stacjonarne 2013/14/15/16 studia i stopnia biologia … i 14.15... · 2014-05-16 · studia i...

6
STACJONARNE 2013/14/15/16 Studia I stopnia BIOLOGIA Speclalizacia nauczycielska: Przyroda Wskazniki sumaryczne: a) t^czna liczba punktow ECTS, ktore student musi uzyskac na zaj^ciach wymagaj^.cych bezposredniego udzialu nauczycieli akademickich: 91-95 ECTS (w zaieznosci od wybranych przedmiotow), co stanowi 50-51% ogolnej sumy punktow; wszystkie realizowane przedmioty, z wyj^tkiem praktyk szkolnych, wymagaj^ udzialu nauczycieli akademickich; praktyki w szkole, ktorym przypisane jest l^cznie 6 ECTS student realizuje samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela szkoly. b) t^czna liczba punktow ECTS, ktore student musi uzyskac w ramach zaj^c z zakresu nauk podstawowych, objQtych kierunkowymi efektami ksztaicenia: 181-185 c) l^czna liczba punktow ECTS, ktor^ student musi uzyskac, realizujq.c zaj^cia o charakterze praktycznym, np. zaj^cia laboratoryjne lub projektowe: 159 ECTS, co stanowi 87% t^cznej liczby punktow. d) liczba godzin zaj^c wymagajacych bezposredniego udzialu nauczycieli akademickich w podziale pomi^dzy zaj^cia teoretyczne (wyktady) i praktyczne (laboratoria, cwiczenia, konwersatoria itp.) wynosi proporcjonalnie: wyklady 3 1 % zaj^cia pral<tyczne 69% V c V N y N C E ra N o> Ul Godziny zaj^c w tym: Lp. Nazwa i kod przedmiotu c 3 a n N U •J V c V N y N C E ra N o> Ul .E N •a o Ul E V N m CC n > E 3 " 0 to lA 1- HI c 0 E C E o M m c N U i E 3 O *j nj I- 0 0 c L. v .2 'E 0) N U 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Semestr 1 1. Chemia analityczna Analytical chemistry 3 1/Z 30 15 15 2. Chemia ogolna General chemistry 3 1/Z 30 15 15 3. Cytologia z histologic Cytology with histology 2 1/Z 30 15 15 4. Fizyka z elementami biofizyki Physics with elements of biophysics 4 1/Z 45 30 15 5. Geografia fizyczna Physical geography 4 1/Z 60 15 45 6. Pedagogika dia nauczycieli^ Pedagogics for teachers 2 1/E 30 15 15 7. Pedagogika - uczehze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi^ Pedagogics student with special educational needs 1 1/Z 15 15 8. Podstawy budowy roslin Introduction to plant structure 2 1/Z 30 15 15 9. Podstawy komunikacji formalnej 1 1/Z 15 15

Upload: truongdan

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

S T A C J O N A R N E 2 0 1 3 / 1 4 / 1 5 / 1 6 Studia I stopnia B I O L O G I A S p e c l a l i z a c i a n a u c z y c i e l s k a : P r z y r o d a

W s k a z n i k i s u m a r y c z n e :

a ) t^czna liczba punk t ow ECTS, k t o r e s tuden t mus i uzyskac na zaj^ciach wymagaj^.cych bezposredn iego udzialu nauczyciel i akademick i ch : 91 -95 ECTS (w zaieznosci od wyb ranych p r z e d m i o t o w ) , co s tanowi 5 0 - 5 1 % ogolnej s umy punk t ow; wszystk ie rea l izowane p r zedmio ty , z w y j ^ t k i e m p r ak t y k szko lnych, wymaga j^ udzialu nauczycie l i akademick i ch ; p rak tyk i w szkole, k t o r y m przyp isane j e s t l^cznie 6 ECTS student real izuje samodz ie ln ie pod k i e runk i em nauczyciela szkoly. b) t^czna liczba punk tow ECTS, k to re s tuden t mus i uzyskac w r amach zaj^c z zakresu nauk podstawowych, objQtych k i e r unkowym i e f ek t am i kszta icen ia: 181 -185 c ) l^czna liczba punk tow ECTS, k to r^ s tuden t musi uzyskac, realizujq.c zaj^cia o charakterze p rak tycznym, np. zaj^cia l abo ra to ry jne lub p r o j e k t owe : 159 ECTS, co s tanowi 8 7 % t^cznej l iczby punktow. d ) liczba godzin zaj^c wymaga j a c y ch bezposredn iego udzia lu nauczyc ie l i akademick i ch w podziale pomi^dzy zaj^cia teo re tyczne (wyk t ady ) i p rak tyczne ( l abora to r i a , cwiczen ia, konwersa to r i a i tp . ) wynos i proporc jona ln ie: wyk l ady 3 1 % zaj^cia pral<tyczne 6 9 %

V c V N

y

N

C E ra N o> Ul

G o d z i n y z a j ^ c w t y m :

Lp. N a z w a i kod p r z e d m i o t u c 3

a

n N U

•J

V c V N

y

N

C E ra N o> Ul

.E N •a o Ul E V N m CC

n

>

E 3 " 0 to lA 1-HI

c 0

E

C

E o M

m c N U

i

E 3 O *j nj I-0

0 c L. v .2 'E 0) N U 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S e m e s t r 1

1. C h e m i a a n a l i t y c z n a Analyt ical chemis t r y 3 1/Z 3 0 15 15

2. C h e m i a o g o l n a General chemis t r y 3 1/Z 3 0 15 15

3. Cyto log ia z h i s t o l o g i c Cytology w i t h h is to logy 2 1/Z 3 0 15 15

4.

F i z y k a z e l e m e n t a m i b iof izyk i Physics w i th e l emen t s of biophysics

4 1/Z 4 5 30 15

5. G e o g r a f i a f i z y c z n a Physical geography 4 1/Z 6 0 15 4 5

6. P e d a g o g i k a d ia nauczyc ie l i^ Pedagogics for teachers

2 1/E 3 0 15 15

7.

P e d a g o g i k a - u c z e h z e specjalnymi potrzebami edukacyjnymi^ Pedagogics — s tuden t w i t h special educat ional needs

1 1/Z 1 5 15

8. P o d s t a w y b u d o w y r o s l i n In t roduc t i on to p lant s t ruc ture

2 1/Z 3 0 15 15

9. P o d s t a w y k o m u n i k a c j i f o r m a l n e j

1 1/Z 1 5 15

Principles of f o rma l educat ion

10. P o d s t a w y zoo log i i b e z k r ^ g o w c o w Basics of i nve r teb ra te zoo logy

2 1/E 2 5 10 15

1 1 . P o d s t a w y zoo log i i k r ^ g o w c o w Basics of i nve r teb ra te zoo logy

2 1/E 2 5 10 15

12. P s y c l i o l o g i a dIa nauczyc ie l i^ Psychology for teachers

3 1/E 4 5 15 30

13. S z k o l e n i e B H P i P p o z Health and safety 1/Z 5 5

14. R a z e m w s e m e s t r z e 1 2 9 4 E 3 8 5 1 5 5 6 0 8 0 9 0

S e m e s t r 2

15. B i o c h e m i a - k u r s p o d s t a w o w y Biochemistry - i n t roduc t ion

4 2/E 4 0 20 20

16. Bio logia c z t o w i e k a Human bio logy

3 2/E 3 0 15 15

17. B e z p i e c z e h s t w o w szko le^ Safety in school 1 2/Z 1 5 15

18.

O r g a n i z m y z a r o d n i k o w e i ros l iny n a s i e n n e Cryptogamous o rgan i sms and seed plants

5 2/E 5 0 20 30

19.

P e d a g o g i c z n e p o d s t a w y e d u k a c j i w s z k o l e p o d s t a w o w e j ^ Pedagogical bases o f educat ion in p r imary school

1 2/Z 1 5 15

20. P o d s t a w y eko log i i 3 2/Z 3 0 7,5 7,5

20. Basics of eco logy 3 2/Z 3 0

2 1 .

P s y c h o l o g i c z n e p o d s t a w y e d u k a c j i w s z k o l e p o d s t a w o w e j ^ Psychological bases of educat ion in p r imary school

1 2/Z 1 5 15

22.

Przedmiot do wyboru: Bioroznorodnosc terenow zurbanizowanych (cwiczenia terenowe)* ^'^ Biodiversity of urbanized areas - field course lub Ochrona bioroznorodnosci gatunkowej w Polsce* ^' ^ Protection of biodiversity in Poland

5

2/Z

2/Z

4 5

4 5 15 10 5

45

15

23.

Przedmiot do wyboru: Geologia i gteboznawstwo ^ Geology and pedology lub Podstawy paleontologii^ Bases of palaeontology

5

2/Z

2/E

5 0

5 0

20

20

30 30

24.

Przedmiot do wyboru: Rosliny nasienne -cw. terenowe (w semestrze)* ^' ^ Cryptogamous organisms l u b Botanika srodowiskowa -

2

2/Z 1 5 15

wakacyjne cwiczenia terenowe w Rudzie Milickief' ^ Botany

2/Z 3 0 30

25.

Przedmiot do wyboru: Zoologia bezkr^gowcow (cw. terenowe)* ^' ^

Invertebrates zoology lub Zoologia bezkr^gowcow -wakacyjne cwiczenia terenowe w Rudzie Milickief' ^ Invertebrates zoology

2

3

2/Z

2/Z

1 5

3 5

15

35

2 6 . R a z e m w s e m e s t r z e 2 3 2 3 -4 E

3 2 0

3 5 5

9 0

1 0 5 3 0

6 0

7 0

9 5

1 0 0

4 5

1 1 0 S e m e s t r 3

27.

C z y n n i k i r o z w o j u c z t o w i e k a i o c h r o n y z d r o w i a Factors of human deve lopment and hea l th protect ion

5 3/E 6 0 30 30

28.

J^zyk obey nowozytny ( angielski) Modern foreign language (English}

4 3/Z 6 0 60

29. K o m u n i k a c j a w n a u c e I Communica t ion in science I 3 3/Z 4 5 15 30

30. O c h r o n a s r o d o w i s k a Env i ronment pro tec t ion

5 3/E 5 0 10 15

30. O c h r o n a s r o d o w i s k a Env i ronment pro tec t ion

5 3/E 5 0 10 15

3 1 . P o d s t a w y d y d a k t y k i ^ Bases of d idact ics

2 3/E 3 0 30

32.

P r a c o w n i a s z k o l n e g o e k s p e r y m e n t u c h e m i c z n e g o ^ Chemical expe r imen t s a t school

2 3/Z 2 0 20

33.

P r a c o w n i a s z k o l n e g o e k s p e r y m e n t u f i z y c z n e g o ^ Physical expe r imen t s at school

2 3/Z 3 0 30

34. P r a w o a u t o r s k i e i p r a w o p racy Copyr ight and labour law

2 3/Z 3 0 30

35.

P e d a g o g i c z n e p o d s t a w y e d u k a c j i w g i m n a z j u m i s z k o l e p o n a d g i m n a z j a l n e j ^ Pedagogical bases of educat ion in secondary school

1 3/Z 1 5 15

36.

P s y c h o l o g i c z n e p o d s t a w y e d u k a c j i w g i m n a z j u m i s z k o l e p o n a d g i m n a z j a l n e j ^ Psychological bases of educat ion in secondary school

1 3/Z 1 5 15

37.

T e c h n o l o g i c i n f o r m a c y j n e w p racy d y d a k t y c z n e j ^ In fo rmat i on Technolog ies in Didactic Practice.

1 3/Z 1 5 15

38. Zoologia kr^gowcow -cwiczenia terenowe (ornitologia ) *

2 3/Z 10 10

Ornithology

3 9 . 3 0 3 E 3 8 0 1 2 5 4 5 1 2 0 8 0 10

S e m e s t r 4

40 . O y d a k t y k a przyrody^ Didactics of I n t eg r a t ed Science

3 4/Z 4 5 45

4 1 . j Q z y k a n g i e l s k i w biologi i Englisli language in b io logy 3 4/Z 1 5 15

42 .

J^zyk obey nowozytny (angielski) Modern foreign language (English)

4 4/Z 6 0 60

43 . Mikrobio log ia - k u r s p o d s t a w o w y In t roduc t i on to mic rob io logy

4 4/E 4 5 20 25

44 . O c h r o n a p r z y r o d y Nature protect ion 2 4/Z 1 5 15

45 .

Praktyka przedmiotowa przyroda - w szkole podstawowej^' ^ Continuous practice of Integrated Science in Primary School Praktyka opiekunczo-wychowawcza^' ^ Education and care practice at school

4

1

4/Z

4/Z

9 0 3 t yg

3 0 1 tyg

90 3 tyg

30 i t y g

46. T e c h n o l o g i a i n f o r m a c y j n a In fo rmat iona l t echno logy 2 4/Z 3 0 30

47. Wychowanie fizyczne Physical education 1 4/Z 3 0 30

48.

Przedmiot do wyboru: Chemia fizyczna - kurs podstawowy^ Physical chemistry-Introduction lub Ekologia behawioralna cztowieka^ Human behaviour ecology

3

4/Z

4/Z

3 0

1 5

15

15

15

49 .

Przedmiot do wyboru: Zoologia kr^gowcow (cw. teren)*

Vertebrates zoology lub Zoologia kr^gowcow -wakacyjne cw. terenowe w Rudzie Milickiej^' ^ Vertebrates zoology

2

4

4/Z

4/Z

2 0

7 0

20

70

5 0 . R a z e m w s e m e s t r z e 4 2 9

3 1 1 E

3 9 5

4 6 0

3 5

5 0

1 5

3 0 2 8 5

2 5

4 0

2 0

7 0 S e m e s t r 5

5 1 . B iogeogra f i a Biogeoqraphy 3 5/E 3 0 30

52. D y d a k t y k a p r z y r o d y 11^ Didactics of I n t eg r a t ed Science

1 5/Z 1 5 15

53. F i z jo log ia ros l in dIa n a u c z y c i e l i Plants phys io logy for teachers

4 5/E 4 5 15 30

54.

F i z jo log ia z w i e r z c i t d Ia n a u c z y c i e l i Animal phys io logy f o r teachers

4 5/E 4 5 15 30

55.

J^zyk obey nowozytny ( angielski) Modern foreign language (English)

4 5/E 6 0 60

56.

M a t e m a t y k a z e l e m e n t a m i s t a t y s t y k i Mathemat ics w i t h e l emen t s of stat ist ics

5 5/Z 6 0 30 30

57. P o d s t a w y i m m u n o l o g i i Basics of immuno l ogy

2 5/Z 1 5 15

58.

Praktyka srodroezna w szkole podstawowej^' ^ Intermittent practice in Primary School

1 5/Z 3 0 30

59. Przygotowanie praey lieenejaekief* Preparation of B.Sc. thesis

5 5/Z b w bw

50.

P s y c h o l o g i c z n o -p e d a g o g i c z n e p o d s t a w y e d u k a c j i w s z k o l e p o d s t a w o w e j ^ Psychological and pedagogical f ounda t i ons of educat ion in the p r ima ry school

2 5/Z 3 0 30

6 1 .

Przedmiot do wyboru: Wst^p do filozofii nauki^ Introduction to philosophy lub Podstawy ekologii krajobrazu^ Introduction to of landscape ecology

2

5/Z

5/E

3 0

1 5

30

15

1 6 2 . R a z e m w s e m e s t r z e 5 3 3 3 - 5

E

3 6 0

3 7 5

1 2 0

1 3 5 3 0 1 3 5 6 0

S e m e s t r 6

63.

C w i c z e n i a t e r e n o w e w d y d a k t y c e p r z y r o d n i c z e j ^ ' Field Exercises of Didact ics in Natural Sciences

2 6/Z 2 5 25

64. G e n e t y k a k u r s p o d s t a w o w y Genetics - i n t roduc t i on

5 6/E 4 5 20 25

65.

O b s e r w a c j e i d o s w i a d c z e n i a w d y d a k t y c e p r z y r o d n i c z e j ^ Observat ions and Exper iences of Didactics in Natura l Sciences.

2 6Z 2 0 20

66.

P o d s t a w y b io logi i m o l e k u l a r n e j z e l e m e n t a m i b i o t e c h n o l o g i i Bases of molecu lar b io logy w i th b iotechno logy e l emen t s

2 6/Z 1 5 15

67. P o d s t a w y e w o l u c j o n i z m u Basics of evo lu t i onary b io logy 3 6/E 3 0 15 15

68. P o d s t a w y r o z w o j u r o s l i n In t roduc t i on to p lant deve lopment

2 6/Z 10 10

69.

P o d s t a w y r o z w o j u z w i e r z ^ t In t roduc t i on to an ima l deve lopment

2 6/Z 10 10

70. Przygotowanie pracy licencjacltief* Preparation of B.Sc. thesis

5 6/Z b w bw

7 1 .

P s y c h o l o g i c z n o -p e d a g o g i c z n e p o d s t a w y e d u k a c j i w g i m n a z j u m i s z k o l e p o n a d g i m n a z j a l n e j ^ Psychological and pedagogical basis o f educat ion in secondary school

2 6/Z 3 0 30

72.

Przedmiot do wyboru: Demografia^ Demography lub Parazytozy cziowieka (w)^ Human parasitosis

2

6/Z

6/Z

1 5

2 0

15

20

73.

Przedmiot do wyboru: Mikroorganizmy w nauce i praktyce (w)^ Microorganisms in science and practice l u b Nowe w fizjologii roslin^ New developments In plant physiology

2

4

6/Z

6/Z

1 5

4 5

15

4 5

7 4 . R a z e m w s e m e s t r z e 6 2 9

3 1 2 E

2 0 0

2 3 6

8 5

9 5 3 0 4 5 3 5 2 5 2 5 1

7 5 . R a z e m w c z a s i e s t u d i o w l i c e n c j a c k i c h

1 8 2

1 8 6

1 6 -1 8 E

2 0 2 5 '

2 1 7 5 '

6 1 0

6 6 5

2 4 0

2 7 5 4 5

7 1 5

7 2 5

3 7 5

3 9 5

1 0 0

2 1 5

Kursyw^ oznaczono p r zedmio ty zwi^zane pu l^ zaj^c do w y b o r u .

^ Przedmioty ksztatcenia zawodowego zwi^zane z w y b o r e m specja l izacj i nauczyc ie l sk ie j ^ Do wyboru s tuden tow pozosta je zakres real izacj i cwlczeri ; ^ Do wyboru s tuden tow pozosta je mie jsce real izacj i p rak tyk i

Do wyboru s tuden tow pozosta je t e m a t i mie jsce real izacj i pracy l i cenc jack ie j ^ Do wyboru s tuden tow pozosta je p r zedmio t

*Cwiczenia t e renowe w t rakc i e t rwan i a semes t ru le tn iego. Za cwiczenia t e r e nowe uczestn icy ponosz^ koszty do jazdu i u t r z yman i a .

' p lus liczba godzin odpowiedn ia p r zygo towan iu pracy l i cenc jack ie j .