vezbe 6 geografska nastavna sredstva

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2017

256 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GEOGRAFSKA

  NASTAVNA SREDSTVA

 • Meu nastavna sredstva spadaju svi oni prirodni pred eti, odeli, akete, slike, rtei, aparati i drugo, koji su oda ra i, podee i ili proizvede i za potre e astave.

  - oigled a sredstva uila - astav a po agala po o a teh ika sredstva

  Oigled a sredstva slue kao o jekti ue ja jih ili o o to prikazuju ue i i izuavaju , dok nastavna pomagala samo po au pri izuava ju odree ih stvari i pojava, a sa a isu pred et prouava ja

 • Pre a ai u percipira ja, oigled a sredstva dele se a:

  1. VERBALNA

  2. VIZUELNA - slike, rtei, odeli, akete, glo us...

  3. AUDITIVNA - radio-emisije, audio snimci na kompakt diskovima

  4. AUDIO-VIZUELNA - ton film, televizijske emisije, kompjuterski

  multimedijalni programi...

  5. TEKSTUALNA

  6. ELEKTRONSKA

 • STATINA DINAMINA

  PRIRODNA

  VETAKA

  Udeo ula vida i sluha u ovekovo saz ava ju: 94%

 • - Nastav a sredstva sa a po se i e aju didaktiku vred ost!

  - Didaktika vred ost zavisi od toga kako i zato se sredstva koriste

  - Nastavnik pro e juje koje e astav o sredstvo iti ajefikas ije u odree oj situa iji

  - Razne pojave, predmeti i procesi mogu se pokazivati, posmatrati i

  upoznati u njihovom prirodnom stanju, u uslovima u kojima se oni

  nalaze

  - Predmeti se mogu izdvojiti iz njihovih prirodnih uslova i kao

  pojedi i pri er i do eti u razred, ili ako je re o pojava a, pute eksperi e ta vetaki izazvati

 • MODELI

  - Stvar ost prikazuju saeto, uopte o, u 3 di e zije

  - Kada ih koristimo u nastavi?

  - esto jas ije ukazuju a suti ske odlike

  - Prikaziva je i tee shvatljivih, apstrakt ih pojava, kreta ja i pro esa

  Reljefni model

  Vrste:

  - reljefni modeli i reljefne karte

  - apstraktni modeli

  - makete

  - globusi...

 • Reljefni modeli

 • Reljefne karte

 • Apstraktni modeli

  - Telurijum - rotacija i revolucija

  - Zenutarijum - prividno dnevno kretanje zvezda, Sunca i Meseca

  - Planetarijum - Su ev siste

  - Mate atika geografija!

 • Makete

 • Diorame - prirodna

  situacija u vidu 3-d

  scene sa elementima

  iz realnog sveta

 • Globus

  - Umanjeno i verno predstavlja oblik Zemlje

  - Veliki z aaj a asovi a gde se vri for ira je prostor ih predstava, apstraktnih i relacijskih pojmova

  Fiziki globus Indukcioni globus Reljefni globus

 • POMONA TEHNIKA SREDSTVA

  - kolska ta la - Sanduk sa peskom

  - Projekcioni aparati

  - Radio i TV prijemnici

  - Video rekorderi

  - Grafoskop

  - Rau ar

 • GEOGRAFSKA

  NASTAVNA SREDSTVA