podr™cznik u¼ytkownika - purios .podr™cznik u¼ytkownika pistolet...

Download Podr™cznik U¼ytkownika - Purios .Podr™cznik U¼ytkownika Pistolet natryskowy Model Master III

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podrcznik Uytkownika

Pistolet natryskowy

Model Master III

1.1 Aktualizacja 18/03/2014

Znak: NR-00073-PL

Przed montaem i uytkowaniem pistoletu natryskowego MASTER III naley zapozna si z ca dokumentacj techniczn i instrukcjami bezpieczestwa, zawartymi w niniejszym podrczniku uytkownika. Naley zwrci szczegln uwag na zagadnienia przedstawione w niniejszej dokumentacji celem poznania i zrozumienia sposobu oraz warunkw uytkowania urzdzenia. Wszystkie przedstawione informacje maj na celu zapewnienie bezpieczestwa uytkownika oraz uniknicie ewentualnych awarii urzdzenia, bdcych nastpstwem jego nieprawidowego uytkowania.

Podrcznik uytkownika

2/25 1.1 Aktualizacja Znak: NR-00073-PL

http://www.gamapur.com

Niniejszym spka GARRAF MAQUINARIA, S. A. (dalej zwana GAMA) udziela pierwszemu nabywcy (dalej zwanemu Klientem) Ograniczonej Gwarancji na urzdzenie i oryginalne akcesoria zaczone do urzdzenia (dalej zwane Produktem), obejmujcej wady dotyczce funkcji, materiau lub wykonania Produktu w momencie jego pierwszej sprzeday i w okresie dwch (2) lat od ww. daty sprzeday.

Jeeli podczas okresu gwarancyjnego i z zachowaniem normalnych warunkw uytkowania Produkt przestanie dziaa poprawnie z przyczyn zalenych od wad dotyczcych funkcji, materiau lub wykonania, autoryzowany dystrybutor z siedzib w kraju, w ktrym nabyto produkt, bd serwis techniczny GAMA dokonaj naprawy lub wymiany Produktu, zgodnie z niej przedstawionymi warunkami.

WARUNKI

a) Niniejsza gwarancja udzielana jest na podstawie oryginalnej faktury, dostarczonej wraz z Produktem oddanym do naprawy lub wymiany, wydanej przez autoryzowanego dystrybutora GAMA i zawierajcej dat nabycia Produktu oraz jego numer seryjny. GAMA zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia usugo gwarancyjnej w przypadku braku ww. danych na fakturze lub ich modyfikacji po zakupie Produktu.

b) Produkt naprawiony lub wymieniony bdzie podlega pierwotnej gwarancji przez okres pozostay do jej wyganicia lub przez trzy (3) miesice od daty naprawy, jeeli pozostay okres pierwotnej gwarancji byby krtszy.

c) Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikajcych z jego nieprawidowego montau, naturalnego zuycia czci, uytkowania uznanego za niewaciwe dla danego Produktu bd niezgodne z instrukcjami uytkowania, opracowanymi przez GAMA, a take stanowicych nastpstwo wypadku, nieostronego uytkowania, dokonania ustawie, zmian lub modyfikacji Produktu bez autoryzacji ze strony GAMA, bd zwizanych z uytkowaniem akcesoriw, urzdze grzewczych, urzdze pompujcych i/lub urzdze dozujcych niedozwolonych lub nie wyprodukowanych przez GAMA.

d) Gwarancja obejmujca czci i akcesoria wchodzce w skad Produktu, lecz nie wyprodukowane przez GAMA, wiadczona jest w zakresie gwarancji oferowanej przez producenta.

GAMA NIE UZNAJE ADNYCH INNYCH ZOBOWIZA GWARANCYJNYCH, WYRAONYCH W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ, POZA NINIEJSZ OGRANICZON GWARANCJ. WSZELKIE GWARANCJE DOMYLNE, WCZNIE ZE ZWIZANYMI Z NIEOGRANICZONYM UYTKOWANIEM PRODUKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, OBOWIZUJ W OKRESIE WSKAZANYM W NINIEJSZEJ GWARANCJI. GAMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA EWENTUALNE SZKODY LUB WYDATKI ZWIZANE Z EWENTUALN NIESPRAWNOCI PRODUKTU, JEGO WADLIW PRAC BD DOZOWANIEM MATERIAU PRZY UYCIU PRODUKTU, WCZNIE Z NIEOGRANICZONYMI WYDATKAMI ZWIZANYMI ZE SZKODAMI NA OSOBACH LUB MIENIU. TYM SAMYM, W ADNYM PRZYPADKU GAMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA UTRAT TEORETYCZNYCH DOCHODW LUB PONIESIENIE STRAT HANDLOWYCH. NAPRAWA LUB WYMIANA WADLIWEGO PRODUKTU STANOWI CAKOWITE WYPENIENIE ZOBOWIZA GAMA WZGLDEM KLIENTA. GAMA NIE GWARANTUJE W ADNYM PRZYPADKU STOSOWNOCI LUB PRZYDATNOCI PRODUKTU DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO PRZEZNACZENIA LUB ZASTOSOWANIA.

Wszelkie informacje dotyczce czci nie wyprodukowanych przez GAMA oparte s na danych otrzymanych przez ich producenta i, pomimo i uznawane s za dokadne i wiarygodne, GAMA nie gwarantuje ani nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za ich dokadno.

Darowizna, sprzeda lub wynajem produktu przez GAMA w adnym przypadku nie stanowi upowanienia, zgody ani przyznania prawa do uytkowania praw bd patentw, ani nie wspiera, pobudza bd popiera ich naruszenia.

Ograniczenia niniejszej gwarancji nie stanowi ogranicze praw konsumenta, okrelonych w obowizujcych przepisach prawnych, ani adnych innych praw, zwizanych z zawarciem umowy kupna/sprzeday pomidzy nabywc i sprzedawc.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Podrczniku Uytkownika uznawane s za prawdziwe, jednake GAMA nie gwarantuje ani nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za ich dokadno. GAMA zastrzega sobie prawo do dokonania aktualizacji i wprowadzenia zmian w

GWARANCJA

Podrcznik uytkownika

3/25 1.1 Aktualizacja Znak: NR-00073-PL

http://www.gamapur.com

treci niniejszego Podrcznika Uytkownika w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, w celu poprawienia ewentualnych bdw drukarskich, poszerzenia zawartych informacji lub wprowadzenia zmian w charakterystykach i funkcjach pistoletu.

W niniejszym rozdziale przestawiono istotne informacje dotyczce bezpieczestwa i uytkowania pistoletu GAMA, model Master III.

Przed montaem i uytkowaniem pistoletu natryskowego naley zapozna si z ca dokumentacj techniczn i instrukcjami bezpieczestwa, zawartymi w niniejszym podrczniku uytkownika. Naley zwrci szczegln uwag na zagadnienia przedstawione w niniejszej dokumentacji w celu poznania i zrozumienia sposobu oraz warunkw uytkowania pistoletu. Wszystkie przedstawione informacje maj na celu zapewnienie bezpieczestwa uytkownika oraz uniknicie ewentualnych awarii pistoletu, bdcych nastpstwem jego nieprawidowego uytkowania.

OSTRZEENIE: zawiera informacje przestrzegajce przed sytuacjami grocymi powanymi obraeniami w razie nieprzestrzegania instrukcji obsugi.

PRZESTROGA: zawiera wskazwki jak zapobiec uszkodzeniu pistoletu lub unikn sytuacji grocej lekkimi obraeniami.

UWAGA: zawiera istotne informacje dotyczce opisywanego procesu.

W niniejszym Podrczniku Uytkownika zawarto informacje dotyczce budowy pistoletu i jego funkcjonowania. Przestrzeganie wskazwek i zalece zawartych w podrczniku zmniejsza zagroenie wypadkami podczas montau, uytkowania lub konserwacji pistoletu, a zarazem wydua okres jego bezawaryjnej pracy i zwiksza wydajno urzdzenia oraz moliwoci wykrycia i rozwizania zaobserwowanych problemw w prosty i szybki sposb.

Zalecamy zachowa niniejszy Podrcznik Uytkownika w celu wykorzystania w przyszoci zawartych w niej informacji. W przypadku zagubienia podrcznika, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem GAMA lub bezporednio ze spk Garraf Maquinaria, S.A. w celu przesania nowego egzemplarza.

OSTRZEENIE: Ze wzgldu na budow pistoletu zabrania si jego stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych oraz przy wartociach cinienia i temperatury wyszych od wskazanych w specyfikacjach technicznych niniejszego podrcznika.

Prosimy zawsze pamita o stosowaniu cieczy i rozpuszczalnikw nieszkodliwych dla urzdzenia. W razie wtpliwoci, prosimy o kontakt z serwisem technicznym GAMA.

Podczas uytkowania pistoletu naley obowizkowo stosowa odzie ochronn i sprzt ochrony osobistej, wcznie z rkawicami, okularami, obuwiem i maskami ochronnymi. Jeeli pistolet uytkowany jest w pomieszczeniach zamknitych lub sabo wentylowanych, naley zawsze stosowa aparaty oddechowe. Stosowane rodki bezpieczestwa nie powinny ogranicza si wycznie do przedstawionych w niniejszy Podrczniku Uytkownika. Przed przystpieniem do uytkowania pistoletu naley dokona dogbnej analizy zagroe zwizanych z rozpraszanymi substancjami, stosowanym rodzajem natrysku oraz miejscem pracy.

BEZPIECZESTWO I UYTKOWANIE

Podrcznik uytkownika

4/25 1.1 Aktualizacja Znak: NR-00073-PL

http://www.gamapur.com

Pistolet wchodzi w skad urzdzenia natryskowego, dlatego te oprcz rodkw bezpieczestwa zwizanych z uytkowaniem pistoletu, naley rwnie przedsiwzi rodki bezpieczestwa zwizane z uruchomieniem i uytkowaniem caego urzdzenia.

Aby zapobiec ewentualnym obraeniom ciaa, zwizanym z nieprawidowym uytkowaniem stosowanych surowcw i rozpuszczalnikw, naley dokadnie zapozna si z instrukcj bezpieczestwa dostpn u dostawcy.

Wszelkie powstae odpady powinny by usuwane zgodnie z obowizujcymi przepisami.

Aby zapobiec powanym obraeniom, spowodowanym przez substancje pod cinieniem, nie naley nigdy rozkrca zczy ani wykonywa czynnoci konserwacyjnych czci znajdujcych si pod cinieniem do chwili cakowitego usunicia cinienia.

Podczas uytkowania, konserwacji lub przebywania w pobliu dziaajcego urzdzenia naley zawsze stosowa odpowiedni sprzt ochronny, wcznie z okularami, rkawicami, obuwiem i odzie ochronn, a take aparatami oddechowymi i in.

Niektre czci urzdzenia mog ulec nagrzaniu, przez co kontakt z nimi grozi oparzeniami. Rozgrzanych czci urzdzenia nie naley dotyka do chwili cakowitego wystygnicia.

Aby zapobiec zagroeniu powanych obrae w wyniku zgniece lub amputacji czonkw, nie naley obsugiwa urzdzenia nie posiadajcego prawidowo zamontowanych oson czci ruchomych. Po zakoczeniu czynnoci naprawczych lub konserwacyjnych, naley upewni si, e wszystkie osony zostay prawidowo zamontowane.

Podrcznik uytkownika

5/25 1.1 Aktualizacja Znak: NR-00073-PL

http://www.gamapur.com

* Mieszanie wewntrzne pod cinieniem

* Automatyczne czyszczenie powietrzem pod cinieniem

* Nie wymaga stosowania rozpuszczalnikw

* Natrysk mechaniczny

* Zewntrzne smarowanie komory mieszania

Waga: 1 kg

Wymiary: Wys. 19 cm / Szer. 9 cm / Dug. 19 cm

Maksymalne cinienie pracy: ______________________ 210 kgf/cm2 (20,6 MPa) / 3000 psi

Wymagane cinienie powietrza: _________________ 6-8 kgf/cm2 (0,6-0,8 MPa) / 85-114 psi

Wydajno mak

Recommended

View more >