programa "poum"

Download Programa

Post on 28-May-2015

33 views

Category:

Government & Nonprofit

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 1 Pensemlaciutatquevolemfer ElnouPOUMdeManresa AuditoriPlanadelOm,30doctubrede2012 SiensdecidimaferunarevisidelPOUMs,sobretot,perqul'anteriorjanopotcomplir lessevesexpectatives.Inopotferhoperdosmotiusprincipals: o Perqu l'escenari econmic en qu fou concebut ha esclatat i les previsions que s'havienfetperadurelplaatermejanoexisteixen.sunplaperaunesaltres condicionseconmiques,unescondicionsquenotornaran. o Perquelmarcgeneraltambhacanviat.L'activitaturbansticahadedeixardeser la font principal de finanament de les hisendes municipals. Aquest fet, que ha viciatinevitablementl'urbanismefinsara,obreunesnovesexpectativessobreelque haderepresentarelPOUMperaunaciutatcomManresa.scert:lalleid'hisendes localsnohacanviat,perhohaurdefersivoladaptarsealarealitat.Enqualsevol cas,nopodemconfiarenunesfontsd'ingressosque,permoltquehopermetiuna llei,janoesproduiran. HihauntercerfactorquetambreforalanecessitatnotantderevisarelPOUMpers derepensarlaciutat:elpasiniciaunatransicinacionalquehadeferemergirtotesles nostresenergies,comapersonesicomacomunitats,quehad'obrirnovesexpectativesde tota mena. Manresa hi ha de jugar un paper no noms comproms sin tamb capdavanter,laqualcosacomportarepensarseenelmarcd'unaCatalunyanova. Lorientaci estratgica envers la capitalitat pren ara tot el seu sentit, en el marc dun escenaridefuturoncaldrrepensarlorganitzaciadministrativadelterritori.Lestructura delaciutathadepreveureaquestapossibilitat. EngeguemlarevisidelPOUMamblnimdeconvocarlasocietatdeManresaareflexionar sobreelseufutur.Moltesdelesreflexionsque,enaquestsentit,jaesvanferenelpassat hancaducatpelscanvisprofundsqueshanprodutalmn. AmblarevisidelPOUMvolem

2. 2 tenirunabonaexcusaperarepensarnosiferhoamblobligacideserprctics,perqual capdavall el POUM obliga a prendre decisions concretes. Ser prctic no impedeix ser ambicisperajudaatenirambicionsassolibles. Correspon a lequip de govern impulsar i liderar el procs, marcar els eixos de debat, suggerirideesdecapaonhemdanar,perlanostravoluntatsquehihagiparticipacide la ciutadania, per canals formals i per canals informals. Tothom que tingui idees sobre Manresahadepoderserescoltat.Ilessevesideeshandeserdegudamentvalorades.Noes potnegarquedurlarevisidelPOUMabonportseriaunxitdelAjuntamentidelequip degovern,perseriaunxitsecundari,perququihisortirguanyantrealmentserla ciutat.Peraix,elprocsstanimportantcomelresultat. AlhoraderedactarunPOUMhihalatemptacideposarseadibuixarplnols.Elsplnols snessencialsishandedibuixar.Comshadefertambunanormativaurbansticaque especifiquirequisits,lmits,obligacions,dretsDetotesmaneres,elsplnolsilesnormes handetenirunpaperderivat:handexpressargrficamentinormativamentelsobjectiusde ciutatqueensmarquem.Peraquestmotiu,hemdecomenarelprocsparlantidebatent sobrepropsits,nopasesmenantplnols. DequvolemparlardurantelprocsdelPOUM?Volemparlaralmenysdecincgransreptes estratgics,quesn: 1. Elmodellocaldedesenvolupament. 2. Larelacidelespaiurbamblentorn. 3. Lestructurafuncionaldelaciutat. 4. Elfuturdelcentrehistric. 5. ElroldecapitalitatdeManresa. 3. 3 1. Elmodellocaldedesenvolupament Ms que crixer demogrficament o geogrficament, els propers anys ens hem de preocupar pel desenvolupament de la ciutat; no es tracta de crixer en quantitat, sin crixerenqualitatdevida.Aixsonaestranyenunmomentdeprofundacrisieconmicai detensienlestatdelbenestar.Tanmateix,calparlarne,probablementperqulamajor qualitatdevidajanoensvindrdefinidapelsparmetresquevamassumirenelperode dexpansieconmicasinperaltres,mslligatsalaquotidianitatialacohesisocial. Enqualsevolcas,hemdefixarlmitsfsicsalatransformaciurbanaihemdecomptarque, de certa poblaci, no haurem de passar. Manresa ha de ser una ciutat gran, per de dimensionsraonables,aescalahumana. 4. 4 o A Manresa li correspon jugar en la lliga de les ciutats motor de Catalunya. Les projeccionsdemogrfiquessituenManresaenunventalldepossibilitatsquevandes del manteniment de la dimensi actual (Horitz baix) fins a creixements que la equipararienamblesactualsSantCugat(horitzmitj)oReus(Horitzalt). o Aquestmarcdecreixementnohadentrarnecessariamentencontradicciambles previsionsdegrancreixementcontingudesenelplaterritorialienelpladirectordel Bages.Consideremaquestsplanscomareflexionssobreunpossiblefuturmsenll delavignciadelnouPOUMqueproposem. Manresahaderecuperarelseuesperitindustrial.Desprsdedecennisdedebatssobreles deslocalitzacionsindustrials,sobrelasubstitucinaturaldelaindstriapelsserveiscoma pauta de desenvolupament ara ens adonem que perdre la indstria i perdre lesperit industrial va en detriment de la prosperitat. Hem de reposicionarnos. Al capdavall, el talentvalligatalaproducci.Jashacomprovatquelapretensidequedarseelscentres dedissenyalspasosdesenvolupatsitraslladarelscentresdeproduccialspasosambm dobramsbaratanofunciona.Senseproducci,elspasosdesenvolupatsnoatreuenprou vocacionsprofessionalsenelsectordeslocalitzatiperdencapacitatdedisseny.Percontra, els pasos que acullen els centres de producci impulsen la formaci en aquell terreny i 5. 5 augmenten les seves capacitats per a dissenyar els productes que fabriquen. Cal revisar, doncs,unapremissaqueensperjudica. o Pensemqueaquesthauriadeserunplaquenopropicisrequalificacionsdesl industrialaresidencial.Alcontrari,calmantenirelslindustrialexistent,iams millorarlo, potenciant les comunicacions existents, ja siguin de transport per carretera o ferroviries. En el detall, haurem de millorar les xarxes de telecomunicacionsielsserveisenelsmbitsindustrials. o Arapotserstamblhoradestudiarlaviabilitatdunanovaestacidemercaderies alPontNouquedonisortidadirectaalanostraindstriafinsalportdeBarcelona. Lligatamblaindstria,hihaelcomer.Sialgunacosahacaracteritzathistricamentuna ciutathaestatqueeraelllocprincipaldintercanvicomercial.Aixhafetprotagonistesles ciutatsielshaatorgatelseuroldecapitalitat.Shaderevitalitzarelcentrecomercialdela ciutat,alhoraquehemdintegrarelcomerperiurbalavidaciutadana.Lesinversions 6. 6 solen ser benvingudes, per aquelles que volen generar activitats integrades a la ciutat, encarahosnms. o Peraltrabandaelgrancomer,devegadesmsperifric,lhemdaprofitarcomuna oportunitat.ElsvisitantsdeforadeManresapotsercompraranalDecathlon,per hemdaconseguirquebaixinaprendreelgelatalPasseig. o Per tal destendre i millorar el nostre comer hem de donar continutat als recorreguts comercials, i lligarlos tamb amb altres recorreguts lligats a loci i la natura.Hauremdesaberaprofitarelpotencialcomercialdelnostrecentrehistrici lligarloamblmbitcomercialmsconsolidat.Elcentrehistrictambhauriadeser centrecomercial,delleureidecultura. o EnshemdereplantejarlarelaciarainexistententreelcarrerGuimerielPasseig perunabandailaplaaSantDomnecitotelcentrehistricperlaltra? Lafinalitatd'aquestarevitalitzaciindustrialhadeserdoblementdoble.sprimerament dobleperquensinteressaincentivarlesiniciativesprpies,pertambatreurelinters for. I s segonament doble perqu ens interessa que abasti tant les inversions com el talentprofessional. 7. 7 o Laciutatpersimateixahadeserundelsatractiusperalanovaactivitat.Unaciutat endreada,ambserveisiofertadactivitatsstambcausadatracciindustrial. o Lentorn,elpaisatgenaturalihistricdeManresaielpladeBages,hadeserun atractorsingularicomplentaridunaciutateminentmentindustrial. 8. 8 2. Larelacidelespaiurbamblentorn:larodaliadeManresa Lesciutatsnecessitendiscontinutatsfsiquesalseuvoltant,quecompensinambairelliure ladensitaturbana.Manresalestileshadeconsolidar.Iconsolidarlespassapergestionar les,siguiperqutenenunaactivitatagrriadequalitat,siguiperqurepresentenunaoferta perallleureciutad.Enqualsevolcas,calentendrelentorndeManresacomunentorn actiu, compatible amb determinades activitats i, en ocasions, amb petits assentaments humans que haurien de poder continuar i assumir un rol ms estructurador dels espais lliures. o Davant la pregunta de si hem de plantejarnos si volem un jard ben cuidat que envolti la ciutat o un entorn de producci agroramadera,crec que ni una cosa ni laltra.Elmodelhauriadeserlequilibridunentornruralinatural,ambgentquehi viu,quehitreballaiqueengaudeix. 9. 9 o La viabilitat de la producci del territori potser implicar ms flexibilitat en la possibilitat dampliacide les explotacions existents. Aix pot ser una oportunitat perposaraldialarelaciambelpaisatgeilentorndelesconstruccionsexistents. Ampliacihadeserigualamilloradelconjunt. Tanmateix aquest entorn lhem dentendre com indestriable dels recorreguts verds de linterior de la mateixa ciutat. Ha dexistir una continutat fsica, real, entre linterior i la rodalia,entrelesplacesielriu,entreelpasseigilhorta,entreelparcielbosc. o Estambaraelmomentdeplantejarnoslafuncionalitatdelsturons.Abandade millorarnelaccessibilitaticonnectarlosalaxarxaderecorregutsperavianants, hauremdeproposarnouscontingutsperalPuigterrielPuigberenguer.Enshemde replantejar el seu s per vincularlos a loci, a lesport, al coneixement natural i cientfic,alart...? 10. 10 o ElParcdelAgullasunadelesnostresjoies,perlhauremdesabermuntarsobre uncollaretmsextensdezonesverdes,alesqualspoderaccedirhitotpassejant,tot passejantdelcentredelaciutatalarodaliadeManresa. 11. 11 3. Lestructurafuncionaldelaciutat Manresa ha destar ben comunicada. Ho ha destar internament i ho ha destar exteriorment.Ihohadestarperalsdiferentsmodesdetransportdesdelsquevanapeuo amb bicicleta fins als que utilitzen el transport pblic o el vehicle privat. Lordenaci urbansticadelaciutatfacilitaodificultalamobilitati,pertant,aquesthadeserunaspecte claudelnouPOUM. Aiximplicafersepreguntescomara: o Estemdisposatsaassumirunprojectedeciutatquedefineixiunamobilitatinterna queresultientenedora? o Tenimunsnusosdaccsalaciutatquenofuncionencorrectament.Volemdonar prioritatalamilloraabansquealesnovesinfraestructures? 12. 12 o Ensatreviremadonarnosanosaltresmateixosmsespaicomavianants?Iaon caminarsiguiunplaerinounacursadobstacles? o Seremtotsprougenerososperrenunciarapetitescomoditatspersonalsenbdela qualitatdevidadetotsplegats? o Apost

Recommended

View more >