vezbe 6 geografska nastavna sredstva

of 16 /16
GEOGRAFSKA NASTAVNA SREDSTVA

Upload: doquynh

Post on 06-Feb-2017

277 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

GEOGRAFSKA

NASTAVNA SREDSTVA

Page 2: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

Među nastavna sredstva spadaju svi oni prirodni

pred eti, odeli, akete, slike, rteži, aparati i drugo, koji su oda ra i, podeše i ili proizvede i za potre e astave.

- očigled a sredstva učila

- astav a po agala po oć a teh ička sredstva

Očigled a sredstva služe kao o jekti uče ja jih ili o o što prikazuju uče i i izučavaju , dok nastavna pomagala samo

po ažu pri izučava ju određe ih stvari i pojava, a sa a isu pred et proučava ja

Page 3: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

Pre a ači u percipira ja, očigled a sredstva dele se a:

1. VERBALNA

2. VIZUELNA - slike, rteži, odeli, akete, glo us...

3. AUDITIVNA - radio-emisije, audio snimci na kompakt diskovima

4. AUDIO-VIZUELNA - ton film, televizijske emisije, kompjuterski

multimedijalni programi...

5. TEKSTUALNA

6. ELEKTRONSKA

Page 4: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

STATIČNA

DINAMIČNA

PRIRODNA

VEŠTAČKA

Udeo čula vida i sluha u čovekovo saz ava ju: 94%

Page 5: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

- Nastav a sredstva sa a po se i e aju didaktičku vred ost!

- Didaktička vred ost zavisi od toga kako i zašto se sredstva koriste

- Nastavnik pro e juje koje će astav o sredstvo iti ajefikas ije u određe oj situa iji

- Razne pojave, predmeti i procesi mogu se pokazivati, posmatrati i

upoznati u njihovom prirodnom stanju, u uslovima u kojima se oni

nalaze

- Predmeti se mogu izdvojiti iz njihovih prirodnih uslova i kao

pojedi i pri er i do eti u razred, ili ako je reč o pojava a, pute eksperi e ta veštački izazvati

Page 6: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

MODELI

- Stvar ost prikazuju sažeto, uopšte o, u 3 di e zije

- Kada ih koristimo u nastavi?

- Često jas ije ukazuju a sušti ske odlike

- Prikaziva je i teže shvatljivih, apstrakt ih pojava, kreta ja i pro esa

Reljefni model

Vrste:

- reljefni modeli i reljefne karte

- apstraktni modeli

- makete

- globusi...

Page 7: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

Reljefni modeli

Page 8: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva
Page 9: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

Reljefne karte

Page 10: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva
Page 11: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

Apstraktni modeli

- Telurijum - rotacija i revolucija

- Zenutarijum - prividno dnevno kretanje zvezda, Sunca i Meseca

- Planetarijum - Su čev siste

- Mate atička geografija!

Page 12: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

Makete

Page 13: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

Diorame - prirodna

situacija u vidu 3-d

scene sa elementima

iz realnog sveta

Page 14: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

Globus

- Umanjeno i verno predstavlja oblik Zemlje

- Veliki z ačaj a časovi a gde se vrši for ira je prostor ih predstava, apstraktnih i relacijskih pojmova

Fizički globus Indukcioni globus Reljefni globus

Page 15: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

POMOĆNA TEHNIČKA SREDSTVA

- Školska ta la

- Sanduk sa peskom

- Projekcioni aparati

- Radio i TV prijemnici

- Video rekorderi

- Grafoskop

- Raču ar

Page 16: Vezbe 6 Geografska nastavna sredstva

GEOGRAFSKA

NASTAVNA SREDSTVA