nastavna sredstva i pomagala

43
NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA Didaktika Dr.sc. Elvi Piršl Filozofski fakultet u Puli

Upload: ruby-tuesday

Post on 08-Apr-2016

73 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

teaching aids and materials

TRANSCRIPT

Page 1: Nastavna Sredstva i Pomagala

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

DidaktikaDr.sc. Elvi Piršl

Filozofski fakultet u Puli

Page 2: Nastavna Sredstva i Pomagala

1. Što su nastavna sredstva – nastavna pomagala?

Nastavna sredstva – didaktički oblikovana izvorna stvarnost koja omogućuje pristupačnije učenikovo spoznavanje tijekom nastavnog procesa. Nastavna pomagala – pomažu u korištenju, predstavljanju nastavnih sredstava u nastavnom procesu.

Page 3: Nastavna Sredstva i Pomagala

2. Podjela nastavnih sredstava 2.1. Prema značajkama rada u

nastavi demonstracijska – slike, karte, crteži, sheme, grafikoni, dijagrami, reljefi, modeli, dijapozitivi, dijafilmovi, filmovi, kompjutori;nastavno-radna – udžbenici, priručnici, rječnici, radne mape, radne bilježnice, dnevnici rada, enciklopedije;

Page 4: Nastavna Sredstva i Pomagala

laboratorijsko-eksperimentalna –odnose se na rzličite aparate i uređaje pomoću kojih se proučavaju prirodne zakonitosti, svojstva materijala, provode mjerenja i dr.manipulativna – alati, pribor, alati, pribor;operativna – strojevi i aparati za proučavanje procesa proizvodnje;proizvodna – strojevi i alati za proizvodni rad.

Page 5: Nastavna Sredstva i Pomagala

2.2. Prema načinu kako učenici percipiraju stvarnost

auditivna vizualna audiovizualna

Page 6: Nastavna Sredstva i Pomagala

2.3. S obzirom na dimenzije nastavnih sredstava

dvodimenzionalna trodimenzionalna

Page 7: Nastavna Sredstva i Pomagala

2.4. S obzirom na način prikazivanja pojava

statična dinamična

Page 8: Nastavna Sredstva i Pomagala

3. Vizualna nastavna sredstvaU najčešće korištena vizualna nastavna sredstva ubrajamo: uzorke iz okoliša, zbirke, preparate, fosile, modele, makete, reljefe, crteže, slike (nastavne, umjetničke, fotografije, aplikacije), dijapozitive, dijafilomove, element-filmove, grafička sredstva (skice, planove, zemljovide, kalendare prirode, tablice, vremenske trake, sheme, dijagrame, grafikone), prozirnice, knjige, raznovrsne materijale za didaktičke igre, itd.

Page 9: Nastavna Sredstva i Pomagala

Nastavnikova zadaća je da osigura što bogatiji izvor neposrednih iskustava, koja su temelj svakog spoznavanja, mišljenja i zauzimanja stavova. Uporaba vizualnih nastavnih sredstava temelji se na činjenici da su ona manje apstraktna od riječi. Pravilna uporaba vizualnih sredstva pozitivno utječe na kvantitetu, kvalitetu, trajnost znanja i razvitak učeničkih sposobnosti.

Page 10: Nastavna Sredstva i Pomagala

Nastavnik će u svojoj pripremi za neposredno izvođenje nastave, među ostalim, predvidjeti kojim će se vizualnim nastavnim sredstvima koristiti, kada će ih upotrijebiti i kako će ih pokazati. Temeljno je pravilo u uporabi vizualnih nastavnih sredstava da se pokažu tako da ih svi učenici dobro vide, kako bi ih mogli detaljno promatrati i iskoristiti u procesu spoznavanja.

Page 11: Nastavna Sredstva i Pomagala

4. Trodimenzionalna vizualna nastavna sredstva

Najčešća su:uzorci iz učenikova okruženja – su predmeti i prirodnine ili njihovi dijelovi tipični za određenu skupinu predmeta ili prirodnina. Uzorci iz okoliša: stijene, vrste tla, rude, goriva, minetrali; biljke u herbariju ili njihovi dijelovi, suhi i mokri preparati životinja (kukci, ribe, mali sisavci, ptice...) ili njihovi dijelovi.

Page 12: Nastavna Sredstva i Pomagala

modeli, makete i reljefi su vjerne kopije objekata iz stvarnosti i ujedno vrijedni izvori znanja u nastavi. Oni su trodimenzionalni prikazi prirodnina koji se mogu lako prepoznati. Mogu biti manji ili veći od prirodnina, izrađeni su u veličini pogodnoj za promatranje, često prikazuju unutrašnjost koje se obično ne mogu vidjeti. S njih su nevažni dijelovi uklonjeni, tako da se najvažniji mogu lakše uočiti. Pritom se koriste boja i tekstura radi isticanja pojedinih značajki.

Page 13: Nastavna Sredstva i Pomagala

Razlikujemo: obične modele (uvećane ili umanjene imitacije prirodnina), montažne (mogu se rasklopiti i opet sklopiti) i presječne modele (prikazuju presjeke prirodnina). Najkorisniji su montažni modeli;makete možemo koristiti u početnim razredima osnovne škole, ali i kasnije u zemljopisu, povijesti, fizici, kemiji; reljefi – zavičaja, županije.

Page 14: Nastavna Sredstva i Pomagala

Vizualna trodimenzionalna nastavna sredstva upotrebljavamo u nastavi uvijek kad njihova uporaba osigurava najbolje usvajanje gradiva. Pri uporabi u nastavnom procesu trebamo nastavno sredstvo pokazati u vrijeme obrađivanja, a ne prije ili kasnije; model uz razne druge materijale trebaju vidjeti svi učenici te njima neposredno rukovati kad god je to moguće.  

Page 15: Nastavna Sredstva i Pomagala

5. Dvodimenzionalna vizualna nastavna sredstva

1. Slika – najčešće dvodimenzionalno sredstvo u nastavi ali i u svakodnevnom životu: dnevni tisak, učenički časopisi, knjige, propagandne poruke, ilustracije.

Page 16: Nastavna Sredstva i Pomagala

Slika ima nekoliko komunikativnih značajki: ona je «mirno» vizualno sredstvo koje može nagovijestiti pokret, istaknuti glavnu ideju i impresiju, može se koristiti za spoznavanje pojedinosti ili cjelovitog prikaza nastavne građe.

Page 17: Nastavna Sredstva i Pomagala

5.2. Neka didaktička pravila prilikom odabira i pokazivanja slika

Sliku treba pokazati kako bi je svi učenici dobro vidjeli,, dovoljno dugo izložiti da bi je učenici mogli pozorno promotriti i na njoj bitno uočiti,polazeći od cjelovitog prikaza na slici, ide se prema detaljima, da bi se ponovno završilo s cjelovitim prikazom.Voditi računa o važnosti umjetničke i didaktičke slike kvalitete, boje, jasnoće, veličine i zanimljivosti slike.

Page 18: Nastavna Sredstva i Pomagala

Fotografije - česta upotreba u nastavi; tematski albumi (spomenici kulture u zavičaju i/ili RH, prirodne zanimljivosti zavičaja i/ili RH, izleti, ekskurzije itd.).Aplikacije - vrlo važno nastavno sredstvo. Izrađuju se kao male sličice ali se kao aplikacije mogu koristiti i pojedine prirodnine, kao i fotografije. Na školsku ploču pričvršćuju se pomoću magneta čime se cjelina postupno popunjava, što privlači pozornost učenika jer se prikaz postupno razvija.

Page 19: Nastavna Sredstva i Pomagala

2. Mirna projekcija omogućava zajedničko promatranje pojedinačnog ilustrativnog materijala onoliko dugo koliko to zadaci nastave zahtijevaju. Postoje različite mirne projekcije: epiprojekcije, projekcije dijafilmova i dijapozitiva, grafoprojekcije, powerpoint projekcije itd.

Page 20: Nastavna Sredstva i Pomagala

3. Grafička sredstva - materijali koji prenose činjenice i ideje pomoću kombinacija crteža, riječi i slika. Ona su posebice pogodna za prikaz poruka u skraćenom, preglednom obliku, za prikazivanje brojčanih podataka i određenih apstrakcija, (sheme, dijagrami, grafikoni, skice, planovi, zemljovidi, zemljopisne karte, tablice, vremenske trake itd.) te za ilustraciju odnosa.

Page 21: Nastavna Sredstva i Pomagala

4. Dinamička projekcija omogućava učenicima zajedničko promatranje slika u kretanju. Nastavno sredstvo kojim uspješno rabimo dinamičnu projekciju u nastavi je element-film.

Page 22: Nastavna Sredstva i Pomagala

Element film obično sadrži samo jedan dio sadržaja a rjeđe sažetak bitnih činjenica jedne nastavne jedinice ili teme te se obično ugrađuje u strukturu sata kao jedan element te strukture. Element film je kratak i obično traje od tri do četiri minute. On je nijem tako da nastavnik na temelju popratnog tiskanog naputka osmišljava i stvara svoj komentar, prilagođavajući ga svojim učenicima. Element film se temelji na slici u pokretu (vizualnoj komponenti).

Page 23: Nastavna Sredstva i Pomagala

5. Tekstualna nastavna sredstva obuhvaćaju tiskane materijale, a to su: udžbenici, priručnici, članci, atlasi, čitanke, zbirke zadataka, leksikoni, enciklopedije, i dr.

Page 24: Nastavna Sredstva i Pomagala

Udžbenik je jedan od najraširenijih izvora znanja u školi. Možemo ga najjednostavnije odrediti kao knjigu u kojoj je na posebna način prema pedagoškim, psihološkim, didaktičkim i metodičkim načelima prerađena pojedina znanost ili struka i prilagođena izobrazbi svih subjekata u obrazovanju. Suvremeni udžbenik bi trebao voditi učenike do otkrivanja novih spoznaja i prestao biti samo «knjiga za učenje» i postati «knjiga koja uči učiti».

Page 25: Nastavna Sredstva i Pomagala

Priručnik za nastavnike zaokružuje tekstualna nastavna sredstva za nastavu bilo kojeg predmeta. Prvenstveno je namijenjen nastavnicima, koji mu pomaže u godišnjem planiranju rada, iako ga često koriste i mnogi roditelji.

Page 26: Nastavna Sredstva i Pomagala

On najčešće sadrži:određivanje zadaća nastave pojedinog

predmeta (povijesti, hrvatskog, talijanskog itd.) u pojedinom razredu;

sadržaje nastavnih cjelina, tema i jedinica;

temeljne pojmove koje učenici trebaju spoznati;

dodatne poruke nastavnicima.

Page 27: Nastavna Sredstva i Pomagala

6. Auditivna nastavna sredstva

U nastavi auditivna nastavna sredstva nemaju tako važno mjesto kao vizualna. Izuzmemo li nastavnikovu riječ tada u tu skupinu ubrajamo radioemisije, kasete, CD, itd.Audiozapis omogućava reproduciranje tonova iz prirodnog i društvenog učenikovog okruženja pomoću kazetofona i/li kompjutora. Zbog jednostavnosti rukovanja ti se zapisi često koriste uz istodobno pokazivanje nekoga vizualnog nastavnog sredstva.

Page 28: Nastavna Sredstva i Pomagala

7. Živa riječ

Živa riječ bila je temeljni izvor znanja u tradicionalnoj školi. Nastavnik je najčešće usmenim izlaganjem, predavanjem, prepričavao svoja iskustva i odgovarajuće sadržaje koje su učenici trebali usvojiti.

Page 29: Nastavna Sredstva i Pomagala

Živa riječ učenika u nastavi zauzima istaknuto mjesto. Smisao učenikova izlaganja ne sastoji se od toga da pokažu nastavniku koliko znaju, već da svoje iskustvo i spoznaje ispričaju drugima. Na taj način učenici vježbaju u izlaganju svog iskustva, ali i u slušanju i razumijevanju svojih vršnjaka.

Page 30: Nastavna Sredstva i Pomagala

Učenici će slobodnije i sigurnije nastupiti u svom izlaganju ako nastavnik: izbjegne ispitno ozračje tijekom izlaganja

učenika najavi učenika kao dobrog poznavatelja teme zamoli učenike da se kod kuće pripreme za

izlaganje ustroji stalna mjesečna izvješća učenika o

malim zanimljivostima koje su učenici spoznali u posljednje vrijeme. 

Page 31: Nastavna Sredstva i Pomagala

Živa riječ drugih ljudi je povremeni izvor znanja (povjesničar, glumac, književnik, glazbenik, operni pjevač i sl.). Također, treba još spomenuti i ljude koji učenicima govore za njihova posjeta u ustanovama kao u muzejima, izložbama, kazalištima, itd. 

Page 32: Nastavna Sredstva i Pomagala

8. Audiovizualna nastavna sredstva

Sam naziv audiovizualna nastavna sredstva govori da se za njihovo percipiranje istodobno koriste osjetila za vid i sluh, te osigurava bogatija i učinkovitija komunikacija od uporabe samo jednog osjetila.Suvremena audiovizualna nastavna sredstva jesu nastavni film, obrazovna televizija, videokasete i CD.

Page 33: Nastavna Sredstva i Pomagala

Nastavnim ili školskim filmom smatramo film specijalno izrađen za nastavu i usklađen s nastavnim programom, osobinama učenika s obzirom na dob i općim didaktičkim i metodičkim zahtjevima. Prednosti filma su:dinamičan je, poistovjećuje učenika sa stvarnom situacijom na filmu, dokument je događaja ili pojave; može pokazati prošlost, sadašnjost i budućnost; povećava ili smanjuje veličinu predmeta itd.

Page 34: Nastavna Sredstva i Pomagala

Za njegovo uspješno prezentiranje u nastavi važno je voditi računa o metodičkim naputcima. Nastavnik mora prije svega sam vidjeti film. Prije gledanja u razredu učenicima dati osnovne informacije o filmu: naslov filma, vrijeme trajanja, obraditi nepoznate riječi itd. Također, učenike treba upozoriti na što valja obratiti pozornost na filmu.

Page 35: Nastavna Sredstva i Pomagala

Nakon projekcije filma, vodi se rasprava a ukoliko je potrebno mogu se prikazati pojedini dijelovi filma, posebno one dijelove koji su ostavili poseban dojam na učenika ili koji su ostali nejasni i nerazumljivi. Isti metodički postupak vrijedi i za videokasete i CD.

Page 36: Nastavna Sredstva i Pomagala

8.1. Obrazovna televizija – televizijske emisije

Mogućnosti televizije kao audiovizualnog nastavnog sredstva vrlo su velike. Važna je njena uloga kao sredstva za približavanje stvarnosti koja nije dostupna. Danas se televizijske emisije isto mogu snimiti na videokasete te se u nastavnom procesu mogu projicirati prema potrebi.

Page 37: Nastavna Sredstva i Pomagala

Pri primjeni obrazovnih emisija u nastavi zapažene su ove etape:pripremanje učenika – nastavnik usmjerava pozornost učenika na najvažnije dijelove, objašnjava pojedine pojmove vodeći računa o predznanju učenika; praćenje emisije – učenici pažljivo prate emisiju;raščlamba emisije – nastavnik provjerava koliko su razumjeli emisiju i zadaje im pojedine zadatke;

Page 38: Nastavna Sredstva i Pomagala

uopćavanje gradiva – odnosi se na sažimanju, smišljenom spajanju i sređivanju pojedinih podataka u skladnu cjelinu; samostalni rad učenika – ogleda se u rješavanju pojedinih zadanih zadataka u nastavi ali i za domaću zadaću.  

Page 39: Nastavna Sredstva i Pomagala

9. NASTAVNA POMAGALA

U nastavna pomagala ubrajamo materijale, oruđa, uređaje, aparate i drugo, što pomažu uporabu nastavnih sredstava. Nastavna pomagala kojima se služimo u školi možemo prema složenosti podijeliti na: pribor za pisanje, pribor za crtanje, eksperimentalna pomagala, instrumenti, aparate, elektronske uređaje, demonstracijska pomagala.

Page 40: Nastavna Sredstva i Pomagala

9.1. Koja je razlika između nastavnih sredstava i pomagala?

Nastavna sredstva su izvori znanja, objekt spoznavanja, sadržaj poruke koju posredujemo učenicima pomoću nastavnih pomagala.

Page 41: Nastavna Sredstva i Pomagala

10. OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA

Obrazovna tehnologija umrežava najmanje tri sastavnice: nastavna sredstva, nastavna pomagala i postupke, načine ustrojavanja nastave.

Nastavna tehnologija nastoji odgovoriti na pitanja kako primjenjujemo nastavna sredstva i pomagala u procesu učenja i razvitka učeničkih sposobnosti.

Page 42: Nastavna Sredstva i Pomagala

Suvremena obrazovna tehnologija integrira suvremeno koncipiran program učenja (softver) i tehniku (hardver) putem koje program postaje dostupan učeniku. Program integrira nastavno gradivo, izvore znanja – medije, koji omogućavaju dvosmjernost komunikacije, sustav zadataka kojima potičemo aktivnosti učenika i tijek učenja, te instrument pomoću kojeg vrednujemo ostvarivanje programa.

Page 43: Nastavna Sredstva i Pomagala

Elektronska učionica je posebna učionica na koju se tehničkim uređajima pokušavaju prenijeti neki nastavnikovi zadaci, kao: obrađivanje (izlaganje, informiranje), ponavljanje, vježbanje, i provjeravanje nastavnog gradiva.

Na žalost, elektronska učionica nije naišla na široku primjenu u našim školama jer je dosta skupa, zahtijeva izradu kvalitetnog programa i dodatno tehničko osposobljavanje nastavnika, a pojavila su se i nova jeftinija rješenja poput kompjutorske tehnologije.