osnovna škola „kozala ^os-kozala-ri.skole.hr/upload/os-kozala-ri/images/static3/......

Click here to load reader

Post on 13-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Osnovna škola „Kozala“

  Rijeka

  Ante Kovačića 21

  Tel.051 516997

  Fax.051 516994

  e-mail:[email protected]

 • 2

  Plan i program rada

  Školska 2016 ./2017. godina Klasa:

  Ur.broj:

  Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statuta Osnovne škole“Kozala“,Ante Kovačića 21,Rijeka a na prijedlog

  Učiteljskog vijeća (16.9.2016..) i Vijeća roditelja (27.9.2016.), Školski odbor na sjednici održanoj 28.09.2016. godine donosi :

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2016./2017. ŠKOLSKU GODINU.

  Predsjednik Školskog odbora:

  _____________________

  Igor Cvitan

 • 3

  Sadržaj:

  Sadržaj: ........................................................................................................................................................................................................................................................ 3

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI ................................................................................................................................................................................................................... 9

  1. PODACI O UVJETIMA RADA ........................................................................................................................................................................................................... 11

  Podaci o upisnom području ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

  Unutrašnji školski prostori ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

  Školski okoliš -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

  Sl.1: Uređenje školskog okoliša ..................................................................................................................................................................................................... 15

  Tablica 2. Okoliš škole .................................................................................................................................................................................................................... 16

  Nastavna sredstva i pomagala --------------------------------------------------------------------------------------------- 16

  Tablica 3:Nastavna sredstva i pomagala ...................................................................................................................................................................................... 16

  Knjižni fond škole ........................................................................................................................................................................................................................... 17

  Tablica 4.:Knjižni fond ................................................................................................................................................................................................................... 17

  Plan obnove i adaptacije ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

  Tablica 5.:Obnova i adaptacija ...................................................................................................................................................................................................... 17

  2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2015 ./ 2016 . ŠKOLSKOJ GODINI ........................................... 18

  Tablica 6.: Podaci o učiteljima ....................................................................................................................................................................................................... 18

  Tablica 7.: Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima ............................................................................................................................................................. 20

  Tablica 8.:Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima: ..................................................................................................................................... 21

  Tablica 9: Podaci o ostalim radnicima škole ................................................................................................................................................................................ 21

 • 4

  Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole ----------------------------------------------- 22

  Tjedna i godišnja zaduženja učitelja ............................................................................................................................................................................................. 22

  Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole ........................................................................................................................................... 25

  Tablica 11.: Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole...................................................................................................................... 25

  Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ...................................................................................................................................................................... 26

  Tablica 12.: Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ................................................................................................................................................. 26

  3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ................................................................................................................................................................................................... 27

  Organizacija smjena ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27

  Raspored primanja roditelja ----------------------------------------------------------------------------------------------- 27

  Tablica 13.: Raspored primanja roditelja .................................................................................................................................................................................... 27

  Prehrana učenika:........................................................................................................................................................................................................................... 29

  RASPORED DEŽURSTVA ........................................................................................................................................................................................................... 31

  Tablica 15.:Raspored dežurstva učitelja....................................................................................................................................................................................... 31

  Godišnji kalendar rada .................................................................................................................................................................................................................. 32

  Tablica. 16: Godišnji kalendar rada ............................................................................................................................................................................................. 32

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela ----------------------------------------------------------------------------- 36

  Tablica 17.: Podaci o broju učenika i razrednih odjela............................................................................................................................................................... 37

  Tablica 18: Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada .................................................................................................................................... 39

  Nastava u kući ................................................................................................................................................................................................................................. 39

  Učenje slovenskog jezika po modelu C ..................................................................................................................................................................................................... 39

  4.TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ........................................................................... 40

 • 5

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ---------------------- 40

  Tablica 19.: Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ............................................................................................ 40

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada -------------------------- 41

  Tablica 20.: Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ...............................................................................