ujian bulanan tingkatan 1 geografi

Click here to load reader

Post on 15-Jul-2015

5.164 views

Category:

Education

29 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

MERGEFIELD ARAHAN

MERGEFIELD ArahanKertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

Soalan 1 hingga Soalan 6berdasarkan peta di bawah ini.

Soalanberikut berdasarkan peta topo di bawah ini.

1.Penduduk Kg. Pasir mungkin sekali bekerja sebagai...A nelayan.Bpenoreh.C pesawah.Dpekerja kilang.

2.Ciri budaya yang terdapat dalam peta termasuklah...I paya.II pejabat daerah.III sekolah.IV kuil.AI dan IIB I dan IVCII dan IIIDIII dan IV

3.Kebanyakan penduduk Ladang Corbain berketurunan...AMelayu.C Cina.BIndia.D Jawa.

4.Tanaman yang ditanam di Ladang Corbain ialah...A padiB getahC paya bakauDkelapa

5.Antara yang berikut, manakah yang benar tentang peta di atas?AKebanyakan penduduk adalah nelayanBKegiatan pertanian dipengaruhi oleh jumlah hujanC Pekan Bemban merupakan pusat pengumpulan hasil pertanianD Penanaman padi dijalankan dua kali setahun

6.Aktiviti yang boleh dilakukan di Gunung Punai ialah...AmemancingC berenang.Bmendaki.D bersenam.

Soalan berikut berdasarkan peta di bawah ini.

7.Kawasan tanah tinggi yang terdapat dalam peta menganjur dari...Atimur laut ke barat daya.Butara ke selatan.Cbarat ke tenggara.Dbarat ke utara.

8.Apakah tujuan utama benteng dibina di kawasan dalam peta?A Mencegah hakisan air lautBMenakung air untuk sawah padiCMenghalang kemasukan air masin ke sawahDMencegah kejadian tanah runtuh

9.Antara yang berikut, kawasan manakah berpotensi dimajukan sebagai kawasan pelancongan?AKampung BukitBKampung Pasir BogakCKampung MawarDPekan Juaseh

10.Antara yang berikut, aktiviti manakah yang dijalankan oleh penduduk Kampung Sala?IMemproses kelapa keringII Menangkap ikanIII Memproses arang kayuIV Membuat keropok ubiAI dan IICII dan IIIBI dan IVDIII dan IV

11.Lokasimanakah yang paling sesuai dibina jeti?AKampung Sala CKampung CerakahBKampung SawahDKampung Mawar

12.Kawasan yang mungkin sekali menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian dan perikanan ialah...AKampung SawahCKampung BukitBPekan Juaseh DKampung Pasir Bogak

13.Pernyataan manakah yang benar tentang koordinat?A Dapat menentukan arah sesuatu tempatB Merupakan titik persilangan lajur dan barisC Merupakan kedudukan berdasarkan titik rujukanD Kedudukan berdasarkan jarak sesuatu tempat dari tempat asal

14.Kedudukan dinyatakan dalam bentuk...I mutlak.II relatif.III koordinat.IV titik rujukan.AI dan IICII dan IIIBI dan IVDIII dan IV

15.

Apakah lajur tempat duduk Aim?

A01

C03

B02

D04

16.

Apakah baris tempat duduk Aim?

A02

C04

B03

D05

17.

Siapakah yang duduk belakang Kim?

ASen

CMei

BAru

DRos

18.Maklumat di bawah berkaitan dengan...

I koordinat.II titik rujukan.III kedudukan relatif.IV titik persilangan.A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

19.

ApakahXyang digunakan untuk menentukan kedudukan relatif?

ALajur

BBaris

CPoin negatif

DTitik rujukan

20.

__________ duduk sebelah kanan Aiman.

ASue

CHalim

BGanesh

DMei Yin

21.

Apakah koordinat bukit?

A0206

C0601

B0406

D0602

22.

Ciri manakah yang terletak di koordinat 0906?

Asekolah

CKondo Putri

BHutan

DBalai polis

23.Soalan berikut berdasarkan peta di bawah ini.

Apakah yang terdapat di selatan hutan?I Laut III Kg. PutihII Tasik IV Sawah padiAI dan IIC II dan IIIBI dan IVDIII dan IV

24.

Halim duduk ke kiri Odilia, manakala di hadapannya ialah Aiman. Kedudukan dalam rajah di atas ditentukan secara...

Arujukan mutlak.

Bkedudukan relatif.

Crujukan koordinat.

Drujukan hadapan.

25.Apakah alatyang sesuai digunakan untuk merekodkan arah?ATermometerB Tolok hujanCBarometerD Kompas magnetik

26.Selain daripada kompas magnetik, arah mata angin boleh diketahui dengan berpandukan...Abentuk awan.B kedudukan matahari.C arah aliran arus laut.D arah tiupan angin.

27.Kompas magnetik memberikan bacaan yang tepat jika...A digunakan di kawasan lapang.B dijauhi daripada objek besar.C dilindungi daripada pancaran matahari.D diletakkan pada permukaan yang rata.

28.

ArahYialah...

Abarat.

Btenggara.

Ctimur laut.

Dbarat laut.

29.Alat dalam rajah di bawah digunakan untuk menentukan...

Aarah

Ckoordinat

Bjarak

Dketinggian

30.Pernyataan manakah yang menerangkan tentang kompas magnetik?AJarumnya tidak boleh rosakB Jarumnya sentiasa menunjuk ke arah utara magnetCAlat ini digunakan untuk mencari jarak antara dua tempatDAlat ini boleh digunakan dengan berkesan dalambilik yang kecil

31.Pengembara Arab Badwi pada zaman dahulu menentukan arah dengan menggunakan...I bintang.II matahari.III tiupan angin.IV arah aliran sungai.AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV

32.Jika tangan kanan anda menunjuk ke arah matahari terbit, maka muka anda menghadap ke arah...Atimur.Cutara.Bbarat. Dselatan.

33.Antara yang berikut, manakah urutan yang betul tentang cara menggunakan kompas magnetik?I Pilih titik rujukanII Orientasikan kompasIII Letakkan kompas di kawasan rataIV Tentukan arah objekAI, II, III, IVBI, III, II, IVC II, III, IV, IDIII, I, II, IV

34.

Apakah arah hutan dari tasik?

AUtara

BTenggara

CBarat laut

DBarat daya

35.Soalan berikut berdasarkan peta di bawah ini.

Sungai Murni mengalir ke arah...A selatan.Cbarat laut.B tenggara.Dbarat daya.

36.

Kombinasi manakah yang benar tentang kedudukan tempat-tempat yang berikut dari Kampung Balau?

TempatArahI

Bukit Mesra

Timur Laut

II

Kampung Sawah

Selatan

III

Kampung Senai

Barat

IV

Kampung Indah

Barat Laut

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

37.Antara yang berikut, manakah yang digunakan untuk menyatakan jarak mutlak?I JamII MinitIII MeterIV KilometerAI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV

38.Skala di atas merujuk kepada...

A1 cm mewakili 1 km.B 1 cm mewakili 3 km.C1 cm mewakili 5 km.D 1 cm mewakili 20 km.

39.Antara yang berikut, manakah yang digunakan untuk mengukur jarak relatif?I KosII MasaIII ArahIV KoordinatAI dan IICII dan IIIB I dan IVD III dan IV

40.

Berapakah jarak mutlak antara Pekan S dengan Pekan Q?

A12 km

B16 km

C20 km

D24 km

41.

Jarak tempat manakah paling pendek?

APekan P dengan Bandar

BPekan Q dengan Pekan P

CPekan S dengan Pekan P

DPekan S dengan Bandar

42.

Jarak sebenarXZialah...

A3.5 km.

B5.0 km.

C7.0 km.

D9.0 km.

43.

Apakah jarak sebenarZY?

A2 km.

B4 km.

C6 km.

D8 km.

44.Soalan berikut berdasarkan jadual di bawah ini.

Berapakah jarak mutlak antara Pekan A dengan Bandar?A14 kmB16 kmC 20 kmD 28 km

45.Soalan berikut berdasarkan rajah di bawah ini.

Kadar tambang bas dari Taman Rama-rama ke hospital ialah RM2.50, iaitu...A50 sen bagi setiap kilometer.B RM1.00 bagi setiap kilometer.C RM1.50 bagi setiap kilometer.D RM2.00 bagi setiap kilometer.

46.Soalan berikut berdasarkan rajah di bawah ini.

Jika kadar tambang teksi ialah RM1.20 bagi satu kilometer, berapakah kadar tambang teksi dari pejabat pos ke hospital?A RM5.60CRM7.80B RM6.20DRM8.20

.Soalan47 & 48 berdasarkan pernyataan di bawah ini.

47. Berapakah kadar tambang bas dari rumah Joyce ke sekolah?A 40 senB80 senCRM1.00DRM1.20

48.Jika Joyce bertolak dari rumahnya pada pukul 7.10 pagi dengan menaiki bas, pukul berapakah Joyce akan tiba di sekolahnya?A7.18 pagiB7.34 pagiC 8.00 pagiD8.18 pagi

49.Kaedah paling mudah untuk mengumpulkan maklumat tentang ciri fizikal sesuatu kawasan ialah melalui...A banci.B pemerhatian.Ctemu bual.D soal selidik.

50.Jadual : Min suhu tahunan BandarX

Jadualdi atassesuai dipersembahkan dalam bentuk...

Atitik.

Cgraf palang.

Blurus.

Dgraf garisan.

51.Jadual : Keluasan beberapa tanaman di tempatS

Keluasan penanaman kelapa sawit adalah tertinggi pada tahun...

A1990.

C2000.

B1995.

D2005.

52.

Graf : Pengeluaran nanas di Kebun Rahmi

Bilakah pengeluaran nanas di kebun Rahmi mengalami kemerosotan?

I

2002

III

2004

II

2003

IV

2005

AI dan II

CII dan III

BI dan IV

DIII dan IV

53.

Graf : Bilangan pelancong melawat Taman Negara Kinabalu

Bilakah bilangan pelancong paling kurang?

A1980 -1981

C1982 -1983

B1981- 1982

D1983 - 1984

54.

Graf : Hujan di Bandar Tenggara

Hujan maksimum turun pada bulan...

AJanuari.

CSeptember.

BOktober.

DNovember.

55.Urutan langkah yang betul untuk menyediakan graf bar mudah ialah...I lukis paksi menegak dan mendatar.II tentukan skala yang sesuai.III lukiskan bar-bar mengikut maklumat jadual.IV tuliskan tajuk dan petunjuk.AI, II, III, IVBI, III, IV, IICIV, III, I, IIDIV, I, II, III

56.Jadual : Min suhu tahunan BandarX

Berapakah julat suhu tahunan BandarX?

A13C

C15C

B14C

D17C

57.Jadual : Keluasan beberapa tanaman di tempatS

Berapakah peningkatan dalam keluasan penanaman tanaman kelapa sawit antara tahun 1995 hingga tahun 2000?

A200 ribu hektar

B400 ribu hektar

C500 ribu hektar

D600 ribu hektar

58.

Graf : Min suhu bulanan BandarY

Berapakah julat suhu tahunan BandarY?

A5C

B10C

C15C

D20C

59.Soalan berikut berdasarkan graf di bawah ini.

Suhu maksimum kawasanXialah pada bulan...AJanuari.CJun.B Mac. D Ogos.

60.Penyataan manakah yang menerangkan ciri-ciri hujan dalam graf di bawah?

I

Mengalami satu musim kering

II

Hujan minimum pada bulan Jun

III

Jumlah hujan sama pada bulan September dan bulan November

IV

Hujan maksimum pada pertengahan tahun

AI dan II

CII dan III

BI dan IV

DIII dan IV

SOALAN TAMAT

SELAMAT MAJU JAYA

117