socialno-geografska zgradba mesta

Download Socialno-geografska zgradba mesta

Post on 06-Jul-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  1/105

  SOCIALNO-GEOGRAFSKA

  ZGRADBA MESTA Analiza socialnih območij

  Faktorska ekologija Socioekonomska segregacija

  prebivalstvaEtnična segregacija prebivalstva Procesi socialne preobrazbe mesta

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  2/105

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  3/105

  Metode proučevanja

  socialnogeografske zgradbe mesta

  • Urbana ekologija (naravna obmo č  ja,klasični modeli)

  • Analiza socialnih območij (socialna

  območ ja) • Faktorska ekologija (skupni faktorji)

  • Beheviourizem• Strukturalizem • Postmodernistični pristopi

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  4/105

  ANALIZA SOCIALNIH OBMO Č

  IJ • “Social area analysis” : Williams, Shevky,

  Bell (1955) = Teorija in metoda analizesocialnogeografske zgradbe mesta • Mesto kot produkt sodobne družbe

  • 3 procesi modernizacije: ekonomska preobrazba, urbanizacija, etnična segregacija

  • Tipologija 32 socialnih območij

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  5/105

  ANALIZA SOCIALNIH OBMOČIJ

  1.Socialni položaj (ekonomski status): zaposlitev, izobrazba, dohodki

  2.Stopnja urbanizacije (družinski status):delež zaposlenih žensk, fertilnost, delež samskih gospodinjstev

  3.Stopnja segregacije (etnični status): delež etničnih manjšin

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  6/105

  ANALIZA SOCIALNIH

  OBMOČIJ

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  7/105

  FAKTORSKA EKOLOGIJA

  • Faktorska ekologija (“factorial

  ecology”) izhaja iz analize socialnih območij, metoda členitve mesta na socialna območ ja z uporabo metod

  multivariantne analize (faktorska analiza, metoda glavnih komponent)

  • Induktivni postopek določitve prostorske socialne diferenciacije mesta na osnovi analize socialnih, ekonomskih in demografskih značilnosti prebivalstva

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  8/105

  FAKTORSKA ANALIZA • Faktorska analiza = metoda multivariantne

  analize, ki omogoča, da se več jemu številuspremenljivk, med katerimi obstoji povezanost, določi manjše število “umetnih” spremenljivk” (skupni faktorji), ki pojasnijo povezanost med originalnimi spremenljivkami

  • Originalne spremenljivke nadomestimo z manjšim številom skupnih faktorjev, ki

  pojasnijo čim več ji delež skupne varianceoriginalnih spremenljivk, vsak skupni faktor pojasni določen delež skupne variance

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  9/105

  FAKTORSKA ANALIZA

  • Skupni faktorji so vsebinsko opredeljeni s

  faktorskimi utežmi (koeficienti korelacije medoriginalnimi spremenljivkami in skupnimi faktorji) • Uporaba faktorske analize za proučevanje

  notranje socialne diferenciacije mesta – faktorska ekologija

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  10/105

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  11/105

  DUBLIN : FAKTORSKA ANALIZA

  Družinski in socio-ekonomski položaj

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  12/105

  LJUBLJANA : FAKTORSKA ANALIZA(Socio-ekonomski in družinski položaj prebivalstva)

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  13/105

  FAKTORSKA EKOLOGIJA : KRITIKE

  • Ekološka napaka • Izbira spremenljivk : dosegljivost podatkov

  • Izbira prostorske enote

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  14/105

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  15/105

  SOCIOEKONOMSKA SEGREGACIJA

  PREBIVALSTVA V MESTIH

  • Podrobnejše delitve na “socialneskupine” glede na socioekonomski položaj, na primer “white collar” – “blue

  collar”, “underclass”, tiplologija 40socialnih skupin v ZDA (Weiss) • Socialna območ ja : območ ja s

  homogeno in specifičnosocioekonomsko sestavo prebivalstva • Prostorsko ločevanje socialnih skupin v

  mestu – koncept “socialna razdalja”

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  16/105

  SOCIOEKONOMSKA SEGREGACIJA V

  LJUBLJANI

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  17/105

  REVŠČINA V MESTIH • Mesta so gospodarsko vodilna območ ja,

  toda v mestih v gospodarsko razvitih državah živi velik del revnega prebivalstva

  • Naraš č

  anje revš č

  ine in socialnegarazslojevanja v sodobnih mestih • Revščina = stanje pomanjkanja oziroma

  neugodja posameznika

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  18/105

  ABSOLUTNA IN RELATIVNA

  REVŠČINA • Absolutna revščina : spodnja meja

  dohodkov, ki jo gospodinjstvo potrebuje, da zadovolji potrebe svojih članov, zelo različne vrednosti po državah (ZDA, 2007, 20000 $ za

  4-člansko družino) • Relativna revščina : relativen materialni

  položaj posameznika, določena kot delež

  povprečnih dohodkov, del prebivalstva je v vsaki družbi nižje na družbeni lestvici, upošteva tudi kulturne/družbene potrebe, ne

  le biološke/materialne (Slovenija, pod 60%

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  19/105

  REVŠ Č

  INA V MESTIH: izvor revš č ine

  1. Neenekomerna razporeditev dohodkov:nizke plače v določenih poklicih 2. Brezposelnost 3. Zmanjševanje socialnih pravic in

  ugodnosti (“welfare dependency”)

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  20/105

  IZVOR REVŠČINE • Koncept kultura revščine: pomanjkanje

  motivacije, ambicij, nizka samopodoba,vdanost v usodo… • Cikel revščine: prenašanje kulture

  revščine in socialne neprilagojenosti izgeneracije na generacijo • Socialna izključenost: neenake možnosti

  posameznikov pri dostopu do izobraževanja, zaposlitve, stanovanja, socialnih stikov, ugleda…”underclass”

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  21/105

  Nekvalitetna

  stanovanja

  Slabo zdravje

  Enostarševske družine

  KriminalitetaMajhen politični vpliv

  Slabe javne

  storitve

  Stigmatizacija

  BrezposelnostPomanjkanjeVandalizem

  SegregacijaNeuspešno

  izobraževanje

  DelinkvencaRevščinaBrezdomstvo

  Degradirane

  soseske

  Nizki dohodki

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  22/105

  STANOVANJSKA OBMOČJA NIŽJEGA SLOJA

  • Geografija revščine: prostorska razporeditev revnega prebivalstva, območij z nadpovprečnim deležem revnega prebivalstva

  • Prostorska segregacija revnega prebivalstva • Območ ja s koncentracijo revnega prebivalstva :

  slum, socialno degradirano območ je, “low- income social areas ”, “socialy deprived areas ”, squatter naselja

  • Koncentracija različnih skupin prebivalstva : ljudje z nizkimi in nestalnimi dohodki, brezposelni, prejemniki socialne pomoči, priseljenci (legalni, ilegalni), marginalne ali socialno deviantne skupine (odvisniki od drog, prostitutke, kriminalci…)

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  23/105

  Urbana geografija revščine • ZDA, VB: obrobje mestnega središča,

  “zone in transition”, starejše delavske soseske, gosta in nekvalitetna gradnja, najemna stanovanja, etnične soseske…

  • Evropa: blokovske soseske (1950 – 1980) na obrobju mest, deloma tudi mestna

  središča• Tretji svet: slumi na mestnem obrobju

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  24/105

  SLUMI V MESTIH V GOSPODARSKO

  RAZVITIH DRŽAVAH • Stanovanjska območ ja z nekakovostnim

  bivalnim okoljem in koncentracijo revnega ter socialno izključenega prebivalstva

  • Prvi slumi v industrijskih mestih poznega 18. in 19. stoletja v Evropi in Severni Ameriki

  • Različna lokacija slumov v Evropi inSeverni Ameriki

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  25/105

  SLUMI – SKUPNE ZNAČILNOSTI

  1. Nizki dohodki in specifična socialna sestava prebivalstva (revni, priseljenci, prejemniki socialne pomoči, brezdomci…)

  2. Nekvalitetno bivalno okolje in slab stanovanjski standard (prenaseljenost, slabo vzdrževane stavbe, infrastruktura in javne

  površine, vandalizem…)3. Nizek delež lastniških stanovanj (najemna stanovanja)

  4. Visoka stopnja kriminala – pomanjkanje varnosti

  5. Nekvalitetne javne storitve (finančna kriza občin)

  6. Velika mobilnost prebivalstva – nizka stopnjasocialne ovezanosti “slums of ho  ” in

 • 8/17/2019 Socialno-geografska zgradba mesta

  26/105

  PROCES SOCIALNE DEGRADACIJE

   – PROCES FILTRACIJE (FILTERING)

  • Proces socialne degradacije dolo č enih delovmesta

  • Dinamični model, predvideva stalno spreminjanje socialne sestave prebivalstva po posameznih delih mesta, visoko mobilnost prebivalstva in novo stanovanjsko gradnjo, veriga preseljevanja

  • Nova stanovanja pri