stranica 88 - broj 3 narodne novine dodataknarodne- ... stranica 90 - broj 3 narodne novine dodatak

Download STRANICA 88 - BROJ 3 NARODNE NOVINE dodataknarodne- ... STRANICA 90 - BROJ 3 NARODNE NOVINE dodatak

Post on 01-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 88 - BROJ 3 PETAK, 10. SVIBNJA 2013.dodatak MEĐUNARODNI UGOVORINARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  – Organizacija obuke i radionica za zainteresirane dionike, – Obuka zaposlenika krajnjeg primatelja iz područja odnosa s

  javnošću, s naglaskom na pitanjima gospodarenja otpadom i organizaciji konferencija za medije,

  – Na gradilištu će se tijekom izvođenja radova postaviti oba- vijesna ploča s informacijama u skladu s EK Smjernicama o vidljivosti,

  – Po završetku radova na izgrađenoj će infrastrukturi biti po- stavljena spomen-ploča, koja će zamijeniti obavijesnu ploču, a u skladu sa zahtjevima EK Smjernica o vidljivosti.«

  – Organisation of trainings and workshops for stakeholders concerned,

  – Training will provided to end recipient employees in public relations with an accent on waste management issues & or- ganization of press conferences,

  – A billboard will be erected on construction site during wor- ks in line with EC Visibility Guidelines,

  – Following completion of works, a commemorative plaque will replace the billboard on constructed infrastructure in line with the requirements of the EC Visibility Guidelines.»

  Članak 3. Provedba Izmjena i dopuna Dvostranog sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nad-

  ležnog za poslove zaštite okoliša.

  Članak 4. Izmjene i dopune Dvostranog sporazuma iz članka 1. ove Uredbe stupile su na snagu 11. ožujka 2013. godine.

  Članak 5. Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 022-03/13-11/24 Urbroj: 50301-05/25-13-6 Zagreb, 2. svibnja 2013.

  Predsjednik Zoran Milanović, v. r.

  MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 36

  Na temelju članka 62. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/2007.) i objavljenog Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/08) Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje izmjene i dopune teksta Priloga A i B (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/08, 06/09, 02/11) kao sastavnih dijelova Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

  Tekst izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR – Prilozi A i B) u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

  Klasa: 340-02/13-02/44 Urbroj: 530-05-1-1-2-13-2 Zagreb, 19 ožujka 2013.

  Ministar dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

  1. DIO

  Poglavlje 1.1 1.1.3.6.2 U prvoj alineji, na kraju, iza »i 0500« dodaje se »a osim izuzetih pakiranja iz Klase 7 pod UN brojevima 2910 i 2911, ako razina aktivnosti premašuje vrijednost A2«. 1.1.3.6.3 Za 1. kategoriju prijevoza, u stupcu (2), za Klasu 2, na kraj se dodaje sljedeći novi redak: »kemijski spojevi pod tlakom: UN brojevi 3502, 3503, 3504 i 3505«. 1.1.3.6.3 Za 2. kategoriju prijevoza, u stupcu (2), za Klasu 2, na kraj se dodaje sljedeći novi redak: »kemijski spojevi pod tlakom: UN broj 3501«. 1.1.3.6.3 Za 3. kategoriju prijevoza, u stupcu (2), za Klasu 2, na kraj se dodaje sljedeći novi redak: »kemijski spojevi pod tlakom: UN broj 3500«.

  PART 1

  Chapter 1.1 1.1.3.6.2 In the fi rst indent, at the end, aft er «and 0500» add «and except for Class 7 excepted packages of UNNos. 2910 and 2911 if the activity level exceeds the A2 value». 1.1.3.6.3 For transport category 1, in column (2), for Class 2, add the following new line at the end: «chemicals underpressure: UNNos. 3502, 3503, 3504 and 3505». 1.1.3.6.3 For transport category 2, in column (2), for Class 2, add the following new line at the end: «chemicals underpressure: UN No. 3501». 1.1.3.6.3 For transport category 3, in column (2), for Class 2, add the following new line at the end: «chemicals underpressure: UN No. 3500».

  mtomicic Rectangle

 • PETAK, 10. SVIBNJA 2013. BROJ 3 - STRANICA 89dodatak MEĐUNARODNI UGOVORINARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  1.1.3.6.3 Za 4. kategoriju prijevoza, u stupcu (2), za Klasu 9, tekst »UN broj 3268« zamjenjuje se tekstom »UN brojevi 3268 i 3499«. Umeću se sljedeći novi pododjeljci: »1.1.3.8 (Rezervirano) 1.1.3.9 Izuzeća vezana uz opasne tvari korištene kao sredstva za hlađenje ili kondicioniranje tijekom prijevoza Kada se koriste u vozilima ili kontejnerima za potrebe hlađenja ili kondicioniranja, opasne tvari koje su samo zagušljivci (koji razrje- đuju ili zamjenjuju kisik koji se inače nalazi u atmosferi) podliježu samo odredbama odjeljka 5.5.3.«. 1.1.4.3 Mijenja se tekst iza naslova te glasi kako slijedi: »IMO prenosive cisterne (tipovi 2, 5 i 7) koje udovoljavaju zahtje- vima poglavlja 6.7 ili 6.8, ali koje su izrađene i odobrene prije 1. siječnja 2003. u skladu s odredbama Kodeksa IMDG (Izmjene i do- pune 29 - 98) mogu se i dalje koristiti pod uvjetom da ispunjavaju primjenjive odredbe Kodeksa IMDG1 o redovitom nadzoru i ispiti- vanju. Osim toga, moraju ispunjavati odredbe u skladu s uputama navedenim u stupcima (10) i (11) tablice A poglavlja 3.2 i odredbe poglavlja 4.2 ADR-a. Vidi također 4.2.0.1 Kodeksa IMDG.«. Umeće se novi odjeljak 1.1.5 koji glasi: »1.1.5 Primjena normi Ako se zahtijeva primjena norme i postoji bilo kakvo nesuglasje između norme i odredaba ADR-a, prednost se daje odredbama ADR-a.«.

  Poglavlje 1.2 1.2.1 U Napomeni u određenju pojma »Podnositelj zahtjeva«, tekst »korisnik« zamjenjuje se tekstom »korisnik kontejnera cisterne«. 1.2.1 Izmjene određenja pojmova »Kutija« i »Vreća« ne vrijede za englesku inačicu teksta. 1.2.1 U određenju pojma »Kontejner za rasuti teret«, tekst »Kontej- neri za rasuti teret« su sustavi zatvaranja« zamjenjuje se tekstom »Kontejner za rasuti teret« je sustav zatvaranja«. Tekst »kontejneri za rasuti teret su« zamjenjuje se tekstom »kontejner za rasuti teret je«. U drugoj alineji, tekst »način prijevoza« zamjenjuje se tekstom »prijevozno sredstvo«. 1.2.1 U NAPOMENI uz određenje pojma »Jedinica za prijevoz tere- ta«, tekst »poglavlja 5.5« zamjenjuje se tekstom »5.5.2«. 1.2.1 U određenju pojma »Zbirna stavka«, tekst »dobro defi niran« zamjenjuje se tekstom »defi niran«. 1.2.1 U određenju pojma »Zajednička ambalaža«, tekst »za potrebe transporta« zamjenjuje se tekstom »za potrebe prijevoza«. 1.2.1 U određenju pojma »GHS«, tekst »treće« zamjenjuje se tekstom »četvrto«, a tekst »ST/SG/AC.10/30/Rev.3« zamjenjuje se tekstom »ST/SG/AC.10/30/Rev.4«. 1.2.1 U određenju pojma »Priručnik za ispitivanja i kriterije«, tekst u zagradi mijenja se i glasi »ST/SG/AC.10/11/Rev.5 kako je izmijenjen i dopunjen dokumentom ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1«.

  1 Međunarodna pomorska organizacija (IMO) izdala je »Smjernice za nasta- vak korištenja postojećih IMO prenosivih cisterni i kamion cisterni za prijevoz opasnih tvari« u okružnici DSC. 1/Circ. 12 i ispravcima. Tekst ovih smjernica može se pronaći na internetskim stranicama IMO-a: www.imo.org.

  1.1.3.6.3 For transport category 4, in column (2), for Class 9, replace «UN No. 3268» with «UN Nos. 3268 and 3499». Insert the following new sub-sections: «1.1.3.8 (Reserved) 1.1.3.9 Exemptions related to dangerous goods used as a coolant or conditioner during carriage When used in vehicles or containers for cooling or conditioning purposes, dangerous goods that are only asphyxiant (which dilute or replace the oxygen normally in the atmosphere) are only subject to the provisions of section 5.5.3.». 1.1.4.3 Amend the text aft er the heading to read as follows: «IMO type portable tanks (types 1, 2, 5 and 7) which do not meet the requirements of Chapters 6.7 or 6.8, but which were built and approved before 1 January 2003 in accordance with the provisions of the IMDG Code (Amdt. 29-98) may continue to be used provided that they meet the applicable periodic inspection and test provisi- ons of the IMDG Code1. In addition, they shall meet the provisions corresponding to the instructions set out in columns (10) and (11) of Table A in Chapter 3.2 and the provisions of Chapter 4.2 of ADR. See also 4.2.0.1 of the IMDG Code.». Insert a new section 1.1.5 to read as follows: «1.1.5 Application of standards Where the application of a standard is required and there is any con- fl ict between the standard and the provisions of ADR, the provisions of ADR take precedence.».

  Chapter 1.2 1.2.1 In the Note in the defi nition of «Applicant», replace «an ope- rator» with «a tank-container operator». 1.2.1 Th e amendments to the defi nition of «Box» and of «Bag» do not apply to the English text. 1.2.1 In the defi nition of «Bulk container», replace «Bulk contai- ners» means containment systems «with» «Bulk container» means a containment system». Replace «Bulk containers are» with «A bulk container is». In the second indent, replace «modes of carriage» with «means of transport». 1.2.1 In the NOTE to the defi nition of «Cargo transport unit», replace «of Chapter 5.5» with «of 5.5.2». 1.2.1 In the defi nition of «Collective entry», replace «well defi ned» with «defi ned». 1.2.1 In the defi nition of «Combination packaging», replace «for transport purposes» with «for carriage purposes». 1.2.1 In the defi nition of «GHS», replace «third» with «fourth» and «ST/SG/AC.10/30/Rev.3» with «ST/SG/AC.10/30/Rev.4». 1.2.1 In the defi nition of «Manual of Tests and Criteria», amend the text in parentheses to read «ST/SG/AC.10/ll/Rev.5 as amended by document ST/SG/AC.10/ll/Rev.5/Amend.l».

  1 Th e International Maritime Organizatio

Recommended

View more >