sylabusy - studia stacjonarne i stopnia

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ALFABETYCZNY OPIS EFEKTW KSZTACENIA NA PRZEDMIOTACH STUDIW I STOPNIA - BIOLOGIA1.Nazwa przedmiotuAdaptacje rodowiskowe krgowcw

2.Kod przedmiotu

ADRK

3.Typ przedmiotu

Fakultatywny dowolnego wyboru

4.Poziom przedmiotu

rednio-zaawansowany.

5.Rok studiw, semestr

III

6.Liczba punktw

6

7.Metody nauczania

Wykad: 30 godzin (15 x 2 godz.)wiczenia: 30 godzin (15 x 2 godz.)

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

prof. dr hab. Maria Ogielska, dr Jolanta Bartmaska,dr Jan Kusznierz, dr Robert Malak dr Piotr Kierzkowski,dr Daria Dziewulska-Szwajkowska

10.Wymagania wstpne

Podstawowe informacje z zakresu biologii komrki, biologii rozwoju, anatomii krgowcw, fizjologii zwierzt.

11.Zamierzone efekty ksztaceniaWiedza (treci merytoryczne)Student zna: odywianie, regulacj osmotyczn u krgowcw wodnych, adaptacje rozrodcze krgowcw, genetyczn determinacj pci, narzd wzroku, suchu i rwnowagi, zmys dotyku i sezonowe zmiany aktywnoci krgowcw. Student rozumie: specjalizacje pokarmowe, sposoby regulacji osmotycznej, przystosowania rozrodcze krgowcw do rnych rodowisk i modyfikacje rozrodu, wpyw czynnikw rodowiska na rozrd, ewolucj oka i kontrol genetyczn rnicowania si oka. Student definiuje pojcia: hermafrodytyzm, hybrydogeneza, neotenia, partenogeneza, gynogeneza, forma larwalna, metamorfoza, termodetekcja, echolokacja, elektrodetekcja.

UmiejtnociStudent: objania poznane treci merytoryczne, wymienia i tumaczy poznane definicje oraz wyjania procesy z zakresu biologii komrki i fizjologii zwierzt.

Kompetencje personalne (podstawy)Student postrzega relacje pomidzy budow anatomiczn i fizjologi a rozwojem i rodowiskiem ycia.

12.Metody oceny(assessment methods)Egzamin w formie pisemnej. Pisemne kolokwia zaliczeniowe po zakoczeniu kadego z dziaw.

13.Spis zalecanych lektur(recommended reading)Fizjologia zwierzt i adaptacja do rodowiska (Knut Schmidt-Nielsen). Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 1992. Krzanowska, H., omnicki, A., 2002 Zarys mechanizmw ewolucji. PWN. Patterns of Vertebrate Biology E.W. Jameson Jr. Springer-Verlag New York Heidelberg Berlin1981Feeding. K. Schwenk 2000.

1.Nazwa przedmiotu

Anatomia czowieka I i II

2.Kod przedmiotuANAT

3.Typ przedmiotuobowizkowy dla Biologii czowieka

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrI, semestr 1 i 2

6.Liczba punktw4 + 4

7.Metody nauczania i formy zaj20 w, 20w/ sem. 1; 20 w, 20 w/sem. 2; cznie 40 w i 40 w

8.Jzyk wykadowyPolski

9.Imi i nazwisko wykadowcydr Pawe Dbrowski

10.Wymagania wstpne

Podstawowa orientacja w topografii ludzkiego ciaa; znajomo anatomii czowieka na poziomie szkoy redniej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student definiuje podstawowe pojcia z zakresu budowy i czynnoci struktur anatomicznych ciaa. Zna osie i paszczyzny ciaa. Zna wspzalenoci budowy i funkcji poszczeglnych ukadw narzdw. Wskazuje na pooenie i przebieg ukadw anatomicznych. Posiada szeroki zakres wiedzy pozwalajcy na uczestnictwo w zajciach dotyczcych fizjoterapii i szeroko rozumianego ratownictwa medycznego.

Umiejtnoci:

Student prawidowo wylicza i charakteryzuje poszczeglne odcinki ukadw anatomicznych. Identyfikuje fragmenty szkieletu i rozpoznaje cechy bilateralne koca. Praktycznie zastosuje wiedz anatomiczn, ze szczeglnym uwzgldnieniem ukadu kostnego, w pracach wykopaliskowych Wykonuje czynnoci w poczeniach stawowych koci koczyn, przedstawiajc zakresy ich ruchomoci i prac grup miniowych obsugujcych dany staw. Samodzielnie przygotowuje prezentacj ustn i graficzn dotyczc wybranych narzdw i ukadw.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na wspprac w grupie podczas analizy materiau osteologicznego. Dba o jego poszanowanie i waciwe wykorzystanie. Jest aktywny podczas przygotowywania zagadnie zwizanych z opisem cech morfologicznych . zawsze postpuj zgodnie z poleceniami prowadzcego zajcia.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin w formie zamknitego testu jednokrotnego wyboru. Zaliczenie wicze na podstawie redniej ocen i prezentacji

13.Spis zalecanych lektur

Marciniak.T., 1991-92: Anatomia prawidowa czowieka. red. M. Zikowski, Wyd.III RUZSP AM Wrocaw; Sylwanowicz W. i in., 1985: Anatomia czowieka PZWL, Warszawa; Bochenek A., Raicher M., 1990: Anatomia czowieka PZWL; Gob B., Traczyk W., 1997: Anatomia i fizjologia czowieka. ODiS d; Suder E., Bruewicz Sz. 2008 "Anatomia czowieka". Grnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocaw; Borodulin-Nadzieja L. 2005 "Fizjologia czowieka" Grnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocaw; Michajlik A., Ramotowski W. 1994. Anatomia i fizjologia czowieka. PZWL, Warszawa.

1.Nazwa przedmiotuAnatomia mikroskopowa zwierzt

2.Kod przedmiotuAMZ

3.Typ przedmiotuobligatoryjny dla Biologii eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrI rok studiw licencjackich, semestr 1 (zimowy)

6.Liczba punktw2

7.Metody nauczania i formy zajWykad - 15 godzin wiczenia - 15 godzin

8.Jzyk wykadowyJzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcyDr Izabela Jdrzejowska

10.Wymagania wstpneZnajomo tkanek zwierzcych na poziomie szkoy redniej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna struktur i funkcje tkanek zwierzcych, analizuje zwizek budowy z funkcj, identyfikuje charakterystyczne typy komrek oraz pozakomrkowe skadniki tkanek.

Umiejtnoci:

Student rozpoznaje i analizuje budow histologiczn tkanek zwierzcych, charakteryzuje typy komrek i skadnikw pozakomrkowych tkanek, wyjania zwizek budowy tkanek z funkcj, wykorzystuje wiedz teoretyczn do analizy preparatw histologicznych, sprawnie posuguje si mikroskopem wietlnym.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest zdolny do rozpoznania tkanek zwierzcych, jest chtny do obserwacji mikroskopowych, wiadomie uywa terminw histologicznych.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad pisemny sprawdzian zaliczeniowy sprawdzajcy znajomo budowy i funkcji tkanek zwierzcych wiczenia pisemne kolokwia zaliczeniowe sprawdzajce teoretyczn wiedz oraz kolokwium praktyczne sprawdzajce umiejtno rozpoznawania tkanek zwierzcych, specyficznych typw komrek oraz skadnikw pozakomrkowych tkanek

13.Spis zalecanych lektur

Histologia. W. Sawicki PZWL. 2005 Histologia . Podrcznik dla studentw medycyny i stomatologii. Wyd. pod redakcj M. Zabla, Urban & Partner, 2000, 2008

1.Nazwa przedmiotu

Antropogeneza

2.Kod przedmiotuANTGE

3.Typ przedmiotuobowizkowy dla Biologii czowieka

4.Poziom przedmiotuzaawansowany

5.Rok studiw, semestrIII rok 6 semestr

6.Liczba punktw3

7.Metody nauczania i formy zajWykad (30 godzin); wiczenia (15 godzin)

8.Jzyk wykadowyJzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcyDr Wioletta Nowaczewska

10.Wymagania wstpne

Podstawowe informacje dotyczce prymatologii, ewolucjonizmu i anatomii czowieka.

11Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):Student zna - definicje gatunku stosowane w paleoantropologii; przykady najstarszych spornych i bezspornych homininw; najnowsze pogldy naukowcw dotyczce powiza midzy gatunkami homininw. Student definiuje pojcia: hominin, hominid, plezjomorfia, apomorfia, autapomorfia. Zna rodowisko, narzedzia i diet hominidw, cechy charakterystyczne dla morfologii czaszki poznanych gatunkw homininw oraz cechy szkieletu postkranialnego wybranych reprezentantw rodzaju Australopithecus i Homo. Zna kryteria ustalania przynalenoci szcztkw. Zna i rozumie podstawowe zaoenia koncepcji pochodzenia i ewolucji H. sapiens. Zna metody datowania bezwzgldnego i wzgldnego.

Umiejtnoci:

Student identyfikuje i opisuje okrelone struktury kostne charakterystyczne dla morfologii czaszki i szkieletu postkranialnego poznanych gatunkw homininw; wyjania zasady klasyfikacji danych gatunkw homininw; tumaczy rnice w interpretacji pochodzenia naszego gatunku, opisuje zaoenia poszczeglnych metod datowania, identyfikuje i rozrnia adaptacje do chodu dwunonego i biegu wytrzymaociowego,tumaczy zaoenia poznanych koncepcji wyewoluowania dwunonoci, duego mzgowia i mowy; charakteryzuje najwaniejsze znaleziska wiadczce o wystpowaniu homininw na obszarze Polski.

Kompetencje personalne (postawy):Student jest chtny do nabywania nowej wiedzy, rozwija kreatywne mylenie ukierunkowane na dobr odpowiedniej argumentacji, chtnie wsppracuje w grupie, podejmuje dyskusj nad danymi zagadnieniami, jest kreatywny w analizie uzasadnienia uznania danej koncepcji za najbardziej prawdopodobn.

12Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektwPisemny egzamin testowy, referat z elementami dyskusji; dwa kolokwia w formie testu

13Spis zalecanych lekturAiello L., Dean Ch., 1996. An introduction to human evolutionary anatomy. Academic Press, London, Arsuaga J.L., Martnez I., Gracia A., Lorenzo C., 1997. The Sima de los Huesos crania (Sierra de Atapuerca, Spain). A comparative study. J. Hum. Evol. 33 (2/3), 219281. Derwich M., urek A., (red.). 2002. Polska (dzieje cywilizacji i narodu). U rde Polski. Horyzont, Wydawnictwo Dolnolskie Warszawa Wrocaw. Henke W., Tattersall I., 2007. Handbook of Paleoanthropology. vol. 3 Springer-Verlag, Berlin. Lewin R., 2002. Wprowadzenie do ewolucji czowieka. Prszyski i S-ka, Warszawa. Rak Y., 1983. The Australopithecine Face. Academic Press, New York. Wolpoff M.H., 1999. Paleoanthropology, 2nd edn. New York: McGraw-Hill.

1.Nazwa przedmiotu

Antropologia biologiczna

2.Kod przedmiotu

ANBIOL

3.Typ przedmiotuObowizkowy dla Biologii czowieka

4.Poziom pr

View more