psihometrijska analiza hrvatski jezik

Download PSIHOMETRIJSKA ANALIZA HRVATSKI JEZIK

Post on 01-Feb-2017

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PSIHOMETRIJSKA ANALIZA

  HRVATSKI JEZIK

  osnovna razina

  KNJIEVNOST I JEZIK

  kolska godina 2011./2012.

 • 2

  Sadraj

  Osnovni statistiki parametri ispita ......................................................................................................... 3

  Analize pojedinih zadataka ..................................................................................................................... 6

 • 3

  Osnovni statistiki parametri ispita

  Analiza rezultata ispita iz Hrvatskoga jezika na osnovnoj razini provedena je na

  temelju rezultata 10 225 pristupnika koji su pristupili ispitu. Ispit se sastojao od 80 estica

  zatvorenoga tipa, tj. estica s ponuenim odgovorima. Na svakoj estici bilo je mogue

  ostvariti 0 ili 1 bod pri emu je najvei mogui rezultat u ispitu iznosio 80 bodova.

  Aritmetika sredina rezultata pristupnika u ispitu iznosila je 39,5 bodova (SD = 8,38), to je

  predstavljalo 49,3% od ukupnog mogueg broja bodova u ispitu. Distribucija ukupnih

  rezultata je simetrina te se vrh distribucije nalazi gotovo na samoj sredini raspona mogueg

  ukupnog rezultata (slika 1.). Iz toga proizlazi da je struna radna skupina ispravno procijenila

  teinsku primjerenost ispita za ovu populaciju pristupnika. Raspon postignutih rezultata u

  ispitu iznosio je od 0 do 74 boda.

  Slika 1. Distribucija ukupnih rezultata u ispitu iz Hrvatskoga jezika na osnovnoj razini

  Iz distribucije je vidljivo koliko se dobro pristupnici mogu razlikovati prema uspjehu

  koji su postigli u ispitu. U ovom sluaju ispitom se mogu dobro razlikovati pristupnici sa

  slabim znanjem hrvatskog jezika, ali i pristupnici s najviim znanjem hrvatskog jezika. Lijeva

  strana distribucije rezultata je razvuena te su pristupnici s niim rezultatima rasporeeni u

  vei broj bodovnih kategorija. Ovo je vano kako bi se mogli bolje razlikovati pristupnici koji

  nisu savladali gradivo potrebno za polaganje obveznog ispita dravne mature. Desna strana

 • 4

  distribucije rezultata je takoer razvuena te su uenici s viim rezultatima rasporeeni u vei

  broj bodovnih kategorija. Ovo je vano kako bi se mogli bolje razlikovati pristupnici kojima

  je ovo klasifikacijski ispit za studijske programe.

  Cronbachov koeficijent koji govori o pouzdanosti ispita i homogenosti ispitnih

  zadataka iznosio je 0,79. Poeljno je da kod ispita taj koeficijent iznosi barem 0,85.

  Vrijednost koeficijenta ovisi o broju zadataka i podudarnosti zadataka. Vei je ako je u ispitu

  vie zadataka.

  U ispitu je bilo sedam vrlo tekih zadataka koje je rijeilo manje od 20% pristupnika i

  deset vrlo laganih zadataka koje je rijeilo vie od 80% pristupnika.

  Koeficijenti diskriminativnosti daju informaciju o tome koliko je uradak pristupnika u

  pojedinom zadatku povezan s uratkom pristupnika u ostatku ispita. etrdeset zadataka imalo

  je koeficijent diskriminativnosti manji od 0,2. Pregledom karakteristinih krivulja zadataka

  utvreno je da su pristupnici s viim ukupnim rezultatom veinom uspjenije rjeavali

  pojedine zadatke nego uenici s niim ukupnim rezultatom. Meutim, u nekim su zadatcima

  pristupnici s viim ukupnim rezultatom birali neke ometae (netone odgovore) u veoj mjeri

  nego pristupnici s niim ukupnim rezultatom. To se veinom odnosi na zadatke kojima se

  ispitivalo poznavanje jezika. Kada se koeficijenti diskriminativnosti izraunaju u odnosu na

  uradak pristupnika na podruju ispitivanja u kojem se zadatak nalazi (itanje i razumijevanje

  teksta, jezik te teorija i povijest knjievnosti), vrijednosti su im vie.

  Moe se zakljuiti da je struktura ispita iz Hrvatskoga jezika na osnovnoj razini

  prilino heterogena. Ovakvi se rezultati mogu djelomino pripisati i injenici da je ispit iz

  Hrvatskoga jezika obvezan i da ga polau pristupnici koji se meusobno jako razlikuju s

  obzirom na ranija iskustva sa sadrajima koji se mjere te nainima njihova mjerenja, to bi

  trebalo detaljnije istraiti. Nadalje, oekuje se da ispit iz Hrvatskoga jezika na osnovnoj razini

  u veem broju prijavljuju pristupnici sa slabijim znanjem, to takoer moe rezultirati

  manjom homogenosti rezultata u pojedinanim zadatcima.

  U tablici 1. nalaze se koeficijenti rang-korelacija poretka pristupnika na temelju originalnog

  ukupnog rezultata u ispitu, poretka pristupnika na temelju ukupnih rezultata izraunatih bez

  zadataka koji su prema Radnoj skupini za ocjenjivanje ispita bili sporni te poretka pristupnika

  na temelju ukupnih rezultata izraunatih bez zadataka koji su imali najloija psihometrijska

  svojstva. Koeficijenti iz tablice ukazuju na vrlo visoku povezanost triju varijanti bodovanja

  uratka u ispitu.

 • 5

  Tablica1. Koeficijenti rang-korelacija izmeu razliitih varijanti ukupnoga rezultata u ispitu

  Ukupan

  rezultat

  Ukupan rezultat bez

  zadataka koji su prema

  Radnoj skupini za

  ocjenjivanje ispita bili sporni

  Ukupan rezultat bez

  zadataka s najloijim

  psihometrijskim

  svojstvima

  Ukupan rezultat 0,99 0,97

  Ukupan rezultat bez

  zadataka koji su prema

  Radnoj skupini za

  ocjenjivanje ispita bili sporni

  0,96

  Ukupan rezultat 80 zadataka; Cronbachov koeficijent = 0,79

  Ukupan rezultat bez zadataka koji su prema Radnoj skupini za ocjenjivanje ispita bili sporni 75 zadataka;

  Cronbachov koeficijent = 0,78

  Ukupan rezultat bez zadataka s najloijim psihometrijskim svojstvima 60 zadataka;

  Cronbachov koeficijent = 0,79

  U nastavku slijede zadatci iz ispita i prikazi njihovih psihometrijskih karakteristika.

 • 6

  Analize pojedinih zadataka

  I. Knjievnost

  Zadatci vezani za polazni tekst

  Zadatci viestrukog izbora

  Prvi tekst

  Silvije Strahimir Kranjevi, Eli! Eli! Lam azvtani?!

  Na Golgoti je umro a za kog je izdno?

  Je l pala rtva ova il kasno ili rano?

  Na Golgoti je umro i svjet za to znade,

  Al od te rtve davne jo ploda ne imade.

  A krv je tekla mnoga i srce tu je stalo

  to nikad nije vie onako zakucalo

  I vjekovi su proli daleki, strani, crni,

  Osuila se krvca i suha jo se skvrni.

  Proetala se povijest u sramotnikoj halji,

  I to smo nebu blii, sve od neba smo dalji!

 • 7

  1. to znai naslov polaznog teksta?

  A. Boe, Boe, zato si me izabrao?!

  B. Boe, Boe, zato si me kaznio?!

  C. Boe, Boe, zato si me ostavio?!

  D. Boe, Boe, zato si me rtvovao?!

  Item 1 1 Rit = 0,27

  A (9)

  B (6)

  C* (68)

  D (17)

  Pe

  rce

  nta

  ge

  Score GroupsSubgroup 0 -- Subtest 0 (Missings)

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  1 2 3 4

  TiaPlus Test and Item Analysis Build 307

  Cito, Measurement and Research Department. Arnhem, the Netherlands. 2009.

  Pristupnici su podijeljeni u 4 grupe prema ukupnom rezultatu u ispitu (1 pristupnici s najniim ukupnim rezultatima; 4 pristupnici s najviim ukupnim rezultatima). Na ordinati se nalazi postotak pristupnika koji su odabrali odreeni odgovor. Zelena linija predstavlja toan

  odgovor. Broj u zagradi pored odgovora je postotak pristupnika koji su odabrali taj odgovor. Rit je korelacija uratka u zadatku i uratka u

  cijelom ispitu.

  Zadatak je neto laki od prosjeka i solidne diskriminativnosti.

  Toan odgovor: C

  Obrazloenje: Prijevod naslova glasi Boe, Boe, zato si me ostavio?!

  Obrazovni ishod: interpretirati liriku Silvija Strahimira Kranjevia

  Podruje ispitivanja: itanje i razumijevanje teksta

 • 8

  2. Koju Kristovu osobinu S. S. Kranjevi istie u polaznom tekstu?

  A. iskrenost

  B. odanost

  C. plemenitost

  D. portvovnost

  Item 2 2 Rit = 0,24

  A (2)

  B (8)

  C (4)

  D* (86)

  Pe

  rce

  nta

  ge

  Score GroupsSubgroup 0 -- Subtest 0 (Missings)

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  1 2 3 4

  TiaPlus Test and Item Analysis Build 307

  Cito, Measurement and Research Department. Arnhem, the Netherlands. 2009.

  Pristupnici su podijeljeni u 4 grupe prema ukupnom rezultatu u ispitu (1 pristupnici s najniim ukupnim rezultatima; 4 pristupnici s najviim ukupnim rezultatima). Na ordinati se nalazi postotak pristupnika koji su odabrali odreeni odgovor. Zelena linija predstavlja toan

  odgovor. Broj u zagradi pored odgovora je postotak pristupnika koji su odabrali taj odgovor. Rit je korelacija uratka u zadatku i uratka u

  cijelom ispitu.

  Zadatak je vrlo lagan.

  Toan odgovor: D

  Obrazloenje Kristova se rtva u prvim dvama distisima izravno naglaava. Krist jest plemenit, ali tu

  njegovu osobinu pjesnik u polaznom tekstu ne istie.

  Obrazovni ishod: interpretirati liriku Silvija Strahimira Kranjevia

  Podruje ispitivanja: itanje i razumijevanje teksta

  U rjeenju drugoga zadatka nisu mogua dva tona odgovora. U zadatcima itanja s razumijevanjem

  pri odabiru ometaa uvijek se nastoji ponuditi one koji e pokazati pristupnikovu razinu uoavanja i

 • 9

  razumijevanja leksikih znaenja. Zadatak je traio da se pronae ona Kristova osobina koju je pjesnik

  istaknuo. Rije rtva dva se puta izrijekom spominje u polaznome tekstu. Netono je da samo izrazito

  plemenit ovjek moe podnijeti rtvu jer se rtva moe podnositi i zbog krajnje sebinih razloga,

  ovjek se moe rtvovati ne bi li ostvario neki osobni probitak. Analiza je pokazala da je zadatak vr