Modificació puntual del POUM de Granollers en l’antic ... ?· MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA…

Download Modificació puntual del POUM de Granollers en l’antic ... ?· MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA…

Post on 26-Sep-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S </p><p>Can Gordi-Can Catal </p><p>Juliol de 2017 </p><p>Redacci </p></li><li><p> Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 1 </p><p>NDEX </p><p>I. MEMRIA .................................................................................................................... 3 </p><p>1. MEMRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA .......................................................................... 5 </p><p>1.1. Antecedents .............................................................................................................. 5 </p><p>1.2. mbit de la modificaci ............................................................................................. 6 </p><p>1.3. Planejament vigent ................................................................................................... 9 </p><p>1.3.1. Pla territorial metropolit de Barcelona (PTMB) .............................................. 9 </p><p>1.3.2. Pla director urbanstic Circuit Barcelona-Catalunya (PDU) ............................. 10 </p><p>1.3.3. Text refs del POUM de Granollers (POUM)................................................... 11 </p><p>1.3.4. Pla especial de protecci i gesti del patrimoni natural, catleg dels espais </p><p>naturals dinters municipal i catleg dels elements botnics dinters municipal, de </p><p>Granollers ........................................................................................................................ 12 </p><p>1.3.5. Altra normativa sectorial. Afectacions ............................................................ 13 </p><p>1.3.6. Resum dels parmetres del planejament vigent ............................................. 15 </p><p>1.4. Estructura de la propietat ....................................................................................... 17 </p><p>1.5. Objectius de la modificaci ..................................................................................... 18 </p><p>1.6. Necessitat, oportunitat i convenincia de la modificaci ....................................... 19 </p><p>1.7. Marc legal urbanstic ............................................................................................... 21 </p><p>1.8. Iniciativa .................................................................................................................. 21 </p><p>2. MEMRIA DE LORDENACI ........................................................................................... 22 </p><p>2.1. Criteris per a lordenaci de lmbit ........................................................................ 22 </p><p>2.2. Justificaci de lordenaci proposada ..................................................................... 22 </p><p>2.2.1. Qualificaci del sl. Balan de zones i sistemes .............................................. 23 </p><p>2.2.2. Sistema dordenaci ........................................................................................ 23 </p><p>2.2.3. Aprofitament urbanstic. Sostre mxim .......................................................... 23 </p><p>2.2.4. Condicions dedificaci .................................................................................... 24 </p><p>2.2.5. Condicions ds ............................................................................................... 25 </p><p>3. GESTI I DESENVOLUPAMENT ........................................................................................ 25 </p><p>4. INFORME AMBIENTAL ..................................................................................................... 26 </p><p>5. ESTUDI DE MOBILITAT ..................................................................................................... 26 </p><p>6. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONMICA .................................................................... 26 </p><p>7. MEMRIA SOCIAL ............................................................................................................ 27 </p><p>II. NORMATIVA .............................................................................................................. 29 </p><p>III. PLNOLS ................................................................................................................ 35 </p><p>IV. ANNEXOS ............................................................................................................... 43 </p></li><li><p> Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 2 </p></li><li><p>3 </p><p>I. MEMRIA </p></li><li><p>4 </p></li><li><p>Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 5 </p><p>1. MEMRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA </p><p>1.1. Antecedents </p><p>Lmbit de la present modificaci del text refs del Pla dordenaci urbanstica municipal de </p><p>Granollers (en endavant POUM) es compon de tres parcelles classificades com a sl urb </p><p>consolidat i que presenten dues qualificacions: sistema dequipament (clau EQ) i zona </p><p>industrial i/o comercial en condicions especials (claus 4C2.1 i 4C2.3). </p><p>s voluntat de lAjuntament de Granollers realitzar una permuta de terrenys entre els sls </p><p>actualment qualificats com a s industrial i el sl qualificat dequipament per tal dafavorir una </p><p>millor ordenaci de lmbit, garantir una correcta preservaci de lespai natural protegit del </p><p>Bosc de Can Gordi i del Bosc de Can Catal, situar el sl amb s dequipament en una millor </p><p>ubicaci que permeti el seu correcte desenvolupament, i permetre una correcta </p><p>materialitzaci del sostre industrial. </p><p>Sobre aquest mbit shan redactat vries figures de planejament de diversa finalitat que </p><p>abasten des de lescala supramunicipal fins al planejament derivat. La present modificaci </p><p>puntual es referir a les qualificacions del sl i els aprofitaments determinats pel planejament </p><p>vigent resultant de totes elles. </p><p>A continuaci es mostren, per ordre cronolgic, aquestes figures i les principals </p><p>determinacions pel que fa a lmbit objecte de la modificaci. </p><p>Pla especial de protecci i gesti del patrimoni natural, catleg dels espais naturals dinters </p><p>municipal i catleg dels elements botnics dinters municipal, de Granollers (aprovat </p><p>definitivament en la sessi de 16 de juny de 2004) </p><p>En lmbit de la modificaci hi ha dos entorns inclosos en el catleg del patrimoni natural </p><p>despais naturals dinters municipal (en endavant ENIM): el Bosc de Can Gordi (codi ENIM-07) </p><p>i el Bosc de Can Catal (codi ENIM-02). Dacord amb les determinacions de les fitxes del pla </p><p>especial, (...) les edificacions i tot tipus de construcci, equipament o infraestructura annexa o </p><p>complementria que calgui construir-hi, es situaran fora de les zones de bosc qualificades com </p><p>rea de protecci (...). Aquests espais protegits ocupen, respectivament, part de les parcelles </p><p>I1 i K1 de lantic sector S qualificades actualment com a s industrial i que formen part de </p><p>lmbit de la modificaci. Per tant, lactual qualificaci com a s industrial daquestes dues </p><p>parcelles pot suposar una amenaa per a la preservaci daquells espais naturals. </p><p>Pla parcial de lantic sector S, Can Gordi-Can Catal, i projecte de reparcellaci (1999) </p><p>Lmbit de la modificaci est integrat per les parcelles que el pla parcial identifica com a I1 i </p><p>K1 (qualificades com a sl industrial amb clau Z.E.E.2 i Z.E.E.4, respectivament) i per la parcella </p></li><li><p>Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 6 </p><p>SE 3 (qualificada dequipament). Dacord amb el pla parcial, les caracterstiques daquestes </p><p>parcelles sn les segents: </p><p>Parcella Superfcie Edificabilitat </p><p>I1 8.243 m sl 5.354 mst </p><p>K1 15.856 m sl 19.000 mst </p><p>SE 3 14.683 m sl 10.819 mst </p><p>Val a dir que el pla parcial reconeix la superfcie de bosc a protegir en les parcelles I1 i K1, </p><p>dacord amb el pla especial de protecci i gesti del patrimoni natural. </p><p>Text refs del POUM de Granollers (aprovat definitivament en sessi de 31 doctubre de </p><p>2012) </p><p>El text refs del POUM de Granollers mant els usos del sl determinats en el pla parcial per </p><p>canvia la nomenclatura de la clau urbanstica de les parcelles I1 i K1, que passen a ser 4C2.1 i </p><p>4C2.3, respectivament. </p><p>Pla director urbanstic (PDU) Circuit Barcelona-Catalunya (edicte daprovaci definitiva d11 </p><p>de febrer de 2016) </p><p>El PDU t un mbit territorial que afecta als municipis de Granollers, Parets del Valls i </p><p>Montmel i inclou, pel lmit est, els sls urbans consolidats de Granollers destinats a s </p><p>dactivitat econmica situats entre el riu Congost i la lnia ferroviria Barcelona-Portbou (on </p><p>subica lmbit de la present modificaci). En la zona ms propera a la lnia ferroviria just </p><p>davant de lmbit de la modificaci, el PDU estableix el desenvolupament dun front de nous </p><p>usos de serveis, ordenat en planta baixa ms dues plantes pis. Tamb qualifica dequipament </p><p>una porci de terreny a tocar duna de les parcelles que integren lmbit de la present </p><p>modificaci. No saltera la qualificaci del sl de les tres parcelles objecte de la present </p><p>modificaci per s que es modifica el lmit nord de la parcella I1 per permetre una nova </p><p>connexi viria entre el sector Torre Pardalera del PDU i lantic sector S. </p><p>1.2. mbit de la modificaci </p><p>Lmbit de la present modificaci se situa al sud del municipi de Granollers, a tocar del terme </p><p>municipal de Montmel, i just a lest del circuit de Barcelona-Catalunya. Concretament, abasta </p><p>les parcelles I1, K1 i SE 3 que formaven part de lantic sector S Can Gordi-Can Catal i, per tant, </p><p>s un mbit discontinu. </p><p>Els lmits especfics de les tres parcelles que integren lmbit sn els segents: </p></li><li><p>Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 7 </p><p>Parcella SE 3: Parcella amb s dequipament que limita al nord pel carrer de Can Catal, al </p><p>sud pel carrer de Can Gordi, a lest per parcelles edificades amb s industrial i </p><p>a loest, un tram per parcelles edificades amb s hoteler i un altre tram pel </p><p>carrer de Can Catal. Referncia cadastral: 8926203DG3082D0001UB. </p><p>Parcella I1: Parcella amb s industrial que limita al nord-est pel carrer de Can Gordi, al </p><p>sud-est per parcella edificada amb s industrial, i al sud-oest i nord-est per sl </p><p>qualificat de sistema despais lliures i zones verdes. Referncia cadastral: </p><p>8724502DG3082B0001HW. </p><p>Parcella K1: Parcella amb s industrial que limita al sud pel carrer de Can Catal, a lest per </p><p>sls qualificats ds industrial, al nord per sl qualificat dequipament i a loest </p><p>per sl qualificat de sistema despais lliures i zones verdes. Referncia </p><p>cadastral: 8724505DG3082B0001BW. </p><p>Actualment, la parcella SE 3 no t cap s concret i compta amb dues E.T. situades en els dos </p><p>fronts al carrer de Can Catal. Respecte de les dues parcelles amb s industrial, romanen </p><p>sense edificar per estan ocupades, en part, per les masses boscoses protegides del Bosc de </p><p>Can Gordi i de Can Catal. </p><p>Segons lacta de protocollitzaci del text refs del Projecte de compensaci del Pla parcial del </p><p>sector S, Can Gordi-Can Catal, les superfcies de les tres parcelles sn les segents: </p><p>Tanmateix, existeixen unes divergncies entre les superfcies esmentades i lestat actual pels </p><p>segents motius: </p><p>Parcella SE 3 </p><p> La superfcie daquesta parcella mesurada digitalment sobre la delimitaci del text refs del POUM de Granollers s de 14.697,26 m (14,26 m ms gran que la que consta en el </p><p>projecte de compensaci). </p><p> Daltra banda, la delimitaci grfica del text refs del POUM en el lmit est de la parcella SE3 no coincideix amb les tanques de les parcelles contiges segons plnol topogrfic a </p><p>escala 1:1.000. De lajust de la delimitaci del text refs del POUM a la realitat existent </p><p>segons topogrfic resulta una disminuci de la parcella SE 3 de 16,18 m. </p><p>Parcella Superfcie</p><p>m</p><p>I1 8.243,00</p><p>K1 15.856,00</p><p>SE 3 14.683,00</p><p>Total mbit modificaci 38.782,00</p></li><li><p>Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 8 </p><p> Com a resultat de ladequaci a la realitat existent segons el criteri exposat, la superfcie de la parcella SE 3 s 1,92 m ms petita que la que consta en el projecte de compensaci del </p><p>Pla parcial del Sector S. </p><p>Parcella I1 </p><p> La superfcie de la parcella I1 sha vist alterada amb laprovaci del PDU del circuit ja que t una petita afectaci de viari per tal de permetre la connexi del nou front dusos de serveis </p><p>del sector Torre Pardalera proposats pel PDU amb el carrer de Can Catal. Dacord amb la </p><p>nova delimitaci del PDU, la parcella I1 t una superfcie de 8.103,30 m (139,70 m ms </p><p>petita que la que consta en el projecte de compensaci). </p><p>Parcella K1 </p><p> La superfcie daquesta parcella mesurada digitalment sobre la delimitaci del text refs del POUM de Granollers s de 16.634,43 m (778,43 m ms gran que la que consta en el </p><p>projecte de compensaci). </p><p> Daltra banda, la delimitaci grfica del text refs del POUM en el lmit sud-est de la parcella K1 no coincideix amb les tanques de les parcelles contiges segons plnol </p><p>topogrfic a escala 1:1.000. De lajust de la delimitaci del text refs del POUM a la realitat </p><p>existent segons topogrfic resulta una disminuci de la parcella K1 de 241,85 m. </p><p> Com a resultat de ladequaci a la realitat existent segons el criteri exposat, la superfcie de la parcella K1 s 536,58 m ms gran que la que consta en el projecte de compensaci del </p><p>Pla parcial del Sector S. </p><p>Amb aquestes consideracions, lmbit de la present modificaci puntual abasta una superfcie </p><p>de 39.176,96 m que es desglossa de la segent manera: </p><p>* Cal dir que dins de la delimitaci de la parcella SE 3 actualment existeixen dues E.T. amb una </p><p>superfcie de 34,71 m que el planejament vigent no qualifica com a infraestructures de serveis </p><p>tcnics, sin que les inclou dins de la delimitaci de sistema dequipaments de la prpia </p><p>parcella SE 3. </p><p>Parcella Superfcie </p><p>considerada</p><p>m</p><p>I1 8.103,30</p><p>K1 16.392,58</p><p>SE 3 * 14.681,08</p><p> Sl no edificat 14.646,37</p><p> Sl ocupat per les E.T. 34,71</p><p>Total mbit modificaci 39.176,96</p></li><li><p>Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 9 </p><p>En el segent quadre es mostra la comparativa entre les superfcies considerades en la present </p><p>modificaci puntual del POUM i les superfcies que es desprenen del Projecte de compensaci </p><p>del Pla parcial del sector S: </p><p>En tots els plnols de la documentaci grfica que forma part de la present modificaci ja sha </p><p>representat aquest ajust a la realitat existent. </p><p>1.3. Planejament vigent </p><p>Tot seguit es fa un reps de les figures de planejament amb incidncia sobre lmbit de la </p><p>modificaci per ordre de jerarquia. </p><p>1.3.1. Pla territorial metropolit de Barcelona (PTMB) </p><p>El Pla proposa actuacions referents al sistema dassentaments, despais lliures i </p><p>dinfraestructures. Dins del sistema dassentaments el PTMB defineix la zona drea urbana de </p><p>Parcella Sup. </p><p>Modificaci </p><p>POUM</p><p>Sup. Proj. </p><p>compensaci </p><p>sector S</p><p>Diferncia</p><p>m m m</p><p>I1 8.103,30 8.243,00 -139,70</p><p>K1 16.392,58 15.856,00 536,58</p><p>SE 3 14.681,08 14.683,00 -1,92</p><p>Total mbit modificaci 39.176,96 38.782,00 394,96</p></li><li><p>Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 10 </p><p>lmbit com un Continu urb intermunicipal, en la qual s necessari reforar lestructura nodal </p><p>sent considerada com un mbit de reforament nodal metropolit. Aquests mbits de </p><p>reforament nodal es classifiquen en funci de la seva morfologia territorial i el sistema urb, </p><p>trobant-se lmbit de la present modificaci dins del grup drees urbanes de polaritzaci, les </p><p>quals a partir de certes operacion...</p></li></ul>