dokumentacija o nabavi 1. - vrsta postupka nabave

Click here to load reader

Post on 27-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA) Project number: DTP3-308-2.3- lifeline MDD
1
Evidencijski broj nabave: PR-PO 2-2021-lifelineMDD
1. OPI PODACI - VRSTA POSTUPKA NABAVE I VRSTA UGOVORA: Otvoreni postupak nabave s namjerom sklapanja ugovora o nabavi usluga.
2. PREDMET NABAVE I TEHNIKE SPECIFIKACIJE
2.1 Predmet nabave Predmet nabave je usluga izrade jednog projektnog filma (10-15 min), tri kratka edukativna videa (2-3 min) sa specifinim fokusom na projektno podruje, rijenu dinamiku i rijene ptice te rijenu dinamiku i sediment (posljednji ukljuuje animaciju), kao i kratke video zapise za društvene mree (do minute) i fotografije kljunih vrsta i projektnog podruja. Nabava se provodi za potrebe projekta lifelineMDD (DTP3-308-2.3-lifelineMDD), financiranog od strane Interreg Dunavskog transnacionalni programa.
2.2 Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 32.000,00 eura (bez PDV-a)
2.3 Projektni zadatak/tehnike specifikacije
Opis projektnog zadatka nalazi se u prilogu ove dokumentacije o nabavi (Prilog V).
2.4 Koliina predmeta nabave Koliina predmeta nabave je definirana u troškovniku. Koliina je tona.
2.5 Mjesto isporuke predmeta nabave: Lokacija snimanja: lifelineMDD projektno podruje obuhvaa podruje budueg Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koje se protee kroz pet zemalja – Austriju, Sloveniju, Maarsku, Hrvatsku i Srbiju, a detaljne lokacije snimanja dogovaraju se s naruiteljem i projektnim partnerima.
2.6 Rok isporuke predmeta nabave: Rok izvršenja usluga poinje tei na dan potpisa ugovora, okvirno trajanje ugovora u mjesecima je 20 mjeseci, a krajnji rok je do 15.10.2022. Rok za predaju prve verzije je 15.09.2022., rok za predaju konane verzije 15.10.2022.godine. Rokove za predaju prve i konane verzije mogue je modificirati na pismeni zahtjev odabranog ponuditelja uz pojašnjenje i pismeno odobrenje tog zahtjeva od strane Naruitelja, uz uvjet da se krajnji rok isporuke (15.10.2022.) ne probija. Isporuka usluge, u svakoj od navedenih faza, potvruje se zapisnikom o primopredaji potpisanom od obje ugovorne strane.
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA) Project number: DTP3-308-2.3- lifeline MDD
2
Za kašnjenje u ispunjenju Usluga do krajnjeg roka Naruitelj je od odabranog ponuditelja ovlašten zahtijevati ugovornu kaznu u visini od 1‰ (jednog promila) dnevno na iznos ugovorne cijene bez poreza na dodanu vrijednost. Ukupan iznos ugovorne kazne ne smije prijei 5% ugovorne cijene. 2.7 Faze izvršenja nabave (ugovora) 1. faza: isporuka 4 nacrta scenarija 15 radnih dana nakon obostranog potpisa ugovora o nabavi 2. faza: isporuka fotografija projektnog podruja + isporuka konane verzije jednog (1) videozapisa do 21.06.2021. 3. faza: isporuka konane verzije dva (2) videozapisa + tri (3) kratka videozapisa za društvene mree do 20.12.2021. 4. faza: isporuka konane verzije jednog (1) videozapisa + dva (2) kratka video zapisa za društvene mree do 20.06.2022. 5. faza: isporuka konane verzije jednog (1) filma + pet (5) kratkih videozapisa za društvene mree do 15.10.2022.
3. OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA Naruitelj e, u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave, iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da je:
3.1.1. gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je lan
upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je dravljanin Republike Hrvatske, pravomonom presudom osuena za:
a) sudjelovanje u zloinakoj organizaciji, na temelju - lanka 328. (zloinako udruenje) i lanka 329. (poinjenje kaznenog djela u sastavu zloinakog udruenja) Kaznenog zakona - lanka 333. (udruivanje za poinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju - lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), lanka 291. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 292. (nezakonito pogodovanje), lanka 293. (primanje mita), lanka 294. (davanje mita), lanka 295. (trgovanje utjecajem) i lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona - lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 337. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 338. (zlouporaba obavljanja dunosti dravne vlasti), lanka 343. (protuzakonito posredovanje), lanka 347. (primanje mita) i lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
c) prijevaru, na temelju - lanka 236. (prijevara), lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), lanka 256. (utaja poreza ili carine) i lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona - lanka 224. (prijevara), lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i lanka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00.,
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA) Project number: DTP3-308-2.3- lifeline MDD
3
129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristikim aktivnostima, na temelju - lanka 97. (terorizam) lanka 99. (javno poticanje na terorizam), lanka 100. (novaenje za terorizam), lanka 101. (obuka za terorizam) i lanka 102. (teroristiko udruenje) Kaznenog zakona - lanka 169. (terorizam), lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i lanka 169.b (novaenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju - lanka 98. (financiranje terorizma) i lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona - lanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
f) djeji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju - lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona - lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili
3.1.2 gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije dravljanin Republike Hrvatske pravomonom presudom osuena za kaznena djela iz toke 1. pod-toaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajua kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima drave poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drave iji je osoba dravljanin, obuhvaaju razloge za iskljuenje iz lanka 57. stavka 1. toaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
3.2. Naruitelj e iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski
subjekt nije ispunio obveze plaanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili 2. u Republici Hrvatskoj ili u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski
subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Naruitelj nee iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaanja.
3.3 Ostale osnove za iskljuenje
Naruitelj e iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:
3.3.1. je nad gospodarskim subjektom otvoren steajni postupak, ako je nesposoban za plaanje ili prezaduen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja steajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz slinog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima,
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljuenje i toke 3.1 i toke 3.3 moe naruitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje.
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA) Project number: DTP3-308-2.3- lifeline MDD
4
- plaanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajuih mjera u cilju plaanja naknade štete prouzroene kaznenim djelom ili propustom, - aktivnom suradnjom s nadlenim istranim tijelima radi potpunog razjašnjenja injenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom, - odgovarajuim tehnikim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprjeavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.
Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajui u obzir teinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazloiti razloge prihvaanja ili neprihvaanja mjera.
Naruitelj nee iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene. Gospodarski subjekt kojem je pravomonom presudom odreena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na odreeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogunosti do isteka roka zabrane u dravi u kojoj je presuda na snazi. Razdoblje iskljuenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljuenje iz postupka nabave je pet godina od dana pravomonosti presude, osim ako pravomonom presudom nije odreeno drukije.
Nepostojanje osnova za iskljuenje iz toke 3.1. i 3.2 te toke 3.3 ove Dokumentacije o nabavi ponuditelj e dokazati potpisanom izjavom koju dostavlja s ponudom. Prijedlog navedene izjave ini Prilog II ove Dokumentacije o nabavi.
U sluaju zajednice gospodarskih subjekata, okolnosti vezane uz osnove za iskljuenje utvruju se za sve lanove zajednice pojedinano te traenu izjavu mora potpisati svaki lan zajednice.
Odredbe obveznih osnova za iskljuenje iz toaka 3.1. i 3.2. odnose se i na podugovaratelje. Ako naruitelj utvrdi da postoji osnova za iskljuenje podugovaratelja, zatraiti e od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraem od 5 dana.
Odredbe obveznih osnova za iskljuenje iz toaka 3.1. i 3.2. odnose se i na subjekte na iju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naruitelj e od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na iju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za iskljuenje.
Naruitelj moe u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave, zahtijevati od ponuditelja da prije sklapanja ugovora dostavi jedan ili više dokumenata (potvrda, izvoda, i sl.) koji potvruju da se ponuditelj ne nalazi u situacijama navedenim u tokama 3.1 i 3.2 i 3.3, ako se takvi dokumenti izdaju u zemlji sjedišta ponuditelja te ih on moe ishoditi. Ponuditelju je dopušteno dostavljanje dokaza u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. U sluaju dostave nekog od dokaza na stranom jeziku, isti dokument mora biti dostavljen uz priloeni prijevod na hrvatski jezik. Ti dokumenti mogu biti.:
- za toku 3.1 izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajueg registra ili, ako to nije mogue, jednakovrijedni dokument nadlene sudske ili upravne vlasti u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za iskljuenje
- za toku 3.2 potvrdu porezne uprave ili drugog nadlenog tijela u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za iskljuenje.
- za toku 3.3 izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovakog suda ili drugog nadlenog tijela u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za iskljuenje
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA) Project number: DTP3-308-2.3- lifeline MDD
5
Ako se takvi dokumenti ne izdaju u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, oni mogu biti zamijenjeni izjavom osobe ovlaštene za zastupanje.
4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te tehniku i strunu sposobnost, sljedeim dokazima koji se dostavljaju u ponudi redoslijedom kojim su navedeni.
4.1 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Svaki ponuditelj mora biti pravno i poslovno sposoban. Kao dokaz ispunjenja ovog uvjeta, ponuditelj dostavlja izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja iz toke 4.4 ove Dokumentacije o nabavi. Naruitelj moe u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave, zahtijevati od ponuditelja da prije sklapanja ugovora dostavi izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajueg registra drave sjedišta ponuditelja, ne stariju od tri mjeseca raunajui od dana poetka postupka nabave. U sluaju zajednice ponuditelja, naruitelj moe traiti od svih lanova zajednice da pojedinano dokau svoju pravnu i poslovnu sposobnost. 4.2 Tehnika i struna sposobnost Naruitelj je odredio uvjete tehnike i strune sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima iskustvo i tehnike resurse potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Minimalne razine tehnike i strune sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne su predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti tehnike i strune sposobnosti:
4.2.1. Popis glavnih usluga pruenih u godini u kojoj je zapoeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini:
Popisom treba dokazati pruanje istih ili slinih usluga kao što je predmet nabave, za najmanje 1 (jedan), a najviše 5 (pet) ugovora iji zbrojeni iznos mora biti najmanje u visini 50.000,00 eura bez PDV-a ime gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost i da je, s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave, sposoban kvalitetno pruati usluge koje su predmet nabave.
U sluaju da Ponuditelj dostavi traene podatke u valuti razliitoj od valute propisane dokumentacijom o nabavi, Naruitelj e u tom sluaju, prilikom raunanja protuvrijednoti, za valutu koja je predmet konverzije, koristiti srednji teaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan objave ove dokumentacije o nabavi. U sluaju da valuta koja je predmet konverzije ne kotira na deviznom trištu u Republici Hrvatskoj, Naruitelj e prilikom raunanja protuvrijednosti koristiti teaj prema listi Izraunatih teajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom trištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koje je u primjeni za mjesec objave poziva na nadmetanje.
4.2.2. obrazovne i strune kvalifikacije pruatelja usluge, Ponuditelj treba dokazati da raspolae s: - Minimalno jednim strunjakom za reiju (minimalno SSS sprema) - S1
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA) Project number: DTP3-308-2.3- lifeline MDD
6
- Minimalno jednim snimateljem (minimalno SSS sprema) -S2
Specifino iskustvo strunjaka S1 i S2 imenovanih u ovoj toki dokumentacije o nabavi, ocjenjivat
e se kao dio kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.
Kao dokaz ispunjenja uvjeta tehnike i strune sposobnosti, ponuditelj dostavlja izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja iz toke 4.4 ove Dokumentacije o nabavi. Izjava sadri potvrdu ispunjenja uvjeta; ukoliko se trai popis znaajnih ugovora o isporuci usluga, izjava takoer sadri navedeni popis ugovora, izvršenih u godini u kojoj je zapoeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis sadrava predmet izvršenog ugovora, iznos izvršenog ugovora bez PDV-a i datum izvršenja te naziv druge ugovorne strane te kontakt podaci za provjeru navoda iz popisa. Kao dokaz ispunjenja uvjeta tehnike i strune sposobnosti naruitelj moe u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave, zahtijevati od ponuditelja da prije sklapanja ugovora dostavi potvrde izdane ili potpisane od druge ugovorne strane - naruitelja prema Zakonu o javnoj nabavi ili privatnog subjekta. Naruitelj zadrava pravo samostalne provjere navoda iz priloenog popisa. Ako nije mogue ishoditi potvrdu, naruitelj e prihvatiti izjavu ponuditelja uz dokaz da je potvrda zatraena. Naruitelj moe od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od pet dana, dostavi aurirane popratne dokumente (osim ako ve posjeduje te dokumente) kao dokaz ispunjenja uvjeta iz toke 4.2.2., i to:
- ivotopis nominiranog strunjaka koji obvezno sadre podatke iz kojih je mogue utvrditi traenu strunu spremu i iskustvo u traenoj struci.
- Preslik svjedodbe/diplome ili drugog jednakovrijednog dokumenta
U sluaju zajednice ponuditelja, svi lanovi zajednice zajedno duni su dokazati (kumulativno) zajedniku tehniku i strunu sposobnost. 4.4 Kao dokaz da gospodarski subjekt ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete
sposobnosti) iz toaka 4.1. i 4.2. ove Dokumentacije o nabavi ponuditelj e dokazati potpisanom izjavom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koju dostavlja s ponudom. Prijedlog navedene izjave ini Prilog III ovog Dokumentacije o nabavi.
Za dokazivanje uvjeta pod tokom 4.2, Ponuditelj se moe osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova meusobna odnosa. Gospodarski subjekt moe se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i strune kvalifikacije ili uz relevantno struno iskustvo, samo ako e ti subjekti izvoditi radove ili pruati usluge za koje se ta sposobnost trai.
U tom sluaju ponuditelj mora dokazati Naruitelju da e imati na raspolaganju resurse nune za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaanjem obveze drugih subjekata da e te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja moe se osloniti na sposobnost lanova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
Ako Naruitelj utvrdi da kod subjekta na iju se sposobnost gospodarski subjekt oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir postoje osnove za iskljuenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta, on moe zahtijevati da gospodarski subjekt zamijeni subjekt na iju se sposobnost oslonio.
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA) Project number: DTP3-308-2.3- lifeline MDD
7
- Popunjeni ponudbeni list (Prilog I Dokumentacije o nabavi), - Izjava o nepostojanju osnova za iskljuenje (Prilog II Dokumentacije o nabavi - izjavom
ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za iskljuenje iz toke 3. Dokumentacije o nabavi)
- Izjava o ispunjenju kriterija za odabir gospodarskog subjekta (uvjeta sposobnosti): (Prilog III Dokumentacije o nabavi - izjavom ponuditelj dokazuje da je ispunio traene uvjete iz toke 4 Dokumentacije o nabavi),
- Popunjeni Troškovnik (Prilog IV Dokumentacije o nabavi), - Obrazac Specifino iskustvo strunjaka (Prilog VI Dokumentacije o nabavi)
5.2 Cijena ponude izraava se u eurima; bez PDV-a odnosno u neto iznosu. Cijena ponude je
nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o nabavi. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uraunati svi troškovi i popusti (npr. troškovi dolazaka strunjaka, troškovi noenja strunjaka, troškovi prijevoza, troškovi materijala i opreme, popusti, jamstva, autorske naknade fizikim osobama i ostalo).
5.3 Ponuditelj je u Troškovniku duan ponuditi, tj. upisati jedininu cijenu za svaku stavku i
ukupnu cijenu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Ponuditelj je duan u ponudbenom listu upisati istu navedenu ukupnu cijenu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iz troškovnika, zatim iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) te ukupnu cijenu s porezom na dodanu vrijednost (PDV-om), zaokruenu na dvije decimale.
5.4 Ponuda se izrauje na nain da ini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne moe biti izraena na nain da ini cjelinu, onda se izrauje u dva ili više dijelova, a ponuditelj mora u sadraju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Ispravci u ponudi moraju biti izraeni na nain da ispravljeni tekst ostane vidljiv (itak) ili dokaziv. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvreni potpisom ponuditelja.
5.5 Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridravati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o
nabavi te ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi. Sve troškove izrade ponude snose ponuditelji. Ponuditelji nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu troškova izrade ponude.
5.6 Naruitelj zadrava pravo, prije potpisivanja Ugovora, od najpovoljnijeg ponuditelja
zatraiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su u ponudi bili dostavljeni u neovjerenoj preslici, a koje izdaju nadlena tijela.
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA) Project number: DTP3-308-2.3- lifeline MDD
8
6 NAIN DOSTAVE PONUDE
6.1 Ponuditelj ponudu dostavlja u zatvorenoj omotnici, na kojoj treba biti naznaeno:
Na prednjoj strani:
Naruitelj: WWF Adria
Ev. br. nabave: PR-PO 2-2021-lifelineMDD
Predmet nabave: Usluga izrade video zapisa i fotografija za potrebe projekta lifelineMDD, financiranog od strane Interreg Dunavskog transnacionalni programa
„NE OTVARAJ“
Na poleini:
Zatvorenu omotnicu ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporuenom poštanskom pošiljkom na adresu naruitelja.
Ponuditelj samostalno odreuje nain dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Ponuda mora biti zaprimljena do roka za otvaranje ponuda.
Ako omotnica nije oznaena u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi, Naruitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u sluaju gubitka ili preranog otvaranja ponude.
6.2 Ponude i dokumentacija priloena uz ponude ne vraaju se ponuditeljima.
6.3 Alternativne ponude nisu dopuštene.
7 IZMJENA I/ILI DOPUNA PONUDE I ODUSTAJANJE OD PONUDE 7.1 Ponuditelj moe do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti nain kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. U tom se sluaju ponude otvaraju obrnutim redoslijedom zaprimanja, a vremenom zaprimanja smatra se dostava posljednje verzije izmjene ponude.
7.2 Ponuditelj moe do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje
dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti nain kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o…