dokumentacija o nabavi -

Click here to load reader

Post on 29-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

(REF. BROJ CPV-a: 45233162-2, E-MV:02/21 )
OPINA BRDOVEC
RADOVI NA IZGRADNJI I OPREMANJU BICIKLISTIKE INFRASTRUKTURE
„RAIL RIDE“
KNJIGA 1
Knjiga 1 – UPUTE PONUDITELJIMA I OBRASCI
Knjiga 2 – UGOVORNA DOKUMENTACIJA
4. Osoba ili sluba zaduena za kontakt ...................................................................................................... 7
5. Evidencijski broj nabave ............................................................................................................................... 8
6. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naruitelj u sukobu interesa .................................. 8
7. Vrsta postupka javne nabave ...................................................................................................................... 8
8. procijenjena vrijednost nabave .................................................................................................................. 8
9. Vrsta ugovora o javnoj nabavi .................................................................................................................... 8
10. Navod uspostavlja li se sustav kvalifikacije .......................................................................................... 9
11. Navod uspostavlja li se dinamiki sustav nabave ............................................................................... 9
12. Navod provodi li se elektronika draba ............................................................................................... 9
13. Prethodno savjetovanje ................................................................................................................................. 9
14. Opis predmeta nabave ................................................................................................................................ 10
15. Opis i oznaka grupe predmeta nabave ................................................................................................. 10
16. Opseg i koliina predmeta nabave ......................................................................................................... 10
17. Tehnike specifikacije ................................................................................................................................. 11
19. Troškovnik ....................................................................................................................................................... 11
21. rok poetka i završetka izvršenja ugovora ......................................................................................... 12
22. Opcije i mogua obnavljanja ugovora ................................................................................................... 12
23. Pravila za sudjelovanje ............................................................................................................................... 12
24. norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem ....................................................... 12
III. Osnove za iskljuenje ............................................................................................................................................ 13
25. Obvezne osnove za iskljuenje ................................................................................................................ 13
26. Ostale osnove za iskljuenje ..................................................................................................................... 18
IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjet sposobnosti) ........................................................... 21
27. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ........................................................ 21
28. Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti ...................................................................................... 22
29. Uvjeti tehnike i strune sposobnosti i njihove minimalne razine .......................................... 24
30. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata ................................................ 25
31. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje .................................................................................... 25
32. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata ...................................................................................... 26
V. Dokumentacija o nabavi i nain izrade ponude .............................................................................................. 28
33. Preuzimanje dokumentacije o nabavi .................................................................................................. 28
34. Dodatne informacije i objašnjenja te izmjena dokumentacije o nabavi ................................. 28
35. Uvid u postojeu dokumentaciju i posjet lokaciji ............................................................................ 29
36. Nain izrade ponude .................................................................................................................................... 29
37. Jezik i pismo ponude .................................................................................................................................... 30
38. E-ESPD - Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi i upute za popunjavanje E-ESPD
30
41. valuta ponude ................................................................................................................................................. 34
43. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva ............................................................................................................... 34
44. Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata ............................................................................. 37
45. Varijante ponude ........................................................................................................................................... 37
47. Dostava dijela/dijelova ponude u zatvorenoj omotnici ................................................................ 39
48. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude ................................................................. 40
49. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda ..................................... 40
50. Zaštita osobnih podataka........................................................................................................................... 41
51. Pregled i ocjena ponuda ............................................................................................................................. 42
52. Nain pregleda i ocjene ponuda .............................................................................................................. 42
53. Dopunjavanje, pojašnjenje i upotpunjavanje ponude .................................................................... 42
54. Kriteriji za odabir ponude ......................................................................................................................... 43
55. Izuzetno niske ponude ................................................................................................................................ 44
56. Provjera ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu .................................. 45
57. Odluka o odabiru/poništenju i rok za donošenje odluke o odabiru/poništenju ............... 46
58. Uvid u ponude ................................................................................................................................................ 47
59. Pouka o pravnom lijeku ............................................................................................................................. 47
VIII. Završetak postupka javne nabave i izvršenje ugovora o javnoj nabavi ........................................... 49
60. Završetak postupka javne nabave .......................................................................................................... 49
61. Dokumenti koji e se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima..... 49
62. Nacrt ugovora ................................................................................................................................................. 49
63. Rok, nain i uvjeti plaanja ........................................................................................................................ 50
64. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili strunim
pravilima te zahtjevima naruitelja ..................................................................................................................... 50
65. Ostali uvjeti za izvršenje ugovora .......................................................................................................... 52
66. Izmjene ugovora o javnoj nabavi ............................................................................................................ 52
67. Navod o primjeni trgovakih obiaja (uzanci) ................................................................................ 53
68. Podaci................................................................................................................................................................. 53
Na ovoj stranici e Naruitelj objaviti eventualne izmjene Dokumentacije o nabavi na nain da e se
navoditi toke koje se mijenjaju. Izmjene u tekstu e biti vidljive na nain da e izbrisani tekst biti
precrtan, a novi tekst e biti obojan bojom.
I. OPI PODACI
1. OPA NAPOMENA Ponuda je izjava volje Ponuditelja u pisanom obliku da e isporuiti robu, pruiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi. Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridravati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi. 2. MJERODAVNO PRAVO Na ovaj postupak javne nabave primjenjuje se, kao mjerodavno pravo, zakonodavstvo Republike Hrvatske, a kao „lex specialis“ Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 - u nastavku teksta: ZJN 2016) i pratei podzakonski propisi. Na istim osnovama zakonodavstvo Republike Hrvatske je mjerodavno i u odnosima naruitelja i treih, a koji su direktno ili indirektno svojim manifestacijama volje dionici ovog postupka nabave, a to se osobito odnosi, ali ne ograniavajui se, na izdavatelje bankarskih jamstava i podugovaratelje.
3. PODACI O NARUITELJU
Sjedište Naruitelja Trg dr. Franje Tumana 1, 10291 Prigorje Brdoveko
OIB 14722979018
4. OSOBA ILI SLUBA ZADUENA ZA KONTAKT
Ime i prezime Upravni odjel za ope, pravne, komunalne i društvene poslove, kontakt osoba: Vlatko Škrlin
Adresa Trg dr. Franje Tumana 1, 10291 Prigorje Brdoveko
Broj telefona 01/3310-350, 01/3315-884
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmeu Naruitelja i gospodarskih subjekata moe se obavljati iskljuivo na hrvatskom jeziku i latininom pismu putem sustava Elektronikog oglasnika
5. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE E-MV:02/21
6. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUITELJ U SUKOBU INTERESA U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Naruitelj je u sukobu interesa sa sljedeim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, lana zajednice, podugovaratelja ili gospodarskog subjekta na kojeg se ponuditelj oslanja):
AUTO PROFI d.o.o. iz Zagreba, Ivanigradska 53, OIB: 30436170308
Odvjetnik Inoslav Korini, Mihovila Krušlina 14, Zapreši, OIB: 15449725084 Odvjetnica Petra Kaji Pok, Mihovila Krušlina 14, Zapreši, OIB: 92841679203
Odvjetnica Alma Handi, Mihovila Krušlina 14, Zapreši, OIB: 34783436092
INORA ABC d.o.o., Mihovila Krušlina 14, Zapreši, OIB: 87647319340
ELIPSA - S.Z. d.o.o., Radnika cesta 59A, Zagreb, OIB: 25508126198
U skladu s lankom 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) na dolje navedenoj internetskoj stranici nalazi se obavijest o gospodarskim subjektima s kojima su predstavnik Naruitelja iz lanka 76. stavka 2. toke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa: http://www.brdovec.hr/dokumenti/javna_nadmetanja?_v1=qh- OB2oZkHM0HBrrTIYcQJ2vbdVQn7ISLxF80Te4W0yNl0VRECcs1j7v7p1xBPksdXwdJgjFeNGSt4BD5 a-u-g==&_lid=10842
7. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.
8. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE Procijenjena vrijednost nabave iznosi 8.240.000,00 HRK (bez PDV-a).
9. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI S odabranim ponuditeljem e se sklopiti Ugovor o javnoj nabavi radova. S odabranim ponuditeljem e se sklopiti Ugovor o javnoj nabavi radova koji se ne obnavlja.
10. NAVOD USPOSTAVLJA LI SE SUSTAV KVALIFIKACIJE Ne uspostavlja se sustav kvalifikacije. 11. NAVOD USPOSTAVLJA LI SE DINAMIKI SUSTAV NABAVE Ne uspostavlja se dinamiki sustav nabave.
12. NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIKA DRABA Ne provodi se elektronika draba.
13. PRETHODNO SAVJETOVANJE Prije poetka ovog postupka nabave, Naruitelj je sukladno l. 198. st. 3. ZJN 2016 proveo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima od 05.07.2021. do 11.07.2021. godine. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja nije odran sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja su zaprimljene primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata te je Naruitelj sastavio i objavio u EOJN RH izvješe o provedenom prethodnom savjetovanju. Izvješe o provedenom savjetovanju je dostupno na web stranicama EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
14. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet ovog postupka javne nabave je izgradnja biciklistike staze uz eljezniku prugu, u ukupnoj
duljini od 7.086,87 m.
Radovi koji su predmet ovog postupka javne nabave obuhvaaju izgradnju biciklistike staze uz juni
rub zemljišnog pojasa eljeznike pruge za meunarodni promet M101 od stajališta Brdovec do
stajališta Sutla.
Projektom „RAIL RIDE“ uspostavlja se longitudinalna biciklistika staza u koridoru eljeznike pruge
za meunarodni promet M101, s transverzalnom vezom uz potok Gorjak na industrijsko podruje u
Savskom Marofu.
Biciklistika je staza smještena unutar katastarskih opina Ladu i Brdovec.
Radovi koji su predmet ovog postupka javne nabave obuhvaaju sljedee radove: (1) pripremni
radovi, (2) zemljani radovi, (3) odvodnja, (4) konstrukcija prometnih površina, (5) horizontalna
signalizacija, (6) vertikalna signalizacija i oprema staze, (7) oprema odmorišta, (8) ostali radovi, (9)
propust 1, (10) propust 2, (11) propust 3.
Detaljne specifikacije nalaze se u Knjizi 3 (troškovnik), kao i u dokumentu naziva Prilog-projektna
dokumentacija .
15. OPIS I OZNAKA GRUPE PREDMETA NABAVE
Predmet nabave nije podijeljen na grupe te su gospodarski subjekti u obvezi ponuditi predmet
nabave u cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika.
Obrazloenje:
Predmet nabave nije podijeljen na grupe, obzirom da predstavlja tehniku cjelinu u smislu istovrsnih
graevinskih radova te obzirom na prirodu i meusobnu povezanost graevinskih radova, a ime se
omoguuje vea vidljivost nabave i stvaraju se uvjeti za šire trišno natjecanje.
16. OPSEG I KOLIINA PREDMETA NABAVE
Koliina predmeta nabave odreena je u Knjizi 3 (TROŠKOVNIK) ove Dokumentacije o nabavi te je
ista predviena (okvirna). Stvarno nabavljena koliina predmeta nabave moe biti vea ili manja od
predviene koliine.
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg radova koji se trai u nadmetanju.
Ponude koje obuhvaaju samo dio traenog opsega radova nee se razmatrati.
Ponuditelj je duan ponuditi i izvršiti radove sukladno svim tehnikim i drugim uvjetima koji su
navedeni u ovoj Dokumentaciji o nabavi.
17. TEHNIKE SPECIFIKACIJE
Tehnike specifikacije nalaze se u Knjizi 3 (TROŠKOVNIK) te u Prilogu ove Dokumentacije o nabavi.
Ponuditelji su obvezni detaljno prouiti Prilog ove dokumentacije i Knjigu 3, upoznati se sa svim
zahtjevima iz istih te sukladno tome izraditi i dostaviti svoju ponudu.
18. KRITERIJI ZA OCJENU JEDNAKOVRIJEDNOSTI PREDMETA NABAVE (UKOLIKO JE PRIMJENJIVO) Pri izradi dokumentacije o nabavi, Naruitelj je u najveoj moguoj mjeri izbjegavao upuivanje na marku, izvor, patent i sl. Ukoliko Knjiga 3 ove dokumentacije o nabavi upuuje na marku, izvor, patent i sl., na istim su mjestima dani i kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave. U sluaju da je u Knjizi 3 izvršeno upuivanje na marku, izvor, patent i slino, smatra se da je svako takvo upuivanje popraeno sa izrazom „ili jednakovrijedno“. Za nueni jednakovrijedan proizvod potrebno je, kao aurirani popratni dokument, priloiti dokaz da nueni jednakovrijedan proizvod odgovara ili je bolji od tehnikih specifikacija proizvoda navedenom u troškovniku. Dokazi jednakovrijednosti daju se u svrhu ocjene imaju li ponueni proizvodi traene karakteristike proizvoda navedene u troškovniku i tehnikim specifikacijama.
19. TROŠKOVNIK
Troškovnik se nalazi u Knjizi 3 ove Dokumentacije i njezin je sastavni dio.
Troškovnik je stavljen na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u
nestandardiziranom obliku - excel formatu (.xls ili .xlsx).
Troškovnik se obavezno popunjava na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i
prepisivanja izvornog teksta te se obavezno dostavlja u formatu u kojem je dan na raspolaganje EOJN
(.xls ili .xlsx).
Ponudbeni Troškovnik mora biti identian izvornom troškovniku objavljenom u EOJN.
Excel tablica kreirana je tako da se formulom automatski izraunava ukupna cijena ponude bez PDV-
a, koja je zbroj svih cijena stavki. Cijena svake stavke Troškovnika i ukupna cijena ponude bez PDV-a
moraju biti zaokruene na dvije decimale.
U Troškovniku se ne smiju mijenjati opisi u pojedinim stavkama Troškovnika. Gospodarski subjekt
je obvezan u ponudi dostaviti u cijelosti popunjen obrazac Troškovnika, na nain kako je traeno
obrascem.
20. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA Mjesto izvršenja radova je podruje Opine Brdovec, odnosno katastarske opine Ladu i Brdovec.
Takoer, mjesto izvršenja radova je juni rub zemljišnog pojasa eljeznike pruge za meunarodni
promet M101 od stajališta Brdovec do stajališta Sutla.
21. ROK POETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA
Poetak radova koji su predmet nabave, Izvoa e zapoeti u roku od 7 (sedam) dana od dana
primitka pisane Obavijesti o uvoenju u posao izvoau radova, koju dostavlja ovlašteni predstavnik
Naruitelja. Izvoa je uveden u posao kada primi od Naruitelja gradilište za nesmetano graenje,
glavni projekt s dokumentacijom i svim prilozima u jednom tiskanom primjerku te u elektronikom
obliku, te akt o imenovanju Nadzornog inenjera. Nadzorni inenjer i izvoa e zapisniki utvrditi
dan uvoenja u posao. Nadzorni inenjer e dan poetka radova evidentirati u graevinski dnevnik
izvoaa.
Ukupno trajanje izvoenja radova je 140 radnih dana od dana uvoenja u posao.
Ugovor se smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane, a ukoliko ga potpisuju u razliito
vrijeme, smatra se sklopljenim danom potpisa posljednje ugovorne strane. Ugovor završava
izvršenom urednom primopredajom objekta Naruitelju.
U sluaju prekoraenja ovog roka, Naruitelj ima pravo raskinuti ugovor bez štetnih posljedica i
naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.
Izvoa ima pravo zahtijevati produljenje roka završetka samo i jedino u sluajevima nastupa
okolnosti koje se mogu priznati kao viša sila,, iznimno nepovoljni klimatski uvjeti te razlozi koji se ne
mogu pripisati krivnji izvoaa kao npr. mjere utvrene aktima dravnih tijela, u sluaju pojave
prirodnih nepogoda (potresi, poplave ili velikih vremenskih nepogoda, temperatura ispod -5
stupnjeva C i sl.), uslijed drugih promjena uvjeta izvoenja radova koji se nisu mogli predvidjeti
ustaljenim metodama kao i poveanja obujma radova na zahtjev Naruitelja radova, znaajne
neusklaenosti ili nepotpunosti projektne dokumentacije ili znaajne izmjene tehnike
dokumentacije radi koje je došlo do usporavanja ili zastoja s radovima, sukladno Knjizi 2 ove
dokumentacije o nabavi.
23. PRAVILA ZA SUDJELOVANJE
Sudjelovanje u postupku javne nabave je otvoreno za sve zainteresirane gospodarske subjekte izuzev
gospodarskih subjekata navedenih u toki naziva „Popis gospodarskih subjekata s kojima je naruitelj
u sukobu interesa“ ove DON.
24. NORME OSIGURANJA KVALITETE ILI NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM
Nije primjenjivo.
Napomena:
Naruitelj napominje kako je, sukladno lanku 269. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), od
18.10.2018. godine, radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza o (ne)postojanju razloga
za iskljuenje i dokaza sposobnosti, te o nadlenim tijelima koja ih izdaju u dravama lanicama
obvezan primjenjivati sustav e-Certis (internetsko spremište potvrda).
Stoga, naruitelj kao dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje te kao dokaz ispunjavanja kriterija
za odabir gospodarskog subjekta, prvenstveno zahtijeva one vrste i oblike predmetnih dokaza koji
su obuhvaeni e-Certisom (internetskim spremištem potvrda) sukladno dravi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je dravljanin lan upravnog, upravljakog ili
nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog
subjekta.
Tek ukoliko dokazi evidentirani u internetskom spremištu potvrda ne obuhvaaju sve razloge
iskljuenja, odnosno ne obuhvaaju sve okolnosti potrebne radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, a sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, isti mogu,
pored potvrda iz e-Certisa, biti upotpunjeni i slijedeim dokazima kako slijedi.
25. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUENJE
25.1. Nekanjavanje
Naruitelj je obvezan iskljuiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je lan
upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora
toga gospodarskog subjekta i koja je dravljanin Republike Hrvatske, pravomonom presudom
osuena za:
(a) sudjelovanje u zloinakoj organizaciji, na temelju
- lanka 328. (zloinako udruenje) i lanka 329. (poinjenje kaznenog djela u sastavu
zloinakog udruenja) Kaznenog zakona
- lanka 333. (udruivanje za poinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br.
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,
152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.
(b) korupciju, na temelju
- lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 253. (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), lanka
291. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 292. (nezakonito pogodovanje), lanka
293. (primanje mita), lanka 294. (davanje mita), lanka 295. (trgovanje utjecajem) i lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
- lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 294.b (davanje
mita u gospodarskom poslovanju), lanka 337. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka
338. (zlouporaba obavljanja dunosti dravne vlasti), lanka 343. (protuzakonito
posredovanje), lanka 347. (primanje mita) i lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog
zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
(c) prijevaru, na temelju
- lanka 236. (prijevara), lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), lanka
256. (utaja poreza ili carine) i lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
- lanka 224. (prijevara), lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i lanka
286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br.
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,110/07.,
152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
(d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristikim aktivnostima, na temelju
- lanka 97. (terorizam) lanka 99. (javno poticanje na terorizam), lanka 100.
(novaenje za terorizam), lanka 101. (obuka za terorizam) i lanka 102. (teroristiko
udruenje) Kaznenog zakona
- lanka 169. (terorizam), lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i lanka 169.b (novaenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,152/08., 57/11.,
77/11. i 143/12.)
(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
- lanka 98. (financiranje terorizma) i lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
- lanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,
57/11., 77/11. i 143/12.)
(f) djeji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
- lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br.
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,
152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili
2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja
odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije dravljanin Republike Hrvatske
pravomonom presudom osuena za kaznena djela iz toke 1. podtoaka od a) do f) ovoga
poglavlja i za odgovarajua kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima drave
poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drave iji je osoba dravljanin,
obuhvaaju razloge za iskljuenje iz lanka 57. stavka 1. toaka od (a) do (f) Direktive
2014/24/EU.
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz ove toke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: e-ESPD) (Dio III.
Osnove za iskljuenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama) za sve
gospodarske subjekte u ponudi
Naruitelj moe u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provoenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadlenog tijela za voenje slubene evidencije o tim podacima sukladno posebnom
propisu i zatraiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje ve posjeduje, ili izravnim pristupom elektronikim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.
Ako se ne moe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno naprijed navedenom, Naruitelj moe zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.
Naruitelj moe prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od 5 dana, dostavi aurirane popratne dokumente, osim ako ve ne posjeduje te dokumente.
Naruitelj e prihvatiti sljedee kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje
gospodarskog subjekta iz ove toke:
izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajueg registra ili, ako to nije mogue,
jednakovrijedni dokument nadlene sudske ili upravne vlasti u dravi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin, kojim se dokazuje da ne
postoje osnove za iskljuenje iz l.251., st.1. ZJN 2016.
Sukladno lanku 20. stavak 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima
javne nabave, oborivo se smatra da je naprijed navedeni dokaz auriran ako nije stariji više
od šest mjeseci od dana poetka postupka javne nabave.
Ako se u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba
dravljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaaju sve okolnosti iz ove toke, oni
mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu
dotine drave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlene sudske ili
upravne vlasti, javnog biljenika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi poslovnog
nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin.1
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljuenje moe Naruitelju
dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na
postojanje relevantne osnove za iskljuenje.
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljuenje u ponudi
dostavlja:
ispunjeni: e-ESPD obrazac (Dio III. Osnove za iskljuenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama) u dijelu koji se odnosi na samokorigiranje.
Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:
plaanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajuih mjera u cilju plaanja
naknade štete prouzroene kaznenim…