dokumentacija o nabavi potrošni elektro materijal za

Click here to load reader

Post on 16-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HRVATSKE AUTOCESTE dHrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb; OIB: 57500462912
Tel.: +385 1 46 94 444; fax.:+385 1 4697 335 ___________________________________________________________________________
Evidencijski broj: H 162/21
DOKUMENTACIJA O NABAVI Potrošni elektro materijal za vozila Grupa II: arulje, osigurai i lampe
Zagreb, veljaa 2021. godine
3. Vrsta postupka
5. Dokazi sposobnosti
7. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje
8. Podaci o ponudi
13. Kriterij za odabir
14. Rok valjanosti ponude
15. Nain dostave uzoraka
17. Bitni uvjeti ugovora
Prilog 3: Troškovnik Potrošni elektro materijal za vozila - Grupa II
Prilog 4: Prijedlog ugovora Potrošni elektro materijal za vozila - Grupa II
1
OIB: 57500462912
2. OSOBA ILI SLUBA ZADUENA ZA KONTAKT
Ime i prezime: Ivan Klanac
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Fax: + 385 1 46 97 307
3. VRSTA POSTUPKA NABAVE
Jednostavna nabava putem Ugovora
Postupak nabave vrši se sukladno lanku 12. stavak 1. toka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
4. PREDMET NABAVE I KOLIINE
Predmet nabave je: Potrošni elektro materijal za vozila
Grupa II: arulje, osigurai i lampe
Procijenjena vrijednost nabave: Grupa II; 25.000,00 kn (bez PDV-a)
Koliina, opis i specifikacija predmeta nabave nalazi se u Prilogu 3 – Troškovnik (Grupa II)
Koliine iz troškovnika su okvirne.
5. DOKAZI SPOSOBNOSTI
Naruitelj e odbiti ponudu ponuditelja koji ne zadovolji uvjet nekanjavanosti, podmirenih poreznih obveza te pravne, tehnike i strune sposobnosti.
U tu svrhu ponuditelji su obvezni dostaviti:
5.1. Izjavu o nekanjavanju koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta na Obrascu koji se nalazi u Prilogu 2 Dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: Dokumentacija). Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca raunajui od dana objave Dokumentacije na web stranici Naruitelja, odnosno od dana zaprimanja poziva.
5.2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija 30 (trideset) dana od dana objave Dokumentacije na web stranicama Naruitelja, odnosno od dana zaprimanja poziva.
5.3. Izvod o upisu u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar drave sjedišta gospodarskog subjekta. Izvod ne smiju biti stariji 6 (šest) mjeseci od dana objave Dokumentacije na Web stranicama Naruitelja odnosno od dana zaprimanja poziva.
5.4. Za stavke ponudbenog troškovnika koje ukljuuju jednakovrijednost, Ponuditelj moe nuditi proizvod minimalno jednakovrijednih ili boljih tehnikih karakteristika specificiranih u ponudbenom troškovniku i Tehnikom opisu.
Ukoliko Ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod jednakovrijednost toga proizvoda dokazuje dostavom izvatka iz Katalog Proizvoaa, drugim dokumentom, potvrdom ili Izjavom izdanom od proizvoaa ili ovlaštenog predstavnika proizvoaa za Republiku Hrvatsku za svaki proizvod ponuen u ponudi iz kojeg e biti vidljive sve traene tehnike karakteristike.
Traene dokumente i dokaze ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, ili ovjerenoj preslici ili izvorniku.
6. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA
Zajednica ponuditelja je udruenje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedniku ponudu.
U zajednikoj ponudi mora biti navedeno koji e dio radova izvršavati pojedini lan zajednice ponuditelja. Naruitelj neposredno plaa svakom lanu zajednice ponuditelja za onaj dio radova koje je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugaije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
Ukoliko ponuda zajednice ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, zajednica ponuditelja je duna Naruitelju u roku od 8 (osam) dana od Odluke o odabiru dostaviti pravni akt – sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora iz koje je vidljivo:
- naziv gospodarskog subjekta, sjedište i ime ovlaštene osobe svakog gospodarskog subjekta u poslovnoj udruzi
- dio posla, koji e izvoditi svaki od gospodarskih subjekata iz ponude zajednice ponuditelja
- znaenje solidarne odgovornosti odnosno preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko jedan ili više lanova poslovne udruge ne mogu izvršiti ugovorne obveze.
Predmetni pravni akt – sporazum mora biti potpisan od svih lanova zajednice ponuditelja.
7. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE
3
Ukoliko e ponuditelj dio ugovora ustupiti podugovaratelju mora navesti podatke o svim podugovarateljima u Ponudbenom listu:
- naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo) i broj rauna podugovaratelja i
- predmet, koliina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utjee na odgovornost ponuditelja za izvršenje radova.
Za radove, robu ili usluge koje e izvesti, isporuiti ili pruiti podugovaratelj, naruitelj neposredno plaa podugovaratelju.
Odabrani ponuditelj mora svom raunu odnosno situaciji priloiti raune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Odabrani ponuditelj moe tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od naruitelja zahtijevati:
- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
- uvoenje jednog ili više novih podugovaratelja iji ukupni udio ne smije prijei 30 % vrijednosti
ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u
podugovor ili ne.
8. PODACI O PONUDI
Ponuditelj za ovaj predmet nabave dostavlja jednu ponudu za svaku grupu.
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridravati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije. Pri izradi ponude
ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Dokumentacije.
9. SADRAJ PONUDE
Popunjeni Ponudbeni list iz Priloga 1 ove Dokumentacije
Izjavu o nekanjavanju koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta na Obrascu koji se nalazi u Prilogu 2 traena tokom 5.1. Dokumentacije
Potvrdu porezne uprave o stanju duga traena tokom 5.2. Dokumentacije
Dokaz sposobnosti traen tokom 5.4. Dokumentacije
Izvod o upisu u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar drave sjedišta
gospodarskog subjekta traen tokom 5.3. Dokumentacije
Popunjeni i potpisan Troškovnik (Grupa II)- Ponuditelj mora u potpunosti ispuniti SVE
STAVKE Troškovnika na propisanom obrascu u obliku danom u Prilogu 3 te ga potpisati i
ovjeriti.
Potpisan i ovjeren Prijedlog ugovora (Grupa II) iz Priloga 4.
10. NAIN IZRADE PONUDE:
Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja
Ponuda se izrauje na hrvatskom jeziku i latininom pismu. Ukoliko neki dokumenti koje ponuditelj prilae u ponudi ili popratna dokumentacija nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan priloiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumaa za jezik s kojeg je prijevod izvršen ukoliko Dokumentacijom nije navedeno drugaije.
Za vrijeme roka za dostavu ponuda ponuditelji mogu postavljati upite i traiti pojašnjenja vezana za Dokumentaciju pod uvjetom da takav zahtjev dostave naruitelju najkasnije 2 (dva) radna dana prije dostave ponuda
Sva eventualna pojašnjenja i izmjene vezane za predmetnu Dokumentaciju Naruitelj e objaviti na Internet stranici (http://hac.hr/hr/javna-nabava/jednostavna-nabava) gdje je objavljena i osnovna Dokumentacija.
11. NAIN DOSTAVE PONUDE
Ponuditelj e dostaviti ponudu neposredno ili putem pošte sloenu, uvezanu u cjelinu i zapakiranu u zatvorenu omotnicu, koja mora biti adresirana na adresu Naruitelja:
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
imati naznaku:
“PONUDA ZA - Potrošni elektro materijal za vozila –
Grupa II: arulje, osigurai i lampe – EV. BROJ: H 162/21 – NE OTVARAJ ”
(rb i/ili naziv grupa)
naziv i adresu ponuditelja.
Krajnji rok za dostavu ponude je: 12.02.2020. godine do 10:00 sati.
Ponuda mora biti uvedena u Upisnik o zaprimanju ponuda do isteka krajnjeg roka za dostavu ponude.
Otvaranje ponuda nije javno.
Ponude se otvaraju prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda.
12. NAIN ODREIVANJA CIJENE PONUDE
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom izraenom u hrvatskim kunama, bez poreza na dodanu
vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Cijena ponude piše se brojkama.
Cijena ponude izraava se za cjelokupan predmet nabave i to na bazi Troškovnika iz ponude koju je
dostavio ponuditelj. U cijenu ponude su uraunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a.
Ponuditelj e ispuniti jedinine cijene i ukupne iznose za sve stavke opisane u Troškovniku.
Ponuene jedinine cijene iz Troškovnika su nepromjenjive i obuhvaaju sve troškove i izdatke
ponuditelja vezano za predmet nadmetanja (osim PDV-a).
13. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE Kriterij na kojem Naruitelj temelji odabir je najnia cijena uz ispunjenje uvjeta traenih tokom 5.
Dokumentacije.
14. ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana raunajui od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
15. NAIN DOSTAVE UZORAKA
Nakon odobrenja Uprave Društva, na web stranici Naruitelja objavljuje se Zapisnik o otvaranju,
pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odabiru / poništenju.
16.1. Upotpunjavanje i objašnjenje ponude
Naruitelj moe prije donošenja Odluke trait od ponuditelja da ponudu odnosno predane
dokumente objasne ili upotpune u svrhu otklanjanja pogrešaka, nedostataka ili nejasnoa svoje
ponude.
S odabranim ponuditeljem/ponuditeljima e se sklopiti Ugovor.
Ugovor za Grupu II se sklapa na rok od 12 (dvanaest) mjeseci.
Mjesto isporuke robe (Grupa II):
Centralno skladište Naruitelja, Ivanja Reka bb, Poslovna zona „Zagreb-istok“
Rok izvršenja usluge (Grupa II):
Izvršitelj se obvezuje Robu isporuivati sukcesivno tijekom vaenja Ugovora, odmah po primitku
pojedinane pisane narudbe Naruitelja, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od primitka iste.
17.1. Rok, nain i uvjeti plaanja
Izvršitelj e Uslugu obraunavati prema stvarno izvršenim Uslugama i jedininim cijenama iz Troškovnika. Izvršitelj e ispostaviti e-Raun s danom izvršenja Usluge ili sa zadnjim danom u mjesecu u kojem je Usluga izvršena i bez odgaanja ga dostaviti Naruitelju, zajedno s ovjerenim i potpisanim Zapisnikom o izvršenim uslugama, koji e odgovorna osoba Naruitelja ovjeriti u roku od 3 (tri) dana od dana zaprimanja.
6
Naruitelj se obvezuje dostavljeni e-raun, ispostavljen sukladno stavcima 1. i 2. ovog lanka platiti u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja. Ako Naruitelj ne plati Izvršitelj u roku navedenom u stavku 3. ovog lanka, Izvršitelj ima pravo na zateznu kamatu sukladno zakonskim odredbama. Prenošenja trabine po ovom ugovoru ne mogu se vršiti/ugovarati bez pristanka Naruitelja.
17.2. Ugovorna kazna Ukoliko Ponuditelj svojom krivnjom ne izvrši ugovorne obveze u roku navedenom u ugovoru, za svaki
dan(24 sata) prekoraenja ugovornog roka Naruitelj e zaraunati ponuditelju ugovornu kaznu u
iznosu od 0,25% ukupno ugovorne cijene, koja ugovorna kazna ne moe prekoraiti 5% ukupno
ugovorne cijene.
Odabrani ponuditelj e nakon obostrano potpisanog Ugovora, dostaviti Naruitelju Jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora koje mora biti u obliku garancije banke, u iznosu 10% prihvaenog
Ugovornog iznosa. Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv.
Period vaenja garancije banke za uredno ispunjenje Ugovora mora biti do ugovorenog roka izvršenja
usluga/isporuke Robe + 30 (trideset) dana respiro.
17.4. POLOG
Umjesto garancije banke, Izvršitelj moe kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora uplatiti novani
polog u iznosu od 10% ugovorene cijene i isti uplatiti na raun Naruitelja otvoren kod Privredne
banke Zagreb broj:
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Opis plaanja: H 162/21 Grupa II
U tom sluaju ponuditelj dokaz o uplati dostavlja zajedno sa potpisanim primjercima ugovora.
PRILOZI DOKUMENTACIJE
Prilog 4: Prijedlog ugovora Grupa II
Prilog 1
NARUITELJ: Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, OIB: 57500462912
PREDMET NABAVE: Potrošni elektro materijal za vozila – arulje, osigurai i lampe Grupa II
BROJ PONUDE: _________________________________
DATUM PONUDE: _______________________________
DA NE
Broj telefona: Broj faksa:
Izjavljujemo da smo u cijelosti prouili i prihvatili dokumentaciju o nabavi, te Vam sukladno istoj dostavljamo ponudu za cijenu:
GRUPA II – arulje, osigurai i lampe
Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponude, te je mogue prihvatiti ovu ponudu u bilo kojem roku, do isteka konanog roka. ZA PONUDITELJA (Potpis) ____________________________
Ovlašten za potpis ponude: ____________________________ (Ime, prezime i funkcija)
„/“ .
DODATAK I Ponudbenom listu
PODACI O LANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA (priloiti samo u sluaju zajednike ponude)
1.
OIB: Broj rauna
Adresa za dostavu pošte
Kontakt osoba ponuditelja
Predmet, koliina, vrijednost dijela za lana zajednice ponuditelja: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Za lana zajednice ponuditelja ____________________________________ (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) NAPOMENA: - Ponudi se moe priloiti više obrazaca, ovisno o broju lanova zajednice ponuditelja.
DODATAK II Ponudbenom listu
PODACI O PODUGOVARATELJIMA (priloiti samo ako se dio ugovora ustupa podugovarateljima)
1.
DA NE
Prilog 2.
broj identifikacijskog dokumenta ____________________ izdanog od ________________________,
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
__________________________________________________________________________________ (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošu izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt kao ni osobe koje su lanovi upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog tijela, nismo pravomonom presudom osueni za:
(a) sudjelovanje u zloinakoj organizaciji, na temelju
- lanka 328. (zloinako udruenje) i lanka 329. (poinjenje kaznenog djela u sastavu zloinakog udruenja) Kaznenog zakona
- lanka 333. (udruivanje za poinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
(b) korupciju, na temelju
- lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), lanka 291. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 292. (nezakonito pogodovanje), lanka 293. (primanje mita), lanka 294. (davanje mita), lanka 295. (trgovanje utjecajem) i lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
- lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 337. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 338. (zlouporaba obavljanja dunosti dravne vlasti), lanka 343. (protuzakonito posredovanje), lanka 347. (primanje mita) i lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
(c) prijevaru, na temelju
- lanka 236. (prijevara), lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), lanka 256. (utaja poreza ili carine) i lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
- lanka 224. (prijevara), lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i lanka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
(d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristikim aktivnostima, na temelju
- lanka 97. (terorizam) lanka 99. (javno poticanje na terorizam), lanka 100. (novaenje za terorizam), lanka 101. (obuka za terorizam) i lanka 102. (teroristiko udruenje) Kaznenog zakona
- lanka 169. (terorizam), lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i lanka 169.b (novaenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
- lanka 98. (financiranje terorizma) i lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
- lanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
(f) djeji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
- lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
(u sluaju da gore navedeni gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i/ili neka od osoba koja je lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gore navedenog gospodarskog subjekta nije dravljanin Republike Hrvatske)
niti za odgovarajua kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima drave poslovnog nastana gore navedenog gospodarskog subjekta, odnosno drave/a iji su dravljani osobe koje su lanovi upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gore navedenog gospodarskog subjekta, obuhvaaju razloge za iskljuenje iz lanka 57. stavka 1. toaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
U______________, _______________ 20___. godine
______________________________ (potpis ovlaštene osobe)
Prilog 4. PRIJEDLOG UGOVORA –Grupa II