podręcznik użytkownika - dudek.eu .podręcznik użytkownika dudek paragliders, ul. centralna 2u,

Download podręcznik użytkownika - dudek.eu .podręcznik użytkownika Dudek Paragliders, ul. Centralna 2U,

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.dudek.eu

podrcznik uytkownika

Dudek

Paragl

iders,

ul. C

entral

na 2U,

86-03

1 Osie

lsko,

tel. 5

2 324

17 40,

info@

dudek.

eu

UWAGA!Przed przystpieniem do uytkowania SIP Globe zapoznaj si z tym podrcznikiem

SPIS TRECI

1. Przeznaczenie........................................................................................32. Dane Techniczne...................................................................................43. Dokumenty doczone do SIP............................................................44. Przegldy i przeoenia.......................................................................55. Naprawy.................................................................................................56. Przechowywanie i konserwacja...........................................................57. Budowa..................................................................................................68. Ukadanie...............................................................................................7 9. Pakowanie do pokrowca.....................................................................1310. Poczenie z tam V uprzy ...........................................................17

- metoda I (przeoenie)................................................................17- metoda II (kwadrat).....................................................................17

11. Mocowanie SIP do uprzy z boku...................................................1812. Mocowanie SIP do uprzy z przodu................................................1913. Przykadowy wyrzut..........................................................................2014. Pakowanie do pokrowca zintegrowanego z uprz.......................2115. Kontrola w czasie uytkowania.........................................................2116. Wyniki bada.....................................................................................21

Str.

Instrukcja Uytkowania Spadochronu Innego Przeznaczenia GLOBE

1. Przeznaczenie

uy do zmniejszania prdkoci opadania pilota w przypadku trwaego znieksztacenia paralotni, uniemoliwiajcego kontynuowanie lotu.

Standardowo system dostarczany jest w osonce i w tym stanie pakowany jest do pokrowca zintegrowanego z uprz. Uprz powinna posiada wasny uchwyt wyzwalajcy i tam cznikow typu V, przeprowadzon od tam barkowych uprzy do wntrza pokrowca. W przypadku braku cznika lub uchwytu naley zgosi si do producenta lub dystrybutora uprzy, gdy dugoci i budowa tych elementw s bardzo zrnicowane w zalenoci od modelu uprzy.

Pokrowiec zewntrzny do SIP, jego uchwyt i tama V nale do dodatkw.

System moe by doczany do uprzy z boku lub z przodu, w przypadku dokupienia lub posiadania przystosowanego do tego celu pokrowca z uchwytem i tam cznikow typu V.

SIP uruchamiany jest rcznie poprzez wyszarpnicie uchwytu i wyjcie z pokrowca SIP zapakowanego w osonk (pakiet) a nastpnie wyrzut pakietu (razem z uchwytem) w kierunku zgodnym z ruchem powietrza.

SIP GLOBE jest spadochronowym systemem ratowniczym do paralotni. S

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

3

Ostrzeenie: Nie nadaje si do uytkowania przy prdkociach powyej 32 m/s (115 km/h)

3. Dokumenty doczone do :

$Karta Spadochronu Innego Przeznaczenia

$Podrcznik uytkownika

SIP

4

2. Dane techniczne

Rozmiar

System czasz

Liczba patw / linek2Powierzchnia w rozoeniu [m ]

2Powierzchnia w rzucie [m ]

Max prdko otwarcia [km/h]

Czas otwarcia [s]

Max prdko opadania [m/s]

Max obcienie

Ciar systemu [kg]

GLOBE 120

pojedynczy

20

37,15

21,10

115

3

5,5

120

2,35

4. Przegldy i przeoenia

Spadochron IP co 12 miesicy podlega przewietrzeniu i przeoeniu a co 24 miesice przegldowi okresowemu. Uprawniony do tego jest producent lub wskazani przez niego Mechanicy Paralotniowi.

5. Naprawy

Do wykonywania jakichkolwiek napraw ma prawo tylko i wycznie producent lub uprawniony przez niego zakad naprawczy.

6. Przechowywanie i konserwacja

Spadochron IP naley przechowywa w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej z dala od rodkw chemicznych.

W razie zamoczenia lub zawilgocenia suszy w temp. pokojowej. W przypadku zamoczenia w wodzie sonej, najpierw wypuka w wodzie sodkiej i dopiero suszy.

Zabrudzenia czyci wilgotn szmatk.

W trakcie uytkowania spadochronu zim naley uwaa, aby nieg nie dostawa si do pokrowca SIP.

5

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

7. Budowa Spadochronu IP

Spadochron IP skada si z nastpujcych elementw:

$czasza (paty, kliny, obrzee czaszy, obrzee kominka, otwr kominka)

$linki none

$linki centralne

$cznik

$osonka (utrzymujca system w stanie zoonym)

6

patklinobrzee czaszyobrzee kominkaotwr kominkalinki nonelinka centralnacznik

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

7

8. Ukadanie Spadochronu IP

Przed rozpoczciem ukadania naley spadochron przewietrzy (tzn. rozoy czasz, rozprostowa linki i pozostawi na 24h, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej). Nastpnie naley przejrze pat po pacie, linki i tam cznikow, czy nie ma adnych uszkodze.

Osonk wyposay w nowe gumki, jak rwnie przygotowa nowe gumki, ktre posu do zaplecenia linek nonych spadochronu.

Do ukadaniDo pocztku stou podczepi tam

cznikow a spadochron rozcign na ca jego dugo.

Wyszuka pierwsz zewntrzn link non i prowadzc do po tej lince dojecha do pata z naklejon tabelk znamionow. Na przedueniu tej linki, w czci szczytowej czaszy znajduj si tasiemki pomocnicze. Przez te tasiemki naley przeple link pomocnicz i przypi j do drugiego koca stou.

Ukadanie rozpocz od pata z naklejon tabelk znamionow.

a potrzebna jest gadka czysta powierzchnia (najlepiej st) o wymiarach min. 7,0 do 10,0 x 1,0 m.

Pat z tabelk znamionow pooy po prawej stronie. Jedn rk chwyci dwie pierwsze linki none i link centraln a nastpnie drug rk wybiera kolejne paty z prawej strony, dokadajc kad nastpn wybran link do pozostaych. Wybra naley poow wszystkich patw.

Naley dokadnie wybiera paty i naciga kliny. Po uoeniu prawej czci, cz niezoon przeoy na stron praw i zaczynajc od pierwszego pata z dou powtrzy te same czynnoci po stronie lewej.Sprawdzi czy aden pat nie zosta przeoczony i czy ilo patw po stronie

prawej odpowiada iloci patw po stronie lewej a nastpnie uoy cz szczytow czaszy.

8

Rysunek i zdjcia pokazuj jak powinno wyglda uoenie obrzea czaszy i czci szczytowej (ilo patw na rysunku zostaa zmniejszona ze wzgldu na jego czytelno).

Kontrola linek polega na sprawdzeniu czy linki dziel si na praw i lew stron, oraz czy linka centralna zamocowana jako rodkowa na czniku, nie przechodzi pomidzy linkami nonymi, a do kominka.Po wykonaniu kontroli nacign linki.

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

9

Rys. 2

cz szczytowa czaszy

krawd obrzea

pat ze znamionwk

10

Dowolnie wybran metod uoy spadochron w ksztacie litery S.

Usun link pomocnicz z czci szczytowej.

Pooy osonk w czci szczytowej SIP.

Rozpocz esowanie czaszy w pionie,

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

11

a nastpnie w poziomie.

Na tak przygotowany pakiet nacign osonk.

Linki uoy w trzy podwjne semki 3 x (2 x 8) na szeroko osonki i naoy na koce gumki zabezpieczajce.

Zdjcie pokazuje jak powinny wyglda trzy podwjne semki przed woeniem ich do osonki.

Przeple rodkow gumk osonki przez ssiednie oczko.

12

Woy trzy podwjne semki do osonki. Zamkn osonk na rodkow gumk i przeple przez ni linki.

Przeoy i przeple linki przy gumkach bocznych wyogu zamykajcego osonk spadochronu.

Pozosta cz linek zaple w gumki pomocnicze osonki.

W przypadku, gdy ktrakolwiek z gumek pomocniczych pozostanie wolna, naley j odczepi od osonki.

Po zapleceniu linek SIP jest gotowy do woenia w pokrowiec zintegrowany z uprz bd w uniwersalny pokrowiec przystosowany do bocznego lub frontowego montau.

(o dugoci okoo 40-70 cm)

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

13

9. Pakowanie SIP do pokrowca

Przeoy przez jedn z ptelek przy osonce tam uchwytu wyzwalajcego, mocujc go w ten sposb.

cznik spadochronu skierowa w bok, w stron wszego wyogu pokrowca.

Pooy pakiet na pokrowcu linkami do dou.

Przeoy linki pomocnicze przez ptelki i oczka w wyogach bocznych pokrowca.

14

Przy pomocy linek i zawleczek pomocniczych zapi wyogi boczne pokrowca. Nastpnie wyg dolny na zawleczk uchwytu usuwajc wczeniej zawleczk pomocnicz. Ostatni z wyogw (pomocniczy) zamkn i przeoy drug zawleczk uchwytu wyzwalajcego.

Wycign linki pomocnicze, uchwyt doklei rzepem, a koce uchwytu wsun w gumowe kieszonki.

Poczy tam cznika z tam V poprzez

moliwoci przesuwania si (symetrycznie) a kwadrat zabezpieczony gumkami.

Nadmiar tam czcych pilota z zamknitym SIP naley uoy pomidzy wyogami (pomocniczym i grnym) a koce tam wypuci w stron odpowiedni do aktualnego miejsca podczepienia SIP do uprzy.

Budowa tego pokrowca umoliwia pilotowi podczepienie spadochronu do paralotni w dowolnym miejscu przy uprzy bez ingerencji w system zamknicia pokrowca.

Zamknicie grnego wyogu zabezpieczajcego nastpuje poprzez poczenie go z rzepem wyogu pomocniczego, przeoenie przez rodek uchwytu wyzwalajcego i wsunicie do kieszeni wyogu dolnego.

bezporednie przeoenie lub za pomoc kwadratu ze stali nierdzewnej o rednicy prta minimum 6 mm. Poczenie bezporednie powinno by dobrze zac

Recommended

View more >