hrvatski jezik, skripta 2

Download Hrvatski Jezik, Skripta 2

Post on 03-Jun-2018

242 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Hrvatski Jezik, Skripta 2.

  1/121

  HRV TSKI JEZIK I KNJIEVNOST(skripta sa svim relevantnim odgovorima)

  1

 • 8/12/2019 Hrvatski Jezik, Skripta 2.

  2/121

  ISPITNA PITANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA NA MATURI

  - knjievnost-

  1. LIRIKA- pojam, razvoj, podjele, primjeri

  l i r ika - knjievni rad koji je nastao u sjedinjenju glazb e, glume, govora i plesa, dolazi od

  grkerijei lyrato znai i ani instrument

  karakter ist ike - subjektivna, iznosi osjeaje, zasniva se na ritmu, odlikuje se kratkoom

  vanjske forme, bogatstvu pjesnikih slika i motiva te uporabom stilskih sredstava

  pod jela l i r ike1) prema sadraju ili motivu

  DOMOLJUBNEA. Mihanovi: Horvatska domovinaLJUBAVNEJ. Pupai:Zaljubljen u ljubavPEJZANE A. G. Mato: NotturnoSOCIJALNED. Cesari: VagonaiMISAONE / REFLEKSIVNED. Cesari: Pjesma mrtvog pjesnikaRELIGIOZNEN. op: Isusita novine

  2) prema tradicijiDITIRAMBpjesma u kojoj se slavi priroda i ivot (V. Nazor: Cvrak)HIMNApjesma posveena nekome (ili neemu) tko (ili to) je dostojan najveeg

  divljenjai potovanja (A. Mihanovi: Horvatska domovina)

  ODApjesma posveena nekome (ili neemu) prema kome (ili emu) osjeamoljubav,

  privrenost ili neku drugu vrstu sklonosti (P. Prer adovi: Rodu o

  jeziku) ELEGIJApjesma u kojoj se izraava aljenje za ne im nedostinim(F. Ciraki: Forentinske elegije)

  EPIGRAMKratka saeta pjesma koja svojim zaklju kom iznenauje itatelja2

 • 8/12/2019 Hrvatski Jezik, Skripta 2.

  3/121

  (S. Vraz: Nadriknjitvo)EPITAFnadgrobni natpis koji kao pjesniki oblik izraava misli o prolaznosti ivota

  i ljudskoj sudbini. esto je duhovit i satirian. (M. Dizdar:Zapis o zemlji)IDILAlirska pjesma s temom iz mirnog ivota u pr irodi, posebno na

  selu. (D. Cesari: Pjesma mrtvog pjesnika)

  2. EPIKA- pojam, podjela, vrste, osobitosti: fabula, likovi, tehnike pisanja

  epika- knjievni rad, dolazi od gre rijei epos to znai rije, pjesnika pripovijest,pripovijedanje

  karakteristike - objektivna je, iznosi dogaaje i situacije, koristi se pripovijedanjem i

  opisivanjem, obiljeje epike je i prisutnost likova i duina vanjske forme

  podjela epikea) epskolirske vrste

  POEMAepsko-lirska vrsta u kojoj se iznosi neki dogaaj, ali sadri i elemente lirskogizraza

  BALADAepsko-lirska vrsta tunog raspoloenja s traginim zavretkom

  (Hasanaginica)ROMANCAlirska vrsta uglavnom ljubavnog sadraja bez traginog zavretka

  b) epsko pjesnitvo epika u stihuEPSKA PJESMAkrae djelo u stihovima pripovjednog karaktera

  EPopirnije djelo u stihovima pripovjednog karakteraEPOPEJAako se u epu prikazuju djela nekog junaka koji se stavlja u slubu svoga

  naroda,takav je ep nacionalna epopeja

  c) jednostavni oblici-epika u stihuZNAAJKE: oblikuju i izraavaju neku ivotnu pojavu, a izvorno pripadaju

  usmenoj knjievnostiMIT - na temelju mitskog iskustva govori se najee o postanku svijeta, o bogovima ili

  nekom osobama (Kako je postala zemlja)

  3

 • 8/12/2019 Hrvatski Jezik, Skripta 2.

  4/121

  LEGENDA - govori o ljudima iji je nain ponaanja i pogled na svijet uzor takvog

  ponaanjaBAJKAudesno i nadnaravno ispreplie se sa zbiljskim na takav nain da izmeu

  stvarnog iizmiljenog nema pravih suprotnosti (Kako je Potjeh traio istinu)

  BASNAkratka prozna vrsta u kojoj se najee u likovima ivotinja prikazuju

  ljudski karakteri, njihovi postupci i djela u iv otu, njihov moral i ivotni idealSAGAgovori o dogaajima iz obiteljskog ivotaVIC - kratka jezina tvorevina koja izaziva smijean dojam

  ANEGDOTAaljiva zgoda iz ivota neke osobeZAGONETKAposeban oblik postavljanja pitanja koji namjerno skriva pravi

  odgovor POSLOVICAu obliku tvrdnje izraava se neko ivo tno iskustvod) sloeni oblici

  NOVELA - prozni oblik krai od pripovijetke s manjim brojem likova i ueg mje staradnje

  (A. G. Mato: Cvijet sa raskra)PRIPOVIJETKAprozni oblik dui od novele, a kra i od romanaROMANdulji prozni oblik sa radnjom koja obuhvaa velik broj dogaaja i likova

  3. ROMAN -

  romanprvotno je oznaavao svaki spis pisan pukim jezikom, za razliku od latinskog. Dulji

  prozni oblik s radnjom koja obuhvaa velik broj dogaaja i likova

  podjelaa) prema temidrutveni, obiteljski, psiholoki, povijesni, pustolovni, ljubavni, viteki,

  kriminalistikib)prema tonu i pi evu stavu sentimentalni, humoristini, satirini, didaktini, herojskic)prema nainu oblikovanja

  ROMAN LIKA - jedan ili nekoliko uzajamno povezanih likova dominira strukturomromana

  ROMAN ZBIVANJAopisano zbivanje ujedinjuje sve to roman obrauje

  4

 • 8/12/2019 Hrvatski Jezik, Skripta 2.

  5/121

  ROMAN PROSTORAneki zamiljeni ili stvarni prostor ini bitnu vezu izmeu svegato

  roman opisujeLANANI ILI STUPNJEVITIizgrauje se tako da se prie kao dijelovi romana

  nadovezujujedna na drugu, s time to je zavretak svake prie ujedno i poetak idue

  PRSTENASTIjedna uokvirena pria, obuhvaa sve ostale poput prstena na taj nain

  toneki dogaaj omoguuje okvir unutar kojeg se zatim pripovijeda cijeli roman

  PARALELNIgraen je tako to se nekoliko fabularnih nizova razvija usporednoROMAN-RIJEKA iroko je zasnovan i razvijen tip romana koji obuhvaa ciklus

  romana,prikazuje vie narataja u pojedinoj obitelji, socijalni i povijesni okvir u kojem se

  ti narataju kreuROMAN-ESEJ vrsta modernog romana u kojem se klasino epsko pripovijedanje

  dopunjujeili zamjenjuje osjeajima i asocijacijama

  d) prema postojanju i vrijednostiklasini, moderni, suvremeni

  USPOREDBA TRADICIONALNOG I MODERNOG ROMANATRADICIONALNIjednostavnost, vrsta fabula, dogaaji se niu linearno i logi no, likovi su

  stvoreni prema stvarnim osobama i dogaajima, psiholoki analizirani, due vrijeme u

  kronolokom slijeduMODERNI sloena, defabularizirana, rascjepkanost, opisuje se tok svijesti, kod likova

  nema psiholoke analize, prati se unutarnja svijest, slue se novom tehnikom pripovijedanja(unutarnji monolog i pripovjedni monolog solilokvij, direktni, indirektni, pripovjedni), vrijeme

  je kratko, problemi smisla svijeta i postojanja, najei likovi su umjetniciPROZA U TRAPERICAMAMODERNI ROMAN

  - glavni junaknetipian, promatrasvijeta oko sebe, pasivan, bez ciljeva

  - mladi pripovjedase suprotstavlja svijetu odraslih

  - ironijski se odnosi prema tradicionalnom drutvu i kulturnim vrijednostima

  - jezikpribliava se svakodnevnom spontanom govor u gradske mladei argonu

  - radnja ne tee kronoloki, ovisi o subjektivnim proivljavanjima lika, prekida seasocijacijama i monolozima

  5

 • 8/12/2019 Hrvatski Jezik, Skripta 2.

  6/121

  4. DRAMA, POJAM, VRSTE, STRUKTURA

  drama - gr. drama in, gluma, igrokaz, prvotno je oznaavao svaki spis pisan pukim

  jezikom, za razliku od latinskog. Dulji prozni oblik s radnjom koja obuhvaa velik broj

  dogaaja i likovaZNAAJKE iznosi radnju u dijalokom obliku i namijenjena je izvoenju na pozornici,

  predstavlja knjievni tekst i scensko djelo, a bitn o joj je obiljeje dramska napetost i dramski

  sukob

  dramske vrste1) TRAGEDIJA dramski tekst s konfliktima (sukobima) koji na kraju dovode do smrti

  (propasti)

  glavnog lika

  2)KOMEDIJAknjievno djelo dramskog oblika s ugo ajem kominosti

  3)DRAMA U UEM SMISLU RIJE I takav scenski tekst u kojem se prikazuje ozbiljan

  dogaaj

  vezan za neke osobe i drutvene sredine. Moe biti duhovita i vesela,, ali ne u takvom

  intenzitetu kao u komediji, nema traginog zavretka

  struktura drame1. dijelovi namijenjeni publici

  2. dijelovi namijenjeni glumcima i redatelju

  kompozicija drame1) UVOD - EKSPOZICIJA - uvod u dramu, program, prolog, podaci o kompoziciji drame,

  likovima,

  vremenu i mjestu radnje

  2)ZAPLETpokretanje radnje izazivanjem odreenih suprotnosti

  3)KULMINACIJAnapetost naraste do potrebe za razrjeenjem4)PERIPETIJApreokret, radnja skree u odreenom smjeru

  6

 • 8/12/2019 Hrvatski Jezik, Skripta 2.

  7/121

  5) RASPLETrazrjeenje svih suprotnosti i sukoba- dramski tekst se dijeli na inove, slike i prizore odnosno sceneINvea cjelina u dramiPRIZORmanja cjelina u drami, dijelovi drame od ulaska do izlaska jednog lika sa scene-u kazalinoj predstavi sudjeluju glumci, redatelj, scenograf, kostimograf, kazalina kua i

  gledatelji

  -kazalite je zajednitvo gledatelja i ive predstave

  DIDASKALIJEupute o ponaanju i nainu govora glumaca, opis pozornice, izgled

  DRAMSKA RADNJAtemelji se na sukobu, a ostvaruje se dijalogom i monologomTETROLOGIJAznanost o kazalitu

  grka tragedija na primjeru Sofoklove dramegrka tragedijagr.tragosjarac, iodepjesma jareva pjesma

  - dramska vrsta u stihovima, razvila se u Grkoj, procvat5. st. pr. Kr

  - starogrka tragedija imala je obredni karakter, njezina tematika je uzeta iz mitova, a u

  izvedbi kor ima jako vanu ulogu, izvodili su je po sebno odjeveni glumci koji su nosili

  maske

  - prema Aristotelovom miljenju nastala je iz obreda posveenih Dionizu

  - osnivaje Tepsis

  - najvei grki tragiari su: Eshil (uvodi 2. glumca), Sofoklo (dodaje 3. glumca), Euripid

  ope znaajke1.glumac = PROTAGONISTglumi glavnu ulogu (Antigona)

  2.glumac = ANTAGONIST (Kreont)

  3.glumac = TRITAGONISTglumi nekoliko uloga (Izmena)

  ZBOR ili KORvrlo znaajan, svojom pjesmom povezuje scene, pjeva uz glazbenu pratnjuTRAGIAN JUNAKrtva vlastite nesretne sudbineTRAGINA KRIVNJAnije namjerna pogreka ili krenje zakona, nego rezultat sudbinske

  zablude,neizbjenog sukoba ideala i zbilje

  TRAGINI ZAVRETAK kona na cijena koju junak plaa za svoju dosljednost, a njegova

  je rtvavlastiti ivot

  UZVIENI STIL sve ani dostojanstveni govor7

 • 8/12/2019 Hrvatski Jezik, Skripta 2.

  8/121

  KATARZAizaziva strah