poum tarragona fichas planes

Download POUM Tarragona Fichas planes

Post on 17-Aug-2015

261 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contiene las fichas normativas de las propuestas del Plan de Ordenación Urbanística de Tarragona. Los Planes de Mejora Urbana, los Planes Especiales Urbanísticos y los Planes Parciales Urbanísticos

TRANSCRIPT

Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA1 NDEX PLANS DE MILLORA URBANA PLA DE MILLORA URBANA 11 .......................................................................................... 3 PLA DE MILLORA URBANA 13a ........................................................................................ 5 PLA DE MILLORA URBANA 13b ........................................................................................ 8 PLA DE MILLORA URBANA 14 ........................................................................................ 11 PLA DE MILLORA URBANA 23 ........................................................................................ 13 PLA DE MILLORA URBANA 30 ........................................................................................ 15 PLA DE MILLORA URBANA 34 ........................................................................................ 19 PLA DE MILLORA URBANA 35 ........................................................................................ 22 PLA DE MILLORA URBANA 36 ........................................................................................ 25 PLA DE MILLORA URBANA 39 ........................................................................................ 27 PLA DE MILLORA URBANA 40 ........................................................................................ 29 PLA DE MILLORA URBANA 41 ........................................................................................ 31 PLA DE MILLORA URBANA 42 ........................................................................................ 33 PLANS ESPECIALS URBANSTICS PLA ESPECIAL URBANSTIC 01 ........................................................................................ 37 PLA ESPECIAL URBANSTIC 02 ........................................................................................ 40 PLA ESPECIAL URBANSTIC 04 ........................................................................................ 42 PLA ESPECIAL URBANSTIC 05 ........................................................................................ 44 Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA2 PLANS PARCIALS URBANSTICS PLA PARCIAL URBANSTIC 01 ......................................................................................... 47 PLA PARCIAL URBANSTIC 05 ......................................................................................... 50 PLA PARCIAL URBANSTIC 10 ......................................................................................... 52 PLA PARCIAL URBANSTIC 23 ......................................................................................... 55 PLA PARCIAL URBANSTIC 24 ......................................................................................... 58 PLA PARCIAL URBANSTIC 30 ......................................................................................... 63 PLA PARCIAL URBANSTIC 37 ......................................................................................... 66 PLA PARCIAL URBANSTIC 38 ......................................................................................... 69 PLA PARCIAL URBANSTIC 40 ......................................................................................... 72 PLA PARCIAL URBANSTIC 41 ......................................................................................... 74 PLA PARCIAL URBANSTIC 43 ......................................................................................... 78 PLA PARCIAL URBANSTIC 46 ......................................................................................... 81 PLA PARCIAL URBANSTIC 54 ......................................................................................... 86 PLA PARCIAL URBANSTIC 58 ......................................................................................... 89 PLA PARCIAL URBANSTIC 59 ......................................................................................... 91 PLA PARCIAL URBANSTIC 62 ......................................................................................... 93 PLA PARCIAL URBANSTIC 63 ......................................................................................... 96 Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA3 PLA DE MILLORA URBANA 11Coves del Llorito-Viladegats Sl urb consolidat FITXA NORMATIVA ANTECEDENTS URBANSTICS -Estractad'unsterrenysambuncertgraudeconsolidaciambedificisdestinatsa habitatges unifamiliars sobre parcellacions desordenades i inconnexes suportades per camins interiors. -ElpresentPMUprovdel'anticPERI11previstala3arevisidelPG.Noobstant aix el POUM proposa una lleugera ampliaci de la superfcie de l'mbit original amb la finalitatd'obtenirzonesdestinadesasistemesestructuradorsifinsitotnoves parcelles edificables a adjudicar aquells propietaris que resultin totalment afectats. OBJECTIUS - Millorar els accessos al sector. - Completar el sistema viari intern. - Assenyalar les condicions per a la seva urbanitzaci. - Obtenir terrenys per a espais lliures i equipaments. - Consolidar el tipus corresponent a l'edificaci predominant existent. ESTNDARDS URBANSTICS NORMATIUS - Superfcie bruta aproximada del sector 178.900 m - ndex dedificabilitat bruta mxima0,22 m/m - ndex de densitat bruta mxima11 habitatges / Hectrea - s principalHabitatge - Usos compatibles-Hoteler,Comercial,Oficines,Restauraci,Lleure, Recreatiu musical. -Dotacionali/oEquipamententoteslessevesmodalitats, sempre que no siguin incompatibles i/o incoherents amb els usosprincipalsicompatiblescomson:Educatiu,Sanitari-Assistencial,Esportiu,Religis,Administratiu,Residncia collectiva, Cultural, Universitari, etc. - Cessi mnima espais lliures i/o equipaments10,00% - Sl mnim destinat a sistemes30,00% - Sl net edificable mxim70,00% - Sostre mxim destinat a habitatge100% del sostre del sector - Sostre mxim hab. renda lliure 100% sostre - Sistema dactuaciReparcellacien la modalitat de cooperaci - Administraci actuantAjuntament de Tarragona Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA4 ALTRES CONSIDERACIONS -S'haurdepreveureacrrecdelsectorl'obtenciaixcomlaurbanitzacidels terrenys necessaris a fi de donar un bon accs al sector. - Aquest Pla de millora urbana est exonerat de la cessi del sl corresponent al 10% de laprofitament urbanstic en tant que es tracta duna actuaci dabast limitat que t perobjectelajust,lampliaciilamilloradelavialitattalicomestableixlarticle 40.2.b) del Decret 305/2006 relatiu al Reglament dUrbanisme. -Enfuncidelescaracterstiquesdelordenaciidelestipologiesedificatries previstes, no es reserva sostre per a habitatge de protecci pblica dins del sector.-Lordenacidelsectorhaurdesercompatibleambelselementscatalogatsiels jaciments que sidentifiquen en aquesta fitxa amb lepgraf corresponent del catleg de bns a protegir. Caldr, demanera prvia, la realitzaci d'una prospecci del sector i una excavaci arqueolgica encaminada a la delimitaci del jaciment. -Shaurdajustaralaregulacideprotecciespecficadelslsotmsariscos continguda a les normes urbanstiques del Pla. Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA5 PLA DE MILLORA URBANA 13aTur de la Budellera nord Sl urb no consolidat FITXA DESCRIPTIVA ANTECEDENTS URBANSTICS -La3arevisidelPlageneraldeTarragonadelimitavaunsectordeplanejamentdenominatTurdelaBudalleraonespreveialaredaccidunplaespecialde reformainterior:elPERI13,comprsentrelesinstallacionsdelclubGimnsticiel sector de sl urbanitzable Terres Cavades, al nord delantiga carretera N-340. - Es tracta d'uns terrenys amb un cert grau de consolidaci majoritriament per edificisdestinatsahabitatgesunifamiliars,sobreparcellacionsdediferentssuperfcies suportades per un sistema desordenat i inconnex. -ElprojecteredactatpelMinisterideFomentdeltramdecinturdelaCN-340, actualA-7,comprsentrelarotondadelaurbanitzaciLaMoraielnusdeles Gavarres(TramVariantdeTarragona-Variantd'AltafullaTorredembarra),divideix en dues parts linicial mbit previst a la 3a revisi del PERI 13. - Ambdues rees sn objecte de tractament diferent per part del POUM i es delimiten coincidintambcadascunad'elles.Enconseqnciaesdelimitendosnousmbitsde PlansdemilloraurbanadenominatsPMU13aiPMU13bsituatsalnordialsud respectivament de lesmentada infraestructura que els travessa. - El PMU 13a limita: pel seu costat oest, amb el sector de sl urbanitzable de TerresCavades;alsud,amblavariantA-7oantigaCN-340;ilarestalimitaambslno urbanitzable. OBJECTIUS - Millorar els accessos al sector. - Completar el sistema viari intern. - Assenyalar les condicions per a la seva urbanitzaci. -Obtenirespaislliuresalsectorperregularitzaralhoraquecompletarleszones verdesdel sector ve de sl urbanitzable.- Consolidar la tipologia edificatria predominant existent. FITXA NORMATIVA ESTNDARDS URBANSTICS NORMATIUS - Superfcie aproximada de finques aportades135.200 m - Superfcie aproximada de finques que no generen aprofitament*14.600 m - Superfcie bruta aproximada del sector149.800 m -ndexdededificabilitatbrutamximasobre finca aportada 0,35 m/m -ndexdedensitatbrutamximasobrefinca aportada 25 habitatges / Hectrea - s principalHabitatge - Usos compatibles- Hoteler,Comercial, Oficines, Restauraci, Lleure, Recreatiu musical. -Dotacionali/oEquipamententoteslessevesmodalitats, semprequenosiguinincompatiblesi/oincoherentsambels usosprincipalsicompatiblescomson:Educatiu,Sanitari-Assistencial,Esportiu,Religis,Administratiu,Residncia collectiva, Cultural, Universitari, etc. Plaa de la Font, 143003 TARRAGONATel. 977 29 61 00NIF P-4315000-Bwww.tarragona.catPLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA6 - Sl mnim