microsoft word - dokumentacija o nabavi - vincenta iz ... web viewmicrosoft word - dokumentacija o...

Click here to load reader

Post on 09-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - Dokumentacija o nabavi - Vincenta iz Kastva 7,9,11.docx

FUGGER d.o.o.,Fijanova 13, 10000 Zagreb OIB:34902658865 broj telefona: +385 (01) 2360561 broj telefaksa: +385 (01) 2304211

Postupak nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

DOKUMENTACIJA O NABAVI

za izvoenje radova na energetskoj obnovi viestambene zgrade u gradu Zagrebu na adresi Ulica Josipa Sermagea 15 (dvorina zgrada)

Evidencijski broj nabave: 552-10/2018

REFERENTNA OZNAKA POZIVA: PDP_4c2.2

(referentni broj: KK.04.2.2.01.0616)

Zagreb, listopad, 2018.

Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva referentna oznaka poziva PDP_4c2.2, objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu viestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, FUGGER d.o.o., Fijanova 13, 10000 Zagreb provodi postupak nabave za izvoenje radova na energetskoj obnovi viestambene zgrade u gradu Zagrebu na adresi Ulica Josipa Sermagea 15 (dvorina zgrada) u ime i za raun suvlasnika stambene zgrade.

1. OPI PODACI

1.1. Podaci o Naruitelju

Naziv:

FUGGER d.o.o.

Adresa:

Fijanova 13, 10000 Zagreb

OIB:

34902658865

Broj telefona:

+385 (01) 2360561

Broj telefaksa:

+385 (01) 2304211

Poslovna banka:

Kent banka

IBAN:

HR2141240031524000137

Internetska adresa:

http://www.fugger.hr/

Adresa elektronike poste: (dalje u tekstu: Naruitelj)

tomislav.zganec@fugger.hr

1.2. Podaci o osobi ili slubi zaduenoj za komunikaciju s ponuditeljima

Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana izmeu 08 i 16 sati, do roka za dostavu ponuda, od osobe zaduene za komunikaciju s gospodarskim subjektima.

Osoba ovlatena za komunikaciju s gospodarskim subjektima je: Tomislav ganec, tomislav.zganec@fugger.hr .

1.3. Potivanje naela izbjegavanja sukoba interesa

Predstavnik Naruitelja nije u sukobu interesa sa gospodarskim subjektima.

1.4. Vrsta postupka nabave

Radovi na energetskoj obnovi viestambene zgrade u gradu Zagrebu na adresi Ulica

Josipa Sermagea 15 (dvorina zgrada).

1.5. Evidencijski broj nabave

Evidencijski broj nabave: 552-10/2018

1.6. Vrsta Ugovora o nabavi

S odabranim ponuditeljem sklopit e se Ugovor o izvoenju radova.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave su radovi na energetskoj obnovi viestambene zgrade u gradu Zagrebu na adresi Ulica Josipa Sermagea 15 (dvorina zgrada) prema priloenom trokovniku u kojem se nalaze i detaljne tehnike specifikacije.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

Obnova mora rezultirati smanjenjem Qh,nd (potrebna toplinska energija za grijanje) od minimalno 68,00%, to je sukladno Obrascu 2. Prijavni obrazac B dio za predmetnu zgradu (dokazuje se energetskim certifikatom izdanim od ovlatene tvrtke, koju e u ime predstavnika suvlasnika, u sklopu postupka nabave nakon izvedenih radova, odabrati upravitelj zgrade).

2.2. Tehnika dokumentacija

Tehnika specifikacija predmeta nabave opisana je u trokovniku (Obrazac 8).

U obrascu 8. navedena je koliina predmeta nabave te detaljne tehnike specifikacije stavki predmeta nabave.

Za sve proizvoae, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u

trokovniku/tehnikim specifikacijama primjenjuje se ili jednakovrijedno.

2.3. Mjesto izvoenja radova

Adresa: Ulica Josipa Sermagea 15 (dvorina zgrada), 10000 Zagreb.

1

2

3

2.4. Obilazak lokacije

Gospodarski subjekti nisu obvezni izvriti uvid u objekt na kojem e se izvoditi radovi kako bi se poblie upoznali s uvjetima i okolnostima na terenu te prikupili sve potrebne podatke za izradu ponude, ali nee imati pravo na kasnije prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta za podnoenje ponude. Posjet lokaciji gospodarski subjekti vre o vlastitom troku. Naruitelj e gospodarskim subjektima, na njihov zahtjev omoguiti uvid lokacije na kojoj e se izvoditi radovi i uvid u projektno tehniku dokumentaciju uz prethodni dogovor termina uvida s osobom zaduenom za komunikaciju s gospodarskim subjektima iz toke 1.2. ove Dokumentacije o nabavi.

Nakon uvida i obilaska objekta gospodarski subjekt izdat e potvrdu o pregledu ovjerenu potpisom i igom ovlatene osobe.

2.5. Rok izvoenja radova

Izvoditelj se obvezuje zapoeti s radovima po stupanju Ugovora o izvoenju radova na snagu i uvoenju u posao od strane Naruitelja, te radove zavriti sukladno roku navedenom u Ponudi, a najkasnije 180 dana od dana uvoenja u posao od strane Naruitelja.

2.6. Trokovnik

Trokovnik se stavlja na raspolaganje kao zaseban dokument u excel formatu, u prilogu ove Dokumentacije o nabavi (Obrazac 8).

Koliine su navedene u samom trokovniku.

Podaci se u trokovnik unose na sljedei nain:

ponuditelj mora ispuniti sve traene stavke iz trokovnika,

u skladu sa trokovnikom ponuditelj treba ispuniti jedininu cijenu stavke (po jedinici mjere), ukupnu cijenu stavke, cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnu cijenu sa PDV-om,

Prilikom ispunjavanja trokovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izraunava kao umnoak koliine stavke i cijene stavke (po jedinici mjere).

Dozvoljeno je nuditi robu samo jednog proizvoaa, tip i model. Nuenje alternativnih proizvoaa, varijanti ili inaica specificirane robe nije doputeno.

Ukoliko ponuditelj ne ispuni trokovnik na nain kako je to definirano u trokovniku, tj. nije u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi ili promijeni tekst ili koliine navedene u trokovniku, takav trokovnik smatrati e se nepotpun i nevaei te e takva ponuda biti odbijena.

3. RAZLOZI ISKLJUENJA PONUDITELJA

Ponuditelju je doputeno dostavljanje traenih dokumenata iz ove toke Dokumentacije o nabavi u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Naruitelj e iskljuiti ponuditelja iz postupka nabave:

3.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlatena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomono osuena za bilo koje od sljedeih kaznenih djela odnosno za odgovarajua kaznena djela prema propisima drave sjedita gospodarskog subjekta ili drave iji je dravljanin osoba ovlatena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 3.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlatena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca raunajui od dana poetka postupka nabave. (Obrazac 2)

3.2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema zakonu plaanje tih obveza nije doputeno ili je odobrena odgoda plaanja (primjerice u postupku predsteajne nagodbe).

Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 3.2. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana raunajui od dana poetka postupka nabave, ili

2. vaei jednakovrijedni dokument nadlenog tijela drave sjedita gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz toke 1., ili

3.3. Naruitelj e iskljuiti ponuditelja iz postupka nabave ako je dostavio lane podatke pri dostavi dokumenata koji su dio ponude na ovaj postupak nabave.

4

4

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA I DOKAZI KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Ponuditelju je doputeno dostavljanje traenih dokumenata iz ove toke Dokumentacije o nabavi u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.

Ponuditelj mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, tehniku i strunu sposobnost te ekonomsku i financijsku sposobnost, sljedeim dokazima sposobnosti koji se obvezno prilau uz ponudu.

Naruitelj ima pravo nakon otvaranja ponuda, ali prije donoenja odluke o odabiru zatraiti dokaze o sposobnosti koje ponuditelj nije dostavio, koji su nepotpuni i/ili njihova pojanjenja.

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

4.1.1. Pravna sposobnost

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar drave sjedita

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar drave sjedita gospodarskog subjekta te u tu svrhu dostaviti:

a) odgovarajui izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajueg registra drave sjedita gospodarskog subjekta ili

b) ako se dokument pod a) ne izdaje u dravi sjedita gospodarskog subjekta, Izjavu s ovjerom potpisa kod nadlenog tijela.

Izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca raunajui od dana poetka postupka nabave.

U sluaju zajednice ponuditelja, svi lanovi zajednice obvezni su pojedinano dokazati svoju sposobnost iz ove toke.

4.1.2. Poslovna sposobnost

Ovlatenje ili lanstvo u odreenoj organizaciji

Kako bi ponuditelj mogao dokazati da ima pravo izvriti Ugovor ili dio ugovora za ovaj predmet nabave, u ponudi mora dostaviti dokaz o sposobnosti obavljanja djelatnosti graenja na teritoriju Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog ureenja i gradnje (NN 78/15).

U tu svrhu gospodarski subjekti koji imaju sjedite u Republici Hrvatskoj u ponudi moraju dostaviti:

a) vaei Izvod iz sudskog, obrtnog, odnosno odgovarajueg registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski sub

View more