dokumentacija o nabavi - vik-split.hr

Click here to load reader

Post on 17-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OIB: 56826138353
PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA SPLITA
IZVOENJE RADOVA
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 2
Sadraj Dokumentacije o nabavi (DoN):
Knjiga 1 Upute Ponuditeljima
Knjiga 2 Ugovorna dokumentacija
Knjiga 4 Troškovnik
Knjiga 5 Nacrti
Dio 1 – popis projektne dokumentacije. Ponuditelji mogu izvršiti uvid u istu na internet stranici Naruitelja www.vik-split.hr.
Dio 2 – popis lokacijskih dozvola, izvješa o kontroli glavnih projekata, graevinskih dozvola i osnovnih nacrta.
Dio 3 – nacrti od 1 do 58
Dio 4 – nacrti od 59 do 82
Dio 5 – nacrti od 83 do 119
Dio 6 – nacrt 120
Dio 8 – kopija Sporazuma o reguliranju meusobnih odnosa na izvoenju dijela radova u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin sklopljen izmeu Brodograevne industrije Split d.d. i Vodovoda i kanalizacije d.o.o.
Knjiga 6 Elaborati nepotpunog izvlaštenja
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 3
Sadraj
1.2 Lokacija Projekta i radova koji su predmet nabave 12
1.3 Obuhvat aglomeracije 13
1.4 Tijela nadlena za komunalnu i drugu infrastrukturu na podruju Projekta 15
1.5 Meteorološke i klimatološke znaajke 15
1.5.1 Kvaliteta zraka 15
1.5.3 Temperatura 16
1.5.4 Oborine 16
1.5.5 Vjetar 16
1.5.7 Ostalo 16
1.7.1 Odvodnja i proišavanje otpadnih voda aglomeracije Split - Solin 17
1.7.2 Vodoopskrba aglomeracije Split - Solin 18
1.8 Radovi obuhvaeni Ugovorom 18
1.8.1 Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva na UPOV Stupe 19
1.8.2 Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje junog sliva Grada Splita 47
1.8.3 Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje sjevernog sliva Grada Splita 52
1.8.4 Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe Grada Splita 53
1.8.5 Sanacija kanalizacijske mree Grada Splita 65
1.8.6 Sustav odvodnje istonog dijela grada Splita (Stobre i Kamen) 70
1.8.7 Revizijska okna 93
1.8.8 Kuni prikljuci 95
2.1 IZVOA 97
2.1.1 Ope 97
2.2.2.2 Norme, oznaavanje i dokazivanje sukladnosti graevinskih proizvoda 100
2.2.2.3 Dokumentacije za potrebe operativnog izvoenja radova 100
Vremenski plan 100
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 4
Plan (Sustav) osiguranja kvalitete (SOK) i Planovi kontrole (PK) 101
Prometno tehnološki elaborat (Projekt privremene regulacije prometa) 103
Dozvole i suglasnosti za radove 104
Plan izvoenja radova 104
Elaborat postojeeg stanja objekata 109
2.2.2.4 Dokumentacija izvedenog stanja 110
2.2.2.5 Prirunici o rukovanju i odravanju 110
2.2.3 Pregled dokumentacije 111
2.2.4.1 Graevinski dnevnik 112
2.2.4.2 Graevinska knjiga 112
2.3 SASTANCI, IZVJEŠTAJI I KORESPONDENCIJA 112
2.3.1 Sastanci 113
2.3.2 Izvještaji i korespondencija 113
2.3.2.1 Kopiranje korespondencije 113
Fotodokumentacija 114
3 IZVOENJE RADOVA 115
3.1.1 Openito 115
3.1.2 Gradilište 115
3.1.4 Pravo na pristup i ometanje drugog posjeda 117
3.1.5 Osiguranje stabilnosti postojeih objekata, graevinskih jama i trasa cjevovoda 118
3.1.6 Iskolenje 120
3.1.9 Osiguranje prolaza lokalnog stanovništva 124
3.1.10 Zbrinjavanje viška materijala, graevinskog otpada i potencijalnog opasnog otpada 125
3.1.11 Smještaj za Izvoaa 125
PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN OPTIMALIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 5
3.1.12 Urednost gradilišta 125
3.2 TESTOVI PO DOVRŠETKU I PREUZIMANJE 126
3.2.1 Openito 126
3.2.5 Tlane probe tlanih kanalizacijskih cjevovoda 127
3.2.6 Tlane probe vodoopskrbnih cjevovoda 127
3.2.7 CCTV inspekcija 128
3.2.9 Obuka osoblja za upravljanje 128
3.2.10 Preuzimanje od strane Naruitelja i izdavanje Potvrde o preuzimanju 129
3.2.11 Odgovornosti nakon izdavanja potvrde o Preuzimanju 129
3.2.11.1 Odgovornosti Izvoaa 129
3.2.11.2 Odgovornosti Naruitelja 129
4 OPI I POSEBNI TEHNIKI UVJETI IZVOENJA RADOVA 131
4.1 GRAEVINSKI RADOVI 131
4.1.1 PRIPREMENI RADOVI 131
4.1.1.3 IŠENJE TERENA 135
4.1.1.4 Uklanjanje postojeih vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda i okana 138
4.1.2 ZEMLJANI RADOVI 138
4.1.2.6 UREENJE TEMELJNOG TLA 152
4.1.2.7 IZRADA NASIPA I ZATRPAVANJE GRAEVINSKIH JAMA 156
4.1.2.8 IZRADA POSTELJICE 165
4.1.2.9 IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 169
4.1.2.10 IZRADA PODLOGE CIJEVI 174
4.1.2.11 IZRADA OBLOGE CIJEVI 174
4.1.2.12 ZATRPAVANJE KANALA I OSTALIH ISKOPA 175
4.1.2.13 STABILIZACIJA TLA GEOSINTETICIMA 177
4.1.2.14 PRECRPLJIVANJE UZVODNIH DOTOKA OTPADNE VODE 177
PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN OPTIMALIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 6
4.1.2.15 POLAGANJE CJEVOVODA METODOM BUŠENJA 178
4.1.3 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 178
4.1.3.1 OPIS RADOVA 178
4.1.3.3 PROIZVODNJA BETONA I UVJETI MANIPULIRANJA U PROCESU PROIZVODNJE 183
4.1.3.4 IZVOENJE I ODRAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 185
4.1.3.5 ARMATURA 193
4.1.3.7 KONTROLNE REŠKE 195
4.1.4 ASFALTERSKI RADOVI 196
4.1.4.3 REZANJE ASFALTA I UGRADNJA BRTVENE TRAKE 203
4.1.4.4 GLODANJE (FREZANJE) ASFALTA 203
4.1.5 ZIDARSKI RADOVI 204
4.1.6 OBRTNIKI RADOVI 206
4.1.6.1 BRAVARSKI RADOVI 206
4.1.6.3 IZOLATERSKI RADOVI 213
4.1.6.4 KAMENOREZAKI RADOVI 214
4.1.6.5 KROVOPOKRIVAKI RADOVI 216
4.1.6.7 UGRADNJA METALNOG GEODETSKOG REPERA 216
4.1.6.8 UGRADNJA UREAJA ZA ODVLAIVANJE ZRAKA 217
4.1.6.9 UGRADNJA PLOE OD NEHRAJUEG ELIKA 217
4.1.6.10 UGRADNJA PROFILIRANE GUMENE TRAKE ZA BRTVLJENJE 217
4.1.6.11 IZRADA DILATACIJE 217
4.1.7 KANALIZACIJSKI RADOVI 218
4.1.7.3 Gravitacijski kanali – okna 223
PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN OPTIMALIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 7
4.1.7.4 Meusobno spajanje kanalizacijskih kolektora 228
4.1.7.5 Kuni prikljuci - kanalizacija 228
4.1.7.6 Tlani cjevovod - cijevi i spojnice 229
4.1.7.7 TLANI CJEVOVOD – LUKOVI 233
4.1.7.8 POLAGANJE CIJEVI ZA ZAŠTITU OPTIKOG KABELA ZA POTREBE SDNU SUSTAVA 234
4.1.7.9 BETONSKE KANALICE ZA ODVODNJU OBORINSKIH VODA 235
4.1.7.10 ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI CRPNIH STANICA 236
4.1.7.11 PROVJERA TEHNIKE ISPRAVNOSTI CRPNIH STANICA 236
4.1.7.12 SANACIJA CJEVOVODA 237
4.1.8 VODOVODNI RADOVI 244
4.1.8.4 Ispitivanje 246
4.1.8.6 Kuni prikljuci - vodoopskrba 250
4.1.9 ZAVRŠNI RADOVI 251
4.1.9.2 ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI VODNIH KOMORA VODOSPREME 252
4.1.9.3 ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI BAZENA CRPNE STANICE I RETENCIJSKIH BAZENA 252
4.1.9.4 OBNOVA OZNAKA NA KOLNIKU 252
4.2 STROJARSKI RADOVI 254
4.2.1.1 MJERNE JEDINICE 254
4.2.1.2 PRIMIJENJENI STANDARDI 254
4.2.1.8 DOKUMENTI 255
4.2.1.9 STANDARDIZACIJA 257
PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN OPTIMALIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 8
4.2.1.17 PODMAZIVANJE 260
4.2.1.19 ISPITIVANJA 260
4.2.1.23 PRIVREMENI RADOVI 261
OBUKA 261
4.2.2.1 UVOD 261
AUTOMATSKA REŠETKA 272
NOASTI ZASUNI S ELEKTROMOTORNIM POGONOM 274
ZASUNI (ELIPTINI, OVALNI) 275
FAZONSKI KOMADI U OKNIMA KANALIZACIJSKOG TLANOG CJEVOVODA 278
FAZONSKI KOMADI NA VODOOPSKRBNIM CJEVOVODIMA 279
FAZONSKI KOMADI NA PEHD VODOOPSKRBNIM CJEVOVODIMA 279
4.2.2.8 MJERNA OPREMA 279
ELEKTROMAGNETSKI MJERA PROTOKE 279
MANOMETAR S MANOMETARSKOM SLAVINOM 281
4.2.2.9 DIZALICE 281
MOSNE DIZALICE 281
GREDNE DIZALICE 281
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 9
4.3.1.1 MJERNE JEDINICE 283
4.3.1.2 PRIMIJENJENI STANDARDI 283
4.3.1.6 DOKUMENTI 284
4.3.1.7 STANDARDIZACIJA 286
4.3.1.13 PLAN KVALITETE 287
4.3.1.16 ELEKTROTEHNIKI RADOVI NA OBJEKTU 287
4.3.1.17 PROVJERA TEHNIKE ISPRAVNOSTI, ODRAVANJE I OBUKA ELEKTRO TEHNIKOG DIJELA
POSTROJENJA 288
4.3.2.1 OPI TEHNIKI UVJETI ZA IZVOENJE INSTALACIJE 289
4.3.2.2 TEHNIKI PODACI ZA IZVOENJE ELEKTROINSTALACIJE 290
4.3.2.3 TEHNIKI UVJETI ZA IZVOENJE I ODRAVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE 292
4.3.3 POSEBNI TEHNIKI UVJETI 295
4.3.3.1 NAZIVNI NAPONI 295
4.3.3.2 NAZIVNA FREKVENCIJA 295
4.3.3.3 SUSTAVI NAPAJANJA 295
4.3.3.7 ELEKTRINA OPREMA 296
4.3.3.8 PRIKLJUNI KABEL 297
4.3.3.10 CIJEVI 298
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 10
4.3.3.21 SKLOPNICI 305
4.3.3.22 OSIGURAI 306
4.3.3.24 ELEMENTI ZA KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE 306
4.3.3.25 SHUNTOVI 307
4.3.3.28 GREBENASTE SKLOPKE 307
4.3.3.29 POKAZNI INSTRUMENTI 308
4.3.3.31 MJERNI PRETVORNICI 309
4.3.3.33 SOFT STARTERI 309
4.3.3.34 TELEMETRIJSKA OPREMA 310
4.3.3.36 PLC PROGRAM KANALIZACIJSKE CRPNE STANICE I RAZMJENA INFORMACIJA SA SCADA-om
311
4.3.3.38 SVJETLOVODNI RAZDJELNICI 329
4.3.3.39 SVJETLOVODNI KABELI 330
4.3.3.42 KATODNA ZAŠTITA 334
4.3.4.1 OPENITO 334
4.4 ARHEOLOŠKI RADOVI 349
PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN OPTIMALIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 11
1 OPIS PROJEKTA
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin se sufinancira sredstvima EU
Kohezijskih fondova kroz Operativni program za konkurentnost i koheziju 2014 – 2020 (u daljnjem tekstu:
Projekt).
Kao sastavni dio Projekta predviena je rekonstrukcija i optimizacija postojeeg sustava vodoopskrbe, izgradnja
vodoopskrbne mree u dijelovima naselja bez izgraenog odgovarajueg sustava vodoopskrbe, rekonstrukcija
zapornica za dovod vode sa izvora rijeke Jadro, rekonstrukcija i optimizacija postojeeg sustava odvodnje,
izgradnja objekata za spoj razliitih slivova u jedinstveni sustava odvodnje i proišavanja otpadnih voda,
izgradnja kanalizacijske mree u naseljima bez izgraenog sustava odvodnje te dogradnja ureaja II. stupnja
proišavanja na lokaciji postojeeg ureaja za proišavanje „Stupe“ s dogradnjom druge cijevi podmorskog
ispusta i ispuštanjem proišenih otpadnih voda u Jadransko more (Braki kanal).
Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova
u Republici Hrvatskoj (NN 92/14) i Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog
socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i
radna mjesta" (NN 107/14, 23/15) odreena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog
socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog
projekta:
Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija": Ministarstvo financija,
Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija": Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,
Upravljako tijelo za provedbu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija": Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
Posredniko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Posredniko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode,
Naruitelj Projekta je Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovaka 8, 21000 Split.
Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole Projekta Izgradnja sustava poboljšanja vodoopskrbe,
odvodnje i proišavanja otpadnih voda aglomeracije Split - Solin i s tog osnova pristup svim informacijama.
Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoer imaju obvezu kontrole Projekta Izgradnja sustava
poboljšanja vodoopskrbe, odvodnje i proišavanja otpadnih voda i s tog osnova pristup svim informacijama.
Hrvatske vode kao posredniko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak
kontrole Projekta Izgradnja sustava poboljšanja vodoopskrbe, odvodnje i proišavanja otpadnih voda
aglomeracije Split - Solin, te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih
strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14) i
Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN 107/14, 23/15) imaju
obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporueni, jesu li izdaci koje je
korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom
cijelog razdoblja provedbe i trajanja Projekta, a s ciljem provjere korištenja europskih sredstava prije isplate
istih prema korisniku projekta. Ove provjere naroito se odnose na:
Provjere isporuka i prihvatljivosti izdataka Projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera na terenu,
Dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima,
PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN OPTIMALIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 12
Nadziranje napretka Projekta i izvještavanje o istome,
Provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe ovih mjera od strane korisnika,
Provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,
Osiguravanje korištenja posebnog raunovodstvenog sustava od strane Korisnika za provedbu Projekta, i ostalo.
Predmet ove nabave su radovi na izgradnji dijela Projekta i to:
OPTIMALIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA SA REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM
SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA SPLITA.
Radovi koji su predmet ove nabave sastoje se od sljedeih cjelina za koje su ishoene zasebne graevinske
dozvole :
- Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva Grada Splita na UPOV Stupe - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje junog sliva Grada Splita - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje sjevernog sliva Grada Splita - Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe Grada Splita
(osim manjeg dijela koji je sastavni dio zasebne nabave/ugovora P01 - „Spoj sustava odvodnje junog sliva na UPOV Stupe“, jer se nalazi na istoj trasi kao i cjevovodi iz tog ugovora)
- Sanacija kanalizacijske mree Grada Splita - Sustav odvodnje istonog dijela grada Splita (osim manjeg dijela koji se spaja na cjevovode
odvodnje iz nabave P01 „Spoj sustava odvodnje junog sliva na UPOV Stupe“ te dijela koji se spaja na CS TTTS i nalazi se u zasebnoj nabavi/ugovoru P2 „Sustav odvodnje i vodoopskrbe naselja rnovnica i Korešnica)
Radovi ukljuuju i:
− provedbu testova po dovršetku, ukljuivo provedbu tehnikog pregleda i ishoenje izvršne uporabne dozvole
− uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku sve prema „Uvjetima ugovora o graenju” prvo izdanje 1999 izdano od Meunarodne federacije inenjera
konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore
inenjera graevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu po projektima Naruitelja (dalje u
tekstu: FIDIC Crvena knjiga).
Projekt je lociran u Republici Hrvatskoj, u Splitsko-dalmatinskoj upaniji te obuhvaa
izgradnju/rekonstrukciju/dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Split - Solin
što ukljuuje i gusto naseljeno podruje Grada Splita
Splitsko-dalmatinska upanija se prostire na 14.106,40 km 2 , od ega na površinu mora otpada 9.576,40 km
2 , a
na površinu kopna 4.523,64 km 2 (8% površine Hrvatske). Prema prvim rezultatima popisa stanovništva
2011.god. ukupan broj stanovnika u upaniji iznosi 455.242. Sjedište upanije je u Splitu. upanija obuhvaa 16
gradova i 39 opina, odnosno 55 jedinica lokalne samouprave. Na sjeveru granii s Republikom Bosnom i
Hercegovinom, na istoku s Dubrovako-neretvanskom upanijom, na zapadu sa Šibensko-kninskom upanijom,
a na jugu see do granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske. upanija obuhvaa i otoke iovo, Drvenik,
Drvenik mali, Šoltu i okolne otoke, Bra i okolne otoke, Hvar, Šedro, Paklene otoke, Vis, Biševo te otok Sv.
Andrija i okolne otoke.
Openito se moe rei da je upanija niske nastanjenosti, preteito disperzirane izgraenosti prostora, izuzev
upanijskog sjedišta i priobalnog pojasa, koji predstavlja veliku vrijednost za budui razvitak upanije. U upaniji
je jako izraen stupanj urbanizacije i iznosi 66,9% u 40 naselja gradske strukture, a u ostalih 319 naselja ivi
33,0% upanijskog stanovništva.
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 13
Poloaj Splitsko-dalmatinske upanije
Grad Split kao upanijsko središte danas je veoma dinamian trgovaki i prometni centar s trgovakom i
putnikom lukom. Iz Splita se komunicira sa svim upanijskim naseljima na kopnu i na otocima i jednostavno se
prometno povezuje s drugim mediteranskim lukama kao i mnogim zranim lukama u svijetu.
Na podruju Grada Splita trenutno ivi više od 178.192 stanovnika, i po veliini je drugi grad u Hrvatskoj. Split je
administrativni, sveuilišni, kulturni i sve više turistiki centar regije i makroregije.
Grad Solin nalazi se sjeveroistono od Splita, s kojim je urbanistiki gotovo srastao. Okruen je planinama
Kozjak i Mosor, a kroz njega protjee rijeka Jadro. Prema posljednjem popisu Solin ima 24.282 stanovnika.
Opina Dugopolje je izrazito krški prostor smješten sa sjeverne strane Mosora koji ju odvaja od primorske
strane.
Najvee je polje, smješteno podno samih sjevernih padina Mosora, istoimeno dugo polje po kojemu je
Dugopolje i dobilo ime. Sa sjeverne strane polja, cijelom njegovom duinom, na malo uzdignutu terenu,
prostire se naseljeno mjesto Dugopolje. Prema posljednjem popisu Opina Dugopolje ima 3.537 stanovnika.
Klis je naselje i opina u Splitskom zaleu. Nastalo je podno srednjovjekovne tvrave. U sastavu opine nalazi se
9 naselja, to su: Brštanovo, Dugobabe, Klis, Konjsko, Korušce, Nisko, Prugovo, Veliki Broanac i Vuevica. Prema
posljednjem popisu Opina Klis ima 4.864 stanovnika.
Podstrana se smjestila na podruju od rijeke rnovnice, pa sve do Mutograsa podno brda Peruna, oko 6 km uz
obalu u pravcu sjeverozapad - jugoistok. Naselje se dijeli na nekoliko dijelova: Gornja Podstrana, Grbavac,
Grljevac, Miljevac, Mutogras, Stroanac i Sveti Martin. Prema posljednjem popisu Opina Podstrana ima 9.245
stanovnika.
Radovi koji su predmet ove Dokumentacije o nabavi e se odvijati u podrujusredišnjegdijela grada,kao i
istonih gradskih naselja Splita. Shematski prikaz lokacija radova/objekata dan je u okviru Knjige 5.
1.3 Obuhvat aglomeracije
koncentraciju privrednih aktivnosti, dovoljnu koncentraciju navedenih kriterija da bi se komunalne otpadne
vode mogle uinkovito prikupljati i proišavati zahtijevanim stupnjem proišavanja.
PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN OPTIMALIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 14
Obuhvat aglomeracije Split-Solin
Naselja na podruju analiziranog podruja koja su zadovoljila sve kriterije uvrštena su u obuhvat aglomeracije.
To su sljedea naselja: Split, Solin, Vranjic, Podstrana, Stobre, Kamen, rnovnica, Srinjine, Kuine, Mravince,
Klis, Dugopolje i Koprivno.
PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN OPTIMALIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 15
1.4 Tijela nadlena za komunalnu i drugu infrastrukturu na podruju Projekta
Popis nadlenih tijela dan je u tablici u nastavku:
Upravljanje vodama Hrvatske vode, VGO za slivove junoga Jadrana
Vukovarska 35, 21000 Split
Hercegovaka 8, 21000 Split
Dravne ceste Hrvatske ceste
Voninina 3, 10000 Zagreb
upanijske i lokalne ceste upanijska uprava za ceste na podruju Splitsko-
dalmatinske upanije
Nerazvrstane ceste Grad Split
Distribucija i opskrba elektrinom energijom HEP ODS d.o.o., DP Elektrodalmacija Split
Poljika cesta 73, 21000 Split
Telekomunikacije Hrvatska agencija za poštu i elektronike
komunikacije
Infrastrukturni operator elektronike komunikacijske
Kopilica 5A, 21000 Split
1.5 Meteorološke i klimatološke znaajke
1.5.1 Kvaliteta zraka
HR05.
Izuzmemo li Grad Split koji ima specifine emisijske izvore (brodski i cestovni promet) i industrijske izvore te je i
zbog svoje veliine proglašen aglomeracijom, podruje srednje i june Dalmacije ima sline karakteristike s
obzirom na razinu oneišenja. Na svim postajama lokalne mree u Splitsko-dalmatinskoj upaniji zrak je bio I
kategorije, odnosno I kategorije uvjetno 1 za mjerene oneišujue tvari.
1.5.2 Klima i meteorološki podaci
Cijela Splitsko-dalmatinska upanija nalazi se u zoni jadranskog tipa mediteranske klime (semiaridni tip klime).
Jadransko more, kao prirodni rezervoar relativno tople vode s temperaturom od 10°C do 26°C, najvaniji je
1 Uvjetna kategorizacija dodjeljuje se ako je obuhvat podataka o oneišujuoj tvari bio manji od 90%, a vei od
75% (npr. 24 satna usrednjavanja koncentracija SO2 napravljen tijekom 310 dana)
PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN OPTIMALIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I
ODVODNJE GRADA SPLITA - IZVOENJE RADOVA 2019-AUR/08
Knjiga 3: Specifikacije (Tehniki uvjeti) stranica 16
indikator klimatskih karakteristika na širem podruju upanije. Klimu karakteriziraju vrua i suha ljeta, blage i
vlane zime te veliki broj sunanih sati (iznad 2500) i izraena vjetrovitost (iznad 100 dana godišnje s jakim i u
prosjeku više od 30 dana s olujnim vjetrom). Veliki broj vedrih i sunanih dana i temperature koje rijetko padnu
ispod nule karakteriziraju klimu i priobalnog i otonog dijela upanije s tom razlikom da priobalni dio
karakterizira nešto vea koliina oborine u hladno doba godine. Planinske barijere priobalja prijee vei utjecaj
mediteranske klime na podruje „zagore“. Stoga se u unutrašnjosti zaobalnog podruja, na podrujima na
kojima mediteranska klima nema utjecaja zbog prirodnih barijera, javljaju elementi kontinentalne, a u najvišim
podrujima i planinske klime.
1.5.3 Temperatura
Split ima neznatan broj studenih (temperatura tijekom svih 24 sata nia od 0°C) i hladnih dana (dani kada se
temperatura zraka barem jednom tijekom dana spusti ispod 0°C) tijekom godine, dok ledenih dana (dani kada
je najnia temperatura ispod -10°C) uope nema. Broj toplih i vruih dana (dani u kojima je temperatura zraka
tijekom 24 sata barem jednom jednaka ili vea od 25°C tj. 30°C) je znatan. Srednje dnevne temperature zraka
na Splitskom podruju tijekom više od 4 mjeseca su iznad 20°C, a srednja dnevna temperatura od 15°C
neprekidno traje tijekom više od 6 mjeseci. Srednje dnevne temperature iznad 10°C javljaju tijekom više od 9
mjeseci.
Oborinski reim na podruju Splita ima sve karakteristike maritimnog sredozemnog kišnog tipa. U ljetnim
mjesecima (lipanj-kolovoz) padne manje od 15% godišnjih koliina oborine, tako da ljetna polovica godine
oskudijeva s kišom što esto izaziva ljetne suše.
Srednja godišnja koliina oborine iznosi oko 820 mm (razdoblje 1995.-2012. 822 mm, razdoblje 1961.-1990. 825
mm), no ona…