hrvatski jezik - carnetov portal za školess-ekonomskaiupravna-st.skole.hr/upload/ss...hrvatski...

of 34 /34
REDNI BROJ Ime i prezime nastavnika - zvanje Vrsta radnog odnosa: neodređeno (N); određeno (O); vanjski suradnik (VS) Rad u više škola (da/ne) - u koliko - Tjedna norma Nastavnik predmeta Nastavni predmet: - izborna nastava (I) - fakultativna nastava (F) Razredni odjeli Broj učenika u razr. odjelu / obrazovnoj skupini Broj sati tjedno u razr. odjelu / obrazov. skupini Tjedno zaduženje u nastavi dodatna i dopunska nastava razrednik voditelj stručnog vijeća na (među)županijskoj razini voditelj stručnog vijeća na državnoj razini 3 i više predmeta nastavnik do položenog stručnog ispita ispitni koordinator voditelj smjene satničar voditelj praktične nastave, radionica, praktikuma voditelj centra novih tehnologija Članak 24., stavak 1. (umanjenje radne obveze) Članak 30. stavak 1. (povoljnija norma) Čl. 51., stav. 5.,6.,7. (povjerenik zaštite na radu) Članak 72. (sindikalni - radnički povjerenik) Ostala zaduženja - ukupno UKUPNO TJEDNO ZADUŽENJE BROJ SATI IZNAD NORME OSTALI POSLOVI UGOVOR O RADU HRVATSKI POSLOVNI JEZIK 1I 24 1 1J 24 2 2I 22 1 HRVATSKI JEZIK 2I 22 4 4G 25 4 HRVATSKI JEZIK 1B 24 3 1C 24 3 2A 20 4 2B 24 3 2C 26 3 4I 26 4 HRVATSKI JEZIK 1 BERISLAVA GIZDIĆ profesor hrvatskog jezika i književnosti i informatologije smjer bibliotekarstvo N NE 20 OPĆEOBRAZ 4 TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./18. OPĆI PODACI NASTAVA OSTALA ZADUŽENJA UKUPNA ZADUŽENJA Pravilnik o normi rada Kolektivni ugovor 4 0 4 8 2 TATJANA GRUJIĆ (profesor hrvatskoga ili srpskog jezika i jugoslavenskih književnosti i pedagogije) (mentor) N DA/2 20 OPĆEOBRAZOVNI 0 20 3 SUZANA KAČIĆ BARTULOVIĆ profesor kroatistike i južnoslavenskih filologija; (savjetnik) N NE 20 OPĆEOBRAZOVNI 20 2 10 0 10 2 8 21 1 20 40 1 1

Author: others

Post on 21-Oct-2020

22 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RE

  DN

  I BR

  OJ

  Ime i prezime nastavnika

  -

  zvanje

  Vrs

  ta r

  adno

  g od

  nosa

  :

  neod

  ređe

  no (

  N);

  odr

  eđen

  o (O

  ); v

  anjs

  ki s

  urad

  nik

  (VS

  )

  Rad

  u v

  iše

  škol

  a (d

  a/ne

  )

  - u

  kolik

  o -

  Tje

  dn

  a n

  orm

  a

  Nas

  tavn

  ik p

  redm

  eta

  Nastavni predmet:

  - izborna nastava (I)

  - fakultativna nastava (F)

  Raz

  redn

  i odj

  eli

  Bro

  j uče

  nika

  u r

  azr.

  odj

  elu

  / obr

  azov

  noj s

  kupi

  ni

  Bro

  j sat

  i tje

  dno

  u ra

  zr. o

  djel

  u / o

  braz

  ov. s

  kupi

  ni

  Tje

  dn

  o z

  adu

  žen

  je u

  nas

  tavi

  doda

  tna

  i dop

  unsk

  a na

  stav

  a

  razr

  edni

  k

  vodi

  telj

  stru

  čnog

  vije

  ća n

  a (m

  eđu)

  župa

  nijs

  koj r

  azin

  i

  vodi

  telj

  stru

  čnog

  vije

  ća n

  a dr

  žavn

  oj r

  azin

  i

  3 i v

  iše

  pred

  met

  a

  nast

  avni

  k do

  pol

  ožen

  og s

  truč

  nog

  ispi

  ta

  ispi

  tni k

  oord

  inat

  or

  vodi

  telj

  smje

  ne

  satn

  ičar

  vodi

  telj

  prak

  tične

  nas

  tave

  , rad

  ioni

  ca, p

  rakt

  ikum

  a

  vodi

  telj

  cent

  ra n

  ovih

  tehn

  olog

  ija

  Čla

  nak

  24.,

  stav

  ak 1

  . (um

  anje

  nje

  radn

  e ob

  veze

  )

  Čla

  nak

  30. s

  tava

  k 1.

  (po

  voljn

  ija n

  orm

  a)

  Čl.

  51.,

  stav

  . 5.,6

  .,7. (

  povj

  eren

  ik z

  aštit

  e na

  rad

  u)

  Čla

  nak

  72. (

  sind

  ikal

  ni -

  rad

  ničk

  i pov

  jere

  nik)

  Ost

  ala

  zad

  uže

  nja

  - u

  kup

  no

  UK

  UP

  NO

  TJE

  DN

  O Z

  AD

  EN

  JE

  BR

  OJ

  SA

  TI I

  ZN

  AD

  NO

  RM

  E

  OS

  TA

  LI P

  OS

  LO

  VI

  UG

  OV

  OR

  O R

  AD

  U

  HRVATSKI POSLOVNI JEZIK 1I 24 1

  1J 24 2

  2I 22 1

  HRVATSKI JEZIK 2I 22 4

  4G 25 4

  HRVATSKI JEZIK 1B 24 3

  1C 24 3

  2A 20 4

  2B 24 3

  2C 26 3

  4I 26 4

  HRVATSKI JEZIK

  1

  BERISLAVA GIZDIĆ

  profesor hrvatskog jezika i

  književnosti i informatologije

  smjer bibliotekarstvo

  N NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  4

  TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./18.

  OPĆI PODACI NASTAVA

  OSTALA ZADUŽENJA

  UK

  UP

  NA

  ZA

  DU

  ŽE

  NJA

  Pravilnik o normi rada

  Ko

  lekt

  ivn

  i

  ug

  ovo

  r

  4 0 4 8

  2

  TATJANA GRUJIĆ (profesor

  hrvatskoga ili srpskog jezika i

  jugoslavenskih književnosti i

  pedagogije) (mentor)

  N DA/2 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  0

  20

  3

  SUZANA KAČIĆ

  BARTULOVIĆ

  profesor kroatistike i

  južnoslavenskih filologija;

  (savjetnik)

  N NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  20

  2 10 0 1028

  21 1 20 401 1

 • HRVATSKI JEZIK 2G 26 4

  2H 22 4

  2J 24 4

  4J 22 4

  HRVATSKI POSLOVNI JEZIK 2G 26 1

  2H 22 1

  HRVATSKI JEZIK 2D 25 3

  2E 24 3

  2F 26 3

  4A 27 4 24B 24 3

  4C 22 3

  HRVATSKI JEZIK 1D 24 3

  1E 24 3

  1F 24 3

  3B 28 3

  3C 26 3

  3F 25 3

  HRVATSKI JEZIK 3D 25 3

  3E 21 3

  4D 23 3

  4E 23 3 24F 21 3

  HRVATSKI JEZIK 1A 24 4

  4H 25 4 2LOGIKA (IZBORNI) 3G 26 1

  3H 26 1

  3I 28 1

  3J 28 1

  HRVATSKI JEZIK 1G 24 43A 27 4 23H 26 43I 28 4

  HRVATSKI POSLOVNI JEZIK 1G 24 11H 24 1

  HRVATSKI JEZIK 1G 24 43A 27 4 23H 26 43I 28 4

  HRVATSKI POSLOVNI JEZIK 1G 24 11H 24 1

  HRVATSKI JEZIK 1H 24 41I 24 41J 24 43G 26 43J 28 4

  4

  VERA KOMLEN

  profesor hrvatskosrpskoga

  jezika i jugoslavenskih

  književnosti i pedagogije

  N NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  40

  5

  IVANA ROJE

  profesor hrvatskog jezika i

  književnosti

  N NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  19

  2 20 0 20218

  21 1 20 40

  6

  TOMISLAVA ŠIMUNDIĆ

  profesor jugoslavenskih

  jezika i književnosti i

  sociologije

  N NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  2

  40

  7

  IVICA VERŠIĆ

  profesor hrvatskog ili srpskog

  jezika i jugoslavenskih

  književnosti

  N NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  15

  2 20 0 20218

  20 0 20 40

  8

  KATARINA VLAHOVIĆ

  GRGIĆ magistra

  edukacije hrvatskog jezika i

  književnosti i filozofije

  N/O NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  3 5

  27

  9

  MARTINA VRLJIČAK

  profesor hrvatskog i

  engleskog jezika i

  književnosti

  N NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  18

  2 14 0 1312

  20 0 20 40

  10

  MATEA BALIĆ diplomirani

  kroatist i talijanist

  (zamjena M. Vrljičak)

  O NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  2

  40

  11

  MIHAELA VUKŠIĆ

  profesor hrvatskog jezika

  (zamjena ravnateljice)

  O NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  20

  2 20 0 2018

  20 0 20 400

 • ENGLESKI JEZIK 2F 26 3

  2I 22 3 22J 24 3

  4A 27 3

  4B 24 3

  NJEMAČKI JEZIK 2G 26 2

  4G 25 2

  ENGL. JEZIK S DOPISIV. 2A 20 3

  2B 24 3

  4C 22 3

  4D 23 3

  4E 23 3

  4F 21 3

  ENGL. POSL. JEZIK 2A 20 1

  TALIJANSKI JEZIK 2H 22 2

  2I 22 2

  4H 25 2

  4I 26 2

  4J 22 2 2ENGLESKI JEZIK 3I 28 3

  3J 28 3

  3F 25 3

  ENGLESKI JEZIK S DOPIS. 2C 26 3

  2D 25 3

  2E 24 3 23D 25 3

  3E 21 3

  ENGLESKI JEZIK 1A 24 3

  ENGL. POSL. JEZIK 1A 24 1

  ENGLESKI JEZIK 1H 24 3

  3G 26 3

  3H 26 3

  TALIJANSKI JEZIK 3A 27 2

  4A 27 2

  TALIJANSKI JEZIK (IZBORNI) 3E 21 2

  3F 25 2

  4F 21 2 2

  STRANI JEZICI

  12

  KARMELA ANZULOVIĆ

  profesor njemačkog i

  engleskog jezika i

  književnosti (mentor)

  N NE 21 19 402 21 0

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  19

  19 40

  14

  JELENA DUKAN

  profesor talijanskog i

  engleskog jezika i

  književnosti

  N NE 21

  2

  19 40

  13

  NORMA BRAJEVIĆ

  profesor engleskog i

  talijanskog jezika i

  književnosti

  N NE 21

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  19 3 21 0

  2 21 0

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  19

  19 40

  16

  ŽELJANA MATKOVIĆ

  BRKIĆ

  profesor engleskog i

  talijanskog jezika i

  književnosti

  N NE 21 19 40

  15

  TANJA ĐIRLIĆ

  profesor engleskog i

  njemačkog jezika i

  književnosti

  N NE 21

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  19 2 21 0

  2 21 0

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  19

 • ENGLESKI JEZIK 2G 26 3

  2H 22 3

  4G 25 3 24H 25 3

  4I 26 3

  4J 22 3 1

  ENGLESKI JEZIK 1G 24 3

  ENGL. JEZIK S DOPISIV. 1B 24 3 21C 24 3

  1D 24 3

  TALIJANSKI JEZIK 3H 26 2

  3I 28 2

  3J 28 2

  TALIJANSKI JETIK (IZBORNI) 1E 24 2

  LATINSKI JEZIK (IZBORNI) 1G 24 2

  1H 24 2

  1I 24 2

  1J 24 2

  2G 26 2

  2H 22 2

  2I 22 2

  2J 24 2

  ENGLESKI JEZIK 1I 24 3 2NJEMAČKI JEZIK 3G 26 2 2

  1A 24 2

  ENGLESKI JEZIK 3A 27 3

  ENGL. JEZIK S DOPISIV. 1E 24 3

  1F 24 3

  1J 24 3

  3B 28 3 23C 26 3

  TALIJANSKI JEZIK 1H 24 2

  1I 24 2

  TALIJANSKI JEZIK (IZBORNI) 1F 24 2

  2E 24 2

  2F 26 2

  TALIJANSKI JEZIK 1G 24 2

  1J 24 2

  2A 20 2

  2J 24 2

  19 40

  18

  IVANA PLETZ

  profesor engleskog i

  talijanskog jezika i

  književnosti

  N NE 21 19 40

  17

  VANDA MIMICA

  profesor engleskoga i

  njemačkoga jezika i

  književnosti

  N NE 21

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  18 3 21 0

  2 22 1

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  20

  19 40

  20

  JELENA STUBNJA

  ŠPEHAR

  profesor engl. i njem. jezika i

  književnosti

  N/O DA/2 21 8 17

  19

  SANJA PRIMORAC

  profesor latinskog jezika i

  rimske književnosti i

  engleskog jezika i

  književnosti

  N NE 21

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  19 2 21 0

  2 9 0

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  7

  19 40

  22PATRICIA SUČIĆ XY

  profesor talijanskog jezikaO NE 21 14 30

  21

  SILVIJA TADIĆ

  profesor talijanskoga i

  engleskoga jezika i

  književnosti

  N NE 21

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  19 2 21 0

  2 16 0

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  14 2

 • MATEMATIKA 1A 24 41B 24 31C 24 3

  MATEMATIKA 1G 24 21H 24 21I 24 21J 24 23A 27 43B 28 3

  INFORMATIKA 2E 24 32F 26 3

  MATEMATIKA 1E 24 31F 24 32G 26 22H 22 22I 22 23C 26 33D 25 3 2

  MATEMATIKA 2A 20 42B 24 32C 26 34D 23 34E 23 34F 21 31 RAZREDI 1

  MATEMATIKA 2J 24 2 23G 26 23H 26 23I 28 23J 28 2

  STATISTIKA 4G 25 24H 25 24I 26 2

  MATEMATIKA 2D 25 3 22E 24 32F 26 34A 27 44B 24 34C 22 3

  MATEMATIKA 1D 24 3 13E 21 3

  3F 25 3

  MATEMATIKA 2A 20 42B 24 32C 26 34D 23 34E 23 34F 21 31 RAZREDI 1

  MATEMATIKA

  23HELENA EREŠ

  (profesor mat. i informat.)N NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  10

  24

  TANJA GRČIĆ

  profesor matematike i

  informatike

  N NE

  20

  21

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  0 10 0 10 20

  400 21 0 1921

  0 20 40

  26

  PETRA SAMARDŽIĆ

  profesor matematike i

  informatike

  N NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  2

  40

  25MARIJANA HREPIĆ

  profesor matematike i fizikeN NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  18

  1 20 0 2019

  40

  28

  TANJA VUKADINOVIĆ

  profesor matematike i

  informatike (mentor)

  N NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  2 4

  40

  27LIDIJA SANTONOCETO

  profesor matematike i fizikeN NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  16 20 0 20

  2 20 1 2019

  20

  30

  JOSIPA TEREZIJA MIKULIĆ

  mag.educ. mat. (zamjena P.

  Samardžić)

  O NE 20

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI 1

  40

  29

  TANJA MAMIĆ

  mag. edukacije matematike

  (zamjena 1/2 satnice Ereš)

  O DA/2 10

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  9 10 0 10

  1 20 0 2019

 • FILOZOFIJA (IZBORNI) 4J 22 2

  ETIKA I (IZBORNI) 1. razredi 1

  ETIKA II (IZBORNI) 2. razredi 1

  ETIKA IV (IZBORNI) 4. razredi 1

  VJERONAUK (IZBORNI) 1A 24 1

  1B 24 1

  1C 24 1

  1D 24 1

  1E 24 1

  1F 24 1

  1G 24 1

  3A 27 1

  3B 28 1

  3C 26 1

  3D 25 1

  3E 21 1

  3F 25 1

  3G 26 1

  3H 26 1 2POVIJEST 1A 24 2

  2F 26 2

  2G 26 2

  2H 22 2

  2I 22 2

  2J 24 2

  3G 26 2

  3H 26 2

  3I 28 2 23J 28 2

  POVIJEST 1G 24 2

  1H 24 2

  1I 24 2

  1J 24 2

  2A 20 2 22B 24 2

  2C 26 2

  2D 25 2

  2E 24 2

  4A 27 2

  POVIJEST, SOCIOLOGIJA, VJERONAUK, ETIKA, FILOZOFIJA, LOGIKA

  31

  GABRIJELA BATARELO

  magistra edukacije

  hrvatskog jezika i

  književnosti i filozofije

  N/O DA/2 22

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  5 5 0 4 9

  32

  IVANA BULIĆ

  profesor vjeronauka

  (diplomirani kateheta)

  N DA/2 21 15 32

  33IVANA GUNJAČA

  profesor povijesti i arheologijeN NE 22

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  20

  2 17 0

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  15

  2 22 0 18 40

  34KRISTINA JERČIĆ

  profesor povijesti i filozofijeN NE 22 18 402 22 0

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  20

 • VJERONAUK (IZBORNI) 2A 20 1

  2B 24 1

  2C 26 1

  2D 25 1

  2E 24 1

  2F 26 1

  2G 26 1 2

  2H 22 1

  2I 22 1

  2J 24 1

  4A 27 1

  4B 24 1

  4C 22 1

  4D 23 1

  4E 23 1

  4F 21 1

  4G 25 1

  4H 25 1

  4I 26 1

  VJERONAUK (IZBORNI) 1H 24 1

  1I 24 1

  1J 24 1

  3I 28 1

  3J 28 1

  4J 22 1

  19 40

  36

  MELITA LUETIĆ

  profesor vjeronauka

  (diplomirani kateheta)

  N/O DA/3 7 6 13

  35

  DRAGA KEGALJ

  profesor vjeronauka

  (diplomirani kateheta)

  N NE 21OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  19 2 21 0

  3 9 23

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  6

 • POLITIKA I GOSPODARSTVO 3A 27 2

  SOCIOLOGIJA 3G 26 2

  3H 26 2

  3I 28 2

  3J 28 2

  4A 27 2

  ETIKA III (IZBORNI) 3 razredi 1

  FILOZOFIJA (IZBORNI) 4G 25 2

  4H 25 2

  4I 26 2

  POSLOVNA PSIHOLOGIJA 2G 26 2

  2H 22 2

  2I 22 2

  2J 24 2

  POVIJEST 1B 24 2

  1C 24 2

  1D 24 2

  1E 24 2

  1F 24 2

  3A 27 2

  ZEMLJOPIS 1J 24 2

  41

  KRISTINA STIPICA

  magistra povijesti i magistra

  edukacije povijesti umjetnosti

  O DA/2 22

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  LIKOVNA UM JETNOST 1A 24 2 0 2 0 2 4

  42SANJA ĆAKIĆ

  profesor psihologijeO DA/3 22

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  PSIHOLOGIJA 2A 20 2 0 2 0 2 4

  13 28

  38

  TOMO MATIČEVIĆ

  profesor filozofije i

  komparativne književnosti

  (mentor)

  N DA/2 6

  2

  5 11

  37LJILJANA MARTIĆ

  profesor sociologijeN DA/2 21

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  13 2 15 0

  0 6 0OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  6

  7 15

  40IVANA PEKIĆ

  profesor zemljopisa i povijestiN/O DA/3 22 11 25

  39PETRA OGNJENOVIĆ

  profesor psihologijeN DA/2 8

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  8 0 8 0

  0 14 0

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  14

 • GEOGRAFIJA 1D 24 2 2

  1E 24 2

  1F 24 2

  2A 20 2

  2G 26 2

  2H 22 2

  2I 22 2

  2J 24 2

  3A 27 2

  4A 27 2

  KEMIJA 1A 24 2

  1B 24 2

  1C 24 2

  1D 24 2

  GEOGRAFIJA 2B 24 2

  2C 26 2 2

  2D 25 2

  2E 24 2

  2F 26 2

  4B 24 2

  4C 22 2

  4D 23 2

  4E 23 2

  4F 21 2

  GEOGRAFIJA 1A 24 2

  1B 24 2

  1C 24 2

  ZEMLJOPIS 1G 24 2

  1H 24 2

  1

  ZEMLJOPIS (GEOGRAFIJA), KEMIJA, BIOLOGIJA

  43

  SILVANA FADIĆ

  profesor sociologije i

  geografije (zemljopisa)

  N/O NE 22

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  20

  44

  ANITA DAVORKA

  KRUŽIČEVIĆ

  profesor biologije i kemije

  N DA/2

  22

  8

  2 22 0 18 40

  158 0 78

  0 18 40

  46

  INES PARLOV PELIVAN

  profesor sociologije i profesor

  geografije (zemljopisa)

  N NE 11

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  2

  20

  45TONI MAREVIĆ

  diplomirani geografN NE 22

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  20

  1 11 0 910

 • BIOLOGIJA 1A 24 2

  1B 24 2

  1C 24 2

  1D 24 2

  1E 24 2

  1F 24 2

  2A 20 2

  ČOVJEK,ZDRAVLJE, OKOLIŠ 1I 24 2

  1J 24 2

  2J 24 2

  KEMIJA 2A 20 2

  ČOVJEK,ZDRAVLJE, OKOLIŠ 1G 24 2

  1H 24 2

  2G 26 1

  2H 22 1

  2I 22 1

  KEMIJA 1E 24 2

  1F 24 2

  GEOGRAFIJA 1I 24 2

  3B 28 2

  3C 26 2

  3D 25 2

  3E 21 2 2

  3F 25 2

  18

  11

  40

  48MIRELA ŽIŽIĆ

  profesor biologije i kemijeN DA/2 22

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  0

  20

  47

  MILENA ROMANOVIĆ

  profesor biologije i kemije;

  dr.sc.

  N NE 22

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  22 22 0

  0 11 0 911

  25249

  HRVOJE BARIČIĆ

  profesor geografije i povijesti

  (zamjena 1/2 satnice INES

  PARLOV PELIVAN)

  O NE 22

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  12 14 0

 • STATISTIKA 3B 28 2

  4A 27 1

  BANKARSTVO I OSIGURAN. 4B 24 2

  4C 22 2

  4F 21 2

  KOM. PREZENT. VJEŠTINE 3B 28 2

  MARKETING USLUGA (IZB.) 4D 23 2

  4E 23 2

  VJEŽBENIČKA TVRTKA 4B 24 4

  4C 22 4

  POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1B 24 2

  1C 24 2

  1D 24 2

  1E 24 2

  1F 24 2

  4A 27 2

  OSNOVE DAKT. NA RAČUN. 1A 24 2

  RAČUNOVODSTVO 2A 20 12B 24 32C 26 32D 25 3

  BANKARSTVO I OSIGURAN. 3B 28 33C 26 33F 26 34D 23 24E 23 2

  RAČUNOVODSTVO 1B 24 21C 24 23D 25 33E 21 33F 25 34A 27 14B 24 4 2

  STATISTIKA 3D 23 2OSNOVE EKONOMIJE 2C 26 2

  2D 25 22E 24 24B 24 24D 23 24E 23 2

  PODUZETNIŠTVO 4G 25 24H 25 2

  GOSPODARSTVO 2G 26 22H 22 22I 22 2

  EKONOMIJA

  50RATKA BAKIĆ

  mag.oec.N/O NE 22 18 407 22 07

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  15

  18 40

  52KATIJA BRIZIĆ

  diplomirani ekonomistN NE 22 18 40

  51IVA BARIŠIĆ

  diplomirani ekonomistN NE 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  22 0 22 0

  0 23 1

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  23

  18 40

  54

  IVANA ČIKEŠ

  diplomirani ekonomist

  (mentor)

  N NE 22 18 40

  53

  ANITA BULJAN

  diplomirani ekonomist

  (savjetnik)

  N NE 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  20 2 22 0

  0 22 0

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  22

 • RAČUNOVODSTVO 1D 24 2

  1E 24 2 21F 24 2

  3A 27 2

  OSNOVE EKONOMIJE 3B 28 2

  3C 26 2

  EKONOMIJA 3A 27 2

  KNJIGOVODSTVO 3G 26 2

  3H 26 2

  3I 28 2

  RAČUNOVODSTVO 2E 24 3

  2F 26 3

  4C 22 4

  4D 23 4 24E 23 4

  4F 21 4

  MARKETING 3B 28 2

  3C 26 2 24A 27 2

  4D 23 2

  4E 23 2

  4F 21 2

  KOM. PREZENT. VJEŠTINE 3C 26 2

  3D 25 2

  3E 21 2

  3F 25 2

  OSNOVE EKONOMIJE 1A 24 2

  1B 24 2

  1C 24 2

  1D 24 2

  1E 24 2

  DRUŠTV. ODG. POSLOV. 2B 24 2

  2C 26 2

  2D 25 2

  2E 24 2

  2F 26 2

  PODUZETNIŠTVO 2B 24 3 2VJEŽBENIČKA TVRTKA 4A 27 4

  4E 23 4

  TRŽIŠTE KAPITALA 4B 24 2

  4C 22 2

  4D 23 2

  4E 23 2

  4F 21 2

  18 40

  56

  KLAUDIJA DIMIĆ

  diplomirani ekonomist

  (savjetnik)

  N NE 22 18 40

  55JELENA ĆOSIĆ

  diplomirani ekonomistN NE 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  2 22 0

  3 25 3

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  22 1

  18 40

  58

  LJILJANA KATIĆ

  diplomirani ekonomist

  (mentor)

  N NE 22 18 40

  57

  ANITA GRGIĆ

  diplomirani ekonomist; mr.sc.

  (mentor)

  N NE 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  20 2 22 0

  2 22 02

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  20

  18 4059DARIJA KRSTULOVIĆ

  diplomirani ekonomistN NE 22

  STR

  UK

  . - T

  EOR

  IJ.

  21 2 23 1

 • OSNOVE EKONOMIJE 2A 20 2

  2B 24 2

  2F 26 2

  4C 22 2 24F 21 2

  PODUZETNIŠTVO 2C 26 3

  2D 25 3

  EKONOMIJA 4A 27 1

  MARKETING USLUGA (IZB.) 4B 24 2

  4C 22 2

  VJEŽBENIČKA TVRTKA 4D 23 4

  4F 21 4

  OSNOVE TURIZMA (IZB.) 2B 24 2

  2C 26 2

  2D 25 2

  PODUZETNIŠTVO 2E 24 3

  2F 26 3 2TEHNIKA KOMUNICIRANJA 3J 28 2

  4J 22 2

  MARKETING 4B 24 2

  4C 22 2

  OSN.PODUZ. S MENADŽ. 3J 28 2 24J 22 2

  OBITELJSKI POSAO (IZB.) 1B 24 2

  1C 24 2

  1D 24 2

  PODUZ. S MENADŽMENTOM 4I 26 2

  STATISTIKA 3C 26 2

  3E 21 2

  3F 25 2

  MARKETING 3D 25 2

  3E 21 2

  3F 25 2

  INFORMATIKA 1C 24 3 21D 24 3

  60LADA KURTOVIĆ

  diplomirani ekonomistN NE 22 18 402 23 1

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  21

  18 40

  62IVANA MATIĆ

  diplomirani ekonomistN NE 22 18 40

  61ZDENKA LOVRIĆ

  diplomirani ekonomistN NE 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  20 2 22 0

  2 22 0

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  20

  18 40263SUZANA MIKULIĆ

  diplomirani ekonomist

  (savjetnik)

  N NE 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  18 4 22 0

 • PODUZETNIŠTVO 1F 24 2

  BANKARSTVO I OSIGURAN. 3D 25 3

  3E 21 3

  VJEŽBENIČKA TVRTKA 3B 28 4

  3C 26 4

  3F 25 4

  BANKARSKO POSLOVANJE 3A 27 2

  POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2B 24 2

  2C 26 2

  2D 25 2

  2E 24 2

  2F 26 2

  VJEŽBENIČKA TVRTKA 3A 27 4

  3D 25 4

  3E 21 4

  OSNOVE EKONOMIJE 1F 24 2 2

  RAČUNOVODSTVO 3B 28 3

  3C 26 3

  UPRAVLJ. PRODAJOM (IZB.) 3B 28 2

  3C 26 2

  3D 25 2

  OSNOVE EKONOMIJE 3D 25 2

  3E 21 2

  3F 25 2 2

  PODUZETNIŠTVO 1B 24 2

  1C 24 2

  1D 24 2

  1E 24 2

  64JURE RADIĆ

  diplomirani ekonomistN NE 22 18 400 22 0

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  22

  8 18

  66

  IVAN REŽIĆ

  diplomirani ekonomist

  (mentor)

  N NE 22 18 40

  65ALBINA RAGUŽ

  diplomirani ekonomistN DA/2 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  10 0 10 0

  20

  2 22 0

  STR

  UK

  . - T

  EOR

  IJSK

  I

  20

  0 22 0 18 4067ANITA TOMAŠ

  diplomirani ekonomistN NE 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

 • INFORMATIKA 1J 24 4 2

  1I 24 3

  INFORMATIKA (FAKULT.) 1F 24 3

  INFORMATIKA 1A 24 3 2

  1B 24 3

  2A 20 3

  POSLOVNA INFORMATIKA 3A 27 3

  4A 27 2

  INFORMATIKA 2G 26 3

  2H 22 3 2

  4G 25 4

  4H 25 4

  4J 22 4

  INFORMATIKA 1G 24 3

  1H 24 3

  3G 26 3

  3H 26 3

  3I 28 3

  3J 28 3

  INFORMATIKA 1E 24 3

  2B 24 3

  2C 26 3

  2D 25 3

  2I 22 3

  2J 24 3

  4I 26 4

  68

  MARIN MUSULIN

  magistar edukacije

  informatike

  N NE

  23

  21

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  INFORMATIKA

  4014 24 3 19310 9

  2 19 40

  70

  BORISLAV PIVAC

  profesor informatike i

  tehničke kulture

  N NE 21ST

  RU

  KO

  VN

  O -

  TEO

  RIJ

  SKI

  97

  40

  69

  JOZICA PAŽANIN

  profesor informatike i

  tehničke kulture

  (mentor)

  N NE 21

  STR

  UK

  . - T

  EOR

  IJSK

  I

  14

  6 24 3 19418

  40

  72ZRINKA TUKIĆ (XY)

  dipl. ing. elektrotehnikeO NE 21

  STR

  . - T

  EOR

  .

  33

  40

  71

  DAVOR RAMLJAK

  diplomirani inženjer

  elektrotehnike

  N NE 21

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  18 21 0 19

  0 22 1 1922

 • KOMPJUTORSKA DAKTILOG. 1G 24 4 21H 24 4

  UREDSKO POS. I DOPIS. 2G 26 2

  2H 22 2

  3G 26 2

  3H 26 2

  TAJNIČKO POSLOVANJE 3J 28 2

  4J 22 2

  UVOD U DRŽAVU I PRAVO 1H 24 3 21I 24 3

  KOMPJUTORSKA DAKTILOG. 1J 24 4

  3J 28 3

  4J 22 3

  PRAVNO OKRUŽ. POSLOV. 4D 23 2

  4E 23 2

  UVOD U OBITELJSKO PR. 3G 26 2

  3H 26 2

  3I 28 2

  USTAVNI USTROJ RH 4G 25 2

  4H 25 2

  4I 26 2 24J 22 2

  PRAVNO OKRUŽ. POSLOV. 4B 24 2

  4C 22 2

  UVOD U IMOVINSKO PRAV. 4H 25 2

  KOMPJUT. DAKTILOG. 1I 24 4

  2H 22 2

  2I 22 2

  2J 24 4

  3H 26 2

  3I 28 2

  PRAVNO OKRUŽ. POSLOV. 4F 21 2

  TRGOVAČKO PRAVO 3J 28 2

  UREDSKO POS. I DOPIS. 2I 22 2

  PRAVO - BIROTEHNIKA

  73VANDA CAR

  diplomirani pravnikN NE 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  20 2 22 0 18 40

  74GORDANA DUNDIĆ

  diplomirani pravnikN NE 22 18 40

  75LOVRENKA FRANCESCHI

  diplomirani pravnikN NE 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  20

  2 22 0

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  20

  2 22 0 18 40

  76

  MARASOVIĆ MIŠERDA

  ZRINKA

  diplomirani pravnik

  N NE 22 18 4022 0

  STR

  . - T

  EOR

  .

  22

 • UVOD U DRŽAVU I PRAVO 1G 24 3

  2J 24 2

  UREDSKO POS. I DOPIS. 3I 28 2

  UPRAVNI POSTUPAK 3G 26 2

  4H 25 4

  RADNO PRAVO 4G 25 3

  4H 25 3

  4I 26 3

  UVOD U IMOVINSKO PRAV. 4G 25 2

  4I 26 2

  UPRAVNI POSTUPAK 3H 26 2

  3I 28 2

  4G 25 4

  4I 26 4

  RADNO PRAVO 4J 22 3

  KOMPJUTORSKA DAKTILOG. 1I 24 4

  2G 26 2

  2H 22 2

  2I 22 2

  UREDSKO POS. I DOPIS. 2I 22 2

  KOMPJUTORSKA DAKTILOG. 2J 24 4

  3G 26 2

  3H 26 2

  3I 28 2

  TRGOVAČKO PRAVO 3J 28 2

  PRAVNO OKRUŽ. POSLOV. 4F 21 2

  18 40

  78

  MIRJANA PAVIĆ

  diplomirani pravnik

  (savjetnik)

  N NE 22 18 40

  77MARINA MILIČIĆ

  diplomirani pravnikN NE 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  22 0 22 0

  3 22 02

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  19 1

  11 25

  80

  ANTONIJA GUĆ

  magistra prava

  (zamjena 12 sati Z.

  Marasović Mišerda)

  O NE 22

  2

  18 40

  79

  SANJA KOMLEN KALAŠ

  magistra prava

  (zamjena 10 sati Z.

  Marasović Mišerda)

  O NE 22

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  12 2 14 0

  9 23 17

  STR

  UK

  OV

  NO

  - T

  EOR

  IJSK

  I

  14 2

 • TZK 1 A, B (m) 2

  2 A,B, C (m) 2

  2 D, E, F (m) 2

  2 G,H,I (m) 2

  3 A, B, C (m) 2

  3 D,E,F (m) 2

  4 A, B, C (m) 2

  4 D, E, F (m) 2

  4 G, H (m) 2

  4 I,J (m) 2 2TZK 1 A, B (ž) 2

  1 C (ž) 2

  2 B,D (ž) 2

  2 C,F (ž) 2

  3 F (ž) 2

  3 G,H (ž) 2

  3 I (ž) 2

  4 A,F (ž) 2

  4 B,E (ž) 2

  4 I (ž) 2

  4 C, D (ž) 2

  TZK 1 D,E (ž) 2

  1 F (ž) 2

  2 G,H (ž) 2

  2 H,I (ž) 2

  2 I,J (ž) 2

  3 A,B (ž) 2

  3 B,C (ž) 2

  3 D,E (ž) 2

  4 G,H (ž) 2

  4 H,J (ž) 2 2TZK 3 J (ž) 2

  1 C,D (m) 2

  1 D,F (m) 2

  1 G,H,I,J (m) 2

  3 G,H,I,J (m) 2

  TZK 2 A,E (ž) 2

  1 G,H (ž) 2

  1 H,I (ž) 2

  1 I,J (ž) 2

  TZK

  81

  ENKO BULJUBAŠIĆ

  profesor tjelesnog odgoja

  (mentor)

  N NE 22

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  20

  82SINIŠA MARKOVINA

  profesor fizičke kultureN NE

  22

  22OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  2 22 0 18 40

  4022 0 1822

  7

  0 18 40

  84IVO ROGLIĆ

  profesor fizičke kultureN DA/2 10

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  2

  18

  83ROMANA OSIBOV

  profesor za fizičku kulturuN NE 22

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  20

  0 10 0 810

  15085MARINA ZUBČIĆ

  profesor fizičke kultureN/O DA/3 8

  OPĆEO

  BRAZO

  VNI

  8 8 0

 • 82 16 22

  STRUČNA SLUŽBA

  86MAJA DOBROTA

  profesor psihologijeN NE 40

  PSI

  HO

  LOG

  40

  40

  88

  BERISLAVA GIZDIĆ

  profesor hrvatskog jezika i

  književnosti i informatologije

  smjer bibliotekarstvo

  N NE 40

  87

  ELVIRA DRAGAN

  magistra komparativne

  književnosti i bibliotekarstva

  N NE

  KNJIŽN

  IČAR

  40

  KNJIŽN

  IČAR

  32

  4089DEANA VRDOLJAK

  KAČANIĆ

  profesor pedagogije

  N NE

  PED

  AG

  OG

  40

 • 2D 21