111984398 Danielle Steel Zvijezda

Download 111984398 Danielle Steel Zvijezda

Post on 13-Jan-2016

63 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

knjiga

TRANSCRIPT

 • Naslov izvornikaDanielle Steel STAR

  Copvright Danielle Steel, 1989S engleskoga prevele

  Mirjana ivkoviSlavica Stefi

  Danielle Steel

  Zaloba Mladinska knjiga Ljubljana ZagrebJedinom ovjeku kojije ikada unio gnnljavinu, sijevanje munja i duge u moj iivot. To se dogada'jednom, a kada se dogodi, ondaje to zauvijek. Mojoj jedinoj Ijubavi, cijelim srcem, voljenomPopeyu. Volim te.Oliva.

  1.Ptice su se ve dozivale kroz duboku tiinu ranog jutra Alexandrove doline dok je sunce lagano provirivaloiza brda, pruajui zlatne prste spram neba koje je ve za nekoliko trenutaka postalo purpurno. Lie nadrveu je njeno umorilo na slabom povjetarcu dok je Crvstal utke stajala u vlanoj travi, promatrajuivelianstveno nebo koje se rasprskavalo u treperavim bojama. Ptice su na trenutak prestale pjevati kao da su ione osjetile strahopotovanje pred ljepotom doline. Bilo je tu bujnih polja, obrubljenih ogoljelih brda pokojima je lutala i pasla njihova stoka. Ran njezinog oca prostirao se preko dvije stotine jutara, na plodnomtlu uspjevali su ito, orasi i vinova loza, a stoka koju su uzgajali donosila im je najvei prihod. Ran Wyatbio jc unosan ve sto godina, ali Crvstal ga je voljela ne zbog onoga to im je donosio ve zbog njega samog.Ona kao da je nijemo opila s duhovima, za koje je samo ona znala da tamo postoje, dok je promatralavisoku travu kako meko uti na povjetarcu, osjeala toplinu sunca koje joj je obasjavalo zlaanu kosu ipoinjala njeno pjevati. Imala je oi boje ljetnog neba, dugake udove koji su se graciozno pokretali kada jeiznenada poela trati po vlanoj travi, uputivi se prema rijeci. Sjela je na glatki sivi kamen; ledena voda jojje poigravala preko stopala dok je promatrala suneve zrake kako se pribliavaju stijenju. Voljela jepromatrati izlazak sunca, voljela je trati poljima, jednostavno voljela je biti tu, puna ivota, mlada islobodna, sjedinjena sa svojim korijenima i prirodom. Voljela je sjediti i pjevati u mirno jutro, punim glasomkoji je ispunjavao prostor oko nje u valovima,aroban i bez pratnje glazbe. Kao da je postojalo neto posebno u tim trenucima dok je pjevala, u kojima juje samo Bog mogao uti. Na ranu je bilo radnika koji su brinuli za stoku i Meksikanaca koji su obraivalikukuruz i vinograde, a sve njih nadgledao je njezin otac. Ali nitko od njih nije toliko volio zemlju kao ona injezin otac, Tad Wyatt. Njezin brat, Jared, mu je pomagao poslije kole, ali u svojoj esnaestoj godini vie gaje zabavljalo posuditi oev kamion i otii u Napu s prijateljima. Bila je udaljena pedeset minuta vonje odJim Towna. Jared je bio ljepukast mladi; imao je tamnu kosu, poput oeve, i bio je vjet u kroenju divljihkonja. Ali ni on niti njezina sestra Becky, nisu imali Crystalinu lirinu ljepotu. Becky se danas udavala iCrystal je dobro znala da majka i baka ve rade u kuhinji. ula ih je dok je potajno odlazila promatrati suncekako se pojavljuje iza planina. Crystal krene ka sredini potoka, putajui vodu da joj dolazi do butina sve dokjoj se stopala nisu ukoila i koljena poela peckati, a ona se glasno smijala u to ljetno jutro, svlaei tankuspavaicu preko glave da bi je zatim bacila na obalu. Znala je da u blizini nema nikoga tko ju je mogaovidjeti dok je graciozno stajala u potoku, potpuno nesvjesna svoje zapanjujue ljepote, poput kakve mlade

 • Venere koja je iskoila iz potoka u Alexanderovoj dolini. Iz daljine je ovjek mogao pomisliti da je zrelaena, dok je tako stajala pridravajui jednom rukom svoju dugu blijedoplavu kosu na tjemenu, i dok jeobline njezinog izvanrednog tijela lagano gutala ledena voda. Samo su oni koji su je dobro poznavalishvaali koliko je mlada. Neki stranac bi sigurno stekao dojam da je potpuno odrasla, da joj je osamnaest ilidvadeset godina, tijelo joj je bilo zrelo, oi ogromne i plave dok je promatrala rano jutarnje sunce i sretnomirkala pri njegovom sjaju; njezino treperavo golo tijelo kao da je bilo isklesano iz najbljedeg ruiastogmramora. Ali ona nije bila ena, bila je djevojica, jo nije napunila ni petnaest godina, premda e ih ovogljeta napuniti. Nasmijala se u sebi kada se sjetila da e je traiti, da e doi probuditi u njezinu sobu da kakobi im pomogla u kuhinji, da e se njezina sestra razbjesniti to je nema, a iznervirana baka kvocati bezubimustima. Pobjegla im je, kao i obino. To je najvie voljela, pobjei pred mrskim joj obavezama i slobodnojuriti po ranu, lutati visokom travom ili umama u vrijeme zimskih kia ili pak jahati bez sedla i pjevalisama sebi dok juri preko brda ka tajnim mjestima koja je otkrila u dugim etnjama s ocem. Tu je roena, ajednog dana, kada budejako stara, stara kao baka Minerva pa ak i starija od nje, tu e i umrijeti. Svaki djeli njezine due volio jeovaj ran i ovu dolinu. Od oca je naslijedila strast prema zemlji, prema plodnoj smeoj zemlji i bujnomzelenilu koje je prekrivalo proljetna brda. U blizini je opazila srnu i nasmijeila se. U Crvstalinom svijetunije bilo neprijatelja, opasnosti, nikakavih tajnih uasa. Njezino mjesto je bilo tu i nikada ni za trenutak nijeposumnjala da je tu nesigurna. Neko vrijeme je promatrala sunce koje se raalo na nebu, a onda laganokrenula natrag prema obali, lako prelazei preko kamenja svojim dugim nogama, dok nije dohvatilaspavaicu i navukla je preko glave pustivi je da joj se onako mokra priljubi uz tijelo, a splet bljedoplavekose prekrije pola leda. Znala je da mora poi natrag, da su do sada svi ve pobjesnili. Prethodnog dana jepomagala u pravljenju dvadeset etiri pite od jabuka, pekla je kruh, erupala pilie, pomogla u kuhanjupripremajui sedam unki, punila je krupne zrele rajice bosiljkom i orasima. Odradila je svoj dio i znala jeda je cijeli posao obavljen te da bi im sada samo smetala i da bi morala sluati Becky kako vie na brata.Ostalo joj je jo dovoljno vremena da se istuira, odjene i do jedanaest stigne u crkvu. Nije im bila potrebna,samo su mislili da je. Bila je sretnija dok je lutala poljima i ljapkala nogama po potoku u rano jutro. Zrak jeve postao topliji, a povjetarac poeo polako zamirati. Becky e imati lijep dan za vjenanje.U daljini je vidjela njihovu kuu i ula bakin drhtavi glas kako je doziva s trijema ispred kuhinje.Crvsstalll!... Rije kao da je odjekivala posvuda unaokolo dok se ona smijala i trala prema kui, kaonekakvo dugonogo derite s kosom koja se vijorila za njom.Crvstal! Baka je stajala na trijemu dok se pribliavala. Baka Minerva je na sebi imala crnu haljinu koju je

  nosila uvijek za vane kuhinjske poslove. Preko nje je zavezala istu bijelu pregau, te je ljutito napuilausne kada je ugledala Crystal kako joj se poskakukujui pribliava, dok joj se bijela vlana pamunaspavaica pripija uz nago tijelo. Na toj djevojci nije bilo nita umjetno, nije bila prepredena, imala je samo tuzapanjujuu prirodnu ljepotu koje jo nije bila svjesna. I sama je sebe jo smatrala djetetom, eonima dalekood tereta zrelosti. Crystal! Pogledaj se! Spavaica ti se potpuno providi! Nisi vie dijete! to ako te vidinetko od radnika?

  Subota je, bako... nema nikoga. Ona se tako otvoreno nasmije tom izboranom starom licu da je bilo oitoda ne osjea ni sram ni kajanje.Trcbala bi se stidjeti i trebala bi se ve spremati za sestrino vjenanje. Promrmlja ona nezadovoljno briuiake u pregau. Tri okolo kao nekakva divljakua u svitanje. A ovdje te eka posao, Crvstal Wyatt. Ulaziunutra i pitaj majku da li joj treba pomo. Crvstal se osmjehne i trei obie iroki trijcm, te se lako popnekroz prozor svoje spavae sobe; baka je za to vrijeme zalupila mreasta vrata i vratila se da pomae keri ukuhinji.Crvstal je jedan trenutak stajala sama u sobi i pjevuila prije no to je skinula spavaicu i s lakoom je bacilana vlanu gomilu u kutu, a onda podigla pogled prema haljini koju e nositi na Beckynom vjenanju. Haljinaje bila bijela, pamuna, posve jednostavna s nabranim rukavima i malim ipkanim ovratnikom. Majka ju jojje saila to je jednostavnije mogla, bez ikakvih nabora i dodatnih ukrasa koji bi samo jo pojaali njezinuionako zapanjujuu ljepotu. Izgledala je poput djeje haljine, ali Crystal to nije smetalo. Kasnije ju je moglanositi na crkvenim proslavama. U Napi su kupili jednostavne plitke lakirane bijele cipele, a otac joj je iz SanFrancisca donio najlon arape. Baka je svoje neslaganje izrazila gundanjem, a majka je rekla da je jopremlada za njih.Jo je dijete, Tade. Oliviju je uvijek nerviralo kada bi uinila neto to je prema njezinom misijenju moglo

  pokvariti njihovu mlau ki. Uvijek joj je donosio sitnice ili neki ludi dio odjee iz Nape ili San Francisca.Imat e osjeaj da je neto posebno. Crystal je oboavao od kada se rodila, bio je jedan djeli njega koji bi

  ga uvijek zabolio kada bi je ugledao. Dok je bila beba imala je aureolu platinaste kose i oi koje su uvijekgledale ravno u njegove kao da ima neto posebno rei samo njemu i nikom drugom. Bila je roena sa

 • snovima u oima i neim maginim u sebi to je ljude tjeralo da zastanu i zagledaju se u nju. Svi su uvijekzurili u Crvstal. Privlaila je ljude, privlailo ih je neto to je nosila duboko u sebi podjednako kao i njezinaljepota. Nije liila ni na koga iz obitelji, bila je jedinstvena i bila je glazba za oevo srce. On joj je izabraoime prvog trenutka kada ju je ugledao u Olivijinom naruju samo nekoliko trenutaka nakon roenja. Jasna isavrena. Crvstal. Ime joj je potpuno odgovaralo zbog njezinih svijetlih bistrih oiju i meke platinaste kose.ak su i djeca s kojima se igrala kao mala znala da je netoposebno, razlilta od njih na neki nedodirljiv nain. Bila je slobodnija, bistrija i sretnija od njih, nikada senije potpuno pokoravala pravilima i ogranienjima koja su joj drugi nametali, na primjer njezina uvijeknervozna, nikad zadovoljna majka, ili njezina mnogo manje lijepa starija sestra ili brat koji ju je nemilosrdnozadirkivao, pa ak i stroga baka koja je dola ivjeti s njima iz Arizone kada je Crvstal imala sedam godina, aposlije smrti djeda Hodgesa. ini se da ju je samo njezin otac razumio, samo je on znao koliko je izvanredna,poput nekakve rijetke ptice kojoj povremeno morate dozvoliti da slobodno poleti i visoko se vine iznadsvega to je obino i ovozemaljsko. Bila je stvorenje koje mu je osobno poslao Bog i zato je uvijek zbog njekrio pravila, donosio joj male darove, pravio zbog nje izuzetke, to je ostale neopisivo nerviralo.Crvstal! zauje se otar glas njezine majke pred vratima sobe koju je dijelila s Becky gotovo ve petnaest

  godina. Vrata su se otvorila prije no to je stigla odgovoriti i na njima se pojavila Olivija Wyatt; poslala joj jepogled pun nervoznog neodobravanja.Zato tu stoji bez iega na sebi? Bila je gola i prelijepa, ali Olivija nije voljela da je gleda takvu. Nije

  voljela razmiljati o njoj na taj nain, uskoro e postati ena, ali jo ima taj nevini djeji pogled koji jeupravo uperila u majku kada se okrenula prema njoj; Olivija je ve na sebi imala plavu svilenu haljinu kojue nositi na Beckynom venanju. Opasala je istu bijelu pregau, isto kao i baka Minerva. Ogrni se neim!Otac i brat su ti ustali! Strogo je pogledala Crvstal i zatvorila vrata za sobom, kao da oni stoje pred njima,ekajui da vide Crvstalino golo tijelo. Iskreno govorei otac bi ostao zadivljen, i zauen to vidi da vie liina pravu enu no to je to u stvari bila, a Jared bi, kao i uvijek, iskazao potpunu nezainteresiranost za sestrinuzauujuu ljepotu.Oh mama... Znala je kako bi se mama naljutila da ju je samo mogla vidjeti golu usred potoka prije nekoliko

  minuta. Nee oni ulaziti ovamo. Nasmijeila se i nevino slegla ramenima, dok ju je Olivija nastavljalagrditi. Zar ne zna koliko jo ima posla? Treba pomoi sestri oko haljine. Baki treba pomoi da naree puru iunku. Zar moe ikada biti od bilo kakve koristi, Crystal Wyatt?Obje su znale da to nije istina, ali rijetko kad je bila od bilo kakve pomoi enama u kui ve uvijek ocu.

  Vie je voljela da se vozi s njim na traktoru ili da mu pomae u skupljanju stoke kada nije imao dovoljnoljudi. Radila je neumorno za vrijeme stranih oluja unosei zalutalu telad i uvijek je bila neopisivo njena sastokom.Ali to nije nita znailo majci. Obuci se a onda je pogledala u istu bijelu haljinu koja je visila na vratimaormara, obuci plavu prugastu haljinu dok ne poemo u crkvu. Da se ne zaprlja dok bude pomagala baki.Dok ju je majka promatrala, Crvstal je obukla donje rublje i preko glave navukla staru plavu prugastuhaljinu. Na trenutak je opet izgledala kao dijete, ali njezine obline su ve bile takve da ih nije mogla sakriti niizbljedjela haljina na pruge. Jo je nije ni zakopala, kada se vrata otvorie i Becky bane u sobu, nervozno sealei na brata. Imala je smeu kosu poput majine i iroko razmaknute smee oi. Lice joj je biloljepukasto, ali obino, bila je visoka i imala je vitak stas, koji je pomalo podsjeao na Crvstalin, ali na njojnije bilo nita izuzetno i upravo je cvilei objanjavala Oliviji kako je Jared smoio sve runike u jedinojkupaonici na ranu.

  Ne mogu ak pristojno ni osuiti kosu. On to radi svakog dana, mama! Znam da to ini namjerno! Crvstalju je bez rijei promatrala kao da se nikada ranije nisu srele. Premda su petnaest godina ivjele jedna poreddruge, za njih se prije moglo rei da su strankinje nego sestre. Rebecca je bila majina ki, smea kosa i oi,nervozna, stalno se na neto alila. Upravo se trebala udati za momka u kojega se zaljubila kada je bilaCrvstalinih godina i kojega je ekala da se vrati iz rata. Sada, poto je prolo gotovo tono godinu dana odnjegovog sretnog povratka iz Japana, trebala se udati za njega. Imala je osamnaest godina i jo je biladjevica. Mrzim ga, mama! Mrzim ga! To se odnosilo na njezinog brata, a duga smeda kosa joj je onakomokra visila niz lea, a suze joj pekle oi dok je ljutito gledala u majku i sestru, grdei Jareda.Od sutra vie nee morati ivjeti s njim. Odvrati majka i nasmijei se. Prethodnog dana vodile su jedan dug

  razgovor, lagano se etajui pored staje i majka joj je objasnila to e Tom oekivati od nje njihove prvebrane noi u Mendocinu. Becky je ve poneto ula o tim stvarima od prijateljica, od kojih se nekolikoudalo nekoliko, rnjeseci nakon to su se njihovi ljubljeni vratili s Pacifika. Ali Tom je elio prvo nai posao,a Beckvn otac je zahtijevao da ona zavri gimnaziju. Ona je to i ispunila prije pet tjedana i ovog vedrog,sunanog dana kasnog srpnja, njezini e se snovi ispuniti. Postat e gospoa Thomasa Parkera. To je zvualotako odraslo i vie nego zastraujue. Crvstal se potajno pitala zato se njezina sestra udaje za njega. Becky s

 • Tomom nee nikada stii dalje odBoonevilla. Njezin e ivot poeti i zavrili se upravo tu, na ranu na kojem su odrasli. I ona je voljela ran,mnogo vie od ostalih i eljela se smiriti na njemu jednoga dana nakon to bude vidjcla djeli svijeta.Sanjarila je o drugim mjestima, nekim drmjim stvarima, drugim ljudima osim onih s kojima je odrasla.Zcljela je vidjeti jo neto od svijeta osim komada zemlje okruenog Mayacama planinama. ZidoviCrystaline sobe bili su ispunjeni fotografijama filmskih zvijezda, Grete Garbo i Betty Grable, Vivien Leigh iClarke Gabla. Bilo je tu i fotografija Hollywooda, San Francisca i New Yorka, a jednom joj je otac pokazao irazglednicu Pariza. Ponekad je sanjarila da ode u Hollywood i postane filmska zvijezda. Sanjarila je oodlasku na tajanstvena mjesta, poput onih o kojima se doaptavala s ocem. Znala je da su to samo snovi, alivoljela je razmiljati o njima. I duboko u srcu dobro je znala da eli mnogo vie od toga da cijelog ivotabude vezana za ovjeka kakav je bio Tom Parker. Otac mu je ponudio posao na ranu, jer ga nije uspionigdje drugdje nai. Napustio je gimnaziju da bi se poslije Pearl Harbora prijavio u vojsku. Becky ga jestrpljivo ekala, svake nedjelje mu pisala i ponekad mjesecima ekala da dobije od njega odgovor. Kada sevratio izgledao je tako muevno i bio pun pria o ratu. U dvadeset prvoj godini bio je pravi mukarac, ili jebar Becky tako mislila. A sada, godinu dana kasnije, postat e njezin mu.Zato nisi obuena? Becky se iznenada napadne sestru koja je bosa stajala u plavoj haljini na pruge koju joj

  je majka rekla da odjene. Trebala si biti ve odjevena! Bilo je sedam ujutro, a oni nee krenuti u crkvu prijepola jedanaest.Mama eli da pomognem baki u kuhinji. Rekla je to tihim glasom toliko razliitim od Olivijinog i

  Beckynog. Bio je to glas u kojem se gotovo nazirala promukla senzualnost njezinog pjevanja. Pjesme su bilenevine, ali glas koji ih je izvodio bio je ispunjen instinktivnom strau. Becky baci svoj mokri runik nakrevet kojeg su dijelile, a koji jo nije bio namjeten, jer je Crystal pobjegla u polje promatrati izlazak sunca.Kako da se tu oblaim, u tom neredu?Crystal spremi krevet naredi Olivija strogim glasom i ode

  pomoi Becky da se poelja. Sama je napravila veo za Becky, s malom krunom od bijelog satenaproivenog siunim bijelim perlama, iz koje su se sputali metri i metri krutog bijelog tila kupljenog u SantaRosi.Crvstal je poravnala posteljinu i navukla preko kreveta teki pokriva koji im je baka napravila jo prijemnogo godina. Olivija je napravila novi za Becky, kao vjenani dar. Ve je bio odnijet u malu kolibu naranu u kojoj e stanovati; otac e dozvoliti Becky i Tomiju da tamo ostanu dok ne budu u stanju sami netokupiti. Oliviji se svialo to e Becky ostati blizu nje, a Tomu je laknulo to nee morati da iznajmljuju kuukoju jo ne mogu plaati. Crvstal se inilo da Becky uope ne odlazi. tanovat e manje od pola miljeodavde, du blatnjavog traga kojim se esto vozila s ocem na traktoru.Olivija je paljivo etkala Beckynu kosu dok su razgovarale o Cliffu Johnsonu i njegovoj eni Francuskinji.Doveo ju je kui kao ratnu nevjestu i Becky je nadugako i nairoko razglabala o tome da li ih pozvati navjenanje.Nije ona ni upola tako loa zakljui Olivija prvi put u godini dana, dok je Crvstal nijemo stajala

  promatrajui ih. U njihovom drutvu se uvijek osjeala odbaena. Nikada je nisu ukljuivale u svojerazgovore. Pitala se da li e majka sada, poto Becky ode, svraati vie pozornosti na nju i pozornije sluationo to ona eli rei ili e Olivija provoditi cijelo svoje vrijeme u Beckynoj kolibi. Poklonila ti je vrlo lijepkomad ipke za koji kae da je pripadao njezinoj baki Francuskinji. Jednog dana moe neto lijepo od njenapraviti. To su bile prve ljubazne rijei koje je bilo tko izrekao o Mireilli od kada je dola, otprilike prijegodinu dana. Nije bila lijepa, ali je bila ljubazna i oajniki se trudila da se uklopi, unato poetnom otporusvih Cliffovih prijatelja i susjeda. Bilo je mnogo djevojaka koje su kod kue ekale momke da se vrate i nisuim bile potrebne jo i strankinje iz zemalja koje je bio zahvatio rat. Ali bar je bila bjelkinja. to nije biosluaj s djevojkom koju je Boyd Webster doveo kui iz Japana. Tu sramotu njegova obitelj nikada neeoprati. Nikada. Becky je zahtijevala od Toma da ne pozove Boyda i njegovu enu na vjenanje. Vikala je,cvilila, bjesnila, pa ak i preklinjala. Ali Tom je uporno ostao pri tome da mu je Boyd najbolji prijatelj, da surame uz rame preivjeli etiri godine rata, pa ak i ako je napravio glupu greku oenivi tu djevojku, needopustiti da mu ne doe na vjenanje. U stvari, zamolio je Boyda da mu bude kum, zbog ega je Becky jovie pobjesnila. Ali na kraju je ipak morala popustiti. Tom Parker je bio jo tvrdoglaviji od nje. Svima e bitineugodno zbog toga to e Hiroko biti s njima, ali ne zbog toga to nisu mogli zaboraviti otkuda dolazi sonimsvojim kosim oima i sjajnom crnom kosom. im bi je ugledali sjetili bi se momaka koji su se izgubili naPacificu. To je bila prava sramota, eto to je to bilo. Ni Tom je nije volio, ali Boyd je bio njegov drug, njegovprijatelj i on mu je bio odan. Boyd je plalio visoku cijenu te enidbe. Otkada ju je doveo kui nitko ga nijehtio zaposliti i svi u gradu su im zatvarali vrata pred nosom. Konano se nad njima saalio stari gospodin

 • Petersen i zaposlio ga na crpnoj stanici, to je Boydu leko palo jer je svojom pameu mogao postii mnogovie. Prije rata se namjeravao upisati na koled, ali sada za to nije bilo nade. Morao je raditi kako biizdravao sebe i Hiroku. Svi su mislili da e se obeshrabriti i otii. Bar su se nadali da hoe. Ali Boyd je, naneki svoj nain, bio zaljubljen u dolinu islo kao i Tad Wyatt i Crystal.Crystal je oduevila Boydova lijepa mala Japanka im je stigla. Hirokin njean, istanan nain ophoenja,oklijevanje u govoru, nevjerovatna utivost i oprezan engleski, privlaili su Crystal poput magneta. AliOlivija nije dozvoljavala Crystal da s njom razgovara, pa je ak i njezin otac smatrao kako e biti najboljedrati se podalje od njih. U neke je stvari bilo bolje ne zabadati nos, a ovih lana to su bili Websterovi.ta radi tu, zato samo sloji i zuri u sestru? Olivija je primijetila da ih Crystal promatra, i odjednom se

  sjetila njezinog prisustva. Jo prije pola sata sam ti rekla da ode u kuhinju i pomogne baki.Bez ijedne rijei Crystal napusti sobu beumno, onako bosa, a Becky nastavi nervozno brbljati o vjenanju.A kada je stigla u kuhinju, tamo su ve bile tri ene koje su dole s oblinjih farmi i raneva. Beckynovjenanje bit e dogaaj godine i prvo toga ljeta. Prijatelji i susjedi stii e izdaleka. Oekivali su dvijestotine gostiju pa su ene uurbano radile na posljednjim pripremama za ogromni ruak koji e biti posluenposlije crkvenog obreda.

  Gdje si ti, djevojko? otresne se na nju baka i odmah joj pokae na ogromnu unku. Zaklali su vlastiteprasie i sami osuili unku. Sve to e biti poslueno bilo je domae, ak i vino koje e njezin otac toiti.Crvstal prione na posao bez ijedne rijei, ali ve poslije nekoliko trenutaka netko je pljesne po stranjici.Ima lijepu haljinu, sestrice. Donio ti ju je tata iz San Francisca? Naravno, bio je to Jared koji joj se smijesios visine. Premda je imao esnaest godina jo je nevjerovatno uivao u tome da je zadirkuje i mui. Na sebije imao nove sportske hlae koje su mu ve bile prekratke i bijelu koulju koju je baka glaala i krobila doknije postala tako kruta da je sama od sebe mogla stajati. Ali jo je bio bos, cipele je nosio u rukama, a novisako i kravata nemarno su mu bili prebaeni preko ramena. Godinama su se on i Becky borili kao pas imaak, ali tijekom posljednje godine sve vie panje poklanjao je Crvstali. Posluio se komadom soneunke, a Crvstal ga lupnu po prstima.Odrezati u ti ih ako ne bude pazio. Ona zamahnu noem na njega, gotovo ozbiljno. Stalno ju je ljutio.

  Volio ju je zadirkivati, poigravati se s njom, nervirati je. esto bi je gnjavio dok ne bi zamahnula da ga udari,to je on uvijek lako izbjegavao, a onda bi je nimalo njeno lupio rukom po uhu zato to je uope pokualatako neto. Bjei od mene... idi, gnjavi nekog drugog, Jar. Mnogo ee ga je zvala Jared. Zato i ti neto nepomae?Imam ja vanija posla. Moram pomoi tati oko vina.Aha... kako da ne... Zaree ona na njega, vidjela ga je kako pije s prijateljima, ali prije bi umrla nego ga

  odala ocu. Cak i kada su bili u svai meu njima je vladala neka neizgovorena veza. Potrudi se da netoostane i za goste.A ti se potrudi da ne zaboravi cipele. Opet ju je pljesnuo po stranjici tako da je ispustila no i posegnula

  za njegovom rukom, ali prekasno, ve je jurio niz hodnik prema svojoj sobi, zvidei. Zastao je predBeckvnom sobom na trenutak, a onda provirio unutra; zatekao ju je u grudnjaku i gaicama dok je namjetalapodvezicu. Zdravo, mala... Auuu! Poeo je zavijati kao vuk, a Becky je strano vrisnula.Izbacite ga odavde! Zavitlala je prema njemu etku za kosu, ali on je zalupio vrata prije no to ga je ova

  pogodila. To su bili uobiajeni zvuci u udobnoj staroj ranerskoj kui, tako da nitko u kuhinji nije obratiopreveliku pozornost na Tada Wyatta kada je uao, ve odjeven za vjenanje u tamno plavo odijelo. Oko sebeje irio aureolu pouzdanosti, topline i tihe individualnosti. Nekada je njegova obitelj bila bogata, imali supuno novaca, ali najvei dio su izgubili jo prije mnogo godina, ak i prije Velike krize. Morali su prodatitisue jutara, ali on je uspio preobratiti ran i opet ga podii, vlastitim znojem i uz Olivijinu pomo. Ali prijeno to se oenio njome vidio je neto svijeta. Ponekad, kada bi odlazili na duge etnje ili se negdje vozili ukoiji ili pak ekali zimi da se krava oteli, priao bi Crystal o tome. S njom je dijelio one stvari koje jeodavno zakopao u sebi i na koje je gotovo zaboravio. Tamo vani14je veliki svijet, djevojice... s mnogo lijepih mijesta... nema ih mnogo koja su bolja od ovog... ali ipak ihtreba vidjeti... Priao joj je o mjestima kakva su New Orleans i New York, pa ak i o Engleskoj. Kad god biga Olivija ula, korila bi ga to puni Crvstali glavu glupostima. Olivija nikada nije bila nigdje dalje odJugozapada, pa joj je ak i to bilo nekako strano. Dvoje starije djece dijelilo je njezine poglede na svijet.Dolina im je bila dovoljna, kao i ljudi u njoj. Samo je Crvstal sanjala o jo neem i pitala se da li e to ikadavidjeti. I ona je voljela Dolinu, ali u njezinom je srcu bilo mjesta za jo neto osim toga. Kao i njezin otacstrasno je voljela Dolinu, ali je ipak voljela sanjati o udaljenim mjestima.Kako je moja djevojica? Ta Wyatt ueta unutra i ponosno pogleda svoju mlau ki. ak i tu, u kuhinji

  punoj ena, u staroj plavoj haljini na pruge, Crystalina ljepota i to to je vidi dirne ga u srce i on osta bez

 • daha, to uope nije mogao prikriti. Bio je zahvalan to se ona danas nije udavala. Znao je da to ne bi mogaopodnijeti. A i ne bi joj nikada dozvolio da se uda za nekoga kao to je Tom Parker. Ali za Becky je on biodobar. Becky nije sanjarila... na tajnim nebesima njezina srca nije bilo zvijezda... ona nije imala tajne vizije.elela je mua i djecu i kolibu na ranu, i obinog ovjeka kao to je bio Tom, nimalo ambicioznog i bezsnova, i upravo to e i dobiti.Zdravo, tata Crystal ga je pogledala ravno u oi i blago mu se osmjehnula; njihovoj beskonanoj ljubavi

  nisu bile potrebne rijei.Da li ti je majka napravila lijepu haljinu za danas? elio je da bude tako, oduvijek je to elio. Nasmijeio se

  kada se sjetio arapa koje je poklonio Crystal da ih nosi na vjenanju, premda je Olivija smatrala da je toluckasto od njega.Crvstal kimnu, jer ju je i dalje promatrao. Lijepa je. Ali ni izdaleka kao haljine koje se viaju u filmovima.Bila je to samo haljina. Lijepa, bijela haljina. Najlon arape e biti najbolji dio njezine garderobe, nevidljive iprozirne i tako uzbuujue. Ali Tad je znao da je ona mogla obui bilo to i opet izgledati ljupko.Gdje ti je mama? On se osvrne po kuhinji, ali ugledao je samo punicu i tri enine prijateljice i Crystal.Pomae Becky oko oblaenja.Ve? Uvenut e prije no to uope stignemo u crkvu. Izmijenie osmijehe; dan je ve bio topao, a u kuhinji

  kao da se puiio.Gdje je Jared? Ve itav sat ga traim. Ali vidjelo se da je dobre volje dok je to izgovarao, njega nije bilo

  lako naljutiti. Bio je strpljiv sa svo troje jo od njihovog djetinjstva.Rekao je da ti treba pomoi oko vina. Crvstal se nasmijei kada im se oiponovo sretoe i ona mu ponudi

  komadi unke zbog koje jeprije skmo nekoliko trenutaka korila brata.Vjerojtnije te mi pomoi da ga popijem. Oboje se nasmijae i on krentMUZ hodnik prema Jaredovoj

  spavaoj sobi. Jaredova strast su bili automobili, a ne ranevi i njegov je otac to znao; jedina koja je zaistavoljela ran, bila je Crvstal. Proao je pokraj sobe u kojoj se Becky oblaila uz majinu pomo i pokucao navrata sinovljeve sobe. Doi mi pomoi da prenesemo stolove, sine. Jo ima posla vani. Razmjestili su dugestolove i prekrili ih lanenim stolnjacima, koji su koriteni jo na vjenanju njegove majke, prije pola stoljea.Gosti e jesti u hladovini ogromnog drvea koje je okruivalo kuu.Tad Wyatt proviri u sinovljevu sobu i nae ga kako lei na krevetu, zagledan u asopis pun ena. Moe liodvojiti malo vremena i pomoi mi, sine? Jared skoi na noge nervozno se osmjehnuvi, nakrivljene kravatei kose sljepljene od tonika koji je kupio u Napi.Svakako, tata. Oprosti.

  Tad je bio paljiv i nije mu pokvario briljivo dotjeranu frizuru, ve mu je prebacio snanu ruku prekoramena. Bilo mu je udno to se jedno od njih ve eni. Jo je na njih gledao kao na djecu... sjeao se Jaredakako ui hodati... juriti pilie... a i trenutka kada je s etiri godine pao s traktora... sa seam ga je uiovoziti... a prvi put poveo u lov kada je bio tek neto vii od puke... Becky je neto malo bila starija od njega,a sada se udavala.Ba lijep dan za vjenanje tvoje sestre. Podigao je pogled prema nebu, i osmjehnuo se sinu, dok je

  naredivao Jaredu i trojici radnika s rana gdje da postave stolove. Proao je jo sat dok sve nije bilo onakokako je elio i kada se vratio u kuhinju na hladno pie zajedno s Jaredom, Crystal vie nije bila tamo, kaonijedna od ena. Sve su sada bile u Beckynoj i Crystalinoj sobi, divei se haljini, uzdiui i uivajui uBecky koja im se konano pokazala u ipki i prozranom sjaju. Bila je lijepa nevjesta, kao i veinadjevojaka; sve su se gurale oko nje, elei joj sve najbolje, pravei tajanstvene opaske o prvoj branoj noi,dok nije porumenila i okrenula se; pogled joj se zaustavio na Crystali koja se u kutu uvlaila u svojujednostavnu haljinu. Haljina uope nije bila uzbudljiva, ali upravo jc ta njezina krajnja jednostavnost samojo vie isticala njczinu ljepotu. Paljivo je ve bila navukla svoje dragocjene najlonke, a ravne lakiranebijele cipelice nisu je inile nimalo viom, to i nije bilo potrebno. Sve ene su se okrcnule i poglcdale je;stajala je nepomino u kutu s tom svojom blijedozlatnom kosom koja joj se sputala u snopovima, i malimvijencem od bijelih rua gotovo da je sliila anelu. U usporedbi s njom, Becky je bila previe naminkana,previe namjetena, i mnogo manje svoja. Crystal kao da se ukoila u rijetkom trenutku izmedu djetinjstva izrelosti, na njoj nije bilo nieg umjelnog, nieg sirovog, grubog, sve se uklapalo u tananu glatkou njezinezapanjujue ljcpote.I... Crvstal vrlo lijepo izgleda primjeli jedna od ena, kao da e od tih obinih rijei postati manje blistava,

  ali to je bilo nemogue, Crvstal je bila ono to je bila i to nita nije moglo umanjiti, ak ni jednostavna bijelahaljina koju je imala na sebi. Kada bi je ovjek pogledao zaboravljao bi na sve drugo osim na njezingraciozan hod i nevjerojatno lice pod vjeniem od sitnog bijelog cvijea. 1 Becky je nosila bijele rue i eneu sobi morale su snagom volje natjerati sebe da se okrenu i opet joj se ponu diviti. Ali nitko nije mogaoporei. Crystal je bila Ijcpotica.

 • Bit e bolje da krenemo konano ree Olivija i povede ene van gdje su ih ve ekali njezin mu i Jared.Posli su odvojenim automobilima do crkve. Samo vjenanje bit e skromno, prijatelje su pozvali kasnije naruak, ali tek ih je nekoliko bilo pozvano i u crkvu.Tad je promatrao ene dok su silazile niz stepenice trijema, razgovarajui, smijui se, hihoui poput mladihdjevojaka. To ga je podsjetilo na vlastito vjenanje. Olivija je vrlo lijepo izgledala u majinoj vjenanici, alisada mu se to inilo tako dalekim. ivol im nijc bio ba lak, posebice je teko bilo u vrijeme Velike krize, alisada je to sve bilo za njima. Ran je lijepo napredovao, djeca su im gotovo poodrasla, bili su sigurni i sretni usvom malom svijetu u svojoj udaljenoj dolini. A onda mu je odjednom zastao dah, kada se Becky pojavila natrijemu, stidljiva i ponosna, s velom koji joj jc skrivao lice, i buketom rua u drhtavim rukama. Divno jeizgledala i on osjeti bockanje suza u oima kada ju je ugledao.Nije li lijepa poput slike, Tade? proapfa ponosno Olivija, zadovoljna dojmom koji je njihova starija ki

  oito ostavila na njega. Godinama se trodila da vie zavoli Becky, ali uvijek jeCrvstal bila ta koja bi muzagrijala srce... Crvstal... nepokorna i slobodno graciozna,' uvijekJmu je bila zapetama. Ali Becky je konano uspjela.Izgleda divno, mila. njeno je poljubio ki, prislonivi joj usne na obraz pod velom i stisnuo joj ruku dok

  su se oboje savladavali da ne zaplau, a onda je taj trenutak proao i svi su ve hitali prema kolima koja e ihodvesti do crkve gdje e ona postati gospoda Thomasa Parkera. To je bio veliki dan za sve njih, a posebice zaBecky i dok je urno obilazio oko automobila da zauzme mjesto za upravljaem, iznenada je stao i osjetioiste one ubode u srcu koje je osjeao jo od prvog dana kada ju je ugledao. Stajala je stidljivo poput kakvekoute u jednostavnoj bijeloj haljini, nesigurna, stidljiva, sa suncem u kosi i oima boje neba; Crvstal jestajala i promatrala ga. Tono je znao ta osjea prema njoj i nije se borio protiv toga, znao je to mu znai ito mu je oduvijek znaila. I ona je na trenutak zastala i oboje su se osmjehnuli. Osjetila se jakom, ivom ivoljenom uvijek kada je bila u njegovoj blizini. Osmjehnuo se svom najmladem djetetu dok je ulazila uautomobil u kojima je Jared vozio baku i jednim divljim pokretom ona mu baci jednu od bijelih rua,zahihotavi pritom; uhvalio ju je. Ovo je bio Beckyn dan, nije mu bila potrebna Olivija da ga na to podsjeti,Crvstal je bila ono to je bila. A za njega je bila sve na svijetu. Bila je biser medu biserima. Bila jejednostavno... Crystal.

  2.Obred u crkvi bio je jednostavan, ljupki; mlada i mladoenja izmijenjali su zakletve u maloj bijeloj crkvi uJim Tbwnu. Becky je bila lijepa i ponosna u vjenanici koju joj je majka saila, a Tom nervozan i vrlo mladu novom plavom odijelu koje je kupio za vjenanje. Boy Webster je bio kum; imao je kosu boje bakra ipjegavo lice. Dok ih je promatrao iz prvog reda u crkvi, razmiljao je o tome kako su svi mladi, gotovo jodjeca.Crvstal je bila jcdina djeverua, stajala je sa strane i stidljivo gledala u Boyda trudei se da ne promatraznatieljno i zadivljeno njegovu enu koja je iza sjedila. Hiroko je na sebi imala jednostavnu zelenu svilenuhaljinu sa niskom bisera oko vrata i crne kone cipele na kopanje. Boyd je elio da odjene kimono. Nanjihovom vjenanju u Japanu nosila je obredni kimono u kojem je sliila lutki s tradicionalnim Kanzashiemu kosi, zlatnim bodeom i torbicom od brokata punom novia zataknutom za njezin zlatni obi. Ali sada je tosve bilo daleko za njima; Beckyni najblii i njezini prijatelji promatrali su kako postaje Tomova ena.Poljubio je mladu, Jared je klicao, a Olivija je brisala oi ipkanom maramicom koju je imala i na vlastitomvjenanju. Sve je prolo bez ikakve greke; neko vrijeme su ostali stajati vani, razgovarajui s obitelji iprijateljima, te divei se Becky. Kum je lupnuo po leima Tbma koji je sav blistao, svi su se rukovali s njim,ljubili i uivali u jednostavnoj proslavi. Jared je bacio aku rie na njih dok su se vraali u auto i u povorcikrenuli nazad na ran Wyatt, na briljivo pripremljen ruak oko kojega su se Olivija, Minerva i njihovesusjede trudile ve nekoliko proteklih dana.

  IvJim su stigli kui, Olivija se razletila po kuhinji davajui upute radnicima s rana kojim redom da iznoseposluavnike i plitke zdjele na stolove u dvoritu. Njihove ene su trebale pomoi u serviranju i ienjuslolova poslije jela; inilo se da se stolovi pretrpani hranom proteu u nedogled, pure i purani, peenagovedina, rebra i unke, graak i slatki krumpiri, povre i salate, hladetina i zainjena jaja, kolaii i slatkii,vone pite i divovska bijela torta postavljena na posebnom stolu. inilo se da ima dovoljno hrane za cijeluvojsku; Tad je pomagao mukarcima u otvaranju vina, a Tom se samo osmjehivao svojoj snahi, dok je Bojdstidljivo stajao pored njih. Boyd je bio zgodan momak, dobra srca i blagih oij'u, a Wyattove je oduvijekvolio. Njegova sestra, Ginny, je ila u kolu s Becky, a Jarada i Crystal se sjeao jo od malena, premda je

 • bio tek neto malo slariji od njih. Ali sa svoje dvadeset dvije godine, i etiri godine provedene u ratu, osjeaose mnogo, mnogo starijim.

  E pa Tome, i to si ostvario. Kako se osjea kao oenjen ovjek? Boyd Webster razvue usta u irokosmijeh, dok se Tom osvrtao oko sebe ne skrivajui zadovoljstvo. Za Toma Parkera je enidba s jednomWyattovom predstavljala korak naprijed. Veselio se to e ivjeti na ranu i sudjelovati u podjeli onoga to tosa sobom donosi, ako ne izravno, bar u stilu ivota. Tad ga je ve mjesecima pripremao, objanjavao mu jekako se uzgaja kukuruz, stoka, kako se obrauju vinogradi. Orasi su predstavljali najmanje unosan posao naranu, ali i oko njih je bilo dosta brige. Kada bi nastupila sezona branja oraha, svi na ranu bi se ukljuili iradili dok im prsti ne bi pocrnili od branja i krckanja oraha. Medutim, prvih nekoliko mjeseci Tom epomagati svom tastu u vinogradu.Aha, kladim se da ti to nee biti teko pone ga zadirkivati jedan od prijatelja ispred kojeg je bio tanjur do

  vrha napunjen unkom i puretinom, to se zove kuanje vina, zar ne, Tome? Mladoenja se sretno nasmijao;oi su mu bile malo previe sjajne. Nedaleko odatle Becky je hihotala okruena s djevojkama s kojima jeodrasla. Veina od njih bile su ve udane. Poto je rat konano zavrio, a momci se vratili kui ba nekako uvrijeme kada su jevojke zavravale srednju kolu, prole je godine u dolini bilo na desetine vjenanja, aneke od njih su ve imale bebe. Upravo su zadirkivale Becky kako e sigurno uskoro ostati u drugom stanju.Nee dugo proi, Becky Wyatt... vidjet e... manje od mjesec ili dva, i ve e ostati u drugom stanju!Djevojke su hihotale, aautomobili i kamioni nisu prestajali stizati, dovozei susjede, odjevene u njihovu najbolju nedjeljnu odjeu,koji su korili djecu i opominjali ih da se lijepo ponaaju, da ne deru odjeu divlje jurei s drugovima okostolova. Za nepun sat, okupilo se dvije stotine estitara oko dugih stolova s hranom i upola manje djece, onamala drala su se za sukanje majki, plaei se da odu previe daleko, bebe su se odmarale u narujima,nekoliko djeaka su oevi nosili na ramenima, a malo podalje od briljivo postavljenih stolova, velikaskupina djece trala su, igrala se skrivaa istog trena zaboravljajui na upozorenja roditelja. Djeaci su jurilioko drvea, nekoliko hrabrijih se popelo na grane, a djcvojice su stajale u velikim skupinama, priale ismijale se, a neke su se na smjenu ljuljale na ljuljakama koje je Tad napravio prije mnogo godina za svojudjecu. S vremena na vrijeme bi se na kralko pridruili svojim roditeljima, ali moglo se rei da je svakaskupina bila zadovoljna to moe zanemariti onu drugu; roditelji su pretpostavljali da su im djeca sigurna, jernisu daleko, a djeca su bila sretna to im se roditelji zabavljaju i nemaju vremena da brinu o njihovimnestalucima.Kao i obino, Crvstal je stajala u blizini grupe mlaih djevojica, gotovo zaboravljena; tek povremeno bi jojnetko poslao poneki pogled pun zavisti ili divljenja. Djevojice su je uvijek oprezno promatrale, a djeaci su,posljednjih godina, bili kao opinjeni njom, premda su to ponekad udno pokazivali, gurajui je i pravei sevani, pa su je ak i vukli za dugu plavu kosu, ili se pretvarali kako se hoe nadmetati s njom; ponekad bi jeprevie gurnuli i jednom rijeju radili su sve to im je padafo na pamet samo da bi privukli njezinupozornost, a da prilom nisu s njom ni rije progovorili. Djevojice su se pak trudile da uope s njom nerazgovaraju. Bile su preplaene njezinog izgleda. Odgurnule su je od sebe, a da ona nije razumjela zbogega. To je bila cijena koju je plaala za svoju ljepotu. Prihvatila je nain na koji su se ophodili prema njojkao neto to se nije moglo izmijeniti, ali jo nije shvatila zbog ega. Ponekad, kada bi je djeaci gurali, aona je osjetila hrabrost, uzvratila bi im istom mjerom, ili bi nekog od njih udarila, ili bi ih ak podmetnulanogu ako bi je nervirali. Jedino je na taj nain komunicirala s njima. Inae nisu obraali panju na nju. Sve ihje znala jo od malena, ali posljednjih godina, kao da je postala za njih stranac. I djeca su kao i njihoviroditelji bila svjesna njezine osebujnosti, njezine Ijepote koja je ljude ostavljala bez daha. Alinitko nije znao kako da se ponaa s njom. Bili su to jednostavni ljudi kojima se inilo da je za proteklihgodinu dvije ona postala netko drugi. To su najbolje osjetili momci koji su se vratili iz rata poslije etirigodine; zadivili su se kada su vidjeli to se dogodilo s Crystal. I kao mala je bila lijepa, ali nita na njoj nijenagovjetavalo, kada joj je bilo deset, kakvom e ljepoticom postati. Ali dio njezinog arma sastojao se utome to jo nije bila svjesna dojma koji je ostavljala na mukarce oko sebe, to je jo bila strpljiva i dobrenaravi kao u vrijeme dok je bila dijete. Sada je bila samo stidljivija, jer je osjeala da na ljude oko sebeostavlja drugaiji dojam, ali nije znala zato je to tako. Samo se brat odnosio prema njoj kao i do tada, sgrubom naklonou. Ali to to nije bila svjesna svog izgleda inilo je njezinu nevinost samo josenzualnijom, a toga je njezin otac bio i te kako svjesan, pa joj je jo prije dvije godine rekao da se prestanekretati oko radnika na ranu. Znao je tono to su mislili i zato nije elio da Crvstal nesvjesno uini neto tobi ih izazvalo. Njezina blagost i tihi nain na koji se kretala medu njima bili su mnogo izazovniji nego da sepred njima pojavila kao od majke roena.Ali Tad sada nije brinuo za nju, priao je o politici, sportu, lokalnim traevima i cijeni groa s prijateljima.Za sve njih je ovo bio sretan dan, njihovi prijatelji su jeli, razgovarali, smijali se, a djeca su se igrala u blizini,

 • dok ih je Crystal promatrala.I Hiroko se drala rezervirano, postrance, u hladu drveta, tiha i sama, ne skidajui oi s mua. Boyd jerazgovarao s Tomom okruen prijateljima, obnavljali su sjeanja na rat. Teko je bilo povjerovati da sezavrio prije gotovo godinu dana. Kao da je cijeli jedan ivot bio za njima, pun uasa i uzbudenja,sklopljenih prijateljstava i izgubljenih prijatelja. Sada je tamo stajala samo Hiroko, kao ivi podsjetnik naono to su bili i ono ega su se jo sjeali. U njihovim pogledima vidjelo se otvoreno neprijateljstvo i nijednajoj ena nije prila. ak ju je i njezina ogorica, Ginny Webster, izbjegavala. Ginny je na sebi imala pripijenuruiastu haljinu s dubokim izrezom na grudima, preko koje je nosila jaknicu odgovarajue boje sa sitnimbijelim tokastim uzorkom koja se irila na kukovima tako da je isticala njezinu lijepo oblikovanu stranjicu.Smijala se glasnije od ostalih i flertovala sa svim Bovdovim prijateljima, isto onako kao to je to radila i prijekada bi ih Boyd dovodio kui poslije Skole, a ona pokuavala da ulovi bratovljeve drugove. Ali uinak kojije postizala i stil kojim se koristila bili su sasvimdrugaiji od Crystalinih. Bila je oigledni simbol seksa s onom svojom svjetlocrvenom kosom, pripijenomhaljinom i napadnom Sminkom. O njoj su ve godinama kruile raznorazne prie; mukarci su voljeli da jena trenutak zagrle i spuste pogled niz njczinu haljinu do jedrih grudi. To je kod mnogih od njih budilosjcanja. Jo od vremena kada je napunila trinaest godina, Ginny jc uvijek bila velikoduna kada su njezinedrai bile u pitanju.ta to ima, Ginny? Mladoenja stade uz nju, a iz usta mu sc osjealo neto jae od vina koje je Tad sluio.

  Nekolicina mukaraca pila je viski u staji i Tom im se, kao i uvijek, pourio pridruiti. Promatrao ju je soitim zanimanjem dok ju je stiskao uz sebe, a ruku joj zavlaio pod jaknicu. Drala je Beckyn buket, ali onnije mislio na cvijee kada joj je postavio ono pitanje. Gledao je ravno u prorez meu njezinim grudima. Tisi uhvatila buket? Onda si ti slijedca na redu. Razuzdano se nasmijao, otkrivi lijepe zube i izvivi usta uosmijeh koji je osvojio Beckyno srce prije toliko godina. Ali Ginny ga je dosta dobro poznavala, znala je onjemu neke stvari koje za pojedince nisu bile tajna.

  Rekla sam ti da u se dosta brzo udati, Tome Parkeru. Zahihotala je, a on ju je privukao jo blie. Boyd jepocrvenio i okrenuo glavu od svoje sestre i prijatelja, pri emu je ugledao svoju siunu enicu finu poputslonovae koja ih je promatrala iz daljine. Boyd osjeti bol u srcu kada pogleda u Hiroku. Rijetko kad ju jeputao od sebe, ali danas, kao Tomov kum, nije mogao da joj pokloni onoliko panje koliko je elio. I dok suse Ginny i Tom zadirkivali i smijali, Boyd se neprimjetno izvukao i otiao potraiti Hiroku. Nasmijeila muse dok je prilazio i on osjeti kako mu je srce bre zakucalo kao i svaki put kada bi pogledao u njezine blageol Kada se nalazio daleko od kue, ona je bila ta koja ga je tjeila i koja mu je ugadala i bila mu je posveodana od prvog dana u dolini. Srce mu se kidalo kada bi vidio kako se ljudi neljubazno odnose prema njoj.Unato upozorenjima prijatelja u Japanu, nije bio pripravan na opakost njihovih rijei, ni na to da e im svizalupiti vrata pred nosom. Vie puta je pomislio na to da se odseli, ali ovo je bio njegov dom i on nije htiobjeati, bez obzira ta mu oni rekli ili uinili. Brinuo je samo za Hiroku. ene su bile tako neljubazne s njom,a mukarci jo gori. Zvali su je Koreanka ili Jap. ak ni djeca nisu htjela razgovarati s njom, jer su imroditelji to zabranili. Kako su svi bili daleko od njezine brine obitelji pune Ijubavi u Japanu.Jesi li dobro? Osmijehnuo joj se, a ona je sagnula glavu i kimnula, a onda ga stidljivo pogledala na nain od

  kojeg mu se srce uvijck topilo.Dobro sam, Boydsan. Ovo je vrlo lijepa sveanost. Nasmijao se njezinom izboru rijei, a ona se zastidjela i

  potom zahihotala. Ne? 'Da. On se sagne i poljubi je njeno, ne obazirui se da li ga tko gleda. Volio ju je i ona mu je sada bila ena

  i neka svi idu do avola, ako nisu u stanju to shvatiti. Njcgova crvena kosa i pjegice bili su u otromkontrastu s njezinom koom boje slonovae i kao ahat crnom kosom koju je uredno pokupila u malu punduna zatiljku. Sve je na njoj bilo jednostavno i uredno i lijepo sloeno. Ni njezina obitelj nije bila nita manjezauena nego njegova kada su im rekli da e se vjenati. Otac joj je zabranio da ikada ponovo vidi Boyda,ali na kraju, uvjerivi se koliko je Boyd dobar, njean i koliko voli djevojku, unato samima sebi i majinimsuzama, ipak su popustili. Hiroko im u pismima ni jednom rijel nije spomenula kako su je grozno primili uAlexsandrovoj dolini, pisala im je jedino o maloj kolibi u kojoj su ivjeli, divnim krajolicima, svojoj ljubaviprema Boydu, tako da je sve zvualo jednostavno i lako. Kada je tek stigla nita nije znala o logorima zaJapance za vrijeme rata, ili o bijesu i preziru na koji e naii u Kaliforniji.Jesi li jela? Osjeao se krivim kada je shvatio kako dugo ju je ostavio samu i odjednom mu je sinulo, s

  razlogom, da nita nije okusila. Bila je suvie stidljiva da bi bilo kome prila od dugakih stolova oko kojihsu se okupili susjedi.Nisam jako gladna, Boydsan. Toplo je.Odmah u ti neto donijeti. Polako se navikavala na zapadnjaku hranu, premda je za njih i dalje uglavnom

  kuhala na japanski nain, koji je on toliko zavolio u Japanu i koji je nauila od majke. Odmah se vraam.

 • Ponovo ju je poljubio i pohitao prema stolovima, koji su jo bili puni hrane koju su Olivija i njezina majkapripremile, a kada je krenuo nazad k njoj nosei tanjur, iznenada je stao, ne mogavi povjerovati svojimoima. Nosei Hirokin zakanjeli ruak, Boyd je pourio prema visokom, tamnokosom rnukarcu koji serukovao s Tomom Parkerom. Izdvajao se od ostalih gostiju kako po tamnoplavom kaputiu, bijeiim hlaamai svijetlocrvenoj kravati, tako i po aueroli koja je nagovjetavala jedan svijet dokolice tako stran ovoj dolini.Bio je samo pet godina stariji od Boyda i sada je izgledao drugaije, ali na Pacifiku su bilibliski prijatelji. Spencer Hill mu je bio pretpostavljeni kao i Tomu, pa je ak doao na Bovdovo i Hirokinovjenanje u Kyotu. Kada mu je Boyd priao sa irokim osmjehom, Spencer se upravo rukovao s Tomom iestitao mu; bio je preplanuo i leeran i inilo se da mu je i ovdje isto onako ugodno kao i u Japanu uuniformi. Bio je to ovjek koji se svagdje dobro osjeao, a svojim duboko plavim oima mogao je u trenuvidjeti sve oko sebe, ve trenutak kasnije smijao se s Boydom Websterom.Neka sam proklet... opet ti! Mali pjegave! Kako je Hiroko? Boyda je dirnulo to to joj se sjeao imena;

  osmjehnuo se dok mu je pokazivao prema drveu ispod kojega je stajala.Dobro je. Ba je prolo dosta vremena, kapetane... Oi im se sretoe i u trenutku se prisjetie sveg onog

  bola kojeg su zajedno doivjeli, svih strahova, ali bilo je u tom sjeanju jo neeg, bilo je bliskosti koja jenestala u nepovrat. Bliskosti roene iz tuge, uzbuenja, uasa, ali i pobjede. Ali ta im je pobjeda sadanalikovalaa na tren u usporedbi s ostalim i svi su se oni zapravo sjeali godina koje su joj prethodile. Dodi jepozdraviti. Spencer se ispriao ostalima i prepustio Toma njegovim kohortama, koje su do tada ve bilepodosta opite i nestrpljive da se vrale u staju po jo viskija.Kako ti ide? Pitao sam se da li e biti tu. To jest da li ste se ve vas dvoje do sada preselili u grad. esto je

  razmiljao o tome kako bi za njih dvoje bilo lake ivjeti u gradu kao to je bio San Francisco ili Honolulu,ali Boyd je vrsto odluio da se vrali kui u dolinu o kojoj je tako esto priao.Hirokine oi se razrogaie od iznenaenja kada ga ugleda i ona mu se nakloni. Dok joj se Spencer smijeioprimijetio je da je isto onako siuna i profinjena kao to je bila i prije godinu dana na njihovom vlastitomvjenanju. Ali sada je u njezinim oima nazirao jo neto, mudrost i tugu koje u njima ranije nije bilo iSpenceru nije bilo teko pretpostaviti kako protekla godina za nju nije bila laka.Izgleda prelijepo, Hiroko. Tako mi je drago to vas oboje ponovo vidim. On njeno prihvati njezinu ruku,

  a ona pocrveni ne usudivi se podii pogled, jer ih je njezin mu promatrao. Kapetan je bio tako potenprema oboje, uinio je sve to je bilo mogue da ih obeshrabri da se ne vjenaju, ali na kraju, stao je naBovdovu stranu kao to bi uvijek stao na stranu svojih ljudi, ili u bici ili izvan nje. Bio je to ovjek kojem suse njegovi Ijudi uvijek mogii obratiti i oni su to znali. Bio je snaan, inteligentan i Ijubazan, ali i nemilosrdan kada bi ga iznevjerili, to su rijelko inili. Malo je bilo onih koji su bili pod njegovomkomandom, a nisu eljeli slij'editi njegov primjer. Radio je naporno, borio se rame uz rame s njima i kao daga nita nije moglo zamoriti dok su se borili za pobjedu, i sada je bilo tako udno... sve je bilo gotovo, nalisu se tu, na suprotnom kraju svijeta, sigurni, ali ipak nita od svega toga nije bilo zaboravljeno. Prolo jedosta vremena, zar ne? Spencerov pogled sretne Bovdov i on u njegovim oima primjeti da je ovaj postaostariji i mudriji; oboje su u ratu vidjeli mnogo bola. Bez uniforme je zgodni kapetan izgledao mnogo mladenego posljednjeg puta kada su se sreli, kada je Boyd odlazio iz Japana za San Francisco.Nisam znao da e i ti danas biti ovdje primjeti tiho Boyd; Spencer nije mogao ni naslutitii koliko je bio

  sretan to ga vidi. On je bio prva osoba koja se ljubazno ophodila prema Hiroki od kada je stigla prologrujna u Kaliforniju. Tbm mi nita nije rekao.Sigurno je previe razmiijao o svojoj mladoj. Spencer im se iroko nasmije. Pisao sam mu da u pokuali

  doi, ali ni sam nisam znao sigurno do prije nekoliko dana. Trebalo sam ve biti u New Yorku. Ali izgledada mi se ne ide iz Kalifornije. On se osvrne okolo, a Boyd prui Hiroki tanjur i stade je nutkati da kua,meutim, nju je mnogo vie zanimao njihov prijatelj nego hrana i ona paljivo spusti tanjur na panj iza sebe.Da li ste ovdje na ljetovanju, gospodine? U Bovdovim oima se vidjela ljubav i potovanje koji su obiljeili

  njihov odnos u Japanu; Spencer odmahnu glavom i glasno se nasmije.Ne, nisam i za boga miloga, Websteru, zar si zaboravio da se zovem Spencer?

  Boyd Webster porumeni kao mak, to mu se redovno dogaalo, ak i u aru bitke. Njegov pretpostavljeni muje zbog toga nadjenuo mnogo nadimaka i dvojica mukaraca se opet nasmijae. Pomislio sam da bi memogao poslati na vojni sud, ako bih te oslovio po imenu. Hiroko se osmjehne; dok ih je promatrala sjetila sejednog sretnijeg vremena daleko, daleko odavde, kada je bila kod kue, a ne stranac koji nigdje nijedobrodoao.Vjerovao ili ne, opet sam se vratio u kolu. Nita pametnije mi nije palo na pamet poslije rata. Upravo sam

  dao godinu na pravu. Uspio je poloiti dvije godine u jednoj, i slijedeeg ljeta e diplomirati pravni fakultetna Stanfordskom sveuilitu.Na istoku? Boyd je mislio da e ovjek kao Spencer Hill poi na Yale ili Harvard. Znao je da ima novaca,

 • ali ne i koliko. Spencer nikada nije priao o takvim stvarima, ali svima je bilo jasno da je obrazovan i da jeporijeklom iz dobre obitelji; svi su nauli glasine da je porijeklom iz vane obitelji na istoku, premda on tonikada nije spomenuo. Pohadao je koled, to su svi znali, i bio je oficir, ali sve ostalo je bilo obavijeno velomtajne, a dok su puzali kroz minsko polje nikom od njih to i nije bilo vano.Ali Spencer je odmahivao glavom dok je promatrao svog mladog prijatelja i razmiljao o tome koliko je ovomjesto bilo udaljeno od svijeta kojeg je poznavao. inilo mu se da je nekoliko svjetlosnih godina odprofinjenosti San Francisca. Ovo ovdje bio je ivot u malom o kojem nikada nije ak ni razmiljao, svijetranera i farmera, ljudi koji su obradivali zemlju. ivot im je bio tcak i premda mu je bilo tek dvadeset dvijegodine to se vidjelo na Boydovom licu. Ne, na Stanfordu sam. Zaustavio sam se ovdje na putu kui izaljubio se u ovaj' kraj. Upisao sam se prije no to sam se vratio u New York. Znao sam da to nikada ne bihuinio ako bih ekao da prvo stignem kui. Ovdje mi se svia. Izgledalo im je nevjerovatno da je Stanfordudaljen odatle tek tri sata, to se njih tie mogao se nalaziti i u drugoj dravi. Vratit u se u jesen. Obeaosam svojima da u se preko ljeta vratiti na istok. Proveo sam tek nekoliko tjedana s njima po povratku izvojske, a onda sam krenuo na studij prava. Moda je to pomalo ludo u mojim godinama, ali izgleda da je ratmnoge usporio. Ncki su ak stariji od mene. A ta je s tobom, Boyde? Cime se bavi? Hiroko je tiho sjela isluala njihov razgovor. Pitala se da li e mu se Boyd poaliti. Nikada se nije alio, bar ne pred njom, a ovihdana gotovo i nije imao s kim priati. Oboje su se zaudili kada ga je Tom zamolio da mu bude kum navjenanju. Nitko drugi ih nikada nije pozvao, pa ak ni razgovarao s njima, ak je ponekad stari gospodinPetersen morao sam da ulijeva benzin, jer su neki odbijali da im Tom pomogne.

  Sve je u redu. Teko sam naao posao, jer smo svi u isto vrijeme stigli kui. Ali sada nam je dobro. Hirokoga je promatrala, njezin pogled Spenceru nita nije otkrio i on samo kimnu.Drago mi je. brinuo je zbog njih dvoje i vie puta se ljutio sam na sebe to nije ostao u vezi. Dok je bio u

  njegovoj jedinici, volio je Boyda mnogo i brinuo se Slo je oenio Hiroku. Drago mu je bilo to se sve dobrozavrilo. Znao je da je bilo i drugih kojinisu dobro ivjeli, ljudi koji su se otuili od svojih obitelji zbog ratnih snaha koje su doveli kui, a nekiodavi se piu izvrili su ak i samoubojstvo, ostavivi ene koje su doveli kui na milost i nemilost zemljikoja nije znala pratati. Ali njih dvoje su dobro izgledali i jo su bili zajedno, to je ve bilo neto. Da liikada navraate u San Francisko?Boyd se osmjehne i odmahne glavom. ivot im je bio dovoljno teak i tu gdje su bili, a ionako ne bi imalinovaca za benzin, ali on to Spenceru nije rekao. Bio je mlad i ponosan i bio je uvjeren da e njih dvojeuspjeti.Trebao bi mi ponekad doi u posjet. Postat u pravnik tek za godinu dana. Nevjerojatno, zar ne? Obojica se

  nasmijac, ali Boyd nije bio iznenaden. Kapetan je od prvog dana kada ga je upoznao odisao uspjehom, svisu ga voljeli, dobrovoljci i oficiri. Boyd je oduvijek vjerovao da e on jednog dana postati poznat, a to to epostati pravnik bila je nedvosmisleno samo prva stepenica na Ijestvici uspjeha. Spencer se osvrnuo oko sebe,dok mu se Boyd smijeio, a onda im se pogledi opet sretoe. Kakva je Tomova nevjesta? ini mi se da jedobra djevojka.I jest. Sestrina prijateljica.

  Kada je to izrekao, obojica se nasmijae. Spencer je mnogo toga uo o Ginny Webster. Neprestano je Boyduslala svoje fotografije u kupaem kostimu i traila od njega da joj nae vojnike kojima bi mogla pisati. U tovrijeme je jo bila tinejderka, imala isto svjetlocrvenu kosu kao i njezin brat, iste pjegice, ali i nevjerovatnozgodno tijelo. Wyattovi su dobri ljudi. Tom e raditi na ranu s Beckynim ocem. Boydu je to zvualo kaoBoji dar i iznenada se posramio, pomislivi kako je to ipak manje slavno od studiranja prava na Stanfordu.Medutim, vidjelo se da ih on iskreno sve potuje, dok je pogledom kruio okolo. Ran je ostavljao dobardojam, bio je ist i napredan, a gosti koji su razgovarali u sjeni drvea nalikovali su mu na pristojne, odluneljude. Tad Wyatt je dobar ovjek. Tom je imao sree.Kao i ti. Spencer je to izgovorio vrlo njeno, pogledavi toplo u Hiroko pa u Boyda, a u oima mu se

  nazirao traak zavisti. On ni za koga nije mario, nikoga nije volio niti je njega itko volio kao to je Hirokovoljela svoga mua. Gotovo da im je zavidio na tome, ali njemu se nigdje nije urilo. U njegovom je ivotubilo mnogo ena i ne moe se rei da se nije dobro zabavljao. U dvadeset sedmoj godini jo mu se nije uriloda se smiri. Prvo je elioneke druge stvari, da zavri pravo na primjer i da se vrati u New York. Otac mu je bio sudac i on mu je rekaoda e najpametnije postupiti ako postane pravnik. S diplomom pravnika i vezama koje e stei na sveuilitukao to je bio Stanford, ekao ga je ugodan ivot. A zahvaljujui njegovom izgledu i lakom ophodenjumnoga e se vrata otvoriti pred Spencerom Hillom. Kao to je to oduvijek bio sluaj; vodio je lijep ivot igdje god krenuo, ljudi bi ga zavoljeli. Imao je integritet i stil i bio je pametan kao sam vrag. To mu je vieputa spasilo ivot na Pacifiku, kao uostalom i ivote njegovih ljudi. Neiskustvo je nadoknadivao

 • domiTj'atou i hrabrou. Da li bi se trebao umijeati meu goste?Boyd se nasmije. Svakako. Dodi, upoznat u te sa svojom sestrom.Konano stade ga zadirkivati Spencer Hill. Hou li je prepoznati bez kupaeg kostima? Ali dok su se

  lagano pribliavali ostalim gostima, odmah ju je uoio i to ne samo po svjetlocrvenoj kosi tako slinojBovdovoj, ve po tijelu stegnutom u usku ruiastu haljinu i odgovarajuu jaknicu. Djevojka koja se smijalapripita, ona koja je jo drala uveli buket to ga je Becky bacila, a ona ga uhvatila jedino je ona mogla bitiBovdova sestra, Ginny. Boyd ih je upoznao, a Ginny je pocrvenila gotovo kao njezina haljina kada joj jeSpencer stegnuo ruku i rekao nekoliko rijei o tome kako je njezin brat bio hrabar na Pacifiku.Nije mi rekao da stc tako zgodni, kapctane. Zahihota ona i stisnu se uz njega; mirisala je na jeftini parfem i

  vino. Boyd ga je zatim predstavio svom ocu, ali bilo je oigledno da su odnosi izmeu starijeg ovjeka skojim se Spencer upravo rukovao i njegovog sina vrlo zategnuti, a i nije bilo teko pogoditi da je to zbogHiroke.Spencer je ostao malo s njima, prisjeajui se prolih dana s Boydom i Tomom, a zatim se ualjio da seposlui aom domaeg vina. Porazgovarao je s nekolicinom gostiju, a zatim se izdvojio poeljevi malo bitisam u sjeni drvea, osjetivi da je ovaj seoski mir uzburkao u njemu osjeaje koja su odavno bilazaboravljena. Njegov su ivot odreivali gradski poslovi i studiranje u Stanfordu, tako da je rijetko imaovremena da sam ode na neko mjesto slino ovome. Kao da je napravio korak natrag u vremenu; starci susjedeli ispod rvea za stolovima prekrivenim bijelim lanenim stolnjacima iji su se rubovi polagano njihalina povjetarcu, a djeca trala i vikala u daljini. Ako bi zatvorio oi, mogao bi zamisliti dase nalazi u Francuskoj, ili ak i u nekom drugom stoljeu, da obitelji i prijatelji razgovaraju i smiju se, da sebrda proteu iza njih; stajao je tako ispod divovskog drvea i sanjario, a onda je odjednom osjetio da ganetko promatra. Okrenuo se i ugledao jedno predivno dijete kako zuri u njega; bila je bosa i via od veineprisutnih ena, ali nije bilo sumnje da je jo malena djevojica. Dijete s tijelom ene i velikim plavim oimaiji pogled kao da mu je dopirao do same due dok ga je promatrala. Dugakom, gracioznom rukom sklonilaje s lica grivu bijeloplave kose; poput malja ga je zaprepaslila njezina ljepota. Stajao je nepomino i oi suim se srele, ali nijedno od njih nije progovorilo; gledao ju je nesposoban da odvoji pogled od nje. Nikada nijevidio nikog tako lijepog nili nevinog. Na sebi je imala jednostavnu haljinu i stajala je bosa u travi. udio jeda isprui ruku i dodirne je.

  Zdravo. Progovorio je prvi, a ona kao da mu se plaila odgovoriti. elio joj se osmjehnuti, ali njezine su gaoi paralizirale, bile su tako plave, nije se mogao sjetiti da je ikada ranije takve vidio, oi boje ljetnog nebakoje su u rano jutro podsjcale na lavandu. Da li se danas lijepo zabavlja? Pitanje mu se odmah uiniglupim im ga je izgovorio, ali nije joj mogao rei kako je ljupka, a upravo je to jedino elio, dok ga je ona idalje promatrala. A onda mu se lagano poela osmjehivati i paljivo mu prilaziti poput mlade koute koja sepojavljuje iz ume. Zanimalo ju je tko je on, vidio joj je to u oima, ali se plaio da e je uplaiti i otjerati akojoj poe u susret. Morat e je pustiti da mu sama pride, a tako je elio da isprui ruku i privue je blie.Jesi li ti Tomov prijatelj? Glas joj je bio dubok i glatki i isto onako svilenkast kao i blijedo plava kosa koja

  kao da ga je preklinjala da je dodirne. Ali morao je ostati priseban. Bila je jo dijete i njega samog suiznenadili vlastiti osjeaji. Nije odisala oiglednom seksulanou kao Ginny Webster u svojoj pripijenojruiastoj haljini, ve je bila nekako tanano senzualna, poput krhkog cvijeta koji raste u divljini na vrhuplanine.Bili smo zajedno u vojsci, u Japanu.

  Ona kimnu, kao da je to nimalo nije iznenadilo. Znala je da ga nikada ranije nije vidjela. Istinu govorei,nikada nije vidjela nikog slinog njemu. Taj je ovjek u sebi nosio nekovrsnu uglaenost i pritajenuistananost koji su je zadivili. Sve na njemu je bilo besprijekorno i skupo, od savreno skrojenog kaputia dosavreno bijelih hlaa, svijetle svilene kravate i lijepo oblikovanih ruku. Alinajvie od svega zadivile su ga njegove oi. Postojalo je neto u njima to ju je kao magnet privlailo.Poznaje li Boyda Webstera? Znatieljno je nakrivila glavu na jednu stranu, dok joj je kosa slobodno padala preko

  ramena. I on je bio u Japanu sa Tomom.On kimnu, ne skidajui poglede s nje i pitajui se tko je, kao da je to bilo vano. Poznajem ih obojicu. Nije joj rekaoda im je bio pretpostavljeni. To nije bilo bitno. Poznajem i Hiroku. A ti?Ona lagano odmahnu glavom. Niko ne smije s njom razgovarati.On kimnu, bilo mu je ao to je tako, ali nije bio iznenaen. Toga se plaio od samog poetka, a sada je ovonevjerovatno stvorenje potvrdilo da je bio u pravu. To nije dobro. Ona je dobra devojka. Bio sam im na vjenanju.Teko je nalazio rijei, jer bila je tako mlada, a i zato to se sav grio od udnje dok ju je gledao, da bi se na krajuzapitao je li poludio. Bila je dijete, sam je sebe uvjeravao, ili u najboljem sluaju moda mlada djevojka. Nije moglaimati vie od etrnaest, petnaest godina, pa ipak mu je u njezinom prisustvu zastajao dah.Jesi li iz San Francisca? Morao je biti. Ljudi iz doline nisu mu ni slini, a ona nije mogla zamisliti da netko dolazi iz

  nekog mjesta koje je udaljenije od San Francisca.

 • Sada jesam. U stvari, ja sam iz New Yorka. Ali ovdje pohadam fakultet. Nasmijeio se kada je to izgovorio, a ona senasmijala, to ga je podsjetilo na ubor planinskog potoka; prila mu je jo malo blie. Ostala djeca su se i dalje igrala udaljini i kao da im uope nije nedostajala.Koji fakultet studira? Pogled joj je bio jasan i iv i on je osjetio da se ispod njezine stidljivosti krije neka briga.Pravni.Sigurno je teak.Je. Ali zanimljiv i meni se svida. A to ti radi? Bilo je to glupo pitanje i on je toga bio svjestan. to je ona u svojim

  godinama mogla raditi osim da ide u kolu i igra se s drugaricama iz doline.Idem u kolu. Ubrala je dugaku vlat trave i poela se njome igrati.Voli li kolu?Ponekad.Dobar odgovor. Ponovo joj se osmjehnuo pitajui se kako li se zove. Vjerovatno Sally ili Jane, ili moda

  Mary. Ovde ljudi nisu imali neobina imena. A onda, kao da e to njoj neto znaiti, on se predstavi, a onakimnu i dalje ga promatrajui oprezno i zadivljeno.Ja sam Crvsial Wyatt. Ime joj je savreno odgovaralo.Jesi li u nekoj rodbinskoj vezi sa snahomTo mi je sestra.

  Pitao se zato li Tom nije nju priekao, ali moda ovdanji ljudi nisu shvaali kako je nevjerojatno bila lijepa,premda je u to teko bilo povjerovali.Ran je prelijep. Vjerovatno je ovdje lijepo ivjeti.

  Ona se nasmije, otvorenije nego maloprije, kao da je nestrpljiva da s njim podijeli neku tajnu. Jo je ljepetamo u brdima, tamo prolazi rijeka koju ne moe odavde vidjeti. Tata i ja ponekad zajedno jaemo pobrdima. Tamo je doista lijepo. Zna li jahati? Zanimao ju je, gotovo isto onoliko koliko i ona njega, dok ju jesluao.

  Ne ba najbolje. Ali volim jahati. Moda u jednog dana ponovo doi da me ti i tvoj tata nauite. Onakimnu, kao da joj se ta ideja svidjela, a onda ju je netko pozvao. U poetku nije obraala panju na te pozive,ali na kraju se ipak okrenula i poalila zbog toga. Bio je to njezin brat. Spencer se rastuio. Konano su je sesjetili. Drago mi je to sam s tobom popriao. Znao je da e ga za koji trenutak napustiti, a on je tako elioispruiti ruku i bar je jednom taknuti. Plaio se da je nikada vie nee vidjeti, elio je da zaustavi vrijemekako bi se uvijek sjeao ovog trenutka, ispod drvea... prije nego to odraste... prije nego to on ode... prijenego to ivot stigne da je pokvari.Crystal! Sada ju je ve dozivalo nekoliko glasova u zboru. Nije se vie mogla o njih ogluivati. Doviknula

  im je da e odmah doi.Hoe li se stvarno jednog dana vratiti? Kao da je osjeala isto to i on. Kao da nije eljela da je napusti, jer

  nikada jo nije vidjela tako zgodnog mukarca, osim filmskih zvijezda ije je slike vjesila po zidu u svojojsobi. Ali on je bio nekako drugaiji, bio je stvaran. I razgovarao je s njom kao da je odrasla.

  Volio bih da opet doem. Sada kada znam da je Boyd tu, moda doem autom i posjetim ga. Ona kimnu,kao da se nijemo slae s njim. Doi u da posjetim i Toma... Glas mu utihne, prijeno to je uspio izgovoriti i tebe jer je znao da joj lo ne moe rei. Pomislila bi da je lud, a i nije je eliozaplaiti. Moda je to bilo od vina, govorio je sebi, moda ona nije bila tako lijepa kao to je on mislio,moda je jednostavno bio u takvom raspoloenju, moda je za sve bio kriv ovaj dan i sjaj vjenanja. Alidobro je znao da je posrijedi vie od toga, da je ona bila vie od toga. A onda, pogledavi ga posljednji put istidljivo mu se osmjehnuvi, mahnula mu je rukom i vratila se k ostalima. Dugo je ostao gledati za njom,vidio kako joj je brat neto rekao i povukao je za kosu, nakon ega je ona iznenada potrala za njim i stala gazadirkivati i nasmijavati kao da je zaboravila da su se uope sreli, ali kada se spremao krenuti vidio je kakose okree prema njcmu i na trenutak zastaje, promatra ga, kao da mu je cljela neto rei, ali nije. Dok se onvraao ka Boydu i Hiroko, skrenula je poglcd na ostale.Vidio ju je opet prije polaska, stajala je na trijemu, razgovarala s majkom. Majka ju je oigledno zbog neegakorila. Odnijela je teku zdjelu u kuhinju i vie se nije pojavila, a trenutak kasnije on se ve udaljavao, neprestajui misliti na dijete koje je sreo. Nalikovala mu je na divlje drijebe, lijepo, neukroeno i slobodno, nadijete s oima ene. Nasmijao se u sebi. To je bilo ludo. U svijetu daleko odavde ekao ga je ivot koji jetrebalo proivjeti. Nije bilo nikakvog razloga da ga privue etrnaestogodinja djevojica u bujnoj divljiniAlexandrove doline. Ama ba nikakvog razloga, osim to ona nije bila obina djevojica. ak mu je i njezinoime govorilo da je drugaija. Crystal. Ponovio ga je u sebi dok se udaljavao, prisjetivi se da je obeaoBoydu i Hiroki da e ih posjetiti poslije ljeta. Moda i hoe... moda stvarno hoe... udno je bilo to to jeznao da mora.Dok je Crystal pomagala majci da skloni posljednje plitke zdjele, uhvatila je sebe u mislima na njega,zgodnog stranca iz San Francisca. Saznala je tko je. ula je Toma kako govori o njemu, svom

 • pretpostavljenom u Japanu. Tomu je bilo drago lo je doao na vjenanje, ali sada je imao vanijih briga. Oni Becky su kroz kiu od rie otiii na brano putovanje u Mendocino na obali oceana. Tamo e ostati dvatjedna, a onda e se vratiti kui i poeti zajedniki ivot u kolibi na ranu, pomagati ocu u poslu i radatidjecu. Crystal se to inilo tako dosadno sada kada je o tome razmiljala. Tako oekivano i obino. Unjihovim ivotima nije postojalo nita magino, nita rijetko i neobino, nita to bi podsjealo na ljude okojima je sanjarila, na filmske zvijezde o koiima je itala.Pilala se da li e i ona biti takva jednog dana, udati se za nekog od momaka koje je znala, nekog Jaredovogprijatelja, nekog od onih koje je sada jo mrzila. udno, ali dok je o tome razmiljala, osjeala je kako sedvoumi izmeu dvije suprotnosti, poznatog svijeta kojeg je poznavala... i onog koji je bio daleko odavde,prcpun tajni i zgodnih stranaca, poput onog kojega je srela na sestrinom vjenanju.Bila je ve pono kada su zavrile s pranjem posuda i raistile posljednje ostatke svadbene gozbe. Sve jebilo sklonjeno, a baka je vc bila u krevetu. Kua je bila nekako neobino liha kada je Crvstal poeljela lakuno roditeljima, a otac je polako ispratio do njezine sobe, i poljubio u obraz poslavii joj jedan njean pogled.1 na lebe e jednog dana doi red... kao to je doao na Becky.Ona slegne ramenima, ne marei za to, a Jared huknu dok je prolazio pored njih ka svojoj sobi.Otac joj se opet osmjehne.Hoe li sutra sa mnom na jahanje? Moram neto napraviti, mogla bi mi pomoi. Bio je toliko ponosan na

  nju, mnogo vie nego to je ona mislila, dok mu se osmjehivala i potvrdno kimnula.Voljela bih, tata.Probudit u te u pet. Hajde sada na spavanje. Promrsio joj je kosu, a ona je tiho zatvorila za sobom vrata.

  Bila je to prva no koju e provesti sama u sobi, bez sestre; sve je bilo tako mirno. Konano je imala svojekraljevstvo. Leala je na krevetu i razmiljala o Spenceru dok je tonula u san. A u hotelskoj sobi u SanFrancisku, Spencer Hill je leei u svom krevetu, razmiljao o Crvstal.

  3.Tomova i Beckyna prva beba rodila se deset mjeseci od dana vjenanja. Roen je u kolibi na ranu uzMinervinu i Olivijinu pomo, a Tom je ekajui mjerio trijem glavne kue. Bio je to zdrav djeai kojm sudali ime William po Tomovom ocu, Williamu Henryju Parkeru. Becky je bila strano ponosna na njega, kaoi Tom. To je bio jedini svijetli trcnutak tc godine koja je inae bila vrlo teka za Wyattove. Usijevi su imslabo rodili poslije jakih kia, a Tada je sruila u krevet upala plua od koje se sporo oporavljao. Kada sebeba rodila on je jo bio slab, ali pokuavao se pretvarati da je s njim sve u redu. Samo je Crystal znala kakoje oajniki umoran. Sada su odlazili na krae etnje, i vidjelo se da bi mu uvijek laknulo kada bi se vratilikui i on mogao otii u krevet, ponekad ak i bez veere.Konano se poeo oporavljati negdje u vrijeme kada su bebu krstili, istog dana kada je Indija steklanezavisnost, a dva dana prije Crystalinog esnaestog roendana. Krten je u istoj crkvi u kojoj su se Tom iBecky vjenali godinu dana ranije; Olivija je pozvala ezdesetak prijatelja na ruak. Proslava je bila manjanego ona za vjenanje, ali ipak je bila sveana. Ginny Webster je bila krsna kuma, a Tom je zamolio Boydada bude njegov krsni kum, o emu su Wyattovi opet dugo raspravljali. Hiroku su ljudi i dalje izbjegavali.Crystal joj je bila jedina prijateljica, pa ak ni ona nije znala da je Hiroko bila u drugom stanju. A lokalnilijenik je odbio brinuti o njezinoj trudnoi. Roeni sin mu je poginuo u Japanu i on joj je otvoreno rekao dajoj nee pomoi pri porodu. Boyd ju je morao odvesti u San Francisco i tamo pronai lijenika, a nijeimao novaca da je tamo esto vodi. Dr Yoshikawa je bio ljubazan, dobar ovjek. Roen je u San Diegu icijelog je ivota ivio u San Franciscu, ali je ipak bio interniran zajedno s ostalim svojim sunarodnjacimaposlije Pearl Harbora. etiri godine se brinuo o njima u logoru, pruajui im ono malo pomoi to je mogao,jer je nabava bila ograniena. Bilo je to za njega razdoblje patnje i velikih potekoa, ali zato su ga ljudi, okojima je brinuo i s kojima je ivio, potovali i bili odani. Hiroko je ula za njega od jedine Japanke koju jepoznavala u San Francicu i posjetila ga je sva drui, poslije ponienja kojeg je doivjela kod lijenika okojemu su svi u dolini imali visoko miljenje. Boyd je bio pored nje dok ju je dr Yoshikawa pregledao, apotom je poeo oboje uvjeravati kako je sve u redu. Samo je on znao koliko joj je bilo teko to je strankinjau zemlji gdje su je ljudi mrzili zbog boje njezine koe, kosine oiju i injenice to je roena u Kyotu.U oujku ete ve imati lijepu zdravu bebu, gospodine Webster rekao je Boydu, a onda se osmjehnuo

  Hiroki. S njom je razgovarao na japanskom, a Boyd je za vrijeme njihovog razgovora primijetio da jeodahnula. Kao da se poslije ovih nekoliko mjeseci vratila kui; stekao je njezino povjerenje. Rekao joj je dase svako popodne odmara i preporuio joj da se odrekne japanske hrane, to ju je natjeralo da zahihota.Boyd joj je upravo pomagao u pripremi jednog od tih jela slijedeeg dana po povratku iz San Francisca kadaje Crystal pokucala na vrata. Svraala je povremeno, tek da ih pozdravi i malo proavrlja, jo od Beckyinogvjenanja. Nitko nije znao da ih je posjeivala, a Boyd je bio dovoljno mudar da ne oda njezinu lajnu.

 • Hej, ima li koga? Napolju je privezala jednog od oevih konja i oprezno ula unutra, kose pokupljene natjemenu ispod kaubojskog eira i u jeansu. Bila je ak jo ljepa nego godinu dana ranije, enstvenija, ali joju j'e krasila ona ista aureola nevinosti. inilo se da i dalje uope nije svjesna svog izgleda, to je samo jovie pojaavalo njezinu ljepotu. Na sebi je imala jednu od starih Tadovih koulja, a kada je skinula eir ibacila ga na stolicu te protrljala sljepoonicu, griva platinaste kose rasula joj se po ramenima.

  Zdravo, Crystal. Boyd obrisa ake u kuhinjski runik, a Hiroko se osmjehne i ponudi je sa sashimijem kojisu upravo pripremali. Jesi li ve ruala? Bila je subota i nije bilo kole. Otac se odmarao, a ona nije imalanikakvog posla. Prije njihposjetila je Becky i malog Willia, kako su ga zvali. Bio je to debeli, zdravi djeai i ve se smijeio.to je to? Crvstal je zadivljeno promatrala svjeu ribu.Saimi odvrati Hiroko sa stidljivim osmijehom. Crystalina svijetla kosa i krupne plave oi svaki put bi je

  opet iznenadili i onda bi pomislila da bi, kada bi se mogla ponovo roditi, poeljela bi izgledati ba kao ona.Hiroko je esto sanjarila o tome da operira oi u zapanjakom stilu ali za to nisu imali novaca, a i Boyd bije ubio to uope razmilja o tako neem. Volio ju je upravo takvu kakva je bila, volio je njezinu tananujapansku ljepotu.Hiroko je bila samo tri godine starija od Crystal, ali bila je ozbiljnija i ta se ozbiljnost samo jo produbilausamljenou kojom je bila okruena u dolini. Da li bi voljela kuati saimi, Crystalsan? Sada je ve mnogobolje govorila engleski. Uveer je naglas itala Boydu trudei se da to bolje izgovara rijei. ak joj je iCrystal donijela neke svoje kolske knjige, a Hiroko je marljivo radila i brzo uila.Crystal se smjestila u siunoj kuhinji i oprezno kuala jelo za koje su joj rekli da se sastoji od svjee ribe.Bila je uvijek voljna sve isprobati i mnogo puta je s njima podjelila obrok, probajui delikalese koje jeHiroko pripremila svojim vjetim prstima.

  Kako ti je otac? upitala je tiho Hiroko, a Crystal zavrti glavom i nabra one kapke.Sada mu je bolje. Ovo je za njega bila teka zima. Svratila sam danas kod Becky i ona se osmjehnu svojoj

  prijateljici, beba slvarno postaje sve slaa. Primijetila je da su izmijenjali neke udne poglede. Boyd jeohrabrivao svoju enu pogledom, a pjegice na blijedom licu postadoe mu izraenije nego obino. Bio jetoliko razliit od Crystal, iji je ten ljeti dobio zagasitu boju, unato boji njezine kose i plavim oima. Ali onnjezinu Ijepotu kao da nije primjeivao. Za njega je postojala samo Hiroko.Reci joj. Osmjehivao se eni, elei da jedinoj prijateljici koju su imali priope lijepe vijesti koje za njih

  sada vie nisu predstavljale moru poto su pronali dr Joyhikawu. Dijete su oajniki eljeli premda ih jemuila oskudica. Bili su jedino iznenadeni to im je toliko trebalo. Prolo je vie od dvije godine prije no toje Hiroko zaela. Hajde... nagovarao ju je Boyd, a Hiroki je bilo neugodno; Crystal je ekala. Bila jepremlada da bi se dosjetila to je posrijedi. Crystal nije ba mnogo tih dana razmiljala o bebama, tako da ihje oboje gledala irom otvorenih znatieljnih oiju, aliHiroko nikako nije uspijevala prevaliti preko usana tu vanu vijest. Na kraju je ipak Boyd morao to uinitiumjesto nje. U proljee emo i mi dobiti bebu. Bio je vrlo ponosan dok je to izgovarao, ali se zato Hirokostidljivo okrenula na drugu stranu. Nikako se nije mogla navii na ameriki otvoreni nain komuniciranja, nanjegovu naviku da odmah ljudima kae stvari koje su bile krajnje privatne, premda je i sama bila isto onolikosretna koliko i on.To jc divno osmjehnu se Crystal. Kada?Mislimo u oujku. Blistao je od sree dok je promatrao svoju enu, a Hiroko nutkala Crystal da uzme jo

  saimija.To je tako daleko, zar ne? Crystal se inilo kao vjenost. I Becky je mislila da nikada nee doi dan

  porodaja. alila se dan i no, stalno je kukala kako joj nije dobro i kako se loe osjea. Na kraju Crvstal vienije mogla podnositi njezinu blizinu. Cak se i Jared umorio, a Tom je nou sam izlazio s prijateljima. Samoje Olivija imala razumijevanja. Njih dvije su bile blie nego ikada ranije, ali Crvstali to nije smetalo. Bila jenajsretnija kada je vrijeme provodila s ocem. A sve vie je uivala i u posjetama Hiroki u toku prole godine.Razgovarale su o prirodi, ivotu i idejama, ali vrlo rijetko o ljudima. Hiroko nije imala prijatelje o kojima jemogla priati, samo obitelj u Japanu, ali je o njima vrlo rijetko govorila. Bili su tako daleko da su za nju biligotovo izgubljeni. Ali jednom je priznala da joj nedostaju njezine male sestre. Da bi joj nekako zahvalila napovjerenju, Crystal joj je priznala da ponekad sanja kako igra u filmu. Hiroku je ta ideja vrlo dojmila,smatrala je da je Crystal dovoljno lijepa da bi bila glumica. Ali Hollywood je bio tako daleko odAlexandrove doline. Za njih nedostian, tako da je slobodno mogao biti i na drugom planetu.I Hiroko i Boyd su prisustvovali Williamovom krtenju. Glasno je poeo dreati kada ga je ministrant poliovodom po glavi. Na sebi je imao haljinicu koju je na krtenju nosio jo Minervin otac. Hiroko je problijedilakada su izlazili iz crkve, pa ju je Boyd njeno uhvatio za ruku, upitno je pogledavi, a ona je samo kimnula.Ni jednom se nije poalila da joj nije dobro, jo mu je vrlo briljivo pripremala sve obroke, ali gotovo nita

 • nije jela, ve je samo gurkala hranu po tanjuru; ujutro bi je ponekad uo kako povraa. Crystaline oi sesretoe s njezinim prije no to ju je Boyd izveo i njih dvije razmijenjae osmijehe koje nitko nije primijetio.Svi su bili vrlo zaokupljeni bebom.Ruak je na ranu bio posluen na isti nain kao i za Beckvino vjenanje, ali ovog puta je bilo lake jer jebilo manje ljudi. Zene su sjedile podijeljene u grupice i razgovarale o tome tko e se uskoro vjenati, a tkoporoditi. Nitko jo nije znao za Hiroku i mnogo im je vie odgovaralo aptati o Ginny Websler. Primijetno seudebljala, a kruile su i glasine da spava s Marshallom Floydom. Netko ih je ak vidio kako izlaze iz hotela uNapi.

  Trudna je, pazite to vam govorim objavi zavjereniki Olivija, a Becky doda da je Ginny malo nedostajaloda se nije onesvijetila prole nedjelje na skupu u crkvi.Mislite da e je oeniti?Moda odvrati jedna od ena. Ali trebala bi pouriti, prije no to se jo vie zaobli. ene su razgovarale,

  mukarci stajali odvojeno od njih, pili i jeli, a djeca se igrala isto kao i prole godine. Dvije godine odzavretka rata, nita se nije posebno izmijenilo, osim to su djeca bila neto starija. Ni Crvstal vie nijeizgledala onako djetinjasto. Tijelo joj se zaoblilo, a noge postale graciozne; imala je stas koji je sada veprivlaio poglede mukaraca. Nije vie nosila haljine koje su ga skrivale kao nekada, a pogled joj je biomirniji i mudriji. Cijele zime brinula je zbog oca. Jared je u lipnju zavrio srednju kolu i od sada e punoradno vrijeme raditi na ranu s Tomom i ocem. Otac ga je htio poslati u koled, ali se to Jaredu nije svidjelo.Petljao je oko auta na ranu i odlazio se voziti s prijateljima. Imao je i djevojku u Calistogi.

  Krasan mladi primijeti zadivljeno jedna od Olivijinih prijateljica, slijedei je on na redu, pazite ta samvam rekla. ujem da se via s malom Thompsonovom. Majka mu se ponosno nasmijei umjesto odgovora,ali joj preko lica pree sjenka kada joj pogled padne na Crvstal. Na sebi je imala plavu haljinu boje njezinihoiju koju joj je otac donio iz San Francisca. Zgodna djevojka... prava ljepotica... Jedna od ena primijetilaje da Olivija promatra Crystal. Morat e je uskoro zakljuavati u staju nastavi je zadirkivati ena, aliOlivija se pravila naivna. Njezino najmlae dijete za nju je i dalje bilo potpuni stranac. Toliko se razlikovalaod drugih djevojaka, a posebno od svoje sestre. Bila je tiha i vjeno sama, za razliku od njih ostalih. Morilesu je neke dublje misli o kojima je rijetko govorila, ali kada bi to ipak uinila uvijek bi naljutila majku.Djevojke ne trebaju brinuti o dubokim mislima niti sanjariti o mjestima o kojima su ona i Tad razgovarali. Zasve je on bio kriv, on joj je napunio glavu timstvarima. Njegova je greka bila i to to je voljela slobodno trati po brdima, jahati oeve konje i kupati segola u potocima, poput nekakve divljakue, izgubivi se ponckad i na nekoliko sati.Nije bila poput ostalih djevojaka, poput Bccky ili svoje majke. Nikada nije bila takva, meutim to se sadasve vie primijeivalo. Djeake vie kao da uope nije primijeivala. Izgleda da je najsretnija bila kada jeostajala sama ili kada bi satima priala s ocem o ranu, knjigama koje je proitala ili o mjestima koja je Tadposjetio, a na koja je i ona eljela poi. Jednog dana ih jc Olivija ak ula kako razgovaraju o Hollywoodu.Znao je da je to prava ludost. Nee biti nimalo lako nai joj mua, unato njezine ljepote. Izgled sam po sebinije bio dovoljan. Bila je previe razliita, a ako nita drugo, onda ju je ve sam njezin izgled odvajao od njihostalih, ene tjerao u oprez, a mukarce da je gledaju, ali ne na nain zbog kojega bi Olivija bila poaena.Mala joj je utjeha bila to je majka najljepe djevojke u dolini. Bila je prelijepa, preslobodna, i previe,previe razliita. Dok su ene priale, rystal je sjedila na Ijuljaki koja je visoko letjela, a ostala djeca su seigrala u blizini. inilo se da ih uope ne primjeuje, da ih ak ni ne vidi. U posljednjih godinu dana postala jejo vei usamljenik, umjesto da im postane slinija. Ne znajui ta e prije sa svojim ivotom, ak ju je iJared ostavljao na miru. Primijeivali su je jedino kada je pjevala, kao na primjer u crkvi u nedjelju ujutro.Imala je takav glas koji vas je, bez obzira da li je voljeli ili ne, tjerao da zastanete. To je bilo sve to su ljudiikada o njoj rekli.Jedrila je kroz zrak na ljuljaki, ne obazirui se na to ta bi ljudi mogli rei i gotovo ne primeujui proslavukoja je bila u toku, pjevajui samo za sebe; a onda je ugledala njegov auto kako se pribliava i prepoznala gaistog trena kada je iz njega iziao. Nije ga vidjela godinu dana, ali bi ga bilo gdje prepoznala. Nije gazaboravila, ali tek bi se tu i tamo usudila pitati Boyda da li je dobio pismo od Spencera. Ipak je doao nakrtenje; Crystal je utjela i pustila da se ljuljaka lagano zaustavi dok ga je promatrala kako se rukuje socem, a zatim odlazi potraiti Boyda i Hiroku. Bio je isto onako zgodan kao i prole godine, moda jo izgodniji. Spencer Hill joj nijednog trenutka nije izlazio iz misli i srce joj je sada gotovo prestalo kucati kadaga je ugledala.Na sebi je imao ljetnje odijelo i slamnati eir. Uinio joj se nekako odvaniji nego prole godine; vidjela gaje kako se smije nakon to je neto rekao Hiroko. A onda se lagano poeo osvrtatioko sebe, prelaziti poglcdom preko prijalelja i na kraju ju je primijetio kako mirno sjedi na ljuljaki. ak i ste udaljenosti znao je da gleda u njega, osjeao je njezin pogled na sebi dok joj je lagano prilazio. Izraz lica

 • mu je bio ozbiljan, a oi duboko plave kada se zaustavio sasvim blizu nje. Zrak izmedu njih bio jenaelektriziran neim to nijedno od njih nije razumijelo. Ono ega su se oboje sjeali cijele godine, vie senije moglo porei. Bila je to vrsta strasti koja se nije mogla opisati rijeima niti jednostavno razumijeti. Paipak, oboje su znali, da su stranci.Zdravo, Crystal. Kako si? Ruke su mu se tresle i on ih gurnu u depove, te se osloni o drvo s ije je jedne

  grane visila ljuljaka, trudei se da mu glas zvui normalno, kako ona ne bi primijetila to se u njemudogaalo. Ali to uope nije bilo lako. Nije napravila nijedan pokret, samo ga je promatrala i na trenutak muse uinilo da su svi ostali jednostavno nestali s proslave. U blizini je rastao grm magnolije i zrak je bioispunjen njezinim mirisom. A u daljini kao da se uo odjek bubnjeva.Pretpostavljam, dobro. 1 ona je pokuavala da joj glas zvui normalno, eljela ga je pitati zalo se nije

  vratio, ali nije imala hrabrosti. Nijedno od njih nije znalo svoje osjeaje pretoiti u rijei. Jedino je imalasnage pogledati ga, promatrati njegovo besprijekorno odijelo, prisjeajui se da je isto tako elegantan bio iprole godine. Promatrala je njegovu tamnu savreno njegovanu kosu, preplanulo lice i oi koje su tragale zaneim to ona jo nije razumijela, premda je znala da ne moe sama sebe natjerati da se odvoji od njega.eljela je cio ivot provesti stojei pored njega, udiui njegov miris i osjeajui njegov pogled na sebi.Sparno popodne postalo je odjednom jo toplije. Imao je osjeaj da mu se unutranjost rastapa i morao jesam sebe podsjeati da pred sobom ima dijete. Ali oboje su znali da on eli da joj izjavi ljubav. Samo to to,razumije se, nije mogao uiniti. Jedva ju je poznavao. Uznemirilo ga je to to je djevojka koju je cijelegodine pokuavao izbaciti iz svojih misli bila jo ljepa nego to je se sjeao.Kako studij? Njezin pogled ga je naprosto ario dok je to pitala. Prije godinu dana bila je jednim dijelom

  dijete, a drugim sirena, sada poslije samo godinu dana, kao da je postala prava ena.Upravo sam poloio pravosudni ispit. Ona kimnu, ali njezine oi su mu postavljale tisue pitanja na koja ni

  jedno od njih ne bi bilo u stanju odgovoriti. I premda se osjeao kao da mutijelom krui rastaljena lava, izvana je odisao snagom, koja je govorila da ga nita ne moe zaplaiti, nitaosim onoga to je osjeao prema njoj, ovom djetetu koje je jedva poznavao. Ali ona na njegovom licu nijemogla vidjeti nita od toga dok je promatrao kako joj sc kosa leluja na blagom Ijetnjem povjetarcu. A lo jes tobom? Vie od svega elio je ispruiti ruku i dodirnuti je.Prekosutra punim esnaest godina ree ona tiho i on osjeti tugu u srcu. Na trenutak, jedan kratak trenutak,

  ponadao se da ga je sjeanje prevarilo, da je starija. Pa ipak, dosta se promijenila u posljednjih godinu dana.Odrasla je i u toj svojoj plavoj haljini izgledala je vrlo enstveno. Sazrela je, aii je ipak jo bila dijete i on seopet upita kakva ga je to ludost privlaila k njoj. Nije danas ovamo doao samo da bi vidio Boyda. Doao je inju vidjeti, nadajui se da e je zatei, elei je jo jednom vidjeti prije no to napusti Kaliforniju. Ali kakvogje smisla imalo muiti sebe. Imala je esnaest godina i bila jo dijete. Pa ipak... njezine oi su mu govorile daosjea isto to i on. Predstavljalo je pravu ludost u dvadeset osmoj godini osjeati tako neto prema jednojesnaeslgodinjakinji. Hoe li slaviti roendan? upitao ju je kao da se obraa djetetu, iako mu je ono to jevidio govorilo da se pred njim nalazi ena; nasmijala se i odmahnula glavom.

  Ne... Nije mu mogla objasniti da je imala tek nekoliko prijatelja, da su je devojke mrzile zbog njezinogizgleda, premda njoj samoj to nije bilo jasno. Tata kae da e me moda slijedei mjesec povesti u SanFrancisco. Htjela ga je pitati da li e tada biti tamo, ali nije. Ni jedno od njih nije moglo izgovoriti ono to jestvarno eljelo. Morali su se pretvarati da im nije stalo, da ne razumiju to osjeaju jedno za drugo, unatorazlici u godinama i beskonanoj raznolikosti njihovih ivota.Kao da joj je itao misli, odgovorio je na pitanje koje nije smjela postaviti. Rekao joj je kamo je upravokrenuo. Vraam se u New York za nekoliko dana. Jedna firma u Wall Streetu mi je ponudila posao. Osjeaose glupo to joj to objanjava. To je dio svijeta financija nasmije se on i prenese teinu na drvo koje kao daga je pridravalo. U tom trenutku nije bio ba najsigurniji da mu drhtava koljena nee pokleknuti. To jevelika stvar. Poelio je da na nju ostavi snaan dojam, ali uope se nije morao truditi. To je ve ionakouinio i to ne Wall Streetom.Jesi li uzbuen? Pogledala ga je irom otvorenih oiju, kao da mu eli zaviriti duboko u duu i on se gotovo

  uplaio da bi moglato i uiniti, jer nije bio siguran to bi ona tamo vidjela, vjerovatno ovjeka zaplaenog onim to je osjeaoprema ovoj djevojci... djevojci koja vie nije bila dijete, ali jo nije stasala ni u enu, ali koja ga je uzbudilavie od bilo koje ene prije nje. Nije bio siguran da li je to bilo samo zbog njezinog izgleda ili zbog tajanstvakoje je nazirao u njezinim oima. Nije bio siguran ta je posrijedi ili zato, ali znao je da ona ima netorijetko u sebi i da je drukija od ostalih. Sjeanje na nju progonilo ga je cijele protekle godine unato trudukojeg je ulagao da je zaboravi. A sad, dok je stajao pokraj nje, osjeao je kako mu se tijelo zatee oduzbuenja.Valjda jesam. Ali i zaplaen. Bilo mu je nekako lako da joj to prizna. To je ugledno mjesto i moja bi obitelj

 • bila razoarana ako ne bih ispunio njihova oekivanja. Ali obitelj mu je sada bila najmanje vana. Sada jemislio samo na Crystal.Hoe li se ikad vratiti u Kaliforniju? Pogled joj je bio tako tuan, kao da je ve naputa; oboje su taj

  gubitak osjetili jo prije nego to su se doista rastali.Volio bih ponekad navratiti. Ali neko vrijeme to vjerovatno nee biti mogue. Glas mu je bio tih i tuan i na

  trenutak je poalio to je doao. Bilo bi mu lake da je nije ponovo vidio. Ali toga se nije mogao odrei,tjednima je ve znao da je mora vidjeti, a ona ga je sada promatrala, mudrim i tunim oima u kojima sejasno nazirala usamljenost u kojoj je provodila veinu vremena. Dananji dan predstavljao je dar na kojem emu uvijek biti zahvalna. On je za nju postao san, poput snova koje je sanjala o filmskim zvijezdamaobjeenim na zidove u njezinoj spavaoj sobi. Bio je isto tako udaljen i nestvaran, ali njega je ipak srela,premda joj je bio isto onoliko nedostian kao i one. Jedina razlika izmeu njega i njih bila je u tome to jeznala da njega voli.Hiroko e u proljee dobiti bebu. Rekla je to da bi bar malo razbila aroliju, a on je uzdahnuo i skrenuo

  pogled, kao da pokuava udahnuti malo zraka i natjera sebe da misli i na nekog drugog pored Crvstal.Ba mi je drago on joj se njeno nasmije, pitajui se kada e se ona udati i poeti raati djecu. Ako jednog

  dana moda opet navrati sigurno e je zatei okruenu oporom djece, uz mua koji pije previe piva isubotom je vodi u kino i to ako bude imala sree. Od te mu je pomisli gotovo postalo muno. Nije elio dajoj se to dogodi. Zasluila je mnogo vie. Nije bila poput ostalih. Bila je poput golubice zatvorene meupaunovima koji e je, ako im seukae prilika rastrgnuti, a moda ak i unititi. Ona to nije zasluila. Ali dobro je znao da joj on ni na kojinain ne moe pomoi. Bit e dobra majka. Rekao je to za Hiroku, ali na trenutak se upitao nije li mislio naCrvstal.Crvstal samo kimnu i lagano se odgurnu. Na nogama je imala iste one ravne bijele lakirane cipele koje jenosila prije godinu dana na Beckvnom vjenanju, ali ovog puta in nije izula. Na nogama je imala i drugi parskupih najlonki.Moda e jednog dana i ti doi u New York. Rekao je to da bi sam sebe utjeio, ali oboje su znali da je to

  malo vjerovatno.Moj je otac jednom tamo bio. Priao mi je o tome. Spencer se osmjehne. Njegov se ivot toliko razlikovao

  od njezinog. To mu je saznanje opet izazvalo bol u srcu. Mislim da bi ti se svidio. Volio bi da mu se ukae prilikada joj ga pokae... moda da je starija...Radije bih pola u Hollywoood. Podigla je pogled sneno prema nebu i na trenutak mu se ponovo uinilo da

  pred sobom ima dijete. Dijete koje sanja o Hollywoodu i o tome da postane filmska zvijezda. To je bio istotako neostvariv san kao i njegov u kojem ju je volio, premda joj to nije rekao.A koga bi voljela sresti u Hollywoodu? elio je saznati koje su joj najdrae filmske zvijezde, o emu pria,

  o kome sanjari. elio je saznati sve o njoj, moda u nadi da e ga razoarati. Morao je zaboraviti ovudjevojku, jednom i zauvijek, prije no to ode iz Kalifornije. Progonila ga je cijele godine, vie puta jerazmiljao o tome da obide Boyda, ali kada je na kraju i krenuo, znao je da to ini samo zbog toga jer je eliovidjeti Crystal. Plaei se tananog iudila do kojeg ga je dovodila, namjerno nije doao ranije, sve do sada...pred sam svoj polazak kui. Ali ve je bilo prekasno. Znao je da je nikada nee zaboraviti.Razmiljala je o njegovom pitanju koga bi voljela sresti u Hollywoodu i konano je s osmjehom, ljuljujui seodgovorila: Clarka Gabla. I moda Gary Coopera.Dosta razuman izbor. A to bi eljela raditi u Hollywoodu? Nasmijala se, poigravajui se vlastitim snovima,

  a i njim pomalo. eljela bih glumiti u filmu. Ili moda pjevati. On jo nije imao prilike uti glas koji je proganjao ljude izdoline, pa ak i one koji je nisu voljeli.Jednog dana moda i hoe. Oboje se nasmijae. Filmovi su bili za filmske zvijezde, a ne za stvarne ljude.

  A ivot za nju nijemogao biti stvarniji, bez obzira na to koliko bila lijepa. Znala je da nee uspeti postati filmska zvijezda.Dovoljno si lijepa da bude filmska zvijezda. Krasna si. Glas mu je bio njean i ona se drugi put prestane daljuljati i zagleda se u njega. Bilo je neto zaprepaujue u nainu na koji je to rekao. Snaga njegovih rijeiiznenadila je oboje i oni zautjee, nakon ega ona samo odmahnu glavom uz tuan osmijeh. Ve je poelaaliti to e uskoro otii.Hiroko je krasna, a ne ja.Da, je sloi se on, ali i ti si. Glas mu je bio tako tih da ga je jedva ula.

  Aonda, sasvim iznenada, osjetila je neku hrabrost, postavila mu je pitanje koje ju je muilo jo od trenutkakada ga je jutros ugledala.

 • Zato si danas doao? Vidjcti Boyda... Hiroku... Toma... Beckvnu bebu... bilo je desetine uvjerljivihodgovora, a samo jedan razlog zbog kojeg je stavrno doao. I dok ga je gledala ravno u oi osjetio je da jojmora rei istinu. Morala je saznati.elio sam te vidjeti prije nego to odem. izgovorio je to njeno, a ona je samo kimnula. To je bilo ono to jeeljela uti, ali su je njegove rijei ipak malo uplaile kada ih je izgovorio. Ovaj zgodan mukarac, iz nekogdrugog svijeta, zapravo je doao da bi nju vidio. A ona nije mogla tono rei to je on to htio od nje. Nije niSpencer, zbog ega je cijela situacija bila samo jo udnija.Ona tiho side s ljuljake i prie mu, pogledavi ga tim svojim oima plavim poput lavande koje nikada neezaboraviti. Hvala ti. Stajali su tako jedno pored drugog, dugo, dok Spencer nije krajikom oka primijetionjezinog oca kako im prilazi. Mahao je Crvstal i na trenutak, Spencer se uplaio da je ljut, da je zavirio umladiev um i da mu se nije svidjelo ono to je tamo vidio. U stvari, on ih je ve due vrijeme promatrao ipitao se o emu su to razgovarali. Bilo je neto u tom ovjeku to mu se svidjelo, a znap je da j'e ovaj samo uprolazu. Ba dobro to joj se ovjek poput njega divio. Tad Wyatt je samo alio to nije bilo vie takvih Ijudiu dolini. Ali na umu je imao druge stvari dok im je prilazio s toplinom u oima i osmjehom koji je podsjeaona Crystalin.

  Vas dvoje ste izgledali strano ozbiljni odande. Rjeavate svjetske probleme? Zadirkivao ih je, ali je cijelovrijeme zapravo svojim mudrim starim oima promalrao Spencera. Svidjelo mu se ono to je vidio, a i on muse jo prvi put svidio, ali bio je svjestan da je prestar za Crystal. Na njezinom je licu uoio neto ega ranijenije bilo, osim ponekad, jednom il' dvaput, kada ga je pogledala s neskrivenom zadivljenou. Ali ovaj putbilo je neto drugo posrijedi, neto zbog ega je istovremeno bila i sretna i tuna. Tad Wyatt je iznenadashvatio da je njegova djevojica postala ena. Okrenuo se prema Spenceru i obratio mu se svojim dubokim,mirnim glasom. Predstavljate prijetnju, kapetane Hill. Ponosno se nasmijeio Crystal. Ne znam da li seCrystal slae sa mnom. Narod bi te volio uti, malena. Pristaje?Ona pocrveni i odmahne glavom, a dugaka blijeda griva oinu je preko dijela lica, dok je drvo bacalosijenke na drugu stranu, a sunce se uplitalo u njezinu platinastu kosu, to natjera oba mukarca da zanijemepred njezinom Ijepotom. Ona podie pogled prema ocu, a oi boje lavande stidljivo su se osmjehivale. Imaprevie ljudi... to nije isto kao u crkvi...Nema nikakve razlike. Zaboravit e na njih im pone pjevati. Volio ju je sluati dok su jahali prcko brda;

  njezin glas imao je istu onu zastraujuu eksplozivnost kao i velianstven izlazak sunca, a njezino pjevanjenikada ga nije umaralo. Neki su mukarci donijeli gitare. Samo pjesmu ili dvije, da raspoloi drutvo.Umilno ju je gledao, a ona mu nije mogla nita odbiti, premda se stidjela pjevati pred Spencerom. Vjerovatnoe pomisliti kako je glupa. Ali i on se pridruio tatinom navaljivanju i kada su im se pogledi sreli, nastupio jedug trenutak tiine medu njima, trenutak koji je izrekao sve ono to se njih dvoje nisu usuivali rei. A ondaje pomislila da bi to mogao biti njezin dar njemu, neto po emu e je se sjeati. Ona nijemo kimnu i krenepolako za ocem ka ostalima. Spencer se vrati do Boyda i Hiroke, a ona se jo jednom osvrne i vidi da je pratipogledom i ak i iz daljine, mogla je osjetiti u njegovom pogledu ljubav koju je osjeao prema njoj. Ljubavkoju nijedno od njih nije razumjelo, ljubav koja se zaela prije godinu dana i koja je izdrala cijelu godinudok se opet nisu sreli. Bila je to ljubav koja nikamo nee otii, koju e morati ponijeti sa sobom kada je onnapusti.Uzela je gitaru iz ruku jednog ovjeka i sjela na klupu, a druga dvojica joj se pridruie i osmjehnue sdivljenjem. Olivija ju je promatrala s trijema, nezadovoljna kao i obino kada bi je Tad izdvojio da bi od njenapravio spektakl. Ali takoer je znala da ljudi vole sluati Crystalino pjevanje. ak su se i neke od enasmekale kada su je ule kako pjeva u crkvi. A kada je pjevala Amazing grace na oi su im navirale suze.Meutim ovaj put se odluila zaoeve omiljene balade, one koje su zajedno pjevali kada bi odjahali u rano jutro i ve poslije nekolikomunuta ljudi su se okupili oko nje i nitko nije prozborio ni rije dok su sluali njezin snaan, siguran glaskoji ih je naprosto oaravao. I njezin glas je bio isto onako nezaboravan kao i njezino lice i Spenccr se,sklopivi oi prepustio njegovoj istoj, opojnoj ljepoti, dok ga je ista snaga njezinog glasa zaarala.Otpjevala je etiri pjesme; posljednji zvuci njezinog glasa kao da su nestali put ljetnog neba poput anelakoji lete u nebesa. Na kraju, nastala je duga tiina poto su svi zapanjeno zurili u nju kao da je uju po prviput. A uli su je stotinu puta, pa ipak bi ih uvijek njezino pjevanje dirnulo. Zatim se prolomio pljesak, a TMje stao brisati oi, kao i uvijek; poslije nekoliko minuta okupljeni su se razili i vratili razgovorima i piu, alina trenutak je uspjela svakog ponaosob natjerati da se u nju zaljubi. A Spencer nije jednostavno mogao ni skim, dugo nakon to je prestala pjevati, prozboriti makar jednu rije. elio je jo malo s njom porazgovarati,ali ona je nekamo otila s ocem i on je vie nije vidio do samog polaska, kada je stajala uz svoje roditelje irukovala se s onima koji su odlazili zahvaljujui im na ruku i skupljajui djecu.Spencer se lakoder ljubazno zahvalio njczinim roditeljima, a onda se iznenada njezina ruka nala u njegovoj i

 • on se uasnuo od pomisli da e taj trenutak uskoro proi. Moda je nikada vie nee vidjeti. Pomisao na takoneto pritiskala ga je kao kamen dok ju je gledao u oi i udio da je zadri vjeno pored sebe.Nisi mi rekla da zna tako pjevati. Proaptao je njeno dok su je njegove oi milovale. Ali ona se nasmijala,

  opet je izgledala mlada i vidjelo se da joj je neugodno zbog tog neoekivanog komplimenta. Pjevala je zanjega i sada se pitala da li je on to znao. Moda bi i mogla dospjeti u Hollywood.Opet se nasmijala isto onako muzikalno kao to je bilo i njezino pjevanje. Mislim da je to ipak malovjerovatno, gospodine Hill... stvarno mislim da to nije mogue.Nadam se da emo se opet sresti jednog dana. Pogledi im se uozbiljie i ona kimnu.I ja. Ali oboje su znali da je to bilo malo vjerovatno.

  Ipak se nije uspio svladati i ne rei: Neu te zaboraviti, Crvstal... nikada... uvaj sc. elim ti sreu u ivotu...nemoj se udati za nekoga tko te ne zasluuje... nemoj me zaboraviti... to jojje jo mogao rei, a da ne ispadne potpuna budala; teko da joj je mogao rei da je voli.I ti. Sveano je kimnula. Znala je da on za nekoliko dana odlazi u New York i da im se putevi nee ponovo

  ukrstiti. Zauvijek e ih razdvajati jedan cijeli kontinent, cijeli svijet, ivot.A onda, ne izustivi vie nijednu rije, on se sagne i njeno je poljubi u obraz. Ve trenutak kasnije vie ganije bilo, naputao je ran, srca tvrdog kao stijena; Crystal je nijemo stajala dalje od ostalih i promatrala ga.

  4.Na putu kui, Spencer je skrenuo prije mosta Golden Gatea i zaustavio auto pored puta. Morao je prvo doi ksebi, potom na trenutak razmisliti da bi se prisjetio. Crystal ga je proganjala cijele te godine i sada se to opetdogodilo, samo nekoliko sati poto se rastao od nje. Sjeanje na dolinu bilo mu je zamagljeno, jedino jemogao misliti na njezino lice... njezine oi... nain na koji ga je gledala... na njezin glas dok je pjevalabalade. Bila je rijetka ptica i on je bio svjcstan da ju je zauvijek izgubio u umi. Nije bilo naina da joj seponovo vrati. Bilo je ak ludo i razmiljati o tome. Imala je samo esnaest godina i ivjela je u udaljenojkalifornijskoj dolini. Nila nije znala o ivotu kojeg je on vodio. Pa ak i da je znala, ne bi ga razumjcla.Postojale su nepremostive razlike njegovog naina ivota i onog njezinog. to je ona znala o Wall Streetu uNew Yorku i obvezama koje su odreivale njegov ivot. Njegova je obitelj od njega mnogo oekivala inigdje u njihovim planovima nije bilo mjesta za jednu djevojku sa sela, za djevojku koja je zapravo jo biladijete i u koju se tek sluajno zaljubio. A gotovo je nije ni poznavao, podsjeti se on. Njegovi roditelji to ne birazumijeli. Kako su i mogli kada ni on sam to nije razumio? I kao to je ona sanjala o Hollywoodu i filmskimzvijezdama, Spencer je imao svoje snove. Ali ti su se snovi promijenili onog trenutka kada je njegov bratumro u Guamu. I tako sada ne samo da je morao voditi vlastiti ivot, ve je morao ispuniti i bratovljevetenje. Njegova je obitelj to od njega i oekivala, a on je morao to barem pokuati ostvariti. A to je Crvstalznala o svemu tome? Nita, ona je samo znala sve o dolini u kojoj je odrasla. Znao je da je odmah morazaboraviti.49Tuno se nasmijeio dok je promatrao zaljev i most, razmiljajui o njoj, podsjetivi sam sebe da se ponaaopopul kakve budale. Zaslijepila ga je lijepa djevojica, koja mu je samo dokazala da sada mora nastavitiivjeti svojim ivotom. Bilo mu je potrebno mnogo vie od studija prava i hamuburgera u Palo Altou iizvannastavnih djelatnosti da bi se zabavio. Pred njim je bio cijeli svijet. Svijet u kojem nije bilo mjesta zaCrystal Wyatt, bez obzira na to koliko ljupka bila i koliko je on trenutno bio njome opinjen. Vratio se doautomobila, pitajui se to bi njegov otac rekao kada bi mu priopio da se zaljubio u esnaestogodinjudjevojku iz Alexanderove doline.Zbogom, djevojice proapta on sebi u bradu dok je posIjednji put prelazio preko Golden Gatea. Te je

  veeri morao otii na jednu veeru. Bila je to obveza koju zbog oca nije mogao zanemariti. Nije bioraspoloen, ali znao je da bar na kratko mora prestali misliti na nju. Ona kao da vie nije postojala. Ali bezobzira na sve, znao je da je nikada nee zaboraviti.Ovih posljednjih nekoliko dana boravka u gradu odsjeo je u hotelu Fairmont; uzeo je sobu iz koje se pruaovelianstven poglcd, kao podsjetnik na ono to e mu uskoro nedostajati. Gotovo da je poalio to nijepotraio posao u San Franciscou, ali to mu nikada nije bilo u planu. Obeao je roiteljima da e se vratitikui i savreno je dobro znao to se tamo od njega oekuje. Neposredno prije poetka rata otac mu je bioadvokat, a onda je imenovan sucem, to je bio najvii domet njcgovih politikih tenji. Ali oduvijek je imaodaleko vee planove sa svojim sinovima, posebice sa Spencerovim starijim bratom, Robertom. Robert jepoginuo u Guamu, ostavivi za sobom udovicu i dvojc dece. Studirao je politike naukc na Harvardu i uivotu se elio baviti politikom. Govorio je o tome kako e postati kongresmen, a Spencer je sanjario o tomeda bude lijenik. Ali rat je sve to promijenio. Poslije etiri godine zaostatka, teko mu je bilo ak i pomisliti

 • da jo godinama treba studirati medicinu, tako da se odluio za pravo. Sudac Hill ga je uvjerio da je to praviizbor, a Spencer je znao da se njegov otac potajno nada kako e stii do apelacionog suda. Kako bilo da bilo,teret dokazivanja sada je bio na Spencerovim pleima. On je bio taj koji je morao nastaviti Robertovimstopama. Obitelj Hill bila je solidna, preci njegove majke stigli su u Boston s hodoasnicima. Otac mu je bioskromnijeg podrijetla, ali mukotrpno je radio da neto postigne, sam se izdravajui za vrijeme studija pravanaHarvardu. Sada im je bilo i te kako stalo da Spencer uini neto vano sa svojim ivotom. A za njih to vanonije ukljuivalo djevojku poput Crvstal. Robert se, razumije se, dobro oenio. On je uvijek inio ono to suoni eljeli, dok je Spenceru oduvijek putano na volju da ini ta mu je drago. A sada, odjednom, potonjegovog starijeg brata vie nije bilo, osjeao je da im on to sve mora nadoknaditi, tako to e poi putemkoji mu nikada do tada nije odgovarao; morao se s tim pomiriti i to mu je bila velika briga. Studiranje pravabilo je dio toga. Kao i povratak u New York. I Wall Street... uope se nije mogao tamo zamisliti, a upravo jeu dvije, zavrio tri godine na pravu, pripremajui se upravo za to. Wall Street ga je oduvijek podsjeao naneto prokleto zaguljivo. Kada bi ga bar mogao iskoristiti za neto korisno, kao odskoni kamen za netovie, moda bi onda bio u stanju sve to podnijeti. Opet je pogledao kroz prozor dok je o tome razmiljao,zurei u daljinu, mislei na mjesto na kojem je ostavio Crvstal. Uzdahnuo je i vratio se u sobu. Tepisi su bilidebeli, namjetaj nov, a iznad glave mu je visio divovski svijenjak. Pa ipak, ni na to drugo nije mogaomisliti osim na ran... brda... i djevojku na Ijuljaki. Ostale su mu jo dvije noi. Dvije noi prije no to budemorao zakoraiti u ivot koji je tako neoekivano naslijedio od Roberta. Zato do avola nije mogao ostatiiv? Za'to sada nije tu zbog njih, da radi ono to su oekivali od njega, da radi u prokletom Wall Streetu...Iziao je iz sobe i snano zalupio vrata za sobom. U osam sati su ga oekivali u domu Harrisona Barclava.Bio je prijatelj Spencerovog oca, federalni sudac s odlinim politikim vezama. ak se prialo da bi sejednog dana mogao uspeti i do Vrhovnog suda. I Spencerov otac je zahtijevao da ga posjeti. Spencer ga jeposjetio jednom prije godinu dana, a prije nekoliko tjedana ga je opet pozvao da mu priopi kako jediplomirao na Stanfordu i da se vraa u New York gdje ga eka posao u cijenjenoj odvjetnikoj firmi.Harrisonu Barclayu je bilo neobino drago i pozvao ga je na veeru prije no to otputuje. Njegov poziv prijeje liio nareenju i Spencer je znao da je to samo jedno od prvih koja ga ekaju u ivotu i da bi se ve sadamogao poeti privikavati na njih. Vratio se u hotel na vrijeme da se istuira, obrije i presvue, a onda jepohitao u predvorje, premda uope nije bio raspoloen da se vidi bilo s kim, a najmanje s HarrisonomBarclavem.Dom Barclavevih nalazio se u Divisaderu i Broadwayu, bilo je to vrlo lijepo zdanje od opeka. Vrata mu jeotvorio batler i dok jeulazio uo je odjeke zabave koja je bila u toku, to ga je jo vie oneraspoloilo. Na trenutak je ak pomislioda nee imati snage za sve to. Morat e razgovarati, armirati i na njihove prijatelje ostaviti dojaminteligentnog ovjeka, a to je bilo posljednje to je veeras elio raditi. Sve za im je udio bilo je da negdjesjedi u miru, da se prepusti vlastitim mislima, snovima o djevojci koju je jedva poznavao... djevojci koja eprekosutra napuniti esnaest godina.Spenceru! Suev prodaran glas stie do njega im je kroio u sobu i Spencer se osjeao kao kolarac kojeg

  su uveli u prostoriju punu nastavnika.Dobra veer, gospodine. Osmijeh mu je bio topao, a pogled ozbiljan dok je pozdravljao oevog prijatelja i

  rukovao se s gospoom Barclay. Drago mi je to vas vidim. Dobra veer, gospoo Barclav.Sudac Barclay ga istog trena povede okolo i stade ga predstavljati ostalim uzvanicama, naglaavajui svimakako je upravo diplomirao pravo na Stanfordu. Spomenuo je tko mu je bio otac, a Spencer se trudio da se neulaguje vidljivo. Odjednom je ovo bilo posljednje mjesto na kojem je elio biti. Osjeao se gotovo fizikinesposoban da izdrati taj pritisak.Tu veer je bilo pozvano dvanaestoro gostiju, ali je jedna goa olkazala u posljednjem trenutku. Bila je toena kunog prijatclja, takoder suca koja je uganula nogu na povratku s golfa, ali je on ipak doao. Bio jestari prijatelj Barclyevih i znao je da oni nee imati nita protiv; Priscilia Barclay je ipak pomahnitala potoje prebrojala goste. Zajedno s domainima bilo ih je trinaestoro, a znala je koliko su dvoje od prisutnihgostiju praznovjerni. Nita nije mogla ovako kasno smisliti. Veera je trebala biti posluena za pola sata, pajoj je jedino preostalo da pozove ki da im se pridrui za veerom. urno je otrala uz stepenice i zakucalana njezina vrata. Elizabeth se spremala za neki prijem. Bilo joj je osamnaest godina i bila je nekako umjerenoprivlana. Na sebi je imala crnu koktel haljinu i nisku bisera. Te zime bit e predstavljena na baludebitantkinja, ali prije toga, u jesen, krenut e na Vassar.Draga, potrebna mi je tvoja pomo. Majka baci pogled na ogledalo i ispravi svoje bisere, a zatim rukom

  prede preko kose, da bi na kraju moleivo pogledala ki. ena suca Armisteada je uganula nogu.Oh, boe, je li dolje? Elizabeth Barclav je bila hladna i staloena za razliku od svoje uzbuene majke.

 • Naravno da nije. Nazvala je rekavi da nee moi doi. Ali on je svejedno doao. I tako e nas sada bititrinaestoro za stolom.Pretvaraj se da ne primjeuje. Moda ni ostali nee primijetiti. Uskoila je u svoje crne satenske cipele s

  visokom petom tako da je sada bila via od majke. Elizabeth je imala dva starija brata, jedan je bio u vladi uWashingtonu, D.C, a drugi advokat u New Yorku. Ona je bila jedina kerka.Ne mogu. Zna i sama kakve su Penny i Jane. Jedna od njih e otii i onda u imati manjak dvije ene.

  Draga, zar mi nee pomoi?Sada? vidjelo se da je iznervirana. Ali spremam se u kazalite. Trebala je ii u kazalite s grupom

  prijatelja, premda se, morala je priznati, nimalo nije tome radovala. Veeras se dogodilo, to je inae bilovrlo rijetko, da nije imala zakazan sastanak i u posljednjem trenutku su odluili krenuti svi zajedno.Je li neto vano?

  Majka ju je pogledala ravno u oi. Doista si mi potrebna.Oh, zaboga. Pogledala je na sat, a zatim potvrdno kimnula. U slvari, bilo joj je svejedno. Ionako joj se nije

  ilo. Jutros se vratila tek oko dva sata s jednog od debitantskih balova na koje je ila gotovo svake veeri odkada je prije mjesec dana diplomirala na Burkeu. Dobro se zabavljala, a slijedeeg tjedna trebali bi sepreseliti u kuu na jezeru Tahoe. U redu, majko, javit u im. Ljupko se osmjehnula i poravnala dvostrukunisku bisera slinu onoj koju je nosila i njezina majka. Bila je, u stvari, lijepa djcvojka, ali nekako previerezervirana za jednu osamnaestogodinjakinju. Izgledala je znatno starije. Ve je godinama vodila razgovores odraslima i roditelji su se dosta namuili dok je nisu ukljuili u drutvo vrnjaka i u razgovore koje su onismatrali zanimljivim. Jedan brat joj je bio deset, a drugi dvanaest godina stariji i ve dugo su je svi smatraliodraslom. Uz sve to navikla se da bude hladna i da u svakom trenutku vlada sobom to se i oekivalo odjedne Barcleyeve. Bila je uvijek paljiva, uvijek se dolino ponaala i ve s osamnaest godina, bila je pravadama. Odmah silazim.Majka joj se zahvalno nasmijeila i Elizabeth joj je uzvratila osmijeh. Kosa joj je bila gusta, kestenjasta,ravno podiana kao u paa, oi smee i krupne. Imala je mlijeni ten i vitki struk i odlino je igrala tenis.Ali u toj devojci kao da nije postojalo topline;isticala se pretjerano dobrim odgojem i profinjenim umom kojijoj je pribavio bezbrojne oboavaoce meuoevim prijateljima. Cak su je se i njeni vrnjaci plaili i potovali je. Elizabethu Barcley nitko nije mogaovui za nos. Bila je ozbiljna, znatieljna, otra jezika i nikada nije odstupala od svog miljenja. Uope se nijepostavljalo pitanje da li e u jesen poi na koled. Trebalo je samo izabrati izmeu Radcliffea, Wellesleya iVassara.Deset minuta kasnije tiho je sila niz stepenice, poto je pozvala prijalelje i opirno se ispriala, objasnivijedino da je kod kue iskrsla manja kriza zbog koje ne moe doi. Jcdine krize u Elizabethinom ivotu bilesu gost manje na veeri i nedostatak odgovarajue haljine koja je trenutno bila na popravku. U njezinomivotu nije bilo pravih nesrea, razoarenja ili tekoa. Roditelji su za nju sve inili, nije bilo toga to olac nebi izgladio ili joj kupio. Pa ipak, nije bila razmaena. Jednostavno je oekivala da ivi na odreen nain i svioko nje su se trebali ponaati na odgovarajui nain. Razlikovala se od svojih vrnjakinja. Njezino detinjstvokao da se zavrilo u njezinoj desetoj ili jedanaestoj godini. Od tada pa nadalje ponaala se kao odrasla, netkokoga bi svako poelio u opernoj loi ili na veeri. Ali to joj nije priinjavalo zadovoljstvo. ZadovoIjstvo nijeimalo neku posebnu vanost za Elizabeth Barclay. Svrha da. Kao i misaoni rad.Gosti su upravo zavravali aperitive kada je ona sila i gledajui ocijenila poznata lica. Samo jedan par nijepoznavala i majka ih je predstavila kao stare oeve prijatelje iz Chicaga. A onda je ugledala jo jednonepoznato lice i to vrlo privlano, kojc je tiho razgovaralo sa sucem Armisteadom i njezinim ocem.Promatrala ga je dok je uzimala au sa ampanjcem sa srebrnog posluavnika koji joj je batler donio, a ondase osmjehnula i krenula preko sobe ocu.Ba veeras imamo sree, Elizabcth. Otac se nasmijeio i vragolasto je pogledao. Nala si malo slobodnog

  vremena i za nas u svom prenatrpanom rasporedu? Pravo udo! On je sav sretan zagrli, a ona mu uzvratiosmijeh. Oduvijek su bili bliski i odmah se vidjelo da je on oboava.Majka je bila ljubazna i pozvala me.Dobro je uinila. Suca Armisteada poznaje, Elizabeth, a ovo je Spencer Hill, iz New Yorka. Nedavno je

  diplomirao pravo na Stanfordu.estitam. Hladno se osmjehnula i on osjeti potovanje prema njoj. Svrstavala se u hladne osobe i on

  pretpostavi da imadvadeset jednu dvadeset dvije godine. Uglaenost ju je inila starijom nego to je bila, kao i olglednaprofinjenost samo jo pojaana skupom crnom haljinom, biserima i nainom na koji ga je gledala ravno u oidok su se rukovali. Nalikovala je djevojci koja je uvijek dobivala ono to bi poeljela. Vjerojatno ste vrlozadovoljni doda ona uz ljubazan osmijeh dok ju je on promatrao.

 • I jesam. Hvala. Pitao se kako provodi slobodno vrijeme, vjerovatno igra tenis i ide u kupovinu s majkom iliprijateljicama, tako da su ga slijedee rijei njezinog oca vrlo iznenadile.Elizabeth e na jesen krenuti u Vassar. Pokuali smo je nagovoriti da studira na tanfordu, ali uzalud.

  Odluila je da poi na istok, a nas ostavi ovdje, da tugujemo za njom. Ali nadam se da e je hladne zimeuvjeriti da se vrati ovamo. I meni i majci e nedostajati. Elizabeth se nasmijei na ove njegove rijei, aSpencer se iznenadi kada je uo da je tako mlada. Osamanestogodinjakinje su se, nema sumnje, izmijenile uproteklih nekoliko godina. I dok ju je promatrao posta svjestan bolne injenice da je ona bila sve ono toCrvstal nije.To je divan fakultet, gospodice Barclav ree joj Spencer prijateljski, ali hladno. Moja ogorica ga je

  pohaala. Uvjeren sam da e vam se svidjeti. Na osnovi ovih njegovih rijci pogreno je pretpostavila da jeoenjen. Nije joj palo na pamet, da je mislio na bratovljevu enu. Na trenutak je bila razoarana. Bio jezgodan i oko sebe je irio neki neobjanjivi magnetizam.Batler je najavio veeru i Priscilla Barclay je povela svoje gostc polako prema trpezariji. Pod je bio odcrnobijelog mramora, zidovi prekriveni drvetom, a lijep kristalni lusler visio je iznad masivnog engleskogstola. U lijepim srebrnim svijenjacima gorile su svijee, a na stolu se presijavao bijeli porculanski servis sazlatnim rubom i kristalne ae koje su hvatale svjetlost svijea i vraale je na srebro. Salvete su bile teke ivelike, s izvezenim monogramom Priscilline majke i gosti su se lako smjestili za stol slijedei ljubaznauputstva domaice. Razumije se, na stolu su bile i podsjetnice s njihovim imenima u malim srebrnimdraima. Elizabeth je bila zadovoljna kada je vidjela da e sjcditi pored Spencera. Odmah joj je bilo jasnoda je majka na brzinu napravila promjene.Za predjelo su poslueni sueni losos i siune otrige Olvmpia. Kada je poslueno glavno jelo, Elizabeth iSpencer su ve naveliko razgovarali o svemu i svaemu. Bio je zadivljen njezinom inteligencijom iinformiranou. inilo se da nije bilo te stvari o kojoj onanita nije znala; snalazila se u svjetskim odnosima, unutranjoj politici, povijesti ili umjetnosti. Bila jeizvanredna djevojka i on je bio u pravu, odlino e prolaziti u Vassaru. Po mnogo emu ga je podsjeala nabratovljevu enu, s tim to je Elizabeth bila ak sjajnija od nje. Na njoj nije bilo nita upadljivo nitirazmetljivo. Kao da je sva bila satkana od finog uma i neobino lijepog ponaanja. Nije zapostavila ak nimukarca s njezine desne strane, a onda se opet obratila Spenccru.1 to ete sada raditi, gospodine Hill, svjee diplomirani pravnie sa Stanforda? Promatrala ga je znatieljnoi postojano i na trenutak mu se uinilo da je mladi nego ona, a da je malo manje pio, moda bi ga to iobeshrabrilo.Odlazim raditi u New York.Da li ste ve dobili posao? Zanimalo ju je, ali je bila i pomalo netaktina. to da troi vrijeme. Na nckiudan nain to mu se kod nje svidjelo. Nije se morao uputati ni u kakve igre, a ako je ona mogla njemupostavljati pitanja, onda je mogao i on njoj. To je u stvari bilo lake od ilerta.Da, imam posao. Kod Andersona, Vincenta i Savvbrooka.Zadivljena sam. Srknula je malo vina i nasmijeila mu se.Znate za njih?ula sam oca kako ih spominje. Najvea firma u Wall Streetu.Zadivljen sam zadirkivao ju je on, ali jasno stavljajui do znanja da ozbiljno misli. Strano puno znate za

  djevojku od osamnaest godina. Nije udo to idete na Vassar.Hvala. Ve godinama obilazim ovakve stolove naveer. Izgleda da se to ponekad i isplati. Ali bilo je tu

  mnogo vie od obilaenja stolova. Bila je vrlo bistra i da je bio bolje raspoloen, moda bi mu se ak isvidjela. Nije zraila nikakvim tajanstvom, poezijom, niti magijom, ve se odlikovala otroumnou inevj'erojatnom neposrednou koja ga je zainteresirala. I na neki hladni, plemiki nain, bila je ak vrloprivlana. I to sve vie kako se veera bliila koncu, a on nastavljao piti vino Harrisona Barclava. Ba udannain da se zavri dan koji je poeo krtenjem u Alexanderovoj dolini. Ali Crystal tu nije mogao ni zamisliti.Bez obzira to za nju osjeao, ona se tu ne bi uklopila. U ovoj sredini nije mogao zamisliti ni jednu drugudjevojku osim ove, s tim neposrednim smedim oima i odlunim ponaanjem. Ali srce ga je i dalje, dok ju jesluao, bolilo za Crystal.Kada odlazite iz San Francisca?Za dva dana. Izgovono je to sa zaljenjem u glasu, ali iz razloga koji nijedno od njih nije u potpunosti

  razumjelo. Nije nikako shvaao zato ga razjeda taj tupi bol od kada se tog poslijcpodneva vratio u SanFrancisco. A ona je smatrala da nema nieg uzbudljivijeg do odlaska u New York. Jedva je ekala rujan.teta. Nadala sam se da biste moda mogli doi i posjetiti nas na jezeru Tahoe.Volio bih. Ali eka me strano puno posla. Za dva tjedna poinjem raditi, tako da neu imati puno vremena

  da se sredim prije no to me potope u more papira u Wall Streetu.

 • Jeste li uzbudeni? Njezine su ga oi napeto probadale i on odlui da joj iskreno odgovori.Istinu da vam kaem, nisam ba siguran. Jo pokuavam dokuiti razlog zato sam otiao na pravo.ta ste inae eljeli studirati?Medicinu, da nisam otiao u vojsku. Pretpostavljam da je rat svima promijenio ivote... nekima ak gore

  nego meni. Trenutak je ostao zamiljen, mislei na svog brata. Ja sam imao sree.A ja mislim da ste vrlo sretni to ste pravnik.Stvarno? Opet se zabavljao. Bila je zanimljiva djevojka i odmah mu je bilo jasno da u Elizabethi Barclav ne

  postoji ni trun slabosti niti neodlunosti. Zato?I ja bih voljela studirati pravo. Poslije Vassara.

  Bio je zadivljen, ali ne bi se moglo rei i mnogo iznenaden. Onda i trebate otii na pravo. Ali zar se ne bisteradije udali i raali djecu? Za njega je to predstavljalo mnogo prirodniji izbor i malo je bilo vjerovatno da bijoj i jedan mukarac dopustio da se posveti i jednom i drugom. Bila je to godina 1947, vrijeme u kojem setrebalo odluiti ili za jedno ili za drugo. Njemu se inilo da je cijena previsoka. Da je bio na njezinom mjestuon bi'radije izabrao mua i djecu, ali Elizabeth ba nije bila sigurna.Moda. Na trenutak je bila mlada i nesigurna, a onda je slegnula ramenima; upravo su sluili desert.

  Njezino slijedee pitanje ga je zadivilo. Kakva je vaa ena, gospodine Hill?Molim? Ja...oprostite... otkud vam pomisao da sam oenjen? Bio je zaprepaten, a onda se nasmijao. Zar joj

  je izgledao tako star da joj je bilo nezamislivo da jo nije oenjen? Ako je to bilo posrijedi, kako li je ondaizgledao tek Crystal, ranije toga dana. Jo je mislio na nju, ak i dok je razgovarao s Elizabeth Barclev, skojom je, nema sumnje, lako bilo razgovarati. Ali misli su mu i dalje bile daleko, a dio srca kao da ga jeizdao.Elizabeth se prvi put zbunila i on primijeti da je pocrvenila ispod te svoje paljivo poeljane kestenjastekose. Uinilo mi se da ste rekli... da ste spomenuli ogoricu malo prije... pa sam pretpostavila... On senasmije dok se ona trudila da mu mucajui objasni, a zatim odmahnu glavom, dok su mu plave oi blistale nasvjetlosli svijea.Ipak nisam. Mislio sam na bratovljevu udovicu.Je li poginuo u ratu? Da.Vrlo mi je ao.

  On kimnu dok su ih sluili kavom nakon ega su se, na poticaj Priscille Barclav, dame povukle. Tiho jezahvalila keri dok su izlazile iz sobe.Hvala ti, Elizabeth, da tebe nije bilo nali bismo se u velikoj nevolji.

  Ona se veselo osmjehne majci i na trenutak zagrli stariju enu. Priscilla Barclav je jo bila lijepa, premda jeimala preko ezeset godina. Lijepo sam se zabavljala. Svidio mi se Spencer Hill. A posebno mi se svidiokada mi je malo prije rekao da nije oenjen.Elizabeth! Majka joj se pretvarala da je okirana, ali u stvari nije bila i Elizabeth je to znala. Prestar je za

  tebe. Vjerojatno ima ve trideset.Prava razlika. I bilo bi zabavno sresti ga u New Yorku. Radit e kod Andersona, Vincenta i Sawbrooka.

  Njezina majka kimnu i ode porazgovarati s ostalim damama, a malo kasnije im se pridruie i gospoda.Drutvo se potom ubrzo raspalo; Spencer je zahvalio Barclavevima to su ga pozvali, a zatim je poelio lakuno i njihovoj keri.Mnogo sree u koli.Hvala. Pogled joj je bio topao i on po prvi put zakljui da mu je draga. Bila je privlanija od Robertoveene i znalno mudrija. Sretno na novom poslu. Uvjerena sam da ete postati slavni.Pokuat u se sjetiti toga za mjesec ili dva, kada budem eznuo za lagodnim ivotom u Stanfordu. Moda se

  sretnemo u New Yorku ponekad. Ona mu se ohrabrujui osmjehne, a onda im se priblii njezina majka damu se zahvali to je doao.

  Morat ete malo pripaziti na Elizabeth dok bude u New Yorku.On se osmjehne, mislei kako je gotovo nevjerojatno da e se ikada vie sresti, ali on je kao i obino biouljudan. Kolcgica brucoica je bila premlada za njega... i naravno, tu je bila i Crvstal.Javite mi se kada doete u grad.Hou. Toplo mu se osmjehnula i opet je na trenutak izgledala mlaa, a ve trenutak kasnije on je otiao.

  Vratio se u Fairmont, mislei na nju i sigurnost s kojom je vodila zanimljive razgovore. Moda je bila upravu, ree on sebi. Moda bi trebala studira pravo. Potroila bi ivot kao neija ena, igrajui brid iogovarajui s drugim enama. Ali te noi, kada je konano zaspao negdje pred zoru, nije sanjao Elizabeth...ve djevojku platinasto plave kose i oiju boje ljetnog neba... djevojku koja je pjevala kao da e joj srceprepui... u njegovom je snu sjcdila na ljuljaki, promatrala ga, a on je nije mogao nikako dodirnuti. esto sebudio iz sna te noi tako da je uspio tek nekoliko sati odspavati. Ustao je u cik zore i promatrao kako se

 • sunce lagano rada iznad luke, a slotinu milja dalje, Crvstal je koraala kroz polja bosonoga, mislei na njegadok je ila prema rijeci umilno pjevajui.

  5.Spencer je slijedeeg dana imao mnogo posla, povezujui olabavljene niti i posjeujui nekolicinu prijatelja skojima se elio oporostito i poeljeti im sreu. A onda mu je odjednom bilo strano ao to ih naputa.Zaalio je to se odluio vratiti u New York te je obeao sam sebi da e se jednog dana vratiti. Za njega je tobio dan pun melankolije tako da je rano otiao u krevet i ve slijedeeg jutra otputovao u New York. Upravona Crvstalin esnaesti rodendan.Roditelji su ga doekali i on se osjeao potpuno glupo to su ga pozdravili kao nekakvog pobjednika. Dolaje ak i Barbara, Robertova ena, i njezine dvije keri. Potom su otili na kasnu veeru u kuu njegovihroditelja, ali je Barbara morala ranije otii prije no to joj keri zaspu za stolom.I onda, sine? upita otac iekujui kad su ostali otili kui, a majka se povukla na spavanje. Kako se osjea

  ponovo kod kue? udio je za kakvim ohrabrujuim odgovorom. Spencer je predugo bio odsutan, estgodina, etiri je proveo u ratu, a zatim dvije na Stanfordu; sada kada se vratio u New York gdje je i pripadao,Williamu Hillu je bilo lake. Dolo je vrijeme da se Spencer sredi i postane netko upravo onako kao to biRobert napravio da je ostao iv.

  Jo nisam siguran to osjeam. Spencer je bio iskren. Uglavnom je sve isto kao i proli put kada sam biokod kue. New York se nije promijenio. Ali nije dodao ono to je stvarno mislio... ali ja jesam.Nadam se da e ovdje biti sretan. William Hill je to rekao kao usput, uope ne sumnjajui da tako i nee

  biti.Siguran sam da hou, oe, hvala ti. Ali u stvari bio je nesigurniji vie no ikada prije. Jedan njegov dioudio je da se vrati u Kaliforniju. Da, vidio sam suca Barclava prije polaska. Pozdravlja te.William Hill zadovoljno kimnu. Dogurat e on do Vrhovnog suda, pazi to ti kaem. To me uope ne biiznenadilo. I sinovi su mu dobri ljudi. Stariji je neki dan bio u mojoj sudnici. Odlian je advokat.Nadam se da e netko to i za mene rei jednog dana. Spencer sjedne na kau u oevoj radnoj sobi i s

  umornim uzdahom provue prste kroz kosu. Bio je to dug dan, dug tjedan... duga godina... a onda seiznenada snudi, jer se sjetio s im se sve treba suoiti.Uinio si pravu stvar, Spencere. Nikada nemoj u to sumnjati.Kako moe biti tako siguran? Ja nisam Robcrt, tata... ja sam ja... ali Spencer je znao da mu to ne moe rei.to ako zamrzim Andersona, Vincenta i Savvbrooka?Onda e prijei u pravni odjel nekakve korporacije. S diplomom pravnika moe raditi gotovo sve lo eli.

  Biti advokat, baviti se poslovima, pravom... politikom... Izgovorio je posljednju rije pun nade, jer to jepotajno prieljkivao, a Spencer e jednog dana biti kao stvoren za to. Upravo kao i njegov brat prije njega.Robert, njihova nada koja se prerano ugasila. Barbara dobro izgleda, zar ne?Da. Spencer tiho kimnu, pitajui se da li ga otac uope poznaje. Kako je?U poetku joj je bilo teko. Ali mislim da se oporavlja odvrati on i okrene se od njega kako Spencer ne bi

  primijetio suze u njegovim oima, prepotstavljam da se svi polako oporavljamo.Zatim se opet okrene prema Spenceru te se nasmijei. Iznajmili smo kuu na Long Islandu. Majka i ja smo

  mislili da bi ti dobro dola promjena. Barbara i djeca e tamo provesti ostatak kolovoza.udno mu je bilo to se vratio u krilo obitelji, kojoj vie nije bio siguran da pripada. Imao je dvadeset dvije

  godine kada je otiao u rat, a od tada se toliko toga promijenilo. Toliko toga se dogodilo to je i njegapromijenilo. A sada kada vie Roberta nije bilo, osjeao se kao da se vratio ne da bi vodio svoj ivot, veRobertov.To je bilo lijepo od tebe, tata. Ali ne znam koliko u imati slobodnog vremena kada zaponem raditi.Imat e vikende.

  Spencer kimnu. Oekivali su da opet bude djeak, njihov mladi sin. Osjeao se kao da je izgubio vlastitiivot negdje na putu iz Kalifornije.Vidjel emo. Moram ovog tjedna pronai stan.Moe ostati ovdje, dok se ne snac.Hvala, tata. Podigao je pogled i otac mu se po prvi put uinio starim, starac koji je i dalje oivljavao one

  nade to su umrle sa Spencerovim bratom. Cijenim to. A onda znatieljno upita: Vida li se Barbara snekim? Konano, prole su tri godine, a ona je bila zgodna djevojka. Savreno je odgovarala Robertu.Ambiciozna, hladna, inteligentna, lijepo odgojena, savrena ena za budueg politiara.Ne znam odgovori iskreno otac. Ne razgovaramo o tome. Morao bi je ponekad izvesti na vecru.

  Vjerojatno je jo vrlo usamljena.

 • Spencer kimnu. elio je vidjeti i neakinje, ali trenutno su mu druge stvari bile na pameti. Osjeao se kaoiscrpljen iekivanjima kojima su ga iznenada opteretili.Bio je iscrpljen kada se le veeri bacio u krevet. Kao smlavljen pod teretom onoga to ga je ekalo, tako da jeosjeao potrebu da zaplae dok je lagano tonuo u san. Osjeao se poput djeteta koje se izgubilo na putu kui.Jcdina stvar u koju je bio siguran bila je da pod hitno mora pronai stan i poeti voditi svoj ivot.

  6.Sjeanje na Ijeto lagano je blijedilo dok je Crystal pomagala na ranu i s vremena na vrijeme svraala da sepoigra a Beckvnom bebom. Tom nikada nije bio kod kue ili je nadgledao vinograde s Tadom ili je bio ugradu s prijateljima. Jared je svaki slobodan trenulak provodio s djevojkom u Calistogi. Kao da je odjednomostala sasvim sama, nije imala s kim provoditi vrijeme niti s kim razgovarati. Sve je ee odlazila Hiroki uposjete. Crvstal ju je nalazila kako tiho ita, ije ili crta perom i tintom, pa je ak i Crvstal nauila kako sepiu haiku stihovi. Bila je blaga i dobroduna i spretna u vjctinama jedne kulture koja je zadivila Crystal.Nauila ju je praviti male origami ptice i pokazala joj kako je nju njezina majka uila aranirati cvijee. A tosvoje oigledno blistavo znanje i umijee nije pokazivala na upadljiv zapadnjaki nain, ve tiho, diskrelno iposve tanano. Kao i Crvstal, i ona je bila vrlo usamljena. Jo nije uspjela stei prijatelje meu Bovdovimroacima, tako da je konano postala svjesna koliko joj duboko zamjeraju to se udala za Boyda i poela jesumnjati kako se to nikada nee promijeniti. Zato je jo vie bila zahvalna Crystali na njezinom drutvu i njihdvije su postale dobre prijateljice za vrijeme Hirokine trudnoe.A kada je kola poela, Crystal je sve ee odlazila do nje i duge sate provodila pored vatre, radei domaezadatke. Nije joj se vraalo kui. Majka je ionako stalno bila kod Becky, a baka ju je uvijek zbog neegkorila. Jedini koji joj je ikada poslao ljubaznu rije bio je njezin otac, ali on se opet razbolio. Crystal jepriznala Hiroki poslije Dana zahvalnosti da je vrlo zabrinuta za njega.Stalno je bio umoran i blijed i cijelo vrijeme je kaljao. To ju je uasavalo. ovjek kojeg je cijelog ivotasmatrala nepobjedivim, iznenada je poeo poputati. Vratila mu se upala plua i ve tjednima nije odlazio najahanje. Crystal je stalno osjeala polrebu da se zalijepi za njega. Znala je da e njezin ivot biti zapeaenako ga ikada izgubi. Bio je njezina kohorta, saveznik, njezin pouzdan branilac, svi drugi su jedva ekalipriliku da se ustreme na nju, da je okrive za sitnice i da je kore zbog svega po emu se razlikovala od njih.Ona nije eljela initi stvari koje je inila Becky. Nije eljela cijelog dana sjediti u kuhinji, piti kavu i mijesitikolae, nije eljela ogovarati s ostalim enama ili se udati za ovjeka kakav je bio Tom i radati mu djecu.Tom Parker se udebljao za gotovo dvije godine i stalno je iz sebe irio miris piva, osim nedjeljom kada bimiris piva bi zamijenjen viskijem.Crystal je znala da se razlikuje od ostalih. Instinktivno je oduvijek osjeala da je drugaija i bila je svjesna dato i njezin otac zna. Kao i Hiroko. Odavno je ve priznala njenoj Japanki da ponekad sanja o filmu. Ali sadanije mogla nikako napusliti oca. Ni za to na svijetu ga ne bi napustila. Ali jednog dana... moda jednogdana... nikada nije prestala sanjati o Hollywoodu... kao ni o Spenccru. Ali nikada Hiroki i Boydu nijepriznala to osijea za njega, premda je s njima o svemu drugom razgovarala. Oni su joj bili jedini prijatelji iesto bi odjahala do njih. Hiroko je bila jedina prijateljica koju je ikada imala i Crvstal ju je odavnozavoljela. Hiroko ju je hrabrila i obasipala toplinom koju nigdje drugdje, osim kod oca, nije nalazila.Priznala joj je da se plai kako nikada nee uspjeti olii iz doline, da joj se nijedan san nee ostvariti. Ali iona je voljela dolinu. Ono to je osjeala za nju nepovratno je bilo upleteno u njezinu ljubav za oca. Voljelaje zemlju i drvee, valovita brda i planine iza njih. Voljela je ak i njezin miris, posebno u proljee kada jesve bilo svjee i novo, a kie svemu davale svijetlosmaragdnu boju. Provesti ovdje cijeli ivot ne bipredstavljalo najgoru moguu sudbinu pa ak kada bi to znailo da bi se morala odrei snova o filmu. Alinipoto se nije eljela udati za ovjeka poput Toma Parkera. Od same pomisli na to hvatala ju je jeza.Da li je grub s tvojom sestrom? Hiroko se ponekad zanimala za druge. Za Hiroku su svi oni bili stranci, paak i muevljeva sestra, koja se neposredno pred porod konano udala,ini mi se da je zao prema njoj kada se napije. Nije mi to ona rekla. Prije nekoliko tjedana imala je oiljak

  na oku. Rekla je da se zaplela i udarila u naslon stolice. Premda mislim da je mami rekla istinu. Njih dvije sui dalje iskljuivale Crystal. Svi su to radili. Bila je opasno lijepa i to je ugroavalo sve ene koje su jepoznavale, osim ove koja je bila toliko drugaija. Predstavljale su udan par, jedna visoka i mrava, drugasiuna, jedna sa sjajnom crnom kosom, druga s dugakom grivom kao u palomina. Jedna odgojena da budeslobodna i dareljiva na rijeima i pokretima, druga povuena i suzdrljiva. Potjecale su iz razliitih svjetovai nale se na ovom mjestu da bi postale sestre.Moda e jednog dana otii u Hollywood, a Boyd i ja emo ti doi u posjet. Obje se nasmijae dok su ile

  putem koji je vodio od kue Websterovih, priajui o svojim snovima. Hiroko je prieIjkivala lijepu kuu i

 • mnogo djece. Crystal je eljela pjevati i otii tamo gdje je ljudi nee odbacivati. Hiroku i Crystal povezivaloje neto to im je bilo zajedniko. Premda iz razliitih razloga, ipak obje su bile izopenice.Hiroko se voljela kretati, ali nije voljela izlaziti sama, a Crystali je uvijek prijala etnja s njom. Ponekad suznale satima priati; Hiroko je primijeivala i najsitnije detalje za vrijeme njihovih etnji, najsitnije cvijee,najmanju biljku, najnjenijeg leptira, a onda bi ih kasnije crtala. Obje su voljele prirodu. Crystal ju je sadave dovoljno dobro poznavala, toliko da ju je ve mogla zadirkivati.Ti primijeuje sve te stvari samo zato, Hiroko, to si blie zemlji od mene. Hiroko bi se zahihotala i obje bi

  poeljele da mogu otii u grad, ali dobro su znale da se nigdje ne smiju zajedno pojaviti. To bi izazvalonepodnoTjivu oluju. Boyd ju je pozvao da otputuje s njima u San Francisco, ali plaila se nestati na takodugo, majka bi to sigurno primijetila, a moda bi u meuvremenu i ocu bila potrebna.Oko Boia ve je bio toliko slab da nije ustajao iz kreveta, tako da Crystal nije obisTa Websterove nekolikotjedana, a kada je krajem sijenja dosTa, nije morala nita rei, sve joj se vidjelo na licu. Tad Wyatt jeumirao. Sjedila je u Hirokinoj kuhinji i plakala u zagrljaju starije djevojke. Mislila je da e joj srce prepuidok ga je gledala kako se iz dana u dan kopni. Svi na ranu su cijelo vrijeme plakali. Baka, Olivija, Becky. AJared je stalno izbivao, nije mogao gledati oca kako umire. Crystal bi satima sjedila uz njega, nutkajui ga dajede, njeno mu apuui dok bi ga umotavala u sve vei brojpokrivaa, a ponekad samo sjedei dok je on spavao, a njoj sc suze nijemo kotrijale niz obraze dok ga jepromatrala. Stalno je elio da Crvstal bude pored njega, Crystal je dozivao dok je buncao, Crvstal je traiokada bi opet otvorio oi. Rijetko kada enu, a nikada Becky. One su mu sada bile strane, kao to je Crystalbila njima. Ona ga je njegovala s mnogo Ijubavi, ak je i pomagala majci da ga okupa. Ali zbog ljubavi kojumu je pruala, majka ju je joS samo vie gurala od sebe. Smatrala je da ljubav kojom obasipaju jedno drugonije normalna i da nije bio tako bolestan, ona bi to sigurno i glasno rekla. Umjesto toga jedva da je irazgovarala s Crystal, to Crystali vie i nije bilo vano. Njezina strast prcma ocu gotovo da je zamaglila isjeanje na Spencera.Becky je opet bila trudna, a Tom je pokuao voditi ran prcmda je uglavnom cijelo vrijeme bio previe pijanda bi bilo lo mogao raditi. Crvstal bi se svaki put snudila kada bi ga vidjela kako se pribliava glavnojkui. Svaki put se morala smiriti kako mu ne bi rekla to misli o njemu, ali zbog oca je utila. Nije ga eljelauznemiriti, eljela je da sve ostane po starom, ali kada je dola veljaa znala je da to vie nije bilo mogue.Nijemo je sjedila pokraj njegove postelje dan i no, drei ga za ruku, nikada ga ne ostavljajui samog, osimda se okupa ili na brzinu neto pojede u kuhinji. Plaila se da bi mogao umrijeli ako ga ostavi samog.Prestala je ii u kolu, uope nije naputala kuu, samo bi ponekad izlazila na trijem udahnuti malo svijeegzraka ili bi urno otila do rijeke prije no to bi se smrailo. Tom ju je jednom slijedio zlobno se cerei dokju je promatrao kako sjedi na istini, izgubljena u mislima posveenim ocu i Spenceru. Poslije njegovogdolaska na krtenje malog Willia vie od njega nije dobila nikakvih vijesti, ali nije ih ni oekivala. Boydu sejavio za Boi; izgleda da je bio sretan u New Yorku i da mu se svidio posao i napisao je da e im se javitiako ikada doe u Kaiiforniju. Ali sada je bio predaleko da bi joj pomogao. Nitko joj nije mogao pomoi,osim Boga. Dan za danom se molila da joj dozvoli da zadri oca, ali u dnu srca znala je da se to needogoditi.Zauzela je te noi svoje mjesto u stolici pokraj oevog kreveta i poela ga promatrati dok je drijemao; negdjeposlije ponoi otvorio je oi i pogledao oko sebe. Izgledao je mnogo bolje nego u posljednje vrijeme, um muje bio bistar i on se osmjehnuo Crystali. Majka je spavala na kauu u dnevnoj sobi, a Crystal je vedanima spavala u stolici pored njegovog kreveta, ali im se on pomaknuo ona se probudila i ponudila mugutljaj vode.

  Hvala, malena. Glas mu je zazvuao nekako snanije. Trebala bi otii u krevet.Jo nisam umorna proapta ona pri nejasnoj svjetlosti; eljela je ostati. Mogao bi umrijeti ako bi ga

  napustila, a ovako e moda poivjeti... moda... ako ostane sjediti uz njega. Hoe li malo juhe? Baka je zaveeru skuhalu pureu juhu, dobra je. Plava kosa sputala joj se na ramena poput zavijese od pauine i on juje promatrao sa svom onom ljubavlju koju je uvao samo za nju tokom esnaest godina. elio je ostati porednje zauvijek, kako bi je titio. Znao je kako su drugi neljubazni prema njoj, Ijubomorni i sitniavi, ak injezina roena majka, a sve zbog toga to je Crvstal bila toliko lijepa. ak su je se plaili i mladii iz doline,bila je prelijepa da bi bila stvarna, a ipak je bila i te kako stvarna. Dobro ju je poznavao i bio ponosan to jeizrasla u tako dobru osobu. Bila je hrabra, imala je petlje i bila je pametna, pored toga to je bila lijepa. Veje mesjecima sumnjao kako posjeuje Hiroko i premda ni sam nije bio naisto da li mu se to prijateljstvosvida ili ne, nije je pokuao sprijeiti. esto ju je elio pitati kakva je Hiroko u stvari, ali odluio je da to neini. Imala je pravo na svoj ivot, na nekoliko tajni. Inae nije imala nikakvih zadovoljstava. Odbio je juhu,ali ju je zato nastavio promatrati, molei se da ivot bude milostiv prema njoj, da jednog dana pronaedobrog ovjeka i da bude sretna.

 • Nikada se ovog nemoj odrei, malena... Jedva je proaptao i ona ga u prvom trenutku nije razumijela.ega to, tata? Glas joj je bio njean kao i njegov, a njezini prsti isprepleteni s njegovim toliko jai.Ran... dolinu... ti ovdje pripada.. kao i ja... elim da vidi svijet... da se ne zakopa ovdje... Izgleda da je

  teko disao... ali ran e te... uvijek... ekati.Znam, tata. Nije eljela sada o tome razgovarati. Kao da se opratao od nje, a ona nije htjela pustiti da ode.

  Pokuaj odspavati malo.On odmahnu glavom. Nije bilo vremena za to. Ve je ionako predugo spavao, sada je elio samo razgovaratisa svojim najmlaim djetetom, svojom ljubimicom, svojom malenom. Tom ne zna upravljati ranem. Isama je toga bila svjesna, ali nije rekla ocu, ve je samo kimnula. A jednog dana, Jar e poeljeti da sebavi neim drugim, on ne voli zemlju... onako kako je volimo ti i ja... kada bude vidjela malo svijeta i majkevie ne bude, Crystal, elim da se vrati ovamo... pronae nekog dobrog ovjeka, nekoga tko e biti dobarprema mojoj djevojici nasmijeio joj se, a njoj se oi napunie suzama dok mu je stiskala ruku,.. i lijepoproivi ovdje ostatak ivota...

  Ne govori tako, tata... Jedva je uspijevala da kroz suze prozbori jednu rije, dok j'e svoj obraz prislanjala uznjegov i njeno ga poljubila u elo. Bilo je hladno, vlano i ljepljivo i ona se zavali u stolicu da ga opetpogleda. Ti si mi dovoljan, ne elim nikoga drugog. U jednom ludom trenu poeljela mu je rei zaSpencera, da je srela nekog tko joj se svia... i to previe... u koga bi se mogla zaljubiti. Ali on je bio samosan, kao i filmske zvijezde na ziovima njezine spavae sobe. Spencer Hill nikada nije bio sastavni dioivota Crystali Wyatt. Odspavaj sada malo. to mu je drugo mogla rei kada je ve poslije ovih nekolikorijei ostao bez daha i bio iscrpljen. Volim te, tata. Proaptala je ona dok su mu se kapci treperavo sputali,onda su se opet podigli, on je pogleda i nasmijei se.I ja tebe volim, djevojice. Uvijek e biti moja... mala djevojica... slatka, slatka Crystal... Izgovorivi to

  opet sklopi oi; izgledao je tako mirno dok je spavao, a ona ga drala za ruku i promatrala. Zavalila se ustolici ne isputajui njegovu ruku iz svoje i nekoliko trenutaka kasnije i ona je utonula u san, iscrpljena odtoga to je dan za danom bjela nad njim; kada se probudila, nebo je bilo sivo, a u sobi hladno i otac joj jeumro drei je za ruku. Njegove posljednje rijei, posljednje misli i posljednji pozdrav bili su poslaniCrystali. Razrogaila je oi kada je shvatila da ga vie nema, zatim mu je njeno spustila ruku na krevet ipoto ga je pogledala posljednji put oima zamagljenim od suza, izala iz sobe, zatvorila vrata i ne rekavinikome ni rije, to je bre mogla otrala do rijeke. Nije skrivala suze dok joj se tijelo trzalo od jecaja; ostalaje tamo dosta dugo, a kad se vratila majka joj je naricala u kuhinji, a Minerva je bez rijei kuhala kavu.Otkrili su da je umro.

  Otac ti je mrtav. Izgovorila je to gotovo bijesno kada je Crystal ula, lica umrljanog suzama. To je prijeliilo na optubu nego na aljenje, kao da ga je Crystal mogla sprijeiti da ne umre. Ona kimnu, plaei se daim kae kako je to znala prije no to je izala, pitajui se opet da li je ita mogla uiniti da ga odri u ivotu.Sjetila se njegovih rijei od sino... elim da se vrati... Znao jekoliko je voljela ovo mjesto, ono je bilo dio nje, kao to je bilo i dio njega i uvijek e biti. U mislima e ocauvijek vidjeti tu, u ovoj kui, ali jo ee kako jae po brdima ili vozi traktor kroz vinograde.Jareda su poslali u grad i pogrebnik je kasnije toga jutra doao po Tada, a njegovi prijatelji i susjedi su doliodati mu posljednju poast dok su mu ena i punica stajale porcd odra, rukujui se i plaui. Olivija jezahvalno pogledala Toma kroz suze... dok je Crvstal pokuavala prekinuti svoju mrnju prema njemu. Pripomisli da e od sada on upravljati ranom sva se stresla. Ali Crystal ak nije mogla ni razmiljati o tome,sad joj je jedino na pameti bio ovjek kojeg je voljela. Njezin otac. Vie ga nije bilo, a ona je ostala sama,uplaena i oaloena meu strancima.Pogreb je bio slijedeeg dana; sahranjen je na istini u blizini rijeke. Crystal je to mjesto dobro poznavala.Crvstal je esto tamo odlazila sjediti i razmiljati ili plivati i za nju je bila prava utjeha to je znala da joj jeotac tu u blizini i da pazi na nju. Znala je da e uvijek biti pored nje. A toga poslijepodneva nestala je nakratko i otila posjetiti Hiroku. Trebala se poroditi za nekoliko tjedana. Lagano je ustala kada je Crvstalgotovo neujno ula u njihovu dnevnu sobu. Bilo joj je dovoljno da joj vidi oi, a i Boyd joj je rekao da jeTad Wyatt umro. Toliko je htjela posjetiti Crystalu, ali znala je da je to neizvodljivo. Ne bi je pustili unutrada je vidi. A sada je bila tu, poput nekog slomljenog djeteta, poela je jecati i ispruila ruke prema Hiroki.Srce joj se kidalo dok je jecala. ivot bez oca nikada nee vie biti isti. Ostavio ju je meu ljudima za koje jeinstinktivno znala da je nikada nisu voljeli.Crystal je ostala kod Websterovih satima, a kada se vratila na ran, bio je ve mrak i majka ju je ekala.Ukoeno je sjedila na kauu, sama u dnevnoj sobi i ljutito je poglcdala Crystal kada je ula unutra, svapogrbljena od bola i iscrpljenosti.Gdje si bila?Morala sam otii odavde. To je bila istina. Nije vie mogla podnositi pritisak, kao ni ljude koji su dolazili iz

 • sata u sat, donosei darove i hranu kako bi im pruili pomo u njihovom bolu. Ali njoj nije bila potrebnahrana, ve njezin tata.Pitala sam te gdje si bila.Vani mama. Nije vano. Do Websterovih je odjahala na konju. Bili su predaleko da bi ila pjeice, a i bila

  je preumorna dabi uope pokuala poslije svega to se dogodilo u posljednjih nekoliko dana.Vucara se s nekim mladiem, zar ne? Crvstal je iznenaeno gledala u majku. Tjednima nije nigdje izala,

  oevo uzglavlje naputala je samo da ode u kupaonicu.Svakako da ne. Kako to uope moe rei? Oi joj se ispunie suzama zbog neljubaznih rijei koje su bile

  tako tipine za njezinu majku.Znam da neto smijera, Crystal Wyatt. Znam kada izlazi iz kole. Uglavnom se ne vraa kui do mraka.

  Zar misli da sam budala? Bila je toliko bijesna da bi se iz njezinog ponaanja teko moglo zakljuiti da jeupravo izgubila mua. Iz ucviljene udovice pretvorila se u ljutu zmiju.Mama, nemoj... molim te... Oca su pokopali tog jutra, a ve su je poeli mrziti i optuivati.Zavrit e kao Ginny Wcbster. Sedam mjeseci u drugom stanju i presretna to se konano udala.

  To nije istina. Jedva je govorila kroz suze; ni o emu drugom jo nije mogla razmiljatti osim na oca kojegaje izgubila i sada nije mogla vjerovati da je to njezina vlastita majka optuuje. Govorila je, razumije se, oCrvstalinom izbivanju kada je posjeivala Hiroku.Oca ti vie nema da prikriva tvoje lai. Nemoj misliti da mene moe prevariti. Ako pokua divljati,

  Crystall Wyatt, slobodno se pakiraj. Neu dozvoliti da ovdje divlja. Ovo je cijenjena obitelj i nemoj tozaboraviti! Crystal je bijelo gledala u nju dok je majka odluno krenula u sobu u kojoj joj je umro mudrei njezinu ki za ruku. Ker koja je ostala sama i koja nije imala vie nikoga tko bi je branio. Stajala je udnevnoj sobi, oslukivala tiinu i alila za ocem. A onda je lagano otila u svoju sobu i spustila se na krevetkoji je nekada dijelila sa sestrom. Pitala se zato je toliko mrze. Nikada joj nije palo na pamet da je to zbogtoga to ju je on volio. Bilo je jo neto pored toga, njezin izgled... nain na koji se kretala... nain na koji ihje vidjela. Dok je obuena leala na krevetu u mraku znala je da nita nee biti isto kao prije. Ostavio ju jesamu s njima i kada je poela plakati u tihoj sobi, osjetila je strah.

  7.Hirokina beba je zakasnila. Nije se rodila u oujku, ve treeg travnja. Crvstal je posjetila Hiroko prologposlijepodneva i primijetila da je ova umorna i da joj je neudobno, ali za razliku od Bccky, ona se nikada nijealila. Uvijek je bila prijateljski raspoloena, Ijubazna i eljno je iekivala Crystal. Prolo je est tjedana odsmrti njezinog oca i ona je gotovo svakog dana posjeivala Hiroko. Na ranu se nije ugodno osjeala, jer juje majka stalno neto kritizirala ili se na nju izderivala. Zbog toga se Crystal osjeala usamljenom i to vie noikada ranija. Osjeala je da majku neto mui ili je moda bila jednostavno usamljena bez Tada i nije znalakako drugaije to pokazati. Jednog dana je to rekla Hiroki i njezina prijateljica se sloila s njom, ali Boyd jojje kasnije u povjerenju rekao da je Olivija uvijek odbacivala Crystal, jo kao dijete, on se sjeao trenutakakada bi je udarila zbog najmanje sitnice, dok je uvijek javno tetoila Rebeccu. Sumnjao je da je Crystal zbogtoga bila Tadova ljubimica, a toga su i drugovi i drugarice njihove djece bili svjesni. To je u dolini bila javnatajna.Hiroko i Crystal su provele mirno poslijepodne i u sumrak se Crvstal vratila kui. Majka joj je izila u grad sBecky, a Crystal je pomogla baki da iznese veeru na stol. Od oeve smrti primjetno je omravila. Nikadanije bila gladna, kao ni tu veer; otila je u krevet i ve u zoru je ustala, osedlala oevog konja i odluila otiido Websterovih. Bila je subota i nije morala ii u kolu, a i znala je da joj je prijateljica ranoranilac. Ali kadaje stigla tamo, Boyd ju je priekao ve na vratima. Bio je zabrinut i iscrpljen. Hiroko je imala trudove jo odsino, ali nikako se nije mogla poroditi.Pozvao je lijenika iz grada, ali je on odbio doi, rekavi da gospoa VVebster nije bila njegov pacijent. Bioje to onaj isti ovjek koji je nije htio ni prije osam mjeseci pregledati i od tada nije promijenio miljenje.Boyd je shvatio da e je morati sam poroditi. Nije bilo naina da je prebaci u San Francisco. Dr Yoshikawamu je dao knjigu da je za svaki sluaj proita, ali stvari se nisu odvijale onako kao to je oekivao. Hiroko jetrpila strane bolove, a on je mogao vidjeti bebinu glavu, ali premda se trudila, beba nikako nije izlazila. Nabrzinu je sve objasnio Crystal koja je ve ula Hiroko u spavaoj sobi kako stenje.Jesi li zvao starog dr Chandlera? Otiao je odavno u penziju i bio je gotovo slijep, ali bar je bio netko. U

  Calistogi je ivjela neka babica, ali ona je ve ranije odbila brinuti se o Hiroki.U Texasu je, keri u posjetu. Pokuao sam ga sino pozovati s crpne stanice. Ozbiljno je razmiljao kako da

  je preveze u San Francisco, ali plaio se da ne izgube bebu.

 • Mogu li je vidjeti? Mnogo puta je bila prisutna pri dolasku na svijet stoke, ali nikada nije vidjela enu priporodaju i bila je svjesna uasa od kojega su joj se nakostrijeile dlaice po kraljenici dok je ila za Boydomka spavaoj sobi. Hiroko je leala sklupana na krevetu, uurila se i divlje dahtala, kao da oajniki eliistisnuti novoroene, ali je bespomono podigla pogled ka Crvstali kada je pala nauznak na jastuke.Beba nee izai... Bol ju je jo jednom prostrijelila dok ju je Crvstal promatrala, a Boyd je drao za ruke;

  Crystal je osijetila saaljenje prema svojoj prijateljici, koja se bezuspjeno borila. Pitala se da li e umrijetibeba ili to je bilo jo gore... Hiroko.Crvstal bez razmiljanja ode u kuhinju oprati ruke i vrati se a gomilom istih rujiika. Posteljina je bilapoprskana krvlju, crna dugaka kosa prekrila je Hirokino lice kada se opet napela, ali uzalud. Crystal joj senjeno, ali samouvjereno obrati premda se nije tako osjeala.Hiroko, dozvoli da ti pomognemo... Zagledala se prijateljici u oi, elei da ova preivi i u sebi se molei za

  njezinu bebu. Sjetila se konja kojima je pomogla da dou na svijet, borila se sama sa sobom i molila da jojnjezino znanje bude od koristi. Ionako se nikome drugom nisu mogli obratiti. Nitko iz grada ne bi doao,ostali su sami Boyd i Crystal i sitna Japanka koja se sva tresla. Suze su joj se slijevale niz obraze, ali ni glasanije pustil, kada je Crystalpogledala i vidjela bebinu glavu. Imala je crvenkasto smedu kosu, negdje izmeu Boydove i Hirokine.Beba nee izai... Zajeca ona u strahu kada joj Boyd ree da se pokua jo jednom napeti, ali kada je to

  uinila, Crvstal je vidjela da se glava novorodeneda malo pomaknula.Hajde, Hiroko... krenulo je... opet se napni... ali ona je bila ve preslaba da bi ponovo pokuala kada je bol

  nestao, a Crystal je tada shvatila to nije bilo u redu. Beba je bila okrenuta licem nagore umjesto nadolje.Morat e je okrenuti. Radila je to sa ivotinjama, ali pomisao da e to morati raditi i svojoj prijateljici ju jeuasnula; ipak se okrenula ka Boydu i tiho mu sve objasnila. Takoder je znala da bi beba mogla umrijeti akoje ne okrenu, isto kao i Hiroko. Za bebu je moda ve bilo kasno. Crystal je znala da moraju pouriti.Njezinu prijateljicu suuhvatil novi trudovi, ali joj ona ovog puta nije rekla da se napne, ve je umjesto toganjeno gurnula svoje ruke u nju i uhvatila bebu u Hirokinoj utrobi, jedva se usuujui disati; paljivo jeokrenula bebu dok je Hiroko vritala, a Boyd je drao. Opet je osjetila bol i opet se napela, kao da je eljelada izbaci Crystaline ruke iz sebe, ali kada ih je Crystal povukla, glava je krenula naprijed, a onda se Hirokoiznenada snano napela ni sama ne znajui odakle joj snaga za to. Bol je bila zasljepljujua kada je bebapoela izlaziti, a Crystal je pobjedonosno viknula im se cijela glava pojavila; premda je tijelonovoroeneda jo bilo unutra, dijete je zaplakalo. Suze poee padati niz Crvstaline obraze dok se trudila daoslobodi bebu; u sobi je zavladala napeta tiina dok se Hiroko opet napinjala, ali ovog puta je istovremeno iplakala i smijala se sluajui svoju bebu kako plae, a onda iznenada, beba je bila slobodna. Bila je to maladjevojica i svo troje se zadivljeno zagledae u nju. Posteljica je izala za njom i Bojd je se oslobodio, sve poknjizi. Ali knjiga je do tada bila beskorisna. Crystal je spasila bebi ivot i sada ju je onako siunupromatrala sa strahopotovanjem. Liila je na majku, a Hiroko je plakala od sree dok ju je drala u naruju.Hvala ti... hvala... Bila je preumorna da bi bilo to drugo rekla, ve je sklopila oi i dalje drei svoju malu

  djevojicu, a Boyd je plakao dok ih je promatrao. S ljubavlju je gledao u svoju enu, a onda je njenododirnuo bebin obraz prije no to se okrenuo prema Crystali.Ti si ih spasila... obje... Ronio je suze radosnice, a Crystal je tiho izala iz sobe. Sunce je ve visoko

  odskoilo i ona se iznenadilakako je dugo ostala. Proli su mnogi sati dok se trudila da spasi prijateljicu i njeno novoroene.Poslije nekog vremena Boyd je izaao vidjeti gdje je. Sjcdila je na travi i razmiljala o tome kako je prirodabila lijepa. Nikada nije vidjela nita tako lijepo kao njihovu bebu. Kao i Hiroku i ona kao da je bila izrezanaod slonovae, s kosim majinim orijentalnim oima, ali imala je i neto od Boyda i Crystal se nasmija u sebikada se zapita da li e jednog dana imati pjegice kao njezin otac. Dok je promatrao eninu prijateljicu inilose da je odjednom odrastao i na licu mu se vijelo da joj je beskrajno zahvalan.Kako je? Crystal je i dalje bila zabrinuta, jo je uvijek alila to nisu mogli pozovati lijenika. Uvijek je

  postojao rizik od infekcije.Obje spavaju. Nasmijeio se i sjeo pored Crystal. Tako su lijepe.

  Crystal mu vrati osmijeh. Bili su dvoje djece koja su toga jutra odrasla. ivot nikada nee biti onaj starinakon to su prisustvovali udu raanja i u tom trenutku im se inilo da je to od neprocjenjive vanosti.Kako ete je nazvati?

  Jane Keiko Webster. elio sam da bude samo Keiko. Ali Hiroko je htjela da ima i ameriko ime. Moda jeu pravu. Izgovorio je to tuno, a onda podigao pogled prema dolini u kojoj su oboje odrasli. Keiko j'oj sezvala sestra koj'a je poginula u Hiroimi. Crvstal kimnu, ula je o tome od Hiroko.Ona je prelijepa djevojica, Boyde. Budi dobar prema njoj. Bile su to neobine rijei. Imao je dvadeset etiri

  godine i znali su se od detinjstva. Becky se nekada palila na njega, ali na koncu iz toga nita nije bilo i

 • Crystali je jo i danas zbog toga ao. Bio je njean, pristojan ovjek i posve drugaiji od Toma Parkera.Sneno se zagledala u brda dok je razgovarala s njim; bio je lijep proljetni dan i sunce je sjalo punim sjajem.Moj je tata uvijek bio jako dobar prema meni. Bolju osobu od njega nisam srela. Oi su joj se ispunilesuzama kada se okrenula prema Boydu i obrisala ih rukavom koulje.Mnogo ti nedostaje.Da. I... pa, stvari su se sada jako promijenile. Mama i ja nikada nismo bile bliske. Ona je oduvijek vie

  voljela Becky. Rekla je to kao da navodi neku injenicu kratko uzdahnuvi dok se sputala na toplu travu. Aonda se osmjehnula, prisjetivi se neeg: Pretpostavljam da je oduvijek mislila kako me je tata iskvario.Valjdai jeste. Ali ne mogu rei da mi je to ikada smelalo. A onda se nasmijala i na trenutak je opet izgledala vrlomlada, ali on ju je jako alio.Trebala bi se vratiti k njima. Da joj spremim neto za jelo? Nije znao tono to bi trebala napraviti i Crvstal

  mu se osmjehne.Kada bude gladna. Mama kae da je Becky jela kao zmaj poslije poroaja, ali ona se s Williem nije

  namuila. Reci joj da se ne napree. I ona ustane. Doi u opet poslijepodne ili sutra, ako se uspijemiskrasti. Majka je uvijek za nju imala ncki posao. A kako je Becky opet bila u drugom stanju, nareivala jojje da pospremi i njezinu kuu ili da joj pomogne oko rublja. Ponekad se osjeala kao robinja, dok je ribalaBeckvn hodnik, a ona i majka su u kuhinji pile kavu.uvaj se nekako ju je udno gledao dok je odvezivala konja, a onda je pocrvenio, ega je bio svjestan i

  poljubio je u obraz. Hvala ti, Crystal glas mu je bio promukao od osjeanja koja su ga proimala, dananjidan nikada neu zaboraviti.Ni ja. Iskreno ga je pogledala dok je pridravao uzde njezinog starog pinta; bila je visoka gotovo kao i on.

  Poljubi Jane umjesto mene. Vinula se u sedlo i u jednom udnom trenulku pomislila na Spencera. Osjealaje da je sada, poto su zajedno pomogli bebi da se rodi, vrlo bliska Boydu i poeljela mu je rei.Ali to murei? Da je zaljubljena u mukarca koji ju je sigurno zaboravio? Konano, vidjeli su se samo dvaput, ali ipakdok je jahala kui i smijeila se u sebi sjeajui se usnule bebe u Hirokinom naruju, opet je poela sanjaritio njemu. To je bilo sve to je imala, snove o njemu, sjeanje na oca i slike filmskih glumaca na zidu uspavaoj sobi.

  8.Gdje si ti cijeli dan? Svugdje sam te traila. Majka ju je doekala u kuhinji kada se vratila nakon Hirokinog

  poroaja. U jednom ludom trenutku poeljela je da joj kae to se dogodilo. Ono to je tog jutra doivjelabilo je prekrasno, uzbuujue i isto toliko zastraujue. Nije jo imala ni sedamnaest godina, a shvatila je toznai biti ena.Jahala sam. Mislila sam da ti nisam potrebna.Sestra ti se ne osjea dobro. elim da ode do nje i pomogne joj. Crvstal kimnu. Becky nikada nije bilo

  dobro, ali ona to nikada naglas ne bi rekla. Trebada uvati Willia. Opet ista pria.U redu.

  U sudoperu je bilo posue koje je Olivija njoj ostavila da ih opere pa je nakon toga krenula pjeice prekopolja do kolibe. Tom j'e sluao radio, a soba je vonjala po pivu, dok se mali Willie gegao okolo u potkoulji ipelenama. Soba je bila u groznom neredu, a Becky je itala neki asopis i puila u krevctu u njihovojspavaoj sobi. Crystal se ponudila da im skuha ruak, a ona je samo kimnula ni ne podigavi pogled; Crystalse vratila u kuhinju da joj napravi sendvi.

  Napravi i meni jedan, hoe li duo? Doviknu joj Tom polupijano. I dodaj mi jo jednu bocu iz hladnjaka?Ula je u hodnik da mu doda pivo i pokupila uz put Willia. Pravio je kola od blata u pepeljari s mlijekom izpoluprazne boce. Poeo je sretno gugutati kada ga je Crystal zagrlila. Neugodno je zaudarao i Crystali bijasno da se nitko nije potrudio cijelo jutro da mu promijeni pelene. Gdje si bila? uo sam da te je mama posvuda traila.Na sebi je imao potkoulju s kratkim rukavima na kojoj su se vidjeli polumjeseasti tragovi znoja ispod ruke,a i sve ostalo na njemu bilo je nekako smrdljivo dok ju je promatrao. Izgledala je olino, pomislio je.Njegova je ena bila debela i umorna i uvijek se na neto alila; njih dvije kao da nisu bile ni u kakvom rodu.Bila sam u posjetu kod prijatelja odvrati ona neobavezno, drei njegovu bebu u naruju.Ima novog momka?Ne, nemam odbrusi mu ona vraajui se u kuhinju. Noge su joj se protezale u nedogled u tijesno pripijenom

  jeansu i on se divio njezinoj stranjici dok mu je pripremala sendvi.Vratila se kui tek za veeru nakon to je kod Becky pospremala, napravila ruak i okupala Willia. Smuilo

 • joj se kada je vidjela kakav je bio. A uskoro e dobiti i drugo dijete koje e takoer putati uokolo da etaprljavo i divlje, pola dana plaui jer je gladno, poto Becky nije bila raspoloena da spremi veeru. Tom jeizaao prije no to je otila i Crystali je postalo lake. Nikada nije voljela kako ju je gledao kao ni to ju jeuvijek zapitkivao o mladiima Nikada nije imala ni jednog mladia. Jedino je naivno sanjarila o Spenceru.Ostali su je se previe plaili i to joj je odgovaralo. Ni s jenim od njih nije imala nita zajedniko. Njihoviivoti bili su ograeni ovom dolinom. Nisu imali pojma da je tamo vani svijet, niti su eznuli da ga pronau.Za razliku od Crystal koja je i dalje eznula za neim viim to joj Alexanderova dolina nije mogla ponuditi.Becky se nije potrudila da joj zahvali prije nego to je otisla, a kada se vratila u glavnu kuu majka joj jenaredila da oguli krumpir za veeru. Napravila je i to, ali kada je zavrila otila je ravno u krevet, preumornaak i da pomisli na veeru. Malo je razmiljala o Hiroki, prije no to je zaspala, zarekavi se da e je obiisutra poslije crkve. Morala je smisliti nain da pobjegne od majke i sestre. Uvijek su za nju pronalazile nekiposao. Dok joj je otac bio iv sve je bilo mnogo drugaije. Za dva mjeseca pretvorili su je u obinu radnicukakvih je bilo mnogo na ranu, u nekoga tko je obavljao njihove poslove i spremao za njima, nekoga na kogasu se mogle istresti i ignorirati pa je ak primijeivala i mrnju u majinim oima kada je mislila da jeCrystal ne gleda. Odbacila ju je, a Crystal nije znala zato. Nije im uinila nita naao, osim to je voljelaoca.kola je zavrila u lipnju i njoj je ostala jo samo jedna godina do diplome. Ali to nakon toga? Zivot se neepromijeniti. Radit e do iznemoglosti na ranu i gledati Toma kako unitava ono to su njezin otac i djedapodigli, ran koji je Tad toliko volio. Tom je te godine namjeravao preorati vinograde, jer prvi put nakonmnogo godina nije uspio prodati grode, takoer je prodao i vei dio stoke, pod izgovorom da oko nje imaprevie posla. Novac je poloio u banku na svoj raun, ali time je znatno oslabio priliv novca na ran, to susvi osjetili.Becky se porodila neposredno nakon to je Crvstal zavrila razred. Ovog puta dobila je djevojicu koja jejako sliila na svog oca. Ali Crvstalino srce je i dalje bilo naklonjeno Hirokinoj bebi. Krstili su je u crkvi uSan Franciscu i zamolili Crystal da joj bude krsna kuma. Morala se posluti bezbrojnim laima da bi se predmajkom opravdala zato je cijelog dana nije bilo, ali ipak je otila s njima; zadivilo ju je ono to je tamovidjela i kada su krenuli natrag u Alexanderovu dolinu osjeala se preporoenom.Ljeto je te godine bilo prelijepo, Crvstal je napunila sedamnaest godina i dosta vremena je provodila sBoydom, Hirokom i njihovom djevojicom. Mala Jane je i dalje vrlo sliila na Hiroko, ali bilo je u njoj ineto od Boyda, poncki izraz, osmijeh i crvenkastosmeda kosa koja je predstavljala savrcnu mjeavinu bojakosa njezinih roditelja. Crystal bi lijeno leala na travi satima, pod nekim stablom u njihovom vrtu, igrajuise i stiui bebu, osjeajui njezinu toplinu dok je gugutala. Ti posjeti su bilijedina svijetla toka u njezinomivotu. Kui je odlazila tek kasno poslijepodne, na vrijeme da pomogne majci i baki oko veere. S vremenana vrijeme ju je i majka, kao i Tom, optuivala da ima mladia i govorila joj kako bi trebala pomagati sestrioko djece, ali njoj su na pameti bile druge stvari, kao uostalom i Becky. Svi u dolini su govorili da se GinnyWebster spetljala s Tomom. I Crystal je sumnjala da u tome ipak ima istine. Pitala je jednom Boyda zna li onneto o tome, ali on je samo slegnuo ramenima i rekao da ne treba vjerovati u sve to ljudi priaju, aliistovremeno je pocrvenio do korijena svoje rie kose. Znai bila je istina, lo Crystal nije posebnoiznenadilo, ali se pitala da li bi se usudio na tako neto da je njezin otac bio iv. Sada to nije bilo vano, Tadavie nije bilo i Tom Parker je mogao raditi to god je htio.Tom i Bccky su krstili bebu krajem ljeta, nekoliko dana pred Crystalin polazak u kolu. Ali sada Spencer nijedoao, niti jenjezina majka priredila veliku zabavu. Pozvali su nekoliko pnjatelja na ruak poslije crkve, a Tom se napio irano otiao, dok je Becky plakala u kuhinji s majkom. Crvstal je polako odetala do rijeke elei sjediti biizuoevog groba. Teko je bilo povjerovati da je samo godinu dana ranije bio iv, da se ona ljuljala na ljuljaki irazgovarala sa Spencerom. Shvatila je da je tada bila jo dijete, ali ne i sada. Prola godina bila je preteka,gubici preveliki, a bol preduboka. Imala je samo sedamnaest godina, ali Crvstal Wyatt je bila ena.

  9.Poziv mu je bio poslan na ured i dok ga je itao Spencer se osmjehnuo. Njegov je otac bio u pravu. Prijenekoliko tjedana proitao je vijest o tome u novinama. Harrison Barlav je imenovan za lana Ustavnog suda iSpencer je pozvan na proslavu u povodu njegovog imenovanja.Za njega je prola godina bila uspjena, mnogo je radio, ali je bio okruen ljudima koji su mu se svidali.Anderson, Vincent i Savvbrook su bili konzervativni, ali i sam se iznenadio koliko su mu se svidjeli. Dobroje napredovao. Ve je bio pomonik jednog od partnera. Otac je njime bio zadovoljan. U poetku su se njihdvojica esto sukobljavali, posebice oko Barbare. Njegovi roditelji su iznajmili kuu na Long Islandu onog

 • ljeta kada se vratio kui u kojoj je Barbara provela vei dio kolovoza sa svojim kerima. Alicia i WilliamHill raunali su da e i Spencer tamo dolaziti. Na kraju ih vie nije mogao izbjegavati. Proveo je tamo dvavikenda, s Barbarom koja mu je ugaala i roditeljima koji su ga znatieljno promatrali. ekala ga je da sevrati, rekla je njegova majka. Ona te voli, prikljuio se i otac. I Spencer je konano eksplodirao. Ona jeekala Roberta, a ne njega i nije on kriv to je njegov brat poginuo na Pacifiku. Bila je dobra djevojka i on jevolio svoje neakinje, ali ona je bila ena njegovog brata. Spenceru je bilo dovoljno to to je postao pravnik.Nije dugovao svojim roditeljima i pokojnom bratu to da se oeni jo i njegovom udovicom.Barbara je napustila kuu u suzama, a onda je uslijedila runa scena s roditeljima. Ubrzo potom Spencer jeotiao s Long Islanda, ne namjeravajui se ikada vie tamo vratiti i nije se s njima viaosve negdje do kasne jeseni. Barbara je tada ve bila u Bostonu, zajedno s djevojicama i nedavno je uo odnekog prijatelja da se via sa sinom jednog od najutjecajnijih politiara. Napravila je, razumije se, odlianizbor i nadao se da je sretna. On je jedino elio da mu dobro ide i da ivi svojim ivotom. Volio je NewYork, ali jo mu je nedostajala Kalifornija. Vie puta se uhvatio u mislima na Crystal. Ali to se sve rjeedogaalo. Bila je predaleko i nije bila stvarna. Bila je samo jedna rijetka i prelijepa vizija, poput divljegcvijeta pred kojim ovjek zastane da bi mu se nakratko divio u planinama, znajui da ga nikada vie neevidjeti, ali i da ga nee zaboraviti. Dobio je od Boyda pismo kada mu se rodila kerka, ali u njemu nije pisalonita o Crvstali; takoder su ga obavijestili da su Tom i Becky dobili jo jednu bebu. Ali sve mu je to sadaizgledalo strano daleko. Za njega je to bio dio rata, dio jednog drugog ivota. Bio je zaokupljen poslom kodAndersona, Vincenta i Savvbrooka i morao je mnogo uiti o novim poreznim zakonima. Njega je u stvarizanimalo kriminalistiko pravo, ali nitko od njihovih klijenata nije imao problema takve vrste. Pomagao jeoko prodaje imanja i rjeavanja zamrenih oporuka, to je takoer bio zanimljiv posao o kojem je mogaorazgovarati s ocem.Kada je toga dana doao na veeru kod roditelja saznao je da su i oni primili poziv. Meutim otac je bioprezaposlen i nije mogao poi na proslavu.Hoe li ti ii?Sumnjam, tata, jedva ga poznajem. Spencer mu se osmjehne. Otac mu se dobro drao. Upravo je radio na

  jednom vanom kriminalistikom sluaju i on je jedva ekao da uje neto vie o od onoga to je o tomeproitao u novinama.Trebao bi poi. Ne bi bilo loe da s njim ostane u vezi.Pokuat u, ali ne znam da li e me pustiti s posla. Spencer se osmjehne; kada se osmjehivao teko je bilo

  povjerovati da ima dvadeset devet godina. Bio je preplanuo, jer je vikende provodio na plai i dosta je igraotenis. Osjeat u se glupo, tata. On me gotovo ne poznaje. A i nemam vremena da idem u Washington.Nai e ve vremena. Uvjeren sam da e i oni iz firme eljeti da ode tamo. Uvijek ta odgovornost i

  obaveze. To mu je ponekad smetalo. Ovdje je ivot bio tako pun onog to se od ovjeka oekivalo. To je biodio zrelosti, dio stupanja u stvarni svijet, ali on nije uvijek bio siguran da mu se to svia.Vidjet u. Ali na njegovo veliko iznenadenje, nekoliko dana kasnije, partner za kojega je radio rekao je

  gotovo isto to i njegov otac. Spencer je spomenuo poziv jednom prigodom kada su navratili na pie u Riverklub i njegov mentor je predloio da odu na proslavu Harrisona Barclava.Trebate biti poaeni to vas je pozvao.Jedva ga poznajem, gospodine. Isto to je rekao i svom ocu, ali stariji partner je odmahnuo glavom.Nije vano. Jednog dana vam moe zatrebati. Nikad te stvari ne smijete smetnuti s uma. U stvari, toplo vam

  preporuam da odete. Spencer kimnu, to je znailo da prihvaa savjet, ali osjeao se glupo kada je prihvatioi poziv. Firma je ak otila tako daleko da je umjesto njega rezervirala sobu u Shorehamu, tako da jeotputovao u Washington dan prije proslave u povodu imenovanja. Soba koju su mu rezervirali bila jeprozrana i velika i on se isceri dok se sputao u udobnu konu naslonjau, a zatim narui da mu donesuviski u sobu. Lijepo je bilo voditi ovakav ivot, a moda e biti i zabavno opet vidjeti Barclaveve. Sumnjaoje da e i Elizabeth biti tamo. Nije o njoj nita uo poto je otila na Vassar. Vjerojatno je tamo nala nekudrugu ribu koju je trebalo uloviti, a ni on se nije mogao poaliti da mu je nedostajalo drutvo dama. Izlazio jes desetak ena tokom prole godine. Izvodio ih je na veere u 21 Le Pavillon i Waldorf. Posjeivali suprijeme, kazalita, igrale tenis s njim u Connecticutu i East Hamptonu, ali ni do jedne od njih mu nije biloposebno stalo. I te tri poslijeratne godine, inilo se da su svi urili s vjenanjima. On to nije osjeao kaoneto neodlono i neophodno u ovom trenutku, jer je jo mnogo toga trebao rasistiti sam sa sobom. Sve muse nekako inilo da bavljenje pravom za njega ne predstavlja i kraj puta. Svidjelo mu se vie no to je imislio, ali potajice je sebi priznao da tom pozivu nedostaje uzbuenja. Jo je pokuavao smisliti kako da svojpoziv uklopi u neto izazovnije i zahtjevnije. U svojoj dvadeset devetoj godini smatrao je da ga eka jomnogo zabave u ivotu prije no to se smiri pokraj nekoga za cijeli ivot. Prvo je morao pronai onu pravu, atakve za sada nije bilo.

 • Tek se sada poeo hvatati korak poslije prekida zbog rata i bratovljeve smrti. Bol koju je prouzroila njegovasmrt poela je lagano jaati. Robert je bio mrtav ve etiri godine, a njegovi roditelji su ga jo estospominjali, ali Spencer se vie nije osjeao dunim da ga zamijeni. Sada je bio svoj ovjek i bilo je trenutakakada se osjeao kao da je na vrhu svijeta 1 da sve konce drzi vrsto u rukama. Ponekad je bio usamljen, ali tomu nije posebno smetalo. Volio je biti sam. I unato injenici da je pravo zavrio nekako preko volje, poeoje uivati u onome to je radio.Slijedei dan osvanuo je sunan i lijep. Spencer je tog prohladnog rujanskog jutra otiao u Vrhovni sud naformalno polaganje zakletve. Bio je vrlo zgodan u tamnom prugastom odijelu i s tamnom kravatom, sjajnomkosom i plavim oima. Nekoliko se ena okrenulo za njim, ali on kao da to nije primijeivao. Kasnije seuspio na trenutak pribliili sucu Barclavu i estitati mu prije no to ga je gomila progutala i ponijela dalje.Nije vidio nikoga koga je znao i bilo mu je ao to otac nijc mogao s njim poi.Tog poslijepodneva obiao je Washingtonov spomenik i Lincoln Memorial, a onda se vratio u hotel da netona brzinu pojede i da se spremi za prijem na koji je bio pozvan te veeri. Barclavovi su prireivali formalnuveeru s plesom u hotelu Mayflower.Spencer je izaao iz hotela s crnom kravatom i zaustavio taksi kojim je otiao na prijem, a zatim je strpljivoekao u redu da se pozdravi s domainima. Priscilla Barclay ga je toplo doekala.Ba lijepo od vas to ste doli, gospodine Hill. Jeste li vidjeli Elizabeth?Hvala. Nisam.Vidjela sam je prije nekoliko minuta. Uvjerena sam da e se razveseliti. Zatim se pozdravio i s njezinim

  muem i hitro produio dalje kako bi napravio mjesta ostalima u dugom redu iza sebe. Otiao je do bara inaruio scotch s vodom, a onda poeo promatrati okupljene. Veina mukaraca bili su postariji, a ene su nasebi imale skupe haljine. Bio je to zanimljiv skup najpoznatijih i najutjecajnijih ljudi u zemlji i on iznenadaosjeti kako ga preplavljuje uzbuenje. Srknuo je pie kada je prepoznao jo jednog suca iz Vrhovnog suda, azatim je poeo promatrati jednu mladu enu koja je razgovarala sa starijim mukarcem; kada se okrenulashvatio je da je to kerka suca Barclaya. Izgledala je mnogo starije nego prije godinu dana i na neki nain jebila ljepa; prepoznala ga je i osmjehnula mu se, a on se sjetio kako je bila bistra kada su se proli put sreli, auz to i privlana. Bila je ljepa no to je se sjeao, pa joj je priao s osmijehom, a njezine smee oi kao da suzasijale novim sjajem. Kestenjasta kosa joj je bila nelo kraa, a na sebi je imala upadljivu bijelu satenskuhaljinu koja je jo vie isticala njezin preplanuli ten steen na jezeru Tahoe i on iznenada postanesvjestan injenice da je bila vrlo privlana, mnogo vie no to mu je ostalo u sjeanju.Zdravo, kako ste? Kako je na Vassaru?Dosadno. Podigla je pogled i nasmijeila mu se gledajui ga ravno u oi, dok se on i dalje osmjehivao.

  Mislim da sam prestara za koled. Vassar je za nju bio djetinjast. Ve poslije tri mjeseca joj je svega bilodosta i poeljela se posvetiti neem drugom, a ekale su je jo tri godine. Sada na poetku druge godine,pitala se da li e uspjeti isplivati do kraja. Poughkeepsie je oajan.

  Poslije Kalifornije i New York je ponekad takav. Zime su uasne, zar ne? On se nasmija. I sam se stranoalio prole godine, ali opet se navikao, a i svidjelo mu se uzbuenje koje je posvuda vladalo u New Yorkuza razliku od umalog Poughkeepsiea.Ba lijepo od vas to ste doli. Uvjerena sam da je otac dirnut primijeti ona uljudno, a Spencer se gotovo

  nasmije. Teko je bilo zamisliti da bi suca Barclaya mogao dirnuti dolazak mladog, nevanog advokata kadaje bio okruen ovakvim mnotvom ljudi, stotinama suradnika i prijatelja.Lijepo od njega to me je pozvao. Sigurno je vrlo zadovoljan zbog ovog imenovanja.

  Ona mu se osmjehnu pijuckajui gin i tonik. I je. Kao i moja majka. Ona voli Washington. Ovdje je roena,znate.Nisam to znao. Prctpostavljam da e i vama ovdje biti ugodno. Moete li izostajati iz kole? Dok ju je to

  pitao divio se glatkoi njezinih ramena i zakljuio da mu se svia njezina nova frizura.Ne dovoljno esto. Prole godine sam samo nekoliko puta bila u New Jorku. Ali pokuat u da bar prekoraspusta ovdje provodim vrijeme s njima. To e biti mnogo lake nego putovati do Kalifornije. Nastavili supriati jo neko vrijeme, a kada su gosti poeli zauzimati mjesta, Spencer pogleda u raspored i vidi da su gasmjestili za njezin stol. Pretpostavio je da se za to pobrinula njezina majka, nemajui pojma da je samaElizabeth to zahtijevala kada je otkrila njegovo ime na listi uzvanika. Ostavio je na nju snaan dojam prolegodine i bila je vrlo razoarana to je nije potraio u Vassaru. Kako vam se svia pravnika firma u NewYorku? Vie se nije sjeala koja je to bila, ali zapamtila je da je bila jedna od vanijih.Svia mi se. Osmjehnu se on dok joj je pridravao stolicu, a ona mu se nasmija.Kao da ste iznenaeni.

  Njegove oi joj uzvratie osmijeh dok je sjedao pored nje. I jesam. Nikada nisam bio siguran da li elim bitiadvokat.

 • A sada jeste?Manje vie jesam. I dalje mislim da me eka neto tee ili izazovnije, ali do sada nita od toga. Zapravo

  posao mi prua veliku udobnosl. Ona kimnu, a onda se ponosno osmjehnu svom ocu za susjednim stolom.I evo dokle se s tim poslom moe dogurati.Bojim se da to ne vai za svakoga. Ali za sada sam zadovoljan onim to radim.Da li ste ikada razmiljali o politici? Upita ga ona onog trena kada je stiglo predjelo. Bio je to jastog

  serviran s bijelim vinom. Spencer je pogleda zabavljajui se. Oi su joj i dalje bile prodorne i ovjek jeuvijek imao dojam da ga pretrauju; nije se plaila postavljati ozbiljna pitanja. To mu se kod nje svidjelo iprole godine, a i sada je ostavilo snaan dojam. Nije se plaila prihvatiti bilo to, a tome se on divio.Elizabeth je preuzela inicijativu i gurala je naprijed. Bila je to ena koja je znala upravljati sobom i okolinomi on je sumnjao, da je to isto radila, kada bi joj se pruila prilika, i sa ljudima oko scbc. Promatrala ga je sazanimanjem, jer se i sama zanimala za politiku, zbog oca.Moj brat je elio poi tim putem ili je bar mislio da eli. Ali ja ne smatram da je to za mene. Nevolja je bila

  u tome to on jo nije znao ta je to bilo za njega.Da sam mukarac, upravo bih se time bavila. Zvuala je tako samouvjereno i on joj je malko zavidio dok se

  smijao. Nema sumnje da jc bila odvana. Sjetio se da mu je proli put kada su se sreli rekla kako bi voljelabiti advokat.to studirate u Vassaru?Slobodne umjetnosti. Knjievnost. Francuski. Povijest. Nita zanimljivo.to biste vie voljeli raditi? Zainteresirala ga je svojom otroumnou i neposrednou. Elizabeth Barclav

  oigledno nije bila njena ljubiica.Napustiti kolu i raditi neto korisno. Razmiljala sam o tome da na neko vrijeme preem u Washington, ali

  otac se nakostrijeio kada sam mu to spomenula. eli da prvo zavrim koled.To mi zvui razumno. Ostale su vam jo samo tri godine. Ali i njemu se to uinilo strano dugo dok ju je

  promatrao.Da li ste od tada jo koji put bili u Kaliforniji?Ne, nisam. Rekao je to sa aljenjem u glasu. Stvarno nisam imao vremena, a prola godina mi je tako brzo

  prohujala. Ona kimnu, kada je o nekim stvarima rije i njoj je brzo prola, a istodobno uzmu li se u obzirdruge stvari, nije prola brzo. Vratila se u San Francisco da bi debitirala na Cotillionu za Boi i zbog balakoji su njezini roditelji priredili u njezinu ast u Burlingame Countrv Clubu neto ranije. I razumije se, bila jeljeti na jezeru Tahoe. Ali nju su vie zanimale zimski posjeti New Yorku i Washingtonu. Roditelji su je vepozvali za Boi u Palm Beach.Dok su ekali na glavno jelo, orkestar je zasvirao i Spencer ju je pozvao na ples kod prvih taktovaImaginationa. Spencer ju je njeno poveo na plesni podij. Divno je plesala i on je promatrao njezinu sjajnukestenjastu kosu i preplanula ramena. Sve na njoj ocrtavalo je zdravlje, blagostanje i mo. Rekla mu je da eslijedeeg ljeta s roditeljima ii u Evropu, na Ile de France, te ga pitala da li je ikada tamo bio, a on joj jeodgovorio da nije. Otac je obeao da e ga poslati u Evropu kada zavri koled, ali izbio je rat i on se odmahprijavio i umjesto u Evropu otiao na Pacifik. Takoder je spomenula da e za nekoliko tjedana doi u NewYork posjetiti jednog od brae. Ian Barclav radio je za firmu koja je bila ak slavnija od one u kojoj jeSpencer bio zaposlen.

  Poznajete ga? Podigla je pogled prema njemu i ekala odgovor; uinila mu se vrlo mlada i vrlo lijepa ipoeo je osjeati posljedice scotcha. Svialo mu se da dodirivati njezinu kou i prvi put je osjetio mirisnjezinog parfema dok su nastavljali plesati.Ne, ne poznajem ga. Ali poznaje ga moj otac. sjetio se da je otac spomenuo kako je Ian Barclav bio u

  njegovoj sudnici. Morat ete me upoznati s njim. tada je prvi pul predloio neto to je nagovjetavalo da ese opet vidjeti.Voljela bih. Koraala je pobjedniki i pomalo kraljevski dok su se vraali za stol da nastave veeru i

  razgovor s prijateljima njezinih roditelja i na kraju veeri inilo mu se da ju je malo bolje upoznao. Igrala jetenis, voljela skijati, govorila je pomalo francuski, mrzila pse, a djeca je nisu posebno zanimala. Za vrijemedeserta mu je priznala da od ivota oekuje neto vie, a ne samo igranje brida i raanje djece. Postalo mu jejasno da je luda za ocem i da se eli udati za nekog slinog njemu, za ovjeka koji senekamo uputio kako se izrazila, a ne za nekoga tko e sjediti u stolici blagostanja i putati da ivot pored

  njega prolazi. eljela se udati za vanog ovjeka. Bila je jo mlada za tako odlune tvrdnje, nije jo napunilani dvadeset godina, ali dobro je poznavala svoj um, a i bila je esto u prigodi da sree vrstu mukaraca kojisu joj se svidali. I na trenutak, dok su zajedno naputali plesnu dvoranu, on shvati da bi joj se Robert mnogovie sviao od njega.elite li da odemo negdje na pie? Iznenadio se kada je zauo svoj glas, ali sviao mu se razgovor s njom.

 • U redu. Gdje ste odsjeli? Njezine smee oi zagledae se ravno u njegove. Niega se nije plaila, anajmanje Spencera.U Shorehamu.

  1 mi. Moemo neto popiti u baru. Idem se samo javiti majci.Poto je to uinila, njih dvoje nakon nekoliko minuta odoe; veina gostiju se ve razila, uostalom bio je

  ve jedan sat poslije ponoi, a i njezina majka nije imala nita protiv da je pusti sa Spencerom. Bio jeugledan i zgodan i znala je da mu moe povjeriti svoju ker. Mahnula im je dok su odlazili, ali Spencer nijeelio prekidati ozbiljan razgovor s portparolom. Tiho su se izvukli i uhvatili taksi kojim su se vratili u hotel,a zatim se smjestili za jedan tihi stol u kutu bara. Primijetio je da se nekoliko glava okrenulo kada su uli.Bili su vrlo uoljiv par.Naruio je ampanjac i potom su nastavili jo neko vrijeme razgovarati, o New Yorku, njegovom poslu iKaliforniji. Povjerio joj je koliko mu se tamo svidjelo i da bi volio jednog dana tamo ivjeti, premda nijeznao kako, jer je bio zaposlen u advokatskoj firmu u Wall Streetu. Nasmijala mu se jer je ona jedino eljelada se, kada zavri koled, preseli u New York ili moda u Washington, jer e njezini roditelji od sada tamoprovoditi vei dio godine. Priala mu je takoer kako eli imati vlastitu kuu u Georgetownu.Iz naina na koji je o svemu tome govorila jasno se dalo zakljuiti da joj nikada nita nije nedostajalo.Nikada joj nije ni palo na pamet da se moe dogoditi to da neto ne dobije. Ali to mu je ve bilo jasno kadaju je prvi put sreo u njihovoj kui u San Franciscu. Kua je bila i luksuzna i prelijepa i nije bilo tekozakljuiti da ju je ivot do sada mazio. I njezini roditelji potjecali su iz bogatih obitelji.Morate nas posjetiti na Tahou. Moj je djed izgradio prelijepu kuu na jezeru. Zavoljela sam je jo kao mala.

  Ali udno, kada je to spomenula, on se sjetio Alexanderove doline i upitao je da lije ikada tamo bila. Nisam, ali sam jednom bila u Napai, u posjetu nekim tatinim prijateljima. Nema se tamobog zna to vidjeti, osim vinograda i nekoliko viktorijanskih kua. Cinilo se da je sve to njoj bilo vrlodosadno, ali zainteresirala se kada je Spencer poeo opisivati dolinu koja je bila sjeverno od grada, jer je unjegovim oima primijetila neto to je probudilo njezinu znatielju. Vidjela je da spominjanje doline budi unjemu neka sjeanja koja nije bio spreman podijeliti s njom. Imate li tamo prijatelje?On zamiljeno kimnu. Dvojicu koji su sluili sa mnom, ive tamo. Ispriao joj je o Boydu i Hiroko, a njezinpogled postane tvrdi dok ga je sluala.to mu je trebalo da je eni. Nitko nee zaboraviti to se dogodilo u Japanu. Sada je govorila kao

  iskvareno i bezosjeajno derite, to mu je ilo na ivce. Upravo se s takvom vrstom reakcije Hiroko sretalaod prvog dana kada je dola u Kaliforniju.On progovori vrlo tiho, jedva skrivajui bijes. Pretpostavljam da ni Japanci nee zaboraviti Hiroimu.Zar niste rekli da vam je brat poginuo na Pacifiku? Prostrijelila ga je pogledom, a on ju je pogledao ravno u

  oi.Je, poginuo je. Ali ja ih zbog toga ne mrzim. I mi smo tamo ubijali. To su bili pacifistiki pogledi njoj

  posve strani, koji se nisu slagali s miljenjem njezinog oca. Bio je vatreni konzervativac i smatrao je da jebombardiranje Hiroime bilo ispravno. Mrzio sam sve to smo tamo radili, Elizabeth. U ratu nemapobjednika, pobjeuju moda samo vlade. Narodi obiju strana uvijek gube.Ne slaem se. Nakostrijeila se i on pokua smiriti situaciju.Pretpostavljam da biste voljeli stupiti i u vojsku. Isto kao to je eljela biti advokat ili politiar.Moja majka radi za Crveni kri i ja bih da sam dovoljno stara. On uzdahnu. Bila je jo tako mlada i naivna i

  pod jakim utjecajem miljenja svojih roditelja. Imao je svoje mitjenje o ratu koje se u mnogo emu razlikovalo odmiljenja njegovog oca. Spencer je bio sretan to je rat zavrio, ali jo se sjeao prijatelja koje je izgubio,ljudi koji su sluili s njim... i svog brata. Pogledao je Elizabeth i osjetio se dovoljno starim da bi joj mogaobiti otac, premda ih je dijelilo tek deset godina. ivot je udna stvar, zar ne, Elizabeth? Nikada se ne znakojim e putem krenuti. Da moj brat nije poginuo, ja moda nikada ne bih studirao pravo on se priguenonasmija i moda nikada ne bih vas sreo.udan nain razmiljanja. Uspio ju je opet zainteresirati. Bio je iskren i njean, takoer inteligentan, ali ne i

  ambiciozan koliko bi ona eljela. Kao da je jednostavno uivao u ivotu koji je prolazio pored njega,ekajui da vidi kojim e ga putem ponijeti.Zar ne smatrate da smo kovai svojih sudbina?Ne uvijek. Vidio je toliko od stvarnosti da mu je bilo teko u to povjerovati. Da je sam kovao svoju

  sudbinu, ivot bi mu moda bio posve drugaiji. Zar mislite da vi sami svoju kujete? 1 on je bio opinjennjome kao to je i ona bila opinjena njime. Bili su tako razliiti.Vjerovatno. Rekla je to samouvjereno i on joj se divio zbog te samouvjerenosti i odlunosti.Vjerujem da ete to i napraviti, samo ako budete imali prilike.

 • Zar vas to izncnauje? Bila je tako sigurna u sebe, tako smirena i potpuno je vladala sobom ak i poslijeove duge veeri.Pa, i ne ba. Sliite mi na nekoga tko uvijek dobiva ono to eli.A vi? Glas joj je postao meki. Da li ste se ikada razoarali u neto, Spencere? Pitala se da li je izgubio

  nekoga do koga mu je stvarno bilo stalo ili je moda raskinuo zaruke, ali nije.Nasmijeio se prije no to joj je odgovdrio, razmiljajui o tome. Nisam bio razoaran. Samo preusmjeren,moglo bi se rei

  a onda se glasno nasmijao dok im je ulijevao posljednje kapi ampanjca. Bar e uskoro zatvoriti i morat eje vratiti roditeljima ili bar u njihov apartman u svakom sluaju. Oboje su znali da e se ova veer takozavriti. Kad sam se vratio kui roditelji su eljeli da se oenim bratovljevom enom, njegovom udovicom,bolje da kaem. S tim su me doekali.Zato niste? eljela je saznati sve o njemu.

  On je iskreno pogleda. Nisam je volio. A tp mi je vano. Ona je bila Robetova cna, ne moja. Ja nisam on.Ja sam netko sasvim drugi.Tko, Spencere? Milovala ga je glasom u mranoj prostoriji dok je pretraivala njegove oi, to vi elite?Nekoga koga u voljeti... potovati... o kome u brinuti. Nekoga s kim u se smijati kada sve krene

  naopako... nekoga tko se nee plaiti da mi uzvrati ljubav... nekoga kome sam potreban. Bio je tako ranjivdok joj je to govorio i nije bio siguran zbog ega joj se povjerio. Pitao se da li e se Crvstal ikada uklopiti uto. Bilo je gotovo nevjerojatno. udno kako je nikako nije mogao zaboraviti. Bila je nevjerojatno lijepa djevojka, iz daleka. O njoj je samo znao da je lijepa i njena i kako se osjeaou njezinoj blizini. Nije znao to skriva u sebi niti kakve su joj misli, niti kakva e biti kada odraste. Ali nijeznao ni to se skriva u Elizabethi, ali sumnjao je da to nije bila njenost. Bila je izgraena od vregmaterijala i nikako je nije mogao zamisliti da e njoj itko ikada biti potreban, osim moda njezin otac. Kadabi sve bilo po vaem, ta biste poeljeli, Elizabeth?Nasmijeila se i na iskrenost odgovorila iskrenou. Nekog vanog.

  To sve govori, zar ne? Nasmijao se, ali njezine rijei su pogodile pravo mjesto. Bila je upravo onakvakakvom ju je smatrao. vrsta, pametna, zanimljiva, puna ivota, ambiciozna i nezavisna.Spencer je otpratio Elizabeth do njezine sobe i poelio joj laku no u hodniku; kada je otvorila vrata okrenulase i poslala mu topao osmijeh. Kada se vraate u New York?Sutra ujutro.Ostajem ovdje jo nekoliko dana. Pomoi u mami da nade kuu. Ali poetkom slijedeeg tjedna ve u biti

  u Vassaru, Spencere... a zatim je dodala tako tiho da ju je jedva uo,.. nazovite me.Kako da vas naem? Pomislio je i to prvi puta da bi je stvarno mogao pozovati, premda nije bio siguran

  zato bi to elio uiniti. Bila je pomalo prejaka za njega, ali bilo bi zabavno izvesti je koji put na veeru ili ukazalite. Ona ga sigurno nigdje ne bi osramotila, a i lijepo je bilo priati s njom, a i neodreeno ga jeprivlailo izvesti kerku jednog sucaVrhovbnog suda.Priopila mu je u kojoj je spavaonici, a on je obeao da e zapamtiti. Zatim joj je zahvalio na lijepoprovedenoj veeri. Bilo mi je lijepo. Zastao je oklijevajui, jer nije znao to bi jo trebao napraviti, a ona jestajala na ulazu kao da se tamo osjeala najugodnije.1 meni. Hvala vam. Laku no, Spencere. Zatim su se za njom vrata tiho zatvorila i vie je nije vidio; laganoje krenuo prem aliftu pitajui se da li e je stvarno nazvati.

  10.Partner za kojeg je Spencer radio bio je vrlo zadovoljan njegovim izvjetajem o sveanosti u povoduimenovanja i o prireenoj veeri. Firmi je godilo kada bi njezini mladi advokati imali prigodu da dou ukontakt s nekom vanom osobom. injcnica da je njegov otac bio sudac takoer mu nije donijela kod njihnegativne bodove. I otac je bio zadovoljan kada im je ispriao kako je sve prolo. Medutim, nije govorio oElizabeth, jer mu se inilo da to nije bilo vano, a i nije elio rasplamsati njihove nade.I na kraju, poto je malo o tome razmislio, odluio je da je ne pozove.Ali, mjesec dana kasnije, Elizabeth je uzela stvari u svoje ruke doavi u New York u posjet bratu. Potrailaje njegov broj u telefonskom imeniku i pozvala ga. Pozvala ga je u subotu i on se vrlo iznenadio kada joj jeuo glas. Upravo se spremao izai na parliju skvoa s prijateljima iz ureda.Zovem u nevrijeme, Zvuala je, kao i uvijek, vrlo zrelo i on se osmjehnuo pogledavi kroz prozor ionglirajui reketom.Nipoto. Kako ste?

 • Dobro. Vassar se malo popravio ovog semestra. Nije mu rekla da izlazi s jednim profesorom. Mladiinjezinih godina su joj oduvijek bili dosadni. Da li biste veeras ili u kazalite? Imamo kartu vie.Jeste li ovdje s roditeljima?Ne. Kod brata sam i njegove ene. Gledat emo Ljeto i dim u kazalitu Muzika kutija. Jeste li ve moda

  gledali tu predstavu?Nisam nasmijeio se, ali bih je volio vidjeti. K vragu, bit e joj i brat tamo, nema opasnosti. Nije vjerovao

  sebi kada je ona bila u pitanju. Nije se elio upustiti s nckim tko je bio toliko zaokupljen svojom budunou.Jo se sjeao njezinog odgovora kada ju je upitao to trai od ivota, a ona kao iz topa ispalila, nekogvanog.Prije kazalita emo veerati u Chambordu. Hajde da se tamo nademo. Recimo, u est?Dobro. Vidimo se tamo. Hvala, Elizabeth. Nije bio siguran da li bi trebalo da se ispria to je nije pozvao,

  ali zakljuio je da e biti najbolje da to ne spominje. A ona mu je, nema sumnje, u svemu ila na ruku.Najbolji restoran, najbolja predstava i poznanstvo s njezinim glasovitim bratom, Ianom Barclayem.Spencer je stigao u restoran tono na vrijeme i istog trena ju je prepoznao u dobro skrojenom crnomveernjem odijelu i s crnim samtenim eiriem na vrhu vrlo privlane nove frizure. Izgleda da je poklanjalamnogo panje svom izgledu, to mu se kod nje svialo. Dobro je izgledala i bila ik i uvijek je ostavljaladojam. Za djevojku koja jo nije napunila dvadeset godina, imala je dosta stila, kao uostalom i njezin bratIan. Spenccr se uvjerio da je vrlo inteligentan, premda pomalo previe zagrien za svoje politike ideje. Aliunato tome, Spenceru se svidio. ena mu je bila vrlo privlana Engleskinja, a Englesku je upoznao dok jeletio s RAFom. Bila je kerka lorda Winghama i Elizabeth se potrudila da Spencer to sazna. ivot joj je bioispunjen vanim imenima i slavnim ljudima monih zanimanja. Na neki udan nain i sam se odjednomosjeao snanim samo zbog injenice to je u njezinom drutvu, imao je dojam da je neto od te moi mogloprijei i na njega. Svi su oni bili tako vraki sigurni u to tko su i kamo idu i sada mu je bilo potpuno jasnozato je i njoj to bilo toliko vano. lan i Sarah su priali o tome kako e Boi provesti u St. Moritzu i oljelnom odmoru koji su proveli u Veneciji. Poslije Venecije posjetili su Rim i bili u privatnoj audijenciji kodpape Piusa, jer je on poznavao njezinog oca. Bila je aristokratski neusiljena i kao da je oekivala da svipoznaju iste ljude koje je i ona znala.Predstava im se sviala; Spencer ih je poslije pozvao u Stork Club i svi su plesali i razgovarali i smijali se ina kraju se vratili u apartman Barclayevih na Sutton Placeu. Jo nisu imali djece, Sarah je ionako bila mnogozainteresiranija za konje. Priala je o konjima skakaima i konjima koji se koriste za lov, nakon ega su gapozvalida im se ponekad pridrui na jahanju. Bilo mu je vrlo ugodno i ovaj put kada je rekao Elizabeth da e jepozvati, lo je ozbiljno i mislio. Osjeao je da joj neto duguje poslije ove ugodno provedene veeri, a to jebilo upravo ono to je eljela postii.Pozvao ju je dva tjedna kasnije, a uinio bi to i ranije, kako je objasnio, da nije imao strano mnogo posla uuredu. Nije ga izgrdila to se nije javio. Dogovorili su se da se nau slijedeeg vikenda. Opet je posjetilabrata i Spencer ju je izveo na veeru i ples u Stork Club. Nije mu namjera bila da na nju ostavi dojam, aliElizabeth nije bila djevojka koju ste mogli izvesti bilo gdje; za nju su bila samo najbolja mjesta. Priao joj jeo sluajevima na kojima je radio, uglavnom su to bile parnice vezane za posao ili poreze. Posao je biozanimljiv i ona je imala inteligentne opaske. Te noi, kada ju je dopratio kui i dok su stajali predapartmanom njezinog brata, poljubio ju je.Bilo mi je divno ree ona tiho, a u oima joj se nazirala neka toplina namijenjena samo njemu, koja nije

  prola neprimijeena.I meni. Ozbiljno je to mislio. Bila je ugodna za drutvo i izgledala je fantastino u srebnoj haljini koju joj jeogorica donijela iz Pariza.to radi slijedeeg tjedna?Imam ispite. Nasmijala se. Kako je to glupo, zar ne? Mijeaju se u moj drutveni ivot. Oboje se

  nasmijae i on predloi da za dva tjedna opet doe u New York.Dola je, opet su izali, a ovaj put poljubac je bio malo vatreniji. Brat i ogorica su joj tog vikenda nisu biliprisutni, bili su u lovu u New Jersevu, pa je pozvala Spencera na pie za laku no. Dugo su sjedili na kauu,ljubili se i razgovarali. Kasnije se osijeao krivim. Bila je premlada da bi se s njom poigravao i smatrao je dato niemu ne vodi. Njezin svijet mu je bio previe stran. Nije bio zaljubljen u nju, ali ga je fiziki privlaila ibio je svjestan da mu se svia. Svidao mu se osjeaj moi koji je tako slobodno protjecao njezinim svijetom,ali ipak je osjeao odreden nedostatak topline. Sve je bilo do u tanina proraunato i hladno. Ali naavi sekao turist u tom svijetu, morao je priznati da je bilo zabavno.Elizabeth mu je priopila da za Dan zahvalnosti ide s roditeljima kui u San Francisco. Obeao joj je da e jenazvati kada se vrati. A kada je to uinio pozvala ga je u Palm Beach za Boi.

 • Nee li to biti malo nezgodno poto e ti i roditelji biti tamo? Po glasu mu se vidjelo da je zauen, ali onamu se samo nasmijala.Ne budi, lud Spencere. Svia im se.Ipak u morati ostati. Mojim je roditeljima uvijek teko za Boi. A i Barbara im je javila da nee dovesti

  djecu iz Bostona. Ula je u ozbiljnu ljubavnu vezu i eljela je da djeca budu s njom. Znao je da e roditeljibiti vrlo usamljeni, a Boi ih je uvijek vie sjeao na sina kojeg su izgubili nego na onoga kojeg nisu. Svemu je to prolo kroz glavu, dok je odmjeravao ovaj njezin neoekivani poziv.

  Zato ne bi doao kasnije? Bit u tamo do poslije Nove godine. Moe biti u naoj ukui, imamo desetinesoba za goste. Nije mu se uinilo, upotrebila je mnoinu i nije pretjerivala.Vidjet u da li mogu dobiti slobodne dane, pa u ti javiti. Nazvao ju je prije no to je otputovala za Floridu i

  na svoje iznenaenje, prihvatio je poziv. I dalje mu nije bilo jasno ta e on s njom, ali to god bilo posrijedi,nije bilo neugodno.Boi je protekao bez ikakvih iznenaenja i poslije dva dana, poeo je njegov jednotjedni odmor koji jenamjeravao provesti u Palm Beachu s Barclavevima. Bili su prijazni i ljubazni, a kua im je bila puna gostijupoput njega; tamo se naao i Elizabethin stariji brat Gregorv. Radio je za ministarstvo financija i bio jetipini konzervativni bankar. Bio je oenjen, ali ena nije bila s njim i nitko nije pokazivao ni najmanju eljuda o tome razgovara, tako da Spencer nije navaljivao. Bio je prezaposlcn oko Elizabeth. Bili su na svimprijemima u gradu, nakon kojih je zakljuio da nikada u ivotu nije vidio toliko dijamanata. I sama Elizabethje svake veeri imala drugu haljinu, kao i lijepu malu tijaru koju su joj roditelji poklonili prole godine zanjezin prvi javni nastup.Pa pitala ga je jednog dana dok su leali na plai, da li se zabavlja?

  Nasmijao se. Uvijek je bila s njim neposredna i on je zakljuio da mu se to svia. S njom se ovjek nijemogao poigravati, okoliati niti ju je trebalo ikada pitati to je pod tim mislila, uvijek mu je jasno govorila.Svakako. A to ti misli? Ovo je raj. Mogao bih ostati ovdje i nikada se ne vratiti na posao ili u New York.

  Odlino. Onda u ja napustiti kolu i moemo pobjei na Kubu. Jo su jednu no proveli pleui ikockajui u casinu. Bio je to nevjerojatni tjedan i Spencer je morao priznati da mu sesvidio. Bio je to lak i ugodan ivot, okruivali su ga civilizirani ljudi koji su imali to rci i lijepe eneprekrivene dijamantima. Lako bi se mogao na sve navii, ali s kojim ciljem? To je bio njezin ivot, nenjegov. Meutim, za neko vrijeme, bilo je zabavno.Da li ti se kola malo vie sada svida? Okrenuo se na lakat da bi je pogledao. Izgledala je izvanredno u

  crvenom kupaem kostimu i ovako preplanulaa tako da su joj kestenjasta kosa i tamne oi dolazile jo viedo izraaja. Bila je vrlo lijcpa djevojka i sviala mu se.Ne previe. I dalje imam osjeaj da tamo samo gubim vrijeme.Sada mi je i jasno zato. Pogledao je prema batleru koji se pribliavao nosei limunadu i pun od ruma na

  srebrnom posluavniku, zatim je opet vratio pogled na nju. Strano je teko ostaviti sve ovo i vratiti se ukolu, a onda se jo i sjetiti zato si je uope eljela pohaati.

  Rei u ti istinu ona mu se sretno nasmijei, i nisam eljela.E, ne moe postati pravnik ako nc zavri koled. On se osjmehnu i poslui limunadom dok je ona

  pijuckala pun od ruma i osmjehivala mu se ispod oboda eira.Onda vjerojatno neu biti pravnik. Rekla je to kao da ga zadirkuje i on se nasmija.A to bistc umjesto toga, gospoice Barclay? Da se kandidira za prcdsjednika?Moda u se udati za predsjednika.

  On je pogleda poluozbiljno. Dobro bi ti stajalo.Da li bi ti volio da se jednog dana kandidira za predsjednika, gospodine Hill? Osjeao se pomalo neugodno

  zbog pravca u kojem je krenuo razgovor, ali joj se samo nasmijeio i odmahnuo glavom igrajui selimunadom. Bila je jaka djevojka, a njezina obitelj je bila mona. S njima se nisi mogao dugo poigravati. ASpencer se na odreen nain i plaio. Ispod maske hladnoe koju je navlaio zbog nje, nalazila se njenadua kojoj je bilo stalo i do drugih stvari. Stvari o kojima Barclvevi nisu ni sanjali.Nikada nisam imao ambiciju postati predsjednikom.Onda, senator. Bio bi velianstven u javnoj slubi.Zato to misli?Voli ljude, vrijedan si, poten i iskren, a i bistar si. Opet se osmjehnula. I poznaje prave ljude. Nije bio

  siguran da mu sesvidjelo ono to je upravo rekla te je zautio 1 zagledao se u ocean. Pitao se nije li otiao predaleko s njom.Moda je pogrijeio to je uope dolazio u Palm Beach, ali sada vie nita nije mogao izmijeniti. Za dva danase vraao u New York i moda se poslije ovoga nee neko vrijeme viati s njom. Promatrala ga je dok je sveto prebirao po glavi, da bi se na kraju glasno nasmijala. Zato si tako nervozan, Spencere. Neu te napasti.

 • Samo sam glasno rekla ono to mislim.Ponekad to ini na vrlo uznemiruju nain, Elizabeth. Povremeno imam dojam da uvijek dobije ono toeli. Mislim uvijek. A on nije elio da to bude on. Bar ne za sada. Ne prije no to bude prema njoj osjeaoneto vie nego to sada osjea. A sve mu se inilo da do toga nikada nee doi. Bili su dobri prijatelji. Alibili su previe razliiti.ta ima loeg u tome ako ovijek dobiva ono to eli?Nita, sve dok se i svi ostali slau da je upravo to ono to i oni ele. Rekao je to tiho dok ga je ona

  promatrala prodornim pogledom.A da li je to ono to i drugi ele? Upitala je to tako zajedljivo da je gotovo zadrhtao.Hajdemo malo plivati. Nije joj elio odgovoriti. Nije bio spreman rei ono to je eljela uti i nije znao da lie ikada biti. I dalje se zanosio mislima o eni kojoj e biti potreban, njenoj i ljubaznoj, toploj, eni koja eznati voljeti. Poneto od toga moglo se rei i za Elizabeth, ali ne ba mnogo. Za nju su se mogle rei drugestvari. Stvari s kojima se jo nije mogao pomiriti.

  Nisi mi odgovorio na pitanje. Podigla je pogled prema njemu dok je stajao pored nje i bilo mu je jasno danema izbjegavanja. Nita joj osim istine nije mogao rei.Elizabeth se s niim manjim nije zadovoljavala ni kada su drugi bili u pitanju, a kamoli Spencer.Jo ne znam.

  Ona kimnu, kao da razmilja o njegovom odgovoru, a onda ga opet pogleda ravno u oi. Mislim da bismobili dobar par, ti i ja. Imamo snagu i um i mogli bismo zajedno napraviti neke zanimljive stvari. Izrekla je tokao da je posrijedi neki poslovni ugovor, to ga je oneraspoloilo.Kao na primijer? Da upravljamo nekom korporacijom?Moda. Da se bavimo politikom. Ili da jednostavno budemo ono to su Ian i Sarah.S njihovim konjima, prijateljima, lovovima, klubovima i zamkom njezinog oca. Elizabeth opet je sjeo i

  zagledao se u nju, ja nisam kao oni. Ja sam drukiji. elim neke druge stvari.to na primjer? Bila je zbunjena.Na primjer, djecu. Ti nikada ak ni ne razmilja o tome da ima djecu, je li tako? Bila je iznenaena. Djeca

  joj nikada nisu bila vana.Moemo i njih imati Kao dijamante ili trkae konje ili pak investicije. Kada je govorila o djeci kao da je

  govorila o stvarima koje se mogu spremiti u ormar. Ali u ivotu ima i mnogo vanijih stvari.Kao na primijer? pita on ponovo zadivljen nainom na koji je promatrala stvari. to je vanije do toga?Ne budi smijean, Spencere. Ispunjenje, dostignue, stvaranje mjesta pod suncem.Kao to je to uinio tvoj otac? Ove njegove rijei predstavljale su prikrivenu kritiku, ali je ona nije ula.

  Tako je. Jednog dana mogao bi biti na njegovom mjestu, ako poeli.Nevolja je u tome promatrao ju je alosno, to nisam siguran da to clim. Moe li to razumijeti?Da ona lagano kimnu, mislim da se plai. Mislim da se plai da te opet ne zamijene s tvojim bratom. Ali

  li nisi on, Spencere, ti si ti i tamo vani ima mnogo stvari koje tebe ekaju,treba samo krenuti i uzet ih. Ali on jo nije bio siguran da e ikada dovoljno mariti za tako to da bi se za topotrudio. Ali s druge, pak, strane, nije mogao ni zamisliti da cijelog ivota rjeava sporove oko poreza ufirmi Anderson, Vincent i Sawbrook. A to e raditi kada odraste? Jo nije donio nikakvu odluku vezanu zabudunost.elim da odluke koje donesem budu ispravne.Islo to i ja elim. Ali mislim da na stvari gledam jasnije od tebe.Zato si toliko sigurna? Tebi je dvadeset godina. Jo ne zna ama ba nita o ivotu. Odjednom se razljutio.

  Ona ga je to izdaleka prosila, rijeima koje su zvuale kao da ga nagovara da kupi neko vlasnitvo, kuu,auto ili neki predmet. A on je elio biti taj koji e to nju pitati, ako se na tako neto odlul Ali nije touinio i sve mu se vie inilo da to nikada ni nce uiniti. Nije je volio.Znam vie o ivotu nego to ti misli. Bar znam kamo sam krenula, to se za tebe ne bi moglo rei.Moda si u pravu. Opet je ustao i zaglcdao sc u ocean. Idem plivati. Uao je u vodu i nijc se vratio vie od

  pola sata; vie nije navaljivala, ali ono to je rekla dobro ga je uzdrmalo. Poslije toga dobro se uvao da nekae nila to bi moglo biti pogreno protumaeno. Ali prije no to je otiao, dola je u njegovu sobu i opet jepoela. Ovaj put nije mogao izbjei njezin pogled. Spencer ju je promatrao osjeajui da ga lovi.Hou samo da zna da te volim.Elizabeth, nemoj... molim te... Boljclo ga je to i on njoj ne moe rei da je voli. Ne ini to.Zato ne? I ozbiljno sam mislila ono to sam rekla prije neki dan na plai. Mislim da bismo zajedno mogli

  mnogo napraviti.On se nasmija i prode rukom kroz kosu. Ja sam taj koji bi trebao tebe zaprositi, mala; obavijestit u te kadase na tako neto odluim.

 • Stvarno? Izazivala ga je pogledom dok mu se pribliavala.Moe se kladiti. zatim ju je privukao i poljubio. Bila je tako prokleto prodorna da ju je poelio zavesti

  samo da bi joj pokazao tko je gazda, tko dri konce u rukama i ako bi se njega pitalo, to nee biti ElizabethBarclav. Ali njegovi planovi sc opet izjalove. Biti s njom znailo je igrati se vatrom, tako da kasnije uopenije znao tko je koga zaveo, ve samo da su vodili ljubav i da mu se svidjclo. Njezino tijelo ga je ispuniloudnjom i slrau, a nije ga naputala ni ona neodoljiva elja da zavlada njome, pa makar to bilo samo ukrevetu. Bila je zanimljiva Ijubavnica, a takoder je shvatio, premda o tome nije s njom razgovarao, da nijebila djevica.Odvezla ga je na aerodrom, a on ju je dugo promatrao, ne znajui to a radi. Morao je razmisliti, a za to muje bilo potrebno vrijeme; takoer je eljno ekao da se vrati u New York.Vraam se u kolu slijedeeg tjedna.

  Njeno ju je poljubio i poelio opet s njom voditi ljubav, bijesan na sebe to je makar na trenutak opet bio unjezinoj vlasti. Nije ni bio svjestan koliko je jaa od njega.Nazvat u te.

  Mahnuo joj je dok je ulazio u avion, a potom ju je kroz prozor vidio dok su kruili pistom, kako stoji uljetnjoj haljini i s velikim eirom, traei ga pogledom, ak i kada su se vinuli u zrak. Osjeao se kao da jojnikada vie nee moi pobjei. Vie nije bio ni siguran da to eli. Vie ni u to nije bio siguran, a najgore odsvega bilo je to to mu je nedostajala kada su sletjeli u snijegom pokriveni New York.

  11.Te godine je Boi na ranu protekao u tmurnom raspoloenju. Bio je to prvi Boi poslije oeve smrti, a snjim kao da je nestalo i sve radosti iz njihovih ivota. Zajedno s djecora Becky je dola provesti dan s njima,a Tom se pojavio upravo na poetku veere i oko njega se irio zadah pia. Ulazei, otvoreno je pogledomgutao Crystal. Kada je ponovo otiao, Becky je briznula u pla i optuila Crystal da oijuka s njim, to jeCrystal uasnulo. Nije joj ak ni mogla rei koliko joj je bio odvratan.Slijedeeg dana cijela obitelj je zajedno otila u crkvu; majka je gorko plakala sjeajui se mua kojeg jeizgubila, mislei na to kako joj se ivot od tada promijenio. Jedinu radost za Crystal bila je utjeha koju jeuvijek pronalazila kada je pjevala u crkvi. Nakon toga vratili su se kui i Crystal se neprimjetno izvukla iodnijela darove Boydu i Hiroki. Mala Jane je ve imala osam mjeseci i puzala je po cijeloj dnevnoj sobi,sretno je gugutala i pokuavala se popeti u Crystalino krilo dok su je oni promatrali. Imali su malo boinodrvo ispod kojeg Crystal spusti darove. Za Hiroko je isplela pulover, bio je to njezin prvi pokuaj, i al zaBoyda, za Jane je kupila lutku koju je ova sretno poela glodati. Za Crystal je pravi Boi bio ovdje. Ovo jebila kua ispunjena ljubavlju i toplim srcima, za razliku od njezine vlastite u kojoj je vladala sumorna tiina.Becky je znala da je Tom vara, a ula je i glasine o Ginny Webster, medutim, inilo se kao da se trudila da zasve okrivi Crystal. Uporno je tvrdila da njezina sestra oijuka s njezinim muem, a Olivija ju je vie putaoptuila da ga ohrabruje, to jeCrvstali tjeralo suze u oi. Niim nije zasluila njihova zadirkivanja, ali bila je izgleda nemona da im seoduprije.Ni Jared nije bio iznimka u tome. Od nekog prijatelja je uo da posjeuje Boyda i njegovu enu i vie pulajoj je zaprijetio da e to rei majci. Imala je osjeaj kao da je svi mrze, a taj osjeaj toliko je rastao da je tajteret sve tee podnosila. Jedina utjeha bile su joj posjete Websterovima.Ne znam ta sam im uinila otvoreno se jadala Crystal jednu veer kada je otila k njima nakon groznog

  dana na ranu, zato me mrze? Radila je sve poslove koje bi od nje traili da napravi, mnogo je radila,rijetko se tome protivila, pa ipak su odluili da joj zagoraju ivot.Zato to si drugaija odgovorio je tiho Boyd, dok je Hiroko drala bebu. Ne lii ni na koga od njih, ne

  misli kao oni. Nikada ni nisi. A oca vie nije bilo da je zatiti. Znala je da je to to je upravo rekao bilotono, ali nepravda ju je sve vie boljela. ta im je skrivila? Nita. Ali roena je s tom prekrasnom Ijepotom.Bila je poput divlje ljetnje rue u polju korova, a oni su je odluili unititi.Briui nos razmiljala je o tome i znala je da nije imala kamo poi. Znali su to i Boyd i Hiroko jedanko kaoi Crvstal. Jedino to je mogla uiniti bilo je da ode iz doline, ali eljela je prvo zavriti srednju kolu.Obeala je to ocu. I dalje je razmiljala o tome da ode u Hollywood. Ali jo je bilo prcrano za to. Prvo jemorala maturirati, ako uspije do tada preivjeti. Ali znala je da hoe. Nije namjeravala dozvoliti ljudima kaoto su bili njezina majka i Tom Parker da upravljaju njezinim ivotom. To joj nee dozvoliti upornost koju jenaslijedila od oca. Za sada e se pomiriti s tim poloajem. Ali znala je da e, im zavri kolu, otii. Nije bilovano gdje, samo da napusti dolinu. Za to joj je bio potreban novac, a sada kada vie nije bilo njezinog oca,bez obzira na to koliko voljela dolinu, znala je da je mora napustiti. Ostali su predstavljali preveliku silu koju

 • nije mogla dovijeka ignorirati. Znala je da se mora izvui prije no to je neko od njih povrijedi. A da biotila, morala je zaraditi dovoljno novca.U sijenju se zaposlila, bila je konobarica u gradu. Majka je ak i zbog toga pobjesnila. Nazvala ju jebludnicom i oloem, optuila je da se zaposlila samo zato da bi mogla sretati mukarce, a ona je samoposluivala za vrijeme veere. Povremeno joj je navraao ogor i gnjavio je. Kada je on bio u restoranu, akadgod je to bilomogue, odlazila bi u kuhinju prati posue. Gosti koji su dolazili na veeru bili su prijateljski raspoloeni idobro je zaradivala na napojnicama, a takoer je dobila i veliki broj branih ponuda. Pravila se da ne shvaato joj to predlau, a kada nije imala izbora glatko ih je odbijala. Vlasnik restorana ju je volio i pazio da nitkone pretjera. Bila je dobra djevojka, a volio je i njezinog oca. O Tomu Parkeru, meutim, nije imao nekoposebno misijenje i nije mu se svialo kako se odnosio prema njoj. esto je ponavljao Crvstali da ga se klonikada je pijan i esto ju je sam vozio kui kada bi pao mrak, te ekao da vidi da li je sigurno stigla do glavnezgrade na ranu.Novac je drala skriven ispod kreveta i do kraja travnja na taj nain utedjela je ve etiri stotine dolara. Bilaje to njezina karta za Hollywood ili bar za slobodu i zbog toga ak bi ivot riskirala. esto je nou namjeseini brojala novac, ali prije toga bi prvo zakljuala vrata sobe. Kupovala je vrijeme dok ne bude moglaotii. Jo samo malo. Ali svaki dan inio joj se dug kao ivot.Mala Jane je ve napunila godinu dana i Crvstal je tog sunanog nedjeljnog jutra odjahala na svom starompintu u posjetu k njoj. Cijeli dan je provela s njima i ve je bilo kasno kada je krenula natrag, ali to je nijebrinulo jer je put odlino poznavala. Na kraju je odluila krenuti preicom preko polja kako bi se nadisalasvjeeg zraka i otpjevala njeno nekoliko najomiljenijih starih balada. Prvi put nakon dueg vremena,osjeala se doista dobro. Otac je umro prije vie od godinu dana i bol je malo nestala. Osjeala se snanom,mladom i ivom i mogla je razmiljati samo o budunosti.Ali kada je privezala konja u njegovom boksu u staji i skinula mu sedlo, pjevuei, ula je neku buku iza leai uplaeno se okrenula. Bio je to Tom, sjedio je na vrei hrane za konje i pio.Jesi li lijepo provela dan, sestrice? Gutao ju je oima i ona skrenu pogled, pravei se da ga ne primijeuje,

  ali ruke su joj se tresle dok je spremala uzde. ula ga je kako joj se s leda pribliava. Gdje si bila na tomstarom konju? Ima momka u gradu?Nemam. Okrenula se prema njemu, ali joj se nimalo nije svialo ono to je vidjela. Oi su mu bile crvene, a

  koliko je mogla primijetiti boca poluprazna. Bila sam u posjetu kod prijatelja.Opet kod one Japaneroske? uo je neto o tome i rekao Becky, koja ju je odmah odala majci.Ne slaga ona, kod prijateljica iz kole.Doista? Kao na primijer? Glas mu je bio grub od pia, a njezin, premda se sva tresla, bio je hladan.Nije vano. Krenula je prema izlazu iz staje, ali ju je on grubo zgrabio za ruku. Uhvatio ju je na prepad tako

  da je poletjela unatrag i zgazila ga, posrnuvi kako bi odrala ravnoteu.emu urba?Moram kui, mami. Pokuala ga je gledati ravno u oi, ali se uplaila. Premda je bila gotovo iste visine kao

  i on, Tom Parker nije mogao biti njezin partner. Volio se hvaliti prijateljima da je jak kao bik, pa ak i veitamo gde je trebalo.Mama... kako je to slatko rugao joj se, ide kui mami. Njoj je svejedno. Ionako je kod Becky. Glupa kuka

  je opet zaglavila. Blagi Boe ovjek bi pomislio da je ve do sada nauila. Gotovo da to uope vie ni neradimo, a kada se ipak dogodi, ona zatrudni.Crvstal suosjeajno kimne, pokuavi se izvui, ali on joj je vrsto stezao ruke i bilo je oigledno da je nenamjerava pustiti, bar ne u tom trenutku.Rekao sam ti da ostane tu gdje si, nisam li? Ona kimnu, nijema od straha. Premda je imala sedamnaest

  godina, nikada je nijedan mukarac nije dodirnuo, a malu joj je utjehu predstavljalo to to je znala da bi gaotac ubio da je bio iv. Hoe gutljaj?Ne, hvala. Dok je odmahivala glavom, lice joj je bilo poput vapna blijedo od straha.Hoe, hoe. Obje njezine ruke stezao je jednom rukom, a drugom joj je gurao bocu u usta. Nagnuo ju je

  toliko da je prosipao pie po njezinoj koulji, ali ipak joj je dosta usuo i kroz stisnute usne unato tome to seopirala svom snagom.Prestani! Ostavi me na miru... pusti me!

  Nasmijao se vidjevi koliko joj je neugodno i kako joj se oi pune suzama, a onda ju je iznenada bacio nagomilu sijena spremljenu za konje.Skidaj se.Tome... molim te... Ustajui poela se povlaiti pred njim, ali on ju je uhvatio za noge i opet povukao na

  pod na kojem je kleao, odbacivi bocu iz koje su otjecale posljednje kapi viskija ispunjavajui staju svojim

 • jeftinim mirisom, Molim te... nemoj... Nije mu rekla da je djevica. Nije znala to da mu kae. Plakala je dokjoj je kidao bluzu.

  Ionako e je skinuti, zar ne, sestrice? Hajde, budi dobra prema svom bratu.Nisi mi ti brat... prestanil A onda ga je, borei se za ivot, tresnula stisnutom akom. Udarila ga je ravno u

  oko, a on je zastenjao, ali ju je ipak zgrabio i snano oamario. Tako jako da je ostala bez daha.Kuko! Rekao sam ti da se skine! Jednom rukom joj je skidao traperice, a drugom je drao prikovanu za

  tlo. Cijelom teinom legao je preko nje lako da je mislila da e joj slomiti ruke. Bilo joj je svejedno. Morate je ubiti prije no to mu dozvoli da je uzme. Borila se poput divlje zvijeri, ali nije mu bila dorasla,neprestano ju je bacao na tlo, psujui i nazivajui je pogrdnim imenima, a onda se zauo prigueni zvukparanja tkanine.Skinuo joj je traperice i ugledao njezine blijede butove koji su nekontrolirano drhtali.Ne, nemoj... Tome... molim te... Jecala je dok joj je kidao donje rublje i dalje vrsto drei svojom rukom

  njezine obje ruke iznad glave. Kleao je izmeu njeznih razmaknutih nogu, dok ju je slobodnom rukompovlaio, a onda je, dok je ona i dalje jecala i preklinjala, skinuo hlae, tck koliko je bilo potrcbno da ga vidikako nasre na nju. Nimalo nije oklijevao kada je pronaao cilj, ve je nemilosrdno prodirao u nju,prignjeivi je svaki put na pod dok je ona vritala i stenjala od bola. Ponovo ju je udario i ovog puta jepoela krvariti. Krv joj je kapala iz usta, tako da je, dok ju je silovao, leala u lokvi krvi. Lea su joj bila svaizgrebana od slame i drvenog poda. Leala je dahui od bola i uasa kada je konano svrio, a onda je jojednom snano oamario. Vie nije imala snage da se bori. Nije imalo smisla. Leala je skvrena i pretuena,a on je ustao i navukao hlae. Podigao je bocu, otpio gutljaj, a onda se nasmijao pogledavi s visine Crystal.Bit e bolje da se opere prije no to krene kui, sestrice. Opet se nasmijao i zalupio stajska vrata krenuvi

  natrag eni, ostavivi okrvavljenu Crvstal na podu staje svu slomljenu i sa eljom da umre. Leala je i jecaladok joj suze nisu presahle. Nieg vie nije bilo. eljela je umrijeti. Prolo je dosta vremena prije no to selagano pridigla na koljena i posrui dola do crijeva kojim su pojili konje. Pustila je vodu da tee po njojdok je povraala, a onda je oprala lice i ruke; zatim je spustila pogled na poderane traperice, ostatke donjegrublja i krv koju je razmazao po njoj dok ju je silovao. Opet je klonula na koljena, i tiho zacvilila. Nije semogla vratiti kui. Nije im mogla objasniti to se dogodilo. Ve bi pronali nain da je okrive. Oteturala je nadrhtavim nogama opet do boksa starog pinta, uhvatila ga za grivu i izvela iz tale. Vinula mu se na lca nahladnom nonom zraku, te krenula polako preko polja natrag ka Websterovima. Rastala se od njih prije samodva sata. Kada je opet ugledala svjetla njihove kue poela je jecati. Cijelo ju je tijelo boljelo, bila je svakrvava i napola gola. Pint se zaustavio u njihovom vrtu, a ona je skliznula s njegovih lea. Boyd ju je vidiokroz prozor i potrao van, a Hiroko odmah za njim.Crys... oh, moj Boc... oh, moj Boe... Pomislio je da ju je netko pokuao ubiti. Izgubila je svijest i sruila

  im se pred noge.

  12.Boyd je unio Crvstal unutra, a zatim su je poloili na njihov krevet. Boyd je prihvatio bebu, a Hiroko je sjelaporcd nje briui je toplim runicima. Njeno joj je dodirivala modrice, a kada joj je vidjela lea, noge inateena usta, zaplakala je.Pravo udo da je nije ubio. Crystal je leala i plakala u krevetu u kojem se rodilo i njihovo dijete, a kojem jeona pomogla da doe na svijet. Sutradan ujutro dola je u kuhinju, sjela i prazno se zagledala u njih. Nije bilaspremna ni s kim drugim biti osim s njima. Postali su njezina obitelj. Kada joj je Boyd pruio alicu kaveopet je poela plakati.Odvest u te kamionom kui. Moe rei mami gdje si bila. A onda idemo do erifa.

  Ona oajno odmahnu glavom. Bolio ju je svaki djeli tijela, a nije ni spavala cijelu no. Gotovo nita nijevidjela onim okom po kojem ju je udario. Da nije bilo one njezine svijetle kose teko bi itko u njoj prepoznaoCrystal. Ali znala je da ne moe otii erifu. Kada bi to uinila, Tom bi je ubio. Ne mogu.Ne budi luda zarei Boyd na nju. I sam je elio ubiti Toma.Ne mogu to prirediti Becky i majci.Jesi li poludila? Taj te je ovjek silovao. Crystal je opet zaplakala, a Hiroko ju je uhvatila za ruku.Mora biti kanjen. Boyd je u pravu.

  Ali Crystal ih je samo nijemo oboje promatrala kroz suze. To je sada bila i njezina sramota. Zbunjivala su jeraznorodni osjeaji koji su je proimali. Bila je ljuta, uplaena, slomljena i tko zna zbog esa. osieala ievlastitu krivicu. Da li je sama za to kriva? Nije liga moda nesvjesno godinama mamila? Ili je to bila samo jo jcdna kazna za dobar izgled? Nije bila sigurna,ali to vie i nije bilo vano. Dogodilo se. To je bio sada jo jedan od razloga zbog kojcg jc morala to prijenapustiti dolinu koju je nekada voljela, a koju jc sada zamrzila. U njoj e ostaviti samo gubitak, bol, tugu i

 • Webstcrove.Ne smije mu dozvoliti da se izvue, Crystal. Ovaj put je Boyd progovorio sasvim tiho. Ali u sebi je kljuao

  od bijesa. Odvest u te kui. Prole veeri nisu pozvali njezinu majku. Nita nisu poduzeli osim to su sebrinuli o Crystali. Ostavila je konja kod njih i ula u kamion s Bovdom. U toku cijele vonje do kue nijeprogovorila niti jednu rije. Razmiljala je o tome to e sada. Hiroko je ostala kod kue s Jane, a prije no toje Crvstal krenula vrsto ju je zagrlila, medutim Crystal joj nije uspjela rei niti rije. Zanijemila je od bola,srama i uasa.Boyd je uao s njom unutra. Baka je bila u kuhinji. Pogledala je u Crystal koja je stajala u dnevnoj sobi utrapericama koje joj je Boyd posudio, s licem u modricama i kosom zamrenom od sino, a zatim otrala pokerku. Crystal je sada bila ista, ali ipak neuredna. Trenutak kasnije, majka je utrala u sobu, umotavajui seu kunu haljinu.Gdje si, do davola, bila? Oh moj Boe... A zatim je pogledavi u Boyda, upitala: to e ti ovdje? Od kada

  se oenio s Hiroko nije bio dobro doao u njezinoj kui, osim kada su bila krtenja i vjenanja. Inae ga nisupozivali.

  Doveo sam je kui. Prolu no je provela kod nas. Ni najmanje mu se nije sviao pogled Olivije Wyatt, unjemu nije bilo saaljenja, ve samo optubi. Nije prila Crystali koja je nijemo stajala i tupo zurila u nju,ve joj je Boyd pomogao sjesti, a njezina majka se zadovoljila time da ih samo promatra.to si napravila da ti se to dogodilo?

  Tom se okrenuo prema Oliviji Wyatt bijesno je prostrijelivi pogledom, a zatim joj je rekao ono to Crystalnije mogla prozboriti. Silovao ju je va zet.To je la! Svalila se ona na oboje, a zatim se izderala na Boyda. Odlazi odavde. Ja u to srediti. Potom je

  Crystal dola na red: Kako se usuuje rei mu tako neto o muu svoje sestre?Podigla je prema majci pogled pun nijeme zaprepatenosti. Majci uope nije bilo vano to joj se dogodilo.Crystal se vie nije mogla zavaravati. Ta ju je ena mrzila. Moda ju je oduvijek mrzila. Ali sada to vie nijebilo vano. Za Crvstal je sve bilo zavreno. Odrasla je za samo jednu no i upravo se prekinula i poslednjaveza koja ju je vezala za obitelj.Boyd je gledao u Oliviju ne skrivajui bijes. Pogledajte je! Trebala bi biti u bolnici, ali sino se plaila tamootii. A on se plaio da ne izazove samo jo veu nesreu ako je natjera.

  Ona je probisvijet. S kim si juer bila? Sino uope nisi dolazila kui.Dola sam kui... Tom je bio u staji... nije me htio pustiti. Bio je pijan. Glas joj je bio bezizraajan kao i oi.

  Neto u njoj je umrlo prole noi. Neto u njoj to ju je tjeralo da, unato svemu, voli majku, ali to je sadazauvijek bilo mrtvo. Izdali su je.Trebala bi te izbaciti. Idi u svoju sobu.

  Boyd nije mogao povjerovati svojim uima, okrenuo se Crvstali i zagledao se u nju s jo veim saaljenjem.Crystal, vrati se k meni. Nemoj ostati ovdje.

  Ali Crystal je samo odmahnula glavom. Morala je ovdje jo neto napraviti i nije namjeravala otii dok to neuini. to god da je to znailo, koliko god platila, ali namjeravala je ostati sve dok ne bude spremna dazauvijek ode odavde. Sumnjala je da i to majka zna i da joj je drago. Nije znala zato, ali osjeala je da majkaeli da ona napusti ran. Uinit e to. Kada doe taj trenutak. Kada bude spremna.Boyd ju je promatrao. Crystal, molim te... nemoj ostati ovdje. Ali Crystal se nije ni pomaknula. Zurila je unjega, ali ga nije vidjela, mislila je samo na ono to mora napravitii, a majka je ljutito otila do vrata iotvorila ih.Rekla sam ti da se gubi odavde Boyde Websteru, ili me moda nisi uo?

  Stajao je rairenih nogu kao da e joj se oduprijeti. Nikamo ja ne idem.Moram li pozvati erifa?Ba bi mi bilo drago da to uinite, gospodo Wyatt.Sve je u redu, Boyd... Konano je progovorila Crystal. Sa mnom e biti sve u redu. Idi kui... Nije ju elio

  ostaviti. Ali njezine oi su mu govorile da mora to uiniti. Bit e sve u redu... samo ti idi kui... Glas joj jebio tih, ali snaan, a pogled tuan. Imao je dojam da ga promatra neka mnogo, mnogo starija osoba.Oklijevao je jo malo, a onda lagano krenuo prema vratima, osvrnuvi se jo jednom i pogledao Crystal.Doi u opct kasnije. Zalupio je vratima i trenutak kasnije ula je kako se njegov kamion udaljava brujei.

  Majka je krenula prema njoj sipajui optube, ali nije bila spremna na ono to je Crvstal tada uinila. Kada jemajka navalila na nju sipajui otrov i podigavi ruku da oamari ranjenu djevojku, Crvstal ju je zgrabila zaruku i tako vrsto stegla da se ova trgnula i istog trena uplaeno povukla.Da me nisi dodirnula, jesi li razumjela? Dosta sam vas trpila, mama... i tebe i Toma i sve ostale! Glas joj je

  podrhtavao, a oi sijevale. Sve ih je mrzila, mrzila zbog onoga to su joj uinili, zbog uskraene ljubavi ibola kojeg su joj stalno nanosili. Ono to joj je Tom sino napravio bio je vrhunac svega. Na trenutak se

 • upitala da li bi se Tom ikada usudio taknuti je da se majka drukije odnosila prema njoj od oeve smrti. Znaoje da se zbog toga nitko nije brinuo... i da se nila nee promijeniti. Ali za njega i te kako hoe. Prola jepored majke i krenula k ormaru u kojem je otac drao puke. Sve su jo bile na broju, osim one koju je Jaredkoristio. Kada je izvadila jednu, majka je zavritala. U tom trenutku uao joj je i brat i sasvim smetenzagledao se u histerinu scenu.to se to, do avola... Crys... za Boga miloga, seko, to to radi? Primijetio je njezin divljaki pogled i na

  trenutak pomislio da e pucati u majku, jer Olivija je nekontrolirano vritala, a baka sve to promatrala unijemom uasu.Ne mijeaj se, Jar! Na trenutak je uperila puku u njega; vidjevi kako ga gleda pomislio je da je poludila.Daj mi to! Ispruio je ruku prema puki, ali ona je njome odgurnu, dovoljno jako da mu stavi do znanja

  kako se ne ali.Ubie Toma! viknu majka, a Crvstal se okrene prema njoj s takvim bijesom kakav nitko od njih nije

  oekivao, bijesom koji se u njoj gomilao mjesecima, roen iz bespomonosti i oajanja, iz alosti za ocem ipotpune nemoi, jer je morala gledati kako Tom unitava sve to je on tekom mukom stekao. Ali nijedno odnjih to nije razumjelo.

  Da zna da si u pravu! Pogledala je Jareda ravno u oi, stresavi sa sebe u tom trenutku sve ostatkedjetinjstva. Tako zakipjela od ljutine bila je gotovo lijepa, premda joj je kosa bila sva zamrena, a lice umodricama. Ako te zanima zato, idi pogledaj u staju.to je, do davola, opet uinio? Jared se zabrinuo. Verojatno se opet napio i ubio jednog od konja. Ali jo

  vie ga je brinulo to je njegova sestra namjeravala napraviti za uzvrat.Zato njega ne pita? Njezine oi boje lavande podsjeale su na ledene sigc dok je gledala as u majku as u

  brata.Ali Olivija je opet povikala. Ne vjeruj joj! Lae!Zato misli da laem, mama? Crvstalin glas je bio nekako udno tih i inilo se da opet vlada sobom,

  premda je i dalje drala puku usmjerenu u njih. Vie nije bila njegova rtva, ubit e ga zbog onoga to jeuinio. Pomislivi to, odmah se osjeala mnogo bolje. Zato misli da on to nikada ne bi napravio? Zatosam uvijeky'a za sve kriva? A onda je poela plakati, ali to su bile suze bijesa pomijeane sa suzama tuge.Bilo je tako bolno konano priznati da je vlastita majka ne voli. Sjea se... Ruke su joj se tresle dok jedrala oevu puku, na smjenu je okreui prema Jaredu i majci, odluna da im ne dozvoli da je sprijee unjezinoj namjeri. Sjea se... kada sam bila mala, mama... tada si me voljela, zar ne?.. govorila si da tenikada nisam slagala, kao Jar ili Becky... i nisam... nikada te nisam slagala... i ja sam tada tebe voljela... Natrenutak je gotovo zateturala. Zato me sada toliko mrzi? Od kada je tata umro ponaa se kao da sam tineto uinila... a nisam... nikada ti nita nisam uinila... je li tako? Pitanje je postavila svima u sobi, aliodgovora nije bilo. Medutim, kada je zareala da joj odgovori, majin glas je izraavao svu onu mrnju zakoju je sumnjala da je ona u sebi skriva.Zna ti dobro to si uinila. Opinila si oca slatkim rijeima, je li tako... cijelo vrijeme si mu pjevala... jahala

  si okolo s njim kao kakvi mali probisvijet.. a na kraju... vjerojatno si doista bila slatkorijeiva... S gorinomje promatrala Crvstal, koja i dalje nije shvaala zato je majka toliko bijesna na nju i zato je gura od sebe.Olivijine rijei nisu imale nikakvog smisla. O emu to govori?Zna ti dobro o emu ja govorim, ti mala namiguo. Dobila si ono to si eljela, zar ne? Ali od mene nee

  nita dobiti, bar ne dok sam iva a onda je odjednom preplavi uas, dok je i dalje zurila u ker. Oigledno jemislila kako e je Crvstal sigurno ubiti, jer je nervozno prstom dodirivala obara. Ali Crvstal je jurnulaprema vratima, dok je Jared sav smeten zurio u majku. Kada je shvatio da je Crvstal projurila pored njega,potrao je za njom, ali bila je prebrza za njega, oduvijek je bre trala od njega. 'lTao jeza njom kroz polja, ali ona je i dalje mahala pukom pa je ak i opalila u zrak kao upozorenje, doviknuvi muda je ostavi na miru. Postalo mu je jasno da se neto dogodilo, ali jo nije shvaao to. Znao je da je morazaustaviti, prije no to uini neto Tomu ili ak Becky i djeci. Ponaala se doista nerazumno, a on nikako nijemogao shvatiti to ju je natjeralo da poludi.Tom ih je uo mnogo ranije no to su stigli do kue, a kada ju je ugledao kako leti preko polja s pukom,skinuo je svoju samaricu s police u blizini vrata i ekao je. Ve je opalila dva metka u zrak, tako da su jojostala jo etiri. Becky je izletela za Tomom uz vrisak i histerino ga hvatajui za to je stigla. Nije znala taje posrijedi, ali je instinktivno osjeala da e se dogoditi neto uasno.to to radi? Becky se tresla sva uasnuta, a on ju je grubo gurnuo iza sebe i naredio joj da se vrati u kuu i

  da ostane unutra s djecom. Posluala ga je, ostala je pognuta u dnevnoj sobi. Crystal se zauslavila nedalekood njega i drci puku drhtavim rukama uperila je u njega. Za njom je stigao i Jared gotovo bez daha.Spusti to, seko. Obratio joj se tiho, strepci od onoga ta bi mogla uiniti, ali Tom se samo iscerio. Bio je

  pijan, kao i obino, ali ruke su mu bile zastraujue mirne dok je drao samaricu uperenu u Crvstal.

 • Ba mi je drago to te opet vidim, Crvstal. Je li ovo slubeni posjet ili si krenula u Iov s Jaredom? Bio jesasvim miran, dok je Jared bespomono stajao pored nje.Tome, spusti puku. Oboje, prestanitc. Jared je bio uasnut. Oboje su oigledno poludjeli, a onda je,

  pogledavi sestru, iznenada shvatio to joj se dogodilo, pa je na trenutak i sam poelio oduzeti joj puku isam ubiti ogora, ali znao je da mu to ne bi polo za rukom. Drala ju je uperenu u Tomovu glavu, a zatim juje s uivanjem spustila prema njegovim preponama.Dola sam ti zahvaliti za ono sino. Glas joj je podrhtavao dok su oboje drali puke uperene jedno u drugo.

  Nikada nikome to vie nee uiniti, zar ne, Tome? eljela ga je uplaiti, natjerati ga da zaplae, dapreklinje, moli kao to je ona sino, ali on joj se samo smijao, jo osjeajui okus njezinih usana na svojimakoje kao da su postale dio njegovog runog osmijeha. A onda, bez ikakvog upozorenja ona mu opali izmedunogu, ali promai. Ne priekavi da vidi da li ga je pogodila, on opali u nju iz obje cijevi. Jedan metak jojproleti pokraj uha. Kada se zbog tog groznog zvuka uasnuta okrenula, vidjela je Jarcda kako pada pored nje.Metak ga je pogodio ravno u glavu i ostao je na mjeslu mrtav. Krv je prsnula na sve strane, a Crvstal jeklekla pored njega. Odnekud iz daljine uo se vrisak, kasnije se samo sjeala da se Tom smijao nad njom i daje Becky vriskala, dok je Crystal ljuljukala Jarcda u krilu, jecala i stiskala ga, ali njega vie nije bilo. Ona jeza to bila kriva. Kao da ga je sama ubila... bio je mrtav... mrtav... Tom je tiho priao i uzeo puku njezinogoca, a zatim uao u kuu i pozvao erifa.

  13.erif je doao nakon pola sata, a Jared je i daljc leao u polju u Crvstalinom naruju. Odveli su je i postavilijoj gomilu pitanja kojih se kasnijc tck nejasno sjeala. Sjeala se kola prve pomoi koja su dola po Jara,majke koja je histcrino vriskala i Becky koja je jecala i pridravala je. Sjeala se djece koja su zurila u nju ierifa kako joj govori da jc uinila nelo uasno, a potom je ona pokuala objasniti mu kako nijc ona ubilaJareda. Ali oni su to znali. I onda je sve dolo na vidjelo i ono to je Tom uinio, pa su otili u staju pogledatii ispitati. Pronali njezinu krv na podu. Zatim su je odveli u bolnicu, a Boyd i Hiroko su otili s njom.Potpisali su izjavu o stanju u kojcm je sino dola k njima i slikali su joj modrice. erif je nije zatvorio vcjoj je dozvolio da ostane s Wcbsterovima koji su s njom otili i na sasluanje. Trebali su je optuiti zapokuaj ubojstva, ali Tom je traio da povuku tubu protiv nje, jer bi to znailo da e njega optuiti zasilovanje i ubojstvo. Sudac je onda sve to nazvao nesrctnim sluajem, a Tom je bio optuen za silovanjcmaloljetnice. Ipak, na kraju su sve optube povuene i zakljueno je da je Jared poginuo nesrelnim sluajem.Svi su zajedno napustili sudnicu i Crystal nije vidjela Toma niti majku do Jaredovog pogreba. Sjedila jeotraga u crkvi s Boydom i Hiroko, a do tada su ve sve lokalne novine brujale o onome to se dogodilo.Bili su prisutni svi Jaredovi prijalelj, kao i djevojka iz Calistoge s kojom se vidao. Svi su plakali, ukljuujuii Toma, koji je optuujui pogledao Crystal kada je naputao crkvu. Crystali se trbuh prevrnuo kada jevidjcla da je i on meu onima koji e nositi Jaredov koveg, ali Olivija je tako eljela. Za njegovu smrtkrivilaje Crvstal, a ne Toma. Poloili su ga u jednostavan grob pored oca. Crvstal e laj dan pamtiti do kraja ivota.Stajala je zurei tupo u nebo, razmiljajui o obojici i o tome kako je ivot nekada bio drugaiji. Sada je svebilo gotovo. Za sve njih. Ostali su samo bijes, osjeaj krivice i lai i tuga to je izgubila oca i brata. Kada juje Boyd odveo odatle, zastala jc na trenutak da pogleda majku.Ne vraaj se vie na ran, Crvstal. Nema ti vie oca da te brani, a ja znam kakva si. Svi mi to znamo. Ti si

  ubojica i protuha i ne pripada ovdje, bez obzira to tvoj otac mislio prije no to je umro. Zloba s kojom seodnosila prema najmlaoj keri bila je bezgranina, ali Crvstal samo odmahnu glavom, njezin bijes jeproao. Ostatak ivota proivjet e u uvjerenju da je njezin bijes bio cijena ivota njezinog brata. Sada bi sveuinila da je to mogla promijeniti, ak bi i Toma pustila nekaenjeno. Ionako se nije moglo ispraviti to je onuinio, niti promijeniti. Nitko joj nije mogao vratiti ono to joj je oduzeo, kao to nije bilo mogue vratitiJareda u ivot. Njegov se ivot zavrio, a njezin je bio zauvijek obiljeen tom gorinom.

  Nee se morati boriti protiv mene, mama. Rckla je to sasvim tiho. Ja se ni ne elim vratiti. Ne elim vienikada vidjeti ovo mjesto. Tvoje je. Odlazim.A kako bi bilo da to lijepo stavi i na papir za mene i tvoju mamu? javi se Tom iza njezinih leda, a od

  njegovog mirisa gotovo da je povratila. Ujedno, pravila se da ga ne primijeuje.Nee ti biti potrebno nita napismeno. Sutra odlazim. Ionako nije nita ostavljala, osim komada zemlje koji

  je nekada voljela. Ljudi do kojih joj je bilo stalo vie nije bilo, a oni koji su ostali bili su za nju stranci.Nemoj se vratiti. Zabrunda tiho Tom, a tada im prie Boyd i uhvati je za ruku.Hajdemo, Crvstal. Poimo. vrsto ju je uhvatio za ruku i odveo odatle. Suze su joj se tiho slijevale niz

  obiaze i Hiroko ju je milovala po ruci dok su se udaljavali, a ona zurila kroz prozor kamiona. Sutjeli su, jer

 • sve je bilo reeno. Jaredov ivot se zavrio, a ivotni put ostalih se nepovratno promijenio. Tek je zakoraiou mladenako doba i otiao. Crystal nije ni rije progovorila dok su se vozili kui, a kada su stigli doWebsterovih, otila je sama u dugu etnju. Koraala je kroz visoku travu iza njihove kue, prela je mnogomilja slijedei potok, njeno pjevajui samo za sebe... pjesme koje su njezin otac i brat nekada voljeli, a kadaje zapjevalaAmazing Grace sjeanje na njih ju je jednostavno cijelu preplavilo. Sada vie nije bilo nikoga da je slua,nikoga kome je stalo do nje, a to je bilo jo gore, nikoga da je voli. Dok se vraala ka Bovdovoj i Hirokinojkui, osjeala se usamljenijom nego ikad ranije, da se na trenutak zapitala hoe li uopc preivjeti. Ali znalaje da mora ii dalje. Morala je krenuti u druge svjetove, na druga mjesta. Sama. Ali sa sjeanjima na njihkoja je nikada nee napustiti. A sjeajui se Jara uvijek e je, dok bude iva, proimati i osjeanje krivice. Danije krenula traiti Toma ponijevi oevu puku, on bi jo bio iv. Na neki nain kao da ga je ona sama ubilai bila je svjesna da e zauvijek morati ivjeti s tim osjeajem. To nikada nita nee promijeniti, niti e se bolsmanjiti. Njezinu krivicu nita nee moi izbrisati, bez obzira to joj se dogodilo u ivotu, u sebi je vjerovalada je ona bila kriva za bratovljevu smrt, kao da je sama povukla okida.Dok se polako vraala natrag kroz visoku travu, pjevala je pjesme koje su kao djeca zajedno pjevali, a suzesu joj tekle niz obraze. Podigla je spram neba pogled pun usamljenosti i tuge.Zbogom, Jare... A zatim je proaptala rijei koje mu odavno nije rekla.Volim te...

  14.Crvstal je ostala kod Boyda i Hiroko jo nekoliko dana. Namjeravala je otii dan nakon pogreba, ali toliko jebila skrhana bolom i osjeajem krivice da jednostavno nije imala snage za tako neto. Bilo joj je potrebnonekoliko dana da se oporavi. Igrala se s Jane i odlazila sama u duge etnje, a Hiroko ju je putala. Tono jeznala to joj je bilo potrcbno.Crvstal je nakratko svratila kui prije pogreba da pokupi svoje stvari i da iz madraca uzme ono malo novcato je skupila. Boyd i Hiroko su je pokuali nagovoriti da ostane dok ne zavri kolu, ali ona je znala da tojednostavno ne bi mogla. Nije imala snage da se sretne bilo s kim iz kole, preko noi je postala mnogozrelija od njih. Trebala je maturirati za est tjedana, ali sada joj to vie nije bilo vano. Morala je smjestaotii i ona je to znala.

  Ali kamo e otii? Zabrinulo je upita Hiroko dok su zavravali veeru dva dana otkako se preselila knjima.U San Francisco. Ve jc bila odluila. Imala je pet stotina dolara. Za to je mogla nai sobu i imala je na

  umu da negdje nae posao kao konobarica. Radit e onoliko dugo koliko joj bude potrebno da zaradidovoljno novaca za put do Hollywooda. Sada vie nije imala to izgubiti i znala je da mora pokuati.Premlada se da bi sama ivjela u gradu. Boyd ju je zabrinuto gledao, a u Hirokinim oima su zablistale

  suze, ali Crystal je bila uvjerena da e uspjeti i da e se snai, dijete u njoj je bilo ubijeno, kao to je Tomovmetak ubio Jareda.Koliko si imao godina kada su te poslali u rat?Osamnaest.

  Ona mu se tuno osmjehne. To je sigurno bilo mnogo tee nego preseliti se u San Francisco.Nije u tome stvar. Nisam imao izbora.Nemam ni ja. Izgovorila je tiho. Kosa joj je bila spletena u dugu pletenicu, modrice su ve polako poele

  ncstajati, ali joj je oko bilo okrueno svim bojama. Ali ak i ovako u modricama bila je prelijepa. Sada jezraila i nekom tihom snagom koja se nije mogla porci. Dolo je vrijeme da krcne dalje i ona je to znalabolje od bilo koga drugog. Njezin boravak u dolini zauvijek se zavrio.Boyd ju je odvezao do stajalita autobusa i sa njom priekao njcgov dolazak. Obeala je da e mu javitiadresu i da e pisati. Oboje su morali potiskivati suze dok ju je vrsto stezao u zagrljaju. S Hirokom seoprostila kod kue i rastanak s njom joj je jo tee pao.uvaj se, mala rekao joj je Boyd. Bila mu je kao sestra, a on i Hiroko jedina dva stvorcnja koja je jo imala.

  Bili su jedina obitelj do koje joj je stalo, jedina obitelj koju je uope imala i zato joj je bilo strano teko daih napusti, ali tamo vani ju je ekao cijeli svijet, svijet pun novih nada i obcanja. Bila je dovoljno mlada daza sebe stvori negdje novi ivot, ivot bez ljui kao lo je bio Tom Parker.Mahnula je Boydu ulazei u autobus i poslala mu poljubac, dok su ga ostali putnici zavidno gledali. A ondaje utonula u utnju i promatrala dolinu kako prolazi pokraj nje i unato bolnim sjeanjima koje je nosila sasobom, osjetila je uzbudenje.Svijet je bio pun uzbudljivih mjesta koja je eljela vidjeti, a San Francisco je bio samo prva stanica; tko znakamo e je ponijeti vjetrovi sudbine nakon njega.

 • 15.Autobus se zaustavio u Thirdu i Tovvnsendu, izala je i osvrnula se okolo. Svi su nekamo urili, bilo jeuzbudljivo i prljavo. Samo je dva puta ranije bila u San Franciscu, jednom s ocem jo kao mala i drugi put sHirokom i Boydom kada su krstili bebu. Ali ovo je bio drugaiji dio grada, otrcan i ruan. Po ulicama suleali pijanci, kola su jurila tamoamo, osjeao se zadah piva, vina i neopranih tijela, ali nju nije naputaodojam da je krenula u pustolovinu. Na autobusnoj stanici je kupila plan grada i novine pa je sjela da obojepregleda, dok su je prolaznici gledali. Bila je jednostavno obuena i vukla je stari koveg, ali i pored svegasvi su se okretali za njom. Znala je da mora pronai sobu prije mraka. Ali pitanje je bilo gdje, a ona nijeimala pojma odakle da pone s traenjem. Naila je na nekoliko oglasa koji su nudili sobe u najam i nekolikopansiona u Kineskoj etvrti, ali nije znala kako da pone. No morala je krenuti od neega. Izabrala je dvijeadrese i prila uz rub ceste da zaustavi taksi. Vozaa je pitala koja je od dvije etvrti sigurnija. im ju jevidio u onoj njezinoj plavoj haljini i sa konjskim repom odmah mu je bilo jasno da dolazi iz unutranjosti.Bila je mlada i on nikada nije vidio nikoga toliko lijepog. Pitao se to li trai ovako sama u San Franciscu,imao je unuku njezinih godina i nimalo mu se ne bi svialo da sama luta po Thirdu i Townsendu.Uzeo je novine od nje i predloio joj da pokua s oglasima koje Crystal nije ak ni primijetila. Bila je totalijanska etvrt u blizini Telegraph Hilla, negdje u North Beachu.Pokuajmo ovdje. Izgleda da je mjesto bolje od druga dva, a i ne bi trebalo biti preskupo. Nije ni primijetila

  da nije ukljuiotaksimetar. Mogao je sebi dozvoliti da asti jedno ovakvo dijete. Nije namjeravao od nje uzeti niti novi,bila je tako mlada i lijepa i poelio je da joj pomogne. Dola si u posjet prijatcljima? Palo mu je na pametda je moda pobjegla od kue, ali nije ostavljala dojam kao da se skpva od bilo koga. Liila je ba na dijetekoje se prvi put sree s vlikim gradom, dok ju je gledao u retrovizoru. Odgovorila mu je da nije dolanikome u posjet, oprezno pogledavajui u njegovom pravcu, dok su nastavljali priati, a ona se trudila dabude to samouvjerenija. Nije eljela shvatiti koliko je bila zelena. Odakle si?

  Iz Alexanderove doline. Sjeverno od Nape. Rastuila se kada je to izgovorila. Kao da su ve proli dani, ane samo nekoliko sati, od kada je otila odande.Dola si vidjeti San Francisco?Ne odvrati ona tiho, gledajui kroz prozor. Dola sam ivjeti ovdje. Bar za neko vrijeme. A onda tko zna?

  Svijet je ekao da pred njom otvori sva svoja vrata, kao to joj je otac obeao. Pa ipak bol to je napustilastari svijct jo je bio svje dok su se vozili prema North Beachu.Preli su ulicu Market i krenuli prema istoku. Provezao ju je pored stupova Embarcadera, a zatim nazadnavie kroz Kinesku etvrt i iza nje u North Beach na adresu koju su odabrali. Bila je to mala, jednostavnakua s istim zavjesama na prozorima, a na trijemu su sjedile dvije starice, ivahno razgovarajui, kosavrsto stegnutih u punde i s pregaama preko crnih haljina. Na trenutak su je podsjelile na baku Minervu, aliodmah je tu misao potisnula iz glave. Njezin boravak u dolini se zavrio i za sobom je ostavila sva sjeanja iIjude. Zahvalila se vozau i pitala koliko mu je duna.Nita... u redu je... rekao je to nekako osorno, ali vidjelo se da mu je neugodno, meutim, ostao je uporan,

  nije joj dozvolio platiti. Ipak bila je jo dijete, tako lijepa i tako mlada, bio je sretan to ju je mogao gledati.Zahvalila mu je, a on ju je ostao gledati dok se pribliavala dvjema staricama nosei koveg. Zatim scodvezao dalje, zvidui i nadajui se da e se snai. Bila je mlada, ali bila je prava ljepotica i ostavljala jedojam djevojke koja se zna sam brinuti o sebi. I dvije starice su to primijetile kada ih je pitala za sobu.Trenutak su zurile u nju prije no to su joj odgovorile, a onda su razmijenile nekoliko rijei na talijanskom.Oprostite? Odjednom im se uinila jo mlaom kada je spustila koveg, a aureola svjetloplave kose ioi

  uokvirila lice. enesu zurile u nju, a ona se pitala o emu h razmiljaju. Soba?... Znate li da li se ovdje izdaju sobe?Kako to da nisi u koli? Sumnjiavo ju je odmjerila starija, poigravajui se pregaom. Imala je krupne crne

  oi i izborano lice.Maturirala sam prole godine slaga ona, a ena je nastavi promatrati. Mogu li vidjeti sobu? Nije im

  namjeravala dozvoliti da je zaplae.Moda. Jesi li zaposlena? Oslonila se o stepenite, a Crystal se osmjehnula, pokuavi pokazati

  samopouzdanje koje jo nije osjeala. to ako joj svi budu traili da bude zaposlena da bi joj dali sobu, to eonda? Poela ju je hvatati panika, ali ipak je odluila rei istinu, bar dio istine. Morala je.Nisam jo. Upravo sam stigla. Dat u se u potragu za poslom im pronaem sobu.Odakle si?Nekoliko sati sjeverno odavde.

 • Mama i tata znaju da si ovdjc? Kao i taksista i ona se pitala nije li pobjegla od njih, ali Crvstal odmahnuglavom uputivi joj pogled koji starici nita nije govorio.Moji roditelji su mrtvi. Rekla je to s takvom mirnoom i snagom da je ena na trenutak zanijemila. A onda

  je lagano ustala, ali ne skidajui pogled s nje. Nikada nije vidjela djevojku koja je izgledala poput nje,svijetle kose, dugih nogu, prelijepo oblikovanog lica. Izgleda kao filmska zvijezda, rekla je to, im ju jeugledala, svojoj prijateljici na sicilijanskom.Pokazat u ti sobu. Da vidimo hoe li ti se sviati.Hvala. Crvstal je bila tiha i zaokupljena sama sobom dok je podizala koveg.

  Soba je bila mala i zaguljiva. Na katu su bile etiri sobe i vidjelo se da je ova ena nekada tu ivjela. Staricaje sada izdavala ukupno est soba sa zajednikom kupaonicom.Starica je stanovala u jedinoj sobi koja je imala vlastitu kupaonicu. Bila je u prizemlju, pokraj kuhinje, kojusu stanari mogli koristiti uz doplatu od pet dolara mjeseno. Cijena sobe bila je etrdeset pet dolaramjeseno, bila je gotovo prazna i gledala na zgradu iza nje. Ali Crvstal je smatrala da vrijedi toliko. Nijeznala kamo bi inae pola. A bila je i ista. Na vratima se nalazila teka reza i ona je osjetila da e ovdje bitisigurna, pokraj ove starice koja je strogo vodila rauna o dolascima i odlascima svojih podstanara.

  Plaa mjesec dana unaprijecj, u gotovini. Ako se hoe iseliti, rei e mi dva tjedna ranije. Pr emda jenikada nitko nije obavijestio unaprijed. Dolazili su i odlazili, a ona se brinula da kua bude uredna i primalaje samo pristojne ljude. Nikada pijanice, prostitutke, niti mukarce koji su dovlaili enske. eljela je samoiste, tihe ljude kao to je bila Crystal. Na treem katu su trenutno stanovala dva starija mukarca i jcdnadjevojka, a na katu na kojem je bila i Crvstalina soba ivjele su jo tri djevojke i jedan mladi koji jeprodavao osiguranja. Ako ne nae posao, ne moe zadrati sobu, osim ako ima dovoljno novaca da jeplaa premda ne radi.

  Pronai u posao to prije budem mogla. Crvstal ju je gledala ravno u oi. Izdvojila je etiri desetice i petputa po jedan dolar iz novanika. Bio je to novac koji je zaradila primajui narudbe u restoranu i bila jesretna to ga je sauvala. Ostale djevojke njezinog uzrasta troile su ga na najlonke, kina i sodu, ali Crystal jeostavljala na stranu gotovo svaki novi koji je zaradila i krila ga od majke. Ima li ovdje u blizini restoranakoji trae osoblje?Starica se nasmija. Bilo ih je mnogo, ali znala je da ni u jednom nee zaposliti Crystal. Govori talijanski?Crystal odmahnu glavom osmjehnuvi se pritom. Ne.Onda e morati pogledati negdje drugdje. Ovdje ne zapoljavaju djevojke kao to si ti. Bila je prelijepa i

  mlada, a oni su samo uzimali Talijane mukarce za konobare u restoranima North Beacha. Moda u centru.Meutim, kada je Crystal slijedceg poslijepodneva krenula traiti posao, nigdje je nisu htjeli uzeti, premdabi uvijek spomenula da je ve radila slian posao. Samo bi se nasmijali i veina ak nije htjela ni da jojdozvoli da ostavi broj telefona gospode Castagne. Obeshrabrena se vratila kui nosei sendvi koji je usputkupila. Gospoa Castagna je sjedila kao i obino na stepenicama, motrei stanare koji su dolazili i odlazili ibrbljajui na svom dijalektu s Ijudima koje je znala.Jesi li nala posao? Pratila je Crystal pogledom dok se ova lagano uspinjala stepenicama. Noge su je boljele

  od neudobnih cipela, a plava haljina je uvelo visila na njoj oponaajui svoju vlasnicu. Drhtala je na svjeemzrakuu dok se magla uvlaila unutra. Bio je svibanj, ali ovdje je bilo mnogo hladnije nego u dolini i ona sejo nije mogla privii na to. Ukljuila je malu pe na plin ubacivi novi. Gospoa Castagna se pobrinula danjezini stanari ne dobiju nita besplatno. Nije ona nikoga htjela izdravati. Odgojila je desetoro djece u toj kui, sada su bili odrasli i odselili su. Njihove sobe su joj dobro dole, kua joj jedonosila pristojnu zaradu. S Crystal su stvari drukije stajale, ona je nervoznim prstima prebrojavala svojuzalihu koja se brzo topila, sjcdei na jedinoj solici u sobi i glcdajui raspelo iznad krevela. Jedini ukras bio jecrte u boji Djevice Marije, to ga je nacrtala jedna od keri gospoe Castagne koja je, kako je Crvstalkasnije saznala, bila u samostanu. Ostala njezina djeca bila su poenjena i poudana i imala djecu i esto sudolazila nedjeljom kui.Crvstal je dva tjedna obilazila ulicu do ulice i ve ju je poela hvatati panika, jer nikako nije mogla naiposao. Dok se jednu veer kasno vraala kui poela se pitati da li e ga uope nai. Pokuala je pronaiposao u Kineskoj etvrti, kao blagajnica, pa ak i kao peraica posua, ali svugdje bi joj se samo nasmijalikao i dva dana prije toga u North Beachu. Uvijek je bila pogrene boje, pogrenog spola i govorila jepogrean jezik. Ali te veeri, krenula je kui pjeice kroz poznatu Barbarv Coast. Tamo su bili smeteninoni klubovi i restorani, parovi su ili ulicom drei se ispod ruke, smijui se i priajui. Za razliku odNorth Beacha, ovdje je bilo svijetlo i ivo i mnogo, mnogo raskonije. Na sebi je imala plavu suknju i bijelubluzu, i bijele lakirane ravne cipele koje je nosila ve godinama i pulover kojeg je posudila od gospoeCastagne. Bio je crn, kao i sva njezina odjea, i deset brojeva vei, ali starica se saalila nad njom kada je

 • vidjela kako se uveer trese od zime. Jedina topla stvar koju je imala bila je jakna od janjee koe koju jenosila kada je ranim jutrom odlazila na jahanje s ocem. Njezina garderoba je daleko zaostajala za onomkakvu su nosile ene u San Franciscu. Ali njoj je bilo svejedno. Jedino je eljela nai posao, bilo kakav,makar morala ribati podove. Bilo je to daleko od njezinih snova o Hollywoodu, ali morala je jesti i plaatigospoi Castagni. Morala je nekako zaradivati za ivot. Slijedeeg tjedna je namjeravala iskuati sreu uhotelima, ali eljela je jo jednom iskuati sreu u nekom restoranu, a onda se nala ispred lijepe fasade sjednostavnim natpisom KOD HARRYJA. Sve je ovdje bilo napadno, a pokraj glavnog nalazio se i manjinatpis koji je obavijetavao zainteresirane da se unutra odvija i program.Crvstal je oklijevajui ula, ne primijeujui poglede parova koji su izlazili. Bili su dobro obueni i veinaena imala je na sebi vrlo dekoltirane haljine. Dugo je stajala i promatrala mukarca na sceni koji je uzpratnju dva muziara pjevao Too Darn Hot odCola Portera. A onda je glavni konobar pohitao k njoj i odsjeeno je upitao to eli.Ne moete samo tako ui ovamo ako vas nitko ne eka. Prostitutkama je pristup kod Harrvja bio najstroe

  zabranjen kao i grebatorima koji bi stali na ulaz i besplatno gledali program, ali ak je i njemu odmah bilojasno da Crvstal nije bila prostitutka. U tom svom prevelikom puloveru i iznoenoj odjei vie je liila nasiroe. to eli?Pogledala ga je ravno u oi i pokuala smiriti koljena koja su podrhtavala. Posao. Bilo kakav. Prat uposude, primati narudbe, bilo to... strano mi je potreban posao. Upravo joj se spremao neto rei, a ondaju je podrobnije pogledao. Bila je tako lijepa da ga je neto steglo oko srca dok ju je gledao, a njezin pogledga plijenio. Spremao se da je odbije, a onda se pitao da li bi se Harrvju sviala. Pogledao je na satrazmiljajui da li je gazda jo gore, ali bilo je prekasno i znao je da on vie nije tamo.Da li si ve radila u restoranu? Ispravio je leptirmanu ne skidajui oi sa stolova, ali pogled mu se stalno

  vraao na nju. ovjek je dobivao elju da ivot provede gledajui u to njezino lice. Ali ona kao da uope nijebila svjesna dojma koji je ostavila na njega. Bila je otvorena i u odredenom smislu hrabra, premda je trenutnobila oigledno jako nervozna, tako da mu se na prvi pogled sviala. Jesi li radila kao konobarica?

  Da. Iz straha da je ne odbije, nije mu rekla da je samo primala narudbe.A onda ju je detaljnije pogledao. Koliko ti je godina?Osamnaest. Slagala je ne trepnuvSi.

  Ali on pone vrtiti glavom, bacajui pogled prema vratima kroz koja je ula. Mora imati dvadeset jednu, dabi ovdje radila. Takav je zakon.Onda imam dvadeset jednu... molim vas... Glas joj je bio njean, a nevjerojatno plave oi su mu se

  osmjehivale i on se poeo topiti od miline. Molim vas... nitko nee saznati.Blagi boe gotovo je zastenjao, ef e me ubiti. Osjetila je da poputa.Bit u vrijedna. Kunem se da hou. Uzmite me na probu nekoliko dana... tjedan... koliko hoete... Opet ga

  je probadala pogledom i on shvati da je nee moi odbiti. Bila je prelijepa, tako ranjiva i tako mlada i netomu je govorilo da joj je posao stvarno potreban i da e biti vrijedna. Neka sve ide do avola, moe rei'Harrvju da nije znao. Lako je mogu izbaciti ako ne bude dobra. Opet ju je pogledao i primijetio da ne skidapogled s njega ekajui to e rei.U redu, u redu. Dodi sutra poslije podne. Jcdna od djevojaka e ti dati uniformu. Naminkaj se. Ovako

  izglcda kao klinka. I za boga miloga zarei on, rijei se tog pulovera.Hou, gospodine. Razvukla jc usla u osmijeh kao neko derite, a onda mu se osmjehnula, dok on nije

  pogled odvajao od nje. Nikada jo nije vidio nikog toliko lijepog... a imala je samo osamnaest godina... Nitamu drugo nije preostalo nego da se moli da Harry to ne sazna, inae e ga ubiti.Budi ovdje tono u etiri.Hou, gospodine. Hvala vam. Promuklo mu je zahvalila. Pravo udo da je jo nitko nije prigrabio. Mogli

  su od nje napraviti igraicu, pa ak i striptizetu, koliko je dobro izgledala. Ali za to je bila suvie nevina.Meutim, u Crvstali Wyatt se skrivalo mnogo vie od onoga o emu je on razmiljao, dok je jurila kroz vratada se ne predomisli, trei se vratila do gospode Castagne.Prva stvar koju je uinila bila je da joj vrati pulover najtoplije se zahvalivi i da je obavijesti da je pronalaposao. Izrekla je to s ponosom i samopouzdanjem kao da je upravo postala predsjednik General Motorsa.Kakav ti je to posao? Je li pristojan? sumnjiavo ju je gledala gospoa Castagna. Ta je djevojka bila

  prelijepa i to joj je moglo samo koditi. Mukarac koji je prodavao osiguranja ve je poeo visiti pohodnicima nadajui se da e naletjeti na Crystal dok bude ila u kupaonicu. Ali Crvstal kao da ga nijeprimjeivala. Bila je tiha i lijepo se ponaala. Nije se motala okolo oijukajui s mukarcima niti se ponaalajeftino. Bila je pristojna i ugladena. Boravila je u sobi, pa ak nije koristila ni kuhinju. Gospoda Castagnanije znala objasniti zalo joj se ta djevojka sviala.Dobila sam posao u restoranu odvrati Crystal ponosno, a starica joj se osmjehnu. Bila je ljupka i podsjeala

 • ju je na jednu od njezinih unuka.to es raditi?Primat u narudbe.To je dobro. Starica je hinila grubost, ali ve su svi znali da joj se djevojka svia. Bila je dobra i uope joj

  nije zadavala nikakve muke. Pobrini se da ti sigurno plate. Stanarina ti istie za deset dana. A i ovogmjeseca je ve kasno da mi otkae. Svima njimae ona utjerati strah u kosti. To ih dri u pokornosti. Ali Crvstal se samo osmjehnula. itala je staricu kaootvorenu knjigu, a i ona se njoj svidala.Znam, gospoo Castagna. Ali ja se ne namjeravam scliti.Dobro, dobro. mahnula joj je i vratila sc u kuhinju, a Crvstal se udaljila.

  Slijedeeg dana prela je pjeke desetak blokova do Harrvjevog restorana na Barbarv Coastu, vrlo uzbuena icijelo vrijeme je razmiljala o poslu, pitajui se da li e se mnogo razlikovati od onoga koji je ve obavljala.Pojavila se tono u etiri sata, pokupljcne kose u urednu pundu, usana namazanih ruem koji je toga jutrakupila u Woolvvorthu. Bio je crven i presvijetli za njezin mlijeni ten, ali kada se pogledala u ogledaluzakljuila je da izgleda mnogo starije.Maitre koji ju je sino zaposlio predstavio se kao Charlie i predao je u ruke jednoj starijoj, ali vrlo privlanojkonobarici po imenu Pearl. Nasmijala se i rekla da joj jc pravo ime Phvllis, ali da je nitko tako nije zvao jood djetinjstva. Rekla joj je da u ovom restoranu radi ve godinama i da je davno prije toga bila igraica. Sadapomae Harrvju, umjcsto njega izbacuje izvoae koji se ne pojave na poslu i pjeva kada to od nje trae.Harrvja je poznavala ve godinama, ali nije spomenula Crystali da mu je davno bila ljubavnica. Paljivo jeodmjerila Crystal, pronala joj istu uniformu i pokazala joj kuhinju.Guva poinje oko osam. Smiruje se oko deset, a onda opet nahrupe na posljednju predstavu u pono.

  Crvstal je tek tada shvatila da je ovo mjesto bilo neka mjeavina restorana i nonog kluba i uhvati je velikouzbuenje dok se osvrtala okolo. Nadala se da e je zadrati. Pearl ju je pozvala na ruak s njima i ostalimakoji su tu radili kao ispomo, prije no to otvore. I dok je sluala ugodno avrljanje oko sebe, zakljuila je dajoj se ovdje svida. U kuhinji su se okupili konobari i konobarice, dostavljai, kuhari i ene koje su praleposue. Lokal je bio mnogo vei nego to je u prvi mah pomislila, ali bilo je dobro to to nije znala, jer seinae nikada ne bi usudila ui unutra i potraiti posao. A onda se, uz osmijeh, sjetila da uope ne zna kolikoe joj plaati. Pearl joj je rekla da moe zadrati napojnice, a ako se koji gost napije i pone da joj dosadujetreba samo rei Charliju ili nekom od ankera.Lijepo je ovdje raditi objasni joj Pearl, ne dozvoljavaju da itko pljuje po nama. Harry je straan momak.

  Crystal joj je uoima proitala da ga za njega veu lijepe uspomene. A onda ju je, na Crvstalin uas, upitala: Jesi l' djevica?Crystal je zurila u nju u tiini, ali se Pearl istog asa nasmijala. Ne, nisam mislila na to, do avola, tko uopei je? Premda je Crvstal djelovala kao da bi mogla biti. Htjela sam rei da li si ikada radila na jednomovakvom mjestu?Crystal se nasmija s olakanjem, kada joj postane jasno to je pita. Sasvim tiho i zavjereniki, objasnila jePearl: U stvari, radila sam tamo kod kue u restoranu gdje se sluila veera.Pearl se isceri i potapa je po vitkoj ruci. Znai, morat e puno uiti, duice. Dr' se ti samo mene i ja u tenauiti. Crvstal je zahvalila svojoj sretnoj zvijezdi to joj je poslala Pearl, a to se pokazalo kao posebnokorisno kasnije kada je poela guva. Teko je bilo primati narudbe, kada ju je Charlie cijelo vrijemepromatrao, a gosti oekivali da upamti sve io su naruili, ali ona se trudila da nita ne zaboravi. Kada jeposluila i posljednju veeru, znala je da se dobro pokazala, to joj je i Pearl potvrdila. A zaradila je idvadeset jedan dolar napojnice. Gotovo polovicu mjesene stanarine. Poeljela je da otri kui i pohvali segospoi Castagni.Da te povezem? Pearl je imala neka stara kola i tako su njih dvije te noi zajedno krenule, poto je Crvstal

  sa zahvalnou prihvatila poziv. Noge su je strano boljcle i ve je razmiljala o kupovini novih cipela prijesutranjeg odlaska na posao.Hvala na vonji. pobjedonosno se osmjehnula svojoj novoj prijateljici kada su se zaustavile ispred kuc

  gospoe Caslagne u ulici Green.Kad god bude htjela. Ovdje stanuje? Pearl znatieljno pogleda u kuu. ivi s roditeljima?Ne Crvstal odmahnu glavom, Iznajmila sam ovdje sobu. Pearl kimnu, razmiljajui o tome kako je mogla

  nai i netobolje. Bila je od onih djevojaka koje bi mukarci bogato plaali samo da im dozvole da razgovaraju s njima unadi da e stei njihovu naklonost.Laku no doviknu ona i mahnu, a potom otkljua vrata, a Pearl se udalji u starom Chevvju. Prvi put poslije

  nekoliko tjedana, Crystal je te noi mirno spavala, bila je iscrpljena. Ali imala je posao i zaradila je tu veer

 • pravo malo bogatstvo. Dok je tonula u san zakljuila je da joj se San Francisco svia. Bio je daleko od kue,ali ispunio je sva njezina oekivanja.

  16.Crvstal je upoznala Harryja nakon dva tjedna od zaposlenja u njegovom restoranu. Posao je bio teak, ali suje zato dobro plaali, a napojnice koje je dobivala svake veeri fantastine. Ljudi s kojima je radilaprijateljski su se odnosili prema njoj, a mnogi su je, osjetivi koliko je mlada, uzimali pod svoje okriljc ismatrali gotovo kerkom. Prvi put nakon oeve smrti, ljudi su bili ljubazni prema njoj i osjeala je da jedobrodola. Odjednom kao da je procvjetala. Nitko nije na nju vikao, nitko je nije odbacivao zbog onoga tkoje i to je bila. Cijelo vrijcme je pjevuila, a onog trena kada bi dola na posao gotovo bi zablistala od sree.Harry je mnogo toga uo o njoj.Zainteresirala ga je ta djevojka za koju su svi govorili da je bomba. Bio je uvjeren da pretjcruju, ali onogtrena kada ju je ugledao, shvatio je da to uope nisu bila pretjcrivanja. Prvo ju je promatrao s drugog krajaprostorije, a poslije ga je Crvstal vidjela kako razgovara s Pearl, ali nije imala vrcmena da lupa glavu okotoga o emu su razgovarali. Poslije kraeg vremena, Pearl joj dade znak i Crvstal osjeti blagu nervozu dok imje prilazila. Dok je ila k stolu za kojim su njih dvoje sjedili i razgovarali pitala se da li on zna da nijenapunila jo ni osamnaest godina i da li e je otpustiti.Crvstal, ovo je Harry. Na ef. Sva uplaena rukovala se s njim, ali njezin osmijeh nije odavao unutranje

  strahove koji su je muili, dok je Harry zadivljeno zurio u nju. Bila je ak i ljepa no to su mu je opisali.Bila je nevjerojatna.Zdravo, Harry. Glas joj je bio dubok i njean, a on nije skidao pogled s nje. Gledati nju bilo je isto kao nai

  dijamante u kadi.ujem da si dobra na poslu. uo je on mnogo vie od toga, ali to joj nije rekao. Svia ti se ovdje?Da. Mnogo. Stidljivo se osmjehnula Pearl, koja joj ponosno uzvrati osmijeh. Zauzela se za nju i na trenutke

  joj se inilo kao da joj je ki.Pearl kae da zna malo i pjevati. Svc mu je bilo jasno, medutim nije elio da je ve na poetku uplai. Da

  li si ikada razmiljala o nastupu? Crvstal odmahnu glavom kao da je to zabavlja. Moda bi ti se svidalo.Crvstal je oklijevala, prvo je pogledala Pearl. Perl bi te mogla nauiti pjcsmu dvije i s tim tvojim licem,mogli bismo te jednu veer pustiti na pozornicu da vidimo kako e ti se svidjeti. Trudio se da govorinonalantno kako je ne bi uplaio, ali ve je smislio plan o kojem je govorio Pearl prethodnih pola sata.Glupo je bilo putati je da ulijee i izlijee iz kuhinje nosei tanjure kada je ve tako dobro izgledala.eli li pokuati? Hrabrio ju je pogledom i Crvstal je na trenutak osjelila kako je preplavljuje uzbudenje.

  Voljela je pjevati, a kada je pomislila da bi to mogla raditi pred publikom u restoranu sva se najeila. eljelaje da ga zagrli to joj prua priliku, ali potrudila se da ostane sasvim hladna kada je kimnula.Voljela bih. A onda se nasmijala onih svojim mekim, promuklim glasom. to ako me ponu gadati

  pokvarenim jajima?Morat emo te brzo skloniti. On se osmjehnu. Harry se svidio Crystal, bio je dobar ovjek. Da vidimo da lie te Pearl moi nauiti neke stvari? I ona prilino dobro pjeva, a i prokleto je dobra plesaica, to jest bila je,prije no to je povrijedila lanak. Sreo ju je prije mnogo godina, dok je radila u kazalitu Fox. Dugi nizgodina bili su ljubavnici, premda sada vie nisu. Kasnije joj je dao posao, jer vie nije mogla plesati, a to jedrugo i mogla raditi nego primati narudbe, meutim i dalje je bila njegova slaba toka. To se vijelo ponainu na koji ju je gledao i na koji je priao o njezinom plesanju. Neka ti Pearl pokae neke stvari, vai,mala?Vai. Izgovorila je to zadravi dah, osmjehujui se Pearl, dok je on odlazio. Pitala se to e se dogoditi ako

  ne uspije. Priekala je da se on dovoljno udalji kako je ne bi mogao uti, a onda je pitala Pearl: Misli li dabih ja to mogla? Strano je eljela uspjeti. Pearl je zamiljeno kimnula, pitajui se da li biHarry mogao podlei Crystalinim arima. Bila je tako lijepa, ali nije uinila nita da ga ohrabri. Nije nimorala.Ne brini. Bit e sve u redu. A kada uju taj tvoj glas, svi e odreda poludjeti. Nauit u te nekoliko trikova i

  nekoliko plesnih koraka. Dopast e im se. Doi sutra u dva, pa emo se malo zabavljati uz klavir. Pogledalaje u djevojku, zavidei joj na njezinoj mladosti, ali previe joj se svidala da bi je odgurnula od sebe.Nema nita protiv? Crvstal ju je promatrala sa zahvalnou, a Pearl se nasmijala.Svakako da ne. Volim to raditi. A orida je slegnula ramenima i nostalgino se osmjehnula. Sve za Harrvja.

  Slijedeeg poslijepodneva Pearl joj je pokazala nckoliko jednostavnih koraka. Crystal je oduevila njezinagipkost i gracioznost.Ba si dobra. Oi su joj se sjale od divljenja to dirnu Pearl koja gotovo stidljivo odmahnu glavom.

 • Nisam vie. Nekada sam bila. Ali toliko je mnogo vremena prolo od kada sam slomila lanak. Nisu gadobro namjestili i za mene je to bio kraj. Ali i prije toga sam bila samo koristkinja.Cijeli sat provele su pleui na pozornici. Pearl joj je pokazala kako da se kree, kako da dri mikrofon, kakoda se kree u ritmu glazbe, a onda ju je pozvala da sjedne na stolicu pored klavira. A sada da te ujemo kakopeva. Ja ti za to nisam potrebna. Samo kreni. Pjevaj neto to voli i prepusti se pjesmi. Dogovorile su se dato bude pjesma koju je njezin otac volio da mu Crvstal pjeva. Pearl ju je pratila po sluhu, a Crvstal seprepustila glazbi. U poetku je pjevala njeno, oklijevajui, svjesna onoga to radi. A onda iznenada, ponuje preplavljati sjeanja na oca i rane godine njezinog ivota i ona kroz glas pone izraavati svu bol injenost koje je osjeala. Oi su joj bile zatvorene, a niz obraze su joj se kotrljale suze kada je zavrila. Pearje nijemo sjedila i zurila u nju sa strahopotovanjem. Bila je mnogo bolja nego to je Pearl mogla ipretpostaviti. Crvstalin glas je bio jasan i snaan, publika e ostajati bez daha.Blagi Boe. Nisam znala da tako dobro pjeva. Trebala bi otii u L.A i snimiti plou.

  Crvstal slegnu ramenima i obrie suze s obraza. Tada poee dolaziti i ostale konobarice. Moda jednogdana. Ali i dalje je sumnjala da e se to ikada dogoditi. Pearl je obeala da e doi i slijedeeg dana da probas njom i obje s puno poleta krenue naposao. Kao da su samo njih dvije znale za vanu tajnu. Tu je veer Pearl priopila Harryju upravo ono to jeelio uti. Izvukao si premiju. Ona toga jo nije svjesna, a ja je ne elim zaplaiti, ali fantastina je. Ima glaskoji e te oboriti s nogu. S malo vjebe mogla bi jednog dana postati stvarno netko. Treba je uti. Harry jeizgledao zadovoljan, a slijedeeg dana se iskrao iz ureda kako bi je uo. I na njegovim obrazima su zablistalesuze. Dok se vraao uz stepenice cijelo vrijeme se zadovoljno smjekao.Pearl je vjebala s njom cijeli svibanj i dio lipnja i jednog utorka kada je obino bilo manje gostiju, Pearl iCrystal odluie da je spremna. Uvjebala je vie od dvadeset pjesama i Pearl je smatrala da je njezinoizvodenje glatko i razoruavajue. Harry je znao da e ona tu veer pjevati pa se povukao u kut i nervoznoiekivao to e se dogoditi. Djevojka kao ona pronalazi se jednom u ivotu.Sretno proapta on, vie za sebe, kada se popela na pozornicu u blijedo plavoj satenskoj veernjoj haljini

  koju joj je Pearl posudila.Popela se na pozornicu oprezno, poslavi Pearl pogled pun iznenadnog uasa, pitajui se da li je pogrijeilato je uope pristala pokuati, ali njezin joj je mentor pokazao znak pobjede, a ostali su se povukli u kutoveekajui poetak. A onda ju je iznenada pronaao snop reflektora i glazba je poela. Crystal je istog trenazaboravila da je bilo tko od njih u sali i poela je pjevati svim srcem. Zapjevala je pjesmu Billie HolidayGod Bless the Child svi su sluali, a njezini prijatelji su jednostavno zurili. Bila je tono onakva kakvom ju jePearl opisala, a Harry se nadao da e biti. Bila je nevjerojatna. Njezin je glas plijenio po sali svojomneoekivanom snagom i estinom. Natjerala im je suze na oi, a kada su joj poeli pljeskati nisu se znalizaustaviti. Dok je pljesak trajao, Crystal je konano spoznala da je upravo na mjestu kojem pripada. Sanjalaje o ovakvom jednom trenutku i konano ga je doivjela. U ovom joj trenu ak ni Hollywood nije biopotreban, ve samo ovi ljudi, ovo mjesto, ovaj tren.Harry ju je kasnije astio bocom ampanjca i pozvao nju i Pearl za svoj stol, zraei dok je promatraoCrystal.Da li si ikada sanjala da e postati pjevaica kada poraste, mala?Nisam, gospodine. Sanjala je da postane fimska zvijezda, ali ne i pjevaica.

  Potapao ju je po ruci, sipao jo jednu au iskriavog vina, pa prvo namignuo Pearli, a zatim se opetosmjehnuo Crvstali. Zovi me Harry.Dok je tako sjedila osjeala je trnce po cijelom tijelu. Svidjelo joj se. San joj se ostvario i odmah jezaboravila sve agonije proteklih mjeseci. Dok se tu vecr vraala kui osjeala se kao Pepeljuga. Vie nijebila obina konobarica. Bila je netko. Bila je pjevaica. Nije se prestajala osmjehivati dok se penjalastepenicama. Vrata su suglasno zakripila kada ih je otvorila. Doekalo ju je poznato, namrteno licegospoe Castagne. Voljela je da se pretvara kako ih sve mui, ali Crvstal joj je ipak bila miljenica.to te to ini tako sretnom? Nala si momka? Njezin glas stade odzvanjati stepenicama, a Crystal se nagnu

  preko ograde i nasmijei joj se.Neto jo bolje od toga... Nije znala kako da joj to objasni.Veeras sam poela raditi neto novo. Sjeanje na veeranje trenutke kod Harrvja dok je pjevala i na

  beskrajan pljesak izmami joj sretan osmijeh.Ali gospoa Castagna se samo jo jae namrti. To nije nita loe, zar ne? Za ovo kratko vrijeme koliko jeCrvstal ivjela kod nje, ona se sama imenovala njezinom majkom, ali Crvstal samo odmahnu glavom iponovo se nasmijei starici.Razumije se da nije.Pa to onda radi?

 • Veeras su mi dozvolili pjevati. Sva je sjala dok je to izgovarala, a starica u crnom se propisno iznenadila.Nikada joj nije ni palo na pamet da bi Crvstal mogla imati neki talent. Bila je lijepa i mlada i negdje je radilakao konobarica. Plaala je sobu na vrijeme i povremeno bi gospodi Castagni donosila cvijee kada bi primilaek.Kakvo je to pjevanje? Starica je i dalje bila sumnjiava.Znate ve, onako kako se pjeva u nonim klubovima.Ne znam. Ne zalazim na takva mjesta. Jasno se vidjelo da tu vrstu pjevanja ne odobrava. Sii ovamo i sve

  mi lijepo ispriaj.Crvstal je bila umorna, ali nije je imala srca odbiti. Lagano je sila niz stepenice, dok joj se svijetla kosa

  slijevala u valovima niz ramena. Na sebi je opet imala svoju odjeu, a Pearlina plava haljina visila je paljivosmjetena u pretincu kod Harrvja.Gospoda Castagna ju je ekala u podnoju stepenita, a Crystal ju je gledala dok je silazila poput kakvedjevojice koja se vraa prvog plesa u koledu. Pogled joj je jo bio sanjalaki i sretan.Izgleda kao da si uinila neto loe, gospodice Crystal Wyatt. ta su te to tamo natjerali da radi?Nita oni mene nisu natjerali. Dozvolili su mi da pjevam, na pozornici, u predivnoj plavoj satenskoj haljini

  koju su mi dali da obuem.Dobro pjeva? Gospoda Castagna zakilji oima, kao da e tako uspijeti vidjeti neto vie, ali sve to je

  zapazila bilo je samo to da je Crvstal vrlo sretna.Pretpostavljam. Publici se izgleda svialo.

  Gospoda Castagna kimnu kao da odmjerava da li je to tono, a onda opet pogleda Crystal. Doi ovamo ipokai mi. Okrenula se na peti i krenula prema vratima svog malog stana, dok je Crystal koju je sve ovozabavljalo, ila za njom. Sjela je u svoju omiljenu fotelju i iekujui zagledala se u Crystal. Pjevaj mi. Reiu ti da li mi se svia. Crystal se pone smijati i sjedne na stolicu.Ne mogu tek tako pjeva ti. Nije to isto.Kako nije? Nije se dala smesti starica. 1 ja imam ui. Pjevaj. Crvstal se ponovo osmjehnula, jer ju je

  odjednom podsjetila nabaku kakva je bila dok je Crystal bila mala. I Minerva je voljela da je slua kako pjeva, ali ona je voljelasluati himne. 'Amazing Grace' joj je bila omiljena. ta biste eljeli da vam otpjevam? Moja baka je voljela'Amazing Grace.' Mogla bih to. Kakvo se to zapanjujue pregovaranje odvijalo u toj maloj sobi, dok jegazdarica napregnuto zurila u nju. Ali njezin ukus je bio mnogo profinjeniji od Minervinog.Da li si to veeras pjevala?Ne... pjevala sam neke druge stvari...Dobro. Onda i meni pjevaj to isto. ekam.

  Crystal je na trenutak sklopila oi, zapitavi se da li e moi. Primorala je sebe da se prisjeti kako se osjealana pozornici tu veer... onog uzbuenja... zamaha... opojnosti glazbe... a onda je lagano poela pjevati jednuod svojih omiljenih balada. Bila je to posljednja pjesma koju je otpjevala i koja je svima zaokupila panju.Sada ju je pjevala bez svjetlosti reflektora, glazbene pratnje i bez plave haljine, ali pokazalo se da to uope inije bilo vano. Opet je vana bila samo pjesma, njezine rijei koje je voljela jo oddjetinjstva. Gospoa Castagna kao da je nestala, obuzeo ju je osjeaj da to s njom tu sjedi njezin otac i onaotpjeva pjesmu od poetka do kraja. Kada je zavrila, arolija njezinog glasa kao da ih je obje nosila sasobom dok je nestajala. Kada je ponovo pogledala u gospodu Castagnu, primijetila je suze na njezinimobrazima i to ju je dirnulo. Neko vrijeme obje su utjele, a onda starica kimnu.Dobro pjeva... odlino... nisi mi rekla da zna.Niste me pitali. Crvstal joj se njeno osmjehnula, osjetivi opet umor i to mnogo vei od onog kada je stigla

  kui. Uzbudenje koje je doivjela tu veer pretvaralo se u gorko slatku nostalgiju. Sjeala se oca i rana ivremena kada je njemu pjevala. Gospoa Castagna ju je promatrala kao da shvaa to se u njoj dogaa.Ustala je potom, bez ijedne rijei i ukoeno otila do drevnog kredenca. Ostala je trenutak nagnuta nad njim,a onda se vratila nosei bocu i dvije ae.Popit emo malo vina. Da proslavimo. Jednog e dana biti vrlo slavna.

  Crvstal se nasmijala promatrajui je kako otvara bocu. Bila je polupuna, uvala ju je za posebne prigode.Crvstal primijeti da je unutra bio eri.Ima predivan glas. To je Boji dar. Mora ga uvati, jer to to ima je doista dragocjeno.Hvala. Malo je nedostajalo da ne zaplae dok je prihvaala au sa slatkastim piem, a gospoa Castagna

  joj kratko nazdravila s toliko vanim izrazom lica.Prava si sretnica, ne moe svatko tako pjevati. Bravo, Crvstal... Bravo!Hvala. Kucnule su se i gospoa Castagna je prva gucnula s izrazom pravog zadovoljstva, a kada su obje

  ispile po malo erija, ona spusti au.

 • Koliko ti plaaju za to?Nita. Hou da kaem isto kao i prije. Jednostavno, zabavno je... svialo mi se. Dok je sada o tome

  razmiljala posramila se. Nije eljela da je plaaju za ono to radi iz ljubavi, ali kada je to izgovorila, osjetilaje da zvui glupo.Obogatit e se zahvaljujui tebi. Dolazit e ljudi sa svih strana da te uju.Ljudi ionako dolaze kod Harrvja. Crystali je smetalo stariino oduevljenje, ali starica je mudro pogleda,

  uze ponovo au i otpije jo malo erija.Rei e im da trai veu plau. Ima glas poput anela. Crystal pomisli da prctjeruje, ali publici se, nema

  sumnje, svidala.Jesi li me ula? Rei e im da od sada trai mnogo veu plau. Puno novaca, ne otpatke. Jednog e dana

  biti slavna. A kada se to dogodi, nemoj zaboraviti da sam ti ja to prorekla. Promatrala. je Crvstal kako ispijaeri s osmijehom. Razgovarala je s njom kao da je jedna od njezinih unuka, ali nijedna od njih nije bila takotalentirana kao Crvstal. A onda joj je poslala jedan njean pogled.Hoe li mi nekad opet pjevati?Kad god poelite, gospodo Castagna.Dobro. Ustala je sa zadovoljnim izrazom lica. A sada hajd' u krevet. Umorna sam.Hvala na eriju. Rekla je to njeno i odjednom poeljela da je poljubi. Prolo je toliko vremena od kada

  nikoga nije poljubila, niti je itko nju zagrlio... jo od smrti njezinog oca... od kada je otila od Websterovih.Ali starica ju je nekako sveano promatrala i nije ju ni na koji nain ohrabrila da to uini. Laku no... i jojednom hvala:U krevet...! Zatim je zamahnula tapom na nju. uvaj glas... mora se odmarati! Crvstal se opet nasmijala,

  poeljela joj laku no i tiho zatvorila vrata za sobom.Polako se popela stepenicama. Dok se svlaila, razmiljala je o njoj. Premda se pravila da je gruba, bila je tojedna vrlo njena stara dua i Crystal ju je voljela. Sjetila se i Pearl koja je isto tako bila ljubazna prema njoj,ali kada je ugasila svjetlo i legla u krevet, misli joj odlutae u dolinu. Osjeala je da je daleko, daleko oddoma i poslije svog uzbuenja koje je tu vecr doivjela, odjednom je osjetila nostalgiju. Kada je sklopilaoi, sjetila se jednog davnog dana... kada je sjedila na ljuljaki... i razgovarala sa Spencerom. Prole su dvijegodine otkako ga nije vidjela. Pitala se gdje li je sada i da li je se sjea. To je bilo malo vjerojatno, ali u san jeipak utonula vrsto uvjerena da ona njega nikada nee zaboraviti.

  17.Partneri Anderson, Vincent i Savvbrook priredivali su svake godine glupu veeru u klubu, ali za mlaelanove firme sudjelovanje je bilo obavezno. Spencer je poslje kraeg razmiljanja odluio pozvati ElezabethBarclay. Vidio se s njom svega petest puta od Palm Beacha. Bila je vrlo zauzeta u koli i dolazila je u NewYork otprilike jednom mjeseno, navodno da posjeti brata. Ali uvijek bi pozvala Spencera kada bi stigla ugrad i on ju je mnogo ee izvodio na veeru nego to nije. Spencer nije mogao rei da mu nije ugodno unjezinom drutvu. Bilo mu je i to vie no to je elio, ali uvijek bi veer zavrili u krevetu i uvijek bi uspjelada kod njega stvori dojam da je pod pritiskom. Bio je svjestan da ona eli vie no to joj je on mogao pruit izato nije elio ozbiljnije da se vee za nju, niti da je razoara. Jo ga nisu napustile vlastite ideje o tomekakvu djevojku trai, a Elizabeth nije odgovarala, premda nije uvijek bio ba uvjeren u to kada je bio s njom,a posebice nakon voenja ljubavi. Ispod njezine hladne vanjtine skrivala se divlja senzualnost od koje bipodivljao, ali on je elio i neto vie od toga. elio je upravo ono to joj je rekao jo na poetku, enu kojoje biti potreban, koja e ga voljeti onakvog kakav je, njenu, ljubaznu i suosjeajnu, enu u koju e bitizaljubljen od glave do pete. Nije elio nekoga tko e ga preoblikovati po uzoru na neku zamiljenu osobu, asumnjao je u to da je u Elizabethinom sluaju to portret njezinog oca.Ali ipak ju je odveo na veeru koju su priredivali partneri i na ples poslije veere i na kraju su opet kao iobino vodili ljubav, a on je pokuao sebe uvjeriti kako ga to to spava s njom ne moeuvui ni u kakvu dublju vezu. Poslije Palm Beacha i sama je spomenula nelo slino, ali nije ga uspjelauvjeriti kako to ozbiljno misli.Bio je kasni lipanj i ona je zavrila drugu godinu u Vassaru. Slijedeeg tjedna vraala se u San Francisco, aodatle je trebala otii na jezero Tahoe gdje bi provela ljeto.Zato ne bi i ti doao? pitala ga je nevino.Ne mogu zbog posla.Ma moe, Spencere, ne budi lud. Bila je od onih ena koje nikada ne prihvaaju ne kao odgovor. Imala je

  dvadeset jednu godinu i bila je ljepa nego ikada. Cesto ga je zadirkivala to nikako nije htio upoznati je sasvojim roditeljima. Ali on je znao da vie nee moi, ako to uini, da ih skine s grbae, posebno oca. Ona je

 • bila upravo onakva djevojka kakvu su oni prieljkivali za njega, ali premda mu je bilo trideset godina znao jeda jo nije spreman da se smiri u branoj luci.Ne mogu svi dobiti odmor ljeti, draga moja zadirkivao ju je on dok su leali u krevetu. Znao je da e uskoro

  morati ustati, kako bi je vratio u bratovljev stan, preda je Spencer bio siguran da on zna za njih i nije bio bauvjeren da to nije saznao upravo od Elizabeth. Zatrpan sam poslom.I moj otac je zatrpan poslom, pa opet e uzeti dva mjeseca odmora. Leala je u krevetu i sretno gledala u

  Spencera. Uivala je u seksu i vodila je rauna da ne ostane u drugom stanju. Uope nije imala namjeruzatrudnjeti. ak je i to ponekad nerviralo Spencera. Uvijek je mislila na sebe, nikada nije ulazila u rizik akoona to nije eljela, a njemu bi mnogo vie znailo da se plaila da ne ostane u drugom stanju. Ali ElizabethBarclav nije imala slabu toku.Ja nisam tvoj otac osmjehnu se on ili moda to jo nisi primijetila? 1 dalje ga je nagovarala da se pone

  baviti politikom, ali on joj se samo smijao. Imao je dosta posla u firmi i tu veer je bila iznenaena kada jevidjela koliko ga stariji partneri potuju.Priekaj nekoliko godina, gospodine Hill. Tvoja zvijezda tek treba zablistati.Moda... ali nasluujem i druge mogunosti na obzorju. Preokrenuo se i opet vodio ljubav s njom. Ovaj put

  kao i mnogih ranijih, bilo je zadovoljavajue, bar fiziki ako ne drukije i ponekad je zbog toga osjeaokrivicu. Smatrao je sebe pravim pokvarenjakom to spava s njom, a nije u nju zaljubljen. Neto mu jegovorilo da bi ipak trebao biti, ali on to jednostavno nije bio. Osjeao je poudu, govorio je sebi, i moda jeto za sada bilo dovoljno.to misli onda o Tahou? opet ga je podsjetila palei cigaretu. Doi na tjedan, moda dva, ako se uspije

  izvui. Otac e biti dirnut kad te vidi.Nisam ba siguran da bi bio dirnut kada bi sada mogao nas vidijeti.

  1 ne bi nasmijei se ona i puhne dim u njegovom pravcu, u pravu si. Ali tata je vrlo staromodan.Kako je to neobino. Spencer razvue usta u osmijeh. Bila je nevjerojatna.Kao uostalom i ti.Stvarno? Ja staromodan? Bio je iznenaen. Otkud ti to?Uvijek imam osjeaj da eka da te pogodi munja prije no to odlui da je neto ispravno. to se mene tie,

  gospodine Hill, meni je ovo dovoljno dobro. To je sve to e dobiti na ovom svijetu, da zna, drugarstvo,dobru evu, dobre prijatelje, posao koji voli. Ne mora ekati na violine, harfe i aneoske glasove. ivotuope nije takav. Ali nevolja je bila u tome to je on jo u to vjerovao, a ona nije.Moda si u pravu. On njeno prede rukom preko unutranje strane njezinih butina, ali nije ga uvjerila. I

  dalje je vjerovao u harfe, violine, gromove i munje. Dobro ga je poznavala i to je bilo utjeno. Ali s vremenana vrijeme jo ga je proganjalo dijete koje je poslednji put vidio prije dvije godine, dok je sjcdilo na ljuljakiu plavoj haljini, gledajui ga kao da eli zauvijek utisnuti njegov lik u svoje srce. Jo se sjeao boje njezinihoiju, njezine koe kada joj je dodirnuo ruku. Ali takoer je znao da je to ludo.Elizabeth ga je paljivo promatrala i on se nervozno pitao moe li mu itati misli. Spencere, dragi, straan siu krevetu, ali si i sanjalica.

  Trebam li ti zahvaliti na onom prvom, a ispriavam se za drugo? Jo mu je ponekada smetalo to je takootvorena. S Elizabthom nije bilo poezije, arolije, ve samo vrste injenice. Moda bi trebala postatiadvokat.Ne ispriavaj se, samo doi na jezero Tdhoe.Ako doem, tvoji roditelji e misliti da emo se zaruiti. I to ga je brinulo. S Elizabeth Barclay ovjek se

  nije mogao poigravati.Za to u se ja pobrinuti.to e im rei?Da si imao nekog posla u San Franciscu i da sam te pozvala na jezero. Kako ti to zvui?Moglo bi proi, osim kod tvog oca kojem ne moe servirati takve stvari, je li tako?Tako je, ali nisam ni ja ba glupa. Obeavam da nita neu odati.

  Nije se elio s njom pogadati, a jo je manje elio da se pogaa sam sa sobom. Ali dok je razmiljao o tome ioblaio se, sinulo mu je da bi mogao, ako pristane da doe, otii do Alexanderove doline i posjetiWebsterove. I moda e opet vidjeti Crvstal. Ali istog trena je potisnuo tu misao.Razmislit u rekao je dok ju je promatrao kako se brie nakon tuiranja.Dobro. Rei u majci da dolazi. ta kae na kolovoz?Elizabeth, rekao sam ti da u razmisliti! Samo se osmjehnula, a on se morao nasmijati. Bila je nevjerojatna.

  Bila je njena poput mjealice za cement, ali dok ju je gledao kako navlai arape morao je priznati da jeimala dobre noge i opet je izgubio kontrolu. Tog ju je jutra vratio u bratovljev stan tek oko etiri sata. Bio jeiscrpljen kada ju je poljubio za laku no i obeao da e je nazvati.

 • 18.Spencer je bio u avionu i zurio kroz prozor, putujui u Kaliforniju. Konano je pristao da doe, poto ga jeElizabeth nekoliko puta pozvala iz San Francisca. Neprestano je ponavljala da e im biti zabavno i da e doii oba njezina brata kao i nekoliko prijatelja. Nije da Spencer nije elio doi, prije bi se moglo rei da seplaio to e raditi kada tamo stigne. Ve nekoliko mjeseci je osjeao kako profinjeno upravlja njim,podsvjesno ga uvjeravajui u tonost onoga to je rekla u Palm Beachu, poslije Boia. Rekla je dapredstavljaju dobar tim i da im ivot ne moe vie mnogo ponuditi. Jo nije bio potpuno uvjeren, ali morao jepriznati da su u krevetu bili dobar par, a i bilo je prokleto malo ena koje su bile bistre kao ona. Poeo jeizlaziti sa svakom koja bi naila, kao da je elio sebi dokazati da bolje od nje nije bilo. Ni s jednom nije uoglazbu i poeziju o kojima je sanjao. Grmljavinu i sijevanje munja kako je to ona zvala. Ali sve to je uspiopronai bile su ene s kojima se smrtno dosadivao, koje nisu razumjele polovicu od onoga o emu im jegovorio i koje su mislile da je Napoleon samo desert. Bilo mu je muka od svih njih, nijedna nije u sebi nosilaonu njezinu vatru, a i laskalo mu je to ga toliko eli. Poslije gotovo godinu dana koliko je izlazio s njom,morao je priznati da mu s njom nikada nije bilo dosadno. Ali obeao je sam sebi da u Kaliforniji neenapraviti nikakvu ludost. Uspio je dobiti samo tjedan dana, a elio je jo otii i do Boonevilla da posjetiBoyda i Hiroko... a moda e... samo moda... naletjeti i na Crvstal. Znao je da je ve napunila osamnaestgodina i pitao se koliko se promijenila za prole dvije godine i da li je jo lijepa kao ranije, isto onakoarobna i posebna. Jo se sjeao naina na koji ga je gledala i svaki put kada bi je se sjetio osjetio bi blagi gru trbuhu. Znao je da bi ga Elizabeth ismijala kada bi joj rekao za Crvstal. U usporedbi s Elizabeth, Crystal jebila dijete i neosporno je to jo i sada. Vjerojatno je za ove dvije godine ipak postala nelo zrelija. Poelio juje opet vidjeti, premda mu je biio teko zamisliti taj susret.Planirao je iznajmiti automobil i odmah krenuti prema jezeru, im avion sleti u San Franciscu. Rekla mu jeda je to vonja od est sati, ali on nije elio gubiti vrijeme u gradu. Poto je na raspolaganju imao samo estdana, htio je stii tamo to prije. im je uao u aerodromsku zgradu, pourio je prema alteru rent a cara, alije zastao kada je uo poznati glas iza sebe.eli stopirati? Okrenuo se i ugledao je kako mu se smijei. Na sebi je imala bijele hlae i crveni puloover

  kao i ogrlicu od perli koju je uvijek nosila. Smea kosa bila joj je savreno poeljana ispod slamnatogeiria, a na uima su joj svjetlucale siune dijamantne naunice koje je dobila od majke. Elizabeth ga jedola doekati na aerodromu to ga je dirnulo. Imala je stila i to mu se kod nje svialo. Ali onda, sasvimiznenada, naljutio se sam na sebe, uvijek je sve to bi uinila odmjeravao, traei skriveni smisao u njenimreima. Sve to je radila radila je, za razliku od njega, doista racionalno. Cijelog ivota bio je romantik. Alidok je bio s Elizabeth, za takve stvari nikada nije bilo mjesta. To jednostavno nije bilo vano.to ti radi ovdje? pitao ju je nespretno, ali to je pitanje postalo suvino kada ju je poljubio.Dola sam po tebe. Pretpostavila sam da e biti preumoran da vozi. Kako si letio? Nije rekla Nedostajao

  si mi... volim te... ali bar je bila tu i to je neto znailo.Hvala ti to si dola, Elizabeth. Njeno ju je pogledao svojim dubokim plavim oima boje Pacifika. To e

  za tebe biti duga vonja, zar ne?Ostala sam sino u gradu. Uvijek je bila praktina i znala

  je organizirati stvari i to je bila jedna od njezinih osobina kojoj se najvie divio.urno krenue podii njegov prtljag drei se za ruke, a ona ga je zadirkivala to je ponio aktovku.Bar mi nije bilo dosadno za vrijeme leta.teta to nisi doletio ovamo sa mnom, smislila bih ve neto da te zabavim. I to mu se kod nje svidalo, bila

  je prava mala uspaljenica. Jesi li moda ponio tapove za golf?Ne. Samo reket za tenis. Gurnuo ga je u koveg s odjeom.Nije vano. Moja braa ti mogu posuditi svoje. Iskreno govorei, mrzio je golf, ali nije ju elio povrijediti.

  Svi mukarci u njezinoj obitelji igrali su golf. Planirali smo i oporativni izlet, a mama uporno zahtijeva dapriredimo ples u staji i nonu vonju u kolima sa senom.Zvui zanimljivo. Podsjea me na ljetnje kampiranje. Da li u dobiti majicu s priivenom naljepnicom s

  mojim imenom, skautski no i porciju za ruak?Oh, zavei. Poljubila ga je u vrat i on krenu za njom nosei torbu ka kolima koja je ostavila vani. Bio je to

  novi Chevrolet karavan s drvenim bokovima koji su namjeravali ostaviti na jezeru za koritenje u toku ljeta.Upoznala ga je sa svim novostima u obitelji i zavrila s tim da su Ian i Sarah stigli dan ranije. Bili su dobroraspoloeni i nakon dva tjedna na jezeru, krenut e u Evropu posjetiti Sarahine roditelje u njihovom dvorcu ukotskoj. To je bio njihov Ijetnji dom i kada je Elizabcth o njemu govorila ovjek bi jo i pomislio da je unjemu strano ugodno. Svi su oni ivjeli na visokoj nozi. Kada je ubacio koveg u auto ponudio se da on

 • vozi.Sigurno nisi preumoran? Na trenutak je pomislio da joj je stalo, pa joj se nasmijeio, odjednom osjetivi da

  mu je drago to je doao, unato svim strahovanjima.Meutim, uope nije bio pripremljen na velianstvenost njihovog ljetnjeg doma. Bilo je to velika zgrada odkamena, okruena besprijekorno odravanim zemljitem i sa est kabina za goste. Takozvane kabine bile suvee od kua veine ljudi. Stigli su poslije ponoi, ali batler ih je svejedno priekao s toplom okoladom isendviima koje je Spencer odmah slistio, a neto kasnije uli su Ian i Sarah, s Elizabethinim starijim bratom,Gregom. Svi su bili dobro raspoloeni nakon pononog kupanja u jezeru, a Sarah ga poela uvjeravati kakoje voda bila ledena. Slijedeeg dana spremali su se na pecanje, pa su pozvali Spencera da im se pridrui.Bio je to bezbrian, sretan ivot, ispunjen smijehom i zanimljivim ljudima. Pristigli su i gosti iz SanFrancisca. Svaku no prireivane su raskone veere, tako da su se svi okupljali u ogromnoj blavogaonici izajedno sjedeli za dugakim stolom. Elizabeth je divno izgledala pri svjetlosti svijea i Spencer je uivao unekoliko dugih razgovora s njezinim ocem. ak je odigrao i partiju golfa s njim, stalno se ispriavajui to takoslabo igra. Ali sucu Barclavu to, ini se, nije smetalo.Volio je razgovarati s njim i smatrao je da je njegova ki napravila mudar izbor. Svima je jasno stavljao doznanja koliko mu se Spencer svida.Spencer je bio razoaran kada je tjedan dana prolo. Mislio je krenuti dan ranije, ali je, u stvari, elio ostati.Cak se nije elio vratiti u New York niti u svoju advokatsku firmu.Zato ne trai jo tjedan dana? Predloila je Elizabeth dok su leali u njihovom amcu, sunajui se. Ali

  Spencer joj se nasmijao kada ju je pogledao. Unato svojoj inteligenciji, izgleda da je mislila kako su sviljudi vani kao i njezin otac.Mislim da ne bi bili oduevljeni.Teko mi je to odlazi. Izgovorila je to tiho i u jednom udnom trenutku ak ga je i nekako tuno

  pogledala. Bit u usamljena kada ode.Okruena s obitelji i s deset tisua prijatelja? Ne priaj glunosti, Liz. Ali morao je priznati da e i ona njemu

  nedostajati. Cak je odustao i od plana da posjeti Websterove u Alexanderovoj dolini. Jednostavno nije bilovremena, bilo mu je tako ugodno sa svima njima. ak toliko ugodno da je poeo razmiljati o tome kako jedoista voli. Kad se vraa u New York? Uuljavali su se jedan drugome u sobu u glavnoj kui i sada seodjednom rastuio kada se sjetio da e cijeli mesec morati da provesti bez nje.Poslije Dana rada. A onda u se morati vratiti u tu prokletu kolu. Preokrenula se na trbuh i zagledala se

  tuno u njega. Bili su u jednom od dva glisera Barclvevih.Kae to kao da se vraa u zatvor. On se njeno nasmija, a ona mu uzvrati osmijeh i dotaknu mu usne

  svojim njenim prstima.Zar nije? Bez tebe se upravo tako ponekad tamo osjeam. Odjednom je poelio da ona ivi u New Yorku.

  Postalo mu je jasno da eli biti s njom. udno ju je pogledao, zapitavi se da li ga je munja konanopogodila. Sjedio je i oslukivao vlastite unutranje glasove, pitajui se da li e udariti i grom. O emu simalo prije razmiljao? Oi joj se suzie dok ga je promatrala, zabrinuvi se zbog onoga to mu se motalo poglavi. Uvijek je bio tako neuhvatljiv.Razmiljao sam o tome koliko e mi nedostajati. Jezero Tahoe ga je konano bacilo na koljena, bilo je to

  najljepe mjestokoje je vidio, s visokim borovima, nepreglednim jezerima i predivnim planinama u pozadini. Ovdje je sveizgledalo jednostavno, tako zdravo, prirodno i sretno. Volio je takva mjesta i elio da se ovaj tjedan nikad nezavri, jer ga je i ona promatrala s novootkrivenom njenou. Sviao joj se njegov pogled i ono to je rekao.I ti e meni nedostajati, Spence. Osmjehnuo se zbog smijenog nadimka, ali nije bio nita smjeniji od Liz

  koji joj uope nije odgovarao.Zatim ju je, ne izgovorivi prethodno ni rije, povukao k sebi i poljubio. Izgledao je zbunjen i iznenadenkada se konano odvojio od nje i rekao joj upravo ono to je ekala da uje jo od njihovog prvog susreta.Mislim da sam se zaljubio u tebe.Sretno se nasmijala. Dugo ti je trcbalo, nema to.I on se nasmijao. Uvijek nae prave rijei. Konano sam shvatio da sam zaljubljen u tebe, a ti se ali dasam to trebao mnogo ranije.Ve sam poela razmiljati o tome kako u ostati usjedilica.U dvadeset prvoj, mislim da te to jo ne bi trebalo brinuti. A onda je shvatio ta je upravo rekla i znao je dae morati uiniti neto sa svojim osjeajima. Nije ju mogao zauvijek ostaviti u neizvjesnosti. Ve je dostaprolo, a i osjeao je da joj je mnogo blii nego ikada ranije. To je bilo ono pravo, govorio je sebi, ona jeslrana djevojka i kao to je imala obiaj rei, mogli su zajedno mnogo loga uiniti. Hoe li se udati za

 • mene, Elizabeth?Je 1' ti to mene doista prosi? Bila je dirnuta, a on se prevrnuo i uspravio na jedno koljeno smjeei joj se.

  Da. Hoe li?Svakako, da! Vrisnula je od sree i zagrlila ga i gotovo je prevrnula amac.Stani malo! Nemoj nas podaviti! Ovo se ne bi trebalo zavriti kao tragedija.

  1 nee, ljubavi. Obeajem ti. Sve e se zavriti vrlo sretno. I on je bio uvjeren u to dok ju je ponovo ljubio,da bi zatim konano pokrenuli amac i vratili se na obalu, da obavijeste njezinu obitelj. Ali kada su pristaliosjeao se pomalo glupo. Teko je bilo dijeliti najintimnije trenutke s cijelom obitelji. U ivotu sBarclvevima nije uope bilo privatnosti.Njezinog oca su zatekli u dnevnoj sobi, u razgovoru s Washingtonom. Doekao ih je s osmijehom i spustioslualicu. Po izrazunjegovog lica Spencer je znao da on neto sumnja. Elizabet je izgledala kao da je progutala cijelo jatokanarinaca.Izvoli, Elizabeth? Nasmijeio im se. Ve je otkrila da je lud za Spcncerom.

  Nije priekala da njezin fianc progovori. eljela je da od nje to sazna. Spencer me je upravo zaprosio.Sjala je od sree, a onda se okrenula ka svom buduem muu kao da od njega oekuje da to potvrdi.Trebao sam to ve odavno uiniti, gospodine. Imamo li va blagoslov?

  Harrison Barclay brzo ustane i protrese Spenceru ruku, blagonaklono ih gledajui, a posebno svoju ki. Veodavno ga imate. elim vam puno sree. Zatim ju je zagrlio i oboje ih ozbiljno pogledao. Kada namjeravateto da obavite?Bojim se da do toga jo nismo doli. Morat emo porazgovarati o tome.Da je po mom, volio bih da Elizabeth prvo zavri kolu, ali pretpostavljam da je od mladih golupia previe

  traiti da se suzdre dvije godine. to kaete na jednu? Mogli biste se vjenati, recimo... u lipnju, i Elizabethbi se mogla posljednju godinu prebaciti na Kolumbiju, to u sluaju da planirate ostati u New Yorku.Koliko znam, da. Slaem se za lipanj. Spencer je bio zadovoljan, a Elizabeth blago razoarana.Zato moram nastaviti kolu? zacvili ona, gotovo poput nekog djeteta, ali otac joj odluno odvrati.

  Zato to si previe mudra da je ne zavri, a Vassar je odlina kola. Do lipnja ima samo deset mjeseci.Priredit emo ti zaruke u jcsen, kada emo ih i formalno objaviti, a poslije toga e imati dovoljno posla okoplaniranja vjenanja s majkom. Kao da je znala kada treba da se pojavi, njegova ena ude u sobu, svaozarena. Priscilla, imamo neto divno da ti priopimo. Prelazio je pogledom s kerke na Spencera dok jeona ekala. Djeca su se upravo zaruila.Oh, draga... Priscilla Barclay brzo zagrli ker, a zatim poljubi budueg zeta koji je stajao s osjeajem da ga

  je zahvatio val i odnio na puinu. Za tren oka se zaruio. Trebao se oeniti u lipnju. To je zapravo i sam htio.Svi su uzbueno avrljali. Za vrijeme ruka prenijeli su novosti i ostalima. Ian je bio oduevljen, a Sarahushiena. Spencer je zatim nazvao svoje roditelje. Dogovorili su se da prijem u povodu zarukanaprave u San Franciscu, dan poslije Dana Zahvalnosti. Spencer ih je uvjeravao da e namoliti roditelje dadou. A Elizabeth je objavila da se jenati u katedrali Grace. I dalje je gunala to e morati jo jednugodinu provesti u koli, ali Spencer ju je udobrovoljio podsjetivi je da moe doi u New York svakogvikenda.Za njega je to bio naporan dan i dok ju je te noi ekao u krevetu osjeao je kako ga svladavaju vlastitiosjeaji. Jedva je imao snage voditi ljubav s njom i gotovo joj je zaspao u naruju. Morao je uloiti velikinapor ostane budan kako bi je podsjetio da se na vrijeme vrati u svoju sobu. Slijedee ega se je sjeao biloje jutro. Elizabeth ga je odvezla do grada i na aerodrom. eljela je provesti nekoliko dana u gradu zbogkupovine. On se i dalje osjeao kao oamuen dok ju je Ijubio na rastanku i ukrcavao se u avion. Sjedio je ipromatrao San Francisco kako nestaje pod njim dok je kretao prema New Yorku. Tada mu je konanosvanulo. On e se doista oeniti Elizabethom Barclay.

  19.Kao to se moglo i oekivati, Spencerovi roditelji su bili zadovoljni vijestima. U stvari, bili su ludi od sree iobeali su da e doi u San Francisco za Dan Zahvalnosti na zaruke. Odmah po Spencerovom odlasku poelisu da se kovati planovi za proslavu i sve je vodilo k tome da e Barclavevi pozvati najmanje pet sotina Ijudi.Ona je sigurno divna djevojka, duo rekla je njegova majka. Kad emo je upoznati? Bila je malo

  povrijedena to ih ve ranije nije s njom upoznao, ali Spencer je obeao da e je dovesti kada se vrati iz SanFrancisca.Slijedei tjedni su brzo prohujali. Kao da je prolo svega nekoliko trenutaka i on je ve oekivao Elizabethna Idlewildu i vozio je ka Poughkeepsiju. Kupio je i prsten kod Tiffanvja. Lijep dijamant okruen safirima,

 • to je bilo najvie to je mogao sebi dozvoliti, a ona je cijuknula od radosti kada ga je vidjela. Kamenje nijebilo veliko, ali je bilo visokokaratno i prsten je bio lijep.Spencere, upravo takav sam eljela. Stavio joj ga je na prst u kolima, nakon ega oluie da na nekoliko

  sati odu do njegovog stana prije no to je odveze u Vassar. Elizabeth je hihotala dok su leali u njegovomkrevetu i prstenom odbijala svjelost prema njemu. Odjednom je izgledala tako mlada i sretna. Toliko si minedostajao. Ostatak ljeta bio je grozan.1 ja sam ovdje bio usamljen. Kada ju je vidio mnogo se bolje osjeao. U stvari, murle su ga drukije misli.Nekoliko noi nije spavao od straha pitajui se to je to uinio i zato, premda ga je jedan od najbliihprijatelja uvjeravao da je to normalno. Sada kada ju je opet ugledao, bio je uvjeren da je pravilno postupio.Satima su vodili ljubav, a kada ju je ostavio u Poughkeepsiju i sutra ujutro krenuo natrag osjetio se stranousamljenim bez nje. Trebala je slijedeeg vikenda doi u New York i upoznati njegove roditelje.Sviala im se na prvi pogled. Bila je upravo onakva djevojka kakvu se njegov otac nadao da e nai i nanjega su posebni dojam ostavile njezine veze. Sasvim normalno je govorila o ljudima o kojima su oni samoitali. Majku je oduevio njezin ukus u odijevanju, inteligencija, otmjenost. Bio je to izbor na kojem su muoboje pljeskali. Njegov se otac ve svima hvalio kako e Spencer oeniti kerku suca Barclava.Elizabeth je kasnije dolazila u New York gotovo svakog vikenda i u studenom su svi zajedno odletjeli zaKaliforniju. Barclayevi su priredili prelijepu obiteljsku veeru, trudei se da se novi lanovi ugodno osjeaju.Dva para starijih uivali su u druenju, a dvije majke su se nevjerojatno dobro slagale. Bio je to oiglednobrak do kojega je moralo doi. Ian i Sarah su doletjeli za Dan Zahvalnosti i zaruke, meutim, Gregorv jeimao previe posla u Washingtonu, to je Elizabeth nije mnogo rastuilo. Ona i Greg i nisu bili posebnobliski. On je izgleda ivio svojim ivotom. Prestao je sudjelovati na obiteljskim okupljanjima i s njimaprovoditi odmore. Tada su ve svi znali da se Greg razvodi i da mu nije nimalo lako.Prijem odran slijedeeg dana bio je velianstven. Na koktelveeri okupilo se etiri stotine gostiju, tako da jedom Barclavevih bio ispunjen sve samim dostojanstvcnicima San Francisca, meu kojima je bio igradnoaelnik. Nakon prijema otvoren je ples koji je potrajao do kasno u no. Elizabeth je Spenceru tu veeru crnoj samtenoj haljini izgledala ljepe no ikada. Privijao ju je uz sebe dok su plesali i sretno je gledao.Sretna, ljubavi?Kao nikada prije. Voljela ga je predstavljati svojim prijateljima. Bio je nevjerojatno zgodan. Sve djevojke

  koje je poznavala su joj zavidile. Dok je on avrljao s njima, Elizabeth je znala da joj sve luaki zavide.Mladi su se sutradan otili provozati, a za ruak se zaustavili u Sausalitu. Bila je subota i svi su bili dobroraspoloeni, premda i umorni nakon naporne noi. Kasnije su planirali da svi izau negdje na veeru, anakon toga moda i na ples. Roditelji namjeravali provesti mirno veer u klubu Bohemian. U ponedjeljak e se svi opet razii, mladi sa starijimHillovima poi e u New York, a sudac Barclav i njegova ena u Washington. Imali su na raspolaganju samodva dana i noi i eljeli su uivati u njima.Slrana zabava, zar ne? Upitao je Ian svog budueg ogora, dok su promatrali zaljev iz Sausalita.Nezaboravna. Spencer se jo osjeao kao da sanja. Sve mu je to izgledalo nestvarno, ljudi, mjesto. Na

  trenutak je opet pomislio kako bi trebalo posjetiti prijatelje u Alexanderovoj dolini. Ali ni ovaj put nije imaovremena. Ovo je bila pravi vrtoglavi posjet.Priekaj samo da vidi vjenanje koje majka priprema. Sarah je trebala biti Elizabethina poasna matrona.

  Kasno tog poslijepodneva vralili su se u kuu da se malo odmore i bili su odlino raspoloeni kada su tuveer izali. Sarah je na sebi imala velianstvenu satensku haljinu, a Elizabeth tamno plavu koktel haljinu odifona koju je kupila u I. Magniniu. Rekla je da istie njezin zaruniki prsten, na to joj se Spencerosmjehnuo i poljubio je.Veera je bila izvrsna, a poslije nje otili su u Top of the Mark na pie i da se dive pogledu. Spencer jepromatrao svjetlucavu no i stezao Elizabethinu ruku. Prizor je bio prelijep, ona je bila prelijepa djevojka, aon ju je volio. Ostali su tamo do jedanaest sati, a kada su krenuli Ian jc spomenuo da je uo za odlino malomjesto za ples. Nije bilo daleko odatle i ak su imali i program. Svi se istog trena sloie da je ideja odlina,potrpae se opet u automobile i uputie na adresu koju im je Ian dao. Noni klub je izgleda bio vrlo ugodan iunato tome to je ve sve bilo puno kada su doli, Maitre d' im je dao stol primivi bogatu napojnicu odSpencera. Mali sastav svirao je Some Enchanted Evening i Spencer je poveo Elizabeth na podij za plesvrsto je stcgnuvi. Volio ju je osjeati uz sebe, a kada su sjeli zadrao je njenu ruku u svojoj dok su sesvjetla poela gasiti. Pojavila se djevojka s mikrofonom u ruci. Na sebi je imala plavu satensku haljinu, aplava kosa joj je gotovo skrivala lice. Snop reflektora ju je pronaao i poeo se iriti. Spencer je zadrao dahi zagledao se u nju. Kada je poela pjevati, dok mu se srce stezalo, mislio je da e se onesvijestiti. Bila je toCrvstal.Bila je jo ljepa nego je se sjeao, a dok ju je sluao kako pjeva uope nije mogao razmiljati. Izgledala je

 • deset godina starija nego ranije, a njezino tijelo u plavoj satenskoj haljini nagovjetavalo je obline koje nijeni naslutio proli put. Ali nije on zurio u njezinotijelo, ve u to lice koje ga je proganjalo, oi kojih se ivo sjeao, oi boje kolovokog neba. Njezin glas muje razdirao duu, a tugu i bol je osjetio gotovo instinktivno. Jedva je disao dok ju je promatrao, ni neprimjeujui da ga Elizabeth gleda. elio je zadrati ovaj trenutak za vjenost, ali na kraju je ipak nestala isvjetla su se upalila. Sastav je opet zasvirao plesnu glazbu. Meutim, Spencer nije mogao razgovarati ni skim od njih. Jedino je elio ispruiti ruku i dodirnuti Crystal. Kada ga je Elizabeth pogledala primijetila je daje strano blijed. Ve je odavno povukao ruku, ni neznajui da to ini, dok je zaneseno gledao Crystal.Poznaje li tu djevojku? Mrtila se, uznemirena nainom na koji je promatrao djevojku koja je pjevala. I

  ona je paljivo promatrala djevojku, ali nije primijelila da ga je ona prcpoznala. Nije ga ni mogla, jer jesvjetlo, dok je doista osjcajno i iskreno pjevala o izgubljenoj ljubavi i propalom ivotu, bilo u nju usmjerenoi ona nije znala da je s druge strane bio Spencer.

  Ne... ne... ja... odlina je, zar ne? Otpio je dobar gutljaj scotcha dok je Ian priao sa Sarahom.Vrlo je lijepa, ako je to ono to si htio rei. Elizabeth je bila ljuta i pitala se nije li bio pijan, premda je

  mislila da nije. Ali ta god da mu se dogodilo, malo prije je bio kao zaaran, a sada je izgledao smeten.Pozvao ju je ponovo na ples, ali je nakon toga bio neobino tih pa su ubrzo otili. Bilo je jedan i trideset izaponoi kada je Ian rekao da je umoran i svi su se sloili da je vrijeme da krenu.Spencer je vodio laku konverzaciju s njima u kolima, ali Elizabeth je osjeala da je odsutan duhom. Priekalaje da uu u kuu, a onda ga je opet pitala, zagledavi mu se ravno u oi: Spencere, da li si poznavao onupjevaicu u restoranu u koji nas je Ian odveo?Ne. Izgovorio je to tiho, svjestan da je mora slagati. Za nju to ne bi imalo smisla, uostalom nije imalo ni za

  njega. Nikada nije. Ali onaj udan osjeaj ga nije naputalo. Bio je jo jai. Samo lii na nekoga koga samranije poznavao.

  Mene nikada nisi tako gledao. Tada se prvi put stvarno naljutila na njega, a on nije znao to da joj kae.Ne budi luda. Pokuao je prekinuti razgovor i poljubio je za laku no. Te noi nije dola u njegovu sobu, to

  mu je i odgovaralo. Gotovo cijeli sat proveo je stojei uz prozor, zurei u zaljev imislei na Crvstal. Bila je toliko ljepa i vie no to je sc sjeao, a iz nje je izbijao vapaj. Znao je da je to samopjesma, pa ipak je osjeao to se krilo iza nje. Tjeskoba i bol, usamljenost... jo ga je uo... usporedo sgrmljavinom i sijevanjem munja. Osmjehnuo se zamiljajui glasove anela, violine i harfe. Sve je to biloludo i on je toga bio svjestan. Ali kada je te noi sklopio oi, vidio je samo Crvstal.

  20.U nedjelju ujutro Spencer se rano spustio na doruak i upustio se u neobavezni razgovor sa sucem Barclavemi Ianom posluivi se kajganom, hrskavom slaninom i kavom. Kao i njezina majka i Elizabeth je dorukovalau svojoj sobi i svog budueg mua nije vidjela do podneva. Ni jedno od njih nije spomenulo prolu veer,tako da ga ona vie nije pitala za Crvstal, ali on je osjeao odreenu napetost meu njima sve do veeri.Prije povratka u New York slijedeeg dana, bila je to njihova posljednja veara s njezinima.. Spencera jegotovo uspaniio kada je shvatio da mu je to posljednja prilika da vidi Crvstal. Cijeli dan je o tomerazmiljao i na kraju je poslije podne obavio jedan telefonski razgovor. Rekli su mu da e Harrvjev klubraditi tu veer. Istog trena je donio odluku, osjeao se uasno to e morati slagati Elizabeth, ali znao je damora. Kada je izaao iz male prostorije u kojoj su drali telefon, nonalantno se osmjehnuo i rekao joj da jenazvao prijatelja s fakulteta.eli li ga pozvati na pie? Do tada se ve opustila. Spencer je cijeloga dana bio dobar i paljiv preman joj,

  tako da je zakljuila da se prolu no budalasto ponaala. Nije imala zbog ega brinuti, vjerojatno je maloprevie popio, pa mu se djevojka sviala.Ali Spencer odmahne glavom. Rekao sam mu da u navratiti poslije veere. Meutim, nju nije pozvao dapoe s njim. Ionako se morala spakirati, a i eljela je popriati s majkom o vjenanju. Morale su sedogovoriti oko mnogo toga prije no to se Elizabeth vrati u Vassar. Za vrijeme rane veere, Spencerov otacjoj je nazdravio. Bilo im je ugodno ovako na okupu poslije predivnog vikenda. inilo se da je vjenanje eonima daleko. Mrzila je i samu pomisao da e morati zavriti godinu, premdaju je Spencer uvjeravao da e to brzo proi.Spencer je izaao u devet sati i taksijem se odvezao do restorana. Sjedio je utke i zurio kroz prozor cijelovrijeme vonje, osjeajui uasnu krivicu. Tek to se zaruio, a ve je trao vidjeti drugu djevojku. Nije akni mogao zamisliti da bi joj priredio tako neto, ali znao je da mora vidjeti Crvstal prije no to ode, barempokuati vidjeti je. Moda se ak promijenila vie no to je mislio, moda je bila samo prelijepa glupaa ili jemoda postala drolja. elio je da je tako, elio je da je jeftina, dosadna i glupa. elio je da nije nita od onoga

 • to je on sanjao da je. I konano, elio je da smogne snage da je zaboravi. Ali prvo ju je morao vidjeti, samojednom, govorio je sebi nako to je platio vozau i urno uao kod Harrvja.Naruio je scotch i ekao njezinu pojavu. Odluio je da joj ne prie dok ne zavri s pjevanjem. elio ju je jojednom uti kako pjeva. A kada je izala, jo jednom ga je ostavila bez daha. Pjevala je za njegovu duu, a onje sjedio i gledao. Kada je otila s pozornice, zamolio je glavnog konobara da joj odnese poruku. Podsjetio juje na njihove susrete u Alexanderovoj dolini, na vjenanju njezine sestre, a potom na krtenju njezinogdjeteta. udno se osjeao kada mu je iznenada sinulo da ga se ona moda i ne sjea. Medutim, ula je urestoran i poela ga traiti pogledom. Izgledala je kao da je vidjela duha, a kada je ustao shvatio je da ga sveove godine nije zaboravila, kao uostalom ni on nju. Na sebi je imala jednostavnu bijelu svilenu haljinu i sonom svojom dugakom platinastom kosom razasutom po ramenima liila je na andela. Dugo je stajala ipromatrala ga prije no to je progovorila. Glas joj je bio dublji no to ga se sjeao, a ona visoka i graciozna soima koje nikada nigdje vie nije sreo, oima punim ljubavi i bola, oima koute, sjetio se, koja sepojavljuje iz ume. Ispruio je ruku, prihvatila ju je, a on je mislio da e se istopiti od njezinog dodira. Moraoje prisiliti sebe da je pusti. Jedina mu je elja u tom trenutku bila da je privue u zagrljaj. Bio je to onaj istiosjeaj kojeg je i ranije izazivala u njemu, ali tada je bila jo dijete.Zdravo, Crvstal. Primijetio je da mu je glas zadrhtao kada je progovorio i pitao se da li je i ona to ula.

  Prolo je dosta vremena.Da. Stidljivo mu se osmjehnula. Ja... nisam oekivala da me se jo sjea. 1 on je mislio isto, ali nije joj

  rekao da je nikada nije zaboravio.Svakako da te se sjeam. Pokuao je razgovarati s njom kao s djetetom, ali to vie nije ilo. Na Crvstal u

  tijesno pripijenoj haljini koju joj je Pearl pomogla odabrati, a koju su kupile novcem koji im je Harry dao zakostime nije vie bilo nieg djetinjastog. Isplatilo se. Ljudi su poeli dolaziti u restoran, samo da bi vidjeliCrvstal. Moe li na tren sjesti sa mnom?Svakako. Sjela je pored njega, jer je do ponoi bila slobodna.Kada si dola u San Francisco? Pokuavao je da se sjeti koliko joj je bilo godina i zakljuio da nije mogla

  imati mnogo vie od osamnaest, premda je sada izgledala mnogo starije. Osjetio je da je ivot nije mazio.Primijetio je to u nainu na koji je pjevala, a sada i u njezinim oima dok je odgovarala. U njima se netoskrivalo, neto uasno i bolno, a on je to osjeao i nije mu morala nita rei. Kao da je znao, kao da jeoduvijek znao sve u vezi s njom. Kao da je bila dio njega. Isto kao i prije dvije godine, neodoljivo ga jeprivlaila. A to je bilo upravo ono ega se plaio.Dosla sam ovamo prolog proljea odvrati ona. Prvo sam posluivala, a zatim sam cijelog ljeta pjevala.Pjeva mnogo bolje nego to sam zapamtio.Hvala. U njegovom drutvu uvijek je osjeala stid. Jedina joj je elja bila da ostane tu da sjedi i da ga osjea

  pored sebe. Nije mi teko. Vjerojatno zato to to volim. Medutim, rijei koje su izgovarali bile su nitavne.Nisu skidali pogled jedno s drugog, pitajui se ta ono drugo misli. Nije se mogao zaustaviti, morao jesaznati kako joj je i zato ga je proganjalo taj osjeaj da joj se neto dogodilo.Jesi li dobro? Glas mu je bio njean. Dirnulo ju je to pitanje. Nitko je nikada nije to pitao, bar ne na nain

  na koji je on to uinio. Dugo, dugo je nitko to nije pitao, tako da joj u oima zablistae suze, a zatim samokimnu.Dobro sam.

  A on nastavi s pitanjima, osjetivi da to nije sve: Zato si se preselila u San Francisco?Dugo je oklijevala, onda je uzdahnula, zabacila kosu na lea i na trenutak je opet izgledala kao dijete, istaona djevojica koja je razgovarala s njim ljuljajui se na ljuljaki na jednom drugommjestu, u jednom drugom ivotu. Umro mi je otac. Tada su se za mene promijenile mnoge stvari.Da li je tvoja mama prodala ran?

  Ona odmahnu glavom i gotovo se zagrcnu izgovarajui slijedee rijei. Ne, Tom sada vodi poslove.A to je s tvojim bratom? Spencer ga se jo sjeao kao kutravog momka dugih nogu, koji je volio

  zadirkivati sestru. Sjeao se kako je povukao Crvstal za kosu, a ona ga udarila, ali sve je to bilodobronamjerno. Tada su oboje jo bili djeca, ali sada vie ne.Jared je umro prolog proljea. Jedva je uspjela izgovoriti te rijei dok je Spencer zurio u nju. Ba joj se sve

  skupilo, ali ona mu nije sve rekla. Nije mu ispriala kako je Jared umro. Niti zato. Da je ona za to kriva. Joje smatrala sebe odgovornom za njegovu smrt.ao mi je... je li to bio nesretan sluaj? Nemogue je da se razbolio. Bio je tako mlad. Spenceru se srce opet

  steglo kada je vidio da oklijeva, da bi zatim kimnula. Gledala je u svoje ruke da ne bi morala u njega, a ondaje lagano podigla pogled i zamalo ga nije oborila snagom onoga to je vidio u njezinim oima. Bili su tobijes, mrnja i strah i izgubljeni snovi. Sve zajedno bilo je tako snano da je utke uzeo njezinu ruku u svojui zadrao je.

 • Tom ga je ubio. Njezin pogled ga je pogadao poput munja.Blagi Boe... da li su zajedno bili u lovu? to se dogodilo?Ne. Lagano je odmahnula glavom, nije mu ba sve mogla rei. Nije mu mogla ispriati kako ju je Tom

  silovao. Nikome to nije rekla osim Boydu i Hiroki, znala je da tu priu vie nikada nee ponoviti. S tomsramotom morat e ivjeti do kraja. Ja sam kriva. Izgovorila je tiho. Osjeaj krivnje bio je tako snaan danije mogla ni plakati. Neto se dogodilo izmedu Toma i mene i malo sam poludjela. Duboko je udahnula,kao da se bori da doe do zraka, a Spencer joj samo jo vre stegnuo ruku. Htjela sam ga pronai ponijevioevu puku. Tom je opalio u mene i pogodio Jareda.Oh, moj Boe... Promatrao ju je u uasu, ni ne usuujui se zamisliti to ju je to moglo nagnati da krene zaogorom ponijevi oevu puku. Ali istog je trena shvatio da ona jo za to krivi sebe.erif je rekao da je Jared nastradao nesretnim sluajem. Otila sam nekoliko dana nakon pogreba. Ispriala

  je to jednostavnim rijeima, ne spomenuvi, razumije se, da joj se ivot od tada potpuno promijenio. Dok jeon posjeivao prijeme u Washingtonu, najezeru Tahoe i u Palm Beachu, Crvstal je lzgubila oca 1 brata. Uasavala ga je ak i sama pomisao na to i bioje zadivljen to je uope uspjela preivjeti i zahvalan to ju je pronaao u San Franciscu.Mama i ja se nismo ba slagale poslije tatine smrti. Mislim da je sada uvjerena kako sam ja ubila Jareda. Na

  neki nain i jesam. Ja sam za to kriva. Nisam trebala da krenuti za Tomom, ali... Oi joj se odjednomispunie suzama. Nije mu mogla sve objasniti. udio je da je zagrli i poljubi dok ju je sluao. Majka i ja senikada nismo slagale. Mislim da me je mrzila, jer sam bila jako bliska s ocem.Ima li vijesti o njoj od kada si otila?Ne. Ona odmahnu glavom. S tim je gotovo. Hrabro se osmjehnula. Sada sam ovdje. Ovo je moj ivot.

  Ono je prolost. Moram misliti na ono to ovdje radim. Ne mogu se vratiti. Sve sam to ostavila za sobom.Sve je to prolost.Nijemo se zagledala u Spencera. A onda se sjetila da ga pita da li je posjetio Websterove. Jesi li vidio Boydai Hiroko?On pokajniki odmahnu glavom, ve drugi put nije stigao otii do doline. Nisam. Namjeravao sam, ali doaosam samo na nekoliko dana. Jesu li dobro, da li ti zna?Ona mu se tuno osmjehnu i on osjeti kako ga opet hvata gr u trbuhu. Nekada je bila nevjerojatno dijete ipostala je nevjerojatna ena. Njezina senzualnost ga je zapanjivala, a njenost i enstvenost ga poticali daostane pokraj nje zauvijek kako bi je titio. Osim svega, zraila je nekom nevjcrojatnom snagom. Ta joj jesnaga pomogla da preivi. Prolog tjedna sam dobila pismo od Hiroko. Opet je u drugom stanju.Pretpostavljam da bi ovog puta voljeli djeaka, ali i Jane je tako slatka. Zatim mu je ispriala nekolikopriica o njihovom djetetu, nakon ega se morala vratiti na pozornicu, obeao je da e je ekati. Mogao jesatima s njom razgovarati. Nije ju elio ostaviti. Nikad vie. Osjeao je da joj je potreban. I elio je uvijekbiti u blizini kada joj bude potreban.Ovaj put kao da je pjevala samo za njega, njezin glas je prodirao u njega poput bludnih prstiju. U njoj su semijeale seksualnost i nevinost zbog kojih su mukarci osjeali potrebu da je dodirnu. Bio je gotovo jedan satkada je sila s pozornice. Nakon toga su jo sat do zatvaranja razgovarali. Ponudio se da je otprati kui.Priekao je da se preodjene, a kada se pojavila u vunenoj suknji, bijeloj bluzi i kockastom haljetku koji jepronala u nekoj jeftinoj trgovini, kaoda je opet zavirio u prolost. Opet je liila djevojici, ali gledala ga je oima ene. ene o kojoj je sanjao trigodine i koju nikada nije zaboravio. ene koja je njega sanjala, cijelo vrijeme svjesna koliko ga voli.Lagano su se vratili do kue gospoe Castagne u kojoj je i dalje stanovala, a zatim su dugo ostali vani stajati,razgovarajui o njegovom ivotu u New Yorku, njegovim prijateljima, svemu i svaemu samo da je zadri dane ode, a onda, kao da su oboje cijelu veer na to ekali, privukao ju je k sebi i poljubio.Spencere... Proaputala je na hladnom nonom zraku dok ju je on stezao u zagrljaju elei je zagrijati, ali

  osjetiti njezino tijelo uz svoje, sve ove godine sanjala sam o tebi... ponekad bih govorila sebi da bi sve bilodrugaije da si ti bio tu. Ali preivjela je, ak i bez njega. Potovao ju je zbog toga. A i poela je stvaratineto od sebe. Pitao se da li jo mata o tome da ode u Hollywood, ali to joj pitanje nije postavio.

  Volio bih da sam bio tamo. Njeno joj poloivi prst na bradu podigao je njezino lice prema svome.Nikada te nisam zaboravio. Cesto sam mislio na tebe... samo nisam vjerovao da me se jo sjea.Pretpostavio sam da si se promijenila, moda ak i udala do sada to je bila njegova posljednja matarija.Nikada mu nije palo na pamet da bi mogla biti sama, da bi je mogao nai kako pjeva u nonom klubu u SanFranciscu. Bio je oduevljen to ga je prst sudbine doveo do nje. Mogao se ak vratiti u New York nesaznavi da je tu i ne vidjevi je. Ali sada kada ju je vidio, pojma nije imao to da radi. Doao je uSanFrancisco da se zarui s Elizabeth Barclav. A upravo je stajao ispred jedne kue u Ulici Green i polako sezaljubljivao u Crvstal Wyatt.

 • Volim te, Spencere. Proaptala je to kao da se plai da joj se nikada vie nee pruiti prilika i on osjeti kakomu se srce topi. Kako joj je mogao rei za djevojku kojom e se oeniti?Obujmio je ruke oko nje i priljubio je uz sebe. elio je da je tako zadri zauvijek. I ja tebe volim... oh Boe,Crvstal... volim te... Kako joj je mogao to rei? Nije joj mogao nita obeati ve je samo zadrati jo kojitrenutak, a onda se slijedeeg jutra vratiti s Elizabeth u New York. Da li je to uope morao? Zato nijemogao ostati s Crvstal? U tome nije bilo nieg loeg. A onda je u jednom iskriavom trenutku shvatio da juje oduvijek volio. Bez obzira koliko ga to stajalo, morao joj je rei. Volio sam te od naeg prvog susreta.Dovoljno je bilo da to samo izgovori pa da osjeti velikoolakanje, kao da je tri godine ekao da je pronae i kae joj to. Sada vie nita nije bilo vano. Nita i nitko.Odmakla se od njega da ga pogleda, osmjehivala mu se. Dijete koje je sreo na ljuljaci izraslo je u enu i dokju je drao u naruju, postajao je svjestan koliko je oajniki voli. To se nije moglo izraziti rijeima, to jebilo izvan pameti. Izvan svega. Ona je bila sve to je elio.Cijelo vrijeme esto sam mislila na lebe... bio si tako zgodan onda kada si doao na ran u bijelim hlaama i

  s crvenom kravatom. Nije se ak ni sjeao to je imao tada na sebi, ali ona je, isto onako kao to se on sjeaobijele haljine u kojoj ju je ugledao prvi put i one plave drugi put. Cinilo se mu ita misli. Tada osjeti njegovooajanje, podigla je pogled i upitala ga: Kad se vraa u New York?Sutra ujutro. Kako je to sada ludo zvualo. Sve to je elio to je bilo ostati s njom ovdje. Zauvijek. Ali prvo

  je morao preurediti cijeli ivot. I suoiti se s Elizabethom. Ali to sada nije bilo vano. Nita nije bilo vano.Osim Crvstal. Upravo je nju ekao cijelo ovo vrijeme. A sada je znao i zato. Ovo je bilo ono to je elio.Sve je imalo smisla dok ju je drao u naruju.Hoe li se opet vratiti u Kaliforniju? Srce joj je luaki tuklo dok mu je postavljala to pitanje.Da. Oi im se sretoe i oni ostae dugo zagledani jedno u drugo. Znao je da e se vratiti. Morat e joj

  mnogo toga objasniti. Ali bio je spreman hodati i po usijanom ugljenu samo da bi bio s njom.Vratit u se im budem mogao. Prvo moram u New Yorku srediti neke stvari. Ali nazvat u te. Zatim ju je

  zamolio da mu da svoj broj telefona i opet ju je poljubio osjetivi slatkou njezinih usana i naslutivibudunost koja je bila pred njim. Bila je to budunost kojoj se radovao, ne neka od koje je strahovao. Uvrelini trenutka nisu ga brinule nikakve sumnje.Na brzinu je navrljao ime firme u kojoj je radio i broj telefona, a zatim je zapisao njezinu adresu, pa ju jeopet privukao u zagrljaj, posljednji ovu veer. Nije elio od nje otii. Osjeao se kao da je za poslednjihnekoliko sati, cijela njegova budunost bila rijeena i ovaj put je to bila budunost koju je prieljkivao.Ne elim otii... proaptao joj je u kosu dok ju je i dalje vrsto drao, a ona je sklopila oi, prisjeajui se

  kako je ugodno kada te grli netko koga voli. Osjeala se sigurnom i sretnom samozbog toga to je bila s njim, ali gotovo da se nije usudivala povjerovati u sve ono to je ula. Kao da joj seostvarivao san i sve je bilo tako dobro da ju je uplailo. to ako se ne vrati? Ako nestane? Ali znala je da onto ne bi uinio. Odvojila se od njega pri emu su oboje osjetili gotovo fiziku bol. Pogledala ga je zatim kaoda ga eli zauvijek ukopati u um da ga zadri zauvijek uz sebe. Ili bar onoliko koliko e mu biti potrebno dajoj se vrati. Uope nije znala kako e to doekati.Volim te, Spenceru.Nemoj onda biti toliko tuna.Plaim se. Bila je iskrena s njim. Instinktivno je osjetila da moe.ega se plai?to ako se ne vrati?Hou. Obeajem Mislio je to svim svojim srcem. Svaki dio njegovog tijela bio je iv i pun nade. Ona je bila

  sve to je elio. Volim te, Crvstal. Otpratio ju je do vrata i opet poljubio. Pripila se uz njega, a ve trenutakkasnije je nestala, proavi na prstima pored stana gospode Castagne. Cuo ju je kako tri uz stepenice, a ondaje jedan prozor obasjala svjetlost. Prila je prozoru i mahnula mu, a on je poslije toga, poput ovjeka koji jepronaao svoj san, pjeke krenuo ka kui na Broadwayu. U jednom ludom trenutku pomislio je da ude uElizabethinu sobu i sve joj ispria. Ali znao je da prvo mora razmisliti i s njom razgovarati po danu kako nebi pomislila da je pijan ili lud. Nije bio lud. Znao je da nikada prije nije bio razboritiji i znao je tono Stoeli. Trebao je samo razmisliti kako to i dobiti.

  21.Slijedeeg jutra su ve svi bili za dorukom kada je siao. Njegovi roditelji, Elizabeth i svi Barclayevi. Bio jeto savreni trenutak da im kae ono to je imao na umu. Ali kada je uao u blagovaonicu svjee obrijan iblijed polo je samo dva sata uspio spavati, jedva se ukljuio i u njihov iv razgovor.Vjerojatno si sino doao strano kasno kao uzgred proapta Elizabeth dok je odravala razgovor izmeu

 • njegovog oca i njezine majke. Svi su bili spremni krenuti na acrodrom i ovo je Hillovima i Barclavevima bioposljednji zajedniki obrok. Svi su govorili o planovima za vjenanje, a on je osjeao neodoljivu potrebu dase na sve njih izdere, ali uspio se nekako svladati. A onda odjednom postane mu jasno da nije ni vrijeme nimjesto da im kae za Crystal. Spencer je shvatio da Elizabethi duguje bar toliko da je prvu obavijesti i tonasamo.Ulio je sebi aj u alicu iz srebrnog ajnika i pustio ih da nastave s priom dok je on ostao utke sjediti. Ian jeto ubrzo primijetio i nasmijao mu se. Nije mogao izdrati da ga malo ne zadirkuje.Je li moj budui ogor mamuran? Znam ja kakvi su prijatelji pravnici. Svaki put kada se sastanem s njima,

  tako se napijem da Sarah uvijek prijeti kako e se razvesti od mene.Nije tono! Pobuni se Sarah toplo mu se osmjehnuvi. 1b sam rekla samo jednom kada su te uhapsili.

  Cijelo drutvo okupljeno oko stola se nasmija od srca, osim Spencera koji je izgledao neoposivo nesretan.Razvedri se, sine. Bit e ti ve bolje, a i moe naruiti pie u avionu. Ali on nije elio pie, ve Crystal.

  Ubrzo su se oprostili od Barclavevih. Oni su letjeli ravno u Washington. Bilo je pravo udo da se sudacBarclay uope uspio izvui s posla. Rijetko kad je makar jedan dan bio odsutan iz Vrhovnog suda, ali ovo jebilo vanije. Odletio bi ak i na Mjesec zbog zaruka svoje malene.Elizabeth je jedva progovorila koju rije s njim dok se nisu ukrcali u avion, a onda ga je ozbiljno pogledala.Osjeala je da neto nije u redu s njim, jer ga nikad nije vidjela tako tihog i nesretnog.Neto nije u redu? Savren poetak za razgovor, ali on nije imao hrabrosti da se upusti u njega. Njegovi

  roditelji su sjedeli nasuprot njima, a Ian i Sarah neposredno iza njih, a i elio ju je potedjeti jo i toga da jojvijest saopi u njihovom prisustvu.Neuvjerljivo je odmahnuo glavom, a Elizabeth je okrenula glavu ka pozoru. Bila je ljuta na njega, ali nita gavie nije pitala. Malo kasnije je primijetio da je zaspala. Osjeao se krivim dok ju je gledao. Ali ne toliko dabi se i oenio njome. Nije ju volio. Sada mu je to postalo jasno. Bio je previe zaljubljen u Crvstal.Jo je osjeao njezinu satenastu kosu na svom obrazu, njezine usne na svojima... dodir njezine ruke... mislioje da e poludjeti prije no to slete. Obeao je da e veeras odvesti Elizabeth u Poughkeepsie. Uasavao sepomisli da ostane nasamo s njom. Znao je da joj mora rei istinu, ali nije ju eleo povrijediti. A morao je.Kada je pomislio kako e samo njegovi roditelji biti zaueni, a Barclavevi bijesni zbog njegove izdaje,rastuio se jo vie. Ali morao se s tim suoiti. I htio je to uiniti.Kada su stigli u New York, njegovi roditelji su zajedno s Ianom i Sarah uzeli taksi, a on je otiao poautomobil kojeg je ostavio na aerodromu. Smjestio je Elizabethine torbe u prtljanik zajedno sa svojima.Nekoliko milja vozili su se u tiini, a onda Elizabeth to vie nije mogla podnositi.Spencere, to ne valja? to se sino dogodilo? Prije no to si izaao s tobom je bilo sve u redu. A sada vie

  nije. Tb im je oboma bilo jasno, ali samo je on znao zato. A znao je i da njoj mora rei.U jednom ludom trenutku Elizabeth se sjetila djevojke koja je pjevala kod Harrvja u subotu uveer, kao iizraza na njegovom licu, pa se pitala ima li to neke veze s njegovim sadanjim raspoloenjem. Ali to je bilonemogue. Ili moda je? Izgledao je kao da e se onesvijestiti na stolici kada ju je ugledao. Postoji li neto oemu bih i ja trebala biti obavijetena? Promatrala ga je, a on jejo dugo zurio ispred sebe prije no to je progovorio, prethodno bez najave siavi s puta, zaustavivi auto iokrenuvi se prema njoj. Na blijedom licu ocrtavala mu se strepnja, a i osjeao se kao da je siao s uma. Aona je neobino mirno ekala odgovor.Ne mogu se oeniti s tobom. Nije mogao povjerovati kako je upravo izgovorio te rijei. A jo je

  nevjerojatniji bio Elizabethin izraz lica. Zainteresirao ju je, ali odjednom vie uope nije bila zabrinuta.Da li bi bio ljubazan i rei mi zato?Mislim da ne mogu. Nije joj htio rei kako je ne voli. To bi bio previe okrutan udarac i ne bi bilo fer. Nije

  ona bila kriva to nije Crvstal. Nije bila kriva ni to nije uo grmljavinu niti vidio munje kad ju je prvi putugledao. Mogla mu je mnogo toga ponuditi. Bila je inteligentna, privlana, potjecala je iz dobre obilelji,znala ga je zabaviti i sviala mu se. Ali on je ipak nije volio. Samo znam da ne mogu. Nikada ne bismo bilisretni.Pogledala ga je, a on je u jednom kratkom trenutku pomislio da izgleda kao da se zabavlja. To je najglupljastvar koju sam ikada ula. Nikada mi nije ni palo na pamet da si kukavica.Kakve to ima veze jedno s drugim? Izgledao je jo jadnije nego ranije, a ona je zapalila cigaretu i nastavila

  ga promatrati.Kako ne bi imalo? Ohladio si se od straha, Spencere Hillu i nema petlju to priznati i izgurati do kraja.

  Spreman si sve otkazati i zbrisati kao neki zec. Svi se uplae... pa to? Priberi se, pobogu. Budi mukarac.Napij se, isplai se s prijateljima i suoi se s onim to te eka. Misli da se ostali mukarci ne osjeaju kao ti?Ali ostali mukarci nisu bili zaljubljeni u Crvstal. A Elizabeth je bila zastraujue hladna dok ga jepromatrala. Uzmi tjedan dana slobodno, vrati dah, pa emo razgovarati o tome kada slijedeeg vikenda

 • doem u New York.Elizabeth... nije to tako jednostavno. I dalje se samo povlaio. Nije joj eleo rei da je opet vidio Crvstal...

  da se zaljubio u nju kada je imala etrnaest godina. Pomislila bi da je lud. A iskreno govorei u tom setrenutku upravo tako i osjeao, dok je pokuavao objasniti eni s kojom je bio zaruen.Je, ako eli da bude. Odmaknula mu se i ugasila cigaretu. Hajde, pretvarajmo se kao da uope nismo o

  tome razgovarali?On oajniki uzdahnu i osloni se o naslon sjedala, zurei rastreseno kroz prozor. Mislim da si jo lua odmene.

  Odlino. Znai da emo se odlino slagati, Spencere, je li tako?Ne, neemo, do davola! Ponovo se okrenuo prema njoj. Nisam ono to ti eli i nikada to neu biti. Neelim iste stvari kao ti. Ne udim za slavom i bogatstvom, ne elim postati 'netko'. Nikada neu biti onakavkakvog me ti eli vidjeti. Neu to.A kako stvari stoje sa mnom, kada ve priamo o svemu tome? to meni nedostaje, jer oko toga se sve i vrti,

  zar ne? Govorimo o onome to ja nisam, a ne o tome ta ti nisi. Oduvijek je bila bolno iskrena i dovoljnomudra da protumai ono to vidi ak i kada nije znala razloge.Nisam ti potreban. Bio je to doista slab razlog za raskid zaruka, da se ak i Spencer glupo osjeao kad je to

  izgovorio.Razumije se da jesi. Ali ne moram to stalno ponavljati, je li tako ili ti to moda oekuje od mene? I sluajno

  te volim, ako ti je to uope vano. Ali nikada ncu ii okolo i pretvarati se kako vjerujem u duge i uda ivizije anela koji sviraju harfe i koji mi govore da te volim. Svia mi se. Mislim da si pametan, zabavan, damoe daleko dogurati, ako samo prui sebi priliku, a kada jednom stigne tamo bit e nam sjajno. I to jesve to ja elim. Je li to toliko grozno?Nije grozno. Nita nije grozno. Ni ti nisi grozna. I ti se meni strano mnogo svia... ali potrebno nam je vie

  od toga. Govorio je preglasno u skuenom prostoru auta, ali ona kao da to nije primjeivala. Molio je za svojivot, a ona to izgleda nije shvaala. Meni su potrebne violine, harfe i duge. Vjerujem u njih. Moda samsamo beznadeni romantiar, ali ako sada pristanemo na neto manje od toga, za deset godina... pet... dvije...gorko emo zaaiiti.Sluajno nam je i seksuaini ivot prokleto dobar. Nemoj to zaboraviti.

  Nasmijeio se uvi kako bez okolienja govori o tome. A uz to je jo bila u pravu. Cijela situacija u kojoj senaao bila je jo lua, jer je bio ludo zaljubljen u djevojku s kojom nikada nije spavao. I dok je sluaoElizabeth i sebe, odjednom se pitao nisu li svi njegovi snovi o Crvstal predstavijali puku iluziju. S njom sesve svodilo na harfe, violine, snove, sjeanja i vizije. S Elizabeth je vsto stajao na zemlji. A bilo mu jepotrebno i jedno i drugo. Bar je on tako mislio.Ili ti seks moda nije vaan, Spencere? Ne bih ba rekla po onome to sam uoila. Smijala mu se, a on nije

  izdrao da joj se ne osmjehne.Rekao bih da ipak je.Bar si iskren. Nisi jako hrabar, ali si bar iskren. A onda se nagnula i poljubila ga u vrat i prela rukom preko

  njegove butine. Zato se ne bismo zaustavili kod nekog motela i razmotrili tu stvar?Zaboga, Elizabeth, ozbiljno mislim. Upravo sam ti rekao da ne elim da se oenim s tobom, a ti hoe u

  motel. Zar me nisi ula? Zar me ne slua? Zar ti nije stalo? Pomahnitao je.Svakako da mi je stalo. Ali neu poeti mahati maramicom. Mislim da se ponaa kao desetogodinjak i

  neu ti ugadati. Mislim da ti se sino neto dogodilo zbog ega si gotovo napunio gae, ali ak nisam nisigurna otkud to znam. I u nekoj vrsti religijskog ara ili neeg isto tako glupog, eli poi u brda. E pa, ja neelim uti ni rije o tome. Odvezi me u kolu, vrati se kui i otrijezni se, a onda me ujutro pozovi. Nije semoglo porei da je bila hlanokrvna. Na odreen nain ju je potovao zbog toga, ali ga je to i na smrtzaplailo. Upravo zbog toga nije ju elio oeniti, ve Crvstal. Elizabeth ga je poela promatra dok je sasvimoajan palio auto. Osjea li potrebu da mi ispria to se sino dogodilo? Je li u tome stvar? Nai sveenika,neka ti on da oprost. Pa onda nastavimo dalje ivjeti kao normalni ljudi.To nema nikakve veze s tim.Mislim da ima i mislim da si i ti toga svjestan. I zna to, Spenccre? Upalila je jo jednu cigaretu i zagledala

  se smireno kroz prozor. Ja o tome ne elim nita uti. Prebrodi tu tvoju crise de conscience, kako toFrancuzi zovu, privatno, nemoj dok ona traje unitavati nae ivote.Unitit emo svoje ivote ako se vjenamo. Vjeruj mi, dobro znam to govorim. Bio je ozbiljan, ali i dalje

  je nije mogao uvjeriti.Nevjerstvo samo po sebi nije dovoljan razlog za razvod, bez obzira na to ta zakon kae. Ako je u tome

  stvar, ako si sino sa svojim prijateljima poandrcao, ne optereuj mene svojim prljavim priama. Otrijeznise kao svaki drugi normalan pristojan ovjek koji potuje sam sebe, slai me, kupi mi neki lijep nakit i

 • prestani cviliti. Spencer se okrenu prema njoj jako zaprepateno.Ti to ozbiljno?Ne ba. Ali uglavnom. Jo nismo u braku. Ako povremeno poludi, neu praviti scene. Meutim, kada se

  vjenamo, vjerojatno neu tako blagonaklono gledati na to.Pribiljeit u. Bila je nevjerojatna i on se odjednom opet poeo ponaati kao da e oeniti nju, a ne Crvstal.

  Suvremena, nema to.U tome je cijela stvar, zar ne?Ne tono. I dalje je odbijao da joj ispria za Crystal. Tb se nje nije ticalo. Pa ipak, ona je to od njega traila,

  ocijenivi ono to se dogodilo kao provod za jednu no i izrazivi spremnost da pree preko svega. Sada muje bilo jo tee da s njom razgovara. Mislim da to ima veze s naim potpuno razliitim pogledima na ivot.U nekim stvarima ja elim vie od tebe, a u drugima pak ti eli mnogo vie no to u ja ikada eljeti. A iztoga, draga moja, nee proizai brak u kojem cvjetaju rue.Tako neto ne postoji. Opet su jjurili autoputom i ona mu se primakla blie.E tu se ne slaem s tobom, ja mislim da postoji.A ja mislim da si lud. Kad je to izgovorila spustila mu je ruku na prepone, auto zakrivuda, a on je pogledao

  u uasu.Elizabeth, prestani!Zato? Ranije ti se uvijek svialo. Zabavljala se. Ismijavala ga je. I odbijala je ozbiljno shvatiti ono to joj

  je govorio.Da li je ita od onoga to sam ti rekao doprlo do tebe?Sve. Ali iskreno govorei, ljubavi, mislim da je sve to sranje. Opet ga je poljubila u vrat i unato svemu on

  osjeti kako mu se krv nekontrolirano uzburkala. Osjetio je ludi nagon da vodi ljubav s njom kako bi jeuvjerio. Ali u to? Da je sve bilo gotovo? Zato mu nije htjela povjerovati? to je ona to znala, a on nije?Bila je nevjerojatno svojeglava i tvrdoglava.Nije sranje. Ozbiljno to mislim.U ovom trenutku moda i misli. Ali sutra e ti biti neugodno. Potedit u te te neugodnosti tako to neu

  povjerovati ni u jednu rije koju si izrekao. Zar to nije sportski od mene?Opet je siao s puta da bi je pogledao, ali morao se nasmijati sam sebi. Plaio se da bi mogla uiniti neto uoajanju, a umjesto toga nju nimalo nisu dirnule njegove rijei. Bila je potpuno mirna. A najgore od svega jebilo to to mu se to kod nje svidalo.Ti si ntnogo lua od mene.Hvala. rekavi to nagnula se prema njemu i vrsto pritisnula svoje usne uz njegove, proguravi mu jezik

  izmeu usana i istovremeno mu lagano otkpoavajui lic. Pokuao se izvui, ali jedan njegov dio to nije elio.Elizabeth, nemoj... Ali ona ga je ljubila i milovala u isto vrijeme tako da nije uspio odoljeti bez obzira

  koliko situacija bila neobina. Nije ak mogao ni povjerovati u ono to se dogaalo, ali ve trenulak kasnijeleali su na sjedalu, divlje se uvijajui da se oslobode odjee. Suknja joj se nala oko pojasa, a gaice okolanka na nozi. Para na prozorima bila je jasan dokaz njihove strasti. Bilo je kratko i estoko. Spencer jepotpuno izgubio kontrolu, a kada su se kasnije dovodili u red, osjetio je potitenost. Ali zato je Elizabeth bilaraspoloenija vie no ikad.To je bilo ludo. Prekoravao je sebe da se ponaao kao pravi luak. Moda je ak doivio nervni slom.A ja mislim da je bilo ba dobro. Ne budi takav ukopljeni usranko. Nastavila mu se podsmjehivati sve do

  Poughkeepsija. Kada su stigli u Vassar, strastveno ga je poljubila, unato njegovom opiranju i obeala mu dae ozbiljno razgovarati slijedee nedjelje kad dode u New York. I umjesto da osjea olakanje, krivicu, tuguili jad, vraajui se u New York, Spencer se osjeao oajniki glupo. I tek je naveer, dok je leao u krevetu irazmiljao opet o Crvstal, shvatio koliko e problema imati s Elizabeth. Poto ga je navukla da je zaprosi,sada sigurno nee prihvatiti ne kao odgovor. A on je elio samo otii u Kaliforniju i pobjei s drugomenom. Sve mu je to liilo na kominu operu, ali s tom razlikom to je bila prokleto ozbiljna. ak je bio uiskuenju da pozove oca i porazgovara s njim, ali bio je uvjeren da bi i otac mislio da je poludio. Na trenutakni sam nije bio siguran.Slijedeeg jutra htio je pozvati Crystal, ali jo joj nije imao to rei. Ona ak nije ni znala da je zaruen.Osjeao je da joj duguje bar to, da je ne zove dok ne raisti s Elizabeth. Tada se jo vie razbjesnio sam nasebe to je vodio s njom ljubav u kolima na putu za Poughkeepsie. Sada mu je samo jo bilo potrebno daElizabeth ostane trudna, pa da zbrka bude potpuna. Ali znao je od ranije da je ona ulazila u rizik samo kadaje znala da se to ne moe dogoditi. Ali ak i bez toga, Spencer se naao pred nepremostivom dilemom.Cijelog slijedeeg tjedna nije mogao da jesti, spavati, nije se mogao koncentrirati na posao. Samo je misliona Crvstal i svoje jo neraskinute zaruke. S vremena na vrijeme bi se pitao nije li Elizabeth u pravu, moda

 • brak u kojem cvjetaju rue stvarno nije bio mogu. Konano, nije im bilo loe, ni u krevetu, a ni izvan njega,bila jepametna i dobro su se slagali... ali Crvstal je bila mnogo vie od toga... bar je on mislio da je... premda jemorao priznati da ju je jedva poznavao. Krajem tjedna vie uope ni o emu nije mogao misliti. Sve je tolikoputa odvagnuo i to doista paljivo, da vie nita nije imalo nikakvog smila. Kao ni ranije. Znao je samo to daga ve godinama progoni romantina vizija koju je imao o Crvstal, koja je potpuno odudarala od svijetarealnosti u kojem je ivjela ena s kojom je jo bio zaruen.Cijelog tjedna je izgledao uasno, pa se ak jedan prijatelj iz ureda pokuao naaliti na njegov raun.Vjreojatno si proveo teak vikend, Hille. Spencer se osmjehnu, ali sutradan dok su igrali skvo bio je tako

  rastrojen da je izgubio obje partije. Kada su otili na pie bio je toliko potiten, da je morao s nekimpopriati. George Montgomerv je nedavno stupio u firmu. Bio je Spencerovih godina i pred njim je bilasjajna budunost. Bio je neak starijeg partnera firme, Brewstera Vincenta.Podigao je iznenada pogled prema njemu, oajniki elei da mu se povjeri. George je osjetio da ga netojako mui. to te izjeda?Mislim da sam lud.Pretpostavljam da si u pravu, ali tko nije? Osmjehne mu se George i narui im jo po jedno pivo. Ima li

  neki poseban razlog to si to tek sada primijetio?Nije znao to da mu kae. Kako uope da mu pone priati o Crvstal? Za vikend sam u San Franciscunaletio na staru prijateljicu.Georgu je odmah sve bilo jasno im ga je pogledao. Djevojku?Spencer sav oajan kimne. Nisam je vidio godinama, mislio sam da sam je zaboravio... a onda odjednom...Boe, ne znam ak ni kako da ti to objasnim.Zavrio si s njom u krevetu pomae mu George, iscerivi se. Neto slino mu se dogodilo dva dana prije noto se oenio. Ne brini, samo si se uplaio. Preboljet e ti to.A ako ne prebolim? to onda? Osim toga, samo da zna, nisam spavao s njom. Rekao je to vie u elji da

  sauva njezin ugled nego svoj, kao da je bilo vano. George je ak nije ni poznavao.Moja suut. Ne brini, Spencere. Zaboravit e je. Elizabeth je strana djevojka. Mogao si proi mnogo gore,

  ovako e biti urodbinskim vezama sa sucem Barclayem. Zar su svi samo na to mislili? O tome koliko je vano lo to e bitiblizu njezinog oca?Spencer podie pogled prema njemu i George shvati da je stvar bila ozbiljna. Rekao sam Elizabeth da elimraskinuti zaruke.George zvizne i spusti au. U pravu si. Ti si lud. to je ona rekla na to?Spencer samo odmahnu glavom. Ne eli ni uti. Misli da je posrijedi uobiajen strah i da trebam prestaticviliti. Situacija bi svima mogla izgledati smijena, osim Spenceru.Ne moe rei da nije fer. Zna li za tu drugu djcvojku? Spencer sav oajan odmahnu glavom. Nisam joj

  rekao. Alimislim da neto nasluuje. Premda ne shvaa koliko je to sve ozbiljno.George ga odluno pogleda. 1 nije.Je. Zaljubljen sam u nju... mislim u onu drugu.Prekasno je za to. Razmisli. Pomisli kakva bi se buka podigla kada bi raskinuo zaruke.A ako to ne uinim? Da provedem ostatak ivota mislei na nekog drugog?To nee. Zaboravit e je. Zvuao je tako sigurno, ali Spencer nije bio ba u to uvjeren. Morat e.

  1 drugi ljudi raskidaju zaruke. Spencer je bio nervozan, a da stvari budu jo gore, ve danima nije spavao,to ga je samo jo vie pritiskivalo.Ali ne raskidaju zaruke s kerkom suca Barclava. George je to izrekao s lakvom uvjerljivou, da je to

  iznerviralo Spencera. Na sve je ostavljalo prokleto veliki dojam to tko je ona bila, meutim, Spenceru tonikad nije bilo vano. Zaprosio ju je jer mu se svidala, jer je bila inteligentna, puna ivota i zato to je mislioda bi mogli voditi zanimljiv ivot i na kraju, zbog toga jer je uvjerio sebe da je voli. Ali nikada nije o njojrazmiljao na taj nain. To mu je bilo jasno od poetka. Zato je cijele godine i oklijevao da je pita hoe li seudati za njega. A onda je odjednom zakljuio da bi mogao. Ali prevario se i to sad? I dalje nije znaoodgovor.Zato je to sve toliko vano, George? Kakve to veze ima tko joj je otac?ali se? Ne eni bilo koju djevojku, eni se odreenim stilom ivota, imenom, utjecajnom obitelji. Ne

  moe samo tako ui i izai iz jednog ivota kao to je njezin. Ve e pronai nainda ti to naplate, pa ak ako to i ne uine, tvoje e ime biti zaprljano odavde do Kalifornije. Kada je toizrekao, Spencer se sjetio roditelja. Bit e strano razoarani, ali nije se mogao oeniti s njom samo da bi

 • njima ugodio.Mogu ivjeti s tim, ako moram. Ali da li je mogao? A to ako Crvstal nije bila ona prava? to ako je sve to

  bila samo mladenaka zanesenost? Konano, gotovo da je nije ni poznavao. Stvar se svodi na ovo, da livolim Elizabeth ili ne? Istinu govorei, George, ne znam. Kako je mogu voljeti kada sam od glave do petezaljubljen u nekog drugog?Mislim da to mora izbiti sebi iz glave i urazumiti se. Hajdemo, plaam veeru. Popij nekoliko aica, poi

  u krevet i za Boga miloga nemoj joj to vie spominjati. Za nekoliko dana e se osjeati bolje. Vjerojatno je upitanju upravo ono to je i ona mislila. Uplaio si se. To se svima dogaa. Ali Spencer nije bio ba siguran uto. Te je noi bar mirno spavao, a ujutro je vidio u The New York Timesu biljeku o svojim zarukama i jednulijepu Elizabethinu fotografiju snimljenu u Washingtonu na oevoj promociji. Sve je opet postalo stvarno idok je iao na posao pitao se nije li George bio u pravu, nije li trebalo jednostavno Crvstal izbiti iz glave. Alito e joj za Boga miloga rei? Da je pogrijeio? Da je ipak ne voli? Da se mora oeniti s nekom drugom? Ato e biti s Crvstal? Bio joj je potreban, to jest, netko joj je bio potreban. To nee biti fer prema njoj, a pripomisli da je se mora odrei, srce ga je zaboljelo. Ali nita joj nije morao rei.Tog je dana u San Franciscu Crvstal vidjela vijest o zarukama u novinama. On se toga uope nije sjetio dokse rvao sa svojom dilemom. Upravo je ruala s ostalim osobljem, kada joj je Pearl dodala Chronicle,znatieljno je pogledavi. Ali ona nije bila toliko iznenadena koliko Crvstal kada je ugledala Spencerovonasmijeeno lice u novinama.

  Nisu li oni bili ovdje prije neku veer? Mislim da sam ih sluila. Pearl se zamislila. Uvijek su na njuostavljali veliki dojam oni o kojima je itala u novinama. Mislim da je bila subota. Ona je bila nekako punasebe, ali sjeam se da je on bio vrlo fin. Poludio je za tobom. Trebala si mu vidjeti lice dok si pjevala.Crvstal je osjetila kako joj ruke postaju ledene, a prsti su joj drhtali dok joj je vraala novine. Dovoljno jeproitala. Pisalo je da e se Spencer Hill, iz New Yorka, vjenati s kerkom suca Barclaya, Elizabeth i da suobje obitelji doletjele u grad za DanZahvalnosti da proslave zaruke na prijemu za etiri stotine uzvanika u zgradi na Broadwayu. Hedda Hopperje izjavila da je prijem bio nezaboravan, da je bio posluen kavijar i ampanjac i da je buffct zasjenio ak ionaj iz Bijele kue. Za mlade su svirali Artie Shaw i njegov sastav sve do ranog jutra. Svadba je zakazana zalipanj, a vjenanicu gospodice Barclay sait e osobno Priscilla iz Bostona. Crystal je s nevjericom zurila usvoj tanjur. Nije joj ni spomenuo da se zaruio. Rekao joj je samo da je voli. I da e se vratiti u Kalifornju.Slagao ju je. I dok se svega sjeala to joj je govorio, srce samo to joj se nije raspuklo od bola. Vjerovalamu je.Jesi li ikada ranije ula za njega? raspitivala se Pearl, paljivo vaui hranu. U posljednje vrijeme se neto

  udebljala, ali i dalje je bila odlina plesaica.Ne odmahnu Crystal glavom i ode isprazniti tanjur. Bio je pun, ali ona vie nije bila gladna. Te je noi

  izgarala pjevajui, pokuavajui ne mjsliti na njega, ali za to nije bilo nade. On je bio sve i sva na to jemogla misliti, a dva dana kasnije kada ju je nazvao, malo je nedostajalo da ne prihvati poziv, ali gospoaCastagna je bila uporna. Meugradskal Povikala je, zadivljena, a Crystali su se ruke tresle dok je uzimalaslualicu.Da?Spencer, ovdje.estitam. Srce samo to joj nije prestalo kucati kada je izgovorila tu rije, a njemu je odmah sve postalo

  jasno. Barclayevi su vijest o zarukama dali i u lokalne novine. elio joj je to sam rei, ali sada je biloprekasno. Vc je znala.Vratio sam se u New York da raskinem, kunem ti se. One noi kada sam se vratio ak sam joj to i rekao.Pretpostavljam kako ste oboje zakljuili da ti to u stvari nisi ozbiljno mislio.Nije bilo tako... ja... ne znam kako da ti objasnim.Ni ne mora. Zeljela je biti ljuta na njega i bila je, pa ipak sada, dok ga je sluala, osjeala je samo

  beskrajnu tugu. Izgubila je toliko ljudi do kojih joj je bilo stalo, on je bio samo jo jedan od njih. Otiao je.Otiao je zauvijek iz njezinog ivota. Kao i ostali. Ali ovaj put je moglo biti drugaije. Nita mi ne duguje,Spencere.Nije u tome stvar... Crystal, volim te... Nita joj gore nije mogao rei poto je vidjela obavijest o zarukama.

  Ne elimoteavati stvari. elim samo da to zna. Moda su nai ivoti bili suvie daleko jedan od drugoga. Nikadanismo imali prilike da se bolje upoznamo... Kakav bijedan izgovor. Instinktivno je znao da bi se odlinoslagali, da su savreno jedno drugom odgovarali. Ali odluio se za hladnu realnost umjesto za njenu iluziju.Sve se toliko zapetljalo kada sam se vratio ovamo. U to vrijeme mu je izgledala strano nestvarna, ali dok jesada s njom razgovarao telefonom udio je da je ponovo zagrli i osjcti uz sebe.

 • A ona je, na drugom kraju veze, dok ga je sluala, tiho plakala. eljela ga je mrziti, ali nije. Sigurno jeizuzetna osoba.Trenulak je oklijevao, elei joj rei istinu, rei koliko mu je ona vie znaila od Elizabeth, pa ipak to nijebilo stvarno. Nije moglo biti. On to nije mogao dozvoliti. To je sasvim drugaije od onoga to smo ti i jaosjeali. Nema u tome one arolije.Ali zato se onda eni s njom? Nita vie nije razumjela. Sve ju je to strano zbunjivalo.Da budem iskren, nisam siguran. Moda zato to je bilo previe sloeno da to ne uinim.

  To ba nije neki razlog da se ovjek oeni. I sam je to znao, tako da nije znao ta bi joj odgovorio.Znam. Znam da ovo zvui ludo, ali pisat u ti... da vidim kako si... da li te mogu nazvati ponekad? Muila

  ga je pomisao da bi je mogao opet izgubiti. To vie nije smio dozvoliti. Morao je znati da li je s njom sve uredu i nai joj se pri ruci ako joj zatreba, ali ona to nije htjela.Suze su joj se opet kotrljale niz obraze kada je odmahnula glavom. Bolje nemoj... uskoro e se oeniti.Ionako izmeu nas nikada nieg nije ni bilo. Samo san. Ne elim te vie uti. Samo bi me podsjetilo na onoto smo mogli imati. To je bilo tono, ali osjetio je jo veu potitenost saznavi da ne eli vie imati ikakveveze s njim.Hoe li me nazvati ako ti ita bude potrebno?Kao na primjer? Osmjehnula se kroz suze. to kae na ugovor za snimanje u Hollywoodu? Ima li koji?Svakako... 1 on se nasmijeio kroz suze. Sve za tebe. Sve osim onoga to su oboje eljeli vie od samogivota. A on je zeznuo stvar kad je zakljuio da je Elizabeth ona prava. Poslije razgovora s Crystal vie nijebio siguran u to. Moda je bila u pravu to mu je rekla da je vie ne zove. Poelio je da se ukrca u slijedeiavion samo da bi bio s njom, ali ni jednoj to nije mogao prirediti, moraoje pokuati da sa Elizabeth sve ispadne dobro. Bar toliko joj je dugovao. A nije elio ni Crvstal tako netouiniti. Pretpostavljam da u uskoro viati tvoje ime na svijetleim reklamama... ili u kupovati tvoje ploe.Ozbiljno je to mislio. Jednog dana, moda. Ali ona nije sada o tome razmiljala. Mislila je samo na njega ikoliko e joj nedostajati. Drago mi je to sam te ponovo vidjela... unato svemu ovome... vrijedilo je. Bar jeimala neto o emu je mogla sanjariti. Bar ga je vidjela. Bila u njegovom naruju. Dodirivala ga. A i rekaojoj je da je voli.Ne znam kako uope to sada moe rei. Osjeam se kao obini baraba... a posebno zbog toga to si sve

  saznala iz novina.Ona slegnu ramenima. Moda to sada i nije bilo vano. Moda nita vie nije bilo vano. On nikada nije biodio njezinog ivota. Bio je samo san, od poetka do kraja... ali divan san. Zatim je, alei to ne moe bitijaka, opet poela plakati, ali tako joj je bilo teko rei mu zbogom, znajui da je to zauvijek. Nadam se dae biti sretan.1 ja se nadam. Po glasu bi mu se reklo da ba nije bio uvjeren u to. Obeaj da e me nazvati ako ti netobudc potrebno. Ozbiljno to mislim, Crvstal. Znao je da vie nema nikoga, osim Websterovih, a oni joj nisumogli biti od velike pomoi.Sa mnom e biti sve u redu. Osmjehnula se, borei se sa suzama. ilava sam ja.Da... znam to... samo bih elio da ne mora biti. Zasluuje nekog sjajnog tko bi vodio rauna o tebi. elio

  je da doda volio bih da ja budem taj ali to bi bilo previe okrutno, i sasvim besmisleno za oboje. Svjestan davie nije ostalo to rei: Zbogom, Crvstal, volim te. U oima su mu se pojavile suze i jedva je uo njezineposljednje proaptane rijei.

  I ja tebe volim, Spencere... Veza se prekinula, nestala je. Zauvijek.Napisao joj je jedno pismo u kojem joj je rekao koliko mu je ao i koliko mu je znaila i koliko se namuioda sve to pretoi u rijei, ali pismo se vratilo neotvoreno, bez odgovora. Nije znao da li se preselila, alivjerojatno nije. Bila je samo dovoljno mudra da ne zapoinje neto to ni jedno od njih nije moglo zavriti.Znala je da sve to mora ostaviti za sobom. Nije bilo lako. To je bila najtea stvar koju je ikad uinila, osimnaputanja rana i doline, ali primorala je sebe da ga pokua zaboraviti. Nije ak vie htjela ni pjevati pjesmekoje je pjevala onu veer kada se vratio da je vidi.Sve ju je podsjealo na njega, svako jutro, svaki dan, svaka no, svaka pjesma, svaki zalazak sunca. Svakibudni trenutak provodila je mislei na njega. Proteklih godina imala je samo svoje snove, ali sada je imalamnogo vie od toga to joj je ivot inilo samo jo beskrajno bolnijim. Upoznala je tonu boju njegovihoiju, miris kose, njegove usne, dodir njegovih ruku, zvuk glasa dok je aptao. A sada je sve to moralazaboraviti. Imala je cijeli ivot pred sobom i nikoga koga bi voljela, ali imala je darove koje joj je Bogdarovao, kako ju je esto podsjeala gospoa Castagna i Pearl koja ju je opet podsjeala da Hoolywood joeka na nju. Ali sada, bez Spencera, nita od toga nije izgledalo osobito vano.

 • 22.Za Spencera su se stvari konano opet sredile. Mnogo je mislio na Crvstal, ali vrsto je odluio da do krajaispuni ono na to se obavezao. Za Boi je otiao s Elizabeth u Palm Beach i opet je poeo hvatati korijene ustvarnosti. Neprestano je mislio o tome kako bi trebalo pisati Crvstali, ali to vie nikada nije uinio. Znao jeda Crvstal eli da je ostavi na miru, a on je osjeao preveliku krivicu da bi ita poduzeo. Elizabeth je prelapreko svega, bila je previe velikoduna da bi opet spomenula tu njegovu greku.Boi su lijepo proveli unato svemu i vratili su se s Floride odmorni i preplanuli. Do vjenanja ih je dijelilosamo jo est mjeseci.Cijelo to vrijeme Elizabeth ga je vodala po prijemima u New Yorku i kratila mu vrijeme estim odlascima uposjet njezinim roditeljima u Washingtonu. Tog proljea nije uope imao vremena razmiljati o bilo emu,ali Crvstal mu je neprestano izjedala misli i to ee nego ranije, a on se svim silama tome ppirao. Nije imalonikakvog smisla gubiti razum zbog nje. Gotovo svakog dana ponavljao je sebi da je pravilno postupio.Gospoa Barclav je otila u San Francisco poetkom svibnja, kako bi nadgledala zavretak priprema. Trebalisu se vjenati u katedrali Grace, to je bila Elizabethina elja, a prijem se trebao odrati u hotelu St. Francis.eljela je da ga prirede kod kue, ali je takoder htjela preko sedam stotina ljudi, tako da nisu imali drugogizbora nego da za to odaberu neki hotel. Predvidjeli su etrnaest djevera i dvanaest djeverua. ekalo ga jevjenanje o kakvima je samo itao u novinama, ali nikad ni na jednom nije bio.U San Francisco je odletio u lipnju, s Elizabeth, dan nakon zavretka njezine kole. Dala je treu godinu i ujesen se trebala prebaciti na Kolumbiju, kako bi mogla diplomirati nakon vjenanja. To je bio jedini uvjetkoji je njezin otac postavio prije no to je pristao na vjenanje. elio je da Elizabeth diplomira i bilo mu jesamo ao to cijeli studij nee zavriti na Vassaru. Ali Elizabeth je samo eljela biti sa svojim muem. Uavionu su bili dobro raspoloeni i Spencer je znao da ga po dolasku u Kaliforniju ekaju bezbrojni prijemi.Do vjenanja su imali jo tjedan dana. Zakazano je bilb za sedamnaesti lipanj, a na medeni mjesec su trebaliotii na Havaje. Jedva je ekala i jo prije tjedan dana zaneseno je izjavila da stavlja Spencera na dijetu prijevjenanja. Ncmilosrdno ju je zadirkivao zbog toga u avionu, govorei kako vie ne moe biti odgovoran zasvoje postupke. Ali mogunosti su im bile jo ogranienije nego ranije. Njezin otac mu je rezervirao sobu uklubu Bohemian, kao i svim djeverima koji nisu bili odavde, a meu njima i Georgu iz Spencerovekancelarije. Jo se sjeao kako mu je George samouvjereno govorio da pravilno postupa, a sada je i on u tovjerovao. Sve dok nije sletio u San Francisco.Opet je poeo danonono misliti na Crvstal. Sada mu je bila tako blizu i on ju je oajniki clio vidjeti. Alinekako se ipak uspijevao oduprijeti. Pio je vie nego obino i sam sebi savjetovao da to ne ini. To bi bilodoista okrutno prema njoj i on se duom i srcem zadubio u planove oko vjenanja i posvetio divnimprijemima koji su svakog dana prireivani u njihovu ast.Ili su na prijeme u Atherton, VVoodside i na nekoliko u San Franciscu, a Barclavcvi su priredili veeru uoivjenanja u klubu Pacific Union. Spencer je momaku veer proslavio dan ranije. Ian mu ga je priredio.Naruio je ak i nekoliko striptizeta, ampanjac je tekao u potocima i Spencer se uspjeno odupro elji da naputu kui svrati do Harrvja i ponovo Crvstali izjavi ljubav. Nepovezano je to pokuao objasniti Ianu, ali ondase sjetio da to ne bi smio uiniti. Sve je u redu, sinko iscerio se Ian, mi ampanjac uvijek pijemo izkristalnih aa. Smjestili su ga u krevet u klubu gdje je odsjeo, a slijedeeg dana na probnoj veeri Spencerje dobro pazio da se ponovo ne napije. Kao uostalom i svi drugi. Elizabeth je zraila u ruiastoj satenskojveernjoj haljini. Nikada nije bila ljepa. Majka joj je kupila nekoliko ekskluzivnih toaleta u VVashingtonu iNew Yorku, kosa joj je bila neto dua i imala je francuske uvojke, koji su otkrivali nevjerojatne dijamantnenaunice koje suj'oj roditelji darovali za vjenanje. Spencer je dobio sat Patck Philippe i kutiju za cigarete od platine ukraenusafirima i dijamantima. On je njima poklonio zlatnu kutiju u koju je bio ugraviran stih iz pjesme za koju jeznao da mnogo znai sucu Barclavu. A Elizabethi je dao ogrlicu od rubina i naunice koje su ile uz nju, akoje e morati nekoliko godina otplaivati. Znao je koliko je voljela rubine, a i bila je naviknuta na najbolje.Dok joj se tu veer osmjehivao u klubu Pacific Union, postalo mu je jasno da ih je zasluila.Vjenanje se trebalo odrati sutra u podne i djeveri su napustili klub Bohemian u limuzinama koje su stvorilekonvoj. Mlada je stigla u crkvu u Rollsu svog pokojnog djedA, iz 1937. koji je jo bio u savrenom stanju.Barclayovi su ga jedino koristili u izuzelnim prilikama, Elizabeth je sva sjala od sree dok su je dvijesluavke i batler smjeiali u auto i paljivo savijali njezin etrnaest stopa dug lep. Otac je zurio u nju unijemom divljenju. Imala je krunu od ipke, ukraenu siunim biserima, a u njoj, paljivo ukomponirana,bila je njezina elegantna mala tijara. Tanak francuski veo u naborima je padao oko nje poput magle, aipkana haljina s visokim ovratnikom isticala je njenu krhkost. Haljina je bila nevjerojatna, dan je bio

 • nevjerojatan, trenutak nezaboravan, dok ih je voza vozio u katedralu Grace, a djeca na ulici pokazivalaprstima na mladu. Izgledala je predivno i njezin otac morao je potiskivati suze dok su sveano hodili sveblie napjevu Lohengrina, a djeji hor pjevao kao skup malih andela.Spencer ju je promatrao kako se pribliava, dok mu je srce snano tuklo. Ovo je bio trenutak na koji suekali. Konano je oao. Sve je bilo napravljeno. A kada mu se nasmijeila kroz veo, bio je uvjeren da jepostupio kako treba. Izgledala je ljupko. I za nekoliko trenutaka postat e njegova ena. Zauvijek.Zatim su krenuli natrag prolazom izmeu klupa, praeni djeveruama i djeverima, osmjehujui seprijateljima, a zatim su se morali u nedogled rukovati. Tek poslije jedan sat napustili su crkvu, a u jedan itrideset stigli su u hotel Sveti Francis. Tamo su ih ekali novinari. Takvo vjenanje San Francisco nije vidiove godinama, tako da su ulice zakrile skupine ljudi koje su ekale na dolazak limuzina. Bilo je oiglednoda je ona vana linost. Pohitali su u hotel, gdje su cijelo poslijepodne plesali, jeli i pili. Spenceru je vieputa palo na pamet kako njegovo vjenanje pomalo lii na politiki prijem. Bilo je Ijudi koji su doli izWashingtona i New Yorka. Oaki nekoliko drugih sudaca Vrhovnog suda, kao i svi vieniji demokrati iz Kalifornije. ak su primili telegramod predsjednika Trumana osobno.U est sati se konano otila presvui i skinuti haljinu koju nikada vie nee obul Trenutak je tuno gledalau nju, sjeajui se beskrajnih sati proba, paljivih dotjerivanja, a sada e morati da je odloi, da je uva zasvoje keri. Kad je sila, na sebi je imala bijelo svileno odijelo i predivan eir od Chanela. Gosti su ihzasipali ruinim laticama dok su odlazili. Do aerodroma su se dovezli u starom Rollsu. Za Havaje je trebalopoletjeti tek u osam, tako da su svratili u restoran na pie. Elizabeth je pogledala mua i pobjedniki seosmjehnula.E pa mali i to smo obavili.Bilo je predivno, draga. Nagnuo se i poljubio je. Nikada neu zaboraviti kako si izgledala u onoj haljini.Bilo mi ju je teko skinuti. Bilo mi je nekako udno poslije svih onih briga i uzbuenja oko nje, da je vie

  nikada neu obui. Raznjeila se i bila nekako nostalgina i te noi je spavala na njegovom ramenu zavrijeme leta, a on se sretno osmjehivao, uvjeren da je voli. Putovali su na Havaje, a poslije toga trebali su sepridruiti njezinim roditeljima na jezcru Tahoe na tjedan dana, prije no to se sudac Barclav vrati uVashington, a oni u New York da potrae stan. Odluili su da se ona useli kod njega dok ne nau ono to sueljeli. eljela je ivjeti na Park Avenue, to je bilo preskupo za njegov dep, ali ona je uporno zahtijevala dai sama sudjeluje u plaanju stana. Kada je napunila dvadeset jednu godinu dobila je vlastiti fond, ali on seosjeao neugodno zbog toga. Kako se jo nisu dogovorili, odluili su da e biti najednostavnije da se useli knjemu dok se stvari ne srede. A i nije imala vremena traiti stan, jer je bila u Vassaru.Bio je uvjeren da e sve ii glatko, dok je ona spavala i oni se postojano pribliavali Honoluluu. Odsjeli su uHalekulani na Waikikiu i dani su prolazili za tren, dok su leali na plai i nekoliko puta na dan se vraali usobu da vode ljubav. Njezin otac im je sredio da za to vrijeme budu lanovi kluba Outrigger Cane i jednomih je pozvao da vidi kako su, unato eninom protivljenju. Ona je smatrala da bi ih trebalo ostaviti na miru,ali on je elio saznati kako su i jedva je ekao da dou na jezero Tahoe.Vratili su se dvadeset treeg lipnja, sretni i preplanuli od sunca. Sudac Barclay je na aerodromu ostavio zanjih auto i Spencer jevozio do jezera, istog onog dana kada je Pearl u novinama pokazala Crvstal slike s njihovog vjenanja.Namjeravala je to odavno uiniti. U lanku se spominjala Elizabethina nevjerojatna haljina i lep dugetrnaest stopa. Crvstal je osjetila bol u grudima dok je itala pojedinosti i dugo vrcmena je provela zurei usliku na kojoj je Spencer drao Elizabeth za ruku i smijeio se.Zgodan su par, zar ne? Pearl jo nije zaboravila da su prole zime posjetili klub. Odlino je pamtila lica i

  imena, tako da se jo sjeala kako je u novinama itala i o njihovim zarukama, negde oko Dana Zahvalnosti.Crvstal joj nije odgovorila. Samo je presavila novine i vratila joj ih, pokuavi zaboraviti kako ga jo voli.Dan je bio sumoran i te noi je rano olila kui. Vidjelo se da joj nije dobro, a Harryju je rekla da ima uasnuglavobolju. Tu vccr su ionako imali dovoljno zabavljaa, a veina stalnih gostiju ionako nije bila u gradu.Harryjev klub je postao vrlo popularan i to dobrim dijelom zahvaljujui njoj i njezinoj sve veoj slavi kaopjevaici.Dok je te noi leala u krevetu, pokuavajui zaboraviti slike koje je vidjela u novinama, Elizabeth i Spenccrsu sjedili pokraj jezera i razgovarali. Njezini roditelji su ve otili u krevet, bilo je kasno, ali uvijek su imalitoliko toga rei jedno drugom. Upravo su razgovarali o nekim stvarima koje je njezin otac rekao oMcCarthvjevom lovu na vjetice. On je mislio da su mnoge optube bile neopravdane i Elizabeth ga je sadazadirkivala, nazivajui ga sanjarom.To je sranje, Elizabeth. Komitet Kue tri okolo i optuuje nevine ljude da su komunisti. To je

  poniavajue!

 • Kako moe biti tako uvjeren da su nevini? Osmjehivala se. Potpuno se slagala sa svojim ocem.Za Boga miloga, ne moe cijela zemlja biti crvena. A osim toga, to se nikoga ne tie.Kako to moe rei znajui za nemire na Dalekom lstoku? Komunizam je najvea prijetnja dananjem

  svijetu. Zar eli da doe do jo jednog rata?Ne. Ali mi trenutno ne razgovaramo o ratu. Ve o stavovima u naoj zemlji. to se dogodilo sa slobodom

  izbora? to je sUstavom? Nije volio s njom razgovarati o politici. Vie mu se sviala dok su vodili ljubav, drali se za rukeili jednostavno sjedili na mjeseini. U svakom sluaju, ne slaem se s tvojim ocem. Ve su satima o tomerazgovarali, a iza njih je bio i dugi put sHavaja, kao i vonja do jezera, tako da je bio iscrpljen. Hajdemo u krevet.I dalje se ne slaem s tobom nasmijala se.Moda, ali bar e imati na to drugo misliti, osim na politiku. Osmjehnula se i krenula za njim natrag kui,

  ali on je te noi bio preumoran da bi s njom vodio ljubav, a i uznemiren to se vratio u San Francisco. Uvijekkada bi bio u tom gradu sjetio bi se Crvstal.Ali slijedeeg dana, dok su se skijali na jezeru, nije je se nijednom sjetio, kao ni za vrijeme veere na koju subili pozvani i neki prijatelji Barclavevih. Dan poslije toga svi su bili zaprepateni vjestima iz Koreje. U prvimah su to nazvali policijskom akcijom vlade, ali Spenceru je to vie mirisalo na rat. Odmah je poeloregrutiranje mladia i pozivanje rezervista. Kada je uo vijesti, odmah je shvatio to to za njega znai,okrenuo se eni koja se uasnula kada je ula.to si uinio? Razrogaila je one svoje smede oi i samo to nije zaplakala.Mislio sam da jc svejedno, a i elio sam zadrati status. Ostao je u rezervi, a sada su pozivali rezerviste.

  Svaki as mogli su ga poslati u Koreju.Moe li sada istupiti?Sada je kasno. Nije ni bio svjestan koliko je bilo kasno. U uredu ga je ve ekao telegram u kojem su ga

  pozivali da se vrati u oruane snage. George Montgomerv ga je nazvao tog poslijepodneva i Spencer je totuno javio Elizabethi. Nije se plaio otii. ak je, nekim udom, elio otii, ali bilo mu je strano ao zbognje. Bili su u braku svega dva tjedna i on je ve morao otii u Koreju. Nareeno mu je da se javi u Fort Ord uMonterevu i na raspolaganju je imao dva dana da doe do tamo. Elizabeth je bila u oku, a sudac Barclavvrlo ozbiljan kada je uo novosti.eli li da te pokuam izvui, sine?Ne, gospodine. Hvala vam. Ve sam sluio na Pacifiku. Ne bi bilo pravedno da izbjegavam svoju dunost.

  Kada su takve stvari bile u pitanju nikada se nije dvoumio, ali Elizabeth se krvavo prepirala s njim te noi.Tek su se vjenali i nije htjela da ga izgubi. Ali Spencer je ostao nepokolebljiv. Uvjeren sam da e se vrlobrzo zavriti, mila. Nije u pitanju rat, ve policijska akcija.To je jedno te isto! Cvilila je ona. Zato ne dozvoli tati da ti to sredi? Bjesnila je na njega, ak je i od oca

  traila da joj pomogne, ali on nita nije htio poduuzeti dok ga Spencer nezamoli. U stvari, divio mu se zbog onog to je inio. Jedino mu je bilo ao keri. Samo to je skinulavjenanicu, a on je ve odlazio u rat. ak je i njemu to izgledalo prokleto nefer, ali jedino dobro koje jemoglo proizai iz toga, bar je on tako mislio, bilo je to to e od nje traiti da se vrati u Vassar, poto eSpencer ionako biti odsutan. Preostala joj je samo jedna godina, a i imat e to raditi dok Spencer bude uKoreji. Obavio je potrebne telefonske razgovore s Vassarom slijedeeg dan. Kada joj je javio da je za nju svesredio, uspio ju je samo jo vie uznemiriti. Elizabeth je jecala u svojoj sobi alei se zbog okrutnostisudbine. U nekoliko dana sve to je eljela iscurilo joj je kroz prste. Uspjela se udati za njega, a on je sadaodlazio u rat, a ona se vraala u kolu, kao da se nita nije dogodilo, kao da se njihovo vjenanje nije niodralo. Otac joj ak nije ni dozvoljavao da ostane u New Yorku i ivi u Spencerovom stanu.Spencere, ne elim da ide.Draga, moram. Njeno je vodio ljubav s njom i potajno prieljkivao da nije uvijek toliko paljiva. Volio bi

  da ostane u drugom stanju. Imala bi bar o emu razmiljati, neto iekivati, a i on bi imao neem joznaajnijem da se vrati kui. Ali uvijek je upotrebljavala dijafragmu, a u presudnim danima u mjesecu, ak jei njega tjerala da koristi prezervative. Nikada nije ulazila u rizik, ali ovaj put se nije s njom prepirao. Imali sudrugih briga. On se morao javiti u Fort Ord, a ona se za nekoliko dana vraala s roditeljima u Washington.Zar ne mogu ostati s tobom bar dok si u Montereyu?Nee mi ak dozvoliti ni da te vidim. Nema svrhe. Vrati se s mamom i tatom i opusti se malo prije povratka

  u kolu i dok se okrene, ja u ve doi kui. Kad god hoe moc otii u New York vikendima i biti ustanu. Za nju je to sve bilo kao komar, a njemu je na neki nain bilo strano ao, premda je jedva ekao daode. Na odreden nain je uivao u ratnom prijateljstvu, a prola godina koju je proveo za radnim stolom uWall Streetu bila je prilino dosadna, premda to nikome nije rekao. Nema sumnje da nikome ne bi priznao, a

 • ponajmanje njoj, ali osjeao je uzbuenje pri pomisli da e ii u Koreju.Odvezla se s njim do Montereva i posle dugog, proplakanog rastanka, vratila se na jezero svojim roditeljima.Za dva dana trebala je odletjeti u Washington. U to vrijeme Spencer je ve naveliko polazio teaj zaobnavljanje znanja iz borbenih vjetina. Nijeak bio u prilici ni da je pozove prije no to je otila, a Elizabeth je, dok je sjedila izmeu svojih roditeljavraajui se na istok, ronila gorke suze za muem. Majka ju je suosjeajno milovala po ruci i dodavala jojnova pakovanja maramica, a otac je put uglavnom prespavao. Bio je umoran, a na povratku ga je ekalomnogo posla. Za sve njih to e biti vrlo dugo ljeto. Elizabeth se samo nadala da rat u Koreji nee potrajati.eljela je poeti ivot sa svojim muem.

  23.Spencer je u Fort Ordu ostao sedam tjedana, svladavao je prepreke i uvjebavao vojne vjetine. Nije seprestajao uditi koliko toga je zaboravio za pet godina, ali kako su tjedni prolazili, osjeao je da opet postajesve vri i zdraviji; inilo se da je njegovo tijelo manje toga zaboravilo od njegovog uma. Svaku veersruio bi se iscrpljen na krevet, preumoran za bilo kakav pokret, preumoran za razgovar, jelo ili da nazoveenu. Morao je uloiti napor da je pozove svakih nekoliko dana kako ne bi previe brinula. Ali Elizabeth nijebila toliko zabrinuta, vie se alila. Bila je bijesna na njega to je otiao, a mogao je ostati kod kue, da ide sprijema na prijem. Ona nije tako zamiljala prve dane braka. Ali tko je mogao znati da e doi do rata uKoreji koji e sve promijeniti. Na neki neobian nain, za njega je rat bio izbavljenje, ali izbavljenje za kojenije mislio da e ga poeljeti. Kada ju je oenio bio je siguran da je to ono to eli, ali sada, ponekad kada bije nazvao, imao je osjeaj da razgovara s potpunim strancem. Priala mu je o prijemima na koje je odlazila soevim prijateljima i o veeri u Bijeloj kui s Trumanovima. I Elizabeth je prolazila kroz neko neobinorazdoblje, bila je udana, ali kao i da nije. Otila je kod nekih prijatelja u Virginiju, a slijedeeg tjedna majkaju je trebala vratiti u Vassar.Strano mi nedostaje, mili. Zvuala je nekako mlae nego ranije i on se osmjehnuo.

  1 ti meni. Uskoro u biti kod kue. Ali ni jedno od njih nije znalo kada e to biti. Mogli su proi mjeseci iligodine, a ve i sama pomisao na to bi je rastuila. Nije eljela da se vrati u Vassar, nijeeljela da on ode i vie puta ga je pokudila to je ostao u rezervi, ali sada je bilo prekasno. teta je uinjena,vratio se u vojsku.Dobio je dva tjeda odsustva prije no to isplovi, ali mu je rceno da mora ostati u krugu od dvije stotinemilja, u sluaju ako odlue da ga ranije poalju. Nije osjeao ni najmanju elju da to kae Elizabethi, jer onae eljeti da doe, a on je smatrao da nema svrhe. Nekako u to vrijeme morat e se vratiti u Vassar, tako dae se oboje samo nepotrebno opet na rastanku uzbuditi, a ako ga ranije pozovu da se vrati, ona e se gorkorazoarati. Na kraju joj je ipak rekao za odsustvo i ona se sloila da nema smisla da dolazi, kada e je svakitren moda morati ostaviti. Predloila je da za to vrijeme bude u kui u San Franciscu, na to je on samozamiljeno kimnuo.Jesi li sigurna da tvoji roditelji nee imati nita protiv? Nije se elio nametati poto u kui nitko nije

  trenutno boravio. Nije elio da pomisle kako koristi priliku da se uvali.Ne priaj gluposti, sada si lan obitelji. Pitat u u mamu ako ba eli, ali sigurna sam da e se i ona sloiti.

  Kada ju je Elizabeth pitala, Priscilla Barclav je pourila na telefon; inzistirala je da Spencer bude u toj kui.Kada Barclavevi nisu boravili u kui o njoj su se brinuli domar i jedna stara Kineskinja koja je kod njihradila ve godinama.Osjeaj se kao kod kue. Bilo joj je strano to mora opet u rat, ali jo vie od njega alila je ker. Elizabeth

  se jadno osjeala od kada se rastala od Spencera u Kaliforniji. Laknut e im kada je poalju natrag u kolu.Bar e imati ime zaokupiti panju dok bude ekala da joj se mu vrati iz Koreje.Spencer je iznajmio auto i odvezao se u grad, a zatim se uselio u jednu od elegantnih gostinjskih soba. Naraspolaganju je imao dva tjedna bez ikakvih obaveza; osjetio je pravo olakanje kada je napustio deke skojima je proveo posljednje vrijeme i taj svijet vojnikih izama i metalnih ploica oko vrata. Brinulo ga jeono to je uo o toj akciji u Koreji. Sve mu je to bilo nalik na mali prljavi rat, a njemu se ba i nije vraalo naPacifik. Bio je devet godina stariji nego prvi put kada je kretao u rat i u trideset prvoj nije vie jedva ekao dase iskae i razmee hrabrou. Sada je imao previe toga zbog ega je vrijedilo ivjeti, tako da mu se junakasmrt u nekoj udnoj zemlji nije inila posebno privlanom, premda je bilo trenutaka kada je osjeaouzbuenje to e opet biti slobodan. Kada je saznao novosti pozvao je pravniku firmu u kojoj jeradio; svi stariji partneri su bili krajnje ljubazni, poeljeli mu sreu i stavili mu do znanja da e ga ekati, tojesl da e ga posao ekati, kada se ovo zavri. Ali i o tome e morati razmisliti. Poslije ove pauze vie nijebio siguran da se eli vratiti u VVall Street. I dalje ga je daleko vie zanimalo kriminalistiko pravo, a tamo

 • se neem slinom nije mogao nadati. U svakom sluaju morat e s Elizabeth porazgovarati o tome, prijenegoli donese bilo kakvu drastinu odluku. Medutim, sumnjao je da e ona eljeti da se on vrati u istu firmuu Wall Streetu.Spencer je otiao na jednu dugu etnju po gradu prvog poslijepodneva kada je doao u San Francisco. Bilo jetoplo kolovoko poslijepodne i Crystal je toga dana napunila devetnaest godina. U restoranu je s prijateljimapodijelila malu rodendansku tortu, a Harry joj je dao slobodnu veer; ak je kupila i bocu ampanjca danazdravi s gospoom Castagnom. Nedavno se preselila u jednu od boljih soba, poto je ovjek koji jeprodavao osiguranja pozvan da se javi u vojsku i bio poslan u Koreju. Soba je bila neto vea i prozor jegledao na siuni kut neijeg vrta. Inae se nita drugo nije znaajnije promijenilo. I dalje je pjevala kodHarryja i imala je dosta uspjeha, pa ak je dobila i nekoliko pohvala u novinama. Pozvali su je takoder dapjeva na nekoliko pomodnih prijema.Boyd i Hiroko su je dva puta posjetili, zajedno s malom Jane, kada je Hiroko dolazila na pregled kod drYoshikawe. Beba im se rodila prije mjesec dana, ali ovaj put nije bilo nikog da joj pomogne. Bio je djeak,ali krenuo je s nogama naprijed i umro je prije no to je Boyd uspio da dovede pomo. Morao je da ode akdo babice u Calistogu i da ostavi Hiroko samu s Jane. Imali su sree to je babica uope pristala da doe, nijcjoj rekao da mu je ena Japanka, i to joj je spasila ivot. Ali i poslije mjesec dana jo je leala u krevetu, aCrystal je obeala da e doi i obii je, ali plaila se povratka u dolinu, ak i samo da posjeti prijateljicu.Znala je da Tom i dalje odrava vezu s Boydovom sestrom, ali joj je Hiroko u posljednjem pismu javila da seprijavio za Koreju. Pozvali su i Boyda, ali posljednjih nekoliko godina patio je od astme, tako da su ga ovajput odbili, to i nije bilo tako loe. Hiroki bi bilo strano teko da ju je morao ostaviti sa susjedima koji su sei dalje neprijateljski odnosili prema njoj. I poslije pet godina od zavretka rata nita se nije promijenilo.Mrnja koju su osjeali prema njoj nije izblijedila. Bili su zlopamtila hladnih srdaca, posebno sada,kada je poeo sukob u Koreji. Za njih je to sve bilo isto, Koreanac, Japanac, veina ih nije znala razliku.Crvstal je leala na krevetu, poto se pozdravila s gospoom Castagnom; poslije dvije ae ampanjca bila jeizuzetno sretna dok je razmiljala o svom ivotu. Pitala se gdje li je sada Spencer, ako se opet prijavio u rat.Premda to i nije bilo vano. Otiao je iz njezinog ivota. Vie nije postojao. Osim u njezinom srcu u kojem jeuvijek bio. Nije mogla odoljeti, a da se ne zapita da li je sretan u braku. Pokuala je da u ovom trenutku nerazmilja o njemu, ali to nikada nije bilo lako, a poslije ampanjca lako joj se uvukao u misli i ona jepopustila, kao da tim razmiljanjem o njemu sama sebe asti za roendan.Tu je no u njezinoj sobi bilo izuzetno toplo, tako da je odluila poi u etnju u North Beach. Ljudi su sjediliu restoranima i stajali po plonicima i priali na talijanskom. Djcca su trkarala okolo, lovila se i bjeala odmajki u vreloj noi, to ju je na trenutak podsjetilo na vlastito djetinjstvo i Jareda koji ju je zadirkivao. Nasebi je imala traperice, staru koulju i kaubojske izme, a kosa joj je bila pokupljena u pletenicu koja jc joj jepadala niz leda; krenula je u prodavaonicu na uglu da kupi sladoled.Sretan roendan promrmljala je sebi u bradu i polako krenula natrag prema kui gospoe Castagne.

  Sladoled joj je kapao, a ona se borila da se to manje zaprlja, sama sebe podsjeajui na dijete dok senaginjala naprijed kako joj sladoled ne bi kapao po izmama i osmjehivala djevojici koja ju je promatrala.Visokog, tamnokosog vojnika koji ju je promatrao iz daljine nije, meutim, primijetila. U velikoj kui je biousamljen i tu veer je mnoge milje prepjeaio, mislei na nju i svoju enu, pavi prvi put poslije mnogovremena u iskuenje da se vrati i vidi Crvstal. Ali zadovoljio se tim da samo proe pored kue za koju jeznao da je u njoj nekada stanovala, onda kada ju je sreo neposredno poslijle Dana Zahvalnosti. Pretpostavioje da je na poslu, kao to je i trebala biti, tako da mu je srce zakucalo kao pomahnitalo kada ju je ugledao.Imao je dojam da je opet ugledao san, djevojku u plavim trapericama i kaubojskim izmama, koja je stajalaiznad ahta i jela sladoled; nije bio siguran da li joj treba prii. Dok je zurio u nju izgledala mu je poputdjjevojice. Osjetila je da je promatra, okrenula se i sledila, a sladoled joj je ispao iz ruke. Ispravila se izagledala se u njega, a zatim pojurila prema kui gospoe Castagne, medutim, uspio je da prije nje stigne doulaznog stepenita.

  Crvstal, stani... Nije znao to da joj kae, ali sada je bilo prekasno. Znao je da je mora vidjeti.Spencere, nemoj... Okrenula se prema njemu, a u oima joj se nazirala sva udnja koju je osjeala i on je u

  tom trenutku postao svjestan kakvu je greku napravio to ju je ostavio. Ne izustivi ni rije ispruio je ruku idotakao njezinu, Crvstal je eljela da mu se odupre, ali nije mogla. Crvstal... molim te... Preklinjao je. Bioje svjestan samo toga da mora s njom razgovarati, makar na trenutak, vidjeti je, drati je u naruju i biti unjczinoj blizini. Podigla je pogled prema njemu i oboje shvatie da je sve jo tu, gdje su ga ostavili, samo jojae. Bez i jedne rijei privukao ju je u naruje, a ona mu se ovog puta nije oduprijela.Bilo mu je jasno da je ispao prava budala to je posluao Elizabeth i Georga, a i sebe. Pogrijeio je to seoenio njome, kada je jedino elio Crystal. Pokuao je postupiti ispravno, a unato svemu, nije to uinio. Uovom je trenutku jedino elio ovu djevojku platinaste kose i oiju boje lavande. Djevojku koju je volio ve

 • etiri godine.to emo sada, Spencere? proaputala je u njegovom naruju.Ne znam. Pretpostavljam da emo uzeti ono to nam se prua, i nastaviti da uzimamo onoliko dugo dok

  budemo mogli. Kao da su privrenost koju su osjeali jedno prema drugom pokupili tamo gdje su je ostavili.Dok je promatrao Crvslal ni jednom se nije sjetio Elizabeth.Zato si se vratio ovamo? Mislila je na mjesto gdje je ivjela, a ne na San Francisco.Morao sam. elio sam te ponovo vidjeti ili barem mjesto na kojem sam te posljednji put vidio.I to onda? Tuno je podigla pogled prema njemu, dok su je naputali snaga i volja da mu se odupre,

  ostavljajui za sobom samo ljubav koju je osjeala prema njcmu jo od njihovog prvog susreta. Sada sioenjen. O vjenanju je itala u novinama. Gdje je... tvoja ena? Bilo J'OJ je teko da izgovori tu rije, ali jeipak uspjela sebe prisiliti da je kae. Sada je lako mogla zamisliti to bi se dogodilo da je raskinuo zaruke.Oboje su o tome razmiljali dok ju je promatrao i drao je za ruku udei da je poljubi.U New Yorku je. Nije ak elio ni da izgovori njezino ime u Crystalinom prisustvu. Za nekoliko dana

  odlazim za Koreju, imao sam malo slobodnog vremena... ja... Boe, Crvstal, ne znamto da ti kaem... osjeam se kao posljednja baraba. Pogrijeio sam. Sada sam toga svjeslan. To je prokletoteko rei neposredno poslije vjenanja. Mislio sam da postupam ispravno. Uvjerio sam sebe u to. elio samvjerovati da je tako, ali dok tebe gledam, osjeam vrtoglavicu... cijeli moj ivot okree se naopako. Trebaosam prolog studenog pobjei s tobom i poslati do davola ono to svi smatraju da je 'ispravno' i plemenito.Samo to smo se zaruili... mislio sam... oh Boe... nita vie ne znam. Vidjelo se da pati.Ali ona ga oine pogledom, u njezinim oima boje lavande nazirao se bijes. Zareala je na njega, ali on jenije krivio zbog toga. A gdje sam ja u svemu tome, Spencere? Igrat emo se dok si na odsustvu?... kadadobije slobodni vikend?... kada se uspije izvui? to e biti sa mnom? S mojim ivotom, kada me ostavi?Zarekla se da ga vie ne eli vidjeti, da to nee uiniti ak ni ako bude u prilici, u to je oduvijek sumnjala.Nije imalo smisla. Izabrao je i ona je odluila da potuje njegov izbor, ak ako on to i ne bude inio. Zato muje i vratila neotvoreno pismo. Na to si tono mislio? Vidjelo se da je bijesna, ali Spenceru to nije bilovano, samo ga je jo vie privlaila. Da se malo zabavi prije odlaska? E, pa na to slobodno zaboravi. Idi dodavola... ili se vrati k njoj... to e ionako uiniti, kao i proli put.Pogledao ju je sav nesretan, nije mogao porei ono to je upravo rekla, iako je to htio. elio je da joj obeada se nee vratiti Elizabeth, ali bili su vjenani i on nije znao to da uini da to promjeni. Nije joj mogao reida je s njihovim brakom gotovo prije no to je uope i poeo. Ali upravo je na to mislio i elio. elio jezauvijek ostati s Crvstal. Ne mogu ti nita obeati. Trenutno ti ne mogu ponuditi nita osim sebe samog. Ato vjerojatno nije mnogo... Ali to je sve to imam, to i injenica da te volim.to to treba znaiti? Oi su joj bile pune suza dok ga je promatrala, a glas dubok i hrapav. I ja tebe volim.

  Pa to onda? Gdje e nas to odvesti est mjeseci od sada?Za sada... Tuno se osmjehnuo, nije ju elio povrijediti, a i pitao se nije li pogrijeio to je doao, ali

  jednostavno nije mogao odoljeti. Za sada ti mogu obeati samo gomilu pisama iz Koreje... moda e ihovog puta proitati. Okrenula se od njega kako ne bi primijetio da plae. Bio je tako zgodan i ona ga je vetako dugo voljela, a kada je opet podigla pogled prema njemu, shvatila je da u dubini srca uope ne brine toje oenjen. Bio je njezin, u tomtrenutku i bit e jo neko vrijeme i moda je jednostavno trebalo uzeti ono to im se prualo i zadrati to, dokne ode za Koreju.Crvstal pognu glavu, razmiljajui o onome to je rekao, a onda se lagano ponovo okrenu i pogleda ga.Voljela bih da ti mogu rei da ode... Nije zavrila reenicu.Otii u ako to eli. Uinit u sve to eli... i sanjati o tebi do kraja ivota... Da li je to ono to eli,

  Crystal? Pogledao ju je i dodirnuo joj obraz svojim dugakim njenim prstima dok je tiho govorio. Volio juje. Sve bi za nju uinio. To je bila upravo onakva ljubav o kojoj je prije odredenog vremena govorioElizabethi. Ljubav kakvu njih dvoje nikada nisu doivjeli, i nikada ni nee, sada je to znao.Ona samo odmahnu glavom, proirui kroz njega pogledom u kojem se vidjelo nijemo oboavanje. Ne, tonije ono to elim. Bila je iskrena, kao i uvijek, jedva ju je uo, ali sav je uzdrhtao kada je to izgovorila.Moda je ovo sve na to imamo pravo... ovih nekoliko dana... nekoliko posuenih trenutaka... Nije izgledalomnogo, ali to je bilo sve to su imali i oboje su smatrali da vrijedi pokuati.Moda emo jednog dana imati i neto vie od ovoga... ali to ti jo ne mogu obeati. Nita ti ne mogu

  obeati. Ne znam to e se dogoditi. Bio je uznemiren, ali je elio biti poten prema njoj. Nekako udno muse osmjehnula, uhvatila ga za ruku i lagano krenula uz stepenice kue gospode Castagne.Ja znam.

  Ponovo se osjeao kao posve mlad mladi dok je za njom ulazio u kuu i dalje je drei za ruku ipromatrajui grivu zlatne kose i njezino vitko tijelo koje se uspinjalo stpenicama neposredno ispred njega.

 • Okrenula se samo jednom da stavi prst na usta dajui mu znak da bude tih. Izvadila je klju iz depatraperica i propustila ga u sobu. Nije eljela da ih gospoa Castagna uje. Sigurno bi im priredila scenu. Nijevoljela da djevojke dovode mukarce u sobe, niti mukarce da dovode ene. To se s vremena na vrijemedogaalo, ali kada bi saznala, to se gotovo redovno dogadalo, jer ih je ekala da se vrate kui u svojoj sobi uprizemlju, strano bi se usprotivila.Skini cipele proapta Crystal, skidajui kaubojske izme iz kojih proviri par crvenih arapa koje su nekada

  pripadale njezinom bratu. Potom se osmjehnula Spenceru i sjela na rub kreveta; opet je izgledala kao posvemala djevojica. Bilo je trenutaka kada sesasvim lako prisjeao djeteta kakvo je nekada bila, a onda bi sasvim iznenada postajala ponovo vrlo poeljnadjevojka.Lagano se spustio na krevet pored nje; cijelo vrijeme joj njeno apui. Stidljivo se osmjehnula kada joj jedodirnuo kosu, a potom je poljubio. Bio je to njean poljubac, poljubac pun udnje i zahvalnosti to jepristala i prihvatila ono malo to joj je mogao pruiti. Toliko te volim... polako joj je aputao u kosu, takosi lijepa... dobra... Sve ga je boljelo koliko ju je elio i svom svojom snagom morao je da se opire kako jojne bi strgnuo odjeu. Ali kada je ukoene prste zavukao u prorez njezine koulje primijetio je da se trgla.Povukao se, pitajui se to je to uinio, ali ona ga je odmah potom vatreno poljubila i primorala sebe da mudozvoli da je dodiruje. Paljivo ju je promatrao, strahujui da je ne uplai, uvjeren da je nevina. Plai li se?Odmahnula je glavom i sklopila oi, a on ju je njeno poloio na krevet i poeo lagano svlaiti. Zastao jeupravo onoliko koliko mu je bilo potrebno da navue zastore; leala je gola i divna na svom uskom krevetu;tada se i on svukao i pomogao joj da se zavue pod pokriva. Sjetio se koliko je bila stidljiva dok je bila malai nije elio da je posrami, zaplai ili povrijedi. elio je da joj u svemu ugodi, elio je da to bude trenutak kojie oboje kasnije uvijek cijeniti. Bila je ak i ljepa no to je sanjao, a kada je konano prodro u nju oboje sutiho zastenjali. Migoljila mu se u naruju, a on je nije prestajao ljubiti, grliti i njeno joj aputati koliko jevoli. Dugo su ostali zagrljeni, a kada je doao kraj, privukao ju je jo blie k sebi, kao da e postati jednotijelo i jedna dua ako je bude dovoljno dugo drao u naruju, koje nita nee moi rastaviti.Leala je pospano u njegovom zagrljaju i on se namrti kada primijeti jednu jedinu suzu kako joj se kotrljaniz obraz. Crvstal... je li sve u redu? A onda osjetivi stranu krivicu: Da li ali? Nije imao to da jojponudi, nije imao pravo... ali znao je koliko je voli.Odmahnula je glavom i nasmijeila mu se kroz suze, a zatim proaptala: Ne alim... volim te.to onda nije u redu?Sve je u redu. Ponovo je odmahnula glavom, ali sjeanje na Toma ju je na trenutak svu obuzelo, premda je

  ovo bilo neto doista drugo.Ispriaj mi. Povukao ju je jo blie k sebi, a njezine suze poee kapati na njegovo golo rame. Obrisala ih

  je, ali one nastavie samo jo bre dolaziti. Zabrinuo se i obujmio je rukama. Toliko joj je bio potreban, bila je tako ranjiva,mlada i nije imala nikog tko bi se brinuo o njoj osim njega. To nije bilo u redu, jer e je i on uskoro moratinapustiti. Neu te pustiti dok mi ne ispria o emu razmilja.Razmiljala sam o tome koliko sam sretna. Osmjehnula mu se kroz suze, ali joj nije povjerovao.Gotovo da si me prevarila. Ali mogao bih se zakleti da si plakala. Volio je da biti s njom, volio je opojni

  miris njezinog tijela i njezinu svilenu kosu. Volio je sve na njoj. Neto ti se dogodilo, je li tako? Glas mu jebio tako njean da je jo jae zaplakala. Sumnjao je, ali se nije usudio pitati je. Meutim, priu o tome kakoje pola za Tomom Parkerom ponijevi oevu puku nije zaboravio.Gledajui ga tuno, samo je kimnula.eli li da priamo o tome?

  Odmahnula je glavom poput djeteta. Ne mogu... bilo je suvie grozno...Vjerujem da je. Ali to sada nije vano, malena ljubavi. to god da je bilo, prolo je. A moda e ti biti lake

  ako mi ispria.Dugo ga je oklijevajui promatrala, pitajui se to e misliti o njoj ako mu kae da ju je Tom silovao. Aonda, u poetku oklijevajui, ali konano uvjerena da mu moe vjerovati, ispria mu uasnu priu. Leao jenepokretno, drei je u zagrljaju, pustivi je da mu sve kae dok se pripijala uz njega i jecala. pencerove oisu sijevale dok ju je sluao, ali glas mu je bio njean i ljubazan i ona osjeti sigurnost leei u njegovomnaruju.Trebala si ga ubiti. Prava teta to to nisi uinila. Mislim da bih ja to uinio da sam bio tamo. Ozbiljno je to

  mislio, ali ona divlje odmahne glavom. Sada je znala da to ne bi bilo u redu. Ali za Jareda je bilo kasno.Pogrijeila sam... da nisam... da... Nije imala snage da to ponovi, ak ni pred Spencerom. Da to nisam

  uinila, on ne bi ubio Jareda... Oh, Spencere... za sve sam ja bila kriva... ja sam ga ubila. Nije prestajalajecati u njegovom naruju, a on ju je ljubio i grlio.

 • Nisi ti kriva. Nita ti nisi kriva... to je bio nesretan sluaj, za koji je bio kriv Tom, a ne ti. On ga je ubio,Crvstal, ne ti. On te je silovao i ni za to nisi ti kriva. Dua mu je gorila i od same pomisli na ono to sedogodilo, a ruke su mu se same od sebe stezale doksu mu pred oima promicale slike... pod staje... iscereno lice nad njom... njegova brutalnost... i kako joj ubijabrata.Poslije odreenog vremena Crystal sva slomljena podie pogled prema Spenceru. Zeljela sam ga ubiti.eljela sam ga povrijediti isto onako bolno kao to je on mene povrijedio... a to je nije bilo u redu... i Jared jezbog toga umro. On je platio ceh, kao i ona, izgubila je brata, dom, obitelj. Bila je to prokleto velika cijenaza grijehe Toma Parkera i Spenceru odmah bi jasno da bi on povukao obara da je bio na njezinom mjestu, abio je mnogo bolji strijelac od nje.Mora na sve to zaboraviti. Nita vie ne moe promijeniti. Preostaje ti samo da odlui kako to vie nee

  vui svuda sa sobom.To nikada neu moi. Ono to sam uinila usmrtilo je mog brata.To nije tono. Sjeo je u krevetu, a ona se sklupala pokraj njega. Prebacio joj je ruku preko ramena. Ti,

  Crvstal, nita nisi uinila. Razumije li? Ponovo je odmahnula glavom i on je instinktivno osjetio da jenikada u to nee uvjeriti. To e je cijelog ivota progoniti i u potaji e vjerovati da je sama kriva to ju jeTom silovao, iz razloga koje nije znala objasniti, kao to se iz oiglednih razloga osjeala kao da je samaubila brata. To uvjerenje joj je promijenilo ivot, a Spencer nije elio i dalje na nju utjecati.Od sada mora gledati ispred sebe i mora razmiljati o svemu dobrom to te jo eka. Predivno pjeva i

  jednog dana moe napraviti veliku karijeru. A onda nastavi osmjehnuvi se. Sada ima i mene. Natrenutak... dan... ili moda za cijeli ivot.Uzvratila mu je osmjeh i njeno ga poljubila u obraz, a on joj uzvratio poljubivi je strastveno u usta. Dok suse ljubili, oboje su se pitali to e se dogoditi, to e im budunost donijeti, to jest da li e im ita donijeti.Sve ovo to se dogaalo medu njima bilo je sasvim novo. Poslije dueg vremena uspjela se smiriti, prestalaje plakati i privila se uz njega.Zar stvarno misli da bih jednog dana mogla postati slavna?Teko je u to bilo povjerovati, ali svialo joj se kako zvui, a i on je izgleda bio uvjeren u tu mogunost, to

  joj je posebno bilo po volji.Da, mislim. Stvarno. Ima nevjerojatan glas. Jednog e dana biti velika zvijezda, Crystal. Doista u to

  vjerujem.Ne znam kako. Hollywood joj se inio udaljen mnogo svjetlosnih godina od San Francisca, ali nije

  zaboravila na svoje snove i svidalo joj se ono to je radila.Ne uri. Tek si na poetku. Za tebe ivot tek poinje. Kada bude u mojim godinama, ljudi e ekati na ulici

  da bi te uli. Ona se na to nasmija i pone ga zadirkivati dok ga je njezina duga plava kosa milovala poramenu.Hvala, djede...Malo potovanja prcma starijima. Ali njegova ruka koja ju joj je dodirivala butinu traila je njezinu punu

  panju i trenutak kasnije opet je leala u njegovom zagrljaju, zaboravivi na sve drugo dok mu se predavalasvim srcem. eljela je samo ono to su upravo doivljavali, ak je i Hollywood blijedio pred onim to jedoivjela sa Spencerom.Tu je no spavala u njegovom naruju, tiho diui, lica kao u djeteta, s glavom na njegovom ramenu, to muje priinjavalo neobino zadovoljstvo. Znao je da je upravo ovo ono za to je ivio.Ujutro su otili u dugu etnju i na doruak. Razdragano mu je priala o Harryjevom restoranu i o tome kolikovoli tamo pjevati. Kao da su oduvijek bili zajedno, Spencer joj se smijeio i sluao je. Stidljiva djevojica jenestala i pred njim je bila ena o kakvoj je oduvijek sanjao.Izgledali su kao mladenci i nitko nikada ne bi mogao ni naslutiti da je on bio oenjen drugom enom. Crystalje sva sretna avrljala, a on se smijao i saginjao da je poljubi. Divio se svemu to bi rekla. Za promjenu, nijegovorila o politici ili o stvarima oko kojih se prepirao s Elizabeth. Priala je o stvarnom ivotu i stvarimakoje su njima oboma bile vane, i Spencery i Cryslal.Poslije toga su se vratili u sobu i opet vodili ljubav, a tog poslijepodneva kada ju je otpratio na posao,zaprepastio se koliko mu je nedostajala. Svaki sat koji je proveo bez nje bio mu je muan; vratio se doBarclavjevih po stvari kako bi se preselio k njoj za vrijeme boravka u San Franciscu. Dok se pakovao natrenutak se sjetio Elizabeth. Ali ona mu u tom trenutku uope nije bila vana. Nita mu nije bilo vano. OsimCrystal.Ostavivi Crystal tu veer na poslu, javio se Elizabeth, smatrajui dunou da to uini. Probudio ju je iakoje bilo tek pola jedanaest. Rekla mu je da se dosauje i uinilo mu se da je tuna kada ga je upitala kadakree za Koreju.

 • Jo nemam vijesti. Pozvat u te kada saznam. A onda joj je rekao da e prijei kod prijatelja, jer je u kuiBarclavjevih suvie usamljen. Osmjehivala se dok je s njim razgovarala, a on joj je obeao da e je zanckoliko dana ponovo nazvati. Ako bude eljela neka ostavi poruku za njega kod kue. S vremena navrijeme zvat e da provjeri ima li kakva poruka za njega. Glas mu je bio hladan, ali ona to izgleda nijeprimijeivala.Pola sata kasnije ponovo je iziao iz kue. A na Elizabeth je potpuno zaboravio, kao da je otila iz njegovogivota. Kao da nikada i nisu bili u braku. Odbio je da razmilja o tome, dok je tu veer sluao Crvstal kakopjeva, znajui da pjeva samo za njega. Kada je zavrila, pjeice su se vratili do kue u ulici Green. Nikadanije bio sretniji u ivotu, a ona je bila tako ljupka u haljini cvjetnog dezena. Svoje satenske toalete ostavljalaje na poslu. Nosila ih je samo kada je pjevala, sada je ponovo bila mlada, s putenom kosom i bez minkedok ga je promatrala sa smirenim osmjehom na licu. Kao da je zaboravila na svu tugu od kada je on ponovouetao u njezin ivot. Njihov cijeli svijet svodio se na njih same.Spencere njeno ga je oslovila, hoe li mi pisati kada ode?Svakako. Ali oboje su znali da e se morati suoiti s njegovi brakom kada se vrati. A Spencer jo nije znaoto e uiniti. ivio je od danas do sutra i Crvstal nije nita vie od toga traila od njega. Ovaj put joj nijeobeao nita to nije mogao ispuniti, nita od nje nije krio. Znali su samo za ono to su trenutno imali, a utoku dva kratka tjedna, to je bilo savreno.

  24.Spencer se vratio u Monterey treeg rujna i dva dana kasnije trebao je odletjeti za Taegu preko Tokija, aliprije no to je otiao, vratio se u San Francisco da jo jednu no provede s Crystal. Harry joj je dao slobodnuveer, tako da su sate i sate proveli u etnji i prii drei se za ruke. Nisu eljeli da se ta no ikada zavrl iudjeli su da zapamte svaki trenutak koji su proveli zajedno. Ni jedno od njih nije imalo za im aliti.Savreno su se slagali.

  Nije ti ao, reci? Uvijek je brinuo kako je njoj, ali za nekoliko sati nee moi za nju gotovo nita uiniti.Morat e biti jaka za vrijeme njegovog odsustva, a moda i zauvijek nakon toga. Ali njoj snage nijenedostajalo. Jedino je alio to nije bilo nikoga tko bi na nju pazio, onako kao to bi on, da moe, volio.Ne, nije mi ao. Previe te volim da bih zbog neeg alila. Osmjehnula mu se. Bila je smirena i kao da je za

  ova dva tjedna provedena s njim strano odrasla. Bilo joj je lijepo s njim, a noi koje su proveli zajedno bilesu ispunjene ljubavlju. Premda e mi strano nedostajati. Pogledavi ga zabrinuto, doda: uvaj se,Spencere... nemoj dozvoliti da ti se neto dogodi.Nee mi se nita dogoditi, ludice. Bit e sve u redu. Vratit u se dok trepne okom. Ni jedno od njih nije

  znalo to e se dogoditi kada se vrati iz Koreje. Jednostavnih odgovora kao da nije bilo, a moda ih nikada inee biti. Pitao se nee li moda, kada bude daleko od obje, moi jasnije prouiti stvari. Znao je da e nakraju ipak neto morati poduzeti. Nisu mogli ovako nastaviti u nedogled. Crystal nije jo nita obeao u vezis budunou niti je to ona od njega traila. Od njega je eljela samo ono to joj jepruio za prola dva tjedna od kada ju je sreo na ulici dok je jela sladoled kojim je sebe astila za roendan.Opet su se vratili u njezinu sobu i vodili ljubav posljednji put; u njezinim su oima zablistale suze kad sepoeo oblaiti. Bilo joj je teko to ga je morala gledati u uniformi; kradomice je sila niz stepenice za njimkada je krenuo natrag za Monterev, ostavi stajati u spavaici i bosa na ulaznom stepenitu.

  Vrati se unutra. Nazvat u te kada stignem. Ponovo je aptao. Cijela dva tjedna uspjeno su izbjegavaligospou Castagnu.Volim te. Zagrcnula se od suza izgovarajui te rijei, a on ju je zagrlio, elei da njezin lik zauvijek utisne u

  sjeanje i tijelo elio je da se sjea njega i ova dva tjedna koje su zajedno proveli, u sluaju da se nikada viene vrati. Konano, iao je u rat i sam Bog je znao to e se dogoditi.Volim te, Crvstal. To je bilo sve to joj je mogao rei, dok je urio niz stepenice i nestajo iza ugla gdje je

  ostavio auto. Trenutak kasnije, mahnuo joj je odlazei, a ona se tiho popela u sobu koja je bez njega bila takoprazna. Otiao je i ona je znala da ga moda nikada vie nee vidjeti, premda ga sigurno nikada neezaboraviti. Bio joj je previe vrijedan i nije bilo nade da e ga njezino srce ikada zaboraviti, bez obzira to sedogodilo.Pozvao ju je kada je stigao u Monterev. Kucnuo je trenutak. Trebao je krenuti tog jutra u pola jedanaest.Poslije nje pozvao je Elizabeth i morao se zadovoljiti time da joj ostavi poruku. Bila je na predavanju i to muje bilo pravo olakanje. Danima ju je izbjegavao, pozivajui je samo kada je morao. Teko mu je biloglumiti, previe ga je dobro poznavala. Odmah bi uolla nevolju, tono znala kakvog je raspoloenja,prouavala svaku reenicu. Ali bar do sada, iako je znao da bi se trebao uasno osjeati zbog toga, uspjevaoju je zavarati. To nije uope namjeravao, ali svi njegovi planovi pali su u vodu onog trenutka kada je ugledao

 • Crvstal. Morao je biti s njom, sve dok je mu je htjela dozvoliti da ostane pokraj nje. A svaki trenutak s njombio mu je dragocjen.I dok je iz Montereva poletio za Hickam Field na Havajima, Spencer je pogledao kroz prozor i vidioposljednje obrise Zapadne obale; jedino mu je Crvstal bila na pameti. Djevojka iz njegovih snova, ena kojuje nerazumno volio.U istom tom trenutku ona je promatrala nebo, znajui da daleko na jugu on upravo odlazi u rat. Molila se zanjegovu sigurnost,sklopila oi, a zatim se, potiskujuci suze, vratila tiho u sobu koju je dva tjedna dijelila sa Spcncerom.Odjednom joj se inilo kao da su u pitanju bili samo trenuci. Toliko toga ostalo je neizreeno, toliko toga sueljcli uiniti, a nisu imali vremena. Htio je da odu do doline, ali Crvstal je bila protiv toga. Koliko god da jeeljela vidjeti Boyda, Hiroko i Jane, nije imala ni najmanju elju da naleti na majku, sestru ili Toma. Nijeosjeala potrebu da se tamo vrati, ak ni dva tjedna kasnije kada ju je Boyd pozvao s pumpne stanice da jojpriopi kako joj je baka umrla.Baku Minervu namjeravali su sahraniti na ranu, blizu njezinog oca i Jareda. Umrla je u snu i Boyd joj jerekao kako je uo da se njezina mama strano uzbudila zbog toga, ali Crystal je samo stisla zube i zahvalilamu to joj je javio, rekavi da ipak nee doi.Hvala ti lo si mi javio. Zavrilo se jo jedno poglavlje. Jo jedan od njih je otiao. Od obilelji su joj jo

  samo ostale Becky i majka, a one su za nju bile mrtve. Kako je Hiroko?Opet je na nogama. Ali... mnogo je propatila... Zna... alila je za bebom koju je izgubila i poslije dva

  mjeseca nita je jo nije moglo utjeiti. Ovaj put joj je lijenik rekao da vie nee moi imati djece. Imat esamo Jane... malu Jane Keiko... bebu kojoj je Crystal uz Bovdovu pomo pomogla da doe na svijet. Njezinokume.

  Zalo ne doete u posjet? Nije mu rekla da je vidjela Spencera. To je bila njihova tajna.Moda i hoemo. A onda kao da oklijeva: Zna da je Tom otiao, zar ne? Prije dva tjedna je otiao za

  Koreju. Mislim da ti je sestra vrlo uznemirena zbog toga. Tako bar tvrdi moja sestra. A ja mislim da jepresretna to se rijeila te bitange. Nije se mogao svladati, ali Crystal je ostala potpuno hladna. Sve ih jemrzila, sve osim Boyda, Hiroko i Jane. Odavno ih je pretekla.Tko vodi ran?Tvoja mama i Becky, pretposlavljam. Imaju dovoljno radnika za sada, dok ih sve ne pozovu u vojsku. Sve

  je govorilo u prilog tome da e opet biti sve kao za vrijeme prolog rata. Poslije samo pet godina zatisja to jebilo doista okrutno. Ali bar Boyd nee nikamo otii. Bilo joj je drago zbog Hiroko da su ga odbili. Crystal,kako si?Dobro. Vuem se okolo i izgaram u pjesmi. Bilo je mnogo vie od toga, ali ona to nije eljela nikome rei,

  pa ak ni Websterovima. Navratite.Pokuat emo. Crystal... doista mi je ao tvoje bake. Gotovo da je zaboravila zbog ega ju je nazvao, a i on

  je, ali stari Petersen ga je pozivao da se vrati na posao i morao je brzo zavriti razgovor.Hvala, Boyde. Pozdravi Hiroko i Jane. I javi mi ako budete dolazili u San Francisco.Hoemo. On prekine vezu, a ona ostane zuriti u prazan hodnik gospoe Castagne.

  Neto se dogodilo? Pojavljivala se svaki put poput nekog duha kada bi joj se uinilo da je razgovor biozanimljiv.Crystal se okrcne prema njoj i uzdahne. Umrla mi je baka.Strano. Je li bila jako stara? Gospoa Castagna ju jealila. Bila je tako usamljena, a tako mlada, lijepa i

  pristojna.Mislim da je imala gotovo osamdeset. Ali izgledala je kao da joj je sto. Nikada vie nee vidjeti svoju

  unuku, ali Crystal nije eljela sada o tome razmiljati. Bilo je prekasno. Bake Minerve vie nije bilo. A ona jeimala ve dovoljno briga, Spencer je bio u Koreji.Hoe li ii kui na sahranu? Sve je eljela znati. Crystal odmahnu glavom. Mislim da neu.Nisi u dobrim odnosima sa svojom obitelji, je li tako? Nitko je nikada nije zvao, nili joj pisao, osim nekih

  Webstera, niti je ikada bilo gdje ila, osim posljednjih tjedana sa svojim mladiem kojeg je skrivala u sobi. Agospoa Castagna se pravila da to ne zna jer ju je voljela.Rekla sam vam da su moji roditelji mrtvi. Gospoda Castagna je kimnula, premda u to nikada nije

  povjerovala. Meutim, Crystalin pogled starici koja ju je promatrala nita nije otkrivao. Bila je ak starija odMinerve, ali puna ivota i jo dugo nije namjeravala umrijeti.Kako ti je prijatelj? Crystal joj u prvi mah nije odgovorila. Znala je da misli na Spencera, ali niim se nije

  odala dok je kretala uz stepenice prema svojoj sobi.Dobro je.Otiao je nekamo?

 • Zastala je na vrhu stepenita i tuno je pogledala, tako da je starici sve bilo jasno. Da. U Koreju.Starica kimnu i vrati se u kuhinju kako bi gledala kroz prozor. Zanimao ju je. Znala je da boravi gore, aliCrystal je tako dugo bila sama da ih je ostavila na miru, to je za nju bilo doista neuobiajeno. Crvstal ioi vevie od godinu dana nije pravila nikakve neprilike, a i on joj se inio pristojnim mladiem. Nije bilo lijepo to je spavala s njim, ali djevojka koja jeizgledala kao ona, bez roditelja, bez ikoga tko bi se brinuo o njoj, nije se trebalo uditi. A on je bio jedinimukarac s kojim je ikada vidjela Crystal. Sudei po izgledu i ponaanju bio je dobar i pristojan ovjek. Bateta to je otiao u rat. I ona se kao i Crystal nadala da e preivjeti. A gore, u svojoj sobi, Crystal je lealana svom uskom krevetu, kojeg je dijelila s njim, i plakala, molei se da ga opet vidi, da preivi i vrati se kuik njoj, moda ovaj put zauvijek.

  25.Slijedeih est mjeseci svima njima inili su se beskonanim; Crvstal je no na no pjevala u restoranu,Elizabeth je odlazila na predavanja, a Spencer je bio u Koreji. Objema im je pisao to je ee mogao, aliponekad bi ga uhvatila panika kada bi slao pisma. to ako pogrijei, ako pomijea pisma, ako napieElizabethinu adresu i Crvstalino ime, a njegova ena ipak dobije pismo? Ponekad je bio tako umoran da se tolako moglo dogoditi, ali ipak nijednom nije pogrijeio. Samo je mnogo brinuo zbog toga. I neprestano jemuio sebe u elji da doncse odluku.Rekao je Crvslal to osjea, koliko udi za njom i koliko je voli. Ali nita joj nije obeao za poslije rata. Jonije bio naisto to napraviti s Elizabethom, niti da li eli ili ne da se razvede od nje. Dobro je znao kolikovoli Crvstal, a takocr da e se morati jedne od njih dvije odrei, jer nije mogao ovako nastaviti u nedogled.Ali i Elizabethi je neto dugovao. Poeo je neto s njom i nije bila njezina krivica to je nije volio. Za tonitko nije bio kriv. Meutim, to je, nema sumnje, kompliciralo stvari, a trenutno je bio previe zaokupljentime da preivi rat da bi donio bilo kakvu odluku. Znao je da e to morati priekati dok se ne vrati kui, a umeduvremenu pisao je Elizabethi o onome to je vidio, o narodnim nonjama, spomenicima, obiajima,ljudima. Znao je da e nju to, zajedno s politikim implikacijama, zadiviti. Nije se moglo rei da je Crvstalbila manje svjesna stvari koje su se oko njc dogadale, ve su ih naprosto zanimale razliite stvari, a njemu jemnogo potrebnije bilo Crvstalino srce. Elizabeth mu je pisala o tome kako joj je studij dosadio, to je veznao na pamet, kao i o veerama koje su njezinirodilelji priredili za vrijeme raspusta. Nekoliko puta je posjetila Iana i Sarah u New Yorku, ali oni su bilizauzeti otvaranjem lovne sezone u Connecticutu, tako da su trenutno sve vikende provodili u Kentuckvjukupujui nove konje za Sarah. I vie puta Elizabeth je ponovila koliko joj je drago to nije ostala u drugomstanju. To je bilo upravo suprotno od onoga emu se Crvstal nadala, ali poto je situacija ve sama po sebibila toliko zapetljana, Spenceru je laknulo kada je saznao da nijedna od njih nije trudna.Elizabethina pisma podsjeala su na izvetaje o stanju kod kue. Crystalina su mu grijala duu i pomagalamu da ustraje.Elizabeth je diplomirala u lipnju i roditelji su se, razumije se, nali uz nju. Pozvala je i Spencerove roditelje izvuala je neizmjerno zadovoljna sama sobom to je i to konano prolo. Pismo je dobio za vrijeme boravkau Pusanu gdje je mislio da e umrijeti od vlage i vruine, pomaui svojim ljudima da se probiju uskimstazama izmedu polja rie. Vodili su ogorene bitke i esto mu je padalo na pamet da im tu uope nijemjesto. Znao je da e on i Elizabeth morati proi kroz prave bitke kada se vrati kui, ako jo budu u braku.Dok je razmiljao o ovome pisao joj je neto sasvim drugo, a ona pojma nije imala kakve mu se mislivrzmaju po glavi, niti to se dogodilo izmcu njega i Crvstal prije negoli je napustio San Francisco.Tog Ijeta, kada je Elizabeth otila na jezero, to je uvijek mila, Crystal je konano odluila posjetiti dolinu.Dugo je o tome razmiTjala, a poto je Tom Parker otiao odluila je okuati sreu. Trebala se suoiti samojo sa svojim bolnim sjeanjima na oca i Jareda. udno se osjeala dok je boravila u dolini izbjegavajuiran, ali nijednom nije poeljela vidjeti majku ili Becky.Nekoliko dana ostala je kod Websterovih i povratak joj je prijao; izleavala se na suncu i udisala mirisedoline. ak je primorala sebe da se proveze pored rana koji je bio zarastao u travu i izgledao naputen. Sviradnici s rana do tada su ve bili pozvani u vojsku i od Boyda je ula da majka dnevno unajmljujeMeksikance da im obraduju vinograde i kukuruz. Ona i Becky su na kraju prodale svu stoku. A Spencer jebio taj koji joj je kasnije pisao da je Tom poginuo pri pokuaju ponovnog osvajanja Seula i dok je italapismo, Crystal s osjeanjem krivice shvati da joj je drago. Nikada mu nee zaboraviti to joj je ubio brata.Pitala se kako je to Becky primila i da li e ostati na ranu sa svoje troje djece i majkom. I njoj je palo napamet da bi ga mogle ak i prodati. Tekajoj je bila i sama pomisao da se to moe dogoditi, ali ona vie nita tu nije mogla. Sada je to bio ivot koji su

 • vodili drugi, a ne ona. Ponekad joj je bilo teko zamisliti da je ikada tamo ivjela.Za Boi su Boyd i Hiroko konano doli da je uju kako pjeva. Bili su sretni i dobro su izgledali. Jane suostavili kod kue sa enom starog gospodina Petersona koja je jedva ekala da mala bude kod nje. Imala jetri i pol godine i vrlo je bila nalik Hiroki, sudei po slikama koje su joj pokazali. Vie od svega zadivio ih jeCrystalin izgled. Postala je jo vilkija, to je samo jo jae isticalo njezin divan stas. Odlazei esto u kinonauila je mnogo novih trikova. Najomiljeniji filmovi bili su joj AnAmerican in Paris i Born Yesterday, a iPearl ju je i dalje povremeno poduavala pjevanju i plesu. Medutim, ona je do tada ve nadmaila svojuprijateljicu.Boyd i Hiroko su bili iznenaeni snagom njezinog glasa. Crystal je pretvorila Harryjev noni klub u zlatnirudnik. ak se njome hvalio i pred svojim prijateljima, tako da se nije iznenadio kada su u restoran dola dvaagenta iz L.A. i dali Crystali svoju podsjetnicu, zamolivi je da ih nazove. Rekli su joj da ih potrai ako dodeu Hollywood i predloili joj da navrati na probno snimanje. Bio je kraj veljae i Crystal je bila izvan sebe oduzbuenja dok je pokazivala Pearl podsjetnicu, ali jo se nije osjeala spremnom da poe u Hollywood.Potajice, u stvari, htjela je priekati Spencera na istom mjestu gde ju je ostavio. U slijedeem pismu mu jeispriala za agente, a on ga je dobio mjesec dana kasnije, u oujku, dok je boravio u blizini trideset osmeparalele.Pitao se da li e otii u Hollywood i potrai ih. Jedan njegov dio elio je to uiniti, a drugi je htio priekati dase vrati iz Koreje prije no to pone novi ivot. Znao je da to nije fer od njega, ali poto je bio tako daleko,plaio se da e je izgubiti. Bila je mlada i predivna i imala je pravo ivjeti punim ivotom. Oajniki seplaio da e poeti ivot bez njega. Ali od toga uope nije trebalo strahovati. Dok ga je ekala, samo joj je doSpencera bilo stalo.Sada joj se rijee javljao, ali iz pisama je saznala da su se uvjeti pogorali i da stalni pokuaji da se stvoriprimirje nisu bili plodonosni, tako da je iz dana u dan bilo sve vie mrtvih i sve vie razocarenja. Spencerovapisma bila su sve mranija. Kao i ostali i on je elio da se taj rat zavri, a inilo im se da e trajati zauvijek.Crystal se zapanjila kada joj je napisao da je Elizabeth dola da ga posjeti u Tokio za vrijeme njegovaodsustva. Pisao je o njoj kao o nekome koga je sluajno upoznao, ali Crystal je osjetila stranuljubomoru i pri samoj pomisli da je bio s njom. Zato i ona nije mogla poi u Tokio? Tako je dugo ve bioodsutan, a ona ga je odano ekala i dalje stanujui kod gospoe Castagne i pjevajui u Harryjcvom klubu. Unjezinom ivotu nije bilo drugih mukaraca. Nikog nije eljela. Samo Spencera. I nijedan mukarac kojeg jeikada upoznala nije se mogao usporeivati s njim. Imala je dvadeset jednu godinu i bila neopisivo lijepa, anjega je voljela vie od svega. Jedina mana mu je bila ta da je bio oenjen. Pearl ju je kao svaka dobraprijateljica hrabrila da nae nckog drugog, ali uzalud. Crvstal nitko drugi nije zanimao, premda je imaladosta ponuda. Mukarci koji su dolazili k Harrvju da je uju kako pjeva ludili su za njom, neprestano jepozivajui da s njima izae, ali ona to nikada nije uinila. Bila je vjerna Spenceru.Iz godine u godinu kao da je postajala sve ljepa i ljepa i tog ljeta Harryju se inilo da nikada nije boljeizgledala. Dok je pjevala obavijao ju je neki sjaj koji je izazivao muk u prostoriji. Njezinu ljepotu samo sujo vie isticale njezina njenost i ljupkost. Harryja je zanimalo kako to da u njezinom ivotu ne postojinijedan mukarac i ponekada se pitao ne via li se kradomice s nekim, ali Crvstal nikada nije govorila osvom ljubavnom ivotu, tako da je Harry nikada nita nije pitao.A u Washingtonu, Elizabeth je poela raditi, pomagala je Istranom Komitetu za protuamerike aktivnosti.Potpuno se predala svom poslu koji je bio vrlo pcrspektivan. Samostalno su promijenili tokove nekolikoivota u Hollywoodu, a u svibnju, Elizabeth se posebno naljutila zbog svjedoenja poznate dramskespisateljice Lillian Hellman. Odbila je svjedoiti pod izgovorom da bi, premda ona osobno nije komunist,njezino svjedoenje moglo je utjecati na ivote ljudi s kojima radi i koje voli. Elizabeth je vodila duge nonerazgovore s ocem o tome i o svemu je obavjetavala Spencera u pismima, trudei se da mu objasni ime sebavi i to misli o McCarthyju. U pismima koja joj je pisao pazio je da ne dodirne tu temu i uglavnom seraspitivao o tome kako su ona i njezini roditelji, ali ne i kako joj je na poslu. Mrzio je ono to je radila. Znalaje da se on s tim ne slae, ali morala je da radi ono u to je vjerovala, a posao joj se uostalom sviao. I ni zato na svijetu ga ne bi napustila, osim moda kada bi se Spencer vratio kui i ponovo poeo raditi u WallStreetu. Meutim, namjeravala je da ga nagovori da se preseli u Washington. A u jesen 1952, odluila je dazauvijek otkae njegov stan. Kupila je kuu u Ulici N uGeorgetovvnu od novca iz svog fonda i veinu Spencerovih stvari spakovala u smede kutije. Bila je to lijepakua od opeka i savreno joj je odgovarala. Nalazila se u blizini boljih trgovina u Aveniji Wisconsin, tako daje s majkom odlazila da kupuje starine kada je imala vremena, a te zime u asopisu Look izile su slikenjezine kue i ona ih je poslala Spenceru. Dok je itao lanak, odjednom je shvatio da se ni na jednojfotografiji ne vidi nita njegovo. Pitao se to li je uinila s njegovim stvarima. I proeo ga je osjeaj daposlije rata vie nee imati dom u koji e se moi vratili. Nije ak znao ni gdje su ivjeli, nije mogao sebi

 • predstaviti tu kuu, osim onih dijelova koje je vidio u asopisu. A na slikama je izgledala tako sterilna isavrena. Nije ak mogao ni zamisliti da vodi ljubav s njom u maloj kitnjastoj spavaoj sobi u kojoj jepozirala. Kada je vidio te slike, samo je osjetio jo veu potrebu za Crvstalom i njezinom sobom kodgospoe Castagne, to je dovelo do toga da opet postane lud od brige to e uiniti kada se rat zavri. Da li jeimao bilo kakvu obavezu prema Liz? Ili jc trebao vodili rauna o sebi i uini ono to je elio?Elizabeth je i te godine, kao i obino, provela Boi s roditeljima u Palm Beachu, a poslije toga je opetodletjela u Tokio vidjeti Spencera. Plaio se ovog susreta i morao je cijelo vrijeme podsjeati sebe da mu jeona ipak ena. Dok su leali jedno pored drugog u krevetu, jedva je smogao snage da je dodirne. Samo jepriala o svom poslu i Jo McCarthyju.A da priamo o neem drugom predloi on pristojno. Bio je umoran i mrav i nije elio sluati o ratu to ga

  je vodila protiv zamiljenih komunista u McCarthyjevo ime. Njezin posao se sastojao u provjeravanju, akada ju je ovjek sluao mogao je pomisliti da je McCarthyjev aneo osvetnik, lo ga je samo jo vierastuilo. Znao je tko su pravi komunisti i bilo mu je dosta borbe s njima. U Koreji je sada bio ve vie oddvije godine i elio je da se vrati kui, ali postojee primirje ponovo je narueno, tako da je poeo vjerovatikako se nikad nee izvui iz Koreje. Od nje je elio samo malo lopline i udobnosti. Ali ona nije bila pravaena za to, to mu je postajalo sve jasnije. Jedva ga je primjeivala, razmiljala je samo o svom poslu,prijateljima i roditeljima. Njemu to sve uope nije bilo nalik braku, a ipak bio je oenjen njom, a ne sCrystalom.A kada je pokuao s njom razgovarati o ratu i svom razoarenju, glatko ga je prekinula kao da to uope nijebilo vano.Vratit e se u Wall Street prije no to trepne. U prvi mah joj nije odgovorio, ali joj je zato kasnije rekao

  kako je razmiljao o tome da li da se uope vrati tamo, tek da bi ispitao teren.Mislim da se neu vratiti. Zadovoljno je kimnula. To se odlino uklapalo u njezine planove. Ionako jeeljela da se za stalno preseli u Washington. Tamo joj se svialo.1 u Washingtonu ima dosta odlinih advokatskih firmi. Svidat e ti se, Spencere.Kada doem kui elio bih dobro promisliti o buduem ivotu. Ozbiljno ju je pogledao, doavi na trenutak

  u iskuenje da joj kae za Crvstal. Predugo se ve pretvarao i to ga je iscrpljivalo. Ali ovo nije bio pravitrenutak. Umjesto toga predloio je da izau da malo lutaju ulicama Tokija i uivaju u luksuzu hotelaImperial.Veina vojnika na odsudstvu ostala je na jezeru Biva, ali njezin im je otac rezervirao hotel. elio je da seprvoklasno provedu. Elizabeth je voljela spominjati oevu dareljivost. Ncprestano mu je priala o starinamakoje im je njezin otac kupio za novu kuu, o malom francuskom svjenjaku, perzijskom tepihu. Spenceru jeod svega toga bilo muka. Dok ju je sluao osjeao se kao varalica, jer se pretvarao da ga sve to zanima, da jezadovoljan i zahvalan. Potpisao je da e cijelog ivota biti zahvalan, sada mu je to bilo jasno, a dobro je znaoda to nije bilo ono to je elio. To ga je poniavalo i osjeao se manje vrijcdnim jer sc, kada su novac i mobili u pitanju, nije mogao s njima mjeriti. A Elizabethi i njezinim roditeljima samo je to bilo vano.Meutim, on nije osjeao ni najmanju elju da sc nadmee s njima. elio je voditi vlastiti ivot u svijetu ukojem e ga potovati. Ali nije mogao sada o tome govoriti, nekoliko dana prije no to e se vratiti u rat uKoreji. Sve o emu je govorila sada je izgledalo posve nevano. Viao je ene i djecu kako umiru, plakao jenad mrtvim bebama koje je nalazio pored puta i sahranjivao. Predugo je ve ivio s poljuljanim idealima idalekim snovima. A kada je pokuao da joj pria o tome, nije ga ak htjela ni posluati. Bila je posveusmjerena na samu sebe i potpuno nesvjesna agonija kroz koje je proao za prole dvije godine. Na kraju jeak zaalio to je doao i naao se s njom. Zakleo se da to vie nee ponoviti ako se rat nastavi. Priekat eda se vrati u Sjedinjene Drave kako bi raislio razlike koje su ih razdvajale. Ovdje je to sve izgledaloprevie nestvarno, previe neobino i na neki udan nain bilo previe bolno.Ovaj put se jo potiteniji vratio u rat. Kao da se otudio od svih, tako da se u njemu javila strana mrnjaprotiv Koreje i bijede koju je u njoj morao podnositi. U poetku je pokuao o tome pisati Crystali, ali kada biponovo proitao ono to je napisao, uvijek bi odluio da pismo ne poalje. Izgledalo je da samo cvili, da seponaa kao kukavica, to ne prilii pravom mukarcu. Tako je ona umjesto tih pisama tek povremeno, doistarijetko, dobijava kratke poruke da je jo iv, koje su se zavravale jednostavnim izjavama da je jo voli. Vienije bio u stanju ni s kim kontaktirati, pa ak ni s Crystal. Nije znao opisati koliko je stravino bio umoran,koliko ga je muila dizenterija, kako se demoralizirao zbog stalnog ubijanja, koliko ga je ljutilo umiranjeprijatelja. Konano se sve u njemu pobunilo i on je prestao pisati.Kada se to dogodilo, sudac Barclav je potegao vojne veze da provjere to je s njim i tako saznao da je itav,ali prezaposlen voenjem rata. Meutim, Crystal se nije imala kome obratiti. Znala je samo da joj je prestaopisati, tako da je u poetku mislila da je poginuo ali kada je provjerila, njegovo ime nije nala ni na spiskupoginulih, niti na spisku ranjenih, niti ncstalih u akciji. Negdje je bio iv, ali joj vie nije pisao. Mjeseci su

 • proli prije no to je prihvatila da nije mrtav, da se pisma ne gube, da joj je jednostavno prestao pisati. I takoje pretpostavila da se njihova ljubav ugasila. U poetku joj je bilo teko u to povjerovati, poslije svega to sujedno drugom rekli i to su doivjeli, ali poslije nekoliko mjeseci nije se vie imala iza ega skrivati, bilo jegotovo. Vjerojatno je opet vidio enu, i odluio ostati oenjen. Ali barem joj je to mogao rei, mogao joj jebarem neto nagovijestiti umjesto to je utonuo u utnju. U poetku ju je strano boljelo i onako zbunjena,ona ga je alila. alila ga je gotovo isto onoliko kao da je poginuo i odreeno vrijeme je to ak tako idoivljavala. ak je uzela i dva tjedna odmora i sama otila u Mendocino. lamo je mnogo razmiljala, a kadase vratila bila je uvjerena da mora krenuti dalje, s njim ili bez njega.Pozvala je agente, one koji su joj ostavili posjetnicu prije nekoliko mjeseci i poslije kratkog razgovora,pristala je doi u Hollywood na audiciju.Priopila je to Harryju onu veer kada se vratila na posao; u poetku je bio iznenaen, ali oduvijek je znao daje samo pitanje vremena kada e je netko otkriti i pruiti joj ansu na koju je ekalacijelog ivota i koju je uostalom zasluila. Sada vie nije imala na to ekati. Trenutak je doao i znala je daga mora epati.Tko su ti mladii? Harry nikome nije vjerovao i u toku svih ovih godina ponaao se zatitniki prema njoj

  kao da joj je otac, tjerajui pijance, kao i mukarce koji su joj neprestalno pokuavali dosaivati. Zna li biloto o njima?Samo to da su agenti u L.A.u prizna ona. Jo ju je krasila aureola nevinosti.E onda e sa sobom povesti Pearl, moe ostati s tobom dokle god ti bude potrebna. Ako ne uspije, vratite se ravno ovamo s njom. Jednog dana pokazat e ti se nova prilika. elim da prieka pravu ponudu.

  Dobro, gospodine. Osmjehnula mu se, kao nekakva djevojica, dirnuta to e i Pearl poi s njom. Pomisaona Hollywood ju je i dalje plaila, ali bila je uvjerenija no ikada da je to bilo upravo ono to je eljela. Ljudisu joj godinama govorili da e jednog dana postati zvijezda, Boyd, Harry, Spencer, Pearl i sada je poeljelapokuati.Harry joj je priredio oprotajnu proslavu i dao im dovoljno novca da odsjednu u pristojnom hotelu, a ona jevei dio uteevine potroila na novu garderobu. Bilo joj je teko napustiti Harryja. Kao da je naputala dom.Tu je nala prijatelje i sigurnost, a sada je kretala u svijet za slavom i bogatstvom. Sve bi je to uasnulo danije toliko eljela uspjeti.Bilo joj je teko napustiti i gospou Castagnu. Ostavila je putnu torbu, ali je otkazala sobu. Starica jezaplakala i ponudila je oprotajnom aom erija. Crystali se srce kidalo to ju je morala napustiti, ali obealaje da e joj pisati iz Hollywooda o zvijezdama koje e tamo sresti.Ako vidi Clarka Gablea, pozdravi ga u moje ime! podsjeti je ona pijuckajui oprotajni eri. I pazi na

  sebe! Jesi li me ula! Crvstal ju je na odlasku poljubila, a dok se opratala s Harryjem nije skrivala suze.Ako ti zatreba novac, mala, pozovi me! Ali on je ve toliko za nju uinio. Ne bi se nikada usudila jo neto

  zatrai od njega, a i odluila je da to ne ini. Osim toga, ako uspije na probnom snimanju, moda e uskorodobiti i ulogu. Imala je velike nade kada su ona i Pearl krenule tog utorka poslije podne vlakom, jer je takobilo jeftinije. Ve su ranije rezervirale sobu u hotelu uL.A.U i Crvstal je slijedeeg jutra imala zakazan sastanak s agentima.Koljena su joj se tresla dok je ulazila u njihov ured u jednostavnoj bijeloj haljini i bijelim cipelama, spokupljenom kosom i s vrlo malo makeupa na licu. Djclovala je isto i nevino i bila je nevjerojatno lijepa.Sada je imala dvadeset jednu godinu i ak je bolje izgledala ncgo to su je se sjeali. Dok su zurili u nju, nisumogli povjerovati u svoju sreu.Meutim, Crvstal nije znala, ali je zato Pearl namirisala, da su oni bili iz rcda manje uspjenih agenata uHollywoodu. Ipak, bili su u stanju osigurati joj probno snimanje slijedei dan i ugovoreiti sastanak s nekimkojcga su eljcli da ona upozna. On je bio netko tko joj je mogao biti od velike koristi, samo ako mu seprohtje.Posljednjih dvanaest djevojaka koje su mu poslali odbio je. Ali ak e se i Ernesto Salvatore sloiti da je ovabila ljepotica.Na smrt se uplaila probnog snimanja, ali bilo je uzbudljivo i poto se poela oputati, sasvim dobro ga jenapravila. Ona i Pearl su ostatak dana provcle u razgledavanju. Pole su na obilazak domova filmskihzvijezda i posjetile Graumanovo kinesko kazalite. etale su goredolje po Sunsetu i zastale na Hollywoodu iVineu gdje je Crystal kroz smijeh pristala da je Pearl fotografira. Ona i Pearl su kihktale primjeujui kakoprolaznici zure u nju pitajui se da li je starleta. Odjednom su je poeli primjeivati, dvije djevojice su jeak zamolile za autogram, uvjetrene da je ona netko a Crystali se to svialo.Vratile su se do zgrade u kojoj su agenti imali ured. Zamolili su je da se vrati pred kraj dana, ali joj nitapodrobnije nisu rekli. Na sebi je imala crnu haljinu koju joj je Pearl izabrala, sjajne lakirane crne cipele svisokom potpeticom, kao i utirkanu podsuknju koja joj je irila suknju. Haljina je bila bez bratela tako da je

 • isticala ruiastu kou njezinih ramena. Na njoj nije bilo ni trunke sala. Sve je bilo glatko, svilenkasto isavreno. Pearl je traila od nje da stavi i veliki eir i pokazala joj kako da u njega smjesti svu kosu jednimgracioznim pokretom. Tono joj je pokazala i kako da ga skine.Kada su Pearl i Crystal ponovo stigle u ured agenata, tamo ju je ve ekao ovjek o kojem joj je agentgovorio. Bio je visok i tamnoput i dobro je izgledao. Na sebi je imao tamno, dobro skrojeno odijelo, bijelukoulju i usku kravatu. Sve na njemu je govorilo da ie netko vaan. Crvstal je nagaala da ima oko etrdesetpetgodina, a onog trenutka kada je on nju pogledao, postalo mu je jasno da je otkrio zlatan rudnik.Tog jutra je ve imao prilike vidjeti njezin probni snimak. Vidjelo se da ne zna nita o poslu i da je sirova, aliimala je ugodan glas, a s tim izgledom mogla je biti i gluhonijema to se njega tie. Konano su i agenti biliu pravu. Ova ovdje bila je prava ljepotica.Sviao mu se njezin osmjeh i nain na koji se kretala i dok joj se kruta crna suknja uvrtala divio se nogamakoje e je proslaviti. Kad ga je pogledala, Crvstal je skinula eir tono onako kako ju je Pearl nauila.Napravila je to krajnje graciozno i njezina plava griva joj se rasula poput anelovih krila preko ramena; trimukarca zanijemie. ovjek u tamnom odijelu se osmjehe i ustane da bi se predstavio. Ova djevojka jezavreivala Ernesta Salvatorea. Lagano je krenuo prema Crvstali, a ona u njegovim oima primjeti neto toju je zainteresiralo. Imala je dojam da je u stanju pogledom prodrijeti kroz nju i zaviriti u dubinu njezine duegdje je krila najintimnije tajne. Ali ona nije imala to kriti pred njim. Nita i nikoga.Zdravo, Crvstal pone on tiho, zovem se Ernesto Salvatore. Ali moe me zvati Ernie. Rukovao se s njom,

  pa pogledom okrznuo Pearl, pitajui se da li je ostarija crvenokosa bila njezina majka. I ona je imala dobrenoge, primijetio je dok ih je paljivo prekrstila, ali ni upola onako dobre kao Crvstal. Njezine su bile duge ipodsjetila ga na ruu s dugom stabljikom. Sviao mu se njezin nevin izgled. Bilo joj je potrebno samo jomalo minke i poduke. Netko tko e je nauiti kako da se slui glasom, netko tko e joj pokazati kako da sekree, odredeno vrijeme morat e uzimati i satove glume, a onda Zuum! Na sam vrh! Ali ni njoj niagentima nije rekao nita o tome. Crvstal ga je nervozno promatrala pitajui se tko je i zato ju je eliovidjeti. 'Moe li doi u moj ured u ponedeljak ujutro? Trenutak je oklijevala, razmiljajui da li da mu vjeruje, a

  onda je kimnula.Mislim da u moi. Pearl se osmjehnula primjetivi kako je bila hladnokrvna, a primjetila je i pogled

  odobravanja u Salvatoreovim oima dok ju je promatrao. Rekao joj je gdje je njegov ured, dao jojpodsjetnicu i zadovoljno kimnuo agentima. Ovaj put su konano napravili dobar posao. Poslije cijelog tucetapromaSaja i nekoliko nedavnih doista loih djevojaka, konano su pronali pravi dijamant.Salvatore je bio dobro poznati osobni meneder, neke doista velike zvijezde su poele s njim, premda ih nijebilo osobito mnogo. Bio je umjean i u nekoliko vrlo neugodnih skandala. Napuhanih samoubojstava enakoje je zastupao i s kojima je odravao ljubavne veze. Bilo je tu i drugih neugodnosti kojih se radije nijesjeao. Ali to je bilo mnogo vanije, Ernie Salvatore je predstavljao vrh ledenog brijega koji je neke plaio,medutim odravao je veze s vrlo monim ljudima. Covjek bi to osjetio kad bi ga samo pogledao. Ali ne iCrvstal. Ona je bila previe naivna da bi naslutila bilo to udno u vezi s Erniem Salvatoreom.Moe li se preseliti u L.A.? Gledao je Crystal ravno u oi. Pitao se tko je bila i odakle je dolazila. Izgledala

  je tako mlada i nevina, pa ga je zanimalo tko li je titi, pokraj ostarjele crvenokose koja je s njom dola nasastanak. Ali nije ga ba osobito zanimalo odakle je. Ve e on nju preobratiti. Stvorit e od nje ono to jeoduvijek eljela biti. Zvijezdu. I to veliku.Ako mu ona to dozvoli.Da, mogu se preseliti u L.A. Cijelog ivota sanjala je o tome da dode u Hollywood i sada e raditi sve to

  bude morala. U granicama razuma. Nije vie imala nikoga kome je morala polagati raune... ak ni Spencera.Salvatore je imao dubok, estok glas koji nije trpio prigovor i ona ga je zadivljeno promatrala dok je prilazioda je izbliza pogleda. Svialo mu se ono to je vidio. Bila je bez mane. Koliko ti je godina?

  Dvadeset jedna odvrati ona smireno. U kolovozu u napuniti dvadeset dvije. ak nije bila ni maloljetna.Sve je bilo savreno.Bila je nevina, lsta i bila je upravo ono za im je godinama tragao. Igrat e na sve ili nita. Ve je znao i ukoji film e je ubaciti. Morat e samo pozvati reisera i izbaciti zvijezdu, ali za Ernesta, to je bila sitnica i onje vrsto odluio da taj telefonski razgovor obavi odmah sutradan ujutro.Rekao joj je to trai od nje. elio je da ode u kupovinu, da kupi sebi odjeu, dosta odjee, govorio jeotkidajui gomilu ekova. I da se u ponedjeljak ujutro pojavi u njegovom uredu. Tamo e je ekati reiser ive je zamiljao kako e ve poslije podne poeti raditi na filmu. Samo se molio da bude u stanju da upamtireplike, ali uitelj glume e je ve poduiti nekim trikovima koji e joj biti rd nnmoi. Pitao se da li e idruga ena ostati uz nju, pa se

 • konano okrenuo prema Pearl i upitao je da li je ona Crvslalina majka.Osmjehnula se, polaskana pitanjem i odmahnula glavom. Ne, ja sam joj samo prijateljica.A to je s tvojom majkom? Okrenuo se prema Crvstali. Gdje je ona? Djevojke poput nje uvijek su imale

  goropadne majke koj'e su mu zadavale mnogo muke. Sve je bilo mnogo lake kada nikoga nisu imale.Osobito ako bi kasnije iskrsla nekakva neprilika.Mrtva je odvrati tiho Crvstal svojim barunastim glasom.A otac?

  1 on je mrtav. Tuno ga je gledala i on joj je povjerovao. Sve je bilo ak i bolje no to se nadao. Mogao jeraditi s njom upravo ono to je elio. ak mu se svialo i njezino ime. Dobro je zvualo ak i za Hollywood.Crystal Wyatt. Obii e mnoga mjesta. Svima im se zatim zahvalio i otiao, a poslije nekoliko minuta polesu i Pearl i Crystal. Crystal je bila sva smuena i zabezeknuto je zurila u Pearl. to sve to znai?Mislim odvrati ona ushieno je gledajui, da to znai da si uspjela. ekaj samo dok kaem Harryju!

  Meutim, Crystal je u prvi mah bila ak razoarana. To je bilo upravo ono to je eljela, pa ipak sada je znalam se nee vratiti u udobnost Harryjevog restorana. Nala se vanr u pravom svijetu i odjednom se pomalouplaila onoga to je tamo eka. Ernie Salvatore nimalo nije bio nalik Harryju.to u stvari radi osobni meneder? upitala je Crystal Pearl, ponovo razmiljajui o njemu.Nisam ba sigurna. Mislim da je to neka vrsta agenta.Izgleda zastraujue, zar ne? Crystal nikada ranije nije srela nikog slinog njemu i jo nije bila svjesna da li

  joj se svia.Ne budi luda. Usprotivi joj se Pearl. Mislim da je vrlo zgodan. Ali Pearlin ukus se vrlo razlikovao od

  Crystalinog. A nju je jo progonilo sjeanje na Spencera.Vikend su provele razgledajui Beverly Hills iz automobila kojeg je voza vozio, a koja su se tajanstvenopojavila pred hotelom; poslao ih je Ernie Salvatore. Dva puta su ile u kino i posjetile La Brea Tar Pits. Uponedjeljak Crystal se pojavila u jednoj od haljina koje je kupila Ernievim novcem. On je to nazvaopredujmom kada joj ga je davao. Ali ona je i dalje zbog toga bila pomalo nervozna. Dao joj je pet stotinadolara i premda je bila uzbuenazbog predstojee kupovine u koju e poi s negovim novcem, to ju je ujedno i plailo. Zato je sve to radio?Sto je elio od nje? Sjetila se odvratnih pria koje je ula o agentima i menederima iz Hollywooda, ali jeipak pokuala uvjeriti sebe kako se, u stvari, njezin san poeo ostvarivati, pa zar nije? Ako ve nije moglaimati ovjeka kojega je voljela, onda je barem mogla ostvariti svoj davni san da postane zvijezda, a Ernie ejoj u tome pomoi.Kupila je etiri haljine, torbu, dva para cipela i tri eira i jo joj je ostalo gotovo dvije stotine dolara. Svaodjea bila je odabrana s ciljem da istakne njezin nevin izgled, ali i da neodredeno nagovijesti spolnost. Pokoji prorez, koji je otrkivao, veo koji je pokrivao, otkopano dugme. Potpetice su bile vrlo visoke, a suknjebogate i dovoljno kratke da se vide noge kojima je Salvatore zamalo zapljeskao. I obeani reiser koji ju jeekao u Ernievom uredu bio je zadivljen kao to je Salvatore i oekivao. I onako je Erniu dugovao nekolikousluga, tako da je ishod bio zagarantiran. Obeao je da e otpustiti svoju zvijezdu, ako Crvstal bude sposobnabar govoriti i zapamtiti tekst. Meutim, uloga je bila vrlo jednostavna, kao i cijela pria.Dobila si je, mala. Reiser se osmjehnuo. Snimanje poinje slijedeeg tjedna, u ponedeljak. Ima na

  raspolaganju tjedan dana da proui scenarij i da se spremi.Ona je zadivljeno zurila u njega. San se konano poeo ostvarivati. I to sve zahvaljujui Erniu. Odjednom senala u nekom nestvarnom svijetu i imala je osjeaj da se kree ispod povrine vode.Reiser je ubrzo otiao, prethodno obeavi da e joj poslati scenarij, a nekoliko minuta poslije njegovogodlaska, Ernie joj je pruio ugovor.to u s tim? Bijelo ga je gledala. Stvari su se odvijale malo prebrzo. eljela je o ovome s nekim

  porazgovarati, ali nije imala s kim. Pearl je bila zabezeknuta kao i ona, pa ak ni Harry nije bio dorastaoErniu Salvatoreu. Agenti su joj ve rekli da je on bio jedan od najboljih menedera u gradu i izruili su jenjemu be aljenja. Nije bilo sumnje da su je oslobodili svih obaveza koje je mogla imati prema njima. Alineto joj je govorilo da mu ne bi trebalo vjerovati. Bilo joj je ao to nije mogla o svemu ovomeporazgovarati sa Spencerom, ali on je ivio u jednom drugom svijetu i ona je njegovu utnju konanoprotumaila kao naputanje. Premda je i poslije gotovo tri godine, jo udila za njim. Jo jeu nekako bila dijete kada je prije tri godine otiao, ali ak joj je i on rekao da bi trebala pokuati uHollywoodu. Moda bi joj se divio ako bi konano uspjela. Moda e jednog dana vidjeti njezino ime nasvjetleoj reklami... moda e joj se jednog dana vratiti kada postane zvijezda... ali ak je i to zvualo ludo.Otiao je, vratio se Elizabethi. Koliko je znala, do tada sc ve morao vratiti u Sjedinjene Drave, ali jenijednom nije pozvao. Njezini dani sa Spencerom bili su prolost i od sada je morala misliti na svoju dugooekivanu karijeru. Konano. Osjeala se kao da je Boi.

 • Salvatore joj je dodao nalivpero s uvjebanim osmjehom i njeno je potapao po ruci. Ne plai se, dragamoja. Postat e velika zvijezda. Ovo je samo poetak.Je li ovo ugovor za film? 1 dalje je bila zbunjena, ali se pitala kako ga je tako brzo nabavio. Otkud je znao

  da e dobiti posao? Da ga nije moda reiser donio sa sobom?To je ugovor izmeu nas dvoje. Na taj nain moi u brinuti o svim ugovorima za sve filmove koje bude

  snimala. Tako je mnogo jednostavnije. Nas dvoje sklopimo ugovor i ja se onda brinem oko svih glupostiumjesto tebe.Kakvih to gluposti? Gledala ga je ravno u oi i on se polako prestajao zabavljati. Bila je bistra. Ali isto tako

  je eznula za onim to joj je mogao ponuditi i on je to znao. Kupila je odjeu, cijeli vikend se vozikala okolou limuzini i kao i sve ostale djevojke sline njoj, umirala je da zaigra u filmu. Svi aduti bili su na mjestu.Sada je samo trebala potpisati ugovor. I potpisat e ga. Bio je uvjeren u to. Sve bi ga potpisale.

  Ti, Crvstal, u stvari, ne eli da te ja gnjavim sa svim tim stvarima, je li tako? Zatim se nasmijao, kao da seponaala doista djetinjasto. Ima povjerenja u mene, draga, zar ne? Kako je mogla rei da nema? Agenti surekli da je on jedan od najveih. Pogledala je Pearl, koja joj je gotovo neprimjetno kimnula. Poslije toga,Crvstal je prihvatila nalivpero, bacila pogled na ugovor kojeg nije razumjela i potpisala ga. Savreno. Uzeojoj je pero iz ruke, zadrao njezinu ruku u svojoj i poljubio je, a onda lagano pogled podigao prema njoj i onaosjeti trnce du kraljenice. Uznemiravao ju je nain na koji ju je gledao. Ali kada se odmakao, sama sebe jeukorila zbog gluposti. Znao je to radi i oigledno je bio dobar u tome. Naao joj je ulogu na filmu, je litako? Ali takoder je isposlovao da nekog drugog otpuste zbog toga, zar ne? Potisnulaje tu misao dok joj je govorio da je seli u drugi hotel, bolji od onog kojeg joj je Harry rezervirao. Ovaj je biou Westwoodu.Mogu li to sada sebi priutiti? Nije ak ni znala kakvu je ulogu dobila, ali Ernie se samo nasmijao njezinim

  brigama.Naravno da moe. A onda je pogledao prema Pearl. Hoete li i vi ostati? Ali njegov pogled joj je na fini

  nain govorio da nije dobrodola i ona je to osjetila.Ja... pa... Nervozno je pogledala u Crvstal. Kao da je u posljednjih nekoliko minuta postala beskorisna.

  Vjerojatno u se vratiti u San Francisco. Pogledala ih je oboje kao da se ispriava i primijetila da je Crvstalrazoarana. To je uoio i Salvatore, pa im se objema nasmijeio dok je odlagao ugovor. Zakljuao ga je uladici u kojoj je, kako je uvjeravao Crvstal, uvao najdragocjenije stvari.A zato ne ostanete do slijedeeg tjedna kada Crystal poinje raditi? Od tada e ionako biti strano zauzeta.

  A bojim se da e i ovaj tjedan morati raditi. Zatim se oinski okrenuo prema njoj i objasnio joj da e moratipoeti vjebati izgovor. Morat e i pohaati satove glume, naravno, ali mnogo toga e takoer nauiti nasnimanju, samo ako obrati panju. Pearl se sloila da ostane do slijedeeg vikenda, a Ernie je obeao da e ihprije mraka preseliti u novi hotel. Predloio je da se vrate u svoj hotel i spakiraju, nakon ega e ih vozaodvesti do novog hotela. I ako mu doputaju, on e im se pridruiti kasnije tog poslijepodneva, svratit e napie. Pet minuta kasnije ponovo su bile u automobilu i Crvstal je bila neobino utljiva. Razmiljala je oonome to joj se upravo dogodilo i jo nije mogla u sve to povjerovvati. Pearl nije prestajala avrljati, o tomekako je zgodan, ugodan, kakva joj se prilika pruila i kako e dok se okrene postati velika zvijezda. Crvstalnije znala zato, ali mu nije vjerovala. Nita nije rekla dok nisu stigle u hotel, a onda se, dok su se pakirale,okrenula prema Pearl.Stvarno misli da je on u redu?... Hou da kaem... oh, ne znam... Sjela je zatim na stolicu i odbacila cipele

  s visokim potpeticama, poeljevi da tu veer moe izai u trapericama. Ali ve ju je upozorio da od sada panadalje mora voditi rauna o svom izgledu. Mora nositi lijepu, seksi odjeu, mora se minkati, uvijek imatifrizuru i mora biti viena na svakom prijemu na koji je pozovu. A on e se pobrinuti da na sve bude pozvana.Sve je to zvualo uzbudljivo, ali odjednom se poela pitati zato je elio tosve initi za nju. Priopila je Parli da je sve to plai, ali ova joj je odgovorila da je luda.Naravno da je on u redu. ali se? Jesi li se osvrnula po onom njegovom uredu? Vjerojatno je samo uredenje

  stajalo milijun zelenbaa ili priblino toliko. Misli li da bi imao takav ured da nije netko? Mala, upala ti jelica u med, a ti jo toga nisi ni svjesna. Sve ovo on radi, jer dobro zna da e jednog dana postati velikazvijezda. Jedina osoba kojoj to jo nije jasno si ti, ludice. Osmjehnula se svojoj mladoj prijateljici, a Crystaljoj od srca uzvrati osmjehom. Pearl je uspjela vratiti joj raspoloenje, a poslije razgovora s Harrvjem, kojegasu nazvale prije no to su napustile hotel, osjeala se sjajno. Rekao joj je da se njome jako ponosi i da imasree to joj je tako dobro krenulo. Konano, zbog toga je i dola. Dobila je upravo ono to je eljela. Bili suu pravu. Bila je luda to se brinula. Nije imala zbog ega brinuti. Trebala se samo opustiti i uivati.Apartman u novom hotelu podsjcao je na one iz filmova, kao i predvorje u crvenom samtu i bijelommramoru. Bio je to mali hotel, u dobroj etvrti i oigledno vrlo upadljiv. Pearl joj je rekla da je dobro to eje ljudi vidati u njemu i predloila je da se nekoliko puta dnevno preslvai i proeta predvorjem. Crvstal se

 • nasmijala, ali je ipak tog poslijepodneva odluila da proba i dvije ene su se nekontrolirano smijale dok seCrvstal tri puta presvlaila i silazila u predvorje, navodno da baci pismo, da zatrai jo jedan klju zaprijateljicu i da pita da li je netko ostavio paket za nju.Je li te itko primjetio? Uzbueno ju je pitala Pearl. Nije htjela ii s Crvstalom, a Crvstal se nije mogla

  prestati smijati poto se vratila da se odmori i navue traperice. Ponijela ih je za svaki sluaj, zajedno skaubojskim eirom i Jaredovim crvenim arapama, koje je jo ubrajala u svoje najvee blago.Aha. Nije se prestala smijati ni dok je spremala haljinu i skidala najlonke. Primijetio me recepcioner.

  Vjerojatno misli da sam fakalica.ekaj samo dok pone ii u kino zbog tvojih filmova, i te kako e onda znati tko si! Rekla je to tako

  ponosno da se Crvstal lagano okrenula prema njoj i prela preko sobe da je zagrli. Bila joj je tako dobraprijateljica u prole etiri godine. Osjeat e se neobino kada Pearl ode.Hvala ti. Crvstal je to izgovorila vrlo njeno.Za to? Upita je gotovo grubo Pearl, pokuavi grubou prikriti koliko je voli. Crvstal joj je zamijenjivala

  ki koju nikada nee imati i mislila je da e umrijeti od tuge kada u nedjelju bude odlazila u San Francisco.Hvala ti to si vjerovala u mene. Nikada ne bih stigla dovde da nije bilo tebe i Harrvja.To je najvea glupost koju sam ikada ula. Agenti su te pronali u restoranu. Mi s tim nemamo nikakve

  veze.I te kako imate. Harry mi je dao posao, ti si me poduavala. Nauila si me svemu to znam o tome kako se

  pjeva na pozornici. Sve ove godine vjerovala si u mene, a sad si me dovela ovamo. Ako mene pita, to jeprokleto mnogo.Ne budi luda. Vano je da ti ovdje bude lijepo. Okrenula se, osmjehnula i otila do zlatnog bara i posluila

  se pivom iz hladnjaka, a zatim sjela na visoku crnu plianu barsku stolicu i nazdravila Crystal s bocom uruci. Za tebe, mala... A onda zamahnuvi u irokom luku po apartmanu koji je za njih rezervirao, I zaErnia.Za Ernia! Prihvati Crvstal, natoivi coca colu; sad mu je bila mnogo naklonjenija nego jutros. Vie nije

  tono znala zbog ega je brinula, ali znala je da je bila zabrinuta. Oigledno bez razloga.Doao je u est sati na pie, kao to je i obeao i zatekao Pearl dosta nakresanu, a Crvstal u trapericama.Crvstal se osjeala kao da su je uhvatili da nije napisala domai rad. Znala je da je trebala sjajno izgledati,paziti kako se ponaa, jer ve ju je obavijestio o moralnim klauzulama u filmskim ugovorima. A sveganekoliko sati nakon potpisivanju ugovora, zatekao ju je u trapericama. Medutim, on joj se samo nasmijao, a iPearl ga je izgleda zabavljala, tako da je Crvstal zakljuila kako je on u stvari mnogo bolji no to joj se to uprvi mah uinilo. A kad ga je paljivije pogledala dok je otvarao ampanjac koji je donio, oprezno je priznalada je, u stvari, prilino zgodan. Ali toliko se razlikovao od Spencera. Spencer je bio astan, zgodan, mladiratnik. Ovaj ovjek je djelovao kao da se probijao kroz evropske salone. Tako ga je bar Pearl opisala poslijenekoliko aa ampanjca. Rekla mu je da je ljubazan i pristojan, a ve poslije nekoliko minuta, Ernie jeprestao obraati panju na nju i panju je poklanjao Crystali. Obraao joj se njenim glasom i govorio jojkoliko je sretan zbog ugovora. Takoder joj je gurnuou ruku podeblju omotnicu. Omotnica je bila od sivog skupog papira i na njoj su bili otisnuti njegovo ime iadresa.Zaboravio sam ti jutros ovo dati. Strano mi je ao, Crvstal. Obino ne pravim ovakve greke. Osmjehnuo

  se s izrazom lica koji je govorio da je navikao da mu drugi prataju. Crvstal nije ni sanjala na to je on svebio navikao.to je to? Oprezno je otvorila omotnicu i iznenadila se kada je vidjela ek, a kada ga je izvadila, primijetila

  je da ga je on potpisao. Zato joj je davao jo novaca, ve joj je dao pet stotina dolara predujma alipreujma za to, pitala se ona, a kada je podigla pogled primjetila je da se osmjehuje.To je novac koji ti dugujem jer si potpisala ugovor. Ne oekuje valjda da se veliki poslovi zakljuuju samo

  poljupcima, zar ne? Premda moram rei da bih ja to vie volio. Crvstali je bilo neugodno. Nije uoperazumjela u kakvim su to oni poslovnim odnosima.To ti meni duguje? Pitala ga je sva ozarena i zadovoljna. Jo nije ni poela snimati film, a ve je

  zaraivala. I uz to je ivjela poput kraljice u hotelu u koji ju je on smjestio. Tko je rekao da u Hollywooodunije lako? Vjerojatno da je bio lud... ili moda nije poznavao Ernia Salvatorea. Probila se ravno na vrh,upravo onako kako joj je Pearl predskazala.Dugujem ti, u stvari, draga moja, dvije i pol tisue. Ali rekao sam ti ve da je onih pet stotina koje si od

  mene dobila bio 'predujam', tako da sam sumu na eku za toliko umanjio. Nije elio da pomisli kako muprevie duguje, bar ne za sada, jer bi je to moglo uplaiti i otjerati. A on to ni u kom sluaju nije elio.Morala je stei dojam da zarauje, to je i inila. Tog je poslijepodneva dobro zaradio na njoj i to nanjezinom prvom filmu. Od tog novca isplatit e joj manji dio, a ostalo e strpati u dep, to je i stajalo u

 • ugovoru koji je tog jutra potpisala u njegovom uredu. Preporuit u te mojoj banci, Crvstal. Sutra ujutromoe tamo otvoriti raun. Nikada ranije nije imala raun u banci, tako da se uzbudila pri pomisli na to, paje ponovo otpila malo ampanjca koji joj je on ulio; poslije kraeg vremena ustao je i poelio im ugodnuveer. Osmjehnuo se Crvstal koja ga je otpratila do vrata i poljubio je u obraz prije odlaska i ona vie nijevidjela nita udno na njemu, ak joj se poeo i sviati.. A kome se ne bi sviao, kao to ree Pearl. Bio jetako dobar prema njima. Divan hotel, apartman, ampanjac; Crvstal se smijuljila dok je mahala svojim prvim ekom po njegovom odlasku.Ne znam da li bi ga trebala unoviti ili uramiti. Ali slijedeeg jutra, lako se odluila za ono prvo. Poto ju je

  toga jutra pozvala Erniova sekretarica, otila je u njegovu banku, a zatim je prela ulicu i ula u draguljarnicui kupila Pearl narukvicu s privjescima na kojoj joj je jednog od prolih dana zastao pogled. Primijetila ju je,jer su svi privjesci imali veze s filmom. Tamne naoale, megafon, siuni reflektori s dijamantima, zlatnareiserska stolica i mala ploa iji se gornji dio podizao i sputao kao kod onih koje e koristiti za vrijemesnimanja Crvstalinog prvog filma. Pearl je bukvalno zavritala kada joj ju je stavila oko zglavka i ostatakposlijepodneva provele su smijui se, priajui i izigravajui turiste. Ernie im je opet ponudio limuzinu, anjima nije uope palo na pamet da je to radio kako bi imao toan uvid u sve to je Crvstal radila. inilo se daje to krajnje ljubazno od njega, a i voza je bio vrlo ugodan.Tog poslijepodneva posjetio ju je ovjek koji se trebao pozabaviti njezinom dikcijom i jako se iznenadiokada je uo kako dobro pjeva uz pratnju klavira koji je bio u apartmanu. Bilo mu je krivo to u ovom filmunee imati prilike zapjevati. On ju je trebao poduiti i nainu na koji e morati odigrati ovu dramsku ulogu, atakoer joj je dao nekoliko savjeta u pogledu scenarija, rekavi joj na kraju da ne brine. Prije no to su seokrenule, protekao je cijeli tjedan i Pearl je otila, poslije mnogo suza, zagrljaja i datih obeanja da e jezvati. Crystal se odjednom nala sama u Hollywoodu. Njezini snovi su se ostvarili, slijedeeg dana poet esnimati film; pola je u etnju da razbistri um na hladnom nonom zraku i uhvatila sebe u mislima naSpencera. Pitala se gdje je, to radi i s kim je. Da li je jo u Koreji, da li se vratio kui i da li mu je uopenedostajala. Koliko god se trudila, postalo joj je napokon jasno da ga nikad nee moi izbrisati iz glave, nitizaboraviti dva arobna tjedna koja su proveli zajedno. Bez obzira na sve to joj se bude dogodilo u ivotu,znala je da e ga uvijek voljeti. Jo je bio iv u njezinom sjeanju isto kao i onog dana kada je otiao i onihdana koji su tome prethodili... i kada joj je bilo etrnaest godina i ona se zaljubila u njega na prvi pogled, nasestrinom vjenanju.Vidi, vidi, kakvo ozbiljno lice. Sjeti se ovog trenutka kada bude morala odigrati dramsku dionicu. Zaula

  je glas tik iza sebe, iznenaeno se okrenula i nala se licem u lice Erniem. Bila je svega nekoliko blokovaudaljena od hotela, ali miljama dalekou mislima i nije ga ula da joj se pribliava. Pomislio sam da si vjerojatno usamljena bez prijateljice, pa samnavratio da vidim kako si. Na recepciji su mi rekli da si izala u etnju. Mogu li ti se pridruiti?

  Svakako. Bio je tako ljubazan prema njoj da mu se nije mogla suprotstaviti bez obzira to uinio. Iskrenogovorei, zaista se osjeala vrlo usamljeno. A razmiljanje o Spenceru nikada joj nije pomagalo. Uvijek kadabi se sjetila kako je jednostavno nestao iz njezinog ivota, kao da je zadobila novi udarac. To im se venekoliko puta dogodilo... nestao je poslije Beckynog vjenanja i pojavio se tek na krtenju njihovog djeteta...pa ga nije bilo do susreta u San Franciscu za Dan Zahvalnosti kada se zaruio, a vratio se tek pred polazak zaKoreju. Ali ovaj put je bilo drugaije. Prije nije vodila ljubav s njim. Nije ga voljela onako kako ga sada voli.Meutim, vie nije imalo nikakvog smisla razmiTjati o tome. Nita nije mogla uiniti. Odrekao je se,prestao joj pisati, pa ak i odgovarati na njezina pisma, a znala je da ga je prestala zanimati davno prije toga.Od pisama ispunjenih ljubavlju u kojima joj je stalno ponavljao koliko mu nedostaje, srozali su se napozdrave kakvi se alju na razglednicama, a onda muk.Jesi li uzbuena zbog sutranjeg dana? Ernie joj se dobroudno smjekao podsjetivi je na film.Vrlo. Bila je iskrena s njim i njemu se sviala aureola svjeine i uzbuenja koja ju je obavijala. Bila je to

  ugodna promjena poslije izvjetaenih starleta s kojima je obino izlazio.Bit e odlina. Moda emo ti slijedei put osigurati ulogu u nekom glazbenom filmu, tek da im pokaemoto zna. uo ju je kako pjeva na probnom snimanju i bio je svjestan da je odlina. Ali prvo je elio lansiratinjeno lice, a onda se pozabavi ostalim kvalitetama i odlino je znao to radi.To bih jako voljela. Nedostajalo joj je pjevanje, ve poslije nekoliko dana poto je otila iz San Francisca.Uitelj dikcije kae da si fantastina.Hvala. Osmjehnula mu se, tako da je osjetio kako mu cijelo tijelo drhti dok ju je gledao. A onda mu neto

  padne na pamet, dokle god bude izigravao njezinog ispovjednika ili dobronamjernog tutora, moe je pozvatii na veeru.Da li si ve bila u Brovvn Derbvju? nevino ju je pitao, premda je od vozaa saznao da nije. Svakog dana mu

  je podnosio izvetaj o njezinom kretanju. elio se uvjeriti da nije nikakva mala drolja

 • koja spava s kim stigne i koja bi mogla unititi i njegov i svoj ugled. Ali do sada je ostala potpuno ista,moda i zato to je bila s prijateljicom iz San Francisca. Meutim, vjerovao je da e takva ostati i nadalje.Jednom ili dvaput se ak pitao da nije moda djevica. Spadala je u tu vrstu djevojaka i njemu se to svialo.Bit e mu mnogo lake da je odnjeguje ako je takva.Ne, nisam. Osmjehnula mu se nevino u svoj svojoj zapanjujuoj ljepoti. Pri svakoj svjetlosti, u bilo emu

  obuena, poeljana ili u trapericama, ova djevojka je obarala s nogu.Da li bi veeras voljela tamo otii na vceru? Ali upozoravam te, ako izademo, namjeravam te vrlo rano

  vratiti kui. Mora se dobro naspavati prije no to sutra pone raditi.Da, gospodine. Oi su joj svjetlucale kao boino drvce. To bih doista voljela. Zabavljala ga je njezina

  spretnost. Bit e dobra.Pogledao je na sat, brzo proraunao vrijeme, pa se ponudio da je otprati do hotela i doe po nju za jedan sat.Na sebi je imao sive flanelske hlae i laki sako od tvida; elio se presvui prije no to je izvede. Vratit u sepo tebe u osam. I namjeravam te vratiti i staviti u krevet prije deset, pa makar bio i potop. Na alost, samu.Ali Ernie je bio previe pametan da bi odmah nasrnuo na nju. Kako ti to zvui?

  Odlino! Nagnula se da ga poljubi u obraz kao to bi poljubila djedu, a on se gotovo posramio kada ju jeostavio i odvezao se mercedesom. Imao je vie automobila i jednu limuzinu je cijelog tog tjedna stavio njojna raspolaganje. Ionako je vie volio mercedes, a noas je elio biti s njom nasamo. Bilo mu je drago to jetako ispalo kada je doao po nju i vidio je u predivnoj bijeloj svilenoj haljini, s malim odgovarajuimbolerom. Izgledala je nevjerojatno i njemu je bilo neobino drago to ju je pozvao na veeru.' Kao uostalom iveini gostiju koji su se tu veer zatekli u Brown Derbvju.Ula je vodei laku konverzaciju s njim o svom ivotu u dolini, a onda se ukopala na mjestu, postavi svjesnada svi zure u nju. Kako su tek poeli zuriti kada su primijetili s kim je dola. Nema sumnje da je imao praviosjeaj za pronalaenje najlepih djevojka u gradu. To nitko nije mogao osporiti, a ova je bila najbolja dosada. On kao da je poznavao sve prisutne, a Crvstal samo to se nije nnesviiestila kada je ugledala ovjekakoji je bio nalik FrankuSinatri kako prolazi pokraj nje. Ernie ju je polako poveo prema njihovom stolu, pozdravljajui se sa svimaodreda i predstavljajui je imenima o kojima je nekada samo sanjala.

  Izgleda uplaeno. Njeno joj se obratio i nasmijeio. Oduevilo ga je reagiranje prisutnih, a i ona seodlino snala. Bijela haljina je tjerala ljude da zastanu i zagledaju se u nju, a osobito kada ju je nagovorio daskine bolero i otkrije duboki izrez. Obino nije igrala na tu kartu, u stvari, uglavnom se trudila da budezakopana do grla, ali Pearl je navalila da kupi tu haljinu i ona se odluila da je obue kada izae na veeru uBrown Derby. Sada joj je bilo drago to je to uinila. Ernie joj je rekao da mu se jako svia. to je veeravie odmicala, on ju je sve vie iznenadivao. Bilo joj je ugodno s njim.Bio je ugodan i ljubazan i vrlo lijepo se znao ponaati. U onome to joj je govorio nije bilo zadnjih misli.Konano, nije on bio nikakav robovlasnik, ve samo menader, kako je sebe nazivao. Priznala mu je da jecijelog ivota eljela postati filmska zvijezda. Tu je priu ve mnogo puta uo, ali se osmjehivao kao da jetada uje prvi put. Za barom je stajao Cary Grant, a Rock Hadson je nakratko navratio da se vidi s nekim, alije na kraju dugo ostao; Crvstal se oduevljeno osvrtala okolo. Sve ovo je bilo mnogo vie od onoga emu jeuope smjela nadati. Osjetila je suze u oima dok ga je promatrala, a on se odmah zabrinuo.Neto nije u redu?Ne mogu vjerovati da se ovo meni dogaa. Osmjehnuo se. Volio je kad su bile takve. Svjee i mlade. Volio

  bi da je zadri due tu no, da je bolje upozna, ali elio je da sutradan bude odmorna za snimanje. To je bilovanije. Ona je za njega bila vie od obine djevojke. Bila je investicija.Pili su kavu i priali kada joj je rekao kako eli da bude videna u gradu u drutvu pravih mukaraca idiskretno je spomenuo spisak onih koji e je nazvati. Neka imena je prepoznala i na trenutak je pomislila dase ali, ali kada ga je pogledala u oi, shvatila je da je to doista misli ozbiljno. Zato sve ovo ini za mene?1 dalje ga nije razumjela. Zato ba ona? Ali on je znao tono to radi.

  Jednog dana emo zahvaljujui tebi oboje biti bogati. Osmjehnuo se kao da je pronaao dijamant u kavi.Postat e vrlo slavna.

  Otkud zna? Po emu se to ona razlikovala od ostalih djevojaka? Uope nije bila svjesna svoga izgleda,posebno ovog novog u haljinama koje ju je natjerao kupiti i ovako paljivo naminkana. Daleko je dospjelaod flanelskih koulja i kaubojskih izama, ali trenutno joj nisu nedostajale.Do sada se jo nijednom nisam prevario tiho se pohvalio i potapao je po ruci zatraivi raun, a onda joj je,

  dok su ekali, postavio pitanje koje ga je muilo od trenutka kada ju je sreo.Koliko si romantino upletena? pogledala ga je zamiljeno, a on se osmjehnuo. Drugim rijeima, ima li

  deka? Razumjela ga je i prvi put, ali je razmisijala.Ne, nemam. Glas joj je bio tih, a lice tuno dok je mislila na Spencera.

 • Jesi li sigurna? Da.Dobro onda. Ali imala si ga? Ona kimnu. 1 gdje je on sada? elio je se uvjeriti da je slobodna i da nee biti

  nikakvih nevolja. Nije da ne bi bio u stanju da izae s njima na kraj, ali ne bi volio da mora.Nisam sigurna gdje je nastavi Crystal. U Koreji ili se vratio u New York. Ali to vie i nije vano. Ipak je

  morala potiskivati suze dok je to govorila.A onda se udobno smjestila na stolici i promatrala Ernia kako se javlja prijateljima koji su prolazili pokrajnjih. Bio je privlaan, graciozan i imao je stila to je sve vie poelo osvajati Crystal. Nikada nije imalaprilike upoznati nikog slinog njemu. Takoder je primijetila da nosi samo jedan prsten, krupan od zlata spoveim dijamantom. Odijelo na njemu bilo je skupo, a bijela koulja bila je djelo majstora za kostime iz LasVegasa, ali je izgledala kao da je napravljena u Londonu. Taj je ovjek imao stila i vidjelo se da pazi na svojizgled; Crvstal je bila svjesna njegove sirove senzualnosti, ali bilo je u njemu jo neeg, prodornosti koja juje jo pomalo plaila. Dobro je to prikrivao, ali ovjek bi odmah osjetio da je Ernesto Salvatore bio ovjekkoji je uvijek dobivao ono to eli. Ali od toga svega nije bilo ni traga kada se okrenuo prema njoj prijateljskise osmjehujui.Jesi li spremna? Dobronamjerno ju je pitao ustajui i povevi je pokraj barem desetak poznatih lica. Neka

  od njih su mu se javila, ali on se ovaj put nije zaustavio. Jednostavno ju je odveo dovrata pravei se da ne primjeuje ljude koji su zurili u nju i nekoliko minuta kasnije ju je ostavio u hotclu.Zahvalila mu je i on je otiao, a ona se popela u sobu da se dobro naspava prije no to sutra krene na posao.Ipak, u krevetu nikako nije mogla zaspati, ali ovaj put nije razmiljala o Spenceru. Mislila je na svog novogmenadera, meutim, premda je morala priznati da je bio armantan, to je Pearl iz prve zakljuila, Crvstalnije znala zato, ali taj ovjek ju je plaio.

  26.Crvstal je poela snimati i kao to joj je uitelj obeao, bilo je lake no to je mislila. Radilo se dugo inaporno, ali svi su bili voljni da joj pomognu. Svakoga dana uila je tekst, ujutro vrsto odluivi da e ranopoi u krevet, ali svaku veer bi se ponovo zaudila i zbunila brojem mukaraca koji su je pozivali. Ernie ihje sve spomenuo, tako da je znala da je zovu, jer im je nareeno, ali uvijek su bili pristojni, ugodni iarmantni. Dolazili su po nju u veernjim odjelima, skupim automobilima, glumci, pjevai i poznati plesai.Neke od njih je ak vidjela i na filmu. Izvodili su je na razna mjesta. Kod Chasena, u Cocoanut Grove i uMocambo. Sve je bilo kao bajka i svaki put kada bi u pismu pokuala da sve to opie Pearl nedostajale bi jojprave rijei. Pisala joj je o prijemima koje je posjeivala, ljudima koje je tamo sretala i ponekad se pitala da lijoj je Pearl uope vjerovala. Njezine prie bile su nalik na one koje izlaze u asopisima o filmu, s tomrazlikom to su bile istinite. Sve od reda. Pisala joj je i o filmu.Negdje na polovici filma, pozvao ju je Ernie osobno. Zabavlja se?Izlazim svaku veer. Nasmijala se ostavi bez daha, nasmijavi i njega.Kako to da si onda sada kod kue?Bila sam strano umorna, otkazala sam za veeras. Mislim da se ne bih mogla jo jednom obui. Spremao

  se to da prokomentira, ali ipak joj je vjerovao smatrajui da jo nije spremna za tako neto. Odluio se ipakza jednostavan komentar kako je ne bi. zaplaio.ak ni samo jednom? Za mene?Oh, gospodine Salvatore... Glas joj se izgubio. Bila je iscrpljena. Svakog dana morala je ustati u etiri sata,

  a u pola est ve biti na mjestu snimanja zbog minkanja i probe kostima.to bi s 'Erniem'? Jesam li neto zgrijeio?Nisi, oprosti. Glas mu je bio tako umiljat i ona mu je toliko dugovala, to je znailo da ga ne moe odbiti.

  Jednostavno je poeljela da je nije nazvao. Bila je doista iscrpljena.Ne ispriavaj se, samo zapamti za slijedei put. Da li bi voljela da odemo na neko tiho mjesto na veeru? Ne

  mora se ak ni oblaiti za izlazak.Ona odahne s olakanjem, osjetivi ipak zadovoljstvo to ju je nazvao. Osmjehnula se pogledavi krozprozor. Mogu li se pojaviti u trapericama?Bit u poaen. Ponesi i kupai kostim, ako ga ima.Kamo emo? Po glasu se vidjelo da ju je zainteresirao i da je tek neznatno zabrinuta.Na Malibu. Na jedno tiho mjesto koje znam. Moi e se opustiti i rano u te vratiti kui.

  Svia mi se. Na brzinu se obukla, poeljala kosu i skupila je u vrstu pundu, zatim navukla traperice,jednu od starih koulja koje je ponijela od kue i na kraju uskoila u kaubojske izme koje je nosila vegodinama. Kada se pogledala u ogledalo, ponovo je prepoznala stvarnu Crystal i osjetila neopisivu ugodnostto nije dotjerana i naminkana.

 • Doao je po nju svojim Rollsom deset minuta kasnije i ona odmah primijeti da je i on u trapericama.Zadovoljno se nasmijao kada ju je vidio. Ljudi su tako glupi. Ba bih volio da te ovakvu kakva si sada,gurnem u neki film, Crvstal, ali to nitko ne bi shvatio. Uoio je da na nogama ima autentine izme, istotako i traperice, te se sjetio njenih pria o dolini za vrijeme veere u Brown Derbvju.Ovaj put se ugodnije osjeala u njegovom dutvu nego ranije. Poto nije bila u skupoj odjei nisu bili upomodnom restoranu u kojem bi sve zurili u nju i trudili se da je poslue, uope joj nije palo na pamet da gapita kamo idu. Odreeno vrijeme su avrljali, priali o njezinom djetinjstvu i njegovom provedenom u NewYorku, a onda je odjednom primijetila da su se zaustavili na prilazu kui koja se nadnosila nad oceanom.Gdje se mi to nalazimo?

  U mojoj kui na Malibuu. Jesi li ponijela kupai kostim? Unutra imam bazen. Ocean je ovde previehladan. Na trenutak je zadrhtala od straha, iako on nije uinio nita to ju je moglo zabrinuti. Aliemocionalni oiljci koje je za sobom ostavio Tom Parker nisu jo potpuno izblijedili i ona se istog treenazapitala to bi Spencer mislio o njoj kada bi saznao da je ovamo dola s Erniem. Ali to vie nije bilo vano.Ionako je bio oenjen. Ovo je bio njezin ivot i niiji vie. Potisnula je Spencera iz misli i krenula za Erniemprema ulaznim vratima, koja on potom otkljua. Unutra nije bilo nikoga i on primijeti da je Crvstal uplaena.Ne plai se, malena. njeno joj se osmjehnuo. Neu te povrijediti. Samo sam pomislio da bi ti prijalo da sejednu veer opusti. Bio je u pravu, upravo to joj je bilo potrebno, ali nije bila sigurna da li je ovdje sigurna.Instinkti su joj govorili da ne ulazi unutra, ali znala je da bi se glupo osjeala ako bi napravila guvu bezrazloga; uostalom bio je tako ugodan i do sada vrlo ljubazan prema njoj.Krenula je za njim naavi se u predivnoj kui staklenih zidova i visokih tavanica; u prostoriji u koju su ulipod je bio prekriven debelim bijelim tepisima, a okolo su bili rasporedeni dugaki kauevi presvuenibijelom koom. Prostorija je izgledala vea nego to je u stvari bila, zahvaljujui pametno postavljenimogledalima. S druge strane ogromnih prozora, sunce je lagano zalazilo za Pacifik. Prizor je bio velianstven isve joj se odjednom inilo mnogo stvarnijim. Ovaj zalazak sunca podsjetio ju je na zalaske na ranu kojimaje sudjelovala u jedno sretnije vrijeme zajedno s ocem.eli li neto popiti? Otiao je do bara i otvorio vrata hladnjaka skrivenog iza ogledala, ali ona odmahnu

  glavom. vrsto je rijeila ostati trijezna.Ne, hvala.Moda sodu? Zatraila je coca colu i on se osmjehnuo. Bila je pravo dijete skriveno u tom velianstvenom

  tijelu. Nikada nije vidio tako lijepu djevojku i nije se prestajao diviti sam sebi to ju je uspio pronai. Ili nepije ili nema u mene povjerenja?Oklijevala je trenutak, a onda se nasmijala. I jedno i drugo, ini mi se.Pametna si ti djevojica. Sebi je nasuo votku s tonikom i pozvao je da se smjesti na kau. Jo je pokuavala

  da odgonetne gdje je bazen, ali sada kada su bili unutra, kua je izgledala mnogo vea. Izvana joj se uinilavrlo malom.Naruio sam vecru. Uvjeren sam da je negdje dobro skrivena. Imam ovjeka koji navraa svaki dan. Ali

  vrlo rijetko koristim ovo mjesto. ivim na Hillsu. Znao je da je ona jo u hotelu. Moe doi ovamo kadagod to zaeli, Crvstal. Dirnula ju je njegova ljubaznost. Toliko toga je uinio za nju. Bilo joj je teko dashvati zato je to radio. Da bi zaradio novac, razumije se, ali bilo je u tome jo neto. Brinuo se i za sitnice,slao joj cvijee, male darove, birao joj pratioce, a sad jo i ovo, veer na obali u trapericama. To je biloupravo ono to bi i sama poeljela. U tim je stvarima bio nenadmaan. Najbolji. Znao je savreno itati ljude.Poloila je glavu na naslon kaua, dok je sunce zalazilo iza njihovih lea, i sretno uzdahnula. Mislim da jeovo najljepi dan koji sam ovdje provela.Odlino. Da li bi voljela da malo pliva prije veere ili da to ostavimo za poslije? Moda bi htjela da

  proetamo po plai?Osmjehnula se oputeno. Voljela bih proetati. On odloi pie i otvori vrata koja su vodila na terasu, ahladni povjetarac pone se uvlaiti unutra; krenuo je za njom niz stepenice do pijeska, a onda je potrala,sretna to osjea vjetar na licu i u kosi i prvi put poslije dosta vremena bila je doista sretna. Opet je bila nalikdjetetu dok je hodala i trala i dok je skidala izme kako bi umoila prste u ocean. Polako se smrkavalo, alion ju je tiho pratio, sa zadovoljstvom je promatrajui, poput ponosnog roditelja. Vratila se do njega s vjetromna obrazima i lica ozarenog od svjeeg zraka.Je li ti hladno?Dobro mi je. Vidio je da joj je ipak hladno, pa je skinuo sako i prebacio joj ga preko ramena. Mirisao je na

  kolonjsku vodu koju je upotrebljavao, a koju ona ranije uope nije primijetila, a sada je odjednom shvatila dajoj se svia. Pitala se da li se ikada enio i da li ima djecu, tko je u stvari bio iza maske koju nije skidao, alion o sebi jednostavno nikada nije govorio. Kao da je tu bio samo da bi njoj udovoljavao; poslije etnje vratilisu se u kuu i on je otiao potraiti veeru. Pronaao je svjeeg jastoga s odlinom majonezom i veliku salatu

 • od pinata. U srebrnoj posudi s ledom ekala ih je boca ampanjca i tvrdo kuhana jaja punjena kavijarom.Da li si bila u prilici da jede kavijar? Ona odmahne glavom, samo je ula za njega, a on joj se oinski

  osmjehnuo. Moda ti se u poetku nee sviati. S nekim stvarima je tako. Kuala ga je kako bi muudovoljila, ali je zakljuila da i nije tako lo. Premdasu joj se jastog 1 ampanjac mnogo vie sviali dok su sjedih za niskim stolom u udobnim stolicama. Pila jemalo i on je nije ni na to primoravao. Imao je vremena, puno vremena i nije je elio prije no to ona poelinjega. A znao je da e vremenom doi i do toga. Previe mu je dugovala da do toga ne bi dolo.Razgovarli su o tome gdje je ivjela, o njezinom ocu dok je bio iv, o svemu onome to je njoj bilo vano ion ju je sluao kao da je cijeli svijet zavisio od onoga to je ona trebala rei. Pola sata poslije veere, toplo jojse osmjehujui, opet joj je ponudio da odu na plivanje. To e ti pomoi da se opusti.Nasmijala se njegovom izboru rijei. Ako se samo jo malo opustim, zaspat u na podu. Bio je to dugaak,naporan dan koji ju je iscrpio. A od svjeeg morskog zraka joj se prispavalo. Plivanje bi mi ba prijalo ako seve na poetku ne utopim od onoliko pojedenog jastoga.Ne brini, spasit u te.

  Zahvalno mu se osmjehnula, nesvjesna dojma koji je ostavljala na njega dok je opuleno sjedila utrapericama, izmama, staroj koulji i s tom svojom svjetlo zlatnom kosom. Mislim da si me ve jednomspasio.

  Nadam se da je tako. Njezin se dobrotvor osmjehnuo i pokazao joj gdje da se presvue, dok on ode upalitisvjetla u bazenu. Trenutak kasnije pojavila se u bijelom kupaem kostimu ostavivi ga bez daha. Nije nisanjala kako je razarajue izgledala, to je u neku ruku bilo dobro. Volio je to kod nje. A dopast e se ipublici. Na to nikad nije zaboravljao.Nadam se da je dovoljno toplo. Promatrao ju je kako ulazi u bazen, a zatim otiao da se presvue dok je ona

  sretno plutala. Bazen je bio ogroman, a voda topla i ona pomisli kako se nikada u ivotu nije ugodnijeosjeala. Sretno je podigla pogled prema njemu kada se pojavio omotan u luksuzan bijeli runik. Bio mu jevrsto vezan oko struka i dok ga je ona promatrala, on ga odvee, a ona izgubi zrak. Bio je gol. Diskretno seokrenula na drugu stranu, plaei se da ga ne postidi, ali ga je zaula kako se smije. Ne brini, Crvstal. Neu tesilovati. Za to nikada nisam bio optuen. Ali zato je bio optuivan za mnoge druge stvari o kojima ona nitanije znala. S lakoom je skliznuo u bazen, a ona je poela neujno plivati, plaei se da ne ugleda neto tone bi trebala vidjeti. Prolazei pokraj nje, on primijeti. Zato i ti ne skinekupai kostim? Ovdje je tako toplo, kao da si u kadi. Izgovorio je to bez ikakvih primisli, jednostavno seprirodno ponaao, pa ak je nije ni pokuao dodirnuti dok mu se ona osmjehivala pokuavi odglumitiravnodunost, premda je bila vrlo nervozna jer je znala da je gol.Ne, hvala. I ovako mi je dobro.Kako hoe, draga moja. Bio je prirodan i vrlo lukav i nikada nije pourivao predmet svoje trenutne panje.

  Sve bi, prije ili kasnije dolazile k njemu, iz ovog ili onog razloga.Trenutak kasnije, s lakoom je izaao i nonalantno ostao stajali pokraj bazena, a njoj nije promaklo da jeodlino graen. Bio je visok, vitak, skladan i plivao je svaki dan. Imao je tijelo mnogo mladeg mukarca;ponudio joj je jo ampanjca, ali ona se nije usudila pogledati u njegovom pravcu, a on se ponovo pitao nijeli djevica. To bi, nema sumnje, bila prava neugodnost, ali ne i nepremostiva neugodnost. Za nju bi sesvakako vrijedilo rtvovati, ali dok ju je promatrao morao se osmjehnuti. Praakala se okolo poput ribe,trudei se iz petnih ila da prikrije nervozu. Da li bi se ugodnije osjeala ako bih malo smanjio osvjetljenje?Znam da se ponaam nemogue. Ali mrzim kupae kostime. Morat e mi oprostiti.Svakako. Pokuala se ponaati kao odrasla osoba, onako kako je mislila da bi se filmska zvijezda trebala

  ponaati, ali osjeala je sve vei nemir. Prije no to mu je uspjela odgovoriti do kraja, on sasvim smanjiosvjetljenje u prostoriji. Ostavio je samo priguenu svjetlost u bazenu i upaljene svjetiljke blizu tavanice kojesu podsjeale na svijee.Je li ovako bolje?Mnogo. Slae ona.

  On popije malo ampanjca i ponovo sklize 'u vodu, te zapliva ravno prema njoj pa je ispod vode vrstorukama obujmi oko struka. Istog trena se ukoila i zagledala mu se ravno u oi.to e mi uiniti? Uasnula se.Napraviti od tebe filmsku zvijezdu. Proapta on njeno, ali se ona upita to li e traiti u zamjenu za to.

  Moda su one prie o Hollywoodu bile istinite, ali ona se molila u sebi da se ovaj put ne potvrde... molim teBoe... ne i ovaj put... Neu te povrijediti, Crvstal. Imaj u mene povjerenja. Ona kimnu, nesposobna da rijeizusti dok ju je drao, a on lagano, doista lagano krene prema njoji poljubi je. Vrlo si lijepa... vjerojatno si najljepa ena koju sam ikada vidio. Opet ju je poljubio, a onapoe plakati.

 • Molim te... nemoj... molim te... Tako se jako tresla da ga je to dirnulo.Oprosti, malena. Nisam te htio uplaiti. Samo elim da bude sretna. Zurila je za njim dok se udaljavao

  prema rubu bazena, izaao i opet se omotao runikom; zaprepateno je gledala za njim otvorenih usta.Sviala mu se, divio joj se, nije ju namjeravao silovati. Odjednom se osjeala beskrajno budalasto, pa jedoplivala do njega i sjela pored njega na rub gdje je pijuckao ampanjac.Oprosti... Znala je da mu mora objasniti svoje ponaanje. Prije etiri godine sam silovana... plaim se ja...

  ja, mislila sam... Zaplakala je, a on ju je njeno zagrlio i proaptao: Oprosti. Mene se ne treba plaiti. Svedok bude iskrena sa mnom, ja te neu povrijediti. U toj izjavi skrivala se prijetnja, ali Crystal je odjednomosjetila takvo olakanje da to nije uoila. Zahvalno se oslonila na njega i dopustila mu da joj dri au saampanjcem dok je lagano pijuckala.Sve je ovo novo za mene. I sve se dogodilo na brzinu. Polovicu vremena uope ne znam to da mislim. ao

  mi je ako sam se ponijela kao glupaa.Sve je u redu. Blagonaklono joj se osmjehnuo. Ti si slatka glupaa i svia mi se. Ove njegove rijei

  podsjetile su je na Spencera, on bi tako neto i mogao rei; dirnulo ju je njegovo razumijevanje. eli li sevratiti natrag, Crvstal? Znam da mora rano ustati. Ili bi moda voljela jo malo plivati?Bilo joj je neophodno da se opet opusti, poslije ovako glupog ponaanja, tako da ga je otvoreno pogledala injega iznenadi dubina plavetnila njezinih oiju, bila je tako divna. U stvari, eljela bih jo malo plivati.Mogu li? uri li?On se nasmija i odmahne glavom. Ma kakvi.To je znailo da je ovaj put skinula obrambeno dranje i vie joj nije izgledao prijetei kada je odmotaorunik i vratio se u vodu. Odredeno vrijeme je plivala pljuskajui okolo, a onda legla na lea i ostala plutati;kada je okrenula glavu on je ve bio pokraj nje. Okrenuo se na trbuh kako je ne bi opet posramio, a onda senjeno nagnuo naprijed i opet je poljubio; ovaj put se nije izmakla. Osjeala je da mu toliko barem dugujezbog maloprijanje scene u kojoj je od sebe napravila budalu, ali dok ju je ljubio, njeno joj jemilovao grudi i ona se zaudila kada je shvatila da joj se to svia. Poela se udaljavati od njega, ali on ju jepratio, ne nasrui, jednostavno je graciozno plivao pokraj nje, dodirujui je rukama koje je zavukao u njezinkostim kada ju je opet poljubio. eljela je prestati, a onda je u trenutku iste ludosti shvatila da to u stvari neeli. Otplivala je do stepenica koje su vodile iz bazena i pokuala doi do daha, a onda ga je osjetila iza sebe.Polako ju je poeo skidati mokri kostim s elcgantnog tijela. Htjela se okrenuti i pogledati ga, ali on sepriljubio uz njezina leda dok je rukama struno prelazio preko njezinog tijela. Zabacila je glavu unatrag uiznenadnom strahu i tiho zajecala.Ernie, nemoj... Ali njezine rijei ovaj put nisu uvjerljivo zvuale, a on je nije prestajao dodirivati svojim

  nevjerojatno njenim prstima. Bio je strunjak, a ona tek iskuenica. Sama je uetala u njegovu zamku, a datrenutno toga i nije bila svjesna. Oh Boe... nemoj... molim te... Prestao je kao na njezinu komandu, posveiznenada, a ona je zadrhtala cijelim tijelom dok se okretala prema njemu, u iekivanju, nakon ega se bezijedne rijei pripio uz nju i uzeo je tu ispod vode. Zaprepateno je razrogaila oi, ali ve poslije nekolikosekundi, preplavilo ju je zadovoljstvo. Voditi ljubav s njim bilo je nalik simfoniji, a kada je nastupiokreendo, Crvstal je bila ta koja ga je privukla k sebi, elei da nikada ne prestane. Medutim, kada joj seosmjehnuo, strano se posramila. Nije mogla njega kriviti za ono to je uinio, kada je to i sama eljela. Nijeeljela njega, ve ono to je inio njezinom tijelu, a to nikada ranije nije iskusila. ak ni sa Spencerom.Ljuti li se na mene? Bio je zabrinut, a ona se namrtila; nije se ljutila na njega, ve na sebe.Ne promuklo je proaptala. Ne znam to mi bi... ja...Polaskan sam. Ovla ju je poljubio i opet joj dodirnuo bradavice i ve za nekoliko trenutaka opet je udila

  za njim. Proveo je sate u bazenu s njom, vodei ljubav, a u pono ju je polako odnio gore. Spavaa soba jebila sva u bijelom samou i debelim krznima, lisica, medvjeda; krevet je bio prekriven bijelim nercom na kojiju je poloio dok se s nje cijedila voda i poeo je paljivo brisati runikom, prelazei prvo preko svih pravihmjesta prvo runikom koji mu je bio omotan oko pojasa, a zatim njenim prstima i na kraju usnama ijezikom koji je ulazio i izlazio iz nje poput svitaca. Pustio ju je da pone vritati za njim prije no to ju jeopet uzeo icijelu tu no proveli su preputajui se svojim strastima. Nikada ranije nije doivjela nita slino. SaSpencerom, prije no to je otiao, bilo je drugaije. Ovo sada bilo je nalik na zastraujuu moru i bez obzirakoliko je puta uzimao, Crvstal je stalno eljela jo. Bio je kao droga, pomislila je u jednom trenutku, ali on tonije bio. Imao je nevjerojatnu mo, iskustvo i elju da je naui neem novom. Kada su konano prestali,osjetila je strah.to mi to radi? Bila je iscrpljena, a za pola sata morala je krenuti na posao. Nikada prije nije iskusila nita

  slino.Sve ono to najvie volim, ljepotice moja. A onda joj se gotovo opako osmjehnuo. Hoemo li jo jednom?

 • Ne... ne... Odmahnula je glavom. Nije to sebi znala objasniti, ali znala je da mora pobjei od njega, kako nebi poeljela da sve pone iz poetka. Prvo se istuirala toplom pa hladnom vodom i on ju je ostavio na miru.Kada je obuena izala iz kupaonice doekale su je kava koja se puila, toplo pecivo i ona se zagledala unjega. Zato sve ovo ini za mene?Nasmijao se i pomilovao je prstom po obrazu, nastavivi se sretno osmjehivati. Jer si moja. U svakomsluaju dok to bude eljela. Kako ti to zvui? Zvualo je zastraujue i pogreno. Ali opet, osigurao joj jekarijeru kakvu je oduvijek prieljkivala, brinuo se da joj nae pratioce za izlaske, ak joj je kupio i novuodjeu. Upravo joj je darovao no ni nalik bilo kojoj drugoj koju je doivjela. Pa to je u tome bilo loe?Medutim, znala je da neto nije bilo u redu. I osjeala je stranu krivicu. A kada se sjetila Spencera, srcesamo to joj nije prepuklo. Sjeanje na ono to su njih dvoje doivjeli sada kao da je bilo zablaeno. Meunjima je sve bilo nevino i podredcno ljubavi. A ovo je bilo neto drugo. Osjeala se kao drolja. Ona ovogovjeka nije voljela, ali on je prema njoj bio dobar i ako ju je na odreeno vrijeme elio, to je u tome biloloe? Zar je ovo to je uinila stvarno bilo sve pogreno? Bilo je ljudi koji bi joj sigurno rekli da sepoigravala vatrom kao i onih drugih koji bi rekli da je on doista ljubazan ovjek. I jedni i drugi bili su upravu. On je bio mnogo toga. Ali trenutno joj nije elio zlo. opet ju je njeno poljubio, a kada je krenula naposao, rekao joj je da uzme Rolls.Kako e se ti vratiti?Pozval u vozaa da dode ovamo po mene. Ne brini, malena. Sa mnom e biti sve u redu. I opet ju je njeno

  poljubio, a svakiput kada bi je dodirnuo podsjetio bi je na ono to joj je radio prole noi. To je bilo neto posve razliito odonoga to joj je Tom Parker uinio na podu staje... ali jo se vie razlikovalo od onoga to su ona i Spencerdoivjeli... u ovome nije bilo ljubavi, ali Ernie je trenutno bio tu, bio je dobar prema njoj... i drugo nita i nijebilo vano?... Spencer je otiao. Zauvijek.

  27.Kada se Crvstal to poslijepodne vratila u hotel, ekao ju je paketi. Ponijela ga je gore i paljivo ga otvorila;kada je vidjela to je unutra oi su joj se razrogaile od ponienja i zauenosti. Ernie joj je poslaodijamantnu narukvicu. Nije znala to e s njom, ak se plaila i da je stavi. Sjedila je, drala je i tresla se. Jose nije oporavila od onoga to je prole noi uinila. Nikada nita slino nije napravila, nije ga eljela vievidjeti, ali kada ju je tu veer nazvao bio je njean i ljubazan i kao da je osjeao to ju je muilo premda muona to nije rekla.Da li ti se svida narukvica? Pitao ju je to kao kakav djeai koji je majci donio cvijee.Ja... da... Ernie... nevjerojatna je. Ali ne mogu je zadrati. Osjeala se kao plaena drolja. Medu njima nije

  bilo nimalo ljubavi, sve se svodilo na ono to je inio s njezinim tijelom, a to je bilo doista zapanjujue.Zato da ne? Lijepe djevojke zavrijeuju lijepe stvari. Bar joj nije rekao da ju je zasluila. Mogu li

  navratiti?Ne... ja... Poela je tiho plakati, jer se jo plaila kako njega tako i svojih vlastitih reakcija. Nije znala to se

  to s njom dogodilo prole noi. Cijelog tog dana na snimanju nagrizalo ju je osjeaj krivice dok jepokuavala ne misliti na Spencera.Malena, neu te povrijediti. Glas mu je bio tuan i ona se saalila. Nije bila njegova krivica to se ona

  nedolino ponaala. Bar je ona tako mislila. Ni na to je nije primoravao. Namamio ju je milovanjima isvojim spretnim prstima. Samo sam elio malo popriati s tobom.Vidimo se u predvorju.Odlino. Stiem za pola sata Pojavio se u hlaama i istoj bijeloj koulji i s kamirsidm puloverom

  prebaenim preko ramena; priao joj je i ovla je poljubio u obraz, dok su se glave okretale prema njima. Onje bio dobro poznata linost u Hollywoodu, a ona je bila prelijepa ena.Naruio je pie za oboje, a ona se osjeala neugodno i bilo ju je stid. Medutim, on njeno uzme njezinu rukuu svoju i upita je kao da je tono znao o emu je razmiljala. Zato se osjea tako grozno zbog onoga to sedogodilo prolu no? To je neto sasvim normalno i bilo je divno. Ti i ja moemo biti prijatelji. Ali prijateljine vode ljubav u bazenu cijele noi, tako da ga je Crvstal i dalje promatrala oima punim suza.Ne znam to se dogodilo. Poeljela mu je ispriti koliko voli Spencera i koliko dugo ga je ekala. Ali ipak

  to nije uinila. Koliko joj je znaio prije no to ju je napustio. To vie nije bilo vano. Imala je pravo navlastiti ivot, ali ne s ovjekom poput Ernia. Bio je za nju previe bogat, previe iskusan, previe moan iona je to dobro znala. Mislim da me je zahvatilo neko ludilo. Bio je to slab izgovor, ali to je bilo sve to muje mogla rei dok je pijuckao pie i smijeio se, divei se opet njezinoj nevjerojatnoj Ijepoti. Imala je licezbog kojeg su se Ijudi zaustavljali i zurili u njega, a mukarci osjeali potrebu da isprue ruku i dodirnu je.

 • Juer je pregledao njezine snimke i odmah uoio da je kamera voli.I mene je zahvatilo nekakvo ludilo. Nema u tome nita loe, Crvstal. Tako si lijepa, da sam izgubio kontrolu

  nad sobom. Moe li mi oprostiti? Znao je kako treba s njom; i dalje ga je oprezno promatrala. Zato sam ti iposlao narukvicu. Da se ispriam za prolu no. Znao je da osjea veliku krivicu i elio je da narukvicuprihvati kao isprinicu, a ne isplatu. Znao jeto je njoj vano. Mnogo se razlikovala od starleta koje je obinoizvodio, koje su jedva ekale da ponude svoja tijela u zamijenu za njegove usluge. Ali ova ovdje je bilasasvim drugaija. Bila je pristojna i mila i razlikovala se od ostalih. Njemu se to svialo. Oprosti, Crvstal...Tako ju je iskreno gledao, da se ve poela osjeati neto bolje. Moda su oboje malo poludjeli; cijelovrijeme je pokuavala uvjeriti sebe kako je za ono to se dogodilo bila u istoj mjeri odgovorna kao i on, aliona jo nije poznavala Ernia Salvatorea. Jednog dana e gledati na tu narukvicu kao na suvenir izholivudskih ranih dana. Moi e je pokazivati djeci. Oklijevala je, ali izgledao jekrajnje povrijeen kada je pokuala vratiti narukvicu, tako da ju je na kraju ipak uspio uvjeriti da je zadri.Moemo li poeti sve iz poetka?Lagano je kimnula, jer nije bila sigurna da je to ono to eli, ali opet je pomislila kako mu duguje zahvalnostkada joj je poeo priati koliko je lijepa na snimcima koje je vidio. Konano, stigla je dotle zahvaljujuinjemu; ostali su dugo sjediti i priali su o filmu. Ve ju je uspio ubaciti u jo jedan film.Tako brzo? Bila je zapanjena i vrlo zahvalna. Kada poinje snimanje? Jo je oklijevala i bila stidljiva, a i

  oajniki se trudila da zaboravi kako je izgledao dok je stajao pokraj bazena bez runika.Otprilike tjedan dana nakon zavretka ovoga. Pretpostavljam poelkom travnja. Zatim joj je rekao tko e

  sve glumiti u njemu. Ostala je bez rijei. Sva imena su joj bila poznata, a neka od njih bila su vrlo slavna.Ti to ozbiljno?Svakako. Ali nije joj rekao koliko ga je stajalo da je ubaci u taj film. Ovaj put se radi o manjoj ulozi, ali

  mislim da bi ti mogli dozvoliti pjevati. Sama uloga je vrua roba. Ve i to to e se nai u istom filmu sasvima njima donijet e ti mnogo. Za njega kao da nije bilo tajni kada je bilo rije o njezinom lansiranju usvemir i davao je sve od sebe. Ve slijedeeg jutra vidjela je svoje ime u novinama. Spominjali su slijedeifilm u kojem e igrati. Znai bila je istina. Stvarno joj je osigurao novu ulogu.Poslije lanka u novinama o njezinom novom filmu izveo ju je na veeru, a ve slijedeeg dana pojavila senjihova zajednika fotografija u novinama, a ispod nje je pisalo: Osobni meneder Ernie Salvatore i njegovanova prijateljica, Crvstal Wyatt. Kao da je itala o nekom drugom, tako da je ostala dugo zuriti u fotografijuu nijemom uenju. Jedan primjerak poslala je Harrvju i Pearl koje je i dalje zvala svakih nekoliko dana.Strano su joj nedostajali, ali ni upola onoliko koliko joj je nedostajao Spencer. Stalno se pitala hoe li joj seikada vie javiti, ali u dubini srca bila je uvjerena da nee. Dok je razmiljala o tome, osjetila se oajnikiusamljenom bez njega. Jedini prijatelj kojeg je trenutno imala bio je Ernie.Slao joj je cvijee, kupovao darove i esto slao vozaa s Roolsom da je poveze poslije snimanja, to joj jebilo doista neugodno. Ali vie je nije pokuavao zavesti. ekao je da mu sama dode, jerje znao da e na kraju ipak doi, na ovaj ili onaj nain. Dva tjedna poslije prvog posjeta Malibuu opet ju jepozvao. Malo je oklijevala, premda se sada ve mnogo ugodnije osjeala u njegovom drutvu, tako da jemislila kako se nita nee dogoditi. Ovaj put se nisu kupali u bazenu, ve su etali plaom. Za nekolikotjedana trebalo je poeti snimanje novog filma, tako da su imali o emu razgovarati. Iznenada se okrenuoprema njoj i osmjehnuo. Pomislila je kako u njemu ima neto oinsko. Uzco ju je u okrilje i umjesto njedonosio sve odluke. Poslije etiri godine u toku kojih je morala sama o sebi brinuti, to je za nju bilo novoiskustvo i morala je priznati da joj se ta njegova briga svidala.

  Htio sam te neto pitati, Crvstal. Oklijevao je, opet su promatrali zalazak sunca i on ju je uhvatio za ruku.Da li bi htjela neko vrijeme provesti sa mnom?Ovdje? Pomislila je da je pita hoe li s njim provesti vikend, jer jedino o emu je mogla misliti bila je no

  kada je vodio ljubav s njom, tako da je opet pocrvenila sjetivi se toga.Opet se osmjehnuo, jo je bila tako nevina i mlada. Iako je imala gotovo dvadeset dvije godine, jo je biladijete, barem kada je rijc o holivudskim standardima. Ne samo ovdje, ludice. I na Beverly Hillsu. Misliosam da bi ti to moglo pomoi u karijeri, bilo bi ti ugodnije nego u hotelu, a i manje skupo. Pokuao je da jojto objasni s praktine strane, a ne s one prave. Predlagao joj je da mu postane ljubavnica.Ne znam... ja... Pogledala ga je onim svojim oima plavim kao lavanda; ak su uspjele smekati i tvrdi orah

  kakav je bio Ernie Salvatore. Ernie, to to treba znaiti? Ve si i previe bio dobar prema meni. Ne bitrebalo... Ne bih eljela da to iskoritavam. 1 dalje nije shvaala, obgrlio ju je oko struka.Pokuavam ti rei da elim da prijede k meni. elim biti blizu tebe. Nastupila je tiina, nijemo ga je

  promatrala, a onda se tuno zagledala u sunce koje je zalazilo. Gdje je sada Spencer? Kamo je otiao? Zatojoj on nije ovo nudio umjesto Ernia? Hollywood je surov. Nudim ti svoju zatitu. to je vie mogla traiti?Pa ipak, znala je da ga ne voli.

 • Lagano je odmahnula glavom. Ne mogu.Zato?

  Iskreno ga je pogledala, izlaui opasnosti svoju karijeru, ali ga nije mogla slagati. Ve je previe uinio zanju, tako da nije mogla biti nepotena. Ne volim te.Nije joj rekao da mu to nita ne znai. On nije traio njezinu ljubav. Ve ostali dio nje, njezino tijelo da ganou grije, njezino lice da prodaje u novim filmovima. Poeo je dobro zaraivati na njoj, kako za sebe tako iza druge, mnogo vanije ljude koji su ga podravali. On je predstavljao jednu zanimljivu skupinu ljudi, alikoliko je bilo poznato, on je bio vana linost. A ona e mu biti od koristi. To je znao od prvog trenutka kadaju je ugledao.Moda e ljubav doi vremenom. Mi smo prijatelji, zar ne?

  Ona kimnu i dalje promatrajui zalazak sunca. Bio je dobar prema njoj, bolji od ikog, ali ono to je traiobilo je mnogo vie od onoga to mu je bila spremna pruiti. Meutim sve to je za nju uinio, bilo je takozamamno, odjea, automobil, filmovi, dijamantna narukvica. Mogu li malo razmisliti? Neki bi zadrhtali i odsame pomisli da odbiju Ernia Salvatorea, ali on je ostao strpljiv i nita manje ljubazan dok su se vraaliprema kui. Usuo joj je au vina i ona ga je pijuckala dok su sluali glazbu. Osjeala se tako smireno porednjega. Nikada je nije ni na to primoravao, jednostavno je bio tu i na neki neobjanjiv nain kao da joj jeitao misli. eljela je biti filmska zvijezda. To je jo bio djetinjasti san, pa ipak dobro je znala da joj on tomoe osigurati. Ali zbog toga nije eljela rtvovati svoj integritet i ivjeti s ovjekom kojeg nije voljela. toje drugo imala? Istinu govorei, nije imala nita. Samo san. I sjeanje na ovjeka koji je otiao prije trigodine i koji se nikada nee vratiti, bez obzira na to koliko ga ona voljela.eli li se vratiti kui? Uvijek je bio spreman uiniti ono to je ona eljela i dok mu se osmjehivala, nagnuo

  se i poljubio je. Prvi put je to uinio od one noi prije dva tjedna kada su vodili ljubav. Ve dva tjedna draose rezervirano i nita nije od nje traio. Ni sada nita nije traio. Ve joj je nudio svoje srce i svoj dom, aCrvstal je mislila da je to ve beskrajno mnogo. Opet ju je poljubio, njeno, lagano je dodirujui. Poela sepovlaiti, ali on je nije putao, ve ju je samo jae privukao, pokazavi nevjerojatnu snagu. Ne idi proaptaon, molim te... Gotovo se saalila. Davao je tako mnogo, a traio sasvim malo. Dopustila mu je da je ljubi ive nakon nekoliko trenutaka, njezino tijelo poelo je odgovarati njegovom i ovaj put je Crvstal bila ta kojamu je skinula odjeu, poslije ega su vodili ljubav na ogromnom bijelom konom kauu iznad kojeg su nastropu bila postavljena ogledala, a iza njih zalazilo je sunce.Ovaj put ni zbog ega nije alila, niti je bila iznenadena. Znala je to je uinila i zato. Osjeala je da mu toduguje, zbog svega to je uinio. Znala je da ga ne voli, ali nita drugo i nije postojalo, niti je bilo tko drugiza nju postojao. Sada je ovo bio njezin ivot. Hollywood sa svojim sjajem i bljetavilom, a on je bio njegovsastavni dio. Vie nije imala snage da se bori protiv toga. Ionako mu je ve previe dugovala, a on joj jemogao toliko toga pruiti. ivot joj je uvijek bio teak, tako da je ve bila umorna. S Erniem e joj ivot usvakom sluaju biti laki.Tu no ostali su u Malibuu. Nikome nije morala polagati raune, osim sebi samoj, niti je imala razloga da sevraa u hotel. Koga je bilo briga to je ona radila, tko e uostalom znati. Ni Harry. Ni Pearl. Pa ak ni jadnastara gospoa Castagna. A kada se tri dana kasnije vratila u hotel da pokupi potu zatckla je Spencerovopismo koje joj je Pearl poslala. Poslije toliko dugo vremena konano joj se javio, pokuavi objasniti svojudugu utnju. Pisao joj je o tome koliko mrzi rat, i kako ga je na neko vrijeme napustila nada, ali da je jo voli.Meutim, sada je bilo prekasno. Ve je pristala da se preseli Erniu. A Spencer joj ovim pismom nije rekaonita to ve nije znala. Jo je bio u Koreji, nije znao kacla e se vratiti i dalje je bio oenjen. Imala je pravokada je otila u Hollywood. Moda e sa Spencerom uvijek stvari ostati na istom. Ali taj luksuz da njega volinije vie sebi mogla priutiti. Prodala je duu Ernestu Salvatoreu. Spenceru nije odgovorila.Ernie joj je pomogao da preseli stvari u njegov dom na Beverly Hillsu i njezin se ivot preko noipromijenio. Imao je kuharicu i dvije pomonice, a ona je dobila sobu za oblaenje presvuenu ruiastimsatenom koja je bila nalik na one iz filmova Joane Crawford. Kada je htjela spremiti svoju odjeu, otkrila jeda su ormari ve puni odjee koju je kupio za nju, a preko stolice je bila rairena bogata nova bunda odbijelog nerca. Navukla ju je preko traperica i poela kikotati poput neke djevojice dok se vrtjela i gledala uogledalu. Pozvala je Pearl i sve joj ispriala, pa i to da se preselila Erniu. Pearl niim nije pokazala da jeiznenaena ili okirana. Ve bi se prije moglo rei da je bila malo ljubomorna.Svugdje su odlazili zajedno, u najbolje restorane, na najvee prijeme, na premijere i otvaranja, kao i nadodjelu Akademijinih nagrada, neposredno prije no to je poela raditi na novom filmu.Ovako e i ti jednog dana apne joj on kada je Shirley Booth, koja je proglaena za najbolju glumicu,

  pojurila na pozornicu da primi svog Oscara za ulogu u Come Back Little Sheba. Gary Cooper je dobio Oscara za ulogu ufilmu High Noon. A film Singin' in the Rain s Gene Kellvjem proglaen je za najbolji. Za nju je sve to bilo

 • kao san, san koji je sanjala jo od djetinjstva koje je provela u dolini.Sretna? Upitao ju je jedne noi poto su vodili ljubav, a ona je smireno kimnula. Bila je sretna, bez obzira

  koliko to udno zvualo ima li se u vidu da ga nije voljela. Brinuo se o njoj, ugaao joj, vodio rauna da svibudu ljubazni s njom, tako da su se svi, kada je poela snimati novi film, prema njoj odnosili kao premakraljici. Bila je netko. Bila je djevojka Ernia Salvatorea. Premda je ona eljela i vie od toga. Htjela je postatidobra glumica i pjevaica, premda je sada rijetko pjevala. To je pripadalo nekom drugom ivotu. Uglavnomse usredoloila na glumu. Ali ono to joj je Erni pruao bilo je vrlo ugodno. Naporno je radila s uiteljemdikcije, a uitelj glume je sada dolazio u kuu poduavati je finesama glume. Imala je dobro pamenje i znalaje odabrati trenutak kada je trebala izgovoriti tekst. Uvijek je dolazila na vrijeme i nikada nije pravila guvu.Voljeli su raditi s njom, jer se trudila i uvijek dolazi pripremljena. Malo po malo, glumaka zajednica ju jeupoznavala i poinjala je potovati. A veina njih znala je takoer i za Ernia. Nou bi po nju dolazio Rolls, aponekad bi je Ernie ekao otraga s bocom ampanjca u srebrnoj posudi s ledom i s dvije ae. Bio je to nainivota o kojem je nekada samo itala, a sada je i ona njime ivjela. I to najbolje to se moglo. San se ostvario.Postala je ono to je oduvijek eljela i trenutno nije brinula o tome koliko je morala rtvovati da bi do togadola.Svoj drugi film zavrila je krajem svibnja i Ernie ju je poveo u Mexico na nekoliko dana. Rekao je da tamoima nckog posla, a ona je uivala u novim i razliitim prizorima. Slatka djeca tumarala su bosonoga ulicama,nasmijeenih, sretnih lica i velikih oiju, nonja je bila arolika, a predijeli zanimljivi. Svidalo joj se, premdai dalje gotovo nita nije znala o Erniu. Kada su se vratili u L.A., uz osmijeh joj je pruio scenarij, dok sesaginjao da je pojubi vrativi se iz ureda. Bio je vitak i elegantan kao i uvijek i ponekad joj se inilo kao dasu vjenani. Ve se bila navikla na njega, bilo joj je ugodno s njim i nikada je nije primoravao da kae netoto ne misli. Njemu to nije bilo vano.to je to? Razvukla je usta u osmijeh. Tu veer spremali su se u Cocoanut Grove na veeru i ples.Tvoj Oscar. Izgleda da si uspjela, mala. Bio je to scenario, dodue za drugi studio, ali s ulogom napisanom

  za nju, koju joj je on osigurao. Glas se irio. Nije silazila sa stranica novina, svojim novinarima plaao jepravo bogatstvo da skrenu ljudima panju na Crystal. Bilo gdje da ju je izveo, ljudi su s nevjericom zurili unju. Nitko tako ne izgleda. Cak ni u Hollywoodu. Jo je podsjeala na koutu koja se pojavljuje iz ume, stijelom koje je plijcnilo svaiju panju. Nauio ju je kako da se oblai, kako da hoa, kako da ue uprostoriju i natjcra sve da prckinu ono to su radili. Morao je priznati, imala je urodeni dar za to. Jednogadana postat e velika zvijezda. Vrlo velika. U to vie nije sumnjao, a posebice ne sada kada mu se na stolunala ova ponuda, a uskoro e ih biti jo. Ionako mu je pripadala. Ako bude morao, jednog dana e joj ak irelScenarij je bio za film ije e snimanje poeti u srpnju. ena koja je potpisala za sporednu ulogu porjckalase s glavnom zvijezdom, pa su je morali otpustiti. Oajniki su se trudili da nau zamjenu, a Crvstal jesavreno odgovarala. Osim toga, ve je stekla laskavu reputaciju da je s njom lako raditi, a prije ste uHollywoodu mogli nai dijamante nego takvu jednu glumicu. Imala je anse da se brzo popne do vrha.Bilo je ak trenutaka kada se Ernie pitao da li je voli, premda mu to nije bilo vano. On je kroz sve to vcodavno proao. Imao je etrdeset pet godina, razvodio se pct puta i imao dvoje djece, negdje u Pittsburgu,oboje su bili stariji od Crvstal, a posljednji put ih je vidio kada su bili bebe.Salove je provela itajui scenarij i pravei biljeke. Uloga je bila dobra i bila je zadivljena da im je onauope pala na pamet. Imala je vie teksta nego u prola dva filma. Ovaj film je po svemu sudei trebao bitimnogo tei, trebalo je u njega ulciti mnogo osjeaja i bila je svjesna da e morati mnogo raditi sa svimsvojim uiteljima, ali scenarij joj se ipak sviao. Ernie, divan je rekla mu je kada ga je pronala u bazenu. Itamo je imao telefon, jer je cijelo vrijeme sklapao poslove, telefonirao i potpisivao papire. Nisu ga ostavljalina miru ni u aperitiv baru. Ponekad je tamo provodio cijele noi u bungalovu s poslovnim partnerima dokpogodba ne bi bila postignuta.Dobar je to film, Crvstal. Mnogo e ti znaiti.

  Na tren ga je zabrinuto pogledala dok se sputala na stolicu. Misli li da ja to mogu?Nasmijao joj se i poljubio punu ruku njezine mcke plave kose. Frizerki je na snimanju bila potrebna itavavjenost da je podigne, ali je ona glatko odbila da se oia. Bila je jedina djevojka u Hollywoodu koju jeznao, kojoj je bilo vano da li e dobro odigrati ulogu. Veina ih je uglavnom eljela da se dokopa ulogezbog vlastite koristi, ni ne razmiljajui o kvaliteti onoga to pruaju, ali Crvstal nije bila takva. Uz njezinizgled to je bila druga stvar koja ju je izdvajala od ostalih. Kladio se na pobjednika. Odlino e ti tonapraviti.Morat u raditi kao konj da bih zapamtila cijeli tekst.Ne brini. Tu su veer izali proslaviti, a ve slijedeeg dana poela je mukotrpno raditi na scenariju i tako

  nastavila sve dok snimanje nije poelo.

 • Poeli su devetog srpnja i prva dva tjedna gotovo i nije spavala. Sve do poslije ponoi radila je s uiteljima.A ustajala bi svako jutro u etiri sata. U pet bi je voza ve vozio u studio. S njom u filmu bili su jo VilliamHolden i Henry Fonda. Prvi put kada ih je srela osjetila je silno strahopotovanje. Prijateljski su se odnosiliprema njoj i svi su je potovali, ali ona nikako nije imala vremena da sklapa prijateljstva. Previe je napornoradila da bi imala vremena za priu ili zadravanje poslije posla. Uitelji su ak dolazili i u njezinu garderobuza vrijeme pauze za ruak.Jednom je na snimanju ak vidjela i Clarka Gabela, koji je doao posjetiti prijatelja i njoj se uinilo da nikadanije vidjela zgodnijeg mukarca. Uveer je uzbueno ispriala Erniu o tome, a on se nasmijao.Priekaj samo jo nekoliko mjeseci. Tada e on priati prijateljima kako je vidio Crystal Wyatt! Nasmijala

  se na ove njegove rijei. Ernie se uvijek trudio da se osjea vanom. Ali ovih dana jedva da ga je i vidala. Nasnimanju je bila previe zauzeta, a nije imala vremena za izlaske. Osjeala se kao pustinjak; nalazila sezabarikadirana u svojoj garderobi, gdje je kao i uvijek uila. Onda je netko zalupao na vrata. Bilo je to etiridana kasnije. Zaula je uzbuene povike i otvorila vrata da vidi ta se dogada.Gotovo je! Gotovo!S filmom? Bila je zapanjena i pitala se ta je krenulo naopako. Tek to su poeli, a u planu je bilo da se

  ovaj snima due od ostalih. Rekli su joj da planira kako e raditi i u rujnu.Rat! Jedan od radnika sa scene stajao je pred njom dok su mu se suze radosnice kotrlje niz lice. Tamo je

  imao dva brata iCrvstal konano shvati o emu on to govori. Ostala je bez daha. Rat u Koreji je zavren! Zagrlio ju je. Njojse oi takoer ispunie suzma. Ve mjesecima ga je pokuavala zaboraviti. Na njegovo pismo iz travnjauope nije odgovorila. Ali i on e se sada s ostalima vratiti kui. Spencer... ovjek kojeg je izdala kada sepreselila Erniu... sada e se vratiti kui. Ali kome? Jo je bio u braku s Elizabeth. A ona je ivjela sa Erniem.Ako mu Pearl ne kae, nee uope znati gdje da je potrai. U jednom udnom trenu, dok je promatrala ostalekako se smiju, priaju i plau, pitala se to da sada uini.

  28.Elizabeth je stajala iza ograde, trudei se da vidi njegovo lice, dok su je sa svih strana gurali oni koji su dolipozdraviti preivjele ratnike. Bile su mu potrebna tri tjedna da se izvue iz vojske. Premda je ona eljela daga prieka u Japanu da bi na nekoliko dana odletjeli u Honolulu, vojska je, meutim, zahtjevala da se vrati uSan Francisco; onog trenutka kada nogom stupi na terra firma bit e slobodan. Pred njega su doli i njezini injegovi roditelji, a oko njih stoline cna su nestrpljivo razgovarale. One su imale sreu. Bezbroj je bilo onihkoje su ostale tugujui kod kue. Njima se nitko nee vratiti. Ali Spencer je uspio preiviti. Jednom je bioranjen, ali lake, tako da se ve tjedan dana kasnije vratio u jedinicu. Sudjelovao je u jenom runom ratu,policijskoj akciji koja je odnijela mnogo ivota, u drugom po redu ratu za dvanaest godina.Uzeo je mjesec dana odmora koje je namjeravao provedeti s njom i njezinim roditeljima na jezeru.Barclavjevi su pozvali i njegove roditelje da im se pridrue, premda on o tome jo nita nije znao. Takoer sumu pripremili i iznenadenje, ogromnu proslavu u kui u San Franciscu.Dok ga je Elizabeth promatrala kako urno izlazi iz aviona, poravnala je eir i nervozno nastavila ckati.Prolo je dosta vremena od kada ga nije vidjela, ali sada e sve biti posve drugaije. Njihovi posljednjiboravci u hotelu Imeprial bili su doista udni, jer je bio vrlo napet, ali sada e opet zakoraiti u stvarni ivotna koji e se, nema sumnje, morati dosta prilagoavati. Prije rata nisu ni imali, u stvari, prilike ivjetizajedno, a on je zatim bio odsutantri godine. Za to vrijeme ona je postala vrlo samostalna i s dvadeset etiri godine ve je poteno zaglibila upolitiku. Svagdje je imala entre i za vrijeme njegovog odsustva upoznala je u Washingtonu neke vrlozanimljive ljude. Ali kada ga je ugledala, politika joj uope nije bila na pameti. Uinio joj se vrlo visok imrav dok je pogledom prelazio preko okupljenih ljudi, a onda lagano krenuo prema njima, razgovarajui snekoliko svojih mladia. Jo je nije ugledao. Vidjela ga je kako se rukujc s njima, poslije ega su oni pojurilida pronau svoje ene, a on krenuo dalje kroz guvu dok se ona probijala prema njemu. Njegova je majkazaplakala kada je prvi put poslije tri godine vidjela sina, ali on jo nije bio svjestan da su oni svi tu. Tunimoima gledao je po okupljenim ljudima oko sebe i ona je primijetila nekoliko sijedih u njegovoj kosi kojihranije tu nije bilo. U trideset etvrtoj godini bio je jo zgodniji nego onog dana kada ga je Elizabeth prvi putsrela na veeri koju su priredili njezini roditelji. A onda je iznenada iznenaeno zastao kada je vidio njezinolice ispod velikog slamnatog eira, ispustio ranac i potrao prema njoj, privukao je k sebi i zavrtio; premanjemu zatim pojurie i njegovi roditelji. ak su se i sucu Barclayu pojavile suze u oima dok je vrsto stezaoSpencerovu ruku, a Priscilla uope nije krila suze dok ga je grlila.Ba smo sretni to si nam se vratio iv i zdrav.

 • Hvala vam. Sa svima se izljubio, medutim, njegova majka je primijetila u njegovim oima neto ega tamoranije nije bilo, to ju je zabrinulo. Bila je to ona vrsta tuge koju je iskusila kada je poginuo njezin stariji sin.Izgledao je kao da je u ratu neto izgubio, vjeru, uvjerenje, sigurnost koju je ranije imao. U ovaj rat nikadanije vjerovao.Svi su se potrpali u limuzinu koja ih je ekala i odvezli se u kuu na Broadwayju, putem priajui, smijui sei plaui. Dvije starije ene nekoliko puta su jedna drugu pogledale s otvorenom simpatijom, njeno seosmjehnuvi. Obje su imale sinove, a to ponekad nije bilo lako. Samo je Elizabeth bila sva razdragana dok jedrala mua za ruku, dok ju je on drugom grlio. Za razliku od njezinih i njegovih roditelja koji ga nisu vidjeliod poetka rata prije tri godine, njih dvoje su se nekoliko puta sreli u Japanu. Za sve njih to je bilo dugo,dugo vrijeme, koje je najvie traga ostavilo na Spenceru. Zabacio je glavu unatrag i zatvorio oi, obrativi sesvima i nikome posebno, dok je Elizabeth vodila iv razgovor sa svojom majkom.Ne mogu vjerovati da sam kod kue. U stvari, jo nije bio kod kue, ali i ovo mu je bilo dovoljno blizu

  toga. Vratio se u Ameriku i pokraj njega je bila njegova ena. A to je bio problem koji je tek trebao rijeiti.Muio ga je jo od odlaska iz San Francisca.Dobro doao kui, sine. Otac ga je potapao po ruci i gotovo se zagrcnuo u suzama kada ga je Spencer

  uhvatio za ruku i vrsto je stegnuo.Volim te, tata. Blagi Boe, nadam se da ova zemlja neko vrijeme nee zapoinjati nikakvu svau. Meni je

  dosta.Nadam se da ovaj put nisi ostao u rezervi zadirkivala ga je Elizabeth uz osmijeh, a on se glasno nasmijao.U to se moe kladiti. Slijedei put morat e pozvati nekog drugog. Ja u sjediti kod kue i debljati se dok e

  moja ena raati djecu. Rekao je to napola u ali, ali i u namjeri da ispita teren. Bilo je mnogo stvari okojima je morao s njom ozbiljno porazgovarati, a upravo ova mu je bila vrlo vana. Elizabeth nita nijeprimijetila, samo se osmjehnula, ali nita se nije promijenilo kada su ubrzo, poto su stigli u kuu naBroadwayju, zatvorili za sobom vrata svoje spavae sobe. Bacio je uniformu na pod udei da je vidi kakogori i poto se istuirao oprezno je priao Elizabeth. S mnogo ime je raskrstio dok ga nije bilo, ali ne i sasvim. Elizabeth mu je sada bila mnogo stvarnija, jer od Crvstal vrlo dugo nije imao nikakvih vijesti, tako dase opet poela povlaiti u njegove snove. Premda mu je nedostajala nije znao to da uini s Elizabeth injihovim brakom. Za ove tri godine ona se mnogo promijenila i on je dosta toga elio saznati o njoj, aosobito to da li eli djecu ili ne. Odavno je odluio da se s njom vie nee igrati skrivaa. elio je da znatono kakva je i to eli i ako mu to ne bude odgovaralo, njihov brak e se raspasti. Morao joj je pruitipriliku, ali imao je pravo na ono to je on elio, a ba nije bio siguran da je to Elizabeth Barclav. Previe jeljudi vidio kako umiru, previe patnje da bi sada troio ivot s pogrenom enom. ivot je bio prekratak, akada je nekom trideset etiri godine, onda je ve jednu polovinu potroio. Smisao ivota mu je postao previedragocjen da bi i trenutak proveo sa enom s kojom nije elio ivjeti. Dok je tog poslijepodneva sjedila ukadi poslije ega se trebala spremiti za veeru, on skrenu razgovor u tom pravcu.to misli o tome da se ovih dana pobrinemo za koje dijete? Iznenaeno je podigla pogled prema njemu i

  samo se nasmijala.Misli na neko neodreeno dijete ili na dijete koje bih ja trebala roditi? Njezin brat i Sarah su konano

  otvoreno izjavili da ne ele djecu i nju nimalo nije iznenadila njihova odluka.Mislim na nae dijete. Dok je ekao na njezin odgovor nije se osmjehivao. To je bila jo jedna od stvari na

  koje nije htio ekati.Nisam o tome mnogo razmiljala u posljednje vijreme. Ta mi se misao nije motala po glavi poto si bio

  odsutan. Osmjehnula se i graciozno pomakla noge kroz pjenu. Zato? Zar to moramo odmah danas rijeiti?Bila je nervozna, a i smetalo joj je to je gleda dok se kupa; nije na to bila navikla.Moda. Mislim da nam neto govori i sama injenica to to moramo 'rjeavati', a tebi?Meni ne. To nije stvar zbog koje se ovjek treba zalijetati.Kao tvoj brat i Sarah? Shvatio je da trai povoda za svau s njom. elio je da donese odluku i to uskoro. U

  protekle tri godine zamalo nije poludio mislei na dvije ene cijelo vrijeme.Oni s ovim nemaju nita, Spencere. Mislim na nas. Imam dvadeset etiri godine, jo nisam prela zenit,

  hvala Bogu, a i u Washingtonu obavljam vrlo vaan posao. Nemam namjeru da to ugrozim zbog djeteta.Dobio je odgovor. Ali ljutio ga je nain na koji je to rekla.Mislim da pogrenim stvarima poklanja prvenstvo.Ti na to glea drugaijim oima. Za tebe je to samo neto slatko to te eka kada se vrati kui. Za mene to

  predstavlja veliku rtvu. U tome je razlika i to velika.Da, je. Ustao je i omotao se runikom, a ona se osmjehnula pomislivi kako je smijean u tom ruiastom

  runiku. Ne bi ti to trebalo predstavljati rtvu, Elizabeth. Trebalo bi to biti neto to oboje elimo.E pa, ne elimo. Ti eli, a moda u jednog dana i ja eljeti, ali ne sada, ovo nije pravo vrijeme za to. Posao

 • mi je previe vaan. Ve mu je bilo dosta njezinih pria o poslu i dobro je znala koliko je mrzio McCarthva.Zar ti je posao stvarno toliko vaan? Nije morao ni pitati, znao je da je. Jedino mu je o njemu priala u

  Tokiju kada bi se sastali za vrijeme njegovog odsustva.Je. Gledala ga je ravno u oi. Nije se plaila da bude iskrena s njim, nikada se toga nije plaila. Posao mi je

  vrlo vaan, Spencere.Zato?Jer mi prua osjeaj samostalnosti. A to je bilo neto to mu se nije svialo kod ena, pa ipak... bilo je

  neeg u njoj... a jo se nije na nju ni navikao. Proveli su u braku samo dva tjedna prije no to je otiao. Alibilo je u njoj nekog izazova koji ga je mamio da je pokori, premda je u dubini srca znao da Elizabethu nitkonikada nee pokoriti. Uzela sam neplaeno da bih dola ovamo i da te doekam, ali kada stignemo kui,vraam se na posao, Spencere, nadam se da ti je to jasno.Da, vjerojatno mi je jasno? Dok ga je promatrala upalio je cigaretu. Rat je ostavio duboke tragove na njemu

  i mnogim drugima. Uspjeno ga je pregrmio iako je imao teko razdoblje kada se prestao javljati Crvstali.Ali bilo je trenutaka koje nikada nee zaboraviti, kao kada su mu ljudi umirali na rukama, nepotrebno, u imeborbe koja ionako nije bila njihova. To mu je izjedalo duu i sada kada se vratio kui nije jednostavno mogaosve ostaviti za sobom. Uzgred budi reeno, gdje nam je kua? Koliko sam shvatio napustili smo New York.Kakav je onda moj poloaj? Pretpostavljam da sam bez posla?

  Tamonji posao ti se ionako nije sviao. Nije je nimalo dirnuo. Bila je tvrd protivnik. Sam si mi to rekao uTokiju.Mogue. Ali ne bih imao nita protiv da zaradujem za ivot. Ja nisam ba toliko 'nezavisan', da to tako

  nazovemo, kao ti. Potreban mi je posao, Elizabeth.Uvjerena sam da e te otac vrlo rado upoznati s bilo kim. I ja imam nekoliko ieja, na primjer neto u vladi.

  Savreno bi ti odgovaralo.Ja sam demokrat. Oni ovih dana ba nisu u modi.To je i moj otac, a i ja sam. U Washingtonu ima mjesta za sve. U tome i jest stvar. ivimo u demokratskom

  drulvu, a ne pod diktaturom, za Boga miloga. Ovo je bilo glupo, proveo je kod kue svega etiri sata i vesu se svaali oko politike i njezinog posla, a on je samo elio da se skrasi sa enom koju voli i koja njegavoli i da mu bude ugodno. Ali ovdje se nije osjeao nimalo ugodno. Nije imao dom, ni posao i odjednom jebio kao izgubljen bez vojske. Bio je zbunjen, cijelo vrijeme se samo elio vratiti kui, a sada kada se vratio,bio je nesretan.Obukao se i siao, a dva sata kasnije ostao je zabezeknut. Na veeru je bilo pozvano dvije stotine ljudi kojenije poznavao. To je trebao biti prijem iznenaenja njemu u ast, ali njegov otac je osjetio da on jo nije biospreman za tako neto. Prevalio je udaljenost od Seula do San Francisca u jednom skoku i sada se trebaloprilagoditi na ogromne razlike. Spenccr tu no nije mogao spavati, pa je izaao u dugu etnju, oslukujuitrube za maglu i zavijanje u North Beachu. Svaki put kada bi zauo neki zvuk du puta, poskoio bi u strahuod snajpera.Naao se ispred kue gospode Castagne i zagledao u njezine prozore, dok mu je srce ludaki tuklo. Ovo jebio trenutak o kojem je toliko dugo matao. Kroz prozore nije dolazila svjetlost, ali on je osjetio elju dautri unutra i iznenadi je. Meutim, dok je tamo stajao, ponovo ga je poelo muiti pitanje zato nijeodgovorila na njegova pisma.Pritisnuo je kvaku na ulaznim vratima drhtavom rukom, ali ona su bila zakljuana, morao je pozvoniti. Dugomu nitko nije odgovorio, a onda se pojavila neka ena, sanjiva, umotana u kuni ogrta.Da? to elite? Obratila mu se kroz zatvorena vrata, ali je on ipak uspjevao nazrijeti njezin lik kroz staklo.

  Bila je sredovjena i ne ba osobito privlana.elio bih posjetiti gospoicu Wyatt. Na sebi je imao uniformu tako da joj je bilo jasno da je vojnik.ena je trenutak razmiljala, a onda je odmahnula glavom. Mislila je da je upoznala ve sve stanare, a ondase sjetila. Ona ne stanuje ovdje.

  Stanuje. Samouvjereno je kimnuo, a onda mu pade na pamet da se moda preselila. Uplalo se od pomfelida nee saznati gdje je trenutno. Stanovala je na katu, u sobi u kutu. Pokazao je prstom u pravcu sobe. Alito je bilo prije tri godine. Moda mu zato nije odgovarala na pisma.Odselila se prije no to je moja majka umrla. Trgnuo se. Nije vie bilo ni gospoe Castagne. Sve se

  promijenilo. Tako dugo je ekao ovaj trenutak, a ona je otila, odnijevi sa sobom sve to mu je bilo poznato.Znate li moda kamo se odselila? 1 dalje su razgovarali kroz vrata koja ena nikako nije htjela otvoriti. Bilo

  je kasno i ona ganije poznavala. Za nju je on bio pijan, moda manijak i nije ga imala namjeru pustiti unutra. Bila je to jednaod neudanih keri gospoe Castagne, koja je sada vodila posao, grubo i vrlo oprezno. Podigla je stanarinu iak je razmiljala da proda kuu. Zakljuila je zajedno s braom i sestrama da bi im se vie isplatilo da

 • podijele novac.Ne znam kamo je otila, gospodine. Nikada je nisam ak ni upoznala.Da li je moda ostavila novu adresu? ena odmahe glavom i mahne mu rukom, nedvosmisleno mu stavivi

  do znanja da eli da ode kako bi se mogla vratiti u svoj stan.Krenuo je niz stepenice, a onda ponovo podigao pogled prema zatamnjenim prozorima. Otila je, a on nijeznao gdje da je trai.Poslije toga je svratio kod Harrvja, uvjeren da e je tamo pronai, ali kada je stigao upravo su zatvarali.Maitre D' je skinuo sako, dva ovjeka su ribala pod i sve stolice bile su podignute na stolove.ao mi je, gospodine, ali za danas je gotovo. Bio je bijesan kada je vidio Spencera kako ulazi. Vrata su

  trebala biti zatvorena, ali netko je oigledno zaboravio da ih za sobom zakljua.Znam... izvinite... je li Crvstal ovdje? Odjednom se uplaio da postavi pitanje. to ako nije? to ako joj se

  neto dogodilo? Cijelo ovo vrijeme bavio se samo sobom i bijedom vlastitog postojanja. Iznevjerio ju je. Asada je sam Bog znao to je bilo s njom.Ali glavni konobar je odmahnuo glavom, jedva ekajui da Spencer ode. Preselila se u L.A. Zamijenila ju jestrana curica. Doite opet sutra uveer. Jedina curica koju je on elio bila je ona koju je volio, ona koja muje pomogla da opstane u Koreji.Ja sam njezin stari prijatelj. Upravo sam se vratio iz Seula... znate li moda gdje da je potraim u L.A.U?

  Moda je konano stigla do Hollywooda. Od te pomisli se uzbudio, ali trenutno ju je samo htio pronai.Imali su o mnogo emu razgovarati, mnogo toga jedno drugom rei, a i dugovao joj je objanjenje za duguutnju. Ali ovjek je samo odmahnuo glavom, nezainteresirano i posve neosjeajno. Vojnici koji su se vratiliiz Koreje nisu bili njegov problem.Ne. Harry sigurno zna. Ali on je na odmoru. Vraa se za dva tjedna. Nazovite ga kada se vrati.A to je s... Pokuavao se sjetiti imena, a kada mu je to konano polo za rukom, osjeti ogromno olakanje.

  Cijela ova veer bila je tako jadna. Pearl... je li ona tu?Bit e ovdje sutra u etiri sata. Moete je tada pozvati. Sluaj, prijatelju, moramo zatvoriti. Svrati opet sutra.

  A onda velikoduno doda: ujem da snima filmove. Mislim na Crvstal. teta to vie ne pjeva. Bila jenajbolja. Kratko se osmjehnuo, pokuavi se ponaati prijateljski dok je neumoljivo vodio Spencera premavratima, a zatim mu kimnuo u znak pozdrava. Trenutak kasnije, Spencer je bio vani, ne saznavi nita to bimu pomoglo pronai Crvstal. Otila je. U Hollywoo. O tome je uvijek sanjala. S Elizabeth se morao suoitisam i sam odluiti to uiniti sa svojim brakom. Moda je tako i bilo bolje. Moda je i bilo najbolje da prvodonese konanu odluku pa da sc tek onda vidi s Crvstalom. Pomisao na to ga je pritiskala dok se polakovraao kui na Broadwayju. Kada je uao u sobu, Elizabeth je vrsto spavala. Nije ni znala da je izlazio.Djelovala je smireno u krevetu i on ju je promatrao pri slaboj svjetlosti koja je dolazila iz kupaonice. Pitao seo emu je sanjala, ako je uope sanjala... pitao se da li je ikada sanjala. Bila je tako poslovna i sve svodila nasuhe injenice. ak su i njegov povratak tretirali kao drutveni dogaaj, neto to je trebalo organizirati iisplanirati. Nije u tome bilo nimalo njenosti, blagih dodira ili dranja za ruke. Nije vodio ljubav s njom odkada se vratio i uope to nije ni elio.Poto je ponovo ugasio svjetlo uvukao se u krevet pokraj nje i ostao leati oslukujui njezino disanje. Zatim.se okrenuo na bok i zagledao se u nju u mraku, njeno je milujui po kosi, razmiljajui o tome kako onazasluuje mnogo vie no to joj je on mogao pruiti. Otvorila je malo oi, osjetivi ga pored sebe, ali i daljeje napola spavala.Budan si? Podigla je glavu, pokuavi vidjeti koliko je sati, ali bila je previe uspavana da bi mogla vidjeti.

  Koliko je sati? sneno je promrmljala.Kasno je... spavaj... proapta on, a ona mu okrene lea i samo kimnu.Laku no, Elizabeth. elio joj je rei da je voli, ali nije mogao sebe natjerati da izgovori te rijei i sve oemu je mogao misliti dok je leao u krevetu, bila je injenica da je Crvstal u Hollywoodu i da on jo ne znagdje da je trai. Slijedeeg dana namjeravao je pozvali Pearl u restoran i molio se da ona zna gdje je. Aliodluio je da ne stupa u vezu s Crystal dok ne sredi vlastiti ivot. Za to mu nee biti potrebno mnogovremena i smatrao je da fer postupa prema njoj. Ali sve ga je boljelo od udnje za njom. Bio je tako usamljenod kada se vratio, a toliko dugo je ekao ovaj dan koji je konano doao, ali naavi se konano kod kue,jedino u to je bio posve siguran bilo je to da se osjea kao stranac.Zaspao je tek pred zoru i poeo sanjati jeku puaka u daljini... a kroz svu tu buku netko mu se obraao...netko mu je aptao... govorio mu neto to nije mogao razumjeti od pucnjave... ali dok se oajniki naprezaoda razabere rijei, plakao je u snu, bio je uvjeren da to uje Crystalin glas.

  29.

 • Slijedei dan je otkrio to su sve isplanirali za njega. Na Tahou su trebali provesti tri tjedna, prva dva s njimae biti i njegovi roditelji; i Barclavevi su mislili prirediti nekoliko veera kako bi ih zabavili.Treba kupiti neku odjeu prije no to krene na jczero rekla mu je Elizabeth. Imao je samo uniforme, radnu

  vojnu odjeu, izme, ploice, to je sve zajedno teko odgovaralo stilu ivota koji su vodili na jezeru Tahoe.Pola je s njim i osjeao se poput djeteta dok mu je pomagala u izboru stvari, zahtijevajui da sve kupi naraun njezinog oca. Zabiljeio je iznos i kada su se vratili kui uvjeravao je suca Barclava kako e mu, imse sredi i ponovo otvori raun u banci, poslati ek. Dozvolio je Elizabethi da zatvori njegov raun u banci uNew Yorku kada je otkazala stan i preselila se u Georgetovvn.Neka te to ne brine, sine nasmijao se Harrison Barclav. Znam gdje te mogu nai.

  Sve je teklo glatko i bilo isplanirano do savrenstva. Na jezero Tahoe su se odvezli u konvoju, Elizabeth ukaravanu sa Spencerom, a dva starija para u limuzini. Zaustavili su se u Sacramentu da ruaju, a zatimnastavili do jezera, gdje ih je sve ekalo spremno. Gotovo svakog dana imali su goste na ruku njemu u ast,a naveer bi bilo prisutno i po pedeset ljudi, poslijepodne su odlazili na plivanje. Prolo je deset dana prije noto je uhvatio priliku da ode s ocem na pecanje. Sjedio je u gliseru i zurio u vodu, a William Hill ga je tunopromatrao.Teko ti se priviknuti, zar ne, sine?

  Spencer uzdahne. Za njega je bilo pravo olakanje to su bili sami. U Elizabethinom drutvu stalno je bionapet i unato tome to su bili nevjerojatno ljubazni prema njemu, Barclayevih mu je bilo dosta. Da, vrlo.Iskreno je pogledao u oca i kimnuo. Nisam mislio da e biti ovako kada se vratim.to si mislio, kako e biti? Bio je mudar ovjek dobra srca i elio mu je pomoi. Teko mu je bilo gledati ga

  tako nesretnog.Ne znam, tata... Nemam dom kojeg bih mogao nazvati svojim. Tri godine proveo sam u tuoj zemlji, a sada

  sam u tuoj kui, s prijateljima koji nisu moji i radim ono to nekto drugi eli... Previe sam star za to. elimotii kui, a nemam kuu.Ima. Ima divan dom, majka i ja smo bili tamo proli Boi.Ba ste sretni. ivim u kui koju nikada nisam vidio, ispunjenoj namjetajem kojeg nisam ja kupio i to u

  gradu kojeg jedva poznajem. Njegov opis stanja bio je tako sumoran i toliko je saaljevao samog sebe da senjegov otac morao nasmijati i podsmjehnuti.Stvari ne stoje tako loe kako se to tebi ini. Daj sebi priliku. Nije prolo ni dva tjedna kako si se vratio.

  Spencer provue prste kroz kosu, a njegov se otac osmjehne primijetivi taj tako dobro poznati pokret rukom.Bio je neopisivo sretan to se vratio, iv i zdrav, da uope nije brinuo zbog trenutnog reagiranja svoga sina iprema njegovom miljenju, posve se normalno ponaao. On i Alica su o tome razgovarali prolu veer i onamu je predloila da pokua popriati sa Spencerom.Ne znam tata. Razmiljao je da li da mu kae za Crvstal, ali on to u stvari nije elio. Ona je bila njegova i

  ono to je prema njoj osjeao bilo je doista osobno. Sada je barem znao gdje je. Pearl mu je dala njezin brojtelefona u L.A.U, i on je taj papiri uvao kao oi u glavi. Za posljednja dva tjedna desetak puta je dizaoslualicu, ali bi se zatim primorao da je spusti. Jo nije bilo vrijeme. Jo nita nije sredio, a znao je da mora.Elizabeth se ponaala kao da je sve u redu to mu je samo jo vie oteavalo stvari.Kao da je osjetio da ga mui jo neto, William Hill je odluio postaviti sinu vrlo delikatno pitanje. Da li jovoli Elizabeth? Bila je kao stvorena za njega i ne bi volio vidjeti kako se njihov brak raspada, samo zato toje Spencer bio nervozan i nestrpljiv. Medutim, prolo je dosta vremena prije no to je njegov sin odgovorio.

  Ni u to vie nisam siguran. ak nisam ni siguran da je poznajem.Dugo te nije bilo, sine. U tvojim godinama, pa ak i u mojim, tri godine izgledaju kao vjenost.Ja elim djecu. Ona ih ne eli. To je jedna od osnovnih stvari, tata.Jo je vrlo mlada. Daj i njoj priliku. Odi kui, sredi se, trebate se opet navii jedno na drugo, pa tek onda

  pokuaj srediti stvari. Promijenit e se. Poslijednje tri godine bila je preputena sama sebi i za nju jenastupila velika promjena kada si se vratio.Ali Spencer samo iskrivi lice u grimasu gaenja. Nikada ona nije bila preputena sama sebi. Uvijek je imalasvog taticu. Taj bi mi kupovao i gae kada bih mu to dopustio. Mislio je na njihovu nedavnu kupovinu ugradu, a njegov se otac nasmijao.U ivotu ima i veih problema od toga. Dobri su oni ljudi, Spencere i ele da oboje budete sretni.Znam... oprosti... vjerojatno misli da sam nezahvalan. Samo sam prokleto zbunjen. Opet se zagledao u

  vodu jezera, a zatim vratio pogled na oca. Ovaj put progovorio je mekim glasom, ali mu je zato pogledostao odsutan i tuan i to je bilo ono to je muilo njegovog oca jo od njegovog povratka. Postojao je netkoprije no to sam otiao, tata... netko koga poznajem ve dugo. Nije mu rekao da joj je bilo etrnaest godinakada ju je upoznao.William Hill s puno tuge pogleda sina. Je li bilo ozbiljno?

 • Da. Spencer ni trenutka nije oklijevao s odgovorom. Vrlo. Vrlo se razlikuju... koliko se samo dvije enemogu razlikovati...Jesi li je vidio od kada si se vratio?

  Spencer odmahnu glavom, ali planirao je to uiniti. Samo za to je ivio.Nemoj. Samo e sebi iskomplicirati ivot. Oenjen si ljupkom djevojkom, potrudi se da tako i ostane. Dri

  se onoga to si zapoeo.Da li se ivot svodi samo na to? Sijede u njegovoj kosi zasijae na suncu, a William Hill se iznenadi kada

  ih primijeti, premda ih je uoio ve i ranije.Ponekad. Ponekad se brak svodi na uvanje onoga to ima, bilo da to eli ili ne.Ne izgleda mi ba mnogo zabavno.Ponekad i nije. On isprui ruku i dodirne njegovu. Posluaj starca, Spencere, ne izvri svoj ivot naopake.

  To bi bila uasna greka. Dri se Elizabeth. Ona je dobra djevojka i ti si je oenio. Duguje joj neto poto teje cijelo vrijeme ekala I sam je to znao. To je bio jedini razlog to se uope vratio njoj, poto je tri godinesanjao o Crystali.Otac je tada upecao ribu, tako da su odreeno vrijeme bili zabavljeni s tim, a onda ga je otac opet ozbiljnopogledao, dirnut to mu se Spencer povjerio. Nadao se da ga je usmjerio na pravi put.

  Dobro razmisli i odreeno vrijeme budi strpljiv. Sve e se srediti. Nikada sebi nee oprostiti ako je sadaiznevjeri. I na to misli. Toj drugoj djevojci nita ne duguje. Oenio si Elizabeth. I sada mora to potovati.Sve je to imalo smisla, ali nimalo nije pomagalo njegovoj potitenosti, koja je samo rasla dok je palio motor idok su kretali prema doku; samo je nijemo kimnuo.Hvala ti, oe. Poslao mu je jedan dug pogled prije no to su se vratili u kuu, jer je prvi put osjetio da ga

  otac voli zbog onoga to je bio, a ne samo kao zamjenu za Roberta.Jeste li neto ulovili? Elizabeth je bila vrlo raspoloena kada su se vratili. Voljela je jezero i uivala je u

  susretima sa starim prijateljima, kao i u guvi oko Spencera.Par starih cipela. Osmjehnuo se; izgledao je bolje nego prolih dana. Nakon razgovora s ocem osjeao je

  manji pritisak. Tri ribe... Nagnuo se prema njoj, a ona je u ali zaepila nos... i poljubac za moju enu. Barmu je dozvolila da je poljubi. Zatim su uli u kuu i Elizabeth je mazala nokte dok se on tuirao. Kada mu jerekla kod koga tu veer idu na prijem, on ju je zamiljeno pogledao. Hajde da veeras ostanemo kod kue.Ali dragi, ne moemo. Oekuju nas. To su oevi prijatelji.Reci da te boli glava ili da me opet mue ratne rane. Djeaki joj se osmjehnuo, elio je tu no provesti s

  njom. Ni trenutka nisu bili sami od njegovog povratka, ali njoj to kao da nije smetalo.Sutra. Obeajem. Ali slijedeu veer je doao njezin brat i ona je smatrala da moraju izai s njima kako ne

  bi pomislili da su nepristojni. Slijedeeg dana ili su na neki sveani prijem. Osjeao se kao u zatvoru ukojem su ga pojili ampanjcem umjesto vodom. Osjeao se doista usamljen pokraj nje, okruen cijelovrijeme ljudima. Pokuao joj je to objasniti dok su leali na plai, ali ona sevrsto drala svog miljenja da je luckast. Kako moe biti usamljen okruen svim tim finim ljudima?Jer jo nisam spreman na to. elim biti sam s tobom, da se opet upoznamo. Ali ona je odbila to shvatiti.

  Istog trena shvatio je to mora uiniti. Odluio je za vikend otii u L.A. Konano je znao to e rei Crvstali.Donio je odluku. A kada se vrati namjeravao je od Elizabeth zatraiti razvod. elio joj je to priopiti kadaodu s jezera. Nije elio veliku runu scenu pred njihovim roditeljima, nije elio taj rizik.Ali moji roditelji su pozvali neke ljude zbog tebe. Bila je bijesna. Pozivali su ljude zbog njega gotovo svaku

  veer.Oprosti. Ali ja tu nita ne mogu. Moram u Los Angelesu obaviti neki posao. Izgovorio je to hladnim

  glasom. Znao je tono ta e napraviti.O emu se radi? Sumnjiavo ga je pogledala. Trenutno je bio bez posla.Moram se pobrinuti za neka ulaganja koja sam izvrio kada sam zavrio pravni fakultet.Zar to ne moe priekati?Ne, ne moe. Nijednu minutu. Ovo je vano, Elizabeth. Moram. Nije nazvao Crvstal prije no to je krenuo.

  Nazvat e je kada dode i iznenaditi je.Elizabelh se i dalje durila kada je otiao, a u vrijeme dok je ruala s roditeljima, on je ve ostavljao autoispred njihove kue u San Franciscu, nakon ega se taksijem odvezao do aerodroma. Let je trajao dva sata itamo je stigao u sparno kasno kolovoko poslijepodne. Taksijem se odvezao do grada i uzeo sobu u BeverlvHills hotelu novcem koji je posudio od oca. Istog trenutka kada je bio u sobi okrenuo je broj koji su mu dalikod Harrvja. Javila se slukinja i spomenula nekog Salvatora to ga je natjeralo da se osmjehne. Izgleda daje uvijek iznajmljivala sbbe kod Talijana. Zatraio je Crvstal Wyatt i reeno mu je da je na poslu. Pearl mu jerekla da snima novi film. Bio je uzbuden zbog toga i osjeao se kao potpuno nov ovjek kada je pitao gdje jemoe nai. Kao da mu se cijeli ivot odjednom sredio, sve stvari dole na svoje mjesto. Osjetio je kako se

 • smiruje i kako opet upravlja vlastitom sudbinom. Barem je znao da je donio pravu odluku.U MGMu odvratila je ena i u svojoj naivnosti dala mu broj studija. U urbi ga je zapisao, a zatim izjurio iz

  hotela i vozau taksija dao adresu koju je pronaao u telefonskom imeniku. Vonjaje dugo potrajala, a njemu je srce cijelo vrijeme tuklo kao ludo dok je mislio samo na to kako e je opetvidjeti. Tako se osjeao samo kada je Crystal bila u pitanju. Znao je da e joj morati mnogo toga objasniti ida se ispriava to se ponaao tako ludo. Znao je da joj mnogo toga duguje, ali pred njima je bio cijeli ivot iimat e dovoljno vremena da joj sve nadoknadi. Dok je sjedio na stranjem sjedalu taksija, osmjehivao se usebi, razmiljajui o njoj i njihovoj budunosti.Ulaz u MGM ga je ostavio bez daha, vozei se prema studiju osvrtao se okolo poput turist sve dok ih nezaustavi straar. Rekao mu je da eli vidjeti Crystal Wyatt i koji film snima. Straar mu je odgovorio da mutreba propusnica da bi uao. Ali kada mu je rekao gdje je bio i koliko dugo, straar se pokolebao, a zatimpogledao preko ramena. Sin mu je tamo umro i nema toga to ne bi uinio za vojnika. Nemojte nikome reida sam vas ja pustio unutra ree on dok im je rukom davao znak da prou, a Spencer mu zahvaljivao. Vozataksija se uputi prema studiju prema kojem ih je straar poslao, dok su oko njih prolazile desetine glumacaobueni u nezaboravne kostime. Bilo je tu kauboja i Indijanaca, gangstera i predivnih djevojaka u kupaimkostimima i pripijenim haljinama. To je bio sasvim drugaiji svijet od onog kod Harryja u San Franciscu.Kada je platio taksisti, na trenutak je zastao i osvrnuo se oko sebe, a zatim oprezno uao na ozvuenupozornicu. Bila je to jedna ogromna zgrada veliine nekog skladita za avione; u daljini je vidio ljudeokupljene oko jakog osvjetljenja i nekog ovjeka koji je vikao na njih, dok je okolo vladala tiina. Ostao jestajiti u mjestu, a kada su poslije deset minuta napravili pauzu, priao je malo blie. Kao u snu vidio ju jeokrenutu ledima, ali ak i s ove udaljenosti istog trena ju je prepoznao. Bila je to Crystal. Poelio je potrati izagrliti je dok mu je srce luaki udaralo, ali ipak je oprezno krenuo prema njoj, ne elei nikog omesti uradu, a ona se, kao da je osjetila njegovo prisustvo, okrenula i oboje su se ukoili. Nimalo se nijepromijenila, bila je samo jo ljepa nego prije tri godine. Dijete je konano nestalo i za sobom ostavilo ovuvrlo posebnu enu. Kosa joj je bila zaeljana prema potiljku, a na sebi je imala bijelu haljinu bez bretela ibijele satenske cipele, a sve je to bilo posuto siunim svjetlucavim iskricama. Izgledala je kao da dolazi izneke bajke; suze su mu dolazile na oi i zamuivale mu vid dok mu se lagano pribliavala. Jo ni rije nijeizustila, samo je zurila u njega, poput ene iz sna, a onda se nala u njegovomzagrljaju i ljubila ga, a on je mislio da e mu srce prepui. Nikada je nije volio vie nego u tom trenutku.Preivio je rat samo da bi se njoj vratio, da bi je opet zagrlio. U San Franciscu je samo to traio, ali nijenaao. Ali zato je pronaao ovdje, gdje je i znao da e nai, s Crvstalom.

  Oh Boe... da samo zna koliko si mi nedostajala... Sva tjeskoba koju je osjeao, sva usamljenost, svabijeda poee ga opet rastrgavati dok ju je grlio, a suze im se slijevale niz lice. Bila je svjesna onoga to jeuinila i to joj je kidalo srce. Uvjerila je sebe da nee doi, ali on je doao. Opet se vratio. A ona je ivjela sErniem Salvatoreom. Medutim, sada nije mogla misliti na Ernia. Ni na koga drugog nije mogla misliti. Samona Spencera koji ju je privijao uz sebe i ijubio, dok mu je dodirivala lice poudnim usnama i njenimprstima. Oh dragi, samo tebe volim... Odvojio se od nje i nasmijeio. Tako si lijepa. Njeno joj seosmjehnuo kao neki ponosni otac. Jesi li sada filmska zvijezda?Bilo joj je neugodno, pa ga je opet poljubila. Nisam jo, ali napredujem. Ovo je izvanredan film. Isprialamu je tko jo glumi u njemu i on je ostao bez rijei. Sve je, u stvari, sama napravila dok njega nije bilo.Prela je u Hollywood i poela snimati filmove. Dodirnula mu je usne prstom i proaptala: Sada e nastavitisnimanje. Hajdemo u moju garderobu. Krenuo je za njom na prstima do prostorije u kojoj se presvlaila, jelai satima uila. Bila je mala, ista i uredna i jedna ena je upravo vadila njezin kostim za slijedeu scenu;Crystal joj se osmjehnula i rekla da moe ii, a onda se opet okrenula prema Spenceru. Slijedei sat samslobodna. Oima je pretraivala njegovo lice, elei saznati zato je doao, gdje je bio, kada se vratio kui ida li je jo oenjen.Da li se ovo stvarno dogada? Jesi li to ti? Promatrala ga je sa strahom, prisjetivi se beskonanih mjeseci

  kada joj se nije javljao. Dok su sjedili i drali se za ruke, pokuao joj je sve objasniti, usamljenost, bol, svojuzbuljenost, oajanje to je tamo bio, osjeaj da nita vie nije vano osim neprolazne bijede i razaranja kojisu mu stalno bili pred oima.Kao da nita to je ovdje bilo vie nije bilo stvarno... odreeno vrijeme ak ni ti, pretpostavljam. Proimao

  me osjeaj da se nikada neu ovamo vratiti. Nisam ak mogao ni s kim razgovarati. A pisma su samopogoravala stvari. Svi su se trudili da mi piu kako je ovdje sve normalno i kako su svi sretni, produbljujuikontrast izmeu njihovih i mog ivota. Mislim da su i ostali momci osjeali netoslino. Mnogo smo o tome pnali vraajui se avionom kui. Do tada nitko nije htio o tome rei ni rije.Nitko nikada nije elio priznati kako nam je grozno bilo, da smo to inili moda ne bismo bili u stanjuizdrati. Nikada u ivotu nije bio tako hladan, nije osjecao toliko beznadnost i nije bio tako nesretan.

 • Pretpostavljam da je sada sve gotovo... samo, nije lako zaboraviti. Tuno ju je gledao dok je to govorio.Mislila sam da si odluio prekinuti sa mnom. Glas joj je bio tih i tuan, jer joj se zbog toga promijenio cijeliivot. To ju je dovelo u Hollywood i gurnulo u naruje Erniu. Pretpostavila je da nema ta izgubiti, a on jebio tako dobar prema njoj. Toliko je za nju uinio, tako da je mislila kako mu strano mnogo duguje. Pokrajnjega sve je izgledalo tako lako.Spencer osjeti kako ga proima tuga kada je uo kako izgovara te rijei. Nikada ne bih uinio nita slino, ada ti to sam ne kaem. Tada jednostavno nisam znao to da radim... Elizabeth mi nije prestajala pisati, a jasam se osjeao prokleto krivim. Oekivala je da joj se vratim, da nastavimo gdje smo stali, ali znao sam da tonee ii. Nekoliko puta smo se sreli u Tokiu, pa je ak i to utjecalo da se stvari samo jo vie pogoraju kadasam se vratio. Kao da sam vikende provodio s nekom nepoznatom osobom. I sada je tako. Kod kue sam vedva tjedna i sve vie ludim. Tako ju je iskreno pogledao da je Crvstal odvratila pogled. Sada se ona osjealakrivom. Ona je bila Erniev dunik.Pokuao sam te pronai istu no kada sam se vratio nastavi on, otiao sam do gospoe Castagne, ali nekaena mi je tamo rekla da si se odselila, pa sam otiao do Harryja, ali ve je bilo zatvoreno... Oajanje mu seogledalo na licu dok joj je to priao. Nije se iznenadila to nije zatekao gospou Castagnu. Na njezinoposljednje pismo od prije nekoliko mjeseci, odgovorio je razglednicom njezin sin koji ju je obavijestio da jenjegova majka umrla; Crvstal se rastuila kada je to ula. Voljela ju je. Na kraju mi je Pearl dala tvoj broj,pa sam te jutros nazvao cim sam stigao. Tvoja gazdarica mi je rekla gdje si i evo nas sada ovdje. Osmjehnuose, poput djeaka za praznik, a Crvstal mu nije odmah rekla da to nije bila njezina gazdarica ve slukinja ilitonije, Ernieva slukinja.to e s Elizabethom? Mislila je da e joj srce iskoiti kada ga je to pitala, a jedan njezin dio se molio da je

  odluio da se ne razvede od nje. To bi njoj olakalo stvar, barem za odreeno vrijeme. Nije jednostavnomogla napustiti Erniajer ju je ubacio u filmi nakon svega to je za nju uinio. Ali kao to Spencer nije volio Elizabeth, tako ni ona nije volila njega.Spencer joj je posve smireno odgovorio. Cijeli plan je razradio na putu do nje. Namjeravao joj jc rei im scvrate u Washington. Zatim je mislio da spakira svoje stvari, ono to je od njih ostalo, i prvim se avionomvrati u Kaliforniju. Ionako nije imao posao. Svejedno je bilo gdje e ga potraiti, u Los Angelesu ili uWashingtonu ili New Yorku. Advokat bi bio gdje bi mogao nai posao. A kada se zaposli i razvede,namjeravao se oeniti s Crvstalom, ako ga bude eljela. Sve je bilo tako nevjerojatno jednostavno.Osmjehnuo joj se kada je zavrio. Bio je previe sretan da bi se ak i osjeao krivim. Razvest u se odElizabeth. Pretpostavljam da joj je to trebalo odavno rei. Mislim da mi je to bilo jasno jo prije tri godine,prije no to sam otiao, ali nisam joj mogao to napraviti. Tek to smo se vjenali. Ne znam. Medutim, biosam prokleta budala to to onda nisam uinio. Sada jednostavno ne mogu vie nastaviti s lom aradom.Grozno je to to u joj uiniti jer me je tako dugo ekala sjetio se to mu je otac rekao na jezeru, ali mislimda je njoj potpuno svejedno. Njoj je jedino stalo do njezinog posla i prokletih prijema. Bilo je jo poneto,ali ne mnogo, barem sudei prema onome to je opazio vrativi se iz Koreje. Sada je na jezeru i za nekolikodana vraamo se u Washington. Pogledao je Crvstal ravno u oi. Samo to nije golovo. Mogu se vratitiovamo za tjedan ili dva i im nadem posao, trait u razvod, a poslije toga se moemo vjenati... Bio jeuvjeren da e se Elizabeth razumno ponaati i pristati na razvod. A onda se odjednom zabrinuo? to ako gaCrvstal vie nije voljela? Premda je to bilo malo vjerojatno sudei po onome kako ga je ljubila. Ipak jeoprezno dodao, ako me jo eli. I ako Elizabeth pristane na razvod. Ali bio je uvjeren da hoe kada joj kaeta misli o njihovom braku.Crvstal ga je dugo promatrala, a onda su joj se oi napunile suzama, samo je utjela. To je bilo upravo onoto je eljela prije toliko godina, o emu je sanjala dok ga nije bilo i to je mislila da nikada nee doekati.Mislila je da je izabrao Elizabeth i da se ak nije ni potrudio javiti joj to..Pa?... upita on, gledajui kako joj se suze kotrljaju niz obraze, a nije bio siguran da li su to suze radosnice ili

  suze razoarenja. Zagrlio ju je i privio uza se dok je plakala, a on se osmjehivao, gledajui preko njezinogramena. Ne plai, mila. Svee biti u redu. Obeajem. Brinut u se o tebi... kuncm se da hou. To je jedino oduvijek i elio. Njeno setada odvojio od nje, a ona ga jc gledala i odmahivala glavom. Jo mu je toliko toga morala rei.Moda sada ti nee htjeti mene. Morala mu je rei za Ernia.A zato, molim te? Osim ako se nisi udala dok me nije bilo razvukao je usta u osmijeh, uvjeren da to nije

  uinila, ali ak i to nije nepremostiva prepreka. Mocmo provesti zajedno u Renou est tjedana, a onda sctamo vjenati, ak i ako si se udala. Zadirkivao ju je, ali ona ga je promatrala kao da e joj srce svakog trenapui. Ovo je bilo gore od toga. On e konano biti slobodan, a ona je bila vezana za Ernia. Da joj je samopisao... da je ostao s njom u vczi... da joj je objasnio... a onda se sjetila pisma na koje mu nije odgovorila.Mislila je da je previe kasno i nije htjela sebe muiti niti se s njim vie igrati skrivaa. Sve je to previe

 • dugo trajalo, tako da jc pomislila kada joj jc pisao kako se sreo s Elizabethom dok je bio na odsustvu uTokyu da je odluio ostati u braku s njom.Spencere... Traila je rijei kojima e mu objasniti, ali znala je da nee biti lako. ivim s nekim. Sa svojim

  menaderom, u stvari... duga je to pria... i ne znam to da ti kaem. Zurio je u nju, nesretan, ekajui to emu odgovoriti, ali ovome se nije nadao. Nije znao to ga eka. Bio je svjestan da e moda biti ljuta,nezainteresirana ili posve drugaija. Ali nije oekivao da e ga jo voljeti i pored toga ivjcti s nekim dugim.A to mu se nimalo nije svialo. Kada sam stigla u Hoolywood, dvojica agenata kod kojih sam dola,upoznali su me s njim. Rekli su mi da je najbolji u gradu i za tili as, naao mi jc ulogu u filmu. U stvari,poela sam raditi samo tjedan dana nakon dolaska. Mnogo je za mene uinio, kupio mi je odjeu, pronaaohotel, ak ga je i platio... Nije mu spomenula Malibu niti dijamantnu narukvicu. Potpisala sam ugovor snjim i on sada obavlja sve poslove umjesto mene, Spencere, toliko mnogo mu dugujem... ne mogu ga tektako ostaviti... to ne bi bilo fer... Govorila je kao da je njegova robinja i on nije mogao vjerovati svojimuima.VoliS li ga?

  Utueno je odmahnula glavom. Ne. Odmah na poetku rekla sam mu za tebe. Ali rekla sam mu da je meunama gotovo. Tada sam tako mislila. Mjesecima nisam od tebe imala vijesti i pomislila sam da si opet sElizabethom... Glas joj je zadrhtao jer je opetpoela plakati, a Spencer je poput lava u kavezu poeo etati po garderobi.

  Samo sam mislio na to kako preivjeti, ako te to uope zanima. Pogledao ju je posve razoarano. Cijelovrijeme dok se on muio i patio od ozeblina, ivio u rovovima po korejskim podrujima, a ona je mislila daje on ne voli.Oprosti... tako te dugo nije bilo... i... ovdje je sve bilo drugaije. Strano sam eljela uspjeti u Hollywoodu.

  Bila je potena, ali od toga Spenceru nije bilo nimalo lake, uope mu se nije svidalo ono to je uo.Toliko da si prodala ak i tijelo zajedno sa svim ostalim?Prokletstvo ustala je, trenutno nije bila nita manje bijesna od njega, kada si otiao iz Sjcdinjenih Drava

  bio si oenjen ili si moda zaboravio na tu nevanu pojedinost? ekala sam te, Spencere Hillu, gotovo triproklete godine, a pola tog vremena uope se nisi potrudio ni da mi napie pismo. Posljednja tvoja pismanisu bila dua od deset rijei koje si mogao bilo kome poslati. Nas nisi spominjao, kao ni budunost, a ni tonamjerava poduzeti. Oekivao si da sjedim i da te ekam, a ja sam upravo to i radila i to prokleto dugo. Alieljela sam i ja stvoriti za sebe neki ivot. Imala sam pravo na neto vie, a ne samo da sjedim kod gospoeCastagne do kraja ivota i ekam Mesiju. Nije joj odgovorio, jer je govorila istinu. On to nije mogao porei.1 tako sam dola ovamo i Ernie me je uzeo pod svoje okrilje. On je moan, Spencere. Jednoga dana modaod mene napravi veliku zvijezdu. Ne namjeravam zauvijek s njim ostati, ali niti da ga tako naglo ostavimsamo zato to ti to kae. Dugujem mu mnogo vie od toga i ne elim od prijatelja stvarati ncprijatelja. Bio jedobar prema meni i ja mu neto dugujem. Konano, kada bih uinila neto slino, jednoga dana mogao bi minauditi.Misli fiziki? Spencer ju je uasnulo pogledao, ali Crvstal brzo odmahne glavom.Ne, naravno. Mislim profesionalno. Koliko se ja razumijem, mogao bi pokidati ugovor.Ne budi toliko sigurna u to. Nije on budala. On je poslovan ovjek i dobro zna to ima u aci. Kakav si to

  ugovor uope potpisala? Brinuo ga je taj ugovor, ali trenutno je imao vanijih briga.Standardni. Pokuala je to izgovoriti kao da zna to znai, ali u stvari, gotovo nita o tom ugovoru nije

  znala. Ernie joj je stalno govorio da to nije njezina briga.to to znai?On je tampon zona izmedu mene i studija. Oni se obraaju njemu i on sve sreduje s njima u moje ime. Bila

  je to dobro smiljena igra koju je ona glatko progutala.Tko te plaa? On ili studio izravno? Spencer je bio vrlo sumnjiav. Ve je imao prilike da uje za takve

  ugovore, s menaderima koji su jednostavo prodirali cijela bogatstva velikih zvijezda, tako da samimglumcima na kraju nije ostajalo nita.Ernie ispisuje ekove. Na taj nain mi smanjuje porez.Da li si vidjela makar jedan ugovor s nekim studjem, ili ek koji su oni za tebe isplatili?Nisam, naravno. Crvstal se uznemirila. On sve te poslove obavlja umjesto mene. To je njegov dio posla.

  Spencer se upravo toga plaio.Onda moe biti posve sigurna da on na tebi zarauje bogatstvo, a ti, ljubavi moja, dobija sitni od onogato oni za tebe plaaju.To nije istina! Pourila ga je zatititi, ali i sama je znala da njezin ugovor s Erniem nije pravi predmet

  rasprave. Kako bilo da bilo malo se primirila i sjela, te tuno pogledala Spencera. Ne mogu ga tek takoostaviti. Mogu, ali on to nee shvatiti ako se sutra jednostavno odselim, a i ne bi bilo fer prema njemu. Kao

 • to ne bi bilo fer ni da si ostavio Elizabethu na cjedilu dva tjedna nakon vjenanja. Igrala je nahladnokrvnost i dobro je to znaia. Ali isto tako je osjeala da prema Erniu ima nekih obaveza, ak i ako toSpencer nije mogao razumijeti. Bio je previe pristojan prema njoj da bi mu u trenu okrenula lea zbogSpencera.Da li to, Crvstal, znai da je medu nama gotovo? Da eli s njim ostati? Glas mu je podrhtavao dok ju je to

  pitao, ali ne od bijesa ve od uasa.Oi joj se ispunie suzama prije no to mu je odgovorila. eljela je izai iz garderobe drei Spencera zaruku i otii do najblie crkve gdje bi se vjenali. Ali takoer je znala da to ne moe uiniti. Barem ne za sada.Jo odreeno vrijeme. eljela je posve paljivo Erniu priopiti novosti. Maloprije je bila u pravu, on joj jemogaopostati velik neprijatelj ako se naljuti. Na to bi 1 lmao pravo ako bi ga poslije svega to je uiniojednostavno ostavila na cjedilu.Potrebno mi je vremena. Vremena da razgovoram s njim, da zavrim ovaj film, da mu kaem da mi je

  potrebno ivjeti sama ili neto slino. Ali to sve ne mogu zavriti za tjedan dana, Spencere. Tebi je trebalo trigodine s Elizabeth. Daj mi mjesec dana ili barem dva. elim ovo obaviti to je bezbolnije mogue. Trenutnosam usred filma.Zato ti je potrebno toliko dugo? Zato to se plai da bi ti mogao unititi karijeru ili zato to ga voli? Jo

  nije bio naisto to je osjeala prema tom ovjeku i zato je mislila da mu toliko duguje. Nije znao kolikoErnie zna vjeto manipulirati ljudima, niti kako je vjeto manipulirao njezinim osjeajem odgovornosti,njezinim strahovima i njezinom savjesti.Zato to smatram da mu to dugujem. Ako nita drugo, a ono kao znak panje. Ne moe jednostavno tek

  tako napustiti ovjeka koji je toliko uinio za lebe. A ja elim da mi bude menader i kada ga napustim.To ti ne bi bilo ba pametno, Crvstal. Za Boga miloga, ima toliko drugih.Nisu tako dobri kao Ernie. 1 u to ju je uspio uvjeriti, to je Spencera opet naljutilo. Imao je dojam kao da e

  zauvijek ostati u vlasti tog mladia.Zvui kao Elizabeth kada govori o McCarthvju. Blagi Boe, doao sam iz rata s jedinom eljom da se

  sredim i vodim normalan ivot, a svi su do koljena zaglibili u svoje karijere. Osim mene. Ba slatko, zar ne?Saaljevao je sam sebe, ali Crvstal ga nije krivila zbog toga. Bila mu je zahvalna to ju je jo elio poto muje ispriala za Ernia. Netko drugi na njegovom mjestu bi se jednostavno okrenuo i otiao.Nai e ovdje posao. Moda ak u nekom studiju. Svi oni imaju cijele ete advokata. Htjela mu je

  predloiti da mu Ernie neto nae, ali se nije usuivala, a i moralo bi proi odreeno vrijeme prije no to bimogla zamoliti Ernia da to uini.to eli da radim dok te budem ekao, Crvstal? Nije shvaao pravila, a ona je njeno ispruila ruku prema

  njemu spremajui se da mu odgovori.Samo budi strpljiv. ao mi je zbog svega ovoga. Bilo joj je neugodno pa je spustila pogled, a on se nagnuo i

  poljubio njezinu svilenkastu kosu, a zatim ju je uhvatio za bradu i podigao joj lice kako bi je mogao vidjeti.Ne brini zbog toga. Zasluio sam. Mogao sam proi i mnogo gore. Mogla si mi rei da se nosim. Imam

  prokletu srcu to me jo eli.Volim te... Proaptala je dok ju jc drao u naruju; zatim se zaulo tiho kucanje na vratima, kojim su joj

  stavljali do znanja da za deset minuta treba nastupiti u slijedeoj sceni. Tuno je podigla pogled premaSpenceru, ne elei da on ve ode, ali morala se vratiti na posao, a poslije toga smisliti kako sve ovo priopitiErniu. to e sada?Da li moe barem malo vremena provesti sa mnom, ili je to previe komplicirano? Posve je dobro znao iz

  vlastitog iskustva s Elizabethom i Barclavevima da to nije nimalo jednostavno.Mislim da neu moi. Bila je tuna, a on ju je opet poljubio, dok jc ona razmiljala o tome kako bi bilo

  lijepo da je nikada vie ne napusti.Onda u se vratili u San Francisco. Pozvat u te za nekoliko dana. Molim te, pouri zadirkivao ju je. Nije

  bio sretan to je sve ovako ispalo, ali na odreeno vrijeme se mogao pomiriti s tim. Na neki nain je sam biokriv to se to dogodilo i nije je osuivao. Moglo je biti i neto mnogo gore. Mogla se zaljubiti u nekogdrugog i udati. Do avola, mogla je imati ve dvoje djece. Ovo to se dogodilo nije bilo ba ugodno, alibarem ga je jo voljela.Dugo i strastveno ju je ljubio prije no to je otiao, a njoj je bila nepodnoljiva i sama pomisao da ga opetgubi, ali ovaj put to e biti samo na kratko. Sada je barem znala gdje je. Mogla ga je nazvati, a i on je obeaoda e nju pozvati i obavijestiti kako stvari napreduju u njegovom ivotu. Namjcravao je da se, kada sve kaeElizabethi, za nekoliko tjedana vrati u Kaliforniju, da pone traiti posao, a do tada e ona biti ve pri krajufilma i nadao se da e poeti rjeavati problem Ernia. Kao prvo morat e pronai stan; sada je imao tolikostvari o kojima je morao misliti. Oboma je to ulijevalo nadu; Spencer ju je opet poljubio i vrsto privio k sebi

 • elei zapamtiti opojni miris njezinog tijela.Tako mi je teko to te opet moram napustiti ree on blago.

  1 meni. Osmjehnula se. Ali ovaj put to nec potrajati dugo, a kada se opet nadu, to e biti zauvijek.Uskoro u se vratiti. Obeao je i kimnuo. Slijedeeg mjeseca oboje e imati puno toga napraviti, mnoge

  prepreke premostititi prije no to opet budu mogli biti zajedno.Nakon posljednjeg poljupca izaao je iz garderobe zajedno s njom; ostala ga je promatrati kako se udaljava snjenou u oima u kojima je svatko lako mogao proitati njihovu priu. Mahnuo joj je i ona mu je uzvratilabez rijei kako ne bi uznemirili glumce koji su snimali i nijedno od njih nije primijetilo Ernia koji ih jepromatrao iz pozadine scene.

  30.Spencer se poslije podne vratio u hotel i otkazao sobu. Nije ba planirao ovako provesti vikend i jo se nijemogao smiriti od oka to ona ivi s nekim drugim, ali morao je biti fer, jer i on je jo ivio s Elizabethom. Abio je takoder svjestan da je djelomino i on kriv to je Crvstal izgubila nadu i spetljala se s Erniem. Kakobilo da bilo to mu se nije svialo i jcdva je ekao da sve doe na svoje mjesto. Brinuo ga je i taj njezinugovor. Sumnjao je da se iza svega toga krije jo mnogo toga o emu joj Ernie nita nije rekao.Tu se no avionom vratio u San Francisco, unajmio automobil i uope ne vodei rauna o pravcu, krenuoprema sjeveru. Ona mu je ispunjavala misli i jedino o emu je mogao razmiljati bilo je to kako je izgledaladok ju je ljubio u maloj garderobi. Svi oni isti osjeaji jo su bili tu, samo jo jai.U Napu je stigao u deset sati i nastavio dalje. Htio je stati kod nckog motela, a onda je ugledao putokaze ipostalo mu je jasno zato je krenuo tim putem. Plaao je danak prolosti, djetetu kakvo je bila kada ju jeupoznao. U jedanaest sati provezao se kroz grad i zaustavio kod rana. Vrata su bila zatvorena, a kuu jeskrivalo drvee, pitao se da li je ljuljaka jo na istom mjestu. Prolo je est godina od njegovog posljednjegboravka ovdje. A sedam od kada ju je prvi put vidio.Zastao je kod motela i pokuao pronai Websterove u telefonskom imeniku, ali ih nije naao, a vie se nijesjeao gdje su stanovali. Uostalom, nije doao ovamo njih vidjeti. Doao je zbog nje i onoga kakva je nekadabiia. Prije Hollvvvooda, prije rata, prije Elizabethe i prije ovjeka s kojim je ivjela, prije svih njih... kadaju je prvi put vidio u bijeloj haljinici na sestrinom vjenanju. Tada je sve bilo tako jednostavno.Ostao je dugo sjediti u autu prije no to ga je opet upalio. Sada je morao misliti na vlastiti ivot; i sebi i njojdao je mjesec dana. Odjednom mu to vie nije izgledalo tako mnogo, kao ranije toga istog poslijepodneva.Negdje je stao kako bi veerao, u gradu kojeg nije poznavao, a nakon toga trebalo mu je est sati da stigne najezero Tahoe. Dok se sunce raalo upravo je vozio preko Donner Passa i ni o emu drugom nije mogaorazmiljati osim o djevojci koju je ostavio u MGMu, o eni koju je volio i kojom se namjeravao oeniti.Parkirao je auto i uao u kuu, a zatim je na prstima krenuo uz stepenice do njihove spavae sobe u kojoj jeElizabeth spavala. Dok se svlaio, ona se promekoljila i pospano ga pogledala.Vratio si se? Jo se nije sasvim razbudila.

  On kimne, plaei se bilo to rei. Bio je previe umoran za razgovor. Obeao je sebi da e priekati dok neodu s jezera Tahoe. Spavaj bilo je to sve to joj je rekao, ali ona se uspravila u krevetu i paljivo sezagledala u njega.Mislila sam da se nee vratiti do nedjelje.Zavrio sam stvari bre no to sam se nadao. Previe brzo, a opet nedovoljno. elio je da vikend provede s

  Crvstal.Gdje si bio? Elizabeth ga je promatrala dok se svlaio, a on je izbjegavao njezin pogled i na kraju se uvukao

  u postelju i legao pokraj nje.Rekao sam ti. Los Angeles. Imao sam tamo neka posla.Je li bilo uspjeno? Glas joj je bio hladan i bila je potpuno budna.Manje vie. Nisam se uspio vidjeti sa svima s kojima sam elio, pa sam se vratio ranije.

  Ona kimnu premda nije bila sigurna da li bi mu trebala vjerovati. Ve danima je osjeala da se nekakopromijenio, zapravo jo od samog povratka, i pitala se ta namjerava. Zeli li da priamo o tome?Pa, ne ba. Vozio sam cijelu no. Zatvorio je oi, nadajui se da e i ona zautjeti, ali nije.Zato nisi ostao u kui u San Franciscu?Htio sam se vratiti.Ba lijepo od tebe. Nije bio siguran da li je u njezinim rijeima bilo sarkazma ili ne, a posljednje to je tog

  trenutka elio, bilo je da je pita. Da li se sada bolje osjea? nastavila je avrljati kao da je sredinaposlijepodneva, a Spencer promrmlja i otvori oi zagledavi se u nju.

 • Pobogu, Elizabeth. Priat emo o tome ujutro.Pa, sada je jutro. Sunce je ve bilo zagrijalo i ptice su poele pjevati.Da, bolje se osjeam. Mnogo bolje jer je vidio Crvstal.eli li da priamo o tome? Istraivala je teren, a ako tako nastavi sigurno e i pronai ono to trai.Ne ba. Nema se o emu priati. Ne jo. Ne dok su njihove obitelji u okolnim sobama. Cijela dva tjedna

  nisu bili ni trenutka sami, a on je elio barem to u trenutku kada joj bude priopavao da eli razvod.Mislim da trebamo o mnogo emu popriati. Nisam glupa, zna. Dok se izvlaio da sjedne pokraj nje, pitao

  se ne zna li moda za Crvstal. Ali nije mogla znati, osim ako nije iznajmila nekoga da ga prati. Znam da imamnogo stvari koje te mue. Tvoj otac i ja smo o tome razgovarali prije neki dan. Nije lako onome tko se vratiiz rata. Znam. Ali nije bilo ni mcni lako.Odjednom ju je poeo aliti, a i pitao se koliko joj je njegov otac otkrio. Zaalio je lo se i on umijeao i sElizabethom o tome razgovarao. Sve ove godine bila si pravi drug. Potraio je cigarete, clei joj jo netorei, kao na primjer da je jo voli. Ako ju je ikada volio. Vie ni u to nije bio siguran. Ono to je osjeao zaCrvstal zamrailo je sve ostalo, a i njegov odnos s Elizabethom oduvijek je bio posve drugaiji.Opet emo se naviknuti jedno na drugo. Rekla je to vrlo njeno dok ga je gledala i on je osjeao da ta

  njenost nije lana. Osjeao se kao da ju je izdao. Kao to i je i to odavno. Sada je bio posve siguran da senisu trebali vjenati.Jesi li sigurna da to stvarno eli? navodio je razgovor na ono to u joj stvari nije elio rei dok ne napuste

  jezero, ali ona ga je primoravala i za koju minutu morat e joj rei.Mislim da jesam. Zato sam te i ekala cijelo ovo vrijeme. Sluajno mislim da ti to zasluuje nasmijeila se,

  a njemu je bilo samo jo gore od toga. Njegov je otac bio u pravu. Ipak joj je neto dugovao. Ali ne za cijeliivot. To nitko od njega nije mogao traiti. To je bila previsoka cijena za godine koje ga je ekala.Strana si ti ena, Elizabeth. Ali i previe strana. Ona je bila mnogo vie od onoga to je on elio trpjeti.

  Imala je vlastite ideje, naine, vlastitu kuu i obitelj koja ju je okruivala i on se s tim trebao zadovoljiti. Usvemu tome nije bilo mjesta za njega ili se barem on tako osjeao. S Crvstalom je mogao izgraditi novi ivot.Za nju bi sve uinio. Mogao je sudjelovati u raanju njezine karijere, zapoeti nov ivot, imati djecu. Anjemu je sve to bilo vano. Ne znam to da ti kaem. Okrenuo se prema njoj i na njcgovom licu je sve jasnobilo ispisano. Mislim da ja ovako vie ne mogu. Mislim da se uope nismo trebali vjenati.Sada je malo kasno za aljenje, zar ne misli? Poslije toliko vremena? Bila je ljuta i povrijeena, ali ne i

  iznenaena. Ve je danima ekala na ovo. Znala je da e do toga doi jo prije no to je razgovarala snjegovim ocem. Sudac Hill joj je rekao da je Spencer malo izabaen iz ravnotce i da e morati biti vrlostrpljiva s njim. Meutim, ona je smatrala da je ve dovoljno dugo bila strpljiva. Tri godine.Nije me bilo tri godine. Prije toga bili smo zajedno dva tjedna. Promijenili smo se. Oboje. Ne elim vie iste

  stvari koje sam nekada elio. A ti ima svoj posao. Jedva smo se i znali prije no to sam otiao, a za prole trigodine postali smo stranci.to ja tu mogu. Stvari jednostavno tako stoje. Ali poto sam te ekala tri godine, neu sada da od svega dii

  ruke, ako je to ono to namjerava predloiti. Osjetio je kako ga obuzima malodunost dok ju je promatrao.Pogled joj je bio tvrd kao stijena.Zato? Zato ne? emu nastavljati? Samo emo jedno drugo unesreiti. Pokuao je s njom razumno

  razgovarati, ali odmah mu je bilo jasno da ga nije eljela sluati.Ne nuno. Imamo toliko toga jedno drugom ponuditi. Uvijek smo imali i oduvijek sam smatrala da je tako.A ja sam oduvijek sumnjao. Rekao sam ti to kada smo se zaruili.A ja sam ti odgovorila da mi je svejedno. Imamo upravo ono to je potrebno za dobar brak. Uspjene

  karijere, otroumnost, zanimljive ivote, to su stvari na kojima se zasnivaju najbolji brakovi.Ne tamo odakle ja dolazim. ta je s ljubavlju, njenou, odanou, djecom? Koliko su, pak, odani on i

  Crvstal bili jedno drugom? Oboje su ivjeli s nekim drugim. Pokuao je ne misliti na to dok je razgovarao sElizabethom. Ali koliko god su malo imalii lo je bilo vie od onoga to e on i Elizabeth ikada poelejti da imaju.Proitao si previe romana. Previe dugo si bio izvan stvarnog ivota, Spencere. Ne sporim da su te stvari

  vane, ali one su zavjese, a nc temelji kue. Sve o emu je govorila on je ve znao. Samo je potvrivala dasu previe razliiti. Nisu im bile vane iste stvari. On je elio ljubav. A ona veliki posao.to osjea prcma meni? Iznenada se okrenuo prema njoj pogledavi je s puno patnjc u oima. Mislim

  stvarno? Sto osjea nou dok leim pored tebe u krevetu? Strast, ljubav, elju, prijateljstvo? III si modaisto onoliko usamljena kao i ja? Od kada se vratio samo su jednom vodili ljubav i to doista neuspjeno.alim te. Glcdala ga jc ravno u oi, a glas joj je bio vrlo hladan. Mislim da trai neto to ne postoji. I to

  oduvijek. to bi sc dogodilo da joj kae da je ve pronaao? Nije joj to elio rei. elio ju je ostaviti, ali ne inepotrebno je povrijediti. To nije elio. elio si je samo vratiti svoj ivot. Ali ona to oigledno nije imala na

 • umu. Mislim da si sanjalica... i da treba poeti ivjeti u svijetu koji te okruujc, svijetu u kojem mi ivimo,Spencere. Svijetu punom uspjenih ljudi s uspjenim karijerama. Svi oni rade korisne stvari, a ne sjede dreiene za ruke i bdijui nad djecom.Onda ih saaljevam, a i tebc, ako tako gleda na stvari.Mora se pribrati, nai posao u Washingtonu, poeti sklapati prijateljstva, viati se s ljudima koji neto

  znae...Poput onih koje tvoj otac poznaje? Grubo ju je prekinuo sijevajui oima. Smuili su mu se i dosadili, kao i

  njihova naprestana potraga za sve veim uspjehom. Nije davao ni piljiva boba za ono to je njima bilovano. Posebice sada, poslije tri godine provedene u Koreji.Da, poput njih. to njima nedostaje?Nita. Samo se meni ne sviaju.Treba biti sretan to uope razgovaraju s tobom. I ona je na njega bila ljuta. Nije se osjeao ugodno ni na

  jednoj proslavi na koju su otili i njoj je bilo dosta toga. Treba biti sretan to sam se udala za tebe. I josretniji to sam previe pametna i neu se razvesti od tebe. Jednog dana e ve postati nelko, a ja u sepobrinuti da to stvarno napravi. Jcdnog dana e mi, Spencere Hillu, biti zahvalan zbog toga.Zurio je u nju, a onda se nasmijao. Smijao se dok mu se suze nisu poele kotrljati niz obraze. Nije poznavaoenu koja je vie odnje mislila samo na sebe, a uz to je jo bila uvjerena da je u pravu. Ali ona je takoer bila sila s kojom jetrebalo izai na kraj.to, u stvari, planira stvoriti od mene, Elizabeth? to misli o predsjedniku? 111 kralju? To bi moglo biti

  zabavno... u stvari, to bi mi se moda i svialo.Ne budi lud. Moe postati to god hoe. U Washingtonu su ti otvorena sva vrata, sve do Kabineta, treba

  samo dobro odigrati ovu partiju karata.A ako odbijem igrati?Na tebi je da odlui. Ali stojim iza onoga to sam rekla. Ako je razvod ono to eli, znaj da ti ga neu dati.

  Jo je nije stigao pitati, a ve je dobio odgovor.Zato bi ti eljela da ostanemo u braku, ako ja to ne elim? Nije shvaao, ali ona mu je jasno stavila do

  znanja to ona osjea i jo i podvukla kada je ustala i ledeno se zagledala u njega.Neu dozvoliti da me poslije toliko vremena osramoti. ekala sam te i sada mora za to platiti. Kada bolje

  razmisli, cijena i nije tako visoka. Mogao si i gore proi. Zatim je dodala, onako uzgred: Osim toga,sluajno te i volim. Te bi ga rijei moda i dirnule da ih je izgovorila drukije i malo ranije.Nisam ba siguran da uope zna znaenje te rijei.Moda i ne znam. Nije ju time dirnuo. Ali ti bi me, Spencere, mogao nauiti. Rekavi to, otila je u

  kupaonicu i zakljuala se. Cuo je kako puni kadu i pola sata kasnije, opet se pojavila, ista, u bijelim hlaamai u savreno izglaanoj bijeloj, svilenoj koulji, u bijelim cipelama, s niskom bisera oko vrata i s naunicamaod bisera i dijamanata. Bila je lijepa, ali nita na njoj nije ga dirnulo niti mu zagrijalo duu. Silazi li nadoruak, ili eli malo odspavati? Oboje su znali da sada vie nee moi zaspati, ali izgledao je grozno.Neprospavana no mu se osvetila, a ni jutro nije bilo mnogo bolje. Kada mu je rekla da se ne eli razvesti odnjega kao da mu je zabila no u srce u kojem je samo Crvstal bila.Sii u uskoro.Dobro. Houstonovi nas danas oekuju na ruku. Uvjerena sam da ti je drago zbog toga.Dirnut sam. Ali na neki udan nain, osjetio je veliko olakanje poslije razgovora s njom. Bar se vie nije

  morao pretvarati kako jedva eka da nastave sa zajednikim ivotom. Znao je na emu je i na nesreu, znaoje to ona o svemu tome misli. Opetju je pogledao dok se spremala da izae iz sobe. Ozbiljno to misli, Liz? Glas mu je bio njean. clio jeshvatiti koliko je bilo beznadeno to to je eljela da ostanu zajedno.ta? Da ostanem s tobom? On kimnu. Da, ozbiljno to mislim.Zato? Zato ne moe priznati da je sve od poetka do kraja bilo pogreno? emu prisiljavanje?Rekoh ti, neu dozvoliti da od mene napravi budalu. Osim toga, to bi bacilo ljagu i na mog oca.To je najgori razlog koji sam ikada uo.Onda smisli neki koji ti se vie svida. Ali to je moje miljenje. I smatram da emo poslije odreenog

  vremena oboje biti sretni to smo ga se drali. Nije mogao povjerovati u ono to je uo, ali ona je, neizustivi vie ni rije, izala iz sobe i sila na doruak, a Spencer je ostao u krevetu da razmilja o Crvstal.I ona je imala vlastitih briga te noi. Snimanje se zavrilo tek oko deset. Razbio se jedan reflektor, a poslijetoga se raspao i glavni dio scene. Satima su se motali uokolo, tako da je bila pono kada je stigla kui; Ernieju je ekao.ta si danas radila? Bio je smiren dok ju je promatrao kako se svlai. Bila je umorna kao pas i cijelu veer

 • je razmiljala o Spenccru i onome to je morala napraviti.Nita osobito. Reflektor se razbio i zaglavili smo zbog scene. Trajalo je satima. I svi su se unedogled alili

  na vruinu, dugo ekanje i lou veeru.I to je sve? Poiako joj je priao; ispod kune haljine bila je naga.Da. Zato?

  Zgrabio ju je za kosu i naglo joj povukao giavu unatrag, uvrui je to je jae mogao dok se ona borila zazrak u elji da pobjegne od njega. Nikada me nemoj lagati!Ernie!... ja... Ali rijei joj se sledie na usnama. U oima mu je proitala da zna da je Spencer bio s njom u

  studiju. Posjetio me je stari prijatelj... to je sve... Opet ju je povukao za kosu, a njoj se oi ispunie suzamazbog straha i bola.Ne lai me! To je bio mladi iz Koreje, je li tako? Bio je otrouman, a i vrijeme se poklapalo. Odmah je sve

  shvatio kada mu je slukinja rekla da je zvao neki mukarac, pa je otiao na snimanje da provjeri da li jenetko s njom. Stigao je upravo navrijeme da ih vidi kako nestaju u njezinoj garderobi. Dugo je ekao prije no to su se opet pojavili, gledajuijedno u drugo poput ljubavnika koji se odavno nisu vidjeli.Da... da... Ostala je bez daha dok joj je on i dalje uvrtao kosu. On je to bio... oprosti... nisam pretpostavila

  da e se zbog toga uzbuditi...Glupa kuko. Snano ju je oamario i odbacio na pola sobe. Ako se opet vidi s njim ili ga nazove,

  razgovara s njim, dogodit e mu se neto vrlo runo. Jesi li shvatila, gospoice Potenje?Jesam... Ernie, molim te... Uasnula se. Nije znala da zna i ovakav biti.A sada se skidaj. Izgubila je dah kada je vidjela izraz na njegovom licu, a on ak nije bio ni pijan. Ali od

  njegovog pogleda osjetila je neopisiv strah kada je krenuo preko sobe prema njoj s jasnim ciljem. Strgao jojje haljinu i ona je ostala stajati drhtei naga pred njim. Upamti ovo, sada pripada meni! Nikom drugom!Meni... jer te ja imam! Je li ti to jasno? Ona kimnu, suze su joj se slijevale niz obraze, a on ju je opctoamario. Bez ikakvog daljeg uvoda bacio ju je na oblinju stolicu i skinuo svoj kuni ogrta smijui senjezinom strahu. Tako je. Uinit u upravo ono to elim, jer teposedujem. Uzeo ju je s takvom silinom,takvom brutalnou, da je ovaj put zavritala ne od zadovoljstva, ve zbog bola, a kada je svrio, jednimjedinim pokretom bacio ju je na pod i ostavio jecajui. Uinio je isto ta i Tom Parker, na odrecn nain ovajput je bilo i gore, jer je Erniu vjerovala. Trebala je otii sa Spencerom tog poslijepodneva. Sada je to znala,ali bilo je previe kasno. Meutim, nije ni bila svjesna koliko je bilo kasno, a i uasno se plaila onoga to jemogao uiniti Spenceru, ako je ozbiljno mislio kada je ono rekao. A ona ne bi nita uinila to bi mogloSpencera dovedesti u opasnost. ak i ako bi to nju ubilo.Pogledao ju je onako sklupanu na podu i nasmijao se dok je ona i dalje plakala, ne usuujui se podiiglavu. Ustaj! Podigao ju je tako to ju je opet povukao za kosu, dok je ona razrogaenim oima arala okosebe. Ako se ikada vie s njim vidi, Crvstal Wyatt... ubit u te. Otiao je u krevet, a ona do kupaonicu da seispovraa; kada se pogledala u ogledalo, susrefa je svoj prazan pogled. Pruio joj je sve i sada je mislio da jeima. Jedno je bilo sigurno, znala je to e se dogoditi ako ga zbog Spencera pokua ostaviti.

  31.Spencer i Elizabeth su se vratili u Washington zajedno s njezinim roditeljima estog rujna. Za njega jeposljednji tjedan bio do kraja muan. Napetost meu njima ga je ubijala. Ali ona se nastavila pretvarati kaoda je s njihovim brakom sve u redu. Nije znao kako do nje prodrijeti, ali za mesjec dana, elio se vratiti uKaliforniju i biti s Crvstalom. Namjeravao je da pitanje razvoda pokrene im dodu u Georgetovvn. Opet gaje iznenadila svojim odbijanjem da se razvede. I on i Crystal bili su naivni kada su mislili da e ih se njihovipartneri lako odrei, tako da je Spencer sada samo razmiljao o tome kako uvjcriti Elizabethu da mu darazvod.Ali kada su doli u Washington, ona je bila tako ponosna na malu kuu, toliko zauzeta oko svojih prijatelja iposla da ju je jedva viao. Uzela je domaicu koja im je kuhala i istila i njemu se inilo da su pozivani nasve prijeme u gradu. Spencer je tonuo u beznae. Imao je osjeaj da se davi u moru ljudi, nou i danju, asvaki put kada bi pokuao razgovarati s njom, uspjevala bi izmai. Na kraju je, drugog vikenda koji suprovodili kod kue, eksplodirao je za vrijeme doruka. Upravo mu je rekla da je prihvatila poziv njezinihroditelja da dou na ruak, mislei da bi mu se dopalo da igra golf s njezinim ocem.Za Boga miloga, Elizabeth, ovako dalje ne moe. Dokle e se pretvarati da je sve u redu? Za njega je sve

  bilo isto kao i na jezeru Tahoe, a i mnogo prije toga.Ve sam ti rekla to osjeam, Spencere. to nam je, tu nam je. Doivotno. Mogao bi se prestati boriti i

  poeti uivati. Bila je

 • hladnokrvna i sve je konce drala u rukama kao i uvijek, a njega je to izluivalo.Sjeo je i provukao prste kroz kosu na svoj uobiajeni nain na koji ona jo nije poela gledati sa simpatijom.U stvari, to ju je nerviralo. Ali bila je spremna sve prihvatiti. Ovo je bio njihov ivot i on je bio njezin mu.Moramo razgovarati. Pogled mu je bio neumoljiv. Bila je pristojna ena i on je cijenio ono to je uinila za

  njega. Ali to nije bilo ono to je elio. Sada je to znao. Bio je u to uvjeren. I on nije elio da oslati u brakukoji se svodio na pretvaranje i paradiranje.O emu eli da razgovaramo? Ton joj je bio leden. Smuila joj se ta njegova nemo da se prilagodi. Koliko

  je ona mogla ocijeniti, imao je sve to je mogao poeljeti. Lijep dom, slukinju koja ga je doekivala,zanimljivu enu s dobrim zaposlenjem i znao je vane linosti u pravnim krugovima. Ali Spencer na to nijetako gledao. Nije mislio na budunost.Moramo razgovarati o naem braku.

  Sada joj je i pogled postao leden. Sve je to ve ula i uope nije bila zainteresirana opet pomjati tu temu.Nije mu namjeravala dati razvod. Morat e odrasti i suoiti se s tim.Nemamo o emu.Znam odvrati on skrueno. Upravo u tome i jest problem.Problem je u tome to ti i dalje odbija pomiriti se sa stanjem kakvo jest i bori se protiv njega, kada

  prestane, sve e biti mnogo bolje. Pogledaj moje roditelje. Misli li da je njima uvijek bilo lako? Uvjerenasam da nije. Prebrodili su sve krize. To moemo i mi, ako stvari konano prihvati onakve kakve jesu ikrene dalje. U njoj nije bilo ni trunke samilosti.to se tie tih 'stvari' poe on, trudei se da ostane miran, mogu ti samo rei da ovo ne smatram brakom.'Ne slaem se s tobom. Bila je ljuta, ali ne i tuna. Ve joj je bilo dosta razgovora na tu temu.Ne volimo se. Nikada se nismo ni voljeli. Da li ti je to uope vano?Svakako da je. Ali to e doi kasnije. Izgovorila je to toliko nezainteresirano da ga je do kraja izvela iz

  takta.Kada? to misli kada e to oi, Elizabeth? Kada nam bude ezeset pet, kao mirovina, ili neki bonus? Ili

  postoji u samom poetku, ili ne. Ja je nisam osjetio. Pokuao sam sebe uvjeriti dasam zaljubljen u tebe, ali nisam bio. Zelio sam raskinuti odmah nakon zaruka i to sam ti rekao. Pustio sam teda me na ovo nagovori i ispao sam prokleta budala, to sam takoer znao. Nije bilo fer ni prema tcbi niprema meni i sada plaamo ceh to si bila tako proklelo tvrdoglava.Kako ti to plaa ceh? Sada je ve bila ljuta i konano je to pokazala. Tako to ti je udobno, to ima enu

  kojom se moe ponositi i svekra koji je jedan od najutjecajnijih ljudi u zemlji?Ne dajem ja na to ni piljiva boba i ti to dobro zna.Nisam ba sigurna. A ti? Zato si se onda oenio sa mnom, ako nisi bio zaljubljen? Odlino pitanje.Uvjerio sam sebe da sam zaljubljen u tebe. Mislio sam da moemo uspjeti, ali ne moemo i moramo se s tim

  suoiti.Ti se suoavaj s tim. To je tvoj prokleti problem. Samo cijelo vrijeme cvili. Prestani ve jednom i uini

  neto.Upravo to i elim, prokletstvo! Lupio je pesnicom po stolu ispred sebe, doSavi u iskuenje da jc neim

  gaa. elim razvod pa da se oboje izvuemo iz ovoga i ponemo ivjeti kao normalna ljudska bia.Spencere, ovo nas nikuda nee odvesti. Vjenani smo i tu se nita nee promijeniti. U dobru i zlu, dok nas

  smrt ne rastavi. I zato se prestani ponaati kao neka drolja i navikni se na to. Pomakni malo dupetom, pronadiposao. Radi to god ti drago, ali jedno shvati. Razvod ti ne dam. Osjetio je kako ga obuzima oajanje dok juje sluao. A jedino je elio da se vrati u Kaliforniju gdjc je bila Crvstal.to misli, koliko dugo moemo ovako?Zauvijek. Ako budemo morali. Na tebi je da odlui u kojoj mjeri e nam zagoravati ivot.Zar ne eli neto vie od ovoga? Ja elim. elim nekoga s kim u moi razgovarati. Nekoga tko e eljeti

  iste stvari koje ja elim. ivot, ljubav, sreu i djecu. Samo to nije zaplakao. Elizabeth, elim biti sretan.1 ja. Ravnoduno ga je promatrala, a onda joj je neto palo na pamet. Ranije se toga nije sjetila, ali nijezaboravila nain na koji je promatrao djevojku u nonom klubu slijedee noi nakon zaruka u San Franciscui kako joj je dva dana kasnije rekao da se ne eli oeniti. Spencere pogledala ga je ravno u oi, postoji lineka druga? Na to pitanje nije joj mogao odgovoriti. Nije utome bila stvar. Ve u injenici da su pogrijeili i s time su se morali suoiti. to se poslije toga dogodilo njese nije ticalo.Ne, ne postoji. O tome joj nije namjeravao priati. Nije elio prave razloge potisnuti u drugi plan.Sigurno? Poznavala ga je bolje no to je on elio priznati, ali ipak je odmahnuo glavom, vrsto odluivi da

  je slae to se tie Crystal.Nije vano. Ono o emu sam ti govorio mnogo je vanije od toga. Jednostavno neemo uspjeti. Ali uspjela

 • je da mu je nai slabu toku i on to nije mogao uvjerljivo porei, tako da joj je odjednom sve bilo jasno.Jest vano. Imam prava znati ako postoji neka druga.Da li bi to ita promijenilo? Paljivo ju je promatrao.Razvod ti ne bih ni tada dala, ako je to ono to te zanima. Ali to bi mi reklo neto o tebi. ini mi se da su sve

  ove gluposti na koje se ali samo paravan za neto drugo, jc li tako?Ve sam ti rekao da nije stvar u tome.Ne vjerujem.Elizabeth, urazumi se, molim te. to joj je mogao rei? Da postoji jedna djevojka? Da je ona najljcpa ena

  koju je ikada vidio i da se zaljubio u nju kada je imala etrnaest godina? I da se sada ele vjenati?Moj te je otac elio danas predstaviti nekim utjecajnim prijateljima. Jednostavno je prela preko svega to

  je rekao. Mislim da bi trebali krenuti.Blagi Boe, upravo razgovaramo o naem daljnjem ivotu. Zato odbija urazumiti se?

  Zato to ti pod tim podrazumijeva razvod, Spencere. A ja ne. I neu ti dozvoliti da se izvue iz ovoga.Sada zna kako stvari stoje. Neu dozvoliti da me javno osramoti. Ne elim se razvesti. elim ostati udana.Oduvijek je eljela biti udana za njega i dobila je upravo ono to je eljela. Gotovo. to se nje ticalo, to jeionako bilo sve to je ovjek mogao dobiti u ivotu. Gotovo. Njoj je to bilo dovoljno, premda njemu nije inije ga namjeravala lako pustiti s udice.Zar eli ivjeti u ovakvom braku?Da. Uope nije oklijevala. Jedan od oevih prijatelja mislio ti je danas ponuditi posao. Trebao bi ga

  upoznati.Dosta mi je prijatelja tvoga oca, a i tvoga oca.On je jedan od istaknutih demokrata i u pitanju je posao u vladi. Nastavila je kao da ga nije ula, a Spencer

  je poelio zavriati. Misli da bi mu ti mogao biti od koristi.U ovom trenutku ne elim bilo kome biti koristan. Osim samome sebi. I tebi. elim da raistimo ovu

  zbrku.Nema zbrke, Spencere. Barem to se mene tie. Ne namjeravam te pustiti da ode; tako, lijepo zaboravi na

  to. Dok ju je promatrao postalo mu je jasno da ona to ozbiljno misli. Nikada nee pristati na razvod. Bio je uzamci. Moda vjenoj.Ti to ozbiljno, zar ne?Svakako. Hladno je pogledala na sat. Trebamo tamo biti u podne. Predlaem ti da se pone oblaiti.Nisam dijete, Elizabeth. Ne elim da mi se govori to da radim, kada da se oblaim, kada da jedem i kada

  da idem na prijeme. Odrastao sam mukarac i elim ivjeti sa enom koja me voli.Oprosti. Ustala je i hladno ga odmjerila. Unitio je svaku nadu za ljubav, ali ona ga i dalje nije eljela

  pustiti. Bila je uvjerena da u njegovom ivotu postoji druga ena. Ali tko god da je bila, nee ga dobiti.Morat e se pomiriti s tim, je li tako? Zatim je tiho izila iz sobe i sat kasnije sila u utavom mornarskoplavom odijelu, s mornarsko plavom torbom od krokodilske koe i plitkim cipelama od lakirane koe kojejoj je otac darovao za roendan. Mrzei sebe to je popustio, Spencer je bio spreman. Na sebi je imao sivoodijelo, a izraz lica mu je bio kao da je poao na sahranu.Ugodno je priala s njim, kao da se izmedu njih nita nije preprijeilo. Osjeao se kao da mu se ivot upravozavrio. Bar onaj dio koji je bio vaan. Proimalo ga je bcznae. A prijatelj njezinog oca bio je, to se mogloi predvidjeti, ozbiljan i utecajan. Ponudio je Spenceru posao u vladi koji bi ga sigurno zanimao da jenamjeravao ostati u Washingtonu i da je elio posao koji mu je ponuen iskljuivo radi Barclavevih.Meutim, ponueni posao bio je odlian. Bila je to prva ponuda koja ga je zainteresirala, tako da je ovjekurekao da e razmisliti. Vie iz pristojnosti nego to je to stvarno mislio. Jedino je elio razgovarati sCrvstalom. Ali kada ju je pozvao, kasno tu veer, poto je Elizabeth otila u krevet, saznao je da ni Crystalnije prola nita bolje. Ernie je pazi na nju dan i no i jednom ili dvaput uinilo joj se da je netko prati. akse plaila i razgovarati sa Spencerom preko telefona, ali sreom Ernie nije bio kod kue kada je Spencernazvao. Rekla mu je samo da jojje Ernie prijetio. A u stvari plaila se za Spencerov ivot. Znala je da je Ernie ozbiljno mislio sve to je rekao.Ernie je ovih dana esto dolazio na snimanje, sjedio u njezinoj garderobi, prislukivao telefonske pozive,mada su bili rijetki. Bilo joj je dozvoljeno jedino da ide na posao i vraa se kui Erniu. Nije ju vie tukao, nitisilovao, nije ju uope dirao. Nije ni morao. Dovoljno je bilo to to joj je rekao da e ubiti Spencera. Dannakon to ju je silovao vratio se kui s ogromnom dijamantnom ogrlicom. Opako joj se osmjehnuo, a naposjetnici je pisalo: Smatraj ovo pojasom nevinosti. Voli te, Ernie. Sasvim dobro je znala ta bi joj sedogodilo ako bi ga pokuala ostaviti zbog Spencera. Oboje bi ih ubio. Bila je u to uvjerena. Sam joj je torekao.Znala je ta mora uiniti. Morala je pustiti Spencera, za njegovo dobro. ak mu nije mogla ni rei zato.

 • Previe se plaila da mu kae istinu, plaila se da se ne osveti, ili vrati u Kaliforniju i pokua je spasiti odErnia.Kako je tamo? Primijetila je da je Spencer bio iscrpljen kada ju je pozvao. Ve je bila prola pono i on je

  bio na izmaku snaga poslije bezuspjenog nastojanja da uvjeri Elizabeth da mu da razvod.Teko. Tiho odvrati Crvstal. Nakon dueg vremena prvi put je s njim razgovarala i oi su joj se ve punile

  suzama dok je mislila na ono to mu mora rei. Morala je. Za njegovo dobro.To je umjerena izjava godine, zar ne? Pokuao se naaliti, ali oboje su bili potiteni to se odmah dalo

  zakljuiti. On je prvu veliku greku napravio kada je odluio ipak ocniti Elizabeth premda je znao da je nevoli. Sluao je druge, a ne sebe. I mislio da pravilno postupa. ak je pokuao sebe uvjeriti da je voli i da jeono to osjea prema Crvstal samo zaludenost.Jesi li razgovarao s Elizabethom?Jesam. Ali nita nisam postigao. Ona odbija suradivati i ako je ne premlatim ili uhvatim u krevetu s nekim

  drugim, neu imati na osnovi ega pokrenuti brakorazvodnu parnicu ako ona ne pristane. Ali neu odustati.Daj mi samo rnalo vremena, Crvstal, ve u je uvjeriti. Jo nije znao kako, ali morat e nai naina.Meutim, Crvstaline slijedee rijei su ga zatekle potpuno nespremnog. Pogodile su ga poput kugle zaruenje zgrada.Nemoj se truditi. Ernie i ja smo razgovarali o svemu i... Malo je nedostajalo da se zagrcne, ali je primorala

  sebe da nastavi normalnim glasom. Bila je to najtea uloga u njezinoj dosadanjojkarijeri, meutim, bila je uvjerena da od toga kako e je odigrati zavisi Spencerov ivot, tako da je moralabiti uvjerljiva, bez obzira na to to e poslije misliti o njoj. To vie nije bilo vano. Poela je shvaatiErnievu ulogu u Hollywoodu. ula je to ljudi priaju o njemu na snimanju kada su ga vidali s njom. Aglasine o njegovim vezama su je zaplaile. Ispod uglaene vanjtine krilo se mnogo vie i izgleda da su gatitili vrlo opasni Ijudi. Za njih je Crvstal bila velika zarada. On smatra da bi moja karijera mnogo pretrpjelaako bih ga sada ostavila. Zatim je nastavila: Publicitet bi mi mogao mnogo nakoditi.Spencer je mislio da e mu srce prestati kucati dok ju je sluao. to mi to pokuava rei?To da... Prisilila je sebe da joj rijei zvue posve hladno, to je bilo neubiajeno za nju. Njezin je glas uvijek

  bio ispunjen toplinom i strau, isto kao i njezino pjevanje. Da ne dolazi ovamo. Nisam spremna ni nakakve promjene.

  Ostaje s njim? Zbog onoga to bi Ijudi mogli reil Jesi li poludjela?Nisam bila je tako uvjerljiva da joj se srce kidalo dok je izgovarala tu rije, ali bolje da ga ona ovako

  povrijedi nego da dopusti Erniu da to obavi uz malu pomo svojih miljenika. Mislim da sam malo poludjelakada sam te vidjela. Nisam se mogla obuzdati... prolo je toliko vremena... ne znam. Moda sam samoglumila... kao u filmu o davno izgubljenom ljubavniku i djevojici koja ga je nekada voljela. Suze su joj seslijevale niz obraze, ali glas joj nijednom nije zadrhtao.Da li mi ti to pokuava rei da me ne voli?

  Progutala je knedlu, mislei samo na njegovo dobro, a ne na sebe i isprazni ivot koji je eka ubudue.Mislim da je to sve odavno prestalo... mislim da smo se oboje jednostavno zanijeli kada smo se sreli.Ne uvaljuj meni to sranje! Nita mene nije 'zanijelo'. Preivio sam tri godine u tom runom malom ratu

  samo da bih se tebi vratio i da bih ti rekao da te volim. Samo to nije poeo na nju vikati, ali morao je pazitida ne povisi glas. Elizabeth je gore spavala i on je nije htio probuditi. Moda sam previe dugo ekao.Moda sam esto ispadao budala. Sam Bog zna da sam zeznuo svima nama ivote, ali jedno je sigurno, a toje da se nisam 'zanio' niti sam glumio kada sam te ugledao. Volim te. Spreman sam da se izvuemi oenim tobom, im razrijeim ovu zbrku ovdje, i elim da mi jasno i glasno kae to eli.elim da ti kaem da je... gotovo. Nastupila je beskonana liina na oba kraja, a onda se zauo njegov

  dubok i hrapav glas.Ti to ozbiljno? U grlu mu je zastao jecaj, ali uspio ga je potisnuti dok je ekao na njezin odgovor.Da. Jedva je uspjela izustiti. Da, ozbiljno mislim. U ovom trenutku mi je karijera najvanija... a i Erniu

  previe dugujem.Da li te to on primorava da mi sve ovo govori? A onda mu iznenada neto sine. Je li on pokraj tebe? To bi

  sve objasnilo. Ona to nije mogla ozbiljno misliti. Vidio joj je izraz lica i znao je da ga jo voli. Barem je takomislio.Naravno da nije. Ne bi me on ni na to primoravao. To je bila samo jo jedna u nizu lai koje mu je upravo

  izrekla kako bi ga zatitila. Ne elim da dolazi ovamo. Mislim da se vie ne trcbamo vidati, pa ak ni kaoprijatelji. Nema smisla, Spencere, gotovo je.Ne znam to da ti kaem. Plakao je, ali nije htio dozvoliti da ona to uje. U jednom trenutku mu se uinilo

  kao da je uzaludno preivio rat.Vodi rauna o scbi. I Spencere...

 • Molim? Izgovorio je tu rije kao da je netko upravo umro.Ne elim da me vie zove.Shvaam. Kako ono kau, elim ti sretan ivot. Nije bio ogoren, ve slomljen. Ali elim jo ovo rei, ako

  ti ikada budem potreban, tu sam. Samo me pozovi. A ako se predomisli... Glas mu je zamro dok surazmiljali jedno o drugom, ali morala mu je ubiti svaku nadu, to je sada bilo najvanije.Neu. Lice joj je bilo smrtno blijedo, ali on to nije mogao vidjeti. Uinila je ono to je znala da mora uiniti

  i sada joj je na cijelom svijetu ostao samo Ernie. Bila je to zastraujua misao o kojoj trenutno nije bila ustanju razmiljati. U ovih nekoliko posljednjih trenutaka jo je mogla ostati vezana za Snencera, ak i ako onto nije znao. Nije eljela jo prekinuti vezu. Zeljela mu je uti glas, sluati ga, jo malo biti uz njega. to euiniti s Elizabethom? Tek da neto kae, ali u stvari ju je i zanimalo.Ne znam. Kae da me nee pustiti. Moda i nee, a moda e joj vremenom dosaditi. Sigurno je samo to da

  na brak nije nikakav.Zato te onda eli? Suze su joj se slijevale niz obraze dok se trudila nastaviti razgovor.Ne eli ukaljati obraz. ini mi se da je oduvijek samo ovo i eljela. Nekoga tko e igrati golf s njezinim

  ocem i koga e vodati po pijemima. Pojednostavio je stvari, ali ne mnogo, bar je on tako mislio. U svakomsluaju njihov odnos nije bio ni nalik onome to je doivio s Crvsialom. Kako god to udno zvualo, premdaje s njom proveo tako kratko vrijeme, osjeao je da Crystal bolje poznaje od svoje ene, bolje no to e njuikad poznavati. Ne znam to u sada. Ostati u Washingtonu ili se vratiti u New York, ostaviti je ili prihvatitiposao koji mu je upravo bio ponuen. To vie nije bilo vano. Osjeao se kao robot. Pretpostavljam da je touvrnuto, kako se kae... ili se moda ne kae?Da, kae se. Trenutak je utjela, udei mu rei da ga voli. Mrska joj je bila i sama pomisao da e ga

  ostaviti u uvjerenju da ga ona vie ne voli. Pretpostavljam da je to... uvrnuto, mislim.Misli na sebe, Crvstal... uvaj se... A onda, prije no to je prekinuo vezu, uslijedile su rijei od kojih joj

  gotovo srce nije prepuklo: Uvijek u te voljeti. Spustio je slualicu i ostao sjediti u maloj radnoj sobi kojuje Elizabeth uredila za njega, plaui kao malo dijete koje je izgubilo majku. Satima je tamo sjedio i plakao,sjeajui se nje i trenutaka koje su zajedno proveli, pokuavajui uvjeriti sebe da ona zna to ini. Teko muje bilo povjerovati da je to ono to sada eli, karijeru umjesto njega. Znao je koliko su joj bili vani njezinisnovi o Hollywoodu, ali ovo nekako nije bilo nalik njoj. Meutim, znao je da mora potovati njezine elje.Toliko joj je barem dugovao. Jedino mu je ostalo pitanje kako nastaviti ivot bez nje.A u Kaliforniji, Crystal je sjedila, a ruke su joj se tresle. Cijelo tijelo joj je bilo ledeno, premda je znala da jeuinila jedinu moguu stvar, osjeala se kao da je upravo unitila sve to joj je ikada bilo vano. Ne znajuiprodala je duu jednom zlom ovjeku i sada je morala plaati ceh zbog kojeg e aliti do kraja ivota. A nitaod toga nije bilo toliko vrijedno.Dugo je ostala zuriti u prazno, jer nije mogla shvatiti da ga vie nema. Kao da je umro, to jest kao da ga jeona ubila. To ju je podsjetilo na vrijeme kada je Jared umro, prazninu, krivicu, osmaljenost koja ju jeophrvala.Zbog ega si tako vesela? Iznenadeno je podigla pogled. Nije ga ak ni ula kada je uao u sobu, ali Ernie je

  stajao isprednje, s ljutitim izrazom lica. Neto nije u redu? Ona odmahne glavom. Nije ak eljela razgovarati s njim.Ba dobro. Obuci se onda. Veeras idemo na premijeru. A poslije toga elim te predslaviti nckimproducentima.Ne mogu... Podigla je prema njemu oi ispunjcne suzama. Ne osjeam se dobro.Ma osjea se. Ulijevao jc za barom pie i dodao joj ga. Otpila jc gutljaj i odloila ga, ne osjetivi se nimalo

  bolje. Pie joj nee pomoi. Nita nee. Ernie joj se ohrabrujue osmjehivao. Dobra si ti djevojica. Asadaidi se obui. Moramo krenuti za pola sata. Prazno ga je pogledala, ustala i lagano krenula prema njihovojspavaoj sobi, dok ju je on pratio pogledom. Ona to nije znala, ali bio je zadovoljan njome. Prislukivao jeovaj telefonski razgovor na aparatu kojeg je skrivenog drao u uredu.Tu je veer izala s njim i na svakom koraku nailazila na fotografe. Fotografe koji su je snimali onakozamamno lijepu oslonjenu o Ernievu ruku. Biia je tiha i blijeda, ali to nitko ak nije ni primijetio. Malo suzakasnili na premijeru, ali Ernie nije zbog toga brinuo. Time su samo privukli jo malo dodatne panje nasebe. Tapao ju je po ruci dok su ulazili i bio je sretan kada se sviala producentima. Jedva je nekoliko rijeiprozborila s njima ili s njim. Izgubila se u nekom drugom svijetu, svijetu koji vie nije postojao. Onom kojije jednom dijelila sa Spencerom.

  32.Negdje oko Dana Zahvalnosti Spencer je prihvatio posao u vladi koji mu je ponudio prijatelj suca Barclaya.

 • Nije imao visoko miljenje o sebi u to vrijeme, ali osjeao je da mora neto raditi kako ne bi otupio. Nijemogao i dalje samo sjediti kod kue i ekati da se neto promijeni. Nita se nee promijeniti. Elizabeth ganee pustiti, a Crvstal mu je rekla da ne eli da se zbog nje vrati u Kaliforniju.Jedina dobra stvar u svemu tome bila je to to mu se posao sviao, to je i njega samog iznenadilo, tako da seve negdje oko Boia uhodao, samo to je i dalje osjeao da je jedan njegov dio umro kada se odrekaoCrystal. To ga je natjeralo da prione poslu, da glavu ne die danju i nou i na kraju je otkrio da mu se politikamnogo vie svia nego to je oekivao.Washington je bio uzbudljiv i zabavan i on bi bio sretan da nije bilo njegovog ispraznog odnosa sElizabethom. Svaka nada za uspostavljanje bilo kakvog bliskog odnosa s njom uzdrmana je kada je zatraiorazvod. Prepirke koje su dole jasno su pokazale da je on ne voli i da ona njemu ne vjeruje. Osjeao sevezanim za nju iz sasvim pogrenih razloga.Bila je suputnik pun ivota kada je to eljela, bila je inteligentna, otroumna i zabavna. Ali njihov se ivotneizmjerno promijenio kada joj je priznao da je ne voli. Bilo je to glupo od njega, ali uinio je to iz oajanjarukovodei se pukim osjeajima i nadom da e oeniti Crystal. Elizabeth to nikada nije spomenula, ali dobroje znao da mu nikada nee oprostiti. Od njihove rane strasti vie nije bilo ni traga, te premda su opet poelivoditi ljubav to je svebilo nekako suzdrano, kao da oboje ale to to uopte rade i kao da osjeaju odredenu ogorenost zbog toga.Meutim, svi koji su ih poznavali mislili su da pred sobom imaju sretan, zadovoljan, dobro prilagoden par.Svoje uloge su savreno igrali. Samo su oni znali koliko su se jedno u drugo razoarali. Ona je bilazadovoljna njegovim poslom, a za nju je to bilo najvanije. S Crvstalom je sada mogao doi u dodir jedino umranim dvoranama kinematografa. Jednog dana dok je Elizabeth radila do kasno otiao je vidjeti Crystalinprvi film, a kada su se vratili iz Palm Beacha, proitao je da je dobila ulogu u velikom filmu.Jo se nije probila na sam vrh, ali svuda su je traili, a on jc dobro znao da su se svi studiji koji su cljelisnimati s njom film morali nagoditi s Erniem. Zaradivala je gomilu novca za njega i ljude koje jepredstavljao i to je bio razlog zbog kojeg joj je zaprijetio smru ako ga napusti. Stitio je svoju investiciju. Unovinama je pisalo da treba poeti snimiti novi film u lipnju, a u meuvremenu, esto se pojavljivala rukupod ruku s Erniem ili nekom poznatom filmskom zvijczdom koje joj je Ernie namjetao zbog to veegpubliciteta. Redovno se pojavljivala u novinama, tako da je sve vei broj ljudi upoznavao njezin lik.Dobro joj je krenulo, ali Spcncer bi se svaki put stresao kada bi pomislio kakav joj je ivot s Erniem. Gadilomu se o tome razmiljati i trudio se da takve misli istisne iz glave.Kada je poela snimati novi film u lipnju, u Palm Springsu, Spencer je bio u Bostonu sa svojim novimefom, gdje je sklapao politika poznanstva. Meu njima je bio jedan mladi senator o kojem se dostagovorilo i nekoliko drugih s kojima su imali zakazane sastanke; nakon toga su se vratili u Washington.Elizabeth je u jesen napustila posao. Odluila je studirati pravo. Sa Spencerom je bila zadovoljna. Dobro jenapredovao, a i njezin otac je bio istog miljenja. Spencer je radio upravo ono to je ona eljela. Zbog toga jepostala blagonaklonija prema njemu. Razvod vie nije spominjao i ona je pretpostavila da se konanoopametio.Jednog hladnog poslijepodneva u studenom zazvonio je telefon; Elizabeth je jo bila na predavanjima, aSpencer se upravo vratio iz ureda. Poslijepodnevne novine jo nije stigao proitati, tako da nije uo vijesti.Skamenio se kada je podigao slualicu i zauo isprekidano jecanje. Slubenica s telefonske centrale mu jedala vezu i jedino je znao da je meugradska. Prolo je nekoliko minuta prije no to joj je zauo glas i srcesamo to mu nije stalokada je shvatio da je to Crvstal. Nije je vidio ve vie od godinu dana.Crvstal... jesi li to ti?

  Na drugoj strani ice nastupila je tiina i ulo se samo pucketanje. Na trenutak je pomislio da se vezaprekinula, a onda je opet zauo njezin glas, histerino je plakala i neto nerazgovjetno govorila. Palo mu jena pamet da je povrijeena i osjetio je oajniku potrebu da je pronade.Gdje si? Odakle zove? uzalud je vikao, a onda je opet zauo njezin plani glas. Jedina razumna rije koju

  je do sada izgovorila bilo je njegovo ime. Ostalo je bilo potpuno nerazumljivo. Pogledao je na sat i shvatioda je u Kaliforniji tri sata poslijepodne. Crvstal... sluaj dobro... pokuaj se smiriti... pokuaj razgovarati samnom. to se dogodilo? Oigledno mnogo toga. Ve je i on bio spreman zaplakati, iz velikog oaja.Crvstal! uje li me?Da promrmljala je i opet poela jecati.to se dogodilo, mila? Gdje si? Potpuno je zaboravio gdje je. Mislio je samo na djevojku s druge straneice. Poelio je biti pokraj njc i da joj pomogne i hvala Bogu da ga je nazvala. Ako ju je taj kukin sin samopovrijedio, ubit e ga.Polako se poela smirivati i na kraju je uo kako duboko udie zrak. Spencere... potreban si mi... Zatvorio je

 • oi, ekajui njezine slijedee rijei. U zatvoru sam.Istog trena se prenuo i cijelo tijelo mu se napelo. Zbog ega?Nastala je duga pauza, jecaj od kojega se gotovo uguila, a onda opet tiina. Zbog ubojstva.Soba se zavrtjela oko njega kada je uo te rijei. ali se? Ali dobro je znao da je ozbiljna i jeza mu protresecijelo tijelo.Ja to nisam uinila... kunem se... netko je sino ubio Ernia... U Malibuu... Pokuala mu je objasniti, ali jo

  je bila previe uzbuena, tako da je nije razumio. Instinktivno je zgrabio olovku i poeo zapisivati ono maloto bi razumio. Bila je u zatvoru u L.A.U, a njegovo tijelo su pronali toga jutra u kui u Malibuu. Zatim sudoli na Beverlv Hills pokupili je i zatvorili pod optubom da ga je ubila.Imaju li razloga da misle kako si ti to uinila?Ne znam... ne znam... juer smo se posvaali na plai... netko nas je vidio. Udario me je Spencer se zgri,

  gotovo je osjetio udarac, i ja sam zamahnula na njega, ali to je sve... naveer samotila, a on je ostao. Rekao je da oekuje neke prijatelje, poslovne partnere jer su trebali sklopti neki posao.Ne znam tko su. 1 dalje je biljeio.Da li moda netko drugi zna?Ne znam.Oko ega ste se svaali? Dok ju je ispitivao i biljeio njezine odgovore ponaao se kao advokat, a ne netko

  tko je oajniki zljubljen u nju.Opet oko ugovora. Htjela sam ga raskinuti. Posuivao me je raznim studijima poput automobila. Sva je

  zarada ila njemu, i meni se to smuilo. Nije mi ak dozvoljavao ni da sama biram filmove u kojima uigrati. Samo me je iskoritavao... Opet je poela jecati, konano je shvatila kakav je, ali bilo je previekasno. Nije mogla pobjei od njega, a Spencera je ve ranije izgubila. Mrzila sam ga... ali nikada ga ne bihubila. Kunem se.Moe li to dokazati? Da li te je itko vidio na Beverlv Hillsu? Da li si negdje izala? Zvala prijatelje?Ne. Nitko. Nita. Uasno me je boljela glava poto me je udario na plai, pa sam otila u krevet. Slukinja

  je imala slobodnu veer, a vozaa nisam vidjela. Shvatio je da su je zbog toga uhapsili. Imala je motiv, ali nei alibi, nikoga tko bi potvrdio njezinu priu. Spencere opet je zvuala kao djevojica, znam da ne bi trebalaovo traiti od tcbe... vjerojatno e mi rei da se nosim do avola... ali nemam nikog drugog... hoe li mipomoi? Nastupila je tiina i on je uo kako brie nos. Znao je to mora uiniti. Znao je to od trenutka kadajoj je zauo glas. Nikakvu odluku nije morao donositi, izbora nije imao, sutra ide u Kaliforniju.Dolazim sutra. Morat u pronai nekoga da te brani.Moe li ti? Oh, Boe, Spencere... tako se bojim. to ako ne uspijem dokazati da nisam tamo bila? Kao da

  je razgovarao s nekom djevojicom kojoj je opet darovao srce. Toliko se zanio u razgovor da nije uo enukada je ula. Stajala je u predvorju i sluala njegov razgovor s Crvstalom.Ne brini. Dokazat emo. Ali da zna, ja se ne bavim kriminalistikim pravom. Trebamo bi nai najboljeg.

  Ne ali se s tim, Crvstal... molim te... Plaio se da ne bi napravio neku glupost, jer je ulog bio previe velik.Njezin ivot. A posredno i njegov.Samo elim da ti to napravi... ako ima vremena... To joj do ovog trenutka uope nije palo na pamet, ali

  razgovor s njim juje malo smirio i morala je misliti 1 na to da h e on lmati vremena ili ne da je brani. Pretpostavila je da sezaposlio, tako da se moa nee moi izvui. Ali njega nije to brinulo. On se do tada nije baviokriminalistikim pravom, koliko god da ga ono zanimalo i koliko god da je nju volio.O tome emo priati kada doem. Da li e ti u meuvremenu neto biti potrebno? Opet je vikao zbog

  smetnji na vezama.Da nasmijeila se kroz suze, pila. Uspjela je i njega nasmijeiti.

  Takvu te volim. Izvui emo te iz ovoga. Ne daj se. Uskoro dolazim. I Crvstal... osmjehnuo se razmiljajuio njoj i u tom trenutku ugledao Elizabeth kako ga promatra tako da mu je odmah bilo jasno da ne moezavrlti reenicu. Drago mi je da si me nazvala. Bilo je i njoj, ali osjeala je grinju savjesti zbog toga jermu je pre godinu dana rekla da je ostavi na miru. Meutim, nikog drugog nije imala. A njcga je jo voljela.Rekla sam im da si ti moj advokat. Je li to u redu?Svakako. Reci im da sam to upravo potvrdio. I nemoj im nita drugo rei. Nita! uje li me?Da. Oklijevala je. Ve su joj postavili gomilu pitanja. Cijelog dana su je ispitivali, sve dok nije poela

  histerino vikati i kada su joj konano dozvolili da pozove svog advokata.Ozbiljno to mislim. Nemoj im nita rei. elim o svemu prvo ja s tobom razgovarati. Jasno?Da. Sada je zvuala mnogo sigurnije.Dobro. Bio je zadovoljan. Vidimo se sutra. Izvui emo te, ne gubi nadu. Zahvalila mu je i opet poela

  plakati, a trenutak kasnije zavrili su razgovor. Dugo je ostao zuriti u telefon, a kada se okrenuo vidio je da

 • ga Elizabeth i dalje promatra.to to bi?

  Dugo su se gledali u oi prije no to je on odgovorio. Znao je da joj mora rei istinu ili barem vei njezin dio.Ionako e sve saznati iz novina. Crvstal je ve bila dovoljno slavna, tako da e novinari ovo sigurnonapuhati. Stara prijateljica se nala u nevolji, u Kaliforniji. Duboko je udahnuo i namrtio se. Idem sutratamo.Smijem li pitati zato? Zapalila je cigaretu ne skidajui svoj ledeni pogled s njega.Da vidim kako joj mogu pomoi.Smijem li pitati tko ti je ta prijateljica?

  Trenutak je oklijevao prije no to je odgovorio. Zove se Crvstal Wyatt. Ime joj nita nije govorilo, alipogled njegovih oiju je.Mislim da je ranije nikada nisi spomenuo. Paljivo se spustila na kau, gotovo ni na tren ne skidajui

  pogled s njegovog lica. Instinktivno je znala da je to bila ena koja se isprijeila izmedu njih. Kakva ti je onaprijateljica, Spencere? Stara ljubav?Djevojica koju sam nekada znao. Sada je odrasla i u gadnoj je nevolji. Nije sjeo pokraj nje, a izmeu njih

  se glatko mogao nai i ledeni zid, nijednom od njih to ne bi smetalo.Oh? I kako joj namjerava pomoi?Moda u je braniti ili u joj nai dobrog advokata.Za to je tono optuena?

  Pogledao je enu ravno u oi. Za ubojstvo.Nastala je tiina, koju ona narui kimanjem. Shvaam. Ozbiljno je, zar ne? Ali da li ti je uope palo napamet, ser Galahade, da se ti ne bavi kriminalistikim pravom?Rekao sam joj. Idem vidjeti koga joj mogu pronai.To moe i odavde. Po glasu i po nainu na koji je gasila cigaretu vidjelo se da je napeta.

  Medutim, Spencer odmahne glaovm. Ne, ne mogu. Znao je da mora biti tamo. Da je mora vidjeti. Zvala gaje iz oaja i on je nije namjeravao iznevjeriti. To mu je bila jedina prilika da joj pomogne. Radilo se onjezinom ivotu i bez obzira koliko ga to stajalo, za nju e sve uiniti, ak e je i sam branili ako budemorao.Odlazim sutra ujutro.Ja to ne bih radila da sam na tvom mjestu. U glasu joj se osjeala prikrivena prijetnja. Ali njega nita nije

  moglo pokolebati.Moram.

  Glas joj je bio neobino miran. Ako ode, razvest u se od tebe. Upravo to je elio prije godinu dana, a sadamu je prijetila razvodom. Ali bez obzira to ona uinila ili rekla, Spencer je znao da e otii.ao mi je to to ujem.Zaista? Svakog trenutka bila je sve hladnija prema njemu.Ionako to eli. A to je sa gospoicom Wyatt? ime joj se zauvijek urezalo u mozak. to e ona osjeati

  kad to uje?Jedino to je ona u stanju sada osjeati, Elizabeth, je uasan strah. Dianovi su mu se uznojili. Konano su

  stigli do prekretnice. 1b se dugo spremalo. Ne znam koliko me dugo nee biti.Ozbiljno sam ono mislila. Ne clim da me javno ponizi pravei budalu od sebe tamo dolje.

  O tome moemo razgovarati kada se vratim. U ovom trenutku razvod mu nije bio toliko vaan.Ne slaem se, Spencere. Bit e bolje da dobro razmisliS prije no to krene. Tiina koja je zavladala u sobi

  bila je tako gusta da se mogla sjei. U posljednjc vrijeme sam stekla dojam da ima odredene politikeambicije, a razvod ti ne bi ba osobito pomogao ako krene u tom pravcu.To mi zvui kao ucjena.Nazovi to kako hoe. Zar ne misli ipak da bi o tome vrijedilo razmisliti?Nemam izbora. Proao jc prstima kroz kosu; na sljepoonicama su ve poele javljati sijede. Imao je

  trideset pet godina i voleo je Crvstal ve osam godina, a sada joj je bio potrcban. Nee je iznevjeriti, bezobzira to mu Elizabeth uinila. Elizabeth... potreban sam joj.

  Da li si zaljubljen u nju? Znala je da je postavila glupo pitanje; dovoljno ga je bilo pogledati u oi,Bio sam. Sada je prvi put bio iskren s njom. Bilo je previe kasno za lai. Njihov brak je bio velika greka

  od samog poetka. Nikada nije prestao eljeti ono to nisu imali. Ono u emu je samo kratko uivao sCrvstalom.A sada?Ne znam. Dugo je nisam vidio. Ali ne idem tamo zbog toga. Ve zbog toga to nema nikog drugog tko bi joj

  mogao pomoi.

 • Ba dirljivo. Elizabeth je ustala i krenula prema stepenitu koje je vodilo prema njihovoj spavaoj sobi.Razmisli o onome to sam ti rekla. Prije no to ode. Predlaem ti da joj nae drugog advokata.Ipak je, kada je ona otila, pozvao avionsku kompaniju i rezervirao kartu. Lagano se popeo uz stepenice,pitajui se to e biti s njima. Meutim, oni sada nisu bili vani. Sada mu je jedino bilo vano da oslobodiCrystal. S tim se nije trebalo aliti. U pitanju je bio njezin ivot. Bar se rijeila Ernesta Salvatorea. Ali pokojucijenu. Bio je svjcstan da bi mogla zaraditi smrtnu kaznu ili, u najboljcm sluaju, doivotnu robiju.Popco se i spakirao, a zatim pozvao efa i rekao mu da mora u Kaliforniju zbog jednc privatne stvari. Izaaomu je u susret, a Spencer mu je obeao da e se javiti im bude saznao kako stvari stoje; zatim je uao uspavau sobu i vidio da Elizabeth ita novine. Nckako udno ga je pogledala, a kada jc bacio pogled nanovinc uvjerio se da ita lanak o Ernievom ubojstvu, iznad kojeg je bila ogromna Crystalina reklamnafotografija. Na njoj je bila mnogo manje lijepa nego u prirodi, ali ipak je obarala s nogu, s tim vclikimeirom i duboko izrezanom haljinom, dok joj se svijetla kosa slijevala niz ramena. Njczine oi su gledaleravno u ovjeka i poslije jcdnog dugakog trcnutka Elizabcth je podigla pogled. Na licu je jo imala onajudan izraz. Ve je negdjc ranije vidjela te oi, a kada je poglcdala Spencera sjetila se i gdje.Tb je ona djevojka iz nonog kluba, zar ne? Sjetila se. To je bio dio Crvstaline privlanosti. Kada je jednom

  vii nikada je ne zaboravi. On lagano kimnu. Istina je dola na vidjelo. Od samog poetka lagao joj je oCrvstali, ali lo je bilo onda kada je jo uvjeravao sebe da je zaljubljen u Elizabcth Barclav. Lagano je kimnuopromatrajui je, ispunjen tugom, aljenjem i osjeajem krivice. Ali njihov brak jc od samog poetka epao ioboje su to znali. udno promrmlja Elizabeth, oduvijek sam sumnjala da je ona u pitanju. Jo se sjeamizraza na tvom licu one veeri. Izgledao si kao da te je pogodila munja.On se tada osmjehnue. To su bile iste rijei koje je tako davno upotrijebio, kada joj je opisivao to eli. Jotada je mislio na nju, kada je Elizabeth u Palm Beachu objanjavao kako eli uti kako pucaju gromovi isijevaju munje.Ides? Opet ga je pogledala. Da.

  Kimnula je i ugasila svjello. Dok je te noi leao pokraj nje, ni o emu drugom nije mogao razmiljati osim oCrvstali koja je bile u kalifornijskom zatvoru.

  33.Vrata se otvorie uz gadno kripanje i njega uvedoe u jednu malu prostoriju s velikim prozorom, izgrebanimdrvenim stolom i vije stolice; straar zatim izae i zakljua za sobom vrata. Uasavao se ve i samogboravka u toj prostoriji, a kada su uveli Crvstal u plavom zatvorenikom odijelu i s rukama na ledima,stegnulim lisicama, jednostavno se ukoio i zanijemio. Oi su joj bile razrogaene od straha dok ga jegledala, a njemu se srce kidalo dok su joj otkljuavali lisice i oslobaali ruke, da bi ih zatim ostavili same.Poto je slubeno bio njezin advokat, nije se ak usudio poljubiti je. Preostalo mu je samo da je gleda dok gaje opet obuzimala ista ona ljubav koju je oduvijek prema njoj osjeao; kada su im se pogledi sreli, vie nitrenutka nije sumnjao da ga ona jo voli. Prola godina kao da je isparila, pokraj nje se opet osjeao snaan.Meutim, sumnjao je da je prostorija ozvuena pa je govorio tihim glasom ne skidajui pogled s nje; pruioje ruku prema njoj, ali joj nije rekao to u tom trenutku osjea. vrsto se uhvatila za njega, a oi su joj seispunile suzama. Toliko joj je nedostajao, prola godina je bila prava mora.Kako si?

  Ona samo kimnu i sjedne, ne putajui ga, a on prieka da proe nekoliko minuta prije no to joj je poeopostavljati pitanja. Pria koju je uo od nje ga je uasnula. Salvatore ju je drao poput nekog roba, neopisivodobro zatienog, u poslovinom zlatnom kavezu, ali ostaje injenica da je posljednjih mjeseci ona bilanjegov zatvorenik, tako da je mogla raditi samo ono to bi joj on dozvolio. Filmovi, prijemi, javnapojavljivanja, izlasci. Ostalo vrijeme draoju je kod kue, pod strogim nadzorom. A ona se cijelo vrijeme svadala s njim oko toga. Ipak, ona za njeganije bila pravu opasnost. U njezinom ivotu nije bilo drugih mukaraca od kada je Spencer otiao.Da li vas je itko ikada uo da se svaate?Posluga kimnu ona. Voza.Netko od njegovih prijatelja?Njih nekoliko, da. Veinu je vodio u Malibu. O poslovima mi nikada nita nije govorio. Takoer je

  sumnjala da se vidao i s drugim enama. Posljednjih mjeseci ju je nekoliko puta seksualno napadao, ajednom ju je tako udario da dva tjedna nije mogla snimati zbog masnice na oku, to je ak procurilo i unovine. Napisali su da je doivjela nezgodu i da joj lice previe izgrebano da bi nastavila snimanje. Za tovrijeme snimala je zvuk, jer je u novijim filmovima poela i pjcvati.

 • Spencer je bio sav oajan. Zato me nisi pozvala?Rekao je da e te ubiti ako te ikada vie pozovem. Vidio te je i shvatio tko si. Zato... Oklijevala je: Zato

  sam ti prole godine i rekla da je meu nama gotovo. Plaila sam se za tebe. Tuno ga je promatrala, svjesnada mu je uinila veliku bol, ali njemu srce samo zatreperi od sree. I onda ga je voljela, ali je prekinula kakobi ga zatitila. Toplo ju je pogledao i osmjehnuo se; zatim mu je ispriala da je Ernie prijetio kako e i njuubiti, i to vie puta, a posebice u posljednje vrijcme jer se neprestalno svaala s njim oko ugovora. Savnovac je odlazio njemu. Sve do posljednje pare. Meni je davao samo za odjeu kao da je bila prostitutka, aon njezin svodnik, ali Spencer to nije rekao naglas, samo je sjedio i sluao je, biljeio ono to bi smatraovanim. Postavljao joj je pitanja u vezi datuma, dogaaja, Ijudi i mjesta. Za nju je to bilo uasno vrijeme,ivot joj se sastojao od mora. Nekada sam smatrala da mu strano mnogo dugujem. Nisam uope shvaalato je radio. Podigla je pogled prema Spenceru ije se srce topilo od miline dok ju je sluao. Osobito sadakada je saznao zato nije eljela da se on vrati u Kaliforniju. Pretpostavljam da je oduvijek smatrao da meima. Za njega sam bila samo stvar. Neto to je jeftino kupio i na emu je zaraivao velike novce, netopoput dobre investicije. U poetku je sve uvijek tako prikazivao da sam mislila kako on sve to radi, radi, ustvari, za mene. Ogoreno je pogledala Spencera. Mislila sam da mu neto dugujem. A on mije oduzeo sve to sam mogla dati, ak i tebe. Spencer se toga i te kako sjeao.to je onda bilo?Mnogo smo se svaali.Javno?Ponekad. Nita nije skrivala od njega. Rekla sam mu jednom da u raskinuti ugovor i potraiti nekog

  drugog agenta. Gotovo me je zbog toga ubio. Sve mi se ini da je imao nagodbu s nekim drugim i da seplaip kako e taj reagirati. Ali to nikada nisam saznala, jer nikada vie nisam vidjela svoj ugovor, a onogdana kada sam ga potpisala bila sam toliko glupa da ga nisam niti proitala. Cak sam se prestala dopisivati is Harrvjem i Pearl. Salvatore ju je na kraju izolirao od svih. Bilo joj je doputeno jedino da ide na posao.Dobivala je sve znaajnije uloge i snimala sve bolje filmove. Njegova investicija se dobro isplaivala. Bila jekao konj koji nie pobjede u trkama...Da li si se svadala s njim onu no kada je umro?Samo na plai to sam ti ve spomenula. Ali tada sam mu uzvratila. Snano. Mislim da mu je uho krvarilo,

  ne znam tono, vratila sam se u kuu i nije me bilo briga. Mrzila sam ga, Spencere. Bio je zao bvjek imislim da bi me stvarno ubio.Da li ga je itko vidio krvavog? Ili kako si ga udarila?Susjed, mislim. etao se sa psom po plai. Policiji je rekao da je vidio kako sam Ernia napala tapom. Ali

  nisam, u jednoj ruci sam drala komad naplavljenog drveta, ali udarila sam ga drugom. Spencer je kimnuo ineto zabiljeio, a dalje ju je paljivo sluao dok je straar koraao ispred prozora.to je onda bilo?Vratila sam se u kuu, doao je za mnom i udario me.Je li ti ostala kakva modrica?

  Ona odmahne glavom. Ne, taj put nije. Uglavnom je vodio rauna da ne ostane. Nije elio da ne idem naposao. Ako ne bih radila on i njegovi prijatelji mogli bi izgubiti novac.Tko su oni? Zna li? Samo je odmahnula glavom. to je onda bilo? Ve je paljiva gradio pricu. elio je

  sakupiti sve podatke prije no to pozove advokata koji e je braniti. elio je najboljeg i brinulo ga je tonikada nije branio nikog optuenog za neki kriminalistiki in. Njoj je bio potreban netko mnogo bolji odnjega. I on e joj nai najboljeg.Crvstal je uzdahnula i ispuhala nos u isti bijeli rupi kojeg joj je ponudio, zahvalno ga je pogledala, zatimduboko udahnula i zatvorila oi pokuavi se sjctiti. Ne znam... hodala sam po kui... dugo smo se prepirali.Razbila sam lampu.Kako?Gadala sam ga.Jesi li ga pogodila?Ne jadno se osmjehnula kroz suze, promaila sam ga. Njezinog osmjeha zatim nestade. Poslije toga mi je

  rekao da oekuje nekoga i da se vratim u kuu na Beverlv Hillsu.Da li je rekao koga je to oekivao?

  Opet je odmahnula glavom. To mi nikada nije govorio.Da li te je itko vidio kada si odlazila?... susjed? Slukinja?Nikoga nije bilo. Bili smo sami.U koliko sati si otila?Negdje oko osam. Sutradan sam morala biti na poslu. Toga dana bila sam slobodna. Ali jcdino me je

 • zanimao krevet. Rekao je da e no provesti u Malibuu. Zatim... vie ga nisam vidjela. Mislila sam da je sveu redu. U pet sam krenula na posao, kao i obino, odvezao me je voza. Kod slijcdeih rijei se zagrcnula.Policija je dola na mjesto snimanja u devet... rekli su... rekli su da je mrtav. Pronaden je s pet rana odmetaka u glavi i misle da je umro negdje oko ponoi.Da li su pronaSli pitolj?

  Opet je kimnula, bila je uplaena. Da... more ga je izbacilo na obalu. Netko ga se pokuao osloboditi, alipretpostavljam da ga nisu bacili dovoljno daleko... a na plai su pronaSli enske otiske nogu... Spencere...Poela je jecati. Kunem se da ga nisam ubila.Stegnuo joj je ruke. Da li si taj pitolj ve ranije vidjela?Kimnula je. Pripadao je Erniu. Vidjela sam ga nekoliko puta u njegovom radnom stolu, ali mislim da seuplaSio sumnjajui da bih ga ja mogla upotrijebiti, tako da ga je sklonio, nisam ga viSe vidjela, do... do juerujutro kada mi ga je policija pokazala.Zna li jo nekog tko ga se mogao doepati?Ne znam... ne znam... Spenceru je bilo jasno da je cijele prole godine doivljavala brojne provokacije, ali

  takoder je znao da to nije moralo znaiti i da ga je ubila. To je mogao uiniti bilo tko, jer Spencer jepretpostavljao s kim je sve Salvatore odravao veze. Moda je to bio netko koga je prevario u nekom poslu,enakoju je utnuo, mukarac kojeg je prevario na kartama, potinjeni koji ga je mrzio ili ak njegovi efovi. AliSpencer je takoer bio svjestan injenice da pravi ubojica nikada nee biti pronaden, ako pripada podzemlju,jer e svi tragovi biti paljivo prikriveni. Namjestili su Crvstal da se sve na njoj slomi. Svezali su joj okovrata savrenu omu.Zauo je njezin aputavi glas u toj runoj prostoriji. to misli da e se dogoditi?Bilo mu je mrsko odgovoriti na to pitanje. Ako je ve nisu oslobodili, znai da bi mogla zaraditi doivotnu iliproi jo gore. Nije ak elio ni razmiljati o tome. Znao je samo da to ne smije dozvoliti da se dogodi. Neute lagati. Bit e gusto. Imala si prilike da to uini, a imala si i motiv, ali ne i alibi. Kombinacija koja zaudara.Previe je ljudi znalo za tvoje nevolje s njim, do avola, svatko bi takvog jednog ovjeka mrzio. Nadam se date je nctko vidio tu veer kako odlazi ili kako dolazi u kuu na Beverli Hillsu. Jesi li sigurna da te ba nitkonije vidio?Mislim da nije. Ne znam tko me je mogao vidjeti.Razmisli malo. Morat emo pronai odlinog istraitelja. Ve je odluio da sve sam plati. Znao je da ona

  nema ni prebijene pare. Salvatore je sve zadrao za sebe.to e sada napraviti? U njezinim oima vidio se strah. Morala se vratiti u eliju i to ju je uasavalo. Svi

  straari su zurili u nju, a nekoliko zatvorenica vc j'e pokazivalo zamamno zanimanje za njihovu malufilmsku zvijezdu kako su je zvali. Crystal Wyatt je bila senzacija u L.A. zatvoru i Spencer ju elio izvui tobre odatle. Ali njegovi napori da plati kauciju nisu urodili plodom. Pokuao je preinaiti optubu koja jeglasila ubojstvo prvog stupnja, u ubojstvo iz nehata, ali nije uspio tako da je morala ostati u pritvoru dosuenja. Morala je uloiti svu snagu da istraje, upravo to joj je rekao, a zatim se vratio u hotel da obavibezbroj telefonskih razgovora. Pozvao je dva prijatelja sa studija koji su mu dali imena najboljih advokatakoji su se bavili kriminalistikim pravom u L.A.U. Ali veina nije bila ba oduevljena da se prihvati sluaja,nisu znali to da misle, a nekolicina je ak natuknula da su goropadnik i njegova lutkica bili malo previenesolidni. Kada je zavrio s telefoniranjem bio je vie nego bijesan, stajao je nasred sobe i prelazio pogledompo stvarima. Odluku je ve donio, nije je mogao predati u ruke nijednom od njih. Sam e preuzeti sluaj isada muje preostalo samo da se moli da je pravilno postupio. Sve je bilo na kocki. Njezin ivot i njihova budunost.Tu veer pozvao je Elizabeth i vladin ured u kojem je radio i rekao im da ostaje zbog sudenja. Njegov efnije bio nimalo oduevljen, a Elizabeth je pobjesnila. Posve dobro se sjeao prijetnji koje mu je poslala prijeno to je poao, ali sada to uope nije bilo vano. U pitanju je bio Crvstalin ivot i on ga je vrsto odluiobraniti.Koliko e to vremena potrajati, Spencere? upitala ga je kada joj je kazao da je naimenovan za njenog

  pravnog zastupnika.Ne znam. Za trideset dana istie pravo da joj se sudi, a suenje se moe otegnuti tjednima. Mislim da u se

  ovdje zadrati najmanje dva mjeseca, moda i due. Uzdahnuo je i ispruio se na kauu na kojem je leaodok su razgovarali. Taj dan kao da nije imao kraja, jedino je uspio da iz Crvstal izvue njezinu verzijudogaaja i to je bilo sve.Elizabeth je pobjesnila kada je ula koliko e vremena provesti u Kaliforniji. Pretpostavljam da nenamjerava doi kui za Boi. Do Boia je bilo samo mjesec dana i kao i obino, trebali bi s njezinimroditeljima ii u Palm Beach.

 • Mislio sam da vie nisam tamo poeljan.1 nisi, ali to, do avola, misli da u rei roditeljima? Znai u tome je bila stvar. Jo joj je oajniki bilovano da sauva obraz, mnogo vanije od ouvanja braka. Meutim, ionako vie nisu imali to spaavati,sada kada je znao istinu o Crvstali.Mislim da im nee morati nita rei. Ovo e mjesecima puniti novinske stupce. Nekoliko reportera ga je

  ve slikalo kada je naputao zatvor, pa je oekivao da svoju sliku ve slijedeeg jutra vidi u novinama.Divno. A to je s tvojim poslom? Pretpostavljam da o tome nisi razmiljao. I to mu je osigurao njezin otac.

  Izgleda da je njemu sve dugovao, ukljuujui i njegovu ki.Rekao sam im da moram uzeti odsustvo, vlada e jo biti tamo kada se vratim, a ako me otpuste, to se tu

  moe. Morat u neto potraiti kada se vratim, je li tako? Ako se ikada vrati. Ali sve to e morati priekati.Govori o tome kao da je to sve posve jednostavno.Nije. Ali trudim se da izvuem sve to mogu iz ionako vrlo loe situacije. U pitanju je ivot te djevojke,

  Elizabeth. I ja joj neu okrenuti lea.Vidim i zato oklijcvala je, a on je uzdahnuo, mogla bi te ubiti.Laku no, Elizabeth. Nazvat u te za nekoliko dana.Nemoj. Bit u na predavanjima, a slijedei vikend idem s prijateljima na skijanje. Nakon toga u s

  roditeljima provesti Dan Zahvalnosti.Pozdravi ih. Rekao je to napola sarkastino, ali njoj to nije bilo smijeno. Pretjerao je i ve je gotovo

  odluila da mu ne dozvoli da se vrati, ak i ako to bude elio kada se sve zavrSi.Idi do vraga.Hvala ti. Bar bi tamo mogao biti s Crvstalom.

  Dane je proveo radei s njom, provjeravajui njezinu priu, podvrgavajui je nemilosrdnom ispitivanju, alinijcdnom nije odstupila od onoga to mu je prvi put ispriala, tako da je treeg dana bio konano siguran dajoj moe vjerovati. Pojavio se na nekoliko sasluanja umjesto nje i iznajmio istraitelja da sve provjeri, aliispalo je upravo onako kao to je rekla, nitko je nije vidio ni kada je odlazila ni kada je dolazila, a jedinipostojei svjedok je izjavio da je Ernia na plai udarila tapom, pa je ak iao tako daleko da je dodao kakomu se uinilo da je bila potpuno ravnoduna kada je vidjela da krvari. To ba nije bilo povoljno za nju. A nijese mogla zaobii ni injenica da je imala i priliku i motiv, a uz sve to nije imala alibi za no kada se dogodiloubojstvo.Iz dana u dan bila je sve mravij i svaki put kada bi je vidio pomislio bi kako su joj tog dana oi vee negoproli put. Bila je iznenadena onim to joj se dogadalo, a na Boi je gotovo presvisnuo kada ju je moraoostaviti u zatvoru, da s ostalim zatvorenicama podijeli preanu puru. Jo se nisu usuivali da jedno drugomkau to osjeaju. Ali prije no Sto je otiSao drao ju je za ruku i oboje su jedno drugome mnogo toga reklipogledima. RijeCi im nisu bile potrebne, nikada im nisu bile potrebne. Savreno su se razumjeli.Suenje je zakazano za deveti sijenja, poslije svega nekoliko prekida. Naravno da on nije predlagao nikakvaodlaganja. elio je da sve zavri to je prije bilo mogue. Odluili su se za samoobranu. Tb joj je bila jedinanada i elio je da u porotu izaberu Sto vie ena.Pozvao je Elizabeth u Palm Beach na Badnju veer, ali je ona odbila razgovarati s njim. Priscilla Barclav jebila hladna i posve uvrijeenim glasom mu je rekla da je itala o njemu u novinama.Kakve koristi bi imao od toga da joj pokua objasniti. Isto je bilo i s njegovim roditeljima kada ih je nazvaoprvog dana Boia.to to, do vraga, radiS? Otvoreno ga je upitao sudac Hill. Ti se ne bavi kriminalisti'kom praksom.

  Upropastit c tu djevojku. Upravo toga se i sam plaio.Nisam mogao nai nikog pristojnog u tako kratkom vremenu.To nije razlog da se poigrava s takvim jednim sluajem.Ne poigravam se, tata. Dajem sve od sebe.Elizabethi sigurno nije milo.Nije.Ne razumijem. Otac je u nedoumici odmahivao glavom, a Spencer im je poelio srctan Boi. esto se

  pitao da li je to djevojka koju je Spencer spomenuo kada se vratio iz Koreje. Neto mu je govorilo da je, aako je bio u pravu, onda e biti guve s Barclvevima. Pitao se da li Spencer zna to radi. Spencer ga jejednom ili dvaput nazvao da pita za savjet. Smatrao je da je samoobrana jedina nada i to mrava.Biranje porotnika potrajalo je deset dana, ali na kraju jc Spencer dobio Sto je elio. Sedam ena i petmukaraca i svi oni e se uhvatiti za priu o tome kako ju je Salvatore zlostavljao. Spcncer je ak otiao dajoj sam kupi odjeu koju e nositi u sudnici kako bi na prisutne ostavila dojam kakav je ostavila na njegaprijc toliko godina kada ju je prvi put vidio, dojam nevinosti i istote. Uope se nije morala pretvarati da jezaplaena, bila je uasnuta dok je sjedila pokraj njega za stolom obrane. Tuilac je izloio sluaj bez ikakvog

 • uvijanja, jednostavno i surovo. Predstavio ju je kao djevojku koja je u Hollywood dola spremna na sve samoda se probije, ukljuujui i spavanje s ovjekom dva puta starijim od sebe, koji se oigledno kretao u vrlovisokim krugovima. Nisu pokuavali prikriti Sto je bio, ve su pokuavali iskoristiti. Podruni tuilac jestruno obavio posao. Upro je prstom u Crvstal koja je sjedila na drugom kraju sudnice. Predstavio ju je kaokurvu koja skuplja skupu odjeu, pohlepno udi za visokim stilom ivota, krznima i dijamantnimnarukvicama. Istakao je da je dobro prolazila dok je ivjela sa rtvom. Imala je i uspjenu karijeru. I tozahvaljujui ovjeku kojega je hladnokrvno ubila; prema njihovom miljenju bila je drugorazredna zvijezda,kojoj je on nabavljao uloge; ispalo je da je sve Sto je postigla iskljuivo njegova zasluga. Cijeli njezin ivotoslikali su kao povijest nasilja, navodei da potjee iz zemljoposjednike obitelji koju je napustila kada joj jebrat nastradao,da je od kue otila sa sedamnaest godina, da je nekoliko godina radila u sumnjivom nonom klubu u SanFranciscu, a zatim dola u Los Angeles s namjerom da zavede svakog tko bi joj mogao pomoi da seuzdigne. Kada joj on vie nije bio od koristi, i kada je poeljela raskinuti ugovor s njim, ubila ga je.Spencer se dobro pripremio i nije tedio novaca da dovede svjedoke koji e govoriti njoj u korist. Pearl jepriala o njezinoj nevinosti, o tome koliko je mukotrpno radila, o njezinom dobrom vladanju. Harry ju jeoslikao ne kao pjevaicu u sumnjivom baru, ve kao ljupkog, mladog anela. Crystal je plakala dok su onisvjedoili, zahvalno ih gledajui. Istraitelj kojega je Spencer iznajmio iskopao je sve glavne konobare,slukinje i garderobere u Hollywoodu koji su prisustvovali scenama kada ju je Salvatore zlostavljao.Napomenuo je da je ak silovana u kui u Malibuu, zatim da je potpisala ugovor koji nije razumjela, zatim jenabrojao svakojake uvrede, napade i zlostavljanja, pa je ak spomenuo da je jo kao dijete silovana, dok jeona sjedila oborene glave zurei u svoje ruke, prisjeajui se onoga to joj je Tom Parker napravio na podustaje. Govorio je o njoj kao o djevojci koju ivot nije mazio, ali koja je uvijek uspijevala preivjeti, kao odjevojci koja je mukotrpno radila i mnogo postigla, koja nikada nikoga nije povrijedila, sve dok je Ernie nijeopet pokuao silovati, dok je nije poeo tui, da joj prijeti, tako da ga je ubila u samoobrani. Nije imalosmisla tvrditi da ga nije ubila. Znao je da bi izgubio sluaj ako to pokua, pa je umjesto toga Ernia predstaviokao udovite. udovite koje je pokualo unititi ovu djevojku, bez obitelji, bez prijatelja, bez ikoga nasvijctu tko bi je uzeo u zatitu. Natjerao ih je da omrznu Ernia zbog onoga to joj je uinio. Posljednjeg danaje po vlastitoj elji zauzela mjesto za svjedoke; izgledala je tako mlada, nevina i zaplaena u jednostavnojsivoj haljini koju je imala na sebi, tako da su je svi porotnici zaneseno gledali. Kada je odrao zavrno slovo,Spenceru je samo preostalo da se nada da ih je pridobio.Ovaj sluaj im je gotovo slomio srca, pa ipak su dva dana odugovlaili s donoenjem presude, pregledavajuidokaze, medusobno se svaajui. Dvojica mukaraca su smatrali da je treba optuiti za ubojstvo prvogstupnja; Spencer je koraao zajedno s Crystalom hodnicima ekajui presudu, a cijelo to vrijeme se jedvausuivao pogledati je. Ako izgubi, njezin ivot e biti zapeaen. Za njega je bilo pravo muenje to to jemorao da u ovim trenucimabude pokraj nje. Jedva je uope govorila, samo ga je gledala onim svojim ogromnim plavim oima, a kada ihje podvornik pozvao da uu u sudnicu, koljena su joj se tako jako poela tresti da je jedva uspjevala odratikorak sa Spencerom. Sudac joj je naredio da ustane, a zatim se okrenuo predsjedavajuem i zamolio ga daproita odluku porote. Crvstal je zatvorila oi i ekala. Ni o emu nije mogla misliti. Optuena je za ubojstvoprvog stupnja, alternative nije bilo, ili e biti proglaena nevinom ili krivom. Da li je planirala to uiniti? Dali je namjeravala? Da li je bila svjcsna onoga to ini kada ga je hladnokrvno ubila? Ili joj je moda prijetio,da li je moda spaavala goli ivot, da li ju je na kraju sam jitjerao da opali? Ako je, bila je nevina, premda esvijet zauvijek misliti da ga je ubila. Stresla se i pri samoj pomisli na to i iz tjedna u tjedan Spenceru jeponavljala da ga nije ubila, da ak i nije bila tamo kada je ubijen. Ali Spencer je dobro znao da tu temu nesmije poinjati. Sve to je mogao bilo jc da nju, a ne Ernia predstavi kao rtvu.Nalazite li da je opluena kriva ili ne za ubojstvo prvog stupnja, gospodine predsjedavajui? Na kraju se sve

  svelo na tu jednu reenicu, a onda je nastupila beskonaana pauza.Predsjedavajui je proistio grlo, pogledao je, dok se Spcncer trudio da mu proita presudu s lica. Da li je biozadovoljan sobom? Ili je porota alila zbog onoga to e morati napraviti? Nije mogao dokuiti. Nevina je,vaa visosti. Opet je poslao Crystali jedan stidljivi osmijeh, a sudac Vrhovnog suda je ekiem udario postolu; Crystal se takorei sruila u Spencerov zagrljaj. Samo to se nije onesvijestila. U obrazloenju suiznijeli da je u pitanju jasan sluaj samoobrane. Bila je slobodna. Premda e cijelog ivota za sobom vuiljagu ubojice. Dozvoljeno joj je proivjeti ivot onako kako eli i Spencer ju je bez razmiljanja zagrlio. Dvamjeseca se nije usuivao dodirnuti je, a sada ju je drao u zagrljaju dok je ona jecala, a publika u sudnicidivljala. Unutra su puteni i reporteri iji su blicevi poeli sijevaju, sud je rasputen, a Spencer s njom to jebre mogao krenuo van iz zgrade. Tamo ih je ekao automobil s vozaem, ali prvo su se morali probiti krozgomilu okupljenih ljudi. Ovo suenje bilo je prava senzacija i tko god je u doista poinio to ubojstvo,

 • zauvijek je bio siguran. Crvstal su namamili u klopku, ali bila je osloboena. Spencer je uspio.Nije prestala plakati ni kada su sjeli u auto i krenuli. I ono nekoliko slvari koje je imala kod scbe ostavila jc uzatvoru. Nije ih eljela vise vidjeti. Nije eljela nikada vie vidjeti niHollvvvood kao ni stvari koje joj je Ernie darovao. eljcla je samo otii to dalje; zaustavili su sc samo nanekoliko minuta kod njegovog holela da se spakira i vc sat kasnije vozili su se iznajmljenim automobilomza San Francisco.Jo ne mogu povjerovati proaptala je dok su jurili prema sjeveru. Slobodna sam. Svijet joj nikada nije bio

  tako lijep. Dvije godine otkad je dola u Hollywood, napustila ga je jednog poslijepodneva u veljai zajednosa Spencerom.

  34.Kada su se dvadeset milja udaljili od grada, Spcncer je zaustavio auto i siao s autoputa. Ostao je sjeditizagledan u Crystal dok se ona nije nasmijeila. Sve je bilo gotovo, komar se okonao, on joj je spasio ivot;razvukao je usla u osmijch i privukao je u zagrljaj takvom snagom da je na trenutak ostala bez zraka.Blagi Boe, Crvstal, uspjcli smo.

  I smijala se i plakala sve u isto vrijcmc, a zatim se malo odmakla od njega kako bi ga pogledala prije negoto je opet uronila u njegov zagrljaj, svjesna da ga nikada vtc ne eli napustiti.Ti si uspio. Ja sam samo sjedila sva ukoena od straha.I ja sam se plaio priznao joj je apatom dok ju je privijao uz sebe. Na kraju se zavalio u sjeditu i nastavio

  da je promatra onako kako se to nije usudivao od svog dolaska u Kaliiorniju. U blizini viSe nije bilo nikogatko bi ih mogao vidjeti. Konano su bili sami. Jo od kako su napustili njegov hotel stalno je pogledavao naretrovizor kako bi se uvjerio da ih ne prate reporteri. Nikada u ivotu nisam se vie uplaio. Nije ak elio nimisliti na to to bi se dogodilo da je proglaena krivom. Ali nije. I sada je sve bilo gotovo. Oboma im je bilopotrebno malo odmora, da dodu do daha i on je elio da odreeno vrijcme provede s njom kako bi konanosredili svoje ivofe. A onda se iznenada nasmijao. U takvoj su urbi napustili grad da ak nije znao ni kudasu krenuli. Kamo eli da poemo? Instinktivno je poao za San Francisco.Ne znam. Jo je bila u oku. etiri sata ranije, ivot joj je visio o koncu, a sada su pred sobom imali jo

  toliko godina. Lice je okrenula prema zimskom suncu; na sebi je jo imala jednostavnuhaljinu koju joj je kupio. Jedino elim da jo malo ovdje sjedim i udiem zrak. Nisam se nadala da u opetizai van. Nije joj rekao da je bilo trenutaka kada je i on sumnjao u to. Nazvao je oca iz hotela da mu kaeda je dobio parnicu, otac mu je estitao i jedva je ekao da o tome ita u novinama. Upitao je Spencera kadase vraa, a on mu je odgovorio da jo ne zna. Morali su da vrate dah, oboje i bilo je tako lijepo opet se naiizvan dohvata policije i reportcra. Izludivali su ga za vrijeme suenja; sjedila je zavaljena u sjeditu i on ju jepitao da li e joj nedostajati.Hollywood? Malo je razmiljala, a onda odmahnula glavom. Pa i nee. Posao... pjevanje... gluma da. To mi

  se jako svidalo. Ali sve ostalo je strano isprazno. Platila je previsoku cijenu za to. Zamalo je to platilaivotom, zahvaljujui Erniu. Premda je bio mrtav, gotovo ju je je ubio. Ionako se nikada vie neu moivratiti.

  Zato ne? Moi e jednog dana, ako to bude eljela. Premda bi razumio i ako ne poeli.Ne, neu moi. Moralna klauzula im nee dozvoliti da angairaju ubojicu. Nasmijala se, ali prazno, a on je

  upalio motor dok je ona gledala kroz prozor. Svijet joj nikada nije izgledao tako ljupki, a najvie su joj u oidolazile boje. Sve je bilo tako zeleno i plavo i tako lijepo, dok je promatrala Spcncera. Dugujem ti ivot. Alito ve vjerojatno zna. Dodirnula mu je ruku i pomaknula se blie njemu na sjeditu; opet je izgledala kaoneka djevojica. Napetost je nestala, raspustila je kosu i samo joj se u oima jo mogao nazrijeti neopisiviuas. Njeno joj je dodirnuo obraz, nagnuo se i poljubio je.Toliko te volim. Umro bih da ti se neto dogodilo. Privila se uz njega kao neko izgubljeno dijete, a on ju je

  zagrlio i privukao blie.Ne znam to bih da... Meutim, nije ak imala snage ni zavriti reenicu, a on je pazio kamo vozi ne

  putajui je.Nemoj vie o tome razmiljati, Crvstal. Sve je gotovo. Dok su se vozili prema San Franciscu, razgovarali su

  o tome kamo e ona sada poi. Jo nije bila odluila. Jedino je znala da eli to bre otii iz Los Angelesa i toto dalje. Zatim je eljela svratiti do Harryja i Pearl i biti sa Spencerom. Imali su o mnogo emu razgovarati,osobito sada kada je znao da prole godine nije raskinula zato to ga nije voljela, ve zbog Ernievih prijetnji.U San Francisco su stigli u dcset sati naveer i otili su ravno do Harryja. Pali su jedni drugima u zagrljaj idugo plakali, Harry ih je astio piem, a zatim ju je Spencer odveo u Fairmont. Uzeo je dvije sobe, u sluaju

 • da netko pozove tampu. Bile su spojene to mu je bilo posebno drago. Zastala je na vratima i zagledala se unjega, s osjeanjem da e joj koljena svakog trena olkazati poslunost. Podigao ju je u naruje i poloio nakrevet. Nije je putao satima; opet su otkrivali ono ega su se oboje tako dobro sjeali. Kada je konanozaspala, ugasio je svijetlo i ona se nije probudila do jutra. Doekao ju je budan s kavom i kroasanima,nasmijeio joj se dok se protezala, a zatim opet zavukao u krevet pokraj nje.Dobro jutro, uspavana ljepotice. Kako se danas osjea? Dok je ona spavala pozvao je svoj ured i dugo

  razgovarao sasvojim efom. Ono to mu je rekao nije ga iznenadilo i Spenceru nije bilo ao. Smatrao je da je senzacijakoju je Spencer izazivao u toku dva posljednja mjeseca nespojiva s poslom u vladi i da ih je Spencerosramotio. Nadali su se da e ih Spcncer razumijeti, a bilo im je i ao to e morati uznemiriti sucaBarclavja. Meutim, Spencer je osjetio neopisivo olakanje kada je to uo. Crvstali uope nije spomenuo tajrazgovor. Znao je da bi je to uznemirilo. Primio je jo samo jednu poruku i to vrlo tajanstvenu od mladogsenatora iz Kalifornije. A najneobinije je bilo to to ga Spencer uope nije poznavao.Leali su u krevetu i opet zapoeli razgovor o suenju, a zatim joj je za vrijeme doruka pokazao novine.Nali su se na svim naslovnim stranama toga dana, tako da je Crvstal poeo hvatati strah da e je prepoznatiim izae na ulicu. Vraki nain da postane slavan. Osmjehivala mu se dok su dijelili kroasane i odlinukavu, a zatim je on predloio neto to ju je natjeralo da se zamisli. Poelio je da se odvezu do doline iposjete Boyda i Hiroko. Ali Crystal nije eljela krenuti. Znala jeda e to za nju biti previe bolno.

  Ne elim opet vidjeti ran. Znala je da to ne bi mogla podnijeti. Bila je uvjerena da Becky ve odavno nestanuje tamo, kao ni Tbm, ali majka je jo sigurno bila tamo. Za to mjesto vezivalo ju je previe runihuspomena. Ali ipak je priznala da bi sve moglo biti drugaije, sada kada je Spencer pokraj nje. A to je stobom? Zabrinuto ga je pogledala. Zar ne mora poi kui? Znala je da se nije javljao Elizabeth otkako sustigli u San Francisco. Nije znao to da joj kae. Ve tjednima nisu razgovarali.S tim se elio suoiti kada se zavri sucnje. A sada nije elio ostaviti Crystal.Nikamo ne urim. Jo joj nije rekao da je ostao bcz posla. To je ionako bila mala cijena za Crvstalinu

  sigurnost. Toga poslijepodneva su se etali po keju, a prije toga je ona kupila neto odjee. Od novca kojeg jezaradila u L.A.U nije joj ostalo nita, sve jc to Ernie pokupio, a sve svoje stvari ostavila jc u kui na BeverlyHillsu. Nije ih eljela, nije ih cljcla imati, niti ih prodali. Medutim, uskoro e morati nai posao. Nije mogladozvoliti da je Spencer dovijeka uzdrava. Opel je bila na poetku, bila je bez doma i bez prebijene pare.Kada je stigla kod gospode Castagne imala je vie. Ipak, njezin san o Hollywoodu se ostvario i odredenovrijeme je uivala u njemu, a trenutno je imala Spencera. Na trcnutak ili na dan. Znala je da e se on morativratiti u Washington. Ali bila je zahvalna na svakom trenulku koji su u meduvremenu mogli zajed noprovesti. Za vrijeme sudenja, samo su o tome razgovarali. A pod budnim okom straara i dok su bili okrucnifotografima, nije scak usuivao ni dodirnuti je. Sada su pred njima bili dani u kojima su mogli jedno u drugom uivati.Vratili su se u hotel kasno; kada je primijetila da ljudi zure u nju u predvorju, poeljela je veerati u sobi.Sada ju je ve previe ljudi znalo, a veina iz posve pogrenih razloga. Toga dana su o mnogo emu priali, oWashingtonu, o njegovom poslu i tamonjem ivotu. O tome koliko mu se svialo bavljcnje politikom i rad uvladi, pa joj je ak priznao da ga je to iznenadilo. Ona je njemu priala o ljudima koje je srela u Hollywoodu,o zvijezdama, napornom poslu. Rekla je da joj se posao, unato Erniu, sviao. Mislim da bih jednog danapostala dobra tiho je rekla poto je naruio veeru; sjedili su umotani u kune ogrtae koje su toga danakupili kod I. Magnina. Dijelili su stolicu u kutu i osjeali bliskost koja je preivjela sve to se izmedu njihisprijeilo.

  Bila si dobra i prije no to si otila tamo. Jo se sjeao njezinog glasa i naina na koji je pjevala kodHarryja. Moda e jednog dana kada se duhovi smire moi vratiti.Mislim da to neu eljeti. Glas joj je bio njean, a oi tune. Svijet je tamo nemilosrdan. Ali ako ne ode u

  Hollywood, to onda? Nita drugo nije znala raditi, osim pjevati i glumiti. A sada se plaila promoliti nos.Nema toga tko je ne bi prepoznao. Harry joj je ponudio stari posao, onog dana kada su svratili, ali ona ga nijehtjela prihvatiti.Nee se ljudi vjeno sjeati tog suenja. Uskoro e postati stara vijest a onda se sjetio poziva onog senatora

  i pitao se to li je elio.Veera im je posluena na srebrnim pladnjevima. Spenccr ju je promatrao kako uzima hranu. Njeno joj jedodirnuo ruku i upitao je na to misli.Osmjchnula mu se, oiju zamagljenih od suza, a onda se nasmijala. Upravo sam razmiljala o tome kako bihvoljela otii kui. Ali nevolja je u tome to nemam kuu. I on se nasmijao. To je bilo tono. Nije imala kamootii i nikoga tko bi je kod kue ekao. Pearl joj je ponudila sobu, ali Crvstal joj se nije eljela nametati, anije ni znala hoe li ostati u San Franciscu. Mnogi njezini planovi zavisit e od Spencera.

 • Hajdemo na nekoliko dana do doline. Ne moramo ostati. Moemo samo svratiti da vidimo Boyda i Hiroko,a zatim produiti dalje. Potrebno ti je vrijeme da razmisli. Prola su tek dva dana, Crvstal. Hajdemo sutratamo.Dugo je oklijevala, gledajui ga, da bi na kraju ipak kimnula. A ti? Ne moe se zauvijek motati okolo ivoditi rauna o meni.U polumranoj sobi njeno je proaputao: Volio bih upravo to.U Washingtonu te eka tvoj ivot, Spencere, jc li tako? Bar ono to je ostalo od njega poto sam te odvukla

  na tri mjcseca. Pretpostavljam da te eka pravi pakao. Mislila je na Elizabeth, a i nijc do kraja shvatalanjihovu nagodbu. Nije znala kako stvari stoje izmeu njih. Gotovo nikada je nijc spominjao. Ali znala je dasu jo u braku. Ernia vie nije bilo, bila je slobodna, ali Spencer nije. Lik njegove ene visio je i dalje izmedunjih ili je barem bio u Crvstalinom umu. Spencer ju je jednom nazvao i ostavio slukinji poruku da je u SanFranciscu, ali nije spomenuo da je u Fairmontu. Jo nije bio spreman na razgovor s njom. Jednostavno nijeelio da je uhvati panika ako sluajno nazove hotel u kojem je boravio u L.A.U i otkrije da se odjavio istogdana kada je izreena presuda. Znao je tono to bi ona pomislila, a on to nije elio ni priznati ni porei.Kako su slvari trenutno stajale izmeu njih, nje se to uope nije ticalo. Sjeao se kako mu jc prijetila prije noto je otiao i pitao se hoe li konano pristati na razvod.Konano je priznao Crvstali da je izgubio posao, priopio joj je to nonalantno dok je ona sva uasnuta zurilau njega.Nisi valjda!Jesam!Moj Boe! Oboje smo bez posla! Nasmijala se, ali je osjeala neopisivu krivicu. Jo tog jutra joj je priao o

  tome koliko mu se dopada posao u vladi i bavljenje politikom, pa se pitala to e sada raditi. Rekao joj je i zasenatorov poziv i ona je odmah poela navaljivati da ga ve sutra nazove. Da li uope namjerava otvoritiadvokatski ured?Mogao bih. 111 u dorasti da budem sudac kao moj otac. Osmjehnuo joj se, sada je sve to bilo posve

  nevano. Bilo je samo bitno da je ona sigurna i da su zajedno. Za devet godina meu njima se nita nijepromijenilo. Jo ga je progonila i nou i danju i jedina stvar u koju je trenutno bio siguran bila je ta da je nijeelio napustiti.Tu su no dugo razgovarali o njegovim neodreenim politikim stremljenjima, njezinim filmovima, a zatimo djeci i psima, Boydu i Hiroki. Radovala se to e ih sutra ujutro vidjeli, slutnjama slutnjama koje su jemuile zbog posjeta dolini. Iznajmio je novi auto i namjeravali su rano ih otii posjetiti. Jedva je ekala davidi Jane. Nije ju vidjela od kada je napustila San Francisco. Sada je imala sedam godina i vjerojatno seuope nee sjeati Crystal.Zatim su konano otili u krevet i opet vodili ljubav i mnogo njenih sati nije je putao iz naruja. inilo imse da vrijeme koje su izgubili nestaje dok su jedno pokraj drugog, tako da su spavali poput bezbrine djece.

  35.Slijedceg julra krenuli su prema sjeveru. Crystal je sjedila pokraj njega tiho pjevuei pjesmu s radija,izgubljena u vlastitim mislima, a on se smijeio razmisijajui o tome kako je s njom lako bilo ivjeti. Nitanije zahtijevala od njega, jedno drugom nisu prireivali razoaranja, njihovi se poglcdi na svijet nisusukobljavali, nisu se meusobno optuivali. Neizbjeno se sjetio Elizabcth svjestan ogromne razlike medunjima. Crvstal je bila poput sna, stalno izvan dohvata, nekoliko centimetara predaleko tako da je nije mogaododirnuti, a ipak uvijek tako iva pred oima; oduvijek je bila upravo ono to je elio.Preli su Golden Gate i nastavili prema sjeveru. Sunce je ve bilo visoko na nebu. Sve je bilo zeleno i novo,oprano zimskim olujama koje su za sobom ostavile brda smaragdne boje da svetlucaju pod nebom bojenjezinih oiju. Smireno ga je pogledala i oboje se nasmijeie. Bilo im je dovoljno samo da budu zajedno,nisu ak morali ni razgovarati dok su se voziji.Pokazala mu je put i ovaj puta se sjetio gdje su Websterovi ivjeli. Srce joj je tuklo kao ludo dok je prelazilapreko siunog vrta i pritiskala zvono. Dugo su ekali, a onda im jedna djevojica otvori vrata. Crystal osjetikako joj suze naviru na oi.Zdravo. Dijete podie pogled prema njoj i njima odmah bi jasno da je to Jane. Imala je majine orijentalne

  oi i tamno crvenu smeu kosu, istu kao na dan rodenja. Tko si ti?Zovem se Crvstal, ja sam prijateljica tvoje mame.

  U djetinjim oima nije se nazirao strah; Spencer uhvati Crvstal za ruku. Ona je unutra, kuha ruak.Moemo li ui? dijete kimnu i skloni se u stranu; soba je ostala ista kakve je se Crystal sjeala. Malo toga

  se promijenilo. to je znailo da su jo bili siromani, ali bogati ljubavlju. Ugledala je Janine fotografije i

 • japanske otiske koje je Hiroko donijela iz Japana, soba je bila ista i u njoj je bilo cijelo blago Websterovih.Crystaline oi su bile pune suza dok je prelazila onih nekoliko koraka do kuhinje, zastavi na vratima dapogleda prijateljicu. Hiroko je pjevala za svoju duu na japanskom, a onda se okrenula, oekujui Jane.Razrogaila je oi, uzdahnula, a zatim su jedna drugoj pale u zagrljaj.Dugo su ostale zagrljene, godine su proletjele u trenutku jedna za drugom, kao to je to bilo sluaj saSpencerom. Tako dugo se nisu vidjele, ali medu njima se nita nije promijenilo.

  Toliko sam brinula za tebe, Crvstal. A onda je vidjela Spencera koji ih je promatrao, pa se nasmijeila toih vidi zajedno. Na kuhinjskom zidu jo je visila slika s njihovog vjenanja na kojoj su bili on i Boyd.Odlino izgleda! Opet ju je poljubila, briui suze. A onda su odjednom svi troje poeli uglas govoriti, dokje Jane zurila u njih, pitajui se tko su ti Ijudi. Hiroko joj je zatim objasnila da joj je Crystal pomogla da doena svijet, to je i za Spencera bila novost, tako da je samo u udu promatrao Crystal.Eto vidi poeo ju je zadirkivati, moe postati babica.Ne raunaj na to osmjehnu se ona. Zatim su ona i Hiroko zapoele beskonani razgovor, a Spencer se igrao

  s Jane. S njima im je bilo tako ugodno. Stari gospodin Peterson je umro i Boydu ostavio pumpnu stanicu.Hiroko ju je zapitkivala o njezinoj karijeri na filmu, nakon ega su tiho razgovarale o sudenju. U jednomtrenutku zauli su kamion i u kuhinju je uletio Boyd, nestrpljiv da vidi tko im je to doao u posjet. Vani jeprimijetio auto. Zastao je na dovratku, sve ih obuhvatio pogledom, a onda ju je vrsto zagrlio i snanoSpenceru protresao ruku.itali smo o tebi. Laknulo mu je kada ih je oboje vidio. Ba sam se pitao hoete li navratiti. Spencer mu je

  tada ispriao da je ovuda prolazio i prije dvije godine, ali nije ih uspio pronai. Stanovali su malo dalje odsporednog puta kojeg bi opet promaio da Crystal nije bila s njim.Hiroko je za sve njih spremila ruak, a Crvstal joj je pomagala, osjeajui se tako ugodnoo, kao i uvijek, u tojsiunoj kuhinji.Nakon odreenog vremena Boyd krene s novostima. Bccky se opet udala i sada je ivjela u Wyomingu s jodvoje djece. Nakon ovih rijei je zastao, jer nije znao koliko je Crystal bila spremna uti u ovom trenutku.Mama ti je ozbiljno bolesna izgovori on tiho. Jo joj je samo ona ostala. Medutim, Crystal je nije eljela

  vidjeti, a ve je ranije spomenula Spenceru da ne eli posjetiti ran. Za nju bi to bilo previe bolno, previetuno nakon toliko godina. Prolo je est godina od njezinog odlaska, est godina od Jaredove smrti i za njuovdje vie nije bilo niega, osim ocvog i Jarcdovog groba. Ipak je Boydu postavila nekoliko pitanja, pitajuise da li se majka preselila. Nije, jo je tamo. Na onom to je ostalo. Jo prije dosta godina prodali supanjake. Nisu vie drali stoku. Mislim da su vinogradi jo rodni, bar sam uo da ljudi tako kau. Dugo venisam tamo bio. Ali znam da doktor Goode provodi kod nje dosta vremena. Boluje od prolog srpnja opet jezastao, pogledavi prvo Spencera, a onda nju. Mislim da nce jo dugo, Crystal. Ako ti sada to ita znai.Ona tuno odmahne glavom. Za mene je to sve prolost.On kimnu. To mu je bilo jasno. Namjcravao sam ti pisati, jednom ili dvaput, u sluaju da je eli vidjcti prijcno to umre.Crystal odmahne glavom pokuavajui odagnati iz misli dane djetinjstva. Za nju su i oni kao i ran biliprolost. Mislim da nema svrhe, a vjerujem da me ni ona ne bi eljela vidjeti. Nijednom mi se nije javila odkada sam otila. Je li Becky ovdje? Pomislila je da je moda dola iz Wyominga, ako je majka na samrti.Bila je ovdje za Boi kratko vrijeme, sestra mi je rekla. Ja je, meutim, nisam vidio. Sada nije tu. Crystal

  kimnu, osjelivi odredeno olakanje kada je saznala da njezina sestra nije tu. Becky joj nita nije znaila, aako emo govoriiti istinu nikada i nije. Oni koje je voljela bili su mrtvi, osim ovih ovdje koji su sada s njomsjedili i priali u predsoblju Websterovih. Poslije ruka su svi otili u dugu etnju, prije no to se Boyd vrationa posao. Obeali su da e svratiti i pozdraviti se s njim prije no to odu iz grada. Spencer i Crystal jo nisubili odluili kamo e otii. Pomislio je da bi se moda voljela provozati ovim vinskim podrujem i odsjesti unekoj maloj, ljupkoj krmi. Ali kada su se konano oprostili od Hiroko, Spencer je na jednom mjestupogreno skrenuo, a Crystal je odjednom preblijcdila. Vozili su se rancm. I on ga je prcpoznao, te ju je paljivo pogledao.eli li da stanemo? Nitko nee znati da smo bili ovdje. Ako ti je mama toliko bolcsna sigurno ne luta okolo.

  Jedva primjetno kimnuvi ona pokae prema putiu zaraslom u travu.Vodi ravno prema rijeci. Plaila se za auto, pa su izali i on ju je uhvatio za ruku. Dugo su hodali prije noto su stigli do male istine na kojoj se Crvstal bez rijei zaustavila; vidio je na njoj tri groba. Tu su bilipokopani Jared, njezin otac i baka, kao da su nju ekali, a ona je utke stajala briui oi. Dok su se vraalikroz visoku travu, Spencer ju je zagrlio sjcajui se Bcckybnog vjcnanja i bosonoge Crystal u bijeloj haljini,dok su joj cipele negdje ostale leati odbaene, sjajne kose koja je sijala poput bijelog zlata obasjana suncem.A onda se lagano odvojila od njega. Zagledala se u kuu u kojoj se rodila. To joj je misli opet vratilo ocu ibilo joj je teko gledati.

 • Zeli li ui unutra? Poi u s tobom. Paljivo ju je promatrao, znajui koliko pati.Ne znam to bih joj rekla poslije toliko vremena.Pozdrav je uvijek dovoljan za poetak. Okrenula se i nasmijeila.Pametnjakoviu. Nasmijali su se i krenuli odatle, ali u tom trenutku su se mreasta vrata zalupila i oni

  vidjee bolniarku kako odlazi. Doktor Good je stajao odmah iza mreastih ulaznih vrata, pa je Crystal natrenutak pogledala Spcncera. On joj ohrabrujui kimnu, meutim, ona je i dalje oklijevala; na kraju je ipakkrenula prema kui koja je nekada bila puna ljudi koje je voljela, a sada predstavljala samo sjeanja koja supoela blijediti.Hajde proapta on, a ona ga uhvati za ruku i ve trenutak kasnije krene uz ulazno stepenite. Ruke su joj

  bile vlane, a doktor Good se zabezeknuto zagledao u nju. Prepoznao ju je i iznenadio se to je dola. Takodugo je nije bilo, a i otila je nakon jednog stranog skandala.Kako si znala? upita on.to? Crvstal ga je gledala osjeajui se opet poput djevojice.Samo to nije izdahnula. Sada je budna, ako eli ui. A Crvstal pomisli nee li njezin iznenadni dolazak

  biti za nju preveliki ok poslije svih ovih godina.Nisam je vidjela est godina. Nisam ba sigurna da e me eljeti pokraj sebe u ovakvom trenutku.

  Kada su ljudi svjesni da umiru mijenjaju se. Govorio je tiho, pitajui se tko je mukarac pokraj nje. Jesi lise udala? Ona odmahne glavom, a on joj vie nita ne ree. Nije znao gdje je bila niti ime se bavila. Bio jeprcvie zauzet njegovanjem bolesnih. Nauo je da je otila u Hoolywood da postane filmska zvijezda, ali uovom trenutku nije ba bila nalik na ncku filmsku zvijezdu. Njemu je izgledala ista, neto malo starija,moda malo mravija, ali lijepa kao i uvijek. Udi i pozdravi se s njom. Sada ti ne moe uiniti nita naao.Crvstal polako uc u kuhinju gotovo oekujui da tamo zatekne baku, ali unutra sada nije bilo nikoga.Prostorija je bila slabo osvjetljena i sve u njoj je izgledalo staro i umorno. Godinama niijc brine ruke nisunila popravile. inilo se kao da je pustila da sve i unutra i vani krene u sunovrat. Spencer je poao za njomdu hodnika do majine sobe i ostao ekati vani, dok je Crvstal tiho pokucala i ula. Olivija, od koje gotovonita nije ostalo, leala jc u krcvctu. Jednostavno se istroila tako da su od nje ostale samo oi koje su zurileu Crystal.Zdravo, mama.

  Olivija je bila iznenaena, ali ne onoliko koliko je Crvstal mislila da e biti. Kao da je znala da e ona doi, ane bi marila i da nije dola.Kako si? Nisu spominjale dan kada je otila ni bol koju joj je zadala, Jaredovu smrt, niti ono to je Tom

  uinio. Jednostavno je leala i gledala u svoje posljednje roeno. dijete, ekajui da umre i pridrui seostalima.Dobro sam. Njezina majka nije znala za suenje. Sada vie nita nije znala, a ionako joj nije bilo stalo. Ve

  mjesecima se njezin svijel ograniavao na ovu sobu.ula sam da si otila u Hoolywood. Je li to tono? Crvstal kimnu. Jesam. Provela sam tamo odreeno

  vrijeme.to sada rai?Dola sam ti u posjet. Osmjehnula se, ali majine oi joj nisu uzvratile osmijeh, bila je previe umorna.Pretposlavljam da si ula za ran. Pretpostavljala sam da e te potraiti kada umrem. Becky je rekla da e

  Boyd Webster znati gdje da te nadu.Cijelo vrijeme je znao gdje sam. to u vezi rana? Namjerava li ga prodati?To sada ovisi o tebi. Za mene je to uvijek bio preveliki tcret, ali tvoj otac je tako odrcdio i ja tu nita nisam

  mogla osim da ovdje ivim do svoje smrti. A onda je tvoj. Becky je neko vrijeme bila jako ljuta. Ali sada jojje dobro. Ima dobrog ovjeka. Zna li da je Tom poginuo u Koreji?ula sam. Mcutim, u pameti je ponavljala rijei koje je njezina majka maloprije izgovorila. Paljivo je

  sjela u stolicu za ljuljanje pokraj krcveta i oprezno posegla prstima prcma majinoj ruci. Olivija se nijepobunila, jednostavno je svoju ruku suhu poput granice ostavila u Crvstalinoj. to si to rekla za ran?Tvoj je. Tako je on htio. Dobila sam doivotni najam, mislim da to tako zovu ili nekako slino. Ali poslije

  mene, elio je da sve bude tvoje. Rekao je da si ti jcdina uvijck marila za ran. Dok ju je sluala Crystalineoi se ispunie suzama. Otac je njoj ostavio ran, a one joj nikada to nisu ni spomenule. Pustile su je da ode,ne rekavi joj da e jednog dana ran pripasti njoj. Moe se i sada useliti u kuicu, ako cli. Nitko jcgodinama nije koristio. Neu ja jo dugo ree ona i povue ruku. Uskoro e sve biti tvoje.Ne govori tako. Tko ti kuha?Bah. Jo dolaze neke djevojke iz crkve. Imam ovdje svega dovoljno, a i doktor Good dolazi dvaput dnevno,

  uglavnom s bolniarkom. Tada je zatvorila oi, bila je previe umorna da dalje razgovara. Dok je tonula usan, Crystal ustane, pogleda jo jednom u tu enu koja joj je priinila toliko bola, koja nikada nije bila u

 • stanju razumjeti ili zavoliti, koja je cijelo ovo vrijeme skrivala tu tajnu od nje. Bilo joj je teko da bilo tosada prema njoj osjea, osim saaljenja. Samo to nije izdahnula. A onda e sve ovo biti Crystalino. To jebilo nevjerojatno. Tiho je napustila sobu ispred koje ju je ekao Spencer. Dala mu je znak da krene za njom,a kada su izali, sjela je na prednje stepenite i zagledala se u udu u njega.Nee povjerovati u ono to sam upravo ula.Sve ti je oprostila. Osmjehnuo se i ona mu uzvrati osmijeh.Ne, prcvie je kasno za to. Toliko je bolesna da uope nije u stanju brinuti o takvim stvarima. Zatim se

  zagledala preko polja koja su gotovo ve bila njezina i opet osjetila onu toplu ljubav prema zemlji zbog egaju je otac njoj i ostavio. A onda se sjetila njegovih posljednjih rijei: nikada se nemoj ovoga odrei... rana...Osjeala je uasnu krivicu kada je otila s njega. Opet je pogledala Spencera. Otac mi je prije smrti ostavioran, a one mi nikada nita nisu rekle. Mislim da su me zbog toga toliko mrzile. Jer je sve ostavio meni.Gledala ga je kao u oku. Prvo ju je potreslo to to je vidjela majku poslije svih ovih godina, a sada jo i ovo.Odmahnula je glavom i opet lagano ustala. to u ja sa svim ovim?Ostani ivjeti ovdje, bit e ti lijepo. Ovdje je divno. Barem je nekada bilo i jednog dana moe opct biti.

  Kladim se da na vinogradima moe strano zaraditi, pa i na itu.Spencere nenadano mu se osmjehnula. Vratila sam se kui.

  Jesi uzvratio joj je osmijeh. U to nema sumnje. A nisi ak ni htjela danas svratiti ovamo. Oboje su senasmijeili, a onda su se sjetili cne koja jc umirala u kui. Lagano su se vratili do auta, pitajui se kamo dasada krenu.Rekla je da moemo ostati u kuici ako elimo.Mi? upita je on izazivaki: Zna li da sam i ja ovdje?Dobro... Dobro... rekla je da ja mogu. Ali sigurna sam da je unutra kr. Nije eljela biti tu dok joj majka

  umire. Hajdemo nekamo drugdje, vratit emo se kasnije ovamo. On kimnu, pa se vratie do auta. Zatim suse odvezli do pumpne stanice da se pozdrave s Bovdom i da mu kau da e se vratiti. Pozvao ih je istu veeru hotel u kojem su odsjeli. Crvstal je pfethodno nazvala Hiroko i ostavila joj broj. Majka joj je umrlaneposredno nakon njihova odlaska. Crvstal je utke dugo sjedila, pokuavajui razabrati to osjea. Nije tobila ni tuga, ni gubitak, pa ak ni bijes. Gotovo sve je nestalo, osim dalekog sjeanja na enu koju jepoznavala kao dijete. Ran je sada bio njezin, onako kako je otac elio. Nije imala pojma to e s njim. Alibarem je imala gdje ivjeti.Ona i Spencer su se vratili sutradan, a dva dana kasnije njezina majka je bila pokopana pokraj ostalih. Crvstalje dva dana oklijevala, prije no to je od Boyda i Hiroko kod kojih su ostali, konanoodluila prijei u glavnu kuu na ranu i da se sa Spencerom useli u svoju staru sobu. Njezin stari krevet jejo bio tamo, a pod je i dalje kripao na istim starim mjestima kojih se jo sjeala. Na neki udan nain nitase nije promijenilo. A u stvari sve se promijenilo, u to se uvjerila dok su tu veer etali poljima pri zalaskusunca, do mjesta na kojem su se sreli. udno kamo ovjeka ivot ponekad ponese. Crvstal jo nije moglapovjerovati. Samo prije nekoliko dana nije imala nita na svijctu, a sada je imala ran koji joj je otac ostavio.Dok je sunce zalazilo njih dvoje se poljubie i vratie u kuu drei se za ruke zahvalni na dragocjenimtrenucima koje su proveli zajedno, a Crystal njeno, nalik na nejasno sjeanje, pone pjevati.

  36.Slijedeeg dana je Spencer s njom jaui obiao gotovo cijeli ran. Vei dio bio je zarastao u korov, jer vienisu drali radnike. Samo su jo vinogradi bili donekle odravani pa su ak zatekli dva Meksikanca kakorade u njima.Plivali su u potoku koji je kao dijete voljela i nakon toga sjedili umotani u pokrivae, smijui se uurenijedno uz drugo, a ona mu je pjevala pjesme koje je pjevala sa svojim ocem. Na trenutak je osjetila krivicu,jer joj se uinilo da pjeva na majinom grobu, ali to nije bilo tono. Majka je za nju umrla ve prije mnogogodina, a ran je posljednji dar od oca.Kada su se vratili u kuu, pristavila je stari ajnik, to ju je1 podsjetilo na baku i njezinu istu bijelu pregau.Ispriala je Spenceru neka svoja najranija sjeanja i on ju je zaneseno sluao. Na kraju su zapoeli i razgovoro Washingtonu i o tome kada e se vratiti.to je s Elizabeth? Oboje su znali da se morao odluiti. Meutim, ako dovoljno dugo ostane s Crystal, svee se srediti samo od sebe. Nije mogao ni zamisliti da je opet napusti i oboje su znali da on to ne eli.Elizabeth nije vidio tri mjeseca i bio je gotovo uvjeren da e, ako na nju izvri posve mali pritisak, pristati narazvod. Za nju je bilo previe veliko ponienje to se orekao svega u Washingtonu i ostao u Kaliforniji sCrvstal. I Crvstal je eljela ostati s njim, ali je htjela da on sam odlui. Nije eljela da se on odrekne svogivota u Washingtonu ako je to bilo ono to mu je odgovaralo. U usporedbi sa ivotom koji je imao pokraj

 • Elizabeth i Barclayevih, ona mu nije imala to ponuditi. Dan ranije jesaznala da se ran jedva izdrzavao. Moi e prezivjeti na njemu, ali u usporedbi s Elizabeth, ona nije imalanita. Osim ljubavi prema njemu i svega onoga to je osjeala za njega jo od Beckvnog vjenanja.Tog poslijepodneva se sjetio da odgovori na senatorov poziv. Dok je telefonirao, ona je prala sude. Sluala jeradio, tako da je podigla pogled tek kada jc ula da je spustio slualicu. Osmjehnula mu se i obrisala ruke unove traperice koje je kupila. Tko je to bio?Zurio je u nju. udne stvari su im se dogadale. Mladi senator iz Kalifornije sa zanimanjem je pratio njezinosudenje i zvao je Spencera da postane njegov pomonik kada se vrati u Washington i nadao se da e to bitiuskoro. Imao je za njega odgovoran posao, voenje njegove kampanje; ovaj put ponuden mu je posao za kojinije morao zahvaljivati sucu Barclavju.Je li to ono to eli? upitala ga je kada joj je sve objasnio. Bio je to perspektivan posao za koji je bio

  uvjeren da e mu se sviati, ali se nije elio vratiti u Washington i nju ostaviti. elio je ovdje s njom ivjeti,u Aleksanderovoj dolini.Prije est mjeseci bio bih oduevljen. Dao bih desnu ruku za to. Sjeo je na jednu od starih kuhinjskih stolica

  dok mu je ona ulijevala kavu. Ali sada, ne znam. Vie bih volio ovdje s tobom ostati. Povukao ju je u krilo izagledao se u nju, jo ne mogavi povjerovati u senatorevu ponudu.to si mu odgovorio? Paljivo je promatrala njegov izraz lica. Morala je saznati to je najbolje za njega i to

  je u biti elio.Rekao sam mu da u ga nazvati slijedeeg tjedna kada se vratim. On sutra poslijepodne leti u Washington.

  Ne mogu vjerovati da je on to ozbiljno mislio, ali ispada da ipak je. Njezina nesrea im je oboma donijelanevjcrojatne blagoslove. Ali to e biti s nama? Hoe li poi sa mnom? Gotovo je zaboravio na Elizabeth.Sada mu je samo Crvstal bila vana.To sada nije bitno. Sada je najvanije da ti odlui to eli i to je za tebe najbolje. Pijuckao je napitak koji

  se puio i zamiljeno je promatrao, da bi na kraju ipak priznao da je to ono to je oduvijek elio. Odjednommu se smijeila politika karijera, ali bilo je previe kasno, sada je imao Crvstal. Nije ju elio opet izgubiti,pa ak ni zbog posla kakav mu je upravo ponuen. Meutim, dok ga je sluala kako pria o svijetu politike,shvatila je koliko mu to znai. Takoer je bila uvjerena da e uspjeti, uz enukakva je bila Elizabeth. S druge, pak, strane, sve njcgove nade bi umrle, ako bi bio oenjen enom poput nje,optuenom za Ernievo ubojstvo. Skandal bi ga pokopao i to bi mu onda ostalo? ivot farmera. Nije bio za tostvorcn. Roen je za vee stvari. Kada su tu no vodili ljubav, ona je bila neobino tiha. Pitao se to li jemui, nije li u pitanju ova kua i uspomene koje su je vezivale za nju. Sve je bilo tako propalo i tuno, nalikna njezinu majku prije no to je umrla. Cijelu unutranjost kue obavijala je aureola tuge i tek kada bi ovjekizaao van oslobodio bi ga se pri pogledu na velianstvenost doline.O emu razmiljas'? Milovao joj je kosu drei je u naruju, a ona mu se tuno osmjehnula dok su leali u

  uskom krevetu koji je nekada dijelila s Becky.Razmiljala sam o tome kako je dolo vrijeme da se vrati u Washington i uhvati u kolo. Bila je to najveartva koju je ikada morala podnijeti, ali znala je da nema izbora.On lagano odmahne glavom. Ne elim te opet ostaviti. Oboma nam je bilo dosta. Zasluili smo ovo.Podigla se na lakat i pogledala ga. Ti ovdje ne pripada, ljubavi. Roen si za neto vanije od upravljanjajednim starim ranem kao to je ovaj. Bila je u to uvjerena, ali on to nije elio ni uti.A ti kao nisi? Ne budi smije'na. Prije samo tri mjcseca bila si filmska zvijezda, a pogledaj se sada. Vratila si

  se ovamo, odakle si i krenula.To je neto drugo, Spencere. poljubila ga je u vrh nosa. Sve je to bila jedna arena la. Ti se bavi bitnim

  stvarima. Jednoga dana moe postati vrlo slavan. Moda e se ak kandidirati za predsjednika. Ali do toganee doi ako mu dozvoli da ostane s njom. Ni ovdje ni bilo gdje drugdje, ako bude oenjen ubojicom. Zbognje je mogao sve izgubiti. Nije mu to namjeravala dozvoliti. Morao se vratiti Elizabethi. Ona je bila pravaena za njega. elim da se sada vrati.Zato? Zapanjeno ju je gledao. Kako moe to rei?Mogu, jer je tebi mjesto u Washingtonu. Tamo jo nisi rekao posljednju rije. Ima jo mjesta na koja treba

  otii, ljudi koje treba upoznati, nerodenih ideja koje e podijeliti s drugima kojima si potreban. Ja sam sedobro provodila, ali to je bilo samo to, zabava i debelo sam za nju platila. Ja to vie ne elim. Ti eli. Utome je razlika. Sve joj je bilo jasno kada mu je vidjela pogled poslijerazgovora sa senatorom. Nije mogla toga da ga lii. Znala je da bi je jednog dana mogao zamrziti ako mu touini.I to da ja napravim? Da te ostavim ovdje? Zato ne bi pola sa mnom? Preklinjao ju je poglcdom.U Washington? Nasmijeila se.Zato ne?

 • Zato to bih te istog trena unitila, bez obzira koliko te volim. Sjeti se kakav glas me prati. Bila samoptuena za ubojstvo, Spencere. Porota je samo rekla da sam to uinila u samoobrani. Nisu rekli da ja tonisam napravila. Tvoja karijera e biti zapeaena onog dana kada se pojavim u Washingtonu i ti to dobrozna.Neu se tamo vratiti. Povukao ju je da legne i vrsto zagrlio uplaivi se da bi je mogao izgubiti.

  Uplaile su ga njezine rijei izgovorene tako ozbiljnim glasom u mraku. Neu ti dozvoliti da ovdje oslane.ZaSto?Jer bi te to unitilo.

  Nije joj odgovorio, ali je poto je ona zaspala dugo ostao budan, drei je u zagrljaju i oslukujui njezinodisanje, svjestan da e umrijeti od tuge ako je ostavi, lo jest, jedan dio njega e sigurno umrijeti. Zauvijek.Meutim, slijedeeg dana je opet pokrenula tu temu, vrsto ostavi pri svome. Na kraju je sasvim dobroznala to mora napraviti. Po svaku cijenu ga je morala poslati odatle, pa makar mu morala rei da ga ne voli.Ipak nije morala ii tako daleko. Bilo je dovoljno to to mu je rekla da nije jo spremna da se skrasi pokrajnjega. cljela je da odreeno vrijeme bude sama na svom ranu, bez obzira koliko to zvualo nezahvalnonakon svega to je za nju uinio. U dvadeset etvrtoj godini, nakon svega kroz to je prola, nije eljelarazmiljati o braku. Rekla je da joj je potrebno da sama otane na ranu, ali on joj nije povjerovao. To ga jepodsjetilo na njihov telefonski razgovor od prije godinu i pol kada mu je rekla da ga ne voli kako bi gazatitila od Ernia.Bio je u stranom stanju dok su se vraali iz etnje do potoka prema kui. Zato eli ovdje sama ostati?To mi je jednostavno potrebno. I to je sve. elim ostati sama i raditi to me je volja. Imam pravo na to. Zar

  ne? Povrijedila ga je do sri i cijelu no je morala potiskivati suze dok ju je drao u naruju. Danima seprepirao s njom, ali ostala je pri svome i nakon tjedan dana agonije znala je da ga jc uvjerila. Prihvatit eposao u Washingtonu, ali je rekao da e esto dolaziti da je vidi. Znala jeda bi to moglo biti uzrok nevidenog skandala i u sebi se zaklela da mu to nee dozvoliti. Morala je biti jakaumjesto njega. Znala je da e ga svaka veza koju bi odravala s njim unititi. Bila je okaljana, i da je on biodrugaiji ovjek i pria bi bila drugaija. Ali pred sobom je imao cijeli ivot i oi bi mu svaki put zasjalekada bi priao o poslu u Washingtonu, poslu koji je trebalo obavljati za senatora iz KaliforniJe. Nije mu tomogla oduzcti, kao ni ono to bi iz toga moglo proizai. Jednog dana je mogao toliko toga postii, a ona nijeeljela biti ta koja e ga sprijciti. Takoder je znala da mu je mjesto uz Elizabeth, bez obzira koliko se s njomprepirao oko toga. Dok je Crvstal razmiljala o tome kako ga preputa njoj, osjeala se poput majke kojadijete ostavlja na tuem pragu.Napustio ju je jednog kasnog poslijepodneva; prethodno ju je dugo i sa arom ljubio dok je sunce zalazilo izanjih. I dalje ju je molio da poe s njim, ali je ona to odbijala do samog kraja. Pristao je da ode samo zato tosu se dogovorili da uskoro opet navrati, ali ona je znala da do toga nce doi. Dok ga je ispraala mahanjemkao da oekuje da e ga opet vidjeti, premda nije, stajala je uspravno i ponosito. Znala je da mu vie needozvoliti da se vrati. Bilo bi to previe opasno za njega, a i znala je da e joj jcdnog dana biti zahvalan. Kadaje otiao dugo je leala na krevetu i jecala mislei da e joj srce prepui. Opet je otiao i bez obzira koliko gavoljela, ovaj put to mora biti zauvijek. Ovo je bio njezin posljednji dar: sloboda za njega. Jedino joj je topreostalo to mu je mogla dati. Sve ostalo je ve imao, njezino srce, njezinu duu, njezino tijelo.

  37.Crvstal je kuicu ponudila Boydu i Hiroko i oni su se u nju uselili u oujku, poto su je prethodno poistili iobojali, poupali korov iz dvorita i zasadili vrt. Iznajmila je dva radnika za rad u polju i nove Mcksikanceda obrauju vinograd. Boyd je i dalje svakoga dana odlazio na pumpnu stanicu, a Hiroko i Crystal su radilepoput robinja kako bi glavnoj kui vratile stari sjaj, dok im je mala Jane pomagala.U travnju je sunce ve bilo dosta jako; poto su cijelog dana strugale zidove, a zatim ih bojale do duboko uno, Crystal se gotovo onesvijestila. Hiroko joj je pomogla da se spusti na stolicu i zabrinuto se zagledala unju. Neto s njom nije bilo u redu, bez obzira koliko to Crystal poricala. Ali prola dva mjeseca ostavila suduboki traga na njoj, kao i suenje i vrijeme koje je provela s Erniem to je bilo jo mucnije. Ali najgore odsvega bilo je to to je patila za Spencerom. Nazvao ju je nekoliko puta, a ona se trudila da bude toneodreenija, uporno traei od njega da jo ne dolazi. Radio je za senatora, upravljao je kampanjom izWashingtona i taj mu se posao sviao, ali i dalje se elio vratiti da vidi Crystal. Bezosjeajno mu je rekla dase via s nckim iz grada i da je na ranu sve u redu. On je bio s Elizabeth koja je opet, unato svemu, odbilarazvod.Hiroko spusti vlanu krpu na Crystalino elo i sjedne pokraj nje, zahtijevajui da ode lijeniku.Ne pretjeruj. Posve se dobro osjeam. Problcm je u tome to sam se odvikla od tekog rada. Ran je opet

  djelovao isto, ak i bolje nego ranije. Njezin bi se otac ponosio njime, a Boyd nije

 • mogao vjerovati da je za tako kratko vnjcme uspjela toliko toga promijcniti. Tek je dva mjeseca bila kodkue.Tri dana kasnije opet sc onesvijestila, ovaj put dok je upala korov u vrtu, gdje ju je Jane i pronala tc otralanatrag do kuice po majku. Novi dom joj se sviao kao i nova prijateljica, a Crvstal je obeala da e je naljcto nauiti jahati. Ovaj put ju je Boyd odvezao u grad i istovario ispred ordinacije doktora Gooda.Vuci se unutra, Crystal Wyatt. 111 u morati ja da te odvuem?

  Razvukla je usta u osmijeh, dan je bio topao, ali njoj je i pokraj debelog pulovera bilo hladno. Plaio se da jepo srijedi neto ozbiljno. I bilo je. Doktor Good joj je jasno i glasno rekao da je u drugom stanju. Zurila je unjega zaprepateno i s ncvjcricom, ali kada je preraunala, znala je da ima pravo; tu je veer reko Hirokivijest.to e napraviti? Tiho ju je pitala Hiroko. Dobro je znala koliko je Crystal voljela Spencera, kao i to da ga

  se odrekla za njegovo dobro, a ne zato to ga je prestala voljeti.Crystal ju je tuno pogledala, ali nimalo se nije dvoumila, ni u vezi toga to e s djetetom ni u pogledu onogata je eljela. Rodit u lu bebu. To je bilo sve to joj je ostalo od njega, a sada je imala i dom za dijete.Trebalo se roditi krajcm studenog. Vjerojatno je zatrudnjela kada su prvi put vodili ljubav u San Franciscu.Boyd je bio zaprepaten kada je uo novosti i Crystal ga je natjerala da se zakune da e utjeti o tome, to gaje naljutilo. Smatrao je da bi trebalo obavijestiti Spencera. Ali Crystal je bila nepopustljiva. Spenccru jedobro krcnulo. I ona jc namjeravala pobrinuti se da to tako i ostane.Hoe rci da e mu to zatajiti?

  Ona odmahne glavom. To je bila posljednja stvar koju bi napravila. Zbog nje je ve izgubio jedan posao itrenutno je mnogo vanije bilo ono to se njemu dogadalo. Neu rei nikome, osim vama dvoje. Pa ak niHarryju i Pearl. Oni su pripadali jcdnom drugom ivotu. U dolini e ostati dok se ne porodi. I dok je u tokuljetnjih mjeseci postajala sve krupnija, ni o emu drugom nije mogla razmiljati osim o Spencerovom djetetu.Bila je to za nju velika i jedina trenutna radost... njezino posljednje sjeanje na Spencera.

  38.Crvstal je bila u pravu. Spencer je volio svoj posao. Posao koji je obavljao za mladog scnatora bio je upravoono to je elio. Radio je naporno i morao nosili velik teret odgovornosti. Odjednom je bio u aritupolitikih dogaanja i njegovo pravniko zalede mu je dobro dolo. ak je razmisljao da se moda i samjednog dana kandidira za Kongres. Ali senator mu se previe sviao da bi ga napustio.ak je i Elizabeth bila zadovoljna i to je bio jedini razlog to je opet odbila razvod. I pored njegovogzalaganja na sudenju i ljubavne afere koju je vjerovatno nakon toga doivio, konano je imala ono to jeeljela. Bila je udana za vanu linost. Kada se vratio kui bila je strano bijesna i prvih tjedan dana jcdva juje i viao. Spremao se iseliti. Znao je da ne moe ostati u braku bez obzira na to hoe li biti s Crvstalom iline. Sada, kada je neko vrijeme proveo s njom bilo mu je tck potpuno jasno ta mu je nedostajalo sElizabethom, i vie nijc elio ivjeti bez toga. Vie je volio biti sam, to joj je i rekao, kada su konanozapoeli razgovor o tome. Nije pokuao lagati, pravdati se, niti bilo to joj objasniti.Ni za jcdno od nas ovo nijc dobro. Oboje zasluujemo neto bolje. Ovaj razgovor su vodili tjedan dana od

  kada je prihvatio novi posao. Jo nije mogao vjerovati da mu ona ne eli dati razvod nakon svih onih prijetnjikoje je izrekla prije sudenja i kada se on tako dugo nije vratio kui, kada je sve bilo gotovo. Meu njima vienije bilo niega i ona je dobro znala da je posljednjih nekoliko tjedana proveo s Crvstalom. Mislim da jedolo vrijeme da se razilazimo. Meutim, nju je zainteresirao njegov novi posao. Prviput se prihvatio ncega to je ona smatrala vrijednim truda. Ljudi su ak priali da je odlino vodio sluaj tefilmske zvijezde. Umjesto da se ljuti, bila je ponosna i njemu je konano postalo jasno koliko je malopoznaje. Njoj je jedino bila vana slava, slava po svaku cijenu, pa ak i po cijenu njihovog braka.

  Zato ne bismo jo malo priekali, Spencere? Kada smo ovoliko ekali, mogli bismo jo malo. Afektiralaje, ali on se nije osjeao nimalo romantino. Bilo mu je jasno da su u nepovrat proli dani kada je sam sebelagao da voli Elizabeth. Vie nije elio da sudjelovati ni u kakvoj igri. elio se izvui iz svega i upravo to jojje i rekao.Zato, pobogu, eli s ovim nastaviti, Elizabeth? Vie nismo ni prijatclji. Zar ti nije stalo? Stvar je bila u

  tome to njoj i nijc bilo stalo.Svida mi se ono ime se ovih dana bavi, Spencere. svialo joj sc da bude ena senatorovog pomonika.Ti to ozbiljno? Bio je zaprepaten.Svakako. Voljna sam da nastavimo, ako si i ti. U stvari, neu te pustiti. Kao i obino bila je sasvim otvorena

  s njim. Duguje mi to. Pozelenio je od muke.Zbog ega?

 • Zato to si me prevario s tom djevojkom i napravio od mene budalu i ako misli da u se razvesti od tebekako bi je mogao oeniti, onda si lud. Nije joj rekao da ga je Crvstal natjerala da se vrati i savjetovala mu da,zbog karijcre, ostane oenjen.Htio bih se oeniti njome. Nije joj htio lagati. Ali ona to ne eli i to ti je cijela istina.Ili je budala ili je vrlo mudra. Nisam sigurna to je od toga istina.Kae da eli biti sama i smatra da bi to nakodilo mojoj karijeri.

  U pravu je. A i pametnija je no to sam mislila. Nije mu rekla da je Crvstal svojim postupkom samopokazala koliko ga voli. Elizabeth nije imala namjeru da se kod Spencera zalae za Crvstal, a i eljela jeostati s njim u braku. Hoe li se vratiti u Hoolywood?On odmahne glavom. Ne, otila je kui. Za nju je s tim svreno.A gdje joj je kua? Bila je znatieljna. Smatrala je mudrim da to vie sazna o svojoj protivnici.To nije bitno.Hoe li se opet s njom vidjeti? Po nainu na koji ju je pogledao znala je da bi on to sigurno uinio samo

  kada bi mu Crvstal dozvolila. Medutim, osjetila je da se neto dogodilo prije no to se vratio kui i ispravnoje pretpostavila da ga je Crvstal poslala natrag. Inae se ne bi vratio. Ali poto joj se ve vratio, Elizabeth jenamjeravala uiniti sve to je bilo u njezinoj moi da ga zadri. Ispast e prava budala ako se i dalje budepetljao s njom. Mislim da se to ne bi svidalo ni tvom senatoru.

  To je moj problem, a ne tvoj. Nije elio da o Crvstali razgovara sa svojom enom. I nou i danju razmiljaoje o njoj. Ali kada bi je pozvao i dalje j'e zahtij'evala da je ostavi na miru. Rekla mu je da su njihovi ivotiprevie razliiti i niim je nije mogao pokolebati.Imao je toliko posla da su mu tjedni jednostavno letjeli, tako da se nije isclio, niti je Elizabeth to od njcgatraila. ak jc i njezine roditelje rjee viao nego ranije, premda mu je njezin otac ipak estitao na novomposlu. Bilo mu jc drago zbog Elizabelh. Odgojena je da postane ena nekog utjccajnog ovjcka i Spencer jesada joj je sada mogao pruiti ono to je eljela.Spenceru uope nije bilo jasno kako se dogodilo da je ostao ivjeti u kui u Georgetownu. Nikako nije imaovremena da se preseli, a i Elizabeth ga je ostavljala na miru. Odlazila je s njim na prijeme, pomagala mu dase zabavi i sama je bila dosta zaposlena drutvenim aktivnostima i druenjem s prijateljima s pravnogfakulteta. Nije se alila na status quo, a u nekoliko mjcseci shvatio je da je imalo i svojih dobrih strana to toje bio njome oenjen. Osjeao je krivicu to je tako gledao na stvar, ali Washington je bio udan grad, apolitika jo vie. Svakako mu nije kodilo to je oenjen kerkom suca Barclavja.Ujesen je ve prolo est mjeseci kako je radio za senatora i bio je toliko okupiran poslom da mu uope nijebilo vano s kim je oenjen. Osim u drutvu kada su bili u istoj prostoriji, nikada je nije ni viao.Gotovo vie nije imao vremena pozvati Crvstal, a i bila je uvijek tako hladna dok je razgovarala s njim.Rekla bi mu da je dobro, priala o ranu, ali bi mu svaki put jasno stavila do znanja da ga ne eli vidjeti.Poslala ga je kui, Elizabethi i Washingtonu i on je opet bio u klopci. Upravo to je i eljela, jer jeinstinktivno znala da mu je to potrebno.Svoju obitelj je opet vidio tck za Dan Zahvalnosti. Ehzabeth je priredila vrlo lijepu vceru. Njegovi roditeljisu doli iz New Yorka i odsjeli kod njih, a njegov je otac opct sam sebi estitao to je savjetovao Spcnceruda ostane u braku s Elizabethom onih prvih dana nakon povratka iz Korejc. I Barclavevi su bili zadovoljni initko ih nije pitao kada e imati djecc, bilo je oiglcdno da su bili prezaposleni, a Elizabeth e i inae tek ulipnju zavriti pravni fakultet.Zamisli samo alio se Spencerov otac, dva pravnika pod istim krovom. Mogli biste osnovati vlastitu firmu.

  Ako bi to i uinili, pomisli Spencer, to bi im bila jedina zajednika stvar. Meutim, Elizabeth nije nitaodala, bila je armantna i dotjerana kao i uvijek i svi koji bi upoznali Spencerovu enu smjesta bi je zavoljeli.Pred njima je bila svijetla budunost, a sudac Barclay je predloio da se, nakon odreenog razumnogvremena provedenog s mladim senatorom, Spencer pobrine za vlastitu karijeru i da se sam natjee zasenatorsko mjesto. Kao i Elizabeth i on je smatrao da bi se Spencer trebao natjecati za Kongrcs. Ali jo jebilo previe rano za to. Spencer je do gue bio zaokupljen poslom, sav se posvetio njemu kako bi pobjegao izsamotnog branog ivota. Daleko je dogurao s trideset est godina. Ali u tome je izgubio ono to je najvieelio... ne svoju enu... ve djevojku koju je sreo na ranu prije devet godina. Izgubio je Crvstal.

  39.Crvstal je takoer priredila vceru za Dan Zahvalnosti. Napunila je puru, a svjee obojenu kuhinju ukrasila jedomaim brusnicama, slatkim krumpirom i sitnim klasjem ita. Hiroko i Boyd su doli na veeru s Jane, aBoyd se nasmijao kada je vidio koliko je krupna; zatim su posjedali i Jane je izgovorila molitvu prije jela.Beba se trebala roditi svakog trena. Boyd je nije morao opet pitati, znao je da Spencer ne zna da e uskoro

 • postati otac. Srce mu se slamalo zbog tunog izraza na njezinom licu, ali od svoje namjere nije odustajala,bez obzira koliko je to kotalo. Boyd se pitao da li se jo povremeno uje s njim. Priala im je o njegovomusponu u Washingtonu, senatorovoj pomoi, ali uglavnom je utjela.Glavna kua na ranu je sada izgledala sasvim drugaije, sve je bilo isto, novo i svjee obojeno. Jedva jeprepoznao ugodnu u uto obojenu kuhinju u kojoj su veerali za velikim hrastovim stolom. Vie nije mogaoni zamisliti njezinu majku tu, a sreom nije mogla ni Crystal. Za vrijeme dugih etnji jo je mislila na oca.Vie nije mogla jahati, barem dok se dijete ne rodi, ali izgleda da je ionako imala previe posla; Jaredovusobu je pretvorila u djeju. Obojila ju je svjetlo plavom bojom i objesila bijele zavjese od ipke.A to ako bude djevojica? zadirkivao ju je Boyd tu veer prije polaska.

  Smireno mu se osmjehnula. Bit e djeak.Slijedeeg jutra kada je Hiroko svratila da vidi kako je, nala ju je u njezinoj sobi kako mirno sjedi potpunoskoncentrirana na neto. 1b je kod nje probudilo sjeanja i ve u slijedeem trenutku vidjela je kako seCrystalino lice gri od bola.Beba, ne?Da. Crvstal se osmjehnula kroz bol, a zatim vrsto dohvatila naslon stolice. Nije mogla govoriti, a Hiroko je

  otrala po Boyda kojega je zatim poslala po lijenika. Vc nekoliko mjeseci su je tjerali da ode u bolnicu, alije Crystal odluila da rodi kod kue. Ljudi su se jo sjeali njezinog lica, filmovi koje je snimila i dalje su seprikazivali, esto primjeivali u gradu, pitajui se je li to ista ena. Nije eljela da nitko sazna za bebu, nijeeljela da to dospije u novine. Glas o tome nije smio da procuriti u javnost. Ako do toga doe, izbit e noviskandal, pa e i Spencer saznati. A to je po svaku cijenu eljela izbjei. Ali cijena je, kao to su to Boyd iHiroko dobro znali, mogao biti ivot djetata. Oni su na taj nain izgubili svoje drugo dijete, a izgubili bi iJane da se Crvstal nije nala kod njih. Doktor Good ih je uvjeravao da je zdrava i mlada. Nije bilo razloga dajedna dvadeset etvorogodinja djevojka ne rodi kod kue ako tako eli.Boyd je pozvao doktora Gooda i sat kasnije on je doao; Crystal je ve jedva dolazila do zraka izmcdutrudova. Lice joj se kupalo u znoju, a Hiroko je sjedila pokraj nje, drei je za ruke, isto onako kao to jenekada Crvstal nju drala. Boyd je izveo Jane van i pustio je da se igra u vrtu, dok su doktor Good i Hirokoostali kod Crvstal.Kasno poslijepodne Hiroko je izala na nekoliko minuta, bila je zabrinuta i napeta i rekla je muu da poekui s njihovom keri. Doktor Good je rekao da porodaj moc trajati jo satima.Jo nita? Brinuo se za njihovu prijateljicu. Dugo se ve poradala i teko mu je bilo zamisltii da bcbe jo

  nema.Doktor kae beba jako velika. Boyd potrai njezine oi, sjetivi se njihovog iskustva s Jane, ali njegova seena ipak osmjehnu prije no to se vratila unutra. Moda uskoro. Isto to rekla je i Crvstal nekoliko minutakasnije dok se naprezala da istisne bebu, uz pomo iskusnih starih ruku doktora Gooda. Bio je to isti onajlijenik koji je odbio poroditi Hiroko sedam i pol godina ranije i da se brine o njoj za vrijeme trudnoe, jer sumu Japanci ubili sina. Ali sada ju je promatrao i dirnula ga je njezina njenost, suosjeanje i mudrost. Kao daje zraila nekom toplinom, ljubaznou i religioznou, tako da joj se na trenutak ak poelio ispriati. Znaoje da im je drugo dijete umrlo i pitao se da li im je mogao pomoi. Hiroko mu je dopustila da je promatranita mu ne rekavi; i dalje je tiho hrabrila Crvstal, putajui je da joj steeruke i da vie kada bi je razdirali bolovi, koji su bili sada sve dui i jai, ali beba ipak nikako nije izlazila.

  Moda emo je morati prebaciti. Poeo je razmiljati o carskom rezu, ali Crvstal se odjednom uspravila itako ih udarila pogledom da je bio zapanjen. Ne! Ja ostajem ovdje! Prije godinu dana optuena je zaubojstvo. Sada joj je jo samo trebalo da se prouje za njezino vanbrano dijete pa da zapeati Spencerovukarijeru. Ako netko samo posumnja da je njegovo, do jutra e ta vijest osvanuti u svim novinama. Ne! Samau... oh Boe... Jo jednom joj je bol poels razdirati tijelo prije no to je uspjela opet progovoriti i znajuito je lijenik oekivao od nje, ona se jo snanije napne. Ovaj puta se beba pomaknula neto malo nanie, aona se opet napela, lijenik je kimnuo.Kada bi mogla jo nekoliko puta tako za mene, uskoro bismo moda ugledali bebu. Slabano se osmjehnula

  Hiroko izmeu dva razdirua bola, a doktor je bez objanjenja na tren izaao iz sobe da pozove bolniarku.Upozorio ju je da e mu moda biti potrebna kola hitne pomoi na ranu Wyatt. Moda e morati Crvstalprebaciti u bolnicu u Napi. Nije elio njezin ivot dovesti u rizik ako ovo jo potraje. Bolniarka je obealada e ostati pokraj telefona i da e za svaki sluaj obavijestiti vozaa ambulantnog automobila. Kada sevratio odmah je primijetio da je beba krenula. Opet!... tako... napni se jo jae!... jae! Vie se nije moglanapinjati, oi samo to joj nisu iskoile, a lice joj je bilo crveno, tako se jako napinjala da je mislila da e jojtijelo eksplodirati kada je osjetila kako je razdire nevjerojatni pritisak, slian dolasku ekspresnog vlaka. Viega nije mogla zaustaviti i cijelo vrijeme se morala napinjati, dok ju je Hiroko promatrala zauenim oima.Izmeu Crystalinih nogu pojavi se malo crveno lice i glava pokrivena gustom crnom svilenkastom kosom, te

 • ljutito zaplae dok mu je lijenik Good njeno ispravljao ramena, zatim ga je izvukao i spustio na majintrbuh. Bila je toliko umorna da je jedva govorila, ali ipak mu se osmjehnula kroz suze, a zatim se glasnonasmijala i dalje ga gledajui.Tako je divan... oh, tako je divan... ak je i Hiroko primijetila da je mali Spencerova slika i prilika. Crvstal

  se pobjedonosno osmjehnula lijeniku kada je presjekao pupanik, a Hiroko je oprala i umotala bebu u istibijeli pokriva. Rekla sam vam da mogu sama.I on se njoj osmjehne. Na trenutak si me zabnnula. Taj tvoj momi vjerojatno je teak dobrih deset funti.Izmjerili su ga na kuhinjskoj vagi i uvjerili se da je u pravu. Spenccrov sin bio je teak deset funti i sedamunci. Doktor ga je zatim vratio majci, koja mu se opet nasmijeila. On je bio dar koji je dobila ravno izBojih ruku i upravo tako ga je i nazvala. Zcbediah. Boji dar. Bilo je to snano ime za snano dijcte, rodenoiz ljubavi koju je toliko dugo darivala njegovom ocu.Doktor je ostao jo malo dok su ona i beba smireno spavali. Svi su se oni toga dana namuili, a osobitoCrvstal. Tiho je napustio sobu i zatekao Hiroko samu u dncvnoj sobi. Ponudila ga je alicom aja koji sepuio i on je, nakon trenutka oklijevanja, prihvati. ak i sada mu je bilo teko s njom razgovarati, ali togadana stekla je njegovo potovanje i na neki udan nain bilo mu jc ao to se to nije ranije dogodilo.Danas ste mi mnogo pomogli, gospodo Wcbster pone on oprezno, a ona se osmjchne. Njezina mudrost

  premaivala jc njezine godine. ivot joj nijc bio lak, ali donio joj jc mnogo blagoslova, zahvaljujuinjezinom muu i Crvstali.

  Hvala vam. Stidljivo mu se osmjehnula. Prije polaska se sveano rukovao s njom. Nije to bio oprotaj, zato je bilo prekasno. Ali bio je to prvi korak prema prihvaanju.Slijedeeg jutra kada je doao u ordinaciju ispriao je o ovome bolniarki. Bilo im je potrebno dcset godinada joj konano oproste to to je Japanka i da shvate da je Hiroko Webster bila dobra ena. Primijetila je da jeljudi nakon ovoga drukije gledaju, a kada je jednog dana ula u prodavaonicu s Jane, ena na blagajni seosmjehnula i pozdravila je, premda ju je prolih desct godina utke usluivala.Crystalina beba je dobro napredovala; bila je zdrava i jaka. I ona se zadivljujue brzo oporavila. Kada jenapunio mjesec dana krstili su ga u crkvi u kojoj se udala njezina sestra. Dobio je ime Zebediah Tad Wyatt ikrsni kumovi su mu bili Boyd i Hiroko Webster. Poslije slube Crystal je dozvolila maloj Jane da ga uzme.Borila se da izie na kraj s teinom usnulc bebe, to je sve natjeralo na smijeh, a zatim se zabrinuto namrtilai pogledala ih. Postavila je Crystali pitanje koje joj je natjeralo suze na oi.Tko e mu biti tata?

  Crvstal je potiskivala suze glcdajui je kako dri Spencerovo dijete. Izgleda da e imati samo mene. A toznai da emo ga svi morati malo vie voliti. Pitala se da li e joj Zeb jednog dana postaviti isto pitanje.Mogu li mu ja biti teta?Svakako. Suze su klizile niz Crvstaline obrazc dok ih je oboje ljubila. Teta Jane. Mnogo e te voljeti kada

  malo odraste. Djevojica je bila zadovoljna dok je vraala Zebediaha Wyatta njegovoj majci.

  40etiri dana nakon Dana Zahvalnosli, 26. studenog 1956, Zebediah je proslavio svoj prvi rodendan. IngridBergman je te godine snimila Anastasiu kala se oporavila od skandala kakvog je Crystal jedva uspjelaizbjci, pa je zbog toga bila presrctna. Ona nije bila slavna kao veska glumica, ali nakon prologodinjegsudenja za ubojstvo, sigurno bi postala predmet novog skandala i bilo joj je strano drago to se to nijedogodilo.Crystal je sama ispekla Zebu tortu, a on je sretno hihotao dok je obje ruke zaranjao u nju, nakon ega joj jeJane morala pomoi da ga opere. Imala je osam godina i oboavala je maloga. Bio je njezin najdrai prijatelju igri.Hiroko su polako, utke prihvaali ljudi koji su je deset godina izbjegavali. Meutim, Jane je i dalje plaalaceh roditeljske hrabrosti, jer ju je veina djece s kojom je ila u kolu zadirkivala i nazivala mjeankom. UzHiroko uila se pratanju i strpljenju. Vodila je Zeba sa sobom gdje god bi ila ranem te na taj nainneizmjerno pomagala Crvstal, koja je imala pune ruke posla nadgledajui sve na imanju, a ponekad je ak isama radila u polju. Ran je lijepo napredovao, pa je prodala manji komad zemlje kako bi uvela novapoboljanja. Ali ve tada joj je postalo jasno da joj on nee donositi neku veliku zaradu, ve samo osiguravatigoli ivot. Najvie to je mogla postii bilo je da ran sam sebe izdrava i njoj i Zebu omogui ononajosnovnije. Nikada se nee obogatiti, niti moi sebi priutiti neki sitni luksuz, zbog ega je ve mjesecimabila zabrinuta.Shvatila je da Websterovi ive od danas do sutra tako da ih je oslobodila plaanja najma, ali isto kao i ran, ipumpna stanica jedva je pokrivala izdatke. A sada je trebalo misliti i na Zeba. Znala je da e se uskoro morati

 • zaposlili i poeti odvajati poneto novca na stranu za njegovu budunost. Takoer je znala da nee prodatiran. Jo se uvijek sjeala oevih rijei da ne prodaje ran i ona to nije namjeravala uiniti bez obzira na toto se dogodilo. To jc bio njezin i Zebov dom, a sada i dom Wcbslcrovih.Kada bi je Spencer nazvao nije mu spominjala brige koje su je morile. I dalje ju je s vrcmena na vrijemezvao, ali ona se plaila da u pozadini ne uje djeji glas, pa je brzo prekidala. Zvao je sve rjede. Za njega jeuti njezin glas bilo muenje, jer mu je jasno i glasno rekla da ga ne eli vidjcti. Uasavala se i od samepomisli da bi mogao sresti Zeba ako se vrati, a to jc bila tajna koju je odluila uvali uz cijenu vlastitogivota. Znala je da Spenceru dobro ide, ak je jednom o njemu itala u Timeu, a povremeno ak i u lokalnimnovinama.U proljce 1957, zemlja je doivljavala ekonomski procvat, to nije imalo ba nikakve veze s Crvstalinimivotom i ona je shvatila da e uskoro morati ncto poduzcti. Zima je bila teka i sada vie nije moglazatvarati oi pred neminovnou. Morala je pronai posao kako bi zaradila dodatni novac.Zeb je imao osamnaest mjeseci i posvuda je trao za Jane. Jedva je ekao da se vrati iz kole. Jednogsvibanjskog poslijepodneva ona i Hiroko su ile za njima pranjavim putem koji se protezao kroz vinograd.Prole noi, nakon nekoliko mjeseci konano je donijela odluku. To je bilo jedino to je znala raditi. Nadalase da je nakon dvije godine skandal pao u zaborav. Znala je da se mora vratiti u Hoolvvvood pokuati jojednom. Hiroko ju je tuno pogledala kada joj je priopila svoju odluku. Oduvijek se pitala hoe li se Crvstalikada tamo vratiti. Tako da je to sada nije mnogo iznenadilo. Mislila je da e im srce prepui ako ona ode, amogla bi i prodati ran. Medutim, Crvstal ih je pourila razuvjeriti njihovih slutnji, to su dokazale i njezineslijedee rijei koje su Hiroko jednostavno razoruale.elim Zeba ostaviti ovdje s vama. Promatrala ga je kako prati Jane, kako ona hihoe, a on se smije od sveg

  srca to je njegovu majku dirnulo u srce. Svakog trenutka, svakoga dana, podsjeao ju je na svoga oca.Otii e u Los Angeles bez njega? Hiroko nije mogla vjerovati svojim uima.

  Moram. Zna to se dogodilo Ingrid Bergman. Mogle bi proi godine prije no to mi dopuste da se vratim nafilm. Moda mi to ionako nee dozvoliti. Ali vrijedi pokuati. To je jedino to znam raditi. I znala je da bibila dobra. Vidjela je jedan od svojih filmova prole godine, jer ju je zanimalo vidjcti se na ekranu. Premdatoga nije bila svjesna, dvadeset pet godina resilo je njezinu ljepotu zrelou. Te godine je trcbala napunitidvadeset estu, a imala je i dijete o kojem je trebalo misliti. Ovo je bilo pravo vrijeme da se vrati, prije no tojo vie ostari i potpuno padne u zaborav. Namjerno je prekinula sve veze s tamonjim svijetom i sada jemorala krenuti iz poetka. Ali ovaj puta e se probijati svojim radom, a ne uz pomo ovjeka kakav je bioErnie. Nikada vie nee prihvatiti niiju uslugu. Tu lekciju je dobro nauila. Hiroko je istu veer priopilasvome muu da je Crvstal odluila otii, ni on nije bio nita manje zauen od nje.I Zeba e ostaviti s nama? Hiroko kimnu, a Boyda to vrlo dirne. To je bio najvei znak povjerenja koje je

  imala u njih. Znali su kako je oajniki Crvstal voljela svoga sina, tako da je u lipnju, cijeli tjedan provelaplaui prije no to ga je ostavila. Znala je da to mora uiniti premda joj se srce kidalo od bola, to je bilo zanjegovo dobro. Bolje sada nego deset godina kasnije, jer tada bi za nju ve bilo previe kasno. Premaholivudskim mjerilima, ona nije postajala mlaa.to ako me zaboravi? tiho je plakala pred svojom prijateIjicom, dok ju je Hiroko promatrala kako se muito ga mora ostaviti. Pitala se ak da li e uope biti u stanju to i napraviti.Ali jednog vedrog lipanjskog dana, poljubila ga je posljednji put i dugo ostala stajati na trijemu na jutarnjemsuncu, obuhvaajui pogledom svoju zemlju, osjeajui isti gr u srcu koji bi uvijek osjetila kada bipogledala zemlju koju joj je ostavio otac. Privila je Zeba na grudi i udisala slatki miris njegova tijela, a zatimga je priguujui jecaje predala Hiroki.Pazi na njega... Zaplakao je i pruio ruice prema njoj. Od roenja se nije odvajao od nje ni na jedan sat. A

  sada ga je ostavljala. Obeala je da e se vratiti im bude mogla, ali financije joj nee dozvoljavati da estodolazi.Boyd ju je odvezao u grad i ispratio na autobus. Okrenula se i zagrlila ga, oiju punih suza. Pazite na mojubebu...Ne brini za njega. uvaj se. Nije mogao zaboraviti na nevolje koje su je tamo snale proli put, premda je

  sada bila starija i mudrija.Jedan dan se zadrala u San Franciscu kako bi kupila odjeu, paljivo vodei rauna koliko troi. Morala jedobro rasporediti ono malo novaca to je imala, a sada je i lono znala to joj treba. Kupila je haljine koje suisticale njezin slas, a nisu bile vulgarne, tek pri kupovini shvativi koliko jc smravila radei na ranu. Utrapericama o tome uope nijc razmiljala, ali sada je jasno vidjcla koliko se stanjila zbog ega su joj nogepostalc samo jo due, struk tanji, a grudi punije. Kupila je eire koji su isticali njezino lice i cipele svisokim potpeticama u kojima je jedva hodala. Svratila je i do Harryja i Pearl te veerala s njima. Pjevala imje tu veer u restoranu, tek da vidi kako e sc osjeati u znak sjeanja na stara vremena i sama se iznenadivi

 • da jo uvijek to zna raditi. Ali klub ju je podsjetio na Spcncera i onu no kada ju je pronaao neposrednonakon zaruka. Svuda ju je sve podsjealo na njega. Jedino se nadala da je L.A. nee podsjeati na Ernia.Slijedeeg dana stigla je u Hoolywood u kojem je se vie nitko nije sjeao. Nitko na nju nije obratio panjudok je uzimala sobu u jeftinom hotelu. Bila je samo jcdna od mnogobrojnih lijepih djevojaka koje dolaze uBljetavi grad da ih netko otkrije.Priekala je jedan dan, da se malo prilagodi i dvaput je nazvala kuu. Zeb je bio dobro, dobro je jco, jednomje ak otiao do velike kue da je trai, ali ga je Jane pratila i vratila natrag; Hiroko ju je uvjeravala da nijenimalo tuan. Slijedecg jutra je drhtavim prstima okrenula broj agenta kojeg je upoznala prije mnogogodina. Prolo je pet godina od njezinog prvog dolaska u L.A. s Pearl, ali ovaj put je znala to radi. Zakazaojoj je sastanak za isto poslijepodne; bio je otvoren.Ako eli istinu, nisam te mogao izvrgnuti ruglu.Zato? Oi su joj bile irom otvorene i tune, ali i dalje je ostavljala ovjeka bez daha kada bi je pogledao.

  Kakva sramota, ali to je bila istina. Nije je mogao iskoristiti.Ubila si momka. Ovo je smijcan grad. Svatko bi svakome zabio no u lea, a za moral brinu kao za lanjski

  snijeg. Ali kada se postavi pitanje moralne klauzule u njihovim ugovorima, studiji trae djevice. ele da sviostanu isti i da se primjerno vladaju. Ne moe biti iaena, luda, niti se pohotno ponaati. Ako doe snekim u sukob, spetlja se s neijom enom, ako ubije nekogakoga Bog zabranjuje da ubije, sve je gotovo. Posluaj moj savijet, srce, vrati se tamo gdje si provela ovedvije godine i zaboravi na ovo.Ono to joj je rekao bilo jc jednostavno i istinito tako da je ak poela razmiljati o tome da ga poslua.Meutim, imala je novaca da ostane barem dva mjeseca i jo nije bila spremna odustati. Slijedeeg tjednaobila je jo tri agenta i svi su joj oni isto ponovili, premda na neto tananiji nain. Ipak, poruka je bila ista.Njezina karijera u Hoolywoodu bila je zapeaena. Priznali su da su njezina dva posljednja filma bila dobra ida je imala straan glas, te da su je voljeli svi reiseri s kojima je radila, ali unato svemu tome, nijedanstudio je nije elio.Dva tjedna nakon dolaska, jednog tekog sunanog dana, sjedila je u restoranu i pila limunadu kada je vidjelaglumca s kojim je glumila u jednom filmu. Zagledao se u nju iz daljine, a onda joj se lagano pribliio.Crvstal, jesi li to ti? kimnula je, skinula eir i nasmijeila se. Bio je ljubazan, premda slavan i s njim je bilo

  lijepo raditi. Da. Barem mislim da jesam. Kako si, Lou?Dobro. Gdje si, do avola, bila cijelo ovo vrijeme?Nestala sam odavde. Oboje su znali zato, ali on ipak nije spomenuo ni suenje ni Ernievo ubojstvo.to radi ovdje? Snima li? Nije uo da se vratila u grad, nita o njoj nije proitao u vijestima, ali premda

  nikada nisu bili osobito bliski, ona mu se sviala. Od samog poetka mu je bilo ao to joj jc sve krenulonaopako. Bila je pravi profesionalac i oduvijek je mislio da e jednog dana postati velika zvijezda. To je,.uostalom, mislio i Ernie.Nasmijala se i odmahnula glavom. Ne, ne radim. Tupo ga je pogledala i rekla. Nitko za mene ne eliuti.Deki ovdje igraju otro. 1 on je imao problema zbog glasina da je homoseksualac. Morao se ak oeniti

  sestrom svoga ljubavnika. Sad je sve opet bilo u redu. Nitko u Hoolywoodu nije bio spreman prihvatitiistinu. Morao si igrati prema njihovim pravilima ili odustati. Tko ti je agent?Ista pria.Sranje. On se spusti na praznu stolicu, alei to joj ne moe pomoi, a onda mu neto pade na pamet. Da li

  si bila kod nekog reisera? To ponekad upali. Ako te oni ele, znaju zavrnuti po koju pravu ruku i prestomagic, telefon zazvoni i ti ve radi.Ona opet odmahne glavom. Mislim da u mom sluaju to ne bi bilo ba tako jednostavno.Reci mi gdje si odsjcla? Ona mu ree, a on to narvlja na salveti. Ne poduzimaj nita. Nc mii se. Pozvatu te. Strano ju je saaljevao dok se udaljavao, znao je koliko je to kakljiva stvar, ali ona nije oekivala dae joj pomoi, nije ak oekivala ni da e je nazvati.Dva tjedna kasnije kada je ve iscrpla sve mogunosti osim one da odustane, jer uz sve to jo je i stranoeznula za Zebom; zazvonio je telefon u njezinoj zaguljivoj hotelskoj sobi. Bio je kasni srpanj i ona je bilaspremna sve zaboraviti i vratiti se kui. Nije imalo svrhe ostati i u kolovozu. Kada se javila, zaula je Louovglas...

  Crvstal, ima li olovku? Zapii ovo. Izdiktirao joj je dva imena, jedan je bio reiser, a drugi poznatiproducent. Obojica su pravili filmove koji su dobivali Akademijine nagrade, tako da mu se gotovo nasmijalato joj je uope predloio da ih pozove. Sluaj, razgovarao sam s obojicom, oni su silni momci. Reiser nijeznao da li e moi neto uiniti za tebe, ali voljan je pokuati. Medutim, Brian Ford mi je rekao da sepobrinem da ga svakako nazove.

 • Ne znam, Lou. Mislim da sam ve odustala, ali u svakom sluaju hvala.A sada me dobro posluaj primijetila je da se iznervirao. Ako ih ne nazove, mene e osramotiti. Rekao

  sam im da ti je jako stalo da ponovo pone raditi. Je li to tono ili ne?Je... ali... znaju li oni za sudenje?ali se? Tuno se nasmijao. esnaestoro ljudi mu je reklo da je poalje do davola. I te kako su znali. Svi su

  znali. Ti samo lijepo nazovi. to moe izgubiti? Bio je u pravu, tako da je obojicu pozvala slijedeeg jutra.Frank Williams je bio iskren, rekao joj je da su joj anse da nae posao minimalne, ali se ponudio da napravinovi probni snimak s njom, pa ako bude valjao moe ga iskoristiti. Odluila je da prvo to napravi, tako da jeproducenta nazvala tek kada ga je dobila.Prvi probni snimak koji su napravili bio je slab, bila je nervozna i imala je osjeaj da je zaboravila sve to jenekada znala. Ali Frank je navaljivao da naprave jo jedan, a taj novi je bio mnogo bolji. Kritiki ga jeodgledao zajedno s njom i upozorio je na napravljene greke. Znala je da bi opet morala uzeti instruktora, aliza to nijeimala novaca. Pitala se da li uope vrijcdi pozvati Briana Forda. Probni snimak nije bio nita osobito, bila jeumorna i bilo joj je strano vrue, a za njom se vukla runa prolost. Ali ipak ga je nazvala i to samo zbogLoua kako njegov trud ne bi bio uzaludan. Ovako e mu barem moi rei da je pokuala prije no to se vratikui na ran k svom malenom. Gotovo da joj je bilo drago to niie uspjela. Vie nije mogla podnositirazdvojenost od njega.Sekretarica Briana Forda zakazala joj je sastanak za slijedee poslijepodne razgovarala je s njom kao da znao kome je rije. Sutradan je Crvstal uzcla taksi i krenula prema njegovom uredu. Bio je u sjevernom djeluHoolywooda i ona je stalno nervozno pogledavala u taksimetar. Zaboravila je koliko je skupo voziti setaksijem. U gradu je bila ve tono pct tjedana, a njezina mrava zaliha brzo se stanjivala. Bilo je dana kadase ak plaila jesti, a gotovo nikad i nije bila gladna zbog silne vruine i zbog toga to joj je Zeb tolikoncdostajao.Sekretarica ju je zamolila da prieka, a njoj se nakon mnekog vremena uinilo da je prola vjenost, ali ju jena kraju ipak pustila unutra. Crvstal je na sebi imala bijelu haljinu s dubokim prorezom na uskoj suknji, asvoju plalinastu kosu je prije polaska etkala dok nije poela sjati; nije je pokupila ve ju je pustila da jojslobodno pada niz lea kao to je to nekada ljeti kao dijete inila. Na nogama je imala bijcle sandale visokihpotpetica, a na rukama rukavice, meutim, gotovo da se uope nije naminkala. Bilo joj je ve dostaoblaenja i pretvaranja da je neto drugo. eljela je otii kui i navui traperice; ovo je biia zadnja stanica.Htjela je to to prije obaviti i krenuti natrag, tako da se poneto od toga naziralo i u njezinim oima kada ju jesekretarica propustila u Fordov ured. Bila je to velika, divno uredena prostorija. Na jednoj polici bili suporedani sve sami Oscari, drugi zid zauzimao je kamin, a u prostoriji je bio jo i ogromni stakleni stol; pod jebio prekriven debelim sivim sagom. Dok ju je promatrao kako prelazi preko sobe, njoj je postalo jasno dapred sobom ima jednog monog ovjeka snjeno bijele kose i prodornih plavih oiju, a kada je ustao, bila jepred pravim gorostasom. Bio je visok najmanje est i po stopa i imao je dubok melodian glas. Davno je bioglumac. Ali rano je zakljuio da ga vie zanimaju neke druge stvari nego uenje replika. S dvadeset petgodina postao je reiser, a deset godina kasnije ve je bio producent vodeih filmova. Danas u pedeset petoj,za sobom jeimao dva desetljea filmske povijesti. Godinama je ve pravio dobre filmove i svi su ga potovali. Crvstal jei te kako bila svjesna koliku joj je ast ukazao to ju je uope primio, to je samo pokazivalo koliko jepotovao i volio Loua.Nonalantno joj se osmjehnuo, ponudio je da sjedne, ponudio je cigaretom koju je ona odbila, a zatim je samzapalio te poeo je promatrati prethodno zakiljivi. Izgledao je kao da mu nije mjesto za tim radnim stolom ida bude producent ve da jae ili da eta poljima kao to je to inio njezin otac. Nije bio ni slatkorjeiv nionako napadno pristojan kao pokojni Ernesto Salvatore. Ovaj ovjek je bio dostojanstven i utjccajan.Lou mi je rckao da ti nije bilo lako od kada si se vratila. Ona kimnu, pokraj njega nije bila ak ni nervozna.

  Toliko ju je podsjeao na oca.Pa, to sam na neki nain i oekivala. Oboje su znali zato, ali on je bio dovoljno pristojan da to ne spomene.Nisi imala sree? Zamirio je na trenutak jer mu je u oi uao dim vlastite cigarcte, a ona odmahne glavom.Ne. Sutra se vraam kui.teta. Smislio sam neto za tebe. Nije bila ak ni naisto da li joj je stalo. Ako ovdjc bilo to pone raditi,

  morat e se na due vrijeme odvojiti od Zeba, a ve je zakljuila da to nipoto nije eljela. Upravopripremamo novi film. Volio bih ubaciti malu ulogu za tebe. Tek toliko da opet okvasi noge. Nita veliko.Ali to bi nam omoguilo da izvidimo teren.Je li to film za neki studio? Ve se osvjedoila da joj oni nee vie dati posla, bez obzira na to koliko

  minimalna bila uloga, ali on je odmahnuo glavom. Frank Williams mu je ve pokazao njezin probni snimak i

 • njemu se sviao.Ne, ovaj snimam za nezavisne. Oni e ga, dakako, za nas distribuirati. Ali ne mogu utjecati na to tko glumi

  u njemu. Mislio je ak da joj predloi da promijeni ime, ali ni to nije bilo rjeenje, a i nije elio. Bez obzirana to to uinila, Crystal Wyatt je poela stjecati slavu kao dobra glumica. Da li bi o tome razmislila?Neemo poeti prije rujna.Da li ete traiti da s vama potpiem ugovor? Osmjehnuo se i opet odmahnuo glavom. Samo za ovaj film.

  Ja nisam robovlasnik. Shvatila je da mu je poznata njezina odiseja s Erniem, pa ipak je bio voljan da joj daposao. Odjednom ju je preplavio val zahvalnosti, te je dola u iskuenje da pokua.Mogu li malo razmisliti? Meutim, obojc su znali da joj je to jedina ansa. Nije se pretvarala pred njim,

  jednostavno je eljela biti naisto da li se isplati opet ostaviti eba.Rukovao se s njom i ispratio je; cijelo vrijeme se u njegovom drutvu vrlo ugodno osjeala. Lou je bio upravu. Brian Ford je bio dbbar ovjck koji joj je otkrinuo vrata za povratak na film. Cijelu no je razmiljalao tome, a ujutro ga je pozvala i prihvatila ponudu. Bio je zadovoljan i rekao joj da e joj poslati ugovor iscenarij.Ncka ti advokat prcgleda ugovor. Koliko sc samo razlikovao od Ernia. Na snimanje ne mora doi prije

  pctnaestog rujna. To jc bila najljcpa vijcst tog tjedna. Moi e kod kue provesti cijeli kolozoz i pola rujnasa Zebom. Nazvala je Loua i zahvalila mu, a on joj je dao ime njegovog advokata koji se brinuo ougovorima. Tog je poslijepodneva odletjela kui, jer je prethodno ostavila svoju adresu Fordovoj sekretarici.Naveer je ve bila u autobusu na putu prema dolini. Nikako nijc mogla prcstati misliti na ljubaznost BrianaForda; dok je tu vecr sjedila u kuhinji drei u naruju svog maliana, osmjehnula se u sebi. Upalilo je!Uspjela je! Ali najbolje od svega bilo je to to je opet bila kod kue s njim. Svih est tjedana provela je jureise i igrajui se s njim, ne ostavljajui ga due od nekoliko trenutaka.Boyd i Hiroko bili su uvjereni zbog onoga to joj se dogodilo, a est tjedana kasnije opet je odletjela na jug.Uloga je bila mala, ali Ford se pobrinuo da bude dobra. elio je da uspije. Smatrao je da je talentirana, a isviala mu se.Privlailo ju je potcnje kojim je odisala, otvorenost, toplina i neka nenametljiva hrabrost rodena iz tekihtrenutaka kroz koje je prola. Bio je to bogati dodatak njezinoj Ijepoti koji je otjelovljavao njezinu glumu.Kada je nakon svakog dana pregledavao snimljeni materijal, uvjerio se da je kao i obino bio u pravu. Bila jedobra. ak odlina. Nakon ovog ponudio joj je ulogu u jo jednom filmu i do Boia, kada se vratila kuiZebu, imala je ve dovoljno novaca da im svima kupi pristojne darove. Morala se odmah vratiti natrag i svedo oujka naporno je radila za njega, ali ovaj drugi film bio je odlian i kada se pojavio u dvoranama,kritiari su je obasuli pohvalama. Prolost je odjednom bila zaboravljena. Opet je bila njihova miljenica,samo ovaj puta razlozi za to su bili pravi. Bila je dobra glumica koja se pojavljivala u dobrim filmovima,koje je pravio jedan od najutjecajnijih producenata u Hoolywoodu. Nita od ovoga to je sada radila nije bilonepoteno, nitko je ni na tonije primoravao, nikakvim ncstabilnim nagodbama, nikakvo podzemlje. Duh Ernia Salvatore konano jenestao, a Crvstal Wyatt ne samo da je preivjela, ve je izasla kao pobjednik.Spencer je otiao pogledati njezin drugi film sam jedne veeri u Washingtonu i iznenadio se kada ju je vidiona ekranu. Ve je mjesecima nije zvao i nije nita znao o tome dase opet poela baviti glumom. Sjedio je izurio u ekran, dok mu je tupa bol parala srce. Slijedeeg jutra ju je pokuao nazvati. Medutim, nitko nijepodigao slualicu, a nije imao pojma kako da je pronae u Hoolywoodu. Ionako je nije imalo smisla zvati.Posljednji put kada je s njom razgovarao bila je sasvim jasna. Nije eljela da je vie zove. ivot mu je bioispunjen. Bio je senatorov najvaniji pomonik i odluio je da se ne kandidira za Kongres.Bio je poetak, 1959. godine i Crvstal je upravo poinjala snimati novi film. Imala je svoj stan i prvi put seosjeala sigurnom u svom poslu. Sada su se svi studiji otimali za nju, ali njoj se vie svialo ostati nezavisnai raditi za Briana Forda. To ju je malo ograniavalo, ali svidala joj se kvaliteta filmova koje je on snimao, a imnogo toga ju je nauio. Takoder je dobro zaraivala. Povremeno ju jc izvodio na veere i postali su dobriprijatelji, ali nikada nije zatraio od nje nita to ona nije eljela ponuditi. ivjela je samo za svoje dijete.Svaku veer ula se sa Zebom i jedva je ekala da se u pauzama izmcu filmova vrati kui.Jedne noi je izala na veeru s Brianom kod Chasena kada ju je iznenada uz osmijeh pitao: Zato stalnotri natrag na sjever? Pretpostavio je da se radi o nekom mukarcu, jer se do sada nije ni s kim spetljala, aliona se osmjehnula i malo zastala prije no to mu je odgovorila. Znala je da mu moe vjerovati, a poto seosjeala ncobino razgovorljivom, otkrila mu je tajnu.Zbog mog rana i mog sina. ivi tamo s mojim starim prijateljima dok ja radim. Brian Ford se namrtio i

  tiim glasom je upitao.Crvstal, da li si ikada bila udana? Odmahnula je glavom, nije ni mislio da je. To da nikom nikada nisi

  rekla. Sjeti se to su uinili Ingrid Bergman. Isprait e te iz ovog grada takvom brzinom da nee ni znati to

 • ti se ogodilo.Znam. Uzdahnula je. Zato ga i ostavljam tamo. Ubojstvo su, oigledno, jo i tolerirali, ali ne i vanbranu

  djecu.Koliko je star? Probudila je njegovu znatielju, zanimalo ga je ije je to dijete. Moda je zbog toga ubila

  Ernia, moda je toimalo neke veze s djetetom. Nikada je o tom dogadaju nita nije pitao, pa nee ni sada, ali upravo mu je tamisao pala na pamet, dok mu je ona odgovarala na postavljeno pitanje.Ima dvije i pol godine. Ernie je bio mrtav ve tri i po godine, tako da je dobio odgovor na ono to ga je

  zanimalo.Znai nije Erniev.Blagi boe, ne! Nasmijala se. Prije bih se ubila nego rodila njegovo dijete.

  I on se osmjehnuo. Ne mogu rei da se ne slaem s tobom. Oduvijek mi je bilo ao to si se spetljala s njim.Netko ga je trebao ubiti mnogo prije od tcbe.Nisam ga ja ubila rekla je to tiho, gledajui ga ravno u oi. Ali jeina nam je ansa bila da sve predstavimo

  kao samoobranu. Nije bilo svjedoka koji su me vidjeli da sam napustila kuu u Malibuu, niti kada sam dolakui. A policija je rekla da sam imala i motiv i priliku. U to vrijeme smo iskoristili jedinu moguu ansu. Ipobijedili. Mislim da je to sada jedino vano. Osim to su ljudi i dalje mislili da je ubila ovjeka i to ju je toboljelo. U njihovim je oima ona bila ubojica. Dok je sada o tome razmiljala, shvatila je da je pravo udoto uope opet radi. Podigla je pogled prema njemu i njeno se osmjehnula, pogledom izraavajuipotovanje koje je prema njemu pokazivala. Hvala ti to si imao povjerenja u mene. Strano mnogo si menauio.Takve stvari uvijek djeluju dvosmjerno. Opet se zapitao tko li je bio otac. Da li djeakov otac ivi s tobom

  na ranu? Pretpostavio je da se zbog toga uvijek odmah nakon filma vraala natrag, ne samo zbog djeteta,ve i zbog njegovog oca.Medutim, ona samo nijemo odmahne glavom. Pomirila se s tim. Bila je u pravu kada ga je pustila da ode.Uvijek bi joj bilo drago kada bi ula neto o Spencerovom napredovanju. Otiao je iz njezinog ivota, ali ezato do kraja svog ivota imati Zeba. On je bio osobiti dar... mali dar kojeg je dobila od Boga. Njegov jeotac otiao prije no to se rodio. On ni ne zna da ima sina.Brian ju je dugo netremice promatrao, osjetivi kako njegovo potovanje prema njoj sve vie raste. Nije tibilo lako. Osmjehnula se. alila je zbog nekih stvari u svom ivotu, ali nijednom nije poalila to je rodilatog maliana. Zatim su priali o njezinom novom filmu. On je za nju imao i drugih planova, to joj jenagovijestio dok je plaao raun. Uskoro emo ti nabaviti i Oscara. Meutim, ona nije umirala za njim. Opetje postala zvijezda i toovaj put zaista velika. Ljudi su je svuda prepoznavali 1 esto joj, kada bi izala, traili autograme. Vidjela jeda je prepoznaju i sada dok se vraala na ran, ali u tim prilikama uvijek se drala posve povueno ineupadljivo. Nije eljela da ikada saznaju za Zeba i da to procuri u novine.Brian ju jc izveo jo nekoliko puta nakon toga, a kada su zavrili film, priredio je veliki prijem. Pozvao jenekoliko prijattlja da ostanu nakon prijema, a meu njima je bila i Crvstal. Dok su promatrali izlazak sunca,na patiu im je bio posluen meksikanski doruak, a on joj je tiho priao o svojim sinovima. Obojica supoginuli u ratu, to je bitno poremetilo odnose izmedu njega i njegove ene. Na kraju su se razveli i ona sevratila u New York. Povjerio se Crvstali da mu je to nepovralno promijenilo ivot. Nije imao elju da se opeteni, a sada je razumijela i zato je odbio kada ga je pozvala na ran. Znao je za Zeba tako da od njega nijeimala to kriti, a nije s njim odravala ni ljubavnu vezu, jednostavno je htjela da bude ljubazna premaprijatelju. Meutim, za njega bi bilo previe bolno da vidi njezinog sina. Objasnio joj je da vie uope ne volibiti u blizini djece, previe su ga podsjeala na njegove sinove. Oboje su platili visoku cijenu za ono to supostigli u ivotu to im je samo davalo odreenu ozbiljnost. To se oitovalo u kvaliteti filmova koje jesnimao i u nainu na koji je Crvstal igrala svoje uloge.Ostali su satima priati i kada su svi ve otili, odvezao ju je kui. Za nekoliko dana trebala se vratiti na ran.Planirala je tamo ostati preko ljeta i opet poeti snimanje u jesen. Prvi put e raditi s drugim reiserom.Meutim, on ju je poticao da prihvati tu ulogu, uvjeravajui je da e joj promjena dobro doi. Nakon togaplanirao je jedan novi projekt s njom. Sve je govorilo u prilog tome da e jo mnogo godina zajedno raditi.Kada su stigli do njezinog stana, pozvala ga je da se uspne, ali on je odbio rekavi da je umoran nakonneprospavane noi. Odvezao se, ali ju je zato nazvao kasno poslijepodne. Pitao ju je da li bi veerala s njimprije no to ode iz grada, a nju je dirnula njegova panja.Otili su u jedan restoran u Glendaleu, a kada su se smjestili za jedan mirni stol u pozadini i dok ju je utkepromatrao, Crvstal se uinilo da je tuan. Pitala se to li ga to mui i jako se iznenadila kada je svojomogromnom rukom dohvatio njezinu.

 • Ne znam kako da ti ovo kaem. Dugo sam razmiljao i sve mi nekako izgleda glupo. 1 dalje se pitala to gamui dok ju je draoza ruku, pa mu se toplo osmjehnula. Bio joj je vrlo drag. Imao je pedeset sedam godina, a ona e toga Ijeta naranu napuniti dvadeset osam, pa je zbog toga bila dirnuta injenicom da on cijeni njezino prijateljstvo.Volio bih da odreeno vrijeme provedem s tobom kada se vrati. Bit e mi udno da te gledam kako radi snekim drugim ovaj put. Nedostajat e mi.Nasmijeila se. Svakako u nai vrcmena za tebe. Neu dugo biti odsutna. Osim toga, ve u sijenjupoinjemo raditi na tvom novom filmu. Bilo mu je jasno da nije shvatila to joj je govorio.Hou rei da bih volio otii s tobom nekamo na nekoliko dana. Zaueno ga je pogledala. Nikada joj ranije

  nije nita slino rekao. Ti si prva ena s kojom sam nakon dugo vremena stvarno razgovarao. I sam se udiolo joj je rekao za svoje sinove. Posljednjih godina nikome to nije spominjao. Slobodno vrijcme je uglavnomprovodio sam, ureujui vrt, itajui, odlazei u duge etnje, razraujui nove ideje i itajui scenarije zabudue produkcije. Usred holivudskog kaosa, on je bio vrst, smireni, usamljeni ovjek kojeg su resili pameti dostojanstvo to ga je izdvajalo od ostalih.Da li bi volio doi na ran? opet ga je pozvala, kao i prije toliko vremena. Ovaj puta se pitala to bi se

  dogodilo ako doe. Ali on se samo nasmijeio i odmahnuo glavom.To je tvoje svetilite. Ne elim ti smetati. Moemo otii nekamo kada se vrati. A to e biti onda? Da li e

  ostati prijatelji? Pomalo ju je sve to brinulo, ali dok su se vraali prema njezinom stanu, uspio ju jerazuvjeriti. Nije traio gotovo nita osim onoga to je ve imao. Ne kaem da sam zaljubljen u tebe, Crvstal.Nisam. Mislim da nikada vie neu moi biti zaljubljen. Sve je to za mene prolost. Sada vodim miran ivotosmjehnuo joj se dok su se vozili kroz no. Ne elim djecu, brak, obaveze, lai. elim samo prijateljicu skojom u moi razgovarati, hekoga tko e ponekad biti pokraj mene, ali ne cijelo vrijeme. Doista ne elimnita vie od toga, a ponekad mi se ini da i ti premda si tako mlada, eli iste stvari. eli naporno raditi,uspjeti i na kraju se vratiti svome ranu. Jesam li u pravu? Ona kimnu. Dobro ju je poznavao.Da, u pravu si. Ve sam dobila sve to sam eljela u ivotu. ovjeka kojega sam voljela vie od svega,

  uspjeh... i sada Zeba. Meni je dovoljno. A za sve je to debelo platila.Ne, nije ti dovoljno. Jednog bih te dana volio vidjeti s nekim do koga ti je stalo. Ali trenutno sam sebian

  osmjehnuo se, ibilo bi mi drago kada bi pristala da malo vremena provede s jednim starcem. Nasmijala se kada ga je ulakako sebe naziva. Izgledao je dvadeset godina mladi nego to je u doista bio, ili barem najmanje deset. Vodioje rauna o sebi. Igrao je tenis, dosta plivao, rijetko kad dugo naveer vani ostajao i nikada nije lumpovao.Nikada nije ula da se zabavlja s bilo kojom starletom ili nekom poznatijom zvijezdom. Sumnjala je da je onupravo onakav kakav je izgledao, vrlo uspjean, radin i strano dobar. Kada se vraa?Odmah nakon Dana rada. Neposredno poslije poet e raditi na novom filmu i on je bio zadovoljan. Bio je

  voljan tako dugo ekati i uope nije je elio posjetiti na ranu u dolini.Kada je otila nazvao ju je nekoliko puta to ljeto, poslao joj nekoliko knjiga za koje je mislio da bi joj semogle sviati i predivan novi kaubojski eir za roendan. Te je godine napunila dvadeset osam godina iroendan je proslavila s Boydom i Hiroko na ranu. S vremena na vrijeme pomislila je na Briana, toliko serazlikovao od mukaraca s kojima je ranije bila. U njihovom odnosu nije bilo strasti, vatre, nita od onebolne ljubavi koja je spajala nju i Spencera, nita od runoe koju je Ernie unio u njezin ivot, nikakvihdijamantnih narukvica, krznenih ogrtaa. Samo kaubojski eir i dobre knjige, te rijetka pisma koja su jenasmijavala, o dogadanjima u Hoolywoodu gdjc se, zapravo, nita nije mijenjalo, dok su se svi iz trena u treni iz dana u dan pretvarali da se neto dogaa. Kada se vratila u Los Angeles on ju je ekao, upravo onakokao to je obeao prije ljeta. Otili su u Puerto Vallartu na nekoliko dana; nikamo nije nestajao, nita od njenije skrivao, kao to je to inio Ernie kada je tamo odlazio zbog poslova s prijateljima prijateljima koji su gavjerojatno ubili i namjestili njoj da za to odgovara, to je zamalo nije odvelo u zatvor.Snimanje novog filma je proteklo dobro i izgleda da nitko nije primijetio njezinu novu vezu. Ona je bila istotako tiha kao i sam Brian Ford. Otkrila je da se izdaleka bavi politikom i da daje velike koliine novcademokratima. Osobito mu je bio simpatian mladi Jack Kennedy koji se te godine kandidirao zapredsjednika. Na kraju su ljudi ipak poeli shvaati u kakvoj je vezi sBrianom. Nikada je nisu vidjeli ni s kim drugim. Ali Brian Ford je u Hollywoodu bio svetinja. Nitko ga nijeogovarao, nisu gurali nos u njegove poslove, tako da se stojei u njegovoj sjeni Crystal polako poelaoslobaati panje javnosti u ijem se sreditu dugo bila i to joj se mnogo svialo. Ionako su je obasipaliveim publicitetom no to joj je bilo potrebno. Kada je rije o karijeri, stigla je na sam vrh, postala je cijcnjena glumica.Brianu se u travnju ispunila elja. Crystal se zaudila kada je ula da su je kandidirali za Oscara. Tu vcerkada su se dodjeljivale Akademijine nagrade sjedila je bez daha i zurila u pod dok su otvarali omotnicu i

 • prozivali je. Nije mogla povjcrovati. Dobila je Akademijinu nagradu kao najbolja glumica. Nagrada joj jebila jo draa, jer ju je dobila za ulogu u jednom od Brianovih filmova. Stisnuo joj je ruku dok su izgovaralinjezino ime, a ona je nakon toga jo cijelu minutu ostala vrlo mirno sjediti, plaei se da ustane, plaei se danije pogreno ula. Na kraju je ipak ustala i krenula prema pozornici dok su svi pljeskali, a kamere je pratile.Nije mogla vjerovati da se to njoj dogaalo, tako da je sve oko nje bilo zamagljeno dok se uspinjala napozornicu i primala Oscara drhtavim rukama, da bi na kraju pogledala prema publici prema mjestu gdje jeznala da sjedi Brian.Ne znam to da vam kaem rekla je govorei u mikrofon svojim promuklim i melodinim glasom, nisam ni

  sanjala da u jednoga dana stajati ovdje i da u... odakle da poncm? to da kaem? Trebala bih zahvalititolikim ljudima, ljudima koji su vjerovali u mene. Najzaslunijem od svih, dakako, Brianu Fordu, jer da nijenjega bilo jo bih brala grode i kukuruz u jednoj dolini daleko odavde. Ali tu su i drugi... ljudi koji su takodugo vjerovali u mene... ovjek po imenu Harry koji me je zaposlio kao pjevaicu kada mi je bilosedamnaest godina kada je to izgovorila, u restoranu u San Franciscu gdje su gledali televiziju, Harry jepoeo plakati, i jedna posebna dama po imenu Pearl, koja me je nauila plesati i otila sa mnom uHollvvvood... moj otac koji mi je rekao da odem u svijet u potragu za svojim snovima... svi reiseri s kojimasam radila i koji su me nauili onome to sada znam... moji partneri u ovom filmu... i Louis Brown, koji meje upoznao s Brianom Fordom... svima vama svc dugujem. Podigla je Oscara sa suzama u oima. Dugujemvam ovo. Zahvaljujem se takoer i mojim prijateljima Boydu i Hiroko, koji vode rauna o onome to mi jenajdrae zastala je i osmjehnula se dok su joj se suze slijevale niz obmze, a osobito hvala osobi koja mi jepomogla odrasti, koja mi je sve na svijetu... Zebu, koga najvie volim. Poslala mu je posebni osmjeh,uvjerena da je gleda. Svima vam hvala. Zatim im je otpozdravila i s Oscarom u rukama vratila se na svojemjesto dok je publika pljeskala. Znali su koliko je mnogopostigla i uglavnom sve to joj se dogodilo. Znali su za sudenje i oprostili su joj. Prihvatili su je i dali jojsvoju najveu nagradu. Kada se vratila na svoje mjesto Brian ju je zagrlio. Suze su joj se jo kotrljale nizobraze, a on ju je toplo zagrlio dok mu se ona pobjedniki osmjehivala. On je ba sretan momi proaptaojoj je na uho dok su ih kamere i dalje snimale, da bi zatim prele na okupljene uzvanike koje su joj i daljepljeskali. Njezini poklonici bili su zadovoljni, a oni ija je imena spomcnula slavili su u svojim domovima.Lou Brown je gledao prijenos na tcleviziji i bilo mu je vrlo drago to je osvojila nagradu, Boyd i Hiroko subili u oku dok su joj nazdravljali sakeom. Pearl nije prestajala plakati jo od trenutka kada su proitaliCrystalino ime, a Harry je astio prisutne ampanjcem iz Napa doline. A u Washingtonu, Spencer je zboggadnog nazeba ostao kod kue u krevetu, propustivi neki prijem. Zurio je u nju, razmiljajui o tome kako jedaleko dogurala i koliko on u tom trenutku eli bili pokraj nje i s njom podijeliti radost. Bio je budala to juje pustio, to se sam vratio u Washington, a ponekad se pitao nije li to uinila namjerno. Nije li ga poslalanatrag Elizabethi i Washingtonu samo zato da bi se posvetila svojoj karijeri. To je vrlo lako moglo biti posrijedi, ali sada je bilo previe kasno da se bilo to promijeni. Ukorijenio se tu gdje je bio, do grla je zaglibiou politiku, a i u njezinom ivotu su sada drugi igrali vaniju ulogu. Vidio je kako grli ovjeka s kojim jesjedila. I naravno, pretpostavio je da je on taj toliko voljeni Zeb kojega je spomenula. Spencer je znao da jeon vrlo sretan ovjek i nadao se da e biti dobar prema njoj. Bila je prcdivna na ekranu. Ali on je poznavao injezinu drugu stranu, onu koja mu je pomogla ostvariti svoje snove, stranu koja je s njim dijelila sve njezinetajne... djevojicu koju je upoznao kao posve mladu... enu s kojom se vratio u dolinu. enu koju je voliovie od ivota, pa ak i sada, nakon toliko vremena. Razmiljao je da li da joj poalje telegram, ali nije znaokamo, a ta ga je injenica samo jo vie rastuila. Izgubio ju je, otila je, a ona je bila najbolje to je ikadaimao. Iskljuio je televizor i satima ostao te noi budan u krevetu, razmiljajui o Crvstal.I mali Zeb je tu no otiao u krevet razmiljajui o svojoj mami. Imao je etiri i pol godine i osmjehnuo sekada je izgovorila njegovo ime. To je moja mama! objavio je i dodao coca colu Jane ne skidajui pogled sekrana. Pitao se to li radi tamo, a Hiroko mu je sigurno mogla rei da e se uskoro vratiti kui.Svi su se ponosili njome, a najvie od svih Brian Ford. Izmedu njih dvoje razvio se jedan osobiti odnos, a daje bio mlai, te njegov ivot drugaiji prije no to su se sreli, upustio bi se i u neto dublje s njom nego to jenamjeravao. Ovakvo stanje odgovaralo je oboma. Njihov je odnos bio jednostavan, poten i ist. Jednodrugog nisu varali, lagali, obavezivali ni na to, niti su traili jedno od drugog bilo kakva obeanja. Bilo je topravo prijateljstvo, a njemu je odgovaralo njezino drutvo. Tu je veer ona njega izvela na veeru, a poslijeje on nju odveo na ples. Bila je i dalje u oku, ali Brian nije bio ba mnogo iznenaden to je pobijedila.Zasluila je, a bio je sretan i zbog toga to je pobijedio njegov film. Za oboje je to bila znaajna no; kada juje konano pustio kui, sjela je za stol na koji je spustila Oscara i zagledala se u njega. Kakva nagrada!Kakva nezaboravna no! Bilo je to priznanje za njezin povratak u Hollywood i to je ovaj put sve napravilakako treba; sjelila se oca, kao to ga se ranije esto sjeala... Spencera... i Zeba... mukarace koje je voljelanajvie u ivotu, od kojih je dvojicu izgubila. Ali imala je Zeba, kojega e jednoga dana nauiti svemu

 • onome to je od njih nauila. Da bude poten, pristojan, da se zalae na poslu, da ispravno ivi i voli svimsvojim srcem, bez obzira na cijenu i da se nikada ne plai da slijedi svoje snove, gdje god ga oni odveli.

  41.Izbori su te godine bili vrlo uzbudljivi, a to uzbuenje je zahvatilo i Crvstal jer je stalno bila uz Briana.Jednom ili dvaput otiao je na istok zbog vanih vccra za vrijeme kampanje, dok je ona radila na jednom odnjegovih novih filmova. Kada se vratio zorno joj je opisivao uzbucnje koje je vladalo u Washingtonu. Bioje prisutan kada je pobijedio Jack Kennedv, s kojim je kako se inilo, osvanulo novo doba. Dani Kamelota, ukojima e mu se pridruiti njegova ljupka ena, slatka djevojica i tck rodcni sin.Crystal je sa Zebom proslavila njegov peti rodendan, a kada se vratila u Hollywood vrlo sc iznenadilazatekavi pozivnicu za inauguracioni bal. Do tada e ve zavriti film koji je upravo snimala, ali ipak jeoklijevala s odlaskom. Nije eljela u Washingtonu sresti duhove koji su je nekada proganjali, a i plaila se dabi mogla naletjeti na Spencera.Mora rekao joj je Brian. To je ast koju ne moe odbiti. Ovo je izuzetno doba. Bio je svjestan da se

  moda nee uskoro ponoviti kao ni ovo to je imao s njom. Bilo mu je drago to je mladi scnator pobijedio ielio je da ih Crvstal oboje upozna. Toliko je navaljivao da je na kraju pristala s njim otii. Nije joj se bilolako odluiti. Proitala je negdje da je Spencer upravo bio imenovan za jednog od Kennedvjevih pomonika,to je znailo da e sigurno i on biti tamo. Molila se da se u guvi ne sretnu. Nije ga eljela opet vidjeti.Prolo jc gotovo est godina, to je bilo previe dugo. Nije eljela jo jednom osjetiti onu enju i bol. eljelaje samo ono to je ve imala, sjeanja i Zeba koji ju je ekao da se vrati na ran i bude s njim kada god je bilaslobodna.Haljinu je kupiia kod Giorgia. Kada ju je pokazala Brianu on je samo zazvidao, a onda se nasmijao; haljinaje bila srebrna. Uspjela si, mala. Nema sumnje da e u njoj izgledati kao prava filmska zvijezda. Haljina jebila u otrom kontrastu s istananom elegancijom toaleta kakve je nosila nova prva dama. Ali i ova je bila nasvoj nain elegantna, kao to je to bio sluaj s Crvstalom Wyatt. Haljina je draesno svjetlucala pred njimdok joj je ljubio ruku. Znao je da e njezin debi u predsjednikim krugovima biti pun pogodak. I bio je.Inauguracioni bal je bio mnogo ljepi nego to je sanjala da moe biti. U isto vrijeme su se, u stvari,odravala dva bala i bilo je u toku nekoliko prijema i ona je smatrala da prva dama izgleda gizdavo u svojojtoaleti od Olega Cassinija. Posvuda su bile skupine promatraa koje su prepoznavale Crvstal tako da jemorala dati stotine autograma svojim oboavateljima. Brian je na sebi imao smoking odlinog kroja iponosno je promatrao. Te je godine napunio pedeset devet godina, ali je bio krniji i zgodniji nego ikadaranije.Ni ti ne izgleda loe zadirkivala ga je dok su se oblaili u hotelu Statler. Jo prije nekoliko mjeseci

  rezervirao je apartman i sada je morala priznati da joj je drago lo je pristala otii s njim.Njihova veza je i dalje bila ista kao i na poetku, ugodno druenje i diskretna afera to je za veinu i daljebila tajna, a oni koji su znali su utjeli o tome. Crvstal ga je iskreno voljela, a i udovoljavao je njezinimodredenim potrebama. Bio je jedan od rijetkih u Hollvvvoodu s kojima je mogla ozbiljno razgovarati, a estoje od njega traila i savjet u vezi rana. Njihov odnos je, nema sumnje, bio zadovoljavajui i u fizikompogledu, ali u tome nije bilo onog divljeg plama, mucnja, strasti, ni bola. Jednostavno joj je ugodno biti sovjekom kojega je potovala i kojem se divila.Otili su na oba bala te no i on ju je u jednom trenutku predstavio predsjedniku. Iznenadila se koliko je biozgodan. Pokraj njega je bila njegova slatka enica aristokratskog dranja. Bila je vrlo srameljiva, kada su imprili upravo je s nekim razgovarala na francuskom; upoznajui se s Crystalom, rekla joj je da su joj senjezini filmovi jako sviali.Dugo su plesali, a kada je Brian otiao po njezin ogrta konano je vidjela Spencera. Brian je zastao kod

  vrata s nekolicinom ljudi iz kabineta, a Spencer je ivo razgovarao i smijao se s nekim ljudima iz tajneslube. Upravo se htjela okrenuti, jer je osjetilakako je preplavljuje val udnje. Zeljela je da se Brian vrati i da odu odatle, ali on se zapriao. Dok seokretala, sjaj njezine haljine na mekom svjctlu zapeo mu je za oko, i on je prestao razgovarati. Ispriao se itrenutak kasnije, bio je ispred nje, zagledao se u nju bez rijei, opinjen njezinom ljepotom kao i svaki putkada bi je vidio. Ispruio je ruku i njeno je dodirnuo, kao da se clio uvjeriti da li je to doista ona. Bila je. Ato je za njega bilo previe.Crvstal... Prolo je est godina. est dugih godina, tokom kojih je imala i lijepih i tekih trenutaka, est

  godina koje su ispunili briga oko rana, filmovi i njezino dijete.Zdravo, Spencere. Ockivala sam da u te ovdje vidjeti. estitam. Glas joj je bio tako tih u ovoj bunoj

  prostoriji, ali uo je svaku rije koju je izgovorila, mislei istovrcmeno kako nikada nije bila ljepa nego tu

 • no u srebrnoj toaleti koja je ocrtavala njezin stas poput ledenog vela to obavija prekrasno tijelo kojeg se josjeao.Hvala. Daleko si dogurala. Osmjehnuo se. Njegove su rijei bile vieznane. U toku ovih godina postala jc

  velika zvijezda o emu je oduvijek sanjala i sada je u tome uivala. Ali to nije bilo nita u usporedbi s onimto je jo osjeala prema njemu. Dovoljno je bilo da ga samo pogleda pa da se sve opct vrati; radost i bol iivot ispunjen udnjom koju je jo osjeala prema njemu. Ostaje li dugo ovdje? upitao ju je s uobiajenimzanimanjcm.Nekoliko dana. Namjerno je bila neodreena, molei se da ne uje kako joj srce snano lupa. Moram se

  vratiti u Kaliforniju. On kimnu, a nju je muilo da li je jo oenjen. Na drugom kraju prostorije, Elizabeth jeblistala. Njezin je mu bio jedan od Kennedvjevih pomonika. Uspjela je ve u trideset prvoj godini. Jedinaena ovdje prisutna kojoj je zavidjela bila je udana za predsjednika, ali jednog dana moe joj se ostvariti i tajsan. Sada je sve bilo mogue. Spencer je postao utjecajan ovjek, ak i za Barclavjeve.Gdje si odsjela?

  Oklijevala je, ali je na kraju ipak pomislila kako to sada i nije vano. Vodio je vlastiti ivot. A ona je imalaBriana. U Statleru.On kimnu, a onda se pojavi Brian s njezinom srebrnom lisicom. Nije imala drugog izbora nego da ih upozna.Brian je znao tko je on, premda se nikada ranije nisu sreli i pitao se odakle Spencer poznaje Crvstal. Njezinaveza s Brianom bila je oigledna, ali pogled Spencerovih oiju nije se mogao zanemariti. Poeljela mu jelaku no i oni su se udaljili. U toku vonje bila je neobino tihai samo zurila kroz prozor u snijeg koji je meko padao. Nije je nita pitao dok se nisu vratili u sobu, a ondavie nije izdrao.

  Odakle poznaje Spencera Hilla? Koliko je njemu bilo poznato ona nikada nije bila u Washingtonu. Prolegodine vidio ga je s Jackom Kennedvjem i odmah mu se sviao. Jednoga dana postat e vrlo slavan, ve je tobio, a Brian je takoer bio upuen u to od kolike je pomoi bio mladom predsjedniku.Crvstal je zurila ispred sebe dok je otkopavala haljinu, da bi mu se na kraju ipak osmjehnula, premda su jojoi ostale i dalje tune. Vidio je u njima neto to kod nje nikada ranije nije primijetio, neku vrstu iskonskogbola koji je bio gotovo nepodnoljiv. Upoznala sam ga prije mnogo godina, na sestrinom vjenanju. Sluio jena Pacifiku s mojim urjakom. Okrenuvi se, dodala je: On me je branio na suenju. Iznenada je sveshvatio. Ranije nikako nije mogao sklopiti cijelu sliku. Priao joj je i tuno je pogledao.On je djeakov otac, je li tako? Nastala je duga pauza, a onda je lagano kimnula i okrenula se od njega.Da li zna za njega?

  Odmahnula je glavom. 1 nikada nee saznati. To je duga pria, ali on sada ivi svojim ivotom i pred njim jeblistava budunost. darovala mu je slobodu u pravi trenutak i bilo joj je drago to je nije uludo potroio.Dobro ju je iskoristio.Jo je zaljubljen u tebe. Brian se umorno spustio na stolicu. Znao je da e jednoga dana doi do ovoga, ali

  ipak mu je bilo ao. Vidio je kako su se gledali.Ne budi smijean. est godina ga nisam vidjela, sve do veeras. Ali slijedeeg jutra, dok je Brian bio na

  politikom doruku sprijateljima, Spencer ju je nazvao. Osjetila je kako joj je srce pomamno zakucalo kada je izgovorio njezzinoime, ali je ipak sebi rekla da je to glupo. elio se barem na kratko s njom vidjeti prije no to ode, ali ona tonije htjela.Crvstal, molim te... zbog starih vremena... Onih starih vremena iz kojih joj je ostala beba.Mislim da ne bi trebalo. to ako te vidi neki reporter? Nije vrijedno toga.Pusti mene da o tome brinem. Molim te... Preklinjao ju je, a i ona je njega isto toliko eljela vidjeti. Aliemu? Ako je Brian bio u pravu kada je rekao da je Spenceru jo stalo do nje, onda bimu ovaj susret mogao donijeti samo zlo. Pokuala ga je jo jednom odbiti, ali ostao je uporan.U redu, gdje? Bila je nervozna. Plaila se i novinara i Briana. Nikada nije pokazao ni trunku posesivnosti

  kada je ona bila u pitanju, ali ga nije htjela povrijediti. Aosobito ne sada kada je znao njezinu tajnu.Primijelila je tugu u njegovim oima prolu vcer i eljela ga je uvjeriti kako nema zbog ega brinuti.Spencer Hill je odavno otiao iz njezinog ivota. I nikada se nee vratiti.Spencer joj je dao adresu jednog malog bara kojeg je znao i ona mu je obeala da e se nai s njim tamo uetiri sata. Brian se do tada jo nije vratio; pola je taksijem umjesto limuzinom koju joj je ostavio naraspolaganju. Plaila se da voza limuzine neto ne izbrblja pred nekim reporterom, u sluaju ako prepoznanju ili Spencera.Na glavu je stavila veliki krzneni eir i ogrnula se bundom, na nos stavila velike tamne naoale. Kada jestigla on ju je ve ekao. U kosi je imao mnogo vie novih sijedih nego to je zapamtila. Dok ga jepromatrala, opet se prisjetila kako je izgledao prvi put kada su se sreli: na sebi je imao bijele flanelske hlae,

 • kaputi i crvenu kravatu, kosa mu je bila crna i sjajna i toplo se osmjehivao. Nije se od tada mnogopromijenio, ali ona zato je. Vie nije bilo ni traga one etrnaestogodinje djevojice u njoj.Hvala ti to si dola. Ispruio je ruku i uzeo njezinu u svoju. Morao sam te vidjeti, Crystal. Osmjehnula se,

  opet postavi svjesna koliko je njegov sin bio nalik n jemu, sin kojeg nikada nije vidio, niti e ga vidjeti, sinkoji je dao smisao njezinom ivotu i ispunio ga radou. Odlina si nasmijeio se, vidio sam sve tvojefilmove.Nasmijala se, opet se osjeala tako mladom. Tko bi tada pomislio...Sjeam se kada si mi prvi put rekla da eli postati filmska zvijezda. Zatim ju je pitao neto sasvim drugo.

  Da li si zadrala ran?Kimnula je. Boyd i Hiroko ive sa mnom na njemu. Vraam se kada god to mogu. U sebi je dodala: davidim tvoga sina... naeg maliana...Volio bih navratiti. Od te je pomisli zadrhtala. Ali dobro je znala da e barem etiri godine biti toliko

  zaposlen da nee ak ni pomisliti doi na ran.A onda se usudila da mu postavi pitanje koje ju je sino muilo.Jesi li jo u braku? Nigdje nije proitala nita o razvodu, a kako je Kenncdv bio katolik, pretpostavila je da

  se nije razveo, jcr inae ne bi bio izabran za ovaj posao.Zamiljeno je kimnuo. Iz navike. Nikada meu nama niega nije vie bilo, a kada sam se vratio... saznala jeza nas. Najsmjenije je to to joj je bilo svejedno. eljela je ostati u braku iz nekih svojih razloga, koji nisuimali veze sa mnom. Sada ima ono to je oduvijek eljela opet se nasmijeio poput djeaka, ili je baremuvjercna u to. Kao to si ti sanjala da postane filmska zvijezda, tako je njezin djetinji san bio da se uda zanekoga utjecajnog. Svatko ide svojim putem, ali moram priznati da prireduje vrlo lijepe prijeme.Nije zvuao toliko ogoreno koliko razoarano. Odrekao se ene koju je volio i proveo vie od deset godina

  u braku s neznankom.Pretpostavljam da smo svi dobili ono to smo eljeli, je li tako?Filmska zvijezda, predsjednikov pomonik i ena nekog utjccajnog. Nedostajalo je samo ono to mu je bilo

  najvanije. ena koju je volio petnaest godina. Kada se vraa?Sutra.S Brianom Fordom?Da. Poglcdala ga je ravno u oi. Znala je to ga je zanimalo, ali mu nije eljela to rei, a on nije htio pitati.

  Sve je to bilo previe bolno.Glumila si u nekim sjajnim filmovima.Hvala. Njeno mu se osmjehnula, toliko toga mu je eljela rei, a znala je da ne smije.

  Opet se nasmijao: Gledao sam te kako prima Oscara, gotovo sam zaplakao. Izgledala si velianstveno,Crystal... i sada si prelijepa... nita se ne mijenja, postaje samo sve Ijepa i ljepa.1 starija. Nasmijala se. Sjeam se da sam kao mala mislila da se u tridesetoj ve umire. I on se nasmijao.Jo je bila tako mlada i nevjerojatno ljupka. Pokraj nje se osjeao kao da mu je sto godina i bio je takoprokleto usamljen.Jo su malo priali, a onda je pogledao na sat. Nije jo elio otii, ali znao je da je mora ostaviti. U sedamsati jc morao oi naveeru u Bijeloj kui, a jo je trebao pokupiti Ehzabeth 1 presvui se prije veeranje priredbe koja seodravala na zahtjev predsjednika.Da te povezem? upitao je.Mislim da ne bi trebalo. I dalje je bila zabrinuta, ali on joj se samo osmjehnuo.Mislim da previe brine. Nisam ja predsjednik. Samo sam jedan od pomonika. Nisam ba toliko vaan,

  premda moja ena misli suprotno. Uvukla se u limuzinu s njim, pa su krenuli prema hotelu. Nije pitao zatose jo nije udala, niti je ona njega pitala kako to da nema djecu. Priali su o sinonjem balu, a onda seautomobil odjednom zaustavio; alosno ju je pogledao vrsto joj steui ruke. Ne elim te opet ostaviti.Ovih est godina bez tebe bile su uasne. 1b joj je elio rei kada ju je pozvao, zbog toga ju je preklinjao dase nae s njim. elio je da barem zna da je on jo voli.Spencere, nemoj... previe je kasno za nas dvoje. Izborio si sebi odlian poloaj. Nemoj to pokvariti.Ne budi luckasta. Sve to moe nestati kroz etiri godine, ali ne i mi. Zar ti to jo nije postalo jasno? Zar ti

  nita ne znai to to se nai osjeaji nisu promijenili ni nakon petnaest godina? Dokle e ekati, doknapunim devedeset?Nasmijala mu se, a kada je zauo njezin zvonki smijeh zatvorio je oi, nagnuo se i poljubio je. Ostala je bezdaha dok ga je ljubila, a kada je prestao, oi su joj bile pune suza. Nita mu nije mogla rei. Za njegovodobro, nije mu se smjela povjeriti, premda je to oajniki eljela. A on joj nimalo nije olakavao stvari.

  Ako navratim u Kaliforniju, hoe li pristati vidjeti se sa mnom?

 • Ja... ne... Brian... nemoj...A onda ju je otvoreno pitao ono to se maloprije ustezao. ivi li s Fordom?Odmahnula je glavom. Oboje su to izbjegavali, iz vlastitih razloga. Ne... ivim sama... Sretno se osmjehnuoi opet je poeo ljubiti, dok je voza diskretno stajao vani na zimi ekajui da zavre razgovor.Pozvat u te im budem mogao.Spencere!...

  Uutkao ju je posljednjim poljupcem, a onda joj se opet osmjehnuo. Volim te... i uvijek u te voljeti... i ako idalje misli da to moe promijeniti, slobodno zaboravi. otili su previe daleko, previe esto su seoduprali, previe se trudili, gubili, dobivali i opet gubili. Sada vie nije bilo povratka. Znala je to isto takodobro kao i on, pripadali su jedno drugom. Ali ukradeni trenuci mogli su ga stajati svega to je postigao, aona to nije eljela.Gledala ga je jedan dugi trenutak, brinui ne za sebe ve za njega. Da li to stvarno eli?Da... Nije vano to je to tako malo, Crvstal... ipak je neto.Toliko te volim. proaptala mu je na uho, a zatim su otvorili vrata i izali van. Rukovala se s njim, zahvalila

  mu na vonji i nestala u hotelu, osjeajui njegove usne na svojima i pitajui se to e se dogoditi.

  42.Ona i Brian su se slijedeeg dana vratili u Kaliforniju; oboje su bili utljivi, on je u avionu itao, a ona zurilakroz prozor. Jo joj nije elio nita rei, ali je dobro znao to slijcdi. Cijclo poslijepodne ju je nazivao u hotel,ali nje nije bilo. Kada ju je naveer vidio iz oiju joj je proitao cijelu priu i sada joj je samo elio poelitisve dobro i upozoriti je da bude paljiva. Konano su zapoeli razgovor o tome za vrijeme ruka u avionu;uzdahnuo je promatrajui zvijezdu koju je stvorio, svjestan da je ona zasluila sve ono dobro to joj sedogodilo. U njezinom ranijem ivotu nije bilo dovoljno toga i molio se da opet ne doe do skandala. Ovaj bimogao biti preveliki i za nju i za Spencera.Hou da zna da na mene uvijek moe raunati. Ostajem tvoj prijatelj zauvijek rekao joj je Brian, a Crystal

  je poela plakati. U Washington su krenuli kao ljubavnici i prijatelji, a sada je s tim bilo gotovo. Meutim,on je od samog poetka znao da e do toga doi. Samo se nadao da e se to dogoditi mnogo kasnije. Dvijegodine su proveli zajedno i bio je svjestan da vie nije mogao traiti. U stvari, on nije ni elio nita vie odtoga. Nikada nije poelio da se njome oeni. Nevolja je bila u tome, to nije ni Spencer; on to nije mogaouiniti. Upozorio je Crvstal na to, ali to za nju nije bilo nita novo. Uzdahnula je i obrisala nos. Bila su to dvanaporna dana unato proslavama.Sve ja to znam, Briane. To meu nama tako traje ve petnaest godina. Bio je zauen.Znai prije maloga?Mnogo ranije. Zaljubljena sam u njega od svoje etrnaeste godine.Zato se onda, do davola, nisi udala za njega ili te moda nije zaprosio?Je, ali nikada u pravom trenutku. Cijeli moj ivot je komedij? pogreaka. Opet smo se srcli onda kada se tek

  zaruio. Zatim, nakon njegovog vjenanja, kada je otkrio da je ne voli. Otiao je u Koreju, a ja sam sespetljala s Erniem, a kada se vratio, smatrala sam da previe toga dugujem Erniu da bih ga u tom trenutkuostavila. Nije li to smijeno? Nakon afere s Erniem nije me htio pustiti da odem, kada sam ja to eljela, aElizabeth nije htjela njemu dati razvod i tako jc to trajalo godinama. ivjeli smo poput dva luaka koji se nemogu odvojiti jedno od drugoga. Opet me je zaprosio nakon suenja, ali tada se ve poeo baviti s politikomi ekao ga je sjajan posao, a ena optuena za ubojstvo nije ba potrebna onome tko eli pobijediti naizborima. I tako sam sve prekinula, za njegovo dobro.Pogledao ju je s novim divljenjem, a ostatak prie odgonetnuo je sam. A onda si otkrila da si u drugomstanju i nikada mu to nisi rekla.Ona kimnu. Sve mu je bilo jasno.ivot ti nije bio ba med i mlijeko. I to sada?Ne znam. Sloili su se da zavre svoju vezu, ali to nije rjeavalo stvari sa Spencerom. Samo je znailo da je

  opet bila slobodna, ali sada to on nije bio, jer je imao enu i velike obaveze kao Kennedyjev pomonik, a onaje to dobro znala. eli me posjeivati kada god to bude mogao. I to onda?Ja u ti rei to. Jednoga dana imat e pedeset godina i jo e biti zaljubljena u ovjeka koji e biti oenjen

  drugom i ekat e ga da se pojavi dvaput godinje. A to ako se jednoga dana bude kandidirao zapredsjednika? to onda? Sve e biti gotovo, a koliko e tada imati godina? Mislim da bi trebala nai nekogdobrog mladia i udati se za njega, izroditi jo djece, prije nego to bude prekasno. Meutim, on se nijeprijavio za to mjesto i oboje su znali da se on ne eli opet oeniti i imati djecu. To joj je rekao jo na poetku,a prole godine se i sterilizirao, to je Crystali samo olakalo stvari.

 • Ali problem je sada bio Spencer i budui dogaaji. Brian joj je kao dobar prijatelj rekao da mu se to ne svidai da se ponaa budalasto. Ako se Spencer sada ne bude mogao oeniti njometrebala bi ga se zauvijek odrei. Meutim, to je bilo lake rei nego uiniti, a kada se est tjedana kasnijepojavio u Los Angelesu, sati koje su proveli zajedno bili su ispunjeni istom onom ljubavlju i strau koje suosjeali od samog poetka. Cijelo vrijeme proveli su u njezinom stanu, uope nisu izlazili, a on je nakon dvadana otiao, ostavivi u njezinom ivotu ogromnu prazninu, koja je trajala do njegovog ponovnog dolaska.Ali prola su cijela tri mjeseca prije no to se opet uspio izvui. Nije to bio nikakav ivot, ali to je bilo sve tosu imali, ukradene trenutke, skrivene dane, zakljuani u njezinom stanu, sa svojim tajnama. Nagaanja iogovaranja oko toga s kim se via i izlazi nisu prestajala. Nakon godinu dana takvog vianja sa Spencerom,konano se upustila u navodnu vezu s glumcem s kojim je esto radila, a koji je bio homoseksualac i isto kaoona elio sauvati svoju tajnu. S vremena na vrijeme se takoer viala s Brianom i uvijek bi je izgrdio kadabi mu priznala da se jo povremeno via sa Spencerom.Zeb je ve napunio sedam godina i strano je elio doi u posjet u Hollywood. Konano je pristala i dozvolilamu da doe s Websterovima, koji nisu bili nita manje oduevljeni od njega. Svi su zajedno otili uDisnevland i divno se proveli. Obeala mu je da e uskoro moi opet doi, ali on je ipak jedva ekao da sevrati na ran s Websterovima i Jane, kojoj se esto obraao kao da mu je sestra. Imala je etrnaest godina ibila isto onako profinjeno lijepa kao i njezina majka. Crystal ih je povela u obilazak pojedinih studija, a ondase pitala zbog ega im nije dozvolila da dou ranije. Nitko nita izgleda nije posumnjao, jer Zeb nije nimaloliio na Crystal.U ljeto 1963. napunile su se dvije godine kako su se ona i Spencer potajno viali i ona se prepustila svojojsudbini. Vie ga nije pokuavala otjerati. Znala je da ga vie ne bi mogla pustiti da ode. Nije mogla ivjetibez njega, a kako se inilo nije ni bilo potrebe za tako to. Nitko nita nije sumnjao, a Elizabeth uope nijebilo briga to je on radio. Bila je previe zauzeta obilaenjem prijatelja, radom u raznim komitetima,bavljenjem advokaturom u slobodno vrijeme i prireivanjem prijema. U njezinom ivotu nije bilo mjesta zanjezinog mua.U studenom je Crystal radila danonono na novom, odlinom Brianovom filmu. Zaklinjao se da e za njegadobiti jo jednog Oscara i upravo je sjedila na sceni i priala s ostalim glumcima kada su uli vijesti.Predsjednik je pogoen u Dallasu. Srce samo to joj nije iskoilo dok je trala prema uredu gdje je netkoimao televizorkako bi vidjela vijesti. U poetku su mislili da je pogoeno i nekoliko pomonika, a ona je sva uasnutagledala ponovljeni snimak na kojem se vidjelo kako se predsjednikovo tijelo zanosi u kolima, kako mu glavapada eni u krilo, a zatim proelje bolnice u koju je odvezen. U jedanaest trideset pet, prije podne pokalifornijskom vremenu spiker je, guei se, objavio da je predsjednik izdahnuo. Njegovo tijelo trebalo je bitiprebaeno u Washington gde e biti sahranjen uz sve dravnike poasti. Prikazali su njegovu enu skrhanuod bola, ali Spencera nisu ni spomenuli. Crvstal je problijedila dok su ljudi oko nje plakali. Nije znala kogada nazove. U oajanju je pozvala Brianov ured. I on je upravo uo vijesti koje su ga rasplakale.Moram saznati je li Spencer povrijeen rekla je guei se. Zna li nekoga tko bi ti to mogao rei?

  Nastala je duga tiina dok je on razmisljao o tome to je to njoj znailo. Ako se njemu to dogodilo, ona to nebi preboljela. Vidjet u to mogu uiniti i odmah u te nazvati. Ali proli su sati prije no to je uspio dobitibilo koga poznatog u Bijeloj kui, a ona je cijeli taj dan provela kao u nekom snu, ekajui da joj se on javi.Do tada se Lvndon Johnson ve zakleo i poeo obavljati dunosti predsjednika, a Jack Kennedv je bioprebaen u Washington. Cijeli narod je plakao, a njegova ena nijemo stajala u okrvavljenom kostimuispraajui pogledom njegov koveg.Kada je Crvstal zaula Brianov glas poela je plakati plaei se vijesti, ali on ju je odmah razuvjerio od zlihslutnji.On je dobro, Crvstal. Vratio se u Washington. U Bijeloj kui je. Sasluala ga je kao u snu, a kada je spustila

  slualicu legla je i poela jecati, zbog onoga to se dogodilo Jacku i Jackie, zbog kamelotskih dana koji sotili u nepovrat, ali i zbog olakanja koje je osjetila saznavi da je Spencer dobro, da nije povrijeen.

  43.Pogreb je bila simfonija bola, kola s kovegom vukli su konji; kada su prolazili pokraj dvoje male djece kojasu plakala djeak je posljednji put pozdravljao svog oca. Nacija se tog trenutka skamenila, svi su ga alili.Njegov je ubojica takoer ubijen i cijeli svijet je doivio novi ok. To doba nitko nikada nee zaboraviti, aCrvstal nikako nije mogla doi u vezu sa Spenccrom, Nije mogla saznati kako je, to se s njim dogaa i nijeimala pojma da li e ostati raditi i za Lvndona Johnsona. Brian je svojim glumcima dao dvotjedni odmor.Nitko nije bio u stanju vratiti se na posao. Svima im je bilo potrebno neko vrijeme da prebole gubitak, a kaoizraz potovanja prema predsjedniku kojeg je volio, Brian jc u znak alosti zatvorio ured.

 • Crvstal se vratila na ran i danonono sjedila s Bovom i Hiroko pratei vijesti na televiziji. ak se i Zebrasplakao dok je gledao pogreb na televiziji; on i Jane su se drali za rukc, dok su zurili u tunu djecuKennedyjevih.Spencer je bio u Washingtonu gdje je donio neopozivu odluku. Danima je bio u oku i nikada ranije u ivotunije toliko plakao. Preturio je preko glave gomilu srceparajuih rastanaka i gorkoslatki dolazak Johnsonovih.Ali dobro je znao da nikome ne bi mogao onako dobro pomaati kao to je pomagao JFKu. Duboko u srcubila je to ljubav prema njemu.Dan nakon pogreba dao je ostavku, poelio Lvndonu Johnsonu sve najbolje i sate proplakao dok je pakiraosvoje stvari u uredu. Nakon toga je otiao kui ponijevi sve svoje kutije i knjige, uspomene na ovjeka kojie svima zauvijek nedostajati.Elizabeth je bila kod kue kad je doao i zaprepateno se zagledala u njega. Na pogrebu je bila s ocem.Spcncer je morao biti s ostalim osobljem.to to radi? Stajala je u dnevnoj sobi i zurila u njega. Bio je umoran i izgledao je mnogo slariji nego to je

  bio. S etrdeset etiri godine osjeao se kao slarac kojem nisu ostali ni nada ni snovi. Zato je to i uinio. Daoje ostavku jer je znao da se njegov san zavrio, a u ivotu sc odrekao ve toliko snova da bi nakon smrti ovogovjeka koji mu je toliko znaio mogao dalje nastaviti.Podnio sam ostavku. Vraam se kui, Elizabeth.Ali to je prava ludost. Zurila je u njega. Nije joj to mogao napraviti. Znala je da je uzrujan, ali bit e jo

  prcdsjcdnika i nakon Kennedvja. Nije mogao samo jednostavno otii. Ona mu to nec dozvoliti. Nerazumijcm te. Bila je ogorena i ljuta. Neki ljudi bi dali gae za ono to si postigao, a ti jednostavno svemutome okree lea.Ne okreem lea rce on, ono to sam imao je umrlo. Ubijeno je.U redu, znam da ti je teko. Ali i Johnsonu e biti potrebna pomo.

  Samo je odmahnuo glavom i umorno podigao ruku. Nemoj, Elizabeth. Gotovo je. Jutros sam podnioostavku. Ako si zainteresirana za taj posao, samo izvoli, rado u pozvati predsjednika i preporuiti te.Ne seri. I to sada? Nije se ak mogao ni kandidirati za neku dravnu slubu, nije podigao temelje.

  Meutim, okrenuo se prema njoj s udnim osmijehom. Tono je znao to eli i kamo e odavde otii.A sada, Elizabeth, dolazi ono po emu e ovaj dan ostati zapamen. etrnaest godina prekasno. Ali ne elim

  se jednog dana probuditi i shvatiti da mi je ezdeset pet godina i da se pitam na to sam potroio ivot.to to, do avola, treba znaiti? Predsjednik je ubijen, ali to nije trebalo biti povod i za kraj njihovog braka.

  Stomu je? Nije shvaala da se kao davljenik hvatao za posljednji san koji mu je ostao, svjestan da ga ovaj putnee izgubiti.To znai da odlazim. Ostao sam ovdje predugo i to u vie pogleda. to se mene tie, sve je gotovo.Misli na nas? Odbijala je shvatiti to joj on to govori; samo je potvrdno kimnuo.Upravo to. Nisam ak ni siguran da bi ti to primijetila da ti nisam rekao.

  1 kamo tono namjerava otii? Pokuala je to ne pokazati, ali uplaila se.Idem kui, gdje god to bilo. Odlazim. Za poetak u Kaliforniju. Crvstali.Naputa Washington? Bila je zauena. Odricao se svega.Tako je. Postigao sam ovdje sve to sam mogao i sada odlazim. Negdje u otvoriti privatni ured, ili u se

  negdje na sitno baviti lokalnom politikom, ali ovdje neu ostati, kao to neu ostati ni u braku s tobom.elim razvod, Elizabeth. I bez obzira na to sloila se ti ili ne, stvari tako stoje. Tvoj mi pristanak vie nijepotreban. Ovo je 1963, a ne 1950.Potpuno si poludio. Spustila se na kau i zagledala u njega. Imala je trideset etiri godine, a on je

  namjeravao da joj cijeli ivot uniti u komadie.Nisam tuno je odmahnuo glavom. Naprotiv, mislim da sam doao pameti. Kao prvo, uope se nismo

  trebali vjenati, kao to dobro zna.To je apsurdno. Bila je otmjena kao i uvijek u odjei koja je savreno imitirala stil prve dame, u kostimu

  Chanelove i s okruglim eiriem na glavi. Ali i to je sada ve bila prolost. Sve je otilo u nepovrat.Jedina apsurdna stvar je to to sam ti dozvolio da me nagovori da ostanem tako dugo. Jo si mlada, pred

  tobom je cijeli ivot. Moe se sama kandidirati za neko mjesto u vladi, ako je to ono to eli. Ali nakononoga to se upravo dogodilo na trenutak se zagrcnuo sjetivi se ovjeka kojeg je toliko volio, ja to vie neelim. Uzmi sve. Uzbuenje, ushit, razoarenja, tugu.

  Ti si obina kukavica. Izgovorila je to s puno prezira, premda su oboje dobro znali da kukavica nikada nijebio.Moda. A moda sam samo umoran. 1 tuan. I tako prokleto usamljen da bih mogao zaplakati. Sada je elio

  biti s Crvstal, gdje mu je i bilo mjesto.Vraa se k njoj, je li tako? Njoj jedina rije koju je ikada upotrijebila kada je govorila o Crvstali.

 • Moda. Ako me bude htjela.Ti si, Spencere, budala. Oduvijek si to bio. Previe si dobar za

  Vfefrrt ci JnoJfon r ctWr i ncnAn C arTf CrtplHfilti Ct75Hi

  ovaj put zauvijek. Kada je tu noi otiao oboje su znali da se vie nee vratiti.Kada doem u Kaliforniju, pozvat u nekog advokata rekao joj je s vrata. Bio je to udan rastanak od ene s

  kojom je ivio gotovo etrnaest godina, ali vie joj nije imao to rei; nita mu nije odgovorila dok jezatvarao vrata, nakon ega se odvezao do hotela u kojem e provesti no prije sutranjeg leta za Kaliforniju.

  44.Spencer je pozvao Crvstal kasno te noi kako bi joj priopio novosti. Nije ju zvao jo od prije odJaska uDallas. Ali nije ju naao kod kue, tako da ju je odluio iznenaditi u L.A.u. Let je bio dug i on je cijelovrijeme bio izgubljen u vlastilim mislima, a jedina vesela medu njima bila je ta da e jc vidjcti. Mcdutim, ustanu nije bilo nikoga, pa je odluio potraiti je na snimanju novog filma.Imali su o mnogo tome razgovarati, to ni on sam jo nije sve uspio shvatiti. Bio je slobodan. Sve je napustioi znao je da je dobro uinio. Sada ga je jedino zanimalo to ona o svemu tome misli. Dok je izlazio iz taksijai kretao prema ozvuenim kulisama stresao se od uasa. to ako je bilo prekasno? Ako ga previe dugo nijebilo? Ako se ne pristane udati za njega? Sve je bilo mogue, ali tako malo vjerojatno. Znao je koliko ga jejako voljela i koliko su jedno drugom znaili. To je bila jedina stvar u koju sve ove godine nijednom nijeposumnjao.Medutim, i mjesto snimanja bilo je prazno, ali su mu rekli da je sve odloeno na dva tjcdna u znak alosti.Pitao se to da sada napravi. A onda se sjetio. Iznajmio je auto i odluio ju je nazvati. Jedino je tamo moglabiti.Vozio je etrnaest sati, nije elio otii avionom. Poelio se do nje odvesti i za vrijeme vonje razmiljati onjoj i o tome to e sada. Jednom je siao s puta kako bi malo odspavao jer vie nije mogao voziti, a dva putaje stao da bi neto pojeo restoranima pokraj puta. Dok se sunce dizalo nad dolinom, osjeao je kako gapreplavljuje razdraganost i duh izgubljenog prijatelja negdje tu ublizini. Bilo je to udno doba u jednom udnom svijetu, ali znao je da je pravilno postupio. Na ran je doaou scdam sati ujutro. Sunce se ve visoko diglo na nebu, ali je zrak bio hladan. Bio je prelijep dan ustudenom; a onda je vidio nekog djeaka kako tri kroz polja. Usporio je kako bi ga malo gledao. Natrenutak je pomislio da je to Jane, ali kada ga je malo bolje vidio, shvatio je da nije. Imao je sjajnu crnu kosui upravo je nekoga dozivao, dok je Spencer izlazio iz auta i dalje ga promatrajui. Imao je oko osam godina,a kada je primijetio da ga taj stranac promatra, zastao je i zagledao se u njega, a zatim lagano krenuo premanjemu.Spencer se nije ni pomaknuo, ali dok mu se mali pribliavao golovo je ostao bez daha. Vidio je to lice venegdje, davno, vrlo davno, kada je i sam bio dijete. Bilo je to lice koje je dobro poznavao, njegovo vlastito;kao da je promatrao vlastito djetinjstvo kako ga gleda dok mu je on polako dolazio u susret. A onda mu jepostalo jasno to se dogodilo, nikada mu to nije spomcnula.Zdravo! Djeak mu je mahnuo svojom dugom, gracioznom rukom, a Spencer je zastao oiju punih suza.

  Nije znao to da mu kae, samo se nastavio osmjehivati dok su mu se suze lagano kotrljale niz lice, a onda jeu daljini vidio Crvstal. Zastala je i uasnula se to ga vidi, poeljela je pozvati Zeba da se vrati do nje, ali biloje prekasno pa je potrala kao da ga je eljela vratiti. Bilo je prekasno, tako da je sada pred sobom vidjelasamo Spencera. Osmjehivao se djetetu i njoj, a ona mu se nastavila pribliavati tiho plaui. Bio je iv izdrav, vratio se kui, na tren, sat, dan, ili na onoliko dugo koliko ga ona bude eljela. Vidjela ga je kakoprilazi Zebu, prihvaa njegovu ispruenu ruku, dok je ona i dalje trala prema njima. Bilo je prekasno.Saznao je. Njezina tajna je sada bila i njegova... i Zebova... stigla je do njih upravo u trenutku kada ga jeSpencer podigao u naruje; pritrala im je i zagrlila ih. Spustio je pogled prema njoj dok ih je Zeb obojezadivljcno promatrao.Nisam znala da dolazi. Bila je to izjava stoljea i on joj se nasmijao, ne stidei se vlastitih suza.Rekao bih da si mi mnogo toga preutjcla, Crvstal Wyatt.Nisi pitao. Osmjehnula mu se kroz vlastite suze dok ju je ljubio.Morat u zapamtiti za ubudue. Zeb se tada izmigoljio, postidjevi se zboe niihovoe Donaania i otrao

  kroz vinoerad. kaoto je to i ona inila dok je bila dijete i kao to e to raditi jednoga dana i druga njihova djeca. Spencer ju jeuhvatio za ruku i oni polako krenue natrag prema glavnoj kui razgovarajui, dok ih je djeak promatrao.Kada su stigli do stepenica Spencer je prvo utke pogledao u nju, a onda u nebo. Bio je sunan zimski dan...ali mogao se zakleti da je u daljini uo grmljavinu i vidio munje dok ju je ljubio. Zatim su njih troje uliunutra. Konano je naao dom. I konano su svi bili zajedno.