makalah praktikum kimia organik ii

Download Makalah Praktikum Kimia Organik II

Post on 06-Jul-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  1/28

  MAKALAH

  PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II

  (ACHE 264)

  PEMISAHAN PIPERIN DARI LADA HITAM

  Dosen Pembimbing Drs. Rilia Iriani, M. Si.

  Dra. Leny, M. Si

  Dis!s!n O"e# Ke"om$o% 4

  Ermin Prayekti (A1C304018)

    Istiama! (A1C30401")

  Dat#s Salma (A1C30$00%)

    R#smini (A1C30$003)

    Sarmia! (A1C30$0%%)

  Risa niarti M. (A1C30$0%3)

  D'i #!* A (A1C30$0%+)

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA

  &URUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA

  'AKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

  UNIERSITAS LAMUNG MANGKURAT

  AN&ARMASIN

  2**+

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  2/28

  KATA PENGANTAR 

  P#i sy#k#r ke-aa #!an an/ Ma!a Esa karena atas erkat ra!mat an

  !iaya! 2A #ala! -eny#s#n a-at menyelesaikan makala! yan/ er##l

  PEMISAA2 PIPERI2 DARI LADA IAM . ak l#-a -eny#s#n men/#5a-kan

  terima kasi! yan/ seesaresarnya ke-aa 6a-ak  D,s- Ri"i. I,i.ni/ M-Si 0.n Ib!

  D,.- Len1/ M-Si/ selak# D*sen Pen/as#! serta asistenasisten *sen mata k#lia!

  7imia r/anik II yan/ tela! anyak memant# kami ari -ersia-an -raktik !in//a

   -any#s#nan makala! #nt#k isam-aikan -aa saat #ian 9inal test.

  Peny#s#n menyaari se-en#!nya akan anyaknya kek#ran/ankek#ran/an

  alam -eny#s#nan makala! ini, karena keteratasan kemam-#an -eny#s#n.

  le! karena it#, mas#kan saran an kritik ari -ara -akar i ian/ ini san/at kami

  !ara-kan.

  Ak!irnya -eny#s#n er!ara- sem*/a makala! ini a-at er/#na a/i st#i

  ma!asis'a menatan/ an erman9aat a/i kita sem#a.

  Amien:.;

  6anarmasin, Mei %008

    Peny#s#n

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  3/28

  DA'TAR ISI

  K.. Peng.n.,.......................................................................................... i

  D.3., Isi....................................................................................................... ii

  A- I- Pen0.#!"!.n

  1. Latar 6elakan/...................................................................................... 1

  2. ##an................................................................................................... 3

  A- II- Meo0e P,.%i%!m1. Met*e.................................................................................................. 4

  2. Alat Dan 6a!an.................................................................................... 4

  3. Cara 7era............................................................................................. 4

  4.

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  4/28

  6A6 I

  PE2DA>L>A2

  1.1 TEORI DASAR

  kar*n #m#!an laa ( Piper ningrum L) termas#k t#m#!an semak ata#

   -er# an serin/ kali memanat en/an akarakar -elekat. #m#!an laa ini ikenal

  en/an eera-a nama antara lain -i-er, laa, meri5a, an sakan/. Dari -erlak#an

  ter!aa- #a! laa a-at i-er*le! laa !itam ata# laa -#ti!. Laa !itam i -er*le!

  ari #a! laa yan/ el#m masak, ikerin/kan ersama k#litnya !in//a k#litnya erkeri-#t an er'arna !itam .Laa -#ti! erasal ari #a! yan/ masak an

  k#litnya s#a! i!ilan/kan an ikerin/kan se!in//a 'arnanya -#ti!

  (An'ar,kk.1??4).

  Laa !itam !i#- s##r i ka'asan eriklim tr*-ika yan/ -anas an lema.

  [email protected], laa !itam iiak ari-aa keratan atan/ an -emiakan men//#nakan

   ii aran/ ilak#kan. Sistem akar erkeman/ ari-aa akar aentiti#s yan/

  terent#k -aa a!a/ian #k# keratan atan/ yan/ itanam. Da#n akan kel#ar -aasetia- #k# semasa -erin/kat t#mesaran keratan -#5#k #tama. Akar aentiti#s #/a

  akan erkeman/ #nt#k memant# -#5#k melekat -aa tian/ s*k*n/an. Paa setia-

   #k#, mata t#nas aksil t#m#! menai a!an sisi an seter#snya akan men/el#arkan

  s#l#r #a!.

  6#n/a laa kel#ar -aa #k# yan/ ertentan/an en/an setia- a#n i a!an

  sisi. 7eanyakan k#ltiar laa mem-#nyai #n/a 'iseks yan/ keiasaannya

  men/alami -ene#n/aan seniri. 6#a! laa yan/ lei! ikenali sea/ai eri,

   er'arna !ia# an erkeaaan lem#t i -erin/kat a'al -ement#kan. Ia ert#kar 

  ke 'arna !ia# t#a an menai keras a-aila matan/. 7#lit l#ar (eks*kar-a)

   er'arna k#nin/ an mera! 5era! an menai lem#t a-aila masak. Setia- eri

  laa men/an#n/ ii t#n//al yan/ isela-#ti isi #a! (mes*kar-a). Laa !itam

  teriri ari-aa kesel#r#!an eri yan/ tela! ikerin/kan manakala laa -#ti! aala!

   ii laa.

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  5/28

  Rasa -eas #a! laa aala! iseakan *le! ke!airan alkal*i -i-erine,

  5!aisine an -i-erettine manakala minyak -ati men/!asilkan ar*ma laa. 7e#a

  #a sea/ian terse#t mement#k *le*resin yan/ a-at i-er*le! melal#i -r*ses

  ekstraksi -elar#t. 7e-easan laa #/a i-en/ar#!i *le! arieti an -ersekitaran

   -enanaman laa.

  #m#!an ini er#ma! #a (i*e5i*#s) se!in//a ikenal -*!*n antan an

   -*!*n etina. Da#n erent#k eli-s lan/sin/. 6#a!nya erent#k l*n*n/ se-erti

  lem*n, er'arna k#nin/, era/in/ an erar*ma k!as karena men/an#n/ minyak 

  atsiri -aa a/in/ #a!nya. 6ila masak a/in/ an k#lit #a!nya mem#ka an ii

  akan terli!at ter#n/k#s 9#li yan/ er'arna mera!. Sat# #a! men/!asilkan ii

  yan/t er'arna 5*klat.

  6ii -ala men/an#n/ minyak atsiri "14 B. 6##k -ala i-akai sea/ai

   -enyea- #nt#k r*ti ata# k#e, -#in/, sa#s, say#ran. Minyak #/a i-akai sea/ai

  5am-#ran -ar9#m ata# sa#n. ('''./**/le.5*.i=-ala=)

  6erasarkan sistem klasi9ikasi ari Cr*n#ist alam Pas#ki (1??4),

  klasi9ikasi tanaman laa aala! sea/ai erik#t

  Diisi Ma/nr*-!yta.

  7elas Ma/n*li-isia.

  Anak 7elas Ma/n*liae.

  6an/sa Pi-erales.

  S#k# Pi-era5eae.

  Mar/a Pi-er.

  S-esies Pi-er ningrum L.

  Pi-erin (1-i-eril-i-eriin ) C1"1?3 2 mer#-akan alkal*i en/an inti

   -i-eriin. Pi-erin erent#k kristal er'arna k#nin/ en/an titik lele! 1%"1%?,$0C,

  mer#-akan asa yan/ tiak *-tis akti9, a-at lar#t alam alk*!*l, [email protected], eter, an

  seikit lar#t alam air (An'ar,kk.1??4).

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  6/28

  Pi-erin tera-at alam eera-a s-esies -i-er an a-at i-isa!kan aik ari

  laa !itam ma#-#n laa -#ti! -era/an/an -i-erin #/a a-at item#kan -aa 5ae

   a'a. 7an#n/an -i-erin iasanya erkisar antara $?%B (An'ar,kk.1??4).

  Str#kt#r -i-erin aala! sea/ai erik#t

  N

  CO   CH

  HC   CH

  HC

  O

  O

  CH2

  Pi-erin mer#-akan amia (RC2%). Reaksi !ir*lisis amia a-at

  ilak#kan aik alam s#asana asam ma#-#n s#asana asa. Dalam ke#a k*nisi ini,

  asam an asa er9#n/si sea/ai -ereaksi an #kan sea/ai katalis. Dalam s#asana

  asam, terai -enyelan/an air ter!aa- amia sean/kan alam s#asana asa terai

   -enyeran/an i*n !ir*ksil ter!aa- at*m kar*nil amia.

  O

  O

  H

  H

  H

  H

  O

  N

   Isochavisin  

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  7/28

  O

  O

  H

  O

  N

   Isopiperin

  H

  H

  H

   

  O

  O

  H

  H

  N

  Chavisin

  H

  H   O

  O

  O

  H

  H

  H

  H

  O

  N

   Piperin

  Reaksi !ir*lisis amia alam s#asana asa i/amarkan sea/ai erik#t

  R   C

  O

  NH2

  +   -OH   R   C

  O-

  NH2

  OH   R   C

  O

  O-NH3+

  Reaksi !ir*lisis alam s#asana asam i/amarkan sea/ai erik#t

  R   C

  O

  NH2

  +   H+

  R   C

  OH

  NH2

  R   C

  OH

  NH2

  HOH+   OH2   R   C

  O

  OH

  + NH4+

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  8/28

  ir*lisis -i-erin a-at ilak#kan en/an men//#nakan lar#tan 10B 7etan*l menai asam -i-erat.

  Reaksi !ir*lisis -i-erin i/amarkan sea/ai erik#t

  N

  CO   CH

  HC CH

  HC

  O

  O

  CH2

  78

  C38 N

  H

   Piperidin

  +

  CH

  HC   CHHC

  O

  O

  CH2HO2C

   Asam Piperat 

  ksiasi asam -i-erat en/an mem#t#skan ikatan ran/ka- iekat 5in5in

  akan men/!aasilkan senya'a -i-er*nal yan/ mer#-akan a!an asar -em#atan

   -ar9#m.

  CH

  HC CH

  HC

  O

  O

  CH2HO2C

   Asam Piperat 

  KMnO4   COOH

  COOH

   Asam Oksalat 

  +O

  H2C

  O

  CH

  O

  +O

  H2CO

  CH

  O

   Piperonal   Asam Piperonilat 

  Pi-erin a-at men/alami 9*t*is*merisasasi *le! sinar mement#k is*mer 

  is*5!aisin (trans5is), is*-i-erin (5istrans) 5!aisin (5is5is) an -i-erin (trans

  trans).

  imin/ ari L*n*n men/aakan -enelitian a!'a laa !itam ternyata #kan

  saa erman9aat sea/ai rem-a! -enyea- makanan. Men#r#t se#a! -enelitian laa

  !itam #/a memiliki -*tensi menai *at ar# -enyakit -i/men k#lit yan/ ise#t

  etili/*. Dalam istila! meis, etili/* ikenal sea/ai k*nisi imana sea/ian

  'ilaya! k#lit ke!ilan/an -i/men n*rmal, se!in//a -erm#kaan k#lit mem#ti!.

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  9/28

  Se-erti yan/ i-#likasikan alam 6ritis! &*#rnal *9 Dernat*li/y. Para

   -eneliti ari 7in/s C*lla/e L*n*n er!asil men/#n/ka-kan man9aat -i-erin,

  kan#n/an #tama yan/ mem#at laa !itam terasa -eas an /#ri! alam

  meran/san/ -i/mentasi alam k#lit.

  Fetili/* seniri mer#-akan enis -enyakit k#lit -realensinya i-erkirakan

  5#k#- esar yakni menyeran/ sat# iantara serat#s *ran/. Sea#! ini, -ara *kter 

  men/*ati itili/* en/an men//#nakan k*rti k*ster*i yan/ i*leskan -aa k#lit.

  Pen/*atan lainnya yakni en/an teknik 9*t* tera-i yakni men//#nakan raiasi

  #ltrii*let #nt#k men5i-takan kemali -i/men k#lit.

   2am#n e/it#, #a met*e -en/*atan terse#t tin/kat keer!asilannya

  masi! rena!. Men#r#t -enelitian !anya k#ran/ ari se-erem-at -asien saa yan/

  memiliki res-*n -*siti9 -aa k*rtik*ster*i. Sementara it#, te/an/an raiasi >F

  #nt#k men5i-takan -e/mentasi alam arak -anan/ ik!a'atirkan mem-eresar 

  resik* terkena kanker k#lit.

  Laa !itam mer#-akan s#at# @at yan/ memiki kemam-#an #nt#k melin#n/i

  t##! kita ari -enyakit se-erti ant#n/, kanker k*l*n (#s#s esar), sam-ai men5e/a!

   -en#aaan.

  1.2 TU&UAN

  ##an ari -raktik#m ini aala! a/ar ma!asis'a a-at

  1. Memisa!kan -i-erin ari laa !itam en/anmet*e ekstraksi.

  2. Melak#kan reaksi !ir*lisis Pi-erin #nt#k mena-atkan asam -i-erat.

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  10/28

  A II

  METODE PRAKTIKUM

  2.1 METODE

  Met*e yan/ i/#nakan aala! met*e eks-erimen.

  2.2 ALAT DAN AHAN

  a. Alatalat yan/ i/#nakan aala!

  Se-eran/kat alat ekstraksi s*G!let

  Helas kimia

  Helas #k#r %$0 mL 7a5a arl*i

  !erm*lyn

  C*r*n/ iasa

  S-at#la

  erm*meter 

  Se-eran/kat

  Penan/as minyak 

  La# erlenmeyer 

   2era5a elektrik  C*r*n/ 6#5!ner 

  Pi-et

  6atan/ -en/a#k

  Ca'an -en/#a-an

  b. 6a!an yan/ i/#nakan aala!

  Laa !itam yan/ s#a! i!al#skan

  7ertas sarin/ lear #nt#k mem#n/k#s

  7ertas sarin/ #nt#k menyarin/

  Etan*l ?$B an Cl + M

  Lar#tan 10 B 7 Etan*l

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  11/28

  6at# ii!

  Es an A#aest

  Minyak /*ren/ 1 Liter 

  7a-as

  7ertas inikat*r 

  2.3 CARA KER&A

  .- Pemis.#.n $i$e,in

  1. Memersi!kan laa !itam -era/an/an ari k*t*ran an men/erin/kannya.

  %. Melak#kan -en//ilin/an se!in//a menai ser#k -ala yan/ !al#s

  3. Mem#n/k#s 80 /ram laa en/an kertas sarin/, an kem#ian

  4. Memas#kkannya ke alam alat ekstraksi S*G!let

  $. Melak#kan ekstraksi selama $ am en/an men//#nakan -elar#t as*s#t

  +. Menyarin/ ekstraktan an melak#kan ea-*rasi #nt#k memisa!kan -elar#t etan*l.

  ". Memas#kkan 30 mL lar#tan 10 B 7 Etan*l ke alam rsi#. Dan melak#kan

   -enyarin/an

  8. Meniamkan lar#tan asa etan*l selama sat# malam, sam-ai terent#k kristal

  ?. Memisa!kan kristal yan/ terent#k ari ena-annya. Akan i-er*le! kristalkristal yan/ er'arna k#nin/.

  10. Melak#kan rekristalisasi en/an -elar#t etan*l ?$ B .

  11. Melak#kan #i titik lele! an men/ienti9ikasi str#kt#r en/an IR an 1 2MR.

  b- Hi0,o"isis $i$e,in

  1. Mere9l#ks 1 /ram -e-erin en/an %0 ml lar#tan 10 B 7 etan*l selama 3 am.

  %. Melak#kan -en/#a-an etan*l an resi# yan/ i-er*le!.

  3. Mens#s-ensikan en/an air -anas an melak#kan -enetralan en/an Cl + M.

  4. Menyarin/ lar#tan en/an -enyarin/ 6#5!ner 

  $. Men5#5i -aatan en/an air in/in

  +. Merekristalisasi en/an -elar#t etan*l sam-ai i-er*le! titiklele! yan/ k*nstan

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  12/28

  2-4 'LO CHART

  a. Pemisa!an -i-erin

  serbuk lada

  Memersi!kan ari k*t*rannya

  Men/erin/kan

  Melak#kan -en//ilin/an

  Lada Hitam perdagangan

  Lar#tan sisa

  Men5am-#rkan

  Menyarin/

  Meniamkan lar#tan asa etan*l selama semalam

  Memisa!kan kristal ari lar#tannya.

  7ristal -i-erin er'arna k#nin/

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  13/28

  Catatan

  1. Melak#kan rekristalisasi en/an -elar#t etan*l ?$B

  2. Men/#i titik lele!nya

  3. Men/ienti9ikasi str#kt#r en/an IR an 1 2MR 

  b. ir*lisis -i-erin

   

  merekristalisasi

  men5#5i

  Mens#s-ensikan

  Melak#kan -en/#a-an etan*l

  Mere9l#ks selama 3 am

  7ristal

  Paatan J etan*l

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  14/28

  Catatan Men/ienti9ikasi str#kt#r en/an IR an 1 2MR 

  A I

  HASIL DAN PEMAHASAN

  HASIL PENGAMATAN

  a. Pemisa!an -i-erin ari laa !itam

   2*. Fariael yan/ iamati asil Pen/amatan

  1.

  80 /ram ser#k laa i#n/k#s

  en/an kertas sarin/, anmemas#kkan ke alam alat s*G!let

  %.

  Mens*G!let men//#nakan %$0 ml

  etan*l as*l#t 'akt# an s#!# saat ekstraktan

  menetes -ertama kali

  t K $ menit 41 etik, K 1%0 0C, ekstraktan

   er'arna k#nin/ ke!ia#an.

  Sikl#s 1 'akt# an s#!# saat ekstraktan

  menetes

  t K 3? menit 4$ etik, K 1%0 0C, ekstraktan

   er'arna k#nin/ ke!ia#anSikl#s %

  'akt# an s#!# saat ekstraktan

  menetes

  t K 3% menit %8 etik, K 1%0 0C, ekstraktan

   er'arna !ia# kek#nin/anSikl#s 3

  'akt# an s#!# saat ekstraktanmenetes

  t K %3 menit 13 etik, K 1%0 0C, ekstraktan er'arna !ia# kek#nin/an

  Sikl#s 4 'akt# an s#!# saat ekstraktan

  menetes

  t K 44 menit 34 etik, K 11+ 0C, ekstraktan

   er'arna !ia# kek#nin/an

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  15/28

  Sikl#s $ 'akt# an s#!# saat ekstraktan

  menetes

  t K %? menit $3 etik, K 1%4 0C, ekstraktan

   er'arna !ia# kek#nin/anSikl#s +

  'akt# an s#!# saat ekstraktanmenetes

  t K %$ menit 4$ etik, K 1%4 0C, ekstraktan er'arna !ia# kek#nin/an

  Sikl#s " 'akt# an s#!# saat ekstraktan

  menetes

  t K %" menit 41 etik, K 1%% 0C, ekstraktan

   er'arna !ia# kek#nin/anSikl#s 8

  'akt# an s#!# saat ekstraktanmenetes

  t K 3% menit 31 etik, K 118 0C, ekstraktan er'arna !ia# kek#nin/an

  Sikl#s ? 'akt# an s#!# saat ekstraktan

  menetes

  t K 33 menit %3 etik, K 1%4 0C, ekstraktan

   er'arna !ia# kek#nin/an

  3.F*l#me ekstraktan yan/ i!asilkan

  F K 1$0 mL

  4.$ /ram 7 alam $0 ML etan*l 7 etan*l 10B lar#tan ker#!

  $.Men/ea-*rasi ekstraktan selama

  3% menit 3% etik, an K ++ 0C

  Lar#tan menai kental (!itam -ekat) ke!ia#an an

   era# menyen/at (a# laa)

  +.

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  16/28

  etan*l (ena-an -i-erin)

  4 Mere9l#ks selama 3 am en/an

   -en/at#ran s#!# "80C

  setela! ik*5*k 

  'arna lar#tan *ran/e,tera-at ena-an

  lar#tan menai k#nin/ ker#!

  $ memanaskan a#aest

  + memanaskan lar#tan alam

  5a'an -en/#a-an

  etan*l men/#a-, resi# menai -ekat

  " Resi# J setetes air -anas, samil

  men/a#k 

  resi# menai en5er an era# menyen/at

  8 Men/#k#r - a'al - K 13

  ? Menama!kan eera-a tetes air  

   -anas kemali, samil men/a#k 

  Lar#tan menai lei! en5er

  10 Menetralkan en/an Cl + M

  lar#tan J + tetes Cl

  lar#tan J 14 tetes Cl

  lar#tan J %+ tetes Cl

  lar#tan J 31 tetes Cl

  lar#tan J +1 tetes Cl

  lar#tan J "1 tetes Cl

  lar#tan J "+ tetes Cl

  lar#tan J 81 tetes Cl

  lar#tan J 8+ tetes Cl

  - K 13

  - K 13

  - K 13

  - K 13

  - K 13

  - K 13

  - K 1%

  - K 8

  - K " (netral, 'arna lar#tan teta-)

  11 Meniman/ kertas sarin/ m K 0,$04+ /ram

  1% Menyarin/ en/an 5*r*n/

  6#5!ner selama 10 menit

  Resi# ter-isa! ari 9iltratnya, 9iltrat

   er'arna k#nin/ enin/

  13 Men5#5i ena-an en/an etan*l

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  17/28

  ANALISA DATA

  a- Pemisa!an Pi-erin ari Laa itam

  Paa -er5*aan ini seanyak 80,0? /ram ser#k laa !itam imas#kkan ke

  alam kertas sarin/ yan/ ient#k seemikian r#-a a/ar a-at mas#k ke alam alat

  ekstraksi s*G!let. 7em#ian ke#a ##n/nya iikat en/an enan/ a/ar ser#k laa

  tiak kel#ar ari kertas sarin/ -aa saat -r*ses ekstraksi erlan/s#n/. Lal#

  melak#kan -r*ses s*G!letasi en/an men//#nakan -elar#t etan*l as*l#t slama

   eera-a am. Alasan i/#nakannya -elar#t etan*l karena sam-el -i-erin a-at lar#t

  alam -elar#t ini selai ari eter an [email protected] Penan/as yan/ i/#nakan aala!

   -enan/as minyak sea s#!# yan/ i-erl#kan #nt#k mena-atkan -i-erin 5#k#-

  tin//i ( i atas 1000C ). Dan #nt#k mem-erta!ankan s#!# a/ar stail maka i/#nakan

   at# ii!, s#-aya tiak terai let#-anlet#-an akiat -anas.

  Pr*ses yan/ terai selama s*G!letsi aala! -elar#t etan*l yan/ aa alam

  la# men/alami -emanasan an kem#ian men/#a- an iin/inkan men//#nakan

  k*nens*r yan/ er#-a -enin/in *la yan/ menyeakan aliran #a- lei! t#r#lin

  se!in//a men/akiatkan e9ek -enin/an semakin aik. >a- tai kem#ianmen/em#n an ila *l#menya men5#k#-i, -elar#t etan*l yan/ tela! mema'a

  s*l#te akan kel#ar melal#i -i-a ke5il ke alam la#, lal# naik kemali. Pr*ses ini

   erlan/s#n/ ter#s mener#s (k*ntin#).

  Dalam -r*ses s*G!letasi ini men/alami ? sikl#s yan/ k*ntin#, an

  men/!asilkan ekstraktan yan/ er'arna !ia# ke5*klatan. Setelan selesai is*G!let,

  ekstraktan kem#ian iea-*rasi yan/ ert##an #nt#k memisa!kan -elar#t (etan*l)

  an @at terlar#t (ekstraktan laa !itam) yan/ er'arna !ia# l#m#t. Paa -r*ses ini

  i!asilkan -elar#t etan*l yan/ enin/.

  Ekstraktan laa !itam kem#ian i5am-#r en/an 30 mL lar#tan 7

  etan*l 10B men/!asilkan lar#tan er'arna 5*klat ke!itaman an -ekat. Den/an

   -enama!an ini maka -i-erin yan/ i!asilkan ter!ir*lisis menai asam -i-erat

  meski-#n lar#tan ekstraktan tai el#m m#rni -i-erin, karena masi! men/an#n/ @at

   -en/*t*r. Setela! it# lar#tan isarin/ en/an kertas sarin/ men/!asilkan 9iltrat yan/

   er'arna !itam -ekat an setela! iiamkan selama sat# malam, lar#tan

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  18/28

  men/el#arkan a# se-erti a# makanan yan/ s#a! asi an el#m terent#k kristal

  yan/ anyak (masi! ke5ilke5il an seikit sekali). 7em#ian lar#tan isarin/

  en/an 5*r*n/ 6#5!ner, lar#tan terse#t ertama! -ekat an kristal yan/ terent#k 

   er'arna k#nin/ ke5*klatan an ent#knya se-erti ar#m.

  le! karena kristal yan/ terent#k masi! san/at seikit sekali maka 9iltrat

  kem#ian itama!kan la/i en/an 10 mL etan*l an lar#tannya -#n kemali seikit

  en5er, kem#ian memanaskan lar#tan an etan*lnya -#n men/#a-, lar#tan er'arna

  !itam. lar#tan kem#ian asarin/ en/an 5*r*n/ iasa, an -aa te-i /elas kimia

  yan/ i/#nakan #nt#k -emanasan tera-at kristal.

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  19/28

  1%?,$0C). al ini erarti kristal yan/ ia-atkan el#m m#rni ata# erarti masi!

  tera-at @at -en/*t*r yan/ tera-at i alam kristal terse#t.

   . ir*lisis Pi-erin

  Paa -er5*aan !ir*lisi -i-erin, massa -i-erin yan/ i/#nakan aala!

  seanyak 0,+ / yan/ itama!kan %0 mL tan*l an % /ram 7 ata# lar#tan 7

  etan*l 10 B, -r*ses re9l#ks ini ilak#kan selama 3 am. ##an -r*ses re9l#ks aala!

  s#-aya senya'asenya'a *latil (senya'a yan/ m#a! men/#a-) tiak kel#ar ari

  sistem. Paa saat melak#kan re9l#ks, lar#tan itama!kan en/an at# ii! an

   -en/a#k ma/net. Penama!an ini ert##an a/ar a-at men/*ntr*l s#!# lar#tan

  a/ar tiak terai let#-an ata# leakan -aa saat melak#kan re9l#ks.

  Setela! -r*ses re9l#ks selesai, lar#tan yan/ i!asilkan er'arna *ran/e an

  tera-at ena-an an lar#tannya -#n !*m*/en. Selan#tnya memanaskan lar#tan

  alam 5a'an -en/#a-an. Etan*l kem#ian men/#a- an resi# menai -ekat. Paa

  lar#tan itama!kan en/an sat# tetes air -anas an - lar#tannya aala! 13, !al ini

  men#n#kkan a!'a -aa lar#tan ersi9at asa.

  Reaksi !ir*lisis amia alam s#sasana asa aala! s

  N

  CO   CH

  HC   CH

  HC

  O

  O

  CH2784

  C4384 N

  H

   Piperidin

  +

  CH

  HC CH

  HC

  O

  O

  CH2HO2C

   Asam Piperat  Piperin

  Se-erti -aa reaksi iatas !ir*lisis -i-erin men/!asilkan senya'a -i-eriin

  an asam -i-erat yan/ mer#-akan asam kar*ksilat. Reaksi !ir*lisis ini erlan/s#n/

  lei! sem-#rna setela! melal#i -r*ses -en/re9l#ksan en/an -emanasan selama 3

   am.

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  20/28

  Aa-#n ta!a-an reaksi len/ka-nya aala! sea/ai erik#t

  N

  O

  OH2C

  CH

  HC   CH

  HC   CO

   piperin

  +   OH-O

  OH2C

  CH

  HC   CH

  HC   CH

  O

  OH

  O

  OH2C

  CH

  HC CH

  HC   C

  O

  O

  asam piperat 

  +N

  H

   piperidin

  Dari ta!a-anta!a-an reaksi ini terli!at a!'a alam s#asana asa terai

   -enyeran/an i*n !ir*ksil (

  ) ter!aa- at*m kar*n kar*nil amia an alamk*nisi ini, asa er9#n/si sea/ai -ereaksi ata# reaktan an #kan sea/ai katalis.

  Dalam -r*ses -en/re9l#ksan ini i/#nakan #/a at# ii! an -en/a#k 

  ma/netik. Pr*ses -en/re9l#ksan ini ert##an a/ar senya'a yan/ stail tiak kel#ar 

  ari sistem an -ereaksinya a-at ereaksi se5ara sem-#rna.

  7em#ian menetralkan lar#atn yan/ ersi9at asa ini en/an menama!kan

  Cl -ekat + M setetes emi setetes. Paa -enama!n 1 tetes sam-ai "1 tetes lar#an

  teta- ersi9at asa en/an - teta- yakni 13. a-i saat -enama!an "+ tetes -

  lar#tan menai 1%. 7em#ian -aa -enama!an 81 tetes - lar#tannya aala! 8,

  an ak!irnya saat -enama!an Cl seanyak 8+ tetes, - lar#tan menai netral

  yait# "-

  I. Aa-#n reaksinya sea/ai erik#t

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  21/28

  O

  OH2C

  CH

  HC CH

  HC   C

  O

  asam piperat 

  OH+  HCl pekat

  O

  OH2C

  CH

  HC   CH

  HC   C

  O

   garam

  Cl   +  H2O

  air 

  II. Setela! itama!kan en/an Cl + M, kem#ian lar#tan isarin/ en/an

  5*r*n/ 6#5!ner men/!asilkan -aatan yan/ er'arna k#nin/ m#a an i5#5i

  en/an air in/in. Setela! it# -aatan i5#5i en/an etan*l.

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  22/28

  V. A I

  PENUTUP

  4.1 KESIMPULAN

  1. Is*lasi Pi-erin ari laa !itam a-at ilak#kan en/an met*e ekstraksi selama

    $ am en/an men//#nakan -elar#t etan*l as*l#t.

  %. 6erat kristal yan/ i-er*le! (Pi-erin) aala! seesar 0,+"04 /ram, renemen

   -i-erin alam laa !itam seesar 0,838B.

  3. itik lele! -i-erin erasarkan #i titik lele! en/an met*e -i-a ka-iler aala!

  seesar 110*C.

  4. mla! Pi-erin yan/ i!asilkan san/at seikit, iseakan *le!

    a. Ser#k laa !itam yan/ i/#nakan el#m i-isa!kan

    . 7an#n/an Pi-erin alam laa !itam yan/ i/#nakan meman/ siikit

   #mla!nya.5. akt# yan/ i-erl#kan #nt#k ekstraksi masi! k#ran/

  $. ir*lisis Pi-erin men/!asilkan senya'a -i-eriin an asam -i-erat yan/

  mer#-akan asam kar*ksilat.

  +. Massa kristal -i-eriin yan/ i!asilkan aala! 0,"4$" /ram, an renemennya

  seesar 1%4,%8B.

  ". -er5*aan yan/ tela! ilak#kan k#ran/ er!asil #nt#k men/!ir*lisis -i-erin

  iseakan

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  23/28

  a. lar#tan 7etan*l yan/ i/#nakan terlal# anyak, se!ar#snya #nt#k 0,+ /ram

  Pi-erin i-erl#kan 7etan*l 10 B seanyak 1% mL

   . -emisa!an etan*l tiakmen//#nakan ea-*rat*r se!in//a resi# kem#n/kinan

   esar masi! er5am-#r en/an etan*l.

  5. Paatan terse#t masi! el#m kerin/.

  4. 2 SARAN

  Dalam melak#kan -er5*aan !enaknya mem#at -ersia-an yan/ lei!

  matan/, mem-er!atikan si9at ari senya'a an a!an yan/ i/#nakan #nt#k 

  men/!inari !al!al yan/ tiak iin/inkan. Per5*aan !enaknya ilak#kan *le!

  sem#a -raktikan en/an seksama se!in//a t##an yan/ i!ara-kan ari -er5*aan

  a-at i5a-ai en/an maksimal.

  4.2DA'TAR PUSTAKA

  An'ar, C!airil. Dkk, 1??+, Pengantar Praktikum Kimia Oganik, De-ik#, &akarta.

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  24/28

  a. A". So5#"e

  10

  ?

  8

  +

  "

  $

  4

  3

  %

  1

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  25/28

  Kee,.ng.n

  1. *t Plate

  2. Penan/as Minyak

  3. La# 6#nar (la# -en/#a-an)

  4. Menam-#n/ >a- ekstrak 

  5. 7*nens*r 

  6.  Laa itam (ser#k)

  7.  Etan*l As*l#t

  8.  Air mas#k 

  9.  Air kel#ar 

  10.  Pen#t#-

  b- A". Ro.,1 E.$o,.o,

  3

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  26/28

  Kee,.ng.n

  1. Stati9 +. Air mas#k  

  2. 7lem ". Air 7el#ar  

  3. Penin/in (k*nens*r)

  4. La# 6#nar (Penam-#n/ Etan*l)

  5. La# 6#nar (La# -en/#a-an lar#tan)

  +

  "

  $

  4

  %

  1

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  27/28

  7- A". Re3"!%s

  Kee,.ng.n

  1. *t Plate

  2. Pan5i erisi Air 

  3. La# 6#nar (-i-erin alam etan*l)

  4. 7*nens*r 

  5. Air mas#k 

  6. Air kel#ar 

  7. Pen#t#-

  8. 7lem

  9. Stati9 

  ?

  8

  "

  $

  4

  3

  %

  1

  +

 • 8/17/2019 Makalah Praktikum Kimia Organik II.

  28/28

  LAMPIRAN PERHITUNGAN

  Per!it#n/an -ersentase -i-erin yan/ i!asilkan ari ekstraksi laa !itam aala!

  sea/ai erik#t

  B Pi-erin

  B100)( x

  hitamlada sampel  assa

   Piperin assa=

   K

  B10080+"04,0  x

   gram gram

   K 0,84 B

  Per!it#n/an -ersentase -aatan (kristal) -i-eriin yan/ i!asilkan aala! sea/ai

   erik#t

  B Pi-eriin

  B100sam-el6erat

   -er5*aan6erat x=

    K

  B100/ram0,+

  /ram0,"4$+ x

    K 1%4,%8 B