odgovor pravosudni

Click here to load reader

Post on 28-Nov-2015

334 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pitanja za pravosudni

TRANSCRIPT

Odgovor #4 :19-03-2012, 13:07:49 0Evo pitanja moje prijateljice iz mjeseca novembra prosle godine !

Krivino Azra Mileti1.Presuda - kradja iz stava 22.priznanje krivnje3.razlika izmeu priznanja krivnje i sporazuma o priznanju krivnje4.vrste sankcija5.svjedok pod prijetnjom i ugroeni svjedok6.sticaj kriv.djela7.alba i razlozi za albu8.priznanje i izvrenje stranih sudskih odluka9.pravo na pravino suenje10.in dubio pro reo11.karakteristina naela koja se odnose na tuioca (akuzatornost, oportunitet, mutabilitet, legalitet)12.kazna dugotrajnog zatvoraGradjansko August Janiik1.Presuda (tuba za utvrenje-presuda na osnovu priznanja)2.osiguranje dokaza3.presuda na osnovu proputanja4.posebni parnini postupci5.karakteristike mal-ova6.sastojci tube7.nadlenost u sporovima sa inostranim elementom8.opa, iskljuiva i izberiva nadlenost9.rokovi10.na koji nain se moze zavriti parnini post. (presuda, rjeenje i sudska nagodba)11.sta se radi kad sud zaprimi tubu?12.moze li se ponovo podnijeti kod presude zbog odricanja i zato?13.povlaenje tube14.sastojci zemljine knjige15.kako se pokree izvrni postupak16.pravni lijekovi u izvr.post.17.prigovor18.karakteristike vanparninog postupka19.vrste vanpar.post. i nabrojati sta spada pod ureenje imovinsko pravnih odnosa20.nuzni nasljednici21.ko moze saciniti testament i sta ako se ne ispuni neki od uslova22.kako maloljetna lica sticu posl sposobnost23.prestanak braka24.bracna stecevina i posebna imovina25.predbracni ugovor26.mane volje27.ponuda28.vrste naknade stete29.teta - uslovi nastanka30.vlasnitvo31.ogranienje prava vlasnitva32.zatita prava vlasnitva33.naela prava vlasnitva34.posjed35.kako se stiti posjed36.ta se trai posjedovnom tubom37.suvlasnitvo38.zajedniko vlasnitvo39.pravo pree kupnje40.kako se stie pravo vlasnitva

Privredno Nedida Salihovi1.oblici stranih ulaganja2.ugovor o koncesiji i koliko ima zakona u bih3.trajanje koncesije4.kako se prenose prava industrijskog vlasnitva5.zig6.razlike stecaj-likvidacija7.razlozi pokretanja likvidacijskog postupka8.kako se moze pokrenuti stecajni postupak bez odrzavanja izvjestajnog rocista9.upis u registar i koji sudovi vode registar10.nacela upisa u registar11.cek i vrste ceka12.organi upravljanja d.o.o.13.ovlasti skupstine14.komisija za vrijednosne papire

Upravno i radno Valerija Gali1.ko obavlja poslove uprave2.ta u obavljanju poslova iz svoje nadleznosti vre organi uprave3.inspekcijski nadzor4.vijee ministara (broj, zamjenici, kako se donose odluke)5.naela upravnog postupka6.konacnost i pravosnanost7.rjeenje - sve sto znas8.pravni lijekovi -redovni i vanredni (ukratko o svakom)9.protiv kojih akata se moze, a protiv kojih ne moze voditi upravni spor10.ko moze pokrenuti upravni spor11.ko odlucuje u upr.sporovima po ZUS BIH12.kako se pokrece upravni spor i koje se odluke donose13.pravni lijekovi14.zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke15.kako se vrsi zaposljavanje u drz.sluzbu16.sta sadrzi javni konkurs17.ugovor o radu (kako se zakljucuje, izmedju koga, sta sadrzi)18.naini prestanka ugovora o radu19.agencija za drzavnu sluzbu i odbor za zalbe20.prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja21.kako se stice drzavljanstvo bihUstavno Jusuf Halilagi1.ustavni sud bih2.ombudsman bih3.nadleznosti vstv4.ko donosi i na koji nacin budzet tuzilastva bih5.redovni sudovi u entitetima i brcko distriktu6.koliko ustava ima bih (13 + statut brcko distrikta)7.nadleznost suda bih8.ekljp (ko je donio, kada, sta sadrzi)9.pravo na zivot(pojam, ogranicenja)10.pravo na pravicno sudjenje po konvenciji11.evr.sud za ljudska prava12.kako se pokrece postupak i ko su stranke13.u kojem roku i iz kojih razloga se pokrece postupak14.koje odluke se donose u postupku pred evr.sudom15.u cemu se ogleda nezavisnot advokature u bihOdgovor #5 :30-05-2012, 09:35:30 0Pravosudni ispit na dravnom nivou 29.5.2012. godineKomisija: Azra Mileti, Bekir Gavrankapetanovi, Baria olak, Dragoje Vukoje, Valerija Gali

KRIVINO:1.Oteenje tue stvari2.Kazneni nalog3.Skraeni postupak (glavne karakteristike4.Meritorna osuujua presuda dijelovi, podaci koji se navode5.Novana kazna, ta u sluaju neplaanja6.Kazne za pravna lica7.Bitno smanjena uraunljivost8.Direktni i eventualni umiljaj9.injenje i neinjenje10.Pomaga11.Sticaj, osueno lice sa vie pravosnanih osuda12.Princip akuzatornosti13.Naelo legaliteta i oportuniteta14.Ko ne polae zakletvu, kako se polae zakletva15.Mjere obezbjeenja prisustva osumnjienog16.Opti uslov za odreivanje pritvora17.Pritvor nakon izricanja prvostepene presude ( ne treba prijedlog tuioca)18.Disciplinski pritvor19.Zapisnik20.ta znai da je presuda vezana za optubu21.Pravna ocjena djela od strane tuioca22.Koji su albeni osnovi23.Kako drugostepeno vijee donosi odluku, odluka koju moe donijeti bez sjednice24.Zakon o meunarodnoj pravnoj pomoi zamolnica, ako se trai izruenje za koje mu se kd moe suditi25.Zakon o zatiti svjedoka vrste svjedoka, svrha Zakona26.Gdje se izdrava kazna dugotrajnog zatvora.

GRAANSKO:1.Kojim se pravnim aktima odreuje sudska taksa2.Naela parninog postupka, naelo slobodne ocjene dokaza3.Mjesna nadlenost4.ta tuba sadri5.Vrste tubi6.Preinaenje tube7.Vrste presuda, presuda zbog proputanja8.Dokazi u parninom postupku9.albeni razlozi10.Vanredni pravni lijekovi11.PORODINO brane smetnje, kako brak prestaje, tuba za razvod braka, izdravanje djece12.OBLIGACIJE izvori, apsolutno nitavi ugovori, predugovor, definicija tete13.STVARNO osnovi sticanja prava vlasnitva, dosjelost, posjed (posredni, neposredni), kako se titi posjed14.IZVRNI POSTUPAK izvrne isprave, vjerodostojne isprave, rjeenje o izvrenju (pravni lijek, razlozi prigovora), protuizvrenje (prijedlog ko, rok), kako se provodi izvrenje na nekretnini, kakva su prava suvlasnika15.VANPARNINI vrste postupaka, smetnja posjeda i ureenje mea16.NASLJEDNO nasljedni redovi, nuni nasljednici, vrste testamenta

PRIVREDNO PRAVO1.Direktna strana ulaganja u BiH, vrste2.Sadraj registra poslovnih subjekata3.Zakon o koncesijama nadlenosti, Komisija za koncesije u BiH4.Zakon o industrijskom vlasnitvu dopunski patent i patent za povjerljivi izum5.Ugovor o prodaji odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari6.Zakon o privrednim drutvima ta je privredno drutvo i oblici organizovanja, firma i jezik u firmi, dodatni sastojci firme7.Zakon o bankama zahtjev za izdavanje bankarske dozvole (ko i kome), djelatnost banke8.Zakon o steajnom postupku svrha i cilj steajnog postupka, u kojim sluajevima se podnosi prijedlog za pokretanja9.Komisija za vrjednosne papire i ovlatenja10.Karakteristike i vrste vrjednosnih papira11.Mjenica, elementi,amortizacija12.Berza13.Agencija za nadzor nad osiguranjem (BiH)14.Zakon o trgovini pekulacija

UPRAVNO I RADNO1.Ko obavlja poslove uprave na nivou BiH (naziva zakona)2.Kako se osnivaju organi uprave3.Sastav Vijea ministara4.Koje akte moe donositi Vijee i kojim aktom je regulisan njegova rad5.ZUP-ta ureuje-Ko je stranka u postupku, moe li tobiti ministarstvo-Skraeni upravni postupak-Na podlozi kojih injenica se odluuje u upravnom p.-Rokovi, kako se odreuju6.ZUS-Ko moe pokrenuti-Ko je nadlean da odluuje-O emu se odluuje-Protiv kojih akata se ne moe voditi-Kako se pokree-utanje administracije-Kako odluuje sud, ako meritirno odluuje-Vanredni pravni lijekovi-Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke7.Zakon o dravljanstvu kako dijete naeno na teritoriji BiH stie dravljanstvoRADNO:1.Propisi u institucijama BiH2.Dravni slubenici, podjela3.Da li se mora raspisati javni oglas4.Interni premjetaj5.Povrede slubene dunosti6.Sankcije za laku povredu7.ADS8.Odbor Dravne slube za albe9.Pripravnici i volonteri10.Otkaz ugovora o radu11.Prestanak ugovora o radu12.Porodina penzija

USTAVNO:1.Opti okvirni sporazum za mir, Aneks IV2.Koliko aneksa ima 113.Jesu li neki promijenjeni ili prestali da vae Aneks XI (spotazum o policijskim snagama- promjena), Aneks VI (sporazum o ljudskim pravima prestao da postoji Dom za ljudska prava, preuzeo Ustavni sud), Aneks III (donesen Izborni zakon, OSCE ureivao izbore)4.Kao se moe mijenjati Ustav amandmani (status Distrikta Brko), 2/3 veina u Zastupnikom domu5.Ogranienja EKLJP6.Izvrna vlast u BiH7.Kako odluuje Predsjednitvo8.Vitalni nacionalni interes9.Ustavni sudovi10.Sudska policija na entitetskom i BiH nivou na nivou BiH Ministarstvo pravde, u entitetu predsjednik suda, poslovi11.EKLJP- uopte (instrumenti provoenja, zatita prava pojedinaca pred Meunarodni sudom za lj.p., smrtna kazna12.Zakonodavna vlast u entitetu13.Parlamentarna procedura14.Optinska vlast u entitetu15.Najvii pravni akt optine16.Redovno sudstvo u entitetu17.Notarska obrada, ta obaveznoOdgovor #6 :06-07-2012, 14:01:58 0Neka pitanja kao i oblasti:

Privredno pravo:1.Zakon o politici direktnih stranih ulaganja,postupak direktnih stranih ulaganja2.Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata u BIH : nacela registracije3.Zakon o industrijskom vlasnistvu: stjecanje,obim,sadrzaj prava na patent4.ZOO : Ugovor o uskladistenju,skladisnica: pojam5.Zakon o bankama: bankarska dozvola,djelatnosti banke6.Zakon o stecajnom postupku: prava i obaveze stecajnog upravitelja,pojam stecajne mase,izlucni i razlucni povjerioci7.Zakon o likvidacionom postupku: predmet,svrha8.Zakon o registru vrijednosnih papira: osnivanje,pravni status,nadleznost9.Komisija za vrijednosne papire: ovlasti10.Nelojalna konkurencija :pojam11.Berze: pojam,vrste12.Zakon o koncesijama: sadrzaj,predmet

Upravno pravo1.Ko obavlja poslove uprave?2.Osnivanje organa uprave?3.Poslovi organa uprave?4.Sastav Vijeca ministara?5.Principi odlucivanja Vijeca ministara?6.Nacela upravnog postupka?7.Procesna sposobnost zakon.zastupnika u upravnom postupku?8.Vrste upravnog postupka?9.Oblik i sastavni dio rjesenja?10.O dokazima?11. Upravni spor: ko odlucuje,pokretanje,rok,pobijanje pravnih akata,vanredni pravni lijekovi

Ustavno:1.Izvrsni organi na nivou BIH?2.Ustavni sud BIH?3.Evropska konvenncija za zastitu lj.prava i temeljnih sloboda: pravo na zivot,pravo na pravicno sudjenje4.Povreda ljudksih prava?5.Institucija Ombudsmana: nadleznosti,predmeti,odluke6.Visoko sudsko i tuzilacko vijece : nadleznosti7.Sud BIH : nadleznosti

Porodicno i nasljedno:1.Starateljstvo:pojam2.Nacini prestanka braka3.Vanbracna zajednica: pojam4.Ustanova proglasenje nestalog umrlim5.Ugovor o dozivotnom izdrzavanju

6.Osnovi pozivanja na naslijedje?7.Nistavost testamenta?8.Nuzni nasljednici : ko,pojam

Gradjansko:1.Vlasnistvo: pojam,sticanje,izuzeci,predmet,ogranicenja vlasnika2.Posjed: pojam,zastita3.Hipoteka

4.Mane volje po ZOO?5.Ponuda,prihvat ponude?6.Zakon o zemljisnim knjigama: sadrzaj

7.Suparnicarstvo8.Sadrzaj tuzbe9.Razlozi za zalbu10.Povreda odredaba parnicnog postupka11.Presuda zbog priznanja i odricanja12.Posebni postupci: vrste13.Steta: pojma,vrste14.Odluke drugostepenog sudaEh evo pitanja od prosle sedmice - 03.10.2012.

Izvinite ako ima nekih greaka, brzo sam kucala

Krivino pravo

1.Ko moe postaviti imovino-pravni zahtjev?2.U koju grupu krivinih djela spada razbojinitvo?3.Od ega se sastoji djelo razbojnitva?4.ta obuhvata krivino zakonodavstvo BiH?5.Krivino pravne sankcije!6.ta obuhvataju krivino pravne sankcije?7.ta iskljuuje krivino djelo?8.Kada se odgovara za nehat?9.ta je beznaajno djelo10.ta se cijeni kod beznaajnog djela?11.Koje oblike sauesnitva na Zakon poznaje?12.Vrste kazni!13.Kazna dugotrajnog zatvora!14.Kada se kazna moe ublaiti?

KRIVINO PROCESNO PRAVO

1.Zakonitost prikupljanja dokaza!2.Princip legaliteta krivinog gonjenja!3.Kada je obavezna odbrana?4.Ko moe odbiti svjedoenje?5.ta je imunitet?6.Ko daje imunitet?7.to se tie imuniteta, da li je jednako odreeno u entitetima?8.Koje su mjere obezbjeenja?9.Kako se one provode?10.Koja je najstroija mjera obezbjeenja?11.Pritvor!12.Uticaj na svjedoke pritvor!13.Kako tee glavni pretres?14.Direktno i unakrsno ispitivanje!15.Mogu li se postavljati sugestivna pitanja?16.Rokovi za albe!17.Rok za albu kod kaznenog naloga!18.Koji su albeni osnovi?19.Kada moe tuilac predloiti kazneni nalog?20.ta je ugroeni svjedok?21.Koje mjere propisuje Zakon o zatiti svjedoka?22.Koje vidove pravne pomoi poznaje Zakon o meunarodnoj pravnoj pomoi?23.Koje su pretpostavke za izruenje?

GRAANSKO PRAVO

1.ta su prave radnje u graanskom postupku?2.ta je stvarna nadlenost u prarninom postupku?3.Kojim zakonima je propisana stvarna nadlenost? 4.Sticanje prava vlasnitva dosjelou!5.Sticanje prava vlasnitva mijeanjem spajanje stvari u jednu!6.ta je tuba zbog uznemiravanja (action negatoria)7.ta su tetne misije?

PARNINI POSTUPAK, IZVRNI POSTUPAK I VANPARNINI POSTUPAK

1.ta je izberiva mjesna nadlenost?2.Protiv tuba i odgovor na protivtubu!3.Moe li se u parninom postupku traiti oslobaanje od trokova? Moe4.Prilikom donoenja odluka o oslobaanju od sudskih trokova, ta sud cijeni?5.ta treba da sadi odgovor na tubu?6.Koje odluke sud moe po prethodnom postupku?7.Kakva je presuda zbog proputanja? Uslovi i izuzeci!8.ta je medijacija a ta sudsko poravnanje? Slinosti i razliitosti!9.Revizija! Koji su razlozi10.Protivizvrenje!11.ta je prigovor 3. lica?Ima li karakter pravnog lijeka ovaj prigovor-?12.Rjeenje o izvrenju! Kome se dostavlja?13.Koja je razlika izmeu parninog i vanparninog postupka?14.alba u vanparninom postupku!15.Koje vrste vanparninih postupaka poznajete?16.Koji su to pravi vanparnini postupci?

PORODINO PRAVO

1.Postupak o davanju dozvole za sklapanje braka2.Izdravanje vanbranog partnera!3.Koja su prava i dunosti iz potpunog usvojenja?4.Brani ugovor!5.ta je nuno da brani ugovor bude pravno valjan?6.Koja su prava i dunosti roditelja?7.ta je bitno u postupku smjetaja malodobnog djetea?8.ta je bitno za izdravanj branog partnera?9.Moe li dijete osporiti materinstvno?10.Moe li mu majke osporiti materinstvo11.ta je posredovanje?12.U kojem roku se mora zavrtiti posredovanje?13.ta je brana steevina? Ima po RS-u i po FBiH-u14.Moe li se dokazivati u postupku da je neki pratner vie stekao?

NASLJEDNO PRAVO

1.Razlika izmeu dokazivanja smrti i proglaenja lica nestalim!2.Nuni nasljednici!3.Kako naljesnici odgovaraju za dugove ostavioca?4.Ugovor o doivotnom izdravanju!5.Kada se otvara nasljeivanje6.ta je predmet nasljeivanja?7.ta je zaostavtina?8.Koja se imovina izdvaja iz zaostavtine?9.Kad brani drug gubi pravo na nasljeivanje?10.ta je legat?

OBLIGACIONI ODNOSI

1.Zastoj i zastarijevanje!2.Novacija3.ta je zelenaki ugovor4.Nalog vigacije, prekomjerno pteenje (Kada prestaje pravo zahtijevati to pravo- 1 godine; )5.Kad e doi do raskida ugovora zbog neispunjavanja?6.ta je cesija?7.ta je retencija (pravo zadravanja)?Koji je izuzetak?8.Ugovor o djelu!9.Line slunosti!(Da li se upisuju u zemljine knjige?)10.ta je zemljinja knjiga?11.Od ega se sastoji zemljina knjiga?12.Koja prava se upisuju u zemljine knjige?13.Actio publiciana!14.Poslovodstvo bez naloga!

USTAVNO PRAVO

1.ta Ustav BiH (Dejton) kae o Republici BiH? lan 12.Koju nadlenost imaju netiteti BiH?3.Mogu li entiteti zakljuivati meunarodne ugovore?4.Prenos nadlenosti!5.Koliko ima sudija u Ustavnom sudu BiH?6.Iz kojih redova naroda se biraju sudije Ustavnog suda?7.ta kae Ustav o Evropskoj konvenciji za ljudska prava?8.ta znai da E. konvencija ima prednost nad zakonom?9.Koliko E. konvencija ima protokola?10.Sukob E. konvencije i Ustava! Ustav jai11.Kako se moe osporiti ustavnost neke odluke?12.Moe li pojedinac traiti ocjenu ustavnosti?13.Ko moe traiti ocjenu ustavnosti?14.Koji su uslovi za ocjenu ustavnosti?15.Koji su rokovi za Evropski sud za ljudska prava?(ta ispituje Evropski sud?, Poslije ispitivanja, ta dalje?, Kakve odluke donosi Evropski sud?)16.Visoko sudsko tuilako vijee- nadlenosti!17.Moe li sudija disciplinski odogcarati?(Ko pokree i kako ide procedure? Koliko prvostepena disciplinska Komisija ima lanova?, Kada se radi o odgovornosti sudija kakav je sastav Komisije?, Kada se zavri drugostepeni postupak, ta onda suda moe? podnijeti albu, Kome?)18.Nadlenost opinskih sudova!(Ko radi privredne sporove u RS a ko u FBiH)19.Koja tuilatva postoje u RS?20.Kada prestaje advokatska sluba?

PRIVREDNO PRAVO

1.Strana ulaganja! Zakon o stranim ulaganjimata strani ulaga ima pravo?, Postupak stranog ulaganja! Koliki se postotak ne smije prei?2.ta predstavlja registar? Okvirni zakon o regulaciji privrednih drutava3.Od ega se sastoji registar?4.U kojem obliku se vodi registar?5.Naela registracije!6.Nadlenost Agencije za osiguranje industrije!7.ta se ureuje Zakonom o koncesiji?8.Ugovor o koncesiji! Sadraj i rok9.U kojem sluaju dolazi do raskida Ugovora o koncesiji?10.Pravo industrijskog vlasnitva!11.ta je dopunski patent?12.ta se inae patentom titi?13.Ugovor o licenci!14.ta se definie Ugovorom o licenci?15.ta je privredno drutvo u smislu Zakon o privrednim drutvima FBiH?16.Koji su oblici privrednog drutva i odgovornosti?17.Koja su sredstva za osiguranje Ugovora?18.ta je bankarska garancija?19.Kakava je bankarska garancija po pravnoj prirodi? Akcesorna i ta to znai?20.ta je super garancija?21.Koja je svrha i cilj pokretanje steajnog postupka?22.Koji su razlozi pokretanja steajnog postpuka?23.Koja su tijela u steajnom postupku?24.Naela steajnog postupka!25.U kojoj formi se donosi odluka u steajnom postupku?26.ta je steajna masa?27.emu slui steajna masa?28.Koji su to isplatni redovi steajnih povjerilaca?29.Koji su to dugoroni vrijednosni papiri?30.ta su dionice?31.ta su obveznice?32.ta je berza?33.Koje su djelatnosti banaka? Zakon o bankama34.ta je to nelojalna konkurencija? Zakon o nelojalnoj konkurenciji

UPRAVNO PRAVO I RADNO PRAVO

1.Koji su poslovi organa uprave?2.Koji su organi uprave BiH?3.Ko rukovodi organima uprave?4.Ko pomae u rukovoenju organa uprave?5.Naelo zakonitosti upravnog postupla!6.ta znai naelo slobodne ocjene dokaza?7.Kakav postupak moe prethoditi donoenju Rjeenja?8.Kada moe biti pripremni postupak?9.Kakva se Rjeenja mogu donijeti?10.Kakva je razlika izmeu Privremenog Rjeenja i Dopunskog Rjeenja u pogledu pravnih lijekova?11.Koji su albeni razlozi u upravnom postupku?12.Navedite primjer bitne povrede postupka!13.Kakva je povreda ako je Rjeenje donio nenadleni organ?14.Pravo pokretanja upravnog spora!15.ta sud ispituje u upravnom sporu?16.Kada primi tubu, ta sud prvo ispituje?17.Kako sud moe odluiti?18.Moe li sud sam rijeiti spor?19.Moe li se na presudu u upravnom sporu izjaviti alba?20.Ko podnosi zahtjev za zatitu zakonitosti?21.ta regulira Zakon o dravnoj slubi?22.Kako se vr popuna radnim mjesta po Zakonu o dravnoj slubi?23.ta regulira Zakon o radu u institucijama BiH?24.Kakve postoje povrede slubene dunosti?25.Ko utvruje povrede slubene dunosti?26.Kome se mogu dravni slubenici i zaposlenici aliti prije suda?27.Vrijeme trajanja ugovora o radu!28.Subjektivni rok za zatitu prava iz radnog odnosa29.Prava iz pio odnosa!30.Kakva su pio prava?Odgovor #13 :17-01-2013, 09:56:47 0KRIVINO 16.1.2013 FEDERALNI NIVO

1. Naelo krivnje2. ta je krivnja ( psihiki odnos uinitelja prema krivinom djelu)3. Bitno smanjena uraunljivost4. ta je bioloka a ta psiholoka osnova bitno smanjene uraunljivosti5. Odmjeravanje kazne osuenoj osobi (izrie se jedinstvena kazna)6. Naelo prava na odbranu; vrste odbrane7. ta se konkretno podrazumijeva pod odbranom (zastupanje, ulaganje podnesaka, albi, ispitivanje svjedoka,..)8. Ukoliko se optueni i njegov branitelj ne slau u pogledu ispitivanja svjedoka(jedan eli da ih ispita, a drugi se protivi) iji stav se uvaava (uvijek optuenog jer on moe dati otkaz punomoi za zastuanje)9. Koje radnje moe poduzimati branitelj (samo one koje idu u korist stranke - punomo, ne moe npr. povui albu na poresudu zbog ne plaanja)10. Naredba o provoenju istrage11 Kad tuitelj donosi naredbu o proirenju istrage(1. ako se sumnja da je osumnjieni uinio jo neko KD i 2. ako se sumnja da su pored osumnjienog u izvrenju KD uestvovala i druga lica)12. Nedolazak tuitelja na glavni pretres ( koju odluku i u kom roku donosi sud)13. Odgovor na albu ( rok 8 dana, osvre se na ono to je izneseno u albi)14. Krivino djelo ugroavanja saobraaja

POPRAVNI1. Primjena blaeg zakona2. Prekoraenje nune odbrane3 Kazna zatvora4 Naelo akuzatornosti5 Funkcije6 Sastav suda7 Kome se podnosi zahtjev za ponavljanje krivinog posuptka ( prvostepenom sudu)8 Ko odluuje o zahtjevu (vanraspravno vijee)9 Imovinkopravni zahtjev10 Sudija za prethodno sasluanje11 Imunitet svjedoka, ta sudija mora upozoriti svjedoka, kad smije ponuditi imunitet a kada ne (ne kada ima dovoljno drugih dokaza za optuenje12 Kako se taj imunitet zove13. Vrste presuda, kada se koja donosi14. Presuda kojom se optuba odbija kako izgleda obrazloenje ( sud se ne uputa u raspravljanje obrazloenje kratko)15 Zalba, rok za albu (15 dana a na zahtjev 30)Odgovor #16 :30-01-2013, 10:51:33 0Evo ispitnih pitanja koja sam dobila od kolege za pravosudni na nivou BiH:

Ustav ,

Zlatko Kneevi, 21.01.2013.

1.Opti okvirni sporazum za BiH2.Kakvog je karaktera3.ta se nalazi u njemu4.Broj anexa5.Nabrojati anexe6.Anex IV Ustav BiH7.ta je Ustav BiH8.Uloga Ustava BiH9.Konvencije koje se tite Ustavom BiH10.Kako Ustav regulie zakonodavnu vlast u BiH11.Kako se biraju zastupnici u zastupnikom domu Parlamentarne skuptine BiH12.Kako se biraju delegati u Domu naroda Parlamentarne skuptine BiH13.Predsjednitvo BiH14.Ustavni sud BiH15.Osnovna nadlenost Ustavnog suda BiH16.Kako je organizovana advokatska djelatnost u BiH17.ta je advokatura

Baria olak, 24.01.2013.

1.ta je ustav2.Karakteristike Ustava BiH3.Normalna procedura donoenja ustava4.Karakteristike zakonodavne vlasti u BiH ( mandati i obiljeja domova)5.Zastupniki dom Parlamentarne skuptine BiH ( pravila, nain odluivanja)6.Ko je izvrna vlast u BiH7.Kako je ureena sudska vlast u BiH8.SUD BiH- karakteristike i posebnosti, odjeli9.Nadlenost apelacionog odjeljenja10.EKLJPS- poloaj u Ustavu BiH i ta predstavlja11.Evropski sud za ljudska prava12.ta sve podlijee notarskoj obradi13.ta ako nije notarski obraeno

Krivino

Josip Muselimovi 21.01.2013.

1.Kazneni nalog2.Elementi presude3.KD Kraa- koja grupa Krivinih djela4.Obiljeja krivinog djela5.Sankcije za izvrioca krae6.Stvar male vrijednosti- beznaajno djelo7.Sankcija za otuenje predmeta male vrijednosti8.U kojem sluaju poinitelji mogu biti osloboeni9.Koji su tei oblici krae10.Nain izvrenja teke krae11.Uvjeti za izdavanje kaznenog naloga12.Koje mjere moe zahtjevati tuitelj13.Novana kazna- kazneni nalog14.Koje odluke donosi sudac u pogledu kaznenog naloga15.Spajanje postupka16.Koje elemente ima svaka optunica17.Postupanje optuenog po optunici18.Prigovori po optunici19.Kada optuenik mora imati branitelja20.Moe li jedna osoba imati vie branitelja21.Uvjeti da bi nego bio izabran za glavnog branitelja22.Rok za albu na kazneni nalog23.Rokovi za albu24.Rokovi u kojim branitelj moe traiti produenje rokova25.Princip zakonitosti26.ta je presumpcija nevinosti27.Koja prava osumljieni/optueni u postupku28.Jezici u KD BiH29.Na kojim dokazima sud zasniva presudu30.Moe li se presuda zasnivati na nezakonito pribavljenim dokazima31.Pravo na blagovremeno suenje32.Princip akuzatornosti33.Mjesna nadlenost nadlenost suda prilikom poinjenja krivinog djela34.ta ako se ne zna mjesto izvrenja ili je izvreno na granici35.elbeni osnovi u krivinom pravu36.Koje odluke moe donijeti drugostepeni sud po albi37.U kojem sluaju alba na drugostepenu presudu moe biti izjavljena- ako je drugostepeni sud preinaio prvostepenu presudu koja je bila oslobaajua

Azra Mileti, 24.01.2013.

1.Laka tjelesna povreda olakavajue okolnosti2.ta mora da sadri osuujua presuda3.Dijelovi presude4.ta sadri izreka5.ta obrazloenje mora da sadri6.Kako se optueni moe braniti7.Kako poinje pretres- tok pretresa, ta radi tuilac a ta odbrana8.ta je nuna odbrana9.Po kojoj taki nuna odbrana moe biti oslobaajua10.Mehanizam povreivanja11.ta znai da je kriv12.Elementi krivnje13.Oblici vinosti14.Nehat15.ta je uraunljivost16.Neuraunljivost17.Krivinopravna sankcija18.ta je kljuna stvar za uvjetnu osudu i kada se izrie19.Kakva mora biti utvrena kazna kod uvjetne osude20.Osnovi za oslobaajuu osudu21.Pravna i stvarna zabluda22.ta je zastarjelost krivinog gonjenja23.Od ega zavise rokovi kod zastare krivinog gonjenja24.Kada nastupa zastara krivinog gonjenja25.Kada poinje tei zastara krivinog gonjenja26.Oblici uea u izvrenju krivinog djela27.ta je saizvrilatvo28.Kako se kanjavaju saizvrioci29.Kako se kanjavaju kod pomaganja30.Moe li se neko blae kazniti31.Zakonsko i sudsko ublaavanje32.Vrste kazni33.Kazna dugotrajnog zatvora trajanje34.Kome se moe i kome ne moe izrei35.Kako se izrie kazna dugotrajnog zatvora36.Moe li se izrei kao jedinstvena kazna37.Sticaj krivinih djela- institut- ta je kljuno kod odmjeravanja kazni38.Kako se izrie kazna za krivina djela u sticaju39.Pravila za sticaj40.ta ne moe biti zbirna kazna41.Kazna maloljetnikog zatvora- kome i kako se izrie42.Raspon kazni za maloljetnike- ime je vezano43.Princip postupanje tuitelja44.Princip legaliteta krivinog gonjenja45.Princip mutabiliteta ta je rezultat46.Povlaenje optunice- pravila i kada47.ta sudija donosi- koji akt48.Pravne posljedice obustave49.Uslovi za nastavak postupka50.Pravo svjedoka da ne odgovori na postavljeno pitanje51.ta ako dobije imunitet- svjedok52.Mjere obezbjeenja prisustva optuenog-osumnjienog53.Opti uslovi za pritvor54.Skraeni postupci- nabrojiti i obrazloiti i karakteristike55.Vezanost presude za optunicu56.Moe li sud vrtiti intervencije57.Izuzetak od vezanosti za optunicu58.albeni osnovi59.Proireno dejstvo albe60.Ko je svjedok61.Koje su tri kategorije svjedoka62.Svjedok63.Ugroeni svjedok64.Zatieni svjedok- karakteristike i poloaj u zakonu65.Mjere zatite svjedoka- izuzetak od neposrednog izvoenja dokaza, kako se koristi iskaz zatienog svjedoka66.Presuda se ne moe zasnivati na iskazu zatienog svjedoka67.ta je pomilovanje68.Prema zakonu u BiH ko daje pomilovanje i zato, kada69.Kazne izreene u drugim dravama i ko daje pomilovanje70.Zakon o meunarodnoj pomoi u pravnim stvarima ta regulie71.Koje vrste pomoi postoje72.Posebni vidovi pomoi73.Kojim aktom pomo poinje74.ta se trai optim aktom75.ta se radi posebnim vidovima pomoi

Graansko 21.01.2013.Gavrankapetanovi1.Radni spor- tuba za isplatu regresa- godinjeg odmora2.Povrat u prijanje stanje3.Slobodna ocjena dokaza4.Na koji nain sud cijeni slobodnu ocjenu dokaza (savjesno-briljivo)5.Izberiva mjesna nadlenost , ta je i ta to znai6.Preinaenje tube7.Vjetaci ( ta su oni kao dokazno sredstvo)8.ta presuda sadri9.ta je revizija10.Pogrena primjena materijalnog prava ( ta vrhovni sud odluuje)11.Privremene mjere osiguranja12.Privremene mjere sigurnosti13.Ko moe biti punomonikZPP1.Naela ZPP2.Naelo dispozicije3.Ovlatenja suda4.Mjesna nadlenost5.Iskljuiva mjesna nadlenost6.ta tuba treba da sadri7.Tuba za utvrenje8.ta tuilac mora da dokae9.Dokazi u parninom postupku10.Koji su albeni razlozi11.Materijalni prigovori12.Sudske mjere osiguranja13.Koji su posebni postupci14.albeni rokovi kod posebnih postupaka

Porodino1.Uvjeti za punovanost braka2.ta trai maloljetnik za sklapanje braka ( dozvolu)3.ta je starateljstvo4.Svrha starateljstva5.Ko je staratelj6.Moe li jedna osoba biti staratelj za vie lica (uvjeti)7.Ko ne moe biti staratelj8.Izdravanje branog druga9.Razlika izmeu izdravanja branog druga i djeteta10.ta roditelj mora uiniti da bi izdravao djete11.Vanbrani drug- hoe li ga izdravati12.ta ide i kako ako je djete roeno13.Kako se pokree spor za razvod14.ta je brak15.ta je vanbrana zajednica16.Kako prestaje brak17.Ko se rauna ocem djeteta18.ta je usvojenje19.Ko moe biti usvojilac20.Imovinski odnosi branih drugova

Izvrni postupak1.Kako se pokree izvrni postupak2.Koje odluke donosi sud3.Pravni lijek na rjeenja4.Razlozi za prigovor5.Kako se provodi rjeenje ( vezao se za reviziju)6.Objektivni rok za albu7.Izvrenje nad nepokretnostima8.Zakljuak o prodaji9.Pravo pree kupnje10.Prodaja na drabi11.Nekretnine- izuzee od izvrenja ( zemljoradnik)12.Vlasnika prava13.ta regulira zakon o vlasnikim pravima14.Stvarne slunosti/ upis u zemljinu knjigu15.Kako se zasnivaju stvarne slunosti16.Deliberatorna uzukapija17.Kako se tite stvarne slunosti18.Zemljine knjige19.Naelo javnog povjerenja20.Mjesno nadleni sud u pogledu zemljinih knjiga21.ta je teta22.Obina teta23.Vrste teta24.Izmakla korist25.Nanoenje duevne boli26.Izvrne isprave27.Vjerodostojne isprave28.Koji su razlozi za prigovor

Zakon o vlasnikim odnosima1.ta su predmet prava vlasnitva2.Osnovi sticanja vlasnitva3.Dosjelost4.Kako se titi vlasnitvo5.Tube za zatitu vlasnitva i sve o tubama6.Naela zemljinih knjiga7.Naelo konstitutivnosti

Obligaciono1.Izvori obligacija2.ta je predugovor3.ta treba sadravati

Vanparnini postupak1.Koji postoje vanparnini postupci nabrojati2.Pismeni testament pred svjedocima

Janek, 24.01.2013. godine

1.Kako se stie pravo vlasnitva2.Razlika po momentu sticanja3.Konstitutivno djelovanje upisa u zemljine knjige, lan 54.Vrste presuda5.Kako se sluaj moe rijeiti osim presudom i rjeenjem6.Sudska nagodba7.Postojanje parnice8.Sudska mjera osiguranja9.ta je osiguranje dokaza i kako se to odnosi na svjedoke10.Opa mjesna nadlenost11.Izberiva mjesna nadlenost12.Iskljuiva mjesna nadlenost13.Supstidijarna mjesna nadlenost14.Povrat u prijanje stanje15.Zalona prava nabrojati16.Hipoteka openito17.Posjed ta je posjed18.Zatita posjeda19.Sudska zatita posjeda kako se pokree , rokovi, ta sud u parnici utvruje20.Stranka propusti rok- moe li joj se pomoi- moe putem zatite prava na posjed21.Razlika izmeu suvlasnitva i zajednikog vlasnitva i navesti primjere22.ta je teta23.Podjeljena odgovornost24.Mane volje po Zakonu o obligacionim odnosima25.Prevo pree kupnje u ZOO ( primjer sa deponovanjem novca kod suda kako bi se dokazala ozbiljnost namjere da se kupi)26.Predbiljeba27.Vanbrana zajednica28.Naini prestanka braka29.Razvod braka30.Sporazum za razvod braka hoe li sud uvijek prihvatiti sporazum31.Brana steevina- kako su je stekli i jesu li svi pokloni uknjueni u branu steevinu32.Osnovi pozivanja naslijee33.Ko moe sainiti testament34.Kada je testament nitav35.Izvrnost i pravosnanost isprava36.Pravni lijekovi u ZIP37.Ko postupa po prigovoru38.Kad je izvrno a kada pravosnano39.Razlika izmeu prigovora i albe40.Prigovor 3 lica41.ta ureuje Zakon o vanparninom postupku42.Koji su to imovinsko pravni odnosi koji se ureuju ovim zakonom43.Kako ide postupak ureenja mea

-Sluaj naknada materijalne tete i pitanje dospjelosti potraivanja1.ta znai da stranke mogu slobodno raspolagati svojim zahtjevima- kada to sud nee prihvatiti2.Prethodno ispitivanje tube3.Na ta se prvo pazi4.Nadlenost- stvarna nadlenost5.ta sud sve ispituje po prijemu tube6.ta sud radi ako tuba nije uredna7.Kada je sve uredu ta radi su8.ta ako tueni ne odgovori9.Presuda zbog proputanja10.ta ako je oigledno neosnovan zahtjev11.ta treba da sadri tuba12.Sudska nadlenost za suparniare13.Iskljuiva mjesna nadlenost14.Tuba za utvrenje- kakva je to tuba15.Moe li se istai vie tubenih zahtjeva16.Odluke u parninom postupku17.Vrste presuda18.Moe li se parnini postupak okonati rjeenjem19.Moe li se parnini postupak okonati ako nije okonan rjeenjem ili presudom20.Sudsko poravnanje- sve o njemu, izvrni naslov i pobijanje21.Vrste dokaza22.Osiguranje obezbjeenje dokaza- navesti primjer- kod starosti i bolesti svjedoka23.Kada se pokree postupak osiguranja dokaza24.Razlozi za albu25.Presuda na osnovu odricanja i priznanja osnovi za albu26.Tumaenje lana 154, zakona o parninom postupku27.Presuda zbog tete- elementi za presudu28.Pravo pree kupnje-ZOO- punuda i prihvat ponude29.Nitavni ugovori30.Pobojni ugovori31.ta je vlasnitvo nad nekretninom32.Ko moe biti subjekt vlasnitva33.Stvari u prometu i van prometa34.Ogranienja vlasnitva35.Eksproprijacija sve ograniavanje i oduzimanje36.Kako tee eksproprijacija37.Suvlasnitvo i zajedniko vlasnitvo38.Etano vlasnitvo- zajedniko, posebno i moe li doi do suvlasnitva39.Razlike izmeu suvlasnitva i zajednikog vlasnitva po pitanju djeljivosti40.Prava slunosti41.Pravo stvarne slunosti42.Posluno i povlasno dobro43.Naini sticanja vlasnitva44.Momenat sticanja vlasnitva45.Upis u zemljinu knjigu deklarativnog i konstitutivnog karaktera46.Vrste zalonih prava47.Hipoteka48.Moe li se hipoteka zasnovati na vie nekretnina49.Ugovor o doivotnom izdravanju50.Odgovornost nasljednika za dugove ostavioca51.Osnovi pozivanja na nasljeivanje52.Krug zakonskih nasljednika53.Prvi nasljedni red54.Kada brani drug nema pravo na naslijee55.ta predstavlja nuni i ta raspoloivi nasljedni dio56.ta ureuje zakon o zemljinim knjigama57.Koji postoje upisi na nekretninama- koja prava se upisuju58.ta je predbiljeba59.Koje su pretpostavke za upis nekretnine u zemljinu knjigu veza sa katastrom60.Od ega se sastoji zemljina knjiga61.ta je zbirka isprava62.Prioritetni upisi u zemljinu knjigu63.Vanbrana zajednica64.Moe li se vanbrana zajednica izjednaiti sa branom65.Kada se stie poslovna sposobnost66.ta je posebna imovina67.Brana steevina68.Brani ugovor69.Ko se smatra majkom a ko ocem djeteta70.ta ureuje zakon o izvrnom postupku71.ta je prigovor 3 lica72.Protivizvrenje- rokovi73.Vrste postupaka u vanparninom postupku74.Koje odnose ureuje ZVP75.Imovinsko-pravni odnosi

Privredno pravo

Adnan Biser, 21.01.2013.

1.Kako tee postupak direktnih stranih ulaganja u BiH-ta ureuje zakon2.Ko moe biti ulaga u BiH3.Zato su bitna strana ulaganja u BiH4.Ogranienja stranih ulaganja (djelatnosti)5.Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata6.Naelo registracije7.Naelo konstitutivnosti8.Sadraj registra9.ta se vodi u glavnoj knjizi i zbirci isprava10.Kako se vodi glavna knjiga11.ta sadri zbirka isprava12.ta sadri glavna knjiga13.ta su registarske isprave14.Okvirni zakon o zalogu15.Ugovor o zalogu16.Uvjeti za nastanak zaloga17.Zakon o industrijskom vlasnitvu18.Koja su prava navedena u zakonu19.ta se titi patentom20.ta je ig21.ta se titi industrijskim dizajnom22.Duina trajanja prava23.Patent sa skraenim trajanjem24.Zatita prava idustrijskog vlasnitva25.Ugovor o posredovanju, Ugovorne strane, predmet ugovora, bitni sastojci ugovora, obaveze nalogodavca26.Pristupanje dugu- ko zakljuuje ugovor27.ta je privredno drutvo28.Bitne pretpostavke za osnivanje privrednog drutva29.Oblici privrednih drutava30.ta je prokura31.Ko moe biti prokurista32.Da li se prokura upisuje u registar33.Vrste prokura34.Prestanak privrednih drutava35.Kako se osniva d.o.o.36.ta sadri akt o osnivanju, forma i obrada37.ta su banke38.Kako se osnivaju banke39.Agencija za bankarstvo nadlenosti40.ta se dostavlja Agenciji prilikom osnivanja41.ta je berza42.Kako se osniva43.Ko moe osnovati berzu44.Razlika izmeu brokera i dilera45.Zakon o tritu vrijednosnih papira

Biljana Simeunovi, 24.01.2013.

1.ta su privredna drutva i oblici privrednih drutava2.D.o.o.3.Kojom imovinom odgovaraju i ko u d.o.o.4.ta se ureuje okvirnim zakonom o registraciji poslovnih subjekata u BIH5.ta je registar6.ta regulie okvirni zakon o zalozima7.Koji su sudovi nadleni za izvrenja iz ugovora o zalogu8.ta je industrijsko vlasnitvo9.Oblici industrijskog vlasnitva10.Patent11.ta je ig12.Najei ugovori u privredi13.Najbitniji elementi ugovora o graenju14.Sredstva osiguranja15.Vrste zaloga16.ta regulie zakon o steajnom postupku17.ta je steaj18.Steajni razlozi19.Tijela steajnog postupka20.ta je likvidacioni postupak21.ta je mjenica22.ta je trasirana mjenica23.Razlika izmeu mjenice i eka24.ta su trgovinske usluge25.ta je monopolistiko djelovanje26.Nelojalna konkurencija

1.ta se ureuje okvirnim zakonom o registraciji privrednih drutava2.ta su duni entiteti i Brko distrikt3.Naela registracije4.Naelo javnosti5.ta je registar6.ta je zbirka isprava7.Zakon o Agenciji za osiguranje ta ureuje8.ta je nadlenost agencije za osiguranje9.ta je industrijsko vlasnitvo10.ta se ureuje zakonom o industrijskom vlasnitvu11.Patent- ta je patent12.Oblici industrijske svojine13.ta je ig14.Postoje li krivine odredbe u Zakonu o industrijskom vlasnitvu15.Ugovori u privredi16.Ugovor o prodaji- zatita od evikcije- oduzimanje stvari17.Bitni elementi ugovora o graenju18.Vrste privrednih drutava19.Komanditno drutvo20.Koji su steajni razlozi21.Rokovi za steaj22.Tijela steajnog postupka23.Steajna masa24.Razlozi za likvidaciju25.Pokretanje postupka za likvidaciju26.ta je trasirana mjenica27.ta treba da sadri trasirana mjenica28.ta je ek29.Razlika izmeu eka i mjenice30.ta se ureuje zakonom o trgovini31.ta je nelojalna konkurencija32.ta je javno preduzee33.Organi upravljanja34.ta radi organ upravljanja u javnom preduzeu35.Koliko javno preduzee mora imati zaposlenih

Uprava

Valerija Gali, 21.01.2013.1.Ko obavlja poslove uprave na nivou BiH2.Ministarstva na nivou BiH nabrojati3.Nain odluivanja u Vijeu ministara, veina i ta ukljuuje4.O kojim pitanjima odluuje vijee ministara5.Konsenzuc- iskljuiva nadlenost vijea ministara6.Akti organa uprave na nivou BiH7.Naela upravnog postupka8.Maelo materijalne istine9.Naelo konanosti10.Naelo pravosnonosti11.Izmjena rjeenja12.Stvarna nadlenost na nivou BiH13.Mjesna nadlenost14.Koji postupak prethodi donoenju rjeenja15.Skraeni postupak- kada se vodi16.Posebni postupak17.Vrste rjeenja18.Dopunsko rjeenje19.Privremeno rjeenje20.Ko rjeava o sukobu nadlenosti sukoba nadlenosti na nivou BiH21.alba na rjeenje22.Rokovi za albu23.Ko rjeava po albi u drugostepenom postupku pravo pokretanja upravnog spora24.Protiv kojih akata se pokree25.Protiv kojih se ne moe voditi upravni spor26.Kako sud rjeava u meritumu27.ta moe sud28.A ta ako uvai albu29.Moe li sud sam rjeiti upravnu stvar30.ta ispituje sud u upravnom postupku31.Kada sud sam rjeava32.Vanredni pravni lijekovi33.Zahtjev za zatitu zakonitosti34.Zakon o dravnim slubenicima35.Opi principi sticanja dravljastva

Radno1.Koji propisi reguliraju rad u institucijama BiH2.Radna mjesta u dravnim institucijama3.Rukovodei dravni slubenici4.Kako se popunjavaju radna mjesta dravnih slubenika5.Ko sprovodi javni natjeaj6.Disciplinska odgovornost zaposlenih u institucijama BiH7.ta ako se dokae disciplinska odgovornost- disciplinske mjere8.Ugovor o radu- Zakon o radu FbiH9.Starosna dob za zakljuenje ugovora o radu10.ta poslodavac ne smije traiti od zaposlenika11.ta ne moe traiti od ene12.Otkaz ugovora o radu13.Kada se daje otkaz ugovora o radu14.Zatita prava iz radnog odnosa15.Rokovi za zatitu16.Mirno rjeavanje spora17.Prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja18.Kakva su to prava19.ta moe zastarjeti

Jusuf Halilagi 24.01.2013. godine

1.ta regulie ZUP2.Kako se pokree upravni postupak3.Naela upravnog postupka- koliko ih ima4.Naelo konanosti5.Ima li svako rjeenje drugostepenost6.Kada je rjeenje konano- bez osnova za albu7.Ko su stranke u upravnom postupku8.Kada se pokree upravni postupak po slubenoj dunosti9.Obavezna dostava pismena stranci 3 sluaja10.Rokovi u UP- raunanje rokova11.Kada poinju tei rokovi i kako se raunaju12.Koja postoje dokazna sredstva13.ta je svjedok14.Koji maloljetnici mogu biti svjedoci15.Usmeno rjeenje- kako izgleda- primjer, obaveza dostavljanja pismenog rjeanja16.ta mora pisati u pismenom rjeenju17.Kako postupa prvostepeni organ po albi18.ta je alba19.Postupanje po albi20.ime se odbacuje alba21.ta je zakljuak22.ta se odluuje zakljukom23.Moe li se o trokovima odluivati zakkljukom24.Razlike izmeu zakljuka i rjeenja25.Kako se pokree upravni spor26.Ko odluuje o upravnom sporu- ko na nivou BiH,a ko u entitetima27.Vrste upravnog spora28.Kad se odluuje o sporu pune jurisdikcije29.Koje odluke postoje u upravnom sporu30.Dispozitiv presude u upravnom sporu31.Koji se podaci ne mogu traiti od uposlenika i posebno ena32.Da li se podaci o uposlenicima mogu dostavljati 3 licima33.Probni rad34.ta poslije probnog rada mora uposlenik a ta slubenik35.Vrste dravnik slubenika36.Rukovodei dravni slubenik37.Upravni inspektor38.Povrede slubene dunosti39.Tee povrede slubene dunosti40.Uvjeti za dravnog namjetenika opti i posebni41.Moe li svako biti dravni slubenik42.Nabrojati ministarstva u Vijeu ministara43.Ko ini Vijee ministara44.Ko imenuje predsjedavajueg Vijea ministara45.ta radi predsjedavajui VM46.Upravne organizacije47.Kako djeluju upravne organizacije48.Samostalne organizacije- nabrojati49.Povjeravanje javnih ovlatenja50.ta se ne moe povjeriti51.Unutarnja organizacija organa uprave52.ta je pravilnik i ta sadri53.Kako se stie dravljanstvo BiH54.Kako se gubi dravljanstvo BiH55.Otpust iz dravljanstva BiHdgovor #23 :11-02-2013, 16:30:05 0Evo jo pitanja sa federalnog nivoa. Neka sam ja pisala, a neka dobila.Graansko Katarina Mandi:

Razlozi za albuVanredni pravni lijekoviKako se pokree vanparnini postupak?Vanp. sud donosi? Rjeenja.Dioba stvariKako se pokree izvrni postupak?Brak prestaje?Postupak za razvod brakaZajednika imovinaPredbrani i brani ugovorIzdravanje maloljetnika

Graansko Suada Selimovi:

HipotekaKako prestaje pravo vlasnitva?Kada se smatra ugovor punovanim?Nitav i ruljiv ugovorRaskid ugovora zbog neispunjenjaNaknada teteSolidarna odgovornost (npr. Izvoa radova i investitor, brani drugovi, nasljednici)Ugovor o raspodjeli za ivotaOdricanje od nasljedstvaIskljuenje iz nunog dijelata sadri prijedlog za izvrenje?Karakteristike vanparninog postupkaOduzimanje roditeljskog pravata sadri tuba?Svrha pripremnog roitaVrste presudaRazlozi za pobijanje presudeImovinski odnosi branih partneraIzdravanje branih partneraIzdravanje maloljetne djece

Graansko Hajdarevi:

Pravo slunostiZelenaki ugovorZastarjelostOpoziv testamentaNasljeivanje autorskih pravaIzvrne isprave? - (nisu vie prekrajne presude i platni nalog)Ureenje mea

Krivino Amir Jaganjac:

umska kraaKo je dijete i zato je to vano za KZ?MaloljetnikNaeko zakonitostiVremensko vaenjeSvrha izicanja kriv.pr.sankcijaZastara krivinog gonjenjaKrivino djeloKada je uinjeno neinjenjem?Vrijeme izvrenjaNuna odbrana prekoraenjePokuajKako se kanjava podstreka?Krivina odgovornostUmiljajVrste kazneUvjetni otpustUblaavanje kaznePoseban sluaj osloboenja od kazne, a uinjeno je iz nehataSticajProdueno krivino djeloUraunavanje pritvoraMjere upozorenjaUvjetna osudaSigurnosne mjereIn dubio pro reoNeb is in idemZakonitost dokazaSlobodna ocjena dokazaN. akuzatornostiRazlika izmeu direktnog i unakrsnog ispitivanja?StrankeObavezna odbranaUpozorenja od strane tuiocaMjere obezbjeenja prisustvaRazlozi za pritvorKo odreuje pritvor i trajanje?Podizanje optuniceIzjanjenje o krivnjiPregovaranje o krivnjiVrste presudaalbaOdluke u 2.stepenu

Krivino Venceslav Ili:

Kriv.dj. kraaVrijeme izvrenja krivinog djelaMjesto izvrenja krrivinog djelaIskljuenje krivine odgovornostiStvarna zabludaPravna zabludaSvrha uvjetene osudeOduzimanje imovinske koristiMaloljetnii pritvor? - (svi razlozi osim take d))Princip nevinostiZakonitost dokazaRokoviRestitucijaPretresIzvoenje dokazaZavrne rijei

Krivino Malik Hadiomeragi:

Nuna delegacija (l. 34. KZ obavezno proitati komentar KZ-a)Instituti za osloboenje od kazneActiones liberae in causaMjere sigurnostiNepodoban pokuajPsihijatrijsko vjetaenjeUvjetna osudaUblaavanje, osloboenjeLienje slobodeNedolazak tuiocaVezanost presude i optuniceZOBS

Upravno Kata Senjak:

Kako se stie dravljanstvo?Koje propise donose organi uprave?Inspekcijski nadzorStvarna nadlenost organa upraveSkraeni ispitni postupakKako postupa drugostepeni organ po albi?Vanredna pravna sredstva?Konano rjeenjePravomono rjeenjeUpravni spor

Upravno Sadudin Kratovi:

Zakon o orgnizaciji upravePoslovi organa upraveRazlika izmeu linog i posrednog dostavljanja?Poravnanje?Sloeno rjeenjeOdluke po albiKada se moe ukinuti konano i pravomono rjeenje?Kada se ne moe voditi upravni spor?Zakon o dravnim slubenicima u FBiH?Kada poslodavac donosi poslovnik o radu?Zatita prava iz radnog odnosaZakljuenje ugovora o raduNoni rad maloljetnika

Uprava Senjak:

Prestanak dravljanstvaIzuzee slubene osobeDostavljanje pismenaRokovialbaVanredni pravni lijekovi u upravnom postupkuDravni slubeniciSlubenici sa posebnim ovlatenjima inspektoriPrestanak ugovora o raduPrivremeni i povremeni posloviPenzijski staPrava iz PIOKoliko ustava ima u BiH? 13Razlika izmeu Ustava BiH i FBiHZakonodavna vlast u BiH i FBiHNadlenosti BiHZateeni propisi prema Ustavu FBiHSudovi na razini BiHUstavni sudSud BiHSudovi u FBiHSudovi u RSVSTVNotari

Uprava Senjak:

Poslovi organa upravePovjeravanje javnih ovlatenjaInspekcijski nadzorNaelaZapisnik u upr.post.ta se deava kada stranka odustane od zahtjeva? (obustavlja postupak, osim kada je u javnom interesu da nastavi ex officio)Dijelovi rjeenjaObnova postupkaKako se pokree upravni spor?

Privredno Adnan Biser:

D.O.O. (sve)Zakon o stranim ulaganjimaCilj steajnog postupkaAvalZakon o industrijskom vlasnitvu (ig)Ugovor o uskladitenju

Privredno Silvija upka:

Kako prestaje privredno drutvo?SteajSudski registarNaela registraBankarski poslovi

Privredno upka:

Vrste privrednih drutava?Drutvo sa neogranienom slidarnom odgovornouOdgovornost d.d.Koja zatita postoji za kupca?

Privredno upka:

Temeljni kapitalOsnivaki aktOrganizacija privrednih drutavaUgovor o komisionuRegistar vrijednosnih papira

Privredno Biser:

Pojam i oblici privrednih drutavaD.D.D.O.O.Ugovor o licenciOrgani steajnog postupkaStrani ulagaiUgovor o skladitenjuZakon o industrijskom vlasnitvu BiH

GRAANSKO1. Ko moe biti punomonik u PP2 . kako dokazati da je neko vanbrani partner ( l.3 Porodinog zakona)3. Osnovi za albu u PP4. Kada je pogreno utvreno, a kada nepotpunoutvreno injenino stanje5. Revizija6. Ako se uvai revizija, kome e se predmet vratiti na presuenje7. alba u vanparninom postupku (specifinosti)8. Izvrne isprave

ta je pravo pree kupnje, gdje je propisanoDa li se pravo vlasnitva moe ograniiti ili oduzetiU kom momentu se prenosi vlasnitvo (upisom u javne knjige)Slunostiime se dokazuje vlasnitvo na nekretninamata je tabularna izjavaViestruko ugovoaranje otuuenja nekretnineSticanje bez osnova, da li je osnov obligacijaNaela obligacionih odnosata je usupanje ugovoraZelenaki ugovorAlternativne obavezeCesijaAutorsko djeloVrste nasljeivanjaPrvi nasljedni redSvojeruni testamentPrethodno pitanjeKada parnica poinje teiPostupanje po neurednom podneskuGranice ispitivanja prvostepene presudePreinaenje tubePostupak prvostepenog suda po albiPodnosi izjavljuje alba (razlike)Kako se pokree izvrni postupakO emu seu odluuje u vanparninom postupkuMoe li se brak zakljuiti preko punomonikaKakva punomo trebaKoliko vai (60dana)Moe li prestati pravo na izdravanje djetetaVrste usvajanja

ta je obligacijaNaelo obligacionih odnosaNaelo ispunjenja ugovoraKoje promjene psotoje na povjerenikoj stranita je cesijaKoje su ugovorne straneKoje promjen imamo na strani dunikaIzvori nastanka obligacionih odnosaKoje imamo principe nastanka teteKako se odgovara za tetuKoje se pretpostavke nastanka subjektivne odgovornostiSa li moraju biti ispunjene kumulativno sve pretpostavkeKako se odreuje visina naknade nematerijalne pteteta je namaterijalna tetata treba traiti da vjetak medicinske struke vjetaita je kompenzacija ( nain prestanka ugovora...)Zakonski oblici testamentaUsmeni testamentta je dunost svjedokaKoje su to okolnositi za usmeni testamentMoe li se ponititi testament (moe 1 i 10 godina, zato 10 godina)ta je autorsko djlaoIzvor prava za autorsku zatitu

Kad imamo povlaenje tubePresuda zbog proputanja

Moe li se u svim predmetima donijeti ta prsudaKoji su uslovi za donoenjeMoe li sud donijeti presudu zbog proputanja iako je tueni dao odgovor na tubu (moe)Prijedlog za povrat u preanje stanjeta je sudsko poravnanje a ta medijacijaKo vodi postupak medijacijete je forma sudskog poravnanjaKako se pokree izvreni postupakKo su strankePravni lijekovi, ko odluujeVanredni pravni lijek u vanparninom posutpkuKarakteristike albe u vanparninom postupkuNaela brakaKako se pokree postupak razvoda brakaPosredovanjeKo postavlja posrednikaKako se odreije alimentacija ( u fiksnom iznosu)

Privredno

Koje su statusne promjene PD (privredno drutvo)Koji su organi upravljanja PDKo ima nadzorni odborKad prestaje PDDa li PD prestaje pokretanjem steajnog postupkaKo predlae plan reorganizacijeKo ga potvrujeKad se pokree likvidacijaU koji sluajevima se moe brisati PD iz registraOsnivaka skuptina DDta se deava nakon skuptineKad su ugovori u privredi nitaviRazlika izmeu ruljivog i nitavog ugovoraKada se oduzima dozvola za rad banciMoe li AgencijaSkladinicaUgovor o posredovanjuBerza jeKoje berza mogu bitiOblici stranih ulaganjaRazlika izmeu mjenice i ekaRokovi zatare

Privredna drutva, ko ih moe osnovati, obliciKoja su povezana drutvaVladajue drutvoStatusne promjene, objasnitiOsnivaki aktiKad je odluka a kada ugovor, bitni elementita je bitno od poetka radaElementi ugovora koje obrauje notarKako se pokree stejani postupakOrganiNadlenosti steajnog upravnikata se deava sa radnicima ( ostaju samo neophodni)Organi likvidacionog postupkaNadlenosti likvidatoraKada se pokree likvidacijaNaela upisa u sudski registar i ta koje znaiKoje odluke donosi sud pri upisu (rjeenje i zakljuak)ta je potrebno da bi Agencija dala odobrenje za rad bankeKoji kapital je potreban za osnivanje bankeOblici stranih ulaganjaPrestanak ugovora o koncesijita je koncesijaKomisija za vrijedonosne papireNadlenostiKoliko ima lanovaPatent jeta sadri ek

Privredna drutva; obliciPovezana drutavaObjasni holding i koncernKo zastupa PDta se upisuje u sudski registarProkura, koje poslove obavlja prikuristaKad prstaje drutvoDOO nadzorni odborElementi ostivakog aktaOsnivaka skuptina dd, ta se usvajaKako see osnivaju javna preduzea, u kom obliku i za koje djelatnosti

UstavnoOpi okvirni sporazumRazlike ustava BiH i FbiHKo ini zakonodavnu vlastBroj lanovaKo ini izvrnu vlast na razini BiHNadlenost predsjednitvaZateeni propisi po Ustavu?Sudovi na razini draveSudovi u F BiH, RS, Brko distriktOrganizacija sudske policije i ko njome rukovodiUslovi za obraanje Evreopskom sudu za ljudska pravaOrganizacija advokata u BiH

Izvrna vlast na nivou BiHPredsjednitvoNadlenostiKo izvrava odluke parlamentarne skuptineNadlensti BiH prema ustavuINTERPOLIzvrna vlast u F BiHVada F BiH prema UstavuStruktura vlade ( 8B, 5H, 3S)Koje akte donosi vladata je opinaKoje organe imata je naelnikta je opinsko vijeeEvropska konvencij o zatitiUslovi za obraanje Evropskom sudu i u kom rokuNotarska sluba, ta jeta znai da je javna slubaZa ta su nadleni notariNadlenosti Vrhovnog sudaKako je organizovana adovkatura u BiHKoja akta ima advokatska komora

UpravnoKome i pod kojim uslovima moe biti odobren ostpust iz dravlajnstvaUslovi za otpustNain prestanka dravljanstvaFederalni organi upraveKoje podzakonske akte donosi rukovodilacta obuhvata upravni nadzorSukob nadlenostiKo rjeava sukob nadlenosti izmeu 2 federalna organaKo donaoi pravilnik o unutarnjoj organizacijita on sadriKo moe bit istranka u upravnom postupkuKakva stranka moe biti u odnosu na postupak ( aktivna, pasivna i zainteresovano lice)Kome se postavlja staratelju u upravnom psotupkuRokovi u upranom postupkuPovrat u preanje stanje rokoviIzuzee slubene osobeDunost slubene osobe u tom postupkuSastavni dijelovi rjeenjata stoji u uvudu,a ta u pouci o pravnom lijekuAko organ pogrijei u pouci o pravnom lijekuKoje su posljedice ponitenja i ukidanja rjeenja; razloziKo donosi ponitenje rjeenja i u kojim situacijamaKad postaje izvrno prvostepeno rjeenjeProtiv kojih upranih akata nije doputena tubaElementi ugovora o raduKad pslodavac nije obavezan dati otkazni rokVijee zaposlenikaZatita maloljetnika po zakonuKako zaposlenik odgovoara za tetuKako se namiriju trea licaPrestanak ugovora o raduKo postavlja dravne slubniketa sadri konkurs; javni natjeajGdje su propisani posebni uslovu ( u pravilniku o unutarnjoj organizaciji)Kako se popunjavaju upranjena radna mjesta ( interni premjetaj, sporazmno pruzimanje od drugog organa iz liste prekobrojnih, javnim natjeajem)Radna mjesta u javnoj slubiRukovodea radna mjestaKakve ocjene dravnih slubenika mogu biti i ko ih dajeOdbor za albe , koko ima lanovaSta sa uveanim trajanjem; primjer

Dravljanstvo, naini sticanjaOlakana naturalizacijaStvarna nadlenost oragana? Ko je imaKako se utvruje (zakonom)Za ta su nadleni kantonalni organi upravePoslovi organa upraveNaela upravnog postupka, Objasnitikako se pokree upravni postupiakkad e se pokretnuti pos lubenoj dunostiVrste postupakaKada se provodi skraeni postupakKoja dokazna sedstvaKako je djelimino rjeenjeVrste rjeenjaRad prvostepenog orana po albiOglaavanje rjeenja nitavim, kada se oglaavaKoji organ oglaava rjeenje nitavimKako se pokree upravni spor i kod kogaDa li se u upravnom sporu mogu iznositi nove injenice ( ne, izuzev...)Vanredni pravni lijekoviElementi ugovora o raduRadna knjiicaPrestanak ugovora o raduNadlenosti agencije za dravnu slubuOpi uslovi za prijem u dravnu slubuRazlika izmeu namjetenika i slubneikaKo ih postavljaVrste staaPosebni sta

Opi aktiKo ih donosikako se zove rukovodilac u upraviNaelo posebnog postupkaKako se pokree upravni postupakNaelo posebnog posutpkaKako se pokree upravni postupakKako se odreuje stvarna nadlenostKad su nadleni federalni organita kad smatraju da nisu nadleniKo e odluiti kod sukoba 2 federalna organaKo mee biti srranka u upravnom postupkuKome se postavlja privremeni zastupnikta je duan organ koji vodi postupak dada stranka ima privremenog zastupnikaSkraeni postupakDokazna sredstvata je javna ispravaDjelimino rjeenjeRok za izdavanje rjeenjaUvod sadri:alba, ta je, rok, ta sadriVrste odluka drugostepenog organaKad je izvrno prvostepeno rjeenjeUpravni sporVanredna pravna sredstva, ko odluujeRadna knjiicaKRIVICNO PRAVO 12.02.2013. godine Jadranka Lokmi-Misiraa (popravni)

Naelo zakonitostiZa koja KD ne tee zastarjevanjeta je KDta iskljuuje postojanje KDBeznaajno djeloKoji su oblici sauesnitvaKako odgovara podstreka , a kako pomagaDa li ja kanjiv nehatta sadri krivicaVrste umiljajaKarakteristike dugotrajnog zatvoraMjere sigurnostiKoja je svrha mjera sigurnosti (Zbog ega se izriu)Naelo akuzatornostiNeelo legaliteta i oportunitetaObavezna odbrana u kojim sluajevimaKo postavlja branioca (SPP)Pretres stana i osoba , kad se moe izvritiKo moe podnjeti zahtjev za pretresMoe li se podnjeti usmeni zahtjev i kadaKo moe odbiti svjedoenjeKo je duan upozoriti svjedoka da moe odbiti svjedoenje , i ta ako to ne uradiPosebne istrane radnjeRazlike lienja slobode i pritvorata sadri naredba o sprovoenju istrageKad tuilac moe otvoriti istraguMoe li tuilac opovui optunicuRedoslijed izvoenja dokazaalbeni razloziRazlika svjedoka pod prijetnjom i ugroenog svjedokata propisuje Zakon o Meunarodnoj pravnoj pomoiKoje vrste Meunarod. pravne pomoiKoji su opi a koji posebni

GRAANSKO PRAVO 12.02.2013. godine Bogdanka Dabi (popravni)

Naknada tete od opasne stvariNa kome je teret dokaza kod opasne stvariOdgovornost po osnovu kriviceCesijaRazlika pregovaranja i predugovoraU kojem roku se moe zahtjevati zakljuenje ugovoraPoslovoodstvo bez nalogaPrava poslovoe bez nalogaZastoj zastarjevanjaRazlika zastoja i prekidaIzmeu koga zastarjevanje ne teeUgovor o djeluSporazum o mjesnoj nadlenostiKada tueni moe istaui prigovor mj. nenadlenostiDo kada se moe povui tubaRazlozi za revizijuRazlozi za prigovor u izvrnom postupkuVjerodostojna ispravaIzvrenje radi vraanja zaposlenika na rad (Koji je rok)Na koji nain se provodi izvrenje prema poslodavcu koji ne eli da varti zaposlenika na rad (Odg.Izricanjem novane kazne poslodavcu )Uesnici u vanparni. postupkuUreenje mea, ko podnosi , kako sud ureujePunovanost testamentaIz kojih razloga se moe ponititiZakonski nasljedniciOblici testamentaUsmeni testament i koliko on vaiPonitenje brakaKome pripada pravo na tubu kod ponitenjaTuba za utvenje oinstvaOduzimanje roditeljskog staranjaPravo slunostiLiberalna uzukapijaActio negatoria

GRAANSKO PRAVO 12.02.2013. godine Bogdanka Dabi

Izdravanje djetetaRoditeljsko staranjePrava i dunosti iz nepotpunog usvojenjaRaskid nepotpunog usvojenja (Moe li po sl. dunosti)Pred kim se moe priznati materinstvoPokretanje branog sporaUslovi za sporazumni razvod brakaProtivtuba (Moe li za razvod braka- moe)ta sadri odgovor na tubuOdgaanje , odlaganjeOdluke drugostepenog sudaRazlozi za ponavljanje postupkaKako se pokree izvrni postupak (Moe li i po sl. dunosti)Prigovor 3. licaKakve odluke se donose po prigovoruSastav suda u VPPRazlike VPP i PPPostupak za dozvolu brakaKome se dostavlja rjeenje o dozvoli za zakljuenje brakaUslovi za nasljeivanjeNedostojnostNuni nasljedniciIzjava o odricanjuUstupanje ugovoraSticanje bez osnovaKad se ne moe traiti vraanjeEvikcijaNovacijaPrava suvlasnikaDiobaPr. vlasnitvaHipoteka, zajednika, vie hipotekaActio publicianaRazlike actio publiciana i rei vindicatio

PRIVREDNO PRAVO 12.02.2013. godine Nedida Salihovi

Obaveze osnivaa vezano za promjene statutaKo ovjerava statutta statut mora sadravatita Zakon ne regulie a statut moe da obuhvatiLica za zastupanjeKo ini upravuKakva prokura moe bitiPoveanje kapitala u dooKoja prava imaju osnivaiKoje su obaveze osnivaaGdje se upisuju podacita ini sudski registarZbirka ispravaKoji su organ bankeKo rukovodi nadzornim odboromUloga agencije za bankarrstvoDo koliko se kapital moe smanjitita je dionicaKako se trguje vrijednosnim papirimaEmisija vrijednosnih papiraVrste vrijednosnih papiraVrijednosni papir po trajanjuKoja su ogranienja za strane ulagaeIma li starni ulagapravo kupovine na nekretniniKoje Ministarstvo je nadleno za strana ulaganjaTender za koncesije kad je nadlezno Ministrstvota konisija radi po objavi tenderaRazlozi za prestanak ug. o koncesijita steajni upravnik radi sa imovinom steajnog dunikaNaplativi redoviIzluni , razluni povjeriocita se deava sa povjeriocima kojima su odbijene prijaveKojim aktom se okonaava steajni postupakVrste ekaZalogaMoe li se zaloga ugovoriti za budunost

UPRAVNO PRAVO 12.02.2013. godine Valerija Gali

ta su Ministarstva,Nabrojati MinistarstvaKo ne moe biti lan vijea MinistaraZakon o upravnom postupkuPostupak do donoenja rjeenjaPoseban ispitni postupakta ako stranka umreKakvo rjeenje moe bitialba na rjeenje, rok i razloziKoji su organi nadleni po albita radi drugostepeni organ povodom albeUpravni sporRazlozi pobijanja konanog up. aktaKojim aktom sud rjeava sporVanredni pr. lijekKako usvojena djeca stiu dravljanstvoDravljanstvoKoja je osoba liena dravljanstvaRad u opinskoj slubi , uvjetiPopunjavanje upranjenih radnih mjestaADSF, ko rukovodi, status, nadlenostiPrava pripravnika i volonteraPosebna zatita iz radnog odnosaZatita iz radnog odnosaSubjektivni rok zastarePrava iz PiO

USTAVNO PRAVO 12.02.2013. godine Mato Tadi

Kako je doneen UstavKako Ustav definie nadlenosti entitetaMoe li se prenositi nadlenosti , kako ,Zakonodavna vlastZastupniki dom , nain odluivanjaNadlenost predsjednitvaKako se izmjene i dopune Ustava vreKoja se prava ne mogu ukinutiUstav FederacijeKo vri Zakonodavnu vlastPredsjednik FederacijeKantonalna vlastKako se formira vlada kantonaNadlenosti VSTV-aNadlenosti Ustavnog suda BiH (4)Sudska policijaEvropska konvencijalan 73 Zakona o Notarima - ta regulie?dgovor #25 :15-02-2013, 13:17:34 0KRIVICNO PRAVO 13.02.2013. godine Jadranka Lokmi-Misiraa Kad se donosi presuda kojom se optuba odbijaSvrha izricanja sankcijaZastaraPrekid zastareOd kada se rauna zastaraIskljuenje KDNuna odbrana , prekoraenjeKad je neko krivNeuraunljivostKo utvruje neuraunljivost ,Kad se utvruje neuraunljivostKo moe vjetaitiVrste kazniOpa pravila odmjeravanja kazneZakonitost dokazaKo vodi istraguPrava i dunosti tuiocaSPPObavezna odbranaNaredba za pretresImunitetMjere obezbjeenja prisustva osumnjienogKakos e izriuDirektno i unukrsno ispitivanjeSugestivna pitanjaKazneni nalogZakon o zatiti svjedokaDa li kanjiv pokuaj po Zakonu o prekrajimaMeunarodna pravna pomoOpi , posebni vidoviIzruenje , ekstradicija

GRAANSKO PRAVO 13.02.2013. godine Bogdanka Dabi

Prigovor podjeljene odgovornostiTeret dokaza kod objektivne odgovornostiOsnov za odgovornost za tetuOdgovornost na osnovu kriviceVrste nepanjeCulpa lataPrava zadranjaRazlika retencija i pravo zadranja (Povjerilac kod retencije je obavezan da obavjesti dunika da izmiri dug , a kod druge nije )ZastaraKamate kod zastareNitavi ugovoriDelegacija mj. nadlenostiVrste tubiIsticanje vie tubenih zahtjevaDopunska presudata ako istovremeno podnese albu i dopunsku presuduPrekid postupkaKad je odluka izvrnaKad dolazi to utvrenja dunikove imovineProtivizvrenjeOdluke u izvrnom postupkuMoe li se prijedlog u VPP povuiPredhodno pitanje u VPPRazliak umrlih i dokazivanja smrtiUstupanje i raspodjela imovie za ivotaVrste testamntaSvojeruniLienje nunog dijelaPrestanak brakaKod odreivanja izdravanja - postupakStarateljstvo za posebne sluajeveSticanje pr. vlasnitvaPosjedKad nasljednik postaje posjednikDosjelostU emu je razlika zakonskog i savjesnog

PRIVREDNO PRAVO 13.02.2013. godine Nedida Salihovi

Privredno dutvoKapitalDDKako se osnivaKad s evri registracija u suduMoe li se na dioni zasnovati zalono pravoGdje se upisujeDa li je registar javanKoji su organi DDKako se poveava KapitalDA li postoji pravo pree kupnje kod prometa dionicaKojim se aktom vri pripajanjeta se deava sa pravnim lcem koje se pripaja i kojem se pripajaLikvidacijaKo moe biti likvidatorZadatak likvidatoraRok za steajni postupak ( 15 dana)Kojim se aktom okonava likvidacioni postupakNaelo konstitivnostiNaela oficijelnostiKako se dijeli registarta je gl. knjigaIma li pravo albe na zakljuakVrste osiguranjaKako se osiguranja dijelePravni osnov za koncesijeta ug o koncesiji regulieRazlozi za raskid ug . o koncesijiElementi ekaVrste ekaHipotekaNa koji nain se namirujeKoji je to Zakon

UPRAVNO PRAVO 13.02.2013. godine Anto Nikoli

Kojim Zakkon je regulisana upravna materijaPovjeravanje javnih ovlatenjaPoslovi upraveInspekcijski nadzorOpi aktiNaredbeNaelo upravnog postupkaNaelo sasluanja stranakaMj. nadlenostSukob nadlenostiKo odluuje o sukobuIzuzeeKo odluuje o izuzeuime se odluujeta je zakljuakKo pokree upravni postupakKada se smatra da je upravni postupak pokrenutKo odreuje rokoveDjelimina , dopnska , privremena rjeenjaRokovi za izdavanje rjeenjaDa li moe organ donjeti usmeno rjeenjeDokazna sredstvaNitavo rjeenjeKO proglaava nitavo rjeenjeRjeenje drugostepenog suda po albita se utvruje Zakonom o upravnim sporovimaProtiv kojih upravinih akata se ne moe voditi sporS ime je regulisano dravljanstvoOduzimanje dravljanstvaApsolutna zastara poptraivanja iz radnih odnosaPravilnik o raduDisciplinska odgovornost

USTAVNO PRAVO 13.02.2013. godine Mato Tadi

Kako i kad je doneen UstavNadlenost institucija BiHOrganizacija predsjednitva-kako se organiziraKako predsjedavajuKako odluujuta ako nema koncenzusaGdje se birajuDrugi segment izvrne vlastiKako se formira vijee ministaraKo su lanovi vijeaKOje Ministrastvo ima dva zamjenikaKoje su nadlenosti Parlam. skuptineIzmjene i dopune Ustava FBiHUvjet izglasavanjaKad je donesen Ustav FederacijeZakonodavna vlast prema Ustavu FederacijeParlament FederacijeKako se vri dopuna Doma narodaIzvrna valst FederacijeKako se formira Vlada FBiHta ini gradsku vlast u FBiHNadlenosti VSTV-aOrganizacija suda BiHApelaciono odjeljenje , oluujeOmdbusmeniKoja prava garantuje Evropska konvencijata je pravo na pravino suenjeEfektivni pravni lijekoviEvropski sudlan 73 Zakona o Notarima - ta reguliedgovor #26 :15-02-2013, 13:23:16 0KRIVICNO PRAVO 14.02.2013. godine Azra Mileti (popravni)Kako se KD moe uinitiKad je KD uinjeno neinjenjemKrivnjaNeuraunljivostKakva se presuda donosi kod neuraunljivostiUmiljajPomaganjeUblaavanje kazneVrste kazniKazna zatvoraKako djelimo kazneta je raspon kod kezneMaloljetniki zatvorOdgojne mjerePrincip akuzatornostiMjere obezbjeenja prisustva osumnjienogJamstvoVrste presudaOdbijajua presudaPrincip mutabilitetaRok za izjavu albeUslovi za albuIskljuenje albeSvjedok po prijetnjomMjere zatite kod zatite svjedokaZamolnicaGRAANSKO PRAVO 14.02.2013. godine August Janik (popravni)

Utvrujua presudaMj. nadlenostTubeni sadrajalbaalbeni osnoviObezbjeenje dokazaMjere osiguranjaProtivtubaVrste presudaPresuda zbog proputanjaKad je zahtjev oigledno neosnovanPosebni postupciSudska zatitaSudska nagodbaIzvrne ispraveVjerodostojne ispravePravni lijekoviOsnovi pozivanja na nasljeeTestamentNitavost testamentaKO je majkaKo je otacBrana i posebna imovinaBrani ugovorPrestanak brakaKRIVICNO PRAVO 14.02.2013. godine Azra MiletiUslov za kazneni nalogSkraeni postupciGlavni pretresKako se ispituju svjedociUmiljajOblici uea u KDKako se kanjavaju ti uesniciNuna odbranaPresuda kod NUne odbraneStvarna zabludaOsnovi za osloboajuu presuduSticajMjere sigurnostiKad se oduzima predmetKazne pravnom licuPomilovanjeSlobodna ocjena dokazaMjere prisustva osumnjienogSvjedok koji moe odbiti svjedoenjePovlaenje optuniceKo vodi istraguta se deava ako se istraga ne zavri u rokuU kojem roku se donosi presudaDa li je taj rok prekluzivanRazlozi za albuta sud radi po albialba na drugostepenu presuduKo rjeava po albiRAANSKO PRAVO 14.02.2013. godine August JanikPresuda zbog proputanjaKad je zahtjev oigledno neosnovanOdluke u parninom postupkuPravni lijekoviKako se pobija nagodbaSadraj tubeIskljuiva mj. nadlenostPovlaenje i odricanje od tube, razlikePredhodno ispitivanje tubeDokaziKoji je dokaz jai ( javne isprave)VjetaenjeIzuzee sudijeKako obrazloiti razlog za izuzeeOsnovi za albualba na presudu kod odricanje , priznanjaOdluke drugostepenog sudaPosebni postupciOsiguranje dokaza , zbog ega se traiVlasnitvoOgranienje , oduzimanje vlasnitvaKo su vlasnicita znai sa njenom namjenomSticanje vl.Zajenoko vlasnitvoSuvlasnitvoEtano vlasnitvoHIpotekaKad je ugovor sklopljen po ZOOForma ug.Posebna formaNitavi ugovoriPravo prvokupaJavno obeanjePredbiljebaPredpostavke za upis u ZKIz eka se ZK sastojiZbirka ispravaPrioritetni upisVanbrana zajednicaPrestanak brakaKo podnosi tubu za utvrenje oinstvaUsvojenjePotpuno usvojenjeMoe li dijete podnjeti tubu za utvrivanje majinstvaSticanje poslovne sposobnostiBrani ugovorOsnov pozivanja na nasljeeKrug zakonskih nasljednikaDrugi nasljedni redNuni i raspoloivi dioAkt kojim se pokree izvrni postupakOdluke u izvrnom postupkuProtivizvrenjePrigovor 3. licaKoje odnose ureuje VPPKoji su imovinski odnosiUreenje meaAutorsko djeloEvo jos neka od 14.02.2013. godinePRIVREDNO prof. Adnan Biser-vrste drutva-povezana drutva-podrunica-DOO, organi upravljanja, osnivaki akt i ta obavezno sadri-registar privrednih drutava-od ega se sastoji registar-vrste stranih ulaganja-nadle. i svrha agencija za osigur. u BiH-ugovori u privredi-ugovor o graenju, bitni elementi (predmet, cijena i rok)-kolaudacija-razlika izmeu brokera i dilera-berza-ig, ta se titi igom?

UPRAVNO prof. Jusuf Halilagi-koji zakoni reguliu upravni spor?-koji organi ili tijela su duni postupati po zakonu-koliko naela ima u upravnom postupku-ta je naelo dvostepenosti-koje je rjeenje konano-kada se mora obavezno izvriti lino dostavljanje-usmena rasprava-rjeenje-vrste upravnih sporova-spor pune jurisdikcije-protiv kojih akata se ne moe voditi upravni spor-moe li stranka odustati od tube u upravnom sporu

RADNO-zatita uposlenika-koja radna mjesta postoje u dravnoj slubi-koju dunost ne smije obavljati slubenikko ini vijee ministara-ministarstvo sigurnosti-upravni nadzor ta obuhvata

USTAVNO prof. Mato Tadi-koje su karakteristike ustava BiH-kako ustav BiH def. nadlenost entiteta-nabrojte neke od prenesnih nadlenosti, SIPA, OSA-zastupniki dom i dom naroda-uvjeti za donoenje odluka u domu naroda-kada je zakon usvojen-nadlenost i nain odluivanja predstavnitva-koja prava se ne mogu umanjiti aneksom-ko ini zakonodavnu vlast u FBiH-nadlenost VSTV-a-kakav status ima evropska konvencija-obavezna obrada i ovjeraevo pitanja sa drzavnog nivoa od 22. i 23. aprila

Pitanja od 22.04.Krivino- Muselimovi:-djelo iz zadae-teka kraa, istala djela iz te grupe nabrojati-materijalni i formalni elementi KD-nuna odbrana-koji se zakon primjenjuje na uinioca KD-krivica i uraunljivost-umiljaj i nehat-pokuaj KD-vrste kazni, novana kazna, kazna zatvora, zamjena-rad na slobodi-poetak glavnog pretresa-elementi optunice.trajanje pritvora-prigovori na optunicu-sadraj presude-pravni lijek-alba-rok-alba na drugostepenu presudu-kada sudi sudija pojedinac

Graansko-Janik-zadaa-razvod braka-nain prestanka braka, sporazumni razvod-pravo stranaka da raspolau zahtjevom-postupak suda prilikom prijema tube-vrste mjesne nadlenosti-nain okonanja parnice-povlaenje i odricanje od tubenog zahtjeva-razlozi za albu-osiguranje dokaza-vanredni pravni lijekovi-hipoteka-nain zasnivanja, zakonska-zajedniko vlasnitvo, etano, suvlasnitvo-fizika dioba, dioba uopte-posjed-zatita, samopomo-mane volje-teta-kada je sklopljen ugovor, forma, notarska obrada-podjela brane steevine, pojam brane steevine-ko se smatra majkom, a ko ocem djeteta-usvojenje-solidarna odgovornost branih partnera-upis u zemljinju knjigu, predbiljeba, konstitutivno djelovanje upisa-naslljeivanje, krug zakonskih nasljednika, nuni nasljednici-ugovor o doivotnom izdravanju-ZIP-ta ureuje, kako se pokree i pravni lijekovi, prigovor treeg lica-protivizvrenje-rok-zakon o vanparninom postupku, vrste-autorsko djelo

Privredno-Simeunovi-Zakon o politici direktnih stranih ulaganja-postupak, ogranienja-Okvirni zakon o registraciji privrednih subjakata BiH-ragistarski sudovi-naela registracije-zbirka isprava-zakon o agenciji za osiguranje BiH-Zakon o koncesijama-industrijsko vlasnitvo-vrste-institut za standarde, mjeriteljstvo...-kolektivni ig-ugovori u privredi-sredstva za osiguraenj ugovora-zakon o privrednim drutvima, oblici, DOO-steajni postupak, tijela-steajna masa, uloga ste.sudije-likvidacioni postupak i razlozi-dionica, ko je izdaje-isto i za obveznicu-sadraj trasirane mjenice-ek i njegov sadraj-zakon o trgovini-monopolsko djelovanje i nelojalna konkurencija-pekulacija na tritu

Upravno -Valerija Gali-osnivanje organa uprave, vrste- podjela organa uprave-povjeravanje javnih ovlaenja-nain rada VM BiH, kako se odluke donose-ministasrtva Bih-koja su predviena ustavom-nain odluivanja Vlade RS-naela upr.postupka-pokretanje postupka-raokovi-zakonski i slubeni-oblik i sastavni dijelovi rjeenja-vrste rjeenja-albeni razlozi-pokretanje up.spora, razlozi za pobijanej upr.akta, protiv koji hakata ne moe-vanredni pravni lijekovi-opti principi sticanja dravljanstva-koji propisi reguliu radno pravni status na nivou BiH-nain popunjavanja radnih mjesta-povreda slubene dunosti-vrste-nadlenosti ADS?-odbor za albe-zakljuenje i sadraj ugovora o radu-posebna zatita u radnom odnosu-prava iz zakona o pio

Ustav-Tadi-opti pjv.sprazum za mir u BiH, stupanje na snagu, sadraj-iskljuiva nadlenost institucija Bih-prenienje nadlenosti sa entiteta na BiH-zakonodavna vlast biH, nadlenosti-predsjednitvo BiH-odluivanje-zakonodavna vlast u RS-Sud BiH-pravosueu RS-nadlenosti sudova-ombudsmen-uloga pravobranilatva-EKLJP, prava-formalni uslov za obraanje Evropskom sudu-obavezna ovjera i obrada notara, lan 73. Zakona o notarima

Pitanja sa ispita odranog 23.4.2013. godine na dravnom nivou

Sastav komisije:-Josip Muselimovi-Bogdanka Dabi-Goran Salihovi-Jusuf Halilagi-Gospodja ije ime nisam uspjela uti

KRIVINO

1.U koju grupu krivinih djela spada krivino djelo teke tjelesne povrede?2.Koje je najlake djelo iz ove grupe?3.Osnovna obiljeja lake telesne povrede?4.Kvalificirani oblici teke tjelesne povrede?5.Kako se pokree krivini postupak?6.ta je osnovana sumnja?7.Na koji se nain podnosi krivina prijava?8.Koja je obaveza tuitelja ako zaprima usmenu krivinu prijavu?9.Kako tuitelj moe odbaciti prijavu?10.Na koji nain se pokree istrani postupak?11.U kojim sluajevima tuitelj moe obustaviti istragu?12.ta mora sadravati optunica?13.Iz kojih razloga se moe odrediti pritvor?14.Ko donosi odluku o pritvoru?15.Kako se produava pritvor?16.Koliko se moe prduiti pritvor?17.Iz kojih razloga se moe podnijeti prigovor na optunicu?18.U kojim sluajevima osumnjiena osoba mora imati branitelja?19.ta mora sadravati presuda?20.Na koji nain poinje glavni pretres?21.U kojoj fazi osumnjiena osoba postaje optuena?22.koje su ingerencije sudije za prethodni postupak?23.Na kojim dokazima sud zasniva svoju presudu?24.Prethodna pitanja?25.Stvarna nadlenost suda?26.Koje odluke moe donijeti vanraspravno vijee?27.U kojim sluajevima se moe uloiti alba na drugostepenu presudu?28.Ko odluuje o toj albi?29.Za koja krivina djela sudi sudija pojedinac?30.Kazna zatvora?31.Dugotrajni zatvor?32.Umiljaj?33.Proireno djelovanje albe?

GRAANSKO

1.ta znai solidarnost povjerilaca?2.Da li se ta solidarnost predpostavlja?3.Moe li se izvriti prebijanje od strane dunika?4.Preuzimanje ispunjenja?5.Sticanje bez osnova?6.Kada e doi do prestanka zakupa?7.ta sadri odgovor na tubu?8.Povlaenje tube?9.Kad parnica poinje da tee?10.Pripremno roite?11.Koji su dokazi u parninom postupku?12.Kada e se obaviti uviaj?13.Presuda na osnovu odricanja?14.alba protiv rjeenja?15.Da li zadrava izvrenje?16.Razlozi za albu?17.Ko odluuje o zahtjevu za ponavljanje postupka?18.Kome se predaje prijedlog?

19.Kako se odreuje nadlenost?20.Koje su izvrne isprave?21.Kada e doi do otuivanja dunikove imovine?22.Kad e doi do odlaganja izvrenja?

23.Pravni lijekovi u vanparninom postupku?24.Postupak oduzimanja poslovne sposobnost?25.ta treba prijedlog da sadri?26.Ako lice ima nekretnine upisane u ZK, ta je sud duan?(napraviti zabiljebu)27.Koji su uslovi za postojanje braka?28.Institut posredovanja?29.ta se deava ako se oba brana druga ne odazovu na roitu?30.Koji je rok da se zavri razvod?31.ta je to usvojenje?32.Kad e doi do produenja roditeljskog staranja?33.U kom postupku e se odluivati?34.Kad e biti odreeno starateljstvo nad punoljetnom osobom?35.Kad e doi do izdravanja branog druga?36.ta je brana steevina?37.Uslovi za testament?

38.ta je univerzalni a ta singularni nasljedni red?39.ta je usmeni testament?40.Nedostojnost za nasljeivanje?41.Iz ega se sastoji zemljina knjiga?42.ta je zabiljeba?43.Hipoteka?PITANJA SA ISPITA ODRANOG DANA 25.04.2013. GODINE

GRAANSKO PRAVO1 Razvod braka?2. Zakon o parninom postupku?3. Opa mjesna nadlenost ?4. Iskljuiva mjesna nadlenost ?5. Sadraj tube ?5. Sporovi male vrijednosti?6. Posjed i vlasnitvo?7. Zatita posjeda?8. Nain sticanja vlasnitva?9. Zalono pravo?10. Kada se smatra da je ugovor zakljuen11. Mane volje ?12. Javno obeanje/javni poziv ?13. Prodaja sa pravom pree kupovine?14. Vrste usvojenja?15. Posljedice potpunog usvojenja?16. Posebna imovina branih drugova?17. Brana imovina ?18. Brani ugovor?19. Koja prava se upisuju u zemljine knjige?20. Poslovna sposobnost ?21. Konstitutivno djestvo upisa u zemljine knjige ?22. Zakonsko nasljeivanje?23. Ugovor o doivotnom izdravanju ?24. Pravni lijekovi ?25. Prigovor treeg lica u izvrnom postupku?26. Zakon o vanparninom postupku?27. Ureenje mea?PRIVREDNO PRAVO1.Zakon o direktnim stranim ulaganjima?2. Ko je strani ulaga?2. Specifinost stranih ulaganja?3. Zakon o registraciji pravnih subjekata?4. Registar i ta sadri registar?5. Naela registracije ?6. Zakon o agenciji za osiguranje ?7. Nadlenost agencije za osiguranje ?8. Zakon o koncesijama BiH ?9. ta je ig ?10. Pravo na ig ?11. Ugovor o prevozu ?12. ta je tovarni list ?13. Sredstva osiguranja ugovora ?14. Zakon o privrednim drutvima ?15. ta je privredno drutvo?16. Oblik privrednih drutava ?17. Specifinosti drutava sa ogranienom odgovornou ?18. Steajni postupak ?19. Kad se pokree steajni postupak ?20. Tok steajnog postupka ?21. Prava i obaveze steajnog upravnika ?22. ta ini steajnu masu ?23. Kada se otvara neposredni steajni postupak ?24. Razlozi pokretanja likvidacionog postupka ?25. Ovlatenje komisije za vrijednosne papire FBiH?26. ta je obveznica ?27. ta je mjenica?28.ta je dionica?29.ta je ek ?30. ivotno osiguranje?31. ta regulie Zakon o trgovini?UPRAVNO I RADNO PRAVO1. Koji organi obavljaju poslove uprave na nivou BiH?2.Ko rukovodi ministarstvima na nivou BiH?3. Upravne organizacije?4. Poslovi upravne organizacije?5. ta je upravni nadzor?6. Svrha podzakonskih akata?7. ta je inspekcijski nadzor?8. Ko vri inspekcijski nadzor?9. Mjere koje inspektor moe naloiti kao rezultat inspekcijskog nadzora?10. Akti koje donose organi uprave?UPRAVNI POSTUPAK1. Naela upravnog postupka?2. Naelo konanosti?3.Sukob nadlenosti?4.Nadlenost za rjeavanje sukoba nadlenosti?5.Izuzee?6. Ko pokree upravni postupak?7.Stranka u upravnom postupku?8.Punomonik u upravnom postupku?9. ta je rjeenje?10. Djelimno rjeenje?11. Rokovi za izdavanje rjeenja?12. Ko moe traiti obezbjeenje dokaza?13. Proglaenje rjeenja nitavnim?14.Redovni pravni lijekovi?15.Upravni spor?16. O emu se odluuje u upravnom sporu?17. Kojim aktima sud rjeava upravni spor?18. Protiv kojih se upravnih akata ne moe voditi upravni spor?19.Zakon o dravljanstvu?20. Sticanje dravljanstva?21.Prestanak dravljanstva?RADNO PRAVO1. Ugovor o radu?2. Trajanje ugovora o radu?3. Kada se moe zakljuiti ugovor o radu na odreeno vrijeme?4. Radna knjiica?5. Godinji odmor?6.Pravo na plaeno odsustvo?7.Pravo na neplaeno odsustvo?8. Godinji odmor?9. Disciplinska odgovornost radnika?USTAVNO PRAVO1. Institucije BiH po Ustavu BiH?2. Zakonodavni organi na nivou BiH?2. Izvrni oragni na nivou BiH?3.Pravo na zakljuenje braka?4. Pravo na pravino suenje?5. Ombdusmeni?6.Koje odluke donose ombdusmeni?7.Nadlenost suda BiH?8. Moe li se aliti na odluke ombdusmena?9. Zakon o advokaturi?10. Nadlenost opinskih sudova?11. Tuilatva u FBiH?12. Tuilatava u RS?13. Notarska obrada ugovora?Pitanja sa pravosudnog ispita od 29.03.2013. godine

KRIVINO PRAVOIspitiva: Josip Muselimovi

1.Presuda-obrazloenje, teka tjelesna povreda-osnovne karakteristike djela?2.Umiljaj?3.Nehat, svjesni, nesvjesni?4.Predumiljaj?5.Ko je osumnjieni?6.Osnovana sumnja?7.Kad osumnjieni dobija status optuenog?8.Koje odluke moe donijeti SPS?9.Presumpcija nevinosti?10.Nadlenosti SPP?11.Kako se pokree krivini postupak?12.ta sadri naredba?13.ta sadri optunica?14.Prethodni prigovori?15.ta je spajanje postupka?16.Na koji nain poinje glavna rasprava?17.Koja su prava optuenog, branilac?18.Na kojim dokazima sud zasniva svoju odluku?19.U kojem roku se objavljuje presuda?20.ta svaka presuda mora sadravati?21.Rok za albu?22.Moe li se podnijeti alba na II stepenu odluku-kada?23.Stvarna nadlenost suda?24.Za koja djela sudi sudija pojedinac?25.Zahtjev za izdavanje kaznenog naloga?26.Odluke II stepenog suda po albi?

GRAANSKO PRAVOIspitiva: Augustin Janik

1.Presuda-razvod braka2.Na koji nain moe doi do prestanka braka?3.Razvod braka?4.Hoe li sud uvijek prihvatiti Sporazum za razvod braka- nee ako nije u interesu djece?5.Vanbrana zajednica?6.Pred kojim organima se moe priznati oinstvo, materinstvo?7.ta je usvojenje?8.Potpuno?9.Brana steevina i posebna imovina?10.Brani ugovor?11.Solidarna odgovornost branih suprunika?12.Kad parnica tee?13.Supsidijarna nadlenost?14.Opta mjesna nadlenost?15.Izberiva mjesna nadlenost?16.Kod odgovornosti za tetu?17.ta sudija radi po prijemu tube?18.Koje elemente mora sadravati tuba?19.Jel sud vezan pravnim osnovom tuioca?20.Koje odluke sud donosi, vrste presuda?21.Kad donosi rjeenja?22.Povlaenje i odricanje od tube?23.Odluke II-stepenog suda po albi?24.Razlozi za albu?25.Mjere osiguranja-uslovi?26.Osiguranje dokaza?27.Posjed, kako se titi?28.Sudska zatita, u kojem roku?29.Pravo zaloga?30.Hipoteka?31.Hipoteka na vie nekretnina?32.Kako se zasniva pravo vlasnitva?33.Kad su stranke zakljuile ugovor ( kad postignu saglasnost )?34.Formalni ugovori?35.Mane volje?36.Prodaja sa pravom prvokupa?37.Zakon o zemljinim knjigama?38.Iz ega se sastoji zk izvadak?39.Koja prava se upisuju u zk?40.Prioritetni upisi?41.Osnovi pozivanja na naslijee?42.Krug zakonskih nasljednika?43.I nasljedni red?44.Nuni i raspoloivi dio?45.Ko moe sainiti testament?46.Kad je nitav testament?47.ta ureuje ZIP?48.Koje odluke sud donosi u IP?49.Pravni lijekovi?50.Razlika izmeu albe i prigovora?51.ta se dogodi kad je Trailac namiren, a zahtjev neosnovan?52.Protivizvrenje?53.Prigovor 3-eg lica?54.ta ureuje VP?55.Koja su obiteljska stanja?56.Lini odnosi?57.Ureenje mee?58.ta sadri Prijedlog?

PRIVREDNO PRAVOIspitiva:

1.Privredna drutva?2.Koje bi vi osnovali?3.Doo, zato?4.Steaj?5.Steajna masa?6.Likvidacija, kad se pokree?7.ta je ek, ta sadri?8.Razlika izmeu mjenice i eka?9.ta sadri mjenica?10.Monopilistiko djelovanje?11.Zatita potroaa?

USTAVNO PRAVOIspitiva: Zlatko Kneevi

1.Opti okvirni sporazum za mir u BiH i Ustav BiH?2.Pravna priroda Ustava BiH?3.Zakonodavna nadlenost?4.Predstavniki dom i Dom naroda?5.Nadlenost Parl.skuptine?6.Predsjednitvo BiH-nadlenost?7.Ustavni sud?8.Izvrna vlast u RS?9.Predsjednik RS?10.Kako se bira predsjednik RS?11.Zakonodavna vlast u RS, nadlenost?12.Organizacija pravosua?13.Organizacija tuilatva?14.Pravosue na nivou BiH?15.Sud BiH?16.Tuilatvo BiH?17.Kako je organizovano tuilatvo?18.Pravobranilatvo BiH?

UPRAVNO PRAVO

1.Koji zakoni reguliu upravnu oblast?2.ta regulie Zakon o upravi?3.Koji organi obavljaju upravne poslove?4.Javna ovlaenja-ko vri?5.ime se prenose ovlaenja?6.Poslovi uprave?7.Upravni nadzor?8.Inspektori-ta vre, kako?9.Koje opte akte donose?10.ta su naredbe?11.Osnovna naela uprave?12.Naelo sasluanja stranaka?13.Mjesna nadlenost organa uprave?14.Kako se odreuje mjesna nadlenost?15.Sukob nadlenosti, ko rjeava?16.Ko pokree upravni postupak?17.Kad organ pokree postupak po slubenoj dunosti?18.Kad se smatra da je pokrenut upravni postupak?19.Ko je stranka u upravnom postupku?20.Rokovi, kako se odreuju, mogu li se mijenjati?21.Prijedlog za povraaj u preanje stanje?22.Rjeenje, djelimino, dopunsko,privremeno?23.Zakljuak?24.Dokazni postupak?25.Ko moe traiti obezbjeenje dokaza?26.Kad je rj. Izvrno u upravnom postupku?27.Kako se provodi izvrenje?28.Vanredni pravni lijekovi?29.Ponitenje po pravu nadzora?30.Obnova postupka?31.Ko moe traiti obnovu postupka?32.ta se moe traiti u upravnom sporu?33.Protiv kojih akata se ne moe voditi upravni spor?34.utnja administracije?35.ime je regulisano dravljanstvo?36.Oduzimanje dravljanstva?37.Otkazni rok ugovora o radu?38.Pravilnik o radu?39.Prava iz PIO-a?

23.04.2013. godine

KrivinoJosip Muselimovi

1.Sluaj Teka tjelesna povreda2.U koju vrstu krivinih djela spada3.Osnovna obiljeja lake tjelesne povrede4.Nabrojati kvalificirane oblike teke tjelesne povrede5.Pokretanje krivinog postupka- podnoenje prijave6.Osnovana sumnja7.Podnoenje krivine prijave8.Obaveze tuitelja kod usmenog podnoenja prijave9.Lano prijavljivanje10.Odbacivanje prijave od strane tuiocA11.Na koji nain se pokree istrani postupak- naredba12.ta mora sadravati optunica13.Iz kojih razloga se moe odrediti pritvor14.Ko donosi odluku o pritvoru15.Koliko traje pritvor16.Kako se produava pritvor- obaveza tuioca i rokovi17.Koliko traje pritvor, kako se produuje i kako18.ta nakon isteka pritvora19.Razlozi za prigovor na optunicu20.U kojem sluaju usumnjieni mora imati branioca21.ta sadri presuda22.Kako poinje glavni pretres23.U kojoj fazi osumnjieni stie status optuenika24.Povlaenje optunice- prije i poslije potvrivanja25.Nadlenosti suca za prethodni postupak26.Na kojim dokazima sud zasniva presudu27.Prethodna pitanja u krivinom postupku- pravila28.Stvarna nadlenost suda29.Koje odluke moe donijeti prvostepeno sudske vijee kada odluuje po albi30.ta znai odbiti albu31.Zakonski rokovi za albu i koja je iznimka32.albeni rokovi za prigovor33.alba na drugostepenu presudu34.Ko odluuje u treem stepenu- Vrhovni sud35.Sudija pojedinac- u kojim sluajevima on odluuje36.Kazna zatvora u zakonu37.Kazna dugotrajnog zatvora- prema kome i kako38.Predumiljaj39.Proireno djelovanje albe

GraanskoBogdanka Dabi-JoviiSluaj: Raskid ugovora zbog neispunjenjaObligacije1.Kod raskida ugovora zbog neispunjenja jeli duna strana da obavjesti dunika2.Solidarnost obligacija- povjerilaca3.Da li se pretpostavlja- ugovor ili zakon4.ta je sadrina solidarnosti povjerilaca5.Moe li se izvriti prebijanje6.Preuzimanje ispunjenja7.Odgovara li tri dunik za neto8.Sticanje bez osnova9.Kada se izvri isplata kada je poznato, izuzev10.Dvostruka isplata- ta tada11.Prestanak zakupa, kakva je situacija kod zakupa poslovnih prostorija u sluaju smrti12.Otkaz ugovora o zakupu prije isteka roka radi vlastitih potreba kada ne trebaju dokazi da su mu potrebne prostorijeParnini1.ta mora da sadri odgovor na tubu2.Povlaenje tube- sa i bez pristanka3.Kada poinje parnica da tee4.Prepremno roite, ta ako ne uloi odgovor, ta se radi ako se utvrdi da nema spora5.Dokazi u parninom postupku6.Kada se odrava uviaj7.Presuda na osnovu odricanja- ta sud donosi8.alba protiv izvrenja- kada i kako9.Da li zadrava izvrenje10.Razlozi za albu11.ta radi prvostepeni sud sa albom12.Zahtjev za ponavljanje postupka, ko odluuje o zahtjevu13.Kome se predaje i ko ispituje14.ta ako prvostepeni ne odbaci

Izvrni postupak1.Nadlenosti- kako se odreuju- redovni sudovi2.Moe li postojati spor o nadlenosti3.Izvrne isprave4.Jesu li sve odluke u izvrnom postupku izvrne isprave5.Utvrivanje dunikove imovine- kada se ista utvruje6.Kada dolazi do odlaganja izvrenja- rokoviVanparnini postupak1.Pravni lijekovi u vanparninom postupku2.Postupanje prvostepenog suda po albi3.ta znai odbijanje4.ta ako je alba blagovremena5.Postupak oduzimanja poslovne sposobnosti6.Kada se oduzima potpuno7.ta prijedlog treba da sadri8.ta je sa nekretninama ako ima

Porodino1.Uslovi za postojanje braka2.Institut posredovanja3.Ko mora pokrenuti postupak posredovanja4.Koji brani partneri ne moraju pokrenuti posredovanje5.Ako se oba ne odazovu na posredovanje ta onda6.Rok za zavretak postupka7.ta je usvojenje8.Kada nije potreban pristanak roditelja za usvojenje9.Kada dolazi do produenja roditeljskog staranja10.U kojem postupku se odluuje o produenju roditeljskog staranja11.Staranje na punoljetnom osobom12.Kada dolazi do izdravanja branog partnera uslovi13.ta je brana steevina14.Uslovi za punovanost testamentaNasljedno1.Uslovni za punovanost testamenta2.ta ako nakon testamenta doe do gubitka sposobnosti3.Sta su univerzalni nasljednici, a ta pojedinani4.ta je usmeni testament5.Koliko vai usmeni testament6.Ako svjedoci propuste uiniti radnju/ da li utie na punovanost7.Nedostojnost za naslijeivanje

Vlasniko pravo1.Prava suvlasnika2.Kako upravljaju suvlasnici3.Iz ega se sastoji zemljina knjiga4.ta je glavna knjiga5.ta je zabiljeba6.ta znate o hipoteci7.Kako se stie pravo iz hipoteke8.Kako prestaje hipotekaPitanja sa ispita odranog 29.04.2013. godine

Krivino pismeni dio ispita1.Krivino djelo lake tjelesne povrede.

Krivino materijalno usmeni dio ispita

1.Oteavajue i olakavajue okolnosti?2.Opta pravila odmjeravanja kazne ?3.Ublaavanje kazne ?4.Produeno krivino djelo ?5.Oslobaanje od kazne usljed nehatnog izvrenja krivinog djela ?6.Oslobaanje od kazne ?7.Da li se novana kazna moe prinudno naplatiti ?8.Raspon kazne dugotrajnog zatvora ?9.Svrha kanjavnja ?10.Neuraunjljivost ?11.Granice krivice sauesnika, pomagaa i podstrekaa ?12.Mjesto uinjenja krivinog djela ?13.Mjesto uinjenja kod pokuaja ?14.Nuna odbrana ?15.Nepodoban pokuaj ?16.ta je krivino djelo ?17.Naelo zakonotosti ?18.Vremensko vaenje krivinog zakona ?19.Kazne za pravo lice ?

Krivino procesno

1.Zakonitost dokaza ?2.Apsolutne i relativno bitne povrede krivinog postupka ?3.Da li je dozvoljeno iznuivanje priznanja od optuenog ?4.Pravo na rehabilitaciju ?5.Suenje u odsustvu ?6.Princip jednakosti u postupanju ?7.Princip akuzatornosti ?8.Naelo slobodne ocjene dokaza ?9.Koji se dokazi izvode u toku postupka ?10.Mjesna nadlenost ?11.Ko rjeava sukob nadlenosti ?12.Vrste sukoba nadlenosti ?13.Pravo na branioca ?14.ta je branilac duan da preda u spis ?15.Komunikacija optuenog sa braniocem u pritvoru ?16.Mogu li osumnjieni biti pod prismotrom za vrijeme komunikacije ?17.Koje se osobe ne mogu sasluati kao svjedoci ?18.Sasluanje maloljetne osobe ?19.Pravo svjedoka da neodgovori na pojedina pitanja ?20.Ko daje imunitet svjedoku ?21.Kada se vri postupak vjetaenja ?22.Koji organ provodi vjetaenje ?23.Zabrana naputanja boravita ?24.Razlozi za pritvor ?25.Odluke u krivinom postupku ?26.Zakon o zatiti svjedoka pod prijetnjom i ugroenih svjedoka ?27.Red izvoenja dokaza na glavnom pretresu ?28.Zakon o meunarodnoj pravnoj pomoi ?29.Kada e domai organ odbiti zamolnicu za pruanje meunardne pravne pomoi ?30.U kojim sluajevima je dozvoljena upotreba vatrenog oruja od strane ovlatene slubene osobe ?

GRAANSKO PRAVO

1.Presuda zbog proputanja ?2.Pravni lijek ?3.Povrat u prijanje stanje ?4.Vrste presude ?5.Koje odluke sud donosi u parninom postupku ?6.Mjere osiguranja ili obezbjeenja potraivanja ?7.ta je povlaenje tube a ta je odricanaje od tubenog zahtjeva ?8.Subjektivno preinaenje tube ?9.Opta mjesna nadlenost ?10.Koje odluke sud donosi u drugostepenom postupku ?11.Razlozi za albu ?12.Vanredni pravni lijekovi ?13.ta je revizija ?14.Posjed ?15.Tuba za smetnje posjeda ?16.ta je vlasnitvo ?17.Oduzimanje prava vlasnitava ?18.Ogranienje prava vlasnitva ?19.Naini sticanja vlasnitava ?20.Kada nasljednici stiu pravo vlasnitva ?21.Zalono pravo ?22.Zalono pravo na nekretninama ?23.Mane volje po zakonu o obligacionim odnosima ?24.Ustupanje potraivanja ?25.Ponuda sa pravom pree kupovine ?26.Javno obeenje ?27.Naini prestanka braka ?28.Kad brani drug moe traiti razvod braka ?29.Kada se nee prihvatiti zahtjev za sporazumni razvod braka ?30.ta je brani ugovor ?31.Podjela brane steevine ?32.Solidarna odgovornost branih drugova ?33.Ko se smtra majkom djeteta, a ko ocem djeteta ?34.ta je predbiljeba ?35.ta je zabiljeba ?36.Koja se prava upisuju u zemljine knjige ?37.Iz ega se sastoji zemljino-knjini izvadak ?38.ta ureuje Zakon o izvrnom postupku ?39.Razlika izmeu prigovora i albe ?40.ta ureuje Zakon o vanparninom postupku ?41.Ureenje mea ?

PRIVREDA

1.ta je privredno drutvo ?2.Vrste privrednih drutava ?3.ta je firma ?4.ta sadri firma privrednog drutva ?5.ta su zabranjeni sastojci naziva firme ?6.Naelo iskljuivosti firme ?7.Ko zastupa privredno drutvo po pozitivnim zakonskim propisima ?8.Da li se prokura moe dati pravnoj osobi ?9.Da li se prokura upisuje u registar privrednog drutva ?10.Kako prestaje prokura ?11.Drutvo sa neogranienom solidarnom odgovornou ?12.Ulozi lanova drutva sa neogranienom