Preporodov Journal, br. 103 - Arhiva genocida

Download Preporodov Journal,  br. 103 - Arhiva genocida

Post on 30-May-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/14/2019 Preporodov Journal, br. 103 - Arhiva genocida</p><p> 1/36</p><p>Arhiva genocida</p></li><li><p>8/14/2019 Preporodov Journal, br. 103 - Arhiva genocida</p><p> 2/36</p><p>OUR</p><p>NAL</p><p>ARHIVA GENOCIDA</p><p>ISSN 1334-5052</p><p>PREPORODOV JOURNALmjesenik KDBH Preporod</p><p>Izdava:Kulturno drutvo Bonjaka HrvatskePreporod</p><p>Glavni urednik:Ismet Isakovi</p><p>Urednik specijalnog izdanja:Filip Mursel Begovi</p><p>Urednik (Iz svijeta):Anes uvali</p><p>Redakcija:Mirza Mei, Amina Alijagi,Sena Kulenovi, Edis Feli</p><p>Adresa:Preporodov JournalIlica 35, 10000 Zagreb</p><p>Telefon/faks:+385 (0)1 48 33 635e-mail:kdbhpreporod@zg.t-com.hrkdbhpreporod@kdbhpreporod.hrismet.isakovic@sk.t-com.hrweb:www.kdbhpreporod.hr</p><p>iro-raun:ZABA 2360000-1101441490</p><p>Devizni raun:SWIFT ZABA HR 2X: 70300-280-3755185</p><p>Cijena: 10 kuna</p><p>Pretplata:RH 80 HRK godinjeBiH 20 KM godinjeSvijet 15 godinje</p><p>Tisak:mtg-topgraf d.o.o., Velika Gorica</p><p>Tiskano uz financijsku potporu izDravnog prorauna RepublikeHrvatske putem Savjeta za nacionalnemanjine Republike Hrvatske</p><p>Na naslovnoj stranici:Detalj iz masovne grobnice Snagovo</p><p>SADRAJ</p><p>RIJE REDAKCIJE.................................................................................................. 3</p><p>DOKUMENTIRANI GENOCID ........................................................... 4</p><p>FOTO ARHIVA GENOCIDAMemorijalni centar Potoari (Srebrenica) ....................................... 5</p><p>Masovna grobnica Suha .................................................................................. 9</p><p>Masovna grobnica Kazanbaa ............................................................. 13</p><p>Masovna grobnica Sandii ......................................................................... 14</p><p>Masovna grobnica Liplje ............................................................................. 15</p><p>Masovna grobnica Zaklopaa ................................................................ 17</p><p>Masovna grobnica Bljeeva ..................................................................... 18Masovna grobnica Snagovo ..................................................................... 20</p><p>OSVRT NA GENOCID U BIHSrebrenica zloin bez kazne .................................................................... 22</p><p>RATNI ZLOINCIRatko Mladi .............................................................................................................. 26</p><p>Radovan Karadi .................................................................................................. 27</p><p>Sredoje Luki ............................................................................................................ 28</p><p>Dragan Zelenovi Zelja ............................................................................... 28</p><p>Miroslav Bralo Cicko ..................................................................................... 29</p><p>Milomir Staki .......................................................................................................... 30</p><p>Radovan Stankovi Raa .............................................................................. 31</p><p>Gojko Jankovi ........................................................................................................ 32</p><p>Zoran Vukovi ......................................................................................................... 32</p><p>Radomir Kova Klanfa .................................................................................. 33</p><p>Dragoljub Kunarac Zaga ............................................................................. 33</p><p>Momilo Perii ...................................................................................................... 34</p><p>eljko Ranjatovi Arkan ........................................................................... 34</p><p>POSJETITE</p><p>www.genocid.org</p><p>www.kapija.ba</p></li><li><p>8/14/2019 Preporodov Journal, br. 103 - Arhiva genocida</p><p> 3/36</p><p>JOUR</p><p>NAL</p><p>ARHIVA GENOCIDA</p><p>3</p><p>Rije redakcije</p><p>Povodom uhienja jednog od najveih ratnih zloinca svih vremena, Radovana Karadia, redakcija Journala, usuradnji s udruenjem Istina za pravdu, odluila je itateljima prezentirati svojevrsnu arhivu genocida i zloinakoje potpisuje njegova krvava ruka. Smatrali smo da je ovo okantno podsjeanje najbolji nain da jo jednom</p><p>upozorimo na tragediju bonjakog naroda koju nikada ne treba zaboraviti. Zahvaljujemo NEDIMUBERBEROVIU, predsjedniku udruenja Istina za pravdu iz Tuzle, na nesebinoj podrci i ustupljenoj arhiviprilikom realizacije ovog specijalnog izdanja.</p><p>O Udruenju Istina za pravdu Tuzla</p><p>Udruenje graana Istina za pravdu Tuzla formirano je Odlukom o osnivanju usvojenoj na Osnivakoj skuptini odranoj20.04.2006. godine u Tuzli, u skladu sa Zakonom o udruenjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. Udruenje djeluje na cijelomteritoriju Bosne i Hercegovine.</p><p>Programski ciljevi i djelatnosti Udruenja su : praenje stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i zatita, afirmacija i promocija UN konvencija o ljudskim pravima i</p><p>normi meunarodnog humanitarnog prava i osnovnih ljudskih prava graana i rtava i njihovih porodica; prikupljanje, sreivanje, dokumentiranje, uvanje, zatita i analiza svih relevantnih podataka i dokumenata koji e pomoi ot-krivanju uzroka i naina krenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, a posebno u periodu od 1992-1995. godine;</p><p> uspostavljanje suradnje s naunim organizacijama i strunim institucijama u zemlji i svijetu radi promoviranja ljudskih prava; objavljivanje izvjetaja, analiza te publikacija iji se sadraj odnosi na ciljeve i djelatnost Udruenja, kao i promotivna, publi-</p><p>cistika i audio - video produkcija, organiziranje tribina, javnih rasprava, seminara, konferencija i drugih slinih manifestacijate izlobe i druge aktivnosti;</p><p> izdavanje broura, planova, knjiga i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruenja.Udruenje je osniva i vlasnik web stranice www.genocid.org koja jekreirana 2004. godine. Do septembra 2008. godine je za-</p><p>biljeeno vie od 4.500.000 posjeta kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz inozemstva. Po sadraju i informacijama koje prua po-sjetiocima, stranica je jedinstvena na ovim prostorima.</p><p>Meu sadrajima izdvaja svakodnevne informacije o ratnim zloinima u BiH, genocidu i aktualnim suenjima u zemlji i inozem-stvu. Na stranici se nalazi nekoliko hiljada fotografija masovnih grobnica, zloina i drugih injenica koje predstavljaju skoriju histo-</p><p>riju BiH. Nekoliko bosansko-hercegovakih novinara redovno piu autorske tekstove u vidu kolumne, a iz sadraja izdvajamo ne-koliko knjiga te desetine dokumentarnih filmova. Za sve sadraje posjedujemo autorska prava. Poseban dio sadraja ine autentinidokumenti i ratni dnevnici agresora na BiH.</p><p>U toku je eksperimentalno prevoenje sadraja na engleski jezik, a programom rada Udruenja planirano je prevoenje kompletnogsadraja na engleski i turski jezik. U januaru 2008. godine, gotovo svi bosansko-hercegovaki mediji u zemlji i inostranstvu su objavilida je stranica www.genocid.org, jedan od najposjeenijih internet portala na bosanskom jeziku. Planom rada Udruenja za 2008. godi-nu bila je predviena izrada tematske web stranice vezano za stradanje graana Tuzle na etalitu Kapija maja 1995. godine. 24. majaove godine, dan prije obiljeavanja 13. godinjice masakra na tuzlanskom etalitu Kapija, stranica je postavljena na internet adresiwww.kapija.ba . Tom prilikom su po prvi puta bosansko-hercegovakoj javnosti prezentirane autentine fotografije masakra.</p><p>Kao prioritetni zadatak Udruenja navodi se projekt Dokumentacionog centra za genocid i ratni zloin, koji je otvoren u aprilu 2008.godine. Ve je prikupljeno na hiljade dokumenata, fotografija i ostalog materijala. Planom i programom rada centra predvieno je objav-ljivanje oko 15.000 autentinih dokumenata agresora, koji otkrivaju stvarnu istinu i namjere agresora na BiH, praenje suenja za ratne</p><p>zloine, objavljivanje jo nekoliko dokumentarnih filmova te izdavanje knjige o aktualnim suenjima korponima i Zvornikoj sedmor-ki u Beogradu, tree izdanje knjige Mehmeda Pargana Srebrenica zemlja zloinaca, kao i knjige Krv i pepeo Podrinja, autora em-sudina Muminovia. Cijenei injenicu za velikim interesom grada Tuzle i graana Bosne i Hercegovine, da se dogaaji iz nae bliskehistorije zabiljee, kako se ne bi zaboravili i ne bi ponovili, Udruenje graana Istina za pravdu Tuzla, realizira projekt postavke izlobefotografija Kapija '95, autora Amela Emria. etrdeset fotografija postavljenih na vrstu podlogu dimenzija 100x70 cm i 70x50 cm bite izloene na prostoru Kapija, upravo na mjestu gdje je 25. maja 1995. godine jednom granatom ubijena 71 mlada osoba. Podsjeamo da</p><p>je ovo prvi pokuaj da se javnosti Tuzle i Bosne i Hercegovine prezentiraju u formi dokumentarne fotografije zloini poinjeni nad civilimau ovom gradu od strane agresora. Fotoreporter Amel Emri pripada plejadi najboljih fotografa Bosne i Hercegovine u posljednje desetljeei pol. Ova injenica ve je svojevrsna garancija da se radi o fotografijama vrhunskog kvaliteta, neprolazne vrijednosti. S obzirom da jeudruenje Istina za pravdu osnovano da bi dokumentiralo injenice o ratnim zloinima i plasiralo ih javnosti pravosudnim organima uzemlji i inozemstvu, ova izloba je jedan veliki izazov za grupu mladih ljudi koji su pokrenuli Udruenje, web stranice www.genocid.orgi www.kapija.ba te Istorijsko - dokumentacioni centar. Kao najnoviji aktualni projekt Udruenja istie se Projekat biblioteke genocida uBosni i Hercegovini. Projekt zamiljen da mobilizira itavu bosansko-hercegovaku javnost, da bi se publicistiki materijali objedinili na</p><p>jednom mjestu i bili dostupni javnost. Okosnicu biblioteke init e ve navedenih 15.000 autentinih dokumenata agresora, kao i izdanjapublicirana od 1992. godine do danas. Organizatore ovog vrijednog projekta se moe kontaktirati na e-mail adresu: info@genocid.org.</p><p>Okosnicu Udruenja ine lanovi Upravnog odbora: Berberovi Nedim, Pargan Mehmed, Kari Hazim i Miskin Maa. Nadzor-ni odbor Udruenja ine: Mr. Dr. Jahi Elmir, Ramiz Salki profesor i Husein ef. Kavazovi, muftija tuzlanski.</p></li><li><p>8/14/2019 Preporodov Journal, br. 103 - Arhiva genocida</p><p> 4/36</p><p>OUR</p><p>NAL</p><p>ARHIVA GENOCIDA</p><p>Suenje Radislavu Krstiu, oficiru Voj-ske Republike Srpske, koje je okonano predMeunarodnim sudom za ratne zloine uDen Haggu, pokazalo je nedavno znaaj jed-ne ovakve institucije ne samo za Bonjake</p><p>kao narod, ve openito za ovjeanstvo iovjenost. GENOCID, kao zloin koji nezastarijeva, Bonjacima se ponavljao iz stoljea u stoljee, odnoseisa lica zemlje kulturne, vjerske i historijske vrijednosti, svaki putaunitavajui i ivo tkivo naroda odnosei na desetine i stotine hi-ljada civilnog stanovnitva. Vjekovima je to prolazilo nekanjeno,ak se nikada ne nazvavi pravim imenom GENOCID. Bonjaci-muslimani, svoeni su u europskim vjerskim i politikim krugovi-ma na beznaajno balkansko pleme, tako da su agresije i genocidinad njima tretirani kao (polu)divljaka klanja u kojima i ne trebatraiti bilo iju odgovornost. Zapravo, radilo se o vjeto prikrivanim</p><p> pokuajima unitenja jednoga naroda, sa (pravoslavnog) Istoka i</p><p>(katolikog) Zapada. Kritina masa onih koji su bili protiv genocidau susjednim narodima imala je presudni utjecaj na ponovno oivlja-vanje prijateljskih odnosa s Bonjacima-muslimanima, a poukekoje su Bonjaci kao narod iznosili iz ovih genocida bile su potpunonezrele i nisu davale garanciju da se zloini i genocidi nee i dalje</p><p>ponavljati. Zloini su kod intelektualne bonjake elite brzo zabo-ravljani. Potpuno su relativizirani, a dokumentiranje je po praviluradio neko drugi, kome nije do kraja bilo u interesu da dokae ge-nocid. Bonjaki historiari, pisci, filozofi, novinari... sami su zabo-ravljali. Redovito su zloine i klanja isputali iz ruku, tako dadanas imamo izuzetno malo pisanih dokaza o genocidu. Interesan-tno je i potpuno indikativno da je vjerojatno najznaajnije djelo ogenocidu nad Bonjacima-muslimanima napisao ne-Bonjak Vla-dimir Dedijer, istina sa potpuno asnom i potenom namjerom iodnosom spram genocida koji je poinjen nad Bonjacima. Ipak,</p><p>bez obzira to je u Dedijerovoj knjizi dokumentiran genocid, to jenaalost bila pojedinana, ne toliko znaajna valorizacija zloina.</p><p>Proglaavanje okupacije Srebrenice iubijanja oko 9.000 civila ovoga istonobo-sanskog gradia GENOCIDOM, na suenjuRadislavu Krstiu, prva je zvanina, meu-narodna valorizacija agresije, brojnih oku-</p><p>pacija, ubijanja i klanja Bonjaka.GENOCID se desio Bonjacima.</p><p>GENOCID je pripremila Jugoslovenska Narodna Armija iprovela uz ideoloku podlogu koju su postavili Srpska akademi-ja nauka i umetnosti (SANU), bazirajui stvaranje Velike Srbijena djelu Naertanije Ilije Garaanina. Nakon suenja srpskimratnim zloincima definitivno je postalo neupitno da je agresijana Bosnu i Hercegovinu klasini genocid. Nakon ovoga suenjasve su opservacije rata u Bosni i Hercegovini nuno drugaije.</p><p>Web site www.genocid.org nastao je kao logian ishod ra-zvoja dogaaja u suenju i kanjavanju ratnih zloinaca za zlo-ine poinjene u Bosni i Hercegovini pred Tribunalom u Haggu.</p><p>Tek kada je pojam GENOCID postao zvanino potvrena kate-gorija koja odreuje potpunu karakterizaciju rata u Bosni i Her-cegovini, pokazalo se opravdanim i potrebnim da se izradi i je-dan ovakav web-site na kojem bi se mogli i trebali nalaziti sviznaajni tekstovi, dokumenti, fotografije, svjedoanstva o geno-cidu u Bosni i Hercegovini. Stoga organizatori i osnivai pozi-vaju posjednike bilo kakavog pisanog materijala koji moe do-</p><p>prinijeti dokumentiranju zloina i(li) irenju istine o njemu, daga proslijede na adresu info@genocid.org. Iza ovoga projektane stoji niti jedna politika organizacija niti bilo koja zvaninainstitucija. Site je pokrenula grupa entuzijasta, volontera, koji</p><p>baziraju svoj rad na asnim i potenim osnovama, imajui cilj dase zloini nad Bonjacima kazne, da se dokumentiraju i istrau-</p><p>ju, kako bi se sauvala svijest o GENOCIDU koji je bio prove-den nad jednim narodom, s ciljem njegovog unitenja. Osnivaisitea prave platformu za borbu protiv GENOCIDA da se zloin</p><p>jo jednom ne bi zaboravio.</p><p>Dokumentirani genocid</p><p>NEDIM BERBEROVI</p><p>Nedim Berberovi roen je 1975. u Zvorniku. Kao pripad-</p><p>nik Patriotske lige BiH, uesnik je u organiziranju obrane Bo-sne i Hercegovine. Prilikom izvoenja borbenih djelovanja, u</p><p>toku agresije na BiH, pet puta je ranjavan. Bio je komandant</p><p>izviako-diverzantske ete. Odlukom predsjednika Predsjed-</p><p>nitva Republike BiH, Alije Izetbegovia, unaprijeen u in</p><p>kapetana. Predsjednik je Udruenja Istina za pravdu Tuzla.</p><p>Autor je i urednik web portala www.genocid.org i sitea</p><p>www.kapija.ba. Osniva je Istorijsko-dokumentacionog cen-</p><p>tra. Zaposlen je u Ministarstvu za boraka pitanja Tuzlanskog</p><p>kantona. Potpredsjednik je Asocijacije mladih SDA Bosne i</p><p>Hercegovine.</p></li><li><p>8/14/2019 Preporodov Journal, br. 103 - Arhiva genocida</p><p> 5/36</p><p>JOUR</p><p>NAL</p><p>ARHIVA GENOCIDA</p><p>5</p><p>FOTOARHIVAGENOCIDA(copyright www.genocid.org)</p><p>Memorijalni centar Potoari (Srebrenica)</p></li><li><p>8/14/2019 Preporodov Journal, br. 103 - Arhiva genocida</p><p> 6/36</p><p>OUR</p><p>NAL</p><p>ARHIVA GENOCIDA</p></li><li><p>8/14/2019 Preporodov Journal, br. 103 - Arhiva genocida</p><p> 7/36</p><p>JOUR</p><p>NAL</p><p>ARHIVA GENOCIDA</p><p>7</p></li><li><p>8/14/2019 Preporodov Journal, br. 103 - Arhiva genocida</p><p> 8/36</p><p>OUR</p><p>NAL</p><p>ARHIVA GENOCIDA</p></li><li><p>8/14/2019 Preporodov Journal, br. 103 - Arhiva genocida</p><p> 9/36</p><p>JOUR</p><p>NAL</p><p>ARHIVA GENOCIDA</p><p>9</p><p>Masovna grobnica Suha</p></li><li><p>8/14/2...</p></li></ul>