dokumentacija o nabavi za provedbu otvorenog

Click here to load reader

Post on 23-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

– ANIEVA I BELUHANOVA
OPINA BRDOVEC
NABAVE
Anievoj i Beluhanovoj ulici u Brdovcu
E-MV: 02/18
– ANIEVA I BELUHANOVA
S A D R A J
POGLAVLJE
2. Opi podaci o provoenju postupka javne nabave
3. Podaci o predmetu nabave
4. Cijena ponude i raunska pogreška
5. Upute za pripremu i izradu ponude
6. Rok, nain i uvjeti plaanja
7. Dodatne informacije i objašnjenja
8. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
9. Rok valjanosti ponude
11. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
12. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
13. Zajednica ponuditelja
PONUDA I ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE
15. Izmjena, dopuna ili odustajanje od ponude
16. Rok za dostavu ponude
17. Zaprimanje i otvaranje ponuda
18. Pregled i ocjena ponuda
19. Postupak donošenja Odluke o odabiru ili poništenju i rok mirovanja
20. Kriterij za odabir ponude
21. Uvid u dokumentaciju postupka javne nabave
22. Razlozi za poništenje postupka javne nabave
23. Pravna zaštita
III. DIO – IZJAVE
Prilozi 2.-2.5. – IZVEDBENI PROJEKT
– ANIEVA I BELUHANOVA
I. DIO
IZRADA PONUDE
– ANIEVA I BELUHANOVA
1. PODACI O JAVNOM NARUITELJU
Javni naruitelj: OPINA BRDOVEC
10291 Prigorje Brdoveko
Organizacijska jedinica za pripremu i provedbu postupaka javne nabave:
Upravni odjel za ope, pravne, komunalne i društvene poslove
Upravni odjel za financije
dokumentaciju o nabavi mogu se dobiti u:
Upravnom odjelu za ope, pravne, komunalne i društvene poslove.
Kontakt osoba za dokumentaciju: Daniel Bukovinski i Sanja Pari Gašpar
Telefon: 01/3310-350, 01/3315-882
Kontakt osoba za predmet nabave: Predrag Franješevi i Lada Klaar
Telefon: 01/3310-350, 01/3315-884
e-mail: [email protected] i [email protected]
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naruitelj u sukobu interesa u smislu lanka 80. st. 2. t. 2.
Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16):
AUTO PROFI d.o.o. iz Zagreba, Ivanigradska 53,
COMPACT ELEKTRONIKA d.o.o. iz Zagreba, Kruge 48.
– ANIEVA I BELUHANOVA
2. OPI PODACI O PROVOENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE
Javni naruitelj provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti sa ciljem
sklapanja ugovora o javnim radovima.
Evidencijski broj nabave: E-MV: 02/18
Procijenjena vrijednost nabave: 4.600.000,00 HRK (bez PDVa).
Nije predvieno provoenje elektronike drabe ni dinamikog sustava nabave.
Sukladno l. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi, prije pokretanja ovog postupka javne nabave
provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (prijedlog
dokumentacije i izvješe o provedenom savjetovanju su objavljeni u Elektronikom oglasniku javne
nabave).
3. PODACI O PREDMETU NABAVE
PREDMET NABAVE: radovi na ureenju kanala oborinske odvodnje i nogostupu u mjestu
Brdovec u Ulici Josipa Ania i Ulici Pavla Beluhana prema troškovniku (Prilog 1.)
CPV oznaka predmeta nabave: 45233161-5
CPV opis predmeta nabave: Radovi na izgradnji pješake staze
Odabrani ponuditelj duan je prilikom izvršavanja ugovornih obveza postupati u skladu s vaeom
zakonskom i podzakonskom regulativom: Zakon o prostornom ureenju (153/13 i 65/17), Zakon o
gradnji (NN 153/13 i 20/17), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog ureenja i gradnje (NN
78/15) i Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), i ostalim pozitivnim propisima koji
ureuju i propisuju djelatnosti obuhvaene ovim postupkom nabave, kao i priznatim pravilima struke.
KOLIINE I TEHNIKE SPECIFIKACIJE:
Sve radove potrebno je izvesti prema opisu u Troškovniku radova (Prilog 1.) i Izvedbenom projektu
oznake TD 06/17-IP izraivaa Hršak&Hršak d.o.o. (Prilozi 2.-2.5.). Ponueni radovi moraju u
cijelosti zadovoljiti sve traene tehnike karakteristike i normative u graenju.
Kod svih radova uvjetuje se izvoau upotreba kvalitetnog materijala predvienog standardnim
materijalima kao i upotreba strune radne snage.
Radove treba obaviti bez nanošenja štete na ostalim objektima i posjedima uz cestu.
OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE:
Nije dopušteno nuenje grupa i dijelova predmeta nabave.
MJESTO IZVOENJA RADOVA: Ulica Josipa Ania i Ulica Pavla Beluhana u mjestu Brdovec
ROK ZAVRŠETKA RADOVA: Rok izvoenja radova je 4 mjeseca od dana uvoenja izvoaa u posao. Naruitelj e uvesti odabranog
Izvoaa u posao najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora.
OPCIJE I MOGUA OBNAVLJANJA UGOVORA:
Ovom dokumentacijom predviena je mogunost izmjene i priroda izmjene sukladno lancima 316. i
317. ZJN 2016. U sluajevima izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja, koje nisu znaajne,
primjenjuju se odredbe lanka 320. ZJN 2016. Sukladno lanku 321. ZJN 2016 znaajne izmjene
ugovora nee biti dopustive.
– ANIEVA I BELUHANOVA
(REF. BROJ CPV-a: 45233161, E-MV: 02/18)
Sukladno lanku 315. ZJN 2016 javni naruitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom
njegovog trajanja bez provoenja novog postupka samo ukoliko su izmjene bile na jasan, precizan i
nedvosmislen nain predviene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora.
4. CIJENA PONUDE I RAUNSKA POGREŠKA
Cijena ponude (bez PDV-a) odnosi se na cjelokupan predmet nabave opisan u toki 3. ove
dokumentacije o nabavi.
Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora, i ne moe se mijenjati bez obzira na
mjesto (dravu) nabave robe.
Ponuda treba biti sastavljena temeljem Projekta koji se nalazi u Prilogu 2.-2.5. i Troškovnika koji se
nalazi u Prilogu 1. ove dokumentacije o nabavi te e biti sastavni dio budueg Ugovora o izvoenju
radova.
Jedinine cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokruene na dvije decimale.
Ponuditeljima nije dopušteno mijenjati tekst Troškovnika. Sve stavke Troškovnika trebaju biti
ispunjene. Prilikom popunjavanja Troškovnika, ponuditelj cijenu stavke izraunava kao umnoak
koliine stavke i jedinine cijene stavke. Jedinine cijene stavke i ukupna cijena stavke upisuju se u
kunama, bez PDV-a. Zbroj svih ukupnih cijeni stavki izraava se bez PDV-a, a iznos poreza na
dodanu vrijednost i cijena ponude s PDV-om se zasebno iskazuju. Navedeni iznosi ispisuju se
brojkama.
U Troškovniku se ne smiju mijenjati koliine u pojedinim stavkama.
Cijena ponude izraava se za cjelokupni predmet nabave.
5. UPUTE ZA PRIPREMU I IZRADU PONUDE
Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da e isporuiti robu, pruiti usluge ili izvesti
radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji o nabavi.
Pri izradi ponude ponuditelji se moraju pridravati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi.
Dokumentaciju o nabavi ponuditelj moe preuzeti s internetskih stranica Elektronikog oglasnika
javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ , dalje u tekstu: Oglasnik) budui da
naruitelj stavlja dokumentaciju o nabavi na raspolaganje elektronikim putem.
Ponuda, i pripadajua dokumentacija, se izrauje na hrvatskom jeziku i latininom pismu, a cijena
ponude se izraava u kunama.
Pri izradi ponude ponuditelji ne smiju mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.
Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja originalnog teksta.
Svaki gospodarski subjekt moe dostaviti samo jednu ponudu samostalno ili kao zajednica ponuditelja
s drugim gospodarskim subjektima.
Varijante ponude nisu dopuštene.
jamstvo za ozbiljnost ponude (dostavlja se odvojeno od elektronike dostave ponude – u
papirnatom obliku, a u sluaju uplate novanog pologa dokaz o uplati je potrebno priloiti u
ponudi),
ESPD obrazac – dokument kojim ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi
iskljuenja, i traene dokaze sposobnosti,
ESPD obrazac – za svakog podugovaratelja i svakog gospodarskog subjekta na iju se
sposobnost oslanja ponuditelj (ako je primjenjivo),
popunjeni troškovnik, i
ostalo (popunjene, potpisane i ovjerene traene izjave iz priloga Dokumentaciji o nabavi).
– ANIEVA I BELUHANOVA
(REF. BROJ CPV-a: 45233161, E-MV: 02/18)
TAJNOST PODATAKA IZ PONUDE: Ako gospodarski subjekt oznaava odreene podatke iz
ponude tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni, s time
da nikako ne smiju oznaiti tajnima podatke o cijeni ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s
kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema
posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju oznaiti tajnom.
Tajni dio ponude mora se u sustavu EOJN RH-a priloiti kao zaseban dokument, odvojeno od dijelova
koji se ne smatraju tajnim.
NAIN DOSTAVE PONUDA: Elektronika dostava ponuda (papirnate ponude nisu dopuštene).
Elektronika dostava ponuda provodi se putem Oglasnika, vezujui se na elektroniku objavu poziva
na nadmetanje te na elektroniki pristup dokumentaciji o nabavi.
Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne moe biti izraena na nain da ini
cjelinu, onda se izrauje u dva ili više dijelova. Ako je ponuda izraena od više dijelova ponuditelj
mora u sadraju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Troškovnik koji je priloen uz
dokumentaciju o nabavi ponuditelj ne mora dodatno ovjeravati elektronikim potpisom.
Sukladno l. 280. st. 10. Zakona o javnoj nabavi, ponuda dostavljena elektronikim sredstvima
komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li
potpisana ili nije te naruitelj nee odbiti takvu ponudu samo zbog tog razloga.
Ukoliko iz tehnikih razloga nije mogue sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili primjena
naprednog elektronikog potpisa na dijelove ponude, Naruitelj prihvaa dostavu u papirnatom obliku
onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektroniki (npr. uzorci) ili dijelova
za iju su izradu, zbog specifinosti predmeta nabave nuni posebni formati dokumenata koji nisu
podrani kroz ope dostupne aplikacije ili dijelova za iju su obradu, zbog specifinosti predmeta
nabave nuni posebni formati dokumenata obuhvaeni shemama licenciranih prava zbog kojih
naruitelju nisu dostupni za izravnu uporabu.
Traeno jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije mogue slati i primati kao
elektroniki dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja
Naruitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda iz toke 1. ove
Dokumentacije te takva omotnica mora sadravati slijedee:
• naziv i adresa naruitelja
• naziv i adresa ponuditelja
• naznake „ne otvaraj“ i „dio ponude koji se dostavlja odvojeno“.
Ponuditelj je duan navedeni (papirnati) dio ponude dostaviti najkasnije do isteka roka za dostavu
ponuda, a u ponudi mora navesti koje dijelove tako dostavlja.
U tom sluaju e se kao vrijeme dostave ponude uzeti vrijeme zaprimanja ponude putem Oglasnika.
Prilikom elektronike dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija izmeu
ponuditelja i naruitelja obavlja se na nain da se ouva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene
osobe Naruitelja imat e uvid u sadraj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.
U sluaju da Naruitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene albe na Dokumentaciju
ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u
meuvremenu dostavljene elektroniki, Oglasnik e trajno onemoguiti pristup tim ponudama i time
osigurati da nitko nema uvid u sadraj dostavljenih ponuda. U sluaju da se postupak nastavi,
ponuditelji e morati ponovno dostaviti svoje ponude.
DOKUMENTACIJA O NABAVI
– ANIEVA I BELUHANOVA
Trenutak zaprimanja elektroniki dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju
elektronike ponude koja se ovjerava vremenskim igom. Ponuditelju se bez odgode elektronikim
putem dostavlja potvrda o zaprimanju elektronike ponude s podacima o datumu i vremenu
zaprimanja.
U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, Oglasnik e elektroniki dostavljene ponude
pohraniti na nain koji omoguava uvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama
dokumenata uz istovremenu mogunost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima Naruitelja.
Detaljne upute vezano za elektroniku dostavu ponuda dostupne su na stranicama Oglasnika na adresi
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
NAPOMENA: Naruitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogui neispravan rad Oglasnika,
zastoj u radu Oglasnika ili nemogunost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u
elektronikom obliku dostavi u danome roku putem Oglasnika.
6. ROK, NAIN I UVJETI PLAANJA
Ovjerene pravovaljane raune Naruitelj se obvezuje platiti Ponuditelju u roku od 30 dana od ovjere
ispostavljenog rauna.
7. DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA
Gospodarski subjekti imaju pravo da za vrijeme za dostavu ponuda zahtijevaju dodatne informacije,
objašnjenja ili izmjene vezane za dokumentaciju o nabavi, a javni naruitelj e odgovor staviti na
raspolaganje na isti nain i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju o nabavi,
bez navoenja podataka o podnositelju zahtjeva.
Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naruitelj obvezan je odgovor staviti na
raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka odreenog za dostavu ponuda, odnosno
najkasnije tijekom etvrtog dana prije roka odreenog za dostavu ponuda u postupku javne nabave
male vrijednosti i sluaju ubrzanog postupka iz . 234. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Zahtjev
je pravodoban ako je dostavljen naruitelju najkasnije tijekom osmog dana prije roka odreenog za
dostavu ponuda, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije roka odreenog za dostavu ponuda u
postupku javne nabave male vrijednosti i sluaju ubrzanog postupka iz . 234. Zakona o javnoj nabavi
(NN 120/16).
Ovaj postupak javne nabave je postupak male vrijednosti. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi nabava
velike vrijednosti je nabava ija je procijenjena vrijednost jednaka ili vea od vrijednosti europskih
pragova, a nabava male vrijednosti je nabava ija je procijenjena vrijednost manja od europskih
pragova. Od pristupanja RH EU primjenjuju se vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija
objavljuje u Slubenom listu Europske unije.
NAPOMENA: Naruitelj i gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke elektronikim
sredstvima komunikacije sukladno glavi III., poglavlju 5. Zakona o javnoj nabavi.
8. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA
OSNOVE ZA ISKLJUENJE PONUDITELJA:
Sukladno lanku 251. i 252. ZJN, javni naruitelj je OBVEZAN ISKLJUITI ponuditelja iz postupka
javne nabave:
1.1. ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili
– ANIEVA I BELUHANOVA
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je dravljanin Republike Hrvatske pravomonom presudom
osuena za:
a) sudjelovanje u zloinakoj organizaciji, na temelju
– lanka 328. (zloinako udruenje) i lanka 329. (poinjenje kaznenog djela u sastavu zloinakog
udruenja) Kaznenog zakona
– lanka 333. (udruivanje za poinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona
b) korupciju, na temelju
– lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 253. (davanje mita u gospodarskom
poslovanju), lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), lanka 291. (zlouporaba poloaja i
ovlasti), lanka 292. (nezakonito pogodovanje), lanka 293. (primanje mita), lanka 294. (davanje
mita), lanka 295. (trgovanje utjecajem) i lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog
zakona
– lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 294.b (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), lanka 337. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 338. (zlouporaba
obavljanja dunosti dravne vlasti), lanka 343. (protuzakonito posredovanje), lanka 347. (primanje
mita) i lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona
c) prijevaru, na temelju
poreza ili carine) i lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– lanka 224. (prijevara), lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i lanka 286. (utaja
poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona
d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristikim aktivnostima, na temelju
– lanka 97. (terorizam), lanka 99. (javno poticanje na terorizam), lanka 100. (novaenje za
terorizam), lanka 101. (obuka za terorizam) i lanka 102. (teroristiko udruenje) Kaznenog zakona
– lanka 169. (terorizam), lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i lanka 169.b (novaenje i
obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– lanka 98. (financiranje terorizma) i lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– lanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona
f) djeji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11. i 143/12.), ili
1.2. ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije dravljanin Republike Hrvatske pravomonom
presudom osuena za kaznena djela iz toke 1. podtoaka od a) do f) i za odgovarajua kaznena djela
koja, prema nacionalnim propisima drave poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drave
iji je osoba dravljanin, obuhvaaju razloge za iskljuenje iz lanka 57. stavka 1. toaka od (a) do (f)
Direktive 2014/24/EU.
NAPOMENA: javni naruitelj obvezan je iskljuiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku
tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje navedene osnove za iskljuenje.
2. ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaanja dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski
subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno, javni naruitelj nee iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu
sukladno posebnom propisu plaanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaanja.
DOKUMENTACIJA O NABAVI
– ANIEVA I BELUHANOVA
Ako gospodarski subjekt ima podugovaratelja, mora dokazati da za podugovaratelja ne postoji osnova
za iskljuenje iz ove toke (postojanje nepodmirene porezne obveze i obveze za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje).
Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova
iskljuenja:
za toke 1.1. i 1.2.: izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajueg registra ili, ako to nije
mogue, jednakovrijedni dokument nadlene sudske ili upravne vlasti u dravi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin, kojim se dokazuje da ne postoje
osnove za iskljuenje iz lanka 251. stavka 1. Zakona
Ako se u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin ne
izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaaju sve okolnosti iz lanka 251. stavka 1. (kao što je
sluaj u Republici Hrvatskoj), oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod
prisegom prema pravu dotine drave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod
nadlene sudske ili upravne vlasti, javnog biljenika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi
poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin (Izjavu moraju
dati sve osobe koje su lanovi upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela, koje imaju ovlasti
zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog subjekta, a osoba ovlaštena za zastupanje daje izjavu i
za gospodarski subjekt. Sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne
nabave (NN 65/17), izjavu moe dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta,
osim za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su lanovi upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela
ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog subjekta).
za toku 2.: Potvrda Porezne uprave o stanju duga iz koje je vidljivo da nema okolnosti koje bi bile
protivne lanku 252. Zakona.
Ako se u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin ne
izdaje navedeni dokument, on moe biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom
prema pravu dotine drave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlene sudske
ili upravne vlasti, javnog biljenika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin.
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljuenje moe javnom naruitelju
dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na
postojanje relevantne osnove za iskljuenje prema l. 255. ZJN, a prema kojem javni naruitelj i
ocjenjuje poduzete mjere.
A. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar u
dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
ispunjen ESPD obrazac – dio III. Osnove za iskljuenje, odjeljak A: Osnove povezane s
kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi.
Za potrebe utvrivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
ispunjen ESPD obrazac – dio III. Osnove za iskljuenje, odjeljak B: Osnove povezane s
plaanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje za sve gospodarske subjekte u
ponudi.
– ANIEVA I BELUHANOVA
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:
izvatkom o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar u dravi poslovnog
nastana gospodarskog subjekta.
Gospodarski subjekt je obvezan dostaviti, kao dokaz postojanja odgovarajue ekonomske i financijske
sposobnosti, sljedee:
• Izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta za podruje njegove djelatnosti
Izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta za podruje njegove djelatnosti u koje spada
predmetna nabava za razdoblje od posljednje 3 (tri) dostupne financijske godine. Prosjeni ukupni
promet za navedeno razdoblje mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave, ime
gospodarski subjekt dokazuje financijsku sposobnost obavljanja poslova u obimu traenom
predmetom nabave.
U sluaju da ponuditelji traene vrijednosti iskau u stranoj valuti, obraunavat e se protuvrijednost
te valute u kunama prema srednjem teaju Hrvatske narodne banke na dan poetka ovog postupka.
Za dokazivanje ekonomske i financijske sposobnosti Zajednica ponuditelja (u sluaju Zajednice
ponuditelja) moe se osloniti na sposobnost lanova…