POUM Tarragona Fichas planes

Download POUM Tarragona Fichas planes

Post on 17-Aug-2015

244 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contiene las fichas normativas de las propuestas del Plan de Ordenacin Urbanstica de Tarragona. Los Planes de Mejora Urbana, los Planes Especiales Urbansticos y los Planes Parciales Urbansticos

TRANSCRIPT

Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA1 NDEX PLANS DE MILLORA URBANA PLA DE MILLORA URBANA 11 .......................................................................................... 3 PLA DE MILLORA URBANA 13a ........................................................................................ 5 PLA DE MILLORA URBANA 13b ........................................................................................ 8 PLA DE MILLORA URBANA 14 ........................................................................................ 11 PLA DE MILLORA URBANA 23 ........................................................................................ 13 PLA DE MILLORA URBANA 30 ........................................................................................ 15 PLA DE MILLORA URBANA 34 ........................................................................................ 19 PLA DE MILLORA URBANA 35 ........................................................................................ 22 PLA DE MILLORA URBANA 36 ........................................................................................ 25 PLA DE MILLORA URBANA 39 ........................................................................................ 27 PLA DE MILLORA URBANA 40 ........................................................................................ 29 PLA DE MILLORA URBANA 41 ........................................................................................ 31 PLA DE MILLORA URBANA 42 ........................................................................................ 33 PLANS ESPECIALS URBANSTICS PLA ESPECIAL URBANSTIC 01 ........................................................................................ 37 PLA ESPECIAL URBANSTIC 02 ........................................................................................ 40 PLA ESPECIAL URBANSTIC 04 ........................................................................................ 42 PLA ESPECIAL URBANSTIC 05 ........................................................................................ 44 Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA2 PLANS PARCIALS URBANSTICS PLA PARCIAL URBANSTIC 01 ......................................................................................... 47 PLA PARCIAL URBANSTIC 05 ......................................................................................... 50 PLA PARCIAL URBANSTIC 10 ......................................................................................... 52 PLA PARCIAL URBANSTIC 23 ......................................................................................... 55 PLA PARCIAL URBANSTIC 24 ......................................................................................... 58 PLA PARCIAL URBANSTIC 30 ......................................................................................... 63 PLA PARCIAL URBANSTIC 37 ......................................................................................... 66 PLA PARCIAL URBANSTIC 38 ......................................................................................... 69 PLA PARCIAL URBANSTIC 40 ......................................................................................... 72 PLA PARCIAL URBANSTIC 41 ......................................................................................... 74 PLA PARCIAL URBANSTIC 43 ......................................................................................... 78 PLA PARCIAL URBANSTIC 46 ......................................................................................... 81 PLA PARCIAL URBANSTIC 54 ......................................................................................... 86 PLA PARCIAL URBANSTIC 58 ......................................................................................... 89 PLA PARCIAL URBANSTIC 59 ......................................................................................... 91 PLA PARCIAL URBANSTIC 62 ......................................................................................... 93 PLA PARCIAL URBANSTIC 63 ......................................................................................... 96 Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA3 PLA DE MILLORA URBANA 11Coves del Llorito-Viladegats Sl urb consolidat FITXA NORMATIVA ANTECEDENTS URBANSTICS -Estractad'unsterrenysambuncertgraudeconsolidaciambedificisdestinatsa habitatges unifamiliars sobre parcellacions desordenades i inconnexes suportades per camins interiors. -ElpresentPMUprovdel'anticPERI11previstala3arevisidelPG.Noobstant aix el POUM proposa una lleugera ampliaci de la superfcie de l'mbit original amb la finalitatd'obtenirzonesdestinadesasistemesestructuradorsifinsitotnoves parcelles edificables a adjudicar aquells propietaris que resultin totalment afectats. OBJECTIUS - Millorar els accessos al sector. - Completar el sistema viari intern. - Assenyalar les condicions per a la seva urbanitzaci. - Obtenir terrenys per a espais lliures i equipaments. - Consolidar el tipus corresponent a l'edificaci predominant existent. ESTNDARDS URBANSTICS NORMATIUS - Superfcie bruta aproximada del sector 178.900 m - ndex dedificabilitat bruta mxima0,22 m/m - ndex de densitat bruta mxima11 habitatges / Hectrea - s principalHabitatge - Usos compatibles-Hoteler,Comercial,Oficines,Restauraci,Lleure, Recreatiu musical. -Dotacionali/oEquipamententoteslessevesmodalitats, sempre que no siguin incompatibles i/o incoherents amb els usosprincipalsicompatiblescomson:Educatiu,Sanitari-Assistencial,Esportiu,Religis,Administratiu,Residncia collectiva, Cultural, Universitari, etc. - Cessi mnima espais lliures i/o equipaments10,00% - Sl mnim destinat a sistemes30,00% - Sl net edificable mxim70,00% - Sostre mxim destinat a habitatge100% del sostre del sector - Sostre mxim hab. renda lliure 100% sostre - Sistema dactuaciReparcellacien la modalitat de cooperaci - Administraci actuantAjuntament de Tarragona Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA4 ALTRES CONSIDERACIONS -S'haurdepreveureacrrecdelsectorl'obtenciaixcomlaurbanitzacidels terrenys necessaris a fi de donar un bon accs al sector. - Aquest Pla de millora urbana est exonerat de la cessi del sl corresponent al 10% de laprofitament urbanstic en tant que es tracta duna actuaci dabast limitat que t perobjectelajust,lampliaciilamilloradelavialitattalicomestableixlarticle 40.2.b) del Decret 305/2006 relatiu al Reglament dUrbanisme. -Enfuncidelescaracterstiquesdelordenaciidelestipologiesedificatries previstes, no es reserva sostre per a habitatge de protecci pblica dins del sector.-Lordenacidelsectorhaurdesercompatibleambelselementscatalogatsiels jaciments que sidentifiquen en aquesta fitxa amb lepgraf corresponent del catleg de bns a protegir. Caldr, demanera prvia, la realitzaci d'una prospecci del sector i una excavaci arqueolgica encaminada a la delimitaci del jaciment. -Shaurdajustaralaregulacideprotecciespecficadelslsotmsariscos continguda a les normes urbanstiques del Pla. Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA5 PLA DE MILLORA URBANA 13aTur de la Budellera nord Sl urb no consolidat FITXA DESCRIPTIVA ANTECEDENTS URBANSTICS -La3arevisidelPlageneraldeTarragonadelimitavaunsectordeplanejamentdenominatTurdelaBudalleraonespreveialaredaccidunplaespecialde reformainterior:elPERI13,comprsentrelesinstallacionsdelclubGimnsticiel sector de sl urbanitzable Terres Cavades, al nord delantiga carretera N-340. - Es tracta d'uns terrenys amb un cert grau de consolidaci majoritriament per edificisdestinatsahabitatgesunifamiliars,sobreparcellacionsdediferentssuperfcies suportades per un sistema desordenat i inconnex. -ElprojecteredactatpelMinisterideFomentdeltramdecinturdelaCN-340, actualA-7,comprsentrelarotondadelaurbanitzaciLaMoraielnusdeles Gavarres(TramVariantdeTarragona-Variantd'AltafullaTorredembarra),divideix en dues parts linicial mbit previst a la 3a revisi del PERI 13. - Ambdues rees sn objecte de tractament diferent per part del POUM i es delimiten coincidintambcadascunad'elles.Enconseqnciaesdelimitendosnousmbitsde PlansdemilloraurbanadenominatsPMU13aiPMU13bsituatsalnordialsud respectivament de lesmentada infraestructura que els travessa. - El PMU 13a limita: pel seu costat oest, amb el sector de sl urbanitzable de TerresCavades;alsud,amblavariantA-7oantigaCN-340;ilarestalimitaambslno urbanitzable. OBJECTIUS - Millorar els accessos al sector. - Completar el sistema viari intern. - Assenyalar les condicions per a la seva urbanitzaci. -Obtenirespaislliuresalsectorperregularitzaralhoraquecompletarleszones verdesdel sector ve de sl urbanitzable.- Consolidar la tipologia edificatria predominant existent. FITXA NORMATIVA ESTNDARDS URBANSTICS NORMATIUS - Superfcie aproximada de finques aportades135.200 m - Superfcie aproximada de finques que no generen aprofitament*14.600 m - Superfcie bruta aproximada del sector149.800 m -ndexdededificabilitatbrutamximasobre finca aportada 0,35 m/m -ndexdedensitatbrutamximasobrefinca aportada 25 habitatges / Hectrea - s principalHabitatge - Usos compatibles- Hoteler,Comercial, Oficines, Restauraci, Lleure, Recreatiu musical. -Dotacionali/oEquipamententoteslessevesmodalitats, semprequenosiguinincompatiblesi/oincoherentsambels usosprincipalsicompatiblescomson:Educatiu,Sanitari-Assistencial,Esportiu,Religis,Administratiu,Residncia collectiva, Cultural, Universitari, etc. Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA6 - Sl mnim destinat a sistemes sobre sl aportat35,00% - Sl net edificable mxim sobre sl aportat65,00% - Sostre mxim destinat a habitatge100% del sostre del sector - Sostre mxim hab. renda lliure100% sostre - Sistema dactuaciReparcellaci de compensaci bsica - Administraci actuantAjuntament de Tarragona ALTRES CONSIDERACIONS -Shaurdecedirgratutamentaladministraciactuantel10%delaprofitament urbanstic dacord amb el que estableix larticle 43.1 del Decret Legislatiu 1/2010. -Enfuncidelescaracterstiquesdelordenaciidelestipologiesedificatries previstes, no es reserva sostre per a habitatge de protecci pblica dins del sector. -Lordenacidelsectorhaurdesercompatibleambelsjacimentsielselements catalogats que s identifiquen en aquesta fitxa amb lepgraf corresponent del catleg de bns a protegir. Caldr, demanera prvia, la realitzaci d'una prospecci del sector i una excavaci arqueolgica encaminada a la delimitaci del jaciment. -Shaurdajustaralaregulacideprotecciespecficadelslsotmsariscos continguda a les normes urbanstiques del Pla. -Engeneral,iperatotselssectorsipolgonsdelimitatsenaquestPOUMque confrontenambbnsdedominipblic:infraestructuresviriesviespecuries,canals, carreteres,ferrocarrilsoaltresdecarctergeneral,jasiguindelEstat,dela Generalitat o de la Diputaci, lmbit sha ajustat al lmit exacte del seu traat. -Noobstantlanterior,lespartsqueeneldesenvolupamentdelsectorestiguin ocupatsperterrenysdedominipblicqueprovinguindelaconstruccideles esmentadesinfraestructuresnogeneraranaprofitamentinomssincorporarana lmbit als efectes de poder donarun tractament unitari en lobraurbanitzadora, tal i com estableix larticle 135 del reglament de planejament. * En compliment del que determina larticle 126, apartats 4 i 5 del TRLU i larticle 135 delseureglamentelsterrenysqueenaquestPMU13anogenerenaprofitamentson els segents: - Els terrenys antigament ocupats per part de la variant A-7 en tant que provenen de terrenys de cessi del Pla parcial 20, la Vall de lArrabassada. -Elsterrenysocupatspelstalussosqueprovenendelexecucidelnoutraatdela variant A-7. DETERMINACIONSESTABLERTESALARESOLUCIDELCONSELLERDE TERRITORIISOSTENIBILITATDEDATA30DEJUNYDE2011,RELATIVAA LAPROVACI DEFINITIVA AMB CONDICIONS DAQUEST POUM AGNCIA CATALANA DE LAIGUA Encomplimentdelqueestableixelpunt1.3.1delaresolucidelConsellerde Territori i Sostenibilitat, pel que fa a la inundabilitat shauran de preveure les mesures correctores establertes a linforme de lAgncia Catalana de lAigua de data 3 de gener de 2011: El PMU-13a, est afectat per aiges avall. Cal tenir en compte les mesures definides a lestudi dinundabilitat del POUM. DacordamblinformedelAgenciaCatalanadelAigua,pernosobrecarregar linfraestructura existent, es recomana fer labocament a la zona de laminaci prevista justaigesamuntdelaconnexientrelendegamentdelbarrancdeTerresCavades previst dins del PP-41 i lendegament existent aiges avall. Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA7 Eldimensionatdelazonadelaminacihadetenirencomptelexistnciadeles aportacions previstes i la del punt anterior. Encomplimentdelqueestableixelpunt1.7.1delaresolucidelConsellerde Territori i Sostenibilitat relatiu al sistema ferroviari: Mentre no saprovi lestudi informatiuoel projecte de traat, i per tal de garantir les condicions dobligatorietat i compatibilitat de la xarxa ferroviria prevista (dibuixada al Plnol O.05.02 , sistema ferroviari), sincorpora a les fitxes normatives el seu traat indicatiu, aix com la reserva de lespai necessari per garantir-ne la seva execuci. Tot aixsensperjudicidelsajustosquepuguiassenyalarladministracisectorial competent en el moment de la seva execuci. Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA8 PLA DE MILLORA URBANA 13bTur de la Budellera sud Sl urb no consolidat FITXA DESCRIPTIVA ANTECEDENTS URBANSTICS-La3arevisidelPlageneraldeTarragonadelimitavaunsectordeplanejamentdenominatTurdelaBudelleraonespreveialaredaccidelPERI13,comprs entrelesinstallacionsdelclubGimnsticielsectordeslurbanitzableTerres Cavades. - Es tracta d'uns terrenys amb un cert grau de consolidaci majoritriament per edificisdestinatsahabitatgeunifamiliar,sobreparcellacionsdediferentssuperfcies suportades per un sistema desordenat i inconnex. - El nou tram de cintur de la CN-340 comprs entre la rotonda de la urbanitzaci la MoraielnusdelesGavarres(TramVariantdeTarragona-Variantd'Altafulla Torredembarra), divideix en dues parts l'inicial mbit del PERI 13. - El nou tram de cintur defineix dues rees geogrfiques diferenciades que provenen de l'antic PERI 13, situades, al nord i al sud de la infraestructura que el travessa. -AmbduesreessnobjectedetractamentdiferentperpartdelPOUMies delimiten,coincidintambcadascunad'elles,dosnousmbitsdePlansdemillora urbana denominats PMU 13a i PMU 13b, respectivament. - El PMU 13b, que inclou part dels terrenys queocupava lanterior variant de...