modificació puntual del poum de granollers en l’antic ... ?· memÒria descriptiva i...

Download Modificació puntual del POUM de Granollers en l’antic ... ?· MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA…

Post on 26-Sep-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S

  Can Gordi-Can Catal

  Juliol de 2017

  Redacci

 • Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 1

  NDEX

  I. MEMRIA .................................................................................................................... 3

  1. MEMRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA .......................................................................... 5

  1.1. Antecedents .............................................................................................................. 5

  1.2. mbit de la modificaci ............................................................................................. 6

  1.3. Planejament vigent ................................................................................................... 9

  1.3.1. Pla territorial metropolit de Barcelona (PTMB) .............................................. 9

  1.3.2. Pla director urbanstic Circuit Barcelona-Catalunya (PDU) ............................. 10

  1.3.3. Text refs del POUM de Granollers (POUM)................................................... 11

  1.3.4. Pla especial de protecci i gesti del patrimoni natural, catleg dels espais

  naturals dinters municipal i catleg dels elements botnics dinters municipal, de

  Granollers ........................................................................................................................ 12

  1.3.5. Altra normativa sectorial. Afectacions ............................................................ 13

  1.3.6. Resum dels parmetres del planejament vigent ............................................. 15

  1.4. Estructura de la propietat ....................................................................................... 17

  1.5. Objectius de la modificaci ..................................................................................... 18

  1.6. Necessitat, oportunitat i convenincia de la modificaci ....................................... 19

  1.7. Marc legal urbanstic ............................................................................................... 21

  1.8. Iniciativa .................................................................................................................. 21

  2. MEMRIA DE LORDENACI ........................................................................................... 22

  2.1. Criteris per a lordenaci de lmbit ........................................................................ 22

  2.2. Justificaci de lordenaci proposada ..................................................................... 22

  2.2.1. Qualificaci del sl. Balan de zones i sistemes .............................................. 23

  2.2.2. Sistema dordenaci ........................................................................................ 23

  2.2.3. Aprofitament urbanstic. Sostre mxim .......................................................... 23

  2.2.4. Condicions dedificaci .................................................................................... 24

  2.2.5. Condicions ds ............................................................................................... 25

  3. GESTI I DESENVOLUPAMENT ........................................................................................ 25

  4. INFORME AMBIENTAL ..................................................................................................... 26

  5. ESTUDI DE MOBILITAT ..................................................................................................... 26

  6. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONMICA .................................................................... 26

  7. MEMRIA SOCIAL ............................................................................................................ 27

  II. NORMATIVA .............................................................................................................. 29

  III. PLNOLS ................................................................................................................ 35

  IV. ANNEXOS ............................................................................................................... 43

 • Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 2

 • 3

  I. MEMRIA

 • 4

 • Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 5

  1. MEMRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

  1.1. Antecedents

  Lmbit de la present modificaci del text refs del Pla dordenaci urbanstica municipal de

  Granollers (en endavant POUM) es compon de tres parcelles classificades com a sl urb

  consolidat i que presenten dues qualificacions: sistema dequipament (clau EQ) i zona

  industrial i/o comercial en condicions especials (claus 4C2.1 i 4C2.3).

  s voluntat de lAjuntament de Granollers realitzar una permuta de terrenys entre els sls

  actualment qualificats com a s industrial i el sl qualificat dequipament per tal dafavorir una

  millor ordenaci de lmbit, garantir una correcta preservaci de lespai natural protegit del

  Bosc de Can Gordi i del Bosc de Can Catal, situar el sl amb s dequipament en una millor

  ubicaci que permeti el seu correcte desenvolupament, i permetre una correcta

  materialitzaci del sostre industrial.

  Sobre aquest mbit shan redactat vries figures de planejament de diversa finalitat que

  abasten des de lescala supramunicipal fins al planejament derivat. La present modificaci

  puntual es referir a les qualificacions del sl i els aprofitaments determinats pel planejament

  vigent resultant de totes elles.

  A continuaci es mostren, per ordre cronolgic, aquestes figures i les principals

  determinacions pel que fa a lmbit objecte de la modificaci.

  Pla especial de protecci i gesti del patrimoni natural, catleg dels espais naturals dinters

  municipal i catleg dels elements botnics dinters municipal, de Granollers (aprovat

  definitivament en la sessi de 16 de juny de 2004)

  En lmbit de la modificaci hi ha dos entorns inclosos en el catleg del patrimoni natural

  despais naturals dinters municipal (en endavant ENIM): el Bosc de Can Gordi (codi ENIM-07)

  i el Bosc de Can Catal (codi ENIM-02). Dacord amb les determinacions de les fitxes del pla

  especial, (...) les edificacions i tot tipus de construcci, equipament o infraestructura annexa o

  complementria que calgui construir-hi, es situaran fora de les zones de bosc qualificades com

  rea de protecci (...). Aquests espais protegits ocupen, respectivament, part de les parcelles

  I1 i K1 de lantic sector S qualificades actualment com a s industrial i que formen part de

  lmbit de la modificaci. Per tant, lactual qualificaci com a s industrial daquestes dues

  parcelles pot suposar una amenaa per a la preservaci daquells espais naturals.

  Pla parcial de lantic sector S, Can Gordi-Can Catal, i projecte de reparcellaci (1999)

  Lmbit de la modificaci est integrat per les parcelles que el pla parcial identifica com a I1 i

  K1 (qualificades com a sl industrial amb clau Z.E.E.2 i Z.E.E.4, respectivament) i per la parcella

 • Modificaci puntual del POUM de Granollers en lantic Sector S Can Gordi-Can Catal 6

  SE 3 (qualificada dequipament). Dacord amb el pla parcial, les caracterstiques daquestes

  parcelles sn les segents:

  Parcella Superfcie Edificabilitat

  I1 8.243 m sl 5.354 mst

  K1 15.856 m sl 19.000 mst

  SE 3 14.683 m sl 10.819 mst

  Val a dir que el pla parcial reconeix la superfcie de bosc a protegir en les parcelles I1 i K1,

  dacord amb el pla especial de protecci i gesti del patrimoni natural.

  Text refs del POUM de Granollers (aprovat definitivament en sessi de 31 doctubre de

  2012)

  El text refs del POUM de Granollers mant els usos del sl determinats en el pla parcial per

  canvia la nomenclatura de la clau urbanstica de les parcelles I1 i K1, que passen a ser 4C2.1 i

  4C2.3, respectivament.

  Pla director urbanstic (PDU) Circuit Barcelona-Catalunya (edicte daprovaci definitiva d11

  de febrer de 2016)

  El PDU t un mbit territorial que afecta als municipis de Granollers, Parets del Valls i

  Montmel i inclou, pel lmit est, els sls urbans consolidats de Granollers destinats a s

  dactivitat econmica situats entre el riu Congost i la lnia ferroviria Barcelona-Portbou (on

  subica lmbit de la present modificaci). En la zona ms propera a la lnia ferroviria just

  davant de lmbit de la modificaci, el PDU estableix el desenvolupament dun front de nous

  usos de serveis, ordenat en planta baixa ms dues plantes pis. Tamb qualifica dequipament

  una porci de terreny a tocar duna de les parcelles que integren lmbit de la present

  modificaci. No saltera la qualificaci del sl de les tres parcelles objecte de la present

  modificaci per s que es modifica el lmit nord de la parcella I1 per permetre una nova

  connexi viria entre el sector Torre Pardalera del PDU i lantic sector S.

  1.2. mbit de la modificaci

  Lmbit de la present modificaci se situa al sud del municipi de Granollers, a tocar del terme

  municipal de Montmel, i just a lest del circuit de Barcelona-Catalunya. Concretament, abasta

  les parcelles I1, K1 i SE 3 que formaven part de lantic sector S Can Gordi-Can Catal i, per tant,

  s un mbit discontinu.

  Els lmits especfics de les tres parcelles que integren lmbit sn els segents:

 • Modificaci puntual del POUM de Granollers e