godiŠnji plan i program rada -...

Click here to load reader

Post on 08-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI GRAČANI 4a ZAGREB Klasa: 602-02 / 16-02 / 01 Ur.broj: 251 – 150 – 16 - 02

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.

  Zagreb, 29. rujna 2016. godine

 • 2

  SADRŽAJ :

  STRANICA

  OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI 4

  1. UVJETI RADA 5

  1.1. PODATCI O UPISNOM PODRUČJU 5

  1.2. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTORI 5

  1.3. ŠKOLSKI OKOLIŠ 7

  1.4. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA 7

  1.5. PLAN ADAPTACIJE I DOGRADNJE ŠKOLSKOG PROSTORA 8

  2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA

  2.1. PODATCI O UČITELJIMA 9

  2.2. PODATCI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA 11

  2.3. PODATCI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU 11

  3. PODATCI O RADNIM ZADUŽENJIMA

  3.1. TJEDNO ZADUŽENJE UČITELJA RAZREDNE NASTAVE 12

  3.2. TJEDNO ZADUŽENJE UČITELJA PREDMETNE NASTAVE 13

  3.3. TJEDNO ZADUŽENJE RAVNATELJICE I STRUČNIH SURADNIKA 14

  3.4. PODATCI O PRIPRAVNICIMA 14

  3.5. PODATCI O OSTALIM RADNICIMA I NJIHOVIM ZADUŽENJIMA 15

  4. ORGANIZACIJA RADA

  4.1. GODIŠNJI KALENDAR RADA 16

  4.2. BLAGDANI, NERADNI I NENASTAVNI DANI 16

  4.3. ORGANIZACIJA RADA 17

  4.4. DEŽURSTVA UČITELJA 17

  4.5. KALENDAR RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 18

  4.6. PODATCI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELJENJIMA 19

  4.7. PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA 20

  4.8. PREGLED ŠKOLSKIH STRUČNIH SKUPOVA 20

  5. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

  5.1. GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA

  21

  5.2. PLANOVI RADA IZBORNE NASTAVE, DOPUNSKOG I DODATNOG RADA, IZVANNASTAVNIH I IZVANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI

  22

  5.2.1. NASTAVNI PLAN IZBORNE NASTAVE 22

  5.2.2. NASTAVNI PLAN DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE ZA RAZREDNU NASTAVU

  23

  5.2.3. NASTAVNI PLAN DOPUNSKE NASTAVE ZA PREDMETNU NASTAVU

  24

  5.2.4. NASTAVNI PLAN DODATNE NASTAVE ZA PREDMETNU NASTAVU

  25

  5.2.5. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UČENIČKIH DRUŠTAVA, DRUŽINA, SEKCIJA

  26

  5.2.6. ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB 27

  5.2.7. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE

  28

  5.2.8. PLAN POSJETA GALERIJAMA, MUZEJIMA I 31

 • 3

  KAZALIŠTIMA

  5.2.9. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI

  32

  5.2.10. PLAN PROFESIONALNOG INFORMIRANJA I USMJERAVANJA UČENIKA

  38

  6. PLAN BRIGE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU

  6.1. PLAN ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE ZAŠTITE U ŠKOLI 39

  6.2. PLAN SURADNJE S MUP-OM 40

  7. PROGRAMI I PROJEKTI

  7.1. ŠKOLSKI PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI 41

  7.2. PROGRAM MJERA ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE NASILJA MEĐU DJECOM

  45

  7.3. ZNAM, HOĆU, MOGU 47

  7.4. I MI TO MOŽEMO 49

  7.5. PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI 49

  7.6. KAKO UČITI I ORGANIZIRATI UČENJE 50

  7.7. SCREENING UČENIKA 3. RAZREDA 51

  7.8. PROFESIONALNO USMJERAVANJE UČENIKA 8. RAZREDA 51

  7.9. TRGOVANJE LJUDIMA 53

  7.10. ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA 54

  7.11. UČENIČKA ZADRUGA-TRSEK 56

  7.12. PROGRAM- O TEBI 58

  8. PLANOVI I PROGRAMI RADA

  8.1. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE 59

  8.2. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNIH SURADNIKA 62

  8.2.1. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKE PSIHOLOGINJE 62

  8.2.2. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARKE 67

  8.2.3 PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKE LOGOPEDINJE 67

  8.3. PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

  75

  8.4. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA, RAZREDNIH VIJEĆA I RAZREDNIKA

  76

  8.4.1. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA 76

  8.4.2. PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA 77

  8.4.3. PLAN RADA RAZREDNIKA 79

  8.4.4. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA 81

  8.4.5. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA 82

  8.5. PLAN I PROGRAM RADA TAJNIŠTVA I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE SLUŽBE

  83

  8.5.1. PLAN RADA TAJNIŠTVA 83

  8.5.2. PLAN RADA ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE SLUŽBE

  87

  8.5.3. PLAN I PROGRAM RADA DOMARA-LOŽAČA ŠKOLE 92

  8.5.4. PLAN I PROGRAM RADA KUHARICA 92

  8.5.5. PLAN I PROGRAM RADA SPREMAČICA 93

  9. PLAN I PROGRAM INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA

  94

  10. PROVEDBA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U OŠ GRAČANI 94

 • 4

  OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

  Naziv škole: OŠ Gračani

  Adresa škole: Gračani 4a

  Županija: Grad Zagreb

  Telefonski broj: 01/ 4645-689-tajništvo i 01/4635-822-ravnateljica

  Broj telefaksa: 01/ 4645-689

  Internetska adresa: [email protected], [email protected]

  Šifra škole: 21-114-034

  Matični broj škole: 03270041

  OIB: 85867734506

  Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-15/2255-2 od 4.2.2015.

  Ravnateljica škole: Nataša Gjuran

  Zamjenik ravnatelja: --

  Voditeljica smjene: Kristina Gajski

  Voditelj područne škole: --

  Broj učenika: 398

  Broj učenika u razrednoj nastavi: 208

  Broj učenika u predmetnoj nastavi: 190

  Broj učenika s teškoćama u razvoju: 1

  Broj učenika u produženom boravku: 113

  Broj učenika putnika: --

  Ukupan broj razrednih odjela: 17

  Broj razrednih odjela RN-a: 9

  Broj razrednih odjela PN-a: 8

  Broj smjena: 1

  Početak i završetak smjene: 8:00-13:05

  Broj radnika: 52

  Broj učitelja predmetne nastave: 18 ( 2 rod. dopust )

  Broj učitelja razredne nastave: 10+5 učitelja u boravku ( 1 rod.dopust )

  Ravnateljica: 1

  Broj stručnih suradnika: 4

  Broj ostalih radnika: 9

  Broj nestručnih učitelja: -

  Broj pripravnika: 2

  Broj mentora i savjetnika: 4

  Broj voditelja ŽSV-a: -

  Broj računala u školi: 67

  Broj specijaliziranih učionica: 5

  Broj općih učionica: 14

  Broj športskih dvorana: 2

  Broj športskih igrališta: -

  Školska knjižnica: 1

  Školska kuhinja: 1

 • 5

  Na prijedlog ravnateljice škole, a nakon razmatranja na Učiteljskom vijeću i Vijeću roditelja,

  Školski odbor, sukladno članku 26. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi i članku 29. točka 3. alineja 7. Statuta Osnovne škole Gračani, na sjednici održanoj

  29.rujna 2016. godine usvojio je:

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA

  ŠK. GOD. 2016./2017.

  1. UVJETI RADA

  1.1 . PODATCI O UPISNOM PODRUČJU

  Osnovnu školu Gračani pohađa 398 učenika raspoređenih u 17 razrednih odjela. Nastava je za sve

  učenike škole organizirana u jutarnjoj smjeni. Nakon nastave organizirane su i brojne

  izvannastavne aktivnosti.

  Škola je smještena u centru podsljemenskog mjesta Gračani. Na cesti koja okružuje školu nema

  adekvatnih šetnika, a promet je pojačan.Uslijed navedenoga evidentni su brojni prometni problemi

  pri dolaženju učenika u školu.

  Školsko upisno područje obuhvaća naselje s 8400 stanovnika. Naselje je povezano s centrom grada

  Zagreba tramvajima broj 14 i 15 te autobusima.

  1.2. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTORI

  Prostorni uvjeti škole su dobri. Unutrašnji prostor škole čine tri međusobno povezane zgrade. Prva

  zgrada, koja je sagrađena 1958., obnovljena je 2013. godine. Zgrada, koja je sagrađena 1968.

  godine u centalnoj poziciji škole, djelomično je obnovljena, a školska kuhinja i blagovaonica u

  potpunosti su obnovljene u travnju 2015. Dvorana je sagrađena 1989. godine. U rujnu 2016. u

  veliku dvoranu postavljeni su novi parketi.

  Svi sanitarni čvorovi su sanirani tijekom školske 2015./16. godine i dovedeni u izvrsno stanje.

  U potpunosti su obnovljene ženska i muška svlačionica s pripadajućim sanitarnim čvorom. Škola

  ima 5 specijaliziranih učionica te 12 općih učionica. Učionice bi trebalo bolje opremiti radi

  suvremenijeg i kvalitetnijeg održavanja nastave.

  Knjižnicu je potrebno preurediti te obnoviti knjižni fond. Potrebno je urediti i čitaonicu za učenike

  koja bi bila od velikog značaja za rad i funkcioniranje škole.

 • 6

  NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet,

  knjižnica, dvorana)

  Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Veličina

  u m2 Broj

  Veličina u m2

  Opća opremlje-

  nost

  Didaktička opremlje-

  nost

  RAZREDNA NASTAVA

  1. razred 2 57,36 2 2

  2. razred 2 57,36 2 2

  3. razred 0,5 58,48 2 2

  4. razred 0,5 58,48 2 2

  PREDMETNA NASTAVA

  hrvatski jezik 1 58,48 2 2

  likovna kultura 0,5 58,48 2 2

  glazbena kultura 0,5 58,48 2 2

  vjeronauk 0,5 58,29 2 2

  strani jezik 1 58,48 2 2

  matematika 1 58,48 2 2

  priroda i biologija 1 58,48 2 2

  kemija 0,5 58,29 2 2

  fizika 0,5 58,29 2 2

  povijest 0,5 58,48 2 2

  geografija 0,5 58,48 2 2

  tehnička kultura 0,5 58,29 1 1

  informatika 1 39,40 2 2

  OSTALO 5 104,85

  dvorana za TZK 2 481,80 2 2

  produženi boravak 1 58,48 2 2

  knjižnica 1 42,90 2 2

  zbornica 1 36,52 2 2

  uredi 4 60,36 2 2

  U K U P N O: 24 2338,99 1,45 1,45

  (Napomena: Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3)

 • 7

  1.3. ŠKOLSKI OKOLIŠ

  Škola nema igralište.

  Školski okoliš čini oko 4043 kvadratna metra većinom zelenih travnatih površina. Uz oba ulaza u

  školu dvorište je popločeno. Iza škole je u proljeće 2015. posađen voćnjak s tridesetak stabala jabuka.

  U planu je i sadnja aronija.

  Kroz društveno koristan rad ekološke skupine i skupine voćara učenici se uključuju u uređenje

  cjelokupnog okoliša škole i to kontinuirano tijekom cijele školske godine.

  Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

  1. Sportsko igralište

  -

  2. Zelene površine

  4043 dobro

  U K U P N O 4043

  1.4. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

  Opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima je dobra. Većina učionica je opremljena

  računalima i televizorima. Svaka učionica ima zastore ili zavjese koje učenike štite od sunca tijekom

  nastave.

  Od prostora i nastavne opreme školi nedostaje sljedeće:

  učionički namještaj za 2 učionice

  laptopi s projektorima za 4 učionica

  nova knjižnica

  veći broj knjiga u školskoj knjižnici

  nastavna sredstva i pomagala za nastavu kemije, biologije, tehničke kulture i fizike

  kompletno ozvučenje s miksetom, kabelima i 2 zvučne kutije za potrebe školskih priredbi

 • 8

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA STANJE

  Audiooprema:

  8 CD playera 2

  Video i fotooprema:

  8 DVD-a 2

  12 TV-a 2

  1 fotoaparat 3

  Informatička oprema:

  55 računala 2

  12 laptopa 2

  Ostala oprema:

  3 LCD projektor 2

  2 fotokopirna aparata 2

  1 fleksi kamera 3

  3 mikroskopa 3

  2 videorekordera 2

  2 skenera 3

  6 pisača 3

  1 tablet 1

  (Napomena: Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3)

  1.5. PLAN ADAPTACIJE I DOGRADNJE ŠKOLSKOG PROSTORA

  Škola bilježi povećanje od 42 učenika u školskoj 2016./17. godini u odnosu na prethodnu godinu te

  bi prema Programu nadogradnje objekata u Gradu Zagrebu bilo svrsishodno kada bi se na temelju

  raspoloživih sredstava školski prostor mogao nadograditi.

  Dio dotrajalih električnih instalacija je zamijenjeno novima. Potrebno je zamijeniti preostale

  dotrajale električne instalacije.

  Svi sanitarni čvorovi su sanirani tijekom školske 2015./16. godine i dovedeni u izvrsno stanje.

  U potpunosti su obnovljene ženska i muška svlačionica s pripadajućim sanitarnim čvorom.

  Postavljeni su novi parketi u velikoj školskoj dvorani.

 • 9

  2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA U ŠK. GOD. 2016./2017.

  2.1. PODATCI O UČITELJIMA

  Stručna sprema učitelja sukladna je odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom

  obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu:

  Red.br. Ime i prezime God. rođ.

  God. staža

  Struka Stupanj šk. spreme

  Predmet koji predaje

  1. Marina Cindrić Badurina 1964 16 prof.likovne kulture VSS Likovna kultura

  2. Valentina Benšek 1970 23 uč. razredne nastave VŠS razredna nastava

  3. Milka Bičanić 1972 12 prof.engleskog jezika VSS Engleski jezik

  4. Aleksandar Čubra

  ( zamjena za Jelenu Andrić)

  1985 2 prof.informatike VSS Informatika

  5. Ivona Dabo 1975 10 prof.povijesti VSS Povijest

  6. Dalibor Dedić 1975 6 prof.TZK VSS „Vikendom u sportske

  dvorane“

  7. Marija Dunda

  1989 2 uč. razredne nastave VSS razredna nastava

  8. Marina Franić 1961 33 uč. razredne nastave VŠS razredna nastava

  9. Slavica Franjičević 1964 21 vjeroučitelj VSS Vjeronauk

  10. Kristina Gajski 1971 17 prof.biologije VSS Priroda i biologija

  11. Alka Kolar 1966 30 prof.engleskog jezika VSS Engleski jezik

  12. Ljiljana Labazan 1958 32 prof.glazbene kulture VSS Glazbena kultura

  13. Marija Legac 1978 14 uč. razredne nastave VSS razredna nastava

  14. Gordana Lovrenčić Rojc 1966 24 prof.hrvatskog jezika

  mentor VSS Hrvatski jezik

  15. Tanja Ljubić 1969 21 prof.njemačkog jezika VSS Njemački jezik

  16. Dalibor Medvedec

  ( zamjena za Ljiljanu Labazan)

  1983 0 apsolvent VSS Glazbena kultura

  17. Brankica Mežnarić 1971 20 uč. razredne nastave VŠS razredna nastava

  18. Zoran Mickovski 1964 21 prof.TZK VSS TZK

  19. Ljiljana Pilić 1962 24 uč. razredne nastave VŠS produženi boravak

  20. Martina Potak 1964 16 prof.matematike VSS Matematika

  21. Marijan Presečki 1968 25 vjeroučitelj VSS Vjeronauk

  22. Dubravka Radaković 1965 28 uč. razredne nastave

  mentor VSS razredna nastava

 • 10

  Red.br. Ime i prezime God. rođ.

  God. staža

  Struka Stupanj šk. spreme

  Predmet koji predaje

  23. Miljenko Radić 1978 10 prof.geografije VSS Geografija

  24. Mirella Radovančić 1969 22 uč. razredne nastave VŠS razredna nastava

  25. Dražena Raguž

  Šimurina 1970 20

  prof.fizike i kemije mentor

  VSS Fizika/Kemija

  26. Željka Rakonić Goldin

  (zamjena za Mariju Ilić ) 1985 5 prof.hrvatskog jezika VSS Hrvatski jezik

  27. Vlatka Rimanić 1981 6 uč. razredne nastave VSS razredna nastava

  28. Maja Stantić

  ( zamjena za Vlatku Rimanić )

  1990 1 uč. razredne nastave VSS produženi boravak

  29. Vlatka Suhina Švaljek 1980 11 uč. razredne nastave VSS razredna nastava

  30. Marina Šegota 1987 2 uč. razredne nastave VSS produženi boravak

  31. Diana Šijak 1990 2 uč. razredne nastave VSS produženi boravak

  32. Nada Tišljar 1964 23 prof.matematike VSS Matematika

  33. Ana Vajdić 1984 0 prof. engleskog jezika VSS Engleski jezik

  34. Branko Vukšić 1956 25 dipl.ing.drvne

  tehnolog. VSS Tehnička kultura

  35. Antonia Visković 1989 2 uč. razredne nastave VSS produženi boravak

  36. Ivana Zelić 1979 12 uč. razredne nastave VSS razredna nastava

  2.2. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

  Red. br. Ime i prezime God. rođ.

  God. staža

  Struka Stupanj

  str. spreme

  Poslovi koje obavlja

  1. Nataša Gjuran 1974. 16 prof.hrvatskog jezika

  mentor VSS ravnateljica

  2. Dragica Sučić 1960. 26 dipl.psiholog VSS psihologinja

  3. Ines Lovei 1952. 34 prof.hrvatskog jezika

  knjižničar VSS knjižničarka

  4. Valentina Šarić 1991. 1 magistra logopedije VSS logopedinja

 • 11

  2.3. PODATCI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU

  Red.br. Ime i prezime God. rođ.

  God. staža

  Struka Stupanj

  šk. spreme

  Poslovi koje obavlja

  1. Danijela Šarić 1980. 2 dipl.pravnik VSS tajnica

  2. Ante Čorkalo 1980. 5 dipl.ekonomist VSS računovođa

  3. Jasminka Čović 1966. 31 kuhar SSS kuharica

  4. Zlatko Bujan 1952. 43 strojarski tehničar SSS domar i ložač

  5. Jasminka Ademović 1960. 12 PTT tehničar SSS spremačica

  6. Jasna Alilović 1959. 20 radnik NKV spremačica

  7. Zrinka Petrić 1980. 11 radnik NKV spremačica

  8. Neda Miklec 1989. 1 prodavač SSS spremačica

  9. Tatjana Žužić 1979. 12 drvodjel.tehničar SSS spremačica

 • 12

  3. PODATCI O RADNIM ZADUŽENJIMA

  3.1. TJEDNO ZADUŽENJE UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

  Red. br.

  Ime i prezime Red. nast.

  Izbor. nast.

  Razredništvo

  DOD

  DOP INA Posebni poslovi

  Ukupne tjedne obveze

  1. Valentina Benšek 16 2 / 1.a 1 1 1 - 40

  2. Dubravka

  Radaković 16 2 / 1.b 1 1 1 - 40

  3. Marija Dunda 16 2 / 1.c 1 1 1 - 40

  4. Marina Franić 15 2 / 2.a 1 1 - - 40

  5. Marija Legac 16 2 / 2.b 1 1 1 - 40

  6. Vlatka Suhina

  Švaljek 16 2 / 3.a 1 1 1 - 40

  7. Brankica Mežnarić 16 2 / 3.b 1 1 1 - 40

  8. Mirella Radovančić 16 2 / 4.a 1 1 1 - 40

  9. Ivana Zelić 16 2 / 4.b 1 1 1 - 40

  10. Ana Vajdić 4

  ( 1.b i 1.c )

  - 1 1 - - 9

  11. Diana Šijak 5 x60min. prod.

  boravak - - - - 40

  12. Ljiljana Pilić 5 x60min. prod.

  boravak - - - - 40

  13. Maja Stantić

  (zamjena za Vlatku Rimanić)

  5 x60min. prod.

  boravak - - - - 40

  14. Marina Šegota 5 x60min. prod.

  boravak - - - - 40

  15. Antonia Visković 5 x60min. prod.

  boravak - - - - 40

  Napomena: Punu normu ne ostvaruje Ana Vajdić, profesorica engleskog jezika u 1.b i 1.c razredu. Učiteljica u

  našoj školi ostvaruje 9 od 40 sati.

 • 13

  3.2. TJEDNO ZADUŽENJE UČITELJA PREDMETNE NASTAVE

  Red. br.

  Ime i prezime Predm. Red. nast

  .

  Izbor. nast.

  Razredništvo

  DOD DOP INA Posebni poslovi

  Ukupne tjedne obveze

  1. Gordana

  Lovrenčić Rojc Hrvatski

  jezik 18 - 2 / 5.a 1 1 1 40

  2. Aleksandar

  Čubra Inform. - 16 2 / 5.b - - 2 web 40

  3. Željka Rakonić

  Goldin Hrvatski

  jezik 18 - 2 / 6.a 1 1 1 - 40

  4. Dražena Raguž

  Šimurina

  Fizika / Kemija

  16 - 2 / 6.b 2 2 1 - 40

  5. Kristina Gajski Priroda / Biologija

  15 - 2 / 7.a 2 - 3 vodit.smjen

  e 40

  6. Ivona Dabo Povijest 16 - 2 / 7.b 2 2 1 - 40

  7.

  Dalibor Medvedec ( zamjena za

  Ljiljanu Labazan)

  Glazbena kultura

  10 - 2 / 8.a - - 2 - 33

  8. Nada Tišljar Matemat. 16 - 2 / 8.b 1 2 - satničar 40

  9. Marina

  Badurina Cindrić

  Likovna kultura

  9 - - 2 - 2 vodit.

  zadruge 33

  10. Alka Kolar Engleski

  jezik 20 - - 1 2 - - 40

  11. Milka Bičanić Engleski

  jezik 20 - - 1 2 - - 40

  12. Martina Potak Matem. 16 - - 2 2 2 - 40

  13. Miljenko Radić Geografij

  a 15 - - - - 2

  zaštita na radu

  34

  14. Zoran

  Mickovski TZK 16 - - 2 2 2 sindikat 40

  15. Branko Vukšić Tehnička Kultura

  8 - - - - 2 - 20

  16. Slavica

  Franjičević Vjeronau

  k - 20 - - - 4 - 40

  17. Marijan

  Presečki Vjeronau

  k - 12 - - - 2 - 20

  18. Tanja Ljubić Njemački

  jezik - 18 - 2 2 - vodit.KUD-a 40

  Napomena: Punu normu ne ostvaruju:

  Miljenko Radić, prof.geografije ( u našoj školi ostvaruje 34 sata od 40 )

  Ljiljana Labazan, prof.glazbene kulture ( u našoj školi ostvaruje 33 sata od 40 )

  Marina Badurina Cindrić, prof.likovne kulture ( u našoj školi ostvaruje 33 sata od 40 )

  Marijan Presečki, vjeroučitelj ( u našoj školi ostvaruje 20 sati od 40 )

  Branko Vukšić, prof. tehničke kulture ( u našoj školi ostvaruje 20 sati od 40 )

 • 14

  3.3. TJEDNO ZADUŽENJE RAVNATELJICE I STRUČNIH SURADNIKA

  Red. br. Ime i prezime Radno mjesto Sati tjedno

  1. Nataša Gjuran ravnateljica škole 40

  2. Dragica Sučić psihologinja 40

  3. Ines Lovei knjižničarka 40

  4. Valentina Šarić logopedinja 40

  Ravnateljica radi ponedjeljkom od 11.00 do 19.00. Utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom radi od

  8:30 do 16:30.

  Školska psihologinja radi ponedjeljkom i utorkom od 12.00 do 18.00 sati, a srijedom, četvrtkom i

  petkom od 8.00 do 14.00 sati.

  Školska logopedinja radi ponedjeljkom i utorkom od 8.00 do 14.00, a srijedom, četvrtkom i petkom

  od 12.00 do 18.00 sati.

  Školska knjižnica radi svaki radni dan od 7.30 do 12.30.

  3.4. PODATCI O PRIPRAVNICIMA

  Red. br.

  Ime i prezime pripravnika

  Struka Ime i prezime mentora Napomena

  1. Ana Vajdić prof.engleskog jezika Milka Bičanić,

  prof.engleskog jezika

  2. Antonia Visković uč. razredne nastave Marina Franić

  uč. razredne nastave

 • 15

  3.5. PODATCI O OSTALIM RADNICIMA I NJIHOVIM ZADUŽENJIMA

  Red.br.

  Ime i prezime Poslovi koje obavlja Radno vrijeme Broj sati tjedno

  1.

  Danijela Šarić

  tajnica škole

  7.00-15.00

  40

  2. Ante Čorkalo

  voditelj računovodstva

  7.00-15.00

  40

  3. Jasminka Čović

  kuharica 7.00-15.00 40

  4. Zlatko Bujan

  domar 7.00-15.00

  40

  5. Jasminka Ademović spremačica ujutro-7.00-15.00

  popodne-14.00-22.00

  40

  6. Jasna Alilović spremačica ujutro-7.00-15.00

  popodne-14.00-22.00

  40

  7. Zrinka Petrić spremačica ujutro-7.00-15.00

  popodne-14.00-22.00

  40

  8. Neda Miklec spremačica ujutro-7.00-15.00

  popodne-14.00-22.00

  40

  9. Tatjana Žužić spremačica ujutro-7.00-15.00

  popodne-14.00-22.00

  40

  Spremačice mijenjaju smjene prema unaprijed dogovorenom rasporedu na početku školske godine.

 • 16

  4. ORGANIZACIJA RADA

  4.1. GODIŠNJI KALENDAR RADA

  Školska godina: 1.9.2016. – 31.8.2017.

  Nastavna godina: 5.9.2016. – 14.6.2017.

  Prvo polugodište: 5.9.2016. – 23.12.2016.

  Drugo polugodište: 12.1.2017. – 14.6.2017.

  Zimski odmor: 27.12.2016. – 11.1.2017.

  Proljetni odmor: 13.4.2017. – 21.4..2017.

  Ljetni odmor: 16.6.2017. – .

  4.2. BLAGDANI, NERADNI I NENASTAVNI DANI

  Datum Blagdan Neradni dan Nenastavni dan

  8.10.2015. Dan nezavisnosti X

  1.11.2015. Svi sveti X

  25.12.2015. Božić X

  26.12.2015. Sveti Stjepan X

  1.1.2016. Nova godina X

  6.1.2016. Sveta tri kralja X

  16.4.2017. Uskrs X

  17.4.2017. Uskrsni ponedjeljak X

  1.5.2016. Međunarodni praznik rada X

  31.5.2016. Dan škole X

  15.6.2017. Tijelovo X

  22.6.2016. Dan antifašističke borbe X

  25.6.2016. Dan državnosti X

  5.8.2016. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti X

  15.8.2016. Velika Gospa X

 • 17

  4.3. ORGANIZACIJA RADA

  Nastava je organizirana u jednoj smjeni.

  Nastava započinje u 8:00 sati. Školski sat traje 45 minuta. Odmori nakon 1. i 2. sata traju po 10

  minuta, a nakon 3., 4. i 5. sata traju po 5 minuta.

  4.4. DEŽURSTVA UČITELJA

  Dežurstva učitelja i tehničke službe:

  U svim smjenama izmjenjuju se dežurstva učitelja razredne i predmetne nastave.Učitelji dežuraju

  kod glavnog ulaza u školu, u prizemlju, na katu i kod blagovaonice.

  Dežurni učitelji vode knjigu dežurstva u kojoj se evidentiraju sva važnija događanja toga dana.

  Na ulazu u školu dežuraju spremačice i domar prema dogovoru.

  RASPORED

  1. 08:00 – 08:45

  2. 08:55 – 09:40

  3. 09:50 – 10:35

  4. 10:40 – 11:25

  5. 11:30 – 12:15

  6. 12:20 – 13:05

 • 18

  4.5. KALENDAR RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2016./2016. GODINU

  Tabelarni prikaz rasporeda sati sa zaduženjem pojedinih učitelja nalazi se na oglasnoj ploči u

  zbornici škole, a sastavni je dio i ovog Plana i programa rada škole u školskoj 2016./2017. godini.

  Mjesec Radni dani

  Nastavni dani

  Praznici i neradni dani

  Broj radnih sati

  Broj nastavnih sati

  rujan 22 20 8 176 160

  listopad 21 21 10 168 168

  studeni 21 21 9 168 168

  prosinac 21 17 10 168 136

  ∑ 1.polugodište 85 79 37 680 632

  siječanj 21 14 10 168 112

  veljača 20 20 8 160 160

  ožujak 23 23 8 184 184

  travanj 19 13 11 152 104

  svibanj 22 21 9 176 168

  lipanj 20 10 10 160 80

  ∑ 2.polugodište 125 101 56 1000 808

  1. i 2. polugodište

  210 180 93 1680 1440

  srpanj 21 0 10 168 0

  kolovoz 22 0 9 176 0

  ∑ srpanj i kolovoz

  43 0 19 344 0

  ∑∑ 253 180 112 2024 1440

 • 19

  4.6. PODATCI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELJENJIMA

  Razred Broj učenika Broj odjela Ime i prezime razrednika

  1.a 23 1 Valentina Benšek 1.b 22 1 Dubravka Radaković 1.c 18 1 Marija Dunda

  Ukupno 63 3

  2.a. 24 1 Marina Franić 2.b 24 1 Marija Legac

  Ukupno 48 2

  3.a 26 1 Vlatka Suhina Švaljek 3.b 26 1 Brankica Mežnarić

  Ukupno 52 2

  4.a 24 1 Mirella Radovančić 4.b 21 1 Ivana Zelić

  Ukupno 45 2

  5.a 25 1 Gordana Lovrenčić Rojc 5.b 24 1 Aleksandar Čubra

  Ukupno 49 2

  6.a 25 1 Željka Rakonić Goldin 6.b 22 1 Dražena Raguž Šimurina

  Ukupno 47 2

  7.a 26 1 Kristina Gajski 7.b 22 1 Ivona Dabo

  Ukupno 48 2

  8.a 23 1 Dalibor Medvedec ( zamjena za

  Labazan ) 8.b 23 1 Nada Tišljar

  Ukupno 46 2

  Ukupno 1. – 4. 208 9

  Ukupno 5. – 8. 190 8

  Ukupno 1. - 8. 398 17

 • 20

  4.7. PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA PO RAZREDIMA I OBLICIMA RADA

  Broj učenika koji pohađaju nastavu po članku 60. Zakona o osnovnom školstvu i članku 4.

  Pravilnika o osnovnom školskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne

  novine, broj 23/91.) naveden je u tabelarnom prikazu:

  Učitelji svakom učeniku za kojeg je određen primjereni oblik školovanja pristupaju individualno i

  izrađuju mjesečne prilagođene/posebne programe za svakog učenika.

  4.8. PREGLED ŠKOLSKIH STRUČNIH SKUPOVA S NAZNAKOM VODITELJA:

  1. razredi................. Dubravka Radaković 5. razredi……..Aleksandar Čubra

  2. razredi…………….Marija Legac 6. razredi......... Željka Rakonić Goldin

  3. razredi……………..Brankica Mežnarić 7.razredi….......Ivona Dabo

  4. razredi………........ Mirella Radovančić 8.razredi……...Nada Tišljar

  4.8.1. RAZREDNA NASTAVA:

  Voditelj aktiva razredne nastave: Mirella Radovančić

  4.8.2. PREDMETNA NASTAVA:

  Jezično-umjetničko područje…………….Gordana Lovrenčić Rojc Strani jezici………………………………...Alka Kolar Matematika, Fizika, Tehnička kultura, Informatika…..Dražena Raguž Šimurina Geografija, Povijest……………….……...Miljenko Radić Tjelesna i zdravstvena kultura……….....Zoran Mickovski Katolički vjeronauk………………….…....Slavica Franjičević Biologija, Priroda, Kemija…………….….Kristina Gajski Glazbena kultura, Likovna kultura…......Marina Cindrić-Badurina

  Rješenjem određen oblik rada

  Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ukupno

  individualiz. pristup - 1 1 4 2 4 8 1 21

  prilagođeni program - - - - 1 - - - 1

  ukupno - 1 1 4 3 4 8 1 22

 • 21

  5. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

  5.1. GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM

  ODJELIMA

  (REDOVNA NASTAVA)

  NAZIV NAST. PREDMETA 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 1.- 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 5.-8.r. 1.-8.r.

  Hrvatski jezik 525 350 350 350 1575 350 350 280 280 1260 2835

  Likovna kultura 105 70 70 70 315 70 70 70 70 280 595

  Glazbena kultura 105 70 70 70 315 70 70 70 70 280 1595

  Engleski jezik 210 140 140 140 630 210 210 210 210 840 1470

  Matematika 420 280 280 280 1260 280 280 280 280 1120 2380

  Priroda 105 140 245 245

  Biologija 140 140 280 280

  Kemija 140 140 280 280

  Fizika 140 140 280 280

  Priroda i društvo 210 140 140 315 805 805

  Povijest 140 140 140 140 560 560

  Zemljopis 140 140 140 140 560 560

  Tehnička kultura 70 70 70 70 280 280

  TZK 315 210 210 140 875 140 140 140 140 560 1435

  Sat razrednika 105 70 70 70 315 70 70 70 70 280 595

  UKUPNO 6090 7105 13195

 • 22

  5.2. PLANOVI RADA IZBORNE NASTAVE, DOPUNSKOG I DODATNOG

  RADA, IZVANNASTAVNIH I IZVANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI

  U tablicama se nalazi okvirni pregled aktivnosti, a detaljniji prikaz i opis sastavni je dio Školskog

  kurikuluma.

  5.2.1. NASTAVNI PLAN IZBORNE NASTAVE

  Red. br. Naziv programa Odjel Broj

  skupina Ime prezime

  učitelja

  Sati Sati

  tjedno godišnje

  1. Katolički vjeronauk 1.-8. 17 Slavica Franjičević

  2 70 Marijan Presečki

  2. Njemački jezik 4.-8. 10 Tanja Ljubić 2 70

  3. Informatika 5.-8. 16 Aleksandar Čubra 2 70

 • 23

  5.2.2. NASTAVNI PLAN DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE ZA RAZREDNU

  NASTAVU

  Rb. Naziv programa Odjel Broj

  skupina Ime i prezime

  Broj sati

  tjedno godišnje

  1. Dopunska iz matematike

  1. a 1. b 1.c 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b

  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  Valentina Benšek Dubravka Radaković

  Marija Dunda Marina Franić Marija Legac

  Vlatka Suhina Švaljek Brankica Mežnarić Mirella Radovančić

  Ivana Zelić

  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  35 35 35 35 35 35 35 35 35

  2. Dopunska iz

  hrvatskog jezika

  1. a 1. b 1.c 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b

  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  Valentina Benšek Dubravka Radaković

  Marija Dunda Marina Franić Marija Legac

  Vlatka Suhina Švaljek Brankica Mežnarić Mirella Radovančić

  Ivana Zelić

  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  35 35 35 35 35 35 35 35 1

  3. Dodatna iz matematike

  1. a 1. b 1.c 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4 .b

  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  Valentina Benšek Dubravka Radaković

  Marija Dunda Marina Franić Marija Legac

  Vlatka Suhina Švaljek Brankica Mežnarić Mirella Radovančić

  Ivana Zelić

  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  35 35 35 35 35 35 35 35 35

 • 24

  5.2.3. NASTAVNI PLAN DOPUNSKE NASTAVE ZA PREDMETNU NASTAVU

  Red. br. Naziv programa Odjel Broj

  skupina Ime prezime učitelja

  Broj sati

  tjedno godišnje

  1.

  Matematika

  5.a,b 1 Martina Potak 1 35

  2. 6.a,b 1 Martina Potak 1 35

  3. 7.a,b 1 Nada Tišljar 1 35

  4. 8.a,b 1 Nada Tišljar 1 35

  5.

  Hrvatski jezik

  5.a,b 1 Gordana Lovrenčić Rojc 1 35

  6. 6.a,b 1 Željka Rakonić Goldin 1 35

  7. 7.a,b 1 Gordana Lovrenčić Rojc 1 35

  8. 8.a,b 1 Željka Rakonić Goldin 1 35

  9. Engleski jezik

  5.a,b 1 Alka Kolar 1 35

  10. 6.a,b 1 Alka Kolar 1 35

  11. 7.a,b 1 Milka Bičanić 1 35

  12. 8.a,b 1 Alka Kolar 1 35

  13. Kemija 7.-8. 1 Dražena Raguž Šimurina 1 35

  14. Fizika 7.-8. 1 Dražena Raguž Šimurina 1 35

  15. Povijest 5.-8. 1 Ivona Dabo 2 70

  Za učenike 1. do 4. razreda dopunsku nastavu organizira razredni učitelj. Stoga će u razrednoj

  nastavi biti 8 skupina dopunske nastave iz matematike i hrvatskog jezika.

  Za učenike od 5. – 8. razreda organizirana je dopunska nastava sukladno zaduženjima učitelja i

  potrebama učenika.

  Sadržaje nastavnih sati dopunskog rada i napredovanje učenika učitelji evidentiraju na posebnim

  listama za svakog učenika.

 • 25

  5.2.4. NASTAVNI PLAN DODATNE NASTAVE ZA PREDMETNU NASTAVU

  Sadržaje nastavnih sati dodatnog rada i napredovanje učenika učitelji evidentiraju u Pregledu rada

  izvannastavnih aktivnosti.

  Red. br.

  Naziv programa Odjel Broj

  skupina Ime prezime učitelja

  Broj sati

  tjedno godišnje

  1.

  Matematika

  5.a,b

  1 Martina Potak 2 70

  2. 6.a,b 7.a,b 8.a,b

  2 Nada Tišljar 1 70

  3. Hrvatski jezik 7. a,b 1 Gordana Lovrenić Rojc 1 35

  4. Kemija 7.a,b 1 Dražena Raguž Šimurina 1 35

  5. Fizika 8.a,b 1 Dražena Raguž Šimurina 1 35

  6. Engleski jezik

  7.a,b 1 Milka Bičanić 1 35

  7. 8.a,b 1 Alka Kolar 1 35

  9. Povijest 7.-8. 1 Ivona Dabo 2 70

  10. Biologija 7.-8. 1 Kristina Gajski 1 35

 • 26

  5.2.5. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UČENIČKIH DRUŠTAVA,

  DRUŽINA, SEKCIJA

  Red. br. Naziv aktivnosti Ime i prezime učitelja Broj sati

  tjedno godišnje

  1. Mali istraživači Marija Dunda 1 35

  2. Dramska grupa Marija Legac 1 35

  3. Lutkarska grupa Brankica Mežnarić 1 35

  4. Lutkarska radionica Vlatka Suhina Švaljek 1 35

  5. Folklor Mirella Radovančić 1 35

  6. Likovna radionica Valentina Benšek 1 35

  7. Maštaonica Dubravka Radaković 1 35

  8. Ekološka grupa Kristina Gajski 2 70

  9. Prva pomoć Kristina Gajski 1 35

  10. Baltazar-zanimljiva znanost

  ( 6.b razred) Dražena Raguž Šimurina 2 70

  11. Mirisi i začini (Zadruga) Kristina Gajski i

  Dražena Raguž Šimurina 1 35

  12. Mirisni vrt Martina Potak i Slavica Franjičević 1 35

  13. Čitateljski klub Marina Šegota 1 35

  14. Literarna skupina Gordana Lovrenčić Rojc 1 35

  15. Školski list Željka Rakonić Goldini 1 35

  16. Caritas Slavica Franjičević 1 35

  17. Robotika Aleksandar Čubra 2 70

  18. Povijesna grupa Ivona Dabo 2 70

  19. Astronomija Miljenko Radić 2 70

  20. KUD Tanja Ljubić 2 70

  21. Modelari-maketari Branko Vukšić 2 70

  22. WEB stranica Ivana Zelić 1 35

  23. Pjevački zbor Ljiljana Labazan 2 70

  24. Orkestar Ljiljana Labazan 1 35

  25. Mladi knjižničari Ines Lővei 1 35

  26. Stvaralačka sekcija (Zadruga) Marina Badurina Cindrić 2 70

  27. Likovna grupa ( 2.a razred ) Marina Badurina Cindrić 1 35

  28. Estetsko uređenje Marina Badurina Cindrić 2 70

 • 27

  Red. br. Naziv aktivnosti Ime i prezime učitelja Broj sati

  tjedno godišnje

  29. Drvorezbarska sekcija

  (Zadruga) Marjan Presečki 1 35

  30. Voćarska sekcija (Zadruga) Zoran Mickovski i Martina Potak 1 35

  31. Rukomet Zoran Mickovski 2 70

  32. Mladi informatičari Ivana Zelić 1 35

  33. Filmska grupa ( 5.b razred ) Aleksandar Čubra 1 35

  34. Medijska sekcija ( Zadruga ) Aleksandar Čubra 1 35

  5.2.6. ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB

  U školi djeluje Školski sportski klub, a voditelj je profesorZoran Mickovski.

  U programu rada Školskog športskog kluba za školsku godinu 2016./2017. su sljedeće aktivnosti:

  Sportske skupine: Voditelj:

  a) Odbojka Zoran Mickovski, Dalibor Dedić b) Rukomet Zoran Mickovski, Dalibor Dedić

 • 28

  5.2.7. PLAN IZVANČIONIČKE NASTAVE

  Red. br.

  Sadržaj Odjel Mjesto Datum Nositelji

  aktivnosti

  1.a,b,c

  1. Terenska nastava 1.a,b,c Seosko domaćinstvo Kezele listopad 2016. razrednici

  2. Terenska nastava 1.a,b,c Eko selo Krašograd

  lipanj 2017. razrednici

  3. Posjet 1.a,b,c Knjižnica M2 studeni 2016. razrednici

  4. Posjet 1.a,b,c Kazalište, kino, muzej tijekom godine razrednici

  5. IUN 1.a,b.c Naselje-godišnja doba tijekom godine razrednici

  6. IUN 1.a,b,c Promet rujan 2016. razrednici

  7. IUN 1.a,b,c Putujemo kroz godišnja doba tijekom godine razrednici

  8. IUN 1.a,b,c Klizalište Šalata prosinac i siječanj

  razrednici

  9. Terenska nastava 1.a,b,c ŠUŠ Grad mladih prosinac 2016. razrednici

  10. Terenska nastava 1.a,b,c 7. kontinent MSU proljeće 2017. razrednici

  11. Terenska nastava 1.a,b,c Posjet tvornici Kraš ili Cedevita proljeće 2017. razrednici

  2.a,b

  12. Terenska nastava 2.a,b Etno farma Mirnovec listopad 2016. razrednici

  13. Terenska nastava 2.a,b Jumicar rujan 2016. razrednici

  14. IUN 2.a,b Moj zaviča,j kroz godišnja doba tijekom godine

  razrednici

  15. Terenska nastava 2.a,b Kazalište studeni 2016.

  razrednici

  16. Terenska nastava 2.a,b Promet ožujak 2017. razrednici

  17. Terenska nastava 2.a,b Coprnice i coprnjaki svibanj 2017.

  razrednici

 • 29

  Red. br.

  Sadržaj Odjel Mjesto Datum Nositelji

  aktivnosti

  18. Izlet 2.a,b Završni izlet lipanj 2017.

  razrednici

  3.a,b

  19. Terenska nastava 3.a,b Etno farma Mirnovec listopad 2016. razrednici

  20. Terenska nastava 3.a,b Gradec i Kaptol svibanj 2017. razrednici

  21. Terenska nastava 3.a,b Ogulin ožujak 2017. razrednici

  22. Izlet 3.a,b Sv. Križ Začretje lipanj 2017. razrednici

  23. Posjet 3.a,b Kazalište, kino, knjižnica tijekom godine. razrednici

  4.a,b

  24. Terenska nastava 4.a,b Ogulin rujan 2016. razrednici

  25. IUN 4.a,b ZET-Zagreb listopad 2016. razrednici

  26. Terenska nastava 4.a,b Školsko dvorište-Priroda rujan 2016. razrednici

  27. Terenska nastava 4.a,b Školsko dvorište-Životni uvjeti

  listopad 2016. razrednici

  28. IUN 4.a,b Kazalište Žar ptica studeni 2016. razrednici

  29. IUN 4.a,b Hrvatski povijesni muzej siječanj 2017. razrednici

  30. Posjet 4.a,,b Kazalište veljača 2017. razrednici

  31. IUN 4.a,b Tiskara-Školska knjiga travanj 2017. razrednici

  32. IUN 4.a,b Knjižnica M2 ožujak 2017. razrednici

  33. Terenska nastava 4.a,b Škola u prirodi Crikvenica svibanj 2017. razrednici

 • 30

  Red. br.

  Sadržaj Odjel Mjesto Datum Nositelji

  aktivnosti

  34. Križni put 4.a,b Ksaver ožujak 2017.

  vjeroučiteljica

  5.a,b

  35. Terenska nastava 5.a,b Krapina,Gornja Stubica listopad 2016. razrednici

  36. Posjet 5.a,b Policijska postaja rujan 2016. razrednici

  37. Posjet 5.a,b

  Kazalište, kino, muzej tijekom godine razrednici

  38. Posjet 5.a,b

  Arheološki muzej

  tijekom godine razrednici

  39. Izlet 5.a,b

  Zvjezdarnica Višnjan svibanj 2017. razrednici

  40. Terenska nastava 5.a,b Graz, tvornica čokolade i

  Styrassic Park ožujak 2017. Tanja Ljubić

  6.a,b

  41. Terenska nastava 6.a,b Andautonija-Šćitarjevo rujan 2016. razrednici

  42. Terenska nastava 6.a,b Listopadna šuma listopad 2016. razrednici

  K.Gajski

  43. Terenska nastava 6.a,.b Maksimirski istraživači-vode svibanj 2017. razrednici

  K.Gajski

  44. Izlet 6.a,b Kanjon Kamačnik-Vrbovsko svibanj 2017. razrednici

  45. Posjet 6.a,b Kazalište, kino, muzej tijekom godine razrednici

  46. Terenska nastava 6.a,b Graz, tvornica čokolade i

  Styrassic Park ožujak 2017 Tanja Ljubić

  7.a,b

  47. Terenska nastava 7.a,b Plitvička jezera rujan 2016. razrednici

 • 31

  Red. br.

  Sadržaj Odjel Mjesto Datum Nositelji

  aktivnosti

  48. Maturalno putovanje

  7.a,b Jadran lipanj 2017. razrednici

  49. Posjet 7.a,b. Posjet HRT-u ožujak 2017. razrednici

  50. Posjet 7.a,b Kazalište ,kino, muzej tijekom godine razrednici

  51. Terenska nastava 7.a,b Gardaland ožujak 2017. Tanja Ljubić

  8.a,b

  52. Terenska nastava 8.a,b Hiša eksperimentov listopad 2016.

  razrednici

  53. Terenska nastava 8.a,b Cenacolo-Vrbovec tijekom godine razrednici

  54. Terenska nastava 8.a,b Vukovar travanj razrednici

  55. Terenska nastava 8.a,b Krk lipanj 2017. razrednici

  56. Posjet 8.a,b Kazalište, kino, muzej tijekom godine razrednici

  57. Terenska nastava 8.a,b Gardaland ožujak 2017. Tanja Ljubić

  5.2.8. PLAN POSJETA GALERIJAMA, MUZEJIMA I KAZALIŠTIMA

  Aktivnosti će se odvijati u dogovoru Ines Lövei, knjižničarke, s raznim institucijama i s učiteljima.

 • 32

  5.2.9. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE

  Aktivnosti škole na obilježavanju blagdana i važnijih nadnevaka tijekom školske godine:

  Voditeljica KUD-a: Tanja Ljubić, prof.

  Mjesec Nadnevak Aktivnost Način realizacije i cilj Nositelji

  Ruj

  an

  5.9.2016.

  Priredba za

  učenike prvih

  razreda

  - Igrokazi, pjesme, recitacije, glazbeni nastupi

  starijih učenika i raspoređivanje učenika po

  odjelima

  - upoznavanje učenika s učiteljicama i

  školskim prostorom, omogućiti prvašićima

  ugodan i zanimljiv prvi susret sa školom

  Ravnateljica,

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  5. 9.2016. Blagoslov Blagoslov učenika i učitelja/ica u 8 h i

  prvašića u 12 h

  Ravnateljica,

  vjeroučitelj/cei,

  učitelji/ce

  8.9.2016..

  Međunarodni

  dan pismenosti Kroz nastavu hrvatskoga jezika

  učitelji/ce, učenici/ce

  16.9.2016. Jumicar

  Edukacija djece u cestovnom prometu drugih

  razreda (prva pomoć,vatrogasna intervencija;,

  posjet O.Š. Markuševec; utrka autićima)

  Ravnateljica,

  učitelji/ce:

  učenici/ce

  16.9.2016.

  Međunarodni

  dan zaštite

  ozona

  Kroz nastavu učitelji/ce,

  učenici/ce

  21.9.2016.

  Međunarodni

  dan mira Kroz nastavu

  Razrednici,

  učitelji/ce

  22.9.2016. Dan mobilnosti

  Suradnja s prometnom policijom u okviru

  programa “Od kuće do škole”, predavanje;

  poligon za niže razrede, upoznavanje s

  prometnim pravilima

  učitelji/ce,

  učenici/ce

 • 33

  Tijekom

  rujna

  MAH -1

  MAH-2 Predavanja za roditelje i učenike

  Djelatnici

  Policijske uprave

  Zagrebačke

  23.9.2016. Prvi dan jeseni Izrada plakata, izložba dječjih radova; kroz

  nastavu

  Razrednici,

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  29.9.2016 Dan župe Sveta misa u crkvi Sv. Mihaela

  Ravnateljica,

  učitelji/ce

  List

  opad

  1.10.2016.

  Početak

  mjeseca

  knjižnica

  Posjet školskoj knjižnici, upis prvašića; prvi

  razredi idu u posjet knjižnici M2, prigodni

  program, prezentacija, film

  Knjižničarka,

  učiteljice

  Početkom

  listopada

  2016.

  Kestenijada Posjet Osnovnoj školi Šestine, druženje s

  učenici/ma i učiteljima; u okviru Zadruge

  Ravnateljica,

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  5.10.2016.

  Svjetski dan

  učitelja

  Ravnateljica,

  učitelji/ce

  8.10.2016. Dan neovisnosti

  Osvijestiti učenici/cama važnost pripadnosti jednome narodu i ljubavi prema domovini kroz

  nastavu PiD, povijesti, SR

  učitelji/ce,

  razrednici,

  učenici/ce

  10.10.2016.

  Dan kruha i

  zahvalnosti

  Izrada knjige domaćih recepata; posjet

  seoskom domaćinstvu (djeca uče mijesiti

  kruh, šetnja voćnjakom, rad na polju, vožnja

  traktorom…)

  Predstavnici

  Zadruge;

  učiteljice,

  učenici/ce

  16.10.2016.

  Svjetski dan

  hrane Radionice, kroz nastavu

  Razrednice,

  učitelji/ce

  19.10.2016. Škoro i prijatelji Priredba ravnateljica

  20.10.2016. Dan jabuka Radionice, kroz nastavu učitelji/ce

  Svjetski dan Kroz nastavu; izrada štednih kasica od učitelji/ce

 • 34

  31.10.2016. štednje prirodnoga materijala učenici/ce

  15.10.-

  15.11.2016. Mjesec knjiga Knjižničarka

  Stu

  deni

  01.11.2016.

  Blagdan Svih

  svetih i dušni

  dan

  Izraditi prigodne panoe, razgovarati o

  nestalima kojima se ne zna grob

  Učitelj/ce,

  vjeroučitelj/ce,

  učenici/ce

  16.11.2016. Međunarodni

  dan tolerancije Projekti UNICEF-a, radionice o nenasilju

  učitelji/ce,

  učenici/ce,

  razrednice

  18.11.2016. Dan sjećanja na

  Vukovar

  Svečana priredba, izrada plakata, panoa;

  iskazati zahvalnost i poštovanje svim

  braniteljima I žrtvama domovinskog rata

  prof. hrvatskoga

  jezika; učitelji/ce,

  učenici/ce

  20.11.2016. Svjetski dan

  djece Igre; Povelja o pravima djeteta

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  Tijekom

  studenoga

  Dan digitalne

  kulture Radionice

  prof. informatike;

  učenici/ce

  Pro

  sina

  c

  23.11.

  2016.

  Adventska

  prodajna izložba

  Izrada i prodaja adventskih ukrasa, vijenaca;

  predstavljanje radova Zadruge

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  06.12.2016. Sveti Nikola

  Upoznati učenike sa životom sv. Nikole i osvijestiti potrebu međusobnog darivanja i ljubavi, animirati učenike da I oni nekoga daruju, iznenade lijepom riječju ili gestom;

  likovne I dramske radionice

  Vjeroučitelji,

  učitelji/ce

  10.12.2016. Dan prava

  čovjeka Kroz nastavu

  Razrednici,

  učitelji/ce

  Tijekom

  prosinca Sat kodiranja Radionice Prof. Informatike

  Učiteljica (4.b)

  21.12.

  2016. Božićna priredba Božićna priredba učenika O.Š. Gračani Ravnateljica, učenici/ce; učitelji/ce

 • 35

  Tijekom

  prosinca

  Večer

  matematike Zabavna matematika, radionice

  Učiteljice matematike

  Siječanj 15.01.2017.

  Dan

  međunarodnoga

  priznanja RH

  Kroz nastavu, na SR Razrednici;

  učitelji/ce

  Veljača

  14.02.2017. Valentinovo

  Ples za sedme i osme razrede, izbor najboljih

  plesača, podjela nagrada, plakati, pisma,

  radosno druženje uz klasične i moderne

  plesove; izrada slikovnica, knjiga

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  21.02.2017.

  Međunarodni

  dan

  materinskoga

  jezika

  Svečana priredba, proglašenje pobjednika

  literarnoga natječaja za najljepšu pjesmu i

  priču u školskoj godini 2016./17 OŠ Gračani

  Ravnateljica,

  razrednici,

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  Tijekom

  ožujka Poklade

  Ples pod maskama za učenike od 4. do 6.

  razreda; druženje pod maskama za učenike

  od 1. do 3. razreda

  učitelji/ce;

  učenici/ce

  Ožu

  jak

  1,2,3,4,5

  mj.2017.

  Natjecanja

  učenika Sudjelovanje u natjecanjima svih razina

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  8.3.2017. Međunarodni

  dan žena Izrada plakata, pisanje pjesama, kroz nastavu

  Razrednici,

  učenici/ce

  21.3.2017. Prvi dan proljeća ŠUŠ (šuma u školi, škola u šumi) učitelji/ce,

  učenici/ce

  21.3.2017. Dan darovitih

  učenika

  „Zna li netko ovo riješiti?“ - natjecanje

  zainteresiranih učenika, prvi s točnim

  odgovorom dobiva simboličnu nagradu

  Učitelji, psiholog,

  učenici/ce

  21.3.2017. Svjetski dan

  šuma

  ŠUŠ, poučna staza Bliznec

  Pokusi s 4. razredima ( izvode učenici viših

  razreda )

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  22.3.2017. Svjetski dan

  zaštite voda ŠUŠ, poučna staza Bliznec

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  Krajem

  ožujka Uskrsni sajam Prodajna izložba Zadruga, svi

  zainteresirani

  ožujak, EKO dan Podizanje EKO zastave, priredba, škola-gost

 • 36

  travanj T

  rava

  nj

  07.4.2017. Svjetski dan

  zdravlja Vježbanje; kroz nastavu tjelesne kulture

  Razrednici,

  učitelji tjelesne

  kulture,

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  16..4. 2017. Uskrs Kroz nastavu

  Razrednici;

  učitelji/ce;

  vjeroučitelji/ce,

  učenici/ce

  Tijekom

  travnja Folklorna večer Nastup folklorne grupe OŠ Gračani,gostujuće

  folklorne skupine

  Ravnateljica, učenici/ce; učitelji/ce

  22.4.2017. Dan hrvatske

  knjige Izrada slikovnica; kroz nastavu tijekom godine

  Knjižničarka,

  učitelji/ce

  22.04.2017. Dan planeta

  Zemlje

  Sadnja biljaka, izrada slikovnica, plakata,

  mudre izreke učitelji/ce

  Svi

  banj

  1.5.2017. Praznik rada Kroz nastavu Učitelji,

  učenici/ce

  Tijekom

  svibnja Sveta krizma Kroz nastavu i pripreme u crkvi Vjeroučitelji/ce

  8.5.2017.

  Međunarodni

  dan Crvenoga

  križa

  Bonovi CK; skupljanje odjeće, igračaka

  Razrednici,

  učitelji/ce,

  vjeroučitelji/ce

  13.5. 2017. Djeca Gračana

  za djecu Afrike Humanitarno pješačenje za djecu Afrike

  Učitelji/ce,

  učenici/ce

  15.5.2017. Međunarodni

  Dan obitelji

  Izrada plakata, knjiga, sastavaka, likovne

  radionice

  Razrednici,

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  22.5.2017. Dan zaštite

  prirode u RH Čišćenje okoliša, radionice

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  26. 5. 2017. Tijelovo Kroz nastavu Vjeroučitelji/ce

 • 37

  31.5.2017. Svjetski dan

  nepušenja Suradnja s MUP-om, predavanje

  učitelji/ce,

  razrednici,

  učenici/ce

  31. 5. 2017. Dan škole

  Otvoreni dan škole, tijekom prijepodneva prezentacija i druženje uz tradicionalne igre, poslije podne priredba, prigodno uređenje

  vanjskog i unutarnjeg prostora škole, izložba dječjih radova i slika

  Ravnateljica,

  učitelji/ce,

  učenici/ce

  Lipa

  nj

  05.6.2017. Svjetski dan

  zaštite okoliša Kroz nastavu

  Razrednici,

  vjeroučitelji/ce

  10.6.2017. Zahvala za

  školsku godinu

  Ravnateljica,

  učitelji/ce,

  razrednici,

  učenici/ce

  vjeroučitelji

  Tijekom

  lipnja

  Oproštaj od

  učenika 8.

  razreda

  Svečani oproštaj od učenika osmih razreda

  Ravnateljica,

  razrednici,

  učitelji/ce

 • 38

  5.2.10. PLAN PROFESIONALNOG INFORMIRANJA I USMJERAVANJA UČENIKA

  Plan profesionalnog informiranja i usmjeravanja učenika sastavni je dio plana rada razrednika,

  posebno plana rada razrednika u osmom razredu. Uz razrednike kao nositelje aktivnosti veliku

  važnost u procesima vezanim uz profesionalnu orijentaciju imaju stručni suradnici u školi, pedagog

  i psiholog.

  Sadržaj rada Izvršitelj Vrijeme

  realizacije

  Neposredan rad s učenicima psihologinja, razrednice tijekom god.

  Predavanje za učenike psihologinja 11,12.i 4.mj

  Anketa za učenike psihologinja 12.mj

  Obrada anketnih upitnika psihologinja 1.mj

  Identificiranje učenika kojima je potrebna dodatna pomoć, učenika sa sniženim mogućnostima u izboru

  zanimanja, kao i nadarenih učenika psihologinja, razrednice tijekom god.

  Upućivanje učenika u HZZ psihologinja 2.mj

  Upute učenicima za upis u 1.r sr.škole. psihologinja tijekom god.

  Savjetodavni rad s učenicima psihologinja 3.-5.mj.

  Radionice psihologinja tijekom god

  Organiziranje izložbe o zanimanju učit. lik.k., psihologinja 4.mj.

  Predavanje o zanimanjima psihologinja,roditelji, vanjski

  suradnici tijekom god

  Rad s roditeljima psihologinja,razrednice tijekom god.

  Suradnja sa HZZ psihologinja tijekom god

  Izrada oglasne ploče psihologinja, učenici 3.- 6. mj.

 • 39

  6. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU

  6.1. PLAN ZDRAVSTVENO – SOCIJALNE ZAŠTITE U ŠKOLI

  a) Zdravstveno prosvjećivanje učenika

  Napomena: Osim navedenih tema vezanih za zdravstveno prosvjećivanje učenika, provoditi će se i

  one teme zdravstvenog odgoja prema naputku od Agencije za odgoj i obrazovanje i HZZ.

  b) Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika u školskoj godini 2016./ 2017.

  1. Sistematski pregledi:

  prije upisa u 1. razred

  učenika 5. i 8. razreda Sistematski pregledi učenika u pravilu se provode u prostorijama Odjela za

  školsku medicinu uz nazočnost učitelja ili razrednika.

  2. Namjenski pregledi na zahtjev ili prema situaciji

  3. Screeninzi

  poremećaj vida, vida na boje, tjelesne težine i visine za učenike 3. razreda

  deformacija kralježnice, tjelesna težina i visina za učenike 6. razreda

  4. Pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti za nastavu tjelesne i zdravstvene

  kulture, te određivanje odgovarajućeg programa

  5. Cijepljenje učenika prema Programu obveznog cijepljenja

  o 1. razred: DI-TE, POLIO i MPR o 6. razred: Hepatitis B (tri doze) o 8. razred: DI – TE I POLIO

  Cijepljenje učenika obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene

  organizacije ili prikladnim prostorijama škole. Škole su dužne na temelju primljene obavijesti

  dovesti na cijepljenje sve učenike koji podliježu obveznoj imunizaciji (Zakon o zaštiti pučanstva od

  zaraznih bolesti (NN 60/1992), Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i

  kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti (N.N.23/94).

  7. Kontrolni pregledi prilikom pojave zarazne bolesti u školi i poduzimanje protuepidemijskih mjera

  Razredni odjel

  Tema Nositelj Vrijeme

  realizacije

  1. Osobna higijena, higijena zubi zdrav. radnici i str. sur. tijekom god.

  2. Pravilna prehrana i utjecaj na rast i razvoj

  čovjeka zdrav. radnici i str. sur.

  tijekom god.

  3. Najčešće zarazne bolesti u školske djece zdrav. radnici i str. sur. tijekom god.

  4. Rast i razvoj ljudskog tijela od začeća do

  puberteta zdrav. radnici i str. sur. tijekom god.

  5. Pubertet zdrav. radnici i str. sur. tijekom god.

  6. Briga za vlastito zdravlje zdrav. radnici i str. sur. tijekom god.

  7. Spolno prenosive bolesti zdrav. radnici i str. sur. tijekom god.

  8. Školsko i profesionalno usmjeravanje zdrav. radnici i str. sur. tijekom god.

 • 40

  8. Savjetovališni rad za učenike, roditelje, učitelje i profesore Osobito namjenjen učenicima s poteškoćama u svladavanju školskog gradiva, izostancima iz

  škole, problemima u adolescenciji, rizičnim ponašanjem i navikama- pušenje duhana, pijenje

  alkohola i uporabe psihoaktivnih droga, savjetovanje u svezi reproduktivnog zdravlja, tjelesne

  aktivnosti, prehrane i drugog.

  9. Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja putem predavanja, grupnog rada, tribina

  10. Obilasci škole i školske kuhinje

  11. Rad u komisijama za određivanje primjerenog oblika školovanja

  11. Prisustvovanje roditeljskim sastancima, učiteljskom, nastavničkom vijeću i individulani

  kontakti s djelatnicima škole.

  6.2. PLAN SURADNJE SA MUP - om

  Ciljevi:

  - stvaranje povoljnog i sugurnog životnog okruženja, preventivno djelovanje - identifikacija nasilničkog i delikventnog ponašanja te poduzimanje odgovarajućih mjera

  Namjena:

  - svim učenicima od 1. do 8. razreda Nositelji:

  - ravnateljica, stručni suradnici, učitelji i učenici, Aktivnosti:

  - prometni policajac – prijatelj u razredu - zajednički roditeljski sastanak (6.razredi) - suradnja sa odjelom za maloljetničku delikvenciju - Preventivni programi MAH-1 i MAH-2

  Prometna aktivnost u školi

  Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti i zaštita djece u prometu. Škola će u tom smislu

  surađivati s Policijskom upravom zagrebačkom. Kao i svake godine predviđen je susret s

  prometnim policajcem (rujan). Roditelji će biti upoznati s obradom ovih sadržaja u školi na jednom

  od roditeljskih sastanaka učenika I. i II. razreda.

  Aktivnost u zaštiti djece od eksplozivnih naprava i oružja

  Tijekom školske godine kontinuirano će se raditi na osvješćivanju i odgoju djece i roditelja

  na samozaštiti od eksplozivnih naprava i oružja - pomoću tiskanih materijala i brošura, video kaseta

  i žive riječi stručnjaka - pirotehničara. Sadržaji će se obrađivati u programima nastavnog predmeta

  tehničke kulture, fizike, biologije, kemije, sata razredne zajednice te na roditeljskim sastancima. Za

  provođenje ove akcije zaduženi su učitelji iz navedenih nastavnih predmeta i svi razrednici.

  Tijekom godine ostvarivat će se Program mjera za povećanje sigurnosti u odgojno – obrazovnim

  ustanovama.

 • 41

  Zaštita od požara

  I ove šk. god., kao i prethodne, provest ćemo vježbu iz protupožarne zaštite za sve učenike i

  djelatnike naše škole.Također ćemo sadržaj protupožarne zaštite ugraditi u programe nastavnih

  predmeta tehničke kulture, fizike, kemije i biologije u predmetnoj nastavi, te u programe nastavnog

  predmeta prirode i društva od I. do IV. razreda.

  7. PROGRAMI I PROJEKTI

  7.1 ŠKOLSKI PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI školska god. 2016/2017.

  Školski program prevencije ovisnosti provodi se kontinuirano svake šk.godine.

  U njegovoj provedbi sudjeluju svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa:

  -učitelji

  -stručni suradnici

  -roditelji

  -učenici

  -vanjski suradnici

  Osnovni je cilj Preventivnog programa povećavanje senzibiliteta i podizanje razine znanja

  učenika, roditelja i učitelja o opasnosti zlouporabe sredstava ovisnosti i nekontroliranog korištenja

  virtualnog svijeta igrica i interneta kako bi se smanjile opasnosti od bolesti ovisnosti i nasilja među

  mladima.

  Posebni ciljevi:

  - poboljšati razinu znanja učenika i roditelja o štetnosti raznih oblika ovisnosti - upućivati učenike i roditelje na važnost pravilnog strukturiranja slobodnog vremena

  (izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje su za njihov uzrast primjerene)

  - razvijati samopoštovanje i socijalne vještine kod učenika - mtivirati učenike za odabir zdravih stilova života u zajednici - pružati stručnu pomoć mladima s poremećajem u ponašanju i onima koji žive u rizičnim

  obiteljskim uvjetima

  - pomoći roditeljima da preuzmu i održe aktivnu ulogu u odgoju svoje djece - rad s institucijama izvan škole koje u svom programu imaju prevenciju zlouporabe sredstava

  ovisnosti

  - surađivati s PUZ te aktivnostima MUP-a: MAH1, Sajam mogućnosti i Prevencija i alternativa.

  Voditelj:

  Voditelj Programa je školska psihologinja.

  Sadržaji programa realizirat će se provedbom:

  -redovnih nastavnih planova i programa škole

  Svi učitelji kao razrednici i/ili predmetni učitelji tijekom nastavnog procesa afirmiraju pozitivne

  vrijednosti, potiču stvaranje samopoštovanja i samopouzdanja učenika, razvijaju odnos

  povjerenja učenika i učitelja te surađuju s roditeljima i stručnom suradnicom u rješavanju

 • 42

  uočenih problema kod učenika. Na satovima prirode i biologije obrađuju se sadržaji vezani uz

  ovisnosti i sredstva ovisnosti.

  -planova i programa izvannastavnih i izvanškolskih programa

  Prema sposobnostima i interesima učenika i mogućnostima škole, učencima se nude različite

  slobodne aktivnosti.

  -dodatnim radom stručne suradnice- šk. psihologinje s djecom koja imaju rizičnih utjecaja

  okoline za razvoj poremećaja u ponašanju, a što se odnosi i na konzumaciju sredstava ovisnosti

  U suradnji s razrednicima stručna suradnica identificira učenike koji imaju rizičnih utjecaja u

  svojoj okolini za razvoj problema u ponašanju, a time i zloporabu sredstava ovisnosti. S njima

  se radi individualno i grupno.

  - suradnja s vanjskim suradnicima u upoznavanju učenika i njihovih roditelja s različitim

  aspektima ovisnosti

  AKTIVNOSTI

  Redni broj

  AKTIVNOST NOSITELJ VRIJEME

  1.1.

  1.2.

  1.2.1.

  1.3.

  1.4.

  1. Rad s učenicima Ostvarivanje odgojno obrazovnih zadataka kroz

  nastavne sadržaje svih predmeta, posebno prirode, biologije i TZK

  Ostvarivanje odgojno obrazovnih ciljeva i

  zadataka kroz sadržaje izborne nastave, posebno nastave vjeronauka.

  Pojačan odgojno obrazovni rad posebno s

  učenicima 8. razreda iz vjeronauka (krizma) i razvijanje senzibiliteta za opće priznati sustav

  moralnih vrijednosti.

  Ostvarivanje odgojno obrazovnih ciljeva kroz sadržaje izvannastavnih aktivnosti, posebno kroz

  športske aktivnosti, eko sekcije,sekcije iz krila «Zadruge» ,sportske aktivnosti tijekom vikenda

  Ostvarivanje odgojno obrazovnih ciljeva i zadataka kroz sadržaje rada razrednika s

  razrednim odjelom. Teme: - opasnosti od ovisnosti

  - zdravi stilovi života - kako se ponašamo na internetu

  - obilježavanje eko datuma - kako reći NE ovisnosti

  - kako provodimo slobodno vrijeme - moj hobi

  učitelji, učiteljica

  prirode, biologije i učitelj TZK

  vjeroučitelji

  vjeroučitelji

  učitelji TZK, učiteljica

  biologije,učitelji uključeni u razne

  sekcije Zadruge

  razrednici od 1. do 8. r.

  šk.psihologinja liječnica šk. medicine

  tijekom šk.

  godine

  4., 5. mj.

  tijekom šk.godine

  tijekom šk.godine

 • 43

  Redni broj

  AKTIVNOST NOSITELJ VRIJEME

  1.5.

  1.6.

  1.7.

  1.8.

  1.9.

  - spolno prenosive bolesti - obilježavanje datuma vezanih uz prevenciju

  ovisnosti

  Praćenje ostvarivanja odgojno obrazovnih rezultata učenika u nastavi i ostalim oblicima rada

  u školi putem: - uvidom u pedagošku dokumentaciju

  - radu na sjednicama RV - individualnom savjetodavnom radu s

  učenicima i učiteljima

  Prezentacija rada MUP-a - za učenike 4. r.

  - Sajam mogućnosti za 5. r. - Ovisnosti 6.r.

  Praćenje redovitog pohađanja nastave i ostalih oblika odgojno obrazovnog rada te poduzimanje

  mjera za njihovo ostvarenje.

  Individualno po potrebi i grupno pružanje pomoći učenicima u svladavanju odgojno obrazovnih

  sadržaja: - Učenje socijalnih vještina

  - Rješavanje sukoba putem medijacije - Reći NE ovisnosti - Dopunska nastava

  - Povezivanje novih učenika sa starim i pomoć u adaptaciji

  Predavanje p.I. Filipovića za učenike 7.r. na temu ovisnosti i iznošenje osobnih životnih iskustava

  štićenika zajednice Cenakolo Posjet učenika 8.r. zajednici Cenakolo

  ravnateljica šk.psihologinja

  djelatnici MUP-a

  razrednici, ravnateljica,

  šk.psihologinja

  učitelji, šk.psihologinja

  razrednici 7.r.i 8.r. šk.psihologinja

  tijekom šk.godine

  tijekom šk.godine

  tijekom šk.godine

  tijekom šk.godine

  tijekom šk.godine

  2.1.

  2. Rad s učiteljima Ostvarivanje i praćenje permanentnog stručnog

  usavršavanja učitelja vezano uz pedagoško-psihološke teme, posebno teme rasta i

  sazrijevanja, te ovisnosti, nasilja.

  svi djelatnici

  tijekom

  šk.godine

 • 44

  Redni broj

  AKTIVNOST NOSITELJ VRIJEME

  2.2.

  2.3.

  2.4.

  2.5.

  Ostvarivanje kolektivnih oblika stručnih usavršavanja putem - razrednih vijeća - učiteljskog vijeća

  Rad na edukaciji učitelja na boljem razumijevanju

  problema rasta i razvoja učenika i boljoj međusobnoj komunikaciji – predavanje na

  učiteljskom vijeću – Školovanje djece s teškoćama u razvoju, Djeca s poteškoćama u

  govorno-jezičnom području, Trgovanje ljudima, Karakteristike i odgojni zahtjevi darovite i

  potencijalno darovite djece

  Pomoć razrednicima u planiranju i programiranju sata razrednika

  Individualna suradnja s razrednicima u rješavanju

  odgojnih i obrazovnih problema.

  vanjski suradnici, šk.psihologinja

  šk.psihologinja

  3.1.

  3.2.

  3.3.

  3.4.

  3. Suradnja s roditeljima

  Permanentno individualno informiranje roditelja o odgojno obrazovnim rezultatima njihove djece.

  Detaljno upoznavanje roditelja o mogućim postupcima i procedurom u slučajevima raznih vrsta nasilja među

  djecom i mladima-Protokoli o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

  MAH 2 6.r

  Individualni savjetodavni rad s roditeljima o odgojno obrazovnim problemima učenika

  učitelji šk.psihologinja

  razrednici

  MUP

  razrednici, šk.psihologinja

  tijekom šk.godine

  na početku nastavne godine

  tijekom šk.godine

  tijekom šk. godine

  4.1.

  4. Suradnja s ostalim stručnjacima

  Suradnja s MUP-om, CZSS, ZZJZ, Školskom liječnicom, Poliklinika za djecu i mladež,

  Đorđićeva Zagreb, KBC Rebro, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva Zagreb,

  zajednica Cenakolo Vrbovec

  tijekom šk. godine

 • 45

  7.2. PROGRAM MJERA za prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom u šk. god.

  2016./2017.

  Nasilje među djecom obuhvaća široki spektar agresivnih ponašanja koja se događaju među djecom,

  od rješavanja sukoba nasilnim putem, neprihvatljivog izražavanja ljutnje ili frustracije, do ozbiljnih

  incidenata uz težu fizičku ozljedu. Nasilništvo karkterizira namjera da se povrijedi drugu osobu,

  ponavljanje istog obrasca ponašanja u kojem je jedna strana žrtva, a druga nasilnik, te očita

  neuravnoteženost snaga među njima.

  Da žrtve nasilja i nasilnici ne bi prerasli u buduće delikvente potrebno je intervenirati što ranije te

  otkriti uzroke neprihvatljivog ponašanja kod djece. Nužno je modificirati/preusmjeravati

  problematična ponašanja djece u tzv. društveno prihvatljivo ponašanje. Djeci je potrebno omogućiti

  razvijanje i usvajanje socijalnih vještina koje će im omogućiti nenasilno rješabanje sukoba. Dakle,

  vršnjačko nasilje potrebno je suzbijati

  provođenjem odgovarajućih mjera. Važno je pravovremeno identificirati pojedince koji spadaju u

  rizičnu skupinu ili već pokazuju oblike neprimjerenog ponašanja.

  Kako bismo razvili zadovoljavajuću suradnja s roditeljima potrebno je na roditeljskim sastancima

  na početku godine roditelje detaljno upoznati s Pravilnicima, Protokolima kao i s načinom izricanja

  pedagoških mjera.

  Ove školske godine u okviru školskog preventivnog programa pored uobičajenih aktivnosti koje se

  provode kontinuirano svake godine, planirali smo niz radionica UNICEF-a za sigurno i poticajno

  Red. br. AKTIVNOST NOSITELJI VRIJEME REALIZACIJE

  1. Radionice za učenike d 1. do 8. razreda

  prema planu i programu rada sata razrednika

  razrednici, školska psihologinja

  tijekom školske godine

  2. Provođenje radionice virtualnog nasilja s

  učenicima 5.- 8. razreda prof.informatike,

  školska psihologinja tijekom školske godine

  3.

  Predavanje za učitelje na UV (Trgovanje ljudima, Školovanje djece s

  teškoćama u razvoju, Djeca s teškoćama u govorno-jezičnom području,

  Karakteristike i odgojni zahtjevi darovite i potencijalno darovite djece)

  vanjski suradnici, školska psihologinja

  tijekom školske godine

  4. Pojavni oblici nasilja među vršnjacima u

  našoj školi te mogućnosti njihovog otklanjanja

  ravnateljica, razrednici,

  školska psihologinja

  tijekom školske godine

  5. MAH I ( MUP) Predavanje za učenike 4.

  razreda

  djelatnici MUP-a, razrednici,

  školska psihologinja tijekom školske godine

  6. MAH II ( MUP) Predavanje za roditelje 6.

  razreda

  djelatnici MUP-a, razrednici,

  školska psihologinja tijekom školske godine

  7. PIA (prevencija i alternativa) - predavanje

  za učenike 6. razreda

  djelatnici MUP-a, razrednici,

  školska psihologinja tijekom školske godine

  8. Trgovanje ljudima – predavanje i

  radionica za učenike 2. i 7.razreda djelatnici Crvenog križa,

  školska psihologinja

  tijekom školske godine

 • 46

  okruženje u školama. Stručna suradnica uputit će razrednike u teme i način provođenja radionica, a

  radionice će razrednici po svom izboru provoditi na satovima razrednika. Prijedlog tema radionica :

  1. Što nas vuče k nasilju 2. Nasilje preko interneta ( cyberbullying ) 3. Kako reagiramo na nasilje 4. Oporavak od nasilja 5. Razvijanje, vježbanje socijalnih vještina kao oblik prevencije nasilja 6. Odgovornost za ponašanje 7. Tko sam ja 8. Je li u redu biti osjećajan

 • 47

  7.3. PROGRAM - ZNAM, HOĆU, MOGU

  7.3.1. ZNAM, HOĆU, MOGU „PREVENCIJA I ALTERNATIVA U OSNOVNIM

  ŠKOLAMA“

  NAZIV AKTIVNOSTI – PROGRAMA:

  ZNAM, HOĆU, MOGU „PREVENCIJA I ALTERNATIVA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“

  CILJEVI

  - pomoći mladima da nauče i razviju vještine kojima će se oduprijeti

  negativnim pritiscima izvana - zdravstveni odgoj djece i mladih - pomoć roditeljima i nastavnicima

  NAMJENA

  - primarna i sekundarna prevencija ovisnosti i delinkvencije

  NOSITELJI

  Policijska uprava zagrebačka

  NAČIN REALIZACIJE

  - predavanja za učenike 6.razreda u OŠ na temu prevencije nasilničkog

  ponašanja, vandalizma i ovisnosti s aspekta policijskog postupanja - organiziranje akcije „Sajam mogućnosti“ za učenike 4. razreda u Policijskoj

  akademiji

  VREMENIK

  tijekom šk. god. 2016./2017.

  TROŠKOVNIK

  - nema troškova

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  - vrednovanje provodi Policijska uprava zagrebačka

 • 48

  7.3.2. PROGRAM - ZNAM , HOĆU, MOGU - MAH1

  NAZIV AKTIVNOSTI – PROGRAMA:

  ZNAM , HOĆU, MOGU MAH1

  CILJEVI

  - upoznavanje učenika s konceptima zdravlja i ovisnosti, drogama, alkoholom i posljedicama konzumiranja te pojmom vandalizma

  - upoznavanje učenika s policijskim postupanjem prema osobama koje čine prekršaje

  NAMJENA - prevencija delinkvencije

  NOSITELJI - Policijska uprava zagrebačka

  NAČIN REALIZACIJE

  Učenici 5. razreda u pratnji kontakt-policajca i nastavnika dolaze u posjet policijskoj postaji i upoznaju se s radom policijske postaje, s opasnostima od

  sredstava ovisnosti te ih se upućuje na osnove samozaštitnog ponašanja.

  VREMENIK tijekom školske godine 2016./2017.

  TROŠKOVNIK - nema troškova

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  - vrednovanje provodi Policijska uprava zagrebačka

  7.3.3. PROGRAM - ZNAM, HOĆU, MOGU - MAH2

  NAZIV AKTIVNOSTI – PROGRAMA:

  ZNAM, HOĆU, MOGU MAH2

  CILJEVI

  - informiranje roditelja o načinima ulaska mladih u svijet ovisnosti i vandalizma i načinima prevencije - upoznavanje roditelja s policijskim postupanjem prema osobama koje čine prekršaje

  NAMJENA - poučavanje roditelja o primjeni policijskih ovlasti u slučaju kriminalnog ponašanja djece i mladeži

  NOSITELJI - Policijska uprava zagrebačka

  NAČIN REALIZACIJE

  - predavanje za roditelje učenika 6. razreda na roditeljskom sastanku

  VREMENIK tijekom školske godine 2016./2017.

  TROŠKOVNIK - nema troškova

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  - vrednovanje provodi Policijska uprava zagrebačka

 • 49

  7.4. I MI TO MOŽEMO – AKCIJA CRVENOG KRIŽA

  NAZIV AKTIVNOSTI – PROGRAMA:

  I MI TO MOŽEMO – AKCIJA CRVENOG KRIŽA AKCIJA SOLIDARNOST NA DJELU - LISTOPAD 2016.

  ZAGREPČANI ZAGREPČANIMA - SVIBANJ 2017.

  CILJEVI

  - razvijanje osjećaja za osobe u potrebi (materijalno siromašni)

  NAMJENA - humanitarno djelovanje

  NOSITELJI - psihologinja i svi razrednici

  NAČIN REALIZACIJE - putem podjele vrijednosnih bonova u iznosu od 5 kn

  VREMENIK

  Akcija Solidarnost na djelu 10. mj. 2016.. Zagrepčani Zagrepčanima. 5. mj. 2017.

  TROŠKOVNIK - osobno uključivanje u akciju s iznosom od 5 kn

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  - izvješće o ostvarenom te davanje u humanitarne svrhe

 • 50

  7.5. PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI

  NAZIV AKTIVNOSTI – PROGRAMA:

  PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI

  CILJEVI

  - smanjivanje faktora rizika u nastanku ovisničkog ponašanja i drugih poremećaja u ponašanju djece

  - poučiti učenike o velikoj štetnosti ulaska u prvi eksperiment sa sredstvima ovisnosti

  - poučavanje o izborima - proces donošenja odluka - razvijanje pozitivne slike o sebi

  - razvijanje odgovornosti prema vlastitom zdravlju

  NAMJENA

  - prevencija ovisnosti

  NOSITELJI

  - školska psihologinja, vjeroučiteljica, učiteljica biologije i razrednice

  NAČIN REALIZACIJE

  - predavanja, radionice, osobno svjedočenje don Ivana Filipovića za učenike

  7.a i 7.b razreda - svjedočenje štićenika zajednice Cenacolo

  - provođenje ankete o ovisnostima - individualni rad s učenicima u pojačanom riziku za razvoj

  PUP-a i njihovim roditeljima - obilježavanje značajnih datuma na oglasnom prostoru škole (Svjetski dan

  AIDS-a, Svjetski dan borbe protiv alkoholizma i Svjetski dan nepušenja)

  VREMENIK

  - tijekom šk. god. 2016./2017.

  TROŠKOVNIK

  - iz materijalnih sredstava osnivača škole

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  - evaluacija radionica

  - prema evaluacijama odrediti korisnosti nastavka aktivnosti programa

 • 51

  7.6. KAKO UČITI I ORGANIZIRATI UČENJE

  NAZIV AKTIVNOSTI

  KAKO UČITI I ORGANIZIRATI UČENJE

  CILJEVI

  - svladavanje strategije pamćenja i učenja, mnemotehnike u cilju prevencije školskog neuspjeha i poremećaja u ponašanju

  -naučiti vještine organizacije vremena

  NAMJENA

  - pomoć učenicima 4. i 5. razreda koji imaju poteškoća u učenju - učenje vještina organizacije vremena

  -prevencija školskog neuspjeha

  NOSITELJI - školska psihologinja i školska logopedinja, i razrednice 4. i 5. razreda

  NAČIN REALIZACIJE

  - radionice na satovima razrednika - uvježbavanje tehnika učenja - primjena upitnika o učenju

  - individualno savjetovanje o strategijama i stilovima učenja učenika, a po potrebi i roditelja

  VREMENIK - tijekom šk. god. 2016./2017.

  TROŠKOVNIK - nema troškova

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  - praćenje školskog uspjeha i napredovanja učenika

 • 52

  7.7. SCREENING UČENIKA 3.RAZREDA

  NAZIV AKTIVNOSTI – PROGRAMA: SCREENING UČENIKA 3. RAZREDA

  CILJEVI

  -odgovarajuća i pravovremena pomoć učenicima koji imaju teškoće u učenju

  i ponašanju

  NAMJENA

  - identifikacija učenika s naznakama specifičnih teškoća u učenju i ponašanju

  NOSITELJI - školska psihologinja i školska logopedinja

  NAČIN REALIZACIJE

  - individualni rad

  VREMENIK - tijekom školske godine 2016./2017.

  TROŠKOVNIK

  - iz materijalnih sredstava osnivača škole

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  - praćenje školskog uspjeha i napredovanja učenika

 • 53

  7.8. PROFESIONALNO USMJERAVANJE UČENIKA 8. RAZREDA

  NAZIV AKTIVNOSTI – PROGRAMA:

  PROFESIONALNO USMJERAVANJE UČENIKA 8. RAZREDA

  CILJEVI

  - pomoć učenicima u usklađivanju interesa i sposobnosti s mogućnostima pri izboru

  zanimanja

  NAMJENA

  - razvijati sposobnost donošenja odluka o vlastitom profesionalnom razvoju

  NOSITELJI

  - školska psihologinja, razrednice 8. a i b razreda

  NAČIN REALIZACIJE

  - testiranje, individualno savjetovanje učenika i roditelja

  - radionice na satovima razrednog odjela - prezentacija škola i zanimanja, informativni pano

  - suradnja sa stručnjacima Zavoda za zapošljavanje, šk. liječnicom, centrom CISOK

  VREMENIK

  - tijekom školske godine 2016./2017.

  TROŠKOVNIK

  - iz materijalnih sredstava osnivača škole

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  - skale, testovi, odgovarajuće usmjerenje na profesionalnom putu

 • 54

  7.9. TRGOVANJE LJUDIMA

  NAZIV AKTIVNOSTI

  TRGOVANJE LJUDIMA

  CILJEVI

  -naučiti djecu prepoznati potencijalno opasne situacije

  -pružanje pozitivne podrške djeci -pomoć djeci u identifikaciji odrasle osobe od povjerenja

  NAMJENA

  - naučiti djecu da traže pomoć odraslih u koje imaju povjerenja uvijek kada se osjećaju zaplašeno, uznemireno nečijim ponašanjem te da traže pomoć i

  vršnjaka

  NOSITELJI - školska psihologinja i djelatnici Crvenog križa

  NAČIN REALIZACIJE

  - predavanje i radionice za učenike 2. i 7. razreda

  VREMENIK - tijekom školske godine 2016./2017.

  TROŠKOVNIK

  - iz materijalnih sredstava osnivača škole

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  - kroz evaulaciju aktivnosti od strane učenika

 • 55

  7.10. ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

  NAZIV AKTIVNOSTI

  «ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA»

  CILJEVI

  -smanjenje faktora rizika u nastanku ovisničkog ponašanja

  NAMJENA

  -briga za vlastito zdravlje -usvajanje zdravih životnih stilova

  -prevencija ovisnosti

  NOSITELJI - školska psihologinja

  - učitelji od 1. do 8. razreda ( suradnja sa šk. psihologinjom i grupom učenika OŠ I.G.Kovačić)

  NAČIN REALIZACIJE

  - poučavanje kroz sadržaje redovne nastave i izvannastavnih

  aktivnosti(posebno kroz sadržaje prirode/biologije, TZK-a, vjeronauka) o zdravim stilovima života i štetnosti sredstava ovisnosti - -rad s grupom djece, vršnjaka pomagača koji provode (uz

  edukaciju, prisustvo i podršku šk. psihologinja ) radionice i predavanje učenicima OŠ I.G. Kovačić i obrnuto

  VREMENIK - tijekom školske godine 2016./2017.

  TROŠKOVNIK

  - iz materijalnih sredstava osnivača škole

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  - evaulacija predavanja i radionice od strane učenika

  - -prema rezultatima evaulacije odrediti korisnost nastavka aktivnosti

 • 56

  7.11. UČENIČKA ZADRUGA TRSEK

  Od školske godine 2015./ 2016. u školi djeluje Učenička zadruga Trsek. Voditeljica zadruge je učiteljica likovne kulture Marina Cindrić Badurina.

  Zadruga ima pet sekcija :

  1.Stvaralačka sekcija- voditeljica M. Badurina Cindrić, prof.

  2.Drvorezbarska sekcija-voditelj M. Presečki, prof.

  3.Mirisi i začini-voditeljice D.Raguž Šimurina, prof. i K.Gajski, prof.

  4.Voćari i mirisni vrt-voditelji M. Potak, prof., S.Franjičević, prof., Z.Mickovski, prof.

  5.Medijska sekcija-Aleksandar Čubra, dipl. učitelj

  Ciljevi zadruge su : -potaknuti djecu na kreativnost

  -poticati poduzetnički duh

  -razvijati različite vještine i samopouzdanje

  -poticati kritičko vrednovanje i suradnju

  -razvijati ljubav prema prirodi,prirodnoj baštini i tradiciji

  -povezivati učenje i rad u sekciji

  Namjene su : -probuditi i razvijati svijest o nužnosti i vrijednosti rada za čovjekov život -razvijati i njegovati radne navike,suradnju, odgovornost, inovativnost i samostalnost

  -pridonositi prijenosu znanja iz nastave u praktični rad zadruge

  -omogućiti samopotvrđivanje te spoznaju vlastitih sklonosti i sposobnosti

 • 57

  Okvirni plan rada zadruge Trsek

  VRIJEME

  REALIZACIJE

  POSLOVI I ZADACI

  NOSITELJI

  rujan / listopad

  - sazivanje skupštine zadruge - sastanak voditelja sekcija i učenika - dogovor o proizvodima za izradu i prodaju -sudjelovanje na Državnoj smotri učeničkih zadruga – Zadar 4.-7.listopada - nabava potrebnog materijala - edukacije putem radionica - rad u voćnjaku, njega biljaka u školi

  ravnateljica, voditelji sekcija i suradnici, članovi ŠO, učenici, roditelji

  studeni / prosinac

  - rad sekcija - izrada predmeta za Adventski sajam - Adventski sajam

  ravnateljica, voditelji sekcija i suradnici, učenici, roditelji

  siječanj / veljača

  - skupština zadruge i analiza rada u 1.polugodištu - analiza prihoda i rashoda - pripreme za Uskrsni sajam, nabava potrebnog materijala - dogovor o predstavljanju na smotri zadruga njega biljaka u školi

  ravnateljica, voditelji sekcija i suradnici, učenici, roditelji

  ožujak / travanj

  - pripreme za smotru učeničkih zadruga, rad sekcija - izrada albuma i prezentacija - Uskrsni sajam - rad u voćnjaku - njega biljaka u školi - ekološke aktivnosti

  ravnateljica, voditelji sekcija i suradnici, učenici, roditelji

  svibanj / lipanj

  - predstavljanje zadruge na smotri učeničkih zadruga - skupština zadruge i analiza rada na kraju školske godine - izvješća o realizaciji plana i programa - pohvale i priznanja istaknutim zadrugarima - ankete i planiranje rada za sljedeću školsku godinu

  ravnateljica, voditelji sekcija i suradnici, učenici, roditelji, članovi ŠO

 • 58

  7.12. PROGRAM O tebi

  U suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, tvrtka Procter&Gamble provodi program

  edukacije o sazrijevanju i spolnosti pod nazivom O tebi, namjenjen učenicima petih razreda,

  roditeljima, te nastavnicima prirode.

  Program je izrađen u suradnji s iskusnim međunarodnim timom nastavnika, savjetnika za

  zdravstvenu edukaciju, ginekologa, stručnjaka za zdravlje muškaraca i psihologa.

  Program je s uspjehom predstavljen u mnogim školama drugih zemalja (npr. Slovenija, SAD,

  Velika Britanija, Francuska, Belgija, Češka, Slovačka...).

  O tebi se s uspjehom provodi u Hrvatskoj već dugi niz godina, a do sada je njime obuhvaćeno

  90% osnovnih škola.

  Obrazovni program O tebi program je potvrđen od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i

  sporta.

 • 59

  8. PLANOVI I PROGRAMI RADA

  8.1. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE

  SADRŽAJ RADA Predviđeno vrijeme ostvarivanja

  Predviđeno vrijeme u satima

  1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

  1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole 6.-9.mj. 10

  1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja 6.-9.mj. 10

  1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma 6.-9.mj. 10

  1.4. Izrada školskog kurikuluma 6.-9.mj. 10

  1.5. Reizbor Školskog odbora 3.mj. 10

  1.6. Izrada Razvojnog plana i programa škole 6.-9.mj. 10

  1.7. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća 9.-6.mj. 20

  1.8. Izrada zaduženja učitelja 6.-8.mj. 20

  1.9. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima 9.-6.mj. 10

  1.10. Planiranje i organizacija školskih projekata 9.-6.mj. 10

  1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja 9.-6.mj. 10

  1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja 9.-6.mj. 20

  1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole 9.-6.mj. 20

  1.13.Ostali poslovi 9.-8.mj. 20

  2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

  2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).

  9.-8.mj. 20

  2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole 8.-9.mj. 10

  2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja 6.-9.mj. 15

  2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a

  9.-6.mj. 10

  2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole 9.-6.mj. 20

  2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika 9.-7.mj. 10

  2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika 9.-6.mj. 10

  2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija 9.-6.mj. 10

  2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole 9.-8.mj. 20

  2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred 4.-7.mj. 20

  2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika

  9.-6.mj. 15

  2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja 9.-6.mj. 10

  2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita 6. i 8. mj. 10

  2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika 5.-9.mj. 20

  2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika 1.-6.mj. 20

  2.16. Organizacija popravaka