dokumentacija o nabavi interventno uklanjanje

Click here to load reader

Post on 12-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HRVATSKE AUTOCESTE dHrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb; OIB: 57500462912
Tel.: +385 1 46 94 444; fax.:+385 1 4697 335 ___________________________________________________________________________
Evidencijski broj: H 26 21
DOKUMENTACIJA O NABAVI
Zagreb, rujan 2021 godine
3. Vrsta postupka
5. Dokazi sposobnosti
7. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje
8. Podaci o ponudi
13. Kriterij za odabir
14. Rok valjanosti ponude
15. Nain dostave uzoraka
17. Bitni uvjeti narudbenice/Ugovora
Prilog 3: Troškovnik
Prilog 6: Prijedlog ugovora
1. OPI PODACI
OIB: 57500462912
2. OSOBA ILI SLUBA ZADUENA ZA KONTAKT
Ime i prezime: Ivan Klanac
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Fax: + 385 1 46 97 307
3. VRSTA POSTUPKA NABAVE
Jednostavna nabava putem Ugovora.
Postupak nabave vrši se sukladno lanku 12. stavak 1. toka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
4. PREDMET NABAVE I KOLIINE
Predmet nabave je: Interventno uklanjanje potencijalno opasnih stabala sa cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa autoceste
Procijenjena vrijednost nabave: 195.000,00 kn (bez PDV-a).
Koliina, opis i specifikacija predmeta nabave nalazi se u Prilogu 3 - Troškovnik i Prilog 4 Tehniki uvjeti.
Koliine za stavke iz Troškovnika su okvirne.
5. DOKAZI SPOSOBNOSTI
Naruitelj e odbiti ponudu ponuditelja koji ne zadovolji uvjet nekanjavanosti, podmirenih poreznih obveza te pravne, tehnike i strune sposobnosti.
U tu svrhu ponuditelji su obvezni dostaviti:
5.1. Izjavu o nekanjavanju koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta na Obrascu koji se nalazi u Prilogu 2 Dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: Dokumentacija). Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca raunajui od dana objave Dokumentacije na web stranici Naruitelja, odnosno od dana zaprimanja poziva.
5.2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija 30 (trideset) dana od dana objave Dokumentacije na web stranicama Naruitelja, odnosno od dana zaprimanja poziva.
5.3. Izvod o upisu u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar drave sjedišta gospodarskog subjekta. Izvod ne smiju biti stariji 6 (šest) mjeseci od dana objave Dokumentacije na Web stranicama Naruitelja odnosno od dana zaprimanja poziva.
5.4. Preslika prometne dozvole kojom Ponuditelj dokazuje da posjeduje autoljestve ili platformu
5.5. Izjava o posjedovanju motorne pile
5.6. Izjava o posjedovanju specijalne penjake opreme
5.7. Uvjerenje o osposobljenosti za rad minimalno jednog djelatnika za penjanje
5.8. Uvjerenje o osposobljenosti za rad minimalno jednog djelatnika za rad s motornom pilom
5.9. Uvjerenje o osposobljenosti za rad minimalno jednog djelatnika za rad na visini
5.10. Uvjerenje o osposobljenosti za rad minimalno jednog djelatnika za rad autoljestvama i/ili hidraulinom platformom
5.11. Vaea polica osiguranja minimalno do 500.000,00 kn - pravna osoba mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla uiniti Naruitelju ili treim osobama. Ukoliko Ponuditelj ne posjeduje predmetnu policu, u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora duan je dostaviti Naruitelju Potvrdu o sklopljenoj polici osiguranja za pokrie odgovornosti za štetu prema treim osobama ili Naruitelju iz djelatnosti s minimalnim pokriem u vrijednosti do 500.000,00 kn.
5.12. Vaea licenca izdana od Hrvatske komore inenjera šumarstva i drvne tehnologije za fazu izvoenja radova pridobivanja drveta iz šume te izgradnje i odravanja šumske infrastrukture - potrebno je dostaviti radi dokaza da tvrtka slijedom licence posjeduje atestirane strojeve, opremu i alate potrebne za sigurno i pouzdano obavljanje odreene vrste ili faze rada.
5.13. Garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.850,00kn.
Traene dokumente i dokaze ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, ili ovjerenoj preslici ili izvorniku.
6. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA
Zajednica ponuditelja je udruenje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedniku ponudu.
U zajednikoj ponudi mora biti navedeno koji e dio radova izvršavati pojedini lan zajednice ponuditelja. Naruitelj neposredno plaa svakom lanu zajednice ponuditelja za onaj dio radova koje je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugaije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
Ukoliko ponuda zajednice ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, zajednica ponuditelja je duna Naruitelju u roku od 8 (osam) dana od Odluke o odabiru dostaviti pravni akt – sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora iz koje je vidljivo:
- naziv gospodarskog subjekta, sjedište i ime ovlaštene osobe svakog gospodarskog subjekta u poslovnoj udruzi
- dio posla, koji e izvoditi svaki od gospodarskih subjekata iz ponude zajednice ponuditelja
- znaenje solidarne odgovornosti odnosno preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko jedan ili više lanova poslovne udruge ne mogu izvršiti ugovorne obveze.
Predmetni pravni akt – sporazum mora biti potpisan od svih lanova zajednice ponuditelja.
7. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE
Ukoliko e ponuditelj dio ugovora ustupiti podugovaratelju mora navesti podatke o svim podugovarateljima u Ponudbenom listu:
- naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo) i broj rauna podugovaratelja i
- predmet, koliina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utjee na odgovornost ponuditelja za izvršenje radova.
Za radove, robu ili usluge koje e izvesti, isporuiti ili pruiti podugovaratelj, naruitelj neposredno plaa podugovaratelju.
Odabrani ponuditelj mora svom raunu odnosno situaciji priloiti raune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Odabrani ponuditelj moe tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od naruitelja zahtijevati:
- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
- uvoenje jednog ili više novih podugovaratelja iji ukupni udio ne smije prijei 30 % vrijednosti
ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u
podugovor ili ne.
Ponuditelj za ovaj predmet nabave dostavlja jednu ponudu.
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridravati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije. Pri izradi ponude
ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Dokumentacije.
9. SADRAJ PONUDE
Popunjeni Ponudbeni list iz Priloga 1 ove Dokumentacije
Izjavu o nekanjavanju koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta na Obrascu koji se nalazi u Prilogu 2 traena tokom 5.1. Dokumentacije
Potvrdu porezne uprave o stanju duga traena tokom 5.2. Dokumentacije
Izvod o upisu u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar drave sjedišta
gospodarskog subjekta traen tokom 5.3. Dokumentacije
Popunjeni i potpisan Troškovnik - Ponuditelj mora u potpunosti ispuniti SVE STAVKE
Troškovnika na propisanom obrascu u obliku danom u Prilogu 3 ako Dokumentacijom nije
navedeno drugaije te ga potpisati i ovjeriti.
Potpisane i ovjerene Tehnike uvjete iz Priloga 4.
Dokazi sposobnosti traeni tokama 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.
Dokumentacije o nabavi
Potpisana i ovjerena Izjava o Tehnikoj sposobnosti iz Priloga 5.
Potpisan i ovjeren Prijedlog ugovora iz Priloga 6.
Garancija za ozbiljnost ponude iz Priloga 7 – OBRAZAC JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE.
10. NAIN IZRADE PONUDE:
Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja
Ponuda se izrauje na hrvatskom jeziku i latininom pismu. Ukoliko neki dokumenti koje ponuditelj prilae u ponudi ili popratna dokumentacija nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan priloiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumaa za jezik s kojeg je prijevod izvršen ukoliko Dokumentacijom nije navedeno drugaije.
- Za vrijeme roka za dostavu ponuda ponuditelji mogu postavljati upite i traiti pojašnjenja vezana za Dokumentaciju pod uvjetom da takav zahtjev dostave naruitelju najkasnije 2 (dva) radna dana prije dostave ponuda
- Sva eventualna pojašnjenja i izmjene vezane za predmetnu Dokumentaciju Naruitelj e objaviti na Internet stranici (http://hac.hr/hr/javna-nabava/jednostavna-nabava) gdje je objavljena i osnovna Dokumentacija.
11. NAIN DOSTAVE PONUDE
Ponuditelj e dostaviti ponudu i garanciju za ozbiljnost ponude ili potvrdu o uplaenom novanom pologu neposredno ili putem pošte sloenu, uvezanu u cjelinu (garancija za ozbiljnost ponude ili potvrda o uplaenom novanom se ne uvezuju u cjelinu) i zapakiranu u zatvorenu omotnicu, koja mora biti adresirana na adresu Naruitelja:
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
imati naznaku:
i
naziv i adresu ponuditelja.
Krajnji rok za dostavu ponude je: 01.10.2021. godine do 10:00 sati.
Ponuda mora biti uvedena u Upisnik o zaprimanju ponuda do isteka krajnjeg roka za dostavu ponude.
Otvaranje ponuda nije javno.
Ponude se otvaraju prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda.
12. NAIN ODREIVANJA CIJENE PONUDE
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom izraenom u hrvatskim kunama, bez poreza na dodanu
vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Cijena ponude piše se brojkama.
Cijena ponude izraava se za cjelokupan predmet nabave i to na bazi Troškovnika iz ponude koju je
dostavio ponuditelj. U cijenu ponude su uraunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a.
Ponuditelj e ispuniti jedinine cijene i ukupne iznose za sve stavke opisane u Troškovniku.
Ponuene jedinine cijene iz Troškovnika su nepromjenjive i obuhvaaju sve troškove i izdatke
ponuditelja vezano za predmet nadmetanja (osim PDV-a).
13. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Dokumentacije.
14. ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana raunajui od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
15. NAIN DOSTAVE UZORAKA
Nakon odobrenja Uprave Društva, na web stranici Naruitelja objavljuje se Zapisnik o otvaranju,
pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odabiru / poništenju.
16.1. Upotpunjavanje i objašnjenje ponude
Naruitelj moe prije donošenja Odluke trait od ponuditelja da ponudu odnosno predane
dokumente objasne ili upotpune u svrhu otklanjanja pogrešaka, nedostataka ili nejasnoa svoje
ponude.
17. BITNI UVJETI UGOVORA
S odabranim ponuditeljem/ponuditeljima e se sklopiti Ugovor, na rok od 12 (dvanaest) mjeseci.
Mjesto isporuke/izvoenja: Autoceste u nadlenosti odravanja Hrvatskih autocesta:
Rok isporuke/izvoenja:
Izvršitelj e Uslugu izvršavati sukcesivno tijekom trajanja Ugovora sukladno potrebama Naruitelja.
Rok za dolazak na mjesto intervencije od strane Izvršitelja je odmah po primitku pojedinanog
zahtjeva od strane Naruitelja, a najkasnije 48 (etrdesetosam) sati od primitka iste.
17.1. Rok, nain i uvjeti plaanja
Ponuditelj e uslugu obraunavati prema stvarno izvršenim uslugama i jedininim cijenama iz
Troškovnika.
Ponuditelj e ispostaviti eRaun s danom izvršenja usluge ili sa zadnjim danom u mjesecu u kojem je Roba isporuena i bez odgaanja ga dostaviti Naruitelju, Naruitelj se obvezuje dostavljeni eRaun, ispostavljen sukladno stavcima 1. i 2. platiti u roku 30
(trideset) dana od dana zaprimanja.
Izvršitelj je obvezan na svakom eRaunu koji ispostavlja u polje „Referenca na ugovor/dokument“
navesti klasifikacijski broj ugovora naveden u Ugovoru.
Ako Naruitelj ne plati Ponuditelju u roku navedenom u stavku 3. ove toke, Ponuditelj ima pravo na
zateznu kamatu sukladno zakonskim odredbama.
17.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj e nakon obostrano potpisanog Ugovora, dostaviti Naruitelju Jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora koje mora biti u obliku garancije banke, u iznosu 10% prihvaenog
Ugovornog iznosa. Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv.
Period vaenja garancije banke mora biti 13 (trinaest) mjeseci raunajui od dana stupanja na snagu
predmetnog Ugovora.
17.3. POLOG
Umjesto traene bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora, ponuditelj moe dati novani
polog u traenom iznosu i isti uplatiti na raun kod Privredne Banke Zagreb broj:
IBAN: HR35 2340 0091 5109 0225 1
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Poziv na broj: OIB ponuditelja
Opis plaanja: H 26 21
U tom sluaju ponuditelj dokaz o uplati dostavlja zajedno sa potpisanim primjercima ugovora.
PRILOZI DOKUMENTACIJE
Prilog 3: Troškovnik
Prilog 6: Prijedlog ugovora
Prilog 7: Garancija za ozbiljnost ponude - OBRAZAC JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE
Prilog 1
NARUITELJ: Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, OIB: 57500462912 PREDMET NABAVE: Interventno uklanjanje potencijalno opasnih stabala sa cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa autoceste BROJ PONUDE: _________________________________
DATUM PONUDE: _______________________________
DA NE
Broj telefona: Broj faksa:
Izjavljujemo da smo u cijelosti prouili i prihvatili dokumentaciju o nabavi, te Vam sukladno istoj dostavljamo ponudu za cijenu:
Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponude, te je mogue prihvatiti ovu ponudu u bilo kojem roku, do isteka konanog roka. ZA PONUDITELJA (Potpis) ____________________________
Ovlašten za potpis ponude: ____________________________ (Ime, prezime i funkcija)
(Peat) NAPOMENA: 1. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave osloboen PDV-a na ovo mjesto se stavlja kosa crta ili ostavlja prazno 2. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave osloboen PDV-a upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predvienom za upis cijene ponude bez PDV-a.
Cijena ponude bez PDV-a
DODATAK I Ponudbenom listu
PODACI O LANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA (priloiti samo u sluaju zajednike ponude)
1.
OIB: Broj rauna
Adresa za dostavu pošte
Kontakt osoba ponuditelja
Predmet, koliina, vrijednost dijela za lana zajednice ponuditelja: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Za lana zajednice ponuditelja ____________________________________ (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) NAPOMENA: - Ponudi se moe priloiti više obrazaca, ovisno o broju lanova zajednice ponuditelja.
DODATAK II Ponudbenom listu
PODACI O PODUGOVARATELJIMA (priloiti samo ako se dio ugovora ustupa podugovarateljima)
1.
DA NE
Prilog 2. IZJAVA O NEKANJAVANJU
Ja __________________________________ iz ________________________________________
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
__________________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošu izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski
subjekt kao ni osobe koje su lanovi upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti
zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog tijela, nismo pravomonom presudom
osueni za:
(a) sudjelovanje u zloinakoj organizaciji, na temelju
- lanka 328. (zloinako udruenje) i lanka 329. (poinjenje kaznenog djela u sastavu
zloinakog udruenja) Kaznenog zakona
- lanka 333. (udruivanje za poinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“,
br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
(b) korupciju, na temelju
- lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 253. (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), lanka 291.
(zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 292. (nezakonito pogodovanje), lanka 293. (primanje
mita), lanka 294. (davanje mita), lanka 295. (trgovanje utjecajem) i lanka 296. (davanje
mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
- lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 294.b (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), lanka 337. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 338.
(zlouporaba obavljanja dunosti dravne vlasti), lanka 343. (protuzakonito posredovanje),
lanka 347. (primanje mita) i lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne
novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,
71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
(c) prijevaru, na temelju
poreza ili carine) i lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
- lanka 224. (prijevara), lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i lanka 286. (utaja
poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00.,
129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i
143/12.)
(d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristikim aktivnostima, na temelju
- lanka 97. (terorizam) lanka 99. (javno poticanje na terorizam), lanka 100. (novaenje za
terorizam), lanka 101. (obuka za terorizam) i lanka 102. (teroristiko udruenje) Kaznenog
zakona
- lanka 169. (terorizam), lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i lanka 169.b (novaenje i
obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00.,
129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i
143/12.)
(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
- lanka 98. (financiranje terorizma) i lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
- lanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00.,
129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i
143/12.)
(f) djeji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
- lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,
57/11., 77/11. i 143/12.)
(u sluaju da gore navedeni gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i/ili neka
od osoba koja je lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja
odluka ili nadzora gore navedenog gospodarskog subjekta nije dravljanin Republike Hrvatske)
niti za odgovarajua kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima drave poslovnog nastana
gore navedenog gospodarskog subjekta, odnosno drave/a iji su dravljani osobe koje su lanovi
upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora
gore navedenog gospodarskog subjekta, obuhvaaju razloge za iskljuenje iz lanka 57. stavka 1.
toaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
U______________, _______________ 2021. godine
UPUTA:
Izjavu daje osoba ovlaštena po zakonu za samostalno i pojedinano zastupanje gospodarskog
subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta) za gospodarski
subjekt i za sve osobe koje su lanovi upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti
zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekt.
Prilog 3. TROŠKOVNIK
6. PRIJEDLOG UGOVORA
Prilog 7: GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE
Ponuditelj mora, kao sastavni dio ponude, dostaviti Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od
5.850,00kn.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku garancije banke.
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti krae od roka valjanosti ponude.
Jamstvo ne smije biti ni na koji nain ošteeno (bušenjem, klamanjem i sl.).
Umjesto traene bankarske garancije ponuditelj moe kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati i
novani polog u traenom iznosu i isti uplatiti na raun Naruitelja broj:
IBAN: HR82 2340 0091 5109 0227 8
Poziv na broj
OIB broj ponuditelja
SWIFT CODE: PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d.
U tom sluaju ponuditelj dokaz o uplati novanog pologa prilae u svojoj ponudi.
Dokazom o plaanju novanog pologa na temelju kojeg se moe utvrditi da je transakcija izvršena
smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaanje, ukljuujui i onih izdanih u
elektronikom obliku.
Jamstvo za ozbiljnost ponude Naruitelj e zadrati i naplatiti u sluaju ako ponuditelj:
- odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- ne prihvati ispravak raunske greške,
- odbije potpisati ugovor,
- ne dostavi vaeu policu osiguranja minimalno do 500.000 kn – kojom pravna osoba mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla uiniti Naruitelju ili treim osobama
- ne dostavi traeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Ako tijekom postupka jednostavne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost
ponude, Naruitelj je obvezan zatraiti produenje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja
koji je podnio najpovoljniju ponudu. U tu svrhu Naruitelj e ponuditelju dati primjereni rok ne krai
od pet dana.
Jamstvo za ozbiljnost ponude Naruitelj e vratiti neposredno nakon završetka postupka jednostavne
nabave.