hrvatski 1 jezik prirucnik

Download Hrvatski 1 Jezik Prirucnik

If you can't read please download the document

Post on 14-Jul-2016

84 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hrvatski 1 Jezik Prirucnik

TRANSCRIPT

 • Prirunik za nastavnike uz udbenikza prvi razred etverogodinjih strukovnih kola

 • NakladnikALFA d. d., Zagreb

  Nova Ves 23 a

  Za nakladnikaMiro Petric

  UrednikBoidar Petra

  Likovna urednicaBiljana Knebl

  Lektorica i korektoricaKristina Juri

  ALFA d. d. Zagreb, 2005.Nijedan dio ove knjige ne smije se umnoavati, fotokopirati,

  ni na bilo koji nain reproducirati bez nakladnikova ili autorova pismenog doputenja.

  Grafika pripremaStudio za grafiki dizajn ALFA

  HR1-MP-prelom 12/21/04 16:34 Page 2

 • SadrajPrijedlog plana i programa za 1. razred etverogodinjih strukovnih kola

  JEZIK; FONETIKA I FONOLOGIJA1. Jezini prirunici hrvatskoga standardnoga jezika ..........................................142. Komunikacija i komuniciranje ........................................................................163. Jezik - govor - jezini znak ............................................................................184. Fonem - fonologija - grafem - fon - fonetika - alofon ......................................215. Razdioba glasova..........................................................................................236. Glasovne promjene........................................................................................267. Naglaene i nenaglaene rijei ......................................................................358. Raspodjela naglasaka u hrvatskom standardnom jeziku ..................................379. Hrvatski standardni jezik i narjeja ................................................................39

  10. Fonostilistika..................................................................................................4111. Grafostilistika ................................................................................................43

  PRAVOPIS1. Veliko i malo slovo ........................................................................................452. Pravopisni i reenini znakovi ........................................................................493. Alternacije: /, d/, ije/je/e/i....................................................................53

  IZRAAVANJE1.Kako pisati kolsku zadau ..............................................................................572. Kako pisati esej ............................................................................................583. Kako pisati lektiru ..........................................................................................594. Pripovijedanje i prepriavanje ........................................................................605. Opisivanje ..................................................................................................626. Dijalog i monolog ........................................................................................63

  POVIJEST JEZIKA1. Hrvatski jezik do kraja 15. stoljea ................................................................64

  HR1-MP-prelom 12/21/04 16:34 Page 3

 • Uvodna rije

  Potovane kolegice i kolege,

  u ovom priruniku donosim mogue naine obrade nastavnih sadraja iznesenih u udbeni-ku Hrvatski jezik 1, za etverogodinje strukovne kole.Na samom poetku prirunika donosim svoj prijedlog nastavnog programa prema satnici odtri sata tjedno. Slijedi pregled novijih nastavnih metoda, a potom razrada svake udbenike jedinice premamodelu: broj sati obrade, tip nastavnog sata, nastavne metode, nastavna sredstva i pomaga-la, zadae, objanjenje udbenike jedinice, temeljni pojmovi, tijek nastavnog sata i rjeenjazadataka iz radne biljenice.

  Nastavne metode

  U razradi svake udbenike jedinice iznosim prijedlog artikulacije nastavnog sata. U veini sluajeva samo naznaavam tu artikulaciju: kojim bi tijekom nastavni sat trebao ii.Metode koje pritom koristim nisam posebno opisivala. Za nastavne sate na kojima predviam skupni rad navodim i neke novije metode koje sam nauila na seminaru itanje i pisanjeza kritiko miljenje u organizaciji hrvatskog Otvorenog drutva. Ukratko vam donosim opismetoda koje najvie koristim u nastavi i koje sam preporuila za obradu pojedinih nastavnihjedinica.

  Autorica

  4

  HR1-MP-prelom 12/21/04 16:34 Page 4

 • NAZIV METODE OPIS

  INSERT metoda primjenjuje se prilikom itanja nekog teksta, na rubnici se biljee znakovi:: za ono to je itatelju poznato- za ono to itatelju nije poznato+ za novu informaciju ? za ono to je nejasno, nerazumljivo, proturjeno- broj znakova moete, po potrebi, i smanjiti

  Brainstorming ili oluja mozgova - iznoenje asocijacija u vezi s nekim pojmom ili problemom bez pro-cjenjivanja valjanosti asocijacije

  Slagalica - uenicima namjeravamo dati neki tekst da ga proitaju, tekst po-dijelimo na npr. pet dijelova - to znai da emo imati skupine po petlanova

  - skupine po pet lanova zovu se matine skupine i u njima uenicidobivaju zadatak

  - potom svi uenici koji imaju isti dio teksta za proitati oblikuju ek-spertnu skupinu u kojoj oni itaju i komentiraju svoj dio teksta

  - kad se vrate u matinu skupinu, oni moraju izvijestiti ostale to suproitali i nauili - na taj e nain proraditi i meusobnim pouava-njem nauiti cijeli tekst

  Vrue olovke - uenici neko odreeno vrijeme (nekoliko minuta) zapisuju svojemisli, sve to im padne na pamet na odreenu temu; kad im se inida im nita ne pada na pamet, piu: Misao je stala U tom se tek-stu ne trebaju potovati nikakva pravopisna niti gramatika pravila

  Grozdovi - pogodni za npr. neke sinteze jer u njima neki pojam granamo nanain prikazan u slici (uz naziv metode)

  Voene slike - ovo je metoda za pisanje, nastavnik nastoji izazvati u uenikovojsvijesti odreene slike koje uenici onda zapisuju na papir, odnosnopretvaraju ih u rijei

  Nazivlje unaprijed - uenicima unaprijed dajemo kratak popis pojmova iz teksta i zamo-limo ih (najee parove uenika) da predvide kako e to nazivlje fun-k-cionirati u tekstu

  Misli i razmjenjuj misli u paru - uenici rade u parovima, svaki lan para dobiva zadatak (npr. trebapisati o nekoj temi)

  - slijedi razmjena razmiljanja u paru- parovi razmjenjuju razmiljanja

  Slobodno pisanje - pet minuta uenici bez prekida piu o nekoj temi, potom na glas i-taju svome paru

  - parovi mogu razmijeniti ideje sa skupinom

  5

  HR1-MP-prelom 12/21/04 16:34 Page 5

 • Izvedbeni program iz hrvatskoga jezika za 1. razred etverogodinjih usmjerenja

  I. polugodite

  RUJAN

  Redni Nastavna Nastavna Nastavne Nastavna Tip nastavnog Napomenabroj cjelina jedinica metode sredstva i satasata pomagala

  1. Uvodni sat itanja, pisanja, udbenik,dijaloga kreda, ploa uvodni sat

  2. Lirika D. Cesari, Pjesma itanja, pisanja, udbenik, sat obrade 3. mrtvog pjesnika dijaloga kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  4. Naziv i pojam Naziv i pojam itanja, pisanja, udbenik, sat obradeumjetnosti i umjetnosti i dijaloga kreda, ploa novoga gradivaknjievnosti knjievnosti

  5. Lirika F. Maurani, itanja, pisanja, udbenik, sat obradeBudi svoj dijaloga kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije pjesme u prozi

  6. Lirika S. S. Kranjevi, itanja, pisanja, udbenik, sat obradeMoj dom dijaloga kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  7. Lirika S. S. Kranjevi, itanja, pisanja, udbenik, sat obradeIseljenik dijaloga kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  8. Epika I. Brli- Maurani, itanja, pisanja, udbenik, sat lektire9. Rego dijaloga knji. djelo,

  dnevnici itanja

  10. Lirika A. Mihanovi, itanja, pisanja, udbenik, sat obradeHorvatska domovina dijaloga kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  11. Lirika P. Preradovi, itanja, pisanja, udbenik, sat obradeRodu o jeziku dijaloga kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  6

  HR1-MP-prelom 12/21/04 16:34 Page 6

 • 12. Lirika M. Dizdar, itanja, pisanja, udbenik, sat obradeZapis o zemlji dijaloga kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  LISTOPAD

  13. Lirika J. Pupai, itanja, pisanja, udbenik, sat obradeZaljubljen u ljubav dijaloga kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  14. Lirika V. Nazor, Cvrak itanja, pisanja, udbenik, sat obrade15. dijaloga kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  16. Jezik Jezini prirunici skupnog rada, jezini prirunici, sat obrade 17. hrvatskoga itanja, pisanja radna biljenica novoga gradiva,

  standardnoga jezika sat jezika

  18. Jezik Komunikacija i dijaloga, udbenik, sat obradekomuniciranje itanja, pisanja kreda, ploa, novoga gradiva,

  radna biljenica sat jezika

  19. Lirika A. G. Mato, dijaloga, udbenik, sat obradeJesenje vee itanja, pisanja kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  20. Lirika Lj. Wiesner, dijaloga, udbenik, sat obradeBlago vee itanja, pisanja kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  21. Epika Slavko Kolar, Breza dijaloga, udbenik, sat lektire22. itanja, pisanja kreda, ploa

  23. Fonetika i Fonem, fonetika, dijaloga, radna biljenica, sat obrade fonologija fonologija itanja, pisanja kreda, ploa, novoga gradiva,

  udbenik sat jezika

  24. Fonetika i Razdioba fonema dijaloga, udbenik, sat obrade fonologija itanja, pisanja radna biljenica, novog gradiva,

  kreda, ploa sat fonetike i fonologije

  STUDENI

  25. Lirika N. op, itanja, pisanja, udbenik, sat obradeKuda bih vodio Isusa dijaloga kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  7

  HR1-MP-prelom 12/21/04 16:34 Page 7

 • 26. Lirika D. Cesari, Vagonai itanja, pisanja, udbenik, sat obradedijaloga kreda, ploa novoga gradiva,

  sat interpretacije lirske pjesme

  27. Lirika D. Do