1 biotechnologia studia stacjonarne i stopnia przedmioty

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia

  Przedmioty ksztacenia oglnego

  Karta przedmiotu Technologia informacyjna

  Forma zaj: wiczenia

  Wymiar godzinowy semestr zimowy semestr letni 15

  ECTS semestr zimowy semestr letni 1

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr zimowy semestr letni zaliczenie na ocen

  CEL PRZEDMIOTU

  1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczcej narzdzi technologii informacyjnych.

  2. Sposoby gromadzenia informacji oraz ich graficznej prezentacji.

  3. Podstawowe informacje dotyczce edycji tekstu.

  4. Tworzenie prezentacji przy pomocy narzdzi technologii informacyjnych.

  5. Przygotowanie i obsuga arkusza kalkulacyjnego.

  WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  1. Umiejtno obsugi komputera w zakresie podstawowym i rednim.

  2. Umiejtno mylenia analitycznego.

  3. Czytanie ze zrozumieniem.

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia W kategorii wiedzy

  1. Potrafi wykorzysta narzdzia technologii informacyjnej, w szczeglnoci arkusz kalkulacyjny, do zagadnie statystyki opisowej. K_W04 2. Potrafi stworzy, formatowa dokument tekstowy oraz jego zmienia jego struktur dla celw pisania prac popularno-naukowych. K_W04, K_W10

  3. Potrafi wykorzysta pakiet MS Office do prezentacji wynikw prac oraz interpretacji zjawisk przyrodniczych ze szczeglnym uwzgldnieniem tych waciwych dla biotechnologii. K_W04

  5. Student posiada wiedz umoliwiajc posugiwanie si pakietem biurowym MS Office. K_W04

  W kategorii umiejtnoci

 • 2

  1. Potrafi wykorzystywa technologie informacyjne zachowujc prawa wasnoci intelektualnej K_U13

  2. Posiada umiejtno stosowania Pakietu MS Office do zagadnie biotechnologii K_U13

  3. Posiada umiejtno wyszukiwania informacji w Internecie oraz jej prezentacji przy wykorzystaniu Pakietu MS Office K_U13

  4. Potrafi zarzdza baz danych oraz tworzy widoki dla celw prezentacyjnych K_U13

  W kategorii kompetencji spoecznych

  1. Potrafi dyskutowa na tematy zwizane z prawami wasnoci intelektualnej na tle technologii informacyjnych K_K07

  TRECI PROGRAMOWE (OPIS TRECI ZAJ)

  Wyszukiwanie informacji w Internecie. Edytor tekstu podstawowe operacje na tekcie. Tworzenie wasnych stylw, tabel. Edytor wzorw matematycznych. Hipercza, pisanie w kolumnach, spis treci, bibliografia, ilustracje, ksztaty, WordArt, korespondencja seryjna, praca z duymi dokumentami. Arkusz kalkulacyjny MS Excel - wprowadzanie danych, podstawowe operacje, wykresy, operacje tablicowe, tabele przestawne. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie MS PowerPoint tworzenie slajdw, wykorzystanie szablonw, przejcia, animacje, dodawanie multimediw do prezentacji.

  METODY DYDAKTYCZNE

  klasyczna metoda problemowa, prezentacja, pogadanka

  SPOSOBY OCENY STUDENTA

  kolokwium komputerowe, pokaz prezentacji, praca domowa, ustna odpowied

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY

  Efekty ksztacenia Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Wiedza

  Nie potrafi korzysta z narzdzi TI dla celw statystyki opisowej. Nie zna metod formatowania i tworzenia dokumentw tekstowych. Nie potrafi korzysta z TI dla celw prezentacyjnych. Nie posiada podstawowej wiedzy na temat pakietu biurowego MS Office

  Zna podstawow wiedz na temat narzdzi TI wykorzystywanych dla celw statystyki opisowej. Zna metody formatowania i tworzenia dokumentw tekstowych w stopniu podstawowym. Potrafi korzysta z TI dla celw prezentacji wynikw. Posiada podstawow wiedz na temat pakietu biurowego MS Office

  Zna zaawansowan wiedz na temat narzdzi TI wykorzystywanych dla celw statystyki opisowej. Zna metody formatowania i tworzenia dokumentw tekstowych w stopniu zaawansowanym. Potrafi korzysta z TI dla celw zaawansowanej prezentacji wynikw. Posiada zaawansowan wiedz na temat pakietu biurowego MS Office

  Posiada rozszerzon wiedz na temat narzdzi TI wykorzystywanych dla celw statystyki opisowej. Zna rozszerzone metody formatowania i tworzenia dokumentw tekstowych. Potrafi korzysta z TI dla celw prezentacji wynikw wykorzystujc poszerzon wierz z zakresu TI. Posiada znacznie poszerzon wiedz na temat pakietu biurowego MS Office

  Umiejtnoci

  Nie zna prawa wasnoci intelektualnej. Nie potrafi korzysta z podstawowych funkcji pakietu Orfice. Nie potrafi wyszuka informacji i przetwarza ich w Pakiecie Orfice. Nie potrafi obsugiwa baz danych w Pakiecie Office

  Zna prawa wasnoci intelektualnej. Potrafi korzysta z podstawowych funkcji pakietu Orfice. Potfrai wyszuka informacje i przetwarza j w Pakiecie Orfice. Potrafi obsugiwa baz danych w Pakiecie Office

  Zna prawa wasnoci intelektualnej oraz potrafi je stosowa. Potrafi korzysta z zaawansowanych funkcji pakietu Office. Potrafi wyszuka zbiory informacji i przetwarza je w Pakiecie Office. Potrafi zarzdza baz danych w Pakiecie Office.

  Posiada bogaty zasb wiedzy na temat praw wasnoci intelektualnej oraz potrafi je czynni wykorzystywa w praktyce. Potrafi korzysta z zaawansowanych i rozszerzonych funkcji pakietu Orfice. Potrafi wyszuka zbiory informacji i przetwarza je w Pakiecie Office tworzc bazy wiedzy. Potrafi zarzdza baz danych oraz tworzy zaawansowane widoku w Pakiecie Office

  Kompetencje spoeczne

  Nie rozumie potrzeb stosowania prawa wasnoci intelektualnej

  Rozumie potrzeb stosowania prawa wasnoci intelektualnej

  Rozumie potrzeb stosowania prawa wasnoci intelektualnej oraz zabiera gos w dyskusji na jej temat na tle TI

  Rozumie potrzeb stosowania prawa wasnoci intelektualnej oraz zabiera czynny gos w dyskusji na jej temat na tle TI uywajc bogatego zbioru argumentw.

 • 3

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

  godziny kontaktowe z nauczycielem 15

  przygotowanie si do zaj 10

  napisanie pracy zaliczeniowej 5

  konsultacje 5

  SUMA GODZIN: 35

  SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 1

  BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

  1. P. Czarny, Komputer PC w biurze i nie tylko

  2. A. Jaronicki, ABC MS Office 2007 PL

  3. M. Groszek, ABC Excel 2007 PL

  4. R. Zimek, PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc

  5. A.Tomaszewska-Adamarek, ABC Word 2007 PL

  BIBLIOGRAFIA UZUPENIAJCA

  1. S. Schwartz, Po prostu Office 2007 PL

  2. J. Walkenbach, Excel 2007 PL. Biblia

  PROWADZCY ZAJCIA

  mgr Micha Horodelski

 • 4

  Karta przedmiotu Podstawy ergonomii

  Forma zaj: konwersatorium

  Wymiar godzinowy semestr zimowy - semestr letni 10

  ECTS semestr zimowy - semestr letni 1

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr zimowy - semestr letni zaliczenie bez oceny

  CEL PRZEDMIOTU

  1. Zapoznanie studentw z przedmiotem dziaania ergonomii, kierunkami dziaalnoci badawczej, moliwociami psychofizycznymi czowieka w rodowisku pracy.

  2. Przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy o czowieku w rodowisku pracy, uwarunkowania i formy dostosowania narzdzi w celu poprawy jakoci pracy.

  WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  Znajomo podstawowych zagadnie z zakresu fizjologii i budowy ciaa czowieka na poziomie szkoy redniej

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia W kategorii wiedzy

  1. ma wiedz w zakresie podstawowych zasad bezpieczestwa, higieny pracy i ergonomii, K_W09 2. wskazuje moliwoci psychofizyczne czowieka w rodowisku pracy K_W09

  W kategorii umiejtnoci

  1. wykazuje umiejtno poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzcych z rnych rde K_U13

  W kategorii kompetencji spoecznych

  1. postpuje zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy, umie postpowa w stanach zagroenia K_K07

  TRECI PROGRAMOWE (OPIS TRECI ZAJ) Powstawanie nauki o pracy rys historyczny. Podstawowe pojcia , kierunki dziaalnoci badawczej, praktyczne zadania ergonomii. Narzdy zmysw i receptory czucia powierzchniowego. Percepcja sygnaw rodowiska. Struktura i funkcja ukadu ruchowego czowieka. Zdolno do wysiku i oglna wydolno fizyczna organizmu. Fizjologiczne kryteria dopuszczalnoci obcie wysikowych w pracy zawodowej. Metody pomiaru wydatku energii podczas wysiku.

  METODY DYDAKTYCZNE

  prezentacje multimedialne, dyskusja

  SPOSOBY OCENY STUDENTA

  Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej, obejmujce cao wiedzy i umiejtnoci wykazanych na zajciach (100%)

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY

  Efekty ksztacenia zaliczono nie zaliczono

 • 5

  Wiedza Nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu podstaw ergonomii , wiedza studenta obejmuje mniej ni ni 40 % materiau Posiada podstawow wiedz z zakresu ergonomii, wiedza studenta obejmuje wicej ni 40 %

  materiau

  Umiejtnoci Nie posiada podstawowych umiejtnoci wykorzystywanych w ocenie ryzyka zawodowego Posiada podstawowe umiejtnoci wykorzystywane w ocenie ryzyka zawodowego

  Kompetencje spoeczne Student nie angauje si w proces ksztacenia, brak obecnoci na zajciach. Student angauje si w proces ksztacenia, obecno na zajciach.

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

  godziny kontaktowe z nauczycielem 10

  przygotowanie si do zaj 5

  napisanie pracy zaliczeniowej 5

  konsultacje 5

  SUMA GODZIN: 25

  SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 1

  BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

  1. R. Mikulski Bezpieczestwo i ochrona czowieka w rodowisku pracy, Warszawa, 1999, CIOP

  2. B. Rczkowski BHP w praktyce, Gdask, 2012, Orodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o.

  3. J. lzak Poradnik ochrony pracy, Krakw-Tarnobrzeg, 2008, Tarnobus

  4. D. Kordecka Bezpieczestwo pracy i ergonomia, Warszawa, 1999, CIOP

  BIBLIOGRAFIA UZUPENIAJCA

  1. J. Rosner Ergonomia, Warszawa, 1996, Pastwowe Wydawnictwo Ekonomiczne

  2. Kodeks pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

  PROWADZCY ZAJCIA

  mgr in. I. Roman, mgr M. Matwiejszyn

 • 6

  Karta przedmiotu Ochrona wasnoci intelektualnej

  Forma zaj: wykad

  Wymiar godzinowy semestr zimowy 15 semestr letni -

  ECTS semestr zimowy 1 semestr letni -

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr zimowy zaliczenie na ocen semestr letni -

  CEL PRZEDMIOTU

  1. Celem wykadu jest przyblienie suchaczom podstawowych zagadnie zwizanych z ochron wasnoci intelektualnej, ze szczeglnym uwzgldnieniem zagadnie ochrony prawno autorskiej, przyblienie problematyki utworu w rozumieniu prawa autorskiego, jak rwnie instytucji dozwolonego uytku osobistego i publicznego. 2. W szczeglnoci przeanalizowanie zagadnie takich jak autorskie prawa majtkowe i osobiste, ich zakres, rnice oraz odpowiedzialno z tytuu ich naruszenia.

  3. Omwienie podstawowych zagadnie z zakresu problematyki prawa wasnoci przemysowej, ze szczeglnym uwzgldnieniem wynalazkw, w tym wynalazkw biotechnologicznych. Omwienie zagadnie dotyczcych znakw towarowych oraz wzorw przemysowych oraz sposobw ich prawnej ochrony. WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  -

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia W kategorii wiedzy

  1. Student zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego; potrafi korzysta z zasobw informacji patentowej K_W10 W kategorii umiejtnoci

  1. Student posuguje si podstawow wiedz z zakresu prawnej ochrony wasnoci intelektualnej K_U13

  W kategorii kompetencji spoecznych

  1. Student rozumie i docenia znaczenie uczciwoci intelektualnej w dziaaniach wasnych i innych osb, rozumie potrzeb ochrony wasnoci intelektualnej w szczeglnoci w odniesieniu do rozwiza w dziedzinie biotechnologii K_K07

  TRECI PROGRAMOWE (OPIS TRECI ZAJ) Pojcie prawa wasnoci intelektualnej, rda prawa wasnoci intelektualnej, prawo autorskie (pojcie utworu, dozwolony uytek osobisty i publiczny, autorskie prawa majtkowe, autorskie prawa osobiste, umowy prawnoautorskie, odpowiedzialno cywilna z tytuu naruszenia autorskich praw majtkowych i osobistych, odpowiedzialno karna w prawie autorskim), prawo patentowe, prawo znakw towarowych, prawo wzorw przemysowych, procedury uzyskiwania ochrony, organy ochrony wasnoci przemysowej.

  METODY DYDAKTYCZNE

  wykad tradycyjny, wykad konwersatoryjny, dyskusja, kazusy do rozwizania

  SPOSOBY OCENY STUDENTA

  zaliczenie w formie ustnej

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY

 • 7

  Efekty ksztacenia Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Wiedza

  Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat poj i zasad ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego; nie potrafi korzysta z zasobw informacji patentowej

  Student posiada podstawow wiedz na temat poj i zasad ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego; potrafi korzysta z zasobw informacji patentowej

  Student posiada poszerzon wiedz na temat poj i zasad ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego; potrafi korzysta z zasobw informacji patentowej

  Student posiada rozleg wiedz na temat poj i zasad ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego; potrafi sformuowa problem z zakresu prawa wasnoci intelektualnej i wskaza jego rozwizanie; potrafi korzysta z zasobw informacji patentowej i analizowa zebrane materiay

  Umiejtnoci Student nie potrafi posugiwa si podstawow wiedz z zakresu prawnej ochrony wasnoci intelektualnej

  Student potrafi posugiwa si podstawow wiedz z zakresu prawnej ochrony wasnoci intelektualnej

  Student potrafi posugiwa si poszerzon wiedz z zakresu prawnej ochrony wasnoci intelektualnej; potrafi sformuowa problem z zakresu prawa wasnoci intelektualnej i wskaza jego rozwizanie;

  Student potrafi posugiwa si rozleg wiedz z zakresu prawnej ochrony wasnoci intelektualnej; potrafi wykorzystywa orzeczenia sdw do rozwizywania pojawiajcych si problemw w zakresie prawa wasnoci intelektualnej

  Kompetencje spoeczne

  Student nie rozumie i nie docenia znaczenia uczciwoci intelektualnej w dziaaniach wasnych i innych osb; nie rozumie potrzeby ochrony wasnoci intelektualnej

  Student rozumie i docenia znaczenie uczciwoci intelektualnej w dziaaniach wasnych i innych osb; rozumie potrzeby ochrony wasnoci intelektualnej

  Student rozumie i docenia znaczenie uczciwoci intelektualnej w dziaaniach wasnych i innych osb; rozumie potrzeby ochrony wasnoci intelektualnej, rozumie potrzeb cigego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji

  Student rozumie i docenia znaczenie uczciwoci intelektualnej w dziaaniach wasnych i innych osb; rozumie potrzeby ochrony wasnoci intelek-tualnej; rozumie potrzeb cigego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji; bierze odpowiedzialno za swoje dziaania profesjonalne, potrafi zaplanowa i kierowa prac innych.

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

  Obecno na zajciach 15

  Przygotowanie do zajc 5

  Konsultacje 5

  SUMA GODZIN: 25

  SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 1

  BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

  1. J. Sieczyo-Chlabicz (red.) Prawo wasnoci intelektualnej, Warszawa 2011

  2. T. Sieniow, W. Wodarczyk, Wasno intelektualna w spoeczestwie informacyjnym, Warszawa 2009

  BIBLIOGRAFIA UZUPENIAJCA

  1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wolters Kluwer 2010

  2. E. Nowiska, U. Promiska, M. du Vall, Prawo wasnoci przemysowej, Warszawa 2011

  3. M. Zaucki (red.), Prawo wasnoci intelektualnej. Repetytorium. Warszawa 2010

  PROWADZCY ZAJCIA

  dr Krzysztof Dobieyski

 • 8

  Karta przedmiotu Ekonomika produkcji

  Forma zaj: Wykad z wiczeniami

  Wymiar godzinowy semestr zimowy - semestr letni wykad: 15 wiczenia 15 ECTS semestr zimowy - semestr letni 2

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr letni - semestr letni wykad: zaliczenie na ocen wiczenia: zaliczenie na ocen. CEL PRZEDMIOTU

  1. Celem przedmiotu jest wyksztacenie umiejtnoci w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwizywania problemw z zakresu zarzdzania produkcj i spowodowanie nabycia kompetencji w zakresie rozumienia istoty i mechanizmw zarzdzania procesami produkcyjnymi w organizacjach o charakterze gospodarczym ze szczeglnym uwzgldnieniem specyfiki gazi przemysu wykorzystujcych procesy biotechnologiczne..

  2. Nabyta wiedz i umiejtnoci bd przydatne do wykonywania pracy w charakterze specjalisty zarzdzania produkcj a take do prowadzenia wasnej dziaalnoci

  WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  Zaliczone kursy: jzyk angielski poziom podstawowy, biochemia, mikrobiologia oglna, chemia, fizyka z biofizyk, podstawy ergonomii, matematyka ze statystyk w biologii

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia W kategorii wiedzy

  1. Student posiada wiedz o zagadnieniach dotyczcych wykorzystania szeroko pojtych narzdzi ekonomicznych w zarzdzaniu produkcj oraz funkcjonowania przedsibiorstw w gospodarce rynkowej. K_W11

  2. Student zna rodzaje systemw produkcyjnych, metody oblicze produkcyjnych (program produkcyjny, optymalne wielkoci partii produkcyjnej, transportowej). K_W11

  3. Student zna zasady projektowania i organizowania systemw produkcyjnych z uwzgldnieniem kryteriw optymalizacyjnych. K_W09, K_W10

  W kategorii umiejtnoci

  1. Student potrafi dobra elementy systemu produkcyjnego, wyznaczy jego parametry, potrafi dokona krytycznej analizy procesu produkcyjnego i na tej podstawie zaproponowa jego modernizacj K_U13

  2. Student potrafi gospodarowa zasobami przedsibiorstwa dla potrzeb jego dziaalnoci, w szczeglnoci dla potrzeb procesu produkcyjnego. K_U13

  3. Student potrafi czy wiedz inyniersk w zakresie technologii produkcji z wiedz z zakresu zarzdzania przedsibiorstwem. K_U13 W kategorii kompetencji spoecznych

  1. Student potrafi twrczo analizowa dane, wsppracowa w grupie przy realizacji analizy i modernizacji systemw produkcyjnych. K_K07

  2. Student rozumie potrzeb cigego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarzdzania produkcj. K_K07

  TRECI PROGRAMOWE (OPIS TRECI ZAJ) W ramach wykadu zostan omwione nastpujce zagadnienia: Podstawowe pojcia z zakresu systemu produkcyjnego. Klasyfikacja systemw produkcyjnych. Podstawowe parametry i obliczenia procesu produkcyjnego. Planowanie i techniczne przygotowanie produkcji. Tworzenie logicznych i strukturalnych powiza w projektowaniu, planowaniu i wytwarzaniu w systemach kooperacyjnych i rozproszonych. Podstawowe rodzaje produkcji (produkcja jednostkowa, seryjna, gniazdowa). Badanie metod pracy. Optymalizacja systemw produkcyjnych. Zarzdzanie zasobami produkcyjnymi przedsibiorstwa. Sterowanie przebiegiem produkcji (Just In Time, MRP/ERP, OPT, Kanban). Kontrola jakoci w systemach produkcyjnych. Czowiek w systemie produkcyjnym (metody humanizacji procesw produkcyjnych). Koncepcje

 • 9

  zarzdzania w sposb istotny wpywajce na ksztat systemw produkcyjnych: Lean Management oraz TQM. W ramach wicze studenci rozwizuj zadania z zakresu cykli produkcyjnych, rytmu, taktu produkcji, rozmieszczenia stanowisk produkcyjnych, harmonogramw produkcyjnych planowania zapasw, magazynowania wyrobw i produktw. Omawiane s wybrane przykady organizacji produkcji. Studenci dla zadanych warunkw produkcyjnych dobieraj maszyny i urzdzenia produkcyjne, opracowuj plan rozmieszczenia stanowisk, tworz harmonogramy produkcyjne, okrelaj minimalne i optymalne poziomy zapasw produkcyjnych.

  METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad: Wykad konwencjonalny, wiczenia: wiczenia audytoryjne, wiczenia projektowe

  SPOSOBY OCENY STUDENTA

  Egzamin pisemny, projekty i wiczenia praktyczne

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY

  Efekty ksztacenia Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Wiedza

  Nie posiada podstawowej wiedzy na temat znajomoci terminw ekonomicznych oraz zagadnie zwizanych z procesami produkcji

  Zna podstawowe pojcia z zakresu systemu produkcyjnego, terminw ekonomicznych oraz potrafi dokona klasyfikacji systemw produkcyjnych

  Ma uporzdkowan wiedz w zakresie procesu produkcji i organizacji systemw produkcyjnych, potrafi wyjani na czym polega efektywne gospodarowanie oraz zaprezentowa metodologi inynierskiej analizy i projektowania systemw produkcyjnych

  Ma rozszerzon wiedz z zakresu wykorzystania w praktyce metod analizy ekonomicznej w zarzdzaniu produkcj oraz miernikw oceny dziaalnoci przedsibiorstwa ze szczeglnym uwzgldnieniem specyfiki gazi przemysu wykorzystujcych procesy biotechnologiczne

  Umiejtnoci

  Nie posiada umiejtnoci wyjanienia, na czym polega specyfika produkcji przemysu biotechnologicznego oraz nie potrafi posugiwa si podstawow dokumentacj techniczn niezbdna do prawidowego zaplanowania procesu produkcyjnego

  Nabywa umiejtnoci i kompetencje w zakresie podstaw projektowania technologicznego w stopniu umoliwiajcym odczytanie i posugiwanie si dokumentacj techniczn jak rwnie umiejtnoci syntetycznego czenia wiadomoci z techniki, technologii, planowania produkcji itp. koniecznych do poprawnego zaprojektowania procesu produkcyjnego

  Potrafi zarzdza zdolnociami produkt-cyjnymi i dokona harmonogra-mowania produkcji, zaplanowa rozmieszczenie stanowisk pracy, dobra maszyny i urzdzenia produkcyjne, okreli minimalne i optymalne poziomy zapasw produkcyjnych oraz dokona analizy danych dotyczcych przykadowego przedsibiorstwa i w prosty sposb zaprojektowa system produkcyjny

  Potrafi ocenia i analizowa najwaniejsze problemy przed jakimi stoj wspczeni menederowie zarzdzajcy przedsibiorstwami, zwaszcza wykorzystuj-cymi biotechnologiczne procesy produkcji, potrafi take dokona oceny rentownoci przedsibiorstwa oraz na podstawie przykadowego produktu potrafi zaproponowa organizacj procesu produkcyjnego w ujciu technologicznym i przedmiotowym

  Kompetencje spoeczne Nie potrafi tworzy wasnych narzdzi pracy zwizanych projektowaniem procesu produkcyjnego

  Pracuje samodzielne przygotowujc projekt procesu produkcyjnego

  Potrafi myle i dziaa w sposb kreatywny i przedsibiorczy, pracuje w grupie, ma wiadomo koniecznoci cigego doskonalenia

  Odpowiedzialnie podejmuje decyzje i rozstrzyga dylematy zwizane z prac menadera oraz potrafi prowadzi dyskusj na temat zmian w systemach produkcyjnych na wiecie

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

  Udzia w wykadach 15

  Udzia w wiczeniach audytoryjnych 15

  Przygotowanie do zaliczenia wykadu 8

  Przygotowanie do wicze audytoryjnych 8

  Samodzielne studiowanie tematyki wykadw 5

  Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 7

 • 10

  Egzamin 2

  SUMA GODZIN: 60

  SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2

  BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

  1. Liwowski B., Kozowski R., Podstawowe zagadnienia zarzdzania produkcj. Oficyna Ekonomiczna, Krakw 2006.

  2. Durlik I., Inynieria zarzdzania: Strategia i projektowanie systemw produkcyjnych cz. I i II, Wyd. Placet, Warszawa 2007.

  3. Brzeziski M (red.)., Organizacja i sterowanie produkcj. Projektowanie systemw produkcyjnych i procesw sterowania produkcj, Placet, Warszawa 2002.

  BIBLIOGRAFIA UZUPENIAJCA

  1. Brzeziski M, Organizacja produkcji. Skrypt Politechniki Lubelskiej, 1997.

  2. Martyniak Z, Organizacja produkcji. Wyd. AE, Krakw 1999.

  3. Pajk E, Zarzdzanie produkcj. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2007.

  4. Muhlemann A. i inni, Zarzdzanie. Produkcja i usugi. PWN Warszawa 2001.

  5. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J, Zarzdzanie produkcj. Zagadnienia wybrane . Scriptorium, Textuta Krakw 2001.

  PROWADZCY ZAJCIA

  Wykad/wiczenia dr in. Waldemar Zadworny

 • 11

  Przedmioty ksztacenia podstawowego

  Karta przedmiotu Matematyka ze statystyk w biologii

  Forma zaj: Wykad z wiczeniami

  Wymiar godzinowy semestr zimowy wykad: 15 wiczenia: 15 semestr letni wykad: 15

  wiczenia: 15 ECTS semestr zimowy 3 semestr letni 3

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr zimowy wykad: zalicenie bez oceny wiczenia: zaliczenie na ocen semestr letni wykad: egzamin pisemny

  wiczenia: zaliczenie na ocen CEL PRZEDMIOTU

  1. Celem przedmiotu jest przyswojenie aparatu matematycznego niezbdnego w dalszym cyklu ksztacenia. Wane jest rwnie nauczanie umiejtnoci cisego formuowania i rozwizywania problemw.

  WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  Znajomo matematyki na poziomie podstawowym liceum oglnoksztaccego.

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia W kategorii wiedzy

  1. ma podstawow wiedz z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbdn do zrozumienia i interpretacji podstawowych zjawisk i procesw przyrodniczych K_W03

  2. ma podstawow wiedz w zakresie statystyki i informatyki umoliwiajc opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych ze szczeglnym uwzgldnieniem waciwych dla biotechnologii K_W04

  W kategorii umiejtnoci

  1. wykazuje umiejtno poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzcych z rnych rde K_U11

  W kategorii kompetencji spoecznych

  1. rozumie potrzeb cigego pogbiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejtnoci, jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych K_K01

  TRECI PROGRAMOWE (OPIS TRECI ZAJ) Wykad: Elementy rachunku zda. Elementy rachunku zborw. Pojcie funkcji (zoenie dwch funkcji, funkcja odwrotna). Cigi i szeregi liczb rzeczywistych. Cig Fibonacciego i filotaksja. Granica funkcji w punkcie. Cigo funkcji. Pochodna funkcji w punkcie i jej interpretacja geometryczna. Ekstrema lokalne i globalne. Badanie przebiegu zmiennoci funkcji i naszkicowanie jego wykresu. Caka nieoznaczona. Caka oznaczona Riemanna i jej zastosowania geometryczne. Elementy rachunku prawdopodobiestwa, pojcie rozkadu zmiennej losowej. Statystyka opisowa: szereg rozdzielczy i histogram, mediana i moda, warto oczekiwana i odchylenie standardowe. Elementy statystyki matematycznej, weryfikacja hipotez. Badanie statystyczne z uwagi na dwie cechy. wiczenia: Podstawowe zadania z logiki matematycznej i teorii zbiorw. Zaznaczenie iloczynu kartezjaskiego zbiorw. .Pojcie funkcji rnowartociowej. Wyznaczanie funkcji odwrotnej. .Podstawowe dziaania na macierzach, obliczanie wyznacznikw macierzy kwadratowej. Rozwizywanie ukadw rwna metod eliminacji Gaussa i za pomoc wzorw Cramera. Wyznaczenie macierzy odwrotnej. Rozwizywanie rwna macierzowych. Wyznaczanie wsprzdnych wektora w podanej bazie. Obliczanie iloczynu skalarnego, wektorowego i mieszanego wektorw. Obliczanie pola trjkta, rwnolegoboku i objtoci rwnolegocianu z wykorzystaniem rachunku na wektorach. Rwnanie prostej i paszczyzny w R3. Wyznaczenie rzutu prostopadego punktu na paszczyzn. Obliczanie granic cigw. Badanie zbienoci szeregw na podstawie podstawowych kryteriw (warunek konieczny zbienoci, kryterium porwnawcze, kryterium dAlemberta, kryterium Cauchyego). Obliczanie granicy funkcji, wyznaczenie asymptot. Obliczanie pochodnej funkcji. Zastosowanie pochodnej funkcji do badania monotonicznoci, wyznaczenia ekstremw lokalnych, napisania rwnania stycznej do wykresu funkcji. Wyznaczenie wartoci najmniejszej i najwikszej funkcji na danym przedziale. Obliczenie podstawowych caek, zastosowanie do obliczania pl. Cakowania przez podstawienie i przez czci. Zastosowanie caek do obliczania dugoci krzywej. Rozwizywanie podstawowych rwna rniczkowych. Pochodne wyszych rzdw. Rozwinicie funkcji w szereg Taylora. Wyznaczanie przyblionych wartoci funkcji. Obliczanie pochodnych czstkowych. Zastosowanie do badania funkcji dwch

 • 12

  zmiennych. Obliczanie caek wielokrotnych. Zastosowanie do obliczania objtoci bry. Liczby zespolone. Powtrzenie szkolnych wiadomoci z kombinatoryki. Rozwizywanie zada z kombinatoryki. Rozwizywanie zada z rachunku prawdopodobiestwa - schemat klasyczny, prawdopodobiestwo warunkowe, wzr na prawdopodobiestwo cakowite i wzr Bayesa. Zmienna losowa dyskretna, dystrybuanta zmiennej losowej rozwizywanie zada. Zmienna losowa ciga dystrybuanta, funkcja gstoci, wyznaczenie wartoci oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego. Wyznaczenie szeregu rozdzielczego danej prby, rysowanie histogramu oraz obliczenie (dla wyznaczonego szeregu) redniej arytmetycznej, mediany, mody, wartoci oczekiwanej i odchylenia standardowego. Podstawowe rozkady zmiennych losowych rozwizywanie zada. Wyznaczenie prostej regresji.

  METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad konwencjonalny; wiczenia konwencjonalne

  SPOSOBY OCENY STUDENTA

  Wykad: egzamin pisemny; wiczenia: dwie prace pisemne w kadym semestrze

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY

  Efekty ksztacenia Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Wiedza wiedza studenta nie przekracza 50% wymaga podstawowych student zdoby wiedz w zakresie od 50% do 70% wymaga podstawowych

  student zdoby wiedz w zakresie od 70% do 90% wymaga podstawowych

  wiedza studenta przekracza 90% wymaga podstawowych

  Umiejtnoci umiejtnoci zdobyte przez studenta nie przekraczaj 50% wymaga podstawowych student zdoby umiejtnoci w zakresie od 50% do 70% wymaga podstawowych

  student zdoby umiejtnoci w zakresie od 70% do 90% wymaga podstawowych

  umiejtnoci zdobyte przez studenta przekraczaj 90% wymaga podstawowych

  Kompetencje spoeczne student nie wykazuje potrzeby pogbiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejtnoci

  student w niewielkim stopniu wykazuje potrzeby pogbiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejtnoci

  student wykazuje potrzeby pogbiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejtnoci

  student wykazuj potrzeb cigego pogbiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejtnoci, jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

  Obecno na wiczeniach 30

  Przygotowanie do wicze 15

  Przygotowanie sprawozda z wicze 10

  Konsultacje 30

  Obecno na wykadzie 30

  Przygotowanie do egzaminu 30

  Obecno na egzaminie 2

  SUMA GODZIN: 167

  SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 6

  BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

  1. Fichtenholz G. M., Rachunek rniczkowy i cakowy, tom I, II, PWN, Warszawa, 2012;

  2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W. i inni, Rachunek prawdopodobiestwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz I, II, PWN, Warszawa, 2010;

 • 13

  3. Krysicki W., Wodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, tom 1, PWN, Warszawa, 2011;

  BIBLIOGRAFIA UZUPENIAJCA

  1. omnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodnikw, PWN, Warszawa, 2010;

  2. Sieklucki K., Geometria z elementami topologii i algebry liniowej, PWN, Warszawa, 1976;

  PROWADZCY ZAJCIA

  Wykad dr Armen Grigoryan

  wiczenia mgr Agnieszka Parytka, mgr Pawe Wjcik

 • 14

  Karta przedmiotu Fizyka z biofizyk

  Forma zaj: Wykad z wiczeniami

  Wymiar godzinowy semestr zimowy wykad: 30 wiczenia: 45 semestr letni -

  ECTS semestr zimowy 7 semestr letni -

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr zimowy wykad: egzamin wiczenia: zaliczenia na ocen semestr letni -

  CEL PRZEDMIOTU

  1. Rozumienie zjawisk i procesw fizycznych zachodzcych w przyrodzie, znajomo biofizyki i fizyki niezbdna do opisu i zrozumienia zjawisk zachodzcych w organizmach ywych.

  2. Umiejtno rozwizywania zada z zakresu mechaniki, magnetyzmu i elektrycznoci, hydrodynamiki, termodynamiki oraz biofizyki. Samodzielne wykonywanie pomiarw, ich analiza oraz obliczanie podstawowych wielkoci fizycznych. WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  1. Zaliczone kursy: fizyka, biologia i matematyka.

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia W kategorii wiedzy

  1. Student potrafi rozpozna, zinterpretowa i opisa zjawiska zachodzce w przyrodzie pod ktem procesw fizycznych i biofizycznych. K_W01,K_W03

  2. Zna znaczenie pomiarw wielkoci fizyko-chemicznych w nauce. K_W03,K_W04

  3. Student zna podstawy fizyczne dziaania aparatury badawczej. K_W06

  4. Student potrafi zdefiniowa i opisa procesy fizyczne i biofizyczne. K_W01,K_W03

  5. Posiada wiedz z zakresu budowy aparatury pomiarowej. K_W06

  6. Student zna podstawowe zasady bezpieczestwa i higieny pracy. K_W09

  7. Potrafi nazwa i omwi procesy fizyczne zachodzce w rodowisku i tkankach ywych. K_W01,K_W03

  W kategorii umiejtnoci

  1. Okrelanie podstawowych wielkoci fizycznych. K_U02

  2. Student rozumie i wykorzystuje literatur naukow oraz inne rda informacji, rwnie rda elektroniczne w jzyku polskim i obcym K_U10

  3. Umiejtno wykonywania pomiarw fizycznych i biofizycznych oraz ich interpretacji. K_U02, K_U05

  5. Student umie rozwizywa zadania z wykorzystaniem znajomoci podstawowych wzorw i praw fizyki. K_U01

  6. Umie dokonywa pomiarw na mikroskopie i spektrofotometrze. K_U02

  7. Student umie przeprowadza proste dowiadczenia fizyczne. K_U05

  W kategorii kompetencji spoecznych

 • 15

  1. Bezpieczestwo zachowania w laboratorium pomiarowym i postpowanie zgodne z przepisami BHP. K_K03

  2. Student rozumie potrzeb cigego pogbiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejtnoci, jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych K_K01

  3. Dba o powierzony sprzt, umie pracowa w zespole K_K02

  TRECI PROGRAMOWE (OPIS TRECI ZAJ) Jednostki ukadu SI, czym jest fizyka i biofizyka, podzia fizyki. Rachunek wektorowy. Stae uniwersalne. Budowa materii. Rachunek bdu. Mechanika klasyczna, zasady dynamiki i granice stosowalnoci, siy bezwadnoci (wirwki i ultrawirwki), prawa zachowania, ruch punktu materialnego, ukadu punktw materialnych i bryy sztywnej. Hydrostatyka i hydrodynamika, prawo Pascala, cinienie hydrostatyczne, cinienie gazu (wzr barometryczny), cigo strugi, rwnanie Bernoulliego, lepko i przepyw cieczy lepkiej, przepyw krwi oraz krenie wody w rolinach. Termodynamika klasyczna, pierwsza i druga zasada termodynamiki, sprawno silnika cieplnego, wyrwnywanie ste i temperatur, prawo wzrostu entropii. Bony selektywne i komrkowe, osmoza i cinienie osmotyczne, prawo Van't Hoffa, bony jonoselektywne, potencja Nernsta, rnica potencjaw na bonie przepuszczalnej dla wielu jonw, wzr Goldmana, model elektryczny bony komrkowej. Fizyczne podstawy elektrofizjologii, potencja spoczynkowy i czynnociowy, impulsy nerwowe. Bioenergetyka, rola ATP, glikoza i oddychanie, fotosynteza (I i II ukad foosyntetyczny), barwniki fotosyntetyczne, stadia wietlne fotosyntezy (schemat-Z), transformacje energii i wydzielanie tlenu. Biofizyka procesu widzenia, budowa oka ludzkiego, ukad optyczny oka, zaburzenia widzenia, definicja dioptrii. Metody spektroskopowe w badaniach organizmw ywych, spektroskopia UV/VIS, IR, EPR i NMR. Promieniowanie jonizujce, rodzaje promieniowania, skutki biologiczne promieniowania jonizujcego, radioterapia. Rozwizywanie zada z mechaniki, termodynamiki, magnetyzmu i elektrycznoci. Rachunek wektorowy. Kinematyka ruchu. Ruch po okrgu. Siy bezwadnoci. Praca, moc, energia. Zasada zachowania pdu i energii. Hydrodynamika cieczy idealnej i lepkiej (krwi). Pyny i ich wasnoci fizykochemiczne. Wasnoci termodynamiczne cia. Rachunek bdu. Pomiar wspczynnika zaamania wiata. Pomiar wspczynnika lepkoci dynamicznej metod Stokesa. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomoc wahada prostego. Dyfuzja i osmoza. Elektryczne waciwoci bony komrkowej. Wyznaczanie potencjau spoczynkowego komrki. Budowa i wasnoci fizyczne barwnikw fotosyntetycznych.

  METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad: wykad ilustrowany slajdami; wiczenia: rozwizywanie zada rachunkowych, wirtualne eksperymenty fizyczne.

  SPOSOBY OCENY STUDENTA Wykad: egzamin pisemny; wiczenia: aktywno w dyskusji, obecno i aktywno na zajciach, opracowanie i wygoszenie referatu na zadany temat ,wykonanie eksperymentw i opracowanie wynikw, zaliczenie kolokwiw

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY

  Efekty ksztacenia Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Wiedza Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat zjawisk biofizycznych zachodzcych w przyrodzie.

  Student posiada podstawow wiedz na temat zjawisk biofizycznych zachodzcych w przyrodzie, ale nie potrafi ich dobrze zinterpretowa.

  Student posiada podstawow wiedz na temat zjawisk biofizycznych zachodzcych w przyrodzie.

  Student ma uporzdkowan wiedz na temat zjawisk biofizycznych zachodz-cych w przyrodzie oraz potrafi je dobrze zinterpretowa.

  Umiejtnoci Student nie potrafi sformuowa problemu i wskaza jego rozwizania oraz nie angauje si w proces nauki.

  Student nie potrafi samodzielnie sformuowa problemu i wskaza jego rozwizania ale nie angauje si w proces nauki.

  Student potrafi samodzielnie sformuowa problem i prbuje wskaza jego rozwizania oraz angauje si w proces nauki.

  Student potrafi samodzielnie sformuo-wa problem i wskaza jego rozwizania oraz angauje si w proces nauki.

  Kompetencje spoeczne

  Student nie potrafi pracowa w zespole oraz nie ma wiadomo potrzeby podnoszenia wasnych kompetencji.

  Ma wiadomo potrzeby podnoszenia wasnych kompetencji.

  Ma wiadomo potrzeby podnoszenia wasnych kompetencji i przestrzega zasad BHP.

  Ma wiadomo potrzeby podnoszenia wasnych kompetencji , przestrzega zasad BHP oraz wsppracuje w zespole.

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

  Obecno na wiczeniach 45

  Obecno na wykadzie 30

  Przygotowanie do wicze 35

 • 16

  Przygotowanie sprawozda z wicze 30

  Konsultacje 10

  Obecnoc na egzaminie 2

  Przygotowanie do egzaminu 35

  SUMA GODZIN: 187

  SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 7

  BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

  1. J. Orear, Fizyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.

  2. S. Przestalski, Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego, Wrocaw 2001.

  3. W. Leyko (red.), Biofizyka dla biologw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.

  4. J.R. Taylor, Wstp do analizy bdu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

  BIBLIOGRAFIA UZUPENIAJCA

  1. S. Mikisz, A. Hendrich (red.), Wybrane zagadnienia z biofizyki, Volumed, Wrocaw 1998.

  2. M. A. Herman, A. Kalestyski, L. Widomski, Podstawy fizyki dla kandydatw na wysze uczelnie i studentw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984.

  PROWADZCY ZAJCIA

  Wykad Prof. dr hab. S. Krawczyk

  wiczenia Dr W. Berej, Dr A. Dobrowolski

 • 17

  Karta przedmiotu Biochemia z enzymologi

  Forma zaj: Wykad z wiczeniami

  Wymiar godzinowy semestr zimowy Wykad: 30 wiczenia: 60 semestr letni -

  ECTS semestr zimowy 9 semestr letni -

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr zimowy wykad: egzamin wiczenia: zaliczenie na ocen semestr letni -

  CEL PRZEDMIOTU

  1. Zdobycie wiedzy na temat podstawowych zwizkw organicznych (aminokwasy, biaka, kwasy nukleinowe, cukry, lipidy, enzymy).

  2. Praktyczne zapoznanie studenta z podstawowymi technikami laboratoryjnymi poprzez samodzielne ich wykonanie.

  3. Wyksztacenie umiejtnoci obserwacji, zadawania pyta, projektowania dowiadcze, omwienia wynikw i przedstawienia wnioskw.

  4. Wyrobienie umiejtnoci posugiwania si specyficznym sownictwem i terminami biochemicznymi.

  WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  Zaliczone kursy: Chemia oglna i nieorganiczna, chemia organiczna oraz umiejtnoc pracy w grupie

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia W kategorii wiedzy

  1. Wymieni i opisa podstawowe grupy zwizkw organicznych i procesy ktrym zwizki te podlegaj K_W01, K_W02, K_W03

  2. Opisa reakcje charakterystyczne dla danej grupy zwizkw, K_W01, K_W02

  3. Wymieni i opisa podstawowe techniki stosowane w enzymologii K_W01, K_W02

  4. Zna metody wykrywania i identyfikacji zwizkw biochemicznych oraz metody stosowane przy izolowaniu i oznaczaniu enzymw K_W01, K_W02, K_W06

  5. Zaproponowa uycie odpowiedniej techniki w celu osignicia danego rezultatu K_W01, K_W02, K_W06 K_W09

  W kategorii umiejtnoci

  1. Samodzielnie przeprowadzi podstawowe eksperymenty z zakresu biochemii i enzymologii K_U01, K_U02, K_U05

  2. Wyznacza aktywno enzymw oraz jej zmiany pod wpywem rnych czynnikw (tj. temperatura, pH, stenie substratu, stenie enzymu, wpyw efektorw) K_U01, K_U02

  3. Obsugiwa prosty sprzt i aparatur laboratoryjn tj. mikropipeta automatyczna, wirwka, wstrzsarka, spektrofotometr, ania wodna, transluminator K_U01, K_U02

  4. Zinterpretowa wyniki przeprowadzonych eksperymentw K_U10

  5. Opisa przeprowadzony cykl eksperymentw w sposb typowy dla prac naukowych K_U07, K_U10

  W kategorii kompetencji spoecznych

 • 18

  1. Otwarto na nowoczesne technologie stosowane w biotechnologii K_K01,K_K02,

  3. wiadomo poznanych technik moliwoci praktycznego wykorzystania K_K01,

  4. Umiejtno pracy w grupie oraz dbao o uywany sprzt laboratoryjny i zachowanie porzdku w miejscu pracy K_K03

  TRECI PROGRAMOWE (OPIS TRECI ZAJ) Makroczsteczki wystpujce w przyrodzie (biaka, kwasy nukleinowe DNA i RNA, cukry, tuszcze, sterydy, witaminy i barwniki). Hierarchia organizacji molekularnych skadnikw komrek. Aminokwasy i biaka struktury i funkcje, waciwoci i reakcje charakterystyczne aminokwasw. Waciwoci biaek: denaturacja, punkt izoelektryczny. Ilociowe oznaczanie biaek w roztworze metodami kolometrycznymi. Enzymy, regulacja ich aktywnoci, inhibitory i aktywatory, kinetyka, specyficzno. DNA struktury, rola, waciwoci. Replikacja i transkrypcja. RNA budowa, waciwoci i rodzaje. Dojrzewanie pre-mRNA. Kod genetyczny, rybosomy budowa i funkcja, translacja. Potranaslacyjne modyfikacje biaek i ich znaczenie. Oglne informacje na temat inynierii genetycznej i klonowaniu DNA. Metabolizm pojcia i organizacja, uzyskiwanie energii. Wglowodany i tuszcze i ich przemiany. Budowa, waciwoci i reakcje charakterystyczne monosacharydw i polisacharydw. Chemiczna i enzymatyczna hydroliza skrobi metody detekcji. Budowa i waciwoci kwasw nukleinowych. Ilociowe oznaczanie DNA w roztworze metod kolorymetryczn i fluorescencyjn. Budowa i waciwoci kwasw tuszczowych i tuszczw. Klasyfikacja i nomenklatura enzymw. Metody modyfikowania enzymw. Enzymy monomeryczne, oligomeryczne i kompleksy wieloenzymowe ich struktury i funkcje. Kofaktory enzymw. Porwnanie dziaania enzymw i katalizatorw nieorganicznych. Jednostki enzymatyczne. Identyfikacja i ilociowe oznaczanie aktywnoci wybranych enzymw. Badanie waciwoci enzymw. Okrelanie specyficznoci dziaania enzymw na przykadzie wybranych hydrolaz. Wpyw temperatury, pH rodowiska, aktywatorw i inhibitorw na aktywno enzymatyczn. Kinetyka reakcji enzymatycznej. Wpyw stenia substratu i enzymu na reakcj enzymatyczn. Pocztkowa szybko reakcji. Model Michaelisa-Menten. Wyznaczanie staej Michaelisa (Km) i prdkoci maksymalnych (Vmax) wybranych reakcji enzymatycznych w obecnoci i bez inhibitora. Mechanizmy wewntrzkomrkowej degradacji biaek. Przemysowe i kliniczne aspekty enzymologii. Molekularne aspekty powstawania ycia i funkcjonowania organizmw.

  METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad: wykad tradycyjny z wykorzystaniem sprztu multimedialnego, wiczenia: laboratorium, dyskusja, metody problemowe.

  SPOSOBY OCENY STUDENTA

  Wykad: egzamin pisemny na koniec semestru (100 %); wiczenia: obecno i aktywno na zajciach oraz opracowanie zadanych zagadnie (30 %), 2 kolokwia z realizowanego programu (70%)

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY

  Efekty ksztacenia Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Wiedza

  Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczcej biochemii i enzymologii, miejsca obu dyscyplin wrd innych dyscyplin empirycznych. Nie zna aktualnej literatury przedmiotu. Student uzyska mniej ni 50 % poprawnych odpowiedzi na kolokwiach testowych, nie przygotowuje si na bieco do wicze, co jest weryfikowane ocenami z kartkwek (niezaliczone > 50%).

  Student posiada ogln wiedzy dotyczc biochemii i enzymologii, miejsca obu dyscyplin wrd innych dyscyplin empirycznych oraz ich praktycznego zastosowania we wspczesnej biotechnologii. Ma ograniczon znajomo najnowszych wynikw bada w obszarze biochemii i enzymologii. Student uzyska 51%-74% poprawnych odpowiedzi na kolokwiach testowych, przygotowuje si na bieco do wicze, co jest weryfikowane ocen z egzaminu (> 50% ocen pozytywnych).

  Student posiada uporzdkowan wiedz z zakresu biochemii i enzymologii, miejsca obu dyscyplin wrd nauk empirycznych oraz ich historycznego rozwoju oraz ich praktycznego zastosowania we wspczesnej biotechnologii. Ma rozeznanie w najnowszych wynikach bada oraz aktualnej literaturze przedmiotu. Student uzyska 75%-89% poprawnych odpowiedzi na kolokwiach testowych, przygotowuje si na bieco do wicze, co jest weryfikowane ocen z egzaminu (> 80% ocen pozytywnych).

  Student posiada usystematyzowan i ugruntowan wiedz nt. biochemii i enzymologii, miejsca obu dyscyplin wrd innych nauk empirycznych oraz ich historycznego rozwoju i praktycznego zastosowania we wspczesnej biotechnologii. Zna najnowsze badania oraz aktualn literatur przedmiotu. Potrafi wykorzysta posiadan wiedz na zajciach oraz samodzielnie rozwizuje zadane problemy z uzasadnieniem wyboru ich rozwiza. Student uzyska > 90% poprawnych odpowiedzi na kolokwiach testowych, przygotowuje si na bieco do wicze, co jest weryfikowane ocen z egzaminu (>95% ocen pozytywnych).

  Umiejtnoci

  Student nie potrafi analizowa i nie rozumie podstawowych treci zaj, nie potrafi prawidowo zinterpretowa wynikw dowiadcze. Nie potrafi tworzy wasnych narzdzi pracy ani posugiwa si nimi.

  Student w stopniu minimalnym rozumie treci zaj. Z pomoc prowadzcego analizuje tekst naukowy i formuuje rozwizania problemw. Potrafi prawidowo zinterpretowa wyniki dowiadcze.

  Student potrafi zaprezentowa posiadan wiedz, a take w sposb poprawny korzysta z niej na zajciach. Z pomoc prowadzcego rozwizuje stawiane problemy.Potrafi prawidowo zinterpretowa wyniki dowiadcze.

  Student ma opanowane narzdzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych. Potrafi prawidowo zinterpretowa wyniki dowiadcze.

 • 19

  Kompetencje spoeczne

  Student nie angauje si we wasny proces zdobywania wiedzy, nie wywizuje si ze stawianych mu celw i zada, nie angauje si w dyskusje stawianych problemw.

  Student uczestniczy w zajciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywnoci i zaangaowania. W maym stopniu angauje si w dyskusje i korzystanie z dostpnej literatury przedmiotu.

  Student aktywnie uczestniczy w zajciach, wykazuje otwarto na potrzeb pogbiania posiadanej wiedzy i umiejtnoci. Chtnie angauje si w dyskusje.

  Student w sposb aktywny uczestniczy w zajciach, z wasnej inicjatywy pogbia i doskonali posiadan wiedz i umiejtnoci. W sposb wnikliwy korzysta z dostpnej literatury przedmiotu.

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

  Obecno na wykadzie 30

  Przygotowanie i obecno na egzaminie 52

  Obecno na wiczeniach 60

  Przygotowanie do wicze 50

  Przygotowanie sprawozda z wicze 30

  Konsultacje 30

  SUMA GODZIN: 252

  SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 9

  BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

  1. Berg J.M. , Stryer L., Tymoczko L.W., Biochemia. PWN, Warszawa, 2011

  2. Murray R.K., Granner D.K., Rodwell V.W., Biochemia Harpera, Wyd. PZWL, 2012 3. Witwicki J., Ardelt W. (red.)- Elementy enzymologii. PWN, Warszawa, 1989. 4. Kyszejko-Stefanowicz L. (red.), wiczenia z biochemii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

  5. Zgirski A., Gondko R. Obliczenia biochemiczne. PWN Warszawa, 2010.

  6. Szyszka R., wiczenia z biochemii i technik wspczesnej biologii molekularnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 1998

  7. Hames B. D., Hooper N.M., Biochemia - Krtkie wykady, PWN, Warszawa, 2010

  BIBLIOGRAFIA UZUPENIAJCA

  1. Doonan S., Biaka i peptydy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,

  2. Fisher J., Arnold J.R.P., Krtkie wykady. Chemia dla biologw., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,

  3. Bereta J., Koj A., Zarys Biochemii., Seria Wydawnicza WBBiB UJ, Krakw 2009

  4. Szerszunowicz I., bikowska A., Wybrane zagadnienia z enzymologii. Przewodnik do wicze laboratoryjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego, Olsztyn 2010

  PROWADZCY ZAJCIA

  Wykad Prof. dr hab. Ryszard Szyszka

  wiczenia Mgr Elbieta Kochanowicz, mgr Monika Janeczko

 • 20

  Przedmioty z grupy: Chemia I

  Karta przedmiotu Chemia organiczna- kurs rozszerzony

  Forma zaj: Wykad z wiczeniami

  Wymiar godzinowy semestr zimowy - semestr letni wykady: 30 wiczenia: 60 ECTS semestr zimowy - semestr letni 9

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr zimowy - semestr letni wykad: egzamin wiczenia: zaliczenie na ocen CEL PRZEDMIOTU

  1. Zdobycie przez studentw umiejtnoci klasyfikacji oraz wiedzy dotyczcej waciwoci podstawowych grup zwizkw organicznych 2. Zdobycie przez studentw umiejtnoci przyporzdkowania skadnikw biosfery w grupie pocze organicznych 3. Zdobycie przez studentw praktycznych umiejtnoci prowadzenia reakcji chemicznych

  4. Poznanie metod analizy jakociowej zwizkw organicznych

  5. Poznanie podstaw wieloetapowej syntezy zwizkw organicznych

  WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  Wiedza z zakresu Chemii oglnej, Chemii nieorganicznej, Chemii Fizycznej

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia W kategorii wiedzy

  1. ma podstawow wiedz na temat budowy materii, poj, praw i zjawisk zachodzcych w przyrodzie, waciwoci zwizkw chemicznych, rozumie i interpretuje reakcje chemiczne przeprowadzanych w ramach wicze K_W03

  2. zna podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium, wie jak zorganizowa swj warsztat pracy, zna procedury postpowania w nagych wypadkach K_W09

  W kategorii umiejtnoci

  1. stosuje podstawowe techniki laboratoryjne i narzdzia badawcze w zakresie chemii organicznej dla studentw biotechnologii K_U01,

  2. przeprowadza obserwacje i wykonuje podstawowe pomiary fizyczne, chemiczne K_U02,

  3. wykonuje proste analizy w zakresie chemii organicznej, K_U05,

  4. uczy si samodzielnie w sposb ukierunkowany w zakresie obejmujcym zagadnienia chemii organicznej dla studentw biotechnologii K_U07,

  5. przygotowuje pisemne sprawozdanie z prowadzonych dowiadcze w jzyku polskim wykorzystujc jzyk naukowy K_U10,

  7. opisuje, wyjania i interpretuje podstawowe zjawiska chemiczne i fizykochemiczne dotyczce zwizkw organicznych K_U14,

  8. wykonuje podstawowe analizy jakociowe i ilociowe zwizkw organicznych K_U16

  W kategorii kompetencji spoecznych

  1. wykazuje dbao o powierzony sprzt, poszanowanie pracy wasnej i innych, wykazuje gotowo do zespoowego rozwizywania zada i merytorycznej dyskusji K_K02

 • 21

  2. wykazuje odpowiednie nawyki niezbdne do pracy w laboratorium chemii organicznej w szczeglnoci z substancjami toksycznymi i rcymi, podczas pracy z palnikiem gazowym, postpuje zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy, zna zasady postpowania w stanach zagroenia K_K03

  TRECI PROGRAMOWE (OPIS TRECI ZAJ) Treci programowe wykadw: Chemia organiczna- chemi zwizkw wgla. Konstytucja i konfiguracja zwizkw organicznych. Stereoizomeria zwizkw organicznych. Elektronowa budowa pocze organicznych, orbitale wice i antywice, symetria orbitali, struktury rezonansowe. Rozpoznawanie budowy zwizkw organicznych i ich mechanizmy. Typy reakcji zwizkw organicznych i ich mechanizmy. Systematyka i reakcje charakterystyczne oraz waciwoci podstawowych grup zwizkw organicznych takich jak: alkany, alkeny, alkiny, aldehydy, alkohole, ketony, kwasy, estry, etery. Poczenia aromatyczne i ich pochodne. Polimery, otrzymywanie i waciwoci. Detergenty: podzia i waciwoci. Cukry budowa i systematyka. Budowa aminokwasw, ich waciwoci i wyodrbnianie. Barwniki organiczne. Podstawowe elementy preparatyki organicznej: synteza, destylacja, krystalizacja. Treci programowe wicze: Zasady bezpiecznej pracy w Laboratorium Chemii Organicznej. Podstawowe szko i akcesoria laboratoryjne wykorzystywane w syntezie zwizkw organicznych. Analiza jakociowa zwizkw organicznych zawierajcych azot, siark oraz fluorowcopochodne. Otrzymywanie i badanie waciwoci chemicznych alkanw, alkenw, alkinw i arenw. Reakcje charakterystyczne alkoholi jedno- i wielohydroksylowych. Destylacja etanolu jako metoda rozdziau cieczy. Badanie waciwoci chemicznych aldehydw, ketonw i kwasw karboksylowych. Synteza kwasu sulfanilowego. Oczyszczanie kwasu sulfanilowego metod krystalizacji. Estry jako zwizki o istotnym znaczeniu w przemyle - otrzymywanie octanu etylu oraz badanie waciwoci fizyko- chemicznych .Sprawdzanie przebiegu reakcji acylowania kwasu salicylowego technik chromatografii cienkowarstwowej. Wykazanie charakterystycznych waciwoci tuszczy. Izolacja oleju rolinnego metod ekstrakcji. Detergenty i polimery- badanie waciwoci zwizkw wielkoczteczkowych. Otrzymywanie wkna celulozowego. Identyfikacja cukrw na podstawie ich charakterystycznych waciwoci. Aminokwasy i biaka- reakcje charakterystyczne. Synteza oranu metylowego- reakcje diazowania. Synteza oranu metylowego- sprzganie soli diazowych oraz oczyszczanie produktu.

  METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad: konwencjonalny (tradycyjny), prezentacja multimedialna; wiczenia: zajcia laboratoryjne, metody dialogowe, praca w grupie.

  SPOSOBY OCENY STUDENTA

  Wykad: egzamin pisemny; wiczenia: ocenianie cigle- krtki test 15 min na kadych zajciach,wiczenia praktyczne, sprawozdanie z ocen kocow.

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY

  Efekty ksztacenia Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Wiedza

  student nie posiada wiedzy pozwalajcej na interpretacje reakcji prowadzonych w ramach wicze, - student zna podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium, wie jak zorganizowa swj warsztat pracy, zna procedury postpowania w nagych wypadkach, zna nazwy systematyczne i zwyczajowe prostych zwizkw organicznych, zna podstawowe szko i sprzt stosowany w Laboratorium Chemii Organicznej

  posiada podstawow wiedz z zakresu chemii niezbdn do zrozumienia i interpretacji reakcji chemicznych przeprowadzanych w ramach wicze, stosuje nazwy systematyczne i zwyczajowe prostych zwizkw organicznych, okrela wpyw podstawowych grup funkcyjnych wystpujcych w zwizkach organicznych na waciwoci fizykochemiczne i reaktywno tych pocze, zna podstawowe typy reakcji organicznych w oparciu o proste przykady zwizkw nalecych do rnych klas pocze.

  posiada widz podstawow obejmujc zakres przewidziany na ocen 3, ma uporzdkowan wiedz z zakresu chemii organicznej, potrafi zinterpretowa reakcje chemiczn na podstawie obserwacji, stosuje nazwy systematyczne i zwyczajowe zwizkw organicznych o znaczeniu szczeglnym znaczeniu w biotechnologii

  posiada widz podstawow obejmujc zakres przewidziany na ocen 4, stosuje nazwy systematyczne i zwyczajowe zwizkw organicznych o znaczeniu szczeglnym znaczeniu w przemyle, podaje przykady zwizkw pochodzenia naturalnego nalecych do poszczeglnych klas omawianych na zajciach oraz potrafi wymieni ich rda pochodzenia (np. w jakiej rolinie lub jej czciach znajduj si wymieniona substancja), zna przemysowe metody otrzymywania niektrych zwizkw o szczeglnym znaczeniu

  Umiejtnoci

  nie uczy si samodzielnie, nie potrafi przedstawi wzorw na podstawie nazw, ma problemy z rozpisaniem podstawowych typw reakcji organicznych, nie jest samodzielny w pracy laboratoryjnej

  potrafi przedstawi wzory zwizkw organicznych na podstawie nazw, potrafi rozpisa podstawowe typy reakcji organicznych w oparciu o proste przykady zwizkw (posiadajce podstawow grup funkcyjn) nalecych do rnych klas pocze, potrafi samodzielnie wykona analiz jakociow zwizkw organicznych, potrafi samodzielnie zoy zestaw do destylacji prostej oraz ekstrakcji cigej, potrafi opisa, wyjani i interpretowa reakcje przewidziane w programie

  posiada podstawowe umiejtnoci obejmujce zakres przewidziany na ocen 3, potrafi rozpisa typy reakcji organicznych w oparciu o struktury zoone (posiadajce rne grupy funkcyjne) nalecych do rnych klas pocze, potrafi diagnozowa i rozwiza proste problemy zwizane z przebiegiem reakcji (np. zmiana pH, zanieczyszczenie)

  posiada podstawowe umiejtnoci obejmujce zakres przewidziany na ocen 4, potrafi samodzielnie zaproponowa reakcje syntezy i/lub analizy dla prostych struktur organicznych, sprawnie przeprowadza reakcje i dowiadczenia chemiczne

 • 22

  wicze, potrafi przygotowa pisemne sprawozdanie z prowadzonych dowiadcze w jzyku polskim wykorzystujc jzyk naukowy

  Kompetencje spoeczne

  nie potrafi pracowa w zespole, nie uczestniczy aktywnie w zajciach

  podnosi swoje kompetencje w stopniu podstawowym przewidzianym przez program zaj, nie bierze czynnego udziau w dyskusjach, potrafi precyzyjnie posugiwa si sprztem laboratoryjnym z zachowaniem standardw pracy, stosuje si do przepisw BHP zwracajc uwag na bezpieczestwo wasne i osb otaczajcych

  posiada podstawowe kompetencje spoeczne obejmujce zakres przewidziany na ocen 3, ma wiadomo potrzeby podnoszenia swoich kompetencji, bierze czynny udzia w dyskusjach, efektywnie uczestniczy w pracy zespoowej

  posiada podstawowe kompetencje spoeczne obejmujce zakres przewidziany na ocen 4, podnosi swoje kompetencje, wykraczajc poza program zaj, niezwykle efektywnie uczestniczy w pracach zespou, tworzy klimat otwartoci i solidarnoci w grupie

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

  Obecno na wykadzie 30

  Przygotowanie do egzaminu 50

  Obecno na egzaminie 2

  Obecno na wiczeniach 60

  Przygotowanie do wicze 40

  Przygotowanie sprawozda z wicze 30

  Konsultacje 45

  SUMA GODZIN: 257

  SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 9

  BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

  1. Mastalerz P.: Chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne, Wrocaw 2000.

  2. Mastalerz P.: Elementarna chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne Wrocaw 1996.

  3. Vogel A.: Preparatyka organiczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006

  4. Morrison R. T.: Chemia organiczna. PWN, Warszawa 1998.

  BIBLIOGRAFIA UZUPENIAJCA

  1. Kupryszewski G..: Wstp do chemii organicznej, PWN 1994.

  2. Moore J.A., Dalrymple D.L., wiczenia z chemii organicznej, PWN 1976

  3. Red. Rusek G. Instrukcje do wicze laboratoryjnych z chemii organicznej. Wydawn. Uniwersytetu Wrocawskiego, Wrocaw., 1997

  4. Red. A. Jwiak i G. Mlosto Pracownia praktycznej chemii organicznej dla studentw. Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego, d, 2007

  5. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P. Organic chemistry. Oxford University Press: New York, 2005

  PROWADZCY ZAJCIA

  Wykady Prof. dr hab. Zofia Stpniewska

  wiczenia Dr Artur Banach, mgr Jakub Ciepielski

 • 23

  Karta przedmiotu Chemia oglna z elementami chemii fizycznej

  Forma zaj: Wykad, konwersatorium, wiczenia

  Wymiar godzinowy semestr zimowy wykad: 30

  kwonwersatorium: 15 wiczenia: 30

  semestr letni wykad: 15 wiczenia: 15

  ECTS semestr zimowy 7 semestr letni 3

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr zimowy wykad: zaliczenie bez oceny

  konwersatorium: zaliczenie z ocen wiczenia: zaliczenie z ocen

  semestr letni wykad: egzamin wiczenia: zaliczenie z ocen

  CEL PRZEDMIOTU

  1. Zapoznanie studentw ze sprztem laboratoryjnym oraz czynnociami laboratoryjnymi, poznanie podstawowych praw chemicznych, zapoznanie z budow atomu i ukadu okresowego pierwiastkw. Omwienie waciwoci pierwiastkw reprezentatywnych, ich otrzymywania i zwizkw oraz zastosowania. 2. Zapoznanie studentw z pojciami chemicznymi do opisu procesw chemicznych, roztworw, wzorw chemicznych i reakcji chemicznych oraz ste roztworw, dysocjacji elektrolitycznej i pH roztworw.

  3. Omwienie teorii Bronsteda i Lewisa oraz procesw zachodzcych w roztworach buforowych i podczas hydrolizy soli, mocy kwasw i zasad, mocnych i sabych elektrolitw, poznanie zjawisk oraz praw i procesw chemicznych i fizycznych, klasycznej termodynamiki chemicznej oraz budowy materii na poziomie atomu i moleku. 4. Definicje i opisy zjawisk midzyfazowych min. adsorpcji i zwilania, poznanie zmian funkcji termodynamicznych: entropii, entalpii i energii swobodnej ukadw.

  WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  Znajomo chemii, fizyki i matematyki na poziomie liceum.

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia W kategorii wiedzy

  1. Student ma podstawow wiedz z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbdn do zrozumienia i interpretacji podstawowych zjawisk i procesw przyrodniczych. K_W03 2. ma podstawow wiedz w zakresie statystyki i informatyki umoliwiajc opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych K_W04 3. posiada wiedz w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. K_W09

  W kategorii umiejtnoci 1. Student potrafi wykona podstawowe pomiary chemiczne oraz potrafi przeprowadza obserwacje zachodzcych procesw K_U02 2. wykonuje proste zadania badawcze z chemii K_U05 3. potrafi uczy si samodzielnie w ukierunkowany sposb K_U07 4. potrafi samodzielnie przygotowa opracowanie pisemne z przeprowadzonych dowiadcze chemicznych K_U10

  5. potrafi opisa i wyjanij oraz interpretowa podstawowe zjawiska chemiczne i fizykochemiczne. K_U14

  6. stosuje wiedz z zakresu fizykochemii granicy faz do opisu i interpretacji zjawisk przyrodniczych K_U15

  7. Wykonuje podstawowe analizy jakociowe i ilociowe metod klasyczn i instrumentaln K_U16

  8. stosuje podstawowe metody statystyczne i technologi informatyczn do opisu zjawisk przyrodniczych oraz analizy i opracowania danych dowiadczalnych K_U17

 • 24

  W kategorii kompetencji spoecznych

  1. Student wykazuje dbao o powierzony sprzt, poszanowanie pracy wasnej i innych, wykazuje gotowo do zespoowego rozwizywania zada i merytorycznej dyskusji K_K02

  2. Student wykazuje odpowiednie nawyki niezbdne do pracy w laboratorium badawczym, postpuje zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy, umie postpowa w stanach zagroenia. K_K03

  TRECI PROGRAMOWE (OPIS TRECI ZAJ) Podstawowe prawa chemiczne: prawo staoci skadu, prawo dziaania mas, prawo staych stosunkw wielokrotnych, prawo staych stosunkw objtociowych (Gay-Lussaca), prawo zachowania masy, prawo Avogadro. Budowa atomu: teoria Daltona, model Bohra, model wspczesny. Ukad okresowy pierwiastkw a budowa atomu. Zapenienie powok elektronowych atomw pierwiastkw grup gwnych. Wizania chemiczne. Rwnowaga chemiczna, reakcje odwracalne, staa rwnowagi. Teoria dysocjacji elektrolitycznej Arrheniusa. Teoria kwasw i zasad Bronsteda. Teoria kwasw i zasad Lewisa. Iloczyn rozpuszczalnoci i rozpuszczalno. Pojcie iloczynu jonowego wody i pH. Hydroliza soli. Reakcje utleniania i redukcji. Przedmiot chemii fizycznej, znaczenie termodynamiki. Pierwsza zasada termodynamiki. Definicja entalpii. Prawo Hessa i prawo Kirchhoffa. Druga zasada termodynamiki. Funkcja termodynamiczna G dla procesw izotermiczno-izobarycznych. Dyskusja zmian entropii w procesach przyrodniczych. Zastosowanie I i II zasady termodynamiki. Termodynamika ukadw chemicznych. Przyrost entropii w procesach nieodwracalnych. Roztwory i rwnowagi fazowe, rozpuszczalno. Podzia substancji pomidzy dwie fazy, ekstrakcja. Zwilalno cia staych, istota zjawiska adsorpcji chemicznej i fizycznej. Adsorpcyjne warstwy powierzchniowe, izotermy adsorpcji. Szybko reakcji chemicznej, rwnanie kinetyczne. Rzd reakcji chemicznej (0, I, II, III). Teorie kinetyki chemicznej. Energia aktywacji. Elektrochemia. Klasyfikacja przewodnikw elektrycznoci. Elektroliza. Potencja elektrody. Prawo Nernsta i Kulomba. Typy ogniw galwanicznych. Sia elektromotoryczna i jej pomiar. Potencja normalny elektrody. Typy elektrod. Elektrody I-go rodzaju. Akumulatory.

  METODY DYDAKTYCZNE Wykad: ilustrowany przezroczami i z pomoc rzutnika multimedialnego; wiczenia: laboratoryjne w formie eksperymentalnej, wsplne rozwizywanie zada i problemw, dyskusja, wnioski z przeprowadzonych dowiadcze; konwersatorium: omwienie zagadnie teoretycznych, dyskusja nad postawionymi problemami.

  SPOSOBY OCENY STUDENTA Egzamin, ktry obejmuje cao wiedzy i umiejtnoci objtych przez wykad (100%); wiczenia: 3 kolokwia (50%), przygotowanie do zaj (20%), aktywno na zajciach (20%), obecno na zajciach (10%); konwersatorium: 3 kolokwia (50%), aktywno na zajciach (20%), przygotowanie do zaj (20%), obecno na zajciach (10%),

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY

  Efekty ksztacenia Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Wiedza Nie posiada podstawowej wiedzy z chemii oglnej i fizycznej

  Posiada podstawow wiedz z chemii oglnej i fizycznej. Posiada wiedz z zagadnie teoretycznych dotyczcych zaj.

  Wiedza studenta obejmuje cao wymaganego materiau ale moe mie pewne braki.

  Student ma ugruntowan i uporzdkowan wiedz obejmujc cao wymaganego materiau, potrafi swobodnie z niej korzysta.

  Umiejtnoci

  Nie posiada podstawowych umiejtnoci wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej. Nie potrafi poprawnie uywa sprztu laboratoryjnego.

  Posiada podstawowe umiejtnoci wykorzystywane w pracy laboratoryjnej. Potrafi uywa sprztu laboratoryjnego na poziomie dostatecznym.

  Posiada umiejtnoci wykorzystywane w pracy laboratoryjnej. Samodzielnie wykonuje podstawowe pomiary chemiczne. Stosuje wiedz z zakresu fizykochemii granicy faz do opisu i interpretacji zjawisk przyrodniczych.

  Samodzielnie wykonuje podstawowe pomiary chemiczne oraz umiejtnie przeprowadza obserwacje i wyciga samodzielnie wnioski.

  Kompetencje spoeczne Student nie angauje si w proces ksztacenia Student dostatecznie angauje si w proces ksztacenia Student angauje si w proces ksztacenia Student wzorowo angauje si w proces ksztacenia

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

  Obecno na zajciach 105

  Przygotowanie do wicze 40

  Przygotowanie do egzaminu i egzamin 45

  Przygotowanie sprawozda z wicze 70

 • 25

  Konsultacje 7

  SUMA GODZIN: 267

  SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 10

  BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

  1. L. Jones, P. Atkins, Chemia oglna, PWN, Warszawa, 2009.

  2. L. Pajdowski, Chemia oglna, PWN, Warszawa, 1996.

  3. Z. Sarbak, Chemia nieorganiczna dla studentw licencjackich, Wyd. Owiatowe FOSZE, Rzeszw, 2009.

  4. W. Trzebiatowski, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1988.

  5. A. Bielaski, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 2009.

  6. K. Pigo, Z. Rudziewicz, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 2007.

  7. P.W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, 1999.

  8. Z. Sarbak, Adsorpcja i kataliza w ochronie rodowiska, WCh UAM, Pozna, 2000.

  9. J. Ocik, Adsorpcja, PWN, Warszawa, 1983.

  10. Praca zbiorowa, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1980.

  BIBLIOGRAFIA UZUPENIAJCA

  1. E. Brady, J.R. Holum, Fundamental of Chemistry, J. Wiley, New York, 1988.

  2. M. Sielanko, R.A. Plane, Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT Warszawa, 1992.

  3. J.E. Brady, J.W. Russel, J.R. Holm, Chemistry Matter and its Changes, J. Wiley & Sons, Inc., New York, 2000.

  4. 4. Z. Sarbak, Metody instrumentalne w badaniach adsorbentw i katalizatorw, Wyd. Naukowe UAM, Pozna, 2005.

  5. H.D. Forsterling, Eksperymentalna chemia fizyczna, WNT, Warszawa, 1976.

  6. Z. Sarbak, Metody instrumentalne w badaniach adsorbentw i katalizatorw, Wyd. Naukowe UAM, Pozna, 2005.

  PROWADZCY ZAJCIA

  Wykad prof. dr hab. Piotr Staszczuk

  wiczenia dr Ludomir Kwietniewski, mgr Pawe Adamek

  Konwersatorium dr Ludomir Kwietniewski

 • 26

  Przedmioty z grupy: Chemia II

  Karta przedmiotu: Chemia organiczna kurs podstawowy

  Forma zaj: Wykad z wiczeniami

  Wymiar godzinowy semestr zimowy - semestr letni wykad: 30 wiczenia: 30 ECTS semestr zimowy - semestr letni 6

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr zimowy - semestr letni wykad: egzamin wiczenia: zaliczenie z ocen CEL PRZEDMIOTU

  1. Zaznajomienie ze struktur i waciwociami fizycznymi i chemicznymi wybranych grup zwizkw organicznych

  2. Nabycie umiejtnoci prowadzenia prac eksperymentalnych w zakresie chemii organicznej.

  WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  Znajomo chemii, fizyki i matematyki w zakresie przewidzianym na kierunku biotechnologia

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia

  W kategorii wiedzy

  1. Rozrnia rodzaje wiza chemicznych w czsteczkach zwizkw organicznych, zapisuje reakcje syntezy w chemii organicznej, rozpoznaje najbardziej typowe mechanizmy reakcji w chemii organicznej, nazywa parametry fizykochemiczne opisujce struktur i waciwoci zwizkw organicznych, K_W03

  2. Formuuje prawa bilansujce reakcje w chemii organicznej ; K_W03

  3. Rozpoznaje zagroenia mogce wystpi podczas pracy w laboratorium chemii organicznej K_W09

  W kategorii umiejtnoci 1. Posuguje si sprztem laboratoryjnym w celu wykonywania syntez organicznych K_U01,K_U02 2. Wykonuje syntez organiczn zlecon przez prowadzcego K_U05 3. korzysta z wynikw eksperymentalnych do obliczenia wydajnoci reakcji syntezy organicznej K_U14,K_U17 4. Zapisuje wykonane reakcje z zakresu chemii organicznej K_U14

  5. Wykonuje podstawowe analizy jakociowe i ilociowe zwizkw organicznych K_U16

  6. Wykorzystuje bazy danych dostpne w internecie w celu odnalezienia parametrw fizykochemicznych czsteczki zwizku organicznego K_U17

  W kategorii kompetencji spoecznych

  1. Wykazuje dbao o powierzony sprzt, poszanowanie pracy wasnej i innych, wykazuje gotowo do zespoowego rozwizywania zada i merytorycznej dyskusji K_K02

  2. wykazuje odpowiednie nawyki niezbdne do pracy postpujc zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy, zna zasady postpowania w stanach zagroenia K_K03

  TRECI PROGRAMOWE

 • 27

  Struktura i waciwoci zwizkw organicznych wizania chemiczne, konfiguracja elektronowa, polarno wiza, siy midzyczsteczkowe. Izomeria. Stereochemia. Nomenklatura zwizkw organicznych. Wglowodory nasycone, nienasycone, wglowodory aromatyczne, alkohole, etery, kwasy karboksylowe, aldehydy, ketony, estry, aminy, fenole, tuszcze, wglowodany otrzymywanie, waciwoci fizyczne i chemiczne. Mechanizmy reakcji chemicznych: wglowodorw nasyconych i nienasyconych, zwizkw aromatycznych, aldehydw, ketonw, kwasw karboksylowych.

  METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad: wykad z prezentacj multimedialn; wiczenia: wiczenia laboratoryjne, praca w grupach

  SPOSOBY OCENY STUDENTA

  wykad: egzamin pisemny (100%); wiczenia Ocenianie cige: kolokwia obejmujce zagadnienia gwnych dziaw

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY

  Efekty ksztacenia Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Wiedza

  Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat nomenklatury i waciwoci fizykochemicznych gwnych grup zwizkw organicznych. Nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie podstawowych technik laboratoryjnych stosowanych w chemii organicznej. Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie zasad bezpiecznej pracy w laboratorium.

  Student posiada okrojon wiedz na temat na temat nomenklatury i waciwoci fizykochemicznych gwnych grup zwizkw organicznych. Student potrafi definiowa zasady, prawa i pojcia opisujce podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne wykorzystywane w syntezie organicznej. Student posiada wiedz w zakresie zasad bezpiecznej pracy w laboratorium analitycznym.

  Student w dobrym stopniu opanowa wiedz na temat nomenklatury i waciwoci fizykochemicznych gwnych grup zwizkw organicznych. Student dobrze zna zasady, prawa i pojcia opisujce podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne wykorzystywane w syntezie organicznej. Student posiada wiedz w zakresie zasad bezpiecznej pracy w laboratorium analitycznym.

  Student w bardzo dobrym stopniu opanowa wiedz na temat nomenklatury i waciwoci fizykochemicznych gwnych grup zwizkw organicznych. Student bardzo dobrze zna zasady, prawa i pojcia opisujce podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne wykorzystywane w syntezie organicznej. Student posiada poszerzon wiedz w zakresie zasad bezpiecznej pracy w laboratorium analitycznym.

  Umiejtnoci

  Student nie potrafi wykona podstawowej syntezy organicznej zgodnie z podan instrukcj. Nie potrafi pobra produktu syntezy oraz wykona podstawowych bada fizykochemicznych zgodnie z podan procedur analityczn. Student nie potrafi samodzielnie opracowa uzyskanych wynikw.

  Student potrafi wykona podstawowe syntezy organiczne zgodnie z podan instrukcj oraz zapisa reakcje chemiczne w stopniu dostatecznym. Potrafi pobra produkty syntezy oraz wykona podstawowe badania fizykochemiczne zgodnie z podan procedur analityczn. Student potrafi samodzielnie opracowa i zinterpretowa uzyskane wyniki.

  Student potrafi sprawnie wykona podstawowe syntezy organiczne zgodnie z podan instrukcj oraz zapisa reakcje chemiczne w stopniu dobrym. Potrafi pobra produkt syntezy oraz wykona podstawowe oraz dodatkowe badania fizykochemiczne zgodnie z podan procedur analityczn. Student potrafi samodzielnie opracowa i zinterpretowa uzyskane wyniki oraz przeprowadzi dyskusj na ten temat. Potrafi samodzielnie opracowa otrzymane dane, wycign wnioski w oparciu o posiadana wiedz oraz dane literaturowe.

  Student potrafi biegle wykona podstawowe syntezy organiczne zgodnie z podan instrukcj oraz zapisa reakcje chemiczne w stopniu bardzo dobrym. W stopniu bardzo dobrym potrafi pobra produkt syntezy oraz wykona podstawowe oraz dodatkowe badania fizykochemiczne zgodnie z podan procedur analityczn. Sprawnie operuje fachowym jzykiem naukowym. Potrafi opracowa otrzymane dane, wycign wnioski oraz je przedyskutowa w oparciu o posiadana wiedz oraz dane literaturowe.

  Kompetencje spoeczne

  Nie stosuje si do zasad bezpieczestwa i higieny pracy w laboratorium. Nie potrafi pracowa w zespole. Nie uczestniczy w zajciach.

  Uczestniczy w wykonywaniu wicze. Stosuje si do zasad bezpieczestwa i higieny pracy w laboratorium

  Systematycznie uczestniczy w wykonywaniu wicze. Stosuje si do zasad bezpieczestwa i higieny pracy w laboratorium. Potrafi pracowa w zespole. Ma wiadomo podnoszenia swoich kompetencji.

  Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajciach. Stosuje si do zasad bezpieczestwa i higieny pracy w laboratorium. Wykazuje dbao o stanowisko pracy. Chtnie wsppracuje przy wykonywaniu pomiarw analitycznych. Ma wiadomo podnoszenia swoich kompetencji.

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

 • 28

  Obecno na wykadzie 30

  Przygotowanie do egzaminu 25

  Obecno na egzaminie 2

  Obecno na wiczeniach 30

  Przygotowanie do wicze 35

  Przygotowanie sprawozda z wicze 30

  Konsultacje 10

  SUMA GODZIN: 162

  SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 6

  BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

  1. Morrison R. T, Boyd R.N.: Chemia organiczna. PWN, Warszawa 2008

  2. McMurry J.: Chemia organiczna , PWN, Warszawa 2007.

  3. Mastalerz P.: Chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne, Wrocaw 2000.

  4. Patrick G.: Krtkie wykady- chemia organiczna, PWN, Warszawa 2008.

  BIBLIOGRAFIA UZUPENIAJCA

  1. Koodziejczyk A. Naturalne zwizki organiczne. PWN, Warszawa 2006.

  2. Clayden J., Greeves N., Warren N., Wothers P.: Organic chemistry, Oxford University Press, Oxford 2001.

  3. Patrick G. L.: An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford 2005

  PROWADZCY ZAJCIA

  Wykad/wiczenia Robert Mroczka

 • 29

  Karta przedmiotu Chemia oglna i nieorganiczna

  Forma zaj: Wykad, wiczenia, konwersatorium

  Wymiar godzinowy semestr zimowy wykad 30

  wiczenia 30 konwersatorium 15

  semestr letni -

  ECTS semestr zimowy 7 semestr letni -

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr zimowy wykad: egzamin ustny.

  wiczenie: zaliczenie z ocen konwersatorium: zaliczenie z ocen

  semestr letni -

  CEL PRZEDMIOTU

  1. Zapoznanie studentw ze sprztem laboratoryjnym oraz czynnociami laboratoryjnymi. Poznanie podstawowych praw chemicznych. Zapoznanie z budow atomu, czsteczki i ukadu okresowego pierwiastkw. 2. Zapoznanie studentw z pojciami chemicznymi do opisu procesw chemicznych i roztworw, wzorw chemicznych i reakcji chemicznych oraz ste roztworw, dysocjacji elektrolitycznej i pH roztworw.

  3. Omwienie waciwoci pierwiastkw reprezentatywnych, ich otrzymywania i zwizkw oraz zastosowania.

  WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  1. Znajomo chemii, fizyki i matematyki na poziomie liceum.

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia

  W kategorii wiedzy 1. Student ma podstawow wiedz z zakresu chemii niezbdn do zrozumienia i interpretacji podstawowych zjawisk i procesw przyrodniczych. K_W03 2. Student posiada wiedz w zakresie podstawowych zjawisk bezpieczestwa i higieny pracy. K_W09

  W kategorii umiejtnoci 1. Student potrafi wykona podstawowe pomiary chemiczne oraz potrafi przeprowadza obserwacje zachodzcych procesw. K_U02 2. Student potrafi uczy si samodzielnie w ukierunkowany sposb. K_U07 3. Student potrafi samodzielnie przygotowa opracowanie pisemne z przeprowadzonych dowiadcze chemicznych. K_U10

  4. Student potrafi opisa i wyjanij oraz interpretowa podstawowe zjawiska chemiczne i fizykochemiczne. K_U14

  5. Wykonuje podstawowe analizy jakociowe i ilociowe metod klasyczn i instrumentaln. K_U16

  W kategorii kompetencji spoecznych

  1. Student wykazuje dbao o powierzony sprzt, poszanowanie pracy wasnej i innych, wykazuje gotowo do zespoowego rozwizywania zada i merytorycznej dyskusji K_K02

  2. Student wykazuje odpowiednie nawyki niezbdne do pracy w laboratorium badawczym, postpuje zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy, umie postpowa w stanach zagroenia. K_K03

 • 30

  TRECI PROGRAMOWE (OPIS TRECI ZAJ) Podstawowe prawa chemiczne: prawo staoci skadu, prawo dziaania mas, prawo staych stosunkw wielokrotnych, prawo staych stosunkw objtociowych (Gay-Lussaca), prawo zachowania masy, prawo Avogadro. Budowa atomu: teoria Daltona, model Bohra, model wspczesny. Ukad okresowy pierwiastkw a budowa atomu. Zapenienie powok elektronowych atomw pierwiastkw grup gwnych. Wizania chemiczne. Rwnowaga chemiczna, reakcje odwracalne, staa rwnowagi. Teoria dysocjacji elektrolitycznej Arrheniusa. Teorie kwasw i zasad Bronsteda oraz Lewisa. Iloczyn rozpuszczalnosci i rozpuszczalno. Pojcie iloczynu jonowego wody i pH. Hydroliza soli. Reakcje utleniania i redukcji.Podstawowe wasciwoci tlenkw, wodorotlenkw, kwasw, soli i wodorkw.

  METODY DYDAKTYCZNE Wykad: wykad z prezentacj i elementami metody problemowej; wiczenia: wiczenia laboratoryjne eksperymentalne wsplne rozwizywanie zada i problemw, dyskusja, wnioski z przeprowadzonych dowiadcze; konwersatorium: wykonywanie oblicze chemicznych, dyskusja.

  SPOSOBY OCENY STUDENTA Wykad: egzamin, ustny ktry obejmuje cao wiedzy i umiejtnoci objtych przez wykad (100%); wiczenia: 3 kolokwia pisemne(50%), przygotowanie do zaj (20%), aktywno na zajciach (10%), opracowanie wicze(20%); konwersatorium: kolokwiu pisemne (100%)

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY*

  Efekty ksztacenia Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Wiedza Nie posiada podstawowej wiedzy z chemii oglnej Posiada podstawow wiedz z chemii oglnej.

  Wiedza studenta obejmuje cao wymaganego materiau ale moe mie pewne braki.

  Student ma ugruntowan i uporzdkowan wiedz obejmujc cao wymaganego materiau, potrafi swobodnie z niej korzysta.

  Umiejtnoci

  Nie posiada podstawowych umiejtnoci wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej. Nie potrafi poprawnie uywa sprztu laboratoryjnego.

  Posiada podstawowe umiejtnoci wykorzystywane w pracy laboratoryjnej. Potrafi uywa sprztu laboratoryjnego na poziomie dostatecznym.

  Posiada umiejtnoci wykorzystywane w pracy laboratoryjnej. Samodzielnie wykonuje podstawowe pomiary chemiczne.

  Samodzielnie wykonuje podstawowe pomiary chemiczne oraz umiejtnie przeprowadza obserwacje i wyciga samodzielnie wnioski.

  Kompetencje spoeczne

  Student nie angauje si w proces ksztacenia.Jest nieobecny na wielu zajciach.Nie wykonuje opracowa.

  Student angauje si w proces ksztacenia obecno na wikszoci zaj. Wykonuje opracowania nieterminowo i niestarannie.

  Student angauje si w proces ksztacenia obecno na wszystkich zajciach. Opracowania wicze oddaje termionowo.

  Student wzorowo angauje si w proces ksztacenia aktywna obecno na wszystkich zajciach. Opracowania wicze oddaje termionowo i wykonuje je starannie.

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

  Obecno na wykadach 30

  Obecno na wiczeniach 45

  Przygotowanie do wicze i egzaminu 80

  Przygotowanie sprawozda z wicze 40

  Konsultacje 10

  SUMA GODZIN: 205

  SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 7

  BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

  1. L. Pauling, Chemia oglna, PWN, Warszawa, 1986.

  2. L. Jones, P. Atkins, Chemia oglna, PWN, Warszawa, 2009.

  3. R.T Sanderson, Podstawy chemii oglnej, PWN, Warszawa, 1968.

 • 31

  4. L. Pajdowski, Chemia oglna, PWN, Warszawa, 1996.

  5. Z. Sarbak, Chemia nieorganiczna dla studentw licencjackich, Wyd. Owiatowe FOSZE, Rzeszw, 2009.

  6. A. liwa, Obliczenia chemiczne, PWN, Warszawa,1987.

  7. Bielaski, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 2009.

  BIBLIOGRAFIA UZUPENIAJCA

  1. M. Sielanko, R.A. Plane, Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT Warszawa, 1992.

  2. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1995.

  PROWADZCY ZAJCIA

  Wykad/ konwersatorium dr Ludomir Kwietniewski

  Laboratorium mgr Pawe Adamek

 • 32

  Karta przedmiotu Chemia fizyczna

  Forma zaj: Wykad z wiczeniami

  Wymiar godzinowy semestr zimowy - semestr letni wykad: 30 wiczenia:.30 ECTS semestr zimowy - semestr letni 6

  Jzyk przedmiotu polski

  Forma zaliczenia semestr zimowy - semestr letni wykad:egzamin wiczenia:.zaliczenie z ocen CEL PRZEDMIOTU

  1. Praktyczne zapoznanie studentw z prac laboratoryjn i obsug specjalistycznej aparatury laboratoryjnej. Zapoznanie z definicj szybkoci reakcji chemicznej, rwnaniem kinetycznym, rzdem reakcji chemicznej (0, I, II, III).

  2. Poznanie przez studenta zmian funkcji termodynamicznych: entropii, entalpii i energii swobodnej ukadw oraz zastosowania ich do przewidywania kierunku zachodzenia procesw biochemicznych. Definicje pojcia: ukad i otoczenie, proces egzo- i endoenergetyczny, energia wewntrzna, entalpia, praca i ciepo, pojemno cieplna, entalpia tworzenia, entropia, energia i entalpia swobodna, procesy odwracalne i nieodwracalne, procesy samorzutne.

  3. Zapoznanie z teori kinetyki chemicznej i katalizy jedno- i wielofazowej, mono- i heterogenicznej oraz waciwociami katalizatorw.

  WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

  Znajomo podstaw chemii, fizyki i matematyki (rachunek rniczkowy i cakowy).

  EFEKTY KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu ksztacenia

  W kategorii wiedzy 1. Student ma podstawow wiedz z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbdn do zrozumienia i interpretacji podstawowych zjawisk i procesw przyrodniczych. K_W03

  2. Student ma podstawow wiedz w zakresie statystyki i informatyki umoliwiajc opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych ze szczeglnym uwzgldnieniem waciwych dla biotechnologii K_W04

  3. Student posiada wiedz w zakresie podstawowych zjawisk bezpieczestwa i higieny pracy. K_W09

  W kategorii umiejtnoci 1. Student potrafi wykona podstawowe pomiary chemiczne oraz potrafi przeprowadza obserwacje zachodzcych procesw. K_U02 2. Student wykonuje proste zadania badawcze zakresie chemii. K_U05 3. Student potrafi uczy si samodzielnie w ukierunkowany sposb. K_U07 4. Student potrafi samodzielnie przygotowa opracowanie pisemne z przeprowadzonych dowiadcze chemicznych. K_U10 5. Student potrafi opisa i wyjanij oraz interpretowa podstawowe zjawiska chemiczne i fizykochemiczne. K_U14 6. Student stosuje wiedz z zakresu fizykochemii do opisu i interpretacji zjawisk przyrodniczych K_U15 7. Wykonuje podstawowe analizy jakociowe i ilociowe metod klasyczn i instrumentaln. K_U16 8. Student stosuje podstawowe metody statystyczne i technologi informatyczn do opisu zjawisk przyrodniczych oraz analizy i opracowania danych dowiadczalnych K_U17

  W kategorii kompetencji spoecznych

 • 33

  1. Student wykazuje dbao o powierzony sprzt, poszanowanie pracy wasnej i innych, wykazuje gotowo do zespoowego rozwizywania zada i merytorycznej dyskusji K_K02

  2. Student wykazuje odpowiednie nawyki niezbdne do pracy w laboratorium badawczym, postpuje zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy, umie postpowa w stanach zagroenia K_K03

  TRECI PROGRAMOWE (OPIS TRECI ZAJ) Przedmiot chemii fizycznej, znaczenie termodynamiki. Pierwsza zasada termodynamiki. Definicja entalpii i zastosowanie I zasady termodynamiki dla rnych procesw szczegowych. Procesy termodynamiczne w gazach doskonaych. Prawo Hessa i prawo Kirchhoffa. Procesy odwracalne i nieodwracalne, procesy kwazistatyczne. Druga zasada termodynamiki. Funkcja termodynamiczna G dla procesw izotermiczno-izobarycznych. Dyskusja zmian entropii w procesach przyrodniczych. Zastosowanie I i II zasady termodynamiki. Termodynamika ukadw chemicznych. Przyrost entropii w procesach nieodwracalnych. Roztwory i rwnowagi fazowe, rozpuszczalno. Podzia substancji pomidzy dwie fazy, ekstrakcja. Zwilalno cia staych, istota zjawiska adsorpcji chemicznej i fizycznej. Adsorpcyjne warstwy powierzchniowe, izotermy adsorpcji. Szybko reakcji chemicznej, rwnanie kinetyczne. Rzd reakcji chemicznej (0, I, II, III). Teorie kinetyki chemicznej. Energia aktywacji. Kataliza jedno- i wielofazowa, mono- i heterogeniczna. Katalizatory i charakterystyka ich dziaania. Elektrochemia. Klasyfikacja przewodnikw elektrycznoci. Elektroliza. Potencja elektrody. Prawo Nernsta i Kulomba. Typy ogniw galwanicznych. Sia elektromotoryczna i jej pomiar. Potencja normalny elektrody. Typy elektrod. Elektrody I-go rodzaju. Akumulatory.

  METODY DYDAKTYCZNE Wykad: wykad z elementami metody problemowej i dyskusji, ilustrowany przezroczami oraz przy pomocy rzutnika multimedialnego wiczenia: wiczenia laboratoryjne w formie eksperymentalnej, wsplne rozwizywanie zada i problemw, dyskusja, wnioski z przeprowadzonych dowiadcze.

  SPOSOBY OCENY STUDENTA Wykad: egzamin, ktry obejmuje cao wiedzy i umiejtnoci objtych przez wykad (100%); wiczenia: kolokwium zaliczeniowe(50%), przygotowanie do zaj (20%), aktywno na zajciach (20%), obecno na zajciach (10%)

  SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGY

  Efekty ksztacenia Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Wiedza Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu chemii fizycznej. Student posiada podstawow wiedz z zakresu chemii fizycznej.

  Wiedza studenta obejmuje cao wymaganego materiau ale moe mie pewne braki.

  Student ma ugruntowan i uporzdkowan wiedz obejmujc cao wymaganego materiau, potrafi swobodnie z niej korzysta..

  Umiejtnoci

  Nie potrafi przeprowadzi dowiadcze fizykochemicznych, nie potrafi analizowa i opracowa wynikw bada oraz przygotowa raportw kocowych z prowadzonych eksperymentw

  Z pomoc opiekuna analizuje i opracowuje wyniki bada oraz przygotowuje raporty kocowe z prowadzonych eksperymentw.

  Analizuje i opracowuje wyniki bada oraz przygotowuje raporty kocowe z prowadzonych eksperymentw

  Analizuje i opracowuje wyniki bada oraz przygotowuje raporty kocowe z prowadzonych eksperymentw, samodzielnie wyciga wnioski.

  Kompetencje spoeczne

  Student nie angauje si w proces ksztacenia

  Student dostatecznie angauje si w proces ksztacenia Student angauje si w proces ksztacenia

  Student wzorowo angauje si w proces ksztacenia

  OBCIENIE PRAC STUDENTA

  Forma akty