sylabusy - studia stacjonarne i stopnia

of 117 /117
ALFABETYCZNY OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA PRZEDMIOTACH STUDIÓW I STOPNIA - BIOLOGIA 1. Nazwa przedmiotu Adaptacje środowiskowe kręgowców 2. Kod przedmiotu ADŚRK 3. Typ przedmiotu Fakultatywny dowolnego wyboru 4. Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany. 5. Rok studiów, semestr III 6. Liczba punktów 6 7. Metody nauczania Wykład: 30 godzin (15 x 2 godz.) Ćwiczenia: 30 godzin (15 x 2 godz.) 8. Język wykładowy polski 9. Imię i nazwisko wykładowcy prof. dr hab. Maria Ogielska, dr Jolanta Bartmańska, dr Jan Kusznierz, dr Robert Maślak dr Piotr Kierzkowski, dr Daria Dziewulska-Szwajkowska 10. Wymagania wstępne Podstawowe informacje z zakresu biologii komórki, biologii rozwoju, anatomii kręgowców, fizjologii zwierząt.

Author: dangtruc

Post on 11-Jan-2017

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ALFABETYCZNY OPIS EFEKTW KSZTACENIA NA PRZEDMIOTACH STUDIW I STOPNIA - BIOLOGIA1.Nazwa przedmiotuAdaptacje rodowiskowe krgowcw

2.Kod przedmiotu

ADRK

3.Typ przedmiotu

Fakultatywny dowolnego wyboru

4.Poziom przedmiotu

rednio-zaawansowany.

5.Rok studiw, semestr

III

6.Liczba punktw

6

7.Metody nauczania

Wykad: 30 godzin (15 x 2 godz.)wiczenia: 30 godzin (15 x 2 godz.)

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

prof. dr hab. Maria Ogielska, dr Jolanta Bartmaska,dr Jan Kusznierz, dr Robert Malak dr Piotr Kierzkowski,dr Daria Dziewulska-Szwajkowska

10.Wymagania wstpne

Podstawowe informacje z zakresu biologii komrki, biologii rozwoju, anatomii krgowcw, fizjologii zwierzt.

11.Zamierzone efekty ksztaceniaWiedza (treci merytoryczne)Student zna: odywianie, regulacj osmotyczn u krgowcw wodnych, adaptacje rozrodcze krgowcw, genetyczn determinacj pci, narzd wzroku, suchu i rwnowagi, zmys dotyku i sezonowe zmiany aktywnoci krgowcw. Student rozumie: specjalizacje pokarmowe, sposoby regulacji osmotycznej, przystosowania rozrodcze krgowcw do rnych rodowisk i modyfikacje rozrodu, wpyw czynnikw rodowiska na rozrd, ewolucj oka i kontrol genetyczn rnicowania si oka. Student definiuje pojcia: hermafrodytyzm, hybrydogeneza, neotenia, partenogeneza, gynogeneza, forma larwalna, metamorfoza, termodetekcja, echolokacja, elektrodetekcja.

UmiejtnociStudent: objania poznane treci merytoryczne, wymienia i tumaczy poznane definicje oraz wyjania procesy z zakresu biologii komrki i fizjologii zwierzt.

Kompetencje personalne (podstawy)Student postrzega relacje pomidzy budow anatomiczn i fizjologi a rozwojem i rodowiskiem ycia.

12.Metody oceny(assessment methods)Egzamin w formie pisemnej. Pisemne kolokwia zaliczeniowe po zakoczeniu kadego z dziaw.

13.Spis zalecanych lektur(recommended reading)Fizjologia zwierzt i adaptacja do rodowiska (Knut Schmidt-Nielsen). Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 1992. Krzanowska, H., omnicki, A., 2002 Zarys mechanizmw ewolucji. PWN. Patterns of Vertebrate Biology E.W. Jameson Jr. Springer-Verlag New York Heidelberg Berlin1981Feeding. K. Schwenk 2000.

1.Nazwa przedmiotu

Anatomia czowieka I i II

2.Kod przedmiotuANAT

3.Typ przedmiotuobowizkowy dla Biologii czowieka

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrI, semestr 1 i 2

6.Liczba punktw4 + 4

7.Metody nauczania i formy zaj20 w, 20w/ sem. 1; 20 w, 20 w/sem. 2; cznie 40 w i 40 w

8.Jzyk wykadowyPolski

9.Imi i nazwisko wykadowcydr Pawe Dbrowski

10.Wymagania wstpne

Podstawowa orientacja w topografii ludzkiego ciaa; znajomo anatomii czowieka na poziomie szkoy redniej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student definiuje podstawowe pojcia z zakresu budowy i czynnoci struktur anatomicznych ciaa. Zna osie i paszczyzny ciaa. Zna wspzalenoci budowy i funkcji poszczeglnych ukadw narzdw. Wskazuje na pooenie i przebieg ukadw anatomicznych. Posiada szeroki zakres wiedzy pozwalajcy na uczestnictwo w zajciach dotyczcych fizjoterapii i szeroko rozumianego ratownictwa medycznego.

Umiejtnoci:

Student prawidowo wylicza i charakteryzuje poszczeglne odcinki ukadw anatomicznych. Identyfikuje fragmenty szkieletu i rozpoznaje cechy bilateralne koca. Praktycznie zastosuje wiedz anatomiczn, ze szczeglnym uwzgldnieniem ukadu kostnego, w pracach wykopaliskowych Wykonuje czynnoci w poczeniach stawowych koci koczyn, przedstawiajc zakresy ich ruchomoci i prac grup miniowych obsugujcych dany staw. Samodzielnie przygotowuje prezentacj ustn i graficzn dotyczc wybranych narzdw i ukadw.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na wspprac w grupie podczas analizy materiau osteologicznego. Dba o jego poszanowanie i waciwe wykorzystanie. Jest aktywny podczas przygotowywania zagadnie zwizanych z opisem cech morfologicznych . zawsze postpuj zgodnie z poleceniami prowadzcego zajcia.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin w formie zamknitego testu jednokrotnego wyboru. Zaliczenie wicze na podstawie redniej ocen i prezentacji

13.Spis zalecanych lektur

Marciniak.T., 1991-92: Anatomia prawidowa czowieka. red. M. Zikowski, Wyd.III RUZSP AM Wrocaw; Sylwanowicz W. i in., 1985: Anatomia czowieka PZWL, Warszawa; Bochenek A., Raicher M., 1990: Anatomia czowieka PZWL; Gob B., Traczyk W., 1997: Anatomia i fizjologia czowieka. ODiS d; Suder E., Bruewicz Sz. 2008 "Anatomia czowieka". Grnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocaw; Borodulin-Nadzieja L. 2005 "Fizjologia czowieka" Grnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocaw; Michajlik A., Ramotowski W. 1994. Anatomia i fizjologia czowieka. PZWL, Warszawa.

1.Nazwa przedmiotuAnatomia mikroskopowa zwierzt

2.Kod przedmiotuAMZ

3.Typ przedmiotuobligatoryjny dla Biologii eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrI rok studiw licencjackich, semestr 1 (zimowy)

6.Liczba punktw2

7.Metody nauczania i formy zajWykad - 15 godzin wiczenia - 15 godzin

8.Jzyk wykadowyJzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcyDr Izabela Jdrzejowska

10.Wymagania wstpneZnajomo tkanek zwierzcych na poziomie szkoy redniej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna struktur i funkcje tkanek zwierzcych, analizuje zwizek budowy z funkcj, identyfikuje charakterystyczne typy komrek oraz pozakomrkowe skadniki tkanek.

Umiejtnoci:

Student rozpoznaje i analizuje budow histologiczn tkanek zwierzcych, charakteryzuje typy komrek i skadnikw pozakomrkowych tkanek, wyjania zwizek budowy tkanek z funkcj, wykorzystuje wiedz teoretyczn do analizy preparatw histologicznych, sprawnie posuguje si mikroskopem wietlnym.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest zdolny do rozpoznania tkanek zwierzcych, jest chtny do obserwacji mikroskopowych, wiadomie uywa terminw histologicznych.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad pisemny sprawdzian zaliczeniowy sprawdzajcy znajomo budowy i funkcji tkanek zwierzcych wiczenia pisemne kolokwia zaliczeniowe sprawdzajce teoretyczn wiedz oraz kolokwium praktyczne sprawdzajce umiejtno rozpoznawania tkanek zwierzcych, specyficznych typw komrek oraz skadnikw pozakomrkowych tkanek

13.Spis zalecanych lektur

Histologia. W. Sawicki PZWL. 2005 Histologia . Podrcznik dla studentw medycyny i stomatologii. Wyd. pod redakcj M. Zabla, Urban & Partner, 2000, 2008

1.Nazwa przedmiotu

Antropogeneza

2.Kod przedmiotuANTGE

3.Typ przedmiotuobowizkowy dla Biologii czowieka

4.Poziom przedmiotuzaawansowany

5.Rok studiw, semestrIII rok 6 semestr

6.Liczba punktw3

7.Metody nauczania i formy zajWykad (30 godzin); wiczenia (15 godzin)

8.Jzyk wykadowyJzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcyDr Wioletta Nowaczewska

10.Wymagania wstpne

Podstawowe informacje dotyczce prymatologii, ewolucjonizmu i anatomii czowieka.

11Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):Student zna - definicje gatunku stosowane w paleoantropologii; przykady najstarszych spornych i bezspornych homininw; najnowsze pogldy naukowcw dotyczce powiza midzy gatunkami homininw. Student definiuje pojcia: hominin, hominid, plezjomorfia, apomorfia, autapomorfia. Zna rodowisko, narzedzia i diet hominidw, cechy charakterystyczne dla morfologii czaszki poznanych gatunkw homininw oraz cechy szkieletu postkranialnego wybranych reprezentantw rodzaju Australopithecus i Homo. Zna kryteria ustalania przynalenoci szcztkw. Zna i rozumie podstawowe zaoenia koncepcji pochodzenia i ewolucji H. sapiens. Zna metody datowania bezwzgldnego i wzgldnego.

Umiejtnoci:

Student identyfikuje i opisuje okrelone struktury kostne charakterystyczne dla morfologii czaszki i szkieletu postkranialnego poznanych gatunkw homininw; wyjania zasady klasyfikacji danych gatunkw homininw; tumaczy rnice w interpretacji pochodzenia naszego gatunku, opisuje zaoenia poszczeglnych metod datowania, identyfikuje i rozrnia adaptacje do chodu dwunonego i biegu wytrzymaociowego,tumaczy zaoenia poznanych koncepcji wyewoluowania dwunonoci, duego mzgowia i mowy; charakteryzuje najwaniejsze znaleziska wiadczce o wystpowaniu homininw na obszarze Polski.

Kompetencje personalne (postawy):Student jest chtny do nabywania nowej wiedzy, rozwija kreatywne mylenie ukierunkowane na dobr odpowiedniej argumentacji, chtnie wsppracuje w grupie, podejmuje dyskusj nad danymi zagadnieniami, jest kreatywny w analizie uzasadnienia uznania danej koncepcji za najbardziej prawdopodobn.

12Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektwPisemny egzamin testowy, referat z elementami dyskusji; dwa kolokwia w formie testu

13Spis zalecanych lekturAiello L., Dean Ch., 1996. An introduction to human evolutionary anatomy. Academic Press, London, Arsuaga J.L., Martnez I., Gracia A., Lorenzo C., 1997. The Sima de los Huesos crania (Sierra de Atapuerca, Spain). A comparative study. J. Hum. Evol. 33 (2/3), 219281. Derwich M., urek A., (red.). 2002. Polska (dzieje cywilizacji i narodu). U rde Polski. Horyzont, Wydawnictwo Dolnolskie Warszawa Wrocaw. Henke W., Tattersall I., 2007. Handbook of Paleoanthropology. vol. 3 Springer-Verlag, Berlin. Lewin R., 2002. Wprowadzenie do ewolucji czowieka. Prszyski i S-ka, Warszawa. Rak Y., 1983. The Australopithecine Face. Academic Press, New York. Wolpoff M.H., 1999. Paleoanthropology, 2nd edn. New York: McGraw-Hill.

1.Nazwa przedmiotu

Antropologia biologiczna

2.Kod przedmiotu

ANBIOL

3.Typ przedmiotuObowizkowy dla Biologii czowieka

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrI rok, semestr 1

6.Liczba punktw5

7.Metody nauczania i formy zajWykady 30h, wiczenia 30h

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyMonika Krzyanowska

10.Wymagania wstpneZnajomo podstaw biologii i anatomii czowieka

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza (treci merytoryczne):

Student rozumie interdyscyplinarno antropologii jako nauki biologicznej, wskazuje cechy wyjtkowe istoty ludzkiej na tle innych przedstawicieli rzdu Naczelnych ze szczeglnym uwzgldnieniem pionowej postawy ciaa oraz dwunonej lokomocji. Student zna ogln charakterystyk gwnych etapw oraz form w rozwoju filogenetycznym czowieka. Odtwarza przebieg rozwoju osobniczego oraz genetyczne i rodowiskowe uwarunkowania waciwoci biologicznych czowieka. Wskazuje struktur, dynamik oraz rda zmiennoci populacji ludzkich.

Umiejtnoci:

Student opisuje i rozrnia etapy rozwoju rodowego czowieka oraz potrafi wyjani prawidowoci i mechanizmy rozwoju osobniczego. Student swobodnie posuguje si instrumentarium antropometrycznym oraz stosuje podstawowe techniki pomiarw ciaa i szkieletu czowieka. Potrafi wykorzysta odpowiednie normy rozwojowe oraz metody suce do oceny wieku biologicznego i chronologicznego.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy uwarunkowa rozwoju rodowego i osobniczego czowieka. Postrzega rda zmiennoci biologicznej czowieka.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin testowy na zaliczenie wykadu; zaliczenie wicze na podstawie kolokwiw oraz przygotowanego na wybrany temat referatu (prezentacji)

13.Spis zalecanych lektur

Cameron N. (ed) 2006. Human Growth and Development. Academic Press, Elsevier. Lewin R. 2002. Wprowadzenie do ewolucji czowieka. Prszyski i S-ka, Warszawa. Malinowski A., Boiow W. 1997. Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy.Malinowski A., Strzako J. (red). 1989. Antropologia. PWN, Warszawa-Pozna. Malinowski A., Wolaski N. 1988. Metody bada w biologii czowieka. Wybr metod antropologicznych. PWN, Warszawa. Mayr E. 2002. To jest biologia. Prszyski i S-ka, Warszawa. Piontek J. 1985. Biologia populacji pradziejowych. UAM, Pozna. Ulijaszek S.J., Mascie-Taylor C.G.N. 2005. Anthropometry: the individual and the population. Cambridge Studies in Biological Anthropology, Cambridge University Press. Wolaski N. (red). 1987. Czynniki rozwoju czowieka. Wstp do ekologii czowieka. Trzecie wydanie, PWN, Warszawa. Wolaski N. 2005. Rozwj biologiczny czowieka. PWN, Warszawa. Wolaski N. 2006. Ekologia czowieka. PWN, Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

Antropologia morfologiczna

2.Kod przedmiotu

ANMOR

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla Biologii czowieka

4.Poziom przedmiotu

zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

II rok, semestr 3 (zimowy)

6.Liczba punktw

4

7.Metody nauczania i formy zajw 15, w 30

8.Jzyk wykadowyPolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyDr Pawe Dbrowski

10.Wymagania wstpneAnatomia czowieka, Antropologia biologiczna

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawy anatomii porwnawczej krgowcw i cechy morfologiczne ludzkiego ciaa ze szczeglnym uwzgldnieniem, zmiennoci cech morfologicznych czaszki i gowy w filogenezie, i ontogenezie. Definiuje cechy opisowe i metryczne ludzkiego ciaa. Wie jak przebiegaj procesy wzrastania oraz ksztatowania proporcji ciaa w kontekcie dymorfizmu pciowego. Rozumie procesy kontroli genetycznej struktur ciaa.

Umiejtnoci:

Dokonuje charakterystyki somatycznej czowieka przy zastosowaniu technik antropometrycznych i opisowych. Wykonuje statyczne i dynamiczne badania antropometryczne. Ocenia zmieniajce si proporcje ciaa w ontogenezie. Korzysta z zakresw norm rozwojowych. Analizuje wyniki pomiarw.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na wspprac w grupie podczas wykonywanych pomiarw antropologicznych. Szanuje i waciwe wykorzystuje sprzt pomiarowy. Postpuje zgodnie z poleceniami prowadzcego zajcia. Jest chtny do wykonywania analiz antropologicznych oraz prostych charakterystyk statystycznych.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin w formie zamknitego testu jednokrotnego wyboru. Zaliczenie wicze na podstawie redniej ocen kolokwiw i zadania praktycznego dotyczcego analizy szkieletu ludzkiego

13.Spis zalecanych lektur

Malinowski A., Wstp do antropologii i ekologii czowieka, d 1994; Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. A. Malinowski, W. Boiow 1997; Martin R. 1988 Antropologie, Handbuch der Vergleichen Biologie des Menschen. Gustaw Fisher Verlag; Bochenek A., Raicher M., 1990: Anatomia czowieka PZWL

1.Nazwa przedmiotu

Archeologia

2.Kod przedmiotu

ARCH

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny (sp. Biologia czowieka)

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

II sem. 3

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zaj

-w- 30h, -w- 15h

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

prof. dr hab. Jerzy Lodowski, dr Krzysztof Jaworski

10.Wymagania wstpne

brak

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna prahistori ziem polskich od pierwszych hominidw (dolny paleolit) okoo 500 000 lat temu do formowania si sowiaskich organizmw plemiennych wyprzedzajcych wyksztacenie si pastwa piastowskiego (tj. do IX wieku). Rozumie ewolucj wszystkich skadnikw kultury ludzkiej tj. kultury materialnej, spoecznej i duchowej z uwzgldnieniem tak autoewolucji kulturowej poszczeglnych populacji jak i kulturotwrczych wpyww zewntrznych

Umiejtnoci:Student interpretuje rda archeologiczne i pisane staroytnych, bizantyjskich, wczesnoredniowiecznych

Kompetencje personalne (postawy):Student jest wiadomy znaczenia poznania rde ksztatowania si kultury sowiaskiej

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocenianie cige, zaliczenie na ocen

13.Spis zalecanych lektur

Praca zbiorowa. 1989: Pradzieje ziem polskich, t. I, cz. 1, 2. Od paleolitu do rodkowego okresu lateskiego. PWN, Warszawa-d.; Gssowski J., 1985: Kultura pradziejowa na ziemiach Polski. PWN, Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

Bezpieczestwo ekologiczne

2.Kod przedmiotu

BEEK

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotu

rednio-zaawansowanywskazany kurs oglnej mikrobiologii i parazytologii

5.Rok studiw, semestr

II sem. IV

6.Liczba punktw

4

7.Metody nauczania i formy zaj

wykad 15h, wiczenia (konwersatorium) 30h

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

prof. dr hab. Elbieta Lonc

10.Wymagania wstpne

wskazany kurs oglnej mikrobiologii i parazytologii, podstawowe sownictwo z zakresu ekologii i ochrony rodowiska

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna pojcie i rodzaje bezpieczestwa ekologicznego oraz zagroenia epidemiologiczne, rozumie strategi zrwnowaonego rozwoju. Zna histori przedsiwzi na rzecz rozpoznania zagroe i ochrony rodowiska. Rozpoznaje zagroenia cywilizacyjne i epidemiczne zagroenia rodowiskowe. Zna Przyjazne rodowisku metody integrowanej kontroli szkodnikw i wektorw chorb. Rozumie znaczenie i zastosowania GMO , zna akty prawne regulujce wytwarzanie i stosowanie GMO.

Umiejtnoci:

Student rozpoznaje zwizki midzy ekologi a ochron rodowiska i zrwnowaonym rozwojem; charakteryzuje wspczesne zagroenia ekologiczne jako konsekwencj podwjnej roli i miejsca czowieka w rodowisku, tj. zarwno przyrodniczym jak i spoeczno-kulturowym; wyszukuje literatur na zadany temat; wartociuje kontrowersyjne materiay rdowe; ocenia biologiczne (mikrobiologiczne) zagroenia i sposoby przeciwdziaania.

Kompetencje personalne (postawy):Student jest otwarty na rodowiskowe dyskusje m.in. nt. organizmw genetycznie zmodyfikowanych.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin pisemny. W trakcie trwania zaj kady student opracowuje i przedstawia w formie prezentacji multimedialnej temat z zakresu GMO, bioterroryzmu, epidemicznych zagroe rodowiskowych, katastrof ekologicznych i. in. Ocenianie cige w oparciu o aktywno studenta i sumienne przygotowanie do zaj.

13.Spis zalecanych lektur

Lonc E., Kantowicz E. 2005. Ekologia i Ochrona rodowiska, Wyd. Naukowe PWSZ w Wabrzychu; Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K. 2007. Ochrona biosfery, Wyd. PWE, Warszawa; Organizmy genetycznie zmodyfikowane. 2007. Materiay szkoleniowe, Wyd. Pol. Z IiTS, Oddzia Wielkopolski, Pozna

1.Nazwa przedmiotu

Bezpieczestwo pracy i Ochrona P.po.

2.Kod przedmiotu

BHP

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I semester I

6.Liczba punktw

-

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad ilustrowany 5h, prezentacja, szkolenie praktyczne

8.Jzyk wykadowy

Polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Corocznie powoywani inspektorzy BHP

10.Wymagania wstpne

brak

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna tre aktw prawnych zwizanych z bezpieczestwem i higien pracy w szkoach wyszych, rozumie podstawowe pojcia dotyczce bhp, wymienia czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciliwe wystpujce podczas zaj studenckich, zna procedury postpowania w razie zaistnienia wypadku oraz zasady udzielania pierwszej pomocy, rozpoznaje zagroenia bhp i ppo. wystpujce w miejscu nauki, zna sposoby organizacji ochrony przeciwpoarowej oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania si poarw,

Umiejtnoci:

Student stosuje podczas zaj podstawowe obowizki i zadania wynikajce z przepisw w zakresie zapobiegania poarom i na wypadek powstania poaru, posuguje si podstawowym sprztem poarniczym w razie koniecznoci udziela pierwszej pomocy

Kompetencje personalne (postawy):

Student rozumie potrzeb przestrzegania przepisw BHP, podejmuje odpowiedzialno za wasne postpowanie w zakresie bezpieczestwa swojego i innych

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw zaliczenie pisemne podsumowujce kurs

13.Spis zalecanych lektur

Dz.U.Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z pniejszymi zmianami Dz.U.Nr 81 z 1991 r. poz. 351 z pniejszymi zmianamiPierwsza pomoc w nagych wypadkach (internet).

1.Nazwa przedmiotu

Biocenozy mikroorganizmw (wiczenia terenowe)

2.Kod przedmiotu

BIOMIKR

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I rok semestr II

6.Liczba punktw

1

7.Metody nauczania i formy zaj

wiczenia terenowe 10h

8.Jzyk wykadowy

Polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

dr Jzef Mleczko

10.Wymagania wstpne

brak

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna grupy mikroorganizmw dominujce w wybranych rodowiskach; rozumie znaczenie mikroorganizmw dla funkcjonowania ekosystemw. Zna podstawowe metody ujawniania obecnoci mikroorganizmw.

Umiejtnoci:

Student wykazuje zrnicowania ugrupowa mikroorganizmw w mikrorodowiskach. Stosuje w praktyce zasady obowizujce przy zbieraniu prbek do bada mikrobiologicznych

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy powszechnoci wystpowania mikroorganizmw we wszystkich rodowiskach.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Podstaw oceny jest sprawozdanie z wykonania poleconych zada

13.Spis zalecanych lektur

Materiay wasne prowadzcego

1.Nazwa przedmiotu

Biochemia

2.Kod przedmiotu

BIOCH

3.Typ przedmiotu

obligatoryjny dla biologii eksperymentalnej i mikrobiologii i biologii z chemi

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I lub II

6.Liczba punktw

7

7.Metody nauczania i formy zaj

wykad 30 godzin; wiczenia 60 godzin

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcydr hab. Dagmara Jakimowicz

10.Wymagania wstpnePodstawy chemii oglnej i organicznej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna budow, podzia, rol biologiczn, biosyntez oraz katabolizm: biaek, wglowodanw, lipidw i kwasw nukleinowych; rozumie podstawy kinetyki enzymatycznej; zna rol biologiczn witamin, koenzymw i inhibitorw oraz rozumie zjawisko allosterii; wie jak przebiega biosynteza ATP na drodze chemosyntezy oraz fosforylacji substratowej, oksydacyjnej i fotosyntetycznej; rozumie molekularny mechanizm replikacji, transkrypcji i translacji; zna przyczyny chorb molekularnych.

Umiejtnoci:

Student potrafi identyfikowa w materiale biologicznym: aminokwasy, biaka, lipidy i kwasy nukleinowe; stosuje analityczne metody oznaczania i korzysta z metod oczyszczania i rozdziau biomoleku; oblicza stenia roztworw; posuguje si aparatur laboratoryjn i zna zasady BHP .

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy sposobu uycia aparatury i odczynnikw; jest zdolny do pracy w grupie i dba o bezpieczestwo pracy; postpuje zgodnie z instrukcj wykonania eksperymentu i obsugi aparatury; jest zorientowany jak naley zaplanowa eksperyment i interpretowa uzyskane wyniki.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin pisemny ( 90 min ) w formie testu wielokrotnego wyboru zawierajcy cz otwart do swobodnej wypowiedzi na temat teorii lub zjawiska biochemicznego. Zaliczenie od 55% prawidowych odpowiedzi. Warunki zaliczenia wicze:75 % obecnoci na wiczeniach, ocena rednia ocen uzyskanych z 6 sprawdzianw pisemnych z 6 tematw wicze.

13.Spis zalecanych lektur

Biochemia L.Stryer i wsp., PWN, Warszawa, 2009; Zarys biochemii J.Bareta, A.Koj ; UJ Krakw, 2009

1.Nazwa przedmiotu

Biochemia kurs podstawowy

2.Kod przedmiotu

BIOCHKP

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny dla biologii czowieka i rodowiska

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I, semestr letni

6.Liczba punktw

7.Metody nauczania i formy zaj

wykad 20 godzin; wiczenia 20 godzin

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dagmara Jakimowicz; dr hab.

10.Wymagania wstpne

Wiadomoci z chemii oglnej i organicznej obowizujce w liceum w klasie o profilu biologiczno-chemicznym

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna budow, podzia, rol biologiczn, biosyntez oraz katabolizm: biaek, wglowodanw i lipidw; rozumie podstawy kinetyki enzymatycznej; zna rol biologiczn witamin, koenzymwi inhibitorw oraz rozumie zjawisko allosterii; wie jak przebiega biosynteza ATP na drodze chemosyntezy oraz fosforylacji substratowej, oksydacyjnej i fotosyntetycznej.

Umiejtnoci:

Student potrafi identyfikowa w materiale biologicznym: aminokwasy, biaka, lipidy; stosuje analityczne metody oznaczania i poznaje podstawowe metody oczyszczania i rozdziau biomoleku; oblicza stenia roztworw; posuguje si aparatur laboratoryjn i zna zasady BHP obowizujce w laboratorium biochemicznym.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy sposobu uycia aparatury i odczynnikw; jest zdolny do pracy w grupie i dba o bezpieczestwo pracy; postpuje zgodnie z instrukcj wykonania eksperymentu i obsugi aparatury.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (60 min ) lub zawierajcy test i cz otwart ( 90 min. ) do swobodnej wypowiedzi na temat teorii lub zjawiska biochemicznego. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 55% prawidowych odpowiedzi. Warunki zaliczenia wicze: obecno na wszystkich wiczeniach, ocena rednia ocen uzyskanych z 4 sprawdzianw pisemnych z 4 tematw wicze.

13.Spis zalecanych lektur

Biochemia L.Stryer i wsp., PWN, Warszawa, 2009; Biochemia Harpera Murray R.K., Granner D.K., Rodwel V.W., PZWL, Warszawa, 2008

1.Nazwa przedmiotu

Biogeochemia zjawisk i procesw ekologicznych w ekosystemach ldowych

2.Kod przedmiotu

BIOGEL

3.Typ przedmiotu

Fakultatywny dowolnego wyboru

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

III lic.

6.Liczba punktw

4

7.Metody nauczania i formy zaj

wiczenia terenowe - 30 godz.

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr in. Andrzej Stankiewicz

10.Wymagania wstpne

Wiedza uzyskana po wysuchaniu wykadu Ekologia Rolin

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza (treci merytoryczne):

Student definiuje rodowisko lene. Zna struktur pionow, troficzn, paratroficzn i konkurencyjn ekosystemw lenych. Student zna budow profilu glebowego. Definiuje prognoz sukcesji badanego ekosystemu.

Umiejtnoci:

Student opisuje struktur pionow ekosystemu lenego. Szacuje niektre chemiczne waciwoci gleby metodami terenowymi. Ocenia stopie akumulacji materii organicznej.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na wspprac w grupie. wiadomy zalenoci wystpujcych w ekosystemach ldowych i zagroe zwizanych z ich degradacj. Zdolny do wybierania najlepszych sposobw zapobiegania degradacji ekosystemw ldowych.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Zaliczenie ustne lub pisemne

13.Spis zalecanych lektur

Bednarek R. i inn. 2005. Badania ekologiczno gleboznawcze. PWN. Warszawa. Kozak D. i inn. 1999. Ochrona rodowiska. Podrcznik do wicze terenowych. Chemiczne aspekty ochrony rodowiska. Wydawnictwo UMCS. Lublin. Jones A. i inni. 2002. Nauki o rodowisku. wiczenia praktyczne. PWN. Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

Biogeochemia zjawisk i procesw ekologicznych w ekosystemach wodnych

2.Kod przedmiotu

BIOGEW

3.Typ przedmiotuFakultatywny dowolnego wyboru

4.Poziom przedmiotuPodstawowy, rednio zaawansowany

5.Rok studiw, semestrII lic., semestr letni

6.Liczba punktw4

7.Metody nauczania i formy zaj

wiczenia terenowe

8.Jzyk wykadowy

Polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr Agnieszka Klink

10.Wymagania wstpne

Wiedza uzyskana po wysuchaniu wykadu Ekologia rolin

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawowe waciwoci wd stojcych i ich gradienty pionowe (wiato, temperatura, tlen); nazywa zespoy organizmw w jeziorach i rozumie wzajemne zalenoci midzy nimi; zna wpyw otoczenia zbiornikw na waciwoci wody; rozumie rol osadw dennych dla chemizmu wd oraz wskazuje na ich zrnicowanie

Umiejtnoci:

Student planuje badania pozwalajce mu okreli waciwoci fizyko-chemiczne wody oraz stan troficzny zbiornika, przeprowadza podstawowe analizy wody, analizuje uzyskane wyniki oraz ocenia stan zbiornika oraz stopie jego eutrofizacji i zanieczyszczenia

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy roli ekosystemw wodnych w rodowisku i ich zagroe wynikajcych z dziaalnoci czowieka, jest zdolny do podejmowania dziaa zwizanych z ochron tych ekosystemw

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych bada oraz kolokwium zaliczeniowe w formie testu

13.Spis zalecanych lektur

Kajak Z., 1998. Hydrobiologia limnologia, Ekosystemy wd rdldowych, PWN, Warszawa. Lampert W., Sommer U., 1996. Ekologia wd rdldowych, PWN, Warszawa. Podbielkowski Z., Tomaszewicz H., 1984. Zarys hydrobotaniki, PWN, Warszawa. Dojlido J.R., 1995, Chemia wd powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i rodowisko, Biaystok. Chemicki W., 2001,Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. PWN, Warszawa.

1. Nazwa przedmiotu

Bioindykatory i bioindykacja z wykorzystaniem organizmw rolinnych

2.Kod przedmiotuBIOIND

3.Typ przedmiotuFakultatywny dowolnego wyboru

4.Poziom przedmiotuPodstawowy, rednio zaawansowany

5.Rok studiw, semestrIII lic., semestr zimowy

6.Liczba punktw5

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykady 15 godzin, wiczenia- 30 godzin, konsultacje

8Jzyk wykadowy

polski

9Imi i nazwisko wykadowcy

Dr Jzef Krawczyk

10Wymagania wstpne

Wiedza uzyskana po wysuchaniu wykadu Ekologia rolin (kurs podstawowy)

11Zamierzone efekty ksztacenia: Wiedza (treci merytoryczne)Student zna podstawowe pojcia dotyczce bioindykacji oraz metody bioindykacyjne i ich zastosowanie; definiuje monitoring biologiczny i techniczny; podaje sposb wykorzystania organizmw ywych, jako wskanikw jakoci rodowiska (wody, gleby i powietrza); zna reakcje organizmw na zanieczyszczenia rodowiska (metale i pierwiastki ladowe , WWA, PCBs, dioksyny); zna metody bada zawartoci pierwiastkw w materiale biologicznym i prbach rodowiskowych (prby kumulatywne).

Umiejtnoci:Student charakteryzuje metody bioindykacyjne oceny stanu rodowiska; opisuje stopie odksztacenia rodowiska na podstawie obserwacji rolin; planuje i przeprowadza dowiadczenia terenowe i laboratoryjne; wybiera biotesty w zalenoci od typu zagroe; organizuje pobr prb w terenie i przeprowadza odpowiednie badania laboratoryjne; opracowuje uzyskane wyniki.

Kompetencje personalne (postawy):Student jest zdolny do samodzielnego przeprowadzenia biotestw, opracowania wynikw bada oraz oceny stanu rodowiska. Dba o prawidowo stosowania wykorzystywanych metod.

12Metody oceny

Egzamin ustny lub pisemny, ocenianie cige na wiczeniach, kolokwia zaliczeniowe

13Spis zalecanych lektur

Zimny H., 2006. Ekologiczna ocena stanu rodowiska: Bioindykacja i biomonitoring. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa., Migaszewski Z.M., Gauszka A. 2007. Biomonitoring rodowiska przyrodniczego [w] Podstawy geochemii rodowiska s.421-458.,Walker C. H., i in. 2002. Podstawy ekotoksykologii. PWN, Warszawa, Bell J.N.B., Treshow M. 2004. Zanieczyszczenie powietrza a ycie rolin. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

Biogeografia

2.Kod przedmiotu

BIOGEO

3.Typ przedmiotu

obligatoryjny dla biologii rodowiska

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

III, zimowy

6.Liczba punktw

3

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 30h, konsultacje

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcyprof. dr hab. Wanda Wesoowska

10.Wymagania wstpne

elementarna znajomo geografii fizycznej, podstawowa wiedza z dziedziny botaniki i zoologii systematycznej.

11. Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student rozumie zwizki biogeografii z innymi naukami przyrodniczymi, zna metody pracy biogeografia. Rozumie podstawowe prawidowoci rozmieszczenia organizmw ywych na Ziemi oraz zalenoci rnorodnoci biologicznej poszczeglnych ldw od warunkw klimatycznych i przeszoci geologicznej Ziemi.

Umiejtnoci:

Student charakteryzuje i opisuje gwne biomy na kuli ziemskiej oraz wylicza charakterystyczne cechy krain biogeograficznych. Formuuje zasady klimatyczne, wyjania wpyw warunkw rodowiska na zrnicowanie ycia. Interpretuje wpyw antropopresji na przyrod.

Kompetencje personalne (postawy):

Student wykazuje postawy prokonserwatorskie, jest wiadomy zagroe dla rnorodnoci gatunkowej wynikajcych z nierozwanego gospodarowania zasobami przyrody.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin pisemny sprawdzajcy zrozumienie podstawowych prawidowoci biogeograficznych, oraz biege posugiwanie si przyswojon wiedz.

13.Spis zalecanych lektur

Kostrowicki A. 1999. Geografia biosfery. PWN, Warszawa, 255 str. Wielka Encyklopedia Geografii wiata, t. 7. Podbielkowski Z. 1997. Szata rolinna Ziemi, Kurpisz sc, Pozna, 360 str. Wielka Encyklopedia Geografii wiata, t. 13. Umiski T. 1998. Zwierzta Ziemi, Kurpisz sc, Pozna, 350 str.

1.Nazwa przedmiotu

Biologia czowieka

2.Kod przedmiotuBIOCZ

3.Typ przedmiotuobowizkowy dla biologii eksperumentalnej, rodowiska, biologii z chemi i mikrobiologii

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrI - semestr zimowy

6.Liczba punktw3

7.Metody nauczania i formy zajwykad 15 godzin, wiczenia 15 godzin

8.Jzyk wykadowyj. polski

9.Imi i nazwisko wykadowcyDr Wioletta Nowaczewska

10.Wymagania wstpnePodstawowa wiedza dotyczca anatomii i fizjologii czowieka.

11Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza (treci merytoryczne):Student zna pozycj taksonomiczn czowieka, rozumie kryteria identyfikacji szcztkw; zna zaoenia modelu pochodzenia Homo sapiens. Zna podstawowe adaptacje w morfologii szkieletu. Zna okresy rozwoju osobniczego czowieka i przykady typw czynnikw na wpywajcych. Zna typy biologicznych zmian przystosowawczych na poziomie organizmalnym i populacyjnym. Student zna podstawowe typy koci, staww, mini, ogln budow szkieletu H. sapiens; zna podstawowe przykady gatunkw homininw nalecych do rodzaju Australopithecus i Homo. Student rozumie nastpujce pojcia: centyl, siatka centylowa, morfogram. Student zna podstawowe punkty pomiarowe i wskaniki opisujce budow ciaa ludzkiego. Student zna podstawowe koncepcje ras ludzkich (tzn. rys historyczny pogldw na temat wystpowania ras ludzkich) i rozumie dlaczego obecnie dominuje pogld, zgodnie z ktrym rasy ludzkie nie istniej.

Umiejtnoci:

Student opisuje cechy wsplne dla homininw; identyfikuje cechy szkieletu wskazujce na dwunono. Charakteryzuje poszczeglne etapy ontogenezy H. sapiens. Opisuje biologiczne zmiany przystosowawcze naszego gatunku na wybranych przykadach. Rozrnia podstawowe koci szkieletu czowieka wspczesnego; charakteryzuje wybrane typy mini i staww. Student opisuje podstawowe gatunki australopitekw i reprezentantw rodzaju Homo. Odczytuje dane z siatek centylowych, morfogramw. Wykonuje podstawowe pomiary ciaa ludzkiego i prawidowo interpretuje wartoci obliczanych na ich podstawie wskanikw. Student charakteryzuje odmiany ludzkie oraz poszczeglne koncepcje ras ludzkich.

Kompetencje personalne (postawy):Student jest kreatywny w doborze odpowiedniej argumentacji; rozwija twrcze mylenie, wsppracuje z innymi osobami w grupie.

12Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektwEgzamin pisemny w formie testu, dwa kolokwia pisemne w formie testu zawierajce zadana sprawdzajce stopie zrozumienia poznanych poj umiejtno zastosowania poznanych metod badawczych

13Spis zalecanych lekturBochenek A., Raichel M., 1990. Anatomia czowieka, PZWL, Warszawa. Bogin B., 1999. Pattern of Human Growth. Cambridge University Press, Cambridge. Lewin R., 2002. Wprowadzenie do ewolucji czowieka. Prszyski i S-ka, Warszawa. Malinowski A, Boiow W., 1997. Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. PWN, Warszawa. Malinowski A., Strzako J., 1989. Antropologia. PWN, Warszawa. Malinowski A., Wolaski N., 1988. Metody bada w Biologii Czowieka. Wybr Metod Antropologicznych. PWN, Warszawa. Ulijaszek S.J., Johnston F.E., Preece M.A., 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, Cambridge. Wolaski N., (red.) 1987. Czynniki Rozwoju Czowieka. Wstp do Ekologii Czowieka. 3-cie wydanie, PWN, Warszawa. Wolaski N., 2005. Rozwj biologiczny czowieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. PWN, Warszawa. Wolaski N., 2006. Ekologia czowieka. PWN, Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

Biologia komrki rolinnej

2.Kod przedmiotu

BIKOR

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla biologii eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

II rok, semestr 3

6.Liczba punktw

4

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad (15h), wiczenia (30h)

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Prof. dr hab. Beata Zagrska-Marek

10.Wymagania wstpne

Podstawowy zakres wiadomoci z biochemii

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna budow i funkcj rolinnych struktur komrkowych, rozumie podstawowe procesy zachodzce w komrce rolinnej. Zna podstawowe typy mikroskopw oraz wybranych technik wykorzystywanych w biologii komrki.

Umiejtnoci:

Student obsuguje mikroskopy: polaryzacyjny i kontrastu fazowego; wykonuje proste reakcje histochemiczne; analizuje i interpretuje obrazy mikroskopowe i mikrofotografie.

Kompetencje personalne (postawy):

Student zdolny do posugiwania si protokoami i przestrzegania zasad bezpieczestwa podczas zaj; aktywny w trakcie wicze, dbajcy o wykorzystywany na zajciach sprzt

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Podstaw oceny kocowej bd: Wykad: egzamin pisemny wiczenia: czstkowe kolokwia zaliczeniowe, ocena postawy i pracy na zajciach.

13.Spis zalecanych lektur

Wojtaszek i wsp. Biologia komrki rolinnej. T1. Struktura. T2. Funkcja, PWN, Warszawa, 2006, 2007. Alberts i wsp. Podstawy biologii komrki. PWN Warszawa 2005. Alberts i wsp. Molecular biology of the cell. 2005-2009. Kyszejko-Stefanowicz i wsp. Cytobiochemia. 2002. Postpy Biologii Komrki periodyk (wskazane artykuy). Buchanan i inn. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. John Wiley & Sons, Inc. 2000

1.Nazwa przedmiotu

Biologia komrki zwierzcej

2.Kod przedmiotu

BIKOZ

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny dla Biologii Eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotu

rednio-zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

Rok II

6.Liczba punktw

4

7.Metody nauczania i formy zajWykad 15 godzinwiczenia 30 godzin

8.Jzyk wykadowy

Jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcydr hab. Boena Simiczyjew

10.Wymagania wstpne

Znajomo biochemii

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawow organizacj komrki zwierzcej na poziomie morfologicznym i ultrastrukturalnym; odpowiednio nazywa struktury komrkowe, rozumie funkcje organelli komrkowych; zna i rozumie przebieg podziaw komrkowych; definiuje wybrane poczenia midzykomrkowe.

Umiejtnoci:

Student charakteryzuje i rozpoznaje poszczeglne struktury komrkowe i wyjania zalenoci pomidzy nimi; wykorzystuje wiedz teoretyczn do analizy preparatw histologicznych oraz zdj z rnych typw mikroskopw (w tym: transmisyjnego mikroskopu elektronowego); rozpoznaje okrelone stadia podziaw komrkowych; rozrnia wybrane poczenia midzykomrkowe

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest chtny do obserwacji mikroskopowych i analizy rnych typw zdj; jest zdolny do rozpoznawania struktur w komrkach zwierzcych oraz stadiw podziau komrki (zarwno mitotycznego jak i mejotycznego) i podstawowych typw pocze midzykomrkowych; wiadomie uywa terminw cytologicznych

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad pisemny test zaliczeniowy obejmujcy zagadnienia:Struktura i funkcja omawianych organelli komrki zwierzcejPodziay komrkowe (mitoza i mejoza)Struktura i funkcja pocze midzykomrkowychwiczenia kolokwia zaliczeniowe pisemne oraz praktyczne rozpoznawanie struktur komrkowych i stosowanych metod badawczych

13Spis zalecanych lektur

Podstawy biologii komrki red. Alberts i wsp. PWN Warszawa 2005, Molecular biology of the cell red. Alberts i wsp. 2007Cytobiochemia red. Kyszejko-Stefanowicz i wsp. 2002, Strukturalne podstawy biologii komrki Kilarski, PWN Warszawa 2003, Postpy Biologii Komrki periodyk

1.Nazwa przedmiotu

Biologia konserwatorska

2.Kod przedmiotu

BKON

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla Biologii rodowiska

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

III, sem. V

6.Liczba punktw5

7.Metody nauczania i formy zajWykad 30h, wiczenia 30h

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyProf. dr hab. D. Tarnawski, dr in. M. Kadej

10.Wymagania wstpne

Kursy podstawowe z botaniki, ekologii, zoologii i ochrony rodowiska

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza (treci merytoryczne):

Student zna podstawy teoretyczne biologii konserwatorskiej i biosozologii, klasyczne przykady zanikania gatunkw, gatunki zagroone, charyzmatyczne, tarczowe, parasolowe, inwazyjne, kategorie zagroenia gatunkw, czerwone ksigi i listy gatunkw zagroonych, restytucje, reintrodukcje. Student rozumie naturalne i antropogeniczne mechanizmy wymierania, taksonomiczne problemy biologii konserwatorskiej, oceny ryzyka wymarcia, metody waloryzacji i inwentaryzacji przyrody. Student porzdkuje zasady oceny i ochrony rnorodnoci biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym, biocenotycznym i krajobrazowym. Zna metody ochrony przyrody, interpretuje biologiczne podstawy zarzdzania zasobami przyrodniczymi.

Umiejtnoci:

Student porzdkuje ogln wiedz na temat biologii konserwatorskiej. Posuguje si waciwymi terminami w zakresie ochrony rnorodnoci biologicznej. Wykorzystuje rne metody waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczej. Ocenia potencja zasobw przyrodniczych oraz sposoby zarzdzania nimi. Analizuje i prezentuje zagroenia dla biornorodnoci.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na dialog o wspczesnych problemach biologii konserwatorskiej. Kreatywny w podejmowaniu wsplnych dziaa edukacyjnych na polu ochrony przyrody. Zorientowany na wspprac z podmiotami zaangaowanymi w dziaania zwizane z ochron przyrody.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocena na podstawie testu jednokrotnego wyboru, ocena wygoszonej prezentacji, opracowa, esejw, ocena wykonania zada i zreferowania wynikw.

13.Spis zalecanych lektur

Symonides E. 2008. Ochrona przyrody, WUW., 768 str. Szyszko J., Rylke J., Jeowski D. (red.), 2002: Ocena i wycena zasobw przyrodniczych. Wyd. SGGW, Warszawa. Winpenny J.T., 1995. Warto rodowiska. Metody wyceny ekonomicznej. Pastw. Wyd. Ekonomiczne, Warszawa. Poradniki, przewodniki metodyczne publikowane w wersji elektronicznej PDF. przez IOP lub organizacje pozarzdowe.

1.Nazwa przedmiotu

Biologia lasu - wprowadzenie

2.Kod przedmiotu

BIOLAS

3.Typ przedmiotu

fakultatywny dowolnego wyboru

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

V semestr, studia licencjackie

6.Liczba punktw

8

7.Metody nauczania i formy zaj

wykad 30 godz., wiczenia 45 godz (w tym terenowe)konsultacje, zajcia laboratoryjne, praktyczna weryfikacja wiedzy w terenie

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

wykad - prof. dr hab. Tomasz Wesoowskiwiczenia - dr Adrian Smolis, dr Tomasz Szymura,

10.Wymagania wstpne

Zaliczone podstawowe kursy botaniki, zoologii i ekologii

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawowe cechy lasu i gwne ich typy w Polsce i na wiecie, oraz procesy naturalne zachodzce w tych ekosystemach. Rozumie cykliczn fluktuacj zasobw. Zna podstawowe pojcia stosowane w gospodarce lenej.

Umiejtnoci:

Student samodzielnie zbiera i analizuje dane w ekosystemach lenych. Ocenia struktur przestrzenn lasu, docenia rol martwego drewna w ekosystemach lenych, ocenia rnorodno biologiczn lasu. Rozpoznaje gwne zagroenia i zaproponuje metody uytkowania lasw przy zachowaniu ich biologicznej roli.

Kompetencje personalne (postawy):

Student postrzega antropopresj na ekosystemy lene, podejmuje aktywne dziaania na rzecz zachowania rnorodnoci gatunkowej w lasw.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw wykad - zaliczenie pisemne na ocenwiczenia - ocenianie cige

13.Spis zalecanych lektur

Gutowski J. M., Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. 2004. Drugie ycie Drzewa. WWF Polska Warszawa-Hajnwka. Hunter Malcolm L. Jr. Maintaining Biodiversity in Forest Ecosystems. Cambridge University Press. Lowman M. D., Nadkarmi N. M. 1995. Forest canopies. Academic Press, New York. Obmiski. Z. 1977. Ekologia lasu. PWN, Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

Biologia molekularna

2.Kod przedmiotu

BIOMOL

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny dla biologii eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotu

redniozaawansowany

5.Rok studiw, semestr

Rok II; semestr IV

6.Liczba punktw

7

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykady (30 godz.); wiczenia laboratoryjne (45 godz.)

8.Jzyk wykadowy

Jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr hab. prof. Robert Wysocki

10.Wymagania wstpne

Student powinien posiada podstawowy zakres wiadomoci z biochemii, genetyki i biologii komrki

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student: wie jak komrki odczytuj swj genom, rozumie podstawowe mechanizmy regulacji ekspresji genw, rozumie w jaki sposb komrki osigaj stan homeostazy, wie jak komrki przeprowadzaj replikacj i napraw DNA na poziomie molekularnym , rozumie podstawowe mechanizmy kontroli cyklu komrkowego i mierci komrki, zna genetyczne podstawy rozwoju zwierzt

Umiejtnoci:

Student: planuje proste eksperymenty biologiczne, przeprowadza proste eksperymenty biologiczne, interpretuje uzyskane wyniki i sformuowa wnioski, opracowuje i opisuje uzyskane wyniki w postaci sprawozdania,

Kompetencje personalne (postawy):

Student: wykazuje umiejtno pracy w zespole, postpuje zgodnie z zasadami BHP i bioetyki, interpretuje zjawiska i dzieli si wiedz, jest wiadomy i odpowiedzialny za siebie i innych podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi, jest kreatywny w wyciganiu wnioskw

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocena pracy studenta: ocena ciga na wiczeniach (kolokwia zaliczeniowe po kadym bloku wicze), sprawozdania, ocena kocowa na podstawie zaliczenia kocowego, egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

13.Spis zalecanych lektur

Podstawy biologii komrki, Alberts i wsp., PWN 2005; Genomy, T. A. Bron, PWN 2009; Genetyka molekularna P. Wgleski, PWN 2007; Biochemia (wydanie IV), J.M. Berg, L. Stryer, J. L. Tymoczko, PWN 2009; Genes IX, B. Lewin, 2007.

1.Nazwa przedmiotuBiologia owadw

2.Kod przedmiotuBIOOW

3.Typ przedmiotuFakultatywny

4.Poziom przedmioturednio-zaawansowany

5.Rok studiw, semestr2 lub 3 rok

6.Liczba punktw6

7.Metody nauczania i formy zajWykady 20 godzin i wiczenia 30 godzin

8.Jzyk wykadowyPolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyDr Jarosaw Kania

10.Wymagania wstpneKursy podstawowe z zakresu zoologii bezkrgowcw

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna morfologi poszczeglnych stadiw rozwojowych owadw, wskazuje cechy pozwalajcymi na odrnienie przedstawicieli wszystkich rzdw Insecta, rozumie mechanizmy przeycia (mimikra, obrona, atak, zdobywanie pokarmu), zna zachowania godowe i sposoby rozmnaania, wie jak wyglda opieka nad potomstwem i jaka jest struktura spoeczestw owadw spoecznych, oraz owady szkodliwe dla gospodarki, owady poyteczne i chronione.

Umiejtnoci:

Student porzdkuje ogln wiedz na temat budowy, biornorodnoci owadw, ich biologii i zachowa. Posuguje si metodami i sprztem do pozyskiwania Insecta w terenie (poowy w cigu dnia i zbieranie owadw na wiato, wszelkimi moliwymi sposobami) oraz rozpoznaje gatunki podczas zaj laboratoryjnych. Wykorzystuje rne metody preparacji poszczeglnych fragmentw ciaa (tj. aparaty kopulacyjne samcw i samic, odna, skrzyda) sporzdza preparaty balsamowe, glicerynowe i inne. Posuguje si kluczami i atlasami sucymi do oznaczania owadw.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest chtny do zapoznania si ze wiatem owadw zarwno rodzimych jak i tropikalnych, wiadomy zagroe jakie niesie gospodarka czowieka i inne procesy dla wymierajcych gatunkw. Jest otwarty na wspprac w podgrupach podczas wicze terenowych jak i w laboratorium, jest chtny do poznania biornorodnoci rodzimej entomofauny i metod jej opracowywania.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad zaliczenie na podstawie przedstawionego eseju (dowolny temat dotyczcy entomologii, ktry wybiera student po konsultacji z prowadzcym przedmiot). wiczenia zaliczenie na podstawie pracy i zdobytej wiedzy przez studenta ocenianej na bieco (tj. zaangaowanie, jako i przydatno sporzdzonych preparatw na szkiekach mikroskopowych, estetyka i prawidowy sposb preparacji zebranych przez siebie okazw imaginalnych oraz umiejtno posugiwania si kluczami do oznaczania owadw).

13.Spis zalecanych lektur

Szwanwicz. B. Entomologia oglna, 1956 Moraczewski J. i in. wiczenia z zoologii bezkrgowcw, 1980 Grabda E. (red.) Zoologia bezkrgowce, 1985 Boczek J. Wybrane dziay zoologii, 1982 Wigglesworth V. B. ycie owadw, 1977 Klimaszewski S. M. Zarys entomologii oglnej, 1996 Atlasy, przewodniki, klucze do oznaczania i strony internetowe.

1.Nazwa przedmiotu

Biologia populacji ludzkich

2.Kod przedmiotuBHUPO

3.Typ przedmiotuobowizkowy dla Biologii czowieka

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrrok III, semestr I

6.Liczba punktw5

7.Metody nauczania i formy zaj-w- 30h, -w- 15h

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

dr Boena Kurc-Darak

10.Wymagania wstpne

Znajomo podstawowej terminologii zwizanej z ekologi czowieka, paleoantropologi i genetyk.

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student definiuje podstawowe pojcia biologii populacji ludzkich oraz zna jej specyfik, charakteryzuje histori gatunku ludzkiego, zjawiska adaptacji i odmiennoci populacji ludzkich, zna struktur biologiczn populacji ludzkich, rozumie koncepcj stresu w biologii, potrafi oceni warto poznawcz kostnych markerw stresu fizjologicznego w badaniach populacji pradziejowych, rozumie podstawowe zagadnienia zwizane z paleodemografi.

Umiejtnoci:

Student wyjania zjawiska adaptacji zwizane z przekazem genetycznym, wskazuje czynniki adaptacyjne wystpujce obecnie i w przeszoci, objania zwizki midzy populacjami ludzkimi, wykazuje umiejtno interpretacji procesw prowadzcych do powstania wspczesnego zrnicowania biologicznego populacji ludzkich, tumaczy zmiany zachodzce w systemach biokulturowych w dziejach czowieka.

Kompetencje personalne (postawy):

Student chtnie realizuje zadania wynikajce z programu zaj, sumiennie uczestniczy w zajciach, jest otwarty na nowe zagadnienia zwizane z biologi populacji ludzkich.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin pisemny w formie testu.

13.Spis zalecanych lektur

Krzanowska H. i wsp., 1982, Wprowadzenie do genetyki populacji, PWN. Krzanowska H. i wsp., 1995, Zarys mechanizmw ewolucji. PWN. Malinowski A., Strzako J., 1990, Antropologia. PWN Piontek J., 1996, Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna Piontek J. (red.), 1988, Szkice z antropologii oglnej. Propozycje teoretyczno-metodyczne bada spoeczestw pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAMStrzako J., Henneberg M., Piontek J., 1980, Populacje ludzkie jako systemy biologiczne, PWN.

1.Nazwa przedmiotu

Biologia rolin drzewiastych

2.Kod przedmiotu

BIODRZ

3.Typ przedmiotu

Fakultatywny dowolnego wyboru

4.Poziom przedmiotu

rednio zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

III rok, semestr letni

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad (15h), wiczenia (30h)

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr Elbieta Mykow

10.Wymagania wstpne

Brak

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna budow i rozwj rolin wieloletnich, zna metody pozwalajce na oznaczanie drewna, rozumie procesy zachodzce w kambium prowadzce do tworzenia falistego drewna.

Umiejtnoci:

Student rozpoznaje podstawowe rodzaje drewna przy uyciu kluczy do oznaczania drewna; umie wykonywa preparaty mikroskopowe z drewna

Kompetencje personalne (postawy):

Student aktywny w trakcie wicze, zainteresowany poszerzaniem swojej wiedzy, dbajcy o wykorzystywany na zajciach sprzt

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Podstaw oceny kocowej bd: Wykad: egzamin pisemny wiczenia: czstkowe oceny z poszczeglnych tematw.

13.Spis zalecanych lektur

Hejnowicz Z. 2002 Anatomia i histogeneza rolin naczyniowych. Organy wegetatywne PWNHejnowicz Z. 1973 Anatomia rozwojowa drzew PWN

1.Nazwa przedmiotu

Biologia rozwoju rolin

2.Kod przedmiotu

BIORORO

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla biologii eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotu

rednio-zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

III rok, semestr 6

6.Liczba punktw

4

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad (15h), wiczenia (30h)

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Prof. dr hab. Beata Zagrska-Marek

10.Wymagania wstpne

Podstawowy zakres wiadomoci z biochemii i biologii komrki

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawowe procesy rozwojowe u rolin, takie jak embriogeneza, organogeneza, rnicowanie. Rozumie genetyczn i epigenetyczn regulacj tych procesw.

Umiejtnoci:

Student samodzielnie wykonuje proste zadania badawcze i i interpretuje uzyskane wyniki.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na wspprac w grupie, kreatywny, zdolny do wycigania wnioskw.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Podstaw oceny kocowej bd: Wykad: egzamin pisemny wiczenia: kolokwium zaliczeniowe, ocena postawy i pracy na zajciach.

13.Spis zalecanych lektur

Wojtaszek i wsp. Biologia komrki rolinnej. T1. Struktura. T2. Funkcja, PWN, Warszawa, 2006, 2007. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza rolin naczyniowych. PWN 2002. Leyser O., Day S., Mechanisms in plant development. Blackwell Publ. 2003.

1.Nazwa przedmiotu

Biologia rozwoju zwierzt

2.Kod przedmiotu

BIOROZW

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla Biologii eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotu

rednio zaawansowany, zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

Rok III, semester 5

6.Liczba punktw

4

7.Metody nauczania i formy zaj

wykady-15 godzin, wiczenia-30 godzin

8.Jzyk wykadowy

j. polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Prof. dr hab. Janusz Kubrakiewicz

10.Wymagania wstpne

Podstawowy zakres wiadomoci z biochemii i biologii komrki

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna i rozumie mechanizmy ustalania wzorw ekspresji genetycznej, interakcji komrkowych w procesach rozwojowych. Rozumie ewolucj systemw rozwojowych oraz zjawisko pamici komrkowej. Zna rol morfogenw.

Umiejtnoci:

Student objania mechanizmy ustalania wzorw ekspresji genetycznej. Charakteryzuje interakcje komrkowe w procesach rozwojowych oraz pami komrkow. Wyjania ewolucj systemw rozwojowych. Tumaczy rol morfogenw.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy mechanizmw rnicowania i morfogenezy u zwierzt.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad pisemny egzamin kocowy sprawdzajcy wiadomoci z zakresu rnicowania i morfogenezy u zwierztwiczenia-pisemne kolokwia zaliczeniowe z treci realizowanych na wiczeniach

13.Spis zalecanych lektur

Podstawy embriologii zwierzt i czowieka Jura, Klag (red.) PWN Warszawa 2005; Biologia rozwoju Twymann, PWN 2003

1.Nazwa przedmiotu

Biologia rozwoju czowieka

2.Kod przedmiotu

BRCZ

3.Typ przedmiotu

obligatoryjny dla biologii czowieka

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I rok studiw licencjackich, semestr letni

6.Liczba punktw

2

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykady 15 godz.

8.Jzyk wykadowy

Jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr Izabela Jdrzejowska

10.Wymagania wstpne

Podstawowy zakres wiadomoci z biologii rozwoju na poziomie szkoy redniej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna kolejne etapy rozwoju prenatalnego czowieka, rozumie wybrane mechanizmy rozwoju zarodkowego czowieka. Wie jaki jest przebieg gametogenezy, zapodnienia, bruzdkowania, rnicowania listkw zarodkowych, implantacji, zna budow, funkcje i etapy rozwoju bon podowych i oyska, genez ciy bliniaczej oraz krytyczne okresy w rozwoju prenatalnym.

Umiejtnoci:

Student objania gametogenez i zapodnienie. Rozrnia i charakteryzuje pocztkowe etapy rozwoju prenatalnego czowieka (bruzdkowanie, gastrulacj, implantacj, rozwj bon podowych i oyska), analizuje przemiany zachodzce podczas rozwoju i wymienia krytyczne okresy w rozwoju prenatalnym czowieka.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy przebiegu pocztkowych etapw rozwoju prenatalnego czowieka oraz krytycznych okresw rozwoju.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Pisemny sprawdzian weryfikujcy znajomo przebiegu rozwoju prenatalnego czowieka

13.Spis zalecanych lektur

Embriologia. H. Bartel. PZWL, 2004

1.Nazwa przedmiotu

Biornorodno terenw zurbanizowanych (wiczenia terenowe)

2.Kod przedmiotu

BIOTEZ

3.Typ przedmiotu

Fakultatywny (dowolnego wyboru)

4.Poziom przedmiotu

podstawowy / rednio-zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

III lic. (sem. VI letni)

6.Liczba punktw

5 pkt.

7.Metody nauczania i formy zaj

wiczenia terenowe (45 godz.), zblokowane w okresie ostatnich dwch tygodni zaj semestru letniego

8.Jzyk wykadowy

Polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr Jarosaw Prokw, Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski oraz

10.Wymagania wstpne

do przedmiotu mona przystpi po zaliczeniu kursw z Organizmw zarodnikowych i rolin nasiennych oraz Zoologii bezkrgowcw

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza (treci merytoryczne):

Student zna roliny, grzyby i zwierzta, wystpujce w najbliszym otoczeniu czowieka, m.in. w obrbie nastpujcych siedlisk: tereny zabudowane, lasy i parki, zadrzewienia rdpolne, pola uprawne, zbiorniki wd stojcych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, wody pynce w bliskim ssiedztwie czowieka, wedug zrnicowania przepywu mas wodnych, gruzowiska, wysypiska mieci, itp.

Umiejtnoci:

Student rozrnia pospolite gatunki rolin, grzybw i zwierzt, poniewa identyfikuje ich cechy diagnostyczne. Student biegle posuguje si kluczami do oznaczania rnych grup organizmw bezporednio w terenie

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest chtny do zapoznania si z biornorodnoci terenw zurbanizowanych i otwarty na zapoznanie si z gatunkami rzadszymi, w tym chronionymi i zagroonymi oraz wiadomy koniecznoci ich zachowania i zdeterminowany w deniu do tego celu; dba o ochron ywych zasobw.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocenianie cige w trakcie wicze terenowych, ocena wicze praktycznych, kolokwium zaliczeniowe pisemne ze znajomoci pospolitych organizmw oraz ich cech diagnostycznych (forma do wyboru przez prowadzcych).

13.Spis zalecanych lektur

Dostpne na rynku klucze do oznaczania rolin naczyniowych i organizmw zarodnikowych oraz bezkrgowcw

1.Nazwa przedmiotuBotanika rodowiskowa (wakacyjne wiczenia terenowe Rudzie Milickiej)

2.Kod przedmiotuBCTW

3.Typ przedmiotuObowizkowy dla Biologii rodowiska

4.Poziom przedmiotuPodstawowy, rednio zaawansowany

5.Rok studiw, semestrII, semestr letni

6.Liczba punktw2

7.Metody nauczania i formy zajwiczenia terenowe

8.Jzyk wykadowyPolski

9.Imi i nazwisko wykadowcydr Zygmunt Dajdok, dr Lucyna Mrz, dr Agnieszka Klink, dr Jarosaw Prokw

10.Wymagania wstpnePodstawowe informacje z zaj z Organizmy zarodnikowe i Roliny nasienne oraz z Ekologia oglna

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawowe gatunki rolin naczyniowych wchodzce w skad zbiorowisk lenych, kowych, ruderalnych wodnych i szuwarowych; podaje waciwoci wskanikowe wybranych przedstawicieli flory; wskazuje na podstawowe cechy morfologiczne uatwiajce rozpoznanie rolin i zaliczenie do grup zwizanych z odpowiednimi typami siedlisk; rozumie powizania pomidzy antropopresj i skadem gatunkowym zbiorowisk rolinnych; zna oddziaywanie czynnikw rodowiska na roliny; podaje typologi ekologiczn rolin.

Umiejtnoci:

Student rozpoznaje podstawowe grupy gatunkw charakterystyczne dla rnych typw siedlisk ze szczeglnym uwzgldnieniem rolin wodnych i szuwarowych; wykorzystuje podstawowe klucze i atlasy w okrelaniu skadu gatunkowego fitocenoz; okrela wpyw czowieka na szat rolinn na podstawie udziau gatunkw synantropijnych; opisuje oddziaywanie czynnikw rodowiskowych na roliny, analizuje przystosowania rolin do rodowiska na podstawie ich obserwacji.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest zdolny do okrelenia warunkw siedliskowych oraz waloryzacji zbiorowisk rolinnych na podstawie ich skadu gatunkowego; jest wiadomy roli czowieka w ksztatowaniu szaty rolinnej; postrzega relacj midzy rodowiskiem a rolinami;

12.Metody sprawdzenia osignicia efektw Kolokwium z rozpoznawania gatunkw poznanych na wiczeniach oraz test sprawdzajcy opanowanie prezentowanego materiau;

13.Spis zalecanych lektur

Szoszkiewicz K., Jusiak Sz., Zgoa T. Klucz do oznaczania makrofitw dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wd powierzchniowych w Polsce. Biblioteka Monitoringu rodowiska, Warszawa, 2008; Podbielkowski Z., Podbielkowska M. Przystosowanie rolin do rodowiska. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1992; Podbielkowski Z., Tomaszewicz H. Zarys hydrobotaniki. PWN, Warszawa, 1979; Korna J., Medwecka-Korna A. Geografia rolin, Wyd. Nauk. PWN, 2002; Atlasy rolin rnych rodowisk Multico.

1.Nazwa przedmiotu

Budowa i funkcje struktur komrkowych mikroorganizmw

2.Kod przedmiotuBFSKM

3.Typ przedmiotuobowizkowy dla specjalnoci Mikrobiologia

4.Poziom przedmioturozszerzony

5.Rok studiw, semestrIII, semester zimowy

6.Liczba punktw5

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad (30 godz.): 10 tygodni po 3 jednostki lekcyjne tygodniowo, wiczenia laboratoryjne (30godz.)

8.Jzyk wykadowyPolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyDr hab. Gabriela Bugla-Poskoska

10.Wymagania wstpneWiadomoci z zakresu mikrobiologii podstawowej i oglnej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student: przedstawia budow oson komrkowych bakterii; wskazuje na rne koncepcje budowy mureiny; opisuje molekularn budow struktur komrkowych bakterii; wymienia materiay zapasowe obecne w komrkach bakterii oraz charakteryzuje barwniki wytwarzane przez bakterie; wskazuje na udzia poszczeglnych struktur komrkowych bakterii w zjawisku quorum sensing oraz tworzeniu biofilmw; definiuje pojcie mimikry molekularnej i nazywa struktury komrkowe bakterii zaangaowane w to zjawisko;

Umiejtnoci:

Student : dokonuje korelacji pomidzy budow molekularn wybranych struktur komrkowych bakterii a ich funkcj biologiczn; samodzielnie wykonuje barwienia proste i zoone; w oparciu o przeprowadzone obserwacje mikroskopowe rozrnia wybrane elementy komrki bakterii; stosuje zasady jaowoci i pracy sterylnej; pracujc samodzielnie prawidowo wykorzystuje podstawowe techniki laboratoryjne do wykonywania eksperymentw; przygotowuje roztwory oraz wybrane podoa mikrobiologiczne biegle posuguje si podstawow terminologi mikrobiologiczn szczeglnie w zakresie budowy komrki prokariotycznej; pracuje zespoowo w nad rozwizywaniem problemw mikrobiologicznych;

Kompetencje personalne (postawy):

Student: jest odpowiedzialny za bezpieczestwo wasne i innych podczas pracy, stosuje przepisy BHP obowizujce w pracowni mikrobiologicznej; w ocenie pracy wasnej i otrzymanych wynikw zachowuje postaw krytyczn; aktywnie uczestniczy w przebiegu zaj eksperymentalnych nieustannie dy do aktualizowania swojej wiedzy

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin pisemny, w formie testu zawierajcego pytania zamknite i otwarte; 2 testy teoretyczne ( zadania zamknite i otwarte) i 1 kolokwium praktyczne. Ocenie podlega praca manualna oraz aktywno w trakcie zaj

13.Spis zalecanych lektur

Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii, PWN, Warszawa 2007; Artykuy specjalistyczne w Postpach Mikrobiologii oraz Kosmos-Problemy Nauk Biologicznych, wskazane przez Prowadzcego zajcia

1.Nazwa przedmiotu

Chemia analityczna

2.Kod przedmiotu

CHANA

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I

6.Liczba punktw

3

7.Metody nauczania i formy zaj

-w- 15h, laboratorium 15h, konsultacje

8.Jzyk wykadowy

Polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Lucjan Jerzykiewicz, dr

10.Wymagania wstpne

Znajomo podstaw chemii w zakresie chemii oglnej.

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student, na podstawie zgromadzonej wiedzy, zna zasady pobierania prbek i ich oznaczania. Wyjania i ocenia parametry decydujce o efektywnoci zastosowania okrelonych metod analitycznych. Zna i stosuje zasady bezpieczestwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym.

Umiejtnoci:

Stosuje odpowiednie metody analizy chemicznej w identyfikacji prostych zwizkw chemicznych. Prawidowo interpretuje uzyskane wyniki bada i je weryfikuje oraz ocenia popenione bdy. Opracowuje uzyskane wyniki w formie raport kocowego.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na wspprac w grupie. Jest odpowiedzialny za bezpieczestwo pracy w laboratorium chemii analitycznej wasnej i innych.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad: pisemne zaliczenie, moliwo ustnej poprawy oceny. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykadu jest zaliczenie wicze laboratoryjnych.Laboratorium: kolokwia czstkowe z poszczeglnych dziaw, ocena pracy na wiczeniach oraz raport kocowy po kadym wiczeniu.

13.Spis zalecanych lektur

Lipiec T., Szmal Z. S. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996. liwa A. Obliczenia chemiczne, PWN, Warszawa 1982. Minczewski J., Marczenko Z. Chemia analityczna, PWN, Warszawa 2004.

1.Nazwa przedmiotu

Chemia fizyczna

2.Kod przedmiotu

CHFIZ

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla Biologii z chemi

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

II

6.Liczba punktw

6

7.Metody nauczania i formy zajwykady 30h, wiczenia laboratoryjne 30h

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr hab. prof. Jan Gutowicz wykadyDr Jerzy Pitkowski, dr Marek Zarzycki

10.Wymagania wstpne

wiadomoci i umiejtnoci z zakresu chemii, fizyki i matematyki w zakresie podstawowym

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawoweych zagadnie chemii fizycznej takie jak wizania i oddzaiywania chemiczne. Zna i rozumie mechanizmy przedstawianych zjawisk i procesw fizykochemicznych. Rozumie - Mechanizmy emisji, absorpcji i rozpraszania promieniowania elektromagnetycznego oraz Termodynamiki ukadw biologicznych. Zna teorie dysocjacji elektrolitycznej oraz zasady reakcji red-ox

Umiejtnoci:

Student wyznacza mas czsteczkow, rozmiary makroczsteczek, zapicie powierzchniowe, absorpcj wiata w roztworach. Mierzy wspczynnik zaamania roztworu metod wyznaczania kta granicznego refraktometr Abbego. wyznacz stopie i sta dysocjacji roztworu sabego elektrolitu, punkt izoelektryczny roztworw koloidowychoraz szybko i rzdu reakcji chemicznej.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest aktywny na zajciach, doskonali formy uczenia si, samodzielnego mylenia i wnioskowania i rozwizywania problemw na bazie zdobytej wiedzy chemicznej. Nabywa krytycznego stosunku wobec mechanicznego stosowania przyrzdw.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykady egzamin testowy, dobr pyta uwzgldniajcych zaoone efekty ksztacenia. wiczenia ocenianie cige, kolokwium kocowe. Ocenianie zaoonych umiejtnoci i postaw w czasie wykonywania praktycznych wicze.

13.Spis zalecanych lektur

"Podstawy chemii fizycznej", Peter Wiliam Atkins, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Biofizyka dla biologw, red. Bryszewska M., Leyko W., PWN, Warszawa 1997 -wybrane rozdziay. Wybrane zagadnienia z biofizyki, red. Mikisz S., Hendrich A., VOLUMED, Wrocaw, - wybrane rozdziay.

1.Nazwa przedmiotu

Chemia fizyczna kurs podstawowy

2.Kod przedmiotu

CHFIZP

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla biologii czowieka, eksperymentalnej i mikrobiologii

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I, sem. letni

6.Liczba punktw

3

7.Metody nauczania i formy zaj

wykad 15h, wiczenia laboratoryjne 15h

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr hab. prof. Jan Gutowicz wykadyDr Jerzy Pitkowski, dr Marek Zarzycki

10.Wymagania wstpne

wiadomoci i umiejtnoci z zakresu chemii, fizyki i matematyki w zakresie podstawowym

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawowe wizania chemiczne, oddziaywania i wizania midzyczsteczkowe oraz ich rol w klasyfikacji, strukturze i dynamice ukadw biologicznych. Rozumie mechanizmy emisji, absorpcji i rozpraszania promieniowania elektromagnetycznego. Zna podstawy spektroskopii absorpcyjnej promieniowania elektromagnetycznego. Rozumie termodynamik ukadw biologicznych. Zna teorie dysocjacji elektrolitycznej.

Umiejtnoci:

Student wyznacza masy czsteczkowe i rozmiary makroczsteczek, napicie powierzchniowe cieczy metod stalagmometryczn. Mierzy absorpcje wiata w roztworach. Wykrela czsteczkowe widma absorpcyjnye. Wyznacza stopie i sta dysocjacji roztworu sabego elektrolitu oraz punkt izoelektryczny roztworw koloidowych.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest aktywny na zajciach, doskonali formy uczenia si, samodzielnego mylenia i wnioskowania i rozwizywania problemw na bazie zdobytej wiedzy chemicznej. Nabywa krytycznego stosunku wobec mechanicznego stosowania przyrzdw.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykady egzamin testowy, dobr pyta uwzgldniajcych zaoone efekty ksztacenia. wiczenia ocenianie cige, kolokwium kocowe. Ocenianie zaoonych umiejtnoci i postaw w czasie wykonywania praktycznych wicze.

13.Spis zalecanych lektur

"Podstawy chemii fizycznej", Peter Wiliam Atkins, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Biofizyka dla biologw, red. Bryszewska M., Leyko W., PWN, Warszawa 1997 -wybrane rozdziay. Wybrane zagadnienia z biofizyki, red. Mikisz S., Hendrich A., VOLUMED, Wrocaw, - wybrane rozdziay

1.Nazwa przedmiotu

Chemia nieorganiczna

2.Kod przedmiotu

CHNORG

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I

6.Liczba punktw

6

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 30 h, praca w laboratorium 45 h

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

prof. dr hab. Teresa Szymaska-Buzar

10.Wymagania wstpne

Podstawy chemii oglnej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna i rozumie podstawowe metody otrzymywania i izolowania zwizkw nieorganicznych. Zna i poprawnie nazywa podstawowy sprzt laboratoryjny.

Umiejtnoci:

Student oblicza i formuuje opis stechiometryczny eksperymentu chemicznego. Student wylicza i organizuje sposb realizacji eksperymentu. Student czyni spostrzeenia i interpretacj zjawisk.

Kompetencje personalne (postawy):Student postpuje zgodnie z obran procedur w sposb wiadomy wykonuje eksperyment chemiczny

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Na wiczeniach ocenie cigej podlegaj obliczenia i opis stechiometryczny dla kadego eksperymentu chemicznego, wy br sposobw, organizacja i umiejtnoci samodzielnego przeprowadzenia eksperymentu w sposb bezpieczny. Spostrzeenia oraz ich interpretacj opracowuje w formie pisemnej (sprawozdanie) na ocen. Ocen kocow wicze stanowi rednia arytmetyczna w/w ocen z wszystkich wicze.

13.Spis zalecanych lektur

Bielaski, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, 2002.L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, tom 1 i 2, PWN, 1994. F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus Chemia nieorganiczna - podstawy, PWN, 1995. J. D. Lee, Zwiza chemia nieorganiczna, PWN, 1994. (F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Basic Inorganic Chemistry, 1995).

1.Nazwa przedmiotu

Chemia oglna

2.Kod przedmiotu

CHOG

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I

6.Liczba punktw

3

7.Metody nauczania i formy zaj

-w- 15h, laboratorium 15h, konsultacje

8.Jzyk wykadowyPolski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Lucjan Jerzykiewicz, dr

10.Wymagania wstpne

Znajomo podstaw chemii w zakresie szkoy redniej.

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawy chemii oglnej: nazewnictwo zwizkw, podstawowe pojcia i prawa chemii, podstawy mechaniki kwantowej, waciwoci pierwiastkw, wizania chemiczne, rwnania chemiczne. podstawowe typy reakcji chemicznych. Rozumie zalenoci wystpujce pomidzy budow zwizkw chemicznych a ich waciwociami fizykochemicznymi. stosuje zasady bezpieczestwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym.

Umiejtnoci:

Student objania waciwoci pierwiastkw i zwizkw nieorganicznych. Przedstawia reakcje chemiczne za pomoc rwna. Dokonuje oblicze chemicznych. Krytycznie ocenia wyniki bada eksperymentalnych i porwnuje je z danymi literaturowymi. Opracowuje raport naukowy z przeprowadzonych dowiadcze i obserwacji. Bezpiecznie obchodzi si z chemikaliami.

Kompetencje personalne (postawy):

Student organizuje prac w zespole. Jest odpowiedzialny za bezpieczestwo pracy wasnej i innych.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad: pisemne zaliczenie, moliwo ustnej poprawy oceny. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykadu jest zaliczenie wicze laboratoryjnych.Laboratorium: kolokwia czstkowe z poszczeglnych dziaw, ocena pracy na wiczeniach oraz raport kocowy po kadym wiczeniu.

13.Spis zalecanych lektur

Jones L., Atkins P. Chemia oglna, PWN, Warszawa 2004.Bielaski A. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2002. liwa A. Obliczenia chemiczne, PWN, Warszawa 1982.

1.Nazwa przedmiotu

Chemia organiczna

2.Kod przedmiotu

CHORG

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

II

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zaj

-w- 30h, -w- 30h

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcydr Hubert Bartosz-Bechowski, dr Marek Lisowski

10.Wymagania wstpnebrak

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna budow, klasyfikacj, nazewnictwo i reaktywno najwaniejszych klas zwizkw organicznych oraz szeregi homologiczne, grupy funkcyjne i struktur przestrzenn zwizkw organicznych. Rozumie pojcie konfiguracji, konformacji, izomerii. Zna typy reakcji, rodzaje odczynnikw, efekty elektronowe. Rozumie mechanizmy substytucji elektrofilowej i nukleofilowej, addycji i eliminacji Zna pojcie aromatycznoci i wiza wielokrotnych Wymienia polimery naturalne, syntetyczne i zwizki heterocykliczne. Zna i rozumie znaczenie wanych biologicznie ukadw zawierajcych azot, siark, tlen oraz fizykochemiczne aspekty ich zastosowania: wglowodany, aminokwasy, polipeptydy, nukleozydy, kwasy nukleinowe, alkaloidy Zna zwizki organiczne wpywajce na degradacj ekosystemu (powietrza, wody, gleby).

Umiejtnoci:

Student przeprowadza podstawowe reakcje waciwe i charakterystyczne dla zwizkw organicznych. Projektuje syntezy wybranych typw zwizkw organicznych opartych na reakcjach rozpadu istniejcych i tworzeniu nowych wiza.

Kompetencje personalne (postawy):Student przestrzega zasad BHP, rozumie konieczno dokadnoci w przeprowadzaniu syntez chemicznych

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw zaliczenie pisemne wykadu, ocena kolokwiw czstkowych oraz pracy praktycznej

13.Spis zalecanych lektur

Mastalerz P., 1996: Podrcznik chemii organicznej, Wyd. Chem., Wrocaw; Morrison R. T., Boyd R. N., 1986: Chemia organiczna. PWN,Warszawa; March J., 1978; Chemia organiczna - reakcje, mechanizmy, budowa. PWN, Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

Chemia rodowiska

2.Kod przedmiotu

CHSR

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny dla biologii czowieka i biologii rodowiska

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zaj-w- 30h, -w- 30h

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyProf. dr hab. Anna Trzeciak, dr Ewa Mieczyska

10.Wymagania wstpnebrak

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student dziki modelowym badaniom rozumie procesy zachodzce w rodowisku naturalnym. Definiuje podstawowe pojcia (recykling, eutrofizacja). Zna sposoby oznaczania wybranych zanieczyszcze rodowiska. Odtwarza procedury zawarte w skrypcie do wicze.

Umiejtnoci:

Student opracowuje plan eksperymentu, projektuje odpowiedni aparatur. Stosuje spektroskopi elektronow np. do oznaczania azotanw zawartych w wodzie akwariowej. Na podstawie uzyskanych wynikw sporzdza krzyw wzorcow. Analizuje swoje obserwacje i formuuje odpowiednie wnioski. Prezentuje wyniki swoich bada w postaci sprawozdania.

Kompetencje personalne (postawy):

Zaliczenie wiczenia nastpuje w oparciu o trzy oceny: ocena poprawnoci konstruowania aparatury chemicznej, umiejtnoci przeprowadzania podstawowych operacji chemicznych oraz adu na stanowisku pracy. Ocena dyskusji z prowadzcym dotyczcej zarwno wiedzy teoretycznej jak i wnioskw z przeprowadzonego eksperymentu. Ocena sprawozdania zawierajcego krtki wstp teoretyczny, rwnanie reakcji, odpowiednie obliczenia, krzywa wzorcowa oraz wnioski a spostrzeenia dotyczce wykonywanego eksperymentu.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Zaliczenie pisemne wykadu, ocena przygotowania do zaj i wykonania wiczenia

13.Spis zalecanych lektur

A.M.Trzeciak, Wstp do chemii nieorganicznej rodowiska, Uniwersytet Wrocawski 1995; B.Burczyk, Zielona Chemia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocawskiej 2006; E.Manahan, Environmental chemistry, Lewis Publisher 1994

1.Nazwa przedmiotu

Chemia - zadania rachunkowe

2.Kod przedmiotu

CHR

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I, sem. letni

6.Liczba punktw

1

7.Metody nauczania i formy zaj

wiczenia 15h

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr Jerzy PitkowskiDr Marek Zarzyckil

10.Wymagania wstpne

wiadomoci z zakresu nauczania chemii i fizyki w szkole redniej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna niezbdne wzory i sposoby oblicze do podstawowych i laboratoryjnych oblicze chemicznych.

Umiejtnoci:

Student wykonuje obliczenia stechiometryczne w oparciu o: wzory zwizkw chemicznych i rwnania chemiczne reakcji, wydajnoci reakcji ; obliczenia niezbdne dla sporzdzenia zadanych ste roztworw, przeliczanie wartoci ste rnie wyraonych, obliczanie ste w procedurach rozcieczania i zagszczania roztworw

Kompetencje personalne (postawy):

Student nabywa pozytywnych postaw do ilociowego i porwnawczego traktowania zjawisk i procesw.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocenianie cige, kolokwia czstkowe i kolokwium kocowe, ocenianie zaoonych umiejtnoci i postaw w czasie wykonywania praktycznych wicze.

13.Spis zalecanych lektur

A. Zgirski, r. Gondko Obliczenia chemiczne PWN

1.Nazwa przedmiotu

Cytologia z histologi

2.Kod przedmiotu

CZH

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny dla studentw: Biologii rodowiska, Mikrobiologii, Biologii z Chemi

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I rok studiw licencjackich, semestr 1

6.Liczba punktw

2

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 15 godzinwiczenia 15 godzin

8.Jzyk wykadowy

Jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

dr hab. Boena Simiczyjew, dr Izabela Jdrzejowska

10.Wymagania wstpne

Znajomo cytologii i histologii na poziomie szkoy redniej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawow organizacj komrki zwierzcej, rozumie funkcje organelli komrkowych, zna take struktur i funkcje tkanek zwierzcych

Umiejtnoci:

Student rozrnia poszczeglne struktury komrkowe i wyjania zalenoci pomidzy nimi; rozpoznaje typy tkanek zwierzcych, wykorzystuje wiedz teoretyczn do analizy preparatw histologicznych

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest zdolny do rozpoznania struktur komrek i tkanek zwierzcych, jest chtny do obserwacji mikroskopowych, wiadomie uywa terminw cytologicznych i histologicznych

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad pisemny test zaliczeniowy obejmujcy zagadnienia:Struktura i funkcja omawianych organelli komrki zwierzcej,Budowa i funkcje tkanek zwierzcychwiczenia kolokwia zaliczeniowe pisemne

13.Spis zalecanych lektur

Podstawy biologii komrki red. Alberts i wsp. PWN Warszawa 2005 Cytobiochemia red. Kyszejko-Stefanowicz i wsp. 2002P Strukturalne podstawy biologii komrki Kilarski, PWN Warszawa 2003, Histologia. W. Sawicki PZWL. 2005, Histologia (pod redakcj Kazimierza Ostrowskiego) PZWL,Warszawa 1988. Sobbota/Hammerson. Histologia Atlas. Tum. Maciej Zabel Wrocaw 1993.

1.Nazwa przedmiotu

Czynniki rozwoju czowieka i ochrony zdrowia

2.Kod przedmiotuCZRCZ

3.Typ przedmiotuobligatoryjny dla Biologii czowieka i Biologii z chemi

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrrok III, semestr 5

6.Liczba punktw5

7.Metody nauczania i formy zaj30h wykad, 30h wiczenia

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyProf. dr hab. Danuta Kornafel, dr Boena Kurc-Darak

10.Wymagania wstpne

Znajomo podstawowej terminologii zwizanej z anatomi i fizjologi czowieka oraz ekologi czowieka

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student: rozumie periodyzacj rozwoju czowieka i mechanizmy odpowiedzialne za prawidowy przebieg ontogenezy czowieka, definiuje czynniki rozwoju czowieka, zna terminologi zwizan z ochron i promocj zdrowia, potrafi poda przykady systemw regulacyjnych i homeostatycznych zachodzcych w organizmie na poszczeglnych etapach rozwoju, charakteryzuje przyczyny i skutki najczstszych odstpstw od prawidowego rozwoju osobniczego, rozumie podstawowe zagadnienia zwizane z epidemiologi i zdrowiem publicznym.

Umiejtnoci:

Student: tumaczy zmiany zachodzce na poszczeglnych etapach ontogenezy, wskazuje czynniki rozwoju czowieka, wykazuje umiejtno charakteryzowania wybranych patologii rozwojowych, wyjania przyczyny gwnych problemw w promocji i ochronie zdrowia

Kompetencje personalne (postawy):

Student: chtnie realizuje zadania wynikajce z programu zaj, sumiennie uczestniczy w zajciach, jest otwarty na nowe zagadnienia zwizane z ontogenez czowieka, jest wiadomy wasnego wpywu na stan zdrowia.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Kolokwia pisemne, prezentacja multimedialna na zadany temat. Egzamin pisemny w formie testu.

13.Spis zalecanych lektur

Bradley John R., Johnson David R., Pober Barbara R., 2009, Genetyka medyczna, PZWL. Kornafel D.,1995, Czynniki determinujce urodzeniow mas ciaa czowieka, Wyd. UWr., Malinowski A., Strzako J., 1990, Antropologia. PWN, J. Rodziewicz-Gruhn, J. Wojtyna, 1999, Uwarunkowania rozwoju, sprawnoci i zdrowia. Stanley J. Ulijaszek, Francis E. Johnston, M. A. Preece, 1998, The Cambridge encyclopedia of human growth and development. Cambridge University Press. Wolaski N., 2006, Rozwj biologiczny czowieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. PWN. Woynarowska B., 2008, Edukacja zdrowotna, PWN. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosiska K., 2010, Biomedyczne podstawy ksztacenia i wychowania, PWN. Najnowsze artykuy z czasopism o tematyce zdrowotnej.

1.Nazwa przedmiotu

Demografia

2.Kod przedmiotuDEMOS

3.Typ przedmiotuobowizkowy dla Biologii czowieka

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrIII, sem. 3

6.Liczba punktw2

7.Metody nauczania i formy zajwykady - 15 godzin (wykad multimedialny)

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyDr Stanisawa Grecka

10.Wymagania wstpnebrak

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:Wiedza(treci merytoryczne):

Student opisuje rozwj liczebny ludnoci na wiecie; rozumie naturalne procesy ksztatujce liczb i struktur demograficzn ludnoci; zna podstawowe teorie objaniajce proces modernizacji demograficznej; zna modele uwarunkowa umieralnoci oraz biologiczne i spoeczno-ekonomiczne jej determinanty; definiuje biologiczne, ekonomiczne i socjologiczne uwarunkowania spadku podnoci w we wspczesnym wiecie; opisuje spoeczno-ekonomiczne determinanty procesu tworzenia i rozpadu rodziny; wyjania rol migracji wewntrznych i midzynarodowych w ksztatowaniu liczby i struktury demograficznej ludnoci; zna cechy rozmieszczenia ludnoci na wiecie oraz typy struktur ludnoci wedug pci i wieku; rozumie mechanizm procesu starzenia demograficznego i jego konsekwencje spoeczno-demograficzne.

Umiejtnoci:

Student: analizuje i objania uwarunkowania i konsekwencje spoeczno-ekonomiczne procesw ludnociowych; wyjania znaczenie wpywu procesw demograficznych na ksztatowanie liczby i struktury spoeczno-demograficznej ludnoci na wiecie; w oparciu poznane teorie i modele oraz analiz aktualnego przebiegu procesw demograficznych potrafi przewidywa kierunek przemian demograficznych w przyszoci.

Kompetencje personalne (postawy):

Student ma wiadomo ogromnej dynamiki i zmiennoci w przebiegu procesw spoeczno-demograficznych zachodzcych we wspczesnym wiecie; docenia wpyw zachowa jednostkowych na przebieg procesw demograficznych i spoecznych w skali lokalnej i regionalnej.

12.Metody sprawdzenia osignicia efektw pisemne kolokwium w postaci testu (pytania zamknite i otwarte)

13.Spis zalecanych lektur

Holzer J. Z., 1999, Demografia, PWE, Warszawa. Kurkiewicz J., 1992, Podstawowe metody analizy demograficznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Oklski M., 2004, Demografia. Podstawowe pojcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa. Oklski M., 2004, Demografia zmiany spoecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

Dydaktyka biologii I

2.Kod przedmiotu

DYBIOL

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla studentw biologii specjalizacji nauczycielskiej

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestrI rok sem. I i II

6.Liczba punktw4

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 15 godz., zajcia audytoryjne - wiczenia i konwersatoria - 25 godz., zajcia praktyczne w gimnazjum - hospitowanie i prowadzenie lekcji i zaj pozalekcyjnych, -