dokumentacija o nabavi vv-06-18

of 50/50
Stranica 1 od 50 DOKUMENTACIJA O NABAVI RADNA ODJEĆA Evidencijski broj nabave: VV‐06/18 Plitvička Jezera, prosinac 2018. godine

Post on 28-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - Dokumentacija o nabavi VV-06-18 
1.1.  OPENITO ............................................................................................................................... 4 
1.3.  KOMUNIKACIJA I RAZMJENA INFORMACIJA IZMEU NARUITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA......................................................................................................................................... 4 
1.4.  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE ............................................................................................... 5 
1.5.  SUKOB INTERESA .................................................................................................................. 5 
1.7.  VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE ...................................................................................... 7 
1.8.  JEZIK POSTUPKA.................................................................................................................... 7 
1.11.  VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ............................................................................... 8 
1.12.  NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM .............. 8 
2.  PODACI O PREDMETU NABAVE ................................................................................................... 8 
2.1.  OPIS PREDMETA NABAVE .................................................................................................... 8 
2.2.  OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE ILI U POSTUPCIMA VELIKE VRIJEDNOSTI OBRAZLOENJA GLAVNIH RAZLOGA ZAŠTO PREDMET NIJE PODIJELJEN NA GRUPE ............... 9 
2.3.  KOLIINA PREDMETA NABAVE ........................................................................................... 9 
2.4.  TEHNIKE SPECIFIKACIJE .................................................................................................... 9 
2.7.  MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA ........................................................................................... 11 
2.8.  ROK POETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA ....................................................... 11 
2.9.  ROK ISPORUKE ROBE .......................................................................................................... 11 
2.10.  OPCIJE I MOGUA OBNAVLJANJA UGOVORA ................................................................ 12 
3.  KRITERIJI ZA KVALITATIVAN ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA ..................................... 12 
3.1.  OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA ................................................... 12 
3.1.1.  NEKANJAVANJE (l. 251. ZJN 2016) ............................................................................. 12 
3.1.3.  PROFESIONALNI PROPUST (l. 254. st. 1. t. 3.) ............................................................. 15 
3.1.4.  POGREŠNO PRIKAZIVANJE INJENICA (l. 254. st. 1. t. 8.) .......................................... 15 
3.2.  ODREDBE O „SAMOKORIGIRANJU“ .................................................................................... 16 
4.  KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) ....................... 16 
 
4.2.  TEHNIKA I STRUNA SPOSOBNOST ................................................................................ 17 
4.3.  TEHNIKA I STRUNA SPOSOBNOST ................................................................................ 18 
4.4.  TEHNIKA I STRUNA SPOSOBNOST ................................................................................ 18 
5.  PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA ................................................................................. 20 
5.1.  EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI ................................................. 20 
5.2.  PROVJERA PODATAKA U eESPDu PRILOENOM U PONUDI .......................................... 21 
5.3.  DOSTAVLJANJE AURIRANIH POPRATNIH DOKUMENATA ............................................ 22 
6.  PODACI O PONUDI ....................................................................................................................... 23 
6.1.  SADRAJ, NAIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE ................................................................ 23 
6.2.  NAIN ODREIVANJA CIJENE PONUDE ............................................................................ 26 
7.  KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE ................................................................................................... 26 
8.  ROK VALJANOSTI PONUDE ......................................................................................................... 30 
9.  OSTALE ODREDBE ....................................................................................................................... 30 
9.2.  PODUGOVARATELJI ............................................................................................................. 31 
9.4.  VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA............................................................................... 32 
9.4.2.  JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA ......................................................... 33 
9.4.3.  JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU ........................ 35 
9.5.  DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA ...................................... 35 
9.6.  ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ....................................................................... 36 
9.7.  NORME .................................................................................................................................. 36 
9.8.  INTEGRITET ......................................................................................................................... 37 
9.10.  PRIMJENA ZAKONA I OSTALIH PODZAKONSKIH PROPISA ......................................... 37 
9.11.  PRAVNA ZAŠTITA ............................................................................................................ 37 
10.  PRIJEDLOG UGOVORA ............................................................................................................. 39 
1.1. OPENITO  
Sukladno odredbi lanka 200. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16– u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i lanka 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) sastavlja se Dokumentacija o nabavi. Dokumentacija o nabavi sadri uz podatke iz Obavijesti o nadmetanju i dodatne podatke potrebne za izradu ponude. Ne uspostavlja se Dinamiki sustav nabave niti e se provoditi Elektronika draba. Varijante ponude nisu dozvoljene. Obrada podataka koji se trae u ovom postupku javne nabave je nuna za izvršavanje zadaa od javnog interesa i za izvršavanje slubene ovlasti voditelja obrade tj. Naruitelja, a sve sukladno ZJN 2016 i povezanim propisima. Sukladno odredbama Zakona o elektronikom izdavanju rauna u javnoj nabavi (NN 94/18), javni naruitelji su od 01.12.2018. godine obvezni zaprimati i obraivati eRaune i pratee isprave u postupcima javne nabave putem servisa eRaun za obveznike javne nabave (Fina).
1.2. PODACI O JAVNOM NARUITELJU  
Naziv: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvika jezera“ (u daljnjem tekstu: Naruitelj) Sjedište – adresa: 53231 Plitvika Jezera, Znanstveno – struni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovia 19 OIB: 91109303119 IBAN poslovnog rauna Naruitelja: HR9223400091100146480 Javni naruitelj je obveznik PDVa: PDV ID broj HR91109303119 Telefon: 053/751000 Fax: 053/751001 Internetska adresa: http://www.npplitvickajezera.hr/ Odgovorna osoba Naruitelja: Ravnatelj Tomislav Kovaevi NUTS kod Naruitelja: HR 032
1.3. KOMUNIKACIJA I RAZMJENA INFORMACIJA IZMEU NARUITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA
 
• Josip Markovi, mag.iur. • email: [email protected]
 
Naruitelj i gospodarski subjekti, u ovom postupku javne nabave komuniciraju i razmjenjuju podatke iskljuivo elektronikim sredstvima komunikacije na hrvatskom jeziku.
Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, Naruitelju dostavljaju elektronikim sredstvima komunikacije, odnosno:
• putem Elektronikog oglasnika javne nabave RH ili • elektronikom poštom.
Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekt moe zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi.
Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naruitelj e odgovor, dodatne informacije i objašnjenja staviti na raspolaganje na isti nain i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navoenja podataka o podnositelju zahtjeva najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka odreenog za dostavu ponuda.
Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Naruitelju najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka odreenog za dostavu ponuda.
Upute za dostavljanje navedenih zahtjeva za dodatnim informacijama, objašnjenjem ili izmjenom u vezi s Dokumentacijom o nabavi nalaze se na stranicama www.eojn.nn.hr
1.4. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE  
1.5. SUKOB INTERESA  
Gospodarski subjekti s kojima je Naruitelj u sukobu interesa u smislu lanaka 76. i 77. ZJN 2016 su:
a) za osobe iz lanka 76. stavak 2. toka 1. Zakona o javnoj nabavi (elnik tijela, lan Uprave i Nadzornog odbora):
STIROPRODUKT d.o.o. za proizvodnju i usluge, Zagreb, Jarušica 9E; OIB: 87882825022
SINKRO d.o.o., Zagreb, Pešanska 131; OIB: 72163607999 OBRT MID, Otoac, Biškupljak 8, Otoac; OIB: 42528847117 MREA ZA ODRIVI RAZVOJ HRVATSKE, Trg kralja Tomislava 34, 10410
Velika Gorica, OIB: 71718414251 Javna ustanova za upravljanje zaštienim prirodnim vrijednostima na
podruju opine Rakovica, Nova Kršlja bb, 47245 Rakovica, OIB: 39648440615
b) za osobe iz lanka 76. stavak 2. toke 2., 3. i 4. ZJN 2016. (lanovi strunog povjerenstva
 
 
Naruitelj e:
• Iskljuiti ponuditelja koji je u sukobu interesa i koji je naveden u podtoki a) ove toke Dokumentacije o nabavi,
• Iskljuiti Zajednicu ponuditelja u okviru koje kao lan Zajednice gospodarskih subjekata sudjeluje gospodarski subjekt koji je u sukobu interesa i koji je naveden u podtoki a) ove toke Dokumentacije o nabavi,
• Iskljuiti ponuditelja ili Zajednicu ponuditelja, ukoliko je u njihovoj ponudi sudjelovao podugovaratelj koji je u sukobu interesa i koji je naveden u podtoki a) ove toke Dokumentacije o nabavi, ukoliko navedeni ponuditelj ili Zajednica gospodarskih subjekata nisu u mogunosti promijeniti navedenog podugovaratelja sukladno odredbama ZJN 2016. Ukoliko navedeni ponuditelj ili Zajednica gospodarskih subjekata mogu zamijeniti predloenog podugovaratelja novim podugovarateljem sukladno odredbama ZJN 2016, Naruitelj nee iskljuiti ponudu takvog ponuditelja ili Zajednice gospodarskih subjekata,
• Postupiti sukladno lanku 81. ZJN 2016, odnosno izuzeti iz postupka javne nabave predstavnika Naruitelja iz lanka 76. stavak 2. toaka 2. i 3. ZJN 2016, odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa, ukoliko u ovom postupku javne nabave bude sudjelovao gospodarski subjekt bilo kao ponuditelj, bilo kao lan Zajednice gospodarskih subjekata bilo kao podugovaratelj ponuditelju ili Zajednici ponuditelja i koji je naveden u podtoki b) ove toke Dokumentacije o nabavi.
Gospodarskim subjektom smatra se fizika ili pravna osoba, ukljuujui podrunicu, ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, ukljuujui svako njihovo privremeno udruenje, koja na trištu nudi izvoenje radova ili posla, isporuku robe ili pruanje usluga. Predstavnici Naruitelja u ovom postupku javne nabave potpisnici su izjava sukladno l. 80. st. 2. ZJN 2016. Sukladno odredbama lanka 82. ZJN 2016, Ugovor sklopljen protivno odredbama o sukobu interesa je ništetan.
1.6. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 
 
1.7. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE  
Naruitelj provodi otvoreni postupak javne nabave u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt moe podnijeti ponudu, a s ciljem sklapanja Ugovora, za svaku grupu predmetnog postupka.
1.8. JEZIK POSTUPKA  
Naruitelj je cjelokupnu Dokumentaciju o nabavi izradio na hrvatskom jeziku i latininom pismu. Naruitelju je prihvatljivo da ponuditelji u svojim ponudama primijene i neke strune izraze na engleskom jeziku ili drugom jeziku za koje ne navedu prijevod na hrvatski jezik uz uvjet da navedeni izrazi imaju meunarodnu i višejezinu primjenu te za iste nema adekvatan prijevod na hrvatski jezik ili su isti razumljivi i na drugom jeziku. Takva ponuda e isto tako biti ocijenjena kao valjana. Ponuditelji se obvezuju ponudu, zajedno s pripadajuom dokumentacijom, izraditi na hrvatskom jeziku i latininom pismu. Nadalje, ukoliko su neki od dijelova ponude traene Dokumentacijom o nabavi na nekom od stranih jezika ponuditelj je duan dostaviti i prijevod na hrvatski jezik izvršen po ovlaštenom sudskom tumau. Prijevod dokumenata izvršen po ovlaštenom sudskom tumau mora sadravati i Potvrdu ovlaštenog sudskog tumaa kojom se potvruje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na stranom jeziku, temeljem lanka 19. Pravilnika o stalnim sudskim tumaima (Narodne novine, broj 88/08 i 119/08). Ukoliko ponudu podnosi ponuditelj koji ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske, on osim gornje mogunosti ima pravo dostaviti prijevod dokumenata izvršen po ovlaštenoj osobi u zemlji njegovog poslovnog nastana uz obvezu izrade navedenog prijevoda i sadraja istoga u skladu s propisima zemlje poslovnog nastana ponuditelja.
1.9. NUENJE PREDMETA NABAVE  
 
Stranica 8 od 50   
1.10. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE  
Procijenjena vrijednost nabave je ukupno 2.242.000,00 HRK bez PDVa, od toga:
Procijenjena vrijednost nabave za grupu 1 – 1.800.000,00 HRK Procijenjena vrijednost nabave za grupu 2 – 362.000,00 HRK Procijenjena vrijednost nabave za grupu 3 – 280.000,00 HRK
1.11. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI  
Sklapa se ugovor o javnoj nabavi robe.
1.12. NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM
Sklapa se Ugovor o javnoj nabavi.
2. PODACI O PREDMETU NABAVE  
 
2.1. OPIS PREDMETA NABAVE  
 
Stranica 9 od 50   
 
Naruitelj je predmet nabave podijelio na 3 grupe na temelju objektivnih kriterija – prema vrsti, svojstvima, namjeri, mjestu ili vremenu ispunjenja te odredio predmet i veliinu svake pojedine grupe na sljedei nain:
grupa 1: Radna odjea za Podrunicu hotelijerstva i ugostiteljstva i Slubu prihvata, voenja, informiranja, prijevoz posjetitelja i internog prijevoza
grupa 2: Radna odjea za Podrunicu odravanja, tehnike i komunalne infrastrukture i Odravanje parkovske infrastrukture i zajednike slube
grupa 3: Radna odjea za Slubu zaštite, odravanja, ouvanja, promicanja i
korištenja Nacionalnog parka
2.3. KOLIINA PREDMETA NABAVE  
Vrsta i koliina predmeta nabave detaljno je navedena u troškovnicima, za svaku grupu predmetnog postupka, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Koliine predmeta nabave su predviene (okvirne), budui se radi o predmetu nabave za koji Naruitelj zbog njegove prirode ili drugih objektivnih okolnosti ne moe unaprijed odrediti tonu koliinu.
Stavke Troškovnika Naruitelj e nabavljati prema vlastitim potrebama, sukcesivno za vrijeme trajanja Ugovora. Naruitelj se ne obvezuje na realizaciju navedenih koliina u cijelosti.
Stvarno nabavljena koliina predmeta nabave (stavaka Troškovnika) moe biti vea ili manja od predviene (okvirne) koliine, ali ukupna plaanja, bez eventualnih izmjena Ugovora ne smiju prijei iznos na koji je Ugovor sklopljen.
2.4. TEHNIKE SPECIFIKACIJE  
Tehniki opis predmeta nabave detaljno je opisan u dokumentima pod nazivom „Tehnika specifikacija – grupa 1“, „Tehnika specifikacija – grupa 2“ i „Tehnika specifikacija – grupa 3“ koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Nadalje, Naruitelj je objavio i dokument „Skice“ odjee za potrebe Podrunice hotelijerstva i ugostiteljstva i to od stavke 1 do stavke 15 Troškovnika grupe 1. Ponuditelj mora ponuditi predmet nabave sukladno traenim tehnikim specifikacijama i skicama.
 
Stranica 10 od 50   
po navedenom smatrati e se da je negativno odgovorio i takva ponuda e biti odbijena. Nadalje, u sluaju negativnog odgovora takva ponuda biti e odbijena.
Dopušteno je nuditi iskljuivo cjelokupan predmet nabave. Naruitelj se pri definiranju tehnike specifikacije koristio opepoznatim i uobiajenim opisima koji se koriste i na mjerodavnom trištu, te su u skladu s meunarodnim standardima koji definiraju pojedine tehnike znaajke kao i kvalitetu proizvoda.
2.5. TROŠKOVNIK  
Ponuditelj je obvezan popuniti sve stavke nestandardiziranog Troškovnika, koji je zajedno s Dokumentacijom o nabavi objavljen neogranieno i u cijelosti u EOJN RH.
Ponuditelji u Troškovnik obavezno unose: Naziv proizvoaa Jedininu cijenu bez PDVa U rekapitulaciji Troškovnika
o Ukupno bez PDVa o Iznos PDVa o Sveukupno
Zbroj svih ukupnih stavaka Troškovnika ini cijenu ponude. Jedinina cijena svake stavke Troškovnika mora biti iskazana s 2 (dvije) decimale. Nadalje, ukupna cijena ponude takoer mora biti iskazana s 2 (dvije) decimale. Prilikom popunjavanja Troškovnika ponuditelj cijenu stavke izraunava kao umnoak koliine stavke i jedinine cijene stavke. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji nain mijenjati sadraj Troškovnika. Ako ponuditelj postupi suprotno, takva ponuda e biti odbijena.
Troškovnik se obvezno dostavlja u istom formatu u kojem je stavljen na raspolaganje u EOJN.
Pod izvornim predloškom/Troškovnikom podrazumijeva se Troškovnik koji ukljuuje i sve izmjene i dopune koje su, ukoliko ih je bilo, objavljene u EOJN RH.
 
2.6. KRITERIJ ZA OCJENU JEDNAKOVRIJEDNOSTI PREDMETA NABAVE  
U sluaju da ponuditelj sukladno l. 212. i 213. ZJN 2016 nudi norme (oznake), izvješa o testiranju i potvrde drugaije od onih traenih Dokumentacijom o nabavi, naruitelj e iste prihvatiti ukoliko ponuditelj odgovarajuim sredstvima dokae jednakovrijednost kako je propisano l. 212. i 213. ZJN 2016.
2.7. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA  
FCO Plitvika Jezera, prema mjestima troška koja e biti navedena na narudbenicama.
Sva mjesta troška se nalaze na podruju poslovanja Naruitelja.
2.8. ROK POETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA Ugovorne strane sklapaju Ugovor, za svaku grupu predmeta nabave, u pisanom obliku u roku od trideset (30) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru. Ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana s rokom vaenja 12 mjeseci. Ukoliko Ugovor potpisuje svaka ugovorna strana zasebno, Ugovor stupa na snagu danom zaprimanja potpisanog Ugovora poslanog preporuenom poštanskom pošiljkom od ugovorne strane koja posljednja potpisuje Ugovor. Ugovor prestaje istekom roka na koji je sklopljen ili izvršenjem, odnosno otkazom. Ugovori e biti sklopljeni u skladu sa uvjetima odreenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom (l. 312. st. 2. ZJN 2016).
 
Stranica 12 od 50   
Isporuka se obavlja radnim danom od 7:00h do 13:00h uz najavu i prethodni dogovor s predstavnikom Naruitelja.
2.10. OPCIJE I MOGUA OBNAVLJANJA UGOVORA  
Izmjene Ugovora su mogue, te e se iste, u sluaju da se ostvare zakonski preduvjeti, realizirati sukladno GLAVI III. PROVEDBA POSTUPKA, POGLAVLJU 7. UGOVOR O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUM, ODJELJKU B Izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja (lanci od 314. do 321.) ZJN 2016.
3. KRITERIJI ZA KVALITATIVAN ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA
 
3.1. OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA  
3.1.1. NEKANJAVANJE (l. 251. ZJN 2016)   Temeljem l. 251. ZJN 2016 Naruitelj e u bilo kojem trenutku postupka javne nabave iskljuiti gospodarskog subjekta ako utvrdi da:
I. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je lan
upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je dravljanin Republike Hrvatske, pravomonom presudom osuena za:
a) sudjelovanje u zloinakoj organizaciji, na temelju
– lanka 328. (zloinako udruenje) i lanka 329. (poinjenje kaznenog djela u sastavu zloinakog udruenja (Kaznenog zakona)
– lanka 333. (udruivanje za poinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
b) korupciju, na temelju
– lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), lanka 291. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 292. (nezakonito pogodovanje), lanka 293. (primanje mita), lanka 294. (davanje mita), lanka 295. (trgovanje utjecajem) i lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
 
(zlouporaba obavljanja dunosti dravne vlasti), lanka 343. (protuzakonito posredovanje), lanka 347. (primanje mita) i lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i143/12)
c) prijevaru, na temelju
– lanka 236. (prijevara), lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), lanka 256. (utaja poreza ili carine) i lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– lanka 224. (prijevara) i lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i lanka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristikim aktivnostima, na temelju
– lanka 97. (terorizam), lanka 99. (javno poticanje na terorizam), lanka 100. (novaenje za terorizam), lanka 101. (obuka za terorizam) i lanka 102. (teroristiko udruenje) Kaznenog zakona
– lanka 169. (terorizam), lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i lanka 169.b (novaenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– lanka 98. (financiranje terorizma) i lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– pranje novca (lanak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
f) djeji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), ili
II. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja nije dravljanin Republike Hrvatske pravomonom presudom osuena za kaznena djela iz toke 3.1.1.1. podtoaka a) do f) ove Dokumentacije o nabavi i za odgovarajua kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima drave poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drave iji je osoba dravljanin, obuhvaaju razloge za iskljuenje iz lanka 57. stavka 1. toaka a) do f) Direktive 2014/24/EU.
 
Stranica 14 od 50   
Naruitelj e prije donošenja Odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraiti da u primjernom roku, ne kraem od 5 dana, dostavi dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje iz ove toke, i to:
• izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajueg registra ili, ako to nije mogue,
jednakovrijedni dokument nadlene sudske ili upravne vlasti u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za iskljuenje iz ove toke Dokumentacije o nabavi, odnosno lanka 251. stavka 1. ZJN 2016.
 
Izjavu iz lanka 265. stavka 2. u vezi s lankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 moe dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su lanovi upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Razdoblje iskljuenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za iskljuenje iz toke 3.1.1. iz postupka javne nabave je 5 godina od dana pravomonosti presude, osim ako pravomonom presudom nije odreeno drugaije.
 
 
Stranica 15 od 50   
Naruitelj e prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraiti da u primjernom roku, ne kraem od 5 dana, dostavi dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje iz ove toke, i to:
• potvrdu porezne uprave ili drugog nadlenog tijela u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za iskljuenje iz ove toke, odnosno lanka 252. stavka 1. ZJN 2016.
 
3.1.3. PROFESIONALNI PROPUST (l. 254. st. 1. t. 3.)  
Naruitelj e iskljuiti gospodarskog subjekta iz ovog postupka javne nabave ako moe dokazati odgovarajuim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegovo integritet.
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz ove toke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za iskljuenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošu, sukobima interesa ili poslovnim prekršajima – u dijelu koji se odnosi na navedenu osnovu za iskljuenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.
Za potrebe utvrivanja naprijed navedenih okolnosti gospodarski subjekt ne treba dostavljati nikakve dodatne dokumente, ve e postojanje, odnosno odsustvo istih okolnosti Naruitelj utvrditi samostalno. Naime, postojanje teškog profesionalnog propusta i okolnosti koje ukazuju na isto dokazuje Naruitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog sluaja.
3.1.4. POGREŠNO PRIKAZIVANJE INJENICA (l. 254. st. 1. t. 8.)  
Naruitelj e iskljuiti gospodarskog subjekta iz ovog postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje injenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za iskljuenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priloiti popratne dokumente u skladu s Pododjeljkom 1. Odjeljkom C Poglavlja 4.
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz ove toke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za iskljuenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošu, sukobima interesa ili poslovnim prekršajima – u dijelu koji se odnosi na navedenu osnovu za iskljuenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.
 
Stranica 16 od 50   
3.1.5. AKO JE NAD GOSPODARSKIM SUBJEKTOM OTVOREN STEAJNI POSTUPAK, AKO JE NESPOSOBAN ZA PLAANJE ILI PREZADUEAN, ILI U POSTUPKU LIKVIDACIJE, AKO NJEGOVOM IMENOVINOM UPRAVLJA STEAJNI UPRAVITELJ ILI SUD, AKO JE U NAGODBI S VJEROVNICIMA, AKO JE OBUSTAVIO POSLOVNE AKTIVNOSTI ILI JE U BILO KAKVOJ ISTOVRSNOJ SITUACIJI KOJA PROIZLAZI IZ SLINOG POSTUPKA PREMA NACIONALNIM ZAKONIMA I PROPISIMA (l. 254. st.1. t. 2.)
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz ove toke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za iskljuenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošu, sukobima interesa ili poslovnim prekršajima – u dijelu koji se odnosi na navedenu osnovu za iskljuenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi. Naruitelj e prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraiti da u primjernom roku, ne kraem od 5 dana, dostavi dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje iz ove toke, i to:
• Izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovakog suda ili drugog nadlenog tijela u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za iskljuenje iz ove toke, odnosno lanka 254. stavka 1. toke 2. ZJNa 2016.
• Ako se u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ne izdaju dokumenti iz ove toke ili ako ne obuhvaaju sve okolnosti opisane ovom tokom odnosno lankom 254. stavka 1. toke 2. ZJNa 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotine drave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlene sudske ili upravne vlasti, javnog biljenika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.
Naruitelj moe odustati od iskljuenja gospodarskog subjekta u sluaju ove toke Dokumentacije o nabavi ako utvrdi da e taj gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti Ugovor, uzimajui u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja.
3.2. ODREDBE O „SAMOKORIGIRANJU“  
Sukladno l. 255. ZJN 2016 gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljuenje moe Naruitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje. Zakonom o javnoj nabavi je propisan nain dokazivanja poduzetih mjera od strane gospodarskog subjekta.
4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati:
 
4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI  
Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar u dravni njegova poslovnog nastana.
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz ove toke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV: Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, toka 1).
Naruitelj e prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraiti da u primjernom , roku, ne kraem od 5 dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove toke dostavi aurirane popratne dokumente:
• Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajueg registra koji se vodi u dravi njegova poslovnog nastana.
Odgovornost je Odabranog ponuditelja da tijekom izvršavanja ugovora kontinuirano osigurava pravne pretpostavke za obavljanje djelatnosti. U sluaju da tijekom izvršenja ugovora Naruitelj utvrdi da Odabrani ponuditelj obavlja neregistriranu djelatnost u smislu propisa o zabrani i sprjeavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, Naruitelj e raskinuti Ugovor.
4.2. TEHNIKA I STRUNA SPOSOBNOST  
Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je zapoeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini (od 01.01.2015. do dana predaje ponude).
a) Minimalna razina sposobnosti je isporuka najmanje jedne (1) a najviše tri (3) glavne robe iste ili sline predmetu nabave, a ija vrijednost (bez PDVa) iznosi kumulativno najmanje:
• 1.800.000,00 HRK za grupu 1
b) Minimalna razina sposobnosti je isporuka najmanje jedne (1) robe iste ili sline predmetu nabave, a ija vrijednost (bez PDVa) iznosi najmanje:
• 350.000,00 HRK za grupu 2 • 250.000,00 HRK za grupu 3
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz ove toke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV: Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnika i struna sposobnost, toka 1b).
Gospodarski subjekt na taj nain dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave sposoban kvalitetno isporuiti robu koja je predmet nabave.
 
Stranica 18 od 50   
konverzije u HRK koristiti srednji teaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan slanja na objavu ove Dokumentacije o nabavi. U sluaju da valuta koja je predmet konverzije u HRK ne kotira na deviznom trištu u Republici Hrvatskoj, Naruitelj e prilikom raunanja protuvrijednosti koristiti teaj prema listi Izraunatih teajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom trištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec prosinac 2018.
4.3. TEHNIKA I STRUNA SPOSOBNOST
Potvrde koje izdaju nadleni instituti ili tijela za kontrolu kvalitete ili agencije priznate strunosti kojima se potvruje sukladnost proizvoda s tono odreenim tehnikim specifikacijama ili normama na koje se upuuje u tehnikim specifikacijama, za svaku grupu predmeta nabave (popis akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj nalazi se u Registru akreditacija Hrvatske akreditacijske agencije, a Naruitelj e prihvatiti i jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim dravama lanicama EU).
Grupa 1 – za stavke Troškovnika: 20.10, 20.20., 20.13., 20.16., 21.6., 21.7., 22.3., 22.4., 22.6., 22.10., 22.13., 22.14., 23.2., 23.5. i 24.14.
Grupa 2 – za stavke Troškovnika: od 1.1. do 1.21.; 2.3., 2.4., 2.5., 2.8., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16.; 3.3., 3.4., 3.5., 5.6., 5.7., 5.9. i 5.11.
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz ove toke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV: Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnika i struna sposobnost, toka 12).
Naruitelj e prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraiti da u primjernom , roku, ne kraem od 5 dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove toke dostavi aurirane popratne dokumente:
• Naruitelj e kao dovoljan dokaz radi dokazivanje sposobnosti iz ove toke Dokumentacije prihvatiti certifikat o sukladnosti tipa i izvještaj s pojedinim rezultatima laboratorijskog ispitivanja zahtijevanih elemenata kvalitete za grupu za koju se podnosi ponuda i sve stavke Troškovnika, odnosno jednakovrijedne dokumente. Na dokumentu mora biti naznaeno na koju grupu se odnosi i na koju stavku Troškovnika.
4.4. TEHNIKA I STRUNA SPOSOBNOST  
Uzorci gotovih proizvoda sa pripadajuim potvrdama o provjeri kakvoe i sukladnosti tipa proizvoda s tehnikom specifikacijom.
 
Stranica 19 od 50   
Naruitelj e prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraiti da u primjernom , roku, ne kraem od 5 dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove toke dostavi aurirane popratne dokumente:
• Izjavu ponuditelja, u slobodnoj formi, da e ukoliko bude odabran dostaviti po jedan uzorak za sve stavke Troškovnika, grupe predmeta nabave, u roku od 15 dana od primitka Poziva Naruitelja, a prije cjelokupne isporuke robe na suglasnost, a kako je definirano prijedlogom Ugovora. Dostavljeni uzorci u svemu moraju odgovarati tehnikim specifikacijama i uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije.
Naruitelj e po stupanju Ugovora na snagu, za svaku pojedinu grupu predmeta nabave, Odabranom ponuditelju uputiti Poziv, da u roku od 30 dana od primitka istog, a prije cjelokupne isporuke robe dostavi Naruitelju na suglasnost po jedan uzorak za stavke:
4. (od 4.1. – 4.7.), 5. (od 5.1. – 5.16.), 6. (od 6.1. – 6.6. i od 6.11. – 6.14.), 7. (od 7.1. – 7.12.), 8. (od 8.1. – 8.11.), 10. (od 10.7. – 10.09.), 11. (11.1., 11.4., 11.7., 11.9., 11.11.,11.12.), 13. (13.3. i 13.4.), 14.9., 15. (od 15.5. – 15.8.), 16. (16.5., 16.8. i 16.9.), 20. (20.9., 20.10., 20.12. i 20.13), 22. (od 22.12. – 22.14.)., 23. (od 23.1. – 23.10.), 24. (24.6. i 24.7.) Troškovnika grupe 1.
1. (od 1.1. – 1.23.), 2 (od 2.1. – 2.16.), 5. (5.6. i 5.7.) Troškovnika grupe 2 1. (od 1.1. do 1.16.) Troškovnika grupe 3
Po prihvaanju uzoraka koji e se zapisniki konstatirati Naruitelj e izdati narudbenicu. U sluaju nedostavljanja uzoraka Naruitelj ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo. U sluaju dostave neodgovarajuih uzoraka, Naruitelj e izdati opomenu Odabranom ponuditelju i odrediti novi primjereni rok za dostavu uzoraka. U sluaju ponovljene dostave neodgovarajuih uzoraka Naruitelj ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo. U sluaju prihvaanja uzoraka isti e se priznati u kontingent isporuke.
Dostavljene uzorke je potrebno oznaiti, npr. samoljepljivom etiketom, s navoenjem podataka: 1) naziv ponuditelja, 2) oznaka grupe, 3) redni broj iz Troškovnika, 4) veliinu artikla 5) kratki naziv artikla.
4.5. TEHNIKA I STRUNA SPOSOBNOST  
Naruitelj moe prije donošenja Odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od 5 dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove toke dostaviti aurirane popratne dokumente:
Tehniku dokumentaciju proizvoaa ili ovlaštenog distributera proizvoaa, uz dostavu ovlaštenja, kojim e dokazati da ponueno odgovara traenom.
Ako iz tehnike dokumentacije proizvoaa ili ovlaštenog distributera proizvoaa nisu vidljive sve traene tehnike specifikacije za stavke Troškovnika, ponuditelj e biti duan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvoaa ili ovlaštenog distributera proizvoaa s kojom potvruje da ponueno u ponudi odgovara traenim tehnikim specifikacijama.
 
Stranica 20 od 50   
U tehnikoj dokumentaciji/ izjavi mora biti navedeno na koju grupu i na koju stavku Troškovnika se odnosi.
Navedeno je potrebno dostaviti za:
Grupa 1 – stavke Troškovnika: od 1.1. do 1.13.; od 2.1. do 2.13.; od 3.1. do 3.13.; od 4.1. do 4.7.; od 5.1. do 5.16.; 6.1. do 6.14.; od 7.1. do 7.12.; od 8.1. do 8.11.; od 9.1. do 9.10.; od 10.1. do 10.9.; od 11.1. do 11.18.; od 12.1. do 12.4.; od 13.1. do 13.4.; od 14.1. do 14.10.; od 15.1. do 15.8.; od 16.1. do 16.9.; od 17.1. do 17.14.; od 18.1. do 178.13.; od 19.1. do 19.14.; od 20.01. do 20.9., 20.11., 20.13. – 20.15., 20.17. – 20.19.; 21.1. – 21.5., 21.8. – 21.11.; 22.1., 22.2., 22.5., 22.7. – 22.9., 22.11., 22.12.; 23.1., 23.3., 23.4., 26.6. – 23.10., 24.1. – 24.13.
Grupa 2 – stavke Troškovnika: 1.9. – 1.16.; 1.22., 1.23.; 2.1., 2.2., 2.6., 2.7., 2.10., 2.12.; 3.1., 3.2., 3.6. – 3.16.; 4.1. – 4.13.; 5.1. – 5.5., 5.8., 5.10.
Grupa 3 – za sve stavke Troškovnika.
 
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) je aurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja slui kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili tree strane, a kojima se potvruje da taj gospodarski subjekt:
1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt iskljuuje ili moe iskljuiti iz postupka javne nabave (osnove za iskljuenje) sukladno traenju iz toke 3. ove Dokumentacije o nabavi,
2. ispunjava traene kriterije za odabir gospodarskog subjekta sukladno traenju iz toke 4. ove Dokumentacije o nabavi.
 
Stranica 21 od 50   
dokument (xml datoteka) kako sastavni dio ponude. Generirani ispunjeni eESPD obrazac (xml datoteka) prilae se u predvieno mjesto za prilaganje ispunjenog eESPD obrasca. Datoteka u formatu XML koju izvoze naruitelji naziva se „espdrequest.xml”. Datoteka u formatu XML koju izvoze ponuditelji koji sudjeluju naziva se „espdresponse.xml”. Gospodarski subjekt obvezan je popuniti eESPD obrazac sukladno traenim dokazima te uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi, a kojima se potvruje:
• da ne postoje osnove za iskljuenje tog gospodarskog subjekta, • da ispunjava traene kriterije za odabir (uvjete sposobnosti) tog gospodarskog
subjekta. U eESPD obrascu navode se izdavatelji popratnih dokumenata te isti u Dijelu VI. sadri Završne izjave da e gospodarski subjekt moi, na zahtjev i bez odgode, Naruitelju dostaviti te dokumente. Prilikom popunjavanja ESPD obrasca ponuditelji se trebaju pridravati uputa iz Priloga 1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/7 od 5. sijenja 2016. o utvrivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (dostupno na http://javnanabava.hr/). Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se iskljuivo u elektronikom obliku kao sastavni dio Uveza ponude.
Podaci koji moraju biti popunjeni u eESPD obrascu oznaeni su s navodom
„informacija se trai“!  
ako ponudu dostavlja jedan ponuditelj, i nema podugovaratelja i ne oslanja se na tue
resurse – ISPUNJAVA jedan eESPD. ako ponudu daje jedan ponuditelj, ali ima podugovaratelja ili se oslanjanja na tue resurse
– ISPUNJAVA jedan eESPD ZA SEBE I PO jedan ZA SVAKI SUBJEKT KOJI SUDJELUJE U PONUDI.
ako ponudu daje zajednica gospodarskih subjekata – ISPUNJAVA SE ZASEBAN eESPD ZA SVAKOG LANA.
Ako je postupak podijeljen na grupe, i kriteriji za odabir (uvjeti sposobnosti) se razlikuju po grupama – ISPUNJAVA SE ZASEBAN eESPD ZA SVAKU GRUPU KOJA SE RAZLIKUJE PO KRITERIJIMA.
5.2. PROVJERA PODATAKA U eESPDu PRILOENOM U PONUDI  
 
Stranica 22 od 50   
Ako se ne moe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno prethodnoj toki, javni naruitelj moe zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.
5.3. DOSTAVLJANJE AURIRANIH POPRATNIH DOKUMENATA  
Naruitelj moe prije donošenja odluke u postupku javne nabave, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraiti da u primjerenom roku, ne kraem od 5 dana, dostavi aurirane popratne dokumente koji se odnose na osnove za iskljuenje i traene kriterije (uvjete sposobnosti), osim ako ve ne posjeduje te dokumente.
Aurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadrani podaci vaei, odgovaraju stvarnom injeninom stanju u trenutku dostave Naruitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u eESPDu.
Dokumenti traeni tokom 3.1.2. Dokumentacije o nabavi, sukladno lanku 265. stavak 1. ZJN 2016, smatraju se auriranim ako nisu stariji od dana u kojem istjee rok za dostavu ponuda.
Sukladno lanku 20. stavku 5. Pravilnika, Ponuditelj moe aurirane popratne dokumente dostaviti u neovjerenoj preslici, elektronikim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv nain. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektronike isprave na papiru.
Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta (vrijedi i za podugovaratelja ako se oslanja na sposobnost podugovaratelja) u dokazivanju sposobnosti (kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta) i ako gospodarski subjekt za izvršenje dijela okvirnog sporazuma/ ugovora angaira jednog ili više podugovaratelja na iju se sposobnost ne oslanja, obvezan je dostaviti aurirane popratne dokumente (u neovjerenoj preslici) i za navedene subjekte (na iju se sposobnost oslanja i podugovaratelje), koji su definirani u ovoj Dokumentaciji o nabavi i koji su navedeni u eESPDu popunjenom od strane navedenih subjekata.
Naruitelj moe pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente koji se odnose na osnove za iskljuenje i traene kriterije (uvjete sposobnosti).
 
6.1. SADRAJ, NAIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE  
Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da e isporuiti robu, pruiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi. Podnošenjem svoje ponude ponuditelj prihvaa sve uvjete navedene u ovoj Dokumentaciji o nabavi.
Pri izradi ponude gospodarski subjekt se mora pridravati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati njen tekst.
A. SADRAJ PONUDE
1. popunjen Ponudbeni list, ukljuujui Uvez ponude, s popunjenim drugim podacima (ako je primjenjivo): podaci o Zajednici ponuditelja, podaci o podugovarateljima,
2. popunjen Troškovnik 3. Popunjene Tehnike specifikacije 4. popunjen eESPD obrazac 5. jamstvo za ozbiljnost ponude – dostavlja se odvojeno od elektronike dostave
ponude u papirnatom obliku ili uplatom na iroraun Naruitelja 6. Dokaze iz toke 7. Dokumentacije o nabavi 7. Izjava o solidarnoj odgovornosti u sluaju Zajednice gospodarskih subjekata
(Obrazac 1.)
Ponudbeni list treba sadravati sve elemente propisane lankom 7. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17).
Ako se radi o Zajednici gospodarskih subjekata, Ponudbeni list treba sadravati podatke za svakog lana zajednice ponuditelja: naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj rauna, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, poštanska adresa, adresa elektronike pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona i faksa, uz obveznu naznaku lana koji je voditelj Zajednice gospodarskih subjekata te ovlašten za komunikaciju s Naruiteljem.
B. NAIN IZRADE PONUDE
Ponuda se izrauje na nain da ini cjelinu. Ponuditelj je obvezan izraditi ponudu, osim Troškovnika, u formatu dokumenta koji je odredio Naruitelj: pdf format.
Svaki traeni dokument koji se predaje kao sastavni dio ponude uitava se u propisanom formatu.
 
Stranica 24 od 50   
Ponudbeni list sastavni je dio elektronikog uveza ponude kojeg sustav EOJN RH automatski generira temeljem podataka u korisnikom raunu ponuditelja te unesenih podataka u pripremi ponude. Nije prihvatljivo dodatno i višestruko uitavanje ponudbenih listova.
Ukoliko je dio ponude oznaen tajnim, takav mora biti oznaen i u sustavu EOJN RH prilikom pripreme ponude i odvojen u zasebni dokument u odnosu na dijelove koji nisu tajni. Ponude se izrauju bez posebne naknade.
C. NAIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja u elektronikom obliku i elektronikim sredstvima komunikacije putem EOJN RH u skladu s ovom Dokumentacijom o nabavi. Dostavljena ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije, a Naruitelj nee odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.
Na zahtjev Naruitelja ponuditelj moe produiti rok valjanosti svoje ponude.
Elektroniki prijenos i dostava ponuda provodi se sukladno odredbama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17), putem informatikog sustava EOJN RH te sukladno objavljenim uputama na stranici https://eojn.nn.hr.
Trenutak zaprimanja elektroniki dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektronike ponude te se bez odgode ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektronike ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektroniki dostavljenih ponuda. EOJN RH e elektroniki dostavljene ponude pohraniti na nain koji omoguava uvanje integriteta podataka.
Sve dopune i/ili izmjene elektroniki dostavljene ponude moraju biti dostavljene na isti nain, elektronikim putem. U svakoj dopuni i/ili izmjeni ponude ponuditelj je duan ponovno kreirati i uitati iznova uvezanu ponudu.
Ponuditelj moe do isteka roka za dostavu ponuda mijenjati svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj do isteka roka za dostavu ponuda mijenja svoju ponudu, ponuda se smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmijenjene ponude.
U sluaju izjavljene albe prije isteka roka za dostavu ponuda, EOJN RH trajno e onemoguiti pristup i uvid u sadraj prethodno dostavljenih elektronikih ponuda.
Naruitelj otklanja svaku odgovornost vezano uz neispravan rad i zastoj u radu EOJN RH ili tehniku nemogunost zainteresiranog gospodarskog subjekta da dostavi ponudu u elektronikom obliku putem EOJN RH, u roku propisanom Dokumentacijom o nabavi.
 
Stranica 25 od 50   
gospodarskog subjekta da ponudu u elektronikom obliku dostavi u danome roku putem e oglasnika javne nabave „Narodnih novina“.
D. DIJELOVI PONUDE KOJI SE DOSTAVLJAJU SREDSTVIMA KOMUNIKACIJE KOJA NISU ELEKTRONIKA
Ponuda ili njezin dio koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronika izrauju se na nain da ine cjelinu.
Ponuda ili njezin dio se uvezuje na nain da se onemogui naknadno vaenje ili umetanje listova.
Dijelove ponude kao što su jamstvo za ozbiljnost ponude (bankarska garancija), mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obiljeava nazivom i navodi u sadraju ponude kao dio ponude.
Ako je ponuda izraena od više dijelova ponuditelj mora u sadraju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
Stranice ponude se oznaavaju brojem na nain da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izraena od više dijelova, stranice se oznaavaju na nain da svaki slijedei dio zapoinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.
Ako je dio ponude izvorno numeriran, ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.
Zatvorenu omotnicu ponuditelj, bez obzira na nain slanja obvezno mora dostaviti prije isteka roka za dostavu ponuda na adresu sjedišta Naruitelja. Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude Ponuditelj predaje neposredno ili preporuenom poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Naruitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznaeno:
na prednjoj strani:
Javna ustanova „Nacionalni park Plitvika jezera“ Znanstvenostruni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovia 19, 53231 Plitvika Jezera
za nadmetanje: VV06/18 predmet nabave: Radna odjea, za grupu____ (navesti) „Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno“
„NE OTVARAJ“
na poleini:
 
Stranica 26 od 50   
U sluaju pravodobne dostave dijela/ dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN RH (elektronike ponude).
6.2. NAIN ODREIVANJA CIJENE PONUDE  
Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i iskazuje se u hrvatskim kunama (HRK).
Cijena ponude iskazuje se za cjelokupnu grupu predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uraunati svi troškovi te popusti.
Vodee je naelo da je za ponuenu cijenu obvezna transparentnost i da nema skrivenih troškova u ponudi.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave osloboen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu, na mjesto predvieno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predvienom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predvieno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
Cijene stavki iz Troškovnika su konane i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja Ugovora.
Ponuditelji koji dostave svoje ponude u ovom predmetu nabave, potvruju da su u cijelosti upoznati s predmetom nabave, da su isti u potpunosti razumjeli i da su suglasni izvršiti Ugovor u skladu s uvjetima i zahtjevima navedenim u Dokumentaciji o nabavi.
Temeljem gore navedenog Ponuditelji nemaju pravo traiti od Naruitelja naknadu nikakvih dodatnih troškova osim onih navedenih u ponudi. Ponuene jedinine cijene nee se mijenjati zbog naknadno promijenjenih okolnosti po bilo kojoj osnovi, niti u sluaju da se nakon zakljuenja Ugovora poveaju cijene elemenata na temelju kojih je ona odreena. Ponuditelj se odrie na naknadno promijenjene okolnosti, te izriito jami da ugovorne jedinine cijene vrijede za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza. Valuta ponude je hrvatska kuna – HRK.
7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE  
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
 
Jamstveni rok 10 % 10
10 % 10
Naruitelj donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude.
Naruitelj e bodovati samo valjane (prihvatljive) ponude te e primjenu kriterija utvrivati samo za valjane ponude.
Kao najpovoljniju ponudu Naruitelj e odabrati ponudu koja nakon bodovanja ostvari najvei broj bodova, a prethodno je utvrena valjana.
Ukupni broj bodova koje ostvaruju pojedini ponuditelji na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude jest zbroj bodova po kriteriju cijene valjane ponude, po kriteriju jamstveni rok i po kriteriju vrijeme odaziva na reklamacije i korekcije, a koji se boduju sukladno tabeli iz ove toke Dokumentacije o nabavi kako slijedi u nastavku.
OPIS KRITERIJA I NAIN UTVRIVANJA BODOVNE VRIJEDNOSTI

gdje je:
BC broj bodova valjane ponude koja se ocjenjuje po kriteriju „Cijena valjane ponude“
ukupna cijena valjane ponude s najniom cijenom
ukupna cijena valjane ponude koja se ocjenjuje
 
JAMSTVENI ROK (JR)
Maksimalan broj bodova koji ponuditelj moe dobiti prema ovom kriteriju je 10. Minimalni jamstveni rok je 24 mjeseca. Jamstveni rok (jamstvo za ispravnost prodane robe) poinje tei od dana uredno izvršene posljednje isporuke koja se potvruje ovjerom otpremnice od strane Naruitelja i Odabranog ponuditelja, a traje do isteka broja mjeseci ponuenog jamstvenog roka. Kod odjee jamstvo mora izmeu ostalog ukljuivati kvar patent zatvaraa, izgled svih natpisa/ oznaka na odorama i vrstou šavova. Bodovi za duljinu jamstvenog roka (JR) dodjeljivat e se u skladu sa sljedeom skalom bodova:
Duljina ponuenog
jamstvenog roka
24 – 29 mjeseci 1
10 30 – 35 mjeseci 5
36 i više mjeseci 10
DOKAZIVANJE – VERIFIKACIJA: Trajanje jamstvenog roka ponuditelj daje u Izjavi, u slobodnoj formi, koja se dostavlja prilikom predaje ponude. Jamstveni rok mora biti izraen u mjesecima i cijelim brojem (24,25,26,27…). Jamstveni rok mora biti jedinstven za cjelokupnu grupu predmeta nabave. Ukoliko ponuditelj ne dostavi Izjavu o duljini jamstvenog roka po ovom kriteriju e dobiti 0 (nula) bodova. Ukoliko je duljina jamstva izraena suprotno propisanom u ovoj toke (npr. nudi se jamstveni rok od 26,5 mjeseci) takva ponuda e po ovom kriteriju dobiti 0 (nula) bodova.
VRIJEME ODAZIVA NA REKLAMACIJE I KOREKCIJE (VO)
 
Stranica 29 od 50   
Bodovi za vrijeme odaziva na reklamacije i korekcije (VO) dodjeljivat e se u skladu sa sljedeom skalom bodova:
Vrijeme odaziva na reklamacije i korekcije
broj bodova maksimalan broj bodova
3 – 10 dana 10
16 – 20 dana 1
21 i više dana 0
DOKAZIVANJE – VERIFIKACIJA: Vrijeme odaziva na reklamacije i korekcije ponuditelj daje u Izjavi, u slobodnoj formi, koja se dostavlja prilikom predaje ponude. Vrijeme odaziva na reklamacije i korekcije mora biti izraeno u danima i cijelim brojem (4,5,6,7…). Vrijeme odaziva na reklamacije i korekcije mora biti jedinstveno za cjelokupnu grupu predmeta nabave. Ukoliko ponuditelj ne dostavi Izjavu o vremenu odaziva na reklamacije i korekcije po ovom kriteriju e dobiti 0 (nula) bodova. Ukoliko je vrijeme odaziva na reklamacije i korekcije izraeno suprotno propisanom u ovoj toke (npr. nudi se vrijeme odaziva na reklamacije i korekcije od 7,5 dana) takva ponuda e po ovom kriteriju dobiti 0 (nula) bodova.
Ukupna ocjena svake pojedine valjane ponude bit e zbroj bodova po gore navedenim kriterijima te e se ekonomski najpovoljnijom ponudom smatrati ona valjana ponuda kod koje je dobiven najvei broj bodova. Maksimalni broj bodova koji se moe dodijeliti valjanoj ponudi iznosi 100.
Ukupna ocjena valjane ponude se rauna prema formuli:
gdje je:
UB – ukupni broj bodova valjane ponude po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
BC – broj bodova valjane ponude koja se ocjenjuje po kriteriju „Cijena valjane ponude“
JR – broj bodova valjane ponude koja se ocjenjuje po kriteriju „Jamstveni rok“
 
Stranica 30 od 50   
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naruitelj e odabrati valjanu ponudu koja je zaprimljena ranije.
8. ROK VALJANOSTI PONUDE  
Rok valjanosti ponude je najmanje do ..2019. godine.
Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naruitelj je obvezan prije odabira zatraiti produenje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraem od 5 dana.
9. OSTALE ODREDBE  
9.1. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA  
Gospodarski subjekt je fizika ili pravna osoba, ukljuujui podrunicu, ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, ukljuujui svako njihovo privremeno udruenje, koja na trištu nudi izvoenje radova ili posla, isporuku robe ili pruanje usluga.
Nepostojanje osnova za iskljuenje iz toke 3. ove Dokumentacije o nabavi te ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta (uvjeta sposobnosti) traenog tokom 4. ove Dokumentacije o nabavi dokazuje se za svakog lana zajednice gospodarskih subjekata.
Zajednica gospodarskih subjekata u ponudi dostavlja eESPD za sve lanove zajednice.
U ponudi zajednice gospodarskih subjekata potrebno je priloiti sporazum zajednice gospodarskih subjekata ili izjavu o zajednikom djelovanju zajednice gospodarskih subjekata ili slino, iz kojeg su vidljivi najmanje slijedei podaci:
• lanu zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naruiteljem,
• podaci o lanu zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za predaju ponude, • dijelu ugovora (predmet ili koliina, vrijednost ili postotni udio) koji e izvršavati
pojedini lan zajednice gospodarskih subjekata, • podaci o nainu plaanja, • podatke o potpisniku/potpisnicima ugovora,
Naruitelj neposredno plaa svakom lanu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugaije.
Zajednica gospodarskih subjekata moe se osloniti na sposobnost lanova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima odreenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi.
Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
 
Stranica 31 od 50   
Zajednica gospodarskih subjekata mora ponuditi predmet nabave u 100% iznosu bez obzira na postotni dio koji se daje u podugovor jer ista Zajednica odgovara Naruitelju za izvršenje cjelokupnog predmeta nabave.
U ponudi Zajednice gospodarskih subjekata mora biti priloena: Izjava o solidarnoj odgovornosti Zajednice gospodarskih subjekata (Obrazac 1.)
9.2. PODUGOVARATELJI  
Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporuuje robu, prua usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio okvirnog sporazuma/ ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi navesti podatke koji e biti obvezni sastojci okvirnog sporazuma/ ugovora o javnoj nabavi, kako slijedi:
1. navesti podatke o podugovaratelju (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj rauna, zakonski zastupnici podugovaratelja),
2. navesti dijelove ugovora koje e izvršavati podugovaratelj (predmet ili koliina, vrijednost ili postotni udio),
3. dostaviti eESPD obrazac za podugovaratelja.
Nepostojanje osnova za iskljuenje iz toke 3. ove Dokumentacije o nabavi dokazuje se za podugovaratelje te subjekte koji se nalaze nie u podugovarateljskom lancu.
Ako Naruitelj utvrdi da postoji osnova za iskljuenje podugovaratelja, zatraiti e od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja, u primjerenom roku ne kraem od pet (5) dana.
Ako se dio okvirnog sporazuma/ ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada e Naruitelj plaanje izvršiti neposredno podugovaratelju.
Odabrani ponuditelj mora svom raunu ili situaciji priloiti raune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utjee na odgovornost Odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
9.3. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA  
Gospodarski subjekt moe se u postupku javne nabave, radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta koji se odnose na tehniku i strunu sposobnost iz ove Dokumentacije o nabavi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova meusobnog odnosa.
 
Stranica 32 od 50   
Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti zaseban eESPD obrazac koji sadrava gore navedene podatke.
Naruitelj e od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na iju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za iskljuenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.
Ako se zajednica gospodarskih subjekata oslanja na sposobnost svojih lanova, svi lanovi su obvezni navesti sve lanove na iju sposobnost se oslanjaju meusobno.
Ako se zajednica gospodarskih subjekata oslanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta ili na podugovaratelja, onda su svi lanovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni navesti gospodarskog subjekta na koga se oslanjaju.
Odgovornost gospodarskih subjekta na iju se sposobnost oslanja ponuditelj iz zajednice gospodarskih subjekata je solidarna.
9.4. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA  
Naruitelj zahtijeva dostavu sljedeih jamstava:
• Jamstvo za ozbiljnost ponude • Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora • Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
9.4.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE  
Naruitelj zahtijeva od ponuditelja dostavu jamstva za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu od • 50.000,00 HRK za grupu 1 • 10.000,00 HRK za grupu 2 • 8.000,00 HRK za grupu 3
Jamstvo se moe dostaviti u obliku:
solemnizirane bjanko zadunice, solemnizirane zadunice, bankarske garancije na poziv, novanog pologa na raun Naruitelja (depozit)
 
 
Stranica 33 od 50   
Ukoliko ponuditelj dostavlja jamstvo u obliku bankarske garancije na poziv, u garanciji mora biti navedeno sljedee:
Da je korisnik garancije Javna ustanova „Nacionalni park Plitvika jezera“, Znanstveno struni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovia 19, 53231 Plitvika Jezera
Da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pismeni poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti iznos od ____________ HRK bez PDVa u sluaju:
Odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, Nedostavljanja auriranih popratnih dokumenata sukladno lanku 263. ZJN 2016, Neprihvaanja ispravka raunske greške, Odbijanja potpisivanja Ugovora ili Nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora
Naruitelju nije prihvatljivo da u tekstu bankarske garancije na poziv, poslovna banka izdavatelj bankarske garancije na poziv uvjetuje korisniku garancije (Naruitelju) obvezu da zahtjev za aktiviranje bankarske garancije potpisan od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje mora biti s ovjerenim potpisom od strane javnog biljenika. Takva bankarska garancija na poziv s takvim uvjetom bit e ocijenjena nevaeom i ponuda takvog ponuditelja e biti odbijena.
U bankarskoj garanciji nije dopušteno uvjetovanje isplate putem tree osobe (npr. poslovne banke korisnika i sl.) kao niti zahtjev za dostavom dokaza o ostvarenju uvjeta za naplatu garancije.
Novani polog uplauje se u korist korisnika jamstva Javna ustanova Nacionalni park Plitvika jezera, Znanstvenostruni centar dr. Ivo Pevalek Josipa Jovia 19, 53231 Plitvika jezera OIB: 91109303119, IBAN: HR9223400091100146480, SWIFT: PBZGHR2X, Privredna banka Zagreb (Model: “00“, Poziv na broj: “OIB ponuditelja“, opis plaanja: “Uplata jamstva za ozbiljnost ponude ev.br: VV06/18 za grupu ____(navesti)).
Ponuditelj moe u ponudi dostaviti potvrdu na temelju koje se moe utvrditi da je polog plaen.
Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije na poziv ne smije biti ni na koji nain ošteeno (bušenjem, klamanjem i sl). Na ovakav nain je omogueno naknadno vraanje bankarske garancije na poziv ponuditeljima.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora trajati minimalno sukladno roku valjanosti ponude odnosno do ..2019. Gospodarski subjekt moe dostaviti jamstvo koje je due od roka valjanosti ponude.
Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naruitelj e prije odabira zatraiti produenje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraem od 5 dana.
9.4.2. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
 
bankarske garancije na prvi pisani poziv korisnika garancije bez prigovora, sukladno uvjetima iz Dokumentacije o nabavi najkasnije prilikom dostave potpisanih primjeraka Ugovora.
Ukoliko Odabrani ponuditelj prilikom dostave potpisanih primjeraka Ugovora ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, Naruitelj moe naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude, jednostrano raskinuti Ugovor te e izvršiti odabir sljedee najpovoljnije ponude te donijeti Odluku o odabiru nove ekonomski najpovoljnije valjane ponude ili poništiti postupak javne nabave ukoliko za to postoje zakonski razlozi.
Ukoliko Odabrani ponuditelj uplati novani polog na poslovni raun Naruitelja, prilikom dostave potpisanih Ugovora duan je dostaviti dokaz o izvršenoj uplati.
Rok valjanosti bankarske garancije na poziv mora biti minimalno 30 dana dulji od ugovorenog datuma završetka Ugovora.
Bankarska garancija na poziv ili novani polog biti e naplaena u sluaju povrede ugovornih obveza od strane Odabranog ponuditelja te neurednog ispunjenja Ugovora, a posebno:
1. u sluaju svake povrede ugovorne obveze od strane Odabranog ponuditelj, a zbog koje Naruitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajuim kamatama.
2. u sluaju ne dostavljanja novog jamstva (produljenja jamstva zbog neizvršenja isporuke) i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraanja naplaenog iznosa.
3. radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Odabranog ponuditelja u ispunjenju svojih obveza iz Ugovora, i to u visini ugovorne kazne.
4. u sluaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Odabranog ponuditelja zbog razloga za koje je odgovoran Odabrani ponuditelj kao i u sluaju raskida Ugovora kojeg je uzrokovao Odabrani ponuditelj, i to u punom iznosu jamstva.
5. u drugim sluajevima, radi naplate potraivanja koja Naruitelj ima prema Odabranom ponuditelju u svezi s Ugovorom do visine iznosa koje Naruitelj potrauje.
6. uvijek kada je to predvieno ostalim odredbama Ugovora.
Neaktivirano jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora biti e vraeno Odabranom ponuditelju u roku od 15 dana od dana urednog ispunjenja Ugovora.
Na zahtjev Naruitelja, Odabrani ponuditelj e produiti rok jamstva za uredno ispunjenje Ugovora u roku od 5 dana.
 
9.4.3. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU  
Odabrani ponuditelj s kojim e biti sklopljen Ugovor e dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka, za sluaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva, zamjeni robe ili s naslova naknade štete (jamstvo za kvalitetu isporuene robe). Navedno jamstvo Odabrani ponuditelj duan je dostaviti prilikom isporuke robe, potvrene otpremnicom, na iznos od 5% (bez PDVa) vrijednosti sklopljenog Ugovora.
Jamstveni rok za isporuenu robu ne moe biti krai od 24 mjeseca od dana posljednje isporuke robe potvrene otpremnicom.
Jamstvo za kvalitetu isporuene robe odnosno otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka podnosi se u obliku u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije na prvi pisani poziv korisnika garancije bez prigovora, vaee do isteka utvrenog jamstvenog roka ili kao novani polog uplaen na poslovni raun Naruitelja, na koji Odabrani ponuditelj nema pravo zaraunavati zakonsku zateznu kamatu.
Prava iz ove toke Dokumentacije o nabavi ostvaruju se bez dodatnih troškova za Naruitelja.
9.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA  
Ponuda se sastavlja i dostavlja u elektronikom obliku, a elektronika ponuda mora biti dostavljena, odnosno predana u EOJN RH najkasnije do ..2019. godine do 12:00 sati, kada poinje javno otvaranje ponuda. U navedenom sluaju i svi dijelovi ponude koji ne mogu biti predani zajedno s ponudom u elektronikom obliku moraju biti zaprimljeni kod Naruitelja u klasinom, odnosno papirnatom obliku, bez obzira na nain dostave, najkasnije do ..2019. godine do 12:00 sati.
Ponuditelj svoju elektroniku ponudu mora dostaviti predajom u EOJN RH.
Javno otvaranje ponuda zapoinje 14.12.2019. godine u :00 u prostorijama Naruitelja, u Znanstvenostrunom centru dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovia 19, 53231 Plitvika jezera u višenamjenskoj dvorani za sastanke na 2. katu.
Na poetku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, ime i prezime nazonih lanova strunog povjerenstva za javnu nabavu Naruitelja te ime i prezime nazonih ovlaštenih predstavnika ponuditelja.
Javnom otvaranju smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Naruitelja, ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici Naruitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati neposredno prije otvaranja ponuda.
 
9.6. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU  
Odluka o odabiru donosi se u roku od 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Naruitelj je odredio dui rok za dostavu odluke o odabiru od minimalnog roka propisanog lankom 302. stavkom 4. ZJN 2016 iz sljedeih razloga:
U predmetnom postupku javne nabave Naruitelj oekuje dostavu veeg broja ponuda, Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od 3 kriterija, Prije rangiranja ponuda, Naruitelj je obvezan pregledati i ocijeniti sve pristigle ponude
sukladno uvjetima i zahtjevima odreenim u Dokumentaciji o nabavi, Postupak javne nabave je postupak male vrijednosti za koji Naruitelj moe traiti dostavu
auriranih popratnih dokumenata, te u sluaju iz lanka 263. Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata zaprimljenih sukladno pododjeljcima 2. 4. Odjeljka C,
Radi se o vrlo sloenom postupku koji obuhvaa cijeli niz procedura i postupanja u tijeku pregleda i ocjene ponuda (pregled i ocjena dokumenata dostavljenih u ponudi, ocjenu valjanosti ponuda, bodovanje po kriteriju ENP, rangiranje prema kriteriju ENP, traenje auriranih popratnih dokumenata, provjera ispravnosti navedenih dokumenata) koje oduzimaju jako puno vremena,
Postupak javne nabave provodi struno povjerenstvo sastavljeno od 6 lanova koji svaki ponaosob i svi zajedno trebaju provjeriti sve dokumente i dokaze te iste ocijeniti sukladno ZJN 2016,
Obvezu dokazivanja poduzetih radnji i donesenih odluka po lanku 403. ZJN 2016 i drugih razloga.
Iz navedenog je vidljivo da je proces od javnog otvaranja ponuda do donošenja odluke u postupku javne nabave iznimno dug, kompliciran i odgovoran, te je sukladno tome Naruitelj odredio 90 dana kao optimalni rok za donošenje odluke u postupku javne nabave.
Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Naruitelj e bez odgode dostaviti svakom ponuditelju, objavom u EOJN RH, pri emu se dostava smatra obavljenom istekom dana javne objave. Iznimno, Naruitelj moe odluku sudionicima dostaviti i na drugi dokaziv nain.
9.7. NORME  
a) Primjena norme sustava upravljanja kvalitetom HRN EN ISO 9001
 
norme sustava upravljanja kvalitetom u odnosu na traenu. Teret dokaza jednakovrijednosti je na ponuditelju.
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz ove toke gospodarski subjekti u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak D: Sustavi za osiguranje kvalitete i norme upravljanja okolišem u odnosu na traeno).
Naruitelj moe prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraiti da u primjernom , roku, ne kraem od 5 dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove toke dostavi aurirane popratne dokumente:
Vaei certifikat o sukladnosti s normom HRN EN ISO 9001 ili jednakovrijedne potvrde (certifikat) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od neovisnih tijela kojima se potvruje sukladnost gospodarskog subjekta sa zahtijevanom normom. Naruitelj e od ponuditelja prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete o primjeni norme sustava upravljanja kvalitetom iz kojeg je razvidna primjena poslovnih procesa kod ponuditelja, koji poslovni procesi udovoljavaju obveznim zahtjevima norme HRN EN ISO 9001.
9.8. INTEGRITET  
Ponuditelj mora jamiti korektnost u postupku javne nabave i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabave kao što su korupcija ili prijevara, nuenje, davanje ili obeavanje neke nepriline prednosti koja moe djelovati na zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji nain ukljueni u postupak javne nabave.
9.9. NAVOD O PRIMJENI TRGOVAKIH OBIAJA (UZANCI)  
Ne primjenjuje se.
9.10. PRIMJENA ZAKONA I OSTALIH PODZAKONSKIH PROPISA  
Za sve što nije navedeno u ovoj Dokumentaciji o nabavi primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa kojima je regulirano podruje javne nabave. Gospodarski subjekti i sudionici u postupku javne nabave duni su se pridravati svih relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih uz predmet nabave.
9.11. PRAVNA ZAŠTITA Za rješavanje o albama nadlena je Dravna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.
 
Stranica 38 od 50   
albeni postupak temelji se na naelima javne nabave i upravnog postupka.
Pravo na albu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.
alba se izjavljuje Dravnoj komisiji u pisanom obliku ili ealba.
alba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektronikim sredstvima komunikacije putem meusobno povezanih informacijskih sustava Dravne komisije i EOJN RH.
alitelj je obvezan primjerak albe dostaviti naruitelju u roku za albu.
U otvorenom postupku alba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadraj poziva ili dokumentacije o nabavi, 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadraj ispravka, 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadraj izmjene dokumentacije, 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naruitelja da valjano odgovori na
pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,
5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.
9.12. OSTALI PODACI KOJE NARUITELJ SMATRA BITNIM
a) Ugovorna kazna za neuredno ispunjenje: Ukoliko Odabrani ponuditelj ne isporui robu koja je ugovorena odnosno zamjenske artikle istih ili boljih specifikacija prethodno usuglašenih s Naruiteljem, ve neku drugu robu, Naruitelj e odbiti isporuku te robe. Odmah po primitku obavijesti o neisporuci ugovorenog, a najkasnije u roku 3 (tri) radna dana od zaprimanja, Odabrani ponuditelj je duan isporuiti ugovoreni artikl. U sluaju ponovnog pokušaja isporuke artikla koji nije ugovoren, Naruitelj e naplatiti ugovornu kaznu u iznosu od 3.000,00 HRK te ponuditelju ostaviti dodatan rok od 3 (tri) radna dana za isporuku ugovorenog artikla. Ukoliko Odabrani ponuditelj ponovno pokuša isporuiti artikl koji nije ugovoren, Naruitelj e naplatiti Odabranom ponuditelju ugovornu kaznu u iznosu od 6.000,00 HRK te Odabranom ponuditelju ostaviti dodatni rok od 3 (tri) radna dana za isporuku navedenog artikla. Ukoliko Odabrani ponuditelj u tom roku ne isporui ugovoreni artikl nakon što je naplaena ugovorna kazna drugi put, Naruitelj e odbiti isporuku i raskinuti Ugovor.
 
Stranica 39 od 50   
Naruitelj e naplatiti ugovornu kaznu na nain da e prilikom plaanja rauna, iznos za isporuenu robu iz dostavljenog rauna umanjiti za iznos ugovorne kazne, o emu e prethodno obavijestiti Odabranog ponuditelja pisanim putem. Ugovorna kazna nee se naplatiti ukoliko je zakašnjenje u isporuci robe nastalo uslijed više sile. Pod višom silom podrazumijeva se sluaj kada izvršenje ugovorne obveze postane nemogue zbog izvanrednih vanjskih dogaaja na koje ugovaratelj nije mogao utjecati niti ih predvidjeti.
c) Materijalni nedostaci stvari: Odabrani ponuditelj obvezuje se Naruitelju isporuiti ugovorene artikle bez materijalnih nedostataka koji bi onemoguili njihovo nesmetano korištenje i upotrebu. Materijalni nedostaci isporuenih artikala mogu biti vidljivi i skriveni. O vidljivim nedostacima korisnik e obavijestiti odabranog ponuditelja u roku od 8 (osam) dana od dana primitka robe, dok e o skrivenim nedostacima obavijestiti u roku od 2 (dva) mjeseca, raunajui od dana kada je nedostatak otkriven. Odabrani ponuditelj ne odgovara za nedostatke na artiklima protekom od 24 (dvadesetetiri) mjeseca od primopredaje artik(a)la. Odmah po primitku obavijesti o materijalnim nedostacima, a najkasnije u roku 3 (tri) dana od zaprimanja, Odabrani ponuditelj e isti ukloniti na nain da e artikl s nedostatkom zamijeniti novim artiklom, iste oznake i proizvoaa, sukladno troškovniku. Troškovi koji pri tome mogu nastati su na strani Odabranog ponuditelja. U sluaju neotklanjanja materijalnih nedostataka u roku, kao i u sluaju ponovne isporuke istog/istih artik(a)la s materijalnim nedostacima, Naruitelj moe naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.
d) Odgovornost za štetu: Odabrani ponuditelj se obvezuje, bez ogranienja, nadoknaditi Naruitelju svaku štetu prouzroenu namjerom ili krajnjom nepanjom Odabranog ponuditelja; Odabrani ponuditelj snosi odgovornost, do iznosa vrijednosti Ugovora (s PDV), za svaku štetu prouzroenu obinom nepanjom.
10. PRIJEDLOG UGOVORA
 
Javna ustanova „Nacionalni park Plitvika jezera“ Znanstvenostruni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovia 19, 53231 Plitvika Jezera, OIB: 91109303119, zastupana po Ravnatelju Tomislavu Kovaeviu, kao Naruitelj
i
UVODNE ODREDBE
lanak 1.
(1) Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za nabavu – Radna odjea; Grupa ______________, evidencijski broj VV06/18, objavljenog u Elektronikom oglasniku javne nabave RH pod brojem __________________, Naruitelj je dana ___________ donio Odluku o odabiru URBROJ __________________ kojom je odabrana ponuda ponuditelja _________________ od _____.
(2) Sastavni dio ovog Ugovora su: ______________________.
PREDMET UGOVORA
lanak 2.
(1) Predmet ovog Ugovora je isporuka robe iz provedenog otvorenog postupka javne nabave iz l. 1. ovog Ugovora – kupnja radne odjee, po grupama, za potrebe Naruitelja u svemu prema ponudi Odabranog ponuditelja te opisu robe, koliinama i jedininim cijenama iz ponude Odabranog ponuditelja i Troškovnika koja su sastavni dio ovog Ugovora.
(2) Odabrani ponuditelj se obvezuje isporuiti Naruitelju robu, a Naruitelj se obvezuje robu preuzeti i platiti Odabranom ponuditelju.
(3) Predmet ovog Ugovora podijeljen je na grupe. (4) Promjena naziva Naruitelja i Odabranog ponuditelja ili promjena sjedišta Naruitelja i
Odabranog ponuditelja nemaju utjecaja na prava i obveze Naruitelja i Odabranog ponuditelja odreene ovim Ugovorom. U sluaju ukidanja, pripajanja, preustroja Naruitelja i Odabranog ponuditelja odnosno drugih slinih situacija, odreenih zakonom ili drugim propisima u kojima dolazi do promjene u djelokrugu rada i nadlenosti Naruitelja i Odabranog ponuditelja, sva prava i obveze Naruitelja i Odabranog ponuditelja vezana uz ovaj predmet nabave i ovaj Ugovor, prelaze na pravnog slijednika ili slijednike.
(5) Koliine navedene u ugovornom Troškovniku iz l. 1. st. 2. ovog Ugovora predstavljaju okvirne (predviene)koliine.
(6) Predmet Ugovora Naruitelj e nabavljati prema vlastitim potrebama, sukcesivno za vrijeme trajanja Ugovora. Naruitelj se ne obvezuje na realizaciju svih koliina u cijelosti.
 
UGOVORNA CIJENA
lanak 3.
(1) Odabrani ponuditelj se obvezuje isporuiti robu iz l. 1. ovog Ugovora za cijenu koja iznosi:
CIJENA BEZ PDVa
CIJENA S PDVom
(2) Ugovorene jedinine cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora. (3) Konana cijena robe utvrdit e se temeljem odredbi ovog Ugovora, prema stvarno
isporuenoj robi i jedininim cijenama iz ugovornog Troškovnika. (4) Jedinine cijene ukljuuju sve troškove (troškove izrade robe, ispitivanja, pakiranje,
transport, osiguranja, carinske obveze i bankarske troškove, ispitivanje robe, popravke ili zamjene robe u jamstvenom roku, na paritetu franko skladište Naruitelja, odnosno po INCOTERMS 2010 – istovareno) i eventualne popuste te ne sadri PDV.
(5) Ovaj Ugovor prestaje istekom roka na koji je sklopljen ili izvršenjem, odnosno otkazom. Ugovor je izvršen u trenutku kada ukupna plaanja bez PDVa dosegnu iznos iz stavka 1. ovog lanka.
ROK, NAIN I UVJETI PLAANJA
lanak 4.
(1) Plaanje se vrši temeljem ispostavljenog rauna ovjerenog od strane ovlaštene osobe Naruitelja. Ovjera podrazumijeva potvrdu da je roba isporuena u koliini, vrsti, kakvoi i roku specificiranim u ovom Ugovoru, a u skladu sa Troškovnikom.
(2) Plaanja na temelju obveza iz ovog Ugovora o javnoj nabavi robe se obavlja bezgotovinski virmanom na iroraun Odabranog ponuditelja broj __________________________________ kod ___________________________ u roku trideset (30) dana od dana zaprimanja rauna na Slubu ekonomskofinancijskih poslova Naruitelja.
(3) Raun treba nasloviti na toan naziv Naruitelja s obvezom naznake broja ovog Ugovora. (4) Predujam je iskljuen, kao i traenje sredstava osiguranja plaanja. U sluaju slanja
opomena, Odabrani ponuditelj nema pravo na naplatu troškova opomene. (5) Naruitelj je suglasan da u sluaju kašnjenja u plaanju, Odabrani ponuditelj obraunava
Naruitelju sporazumno utvrenu kamatu od prvog dana zakašnjenja do platea. (6) Raun koji Naruitelj ospori, vratit e se Odabranom ponuditelju na ispravak u roku osam
(8) dana od primitka. (7) Ugovorne strane su suglasne da vjerovnik ne moe prenositi, ustupati, upuivati ili prodati
svoju trabinu i prava proistekla iz te trabine treoj osobi (novom vjerovniku), bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.
MJESTO, ROK I UVJETI ISPORUKE
lanak 5.
 
Stranica 42 od 50   
(2) Isporuka robe koja je predmet ovog Ugovora obavljat e se nakon sklapanja ovog Ugovora, za svaku grupu predmeta ugovora.
(3) Rok isporuke robe/ proizvoda je najviše 60 dana od dana dostave popisa djelatnika po pojedinoj lokaciji isporuke s naznaenim konfekcijskim brojem i potrebnom koliinom pojedine vrste robe.
(4) Svi artikli koji zahtijevaju prethodno mjerenje korisnika, Odabrani ponuditelj duan je organizirati mjerenje u roku koji osigurava isporuku unutar maksimalnog dopuštenog roka isporuke od 60 dana.
(5) Isporuka se obavlja radnim danom od 7:00h do 13:00h uz najavu i prethodni dogovor s predstavnikom Naruitelja.
(6) Naruitelj e po stupanju ovog Ugovora na snagu, za svaku pojedinu grupu predmeta nabave, Odabranom ponuditelju uputiti Poziv, da u roku od 15 dana od primitka istog, a prije cjelokupne isporuke robe Odabrani ponuditelj dostavi Naruitelju na suglasnost po jedan uzorak za sve stavke Troškovnika. Po prihvaanju uzoraka koji e se zapisniki konstatirati Naruitelj e izdati narudbenicu. U sluaju nedostavljanja uzoraka Naruitelj ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo.
(7) U sluaju dostave neodgovarajuih uzoraka, Naruitelj e izdati opomenu Odabranom ponuditelju i odrediti novi primjereni rok za dostavu uzoraka. U sluaju ponovljene dostave neodgovarajuih uzoraka Naruitelj ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo. U sluaju prihvaanja uzoraka isti e se priznati u kontingent isporuke.
(8) Uzorke iz stavka 6. i 7. ovog lanka prilikom dostave je potrebno oznaiti, npr. samoljepljivom etiketom, s navoenjem podataka: 1) naziv ponuditelja, 2) oznaka grupe, 3) redni broj iz Troškovnika, 4) veliinu artikla 5) kratki naziv artikla.
(9) Odabrani ponuditelj je duan isporuiti predmet nabave koji je po svojoj koliini i kvaliteti u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi, ponudom i ovim Ugovorom.
(10) Odabrani ponuditelj snosi troškove osiguranja prijevoza i istovara robe do mjesta isporuke robe iz st. 1. ovog lanka.
(11) Rok isporuke je bitan sastojak ovog Ugovora.
ISPORUKA ROBE, PRIJELAZ VLASNIŠTVA I DOKUMENTACIJA
lanak 6.
(1) Uz isporuku, Odabrani ponuditelj e organizirati dostavu otpremnice (dostavnice) Odabranog ponuditelja, koja pokazuje broj Ugovora, opis robe i koliinu.
(2) Odabrani ponuditelj e osigurati dostavu fakture Odabranog ponuditelja za Naruitelja poštom a koja pokazuje broj Ugovora, opis robe, koliinu, jedininu i ukupnu cijenu.
(3) Naruitelj postaje vlasnik robe nakon isporuke i preuzimanja. Tada na njega prelaze i svi rizici iz vlasništva koji su do tada bili na Odabranom ponuditelju.
PROIZVOAI
lanak 7. (1) Odabrani ponuditelj ne moe mijenjati proizvoaa kojeg je specificirao u Troškovniku ako
je troškovnikom traen taj podatak. (2) Sva roba koja se nudi mora biti nova (nerabljena) koja udovoljava svim standardima prema
pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.
 
(3) Velikinski brojevi radno zaštitne odjee za potrebe Naru