podręcznik użytkownika - technologies sa - podręcznik użytkownika procertum smartsign 4.0 ....

Download Podręcznik użytkownika -  Technologies SA -  Podręcznik użytkownika proCertum SmartSign 4.0 . Wersja dokumentacji 1.24

If you can't read please download the document

Post on 09-Feb-2018

229 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

  Podrcznik uytkownika

  proCertum SmartSign 4.0

  Wersja dokumentacji 1.24

 • proCertum SmartSign Unizeto Technologies SA

  Autorskie prawa majtkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez ni oprogramowania

  przysuguj Unizeto Technologies SA z siedzib w Szczecinie, ul. Krlowej Korony Polskiej 21. Powysze prawa s chronione ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z

  dnia 4 lutego 1994 roku z pniejszymi zmianami).

  Ponisza dokumentacja jest rozpowszechniana na podstawie udzielonej licencji.

  Podrcznik uytkownika wersja 1.24 2

 • proCertum SmartSign Unizeto Technologies SA

  Spis treci

  1. WSTP...................................................................................................................4

  2. WYMAGANIA SPRZTOWE I PROGRAMOWE...................................................5

  3. INSTALACJA APLIKACJI .....................................................................................6

  4. OBSUGA APLIKACJI........................................................................................10

  4.1. Ustawienia ...................................................................................................................................... 12 4.1.1. Ustawienia Oglne ................................................................................................................ 12 4.1.2. Ustawienia Podpis................................................................................................................. 13 4.1.3. Ustawienia Weryfikacja ......................................................................................................... 16

  4.1.3.1. Podstawowe opcje weryfikacji........................................................................................... 16 4.1.3.2. Dodatkowe opcje weryfikacji ............................................................................................. 17

  4.1.4. Ustawienia Znacznik czasu ................................................................................................... 17

  4.2. Podpisywanie plikw .................................................................................................................... 18 4.2.1. Dodawanie elementw do listy................................................................................................. 19 4.2.2. Operacja podpisu ..................................................................................................................... 19 4.2.3. Podpis wielokrotny ................................................................................................................... 25 4.2.4. Kontrasygnata .......................................................................................................................... 26 4.2.5. Podpisywanie plikw PDF........................................................................................................ 29

  4.2.5.1. Dodawanie graficznego symbolu podpisu ........................................................................ 29 4.2.6. Menu kontekstowe.................................................................................................................... 32

  4.3. Weryfikowanie podpisw.............................................................................................................. 33 4.3.1. Dodawanie elementw do listy................................................................................................. 34 4.3.2. Informacje o podpisie i weryfikowanym dokumencie ............................................................... 35 4.3.3. Operacja weryfikacji ................................................................................................................. 37 4.3.4. Status weryfikacji...................................................................................................................... 38 4.3.5. Menu kontekstowe.................................................................................................................... 40

  4.4. Systemowe menu kontekstowe ................................................................................................... 42

  4.5. Powiadamianie o aktualizacji. ...................................................................................................... 42

  5. SPIS RYSUNKW ...............................................................................................44

  Podrcznik uytkownika wersja 1.24 3

 • proCertum SmartSign Unizeto Technologies SA

  1. Wstp proCertum SmartSign to aplikacja umoliwiajca skadanie i weryfikacj podpisu elektronicznego na pliku. proCertum SmartSign moe by elementem bezpiecznego urzdzenia w myl Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 wrzenia 2001 roku. Aplikacja proCertum SmartSign umoliwia skadanie i weryfikacj podpisu elektronicznego zgodnego z Decyzj Komisji Europejskiej nr 2011/130/UE z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymaga dotyczcych transgranicznego przetwarzania dokumentw podpisanych elektronicznie przez waciwe organy zgodnie z dyrektyw 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczc usug na rynku wewntrznym. Aplikacja proCertum SmartSign moe rwnie wykorzystywa w procesie skadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego modu uwierzytelniajcy SAM (Secure Application Module). Aplikacja proCertum SmartSign:

  obsuguje certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane wydane zarwno przez Certum, jak i KIR oraz PWPW.

  tworzy podpisy elektroniczne w formacie XAdES lub ETSI. Utworzony podpis moe by podpisem wewntrznym (plik podpisu bdzie zawiera tre dokumentu), lub podpisem zewntrznym (plik podpisu bdzie zawiera tylko informacje o podpisie).

  oznacza dokumenty kwalifikowanym lub niekwalifikowanym znacznikiem czasu, gdy wymagane jest odniesienie do wiarygodnego czasu i stwierdzenie, e dokument lub podpis istnia w danej chwili.

  weryfikuje podpisy elektroniczne w formacie XAdES lub CAdES/ETSI. posiada wsparcie dla osb niewidzcych i niedowidzcych. spenia wymogi stawiane programowi podpisujcemu, okrelone w Rozporzdzeniu Rady

  Ministrw z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie okrelenia warunkw technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotw wiadczcych usugi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatw wydawanych przez te podmioty oraz warunkw technicznych dla bezpiecznych urzdze sucych do skadania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128 poz.1094 z dnia 12 sierpnia 2002 r.).

  Podrcznik uytkownika wersja 1.24 4

 • proCertum SmartSign Unizeto Technologies SA

  2. Wymagania sprztowe i programowe Poniej podano minimalne wymagania sprztowo-programowe umoliwiajce prawidow prac programu proCertum SmartSign:

  system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP4/2003/XP/Vista; procesor Intel Pentium II 800 MHz; 256 MB pamici operacyjnej; minimalna wymagana rozdzielczo: 1024x768px, 16bit; czytnik kart kryptograficznych; karta z kryptoprocesorem; oprogramowanie sterujce prac czytnikw; oprogramowanie proCertum CardManager w wersji 3.0.0.100 lub nowszej; skonfigurowane poczenie internetowe.

  Uwaga! Czytnik kart kryptograficznych, karta z kryptoprocesorem oraz oprogramowanie sterujce prac czytnikw s wymagane tylko w przypadku operacji skadania podpisu kwalifikowanego.

  Podrcznik uytkownika wersja 1.24 5

 • proCertum SmartSign Unizeto Technologies SA

  3. Instalacja aplikacji Aby rozpocz prac z aplikacj proCertum SmartSign naley j poprawnie zainstalowa w systemie. W tym celu naley dwukrotnie nacisn ikon pliku proCertum SmartSign.exe

  Rysunek 1: Ikona instalatora

  Po uruchomieniu instalacji pokae si nastpujce okno:

  Rysunek 2: Okno powitalne kreatora instalacji

  Po wybraniu przycisku Dalej > w oknie pojawi si Umowa licencyjna. Naley zapozna si z jej treci. Po jej zaakceptowaniu naley zaznaczy opcj Akceptuj warunki Umowy Licencyjnej i nacisn przycisk Dalej >. W przeciwnym wypadku (po zaznaczeniu opcji Nie akceptuj warunkw Umowy Licencyjnej) odrzucimy zapisy umowy licencyjnej i dalsza instalacja nie bdzie moliwa.

  Podrcznik uytkownika wersja 1.24 6

 • proCertum SmartSign Unizeto Technologies SA

  Rysunek 3: Umowa licencyjna

  Nastpnym etapem bdzie wybr miejsca, w ktrym zostan zainstalowane pliki aplikacji proCertum SmartSign.

  Rysunek 4: Wybr katalogu docelowego aplikacji

  Domylnie jest to: C:\Program Files\Unizeto\proCertum SmartSign. Jeli chcemy zmieni miejsce docelowe naley klikn przycisk Zmie i ustawi nowe miejsce docelowe. Po wybraniu miejsca docelowego naley klikn przycisk Dalej >. W nastpnym etapie naley wybra skadniki aplikacji ktre zostan zainstalowane.

  Podrcznik uytkownika wersja 1.24 7

 • proCertum SmartSign Unizeto Technologies SA

  Rysunek 5: Wybr instalowanych skadnikw aplikacji

  Instalator domylne zawsze instaluje skadnik zawierajcy pliki programu proCertum SmartSign. Aby z aplikacji mogy korzysta osoby z zaburzon percepcj widzenia naley zaznaczy opcj Wsparcie dla osb niewidzcych i niedowidzcych. Po wybraniu tej opcji do systemu i programy zostan wgrane skadniki ktre bd wykorzystywane przez programy czytajce np.: JAWS, NVDA. Instalator zosta skonfigurowany i jest ju gotowy do zainstalowania aplikacji.

  Rysunek 6: Instalator jest gotowy do rozpoczcia procesu instalacji

  Po naciniciu przycisku Instaluj rozpocznie si instalowanie proCertum SmartSign. Jeli aplikacja zostanie poprawnie zainstalowana pojawi si nastpujcy komunikat:

  Podrcznik uytkownika wersja 1.24 8

 • proCertum SmartSign

Recommended

View more >