pravosudni ispit - ispitna pitanja

Download Pravosudni Ispit - Ispitna Pitanja

Post on 09-Jul-2015

525 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

PRAVOSUDNI ISPITISPITNA PITANJA

WWW.BH-PRAVNICI.COM [email protected]

WWW.BH-PRAVNICI.COM PRAVOSUDNI ISPIT NIVO BIHISPITNA PITANJA:KRIVINO PRAVO 1. ta predstavlja krivino djelo? 2. Bitni elementi krivinog djela (materijalni i formalni)? 3. Drutveno opasne radnje koje sadre elemente kriv. djela a ipak nisu kriv. djela? 4. Subjekti kriv. djela? 5. Institut primjene blaeg zakona? 6. Ako je jedan predmet ve okonan, moe li se primijeniti blai zakon? 7. Temporalni zakoni? 8. Blanketne dispozicije? 9. Umiljaj - direktni i eventualni - razlike? 10. Predumiljaj? 11. Momentalni umiljaj? 12. Sankcije u naem zakonodavstvu? 13. Novana kazna? 14. Rokovi izvrenja kazne? 15. Produeno kriv. djelo? 16. Elementi optunice? 17. Na koji vremenski period se odreuje pritvor? 18. Elementi svake presude? GRAANSKO PRAVO a) Stvarno pravo 1. Od kojih grana prava se sastoji graansko materijalno pravo? 2. Razlike: stvarno i obligaciono pravo? 3. Vlasnitvo - kako se stie i titi (razlike izmeu vlasnikih tubi)? 4. Petit posjedovne tube - kako glasi? 5. Naini stjecanja vlasnitva? 6. Od ega se sastoji zemljina knjiga? 7. ta sadri glavna knjiga? 8. Uknjiba, zabiljeba i predbiljeba? 9. Koliko vrsta upisa ima? 10. Vrste tereta koji se upisuju u C list? 11. Zbirka isprava b) Obligaciono 1. Izvori obligacija? 2. Kakva je obligaciona tuba i vrste? 3. Vidovi naknade tete - i pojam? 4. Kad se primijenjuje objektivna odgovornost? 5. Oblici krivice? PORODINO PRAVO 1. Kad prestaje brak? 2. ta tuitelj treba dokazati u tubi za razvod braka? 3. Da li se u tubi za razvod braka rjeevaju i imovinsko-pravni odnosi? 4. Ponitenje braka? 5. U kojem postupku se vodi parnica za podjelu brane steevine i kako glasi dispozitiv te presude? 6. ta ini posebnu imovinu? NASLJEDNO PRAVO 1. Razlike izmeu parninog i vanparninog postupka? 2. Ostavinski postupak? KRIVINO PRAVO 1. Teko kriv.djelo protiv sigurnosti saobraaja (javnog prometa)? 2. ta svaka presuda mora imati? 3. Uslovna osuda? 4. Svjesni nehat? 5. Naini izvrenja kriv. djela? 6. Koji zakoni ine nae kriv. zakonodavstvo?

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM7. Direktni i eventualni umiljaj - razlike? 8. Elementi optunice? 9. Elementi prigovora na optunicu? 10. Odluke po prigovoru (na optunicu)? 11. Kad optueni mora imati branioca? 12. albeni osnovi? GRAANSKO PRAVO 1. Naknada nematerijalne tete? 2. Stjecanje prava vlasnitva dosjelou? 3. Koje su 3 glavne tube u gra. pravu? 4. Razlika izmeu prava vlasnitva i "golog posjeda"? 5. Koja odluka se donosi kod smetanja posjeda i da li je to osnov za voenje vlasnikog spora? 6. Vrste ugovora i primjeri? 7. Darovanje - moe li se osporavati? NASLJEDNO PRAVO 1. Nasljedni redovi? 2. Osnovi nasljeivanja? 3. Kako se pokree ostavinski postupak? PARNICA (Graansko procesno pravo) 1. Dokazna sredstva? 2. Naela parninog postupka? 3. Pravosnanost i izvrnost sudske odluke - razlike? PRIVREDNO PRAVO 1. Vrste drutava? 2. DOO - karakteristike? 3. Kada drutvo moe postupati u pravnom prometu? 4. ta se desi sa ugovorom o radu otvaranjem steajnog postupka? 5. Izlune i razlune tube u steajnom postupku? 6. Osnivanje preduzea u inostranstvu - koje firme to mogu? 7. Bankarska garancija - pojam i vrste? 8. Agencija za bankarstvo? 9. Komisija za vrijednosne papire? 10. Patent? 11. Odgovornosti za tetu nanijetu motornim vozilom - vrste? 12. Biro osiguranja? 13. Ugovor o posredovanju? UPRAVNO PRAVO 1. Ko obavlja poslove uprave? 2. Poslovi uprave? 3. Upravni nadzor? 4. Inspekcijski nadzor? 5. Opi akti uprave? 6. Osnovna naela upravnog postupka? 7. ta je konano rjeenje? 8. Mjesna nadlenost? 9. Ko je stranka u upravnom postupku? 10. Rjeenje - obiljeja 11. Rjeenja po pravnim lijekovima? 12. Zakljuak? 13. Redovni pravni lijek? 14. Pravo pokretanja upravnog spora - ko ima? 15. Protiv kojih akata se ne moe voditi upravni spor? 16. ime se pokree upravni spor? 17. Sticanje i prestanak dravljanstva? 18. Kako se vri prijem u radni odnos 19. ta je ugovor o radu? 20. Probni rad? 21. Disciplinska odgovornost? 22. Na koga se primijenjuje Zakon o sukobu interesa? 23. Prebivalite-boravite - pojmovi i razlike? USTAVNO PRAVO 1. Koliko ima ustava u BiH? 2. Koliko domova ima Skuptina BiH i koliko koji dom ima lanova?

3

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM3. Koja konvencija je dio ustava BiH? 4. Prenos nadlenosti? 5. Ko titi ljudska prava u BiH? 6. Koliko ombudsmana ima u BiH? 7. Ko i kako bira sudije? 8. Koliko lanova ima Visoko sudsko i tuilako vijee BiH? 9. Kako je organizovano tuilatvo u BiH? 1. Kada tuzilac moze naloziti kazneni nalog? 2. Koje sankcije tuzilac moze traziti u kaznenom nalogu? 3. Vrste kazni? 4. Kada se moze izreci dugotrajni zatvor? 5. Uslovna osuda? 6. Moze li se uslovna osuda izreci pravnoj osobi? 7. Sadrzaj krivicne odgovornosti? 8. Direktni umisljaj? 9. Opca pravila odmjeravanja kazne? 10.Sta cini krivicno zakonodavstvo BiH? 11.Sta se cijeni kod odmjeravanja kazne? 12.Kada sud moze ublaziti kaznu ispod zakonskog minimuma? 13.Zastara krivicnog gonjenja? 14.Kada zastara ne tece? 15.Kada se zastara prekida? 16.Nacelo akuzatornosti? 17.Kada optuzeni mora imati branioca? 18.Sudija za prethodni postupak? 19.Mjere osiguranja prisustva osumnjicenog? 20.Pritvor? 21.Razlozi za pritvor? 22.Redoslijed izvodjenja dokaza? 23.Vrste presuda? KRIVICNO PRAVO 1. Vrste krivicnopravnih sankcija? 2. Kako se moze uciniti krivicno djelo? 3. Nuzna odbrana? 4. Uracunljivost? 5. Umisljaj? 6. Kako se izrice kazna zatvora? 7. Dugotrajni zatvor? 8. Sticaj? 9. Mjere sigurnosti? 10. Oduzimanje predmeta? 11. Rociste o izjasnjenju o krivnji? 12. Osnovi za zalbu? 13. Odluke drugostepenog suda? 14. Meritorne odluke? 15. Rok za podnosenje zalbe na presudu? Pitanja s pravosudnog ispita odranog 17.01.2010. godine KRIVINO PRAVO 1.Teka kr.djela protiv sigurnosti javnog prometa - kakva su to djela (elementi)? Razlika izmeu dozvoljene i neprilagoene brzine? Ko moe biti izvrilac tog djela? 2.Postupak izdavanja kaznenog naloga? Ko ga moe predloiti? Kad se moe odbiti? 3.ta je sticaj kr.djela? Vrste? 4.Nuna odbrana? 5.Razlika: glavna i sporedna kazna? 6.Opti min. i opti max. kazne? 7.Moe li se kazna dugotrajnog zatvora propisati kao jedina kazna? 8.Kad se neko moe osloboditi? 9.Mjere sigurnosti? Oduzimanje predmeta, kad se predmeti obavezno oduzimaju? 10.Odgovornost i kazne za pravna lica? 11.Slobodna ocjena dokaza, kako se dokazi cijene, koji dokazi imaju jau snagu? 12.Obavezna odbrana?

4

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM13.Mjere obezbjeenja prisustva optuenog? 14.Kad se odreuje pritvor? Obligatorni pritvor? 15.Kad se iskljuuje javnost i ko donosi odluku? 16.albeni osnovi? 17.Koje odluke donosi drugostepeno vijee po albi? Kojom odlukom se ukida prvostepena presuda? Kako se donose odluke u drugostepenom postupku? 18. Po Zakonu o zatiti svjedoka, koje su vrste svjedoka (3)? Sve o zatienom svjedoku? GRAANSKO : 1. Od kojih se grana sastoji graansko pravo? 2. Pravo vlasnitva - pojam i naela? 3. Razlika izmeu 3 vlasnike tube? 4. Razlika: posjed i stvarna prava? 5. Ostala stvarna prava? 6. Postupak upisa u ZK? Od ega se sastoji zemljina knjiga? OBLIGACIONO: 1. Izvori obligacija? 2. Vrste ugovora? 3. Razlika: realni i konsezualni ugovori? 4. Naknada imovinske i neimovinske tete? 5. Paralela izmeu krivice kod naknade tete i krivice u krivinom pravu? PORODINO: 1. U kojem postupku se raspravlja imovina branih drugova? Kako se dijeli? 2. O emu se odluuje u parnici za razvod braka? 3. Kako prestaje brak? NASLJEDNO: 1. Nasljedni redovi? Nuni nasljednici? PARNICA - VANPARNICA: 1. Razlika: parnica i vanparnica? 2. Nabrojati sve vanparnine postupke (posebno iz pozitivnog prava - eksproprijacija)? 3. Naela vanparninog postupka? PRIVREDNO PRAVO: 1. Vrste privrednih drutava? 2. Ko moe osnovati PD? 3. Kojem registarskom sudu se podnosi prijava? 4. Podrunice drutva? 5. Kome sud dostavlja obavijest o registraciji podrunice? 6. Pokretanje steajnog postupka - ko i kad? Cilj pokretanja? 7. ta ste. povjerilac dostavlja sudu? 8. Naplatni redovi? 9. Pr. posljedice otvaranja steajnog postupka (postupci pred sudom)? 10. Koji postupak moe proistei iz steajnog? Koje su tube (2)? 11. ta je prokura i kome se sve moe dati? 12. ta je poslovna tajna? 13. ta je monopolistiko djelovanje? 14. ta je pekulacija? 15. Bankarski poslovi? 16. Bankarska garancija? Vrste (Odg: supergarancija i "bez protesta") 17. Mjenica, osobine mjeninog prava - naela? Na ta mjenica glasi? 18. Prednosti mjeninih tubi? 19. Ugovor o posredovanju? 20. Bankarska dozvola? UPRAVNO: 1. Organi uprave? ime se osnivaju - kako? 2. Poslovi organa uprave? 3. Inspekcijski nadzor? Moe li se povjeriti institucijama s javnim ovlatenjima? 4. Naela ZUP-a? Naelo konanosti? 5. Oblik i sastavni dijelovi rjeenja? 6. ta se u dispozitivu rjeava? 7. Kako se pokree upravni spor i u kojem roku? 8. Protiv kojih akata se ne moe pokrenuti upravni spor? 9. Uvjeti sticanja dravljanstva?

5

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Zakon o sukobu interesa - ko je nadlean za implementaciju? Na koji period se moe zabraniti kandidovanje? Zakon o dravnoj slubi - Ko su dravni slubenici? Ugovor o radu - ta sadri i izmeu koga se zakljuuje? Kolektivni ugovor, kako se zakljuuje? Ko poziva na trajk? Svrha trajka? Pripravnik - treba li ugovor i na koliko vremena se zakljuuje? Osnovna prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja? Kakva su to prava? Kako se stiu sredstva?

USTAVNO: 1. Institucije BiH? Koje realno postoje, a nema ih u Ustavu? Nadlenost institucija? 2. Koliko ima ministarstava? 3. Koliko ima poslanika u Domu naroda BiH? Ko ih bira? 4. Prenos nadlenosti? 5. Iskljuiva nadlenost institucija BiH? 6. Koje se konvencije spominju u Ustavu (15)? 7. Evropska konvencija o ljudskim pravima - ta propisuje? 8. Pravo na pravino suenje - ta znai? Ko utvruje razuman rok za pravino suenje? Ko odluuje o tim pravima povredama? 9. ta je advokat? Kako ostvaruju svoja prava? Organi Komore? Koja se najtea sankcija moe izrei advokatu? 10. Ko i kako imenuje sudije? 11. Najnii sudovi u BiH i koliko ih ima? Ostali sudovi? 12. Tuilatva u BiH? Specijalno tuilatvo - za koja krivina djela goni? 13. Notar, ta radi? ta znai notarska obrada? Ovo su pitanja komisije koja je radila do kraja 2010 godine PRIVREDNO PRAVO (Martin Ragu) : 1. Oblici organizovanja privrednih drutava? 2. Drutvo sa ogranienom odgovornou? (Osnivaki kapital? Koliko udjela moe imati jedan osniva? Normativni akti drutva sa ogranienom odgovornou? Organi drutva sa ogranienom odgovornou? 3. U ta se upisuje drutvo kad se osnuje? Koji zakon regulira upis? Ako sud odbije upis, ima li pravni lijek? Kome se podnosi alba? Rokovi propisani za tu albu? Da li se svaki upis u sudski registar objavljuje u slubenim novinama? Ako odreeno lice nije znalo da je upis objavljen u slubenim novinama, otkad tee rok za albu? 4. Izlune i razlune tube u steajnom postupku? 5. Zakon o stranim ulaganjima? Na kojem nivou je (na entitetskom)? Koje su beneficije stranih lica (osloboeni su poreza u odreenom periodu ako donesu odreeni kapital ili investicije, a inae imaju poreske i carinske olakice)? 6. Agencija za bankarstvo? Na kojem nivou je zakon o Agenciji za bankarstvo (na nivou entiteta)? ta je osnovna funkcija Agencije za bankarstvo (zakonitost rada banaka)? 7. Zakon o trgovini? 8. Zakon o zatiti potroaa? (Dravni nivo) 9. Zakon o vrijednosnim papirima? 10. Elektroniki zapisi? 11.Mjenini aval? 12. Ugovor o nalogu? 13. Protest mjenice? UPRAVNO PRAVO (Jasminka Oruevi): 1. ta regulira Zakon o upravnom postupku F BiH? 2. Osnovna naela Zakona o upravnom postupku F BiH? 3. Naelo materijalne istine? 4. Naelo zakonitosti? 5. Naelo supsidijarne primjene ZUP-a? (npr. ako Zakon o carinskoj politici ne sadri neku odredbu supsidijarno se primjenjuje ZUP) 6. Konanost rjeenja? 7. Nadlenost? 8. Stvarna nadlenost? 9. Sukob nadlenosti u upravnom postupku? 10. Pozitivan i negativan sukob nadlenosti? 11. Ko razrjeava sukob nadlenosti izmeu intitucija BiH? Sud BiH 12. Naelo dvostepenosti? 13. Kada stranka propusti rok za albu da uloi (restitution in integrum?) ? 14. Rokovi u upravnom postupku? 15. Procesna sposobnost stranke? 16. Vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku? 17. ta je oglaavanje rjeenja nitavim? 18. ta je upravni spor? 19. Ko ima pravo da pokrene upravni spor?

6

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM20. Kako se pokree upravni spor? 21. ta tuba u upravnom sporu mora sadravati? 22. ta spada u institucije BiH? Ministarstva, upravna tijela, korporacije 23. Kad se ne moe upravni spor pokrenuti? 24. Ko rjeava upravne sporove na nivou BiH, F B i H i RS? Na nivou BiH je Sud BiH, u kojem vijeu? 25. Je li predvien redovni pravni lijek protiv odluka Suda BiH donesenih u upravnom sporu? 26. Kada je iskljueno pravo na pokretanje upravnog spora, a kreno je neko ljudsko pravo zagarantovano Ustavom, koje je pravno sredstvo? Zahtjev za zatitu sloboda garantovanih Ustavom. Ovo pravno sredstvo se moe izjaviti samo ako zakonom nije predviena sudska zatita. 27. Ko, po Zakonu o upravi, osniva organe uprave na nivou BiH? RADNO PRAVO (Jasminka Oruevi): 1. Prema Zakonu o radu u dravnim institucijama, izmeu koga se zakljuuje ugovor o radu? 2. Ko moe biti zaposlenik? 3. Ko je poslodavac na nivou drave? 4. Procedura zakljuenja ugovora o radu? 5. Prava radnika u pogledu naknade? 6. Zatita prava zaposlenika? 7. Kako se stie svojstvo dravnog slubenika? 8. Interni konkurs 9. Rukovodea radna mjesta u dravnoj slubi USTAVNO PRAVO (Milorad Novkovi): 1. Koliko ustava ima u BiH? 2. ta je propisano Statutom Brko Distrikta Bosne i Hercegovine? 3. Koliko postoji ustavnih sudova u BiH? 4. Za ta je nadlean Ustavni sud BiH? 5. Struktura Parlamentarne skuptine BiH? 6. Tehnika direktne primjene Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u radu pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini? Prvo se konsultuje domai propis, pa ako postoji odredba domaeg propisa koja je nesaglasna sa Evropskom konvencijom, sud e primijeniti Konvenciju, ali tako da se uvijek mora pozvati na neku presudu Evropskog suda za ljudska prava u nekom istovjetnom sluaju. 7. Koji sve sudovi imaju u F B i H? 8. Kakva je struktura pravosua u BD BiH? 9. Razlikuje se nadlenost sudova u BD BiH od onih u F BiH? 10. Unutranja organizacija Opinskog suda u Tuzli? (kandidat koji je odgovarao je bio pripravnik u Opinskog suda u Tuzli) Koji upisnici imaju u Opinskom sudu u Tuzli? 11. Nadlenosti Vrhovnog suda F BiH? 12. Razlike izmeu nadlenosti ustavnih sudova entiteta? KRIVINO PRAVO (Azra Mileti): 1. Pregovaranje o krivnji? ZKP BiH razlika sud se mora uvjeriti da su dogovorene sankcije u skladu sa zakonom. 2. Koji su elementi krivine odgovornosti? 3. Kad je krivino djelo uinjeno u nehatu? 4. Institut ublaavanja kazne? 5. Vrste kazni u krivinom zakonodavstvu? 6. Moe li se novana kazna izrei kao sporedna i onda kada nije propisano da se izrie kao sporedna? Moe, za krivina djela iz koristoljublja. 7. Mjere sigurnosti? 8. Koje su kazne za pravna lica? 9. ta svaka osuujua presuda mora da sadri? ta izreka te presude mora da sadri? 10. Vrste presuda u krivinom postupku? Odbijajua presuda? 11. Mjere obezbjeenja prisustva osumnjienog, odnosno optuenog? 12. Pritvorski razlozi? 13. ta je zapisnik o vijeanju i glasanju? Ko moe otvoriti taj zapisnik? U sluaju da se on javno objavi, postoji li neko krivino djelo? 14. Moe li se jednom dostavljena optunica povui? 15. Koje su odluke u krivinom postupku? 16. Koje su pravne posljedice rjeenja o obustavi postupka? 17. Ko moe izjaviti albu? 18. Ko su stranke u postupku? 19. ta svaka alba mora da ima? 20. ta se radi sa nedoputenim i neblagovremenim albama? 21. Razlike izmeu odbijanja i odbacivanja albe? 22. Moe li se izjaviti alba na drugostepenu presudu? 23. Koje su tri vrste svjedoka po Zakonu o svjedocima pod prijetnjom i ugroenim svjedocima?

7

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COMGRAANSKO PRAVO (Bogdanka Dabi Jovanovi): 1. Hipoteka? 2. Dosjelost? 3. Zakonit posjed? 4. Postupak pred drugostepenim sudom? Tok glavne rasprave? 5. Izuzee? 6. Trokovi postupka? 7. Protivizvrenje? 8. Obustava izvrenja? 9. Mjesna nadlenost u pogledu izvrenja na nekretninama? 10. Prethodno pitanje u vanparninom postupku? 11. Oduzimanje roditeljskog prava? 12. Vraanje poklona? 13. Uslovi za punovanost testamenta? 14. Usmeni testament? 15. Priznanje oinstva? 16. Razvod braka? 17. Starateljstvo nad maloljetnom osobom? 18. Nitavi ugovori? 19. Ruljivi ugovori? 20. Solidarne obaveze? PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanovi): 1. ta je privredno drutvo? 2. Kad strano lice osniva privredno drutvo iju saglasnost mora imati? Ministarstva vanjske trgovine I ekonomskih odnosa BiH 3. Koji su oblici privrednih drutava? 4. Kakva je odgovornost osnivaa s obzirom na vrste privrednih drutava? 5. ta firma ne smije da sadri? 6. Kada prestaje privredno drutvo? 7. Statusne promjene u drutvu? 8. Otvoreno dioniko drutvo? 9. Koliki kapital mora biti da bi se osnovalo dioniko drutvo? 10. Kako se emituju dionice u dionikom drutvu? 11. Upravljanje i zastupanje u komanditnom drutvu? 12. Kako se pokree steajni postupak? Ko pokree steajni postupak? 13. Posljedice otvaranja steajnog postupka? 14. Izluni i razluni povjerioci? 15. Organi steajnog postupka? 16. Likvidacioni postupak? 17. ta je industrijsko vlasnitvo? 18. Naela mjenice? 19. Mjenini aval? 20. Amortizacija mjenice? 21. Bankarska dozvola? 22. Koncesija? 23. Ugovorna kazna? 24. Ugovor o posredovanju? UPRAVNO I RADNO PRAVO (Anto Nikoli): 1. Ko obavlja poslove uprave na nivou BiH? 2. ta se ne moe povjeriti institucijama koje vre javna ovlatenja? Inspekcijski nadzor. 3. ta su poslovi uprave? izvravanje zakona, - upravni nadzor u izvravanju zakona i drugih propisa, - donosi provedbene propise, -pripremaju propise iz odreene oblasti, - odgovara na upit zakonodavne vlasti. 4. ta je upravni nadzor? ta je inspekcijski nadzor? 5. Koje opte akte donosi organ uprave? Pravilnici, uputstva, naredbe i instrukcije. ta su uputstva? Naredbe? 6. Koja su onovna naela upravnog postupka? 7. Naelo zakonitosti? 8. Naelo pravosnanosti? 9. Naelo materijalne istine? 10. Naelo sasluanja stranaka? 11. Naela prava albe? 12. Naelo upotrebe jezika i pisma? 13. Stvarna i mjesna nadlenost u upravnom postupku? Jesu li sud i organ uprave duni da u toku cijelog postupka paze na mjesnu i stvarnu nadlenost? 14. Izuzee vijea? Ko odluuje i kojim aktom? 15. Ko moe pokrenuti upravni postupak?

8

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM16. Kada se moe pokrenuti upravni postupak? 17. Kada se smatra da je pokrenut upravni postupak? 18. Stranka u upravnom postupku? Kada se ombudsman moe pojaviti u upravnom postupku? 19. Ko je punomonik? Ko ne moe biti punomonik u upravnom postupku? 20. Nain dostavljanja pismena u upravnom postupku? 21. Ako rokovi nisu odreeni zakonom ili drugim propisom, ko ih odreuje? Slubeno lice koje vodi postupak. Kako? Na dane, mjesece i godine. 22. Bitna obiljeja rjeenja kao upravnog akta? 23. Podjela rjeenja? 24. Oblik i sastavni dio rjeenja? 25. ta je djelimino, dopunsko i privremeno rjeenje? 26. Rokovi za donoenje rjeenja? 27. ta se odluuje zakljukom? 28. Pravne posljedice ponitavanja i ukidanja rjeenja? 29. Dokazna sredstva u upravnom postupku? 30. Kada prvostepeno rjeenje postaje izvrno? 31. Kako se provodi izvrenje rjeenja? 32. alba u upravnom postupku? 33. Rjeavanje drugostepenog organa po albi? 34. Upravni spor? 35. Sukob interesa? USTAVNO PRAVO (Milorad Novkovi): 1. Ko donosi ustav? 2. Koliko ustava ima u Bosni i Hercegovini? 3. Ima li razlika izmeu ustava u Bosni i Hercegovini i Statuta Brko Distrikta Bosne i Hercegovine? 4. Nadlenosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? 5. Struktura pravosua u Brko Distriktu Bosne i Hercegovine? 6. Organizacija suda? 7. ZK Ured? 8. Upisnici? 9. Ko bira sudije Ustavnog suda BiH? 10. Mjesto Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine? KRIVINO PRAVO (Azra Mileti): 1. Koje vrste kazni propisuje zakon? 2. Kazna zatvora? 3. Moe li se novana kazna izrei kao sporedna kazna iako nije zakonom propisana kao sporedna? Krivina djela iz koristoljublja. 4. Opti zakonski minimum i maksimum kazne zatvora. 5. Da li se moe dugotrajni zatvor propisati kao jedina kazna za to djelo? 6. Koje mjere sigurnosti propisuje zakon? 7. Kakva je razlika izmeu amnestije i pomilovanja? 8. Koje vrste presuda imamo? Meritorne i procesna odbijajua. 9. Iz ega se sastoji presuda? Obrazloenje? Kako se dokazi cijene? Imaju li neka striktna pravila kod ocjene dokaza, jesu li dokazi poredani po jaini? 10. Odricanje od prava na suenje? 11. Koji je rok za izjavu albe? Moe li se produiti taj rok od 15 dana? 12. Koji su albeni osnovi? 13. Koje su odluke drugostepenog suda po albi? Kada ukida odluku? 14. Proireno dejstvo albe? 15. Zakon o zatiti svjedoka pod prijetnjom i ugroenih svjedoka? Koje su tri vrste svjedoka koje tretira ovaj zakon? NAUITI DEFINICIJE OVIH KATEGORIJA Moe li se iskljuivo na iskazima zatienog svjedoka zasnovati presuda? GRAANSKO PRAVO (August Janik): 1. ta je teta? Koji su elementi da bi postojali teta? Ako je teta nastala, a lice ne odgovara, zato je to? Nema protivpravnosti. 2. Izgubljena korist ili dobit. Primjer. 3. Koji su rokovi za albu u parninom postupku (trajanje)? 30 dana, osim sporovi male vrijednosti, smetanje posjeda, mjenini, ekovni 4. Koja je razlika izmeu povlaenja tube i odricanja od tubenog zahtjeva? 5. ta tuba treba da sadri? 6. Kad tuba nije uredna, ta sud radi? 7. Tuba podnesena u okviru ega se sud kree? U okviru tubenog zahtjeva. ta u pogledu materijalnog prava? Sud nije vezan za zahtjev u tom pogledu. 8. Koje sud moe donijeti odluke u parninom postupku? 9. Posjed? 10. Smetanje posjeda? ta sud samo utvruje? in smetanja posjeda i posljednji faktiki mirni posjed. Kakvi su rokovi?

9

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COMKako se raunaju objektivni i subjektivni? Ima li onaj kome je uinjena smetanja posjeda pravo na samopomo? 11. Koje odluke sud moe u parninom postupku donijeti po albi? 5 sluajeva 12. Vlasnitvo? Ogranienja prava vlasnitva? Naini sticanja vlasnitva? Originarno i derivativno, pa onda unutar toga pravnim poslom (kupoprodaja), po zakonu (graenje, mijeanje, pripajanje, spajanje, dosjelost) , nasljeivanje, odluka nadlenog organa (sud). 13. Dosjelost? Koji su rokovi? Kod nekretnine, kad je 10, a kad 20? 14. Dokazna sredstva u parninom postupku? Po intenzitetu poredajte sredstva, od najslabijeg ka najjaem. Zato vjetaenje u parninom postupku? ta je opasnost kod vjetaka? Da izae izvan naloga. 15. Suvlasnitvo? Primjer. 16. Zajedniko vlasnitvo. Primjer. Stambena zgrada sa 4 stana, po 2 na svakom spratu. U zemljinoj knjizi kako bi bili upisani? Upisano je kao etano vlasnitvo. Stubite, podrum, tavan zajedniko vlasnitvo. 17. Kako se pokree vanparnini postupak? Koji su sluajevi da on nije javan? 18. Prijedlog za ureenje mea treba da sadri? 19. ta je zemljina knjiga? ta se u njoj evidentira? 20. Na emu se moe zasnovati zalono pravo? 21. Hipoteka? Moe li se hipoteka zasnovati na vie nekretnina? ta je zajednika hipoteka? ta je nadhipoteka? 22. ta je autorsko djelo? Iz kojih oblasti autorsko djelo? Je li prenosivo? Kako se prenosi? Ugovorom? ta je karakteristika izdavakih ugovora. ta autor prenosi na izdavaa? Da moe objaviti. PRIVREDNO PRAVO (Martin Ragu): 1. Koje oblike privrednog organizovanja Zakon poznaje? 2. Razlike izmeu odgovornosti kod pojedinih vrsta drutava? 3. Osnivaki ulozi i osnivaki ulozi kod d. n. o? Kakva prava i obaveze imaju lanovi drutva? Specifino pravo u upravljanju drutvom koje imaju samo osnivai drutva? Kako uestvuju u raspodjeli dobiti? Ovo drutvo je rijetko u praksi, ali zato ga je zakonodavac predvidio? 4. Podrunice po Zakonu o privrednim drutvima kako se mogu osnovati? Nema svojstvo pravnog lica. Gdje se upisuje? U opinski sud u registar gdje je osnovan. 5. Koji su organi steajnog postupka? Koje su nadlenosti steajnog sudije? Kad se moe voditi steajni postupak a kad postupak likvidacije? 6. Koji su organi u likvidacionom postupku? 7. Osnivanje poduzea u inozemstvu? Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju. 8. Bankarska garancija? Dvije specifine bankarske garancije? Uvjetna i bezuvjetna garancija. 9. Biro osiguranja? (Zakon o osiguranju) 10. Vlastita mjenica? 11. Koja su dva mjenina prigovora? 12. Ugovor o alotmanu? UPRAVNO I RADNO PRAVO (Anto Nikoli): 1. Ko obavlja poslove uprave? organ uprave, - upravne organizacije, - ministarstva, -institucije koje vre javna ovlatenja (ne inspekcijski nadzor), - korporacije 2. Poslovi uprave? 3. ta je upravni nadzor? Nadzor nad zakonitou akata, nadzor nad zakonitou rada organa. 4. Inspekcijski nadzor? 5. Koje opte akte moe donositi organ uprave? Uputstva? Instrukcije? Naredbe? 6. Naelo materijalne istine? 7. Naelo sasluanja stranaka? 8. Naelo konanosti rjeenja? 9. Mjesna nadlenost? Je li sud duan po slubenoj dunosti da pazi na stvarnu i mjesnu nadlenost? 10. Institut izuzea u upravnom postupku? Ko odluuje o izuzeu organa ili lica lice ili organ koje je po hijerarhiji vie od njega. Kojim aktom se odluuje? Zakljukom. 11. Kada se smatra da je pokrenut upravni postupak? 12. Ko moe biti stranka u upravnom postupku? Moe li ombudsman? 13. ta je punomonik? Ko ne moe biti punomonik? 14. Kako se odreuju rokovi u upravnom postupku? Dani, mjeseci i godine. 15. Bitna obiljeja rjeenja? Kakvo je rjeenje akt? Pojedinani pravni akt. Oblik i sastavni dijelovi rjeenja? Kakvih imamo vrsta rjeenja? Djelimino, dopunsko i privremeno rjeenje? Kako se ova rjeenja tretiraju u pogledu pravnih lijekova? Kao samostalno rjeenje. 16. Rokovi za izdavanje rjeenja? 17. Pravne posljedice kod ponitavanja rjeenja i ukidanja rjeenja? 18. Kako se vri dokazivanje u upravnom postupku? 19. Na iji prijedlog se moe obezbijediti dokaz? 20. Kada prvostepeno rjeenje postane izvrno? 21. Kako se provodi izvrenje? 22. alba u upravnom postupku? Gdje se vri predavanje albe? Rjeavanje drugostepenog organa u albi? 23. Obnova postupka? Ko moe traiti? Koji su rokovi za obnovu postupka? 24. Protiv kojih upravnih akata se vodi upravni spor? ime se pokree upravni spor? ta tuba treba da sadri? Protiv kojih akata se ne moe podnijeti tuba?

10

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM25. Sticanje dravljanstva? Prestanak dravljanstva? 26. Kako se zasniva radni odnos? ta ugovor o radu mora da sadri? 27. Probni rad? 28. Kako se utvruje odgovornost radnika? 29. Vrste povreda radnih dunosti? Tee i lake. 30. ime je regulisan sukob nadlenosti u institucijama BiH? Zakon o sukobu nadlenosti. Ko razrjeava? Centralna izborna komisija. USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagi): 1. Koje su institucije BiH po Ustavu? 2. Koji Aneks Opeg mirovnog sporazuma govori o ombudsmanima? 3. Postoje li organi koji su na nivou BiH, a koji su tipini dravni organi, a nema ih u Ustavu? 4. Kako je uspostavljen Sud BiH? 5. Koje su nadlenosti institucija BiH? 6. Ko rukovodi ministarstvom? Ministar. Ima li zamjenika? Ima. Koje jedino ministarstvo ima 2 zamjenika? Ministarstvo odbrane? Otkud ono na dravnom nivou, a u poetku bila samo 3 ministarstva na dravnom nivou? PRENOS NADLENOSTI. ta je prenos nadlenosti? 7. Koja se konvencija jedina spominje u Ustavu BiH? Evropska konvencija za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda? Je li samo iznad zakona ili je i iznad Ustava? Nije iznad ustava, ratifikacijom je ona ZAKON POJAANOG DJELOVANJA U ODNOSU NA OSTALE ZAKONE I NIE PROPISE. Koja su prava po Konvenciji? ta je pravo na miran i porodian ivot? ta je pravo na djelotvoran pravni lijek? 8. Ko imenuje sudije u BiH? Ko ini VSTV? Koliko lanova ima VSTV? 15. Kako je mogue da ima 5 advokata od 15 lanova? Advokatske komore F BiH i RS daju po jednog, Parlamentarna skuptina BiH, Vijee ministara BiH i Ministarstvo pravde po jednog. 9. Kad se razrjeava sudija u VSTV-u ko ini veinu? 10. ta rade advokati? 11. Koji su organi Advokatske komore F BiH? 12. Jesu li na isti nain organizovane advokatske komore F BiH i RS? 13. Organizacija sudova u F BiH i RS? 14. Organizacija tuilatava u F BiH i RS? 15. ta rade ombudsmani? 16. Ko su notari? Ima li notarska sluba na nivou drave? Kojim zakonima je regulisana? nastavak pitanja-2. dio KRIVINO PRAVO (Azra Mileti): 1. Slabo imovno stanje, ta je primjerenije uvjetna osuda ili novana kazna? 2. ta je krivina odgovornost? 3. ta je nehat? 4. ta je produeno krivino djelo? 5. Koje kazne propisuje krivini zakon? 6. Kako se izvrava novana kazna? 7. Institut ublaavanja kazne 8. Mjere sigurnosti? Oduzimanje predmeta? 9. Koje su odgojne mjere? 10. Ko daje amnestiju? Ko daje pomilovanje? Koja je sutinska razlika? 11. Kad moe poeti pregovaranje o krivnji? U brko distriktu i u istrazi. injenini supstrat i pravna kvalifikacija mora biti. Ko ne moe zakljuiti? Osoba koja se izjasnila da je kriva. Do koje granice se moa ublaiti sankcija? Ne smije se ii ispod granica ublaavanja kazne. Kakav je poloaj oteenog kod pregovaranja o krivnji? Izmjene ZKP BiH - kod ispitivanja, prije prihvatanja se ispituje je li oteeni upoznat sa svojim pravima? 12. Koje vrste presuda postoje procesne i meritorne? 13. ta svaka osuujua presuda mora da sadri? Kad je presuda osuujua, ta prije svega izreka mora da sadri? 14. Vezanost presude za optunicu. Je li sud vezan za pravnu kvalifikaciju. Nije. 15. Koji su albeni osnovi? 16. Ko je subjekt albe? 17. ta je odgovor na albu? 18. ta je sudija izvjestilac? 19. Kako apelacioni sud odluuje? 20. Proireno dejstvo albe? 21. Vanredni pravni lijekovi. 22. Zakon o zatiti svjedoka... Zatieni svjedok? ta je nedostatak kod zatienog svjedoka? GRAANSKO PRAVO (Bogdanka Dabi Jovanovi): 1. Podijeljena odgovornost u parnici? Srazmjerno snienje tete. 2. Odluke drugostepenog suda po albi? 3. Prijedlog za povraaj u preanje stanje? 4. Uee treih lica u parnici?

11

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM5. ta je vjerodostojna isprava? Kad je podobna za izvrenje? 6. alba u vanparninom postupku? 7. Dozvola za sklapanje braka? 8. Svojeruni testament? 9. Odricanje od nasljea? 10.Poveanje nasljednog dijela. 11. Posredovanje 12. Oduzimanje roditeljskog staranja 13. Brana steevina 14. Pravo retencije 15. Podzakup 16. Predugovor 17. Sticanje prava vlasnitva okupacijom 18. Kad prestaje hipoteka? 19. Razlika izmeu susvojine i zajednikog vlasnitva. PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanovi): 1. ta je to privredno drutvo? 2. Ko moe osnovati privredno drutvo? Kad strano lice osniva p. d. procedura? 3. Oblici organizovanja privrednih drutava. 4. ta firma smije sadravati a ta ne smije? 5. Kada prestaje privredno drutvo? 6. Statusne promjene drutva? 7. Koji je dan prestanka privrednog drutva? 8. Kako se osniva drutvo sa ogranienom odgovornou? Procedura osnivanja drutva kad jedno lice formira drutvo? Koliki je osnivaki kapital? Udjeli u drutvu jesu li prenosivi? Specifikum ostali lanovi drutva imaju pravo pree kupovine, mogu biti predmet pljenidbe, izvrnog postupka... Pravo pree kupovine, kako se realizuje? Kada se kroz izvrni postupak prodaje, ima li se tad pravo pree kupovine? Organi upravljanja d . o. o.? Mora li imati nadzorni odbor? Moe li d. o. o. promijeniti oblik u d. d.? 9. Otvoreno d. d.? 10. Koji je cilj steajnog postupka? 11. Koji su razlozi za pokretanje steajnog postupka? 12. Ko moe pokrenuti steajni postupak? 13. Kako se dokazuje platena nesposobnost? 14. Koje su posljedice otvaranja steaja? 15. Kad se unovi steajna masa, koji imaju redovi? 16. Izluni i razluni povjerioci. 17. Likvidacija kad se provodi? 18. U kojim sluajevima bi mogla biti pokrenuta likvidacija povezano sa privatizacijom? Onda kad se privatizacija ne moe provesti u skladu sa zakonom. 19. Mjenica? 20. ta je aval? 21. ta je koncesija? 22. Ugovorna kazna? 23. Ugovor o osiguranju? UPRAVNO I RADNO PRAVO (Valerija Gali): 1. Osnivanje organa uprave? Parlamentarna skuptina BiH na prijedlog Vijea ministara BiH. 2. Koji su organi uprave? Ministarstva i upravne organizacije (samostalna i u okviru ministarstva) 3. Ko rukovodi ministarstvom? Ministar + zamjenik + ostali rukovodei dravni slubenici 4. Prema ZUP u koja naela postoje? 5. ta znai naelo konanosti IZMJENE ZUP-a na dravnom nivou Sl. Glasnik BiH 93/09 6. Oblik i sastavni dijelovi rjeenja 7. Kako se pokree upravni spor? 8. Kako rjeava sud u upravnom sporu? 9. Koji su vanredni pravni lijekovi u upravnom sporu? 10. Ko moe zakon za zatitu zakonitosti podnijeti? 11. Zakon o dravnoj slubi koja radna mjesta postoje rukovodei dravni slubenik i ostali dravni slubenici 12. Institucija na dravnom nivou koja prati proces za dravne slubenike? Agencija za dravnu slubu BiH. Ko je na elu? Direktor. Ko ga postavlja? 13. Zakon o radu u institucijama BiH pravo na porodiljsko odsustvo? Moe li otac djeteta koristiti neiskoriteno pravo majke? 14. Prema Zakonu o dravljanstvu BiH koji su uvjeti za sticanje dravljanstva? 15. ta se podrazumijeva pod javnom ispravom? Zakon o vanosti javnih isprava? 16. Ko je nadlean za utvrivanje sukoba interesa? Centralna izborna komisija 17. Prema Zakonu o radu koje vrste ugovora o radu postoje? Trajanje ugovora o radu? 18. Rad pripravnika? Ko se moe smatrati pripravnikom?

12

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM19. Kolektivni ugovori teritorijalno vaenje? 20. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja? USTAVNO PRAVO (Mato Tadi): 1. Kad je Opi okvirni sporazum donesen, kad je potpisan i gdje? 2. Koliko aneksa ima? 3. lanak 1. Ustava BiH Kontinuitet 4. Nadlenosti institucija BiH. 5. Moe li drava imati i drugih nadlenosti? Navedite jednu koja je prenesena? 6. Zakonodavno tijelo BiH prema Ustavu? Od koliko se domova sastoji? Dom naroda od koliko lanova se sastoji? Kvorum ko ini? Nain odluivanja? 7. Izmjene i dopune Ustava BiH? Amandmanima. Do sada samo 1 Brko distrikt Bosne i Hercegovine je postao ustavna kategorija. 8. Ko ini izvrnu vlast u F BiH ? Ko imenuje Vladu F BiH? Predsjednik uz saglasnost potpredsjednika. Potvruje Zastupniki dom Parlamenta F BiH. 9. Zastupniki dom Parlamenta F BiH. lanovi? Kako se biraju? Kvorum? Nain odluivanja? 10. Gradsku vlast ko ini? Kako se gradonaelnik bira? 11. Organizacija sudske vlasti u F BiH i RS? 12. Nadlenost kantonalnog suda? 13. Koju ulogu u naem pravnom sustavu ima tuitelj po zakonu? 14. Nadlenosti VSTV. imenuj sudije, -imenuje tuioce, - provodi postupak, intervju za sudije ustavnih sudova entiteta, prijedlog daje , imenuje ih predsjednik entiteta, potvruje zakonodavna tijela, - disciplinski postupak, - utvruje kriterije i vri ocjenjivanje rada sudija, - permanentna obuka sudija i tuilaca CEST-ovi. USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagi): 1. Opi okvirni sporazum za mir 2. Aneksi Dejtonskog sporazuma 3. Aneks 6 od ega se sastoji 2 dijela. Jedan dio ne postoji vie. Komisija za ljudska prava i Ured ombudsmana. 4. Koliko Ureda ombudsmana sad ima? 3 Koja? dravni, F BiH i RS. Imaju li po zakonu? Trebaju li se ukinuti entitetski i ostati dravni? 5. Aneks 4, ta se deava sa R BiH? lan 1 Kontinuitet 6. Po Ustavu koje institucije postoje? Koji su izvrni a koji zakonodavni? Funkcioniu li institucije koje nisu u Ustavu, a tipine su dravne institucije? Centralna izborna komisija, Sud BiH otkud on? Visoki predstavnik donio odluku, Tuilatvo BiH. 7. Koliko ministarstava na nivou BiH? 9 Imaju li svi nadlenost u Ustavu BiH? Ministarstvo odbrane. PRENOS NADLENOSTI 8. ta rade advokati? 9. Koliko ima Zakona o advokaturi u F B i H, RS? Ima li BiH i BD BiH zakon? Ne. 10. Advokatska tarifa ko ju odreuje? Advokatska komora. Na osnovu ega? 11. Koji su organi advokatske komore? 12. Koja tuilatva postoje u BiH? 13. ta radi tuilatvo po Zakonu o tuilatvu? otkriva i goni uinioce krivinog djela 14. Organ koji imenuje sudije? Ko ga ini? Proces disciplinske odgovornosti ko pokree? Kako se procedura odvija? KRIVINO PRAVO (Jadranka Lokmi Misiraa): 1. Presuda kojom se optuba odbija, iz kojeg je to naela? Naelo akuzatornosti 2. Povlaenje optunice? 3. Prema uiniocu krivinog djela koji se zakon primjenjuje? (vremensko vaenje krivinog zakona). Znaaj vremenoskog vaenja krivinog zakona. 4. Koje su vrste krivino pravnih sankcija? 5. Zastara krivinog gonjenja, zastara izvrenja krivinih sankcija? Rokovi zastare relativni i apsolutni 6. Koja krivina djela ne zastarijevaju? 7. Definicija krivinog djela? 8. ta je pomaganje? Kako odgovara pomaga? Kakvo pomaganje mora biti? 9. ta je krivina odgovornost? 10. ta je umiljaj? 11. ta je svrha kanjavanja? 12. Kad se moe uiniocu odmjeriti kazna ispod zakonom odreenog minimuma? 13. Zakon o zatiti svjedoka.... Koliko mjera zatite ima? Recite dvije tri 14. Koji su to nezakoniti dokazi? povrede ljudskih prava i sloboda propisane Ustavom i meunarodni ugovori -povrede ZKP a ta je izriito zabranjeno? 15. Kad optueni mora da ima branioca? 16. Radnje dokazivanja? 17. Ko izdaje naredbu za pretres? Kad se moe izvriti pretres? 18. Ko moe odbiti svjedoenje? 19. Posebne istrane radnje

13

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM20. Koji su razlozi za pritvor? 21. ta se procesno desi kad optueni prizna krivicu na roitu o izjanjenju? 22. Koji su rokovi za albu na presudu? GRAANSKO PRAVO (Bogdanka Dabi Jovanovi) - izmjena odluke o izdravanju djeteta 1. Mirenje branih suprunika 2. Brane smetnje? 3. Koja su prava i dunosti roditelja? 4. ta mora da sadri odgovor na tubu? 5. Koje odluke sud moe donijeti na pripremnom roitu? PROCESNA RJEENJA 6. Koje su odluke u parninom postupku? 7. ta ispituje sud na pripremnom roitu? 8. Presuda na osnovu odricanja 9. Revizija kao vanredni pravni lijek 10. Dostavljanje rjeenja o izvrenju 11. Rjeenje o prigovoru 12. Razlike izmeu parninog i vanparninog postupka 13. U RS je donesen novi Zakon o vanparninom postupku? Promjene kod ureenja mea? KANDIDAT JE BIO IZ RS-a 14. Nuni nasljednici? 15. Ugovor o doivotnom izdravanju? Izmjene? Prije u sudu, sada se notarski mora obraditi 16. Objektivna odgovornost u obligacionom pravu? 17. Cesija? 18. Kad nastupa zastoj zastarjelosti? 19. Zemljina knjiga od ega se sastoji? 20. Actio publiciana PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanovi): 1. Oblici organizovanja privrednog drutva? 2. Koje su odgovornosti drutva? 3. Podrunice drutva? Gdje se registruju? U pravnom prometu nije pravno lice, ali posluje u ime drutva i za raun. 4. Organi upravljanja dionikog drutva? Ko ini skuptinu dionikog drutva? Da li nadzorni odbor mora da postoji? 5. Da li su udjeli u d. o. o. prenosivi? Pravo pree kupovine? 6. Steajni postupak, zato se pokree? Cilj? 7. Prijetea platena nesposobnost ko samo moe da pokrene steanji postupak? Steajni dunik. 8. Kojim redoslijedom se namiruju potraivanja? 9. Ugovor o posredovanju 10. Bankarski poslovi 11. Bankarska garancija? Kako se upisuje bezuslovna bankarska garancija? 12.Mjenica? Naela mjenice? ta je aval? Kako se upisuje? UPRAVNO I RADNO PRAVO (Jasminka Oruevi): 1. Koliko imamo zakona o upravnom postupku u BiH? 4 2. ta regulie ZUP RS? 3. Na nivou BiH ko su organi koji postupaju po ZUP-u? organi uprave, -upravne organizacije, - korporacije, -institucije koje vre javna ovlatenja 4. Osnovna naela upravnih postupaka? 5. Naelo posebnih zakona (naelo supsidijarnosti)? 6. Naelo konanosti? 7. Naelo materijalne istine? 8. ta je nadlenost i kakva moe biti? 9. Sukob nadlenosti pozitivan i negativan? 10. Rokovi u upravnom postupku? Slubeni i zakonski? ta su prekluzivni? Kako su rokovi vremenski odreeni? 11. Ko moe biti stranka u upravnom postupku? 12. ta je stranaka sposobnost? ta je procesna sposobnost? ta je stranaka legitimacija? 13. Ko moe pokrenuti postupak? 14. Dokazne sredstva u upravnom postupku? ta je uvjerenje, kad se izdaje? 15. ta sve mora da sadri rjeenje u upravnom postupku? 16. ta moe drugostepeni organ odluiti povodom albe? 17. Vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku? ta znai ponitenje rjeenja ex tunc? 18. ta je upravni spor? Protiv kojeg upravnog akta se moe pokrenuti? Ko rjeava upravni spor u RS? Kakav je sastav suda? Na nivou drave? Kako se pokree upravni spor? Ko moe na nivou drave pokrenuti upravni spor? Graanin, pravna lica, pravobranilac, dravni slubenik... 19. Pravna sredstva protiv presude u upravnom sporu? 20. Kada je nekim aktom povrijeeno neko ustavno pravo graana? Zahtjev za zatitu prava zagarantovanih ustavom, ako nema sudske zatite. 21. Stranke ugovora o radu po Zakonu o radu RS na nivou drave?

14

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM22. Ministarstvo pravde BiH raspie konkurs i niste izabrani, imate ista prava kao zaposlenik, ima pravo albe i pravo na sudsku zatitu. 23. Vrste naknada po ugovoru o radu? 24. ta je to jubilarna nagrada? 25. Ko rjeava radne sporove na nivou drave? Parnini postupak pred Sudom BiH. 26. Zakon o dravnim slubenicima na nivou drave kako se zove? 27. Kako se stie status dravnog slubenika? 28. Ko je izuzet od Zakona o dravnoj slubi? lan Parlamentarne skuptine BiH, -ministri i zamjenici, -guverner, sudije Ustavnog suda 29. Kom se podnosi alba protiv institucija dravne slube dravni slubenik? Odbor za albe. 30. Je li potrebno da se objavi javni natjeaj kad prelazi dravni slubenik iz jedne institucije u drugu? 31. Ko pomae u zapoljavanju dravnih slubenika? Agencija za dravnu slubu.

USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagi): 1. Koliko ima ustava u BiH? 2. Koje su nadlenosti institucija BiH? 3. Koliko ima sudija Ustavnog suda BiH? 4. Koji su zakonodavni, izvrni i sudski organi po Ustavu BiH? 5. Koja se konvencija spominje u Ustavu? ta kae za nju Ustav? 6. Pravo na djelotvorni pravni lijek? 7. Pravo na miran porodian ivot? 8. Koji sud odluuje o povredi ljudskih prava u krajnjoj instance? Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Koliko ima sudija? Kako se moe doi do Evropskog suda za ljudska prava? 9. Kakva je organizacija sudova u RS? F B i H? U RS se formiraju privredni sudovi. 10. ta rade notari? 11. Ko je ombudsmen? nastavak pitanja-3 dio KRIVINO PRAVO (Jadranka Lokmi Misiraa): 1. Naelo zakonitosti 2. Na kojim dokazima se ne moe zasnivati presuda? 3. Beznaajno djelo 4. Kad je neko odgovoran za pokuaj? 5. ta je nehat? 6. Koje krivini zakon poznaje vrste kazni? 7. Odmjeravanje kazni za sticaj 8. Mjere sigurnosti 9. Koje odgojne mjere postoje? 10. Koje su kazne za pravna lica? 11. Pretpostavka nevinosti 12. Ne bis in idem 13. Siromako pravo 14. Na osnovu kojeg akta se vri pretres? 15. Koje pouke se daju osumnjienom prilikom ispitivanja? 16. Moe li se osumnjieni odrei branioca? 17. Moe li se iskaz osumnjienog koristiti na glavnom pretresu? 18. Posebne istrane radnje 19. Mjere za obezbjeenje prisustva osumnjienog i uspjeno voenje krivinog postupka 20. Kad se donosi presuda kojom se optuba odbija? 21. Zakon o zatiti svjedoka pod prijetnjom... 22. ta Zakon o prekrajima u sutini odreuje? 23. Zakon o bezbjednosti saobraaja GRAANSKO PRAVO (Bogdanka Dabi - Jovanovi): 1. Posjed. Posredni i neposredni 2. Detencija 3. Samopomo 4. Sticanje svojine derivativnim putem 5. Kako se stie vlasnitvo preradom tue stvari? 6. Mijeanje stvari 7. Actio negatoria 8. Prethodno ispitivanje tube 9. Preinaenje tube. Snienje tubenog zahtjeva je li preinaenje? Nije 10. Presuda zbog proputanja 11. Prethodno pitanje u vanparninom postupku

15

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM12. Oduzimanje i vraanje poslovne sposobnosti 13. Koje su izvrne isprave? 14. Prigovor treeg lica u izvrnom postupku 15. Izvrenje na imovini stranog dravljanina 16. Koji su oblici testamenta? Notarski testament? Sudski testament? 17. Dokazivanje izgubljenog i unitenog testamenta? Kad e proizvoditi dejstvo? 18. Iskljuenje nunih nasljednika iz nasljea? 19. Ponitenje braka 20. Potpuno usvojenje 21. Poslovodstvo bez naloga 22. Forma ugovora? ta ako nije ispunjena forma? 23. Ugovor o djelu

PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanovi): 1. ta je privredno drutvo? 2. Ko moe osnovati privredno drutvo? 3. ta su podrunice? 4. Kako se osniva d . o. o. ? ta sadri osnivaki akt? Minimalna visina osnivakog kapitala? Moe li d. o. o. mijenjati oblik i u koji? U d. d. Koji su organi upravljanja d. o. o. ? Mora li d. o. o. imati nadzorni odbor? 5. Razlozi za pokretanje steajnog postupka? Ko pokree steajni postupak? Cilj steajnog postupka? 6. Posljedice otvaranja steajnog postupka? 7. Isplatni redovi , koliko ih ima? 8. Osnovni elementi trasirane mjenice 9. Aval mjenice? Kako se oznaava? Per aval ili aval. 10. Ugovor o posredovanju? ta je bitan sastojak tog ugovora? Kad posrednik stie pravo na naknadu? 11. ta je koncesija? 12. Bankarski poslovi? 13. ta je bankarska garancija? 14. ta je dokumentarni akreditiv? UPRAVNO I RADNO PRAVO (Jasminka Oruevi): 1. Po kojem zakonu su duni da posluju organi uprave RS? KANDIDAT JE BIO IZ RS 2. Koliko ZUP- ova ima u BiH? 3. ZUP BiH ta regulie? 4. Kada su korporacije dune da postupaju po ZUP-u? Javna ovlatenja kad vre 5. Naela ZUP a 6. Naelo transparentnosti 7. Supsidijarna primjena zakona 8. Naelo materijalne istine 9. Kada rjeenje postaje konano? Pravosnano? 10. ta je nadlenost u upravnom postupku? Kakva moe biti nadlenost? Kada neki upravni organ smatra da nije nadlean , i jo neki drugi? Institucije BiH? Sud BiH. 11. Ko pokree upravni postupak? Kad po slubenoj dunosti? 12. Ko moe biti stranka u postupku? Stranaka i procesna sposobnost? Stranaka legitimacija? 13. Kada u upravnom postupku upravni organ utvrdi da postoji prethodno pitanje, ta e uraditi? 14. Kakvi rokovi mogu biti po ZUP-u? Vremenski? Dani, mjeseci i godine. Kako na dane? Na mjesece i godine? 15. ta je restitution in integrum? 16. ta treba da sadri rjeenje? Ako je pouka o pravnom lijeku organ stavio pogreno? 17. Kome e stranke podnijeti albu? Ako stranka odustane od albe? 18. Na koji nain se utvruju injenice u upravnom postupku? ta je uvjerenje? ta se njime dokazuje? Koje injenice se ne moraju dokazivati? 19. Vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku? 20. Ukidanje upravnog akta po pravu nadzora? Slubena dunost. Koje su pravne posljedice? 21. Rjeenje u upravnom postupku kad se moe izvriti? 22. ta je upravni spor? 23. Ko rjeava upravne sporove u entitetima i na nivou drave? Kako je vijee sastavljeno? 24. Kako se pokree upravni spor? 25. Na osnovu ega sud rjeava upravni spor? 26. ta je spor pune jurisdikcije? 27. Kad sud donese odluku u upravnom sporu, ko odluuje o vanrednim pravnim lijekovima u entitetima i na nivou drave? 28. Zakon o upravnom sporu, u kojem sluaju nije dozvoljena alba? Odluke Centralne izborne komisije 29. Zakon o radu u institucijama BiH ta zakon regulie? - prava, obaveze poslodavca i zaposlenika 30. Kada je povrijeeno neko pravo zaposlenika kod kojeg suda trai zatitu? 31. Neke od naknada koje pripadaju zaposleniku?

16

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM32. Status dravnog slubenika , na osnovu ega se stie? 33. Koja su lica izuzeta iz Zakona o dravnoj slubi? 34. Kad je povrijeeno pravo dravnih slubenika u institucijama BiH kome e albu podnijeti? Odbor za albe. Odluka je konana, pred kojim sudom e upravni spor pokrenuti? USTAVNO PRAVO (Mato Tadi): 1. Opi okrvirni sporazum za BiH gdje i kada je nastao? 2. Koliko aneksa ima? 3. ta je Aneks 4? 4. Iskljuive nadlenosti BiH? 5. Zakonodavna vlast na razini drave? Koliko domova? Kako se popunjava Predstavniki dom? Koliko ukupno lanova ima? 6. Izvrna vlast na nivou BiH? Organizacija Predsjednitva? 7. Izmjene i dopune Ustava BiH. Amandmanima. Koliko do sada? 1 BD BiH postao ustavna kategorija. Je li ista procedura izglasavanja amandmana i zakona? Za amandmane treba 2/3 veina. 8. U RS ko ini zakonodavnu vlast? Narodna skuptina i Vijee naroda (Vijee je formirano Petrievim amandmanima) 9. Ko ini izvrnu vlast RS? 10. Kako je organizirana optinska vlast u RS? Naelnik izvrna vlast. Skuptina. Kako se bira naelnik? Neposredni izbori. 11. Na razini drave imaju li sudovi? Koji su? 12. Organizacija Suda BiH. Odjeljenje u okviru njih odjeli 13. ta je Centralna izborna komisija? Odlui i odbije prigovor apelaciono odjeljenje Suda BiH 14. Ustroj pravosua u RS? Nadlenost okrunog suda 15. Institucija ombudsmana na nivou drave? 16. CEST ovi 17. Nadlenosti VSTV-a . Od 5 sudija 4 sudije na porodiljskom odsustvu, ta VSTV radi? Privremeno upuivanje na rad. 18. lanak 68. Zakona o notarima obavezna obrada Koje ugovore? osnivaki akti, -svi pravni poslovi koji se tiu prometa nekretninama ugovori koji reguliu imovinske odnose branih i vanbranih partnera Pravne posljedice ako nije notarski obraeno? Ne proizvode dejstvo. 19. Poloaj Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u naem pravnom sistemu? 20. 3 formalna uvjeta da se moemo obratiti Evropskom sudu za ljudska prava KRIVINO PRAVO (Jadranka Lokmi Misiraa): 1. Blanketne dispozicije. Npr. Zakon o osnovama bezbjednosti saobraaja 2. ta se propisuje Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraaja? pridravanje propisa, - uslovi koje moraju imati ceste 3. Naelo zakonitosti ? krivinog djela , -sankcije 4.Institut zastarjelosti krivinog gonjenja, -izvravanje krivinih sankcija apsolutni, relativni rok 5.Nuna odbrana? Prekoraenje? 6. Kad e se neko kazniti za pomaganje? 7. Kad je uinilac krivino odgovoran? Iskljuenje krivine odgovornosti? ta je umiljaj? Koje vrste umiljaja imamo? Nehat? Kad odgovara za nehat? 8. Opa pravila za odmjeravanje kazne 9. Princip akuzatornosti 10. Princip legaliteta krivinog gonjenja 11. Kad osumnjieni, odnosno optueni mora imati branioca? Prilikom prvog sasluanja? Kad govorimo o pritvoru u kom momentu mora imati branioca? Dostavljanje optunice prethodni prigovori. Kada je to u interesu branioca. 12. Ima li branioc pravo da od tuioca trai da razgleda spise? Ima uvijek kad mu ide u korist. 13. Koje osobe mogu odbiti svjedoenje? Ako se taj svjedok saslua, a nije mu upozorenje dato nezakonit dokaz 14. Ko daje imunitet? Glavni tuilac. Za ta se daje imunitet? Samo na odreene dijelove svjedoenja ako bi iskreni odgovori... doveli do krivinog gonjenja svjedoka. Povreda naela prava na nesamooptuivanje. 15. Posebne istrane radnje 16. Ko moe liiti slobode neko lice i kada? 17. Koliko moe trajati pritvor? 18. Redoslijed izvoenja dokaza? Replika? Duplika? 19. Kada e sud donijeti presudu kojom se optueni oslobaa optube? 20. Koji su rokovi za albu na presudu? 21. Kad e sud po albi ukinuti prvostepenu presudu? Kojim aktom se ukida presuda? Rjeenje. 22. Zakon o zatiti svjedoka pod prijetnjom? ta je svjedok pod prijetnjom? ta je ugroeni svjedok? Koliko ima vrsta mjera zatite svjedoka? 9 Koja je apsolutna zatita? Moe li sud primijeniti mjeru bez saglasnosti svjedoka? 23. Kad se moe uputiti osueno lice prije pravosnanosti presude? kad ono zatrai i ako je u pritvoru GRAANSKO PRAVO (August Janik): 1. Koji su rokovi za albu po ZPP-u? 30 15 malini, radni sporovi, ekovni, mjenini 2. ta je teta? 3. ta je lake suditi obinu tetu ili izmaklu dobit? Obinu tetu jer je opipljiva, a izmakla dobit se sastoji od mnogo

17

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COMelemenata 4. ta je vlasnitvo? Ogranienja? 5. ta je suvlasnitvo? Koja je razlika kod suvlasnitva i zajednikog vlasnitva po pitanju diobe? Nema diobe kod zajednikog vlasnitva. STEPENICE 6. Na emu se moe zalono pravo zasnovati? 7. Vrste hipoteka? Nadhipoteka? 8. Zakup? Ugovor o zakupu? Podzakup? 9. Opiite zgradu sa 6 jednosobnih stanova 10. Opta, izberiva i iskljuiva mjesna nadlenost 11. Ugovor o graenju? 12. Razlike izmeu povlaenja tube i odricanja od tubenog zahtjeva? 13. Koje odluke sud donosi po albi? 14. U parnici koje sud odluke donosi? 15. Smetanje posjeda? ta sud utvruje? Koji su rokovi? 16. Kako se pokree vanparnini postupak? 17. Vanparnini postupci? 18. Prijedlog za ureenje mea ta sadri? identificiranje parcela 19. Koji su pravni lijekovi u izvrnom postupku? 20. Po Zakonu o nasljeivanju ko moe napraviti testament? 21. Forma testamenta? 22. Autorsko djelo ta predstavlja? 23. Je li autorsko pravo u prometu? Kako se ono prenosi? ta regulie ugovor o izdavakoj djelatnosti? Moe li autorsko pravo biti predmet nasljeivanja? PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanovi): 1. ta je privredno drutvo? 2. Ko moe osnovati privredno drutvo? 3. Koji su oblici organizovanja privrednog drutva? 4. Kako lanovi drutva odgovaraju za obaveze drutva? 5. Kada drutvo moe poeti obavljati privrednu djelatnost? 6. Podrunice? 7. ta je prokura? 8. Koji se dan smatra danom prestanka drutva? 9. Na osnovu ega prestaje drutvo? 10. Statusne promjene? ta je spajanje? Pripajanje? Podjela? 11. Sadraj osnivakog akta? 12. Kako se u praksi registruje d. o. o.? 13. Cilj steajnog postupka? 14. ta je steajna masa? 15. Koji su organi steajnog postupka? 16. Koja su prava i obaveze steajnog upravnika? 17. Mjenica? 18. ta sadri trasirana mjenica? 19. Osobine mjenino pravnog odnosa? 20. Bankarska dozvola 21. Bankarski poslovi 22. Bankarska garancija? 23. Koncesija? 24. Ugovor o komisionu. 25. Osiguranje? Obavezno osiguranje? UPRAVNO I RADNO PRAVO (Jasminka Oruevi): 1. Koliko ZUS ova imamo u BiH? 2. ta je upravni spor? 3. ija zakonitost se ispituje po ZUS-u BiH? 4. ta je konaan upravni akt? 5. Koje su institucije BiH? ministarstva, -javne korporacije 6. Kako se pokree upravni spor? 7. ta tuba mora da sadri? 8. Ko moe podnijeti tubu? 9. Kad sud odluuje u upravnom sporu na temelju ega donosi odluku? 10. Kakvu odluku sud donosi u upravnom sporu? 11. Spor pune jurisdikcije? 12. U kojem roku se podnosi tuba? 13. Pravna sredstva u upravnom sporu? 14. Ko podnosi zahtjev za zatitu zakonitosti? BiH pravobranilac F BiH- tuitelj 15. Postoji li zahtjev za preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu?

18

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM16. Ko odluuje o vanrednim pravnim lijekovima na nivou BiH? Sud BiH. Koje vijee? Vijee Apelacionog odjeljenja, sastoji se od trojice. 17.Na nivou entiteta ko odluuje? Vrhovni sudovi, kantonalni, okruni... 18. Odluke CIK-a je li alba doputena 19. ZUP ta regulie? Pravila o voenju postupka, nadlenosti 20. Osnovna naela upravnog postupka? 21. Naela supsidijarne primjene zakona 22. Naelo materijalne istine 23. Naelo transparentnosti 24. Naelo albe 25. Kako se pokree upravni postupak? 26. Ko moe pokrenuti upravni postupak? Moe li po slubenoj dunosti? Kada? 27. Stvarna i mjesna nadlenost po ZUP-u 28. Na nivou drave ko rjeava sukob nadlenosti izmeu institucija BiH? Sud BiH? 29. Ko moe biti stranka u upravnom postupku? 30. ta je procesna sposobnost? 31. Stranaka legitimacija 32. ta mora da sadri alba u upravnom postupku? 33. albeni razlozi 34. Vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku 35. Ukidanje rjeenje po pravu nadzora i oglaavanje rjeenja nitavim razlika? 36. Po ZUP u kad rjeenje postaje izvrno? 37. Zakon o radu na nivou drave kako se zove? ta regulie? Izmeu koga se zakljuuje ugovor o radu prema ovom zakonu? Ko je poslodavac po ovom zakonu? Koji sud prua zatitu? Sud BiH 38. Da bi se zasnovao radni odnos ta mu mora da prethodi? Konkurs 39. Kako se stie svojstvo dravnog slubenika? 40. Radna mjesta po Zakonu o dravnoj slubi? Je li ministar dravni slubenik? Nije 41. Koja lica su izuzeta od Zakona o dravnoj slubi? sudija ustavnog suda , - lanovi parlamenta, - guverner banke, policijski slubenici 42. Kad je dravnom slubeniku neko pravo povrijeeno kome podnosi albu? Odbor onda sudska zatita 43. Ko osniva organe uprave na nivou BiH? Vijee ministara na prijedlog Parlamentarne skuptine USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagi): 1. Nadlenosti institucija BiH 2. Koje su institucije BiH po Ustavu BiH? 3. Kako znamo ta je nadlenost BiH, entiteta, kantona, a ta optina? Propisana ustavima 4. Koji je sukob nadlenosti nivoa vlasti u BiH ei pozitivni ili negativni? POZITIVNI 5. Kako neko postaje predsjedavajui Vijea ministara? 6. Koliko ministarstava ima Vijea ministara? 9 7. ta radi Vijee ministara? 8. Koja konvencija je u sastavu Ustava navedena? 9. Pravo na pravino suenje? 10. Pravo na sklapanje braka? 11. Konvencije koje se nalaze uz ustav? 12. Prenos nadlenosti? 13. Kako su organizovana pravobranilatva u BiH? Ko moe biti pravobranilac? 3 godine radnog iskustva, - pravni fakultet + pravosudni ispit. ta radi pravobranilac? 14. ta je to notar? Kako je organizovana notarska sluba? Kako se zna koliko notara gdje treba da radi? Kako se vri njihov izbor? Ko moe biti notar? 15. Ko moe biti sudija Suda BiH? 16. Ko moe biti sudija okrunog suda u RS? 17. Nadlenost okrunog suda RS? KRIVINO PRAVO (Josip Muselimovi): 1. Razlike izmeu direktnog i eventualnog umiljaja 2. Nehat. Svjesni i nesvjesni. 3. Predumiljaj 4. Momentalni umiljaj 5. Odreeni i neodreeni umiljaj. Po emu se oni razlikuju? 6. ta ini strukturu kaznenog zakonodavstva u BiH? 7. Na koga se primjenjuje kazneno zakonodavstvo? Na koga se ne primjenjuje? 8. Institut odgovornosti za teu posljedicu? 9. Koja je svrha izricanja kaznenih sankcija? ta je generalna prevencija, ta specijalna? 10. Kazna zatvora kako se propisuje u zakonu? Uvijek kao glavna. 11. Koje je najkrae a koje najdue trajanje kazne zatvora? 12. Amnestija 13. Rad za ope dobro

19

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM14. Na koji nain se odreuje novana kazna? iji je to prihod? Vi izrekli novanu kaznu a on nee da plati, ta onda? Ima li omjer ili limit? Poslali ga u zatvor, u meuvremenu neko uplati, ta onda? 15. Institut ublaavanja kazne? 16. Institut uvjetne osude? 17. ta mora imati svaka optunica? 18. Ko podnosi prijedlog za produenje pritvora? 19. Iz kojih razloga se moe podnijeti prigovor za optunicu? 20. Kad osumnjieni mora imati branitelja? 21. Ko odluuje o prigovoru na podignutu optunicu i u kojem roku? 22. Koje odluke se mogu donijeti povodom podnijetih prigovora na optunicu? 23. U kojem roku se podnose albe na prvostupanjsku presudu? 24. Koje se odluke mogu donijeti po podnijetoj albi? 25. U kojem sluaju se mora podnijeti alba na odluku drugostepenog suda? 26. U kojem sluaju se moe primijeniti blai zakon?

GRAANSKO PRAVO (Bogdanka Dabi Jovanovi): 1. ta je posjed? Suposjed? 2. Suvlasnitvo? Kakva prava imaju suvlasnici? Da se zasnuje hipoteka treba li saglasnost svih? ta je u pogledu plodova? Da li suvlasnici imaju pravo zatite i u odnosu plodova? Da li suvlasnici imaju pravo zatite i u odnosu na koga? 3. Sticanje prava vlasnitva od nevlasnika? 4. Opta mjesna nadlenost u parninom postupku. 5. ta sadri tuba? 6. Tok glavne rasprave. 7. alba u parninom postupku. Iz kojih razloga se moe izjaviti? Koji je opti rok? 8. Uesnici u vanparninom postupku. 9. Proglaenje nestalog lica umrlim i dokazivanje smrti razlika? 10. Koji su oblici testamenta? Usmeni testament. 11. Utvrivanje vrijednosti zaostavtine. 12. Izvrnost odluke. Jesu li sve sudske odluke izvrne kad su pravosnane? 13. Vjerodostojne isprave. 14. Nitavi ugovori. 15. Ruljivi ugovori 16.Cesija 17. Ugovor o prodaji 18. Brane smetnje 19. Razvod braka 20. Izdravanje branog partnera. Ako se vodi postupak do kada se moe postaviti taj zahtjev ? Do zakljuenja glavne rasprave. PRIVREDNO PRAVO (Martin Ragu): 1. Komanditno drutvo 2. Gdje se upisuje drutvo? Koji zakon regulie upis? Podnesete zahtjev, odbijeni ta sa zahtjevom za upis, koje pravni lijek, kome se podnosi a ko odluuje? Koji je rok za albu ? 30 dana. Od kada se rauna taj rok od 30 dana? 3. ta biva sa ugovorima o radu poslije otvorenog steajnog postupka? 4. Agencija za bankarstvo? 5. Bankarska garancija. Uvjetna i bezuvjetna. 6. Koje vrijednosne papire poznajete? 7. ek? Moe li se umnoavati? 8. Trasirana mjenica. 9. Zakon o stranim ulaganjima. 10. Kako je kod nas regulirana kamata? Zakon o zateznoj kamati. 11. Zakon o privatizaciji preduzea 12. Zakon o koncesijama 13. Ugovor o sefu. 14. Kakve vrste osiguranja imamo po Zakonu o osiguranju? UPRAVNO I RADNO PRAVO ( Valerija Gali): 1. Koje organe uprave poznajete? 2. Ko obavlja poslove uprave u Gradu Mostaru? (Kandidat radi u upravi Grada Mostara) Strune slube za upravu. 3. Unutarnja organizacija organa uprave Grada Mostara im se odreuje? Ko odobrava taj pravilnik? ta se predvia? 4. Ko rukovodi Vijeem ministara? 5. Ovlasti predsjedavajueg Vijea ministara?

20

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM6. Opa naela upravnog postupka prema ZUP-u? 7. Naelo konanosti 8. Oblik i sastavni dijelovi rjeenja u upravnom postupku 9. Kakva je forma rjeenja? 10. alba na rjeenje? 11. Upravni spor kako se pokree? 12. Protiv kojih akata se ne moe pokrenuti upravni spor? 13. Kako se stie dravljanstvo BiH? 14. Prema Zakonu o priznavanju javnih isprava, ta su javne isprave? 15. Zakon o pravnom poloaju vjerskih zajednica 16. Prema Zakonu o dravnoj slubi, koji su to dravni slubenici? 17. Kako se vri prijem u javne institucije BiH? Javni oglas, najmanje u jednom visokotiranom listu. 18. Kako se zakljuuje ugovor o radu? Forma ugovora o radu? 19. Na kojim poslovima ena ne mora biti zaposlena? 20. Odmori 21. Koja su to prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja 22. Starosna penzija kad se stie? USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagi): 1. Opti okvirni sporazum za mir 2. Koliko aneksa ima? 3. Po Aneksu 4 ta se deava sa R BiH? 4. Moe li se mijenjati Ustav BiH? 5. Je li ga potvrdila Parlamentarna skuptina ikad? 6. Koliko ima Ustava u BiH? 7. Koje su institucije BiH po Ustavu? Koje zakonodavne, koje izvrne, a koje sudske? 8. Koliko Ustavni sud BiH ima sudija? 9. Kako se moe podnijeti apelacija Ustavnom sudu? 10. Koja se konvencija spominje u Ustavu? Kako se ona primjenjuje? Iznad ega je ona? Je li iznad Ustava. Nije, ugraena je u Ustav. ta to praktino znai? 11. Koja znate prava iz Konvencije? 12. Koliko protokola ima? 13. Pravo na pravino suenje 14. Pravo na zakljuenje braka 15. Sud koji titi ljudska prava? Koliko ima sudija? 16. Kako se imenuju sudije u BiH? 17. Opti uslovi za sudiju 18. Moe li sudija optinskog suda biti imenovan za sudiju Suda BiH? 19. Kako je organizovano tuiteljstvo u BiH? Koga imamo u BiH? 20. Sudovi u BD BiH? 21. ta radi advokat? 22. Koliko ima u BiH Zakona o advokaturi? 23. Kako su notari organizovani u BiH? 24. Koji je uvjet da bi neko bio notar? 25. Je li njihov broj ogranien? KRIVINO PRAVO (Azra Mileti): -kazneni nalog 1. Postupak za izdavanje kaznenog naloga. 2. Blanketne norme 3. Sticaj - izmjene KZ BiH odmjeravanje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora 4. Nuna odbrana 5. Glavna i sporedna kazna 6. Oslobaanje od kazne 7. Mjere sigurnosti. Oduzimanje predmeta 8. Odgovornost pravnih lica. Kazne za pravne osobe. Koja se novana kazna moe izrei za pravne osobe? 9. Slobodna ocjena dokaza. 10. Kad je odbrana obavezna? 11. Mjere obezbjeenja prisustva osumnjienog, odnosno optuenog. Pritvor. Poznaje li na zakon institut obligatornog pritvora? (bila je izmjena dravnog zakona). 12. Kad se iskljuuje javnost? Ko funkcionalno donosi odluku. Osim ove i odluke o pritvoru, predsjednik vijea. 13. Koji su albeni razlozi? 14. Koje odluke donosi drugostepeni sud po albi? Kako se donose drugostepene odluke? 15. Zakon o zatiti svjedoka. GRAANSKO PRAVO (Esad Muhibi): - brakorazvodna parnica

21

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM1. Brakorazvodna parnica, ta se odluuje?Razvod braka i povjeravanje djeteta. 2. Graansko pravo od kojih grana prava se sastoji? 3. Pravo vlasnitva 4. Je li posjed stvarno pravo? Nije, posjed je faktika vlast nad stvari 5. Kojim tubama se titi pravo vlasnitva? Razlika izmeu rei vindikacije i publicijanske tube? 6. ta moe sve vlasnika i pokretne i nepokretne imovine sve uznemiravati? 7. Posjedovne tube. 8. Smetanje posjeda postupak, ta se dokazuje? Rok 30 dana. 9. Koja su sve stvarna prava? Pravo vlasnitva, pravo slunosti, pravo zaloga. 10. Gruntovnica. Kako se vadi izvadak? Od ega se sastoji izvadak? A posjedovnica B vlastovnica C teretni list. ta je glavna knjiga, a ta zbirka isprava? ta se upisuje u A list oznaka nekretnine, kua, kuite (zemljite ispod kue), dvorite 11. Koji su izbori obligacija? 12. Kakvih sve vrsta ugovora ima? Koja je razlika izmeu realnih (npr. poklon) i konsenzualnih ugovora (npr. prodaja)? Kad realni a kad konsenzualni postaje perfektan? 13. Naknada imovinske i neimovinske tete. 14. Krivica u naknadi tete kakva postoji i napraviti paralelu sa krivicom u krivinom pravu. Subjektivni I objektivna odgovornost. Razlika dolusi i culpa. Ima li naknada tete koja se ne raspravlja po krivici, objektivnoj odgovornosti? 15. Prigovor podijeljene odgovornosti? Vjetak. 16. Imovina branih drugova. Posebna i brana steevina. 17. Kako brak prestaje? Kakve mogu biti tube? 18. Nasljedni redovi. Nuni nasljedni dio koliko iznosi on? 19. Razlike izmeu parninog i vanparninog postupka? 20. Dokazna sredstva u parninom postupku? 21. Vanparnini postupci. 22. Ima li ijedan vanparnini postupak u kojem se utvruju injenice? Ekspropijacija utvrenje pravine naknade. 23. Naela vanparninog postupka. PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanovi): 1. Oblici organizovanja drutava? 2. Oblici odgovornosti za obaveze drutva? 3. Ako stranci osnivaju, ija saglasnost treba? Ministarstvo vanjske trgovine. 4. Procedura osnivanja drutva. Osnivaki akt notar. Registarski sud opinski sud 5. Podrunice drutva 6. Kakva je obaveza suda gdje je osnovana podrunica? Taj sud gdje je osnovano drutvo dostavlja obavijest sudu na ijem teritoriju se nalazi podrunica? 7. Pokretanje steajnog postupka. 8. Steajni povjerilac ta sudu podnosi? 9. Ciljevi pokretanja steajnog postupka? 10. Naplatni redovi 11. Izluni i razluni povjerioci 12. ta je prokura i kome se moe dati? Gdje moemo vidjeti da drutvo ima prokuristi? 13. ta je poslovna tajna? 14. Monopolistiko djelovanje po Zakonu o trgovini? 15. Nelegalna konkurencija 16. pekulacija 17. Koji su to bankarski poslovi? 18. ta je bankarska garancija? 19. Trasirana i solo mjenica 20. Naela mjenino pravnog odnosa 21. Koje su prednosti mjenine tube? 22. Ugovor o posredovanju. 23. ta je bankarska dozvola i ko ju izdaje? UPRAVNO I RADNO PRAVO (Valerija Gali): 1. Organi uprave ko ih osniva? Parlamentarna skuptina BiH zakonom na prijedlog Vijea ministara BiH. Na federalnom nivou Parlament F BiH na prijedlog Vlade F BiH. 2. Kakva mogu biti upravne organizacije? U sklopu ministarstva i samostalne. 3. Poslovi organa uprave 4. Upravni nadzor ? 1. Nadzor nad zakonitou akata i 2. inspekcijski nadzor (ne moe se povjeravati institucijama koje vre javna ovlatenja). 5. Naela upravnog postupka 6. Naelo konanosti? 7. Oblik i sastavni dijelovi rjeenja u upravnom postupku. 8. Kako se pokree upravni spor? Po Zakonu o upravnom sporu BiH rokovi? Rok od 60 dana- kad je podnosilac tube obavijeten da je primio akt ili? 9. Protiv kojih akata se ne moe pokrenuti upravni spor?

22

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM10. Uvjeti sticanja dravljanstva? 11. Ko je nadlean za implementaciju Zakona o sukobu interesa? CIK Kakve sankcije? kandidiranje na izborima 4 godine od dana poinjenog prekraja. Moe biti i novana kazna. 12. Zakon o dravnoj slubi BiH ko su dravni slubenici? rukovodei sekretar i sekretar sa posebnim zadatkom. ostali ef unutranje organizacione jedinice, struni savjetnik, vii struni saradnik i struni saradnik. 13. Sadraj ugovora o radu. 14. Kako se kolektivni ugovori zakljuuju - FBiH, kanton... Na strani zaposlenika ko moe biti? 15. Ko poziva na trajk? Sindikat. 16.Pripravnici 17. Koja su onovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja starosna porodina invalidska penzija, promijenjene radne okolnosti Kako se sredstva za ta prava osiguravaju? Kakva su ta prava? Lina, neotuiva, neprenosiva. USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagi): 1. Institucije BiH po Ustavu BiH? 2. Tipina dravna institucija a nema je u Ustavu? 3. Sud BiH ima li u Ustavu? Kako je nastao? Visoki predstavnik. 4. Koji su izvrni organi na nivou BiH? 5. Nadlenosti BiH 6. Ministarstvo koje obavlja vanjskotrgovinske poslove? 7. Koliko ima ministarstva na nivou BiH? 8. Izaslanika koliko ima u Domu naroda, kako se biraju? 9. Ima li Ministarstvo odbrane na nivou BiH? Prenos nadlenosti? 10. Konvencija u Aneksu 4? Evropska konvencija za zatitu ljudskih prava. Na kraju Ustava 15 konvencija, nabrojte neke? 11. Nabroji prava po Konvenciji? 12. Pravo na pravino suenje? Pravo na razuman rok? 13. Uslovi za pristup Evropskom sudu za ljudska prava? 14. ta je advokat? 15. Koliko zakona o advokaturi ima? 16. Organi advokatske komore? 17. Najotrija sankcija advokatu? 18. Ko imenuje sudije? Na koji nain? 19. Uslovi za izbor za sudiju? 20. Najnii sudovi u BiH? 21. Organizacija pravosua u RS i F BiH? 22. Koliko ima opinskih u F BiH? 23. Koliko ima kantonalnih? 24. Koja tuilatva postoje u BiH? 25. Specijalno tuilatvo RS? 26. ta radi notar? 27. Notarska obrada. KRIVINO PRAVO (Jadranka Lokmi Misiraa): -napad na slubenu osobu 1. ta sud cijeni kod sporazuma o priznanju krivnje? 2. Naelo zakonitosti po krivinom zakonu? 3. Zastarjelost krivinog gonjenja 4. Pokuaj krivinog djela. Kako se vri kanjavanje? U granicama propisanim za pokuano krivino djelo a moe se i blae kazniti fakultativni osnov. 5. Neuraunljivost 6. Bitno smanjena uraunljivost 7. Samoskrivljena uraunljivost 8. Pravna zabluda 9. Koje vrste sankcija poznaje krivini zakon? 10. Kad su moe ublaiti kaznu ispod zakonom predvienog minimuma? 11. Koji su osnovi odgovornosti pravnih osoba? 12. Ko se ne smatra pravnom osobom u smislu krivinog zakona? 13. Zakon o izvrenju krivinih sankcija. Kad se moe uputiti na izdravanje kazne zatvora, iako nije pravosnano osuena? 14. Zakon o bezbjednosti saobraaja na putevima BiH ta propisuje? meusobne odnose uesnika u saobraaju prekrajne odredbe 15. Je li kanjiv pokuaj po prekraju? Nije. 16. NE BIS IN IDEM 17. Ko su stranke u krivinom postupku? 18. Branilac zbog slabog imovnog stanja kad se postavlja? 19. Ko moe odbiti svjedoenje?

23

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM20. Kad se preduzima uviaj kao radnja dokazivanja? 21. Posebne istrane radnje 22. Razlozi za pritvor 23. Kad tuilac moe obustaviti istragu? 24. Kad sud donosi presudu kojom se optuba odbija? 25. Zakon o zatiti svjedoka? Kategorije svjedoka GRAANSKO PRAVO (August Janik): - naknada materijalne tete 1. Vrste tete. Materijalna i nematerijalna. Obina teta i izgubljena dobit. ta je tee suditi? Izgubljenu dobit to je neto budue, a ne neto to je prolo. 2. Koje elemente tete imamo? 3. Koja je nit vodilja kod dosuivanja trokova? Uspjeh u sporu. 4. Pravo vlasnitva. Na kojim predmetima se moe biti vlasnik? Stvari koje nisu u prometu? 5. Kad se moe ograniiti pravo vlasnitva? 6. Nepotpuna eksproprijacija? 7. Posjed 8. Rokovi za podnoenje tube za smetanje posjeda? 9. Pravo na samopomo 10. Pravo zaloga. 11. Hipoteka. Ugovorna hipoteka. Kad prestaje hipoteka? 12. Slunosti 13. Naini sticanja vlasnitva? Koji su sluajevi po zakonu? - 4 Koja je razlika izmeu nasljeivanja i ova ostala 3 (zakonom, pravnim poslom i upisom u zemljine knjige)? Nasljeivanje u asu smrti. 14. Vlasnik prodaje nekretninu trima kupcima u jednom danu, ali nisu isti sat? Jai u pravu ko je u posjedu, ako nisu u posjedu, onaj koji je prvi podnio zahtjev za uknjibu. 15. Vanparnini postupak kako se pokree. Koje su odluke? Koji se odnosi rjeavaju u vanparninom postupku? 16. ta tuba u vanparninom postupku treba da sadri? PRIVREDNO PRAVO (Martin Ragu): 1.Oblici privrednog organizovanja 2. Komanditno drutvo. Ko zastupa? Kako odgovaraju za obaveze drutva? Kako se osniva? Kako se dijeli dobit? 3. Sudski registar ta je? Ima li ikakvih podjela u registru u odnosu na upis? Pri kojem sudu se to vodi u F BiH? Opinskom , mada u zakonu jo pie kantonalnom. Rjeenje o upisu u sudski registar rok za albu. Zainteresovano lice, ako mu nije dostavljeno rjeenje? 4. Steajni postupak kojim zakonom je reguliran kod nas? 5. Izlune i razlune tube? Razlune tube gdje se najvie koriste? 6. Osnivanje privrednog drutva u inozemstvu? 7. Bankarske garancije 8. Mjenino pravni akcept 9. Mjenino pravni aval 10. Indosament mjenice 11. Industrijski dizajn ta je to, im je on reguliran? 12. Biro osiguranja 13. Zakon o drutvima za upravljanje fondovima 14. Ugovor o organiziranju putovanja (o alotmanu) UPRAVNO I RADNO PRAVO (Valerija Gali): 1. Unutarnja organizacija organa uprave. Ko donosi? Ko daje saglasnost na pravilnik? 2. Koji su organi uprave? 3. Institucije s javnim ovlaenjima? 4, Naela upravnog postupka 5. Kome se predaje alba u upravnom postupku? Rokovi? 6. Pravne posljedice ponitavanja i ukidanja rjeenja u upravnom postupku? 7. Protiv kojih akata se ne moe voditi upravni spor? 8. Kakve su odluke u upravnom sporu? Konane i obavezujue. 9. Kako sud rjeava u upravnom postupku? 10. Kako usvojeno dijete stie dravljanstvo? 11. Zakon o vanosti javnih isprava u BiH ta se podrazumijeva pod javnom ispravom? Sudske isprave jesu li javne isprave u smislu zakona? 12. Ko je zaduen za implementaciju Zakona o sukobu interesa? CIK. Koja je sankcija? 13. ije Zakon o radu institucijama BiH radne odnose ureuje? Uposlenika, a dravnih slubenika ako neto nije ureeno Zakonom o dravnoj slubi. 14. Ugovor o radu forma, elementi 15. Koliko najmanje godina mora imati lice da zasnuje radni odnos? 18 , i za lice koje je navrilo 15 godina uvjerenje nadlene zdravstvene ustanove.

24

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM16. Ako se zaposlenik upuuje na rad u inozemstvo, ta se mora uraditi? 17. Na odreeno vrijeme ugovor o radu u kojim sluajevima se mora zakljuiti? 18. Forma i trajanje otkaznog roka. 19. Koja su prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja? USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagi): 1. Opi okvirni sporazum za mir u BiH? Koje drave su uestvovale potpisnice i drave svjedoci potpisivanja? 2. Od ega se sastoji Opi okvirni sporazum za mir u BiH? Od aneksa. O emu govori koji? 3. Koliko ima ustava u BiH? 4. ta ima BD BiH, nema Ustav? Ima Statut. 5. ta se deava sa BiH po Ustavu? Kontinuitet 6. Kontinuitet zakona? Ima li ZOO na dravnom nivou? Nema, ali treba zbog ulaska u ugovorne odnose sa drugim dravama. Zakona o praznicima nema. 7. Evropska konvencija za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda 8. Neka prava nabrojite koja proklamuje Evropska konvencija. lan 7. Kanjavanje samo po osnovu zakona 9. Odstupanje od Konvencije - smrtna kazna - ira regulacija ljudskih prava, nikako manje proklamovanja ljudskih prava nacionalnim zakonodavstvom od onih iz Konvencije 10. Disciplinski postupak protiv sudije i tuioca ko pokree? Ko vodi? 11. U tuilatvu BiH ko radi? Glavni tuilac, zamjenici, tuioci. Koja su odjeljenja? Ima li budet? Kako se dobija budet? 12. Ima li Sud BiH budet? Odjeljenja Suda BiH. 13. Koji sudovi imaju u RS? 14. ta je to ombudsman? S kim on sarauje? Jesu li institucije BiH dune dati ombudsmanu sve to trai? 15. Imaju li advokati pravo na naknadu? Na osnovu ega? Kako se odreuje tarifa? 16. Sukcesija? Aneks G . Zlato. KAZNENO PRAVO Ispitiva: Azra Mileti Materijalno kazneno pravo naelo zakonitosti nain izvrenja kaznenih djela elementi kaznene odgovornosti odgovornost za nehat vrste kazni stjecaj mjere upozorenja razlika izmeu amnestije i pomilovanja kazne za pravne osobe

Procesno kazneno pravo pretpostavka nevinosti i institut in dubio pro reo posljedice nenadlenosti imunitet pritvor nakon izricanja presude izjanjenje o krivnji odricanje od prava na suenje pismena izrada presude albene osnove granice preispitivanje prvostupanjske presude alba na drugostupanjsku presudu razlika izmeu zatienog svjedoka i ugroenog svjedoka

GRAANSKO PRAVO opa mjesna nadlenost ako je sud mjesno nenadlean posljedice tuba i njen sadraj kada nema pripremnog roita razlika izmeu medijacije i sudskog poravnanja presuda zbog proputanja

Izvrni postupak izvrna i vjerodostojna isprava

25

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COMizvrna odluka dostavljanje rjeenja o izvrenju prigovor tree osobe

Vanparnini postupak pokretanje vanparninog postupka oduzimanje i vraanje poslovne sposobnosti

Obiteljsko brano posredovanje priznavanje materinstva izdravanje djece

Nasljedno nuni nasljednici imovina koja se izdvaja iz ostavine smanjivanje oporunog nasljedstva

Obvezno prekomjerno oteenje ugovor o djelu kompenzacija (prebijanje)

Stvarno tetne imisije razlika izmeu suvlasnitva i zajednikog vlasnitva

PRIVREDNO PRAVO oblici organiziranja privrednih subjekata dioniarsko drutvo za to odgovara d.d a za to dioniar osnivanje d.d. tko upravlja d.d. registracija d.d. prestanak d.d. kada je steaj a kada likvidacija nelojalna konkurencija i pekulacija komisija za vrijednosne papire patent i ig zakon o industrijskom vlasnitvu mjenica amortizacija mjenice ek umnoavanje eka koja privredna drutva mogu vriti vanjskotrgovinsku aktivnost vrste osiguranja zakon o drutvima koji upravljaju fondovima ugovor o graenju

Upravno i Radno pravo tko obavlja poSlove uprave u BiH poslovi uprave osnovno oblici upravnog nadzora tko ne moe biti imenovan za lana u vijeu ministara naela upravnog postupka pravomonost rjeenja oblik i sastavni dio rjeenja rok za albu upravni spor protiv koga i kada kada se tuba uvai to se deava s rjeenjem

26

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COMkada sud sam odluuje a kada vraa na ponovno odluivanje izvanredni pravni lijek zahtjev za zatitu zakonitosti naini stjecanja dravljanstva opi uvjeti za prijem u dravnu slubu radna mjesta u dravnoj slubi disciplinska odgovornost slubenika disciplinske kazne kada prestaje ugovor o radu reprezentativni sindikat pravo na trajk osnovna prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja

Ustavno pravo Ispitiva: Mato Tadi kako i kada je donesen Ustav jeli ustav proao kroz parlamentarnu proceduru koliko aneksa ima Deyton tko ini izvrnu vlast po Ustavu predsjednitvo, kako se bira i nadlenost zakonodavna vlast u BiH Dom naroda izbor i nain odluivanja Vitalni nacionalni interes Izmjene i dopune Ustava BiH Zakonodavna vlast na razini Federacije Zakonodavna vlast na nivou RS-a (Westendorpovi amandmani) Opina kao jedinica lokalne samouprave Redovni sudovi na razini BiH Organizacija suda BiH Apelaciono odjeljenje suda BiH nadlenost Organizacija sudova u Federaciji Nadlenost kantonalnog suda Ope graanska nadlenost Nadlenost VSTV-a Institucija ombdusmena l.73. notarska obveza Europska konvencija kad je donesena i od kada se primjenjuje Prava koja tit EK Dva uvjeta za obraanje Europskom sudu

PITANJA 23.02.2011.god.: KRIVICNO PRAVO - Azra Mileti 1. Presuda- nasilniko ponaanje 2. Presuda - dijelovi presude i ta sadre 3. intervencije suda u izreci 4. da li je sud vezan pravnom kvalifikacijom tuioca? nije!!! 5. umiljaj 6. oblik uea u izvrenju krivinog djela 7. krivine sankcije 8. kazna zatvora (moe se izrei samo kao glavna kazna) 9. sticaj 10. rokovi za albu 11. pritvorski razlozi 12. obavezni pritvor 13. predpretresno roite 14. moze li se suditi u odsustvu? NE!!! 15. imunitet svjedoka, moe li se takav svjedok ipak krivino goniti moe, zbog davanja lane izjave 16. albeni osnovi 17. odluke drugostepenog suda 18. reformatio in peius 19. Zakon o zatiti svjedoka 20. ugroeni svjedok 21. svjedok pod prijetnjom

27

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM22. od koga se tite? (od javnosti, optueni mora znati identitet ovih svjedoka najkasnije trideset dana prije njihovog sasluanja) 23. da li se presuda moe zasnovati na njihovim izjavama i izjavama zatienog svjedoka? GRAANSKO PRAVO -Bogdanka Jovii Dabi 1. PRESUDA smetanje posjeda 2. paricioni rok kod smetanja posjeda 3. zato je bitna odredba u izreci kojom se tuenom nalae da se uzdri od smetanja ubudue 4. ta se u ovim parnicama utvruje? 5. drugi oblici zatite posjeda? samopomo 6. da li suposjednici uivaju zatitu 7. sticanje prava vlasnitva od nevlasnika 8. derivativno sticanje 9. okupacija 10. actio negatoria, ima li pravo na naknadu tete? 11. prethodno ispitivanje tube 12. privremeni zastupnik 13. prekid postupka 14. revizija 15. izvrnost odluka 16. vjerodostojne isprave 17. prigovor treeg lica u izvrnom postupku 18. odluke po prigovorima u izvrnom postupku 19. uesnici vanparninog postupka 20. prethodno pitanje u vanparninom postupku 21. ureenje mea 22. gubitak prava nasljea branog druga, kad nema pravo na nasljee? 23. podjela imovine za ivota 24. nasljedni redovi, poveanje i smanjenje nasljednog dijela 25. izdravanje djeteta 26. razvod braka 27. punomo za zakljuenje braka 28. predugovor 29. ugovorna kazna 30. kompenzacija PRIVREDNO PRAVO -Mato Tadi 1. strani ulaga 2. sadraj registra (glavna knjiga i zbirka isprava),sadraj glavne knjige 3. Agencija za osiguranje 4. ugovor o koncesiji osnovni elementi 5. ig 6. ugovor o graenju 7. klauzula klju u ruke 8. bankarska garancija 9. prokura 10. komanditno drutvo 11. bankarska dozvola, ta se podnosi uz zahtjev za izdavanje bankarske dozvole? 12. tijela steajnog postupka 13. tijela likvidacionog postupka 14. oblici stranih ulaganja 15. ovlasti Komisije za vrijednosne papire 16. uvjeti za osnivanje burze 17. mjenini aval 18. ek (razlike izmeu eka i mjenice) 19. obavezno osiguranje 20. monopolistiko ponaanje UPRAVNO PRAVO Anto Nikoli 1. povjeravanje javnih ovlatenja 2. poslovi uprave 3. upravni nadzor 4. opti akti uprave 5. pojedinani akti uprave

28

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM6. naelo materijalne istine 7. naelo sasluanja stranaka 8. stvarna nadlenost 9. izuzee, ko odluuje i kojim aktom 10. ta organ utvruje po slubenoj dunosti 11. pokretanje upravnog postupka 12. rokovi 13. djelimina, dopunska i privremena rjeenja 14. skraeni postupak 15. zakljuak 16. dokazi 17. izvrenje rjeenja 18. razlozi za pobijanje rjeenja 19. rad prvostepenog organa po albi 20. obnova postupka, rokovi, razlozi 21. dravljanstvo 22. oduzimanje dravljanstva 23. ugovor o radu 24. Pravilnik o radu 25. Vijee uposlenika 26. disciplinske mjere 27. Zakon o radu

USTAVNO PRAVO - Baria olak 1. ljudska prava 2. diskriminacija uopte i vezano za imovinu 3. nadlenosti institucija BiH 4. karakteristike zakonodavne vlasti 5. kada zakon stupa na snagu 6. predsjednitvo 7. Ustavni sud BiH 8. zakonodavna vlast u FbiH 9. opinska vlast 10. ta je opina 11. sudska vlast u FbiH 12. nadlenost opinskih sudova 13. advokatura 14. Evropska konvencija o ljudskim pravima PITANJA 08.02.2011.god. KRIVICNO PRAVO -Jadranka Lokmic 1. PRESUDA- otuenje tue stvari 2. dispozitiv presude (izmijenjena optuznica) 3. vremensko vaenje Krivinog zakona 4. to je bitno vrijeme izvrenja krivinog djela? 5. zastara (apsolutna i relativna), kad ne tee i kako se prekida? 6. ta je krivino djelo? 7. ta iskljuuje postojanje krivinog djela? 8. pomaganje (oblik sauesnitva) 9. umiljaj , vrste 10. kad se moe ublaiti kazna? 11. kazne po KZ-u, koja moe biti i sporedna i glavna? 12. prezumpcija nevinosti, na kome je teret dokazivanja? 13. sudija za prethodni postupak- ta radi? 14. kad optueni mora imati branioca? 15. kad se moe izvriti pretres stana? 16. mjere za osiguranje, koje je osnovno pravilo? 17. pritvor 18. vrste odluka 19. redoslijed izvoenja dokaza na glavnom pretresu 20. sporazum o priznanju krivice, o emu se pregovara?

29

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM21. izvrenje krivinih sankcija 22. rokovi za albu 23. Zakon o zatiti svjedoka 24. Zakon o prekrajima 25. Zakon o meunarodnoj pravnoj pomoi (vidovi pomoi)

GRAANSKO PRAVO -August Janik 1. PRESUDA razvod braka 2. naini prestanka braka (u kom momentu prestaje brak u sluaju proglaenja branog druga umrlim) 3. sporazumni razvod (kad sud ne prihvata razvod) 4. vanbracna zajednica def. 5. majka djeteta, otac djeteta 6. priznanje materinstva i oinstva 7. imovinski odnosi branih partnera (brana teevina, posebna imovina) 8. brani ugovor 9. sticanje punoljetstva 10. postupak po prijemu tube, ispitivanje tube 11. mjesna nadlenost 12. kad parnica poinje da tee 13. pokretanje parninog postupka 14. presude 15. vrste odluka u parninom postupku 16. povlaenje tube i presuda o odricanju od tubenog zahtjeva (iz kojih razloga se moe pobijati, razlika izmeu povlaenja tube i odricanja od tubenog zahtjeva) 17. vlasnitvo i ogranienja vlasnitva 18. suvlasnitvo, pravo pree kupovine suvlasnika 19. zajedniko vlasnitvo 20. kojim aktom se pokree vanparnini postupak 21. Zakon o vanparninom postupku, ta regulie 22. eksproprijacija 23. prijedlog za ureenje mea 24. Zakon o zemljinim knjigama 25. zalono pravo na nekretninama PRIVREDNO PRAVO: Mato Tadi 1. Zakon o politici stranih ulaganja ta regulie 2. ta je strani ulaga 3. direktno strano ulaganje, ogranienja 4. naela registracije pravnih subjekata 5. Okvirni zakon o zalozima (ugovor o zalogu, na kojim stvarima?) 6. nadlenost i svrha Agencije za osiguranje 7. organi Agencije za osiguranje 8. patent 9. Zakon o koncesijama (koliko ih ima u BiH ) 10. ugovor o licenci 11. privredna drutva 12. akcionarsko drutvo 13. Zakon o steajnom postupku, vrste tubi (izlune i razlune) 14. posljedice otvaranja steaja 15. Zakon o tritu hartija od vrijednosti 16. ta je hartija od vrijednosti? 17. emitent, vlasnik, ta znai trgovina hartijama od vrijednosti 18. broker 19. kaznena dijela u Zakonu o privrednim drutvima UPRAVNO PRAVO - Jasminka Oruevi 1. ZUP 2. naela ( naelo materijalne istine, zakonitosti, transparentnosti) 3. konanost i pravomonost 4. stvarna nadlenost, mjesna nadlenost 5. sukob nadlenosti 6. procesna sposobnost 7. stranaka legitimacija

30

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM8. raunanje rokova 9. dokazi u upravnom postupku 10. potvrde, uvjerenja 11. ta mora da sadri prvostepeno rjeenje 12. vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku 13. upravni spor 14. kako se pokree upravni spor 15. ta sve tuba mora da sadri 16. razlozi za pobijanje konanog upravnog akta 17. ta je to spor pune jurisdikcije 18. ima li redovnog pravnog lijeka u upravnom sporu, vanredni pravni ijekovi u upravnom sporu, ko rjeava po njima na nivou BiH 19. Zakon o radu 20. ta prethodi zasnivanju radnog odnosa 21. diskriminacija 22. naknade u vezi sa radnim odnosom 23. disciplinska odgovornost 24. gdje radnik trai zatitu svojih prava 25. Zakon o dravnim slubenicima 26. na koga se ovaj zakon ne odnosi 27. kome se dravni slubenik ali 28. ta je uprava? 29. Sastav Vlade RS 30. Ministrstva na nivou BiH, koliko ih ima 31. Zakon o dravljanstvu 32. nastanak i prestanak dravljanstva 33. uslovi za sticanje starosne penzije USTAVNO PRAVO - Jusuf Halilagi 1. Institucije BiH 2. nadlenost Ministarstva pravde 3. nadlenost Predsjednika RS 4. lokalna samouprava u RS 5. prenos nadlenosti 6. Evropska konvencija o ljudskim pravima, primjena, supremacija 7. pravo na pravino sudjenje (ta podrazumijeva ovo pravo) 8. Ustavni sud BiH 9. Predsjednitvo 10. ombudsmani 11. tuiteljstvo u BiH (svi nivoi) 12. nadlenost osnovnih i okrunih sudova u RS-u i kantonalnih sudova 13. kada advokatu prestaje pravo obavljanja djelatnosti

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Naelo krivice Krivica- elementi krivine odgovornosti? ta znai biti vin? ta znai - uiniti krivino djelo iz umiljaja? Vrste krivino-pravnih sankcija? Odgojne mjere? ta je to nuna odbrana? Oslobaajua presuda? Nain uinjenja krivinog djela? Kazna zatvora? Zamjena kazne zatvora za novanu kaznu? Uvjetna osuda- uslovi? Naelo akuzatornosti? Identitet presude? Kad se mora imati branilac? Koje su osobe koje daju izjavu/polau zakletvu Uslovi za odreivanje pritvora, kad se pritvor odreuje Kad sud prekorai optubu - ta se dogaa, ta to predstavlja? Redovni pravni ljekovi?

KRIVINA OBLAST - Azra Mileti 1. pismeni rad - sporazum o priznanju krivice 2. Po kojim mjerilima formiramo krivina djela?

31

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Prilikom potvrivanja optunice - ta sudija za prethodno sasluanje utvruje u okviru dokaza? Kod sporazuma o priznanju krivice - ta znai da se odrie od prava na suenje' A pravo na pravni lijek? - ne moe uloiti albu na odluku o kazni Znamo za redovan postupak - Koje jo vrste postupaka znate? Koji su to postupci? Umiljaj? Uraunljivost i bitno smanjena uraunljivost? Krivino-pravne sankcije? Sticaj - kad se primjenjuje? Koji svjedok moe (a kada ne moe) uskratiti svjedoenje? Predpretresno roite ili statusna konferencija (kad se zakazuje i u vezi ega)? Povlaenje optunice Mjere obezbjeenja i mjere zabrane ta je dunost sudije prije odluivanja o odreivanju pritvora? albeni osnovi? Reforamtio in peius? ta je proireno dejstvo albe tj. kad II stepeni sud ispituje albu i po slubenoj dunosti? ta je zamolnica?

GRAANSKA PRAVO - Bekir Gavrankapetanovi 1. pismeni rad - Tuba za razvod braka 2. Koje presude sud ne smije donositi povodom ovih sporova? - presudu na osnovu proputanja, presudu na osnovu odricanja i presudu na osnovu priznanja 3. Prestanak braka 4. Ko se smatra ocjem djeteta 5. Npr. oni se razvedu i u novom je braku - ko e se smatrati ocem djeteta - da li raniji suprunik ili novi suprunik? Ocjem djeteta smatrat e se novi suprunik 6. Izdravanje djeteta i izdravanje suprunika - razlike izmeu ovih vrsta izdravanja 7. Starateljstvo 8. Odreivanje i utvrivanje starateljstva nad punoljetnim licem? Koji je to postupak? - to je VPP, izjednaava se sa starijim maloljetnikom od 14 do 18 godina 9. Imovinski odnosi branih partnera? 10. Nabrojte naela parninog postupka' 11. Iskljuiva mjestna nadlenost? Steajni postupak - mjesna nadlenost 12. ta mora da sadri tuba 13. Preinaka tube? 14. Presude 15. Redovni pravni ljekovi' ta se ne moe isticati u albi? 16. Vanredni pravni ljekovi? Revizija? 17. Sudske mjere osiguranja? 18. Povrat u prijanje stanje? 19. ZIP- ta su izvrne isprave? Prigovori? Protuizvrenje? 20. Sticanje bez osnova? 21. Kompenzacija (prebijanje)? Kada je iskljuena? 22. Nitavi pravni poslovi i posljedice nitavosti? 23. Sticanje vlasnitva - vrste? 24. Dosjelost 25. Posjednik - kakav moe biti? 26. Gdje se upisuju prava slunosti i ta su slunosti? 27. Naela zemljinik knjiga? 28. Sastav zemljinih knjiga? 29. Vanparnini postupak - vrste, kako se pokree, kad se pokree po slubenoj dunosti? 30. Osnov iskljuenja u nasljednom pravu? PRIVREDNO PRAVO- Mato Tadi 1. Ko se smatra stranim ulagaem' 2. Sadraj Registra stranog ulaganja? 3. Agencija za osiguranje - meunarodni odnosi? 4. Sadraj ugovora o koncesiji? 5. ig 6. Da li se mogu zatititi tambilj i peat?- Ne mogu 7. Ugovor o graenju, kakav je to ugovor, bitni sastojci ovog ugovora? 8. Bankarska garancija? 9. Prokura? 10. Komanditno drutvo 11. Bankarska dozvola i ko je izdaje? Izdaje je Agencija za bankarstvo i vai 30 dana 12. Organi steajnog postupka 13. Likvidacioni postupak 14. Oblici stranog ulaganja?

32

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM15. 16. 17. 18. 19. 20. Komisija za hartije od vrijednosti Uslovi za osnivanje berze Mjeni