narodne novine broj 35 – stranica 9 · pdf file narodne novine broj 35 – stranica...

Click here to load reader

Post on 24-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UTORAK, 19. TRAVNJA 2016. BROJ 35 – STRANICA 9 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  985 Na temelju članka 22. Zakona o izvršavanju Državnog prora-

  čuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (»Narodne novine«, broj 26/16) ministar fi nancija donosi

  NAREDBU O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA,

  OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U

  2016. GODINI

  I. OPĆE ODREDBE

  Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćiva- ti prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za fi nanciranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

  Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

  »Sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Na- rodne novine«, broj 3/11, 35/11, 50/11, 89/11, 101/11,135/11,56/12, 18/13, 23/13, 10/14 i 150/14) od 1. lipnja 2014. godine u primjeni je isključivo IBAN konstrukcija transakcijskih računa za izvrša- vanje nacionalnih platnih transakcija.

  Sukladno stavku 2. članka 11. gore navedene Odluke, u elektro- ničkom nalogu za plaćanje IBAN konstrukcija transakcijskog računa ne smije sadržavati prazna polja niti druge znakove.

  Sukladno stavku 3. istog članka gore navedene Odluke, u na- logu za plaćanje na papirnom obrascu IBAN konstrukcija transak- cijskog računa upisuje se tako da svaka četiri znaka budu odvojena praznim poljem.

  Vlastiti prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun za redovno poslovanje odnosnoga proračuna. Pregled računa proračuna nalazi se u Popisu računa proračuna, koji je sastavni dio ove Naredbe (Prilog 1).

  Račun za grad/općinu sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog ra- čuna u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava, slijede četiri nule (0000), a po- sljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

  Račun za županiju sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvo- slovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kon- trolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institu- cije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, slijede tri nule (000), sljedeće dvije znamenke su oznaka župa-

  nije koju određuje Državna geodetska uprava, slijede dvije nule (00), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

  Ako se na području jedinice lokalne samouprave osnuje mjesna samouprava, kreditna institucija gradskoj četvrti, gradskom kotaru ili mjesnom odboru otvara račun proračuna. Račun se sastoji od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međuna- rodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vode- ćeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transak- cijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, iduće tri znamenke su oznaka grada/ općine prema pripadnosti jedinice lokalne samouprave, slijede dvije nule (00), iduće dvije znamenke određuje kreditna institucija, a po- sljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

  Zajednički prihodi proračuna i ostali javni prihodi uplaćuju se na račune propisane ovom Naredbom i raspoređuju se korisnicima na zakonom utvrđeni način. IBAN konstrukcija računa sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema me- đunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Vodeći broj kreditne institucije je 1001005 – Hrvatska narodna banka. Drugi dio računa sastoji se od deset (10) znamenaka od kojih prve dvije imaju oznaku »17« – oznaka računa za naplatu javnih prihoda, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava ili oznaka 000 kada se račun za naplatu javnih prihoda otvara na razini Republike Hrvatske, slijede četiri znamenke – brojčana oznaka vrste prihoda, posljednja znamenka je kontrolni broj pret- hodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

  Za prepoznavanje vrste prihoda koja se plaća i platitelja obve- zno je unošenje podataka na nalogu za plaćanje u poljima »model« i »poziv na broj primatelja« prema brojčanim oznakama koje su dane u Popisu vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite prihode – Prilog 3 i Popisu dopuštenih modela za zajedničke prihode proraču- na i druge prihode za fi nanciranje javnih potreba – Prilog 4 koji su sastavni dio ove Naredbe. Sastavni dio Naredbe je i Popis osnovnih modela za uplatu javnih prihoda s opisom sadržaja polja »poziv na broj«, objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kon- trolnog broja – Prilog 2.

  Uplate na račune iz ove Naredbe koji se vode u Hrvatskoj na- rodnoj banci izvršavaju se preko Nacionalnoga klirinškog sustava.

  Uplate na račun HR1210010051863000160 Državni prora- čun Republike Hrvatske, ako pojedinačna uplata iznosi najmanje 1.000.000,00 kuna, mogu se, osim preko Nacionalnoga klirinškog sustava, izvršavati i preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

  II. VLAS T ITI PRIH O DI PRORAČUNA

  1. PRIHODI DR Ž AVNOG PRORAČUNA Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

 • STRANICA 10 – BROJ 35 UTORAK, 19. TRAVNJA 2016.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  – 1090 Trošarina na duhanske prerađevine, – 1104 Poseban porez na kavu, – 1112 Poseban porez na luksuzne proizvode, – 1120 Porez na premije osiguranja od automobilske odgovor-

  nosti, – 1139 Porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila, – 1147 Poseban porez na motorna vozila – od 01.07.2013. godine, – 1155 Trošarina na električnu energiju, – 1163 Trošarina na prirodni plin i – 1171 Trošarina na kruta goriva.

  1.1.3.1. Trošarina na duhanske prerađevine

  Vrsta prihoda

  Podvrsta prihoda Naziv

  – 1090 019 Razlika trošarine na zalihe cigareta

  1.1.3.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

  Obveznici uplate za uplate na brojčane oznake vrsta prihoda od 1040 do 1171 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj mo- dela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste posebnog poreza ili trošarine (četiri znamen- ke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva fi nancija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom. Obveznici uplate razlike trošarine na zalihe cigareta na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste trošarine 1090, kao podatak drugi podvrstu prihoda 019 (3 znamen- ke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak treći OIB dodijeljen od Ministarstva fi nancija – Porezne uprave. Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan, nije pod kontrolom.

  1.1.4. Igre na sreću

  – 3000 Dobit od lutrijskih igara na sreću, – 3034 Naknada za priređivanje prigodnih jednokratnih igara na

  sreću, – 3042 Mjesečna naknada za priređivanje klađenja, – 3050 Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u ca-

  sinima, – 3085 Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u au-

  tomat-klubu, – 3093 Naknada za plombiranje automata za igre na sreću, – 3107 Posebna sredstva ostvarena na javnom natječaju proda-

  jom nepodijeljenih nagrada, – 3115 Naknada za mjesečne nadzorne markice, – 3123 Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u auto-

  mat-klubu, – 3131 Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara na sre-

  ću, – 3140 Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću, – 3158 Porez na dobitke od igara klađenja, – 3166 Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u casi-

  nima i – 3174 Godišnja naknada za priređivanje igara klađenja.

  1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

  1.1.1. Porez na promet

  – 1007 Porez na promet proizvoda i usluga i – 1015 Poseban porez na promet upotrebljavanih osobnih auto-

  mobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova.

  1.1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« Obveznici