presentació pública de l'aprovació inicial del poum

Download Presentació pública de l'Aprovació Inicial del POUM

Post on 29-Jun-2015

1.795 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Document que es va fer públic a l'acte de presentació de l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística de Castellar del Vallès, que va tenir lloc el dia 31 de març de 2014, a la Sala d'Actes d'El Mirador.

TRANSCRIPT

  • 1. PLA D'ORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE CASTELLAR DEL VALLS Aprovaci inicial mar 2014

2. Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Castellar Es una revisi basada en lanlisi del model vigent i el seu reorientament. Apostant per una renovaci de la qualitat urbana, una vila estructurada i un territori articulat i gestionat amb cura. El document formula i proposa unes bases programtiques, directrius estratgiques i unes lnies projectuals. 3. Bases programtiques Convertir els objectius en propostes del Pla. Introduir el Catleg de Bns de Patrimoni i lInventari de construccions en sl no urbanitzable. Incorpora lInforme de sostenibilitat ambiental. Aprovaci, acord de publicaci i informaci pblica. 4. DIRECTRIUS ESTRATGIQUES QU VOLEM SER...... el marc de referncia per orientar el nou model en el que desenvolupar el nou planejament 1. La potenciaci dels espais lliures i del sl no urbanitzat de lentorn. 5. DIRECTRIUS ESTRATGIQUES 2. Laposta pel creixement interior i la requalificaci urbana, aix s fer ms poble dins del poble: la ciutat compacta i no difusa. 6. DIRECTRIUS ESTRATGIQUES 3. El manteniment i la millora de la quantitat i qualitat de loferta dequipament i espais lliures del municipi. 7. DIRECTRIUS ESTRATGIQUES 4. La integraci del patrimoni en el projecte de ciutat Elements patrimonials urbans i rurals Conjunts patrimonials urbans i rurals 8. DIRECTRIUS ESTRATGIQUES 5. La diversificaci de loferta residencial i de les activitats econmiques, amb una atenci especial a lhabitatge protegit, prioritzant el lloguer, i als llocs de treball actualment existents en el municipi. 9. Total del terme municipal: 4.505,39 Ha Sl urb: 927,18 Ha (20,58%) Sl urbanitzable amb planejament aprovat: 58,72 Ha (1,30%) Sl no urbanitzable: 3.519,49 Ha (78,12%) CLASSIFICACI DEL SL 10. Total del terme municipal: 4.505,39 Ha Sl urb: 927,18 Ha (20,58%) Sl urbanitzable amb planejament aprovat: 58,72 Ha (1,30%) Sl no urbanitzable: 3.519,49 Ha (78,12%) ESTRUCTURA GENERAL I ORGNICA DEL TERRITORI 11. UNA NOVA QUALIFICACI DEL SL Quadres de canvi de qualificacions: 12. Quadres de canvi de qualificacions: UNA NOVA QUALIFICACI DEL SL 13. QUALIFICACI DEL SL. PATRIMONI Objectius del Catleg de Bns Arquitectnics, Arqueolgics i Naturals: - Revisi i actualitzaci dels elements inclosos en llistats i catlegs anteriors. - Incorporaci de nous elements. - Reconeixement dels valors arquitectnics, urbanstics i ambientals que singularitzen el terme municipal. - Formaci dun document de diagnosi amb base cientfica, que permeti dotar la valoraci del patrimoni immoble i paisatgstic per a la seva protecci. Sincorpora l Inventari de construccions en sl no urbanitzable: - Consta de 44 elements. - Es valora la seva importncia arquitectnica i histrica, la qualitat paisatgstica, mediambiental i social. 14. QUALIFICACI DEL SL. ESPAIS LLIURES Establir una xarxa despais lliures que relacioni el sl urb i el sl no urbanitzable, integrant els urbans com les estructures nodals i de connexi del sl no urbanitzable a travs del sl urb. Restablir la connectivitat entre les rees urbanitzades i els espais lliures territorials de valor agrcola i forestal. Replantejar-se la funcionalitat de certs espais lliures de protecci,especialment al voltant del nucli, i molt especialment en lmbit de les urbanitzacions passant-los a formar part del sl no urbanitzable. 15. QUALIFICACI DEL SL. EQUIPAMENTS Millorar lestndard, lordenaci i la regulaci de sls destinats a equipaments i espais lliures, que constitueixen la base de la qualitat urbana del poble. Optimitzaci de les dotacions existents. Localitzaci del nous en funci del reequilibri i correcci de desajustos actuals. Espai Tolr: potenciar com a nou equipament de referncia. Reserva dequipament ms flexible al usos. 16. QUALIFICACI DEL SL. EQUIPAMENTS Equipaments Reserva de sl per equipaments 17. QUALIFICACI DEL SL. MOBILITAT SISTEMA VIARI Document de referncia vigent: PLA DIRECTOR MOBILITAT. Importncia de noves infraestructures per millorar connectivitat Vies principals Desdoblament B124 Estacions de ferrocarrilsRonda Valls 18. QUALIFICACI DEL SL. ACTIVITAT ECONMICA - Repensar activitats i/o zones industrials existents a lentorn del Riu. - Estudiar necessitats de millora daprofitament industrial. - Redefinir lespai no edificat a lentorn de la rotonda B-124-carrer Baix Camp. - Flexibilitzaci i comptabilitzaci dusos a les zones industrials existents. 19. ESTRATGIA RESIDENCIAL I PROJECTE DE CIUTAT Reorientar el model residencial vigent, amb un major i ms decidida aposta per lhabitatge plurifamiliar i en especial per lhabitatge protegit. Ajustar la regulaci de ledificaci i la qualificaci de sl en coherncia amb els valors de qualitat patrimonial, ambiental i de paisatge de la vila. Hiptesi escenari moderat fins 2026: 26.720habitants Necessitat de 1.734 llars Reconversi de sectors i altres aprofitaments dins del nucli urb. -accions a curt i mig termini: PAUS-PAD-PMU. -accions a llarg termini: Re programaci zona Molcasa. 20. ESTRATGIA RESIDENCIAL I PROJECTE DE CIUTAT. GESTI I EXECUCI POLGONS DACTUACI URBANSTICA PAUS (Polgon dActuaci Urbanstica) 70 hbtg mbits de sl urb on el POUM determina l'ordenaci urbanstica exacta d'aquest mbit. Cal realitzar la gesti urbanstica amb un projecte de reparcellaci i executar o completar les obres d'urbanitzaci. PAD (Polgon dActuaci Urbanstica de Dotaci) 208 hbtg mbits de sl urb consolidat on es preveu un augment d'edificabilitat o de densitat. La materialitzaci d'aquests increments es fa a travs de les llicncies d'obres i sha de complir el deure de cessi que correspongui per l'increment ,amb la corresponent aportaci dinerria. SECTORS DE PLANEJAMENT PMU (Plans de Millora Urbana) 741 hbtg mbits de planejament en el sl urb per completar o remodelar el teixit urb. Cal definir una nova ordenaci urbanstica a travs de la figura del PMU. Cal realitzar la gesti urbanstica amb l'aprovaci d'un projecte d'urbanitzaci i el repartiment de beneficis i crregues, amb un projecte de reparcellaci. SECTORS DE REPROGRAMACI Reserva de sl en potencials Plans de Millora Urbana 21. ESTRATGIA RESIDENCIAL I PROJECTE DE CIUTAT. GESTI I EXECUCI 22. INTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI. HABITATGES DOTACIONALS 23. INTRUMENTS GESTI I EXECUCI. POLGONS DACTUACI TRANSFORMACI 24. INTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI. POLGONS DACTUACI DE DOTACI 25. INTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI. PLANS DE MILLORA URBANA 26. INTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI. SECTORS DE REPROGRAMACI 27. INTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI DEL POUM. URBANITZACIONS PMU-11: Les Arenes PMU-12: Cal Joan Coix Completar teixit i determinar estructura viria i cessions. PMU-10: C/Cim- St. Roc Completar teixit urb i localitzar les cessions despais lliures. PAD-03: Airesol a-b Augmentar la densitat dhabitatges de les parcelles sense augment de sostre. 28. PAU-02: Sot den Goleres PAU-03: Cal Sagals PAU-04: Passeig PAU-05: Pedrissos Completar , ordenar i garantir la cessi d espai lliure o equip. INTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI DEL POUM. REA CENTRAL 29. PAD-01: Arbreda PAD-04: Llagostes PAD-05: Cadafalch Sot den Goleres PAD-06: La Soleia PAD-07: Rda. Tramuntana- Catalunya. PAD-08: Avgda. Onze de setembre INTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI DEL POUM. REA CENTRAL 30. PMU-01: Ctra. Terrassa PMU-03: Escorxador-Pl. Toros PMU-05: Can Boguny PMU-07: Are Turuguet PMU-08: Are Nou Eixample PMU-09: Can Barba Completar el teixit urb i definir lordenaci. Generar habitatge assequible. Assenyalar la vialitat necessria i les cessions despais lliures o equip. INTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI DEL POUM. REA CENTRAL 31. PMU-02: Can Carner sud PMU-04: Mol Busquets PMU-13: Porta Castellar 1 PMU-14: Porta Castellar 2 Completar el teixit urb i definir lordenaci i nous usos. Assenyalar la vialitat necessria i les cessions despais lliures i equipaments. PAU-01: Can Bages (vials) Integrar les parcelles existents al teixit i completar la urbanitzaci dels vials i serveis i la seva cessi. INTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI DEL POUM. REA SUD 32. INSTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI DEL POUM. ORDENACI DETALLADA POLGONS DACTUACI URBANSTICA PAU-01: Can Bages (vials) Integrar les parcelles existents al teixit de Can Bages Completar la urbanitzaci dels vials i serveis i la seva cessi. PAU-02: Sot den Goleres Completar i ordenar els terrenys amb usos residencials. (16 hab.) Garantir la cessi duna pea de sl destinat a espai lliure. 33. POLGONS DACTUACI URBANSTICA PAU-03: Cal Sagals Completar i ordenar els terrenys amb usos residencials. (16 hab.) Garantir la cessi duna pea de sl destinat a espai lliure i ampliar la Plaa Mestre Gelonch. PAU-04: Passeig Completar i ordenar els terrenys amb usos residencials. (13 hab.) Garantir la cessi duna pea de sl destinat a equipament i la seva construcci actual (Capella). INSTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI DEL POUM. ORDENACI DETALLADA 34. POLGONS DACTUACI URBANSTICA PAU-05: Pedrissos Completar i ordenar els terrenys amb usos residencials. (25 hab) INSTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI DEL POUM. ORDENACI DETALLADA 35. POLGONS DACTUACI DE DOTACI PAD-01: Arbreda Augmentar la densitat dhabitatges de les parcelles sense augment de sostre. (54 Hab.) PAD-03: Airesol a-b Augmentar la densitat dhabitatges de les parcelles sense augment de sostre. (49 Hab.) PAD-04: Llagostes Augmentar la densitat dhabitatges de les parcelles sense reordenaci general del teixit on subiquen. (24 Hab.) INSTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI DEL POUM. ORDENACI DETALLADA 36. POLGONS DACTUACI DE DOTACI PAD-05: Cadafalch- Sot Goleres Augmentar ledificabilitat i la densitat dhabitatges de les parcelles sense reordenaci general del teixit on subiquen. (11 Hab.) PAD-06: la Soleia Atribuir una edificabilitat a les parcelles sense reordenaci general del teixit on subiquen. (3 Hab.) PAD-07: Rda. Tramunt.-Catalunya Atribuir una edificabilitat a les parcelles sense reordenaci general del teixit on subiquen. (2 Hab.) INSTRUMENTS DE GESTI