN-a 2016, u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne
nabave, ako je to potrebno za pravilno provoenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-
u:
1. kod nadlenog tijela za voenje slubene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i
zatraiti izdavanje potvrde o tome (npr. kaznena evidencija),
2. uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje taj naruitelj ve posjeduje, ili
3. izravnim pristupom elektronikim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka
(npr. sudski ili obrtni registar).
16 https://ec.europa.eu/tools/espd 17 Npr. kod obveznih osnova za iskljuenje u vezi s kaznenim presudama pitanje glasi: „Jesu li sam gospodarski subjekt ili bilo koja osoba koja je lan njegova upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili koja u njemu ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora, osueni za sudjelovanje u [kazneno djelo] pravomonom presudom donesenom prije najviše pet godina ili u kojoj se i dalje primjenjuje razdoblje iskljuenja utvreno izravno u presudi?“ Ponueni odgovor u web servisu je „Ne“. Time se znaajno štedi vrijeme pri popunjavanju jer e gospodarski subjekt kod kojeg nema ni jedne osnove za iskljuenje zapravo jednim klikom na dnu stranice [sljedee] ispravno odgovoriti na sva postavljena pitanja.
Ako se ne moe obaviti provjera ili ishoditi potvrda na jedan od prethodno navedenih naina, naruitelj
moe zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraem od pet dana, dostavi
sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.
Dakle, ako naruitelj moe dobiti popratne dokumente ili drugu dokaznu dokumentaciju izravno,
pristupanjem besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u nekoj dravi lanici,18 ESPD mora sadravati i
podatke koji su potrebni u tu svrhu, kao što je internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski
podaci i, prema potrebi, izjava o pristanku.
Uvodna izjava 85. Direktive 2014/24/EU navodi: „Vano je da bi se odluke javnih naruitelja trebale
temeljiti na novim podacima, osobito što se tie osnova za iskljuenje, a s obzirom da do vanih
promjena moe doi vrlo brzo, na primjer u sluaju financijskih poteškoa zbog kojih bi gospodarski
subjekt postao neprikladan, ili obratno, ako su nepodmirene obveze za socijalna davanja u
meuvremenu plaene. Poeljno je dakle, da javni naruitelji, kad kod je mogue, provjere te podatke
pristupajui relevantnim bazama podataka koje bi trebale biti nacionalne u smislu da njima upravljaju
tijela javne vlasti.[…]“
Ukoliko ve posjeduje popratne dokumente koji su dostavljeni u postupku javne nabave, naruitelj nije
ovlašten ponovno ih traiti od ponuditelja.
Mogunost provjere informacija navedenih u ESPD-u koju propisuje ZJN 2016. osobito je vana kod
provedbe dvostupanjskih postupaka javne nabave.
4.2. Aurirani popratni dokumenti
Naruitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti od ponuditelja
koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od pet
dana, dostavi aurirane popratne dokumente, osim ako ve posjeduje te dokumente. U postupcima
javne nabave male vrijednosti isto je propisano kao mogunost za naruitelja, a ne kao obveza.
Sukladno zakonskom obrazloenju uz lanke 260-263. ZJN-a 2016, aurirani popratni dokument je svaki
dokument u kojem su sadrani podaci vaei, odgovaraju stvarnom injeninom stanju u trenutku
dostave naruitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.
ZJN 2016. odreuje rok za dostavu auriranih popratnih dokumenata ne krai od pet dana od dana
slanja zahtjeva za dostavu, ali navodi takoer da rok mora biti primjeren, što znai da bi naruitelj
trebao odrediti dovoljno dugaak rok za dostavu auriranih popratnih dokumenata, uvaavajui
okolnosti konkretnog sluaja19 i vrijeme potrebno gospodarskom subjektu za izradu odnosno
pribavljanje i dostavu20 tih dokumenata naruitelju.
Direktiva 2014/24/EU u uvodnoj izjavi 84, traenje aurnih popratnih dokumenata od ponuditelja
kojemu e biti dodijeljen ugovor (okvirni sporazum), obrazlae na sljedei nain: „Od ponuditelja
kojemu se odluilo dodijeliti ugovor tj. od najpovoljnijeg ponuditelja, trebalo bi se, meutim, zahtijevati
da stavi na raspolaganje relevantne dokaze, a javni naruitelji ne bi trebali sklopiti ugovore ako im
18 Kao što je nacionalni registar nabave, virtualni dosje poduzea, elektroniki sustav pohrane dokumenata ili pretkvalifikacijski sustav, i sl. 19 Npr. je li gospodarski subjekt iz Republike Hrvatske ili neke druge drave, ima li izdavatelj dokumenta odreeni rok za izdavanje koji je propisan posebnim propisom i sl. 20 Neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga; elektronikim sredstvima komunikacije, i sl.
11
ponuditelji to ne mogu osigurati. Javni naruitelji takoer bi trebali imati pravo zatraiti sve ili dio
popratnih dokumenata u bilo kojem trenutku ako to smatraju potrebnim za pravilnu provedbu
postupka. To pogotovo moe biti potrebno u sluaju dvofaznih postupaka – ogranienih postupaka,
natjecateljskih postupaka uz pregovore, natjecateljskih dijaloga te partnerstava za inovacije – u kojima
javni naruitelji koriste mogunost ograniavanja broja natjecatelja koji se pozivaju na predaju ponuda.
Obveza predaje popratnih dokumenata, u trenutku odabira natjecatelja koje se poziva na predaju
ponude, mogla bi biti opravdana kako bi se sprijeilo da javni naruitelji pozovu natjecatelje za koje se
kasnije uspostavi da nisu u mogunosti predati popratne dokumente u fazi dodjele ugovora, ime se
uskrauje sudjelovanje ostalim kvalificiranim natjecateljima“.
Naruitelj moe pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente koje su dostavili
(lanak 263. stavak 2. ZJN-a 2016). Ako naruitelj u postupku javne nabave ne primjenjuje mogunost
nadopune ili objašnjenja dokumenata koje su natjecatelji ili ponuditelji dostavili, obvezan je obrazloiti
razloge takvoga nepostupanja u zapisniku o pregledu i ocjeni.
4.3. Postupanje naruitelja u sluaju da ponuditelj koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu ne dostavi aurne popratne dokumente
Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi aurirane popratne
dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokae da ispunjava uvjete u vezi s kvalitativnim kriterijima
za odabir, naruitelj je obvezan odbiti ponudu tog ponuditelja te pozvati ponuditelja koji je podnio
sljedeu najpovoljniju ponudu da dostavi aurirane popratne dokumente, ili e poništiti postupak javne
nabave, ako postoje razlozi za poništenje. Treba napomenuti da je, prema lanku 214. stavku 1. toki
1. ZJN-a 2016, jedna od okolnosti „pokrivenih“ jamstvom za ozbiljnost ponude upravo okolnost
nedostavljanja auriranih popratnih dokumenata sukladno lanku 263. ZJN-a 2016.
4.4. Gospodarski subjekti koji su upisani u slubene popise odobrenih
gospodarskih subjekata
Sukladno lanku 64. stavcima 1. i 2. Direktive 2014/24/EU, drave lanice mogu sastaviti ili odravati
slubene popise odobrenih izvoaa radova, dobavljaa robe ili pruatelja usluga ili predvidjeti
potvrivanje od tijela za potvrivanje koja zadovoljavaju europske norme. Gospodarski subjekti koji su
upisani u slubene popise ili koji imaju potvrdu, mogu za svaki ugovor podnijeti javnom naruitelju
potvrdu o upisu koju je izdalo nadleno tijelo ili potvrdu koju je izdalo nadleno tijelo za potvrivanje.
Te potvrde navode reference (upuivanja; preporuke) koje su omoguile tim gospodarskim subjektima
upis u slubeni popis ili dobivanje potvrde i klasifikaciju na tom popisu.
Potvreni upis na slubene popise od strane nadlenih tijela ili potvrda koju izdaje tijelo za
potvrivanje, predstavlja pretpostavku o sposobnosti u pogledu uvjeta kvalitativnog odabira koje
obuhvaa slubeni popis ili potvrda.
Gospodarski subjekti koji su upisani u slubene popise odobrenih gospodarskih subjekata ili posjeduju
relevantnu potvrdu tijela osnovanih na temelju javnog ili privatnog prava mogu, u pogledu podataka
zatraenih u dijelovima III. – V. ESPD-a (tj. podatke o gospodarskom subjektu; o osnovama za
iskljuenje; kriterijima za odabir, i sl), podnijeti naruitelju potvrdu o upisu koju je izdalo nadleno tijelo
ili potvrdu koju je izdalo nadleno tijelo za potvrivanje.
12
U Republici Hrvatskoj trenutno ne postoji tijelo nadleno za sastavljanje ili odravanje popisa
odobrenih gospodarskih subjekata, ali odredbe lanka 279. ZJN-a 2016. omoguavaju da gospodarski
subjekt u postupku javne nabave moe dostaviti potvrdu nadlenog tijela o upisu u slubeni popis
odobrenih gospodarskih subjekata ili potvrdu od tijela nadlenog za potvrivanje u dravi lanici u
odnosu na kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Na taj nain gospodarski subjekt ne
mora u svakom postupku dostavljati aurirane popratne dokumente ve iste zamjenjuje ovakvom
potvrdom.
5. Zakljuak
Jedan od ciljeva EU direktiva u podruju javne nabave, pa shodno tome i ZJN 2016, predstavlja
smanjenje administrativnog optereenja naruitelja i gospodarskih subjekata, a posebno MSP-a. Veliku
prepreku sudjelovanju gospodarskih subjekata u javnoj nabavi predstavlja administrativno optereenje
koje proizlazi iz potrebe ishoenja znatnog broja potvrda ili drugih dokumenata vezanih uz osnove za
iskljuenje i kriterije za odabir gospodarskog subjekta. ESPD je kljuni element tog nastojanja.
Standardni obrazac za ESPD iz navedenog razloga izraen je na nain da se otkloni potreba za dostavom
znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s osnovama za iskljuenje i kriterijima za odabir
gospodarskih subjekata. ESPD omoguava gospodarskim subjektima davanje izjave kojom potvruju
da ispunjavaju potrebne uvjete na standardnom obrascu kojeg je utvrdila Europska komisija
Provedbenom uredbom br. 2016/7, dok e samo onaj ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu
morati dostaviti aurirane popratne dokumente kojima dokazuje da ispunjava postavljene uvjete.
Nacionalni program reformi 2017. predvia do kraja 2017. godine daljnji razvoj sustave elektronike
javne nabave. To podrazumijeva integraciju ESPD-a te povezivanje registara koje vode tijela javne vlasti
s EOJN RH. Tada e se ESPD u strukturiranom obliku moi kreirati, popunjavati i provjeravati kroz
suelje EOJN RH. Na EU razini pri daljnjem e se razvoju ESPD-a morati uzeti u obzir promjene sustava
za meusobno povezivanje registara drava lanica (kao što su Sustav povezivanja poslovnih registara
(BRIS), meusobna povezanost steajnih registara, Europski informacijski sustav kaznene evidencije
(ECRIS) itd) koji sadravaju dokumente i potvrde relevantne za postupke javne nabave.
6. Primjeri iz prakse
• Moraju li ponuditelji u zajednici gospodarskih subjekata u zajednikoj ponudi navesti koji dio
ugovora o javnoj nabavi e izvršavati pojedini lan zajednice?
Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ZJN 2016. ne propisuje obvezu ponuditeljima da u
ponudi navedu dio ugovora (predmet ili koliinu, vrijednost ili postotni udio) koji e izvoditi svaki
pojedini lan zajednice gospodarskih subjekata.
Meutim, standardni obrazac ESPD-a u dijelu II, A. „Podaci o gospodarskom subjektu: Oblik
sudjelovanja“ odreuje da je gospodarski subjekt obvezan navesti podatke sudjeluje li u postupku
javne nabave zajedno s drugim gospodarskim subjektom te ako je odgovor potvrdan, pod tokom a)
navodi se uloga dotinog gospodarskog subjekta u skupini tj. zajednici (npr. voditelj, odgovoran za
odreene zadae i sl). Slijedom toga, u navedenom primjeru bilo bi prihvatljivo navoenje npr.
pojedinih vrsta radova (opisno) u dijelu ESPD-a gdje se trae podaci o zaduenjima pojedinih lanova
zajednice gospodarskih subjekata.
13
• Mora li natjecatelj ili ponuditelj ispunjavati dio ESPD obrasca koji se odnosi na „ostale osnove za
iskljuenje gospodarskog subjekta koje mogu biti predviene u nacionalnom zakonodavstvu
drave lanice javnog naruitelja ili [sektorskog] naruitelja“?
Vezano za pitanje popunjavanja ESPD-a u Dijelu III, Osnove za iskljuenje, toka D) „Ostale osnove za
iskljuenje koje mogu biti predviene u nacionalnom zakonodavstvu drave lanice javnog naruitelja
ili [sektorskog] naruitelja“, gospodarski subjekti nisu obvezni popunjavati navedeni dio ESPD obrasca
jer ZJN 2016. ne predvia takve osnove za iskljuenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave.
• Kako odrediti starost pojedinih dokumenata koje gospodarski subjekti, a osobito najpovoljniji
ponuditelj, dostavlja u postupku javne nabave?
Za odgovor na navedeno pitanje relevantna je uvodna izjava 85. Direktive 2014/24/EU u kojoj se navodi
sljedee: “Vano je da bi se odluke javnih naruitelja trebale temeljiti na novim podacima, osobito što
se tie osnova za iskljuenje, a s obzirom da do vanih promjena moe doi vrlo brzo, na primjer u
sluaju financijskih poteškoa zbog kojih bi gospodarski subjekt postao neprikladan, ili obratno, ako su
nepodmirene obveze za socijalna davanja u meuvremenu plaene. Poeljno je dakle, da javni
naruitelji, kad god je mogue, provjere te podatke pristupajui relevantnim bazama podataka koje bi
trebale biti nacionalne u smislu da njima upravljaju tijela javne vlasti.”
ZJN 2016. ne sadri odredbe o starosti auriranih popratnih dokumenata, odnosno pojedinih dokaza,
meutim u zakonskom obrazloenju odredbi lanaka 260. do 263. ZJN-a 2016, navodi se da je aurirani
popratni dokument svaki dokument u kojem su sadrani podaci vaei, odgovaraju stvarnom
injeninom stanju u trenutku dostave naruitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo,
odnosno izjavio u ESPD-u. Ovisno o vrsti dokaza odnosno traenog dokumenta, isti moe biti stariji
(npr. financijska izvješa; popis radova; popis glavnih isporuka robe, i sl), ili noviji od datuma slanja
zahtjeva za dostavu auriranih popratnih dokumenata (npr. potvrda porezne uprave, i sl), ali bitno je
da su u dokumentu sadrani podaci vaei, odgovaraju stvarnom injeninom stanju u trenutku
dostave naruitelju te da dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.
• Primjenjuje li se ESPD-a prilikom sklapanja ugovora iz podruja obrane i sigurnosti?
lankom 60. ZJN-a 2016. propisani su sluajevi u kojima korištenje elektronikih sredstava
komunikacije izmeu naruitelja i gospodarskih subjekata nisu obvezna, a jedan od njih je „ako se na
nabavu primjenjuje propis kojim se ureuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti“. U tom smislu,
vezano uz pitanje primjene ESPD-a prilikom sklapanja ugovora iz podruja obrane i sigurnosti, ne
postoji obveza primjene ESPD obrasca temeljem Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i
sigurnosti.21 S druge strane, nema zapreke da naruitelj kad primjenjuje tu Uredbu dozvoli
gospodarskim subjektima da dostave ESPD obrazac u zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi.
• Na koji nain naruitelji mogu provjeriti informacije navedene u ESPD-u?
ZJN 2016. daje mogunost naruitelju da u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je
to potrebno za pravilno provoenje postupka, provjeri informacije navedene u ESPD-u: 1) kod
nadlenog tijela za voenje slubene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno
posebnom propisu i zatraiti izdavanje potvrde o tome, 2) uvidom u popratne dokumente ili dokaze
koje ve posjeduje, ili 3) izravnim pristupom elektronikim sredstvima komunikacije besplatnoj
21 Narodne novine br. 89/12.
14
nacionalnoj bazi podataka (npr. sudski ili obrtni registar). Ako se ne moe obaviti provjera ili ishoditi
potvrda naruitelj moe zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraem od
pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.
• Pomou kojih internetskih preglednika se moe pristupiti eESPD-u?
Web servis eESPD radi u najnovijim verzijama ope dostupnih internetskih preglednika, kao što su
Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari i Opera. Kako bi se izbjegli mogui
problemi, preporuuje se upotreba najnovijih verzija tih preglednika. Neke funkcije poput preuzimanja
datoteke ne rade na pametnim telefonima i tabletima. Web servisu eESPD-a moe se pristupiti na
internetskim stranicama: https://ec.europa.eu/tools/espd.
• Rješenje DKOM-a, Klasa: UP/II-034-02/17-01/254 od 26. svibnja 2017.
Naruitelj je objavio 6. veljae 2017. u EOJN RH poziv na nadmetanje s dokumentacijom o nabavi u
otvorenom postupku, za predmet nabave: izrada studija za provedbu projekta EAST-E (dio razvojnog
projekta eMobilnost).
Izmeu dvije pristigle ponude, od kojih je naruitelj jednu ocijenio valjanom, naruitelj je odabrao
ponudu zajednice ponuditelja: XX d.o.o. Zagreb i XY F.Ltd, Q R, UK.
Na Odluku o odabiru albu je 7. travnja 2017. Dravnoj komisiji izjavio alitelj zajednica ponuditelja HP,
Zagreb i DC d.o.o. Ludbreg. alitelj u albi u bitnome osporava valjanost ponude odabranog
ponuditelja, navodei da je ista nepravilna, te osporava razlog odbijanja svoje ponude. Navodi da
pojašnjenjem i upotpunjavanjem ponude nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoa u
odabranoj ponudi. Navodi da odabrana zajednica nije dostavila uredno ispunjene standardne obrasce
a pojašnjenjem/upotpunjavanjem ponude nisu ispravljeni nedostaci u ESPD obrascima te shodno tome
ponuda odabrane zajednice nije u skladu s dokumentacijom o nabavi.[…] Dalje navodi da su oba lana
zajednice u ESPD obrascima oznaila da se ne oslanjaju na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunili
kriterije za odabir gospodarskog subjekta.
Nadalje, lan zajednice XX d.o.o, u dijelu IV.C, pod tokom 1b) kojom treba dokazati iskustvo na
podruju izrade studija, nije naveo niti jedan ugovor, zbog ega je ponuda trebala biti odbijena.
Takoer, u istom dijelu, pod tokama 2) i 6a) navedena su samo dva strunjaka ime nije udovoljeno
traenju iz dokumentacije o nabavi, u kojoj su se traila najmanje etiri strunjaka […]. Stoga je ponuda
morala biti odbijena. Dalje, što se tie obrasca ESPD tog lana zajednice, nije uope odgovoreno na
pitanja iz toaka 3, 4, 5, 6.b), 7. i 9. Uz to isti lan zajednice nije odgovorio na pitanja iz dijela III.A:
Osnove povezane s kaznenim presudama, niti je to dopunio kroz pojašnjenje/upotpunjavanje.
alitelj takoer navodi da drugi lan odabrane zajednice, XY Ltd,Q R, takoer nije odgovorio na
navedena pitanja, a niti na pitanje iz Dijela III.A: Osnove povezane s kaznenim presudama. U dijelu
obrasca IV.C pod tokom 2) naveden je samo jedan strunjak kojeg moe angairati, dok je u toki 6a)
naveo samo dva strunjaka koji imaju odgovarajue kvalifikacije, ime nije zadovoljeno traenju iz
dokumentacije o nabavi.
alitelj još navodi da ako gospodarski subjekt u ESPD obrascu izriito napiše da se ne oslanja na
sposobnost drugog subjekta, onda to implicira da, bez obzira bez obzira što su isti u zajednici
ponuditelja, gospodarski subjekt mora dokazati da ispunjava uvjete propisane dokumentacijom o
nabavi. Budui da su oba lana zajednice naznaili da se ne oslanjaju na sposobnost drugog subjekta,
isti nisu dokazali da ispunjavaju uvjete iz dokumentacije o nabavi. […]
Tehniku i strunu sposobnost ponuditelji dokazuju, prema toki 4.3.1. dokumentacije o nabavi,
popisom glavnih usluga, pruenih u godini u kojoj je zapoeo postupak javne nabave i tijekom tri
godine koje prethode toj godini, kojim popisom ponuditelj mora dokazati da je uredno izvršio
najmanje etiri ista ili slina ugovora kao predmet nabave, iji kumulativni zbroj je u vrijednosti
jednakoj ili veoj od 1.600.000,00 kuna. Prema toki 4.3.2, ponuditelj mora raspolagati s najmanje
etiri strunjaka, koji e biti angairani tijekom izvršenja ugovora. Predlae poništiti Odluku o odabiru
i zahtijeva naknadu troškova albenog postupka.
U odgovoru na albu naruitelj u bitnome osporava navode alitelja te predlae odbiti albu kao
neosnovanu. Odabrani ponuditelj takoer osporava navode alitelja.
Dravna komisija utvrdila je da su oba lana zajednice, u Dijelu II ESPD obrasca, Podaci o gospodarskom
subjektu, u dijelu C: Podaci o oslanjanju na sposobnost drugih subjekata, odgovorili da se gospodarski
subjekt ne oslanja na sposobnost drugih subjekata.
Nadalje, oba lana zajednice su u Dijelu III: Osnove za iskljuenje, Osnove povezane s kaznenim
presudama na temelju nacionalnih odredbi o provoenju osnova utvrenih u l. 57. Direktive
2014/24/EU, odgovorila da sam gospodarski subjekt ili neka od osoba iz lanka 251. stavka 1. toke 1,
nije osuena pravomonom presudom za neko od pobrojanih kaznenih djela.
Iz ispunjenih ESPD obrazaca oba lana zajednice dostavljenih u ponudi, te u postupku pojašnjenja i
upotpunjavanja i dostavljenih dokaza (Popis uredno ispunjenih ugovora; Izjava o ekskluzivnosti)
proizlazi da e odabrana zajednica ponuditelja imati na raspolaganju etiri strunjaka za izvršenje
ugovora, te da je udovoljila zahtjevu iz to. 4.3.1. dokumentacije o nabavi glede popisa uredno izvršena
minimalno etiri ugovora ista ili slina kao predmet nabave.
Vezano za navod alitelja da oba lana zajednice ponuditelja nisu odgovorila na pitanja iz toke 3, 4, 5,
6.b), 7. i 9. iz Dijela IVC ESPD obrasca, Tehnika i struna sposobnost, Dravna komisija navodi da se
navedena pitanja odnose na dokaze koji nisu traeni dokumentacijom o nabavi.
Dravna komisija navodi da je gospodarski subjekt fizika ili pravna osoba, ukljuujui podrunicu, ili
javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, ukljuujui svako njihovo privremeno udruenje, koja na
trištu nudi izvoenje radova ili posla, isporuku robe ili pruanje usluga. Dakle, zajednica ponuditelja je
gospodarski subjekt koji kumulativno ispunjava traene uvjete tehnike i strune sposobnosti iz
dokumentacije o nabavi, te su lanovi zajednice pravilno oznaili u ESPD obrascu da se ne oslanjaju na
sposobnost drugih subjekata kako bi ispunili kriterije pod tokom IV, Kriteriji za odabir gospodarskog
subjekta, odnosno kada nisu ispunili dijelove obrasca koje nisu niti morali ispuniti.
Takoer, odabrana zajednica je ispunila ESPD obrazac u svim traenim dijelovima, kako u ponudi tako
i postupajui po pozivu naruitelja da upotpuni ponudu, da iz obrasca te naknadno dostavljenih dokaza
proizlazi da je uredno izvršila minimalno etiri ista ili slina ugovora kao predmet nabave i da e
raspolagati s minimalnim brojem strunjaka, albeni navod alitelja da je ponuda odabrane zajednice
ponuditelja nepravilna ocijenjen je neosnovanim.
• Rješenje DKOM-a, Klasa: UP/II-034-02/17-01/293 od 31. svibnja 2017.
Naruitelj je 30. sijenja 2017. objavio u EOJN RH poziv na nadmetanje s dokumentacijom o nabavi u
otvorenom postupku, za predmet nabave: usluge strunog nadzora nad izvoenjem radova na izgradnji
gradskog bazena u Puli.
Izmeu tri pristigle valjane ponude, naruitelj je odabrao ponudu ponuditelja XX d.o.o, iz Dubrovnika.
16
Na Odluku o odabiru albu je 18. travnja 2017. Dravnoj komisiji izjavio YY d.d, iz Zagreba. alitelj u
albi u bitnome osporava valjanost ponude odabranog ponuditelja, kao i drugorangiranog ponuditelja
te predlae poništiti Odluku o odabiru te zahtijeva naknadu troškova albenog postupka.
Naruitelj u odgovoru na albu, u bitnome osporava albene navode alitelja, te predlae odbiti albu
kao neosnovanu.
alitelj izmeu ostaloga navodi da odabrani ponuditelj nije dokazao sposobnost u sluaju oslanjanja na
sposobnost drugog subjekta jer nije navedeno u kojem dijelu se ponuditelj oslanja na tvrtku NK
Dubrovnik d.o.o. te pri tome isti nije dostavio izjavu o stavljanju na raspolaganje, ugovor/sporazum
ili prihvat obveze drugog subjekt, kako je traeno dokumentacijom o nabavi. Navedeno nije zatraeno
od naruitelja iako je dokumentacijom o nabavi izriito navedeno da se to mora dostaviti.
U toki 3.2.3. dokumentacije o nabavi, Tehnika i struna sposobnost, naruitelj je odredio da, ako se
gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, on mora dokazati javnom naruitelju da
e imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaanjem obveze
drugih subjekata da e mu te resurse staviti na raspolaganje. U tom sluaju dokaz sposobnosti je
potpisana i ovjerena izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili ugovor/okvirni sporazum o
poslovno/tehnikoj suradnji, iz kojega je razvidno koji se resursi meusobno ustupaju.
Odabrani ponuditelj je, postupajui po zahtjevu naruitelja, dostavio dokumentaciju u sklopu koje se
nalazi i ispunjen Obrazac 6 – Izjava strunjaka za obavljanje poslova strunog nadzora graenja u
svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inenjera) u okviru elektrotehnike struke, u kojoj je N.K, kao
zaposlenik tvrtke NK Dubrovnik d.o.o. izjavio da e biti angairan na poslovima strunog nadzora u
svojstvu glavnog nadzornog inenjera nad radovima na izgradnji gradskog bazena.
Takoer, u ESPD obrascima dostavljenim u ponudi navedeno je da se odabrani ponuditelj, glede
dokazivanja tehnike i strune sposobnosti, oslanja na sposobnost subjekta NK Dubrovnik d.o.o.
Dravna komisija je ocijenila da je podacima navedenim u ESPD obrascu, te ispunjenom obrascu 6,
udovoljeno traenju naruitelja iz toke 3.2.3. dokumentacije o nabavi, jer je razvidno da e odabrani
ponuditelj imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora te koji se resursi ustupaju,
odnosno da se odabrani ponuditelj oslanja na sposobnost drugog subjekta radi dokazivanja tehnike i
strune sposobnosti, konkretno, glede raspolaganja strunjakom 3: elektrotehniki nadzorni inenjer.
Stoga je albeni navod neosnovan.
Nadalje, alitelj osporava valjanost ponude drugorangiranog ponuditelja navodei da iz dostavljenog
ESPD obrasca na str. 12, u dijelu tehnika i struna sposobnost, pod 1b), drugorangirani ponuditelj
sposobnost dokazuje obavljenom uslugom strunog nadzora nad izgradnjom novog putnikog
terminala Zrane luke, s prikljunom prometnicom i infrastrukturom, faza B. alitelj smatra da se radi
o usluzi koja nema veze s predmetom nabave u predmetnom postupku. Osim toga, alitelj navodi da
iz ESPD obrasca, bez uvida u popratnu dokumentaciju koja se u njemu navodi, ne moe kvalitetno
osporiti drugorangiranu ponudu.
U odnosu na traenje naruitelja iz toke 3.2.3.1. dokumentacije o nabavi, glede iskustva gospodarskog
subjekta, naruitelj je u istoj toki odredio da su slini objekti graevine javne i društvene namjene
prema definiciji iz lanka 3. stavka 1. toke 5. Zakona o prostornom ureenju, kao i objekti ugostiteljsko
– turistike namjene. […]
Dravna komisija je utvrdila da je drugorangirani ponuditelj postupio po traenju iz dokumentacije o
nabavi te u svrhu dokazivanja ispunjavanja traenih kriterija za odabir gospodarskog subjekta (uvjeta
sposobnosti) pa tako i tehnike i strune sposobnosti glede iskustva gospodarskog subjekta, u ponudi
dostavio ispunjen ESPD obrazac, auriranu formalnu izjavu gospodarskog subjekta, koja slui kao
preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili tree strane.
Naruitelj je pravilno postupio kada je samo od ponuditelja koji je dostavio najpovoljniju ponudu
zatraio da u primjerenom roku dostavi aurirane popratne dokumente, a ne i od drugorangiranog
ponuditelja. Postupak javne nabave usmjeren je k sklapanju ugovora s ponuditeljem koji je podnio
ekonomski najpovoljniju ponudu, koja je valjana, pa se samo od takvog ponuditelja moraju/mogu
traiti aurirani popratni dokumenti. Isto tako, u albenom postupku ocjenjuje se valjanost ponude
odabranog ponuditelja s kojim naruitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, stoga se
postupanje naruitelja tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda ocjenjuje zakonitim. albeni navod
je neosnovan.
• Rješenje DKOM-a, Klasa: UP/II-034-02/17-01/338 od 6. lipnja 2017.
Naruitelj je 17. oujka 2017. u EOJN RH objavio poziv na nadmetanje s dokumentacijom o nabavi, u
otvorenom postupku, za predmet: nabava, isporuka i ugradnja kabela (…).
Izmeu šest pristiglih valjanih ponuda, naruitelj je odabrao ponudu ponuditelja XX. iz Virovitice. Na
Odluku o odabiru urednu albu je 8. svibnja 2017. Dravnoj komisiji izjavio alitelj YY d.d. iz Zagreba, a
primjerak albe istodobno dostavio naruitelju. alitelj u albi u bitnome osporava valjanost ponude
odabranog ponuditelja i zakonitost postupka pregleda i ocjene ponuda od strane naruitelja. Predlae
poništenje Odluke o odabiru.
alitelj izmeu ostaloga navodi da ponuda odabranog ponuditelja ne sadri potpuno ispunjen i ovjeren
ESPD obrazac. Odabrani ponuditelj je dostavio ispunjeni ESPD obrazac u word formatu, bez ovjerene
zadnje strane obrasca od strane ovlaštene osobe, kojim se potvruje da su podaci u dijelovima II-IV
ESPD-a toni i istiniti, navodi alitelj.
To. 5.2.1. dokumentacije o nabavi naruitelj je traio dostavu ispunjenog ESPD obrasca u ponudi.
Naruitelj istie da gospodarski subjekti u svojoj ponudi ne trebaju dostavljati dokumente kojima se
potvruju navodi iz ESPD obrasca. Naruitelj moe u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne
nabave, ako je to potrebno za pravilno provoenje postupka, (sukladno lanku 262. stavku 1. ZJN-a
2016) provjeriti informacije navedene u ESPD-u (…).
Osim navedenih odredbi, naruitelj nije predvidio nikakve druge uvjete kao pretpostavku valjanosti i
prihvatljivosti obrasca ESPD u ponudama ponuditelja. Takoer, u ESPD obrascu, nakon Dijela VI. –
Završne izjave, na koji se poziva alitelj, navedeno je „Datum, mjesto i ako je potrebno, potpis/potpisi“,
uz odreeno mjesto za navod datuma i mjesta potpisa, kao i mjesto za potpis obrasca.
S obzirom da sam obrazac ESPD ne zahtijeva navedeni podatak kao nuan sadraj, dok
dokumentacijom o nabavi takoer nije odreeno da je obrazac potrebno potpisati, a odabrani
ponuditelj je u ponudi dostavio ispunjen ESPD obrazac kako je i traeno dokumentacijom o nabavi,
albeni navod je neosnovan.
18
NAJAVA
Objavljen je šesti broj Biltena javne nabave u RH, koji donosi niz informacija korisnih
naruiteljima i ponuditeljima.
Ovaj broj sadri:
ekonomski najpovoljniju ponudu –
ENP (2015 – 2017),
2016.
• e-Certis
• FIDIC – uta knjiga
sustav javne nabave.