zgradba mesta

Download Zgradba mesta

Post on 06-Jul-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  1/38

  ZGRADBA MESTA

  Zgradba mesta – osnovne opredelitve Klasični (ekološki) modeli mestne

  zgradbe Ekonomski modeli mestne zgradbe

  Politično-ekonomski (strukturalistični) model mestne zgradbe

  Postmoderno mesto

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  2/38

  ZGRADBA MESTA • Proučevanje mestne zgradbe je ena

  izmed temeljnih vsebin urbane geografije • Mestni prostor je močno heterogen in

  diferenciran

  • Značilne so velike razlike v rabi tal, načinu zazidave, tipu in velikosti zgradb, gostoti in sestavi mestnega prebivalstva

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  3/38

  ZGRADBA MESTA 3 osnovni vidiki (elementi) mestne zgradbe:

  1. Morfološka (oblikovanost mestne pokrajine)

  2. Funkcijska (razlike v rabi tal in funkcijahposameznih delov mesta) 3. Socialnogeografska (razlike v sestavi

  mestnega prebivalstva po posameznihdelih mesta)

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  4/38

  MODELI MESTNE ZGRADBE •   Model mestne zgradbe = shematičen,

  posplošen in poenostavljen prikaz notranje prostorske organizacije in strukture mesta

  1. Opisni modeli mestne zgradbe

  2. Eksplikativni modeli mestne zgradbe 3. Normativni modeli mestne zgradbe

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  5/38

  MODELI MESTNE ZGRADBE

  • Klasični (ekološki) modeli • Neoklasični (ekonomski) modeli

  • Strukturalistični (politično-ekonomski) • Postmoderno mesto

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  6/38

  KLASIČNI (EKOLOŠKI) MODELI

  MESTNE ZGRADBE

  •  Koncentričnimodel (Burgess) •  Sektorski model

  (Hoyt) •  Večjedrni model

  (Ullman inHarris)

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  7/38

  URBANA (HUMANA) EKOLOGIJA

  •   Čikaška šola urbane sociologije • Znanstveno proučevanje mesta,

  prostorska organizacija družbe

  • Socialni darvinizem• Tekmovanje za prostor med dejavnostmi in socialnimi skupinami

  • Socialna razdalja – prostorska ločenost • Naravna območ ja • Ekološki procesi:infiltracija, invazija,

  sukcesija, dominacija

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  8/38

  BURGESSOV KONCENTRIČNI

  MODEL MESTNE ZGRADBE 1. Cona I : Centralno poslovno središče

  2. Cona II : Cona v tranziciji 3. Cona III : Delavska stanovanjska

  območ ja 4. Cona IV : Stanovanjska območ ja

  srednjega sloja

  5. Cona V : Cona dnevnih migrantov (stanovanjska območ ja višjega sloja)

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  9/38

  URBANA EKOLOGIJA DANES • Številne kritike: poenostavljeno prenašanje

  bioloških zakonitosti za pojasnejvanje odnosov v družbi, neupoštevanje družbenih norm, zagovarjanje politične desnice…

  • Toda, tudi danes lahko v mestih

  opazujemo delovanje procesa infiltracije,invazije, sukcesije, dominacije…oblikovanje etničnih četrti…

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  10/38

  SEKTORSKI MODEL MESTNE ZGRADBE (HOYT)

  • Kritika Burgessovega modela, Hoyt (1939)

  • Sektorska struktura urbane rabe tal insocialnih območij • Pasovi podobne rabe tal oziroma socialna

  območ ja potekajo od mestnega središča proti mestnemu obrobju

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  11/38

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  12/38

  VEČJEDERNI MODEL MESTNE

  ZGRADBE (Ullman in Harris, 1945) • Dejavniki oblikovanja več jederne strukture

  mesta:1. Specifične lokacijske zahteve posameznih dejavnosti

  2. Grupiranje sorodnih dejavnosti (koristiekonomije velikosti) 3. Prostorska nezdružljivost nekaterih dejavnosti

  4. Selitev dejavnosti na obrobje zaradi nižjihstroškov zemljišča

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  13/38

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  14/38

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  15/38

  EKONOMSKI MODELI URBANE

  RABE TAL •   Neoklasična ekonomska teorija: ponudba –

  povpraševanje, racionalno odločanje posameznikov, maksimizacija koristi – minimizacija stroškov

  • Na osnovi ekonomskih zakonitosti pojasnijo značilnosti rabe tal v mestih, temeljijo na neoklasičnih ekonomskih teorijah o lokaciji

  gospodarskih dejavnosti

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  16/38

  EKONOMSKI MODELI URBANE

  RABE TAL • Na določeni lokaciji se locira dejavnost, ki

  najbolje izkoristi prednosti lokacije = na tejlokaciji doseže najvišji ekonomski donos (donos = dobiček – stroški)

  • tekmovanje med dejavnostmi za lokacije – uveljavi se najbolj učinkovita raba na določeni lokaciji - “rent paying ability”

  • Oblikujejo se koncentrični pasovi različne rabe

  tal okoli mestnega središča, upadanje intenzivnosti rabe tal z oddaljevanjem od mestnega središča

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  17/38

  EKONOMSKI MODELI URBANE

  RABE TAL • Ekonomski donos

  dejavnosti upada zoddaljenostjo od mestnega središča (slabša dostopnost – višji transportni stroški), toda različno za različne dejavnosti (“rent bid

  curve”) • Dejavnosti s strmo

  krivuljo se locirajo v

  mestnem središču,dejavnosti s položno

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  18/38

  EKONOMSKI MODELI URBANE

  RABE TAL • Predpostavke modelov : eno središče,

  enakomerno naraščanje transportnih stroškov zoddaljevanjem od mestnega središča • Pozitivizem : ekonomsko racionalno obnašanje

  • Primerni za pojasnitev urbane rabe tal v monocentričnem industrijskem mestu, neustrezni za sodobna policentrična

  metropolitanska območ ja

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  19/38

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  20/38

  MODEL VREDNOST I MESTNIH

  ZEMLJIŠČ

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  21/38

  MODEL

  GOSTOTEPREBIVALST VA

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  22/38

  POLITIČNO-EKONOMSKI

  (STRUKTURALISTIČNI) MODEL

  •   Strukturalizem globlje vzroke za družbene pojave in procese, ni jih mogoče ugotoviti z direktnim opazovanjem, poznati moramo

  ekonomske in politične strukture…•   Strukturalizem v urbani geografiji = razvoj in zgradbo mesta pojasnjuje z zakonitostmi

  akumulacije kapitala (Harvey – “The city andSocial Justice”, Castells), • “Mesto je proizvod kapitala”

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  23/38

  POLITIČNO-EKONOMSKI

  (STRUKTURALISTIČNI) MODEL • Mesto kot tržišče, geografski prostor

  akumulacije kapitala (proces obnavljanjain povečevanja vrednosti kapitala s stalnim vlaganjem profita)

  • Kapital v mestu išče optimalne oblike inlokacije investicij – kroženje kapitala (“circuits of capital”)

  • V mestu so locirana proizvodna sredstva in infrastruktura potrebna za akumulacijo kapitala

  -

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  24/38

  - (STRUKTURALISTIČNI)

  MODEL •   Kroženje kapitala :

  1. Primarni cikel (proizvodnji proces) 2. Sekundarni cikel (nepremičnine in

  infrastruktura)

  3. Terciarni cikel (tehnologija)

  •   Sekundarni cikel: odlo č ilen za razvoj mesta,vlaganje je pogojeno z doseganjem profita,

  zato je zelo neenakomerno

  • Kapital investira le v tiste oblike in lokacije, kiprinašajo profit – neenakomerne razvoj mesta

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  25/38

  POLITIČNO-EKONOMSKI

  (STRUKTURALISTIČNI) MODEL • Vlaganje v nepremičnine odvisno od

  povpraševanja – ko je trg zasi č en se ustavi (alipreusmeri na drugo lokacijo) – fizično

  propadanje nepremičnin na določeni lokaciji (proces “filtering”)– zmanjšana tržna vrednost –

  uporabna vrednost - obnova (“redevelopment”) - priložnost za ponovno vlaganje in profit

  • “Kapital v mestih ustvarja določeno fizično

  okolje, ki mu odgovarja v določenem trenutku, znamenom, da ga kasneje uniči in ponovno obnovi” (Harvey)

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  26/38

  KROŽENJE KAPITALA (Harvey)

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  27/38

  - (STRUKTURALISTIČNI) MODEL

  Akterji oblikovanja mestnega prostora

  1. Lastniki zemljišča 2. Zemljiški špekulanti 3. Razvojniki (“developers”)

  4. Investitorji5. Nepremičninske agencije 6. Finančne inštitucije

  7. Država in lokalne skupnosti8. Gospodinjstva

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  28/38

  ZEMLJIŠKI ŠPEKULANTI • Cilj: ustvariti dobiček pri preprodaji

  zemljišč • Močan vpliv na urbani razvoj

  • Izločanje zemljišč iz trga •  Leapfrog developmet 

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  29/38

  NEPREMI Č

  NINSKE AGENCIJE • Posrednik med kupci in prodajalci

  • Vplivanje na delovanje nepremičninskega trga

  •  Blockbusting 

 • 8/17/2019 Zgradba mesta

  30/38

  INVESTITORJI • Ključen akter pri urbanem razvoju

  • Cilj: doseganje profita z vlaganjem v nepremičnine

  • Vlaganje v oblike in lokacije, ki prinašajonajveč ji profit