dokumentacija o nabavi opskrbe električnom energijom

Click here to load reader

Post on 18-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NABAVA ODRAVANJA APLIKACIJSKIH I BAZNIH POSLUITELJAMargaretska 3, Zagreb
KLASA: 310-02/17-01/07
DOKUMENTACIJA O NABAVI
opskrbe elektrinom energijom
Sukladno lanku 3. toka 3. i lanku 200. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj
120/16 - u daljnjem tekstu: Zakon) i lanku 2. i lanku 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi
te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“, broj 65/17 – u daljnjem tekstu:
Pravilnik) izraena je ova dokumentacija o nabavi opskrbe elektrinom energijom (u daljnjem
tekstu: dokumentacija), kao uputa gospodarskim subjektima za izradu ponude. Za sve što u
dokumentaciji nije navedeno, a odnosi se na javnu nabavu u ovom postupku, primjenjuju se
odredbe Zakona i Pravilnika, kao i ostali propisi koji se odnose na podruje javne nabave.
Zagreb, listopad 2017. godine
Margaretska 3, Zagreb
SADRAJ
1.2. KOMUNIKACIJA I RAZMJENA INFORMACIJA ............................................................................................................. 5
1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 75/17 – OP-OS-ZN .................................................................................................. 5
1.4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUITELJ U SUKOBU INTERESA ............................................................ 5
1.5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE. ...................................................................... 5
1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: _______________ HRK ............................................................................... 5
1.7. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (ROBA, RADOVA, USLUGA): UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBE. .................................... 5
1.8. SKLAPA SE UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM ............................................................................................................ 5
1.9. DINAMIKI SUSTAV NABAVE ................................................................................................................................ 5
1.10. ELEKTRONIKA DRABA .................................................................................................................................... 5
1.11. INTERNETSKA STRANICA NA KOJOJ JE OBJAVLJENO IZVJEŠE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA...................................................................................................................................... 5
2.1. OPIS PREDMETA NABAVE .................................................................................................................................... 5
2.2. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE, AKO JE PREDMET NABAVE PODIJELJEN U GRUPE ............................................. 6
2.3. KOLIINA PREDMETA NABAVE .............................................................................................................................. 6
2.4. TEHNIKE SPECIFIKACIJE ..................................................................................................................................... 6
3. OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA ................................................................................. 8
3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA ................................................................................... 8
3.2. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA .................................................................................... 10
3.3. MOGUNOST DOKAZIVANJA POUZDANOSTI .......................................................................................................... 10
3.4. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE DA NE POSTOJE OSNOVE ZA ISKLJUENJE ................................................................ 11
4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) ................................................ 12
4.1. UVJETI SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI.......................................................................... 12
4.2. UVJETI TEHNIKE I STRUNE SPOSOBNOSTI I NJIHOVE MINIMALNE RAZINE ................................................................... 12
4.3. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUAJU ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA .................................................................... 12
4.4. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE KRITERIJA ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA ................................. 12
4.5. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA ................................................................................................. 12
5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI .............................................................................. 13
5.1. UPUTE ZA POPUNJAVANJE ESPD OBRASCA ........................................................................................................... 13
5.2. NAINI DOKAZIVANJA ...................................................................................................................................... 14
6.1. SADRAJ PONUDE............................................................................................................................................ 15
6.3. IZMJENA PONUDE I ODUSTAJANJE OD PONUDE ...................................................................................................... 15
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Margaretska 3, Zagreb
6.4. TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA ........................................................................................... 16
6.5. NAIN DOSTAVE PONUDE ................................................................................................................................. 16
6.6. DOPUSTIVOST VARIJANTI PONUDE ...................................................................................................................... 18
6.7. CIJENA PONUDE .............................................................................................................................................. 18
6.8. VALUTA PONUDE ............................................................................................................................................ 18
6.10. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAUJE PONUDA .................................................................................................... 20
6.11. ROK VALJANOSTI PONUDE ............................................................................................................................... 20
7. OSTALE ODREDBE ....................................................................................................................................... 20
7.1. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA ....................................................................... 20
7.2. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE ................................................................................................ 21
7.3. VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA ...................................................................................................... 22
7.4. ROK ZA DOSTAVU PONUDE ................................................................................................................................ 23
7.5. OTVARANJE PONUDA ....................................................................................................................................... 23
7.7. POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA .............................................................................................................. 24
7.8. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU ............................................................................................. 25
7.9. ROK, NAIN I UVJETI PLAANJA .......................................................................................................................... 25
7.10. ROK MIROVANJA I PRAVNI UINCI ODLUKA ......................................................................................................... 25
7.11. ROK ZA IZJAVLJIVANJE ALBE ............................................................................................................................ 26
7.12. ZAVRŠETAK POSTUPKA ................................................................................................................................... 26
7.13. OKVIRNI SPORAZUM ...................................................................................................................................... 26
7.14. TROŠAK SUDJELOVANJA U NADMETANJU ............................................................................................................ 27
7.15. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE O NABAVI .......................................................................................................... 28
8. PRILOZI ....................................................................................................................................................... 29
Margaretska 3, Zagreb
1. OPI PODACI
Sjedište/adresa, Margaretska 3, 10000 Zagreb
OIB: 02958272670; Matini broj naruitelja: 03580261; MBS: 080427747;
Telefon: +385 14806333, Telefaks: +385 14806418
Internet adresa: www.hzzo.hr
Odgovorna osoba: v.d. ravnatelja mr. sc. Fedor Dori, dr. med. spec.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao središnje tijelo za javnu nabavu provodi
postupak zajednike nabave za sljedee naruitelje:
1. Kliniki bolniki centar Split
2. Kliniki bolniki centar Osijek
3. Kliniki bolniki centar Rijeka
4. Kliniki bolniki centar "Sestre milosrdnice"
5. Klinika bolnica Dubrava
6. Klinika bolnica Merkur
8. Klinika za ortopediju Lovran
9. Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi"
10. Opa i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin
11. Opa upanijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana
12. upanijska bolnica akovec
13. Opa bolnica Dubrovnik
14. Opa bolnica Karlovac
16. Opa bolnica Našice
18. Opa bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin
19. Opa upanijska bolnica Poega
20. Opa bolnica Pula
22. Opa bolnica Šibensko-kninske upanije
23. Opa bolnica Varadin
25. Opa bolnica Virovitica
26. Opa bolnica Zadar
28. Specijalna bolnica za reumatske bolesti i rehabilitaciju Stubike toplice
29. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m
30. Neuropsohijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot" Popovaa
Margaretska 3, Zagreb
31. Dom zdravlja Gospi
(u daljnjem tekstu: ustanove/kupci)
Adresa elektronike pošte: [email protected]
Sluba zaduena za kontakt: Sluba za nabavu i upravljanje nekretninama
Kontakt telefon (za openite informacije o predmetnom postupku): +385 14806382
Komunikacija i razmjena informacija izmeu naruitelja i gospodarskih subjekata obavlja se
elektronikim sredstvima komunikacije, iskljuivo na hrvatskom jeziku i latininom pismu.
1.3. Evidencijski broj nabave: 75/17 – OP-OS-ZN
1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naruitelj u sukobu interesa
Temeljem odredbi lanka 80. stavka 2. toke 2. Zakona, Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje, Margaretska 3, Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedeim
gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, lana zajednice ili podugovaratelja):
HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb, OIB:
37926884937
1.6. Procijenjena vrijednost nabave: 99.077.810,82 HRK
1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radova, usluga): ugovor o javnoj nabavi robe.
1.8. Sklapa se ugovor ili okvirni sporazum: sklapa se okvirni sporazum s jednim
gospodarskim subjektom koji obvezuje na izvršenje okvirnog sporazuma. Okvirni sporazum
sklapa se na rok od dvije godine. Okvirnim sporazumom obuhvaeni su javni naruitelji iz
toke 1.1. ove dokumentacije.
1.10. Elektronika draba: ne provodi se.
1.11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješe o provedenom savjetovanju
sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: www.hzzo.hr/javna-nabava/istrazivanje-
2.1. Opis predmeta nabave
Predmet nabave je opskrba elektrinom energijom ustanova iz toke 1.1. ove dokumentacije,
za dvogodišnje razdoblje.
Margaretska 3, Zagreb
opskrbe elektrinom energijom Stranica 6 od 31
2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe
Predmet nabave nije podijeljen na grupe, te je ponuditelj obvezan ponuditi predmet nabave u cijelosti. Obrazloenje: Podjela na grupe nije mogua jer predmet nabave predstavlja tehniku odnosno tehnološku cjelinu.
2.3. Koliina predmeta nabave
Naruitelj je u ovom postupku odredio predvienu (okvirnu) koliinu predmeta nabave za dvogodišnje razdoblje. Ustanove se ne obvezuju na realizaciju navedenih koliina u cijelosti. Stvarno nabavljena koliina elektrine energije na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma ovisi o potrebama i raspoloivim financijskim sredstvima ustanova, te moe biti vea ili manja od predviene koliine. Ukupna plaanja (bez poreza na dodanu vrijednost) na temelju svih pojedinanih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Predviene koliine predmeta nabave odreene su u Troškovniku (Prilog 8.1).
2.4. Tehnike specifikacije
Predmet nabave specificiran je u Troškovniku s tarifnim modelima i predvienom koliinom potrošnje te Popisom obraunskih mjernih mjesta (OMM).
Minimalno 20% isporuene elektrine energije mora biti iz obnovljivih izvora.
Korištenje obnovljivih izvora energije od interesa je za Republiku Hrvatsku. Sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokouinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16), nacionalni cilj korištenja energije iz obnovljivih izvora energije je obvezatno korištenje energije iz obnovljivih izvora energije u RH do 2020. godini, a odreuje se kao minimalni udio energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj neposrednoj potrošnji energije koji izraen u postotku iznosi 20%.
Kao potvrdu ispunjenja uvjeta o podrijetlu elektrine energije, odabrani ponuditelj (Opskrbljiva) obvezan je po izvršenoj isporuci elektrine energije dostaviti naruitelju vaeu potvrdu/certifikat iz Registra jamstava podrijetla elektrine energije hrvatske domene (koji se vodi pri Hrvatskom operatoru trišta energije d.o.o. (HROTE)) iz koje je razvidno da ustanovama iz toke 1.1. ove dokumentacije isporuena elektrina energija iz obnovljivih izvora u koliini (udjelu) navedenom u ponudi.
Predmetnu potvrdu/e odabrani ponuditelj (Opskrbljiva) duan je predati naruitelju najkasnije u roku 30 dana od dana isteka vaenja ugovora.
U sluaju nedostavljanja traene potvrde/a, navedeno postupanje smatrat e se povredom ugovornih obveza, temeljem ega naruitelj zadrava pravo poduzimanja daljnjih aktivnosti sukladno odredbama ove dokumentacije, te sukladno drugim pozitivnim propisima koji reguliraju predmetno podruje.
Uvjeti za opskrbu elektrinom energijom te postupci i obveze odabranog ponuditelja (Opskrbljivaa) definirani su Zakonom o energiji ("Narodne novine" br. 120/12, 14/14, 95/15, 102/15), Zakonom o trištu elektrine energije ("Narodne novine" br. 22/13, 95/15, 102/15), Opim uvjetima za korištenje mree i opskrbu elektrinom energijom ("Narodne novine" br. 85/15), Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokouinkovitoj kogeneraciji ("Narodne novine" br. 100/15, 123/16), i ostalim pozitivnim propisima koji ureuju i propisuju djelatnosti obuhvaene ovim postupkom nabave, kao i priznatim pravilima struke.
Isporuka elektrine energije je kontinuirana za vrijeme trajanja ugovora.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Margaretska 3, Zagreb
Obraunsko razdoblje za opskrbu elektrinom energijom iznosi 30+/-3 dana.
Obraun elektrine energije izvršit e odabrani ponuditelj temeljem mjernih podataka koje e
utvrditi Operator distribucijskog sustava na obraunskim mjernim mjestima navedenim u
Popisu obraunskih mjernih mjesta iz Priloga 8.2. ove dokumentacije, sukladno Opim
uvjetima za korištenje mree i opskrbu elektrinom energijom ("Narodne novine" br. 85/15.) i
Mrenim pravilima elektroenergetskog sustava ("Narodne novine" br. 36/06).
Obraunski elementi na temelju kojih se radi obraun opskrbe elektrinom energijom su:
1. Preuzeta radna energija izraena u kWh koja se odreuje mjerenjem. Tarifne stavke za
obraun elektrine energije utvruju se prema dobu dana i dijele se na:
- više dnevne tarifne stavke (VT)
- nie dnevne tarifne stavke (NT)
- jednotarifne stavke (JT)
Po višim dnevnim tarifnim stavkama obraunava se elektrina energija isporuena u
vremenu od 07.00 do 21.00 sat u razdoblju zimskog raunanja vremena, a u vremenu
od 08.00 do 22.00 sata u razdoblju ljetnog raunanja vremena.
Po niim dnevnim tarifnim stavkama obraunava se elektrina energija isporuena u
vremenu od 21.00 do 07.00 sati u razdoblju zimskog raunanja vremena, a u vremenu
od 22.00 do 08.00 sati u razdoblju ljetnog raunanja vremena.
Po jednotarifnim stavkama obraunava se elektrina energija isporuena na mjernim
mjestima s tarifnim modelom u kojem se obraunava samo jedna tarifa.
2. Naknada za obnovljive izvore energije i visokouinkovitu kogeneraciju, propisana
Odlukom o naknadi za obnovljive izvore energije i visokouinkovitu kogeneraciju
(Narodne novine, br. 87/17) i trošarine za poslovnu ili neposlovnu uporabu elektrine
energije koje su ureene pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te druge mogue
naknade, porezi ili dodatci, sukladno vaeim propisima, koje je opskrbljiva elektrinom
energijom duan obraunati kupcu.
2.5. Troškovnik
U Prilogu 8.1. ove dokumentacije nalazi se nestandardizirani Troškovnik predmeta nabave sa specifikacijom tarifnih modela, jedinicama mjere i predvienim koliinama predmeta nabave te naknadama utvrenim posebnim propisima za dvogodišnje razdoblje. Ponuditelj je obvezan ponuditi kompletan predmet nabave, sve stavke Troškovnika. Ponuditelj ne smije mijenjati niti koliine niti opise u stavkama Troškovnika. Nije dopuštena nikakva promjena sadraja Troškovnika. Budui da ponuditelj dostavlja elektroniku ponudu, Troškovnik je duan dostaviti u istom formatu koji je i objavljen u Elektronikom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Naruitelj ne snosi odgovornost za formule zadane u Troškovniku ve upuuje ponuditelje da ih sami provjere.
2.6. Mjesto izvršenja
Lokacije opskrbe elektrinom energijom i obraunska mjerna mjesta za sve ustanove navedena su u Prilogu 8.2. ove dokumentacije. Navedena mjesta isporuke podlona su promjenama tijekom trajanja Okvirnog sporazuma zbog mogueg preseljenja na nove lokacije, otvaranja ili zatvaranja pojedinih lokacija ustanova. Toni podaci o lokacijama opskrbe elektrinom energijom i o mjernim mjestima za svaku ustanovu utvrdit e se prilikom sklapanja pojedinanih ugovora o javnoj nabavi.
Margaretska 3, Zagreb
opskrbe elektrinom energijom Stranica 8 od 31
Ukljuivanje novih mjernih mjesta, promjena kupca, iskljuivanje mjernih mjesta, promjene kategorije potrošnje, odnosno tarifnog modela, vršit e se u skladu s Opim uvjetima za korištenje mree i opskrbu elektrinom energijom ("Narodne novine" br. 85/15.). O nastaloj promjeni ustanove e do 25. u mjesecu u kojem je nastala promjena obavijestiti odabranog ponuditelja i naruitelja.
2.7. Rok poetka i završetka izvršenja ugovora
Naruitelj e s ponuditeljem ija ponuda bude odabrana sklopiti obvezujui okvirni sporazum za dvogodišnje razdoblje, na temelju kojeg e ustanove sklapati pojedinane ugovore. Rokovi poetka i završetka opskrbe elektrinom energijom odredit e se u pojedinanim ugovorima.
3. OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
3.1. Obvezne osnove za iskljuenje gospodarskog subjekta
3.1.1. Osuda pravomonom presudom
Naruitelj e iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili
nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je dravljanin Republike Hrvatske,
pravomonom presudom osuena za:
a) sudjelovanje u zloinakoj organizaciji, na temelju
lanka 328. (zloinako udruenje) i lanka 329. (poinjenje kaznenog djela u sastavu
zloinakog udruenja) Kaznenog zakona
lanka 333. (udruivanje za poinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne
novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05,
71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
b) korupciju, na temelju
lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 253. (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave),
lanka 291. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 292. (nezakonito pogodovanje),
lanka 293. (primanje mita), lanka 294. (davanje mita), lanka 295. (trgovanje
utjecajem) i lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 294.b (davanje mita
u gospodarskom poslovanju), lanka 337. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 338.
(zlouporaba obavljanja dunosti dravne vlasti), lanka 343. (protuzakonito
posredovanje), lanka 347. (primanje mita) i lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog
zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03,
105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
c) prijevaru, na temelju
lanka 236. (prijevara), lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), lanka
256. (utaja poreza ili carine) i lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Margaretska 3, Zagreb
opskrbe elektrinom energijom Stranica 9 od 31
lanka 224. (prijevara) i lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i lanka
286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br.
110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07,
152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristikim aktivnostima, na temelju
lanka 97. (terorizam), lanka 99. (javno poticanje na terorizam), lanka 100.
(novaenje za terorizam), lanka 101. (obuka za terorizam) i lanka 102. (teroristiko
udruenje) Kaznenog zakona
lanka 169. (terorizam), lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i lanka 169.b
(novaenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97,
27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08,
57/11, 77/11 i 143/12)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
lanka 98. (financiranje terorizma) i lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
pranje novca (lanak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98,
50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11,
77/11 i 143/12)
f) djeji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br.
110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07,
152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
ili
2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili
nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije dravljanin Republike Hrvatske
pravomonom presudom osuena za kaznena djela iz toke 3.1. pod 1., a) do f) i za
odgovarajua kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima drave poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno drave iji je osoba dravljanin, obuhvaaju razloge za
iskljuenje iz lanka 57. stavka 1. toaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Naruitelj e iskljuiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne
nabave ako utvrdi da postoje osnove za iskljuenje iz toke 3.1.1. ove dokumentacije.
3.1.2. Neplaene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje
Naruitelj e iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da
gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaanja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici
Hrvatskoj, ili
Margaretska 3, Zagreb
opskrbe elektrinom energijom Stranica 10 od 31
2. u Republici Hrvatskoj ili u dravi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako
gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno, naruitelj nee iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu
sukladno posebnom propisu plaanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda
plaanja.
Javni naruitelj moe iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:
1. moe dokazati odgovarajuim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški
profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet
2. ima dovoljno vjerojatnih pokazatelja da zakljui da je gospodarski subjekt sklopio
sporazum s drugim gospodarskim subjektom kojem je cilj narušavanje trišnog
natjecanja
3. gospodarski subjekt pokae znaajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih
zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ija je posljedica bila prijevremeni raskid
tog ugovora, naknada štete ili druga slina sankcija
4. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje injenica pri dostavljanju
podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za iskljuenje ili za ispunjenje kriterija
za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priloiti
popratne dokumente u skladu s pododjeljkom 1. odjeljkom C poglavlja 4. Zakona
5. je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan nain utjecati na postupak odluivanja
javnog naruitelja, doi do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omoguiti nepoštenu
prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja moe
imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiu iskljuenja, odabira gospodarskog
subjekta ili dodjele ugovora.
3.3. Mogunost dokazivanja pouzdanosti
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za iskljuenje iz toke 3.1.1. ove
dokumentacije moe javnom naruitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi
dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje.
Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:
1. plaanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajuih mjera u cilju plaanja
naknade štete prouzroene kaznenim djelom ili propustom
2. aktivnom suradnjom s nadlenim istranim tijelima radi potpunog razjašnjenja injenica i
okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom
3. odgovarajuim tehnikim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprjeavanja daljnjih
kaznenih djela ili propusta
Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajui u obzir teinu i posebne
okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze ponuditelja.
Javni naruitelj nee iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je
ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Margaretska 3, Zagreb
Gospodarski subjekt kojem je pravomonom presudom odreena zabrana sudjelovanja u
postupcima javne nabave na odreeno vrijeme nema pravo korištenja mogunosti
dostavljanja dokaza o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez
obzira na postojanje relevantne osnove za iskljuenje, sve do isteka roka zabrane u dravi u
kojoj je presuda na snazi.
Razdoblje iskljuenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za iskljuenje iz
toke 3.1.1. ove dokumentacije iz postupka javne nabave je pet godina od dana
pravomonosti presude, osim ako pravomonom presudom nije odreeno drukije.
Razdoblje iskljuenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za iskljuenje iz
toke 3.1.3. ove dokumentacije iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotinog
dogaaja.
Odredbe iz toke 3.1. ove dokumentacije primjenjuju se i na podugovaratelje. Ako naruitelj
utvrdi da postoji osnova za iskljuenje podugovaratelja, zatraiti e od gospodarskog
subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraem od 5 dana.
3.4. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za iskljuenje
Javni naruitelj e kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje prihvatiti:
1. Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajueg registra ili, ako to nije mogue,
jednakovrijedni dokument nadlene sudske ili upravne vlasti u dravi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno dravi iji je osoba dravljanin, kojim se dokazuje da
ne postoje osnove za iskljuenje iz toke 3.1.1. ove dokumentacije
2. Potvrdu porezne uprave, ili drugog nadlenog tijela u dravi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, kojom se dokazuje da ne postoje osnove za iskljuenje iz toke
3.1.2. ove dokumentacije
U skladu s lankom 265. stavkom…