trgovacko pravo - pravosudni

Click here to load reader

Post on 27-Apr-2015

186 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TRGOVAKO PRAVO skriptaDoradio, prepravio i nadopunio: Ante prlje 10. veljae 2007. (antesprlje@yahoo.com).Skripta sadri: Zakon o trgovakim drutvima, Steajni zakon, Pomorski zakonik, Zakon o koncesijama, Zakon o prijevozu stvari u cestovnom prometu, Zakon o ugovorima u eljeznikom prometu, Zakon o osiguranju i dijelove ZOO-a potrebne za trg. Skripta je raena na temelju 3 razliite skripte, te na temelju onoga to sam sam vadio iz zakona, a to se inae (ee ili rijetko) pita na ispitu. Postojee skripte sam nadopunio i izvrio potrebne korekcije. Trebala bi zadovoljiti i one najzahtjevnije ispitivae. Vrijednosne papire (odnosno Zakon o mjenici i Zakon o eku) je potrebno uiti iz knjige Graansko pravo, autora Vedri-Klari gdje je to odlino obraeno.

ZAKON O TRGOVAKIM DRUTVIMA Pojam trgovca? Trgovac je pravna ili fizika osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pruanjem usluga na tritu. Osobe koje se bave slobodnim zanimanjima ureenim posebnim propisima smatraju se trgovcima samo ako je to u tim propisima odreeno. Individualni poljodjelci nisu trgovci. Odvjetnici nisu trgovci osim ako se udrue u Odvjetniko drutvo (tada imaju status javnog trgovakog drutva) Pojam trgovakoga drutva? Trgovako drutvo je pravna osoba iji su osnivanje i ustroj odreeni ZTD-om. Trgovaka drutva jesu javno trgovako drutvo, komanditno drutvo, dioniko drutvo, drutvo s ogranienom odgovornou i gospodarsko interesno udruenje (dalje trgovaka drutva). Javno trgovako drutvo i komanditno drutvo su drutva osoba, a dioniko drutvo i drutvo s ogranienom odgovornou su drutva kapitala. Gospodarsko interesno udruenje je po definiciji u zakonu drutvo kapitala, ali je po svojim svojstvima drutvo osoba. Trgovako drutvo moe se osnovati za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti. Trgovako drutvo je trgovac, neovisno o tome obavlja li gospodarsku ili neku drugu djelatnost. Trgovac pojedinac? Trgovac pojedinac je fizika osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtu i upisana je u sudskom registru kao trgovac pojedinac. Fizika osoba koja posluje u skladu s propisima o obrtu moe traiti da se upie u sudski registar kao trgovac pojedinac ako njen godinji prihod prelazi 2 milijuna kuna, a duna je zatraiti taj upis ako joj godinji prihod prelazi 15 milijuna. Svojstvo trgovca pojedinca stjee se upisom u sudski registar. Fizika osoba koja je duna zatraiti upis u sudski registar mora podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od 60 dana nakon podnoenja FINA-i godinjih finacijskih izvjea u kojima je iskazan prihodf vei od 15 milijuna kuna.. Prijava za upis u sudski registar mora sadravati tvrtku, sjedite i predmet poslovanja trgovca pojedinca, podatak o godinjem prihodu te naziv registra i broj pod kojim je fizika osoba koja ima nakanu poslovati kao trgovac pojedinac u njemu upisana kao obrtnik. U sudski registar upisuju se tvrtka, sjedite i predmet poslovanja trgovca pojedinca. Ako po ovome Zakonu vie ne postoji obveza da u sudskom registru bude upisan kao trgovac pojedinac, on moe prijavom koju donese registarskome sudu traiti da ga se brie iz toga registra. Trgovac pojedinac mora prijavi priloiti posljednje godinje financijsko izvjee koje je podnio. Registarski sud e po slubenoj dunosti brisati iz sudskog registra trgovca pojedinca za kojega dobije godinje financijsko izvjee iz kojega proizlazi da vie ne ispunjava uvjete za upis u sudski registar. Svojstvo trgovca pojedinca prestaje brisanjem iz sudskog registra. Pravna osobnost trgovakoga drutva i stjecanje prava i obveza? 1

Trgovako drutvo svojstvo pravne osobe stjee upisom u sudski registar. Trgovako drutvo gubi svojstvo pravne osobe brisanjem toga drutva iz sudskog registra. Trgovako drutvo moe u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, moe biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te moe tuiti i biti tueno pred dravnim ili izbranim sudom i sudjelovati u drugom postupcima. Ne postoji vlasnik drutva, ve samo lanovi s lanskim pravima. Preddrutvo? Preddrutvo nastaje sklapanjem drutvenog ugovora, odnosno usvajanjem statuta i preuzimanjem svih dionica od strane osnivaa trgovakog drutva. Na odnos izmeu osnivaa prije upisa drutva u trgovaki registar primjenjuju se drutveni ugovor, odnosno statut. Za obveze koje se preuzmu u ime trgovakog drutva prije njegova upisa u trgovaki registar, odgovara onaj tko ih je preuzeo u ime drutva. Preuzme li ih vie osoba, one odgovaraju solidarno i neogranieno cijelom svojom imovinom. Upisom trgovakoga drutva u sudski registar ove osobe oslobaaju se odgovornosti koja je tamo propisana. Preuzmu li se ugovorom sklopljenim s vjerovnikom za trgovako drutvo obveze tako da ono nakon upisa u sudski registar stupi na mjesto dunika, za takvo preuzimanje obveze nije potrebna suglasnost vjerovnika, ako se obveza preuzima u roku od tri mjeseca od upisa u sudski registar i ako drutvo ili dunik u tome roku to priope vjerovniku. Ako se u ime trgovakoga drutva poduzmu poslovi prije nego to se ono upie u sudski registar pa u vrijeme upisa drutva u taj registar njegova imovina bude manja od onoga kako je to odreeno u drutvenom ugovoru, odnosno statutu ili u izjavi o osnivanju drutva, osnivai su duni u korist drutva uplatiti iznos koji nedostaje. Upisom trgovakoga drutva u registar preddrutvo prestaje. Prava steena i obveze preuzete djelovanjem preddrutva u ime trgovakoga drutva prava su i obveze trgovakoga drutva. Podrunice? To su zapravo poslovne jedinice trgovca, odvojene od njegova sjedita s odreenom samostalnou u obavljanju poslova iz djelatnosti trgovine Trgovac pojedinac i trgovako drutvo mogu izvan sjedita imati podrunice u kojima obavljaju svoje djelatnosti. Podrunica se osniva odlukom koju donosi trgovac pojedinac ili nadleni organ trgovakog drutva u skladu s izjavom o osnivanju drutva ili drutvenim ugovorom, odnosno statutom drutva. Odluku o osnivanju podrunice mora ovjeriti javni biljenik. Podrunice nisu pravne osobe. Njihovim poslovanjem prava i obveze stjee drutvo. Podrunica posluje pod svojom tvrtkom i mora pri tome navesti svoje sjedite i sjedite osnivaa. U odluci o osnivanju podrunice navode se: 1. tvrtka i sjedite osnivaa te tvrtka i sjedite podrunice, 2. predmet poslovanja osnivaa i djelatnosti podrunice, 3. ako je osniva drutvo kapitala, visina temeljnoga kapitala i iznos uplaenih uloga, a ako je osniva drutvo osoba, imena lanova drutva koji osobno odgovaraju za obveze drutva ili trgovca pojedinca, 4. ime, odnosno imena, jedinstveni matini brojevi graana i prebivalite osoba u podrunici ovlatenih da u poslovanju podrunice zastupaju osnivaa. Podrunica prestaje: 1. ako osniva donese odluku o prestanku podrunice, 2. ako osniva prestane postojati ili ako trgovac pojedinac bude izbrisan iz sudskog registra. Upis podrunice u sudski registar? Podrunica se upisuje u sudske registre suda nadlenoga po mjestu sjedita osnivaa i suda nadlenoga po mjestu sjedita podrunice. Prijavu za upis podrunice u sudski registar osniva 2

podnosi sudu nadlenom po mjestu sjedita osnivaa. Tome sudu podnosi se i prijava za upis promjene upisa u sudskom registru. U prijavi za upis podrunice u sudski registar moraju se navesti: 1. tvrtka i sjedite osnivaa te tvrtka, sjedite i djelatnosti podrunice i 2. ime, odnosno imena, a kod podrunice koju osniva inozemna osoba dravljanstvo, jedinstveni matini broj graana i prebivalite osoba u podrunici odreenih odlukom o osnivanju podrunice da zastupaju osnivaa. Prijavi prilae se odluka o osnivanju podrunice. Odgovornost za obveze trgovakog drutva? Trgovako drutvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Trgovac pojedinac odgovara za svoje obveze osobno, cijelom svojom imovinom. To ukljuuje i obveze nastale u obavljanju obrta prije upisa u sudski registar Odgovornost lanova trgovakoga drutva? lanovi javnoga trgovakoga drutva i komplementari u komanditnome drutvu odgovaraju za obveze drutva osobno, solidarno i neogranieno cijelom svojom imovinom. lanovi drutva s ogranienom odgovornou i dioniari dionikoga drutva ne odgovaraju za obveze drutva izuzev kada je to odreeno Zakonom. Onaj tko zloupotrebljava okolnost da kao lan trgovakoga drutva ne odgovara za obveze drutva ne moe se pozvati na to da po zakonu ne odgovara za te obveze a posebice ako: 1) koristi drutvo da postigne zabranjeni cilj, 2) umanji imovinu drutva u svoju korist ili korist drugih da bi otetio vjerovnike, 3) protivno zakonu upravlja imovinom drutva Tvrtka trgovakog drutva i naelo istinitosti? Tvrtka je ime pod kojim trgovako drutvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu. Tvrtka trgovakoga drutva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca upisane u trgovaki registar kod istoga registarskoga suda. Tvrtka trgovakoga drutva odreuje se izjavom o osnivanju drutva ili drutvenim ugovorom, odnosno statutom drutva. Tvrtka trgovakoga drutva mijenja se na nain odreen izjavom o osnivanju drutva ili drutvenim ugovorom, odnosno statutom drutva. Tvrtka trgovakoga drutva i sve njene promjene upisuju se u trgovaki registar. Prijavu za upis promjene tvrtke u trgovaki registar podnosi uprava trgovakoga drutva, odnosno lanovi koji upravljaju drutvom. Podaci sadrani u tvrtki moraju biti istiniti. Sadraj tvrtke? Tvrtka trgovakoga drutva mora uz naznaku kojom se poblie obiljeava ime drutva sadravati naznaku predmeta poslovanja drutva. Uz ove sastojke, 1. tvrtka javnoga trgovakoga drutva mora sadravati prezime, odnosno tvrtku ili skraenu tvrtku najmanje jednog lana drutva i naznaku "i dr.", ako u tvrtki nisu sadrana imena svih lanova, te rijei "javno trgovako drutvo" ili naznaku "j.t.d."; tvrtka komanditnoga drutva mora sadravati prezime, odnosno tvrtku ili skraenu tvrtku najmanje jednoga komplementara, a ako ih je vie i naznaku "i dr." koja na to upuuje, te rijei "komanditno drutvo" ili oznaku "k.d."; tvrtka dionikoga drutva mora sadravati rijei "dioniko drutvo" ili oznaku "d.d."; tvrtka drutva s ogranienom odgovornou mora sadravati rijei "drutvo s ogran