gospodarka przestrzenna studia ii stopnia, stacjonarne

Click here to load reader

Post on 27-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
1
W - kategoria wiedzy w efektach ksztacenia;
U - kategoria umiejtnoci w efektach ksztacenia;
K (po podkrelniku) - kategoria kompetencji spoecznych w efektach ksztacenia;
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu ksztacenia.
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
2
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
3
1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim
TECHNIKI PREZENTACJI ZJAWISK PRZESTRZENNYCH
THE ART OF SPATIAL PHENOMENON PRESENTATION
3. Jednostka prowadzca przedmiot
Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego, Zakad Zagospodarowania Przestrzennego
4. Kod przedmiotu (moduu)
obowizkowy
Gospodarka Przestrzenna
7. Poziom studiów (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)
II stopie
Pierwszy
Zimowy
Wykad: 0 godz.
wiczenia: 30 godz.
wiczenia: Krzysztof Janc, dr hab.
12. Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla
przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotów
Podstawowa wiedza z gospodarki przestrzennej, podstawy znajomoci
technologii informacyjnych
technikami komputerowymi, które maj stanowi podstaw w prowadzonych
pracach analityczno-studialnych, przede wszystkim w zakresie prezentacji
przestrzennego wymiaru zjawisk z zakresu gospodarki przestrzennej
14. Zakadane efekty ksztacenia
zjawisk przestrzennych w oparciu o zaawansowane metody,
techniki i narzdzia badawcze
ekonomicznej w oparciu o róne róda informacji
K_U01, K_U02,
K_U04, K_U08,
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
4
wizualizacji graficznych
K_U05, K_U08,
K_U02, K_U05
hierarchizacji dziaa
wiedzy, umiejtnoci i kompetencji
kartodiagram (prosty, zoony), mapa punktowa, konturowa, przepywów,
symboliczna; mapy jedno, dwu i wielotematyczne (12h).
2. Kompleksowe opracowanie prezentacji danych z punktu widzenia uytecznoci analiz
spoeczno-ekonomicznych: kompozycja, elementy mapy (2h).
3. Wykorzystanie formu do integracji danych przestrzennych pochodzcych z rónych
róde danych (2h).
5. Wybór obiektów w zadanych odlegociach, regiony zapyta, strefy buforowe (4h)
6. Konstruowanie prostych wskaników oraz podstawowy opis statystyczny w oparciu
rezultaty pochodzce z zapyta w podwizanych do podkadu bazach danych (2h)
7. Generowanie macierzy odlegoci (2h)
8. Regionalizacja w oparciu o zadane wartoci dla cech (4h)
9. Kolokwium zaliczeniowe (2h)
16. Zalecana literatura (podrczniki)
Frankfort - Nachmias C., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach
spoecznych, Zysk i S-ka, Pozna
yszkowska W., Spallek W.A., Borowicz D., 2012, Kartografia tematyczna,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Przedsibiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Wrocaw
osignicia zamierzonych efektów ksztacenia:
P_U01, P_U02, P_K01: kolokwium zaliczeniowe, ocena pozytywna po wykonaniu
minimum 50% zadania - skala ocen zastosowana zgodnie z § 31 ust. 1. Regulaminu
studiów UWr.
Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow: wiczenia 100%
18. Jzyk wykadowy
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
5
wiczenia: 30 godz. 30 godz.
Praca wasna studenta, np.:
opracowanie wyników: 5 godz.
czytanie literatury: 10 godz.
45 godz.
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
6
1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim
PLANOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
REAL ESTATE MANAGEMENT
3. Jednostka prowadzca przedmiot
Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego, Zakad Zagospodarowania Przestrzennego
4. Kod przedmiotu (moduu)
Obowizkowy
Gospodarka Przestrzenna
7. Poziom studiów (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)
II stopie
Pierwszy
Zimowy
Wykad: 14 godz.
wiczenia: 14 godz.
Wykad: Paulina Dudzik-Deko, dr in., Andrzej Raczyk, dr hab.
wiczenia: Paulina Dudzik-Deko, dr in.
12. Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla
przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotów
Podstawowa wiedza z zakresu planowania przestrzennego oraz ochrony
rodowiska
identyfikowania i ocena funkcjonowania podstawowych sieci i obiektów
infrastruktury technicznej. Umiejtnoci stosowania podstawowych zasad
ksztatowania i lokalizacji obiektów oraz sieci infrastruktury technicznej
w rónych skalach przestrzennych
14. Zakadane efekty ksztacenia
pojcia zwizane z infrastruktur techniczn
K_W03, K_W06,
K_W07, K_W08
rodowiskowe, spoeczno-ekonomiczne oraz równie zwizki
pomidzy nimi w rozwoju infrastruktury technicznej
K_W01, K_W04,
niezbdnych dla planowania infrastruktury technicznej
K_W03, K_W15
interpretacji danych o infrastrukturze technicznej
K_U03, K_U07, K_U10
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
7
obiektów oraz sieci infrastrukturalnych
wykonawcy postawionych zada
K_K01, K_K03, K_K05
wiedzy, umiejtnoci i kompetencji w warunkach szybkich
zmian w zakresie infrastruktury technicznej
K_K04, K_K06
3. Infrastruktura techniczna w dokumentach planistycznych. Zasady i etapy planowania
infrastruktury technicznej.
4. Zaliczenie
kierunków rozwoju infrastruktury technicznej na wybranym obszarze
16. Zalecana literatura (podrczniki)
Literatura podstawowa:
Chmielewski J. M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa
Basiewicz T., Goaszewski A., Rudziski L., 2007, Infrastruktura transportu, Wyd. PW,
Warszawa
Heidrich Z., 1992, Wodocigi i kanalizacja cz. I Wodocigi, WSiP, Warszawa
Klepacka B., Kicman A., 1991, Infrastruktura techniczna w planowaniu
przestrzennym, Skrypty PB, Biaystok, 1991
Kupiec L., 2005, Gospodarka przestrzenna – tom VII Infrastruktura techniczna,
Biaystok, 2005.
yp W., 2008, Infrastruktura wodno-ciekowa w planowaniu miast, WK, Warszawa
Stawasz D. (red.), Infrastruktura techniczna a rozwój miasta, Wyd. U, ód, 2005
Towpik K., Goaszewski A., Kukulski J., 2006, Infrastruktura transportu
samochodowego, Wyd. PW, Warszawa
Zarzycki R. (red.), 2001, Gospodarka komunalna w miastach, PAN, ód
Literatura uzupeniajca:
Warszawa
Horonjeff R., McKelvey F., Sproule W., Young S., 2010, Planning and Design of
Airports, New York
osignicia zamierzonych efektów ksztacenia:
wykad: zaliczenie na ocen
P_W01, P_W02, P_W03:- test, ocena pozytywna po otrzymaniu 50% poprawnych
odpowiedzi.
Skala ocen: poniej 50% – niedostateczny; <50–60%) - dostateczny;
<60–69%)-dostateczny plus; <70–79%) - dobry; <80–89%) - dobry plus;
<90-100%> – bardzo dobry
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
8
wiczenia:
skala ocen zgodnie z Regulaminem studiów UWr.
Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow: 50% wykad, 50% wiczenia
18. Jzyk wykadowy
zrealizowanie aktywnoci
z nauczycielem:
opracowanie wyników: 36 godz.
czytanie literatury: 12 godz.
72 godz.
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
9
1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim
PROCES LEGISLACJI W PLANOWANIU
LEGISLATIVE PROCESS IN PLANNING
3. Jednostka prowadzca przedmiot
Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego, Zakad Geografii Spoeczno-Ekonomicznej
4. Kod przedmiotu (moduu)
Obowizkowy
Gospodarka Przestrzenna
7. Poziom studiów (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)
II stopie
Pierwszy
Zimowy
Wykad: 15 godz.
Wykad: Pawe Brezde, dr
12. Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla
przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotów
Podstawowa wiedza z gospodarki przestrzennej, polityki regionalnej.
13. Cele przedmiotu
procesu legislacyjnego, znajomo podstawowych procedur tworzenia i opra-
cowywania dokumentów z zakresu planowania przestrzennego na poziomie
gminy, województwa oraz kraju.
14. Zakadane efekty ksztacenia
legislacji aktów prawnych na rónych poziomach
sprawowania wadzy.
K_W04, K_W06
tworzenia aktów normatywnych dotyczcych
województwa oraz kraju
miejscowego w ksztatowaniu stosunków midzy interesem
prywatnym a interesem publicznym w celu zapobiegania
konfliktów
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
10
normy prawne i procedury legislacyjne.
K_U01, K_U13
legislacyjnego do danej kategorii sytuacji prawnej i
waciwoci kompetencyjnej organu administracji publicznej
wynikajcy z przepisów prawa
oraz rozumie negatywne konsekwencje nieracjonalnego i
niewaciwego tworzenia i stosowania prawa.
K_K02, K_K03
Wykady:
1. Podstawy teorii prawa (jzyk prawny i prawniczy, rodzaje przepisów prawnych
i normy prawnej, system prawa, racjonalne tworzenie prawa, budowa aktu
normatywnego, obowizywanie prawa i wykadnia). (2h)
2. Proces legislacyjny, inicjatywa ustawodawcza w Polsce i w organach (Rady
i Parlamentu Europejskiego) Unii Europejskiej. (3h)
3. Zasady przygotowywania rzdowego projektu ustawy, rozporzdze wykonawczych i
rozporzdzenia z moc ustawy oraz projektu aktu prawa miejscowego. (2h)
4. Akty prawa miejscowego organów samorzdu terytorialnego oraz terenowych
organów administracji rzdowej. (2h)
przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (3h)
6. Procedura tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz
koncepcji przestrzennego zagospodarowana kraju. (2h)
7. Kolokwium zaliczeniowe. (1h)
Bachut M., Gromski W., Kaczor J., 2008, Technika prawodawcza. Podrczniki
prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Karpiuk M., Kostrubiec J., Padzior M, i inni, 2013, Legislacja administracyjna.
Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.
483, z pón. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych, Dz.U. 2000 Nr 62 poz. 718.
Dz.U. z 2012, poz. 392, Obwieszczenie marszaka sejmu Rzeczypospolitej polskiej z
dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie
Ministrów.
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717.
Dz.U. z 2012 Nr 0 poz. 647, Obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rot H., 1994, Wstp do nauk prawnych, wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego,
Wrocaw.
Ustawa z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 743, z pón. zm.).
11
Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr
239, poz. 2039, z pón. zm.).
17. Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/moduu, sposób sprawdzenia
osignicia zamierzonych efektów ksztacenia:
wykad: zaliczenie na ocen
P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01: test obejmujcy pytania otwarte,
ocena pozytywna po otrzymaniu 50% poprawnych odpowiedzi;
skala ocen zastosowana zgodnie z § 31 ust. 1. Regulaminu studiów UWr.
wiczenia:
P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01: wykonanie i prezentacja
opracowa problemowych w formie pisemnej - skala ocen zastosowana zgodnie z § 31
ust. 1. Regulaminu studiów UWr.
Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow:
60% wykad, 40% wiczenia
zrealizowanie aktywnoci
z nauczycielem:
czytanie literatury: 17 godz.
35 godz.
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
12
OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) – SYLABUS
1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim
TEORIE I MODELE W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ
2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim
THEORY OF SPATIAL MANAGEMENT
3. Jednostka prowadzca przedmiot
i Rozwoju Regionalnego, Zakad Zagospodarowania Przestrzennego
4. Kod przedmiotu (moduu)
Obowizkowy
Gospodarka Przestrzenna
7. Poziom studiów (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)
II stopie
Pierwszy
Zimowy
Wykady – 14 godz.
wiczenia – 14 godz.
Wykad: Stanisaw Ciok, prof. dr. hab.
wiczenia: Krzysztof Janc, dr hab.
12. Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla
przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotów
Zaliczenie przedmiotów: „podstawy gospodarki przestrzennej”, zna i rozumie
kluczowe pojcia geografii oraz koncepcje dotyczce zrónicowanego
rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, umiejtno wnioskowania i
syntezy informacji pochodzcych z wielu dyscyplin
13. Cele przedmiotu
z zakresu zjawisk i procesów spoeczno-ekonomicznych zachodzcych w
prze-strzeni w oparciu o najwaniejsze koncepcje i modele gospodarki
przestrzen-nej. Student po wysuchaniu wykadów potrafi okreli z jakimi
procesami w przestrzeni ma do czynienia, potrafi nie tylko je zidentyfikowa
ale i potrafi wskaza jak wpywa na ich przebieg
14. Zakadane efekty ksztacenia
dotyczc gospodarki przestrzennej
przestrzennej, rozumie ich teoretyczne i praktyczne
znaczenie
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
13
teorii i modeli gospodarki przestrzennej
P_U01: w oparciu o wiedz teoretyczn posiada
umiejtno doboru danych i metod do opisu przebiegu
procesów gospodarowania przestrzeni
strzeni zjawisk i procesów w oparciu o znane teorie
i modele gospodarki przestrzennej
gospodarki przestrzennej co zmusza go do koniecznoci
aktualizacji wiedzy i umiejtnoci
gospodarki przestrzennej wród innych nauk, podstawowe pojcia (2h)
2. Modele; cechy, rodzaje, sposoby konstrukcji, rola w wyjanianiu zjawisk i
procesów w gospodarce przestrzennej (2h)
3. Omówienie gównych teorii i modeli gospodarki przestrzennej, m.in.:(10h)
teorie lokalizacyjne (von Thünen, Weber, Christaller, Lösch)
Regional Science Isarda
wzrostu…)
4. Zaliczenie na ocen (1h)
wiczenia:
1. Wprowadzenie do analizy treci wybranych opracowa z zakresu teorii
gospodarki przestrzennej (2h).
2. Analiza opracowa naukowych o tematyce: teoria bliskoci w geografii (2h).
3. Analiza opracowa naukowych o tematyce: model potrójnej i poczwórnej helisy
(2h).
5. Analiza opracowa naukowych o tematyce: neogeografia (2h).
6. Analiza opracowa naukowych o tematyce: big data a moliwo opisu
przestrzeni (2h).
16. Zalecana literatura (podrczniki)
Isard W., 1965, Metody analizy regionalnej, PWN, W-wa
Lösch A., 1961, Gospodarka przestrzenna, PWE, W-wa
Literatura uzupeniajaca:
Domaski R., Marciniak A., 2003, Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów,
Studia KPZK PAN, T. CXIII
Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace
Geograficzne, nr 173, IGiPZ PAN, Warszawa
Korcelli P., 1974, Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, KPZK PAN, Studia
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
14
45
oboda J., 1983, Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji, Studia
Geogr. 37, Wyd. Uwr, Wrocaw
17. Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/moduu, sposób
sprawdzenia osignicia zamierzonych efektów ksztacenia:
wykad: egzamin pisemny
P_W01, P_W02, P_W03: 4 pytania, kade ocenione w skali 0-5 pkt. Ocena
pozytywna po uzyskaniu 50% pkt. Liczba punktów konieczna do otrzymania oceny:
dostatecznej – 10 pkt
wiczenia:
P_U01, P_U02; P_K01: prezentacje oraz esej (praca pisemna) - skala ocen
zastosowana zgodnie z § 31 ust. 1. Regulaminu studiów UWr.
Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow: 50% wykad, 50% wiczenia
18. Jzyk wykadowy
zrealizowanie aktywnoci
z nauczycielem:
- opracowanie wyników: 44 godz.
- napisanie raportu z zaj: 7 godz.
- przygotowanie do egzaminu: 18 godz.
97 godz.
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
15
1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
3. Jednostka prowadzca przedmiot
Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego, Zakad Zagospodarowania Przestrzennego
4. Kod przedmiotu (moduu)
obowizkowy
Gospodarka Przestrzenna
7. Poziom studiów (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)
II stopie
Pierwszy
Zimowy
Wykad: 28 godz.
Wykad: Paulina Dudzik-Deko, dr in.
12. Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla
przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotów
Umiejtno czytania i interpetacji map, podstawowa wiedza z zakresu
osadnictwa oraz historii
13. Cele przedmiotu
obszarów zurbanizowanych. umiejtno identyfikacji rozwiza i nurtów
architektonicznych odpowiadajcych danej epoce historycznej
14. Zakadane efekty ksztacenia
podstawowe pojcia
charakterystyczne dla obszarów zurbanizowanych
ksztatowania miast
K_W04, K_W12
urbanistyce i architekturze
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
16
wspóczesny obraz miast
- miasta redniowieczne
- miasta “idealne” epoki renesansu i baroku
- miasta- twierdze i ich wpyw na wspóczesny wizerunek oraz rozwój miasta
- miasta nowoytne okresu rewolucji przemysowej
- wspóczesno – mozaika nawarstwie oraz wspóczesne trendy
2. Style w architekturze (10 h)
- architektura jako zwierciado epoki
- nawarstwienia w architekturze
16. Zalecana literatura (podrczniki)
Sodczyk J., Historia planowania i budowy miast, 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego
Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
Literatura uzupeniajca:
Wade G., 2016, Miasta wynione. Siedem wizji urbanistycznych, które ksztatuj nasz
wiat, Wydawnictwo Karakter
osignicia zamierzonych efektów ksztacenia:
wykad: zaliczenie na ocen
P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05: test obejmujcy pytania zamknite i
otwarte, ocena pozytywna po otrzymaniu 60% poprawnych odpowiedzi; skala ocen
zastosowana zgodnie z 31 ust. 1. Regulaminu studiów UWr.
18. Jzyk wykadowy
zrealizowanie aktywnoci
z nauczycielem:
22 godz.
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
17
1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim
PROJEKTOWANIE CAD
COMPUTER-AIDED DESIGN (CAD)
3. Jednostka prowadzca przedmiot
Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego, Zakad Zagospodarowania Przestrzennego
4. Kod przedmiotu (moduu)
Obowizkowy
Gospodarka Przestrzenna
7. Poziom studiów (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)
II stopie
Pierwszy
Zimowy
wiczenia: 30 godz.
wiczenia: Anna Grochowska, dr
12. Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla
przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotów
Znajomo obsugi komputera oraz rysunku technicznego.
13. Cele przedmiotu
podstawowych opracowa graficznych dla urbanistyki.
14. Zakadane efekty ksztacenia
urbanistycznego, w tym tworzenia rysunkowej
dokumentacji projektowej wraz z widokami przestrzennymi
i wizualizacjami.
K_U02, K_U04
eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji
komputerowych oraz interpretowania uzyskanych wyników
i wycigania wniosków.
przy sporzdzaniu dokumentacji projektowej z
wykorzystaniem komputerowych technik wspartych
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
18
5. Opisywanie rysunków (3 h)
6. Praca na blokach (3 h)
7. Praca na odnonikach zewntrznych (3 h)
8. Praca na arkuszach (2 h)
9. Wprowadzenie do wydruku (2 h)
10. Wprowadzenie do przestrzeni trójwymiarowej (4 h)
16. Zalecana literatura (podrczniki)
nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. Warszawa 2016.
Krzysiak Z., Modelowanie 3D w programie AutoCAD. Wydawnictwo Helion 2015.
Piko A., AutoCAD 2017. Pierwsze kroki. Wydawnictwo Helion 2016 (oraz
wczeniejsze wydania)
17. Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/moduu, sposób sprawdzenia
osignicia zamierzonych efektów ksztacenia:
test; zadania na wiczeniach kontrolowane na bieco; skala ocen zastosowana zgodnie
z § 31 ust. 1. Regulaminu studiów UWr.
18. Jzyk wykadowy
zrealizowanie aktywnoci
z nauczycielem:
opracowanie wyników: 12 godz.
czytanie literatury: 9 godz.
45 godz.
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
19
1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim
POLITYKA REGIONALNA I ZARZDZANIE PROJEKTAMI
2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim
REGIONAL POLICY AND PROJECT MANAGEMENT
3. Jednostka prowadzca przedmiot
Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego, Zakad Zagospodarowania Przestrzennego
4. Kod przedmiotu (moduu)
Obowizkowy
Gospodarka Przestrzenna
7. Poziom studiów (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)
II stopie
Pierwszy
Zimowy
Wykad: 14 godz.
wiczenia: 14 godz.
11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia
Wykad: Andrzej Raczyk, dr hab.; Stanisaw Ciok, prof. dr hab.; Sylwia
Dozbasz, dr hab.
wiczenia: Andrzej Raczyk, dr hab.; Sylwia Dozbasz, dr hab.; Sawomir
Czerwiski, mgr
12. Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla
przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotów
podstawy z zakresu geografii spoeczno-ekonomicznej, ekonomii i struktur
przestrzennej gospodarki narodowej; podstawowa wiedza dotyczc
uwarunkowa i czynników rozwoju lokalnego i regionalnego
13. Cele przedmiotu
Poznanie zasad i sposobów kreowania oraz realizacji polityki regionalnej na
poziomie Unii Europejskiej oraz Polski
14. Zakadane efekty ksztacenia
z kreowaniem oraz realizacj polityki regionalnej
K_W04, K_W06,
polityki regionalnej
punktu widzenia uwarunkowa spoecznych,
ekonomicznych, przestrzennych oraz przyrodniczych
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
20
ogólne cele i zasady ksztatowania polityki regionalnej
K_U01, K_U03, K_U05
regionalnej
odpowiedni rodzaj dziaa operacyjnych wykorzystywanych
w polityce regionalnej
wniosek o dofinansowanie okrelonego projektu
K_U07, K_U10
regionalnego, co zmusza go do cigej aktualizacji wiedzy i
umiejtnoci
K_K01, K_K03
2. Historia i ewolucja polityki regionalnej
3. System polityki regionalnej w Unii Europejskiej oraz w Polsce – podstawy formalno-
prawne i instytucjonalne
6. Finansowanie polityki regionalnej
8. Zarzdzenie projektami
9. Rozwój przedsibiorczoci
3. Ewaluacja polityki regionalnej
4. Tworzenie biznes planu
16. Zalecana literatura (podrczniki)
Literatura podstawowa:
Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w
okresie integracji z Uni Europejsk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna
Pietrzyk I., 2006, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa
dla Rolnictwa, FAPA, Warszawa
Kundera J., Szmyt W., 2008, Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Wolters
Kluwer, Warszawa
adysz J., 2008, Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
21
P_W01, P_W02, P_W03:- test, ocena pozytyw po otrzymaniu 50% poprawnych
odpowiedzi; skala ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiów UWr.
wiczenia:
P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_K01, P_K02: projekt (wniosek o dofinansowanie),
skala ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiów UWr.
Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow: wykad 60%, wiczenia 40%
18. Jzyk wykadowy
zrealizowanie aktywnoci
z nauczycielem:
opracowanie wyników: 51 godz.
czytanie literatury: 12 godz.
97 godz.
Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne – sylabus wany od roku akademickiego 2017/18
22
1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim
CZOWIEK W RODOWISKU
THE MAN IN THE ENVIRONMENT
3. Jednostka prowadzca przedmiot
Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego, 1 Zakad Geomorfologii, 2 Zakad Geografii Fizycznej
4. Kod przedmiotu (moduu)
obowizkowy
Gospodarka Przestrzenna
7. Poziom studiów (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)
II stopie
Pierwszy
Zimowy
Wykad: 26 godz.
wiczenia: 14 godz.
Wykad: 1 Agnieszka Latocha, dr hab.; 2 Bartosz Korabiewski, dr
wiczenia: 1 Agnieszka Latocha, dr hab.; 2 Bartosz Korabiewski, dr
12. Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla
przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotów
Podstawowa wiedza z zakresu przyrodniczych oraz spoeczno-kulturowych
uwarunkowa gospodarki przestrzennej oraz ksztatowania rodowiska
i krajobrazu.
regionach wiata w aspekcie historycznym i w czasach wspóczesnych oraz
wskazanie przestrzennego zrónicowania gównych problemów tej relacji. Na
wykadach…