hrvatski jezik osnovna razina knjiizevnost i jezik

of 24 /24
12 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja HRVATSKI JEZIK osnovna razina KNJIŽEVNOST I JEZIK Ispitna knjižica 2

Author: valentina-tina

Post on 02-Oct-2014

414 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Hrvatski jezikosnovna razina KNJIEVNOST I JEZIK Ispitna knjiica 2

12

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

P

ra

zn a

st

ra ni ca99

UPUtePozorno slijedite sve upute. Ne okreite stranicu i ne rjeavajte test dok to ne odobri deurni nastavnik. Nalijepite identifikacijsku naljepnicu na sve ispitne materijale koje ste dobili u omotnici. Ispit traje 60 minuta bez prekida. Ispred svake skupine zadataka nalazi se uputa za njihovo rjeavanje. Pozorno ju proitajte. Odgovore obvezno prepiite na list za odgovore. Kada rijeite test, provjerite odgovore. elimo Vam puno uspjeha! Ova ispitna knjiica ima 24 stranice, od toga 5 praznih.

Nain ispunjavanja testa

a. B. C. D. e.

X

Dobro

a. B. C. D. e.

Loe

a. B.

ispravljanje pogrjenoga unosa

X

C. D. e.

X

99

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik i. zadatci viestrukoga izbora U sljedeim zadatcima izmeu triju ili etiriju ponuenih trebate odabrati jedan odgovor. Odgovore obiljeite znakom X i obvezno ih prepiite na list za odgovore. Pozorno proitajte prvi tekst i odgovorite na sljedea pitanja.

1. Tko su Sveta Braa?a. B. C. D. Konstantin i iril iril i Metod Jeronim i Metod iril i Filozof

a. B. C. D.

2. U kojem su stoljeu djelovala Sveta Braa?a. B. C. D. u VIII. st. u IX. st. u X. st. u XI. st.

a. B. C. D.

3. to znai rije glagoljati po kojoj je glagoljica dobila ime?a. B. C. D. pisati uvati govoriti stvarati

a. B. C. D.

4. Tko je sastavio glagoljicu?a. B. C. D. sv. Ivan sv. Metod sv. Jeronim sv. iril

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

5. Zato se glagoljica od XII. stoljea naziva i Jeronimovo pismo?a. B. C. D. Sve do XII. stoljea nije se znalo da je glagoljicu sastavio sv. Jeronim. Glagoljai su, da bi zatitili slavensko bogosluje, glagoljicu pripisali sv. Jeronimu. Latinski prijevod Svetoga pisma na govoreni latinski jezik pisan je glagoljicom. Sv. Jeronim zauzimao se da i najiri slojevi puka budu upoznati s Rijeju Bojom.

a. B. C. D.

6. Koja je stilska figura prisutna u drugoj reenici prvoga teksta?a. B. C. D. metafora gradacija poredba epitet

a. B. C. D.

7. Kako se zove prva tiskana knjiga na hrvatskome jeziku?a. B. C. D. Misal po zakonu rimskoga dvora Biblija Baanska ploa Lucidar

a. B. C. D.

8. Kako se nazivaju knjige tiskane od poetaka tiskarstva do 1500. godine?a. B. C. D. iluminacije inkunabule inicijali ilustracije

a. B. C. D.

9. Kakve su tekstove sadravali misali, brevijari i lekcionari?a. B. C. D. poune pravne povijesne crkvene

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

10. Koji je od navednih tekstova pravni dokument?a. B. C. D. Misal po zakonu rimskoga dvora Vinodolski zakon Ljetopis popa Dukljanina Zapis popa Martinca

a. B. C. D.

11. Kojim je pismom napisan Poljiki statut?a. glagoljicom B. latinicom C. irilicom

a. B. C. D.

12. Kako se zove Jeronimov prijevod Biblije na latinski jezik?a. B. C. D. Septuaginta Vulgata Genesis Exodus

a. B. C. D.

a. B. C. D.

a. B. C. D.

01 01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik Pozorno proitajte drugi tekst i odgovorite na sljedea pitanja.

13. Tko je autor djela iz kojega je drugi tekst?a. B. C. D. Hanibal Luci Marin Dri Mavro Vetranovi Mika Pelegrinovi

a. B. C. D.

14. U kojem knjievnopovijesnome razdoblju stvara autor Novele od Stanca?a. B. C. D. u realizmu u romantizmu u renesansi u humanizmu

a. B. C. D.

15. Koji pisci pripadaju istomu knjievnopovijesnomu razdoblju kao i pisacdrugoga teksta? a. B. C. D. Ivan Gunduli i Junije Palmoti Antun Kanili i Ljudevit Gaj Ivan Maurani i Ivan Buni Vui Petar Zorani i Petar Hektorovi

a. B. C. D.

16. Koja je od navedenih djela napisao autor Novele od Stanca?a. B. C. D. krtac i Sveta Roalija Dubravka i Osman Skup i Dundo Maroje Planine i Robinja

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

17. to se slavilo, vezano uz autora Novele od Stanca, 2008. godine?a. B. C. D. 500. obljetnica roenja 450. obljetnica smrti 500. obljetnica nastanka Novele od Stanca 450. obljetnica osnutka autorova kazalita

a. B. C. D.

18. Kojoj knjievnoj vrsti pripada djelo iz kojega je drugi tekst?a. B. C. D. proznoj lirskoj diskurzivnoj dramskoj

a. B. C. D.

19. to znai rije novela u naslovu Novela od Stanca?a. B. C. D. ala anegdota razgovor pria

a. B. C. D.

20. Zato je Stanac doao u grad?a. B. C. D. da bi uivao u karnevalu da bi trgovao da bi se pomladio da bi se zabavljao

a. B. C. D.

21. Kakav je Stanev stil govora?a. B. C. D. jednostavan i prostoduan kien i dvosmislen metaforian i nerazumljiv sloen i uobraen

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

22. Kojim je stihom pisana Novela od Stanca?a. B. C. D. dvanaestercem dvostruko rimovanim dvanaestercem heksametrom epskim desetercem

a. B. C. D.

23. Kako se Divo predstavio Stancu?a. B. C. D. kao stoar kao lihvar kao trgovac kao putnik

a. B. C. D.

24. Kako progovara Divo u drugome tekstu?a. B. C. D. nesigurno samouvjereno neuvjerljivo iskreno

a. B. C. D.

25. Na temelju kojega se kontrasta razvija dramski sukob u Noveli od Stanca?a. B. C. D. muko ensko starost mladost krtost rasipnost ljepota runoa

a. B. C. D.

26. Gdje se dogaa radnja djela?a. B. C. D. u Rimu u Dubravi u Dubrovniku u Veneciji

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

27. Kako zavrava Novela od Stanca?a. B. C. D. Stancu se ispunila elja. Gradska straa sve je rastjerala. Maske su nasamarile Stanca. Trgovina je uspjeno obavljena.

a. B. C. D.

28. to znae Divine rijei na vrat ne prodavam?a. B. C. D. trguje bez razmiljanja promilja prije trgovanja trgujui eli prevariti ne trguje s nepoznatima

a. B. C. D.

29. Zato su u rijeima prjatelja i t izostavljeni glasovi?a. B. C. D. zbog istoga broja slogova u stihovima zbog govorne karakterizacije dramskoga lica zbog metaforinosti stihova zbog tadanjega pravopisa

a. B. C. D.

30. Kako se nazivaju oblici imenica vodica i druica?a. B. C. D. simboli epiteti augmentativi deminutivi

a. B. C. D.

31. Koliko sureenica ima u drugome Divinome obraanju Stancu?a. B. C. D. est tri dvanaest devet

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik Pozorno proitajte trei tekst i odgovorite na sljedea pitanja.

32. U kojem knjievnopovijesnome razdoblju stvara Ljudevit Gaj?a. B. C. D. u realizmu u prosvjetiteljstvu u hrvatskome narodnome preporodu u protorealizmu

a. B. C. D.

33. Koje je godine tiskana Gajeva Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja?a. B. C. D. 1835. godine 1830. godine 1825. godine 1840. godine

a. B. C. D.

34. O emu je pisao Gaj u Kratkoj osnovi?a. B. C. D. o nainu pisanja o deklinaciji rijei o govornitvu o glagolskim oblicima

a. B. C. D.

35. U treem tekstu Gaj je opisao tadanje stanje:a. B. C. D. jezika knjievnosti naroda domovine

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

36. Koja se poruka krije u Gajevu retorikome pitanju?Nije li vrijeme suprotstaviti se takvim nevoljama? a. B. C. D. buenje nacionalne svijesti poziv na ustanak mirenje s postojeim stanjem prihvaanje poraza

a. B. C. D.

37. Tko su vitezovi duha u Gajevu tekstu?a. B. C. D. borci za nacionalni i kulturni identitet uglaeni lanovi drutvene zajednice dio tradicionalne vojne postrojbe predci koje treba slijediti

a. B. C. D.

38. Koji pisci pripadaju knjievnopovijesnomu razdoblju u kojem djeluje i Gaj?a. B. C. D. Stanko Vraz i Petar Preradovi August enoa i Ivan Gunduli Titu Brezovaki i Ante Kovai Josip Kozarac i Matija Antun Reljkovi

a. B. C. D.

39. Koje je od navedenih djela nastalo u knjievnopovijesnome razdoblju ukojem je djelovao Gaj? a. B. C. D. Osman Judita Smrt Smail-age engia Razgovor ugodni naroda slovinskoga

a. B. C. D.

40. Tko je odrao prvi govor na hrvatskome jeziku u Hrvatskome saboru?a. B. C. D. Ivan Maurani grof Janko Drakovi Ljudevit Gaj Ivan Kukuljevi Sakcinski

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

41. Koja knjievna vrsta obiljeava knjievnopovijesno razdoblje u kojem jedjelovao Gaj? a. B. C. D. roman budnica pastorala bugartica

a. B. C. D.

42. Kako se zove knjievni prilog u Gajevim novinama?a. B. C. D. Vijenac Kolo Danica Zora

a. B. C. D.

43. Koje narjeje Gaj uzima kao osnovu hrvatskoga standardnoga jezika?a. akavsko B. kajkavsko C. tokavsko

a. B. C. D.

44. Tko je autor prve hrvatske gramatike?a. B. C. D. Antun Vrani Ivan Belostenec Bartol Kai Ljudevit Gaj

a. B. C. D.

45. to znai rije skrb?a. B. C. D. uvanje briga dobitak zarada

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

46. Koja je glasovna promjena provedena u imenici plaa?a. B. C. D. palatalizacija sibilarizacija jednaenje po zvunosti jotacija

a. B. C. D.

47. Kako glasi komparativ pridjeva u sintagmi zla skrb?a. B. C. D. zle skrbi gora skrb loa skrb loije skrbi

a. B. C. D.

48. to znai glagol uti u sljedeoj reenici?

a. B. C. D.

A tko uti da moe pridonijeti opem dobru suzbijanjem kodljivih predrasuda, ne smije, bez grijeha prema domovini, utjeti. zna osjea sumnja misli

a. B. C. D.

49. Prema kojim su pravopisnim naelima napisani zarezi u sljedeoj reenici?

a. B. C. D.

A tko uti da moe pridonijeti opem dobru suzbijanjem kodljivih predrasuda, ne smije, bez grijeha prema domovini, utjeti. inverzije i umetanja nizanja i naknadnoga dodavanja inverzije i nabrajanja umetanja i naknadnoga dodavanja

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik Pozorno proitajte etvrti tekst i odgovorite na sljedea pitanja.

50. Kako se zove djelo iz kojega je etvrti tekst?a. B. C. D. Posljednji Stipanii U registraturi Zaueni svatovi Prijan Lovro

a. B. C. D.

51. Tko pie pismo Lauri u etvrtome tekstu?a. B. C. D. Ferkonja Mecena or Ivica

a. B. C. D.

52. O emu govori autor u pismu Lauri?a. B. C. D. o svojem unutarnjem stanju o drutvenim okolnostima o Laurinom izgledu o odnosu s Mecenom

a. B. C. D.

53. to autor pisma zamjera Lauri?a. B. C. D. Unitila je Mecenin dom. Previe se bavila sobom. Zavela ga je i ostavila. Nije govorila istinu.

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

54. Na to Kovai misli kada govori o nevinoj seljakoj kolijevci?a. B. C. D. na jednostavnost odnosa prema djeci na idilinost seoskoga okruja na neiskvarenost seoskoga doma na skromnost i siromatvo

a. B. C. D.

55. Kakva je Laura u Kovaievu romanu kao lik?a. B. C. D. intrigantkinja altruistica tragika junakinja demonska ena

a. B. C. D.

56. Gdje su se upoznali autor pisma i Laura?a. B. C. D. na selu u gradu na svadbi u crkvi

a. B. C. D.

57. Komu se obraa autor pisma u posljednjoj reenici etvrtoga teksta?a. B. C. D. majci Lauri istini ljubavi

a. B. C. D.

58. to je tema romana iz kojega je etvrti tekst?a. B. C. D. ivot jednoga narataja hrvatskoga drutva 19. stoljea osobna drama neurotinoga preosjetljivoga intelektualca propadanje hrvatskoga plemstva u novim gospodarskim uvjetima nemogunost ostvarenja ljubavi zbog stalekih razlika

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

59. to povezuje poetak i kraj romana?a. B. C. D. vrijeme dogaanja komentar autora uzrono-posljedini slijed mjesto zbivanja

a. B. C. D.

60. Kojemu regionalnomu krugu pripada Ante Kovai?a. B. C. D. Hrvatskomu zagorju Slavoniji Hrvatskomu primorju Lici

a. B. C. D.

61. Kojemu knjievnopovijesnomu razdoblju pripada djelo iz kojega je etvrti tekst?a. B. C. D. romantizmu protorealizmu realizmu naturalizmu

a. B. C. D.

62. Koji niz dominira knjievnopovijesnim razdobljem u kojem nastaje Kovaievo djelo?a. B. C. D. gospodarski razvoj, odnos selo grad, lirini opisi raslojavanje sela, odnaroenje, filozofija idealizma propadanje plemstva, ljubav i osveta, humanizirani pejza socijalna problematika, zrcalo stvarnosti, propadanje plemstva

a. B. C. D.

a. B. C. D.

01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezikii. Zadatak povezivanja i sreivanja

U sljedeem zadatku trebate pojmovima iz gornjega stupca pridruiti odgovarajue pojmove iz donjega stupca. U donjem se stupcu jedan pojam ne moe povezati. Odgovore obiljeite znakom X i obvezno ih prepiite na list za odgovore.

63. Autorima pridruite djela. 1. 2. 3. 4. 5. Ksaver andor alski Vjenceslav Novak Josip Kozarac Eugen Kumii Silvije Strahimir Kranjevi

a. B. C. D. e. F. G. H. 1. 2. 3. 4. 5.

a. B. C. D. e. F.

Oprava Seljaka buna Zaueni svatovi Pod starim krovovima Posljednji Stipanii Mojsije

05

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik iii. zadatci viestrukoga izbora U sljedeim zadatcima izmeu etiriju ponuenih trebate odabrati jedan odgovor. Odgovore obiljeite znakom X i obvezno ih prepiite na list za odgovore.

64. to je subjekt u sljedeoj reenici?a. B. C. D. neizreen je ja istina stade

a. B. C. D.

A stade i istina navaljivati na mene.

65. Kojim je glagolskim oblikom izreena radnja u sljedeoj reenici?(...) koja se ve bijae pretoila iz djetinjstva u mladia (...) a. B. C. D. perfektom aoristom imperfektom pluskvamperfektom

a. a. B. B. C. C. D. D.

66. Prema kojem se naelu piu zarezi u sljedeoj reenici?Izdiri, istino, ispred mojih oiju! a. B. C. D. suprotnosti nabrajanja vokativnosti umetnutosti

a. B. C. D.

a. B. C. D.

01 01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik iv. zadatci alternativnoga izbora U sljedeim zadatcima prazninama u tekstu trebate pridruiti samo jedan od dvaju ponuenih oblika rijei. Odgovore obiljeite znakom X i obvezno ih prepiite na list za odgovore. Zadatci nisu vezani za prethodne tekstove. a. B. C. D. e. F. G. H. a Tjedan svakoga normalnoga (0) ____ sastoji se zapravo od pet (67) ____ i dva puna dana. Sve zapravo pripada vikendu. To je (68) ____ slobodno vrijeme naizgled preputeno osobnomu planiranju, podatno za sve ime se (69) ____ rod bavi. Tenis na (70) ____, plivanje na Mladosti, trkaranje nasipom, soptanje uz obronke Medvednice, teretana u vlastitome podrumu, (71) ____ niz prisilnih radnji upisanih u tjedni kalendar. Na rekreativnu gimnastiku, (72) ____, body building i karate, kao i na teaj stranoga jezika, u pravilu se ide dva puta tjedno (utorkom, petkom i utorkom), rekao bi Ionesco u drami (73) ____ ; kartanje, ritualna kava i obiteljski ruak obavljaju se jednom tjedno; u kino se (74) ____ ide jednom tjedno, ali u kazalite ili na koncert jednom mjeseno. Veina tjednih obveza ima svoje utvreno mjesto, tek (75) ____ podnose prijenos Obiteljska (76) ____ bez ijedne nepoznanice dobro je poznata: Mi moramo danas otii do tete, jer mala sutra ima muziku, u petak ja moram frizeru, a ti subotom ide na utakmicu. 0. 67. 68. 69.

X

a. B. C. D. e. F. G. H. 70. 71. 72. 73.

a. B. C. D. e. F. G. H. 74.

0. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a.

ovjeka po podneva tkzv. ljudski alati cjeli aerobic Lekcija takoer rjetke jednadba

B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B.

ovijeka popodneva tzv. ljutski alati cijeli aerobik lekcija takoder rijetke jednaba

75. 76.

05

Hrvatski jezik

P

ra

zn

a

st

ra ni ca99

Hrvatski jezik

P

ra

zn

a

st

ra ni ca99

Hrvatski jezik

P

ra

zn

a

st

ra ni ca99

Hrvatski jezik

P ra

zn a

st

ra ni ca99